close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

02.01.2016- Latest updates from BSNLEU CHQ

IntégréTéléchargement
02ND JANUARY 2016.
LATEST UPDATES FROM BSNLEU CHQ WEBSITE……….
IDA increased by 4.5% from 01-01-2016.
The IDA has increased by 4.5%, with effect from 01-01-2016.
Presently IDA is being paid at 107.9%. Thus the new IDA
payable will be 112.4%. The new rate will be implemented after
order is issued by the DPE.
01.01.2016 jAzÀ LrJ 4.5% ±ÉÃPÀqÀ eÁ¹Û DVzÉ. FUÀ £ÁªÀÅ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ
LrJ 107.9%. d£ÀªÀj 2016 jAzÀ EzÀÄ 112.4% DUÀÄvÀÛzÉ.
Extended CEC of BSNLEU will be held at Ahmed Nagar, from
19th to 21st February, 2016.
The Extended CEC meeting of BSNLEU will be held at Ahmed
Nagar in Maharashtra circle, from 19th to 21st February, 2016.
Apart from the CHQ office bearers and the Circle
Secretaries, the District Secretaries shall also attend this
Extended CEC meeting. No visitor will be allowed.
Ahmed Nagar is well connected by train. The city can also be
reached by road from Pune (100 KMs), Aurangabad (110 KMs),
Manmad (120 KMs) and Dound (90 KMs).
All CEC members and District Secretaries are requested to
book their journey tickets immediately.
District Secretaries are also eligible for special casual leave to
attend this meeting.
A list of trains which touch Ahmed Nagar is enclosed for the
convenience of the comrades.<<view list of trains>>
©.J¸ï.J£ï.J¯ï.E.AiÀÄÄ «£À «¸ÀÛøvÀ PÉÃAzÀæ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸À¨sÉAiÀÄÄ ¥sɧæªÀj
19 jAzÀ 21 gÀ ªÀgÉ«UÉ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ CºÀªÀÄzï £ÀUÀgÀzÀ°è £ÀqÉAiÀÄ°zÉ.
F ¸À¨sÉAiÀÄÄ K¼À£Éà ¸ÀzÀ¸ÀåvÀé ¥Àj²Ã®£ÉAiÀÄ »£À߯ÉAiÀÄ°è §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀézÀ ¸À¨sÉ
DVzÀÄÝ, eÉÆvÉUÉ £ÀªÀÄä C¢üPÁgÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀgÀ ¨ÁQ G½¢gÀĪÀ ¸ÀªÀĸÉåUÀ¼À §UÉÎAiÀÄÆ
UÀA©üÃgÀ ZÀZÉðUÀ¼ÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°zÀÄÝ, F J®è PÁgÀtUÀ½AzÀ §ºÀ¼À ªÀĺÀvÀéªÀ£ÀÄß
¥ÀqÉ¢gÀÄvÀÛzÉ.
PÉÃAzÀæ PÁgÀåPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ¼ÀÄ, ªÀ®AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ
f¯Áè
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ
ªÀiÁvÀæ
F
¸À¨sÉAiÀÄ°è
¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä
CªÀPÁ±À«gÀÄvÀÛzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà CwyUÀ¼ÀÄ ¸À¨sÉAiÀÄ°è ¨sÁUÀªÀ»¸À®Ä
CªÀPÁ±À«gÀĪÀÅ¢®è.
J®è PÉÃAzÀæ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸ÀzÀ¸ÀågÀÄUÀ½UÉ
PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ½UÉ «±ÉõÀ gÀeÉAiÀÄ ¸ÀªÀ®vÀÄÛ EgÀÄvÀÛzÉ.
ºÁUÀÆ
f¯Áè
CºÀªÀÄzï £ÀUÀgÀPÉÌ gÉ樀 ºÁUÀÆ §¹ì£À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ PÀÆqÀ vÀ®Ä¥À§ºÀÄzÀÄ.
¥ÀÄuÉ, OgÀAUÁ¨Ázï, ªÀÄ£ÀªÀiÁ qï ªÀÄvÀÄÛ qËAqï gÉʯÉé ¤¯ÁÝtUÀ½AzÀ 90
jAzÀ 120 Q¯ÉÆëÄÃm gï zÀÆgÀzÀ°è CºÀªÀÄzï £ÀUÀgÀ«gÀÄvÀÛzÉ.
PÀ£ÁðlPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ J¯Áè f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ F «¸ÀÛøvÀ PÉÃAzÀæ
PÁAiÀÄðPÁj ¸À«Äw ¸À¨sÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉà PÁgÀtPÀÆÌ UÉÊgÀÄ ºÁdgÁUÀ¨ÁgÀzÀÄ.
EzÀ£ÀÄß PÀ£ÁðlPÀ ªÀ®AiÀÄzÀ PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ ¥ÀgÀªÁV, DzÉñÀªÉAzÀÄ
J®è f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼À UÀªÀÄ£ÀPÉÌ RÄzÁÝV vÀgÀÄwÛzÉÝãÉ. zÀAiÀĪÀiÁr
¸ÀºÀPÀj¹. wÃgÀ C¤ªÁgÀåªÁV, f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ðUÀ¼ÀÄ §gÀ¯ÁUÀ¢zÀÝgÉ,
CªÀgÀ §zÀ°AiÀiÁV, PÉêÀ® ªÉÆzÀ®£Éà ¸ÀºÁAiÀÄPÀ f¯Áè PÁAiÀÄðzÀ²ðAiÀÄ£ÀÄß
ªÀiÁvÀæ f¯Áè PÁAiÀÄðPÁj ¸À«ÄwAiÀÄ M¦àUÉ ¥ÀqÉzÀÄ C£ÀĪÉÆâ¹,
PÀ¼ÀÄ»¹PÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ.
FV¤AzÀ¯Éà vÁªÀÅUÀ¼ÀÄ CºÀªÀÄzï £ÀUÀgÀPÉÌ vÀªÀÄä f¯ÉèUÀ½AzÀ, vÀªÀÄUÉ
C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ
gÉÊ°£À°è
vÀªÀÄä
¥ÀæAiÀiÁt
nPÉmïUÀ¼À£ÀÄß
PÁ¢j¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
Discussion on Stagnation issue, between BSNL Management
and the JAC to be held on 11.01.2016.
The BSNL Management will hold a discussion on the
Stagnation issue with the Joint Action Committee (JAC) of the
Non-Executive Unions and Associations at 15:00 hrs on
11.01.2016. This decision was taken in the formal meeting held
between BSNLEU and the Director (HR) on 21.12.2015.
¢£ÁAPÀ 11.01.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£Àí 1500 WÀAmÉUÉ, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï.
C¢üPÁgÉÃvÀgÀ £ËPÀgÀ ¸ÀAWÀl£ÉUÀ¼À dAn QæAiÀiÁ ¸À«ÄwAiÉÆnÖUÉ C¢üPÁgÉÃvÀgÀ
£ËPÀgÀgÀ ªÉÃvÀ£À ¸ÀÜA§£ÀzÀ «µÀAiÀĪÁV PÁ¥ÉÆÃðgÉÃmï PÀbÉÃjAiÀÄ DqÀ½vÀ
ªÀÄAqÀ½AiÀÄÄ «±ÉõÀ ¸À¨sÉAiÀÄ£ÀÄß DAiÉÆÃf¸À¯ÁVzÉ.
===ªÀ®AiÀÄ PÁAiÀÄðzÀ²ð, ©.J¸ï.J£ï.J¯ï.E.AiÀÄÄ. PÀ£ÁðlPÀ ªÀ®AiÀÄ====
=======================================
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
5
Taille du fichier
146 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler