close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
[ó¡Âµ ¨ [=ìÚi¡¹ ¨ Ç¡³à} ºãºà ¨ #îÅ
¨ ëšøà[³ì>–i¡ "à[i¡¢Ê¡ ¨ [ƒì¹C¡¹[Å}Kã Òü–i¡¹[®¡Úå ...
8
>Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
‘'K㠚å[X >R¡Kà A¡[¹
ë=àîA—¡ ÒàÚ¤à íÅÅA¡šà "îÒ¤³
¤å‹W¡–ƒøKã #îÅ "[Î>à >Òà *Òü>à
³[W¡> t塳J;º[Aá¤à íÅÅA¡šà
"¹[¤> ëÎàÒü¤³K㠚å[XKà
t¡ìÅ}>à ³[¹ íº>Ò>[J¤ø à
ÒàÚ¤[γA¡ 'Kã ÞàÒ}[>¡ú
íÅÅA¡šà "[Î>à Ú೗à W¡[Ò
ë>ï[¹îR¡ ³t¡[³—, R¡[ÎÎå "ƒå³A¡
A¡l¡ü[‰¡ú ³ÒàA—¡à íÅÅA¡šà "³[ƒ
"Òà>¤à *Òü>à ³[ošå¹ã [ó¡W¡¹
[ó¡Âµ ‘³t¡³Kã ³[ošå¹’ ƒà
ìšÃì¤A¡ [ÎU¹ *Òü>à íÅÅA¡[J¤à
"îÒ¤³ ¤å‹W¡–ƒøKã ³àʹ [šá
*Òü>à íºìÒï¹Kƒ¤à #îÅ[Å}Kã
³>å}ƒK㠑'K㠚å[X >R¡Kà A¡[¹
ë=àîA—¡-'Kà’ ‘ºA—¡¹ç¡ìK
R¡[Î[ƒ’‘ì>à}³à >R¡>à 'Kã
>àv¡û¡à’ ‘>R¡[ƒ "ìÚA¡šà
Åv¡û¡³[>’ ‘ìºï>´¬ã >R¡Kã
ëW¡}ìºï¤å’ ‘t¡à¤ã[Jìƒ 'Kã Þà’
‘ºàA¡[J[> ºàA¡[J[> >R¡Kã
Ÿà³ìƒà ëÒ ¹à³’ ÒàÚ¤à #îÅ
t¡ì¹; "[Î Úà*>à l¡àv¡û¡¹
Òüì¤àìW¡ï¤à JàÒü샳>à Òü¤à,
íº[J‰¤à íÅÅA¡šà ëÎìg>¤³
¤[S¡³W¡–ƒø>à Îå¹ šà>¤à ‘ì=ïƒå
>å}ƒKãÎå ëÒÄà A¡>¤ã’ ÒàÚ¤à
#îÅ "[Î Åv¡û¡å >à ³[ošå¹ã ³t¡³
#îÅKã íº³àÚƒà ³àʹ "¹[¤>
Jåƒ}å Òü>¤à ëÒï¹A¡[J¡ú ³ãÚ೗Îå
*[ƒ* *Òü>à t¡à¤à ó¡}Jø¤à
#îÅ[Å} "[Î ³ÒàA—¡à ³ÅàKã W¡[Ò
12 ³JàÚ ÒàÚ¹A¡šà ³t¡³ƒà
ÅA¡[J¤[>¡ú l¡àv¡û¡¹ Òüì¤àìW¡ï¤à
JàÒü샳Kã ³ìÚv¡û¡à ‘ë=ïƒå
>å}ƒKãÎå ëÒÄà A¡>¤ã’ íÅÅA¡šà
"¹[¤> ëÎàÒü¤³Kã ÒüÒà> ÒàÄà
³àÚ šàA—¡à ÅA¡šà #îÅ[> "ƒåKà
Òü´£¡àº, [ƒìδ¬¹ 27, 2015 Òü} ëšàÒü>åKã 17 [> šà>¤à, ë>à}³àÒü[\}
Îå¹Kã í³[¹ºv¡û¡à "¹[¤>
íº[J‰¤à íÅÅA¡šà ëÎìg>¤³ ëJï>à*Kã >å}R¡àÒü¹v¡û¡¤à "³[ƒ
¤[S¡³W¡–ƒø >à ³ÒàB¡ã "Òà>¤à ëJàìgºKã *Òü¤à Jåìƒà}W¡àƒ¤>à
³å¸[\B¡ã 볖i¡¹Îå *Òü[J¡ú
³¹³ *Òüƒ>å à [>}¤à A¡àÚ[J, #îŤå
šå [ X[> Jg¹´¬ à
¤à¤Ã å > à
³àKã
"Òà>¤à šà³\¤à
íÅÅA¡šà ¤å ‹ W¡–
ƒøƒKã >àî=¤à t¡à[J¡ú
A¡àÚ¹¤à =ì´¶àÚKã
ë=ïÒü > [ÅÄà ³¹³
*Òü ƒ å > à "Òà>¤à
ó¡}\¤à ³W¡à>å š à
"¹[¤>¤å íÅÅA¡šà
"³à *ÒüÒ>¤à
šà³[J¡ú ³[γA— ¡ à
³¹³
*Òü ƒ å > à
íº[J‰¤à íÅÅA¡šà
"îÒ¤³ ¤å‹W¡–ƒøKã
J>K;º¤à #îÅ
A¡Úà ³Åà³A—¡à t¡[´¬[J
"¹[¤> ƒà, ³šà
"³à *Òü>à JR¡[J
³W¡àKã #îÅKã Îå¹
"³[ƒ #îŃà¡ú
[=”‚¤à
ët¡ïƒ>à ³W¡àKã #
JR¡º¤à ³ÒàA— ¡ à
Òü} 1993 Kã *ìv¡û¡à¤¹ 30 ƒà t¡àÄ[J íº[J‰¤à *c¡à ëÎìg>¤³
Òü´£¡àº ëÞÊ[A¡ ÅìK຤–ƒ ëºïJà³ ¤[S¡³W¡–ƒøƒà ³W¡à¤å #îÅKã º³ƒà
íº¹v¡û¡à ëšàA¡[J¤à ³àʹ "¹[¤>, ³šå } ó¡à>à ºàA— ¡ ¤KンA¡¡ú
ëÎàÒü¤³ ¤à¤Ãå "³Îå} ëÎàÒü¤³ ët¡ï¤Kã[ƒ, íÅÅA¡šà "¹[¤>>à
Òü ì ¤ì=àÒü "[>Kã ³W¡à>å šà ºàÒü i ¡ ³å ¸ [\A¡t¡à ëÎìg>¤³
"Òº[>¡ú l¡üKã l¡üîÒ, l¡üKã l¡üšàº ¤[S¡³W¡–ƒø, Aáà[ÎìA¡º ³å¸[\A¡t¡à Ú峗
ÒàÚ¤ƒå ³[A— ¡, "ìšàA¡šà ¤à¤Ã å , à³ W¡–ƒøì³àÒ> (ÒàÚ[¹¤à *c¡à[ÎKã
#îŤå Ú೗à ëJàڃà¹A¡Òü¡ú ³Åà³A¡ ³Jàƒà ³ÒàA—¡à Î[Ui¡ [¤Åใ Îå šàÎ
íÅÅA¡šà "³à *Òü[>}¤Kã ºà}t¡A— ët¡ï[J¤[>) "ìÒ>¤à Î[Ui¡Kã
¡¤à, "šà´¬à íº[J¡ú Òü} 1980 Kã Qà¹à>àKンv¡û¡à [¤. [¤ƒ¸àš[t¡
t¡àS¡v¡û¡à "îÒ¤³ ¤å‹W¡–ƒøƒà #îÅKã Å´¶¢ƒà A¡Äà t¡àÄ[¹, í>>[¹ "³Îå}
áày *Òü [J "ƒå ³*Òü > ³A¡ *c¡à >à*ì¹³ [\ìt¡>ƒà 뮡àÒüÎ
P¡[> 냤ã¤å =àK;W¡[¹
>åR¡Kã ºàìÚ}¤à *c¡à >¤[A¡ìÅà¹K㠑‘Wå¡´¶ã’’ÒàÚ>à
ëºï[¤¤öà ? ‘‘ºàÀ㒒 ÒàÚ>à ëºï[¤¤øà ? ÒàÚ¤à 17 Ç¡¤à
Jå;>³ šà\칡ú ³³à}ƒà ëó¡à}[J¤ƒKã ëÒÄà W¡àl¡üì=àA¡Òü¡ú
"[ÎP¡´¬à A¡àĹ¤à ºàÒü[¹A¡ "[Τå 뺜¡>à ëó¡à}[¤¤KンA¡
"îÒ¤³ P¡>ã 냤ã¤å ÒÄà - ÒÄà =àK;W¡[¹ú
=àK;W¡[¹¤à:- &º.[¤\Ú [Î}Ò
NT/61610/27(Dec)
Òà*¤³ ³¹A¡ íA¡Åà³ íºA¡àÒü
A¡ºW¡¹Kンv¡û¡Îå W¡;[º, t¡àĤà
뺚[y¡ú
³[ošå¹ Úå[>®¡[΢[i¡ƒà &³ &Î [Î
ºàÒüó¡ ÎàÒüX (ì¤ài¡à[>) ó¡àÊ¢
[Îì³Ê¹ t¡[´Ã¤à "¹[¤>>à ÒàÚ,
'Kã šà–ƒ³[ƒ ®¡ì΢i¡àÒüº *Òü¤à
[ÎU¹ "³à *Òü¤[>¡ú #îÅKã Ѭ>¹
"³Jv¡û¡ƒà >v¡¤à #îÅKã íÅ*}îŃà Jå[ƒ}³v¡û¡à ëóá[G¤º *Òü>à
ÅA¡šà "³[ƒ ®¡ì΢i¡àÒüº [ÎU¹
"³Kã [A¡ ë¹ìњà>[Î[¤[º[i¡ "ƒå
ëÚï>¤KンA¡ ëÒà;>¤à ÒàÚ¤[Î
'Kã[ƒ t¡R¡àÚ󡃤[>¡ú ³[΃à
³å¸[\A¡ A¡ì´šà\¹ A¡ÚàKãÎå
®¡ì΢i¡àÒüº *Òü¤à A¡ì´šà[\Î> A¡Úà
W¡}Òü¡ú íº[J‰¤à "îÒ¤³ Ÿà³Kã
³W¡à>åšà "îÒ¤³ ët¡à[>Kà ëºàÚ>>à
ÞàA¢¡ ët¡ï[¹¤à [ÎU¹ "[Î>à
A¡ì´šà\¹ "[ÎKà ë=}>¹ç¡¤KãÎå
"ìš>¤à "³[ƒ >å}R¡àÒü¤ƒå šàl¡ü-ìW¡
"[ÎK㠑Î얃 [њ[ÎìÚº
ëš\’ ƒà =´Ã[Aá¡ú ³t¡³[ÎKã "³[ƒ
º³ƒ³[ÎKã #îÅ ë>à}³àÒü¤å t¡à[¹¤à
"³[ƒ šà³\[¹¤[Å}ƒà >ÒàB¡ã *Òü¤à
A¡[¹ ÒàÚ[>}¤à íº¤ìK ÒàÚ¤Kã
ÞàÒ}ƒà ÒàÚ, ‘‘#îÅ[Î[ƒ AáàÎ "³à
>àÒü¹Kà ³¹à ëW¡;šà ³*}ƒà
W¡;Ò[Ä}Òü, AáàÎ ÒàÚ¤[Î[ƒ Úà*ƒ¤à
ÒüÚà³A¡ Úà샡ú ÒüÅà³A¡Îå t¡[´Ã¡ú AáàÎ
Úà*¹Kà ÅA¡šà #îÅ>à ó¡K[> ³ƒå
>v¡>à Îå¹ t¡àì¹ Òàڃå>à #îÅ "³à
ëÒv¡û¡à ÅA¡[W¡>¤à ÒàÚ¤[Î W¡;>¤à
Úà¹ìAáàÒü ÒàÚ¤[Î 'Kã =à\¤[>¡ú’’
³t¡³Kã #îÅ "³[ƒ [ó¡Âµ #îÅ
ÒàÚ¤[Î "ƒå B ¡ã ³[t¡A¡ ëJîÄ
"³Îå} [ó¡Âµ #îÅ "³Kã ìšÃì¤A¡
šå¹A¡šà ÒàÚ¤[Î Ú೗³A¡ ºåÒü¡ú
"t¡Ùà, "Þà¤à, ë>W¡¹ƒà ëÒÄà
šà³î\¡ú "¹à}¤Îå ³ì=º[ƒ
wkAcp/ ¤Î ‰àÒü®¡¹ šà³î\
ì¤à[l¢¡}K㠤Π‰àÒü®¡¹ 3 ("׳) šà³î\¡ú =àKã t¡º¤ 5,500
ƒKã 7,000 ó¡à*¤à *ÒüK[>¡ú "Aå¡Ùà ³ì¹àºKンA¡ ³JàKã >´¬¹
"[΃à A¡ì–i¡C¡ ët¡ï¤ãÚåú
NT/67016/27(Dec)
Pliz Contact,
(M) 9615450522, 9856551380
*c¡à A¡[¤¹à\ &³[®¡
A¡Úà³å[„>¤å ÒÄà-ÒÄà
=àK;W¡[¹
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà
³t¡³
Aå ¡ Òü > à
>å } ÅR¡>à >àƒå > à
"³à}ì=à}ƒà >àÒü
W¡à¤à, # ì=àA¡šà,
=àKã ëJàR¡A¡àš
ëÅàÒü¤à, ó¡ãìR¡ï W¡;šà, #->å}[Å;
>àÒü¤à, ó¡´¬ã ëÅà>¤à, ëJàÚà Åà¤à
ët¡ï¹´¬à "ƒå &³[®¡ A¡Úà³å[„> óå¡î–
ƒø ³ Úå ³ ( # 8575814720,
8413870027), ³Úà} Òü ´ £¡àº
ëA¡àe¡àA¡ ¤\ใà à *c¡à
A¡[¤¹¹à\ "[΃à W¡vå¡>à ºàìÚ}¤ƒKã
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà ³šå} ó¡à>à >å}R¡àÒü칡ú
³¹³ "ƒå>à *c¡à¤å ³ãÚà³Kã ëΤà
ët¡ï¤ãìJà ú
=àK;W¡[¹¤à@ Potsangbam
³ì=º[>, 'Kã ÒüÅàKã *Òü¤à
"àÒüìƒ[–i¡[i¡ "³[ƒ *씂[i¡A¡
ÒàÚ¹K[ƒ ë¹à³à[–i¡A¡ [Î[>¡ú "ƒåKà
ÅA¡šƒà >yKà šà³\¤à ¹àK
ÒàÚ¹KÎå ëƒÅ¹àK [>¡ú ³[Î '>Îå
Ú೗Îå šà³î\¡ú ¹àK[ÎKã ìÑHº[Î
Ú೗à Þà}Òü, #[Å} t¡à¹A¡šà, ë>à}
t¡à¹A¡šà ³t¡³ƒà Ú೗à W¡àÄ>à šà>¤à
Úà¤à ¹àK[>¡ú
‘'Kã =ì´¶àڃà t¡à[¹¤à ³[³ìÎ
(³å¸[\A¡ ">–ƒ κàÒü), Òü¤åì‹ï
³à[\¢ } [ó¡Âµ šø ƒ G>A¡ã ‘'[ƒ
=ì´¶àÚ šãìJø’ ƒà ‘'[ƒ =ì´¶àÚ
šãìJø’ ÒàÚ¤à #îÅ "[Î>à ³å¸[\A¡
[ƒì¹C¹ "îÒ¤³ ët¡à[> "³Îå}
"¹[¤> "[>Kã *Òü ¤ à ëKàÁ¡
&A¡àl¡ü–i¡ [> ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá¤à
"¹[¤> >à [ó¡Âµ[΃à #îÅ "׳
eokjOMxg Fyrki
[ó¡Âµ[Å}[΃à ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à
[ÎU¹[Å} "³[ƒ ³å¸[\A¡ [ƒì¹C¹
A¡ÚàKà ÞàA¢¡ ët¡ïìJø¡ú
#îÅ¤å šå[XKã *Òü>à Ç¡A¡=à
=à>¤à Úàì¹àÒü "³[ƒ #îÅ R¡}‰¤à
³ã "ƒå[ƒ "R¡à*¤à ³ã*Òü "³Kà
šà}JA¡ *Òü ¹ ¤[> ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒà[Aà ¡ ¤à "¹[¤>>à Òü }
2013 ƒà Òü–i¡¹ Úå[>®¡[΢[i¡ Úå=
îÅÅA¡šà "¹[¤>>à [³[=ºà Úå[>®¡[΢[i¡ƒà ëÞÊ>¢ "³Îå} Òü[–ƒÚà>ƒà Źç¡A¡ Úà¹ç¡¤ƒà ³>à ó¡}ºA¡[J¤à
ìÒï[\A¡ ó¡à*¤ƒà ³t¡³
#îŃKã ëÒ얃àv¡ûå¡>à [ó¡Âµ #îÅ
16 ëÒÄà ÅA¡Jø¤à "¹[¤> >à
‘ì>à}=à}Kã í³¹ã’ ƒà ‘>R¡¤å
>å}[Ťƒà '[ƒ R¡à*칒 ÒàÚ¤[΃à
ÅA¡[J¡ú ºà>󡳃à >å}[ŤKンA¡,
‘R¡àÒü[¹’ R¡àÒü¹\¹A¡šà >å[³;,
ët¡à>[=> [Å\à, ët¡ïîÒìƒ,
ëÅà>ìº, Òüt¡à* Òü¤}å ìR¡à >å}[Ťã
"³[ƒ =ÞàÚ *Òü¤ã >R¡¤å ÒàÚ[¹¤à
J.N. INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES
POROMPAT, IMPHAL EAST
ëó¡[Ê쮡ºKã [¹šøì\ì–i¡[i¡®¡ *Òü>à
ÒüÊ ë\à> Kã [¤Òà¹, ƒ¹¤UàKã
[³[=ºà Úå[>®¡[i¢¡[i¡ƒà ëÞÊ>¢ "³Îå}
Òü[–ƒÚà>ƒà Źç¡A¡ Úà[J¤à ³[ošå¹
Úå[>®¡[΢[i¡Kã [i¡³ƒà "Òà>¤à ³>à
ëÒì¹à[\; ë>à}³àÒüì=³
ó¡}[J¡ú ³=}ƒà 2014-15 Kã
*Òü > à ¹à[e¡ Úå [ >®¡[i¢ ¡ ƒà
šàR¡ì=àA¡[J¤à Úå= ëó¡[Ê쮡ºƒà
ºàÒü i ¡ 뮡àìA¡º ëÎàìºàƒà
"Òà>¤à ³>à ó¡}[J¡ú ÒàÚ[¹¤à
ëó¡[Ê쮡º "[΃Kã "¹[¤>¤å
ë>Îì>º *º Òü [ –ƒÚà Úå =
ëó¡[Ê쮡º *ó¡ Òü–i¡¹
Úå [ >®¡[΢ [ i¡KンA¡ J>[J¡ú
ÒàÚ[¹¤à ëó¡[Ê쮡º "[Î
&ìÎà[ÎìÚÎ> *ó¡ Òü [ –ƒÚà>
Úå[>®¡[΢[i¡\>à [Å>¤[> "³Îå}
³[Îƒà ³ÒàA—¡à 3Ç¡¤à ëšà[\Î>Îå
ëºï¹A¡[J¡ú
[\ Ÿ³A¡>ô Ò àÒü , Jå >
\ÚA塳๠"³Îå} ³àKã A¡àA¡à
*Òü [ ¹¤à ¹>[¤¹ ë=ï>àƒKã
#îÅKã *Òü¤à "ìÒ>¤à `¡à>
ëºï[Å} šå³—³v¡û¡Kã ëºï[Å>¤à
R¡³ìÒ﹤à
"¹[¤>>à
ë\ì>칺 ºàÒü>ƒà ëšøàìó¡Îà¹
"³[ƒ *Òü[>}[º¡ú ³åìA¡Å "³Îå}
ºàt¡à ³ìUÑH¹ "[>Kã 뮡àìA¡º
ÊàÒü º ƒà "ìš>¤à ëšà[Aà ¡ ¤à
íÅÅA¡šà "[Î>à ³[ošå ¹ Kã
ëó¡à»¡ ³å¸[\A¡ "³Îå} ìy[ƒìѕº
뮡ºå¸¤å ëW¡;>à [šø\ढ ët¡ï[>}¤Kã
"šà´¬à l¡ü;ºƒå>à ÒàÚ, Þ๤à
³t¡³ƒà #îÅKã 뮡ºå¸ JR¡Òü,
>å}R¡àÒü¹¤à ³t¡³ƒÎå #îÅ "ƒå³A¡
JR¡Òü¡ú Þ๤Îå >å}R¡àÒü¹¤Îå,
ó¡>³A¡ Þàƒå>Îå #îÅ R¡}ƒ¤à ³ã[ƒ
"R¡à*¤[>¡ú "ƒå>à #îÅ[ƒ šå[X>à
[Ò}[º¤à ³îJ =à>¤à Úà¹ì¹àÒü¡ú
ëšøàìó¡ìѕº [ÎU¹ "³à *Òü¤à
ÒàÚ¤[Î 'Kã[ƒ "ìW¡ï¤à
³R¡[>¡ú’’
Imphal, the 26th December, 2015
OFFICE OF THE CONVENOR
SPECIAL GENERAL BODY MEETING FOR
THE ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS OF THE
YAITHIBI KHUNOU JOINT FARMING COOPERATIVE
SOCIETY LTD.
No.2/111/Open Tender/JIMS/2014/(Pt.): With reference to this
office of even no. dated 19th December, 2015, it is hereby
informed to all the concerned that the last date of submission
tender documents is postponed to 4th January, 2016 till 11 AM
and the same shall be opened on same day at 2.30 PM. at the
office Chamber of the Director, JNIMS.
Further it is clarified herewith that in the terms and conditions
of the tender,
a) Value of the tender is approximately of Rs. 5,00,000/b) Earnest Money Deposit (3% of the tender value) Shall be
Rs. 15,000/-).
Firms which have already submitted their tender cocuments
are requested to submit EMD of Rs. 15,000/- minus the amount
deposited previously.
Sd/- Prof. L. Deben Singh
NT/B/27(Dec)
Director, JNIMS.
The Special General Body Meeting of the Yaithibi Khunou
Joint Farming Coop. Society Ltd. Langthabal Khunou P.O./P.S.
Kakching held on 24/12/2015 has been adjourned due to the
lake of quarum with the provision of Bye law of the Society.
The meeting has been fixed at the same time, same place and
same agenda on the 31/12/2015.
So, all the members of the Society are requested to attend
the meeting in time for not to any inconvinence.
K. Dilipkumar
Meeting Convenor,
Special General Body Meeting for the Election
of New Board of Directors of Yaithibi Khunou
NT/67007/26(Dec)
Joint Farming C.S. Ltd.
CORRIGENDUM
ADJOURNED
Dt. 25/12/2015
Fajarei Devi
NT/67006/25-31(Dec-Jan)
NT/16-16 Jan(Alt)
S. IBOHANBI SINGH
Founder Principal
MA Gold Medalist & BT
Retired Lecturer Ram Lal Paul
Hr. Sc. School
Facilities:
1. Free medical care for all students by two specialist doctors from the founder's family.
2. Free monthly school tuition fee for one out of three students of the same parent.
3 . Half school tuition fee for one out of two students of the same parent.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Free mess and tuition fee except admission fee of Class (IX) & (X) talented students scoring 85% marks.
Free tuition fee for first position holder of every class scoring more than 85% marks.
Half school tuition fee for second position holder of every class scoring more than 85% marks.
One boarding master for every 25 (twentyfive) students with strick discipline.
Founders and Boarders take meal on the same dinning table and available boiled drinking water.
Available Aqua-guard drinking water for all students.
Water for any other uses is from private drinking distributor/water supply on payment.
Facility for Yoga. Thang-Ta, NCC classes at the school campus.
Annual Fee Structure
Border Students:
Admission
Class
Rs. 6,100
Pre-Nursery
(Admission+Tuition
to Class II
Class III to VII Rs.7,900 (Admission +
Tuition + Computer)
Class VIII Rs.8,500 (Admission +
Tuition + Computer)
Rs.9,100
Class IX to X
(Admission +Tuition)
Session starts on 18th Jan, 2016
Monthly * No deposit systems
Mess
Rs. 2,300
Rs. 2,500
* No lodging charges
* No caution money
Academic Special Bonus
Rs. 2,800
Free Private Tution-All
Rs. 2,800
Subjects for all classes
Admission and Tuition Fees
will be refunded if ther is no
improvement of your ward
till Holi Vaccation.
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
5
Taille du fichier
1 184 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler