close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7. Program Ramowy - PEOPLE

IntégréTéléchargement
Dofinansowanie współpracy pomiędzy
nauką i przemysłem
Industry-Academia Partnership and Pathways
Regionalny Punkt Kontaktowy
Politechnika Śląska
Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Źródło: serwis CORDIS, serwis EUROPA, serwis KPK
Program spotkania
Cele i zasady realizacji projektu IAPP
Dokumenty konkursowe, formularze aplikacyjne (struktura
wniosku, sposób wypełniania, dobre rady, elementy części
opisowej),
System elektronicznego składania wniosków EPSS
Konkurs MNiSW Granty na granty
Pytania w trakcie prezentacji
Industry-Academia Partnership
and Pathways (IAPP)
Współpraca pomiędzy przemysłem i nauką
Identyfikator konkursu: FP7-PEOPLE-2009-IAPP
Data publikacji: 24 Kwietnia 2009
Zamknięcie konkursu: 27 Lipca 2009 godz. 17:00:00 czasu lokalnego w Brukseli
Budżet: (było 45) 65 million €
Winston Churchill
“If we are together nothing is impossible.
If we are divided all will fail.”
Projekt wspierający transfer wiedzy pomiędzy
nauką i przemysłem realizowany poprzez
wymianę (międzynarodową i międzysektorową)
kadry naukowej pomiędzy partnerami projektu w
dowolnej dziedzinie naukowej.
Otwarcie i wsparcie dynamicznego rozwoju współpracy pomiędzy
publicznymi jednostkami badawczymi i prywatnymi, komercyjnymi
przedsiębiorstwami, gł. MŚP, włączając tradycyjne zakłady produkcyjne,
opierające się na programie długotrwałej współpracy mającej na celu
aktywne dzielenie się wiedzą i wzajemne zrozumienie wymagań pomiędzy
nauką i przemysłem.
Tematyka IAPP
Wspólny projekt badawczy w dowolnym temacie objętym
traktem KE (z wyj. EURATOM),
muszą spełnić wymogi etyczne:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2006:321E:0001:0331:EN:PDF
Zaprojektowany, aby wykorzystać komplementarną wiedzę
partnerów, stworzyć współpracę między nimi.
Oprócz zaawansowanej wiedzy badawczej w
poszczególnych tematach, w ramach IAPP dodatkowym
profitem ma być transfer wiedzy.
Badania i transfer wiedzy mają się nakładać.
Wdrażanie IAPP
o
o
o

Transfer wiedzy wdrażany poprzez wsparcie
zasobów osobowych w ramach międzysektorowej
wymiany.
Wymieniani stypendyści będą zdobywać nową
wiedzę od partnerów poprzez wspólne badania.
Ponadto rekrutuje się spoza partnerstwa
naukowców, którzy mają wnieść do konsorcjum
całkiem nową wiedzę.
Work Programme - strona 12
Przykład struktury IAPP
Sector 2
Sector 1
Recruited researcher 1
from publicized vacancies
Staff
Coordinator
secondment
Partner 1
Recruited researcher 2
from publicized vacancies
Staff secondment
Partner 2
Partner's consortium
Regionalny Punkt Kontaktowy
Przykład struktury IAPP
Źródło: J. Randall, NCP Mobility & Environment
Sektor komercyjny

Organizacja pracująca na
zasadach komercyjnych
np. firma, inkubator, startup, spin-off, venture
capital, małe i średnie
przedsiębiorstwa
Jednostka komercyjna

działająca na zasadach wolnego rynku

co najmniej 50% przychodów pochodzi z
działalności komercyjnej (w ramach wolnego
rynku).
Sektor niekomercyjny





Organizacje krajowe (np.
uniwersytety, publiczne,
niekomercyjne centra badawcze)
Organizacje non-profit i organizacje
charytatywne (np. NGO)
Międzynarodowe organizacje
pożytku publicznego
JRC (zawsze jest jednostką
zagraniczną)
Organizacje międzynarodowe (np.
UNESCO, WHO)
Skład konsorcjum




Minimum jedna organizacja z
jednego sektora z dwóch
różnych krajów członkowskich
(MS) lub stowarzyszonych
(AC).
Koordynator musi być z kraju
AC lub MS
Brak max liczby partnerów
Dotychczas 2-3 partnerów lub
większe projekty (5-7
partnerów)
Typy krajów
EU Member States:
Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic,
Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,
Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, The Netherlands, Poland,
Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain,
Sweden, United Kingdom.
Associated Countries:
Croatia, FYR Macedonia, Iceland, Israel,
Liechtenstein, Norway, Serbia, Switzerland, Turkey,
Albania, Montenegro, Bosnia, Hercegovina
International Cooperation Partner Countries - ICPC
Regionalny Punkt Kontaktowy
Udział krajów trzecich i ICPC
Kraje ICPC są w pełni uprawione do
finansowania, pod warunkiem spełnienia
minimalnych wymogów formalnych.
Pozostałe kraje to tzw. kraje trzecie OTC (np.
Kanada, Japonia), które mogą otrzymać
finansowanie jeśli:
-
-
z danym krajem podpisana jest umowa bilateralna o
współpracy naukowo-technologicznej
istnieje silne uzasadnienie konieczności tej współpracy
do osiągnięcia celów projektu
Finansowanie zawsze otrzymuje instytucja
goszcząca!!!
Jak działa IAPP?
Główne – obowiązkowe działania w ramach IAPP
SECONDMENT:



Dwustronna wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy
sektorami poprzez międzysektorową dwustronną wymianę
kadry
Wymieniana kadra: młoda i doświadczona, a także technicy
i menadżerowie
Brak zaleceń co do proporcji, ile wyjazdów, ile przyjazdów,
pełna, ale uzasadniona dowolność, z założenia zyski mają
być dwustronne dla obu organizacji i stypendysty.
Dla projektów z więcej niż dwoma partnerami możliwa
jest, w granicach 30% osobomiesięcy, wymiana w
ramach jednego kraju (brak mobility allowance).
Jak działa IAPP?
Działania badawcze i sieciowanie:


Prowadzenie wspólnych badań i transfer wiedzy w ramach
danego projektu
Sieciowanie:





Organizacja spotkań partnerów
Wzajemne wizyty pomiędzy partnerami w celu wymiany
wiedzy
Udział w międzynarodowych konferencjach i warsztatach
promując IAPP
Elektroniczny networking poprzez użycie stron www, e-mail,
videokonferencje
Współpraca z innymi IAPP pracującymi w podobnej lub
komplementarnej tematyce, prowadzona również na zasadzie
wymiany „best practice”
Jak działa IAPP?
Działania dodatkowe (opcjonalne)

Rekrutowanie doświadczonych badaczy
(experienced and senior scientists) spoza konsorcjum.
Realizowane jest w celu pozyskania wiedzy i
szkolenia swoich badaczy (RECRUITMENT) na okres
od 12 – 24 miesięcy.



prowadzenie badań, szkoleń lokalnej kadry itd.
recruitment < secondment
mogą pracować u poszczególnych partnerów
Jak działa IAPP?
Działania dodatkowe (opcjonalne) tylko dla SME

Sprzęt badawczy w uzasadnionych wypadkach
Jak działa IAPP?
Zarządzanie i rekrutacja
Należy uwzględnić to działanie w opisie projektu i podzielić
wzajemnie odpowiedzialność za poszczególne sprawy
pomiędzy partnerów.
Rekrutacja ma przebiegać na zasadach otwartych konkursów i
z zachowaniem zasad równouprawnienia i wymogów rekrutacji
dotyczących:
 Kwalifikacji i poziomu doświadczenia badaczy
 Wymagań międzynarodowej wymiany
Należy pamiętać o oficjalnych serwisach Marii Curie, w których
konieczne jest umieszczanie bieżących ofert.
http://ec.europa.eu/euraxess/index_en.cfm
Definicje

Early-stage researchers
naukowiec, który w momencie rekrutacji ma mniej niż 4 lata pełnoetatowej
pracy badawczej, liczone od momentu uzyskania tytułu uprawniającego do
zdobycia tytułu dr
Z definicji jest to naukowiec bez tytułu dr

Experienced researchers
naukowiec, który w momencie rekrutacji posiada tytuł dr lub ma min. 4 lata
pełnoetatowego doświadczenia badawczego

Zasada mobilności
W chwili aplikowania badacz nie może przebywać lub prowadzić głównej
działalności życiowej w kraju w którym przebywał więcej niż 12 miesięcy
podczas ostatnich 3 lat (nie wlicza się w to okresów wakacji)
Kto może korzystać ze stypendiów

SECONDMENT
Kadra badawcza i techniczna oraz
kierownicza instytucji partnerskich na
wszystkich poziomach doświadczenia
(również osoby bez doktoratu)
pracująca min. rok w danej instytucji w
pełnym wymiarze godzin

RECRUITMENT
Doświadczeni naukowcy spoza
konsorcjum

Liczba osobomiesięcy: secondment > recruitment
Brak ograniczeń narodowościowych, ale zachowanie
zasady mobilności (12 miesięcy przez ostatnie 3 lata)
30% secondment może być w obszarze jednego kraju!!!


Cele projektu



Wsparcie współpracy pomiędzy
organizacjami publicznymi i
prywatnymi na podstawie
wspólnych projektów badawczych
lub programów.
Partnerstwo to ma stymulować
długofalową współpracę
międzysektorową
Zwiększenie wymiany wiedzy w
zakresie badań i technologii
Czas trwania i tematyka
Czas trwania projektu - do 4 lat
Czas trwania stypendiów


wymiany od 2-24miesięcy (możliwy
podział stypendium w uzasadnionych
przypadkach) + 12 miesięcy na
reintegrację
noworekrutowani 12-24 miesiące
(zaleca się bez podziału na części)
Panele tematyczne
Chemistry (CHE)
 Social and Human Sciences (SOC)
 Economic Sciences (ECO)
 Information science and Engineering (ENG)
 Environmental and Geo-Sciences (ENV)
 Life Sciences (LIF)
 Mathematics (MAT)
 Physics (PHY)
Aneks 3 do Guide for Applicants

Dobór ekspertów
Zostań ekspertem
https://cordis.europa.eu/emmfp7/
Nie ma podziału budżetu na panele tematyczne !!!
Troszkę historii
Zaakceptowane projekty:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/398
Termin 31 Maj 2007
Budżet 38.5 million €
Ilość złożonych wniosków: 103
Ilość formalnie odrzuconych wniosków: 1
Ilość zaakceptowanych wniosków: 41
Ilość wniosków na liście rezerwowej: 5
Średni budżet 250 tys € - 190 tys €
Z PL 8 wniosków, 1 jako partner na +
Troszkę historii
Zaakceptowane projekty:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/07/398
Termin 25 Marca 2008
Budżet 45 million €
Ilość złożonych wniosków z PL: 29
Ilość formalnie odrzuconych wniosków z PL: 4
Ilość zaakceptowanych wniosków z PL: 4
Ilość wniosków na liście rezerwowej z PL: 1
Średni budżet partnera 250 tys € - 190 tys €
POCZĄTEK PRACY
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage
Regionalny Punkt Kontaktowy
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=201
Pakiet
informacyjny
EPSS
Pakiet informacyjny




The call fiche
The work programme str. 4, 5, 12-14, 23, 41, 48
FP7 factsheets in your preferred
language - an overview of the basic
features of this programme
GUIDE FOR APPLICANTS Marie Curie
Actions People
Marie Curie Industry-Academia
Partnerships and Pathways
Jak zaplanować pracę?
2 czerwca 2009 – konsultacje indywidualne z KPK, Gliwice
Publication of call
24 April 2009
Deadline for submission of proposals
27 July 2009, 17:00 ( local time)
Evaluation of proposals
October 2009
Evaluation Summary Reports sent to November 2009
proposal coordinators ("initial information
letter")
Invitation letter to successful coordinators December 2009
to launch grant agreement negotiations
with Commission services
Letter to unsuccessful applicants
From December 2009
Signature of first grant agreements
From February 2010
Jak napisać projekt IAPP
Kilka rad na dobry początek:














Koncepcja projektu – odpowiadająca celowi grantu - nacisk na szkolenia, pisać
konkretnie na temat.
Odnieść się do wszystkich przedstawionych w formularzu zagadnień, używać
zawartych w nim sformułowań.
Pamiętać o kryteriach oceny – muszą być odzwierciedlone w projekcie.
Unikać trybu przypuszczającego.
Mam przekonać eksperta, a nie „co mam tu wpisać?”
Powtórzenia będą konieczne.
Przed wysłaniem dać komuś „z zewnątrz” do przeczytania.
Stosować się do max liczby stron
Nie dołączać aneksów ani zgody partnerów na udział w projekcie
Wizualizacja projektu: diagramy, rysunki, wykres - bez kolorów!
Język: angielski; sprawdzić poprawność.
Kwantyfikacja (chociaż rząd wielkości).
Ekspert ocenia tylko to, co ma na papierze.
Ekspert to też człowiek !!!
Proszę cierpliwie czekać na
odp. z EPSS
Regionalny Punkt Kontaktowy
Regionalny Punkt Kontaktowy
Regionalny Punkt Kontaktowy
Część A



Koordynator wypełnia części A1, A2 i A4
Każdy partner wypełnia swoją część A2
Wskazówki dot. wypełniania dostępne przez
EPSS lub Guide for Applicants str. 57
Formularz do obliczania budżetu
Regionalny Punkt Kontaktowy
Przykład
ILE € ?
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dla stypendysty
Kolumna A
Secondment
Recruitment
umowa o
pracę
€/rok
stypendiu
m €/rok
początkujący
naukowcy
35 300
17 650
naukowcy z
dośw. 4-10 lat
54 300
27 150
naukowcy z
dośw. > 10 lat
81 400
40 700
naukowcy z
dośw. 4-10 lat
54 300
27 150
Kolumna A
Współczynnik
korekcyjny dla
danego kraju
81 400
40 700
dla
badacza z rodziną 800€/miesiąc
badacza bez rodziny 500€/miesiąc
Kolumna B
koszty podróży 250-2500€


naukowcy z
dośw. > 10 lat
dodatek „relokacyjny”
raz na 12 miesięcy
zależy od odległości pomiędzy domem a instytucją:
http://www.freemaptools.com/how-far-is-it-between.htm
http://www.mapcrow.info/
Kolumna C
dodatek „rozwój kariery”
jednorazowo 2000 € dla stypendiów
powyżej 1 roku, tylko newly recruited
Regionalny Punkt Kontaktowy
Regionalny Punkt Kontaktowy
Dla instytucji
Kolumna E
Wkład w koszty badań i wymiany wiedzy (publikacja wakatów, wew. szkolenia, koszty
prowadzenia badań, udział w konferencjach, koordynacja – spotkania, wymiana pracowników.
Organizacja warsztatów konferencji, warsztatów i innych wydarzeń (key speaker, wynajem sal,
ogłoszenia), koszty koordynacji działań współpracy pomiędzy partnerami.
Ryczałt 1200€/miesiąc/badacza
Kolumna G
Zarządzanie, w tym audyt (powyżej 375 tys. €) 3% wkładu KE
Kolumna H
Koszty pośrednie :10% bezpośrednich minus podwykonawstwo
Mały sprzęt (tylko dla MŚP)
Po wstępny uzgodnieniu z KE, w uzasadnionych przypadkach, na podstawie realnie
poniesionych kosztów
Regionalny Punkt Kontaktowy
Kolumna I
Jak napisać projekt IAPP
Część B str. 57 Guide for Applicants
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
LIST OF PARTICIPANTS
S&T QUALITY
TRANSFER OF KNOWLEDGE
IMPLEMENTATION
IMPACT
ETHICAL ASPECTS
Max 30 stron A4, czcionka min 11,
4 marginesy min. 15 mm
B.1 LIST OF PARTICIPANTS
B.2 S&T QUALITY (25%)





Szczegółowy opis celów badawczych i
programu badawczego realizowanych
podczas wymiany, z wyróżnieniem
planowanej współpracy badawczej
Jakość badań, ich interdyscyplinarność
i międzysektorowość
Opis kluczowych elementów planu
badań (sprawy etyczne - jeśli są)
Opisać obecny stan wiedzy w naszej
dziedzinie
Wytłumaczyć zasadność składu
konsorcjum, wskazać kto za co będzie
odpowiadał i jak się te działania
składają na cały projekt badawczy
B.2. S&T QUALITY (25%)
S&T objectives of the research programme, including in terms of intersectorial issues.
Scientific quality of the joint collaborative research programme.
Appropriateness of research methodology.
Originality and innovative aspects of the research programme. Knowledge of the state-of-the-art.
TAK
 proposal addresses a new area of development of …………
 The scientific objectives are very clear and realistic
 State-of-the-art is well presented
 The methodology proposed is convincing and appropriate to the objectives
 The project is naturally highly multidisciplinary
 The four working-packages outlines a novel, and ambitious approach
NIE





The project has too many stated objectives
S&T objectives of the project are defined very generally and broadly with a lack of
focus.
The innovative aspects of the proposal are not sufficiently strong
The scientific quality of the project is limited only for the area of Finland and not
relevant for the other European countries
No work packages, deliverables and milestones are defined probably due to the
lack of an appropriate research programme.
B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE
(20%)




Opisać skąd wynika potrzeba
transferu wiedzy z
uwzględnieniem umiejętności
poszczególnych partnerów co
do przekazywania i
przyjmowania wiedzy
Opisać sposoby transferu
wiedzy (w tym komunikacja,
zarządzanie projektem, lokalne
aspekty realizacji)
Mechanizmy powrotne
wykorzystania zdobytej wiedzy
Wytłumaczyć rozmiar i rolę
wymiany względem rekrutacji,
proporcje w doświadczonych i
młodszych uczestnikach
projektu
B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE
(20%)
Przykładowy wykres Gantta
B. 3 TRANSFER OF KNOWLEDGE (20%)
Quality of the transfer of knowledge programme. Consistency with the research programme.
Importance of the transfer of knowledge in terms of intersectoriality.
Adequacy of the role of researchers exchanged and recruited from outside the partnership
with respect to the transfer of knowledge programme.
TAK
 Importance of the transfer of knowledge, in terms of intersectoriality, is well justified.
 The role of the researchers to be exchanged is clear and transparent
 The role of the researchers exchanged is carefully considered and appropriate.
NIE





The need for training and transfer of knowledge is not justified satisfactorily,
The mechanisms of acquiring the knowledge are not well identified.
A more detailed description of scientific activities to be performed during secondments
is lacking.
The project seems more a collaborative research program involving an SME than a
true transfer of knowledge program
The interdisciplinary aspects of the proposal are poor.
B.4 IMPLEMENTATION (25%)


Opis możliwości i doświadczeń każdego
z partnerów, roli wymienianych
pracowników, struktury wymiany,
uzasadnić ,dlaczego tacy właśnie
naukowcy dadzą max efekty,
Jeśli planuje się rekrutację z zew.
przedstawić sposób, w jaki jest to
komplementarne do projektu,
http://ec.europa.eu/research/mariecurieac
tions/publish_en.htm



Lista „key reserchers” zaangażowanych
w wymianę i podać w jakim wymiarze
będą pracować przy projekcie,
Opis infrastruktury poszczególnych
instytucji,
Podać milestone, deliverable i objectives
i wzajemne ich zależności w ramach
projektu badawczego,
B.4 IMPLEMENTATION (25%)






Opis tworzonych zespołów z uwzględnieniem ich
synergii, komplementarności i zaznaczeniem
współpracy międzysektorowej,
Opis zarządzania projektem (np. wykres),
sposób monitorowania postępu projektu,
raportowania, podejmowania decyzji,
komunikacji.
Koordynator – opis doświadczenie i potencjał
badawczy, jakim dysponuje, aby zapewnić
właściwą realizację projektu (np. wcześniejsze
projekty MC),
Ogólne założenia budżetowe z podziałem na
partnerów i sektory, dla MŚP można kupić sprzęt
(do 10% dof. KE) i tu uzasadnić,
Sposób IPR i dysyminacji (http://www.iprhelpdesk.org)
Jeśli partnerzy pochodzą z OTC uzasadnić
dlaczego powinni otrzymać dof. KE
WP 1
Management
WP Leader: 1
Partners: All
WP 2
Data
collection
WP Leader: 3
Partners: 3, 2
WP 7
WP 5
Helpdesk
Website
WP Leader: 2
WP Leader: 4
Partners: 2,1
WP 3
Conference
WP Leader: 1
Partners:
1,2,3,4,5
Partners: 4,3
WP 4
Workshop
WP Leader: 5
Partners: 5,2
WP 8
Dissemination
and Use Plan
WP Leader: 4
Partners: All
WP 6
E-newsletter
WP Leader: 5
Partners: 5,2,3
B.4 IMPLEMENTATION (25%)
Capacities (expertise / human resources/ facilities / infrastructures) to achieve the research and exchange of know-how and
experience. Fit between capacity of host and size of support requested
Adequate exploitation of complementarities and synergies among partners in terms of transfer of knowledge.
Appropriateness of management plans (recruitment strategy, IPR strategy, demarcation of responsibilities, rules for decision
making, etc…).
How essential is non-ICPC Third Country participation, if any, to the objectives of the research training programme.
TAK
 All the participants have appropriate expertise and know-how, as well as an adequate
facilities and infrastructure developed for the work planned.
 Synergies among participants, in terms of transfer of knowledge, are clear
 Plans for the overall management of exchanges and the training programme are very
good. Recruitment strategy is well designed and clearly described.
 IPR issues linked to this collaboration are also taken into consideration.
NIE
 The project is not well planned and is overestimated in some places.
 The issues of recruitment strategy, IPR and synergy exploitation are vaguely
elaborated.
 Work input of the coordinator and the group leaders is poorly/or not defined.
 More detailed information would be required concerning the benefits for the fellows, to
the host and to other organisations.
B.5 IMPACT (30%)





Opis zysków krótko- i długoterminowych
ze współpracy, jak projekt umocni
istniejącą i utworzy nową współpracę,
Opis jak partnerstwo zapewni efektywną
dysymincję rezultatów współpracy
podczas i po zakończeniu projektu,
Efekty komercyjne (o ile będą, to jakie)
Opis zysków dla projektu (o ile w
projekcie będą środki na organizację
szkoleń z uczestnikami z zew.)
O ile będą MŚP to ich rola i ew. jaki cel
zakupu sprzętu.
B.5 IMPACT (30%)
Provision to develop new intersectorial and lasting collaboration
Strategy for the dissemination and facilitation of sharing of knowledge and culture between the participants and
external researchers (including international workshops, training events).
Extent to which SMEs contribute to the project.
In case of SME participation: adequacy of the available infrastructures for the performanceof the project. In case
extra equipment is requested, necessity and justification in the context of the partnership.
TAK
 The contribution of both - academia and industry, is well balanced
 Strategy for the dissemination and sharing of knowledge is planned in detail and is
well structured.
 The available infrastructure of all the participants is adequate.
 The economic benefits of the project are that they maintain and boost the
competitiveness of European industries in the field
 the scientific impacts are very high
NIE
 Strategies for the dissemination are clear but could be more connected to the goal of
generating worldwide standards.
 Dissemination plans of the expected results after the knowledge transfer need further
 clarification.
 Many details concerning the strategy of dissemination of knowledge are missing.
 The lack of any clear novel development, detailed scientific objectives and expected
achievements
B.6 ETHICAL ISSUES
Ewaluacja projektu
 1-stopniowa procedura składania wniosków
 I etap – pełny wniosek (max. 30 stron A4)
 Komisja Europejska sprawdza wniosek pod względem
wymogów formalnych.




Czy przysłano przed deadline
Czy zachowano minimalną ilość partnerów
Czy wniosek jest kompletny (np. formularze A i B)
Zawartość wniosku związana z tematem schematem finansowania i czy spełnia
szczególne warunki Work programme
 Panel niezależnych ekspertów:
 wniosek oceniany przez 3-5 ekspertów
„on-line” względem 4 kryteriów
 0-5 punktów
 ocena wspólna (consensus)
 Lista rankingowa w danym panelu jako rekomendacja
dla Komisji. (Panele tematyczne: CHE, SOC, ECO,
ENG, ENV, LIF, MAT, PHY)
 Komisja ustala oficjalną listę rankingową.
Kryteria ewaluacji
0 - The proposal fails to address the criterion under examination or cannot be judged due to missing or incomplete information
1- poor. The criterion is addressed in an inadequate manner, or there are serious inherent weaknesses.
2 - Fair. While the proposal broadly addresses the criterion, there are significant weaknesses.
3 -Good. The proposal addresses the criterion well, although improvements would be necessary.
4 - Very good: the proposal addresses the criterion very well, although certain improvements are still possible.
5 - Excellent. The proposal successfully addresses all relevant aspects of the criterion in question. Any shortcomings are minor.
Kryteria ewaluacji
Formalne kryteria ewaluacji
• przesłane w terminie
• minimum 2 różnych partnerów z 2
różnych krajów MS lub AC z 2
różnych sektorów
• zawiera wszystkie formularze
• wniosek dopasowany jest do
schematu finansowania
Wnioski:
•nie są oceniane anonimowo
•są oceniane zdalnie
•nie są konieczne umowy konsorcjum
Granty na granty
MNiSW ogłasza nabór wniosków o
przyznanie środków finansowych na
prace mające na celu przygotowanie
wniosku projektowego do programu
badawczego UE.
http://www.nauka.gov.pl/mn/index.jsp?plac
e=Lead07&news_cat_id=308&news_id=765
9&layout=2&page=text
Linki
http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html
Partnerzy:
http://www.kpk.gov.pl/7pr/pp.html
http://ec.europa.eu/research/enquiries
http://cordis.europa.eu/guidance/helpdesk/home_en.html
IPR helpdesk http://www.ipr-helpdesk.org
EPSS support@epss-fp.org
Dokumenty
http://cordis.europa.eu/fp7/find-doc_en.html
Eksperci:
https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome
KONTAKT
Regionalny Punkt Kontaktowy
Katarzyna Markiewicz-Śliwa
Politechnika Śląska
Ul. Akademicka 2a
44-100 Gliwice
E-mail: rpk@polsl.pl
Tel. 32 237 20 92, 32 237 19 98
Fax 32 237 24 50
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
4 754 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler