close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bild 1

IntégréTéléchargement
Kjerstin Larsson
Fil. Dr.
FoU-ledare
Fokus Kalmar
2015-11-13
2015-11-13
Nationellt FoU projekt
• ”Arbetsplatslärande i vård och omsorg - Arbetsgivare
och arbetstagare i samverkan kring lokal
metodutveckling”
• 4-årigt projekt som finansierades av Trygghetsfonden
i samverkan med SKL och Kommunal
• 8 arbetsplatser deltog i projektet, av dessa 4 i
avhandlingsarbetet
• APeL-FoU ansvarade för forskning och
utvecklingsstöd
• Styrgrupp ansvarade för planering och
genomförandet
2015-11-13
Deltagare i studien
Sex mellanchefer har ingått i studien på fyra
arbetsplatser (15 MC deltagit i analysarbetet)
• En vårdavdelning och en mottagningsenhet på
ett sjukhus
• En internatskola för ungdomar med Autism
och Aspergers syndrom
• Ett äldreboende i en kommun
• Två hemtjänstgrupper i en kommun
2015-11-13
Min definition av Mellanchef
Utgår från ansvar, befogenheter och funktion i
organisationen
• Befinner sig i en mellanposition mellan politiker,
överordnande chefer och å andra sidan brukare,
medarbetare
• Cheferna har ett delegerat ansvar för verksamhet,
personal, arbetsmiljö och ekonomi
• Det finns en teamledare, gruppledare, trainees
mellan chefen och arbetslaget
2015-11-13
Kvalitativ metod med interaktivt
förhållningssätt
• Datainsamling
* Arbetsplatsbesök 1 v
* Inledande intervjuer
* Critical incident - metoden
* Reflektions - PM (från 2 utbildningar i projektet)
• Gemensam analys
* Nationella konferenser
* Återkoppling och gemensam analys
* Informella samtal
* Styrgruppsmöten
* Avslutningskonferens för projektet
2015-11-13
Problemformulering
• Vilken förändringskompetens krävs för att en mellanchef ska
kunna driva ett hållbart utvecklingsarbete?
• Vilka organisatoriska förutsättningar i form av hinder och
möjligheter möter mellancheferna vid organisering av
verksamhetsutveckling?
• Hur arbetar mellancheferna med att driva
verksamhetsutveckling på den lokala arbetsplatsen?
• Hur har projektets aktiviteter fungerat för att ge
mellancheferna insikter gällande de interorganisatoriska
förutsättningarna?
2015-11-13
Individens förändringskompetens
Leda
underifrånstyrda
processer
Uppfatta
eget
handlingsutrymme
Egna mål
och visioner
Drivkraft i
utvecklingsarbetet
Tilltro till att
förändring är
möjlig
Göra egna
prioriteringar
Ifrågasätta
det invanda
2015-11-13
Organisationsnivå
Formella villkor
Ekonomiska resurser
- Motkraft
- Drivkraft
Ansvar- och beslutsfördelning
- Stöd i utvecklingsarbetet
- Professionella organisationer
- Delaktighet
FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR ATT DRIVA
UTVECKLING
2015-11-13
Mellanchefernas syn på att skapa
delaktighet
•
•
•
•
•
Avsätta tid för information och dialog
Medarbetarna måste känna trygghet
Cheferna måste arbeta målmedvetet
Chefen vara lyhörd, skapa motivation, ge ansvar
Medarbetarna måste få kunskaper om
arbetsplatsens förutsättningar
• Chef och medarbetare måste ta ett gemensamt
ansvar
2015-11-13
Organisationsnivå
Informella villkor
Målstyrning som redskap
Reflektion och gemensamt lärande
FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR ATT DRIVA
UTVECKLING
2015-11-13
Reflektion och
gemensamt lärande
• Skapa mötesplatser (arenor) för gemensam
reflektion och lärande, ett öppet klimat
• Se sig själva och medarbetarna som viktiga verktyg i
lärprocessen, gemensam problemlösning
• Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kunskaper
och erfarenheter i vardagsarbetet, lära av varandra
• Organisationsfråga kontra personlig kritik
• Ett nytt sätt att tänka och förhålla sig till sitt arbete
• Koppla ihop individens lärande med verksamhetens
behov och det organisatoriska lärandet
2015-11-13
Reflekterat lärande
” Det var först när personalen själva började
att reflektera över vad de gjorde.
Varför de gjorde det som de gjorde som en
utveckling kom igång.
Det handlar om ett nytt sätt att tänka och
förhålla sig till sitt arbete. Att gå på djupet och
ompröva gamla arbetssätt”
Menade cheferna.
2015-11-13
Organisationsnivå
Informella villkor
Målstyrning som redskap
Reflektion och gemensamt lärande
Organisationskulturens betydelse
Kombinerad drift och utveckling
FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR ATT DRIVA
UTVECKLING
2015-11-13
Interorganisatorisk nivå
Stöd och påverkan utifrån
Forskarstöd
Centrala parters betydelse
Lära av varandra i projekt
(utbildning)
Delta i närverk
FRAMGÅNGSFAKTORER
FÖR ATT DRIVA
UTVECKLING
2015-11-13
Mellanchefers integrerade roll
Högre Chefer
Linjenivå
Övriga
mellanchefer
Mellanchefens
integrerade roll
Stabsfunktionen
Externa
kontakter
Verksamhetsnivå
Underställd
personal
2015-11-13
Mellanchefens dilemman i
organisationen
•
•
•
•
Hierarkisk politisk organisation
Högre chefer beslutar om utvecklingsarbete
Stabsfunktioner organiserar och anger ramarna
Mellanchefen finns inte med i beslutsprocesserna
och i den strategiska diskussionen
• MC uppdrag blir att genomföra förändringen
• Ingen hänsyn tas till ekonomi, personalresurser,
tidsutrymme
• Verksamheten har egna frågor som de behöver
utveckla
2015-11-13
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
484 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler