close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Bacteriële reinigers: feit en fictie

IntégréTéléchargement
Bacteriële reinigers: feit en fictie
De Vereniging Schoonmaak
Research (VSR) is het onafhankelijke platform voor
profes­sioneel schoonmaken.
Als kennisinstituut voor alle
marktpartijen op het gebied
van schoonmaakonderhoud,
streeft VSR al ruim 30 jaar
naar objectivering en professionalisering van het schoonmaakvak door middel van
onderzoek, voorlichting en
De laatste jaren worden reinigingsmiddelen op de markt
gebracht onder de naam probiotica. Een nieuwe naam voor
een oud product: reinigingsmiddelen op basis van bacteriën. Al
sinds 1988 is dit type reinigingsmiddelen bekend en er worden
regelmatig artikelen over gepubliceerd. Maar, niet alles wat
geschreven wordt, is neutraal. VSR wil met deze publicatie
opleiding.
helderheid scheppen op dit vlak en de gebruiker een aantal
De vereniging is een dwars-
nuttige tips meegeven.
doorsnede van de totale
schoonmaakbranche. Zowel
opdrachtgevers (uitbesteders
van schoonmaakwerkzaamheden) als schoonmaakbedrijven, organisaties met een
interne schoonmaakdienst,
leveranciers van schoonmaakapparatuur en -middelen, in­ter­mediairs en onderwijsinstellingen zijn participerende leden van VSR.
Lid worden van VSR?
VSR
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Nederland
Telefoon:
+31 (0)13 594 43 46
E-mail:
vsr@wispa.nl
Internet:
www.vsr-org.nl
Twitter:
@VSRschoonmaak
10
Bij het woord bacteriën denken we al snel aan infecties en ziekten en associëren we het met eng, dodelijk en
gevaarlijk. In werkelijkheid zijn verreweg de meeste bacteriesoorten onschadelijk en sommige juist nuttig
of zelfs noodzakelijk. Zonder bacteriën in onze darmen wordt ons voedsel niet verteerd. Andere bacteriën
doen het werk in rioolwaterzuiveringen. Op grond daarvan is het idee ontstaan om bacteriën als reinigingsmiddel te gebruiken. Dat blijkt onder bepaalde omstandigheden te werken (zie kader “Definitie en toepassingsgebied”).
Hoe werkt het
Bacteriën eten het vuil niet op, maar bacteriën scheiden enzymen uit die het werk doen. Enzymen zijn eiwitten die door levende cellen gemaakt worden. Zo zijn er bepaalde enzymen die bepaalde stoffen afbreken:
elk enzym heeft dus zijn eigen functie en breekt bijvoorbeeld vetten af, of eiwitten of koolhydraten zoals
zetmeel. Er zijn ook soorten vervuiling die niet door enzymen kunnen worden afgebroken. Roetdeeltjes,
zand, haren, zand en kalk en synthetische vezels bijvoorbeeld blijven onaangetast.
Kwetsbaar
Enzymen zijn alleen actief als ze opgelost zijn in water. Daarbij is de temperatuur een cruciale factor: de
optimale temperatuur ligt vaak tussen de dertig en veertig graden Celsius, al zijn er enzymen ontwikkeld
die bij lagere temperaturen efficiënt werken. En, als de zuurgraad te hoog of te laag is, werken enzymen
nauwelijks of gaan ze zelfs kapot. Ook blijkt in de praktijk dat door invloeden van licht, lucht en chemicaliën de activiteit vlot afneemt. Ook tijdens opslag, zelfs onder ideale omstandigheden, breken enzymen af,
zodat enzymhoudende reinigingsmiddelen maar een korte shelf life hebben, zeker als ze zijn opgelost.
Tenslotte worden enzymen onmiddellijk afgebroken door de meeste desinfectantia en steriliseermiddelen.
Gebruik in de praktijk
Vanwege de kwetsbaarheid van enzymen worden bacteriële reinigingsmiddelen gebruikt. Die bevatten
weinig bacteriën, maar vooral sporen ervan. Zie het als bacteriën die in winterslaap zijn. Het zijn ingedroogde, niet actieve, bacteriën die ontkiemen als er voldoende vocht, warmte en zuurstof is, in geval van zuurstofgebruikende bacteriën. De actieve bacteriën gaan uiteindelijk enzymen aanmaken.
Sporen kunnen wél lange tijd stabiel worden opgeslagen. Na toepassing worden ze actief en beginnen
na enkele uren met reinigen. De bacteriën in bacteriële reinigingsmiddelen kunnen dus alleen werken
als het oppervlak vochtig is, het niet te koud is en het middel voldoende inwerktijd heeft voordat het
indroogt of weggespoeld wordt. Om actief te zijn, moeten bacteriële reinigingsmiddelen minimaal
100.000 kiemvormende eenheden per milliliter product bevatten (kve/ml), maar liefst veel meer. Ook
het type bacterie is belangrijk, omdat elk type een andere mix maakt van enzymen.
Veilig werken
De biologische activiteit van enzymen maakt dat ze schadelijk
kunnen zijn voor mens en dier. Inademing van enzymen kan
leiden tot schade aan de longen en langdurig contact met vetafbrekende enzymen kan de huid beschadigen. Toepassing in de
wasmachine zal niet leiden tot inademing of langdurig contact met
de huid, maar verneveling van enzymen in water op plaatsen waar
mensen aanwezig zijn, wordt afgeraden. Er wordt geadviseerd om
bacteriële reinigingsmiddelen niet in te zetten in:
• reinigingsproducten voor steriele ruimtes
• producten die samen met directe voedselbereiding worden ingezet
• producten voor open luchtbehandelingssystemen
• langdurig gebruik op of in mensen
Verder wordt afgeraden om bacteriële reinigers in sprayvorm te
gebruiken. Maar daar kan een nuance in worden aangebracht: in
een afgesloten ruimte die wordt geventileerd na toepassing van het
middel en voordat mensen de ruimte betreden, kan sprayen wel
veilig worden toegepast.
Probiotica
Verschillende leveranciers brengen bacteriële reinigingsmiddelen op
de markt onder de noemer van probiotica. Een probioticum is in 1989
door Roy Fuller gedefinieerd als ‘een levend microbiologisch voedingssupplement dat de gezondheid van de gastheer mogelijk bevordert door het microbiële evenwicht in de darm te verbeteren.’ Het idee
erachter is dat de “goede” bacteriën de ziekteverwekkende bacteriën
verdrijven door de voedingsbron ervoor te beperken en ze te verdringen. Ondanks de vele onderzoeken, is zeker over de gezondheidsclaims
geen eenduidige conclusie getrokken in de wetenschappelijke wereld.
VSR raadt af om de term probiotica te gebruiken in de reiniging.
De term bacterieel reinigingsmiddel bestaat al, is helder en beschrijft een geaccepteerd en waardevol reinigingsmiddel met een
beperkt, maar zinvol toepassingsgebied, namelijk de bestrijding
van stank en biofilms en natte en vochtige omgevingen.
•
DEFINITIE EN TOEPASSINGSGEBIED
Wat is een bacteriële reiniger?
Een bacteriële of microbiologische reiniger is een
reinigingsmiddel dat met behulp van bacteriën (al
dan niet met daaraan toegevoegde enzymen en/of
andere ingrediënten) reinigt, geuren verdrijft, en/of een
gootsteen ontstopt.
Voor welke toepassing kunnen deze reinigers gebruikt
worden/zijn ze geschikt?
De tot dusver bekende toepassingen voor bacteriële
reinigers zijn:
• gebruik voor stankpreventie
• chemische toiletten
• tapijtreiniging
• urinoirs
• vetputten
• leidingen en pijpen
• moeilijk reinigbare plekken
(zoals naden, kieren en voegen)
• in septic tanks
• als gootsteenontstopper
MEER WETEN?
Dit is een samenvatting van de VSR-publicatie Zin en onzin van bacteriële
reinigingsmiddelen. U kunt de complete
publicatie lezen op de website van VSR,
via www.vsr-org.nl/publicaties of door de QR-code
met uw smartphone te scannen.
11
Nettoyants bactériens : réalité et fiction
VSR est l’abréviation de Vereniging Schoonmaak Research (association de recherche pour le nettoyage),
une plate-forme indépendante ouverte à tous les acteurs du nettoyage professionnel tels que sociétés de nettoyage, clients, services de
nettoyage ‘internes’, fournis-
Au cours de ces dernières années, des produits de nettoyage ont
été mis sur le marché sous la dénomination « probiotiques ». Un
nouveau nom pour un produit ancien : des produits de nettoyage
Le mot bactéries nous fait directement penser à des infections et maladies, et nous l’associons à graves,
mortelles et dangereuses. La grande majorité des bactéries sont toutefois tout à fait inoffensives, et certaines
sont même utiles, voire indispensables. Sans bactéries dans nos intestins, nous ne pouvons pas digérer notre
nourriture. D’autres bactéries sont actives dans l’épuration des eaux usées. L’idée en a résulté d’utiliser des
bactéries comme produit de nettoyage. Ceci semble donner des résultats dans certaines circonstances (voir
cadre « Définition et domaine d’application »).
Comment cela fonctionne-t-il ?
Probiotiques
Les bactéries ne mangent pas la saleté, mais elles excrètent des enzymes qui font ce travail. Les enzymes sont
des protéines produites par les cellules vivantes. Il existe ainsi certaines enzymes qui dégradent certaines matières
: chaque enzyme a donc sa propre fonction et dégrade par exemple les graisses, ou les protéines ou les glucides
tels que l’amidon. Il existe également des types de pollutions qui ne peuvent pas être dégradées par les enzymes.
Les particules de suie, le sable, les poils, le calcaire et les fibres synthétiques, par exemple, restent intacts.
Différents fournisseurs mettent des produits de nettoyage bactériens sur le marché, sous la dénomination probiotiques. Un probiotique a été défini, en 1989, par Roy Fuller, comme un « complément alimentaire microbiologique vivant, qui peut avoir un effet
bénéfique sur la santé de son hôte, en améliorant l’équilibre microbien dans l’intestin ». L’idée sous-jacente est que les « bonnes »
bactéries éliminent les bactéries pathogènes en limitant leur source
d’alimentation et en les supplantant. En dépit de nombreux travaux
de recherche, aucune conclusion claire n’a pu être tirée en matière
de santé, dans le monde scientifique.
VSR déconseille l’utilisation du terme « probiotiques » en matière de
nettoyage. Le terme produit de nettoyage bactérien existe déjà, il est clair
et décrit un produit de nettoyage agréé et précieux, ayant un domaine
d’application limité mais utile, à savoir la lutte contre les mauvaises
odeurs et les biofilms, dans les environnements mouillés et humides.
à base de bactéries. Ce type de produits de nettoyage est connu
depuis 1988 déjà, et des articles sont régulièrement publiés à
leur propos. Mais tout ce qui est écrit n’est pas neutre. Par le
L’objectif de VSR est de pro-
biais de cette publication, VSR veut faire la lumière sur le sujet
dans le secteur du nettoyage,
et donner un certain nombre de conseils à l’utilisateur.
un but que l’association s’efforce de concrétiser par le
biais de diverses initiatives et
actions dans les domaines de
la recherche, de la formation
et de l’enseignement.
Adhérer au VSR ?
VSR
Postbus 90154
5000 LG Tilburg
Pays-Bas
Téléphone:
+31 (0)13 594 43 46
E-mail:
vsr@wispa.nl
Internet:
www.vsr-org.nl
Twitter:
@VSRschoonmaak
12
Travailler en toute sécurité
L’activité biologique des enzymes fait qu’elles peuvent représenter un
danger pour l’homme et l’animal. L’inhalation d’enzymes peut occasionner des lésions aux poumons et un contact prolongé avec des
enzymes dégradatrices de graisses peut endommager la peau. L’utilisation dans une lessiveuse ne conduira pas à une inhalation ni à un
contact prolongé avec la peau, mais la nébulisation d’enzymes dans
l’eau à des endroits où des personnes sont présentes, est déconseillée.
Il est recommandé de ne pas utiliser de produits de nettoyage
bactériens dans :
• des produits de nettoyage d’espaces stériles ;
• des produits mis en œuvre simultanément avec la préparation
directe de nourriture ;
• des produits pour les systèmes ouverts de conditionnement d’air ;
• l’utilisation prolongée sur ou dans des personnes.
Il est également déconseillé d’utiliser des nettoyants bactériens en
vaporisateur. Ce dernier point doit toutefois être nuancé : les vaporisateurs peuvent être utilisés en toute sécurité dans un espace
clos, qui est aéré après l’application du produit et avant que des
personnes n’y pénètrent.
seurs et consultants.
mouvoir le professionnalisme
en contiennent beaucoup plus. Le type de bactéries est également
important, car chaque type produit un mélange d’enzymes différent.
Vulnérables
Les enzymes ne sont actives que si elles sont dissoutes dans l’eau. La température joue, en la matière, un rôle
essentiel : la température optimale se situe souvent entre 30 et 40 °C, bien que l’on ait déjà développé des
enzymes qui soient efficientes à des températures plus basses. De même, si le taux d’acidité est trop élevé ou
trop bas, les enzymes n’ont que peu d’effet ou se détruisent même. Il semble également que leur activité
diminue rapidement sous l’influence de la lumière, de l’air ou de produits chimiques. Pendant leur stockage
également, même dans des conditions idéales, les enzymes se dégradent, de sorte que les produits de nettoyage à base d’enzymes n’ont qu’une courte durée de conservation, surtout s’ils sont dissous. Les enzymes
sont enfin immédiatement dégradées par la plupart des désinfectants et produits de stérilisation.
•
Utilisation dans la pratique
Les produits de nettoyage bactériens sont utilisés en raison de la vulnérabilité des enzymes. Ces produits
contiennent peu de bactéries, mais essentiellement des spores de celles-ci. Voyez-le comme des bactéries en
hibernation. Ce sont des bactéries asséchées, non actives, qui germent en présence de suffisamment d’humidité, de chaleur et d’oxygène, dans le cas des bactéries aérobies. Les bactéries actives produiront finalement
des enzymes.
Les spores peuvent être stockées longtemps de manière stable. Après application, elles deviennent actives et
commencent à nettoyer après quelques heures. Les bactéries contenues dans les produits de nettoyage ne
peuvent donc avoir de l’effet que si la surface est humide, s’il ne fait pas trop froid et si le produit dispose d’un
temps d’action suffisant, avant d’être séché ou rincé. Pour être actifs, les produits de nettoyage bactériens
doivent contenir au minimum 100 000 unités faisant colonie par millilitre (ufc/ml), mais il est préférable qu’ils
EN SAVOIR PLUS ?
Ce document est une synthèse d’une
publication de VSR : « Zin en onzin van
bacteriële reinigingsmiddelen » (Réalité
et fiction en matière de produits de
nettoyage bactériens). Vous pouvez consulter la publication complète sur le site internet de VSR, à l’adresse
www.vsr-org.nl/publicaties ou en numérisant le code
QR sur votre smartphone.
DÉFINITION ET DOMAINE D’APPLICATION
Qu’est-ce qu’un nettoyant bactérien ?
Un nettoyant bactérien ou microbiologique est un
produit de nettoyage qui nettoie, élimine les odeurs et/
ou débouche un évier bouché, à l’aide de bactéries
(avec ajout ou non d’enzymes et/ou d’autres additifs).
Pour quelles applications ces nettoyants peuvent-ils
être utilisés/sont-ils adaptés ?
Les applications de nettoyants bactériens connues à
ce jour sont :
• utilisation pour prévenir des mauvaises odeurs
• toilettes chimiques
• nettoyage de tapis
• urinoirs
• dégraisseurs
• conduites et tuyaux
• endroits difficilement accessibles (tels les cordons,
interstices, joints)
• fosses sceptiques
• pour déboucher un évier
13
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
19
Taille du fichier
811 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler