close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

( 03.01.2016) SL JJA

IntégréTéléchargement
CLEFSDUFUTUR France
MESSAGES DU 3 JANVIER 2016
03.01.2016
SL- M.St Germain
Izay rehetra notenenina dia hiseho sy hitranga avokoa : ady, bombe nokleary, Hororontany,Loza
voajanahary sy faharatsian’ny taom-pamokarana (vokatra kely)
Ny mosary dia hitondra ny vahoaka hitroatra daholo ary tsy eto Frantsa ihany izany.Fa ho avy izany
amin’ny ririnina ity eto.
Mahandrasa ianao amin’ny fotoana rehetra sy ny andro hafa.
SL-Ange Gabriel
Tonga eo amin’ny fisehoan-javatra tanteraka isika ankehitriny, ao amin’ny fanatanterahana ny
Planin’Andriamanitra, ao anaty ny fisehoan’ny fampitandremana : ny valin’ny Energies nandraisana
andraikitra, natao tery vay manta, contrées.
Amin’izao fotoana izao ny ora farany hahitana ny Marina ho an’ny rehetra.
Tsy misy izany soa-tapany izany.Ny asa fanekena dia hatao hatramin’ny farany ka miteraka valiny ary ny
fikirizana hasehon’izay rehetra miaraka Aminay, ny Lalàna ara-drariny sy Marina ho an’ny rehetra
hatraminizay, izay tsy nampiharina nandritra ny fotoana elabe efa naharitra.
Avy amin’ny Fikirizana nataonireo olona Marina sy manam-panahy,dia ny zanak’olombelona rehetra no
hamaly, ary ny tany koa.
Ny zanak’olombelona dia hiaina zava-tsarotra sy mafy dia mafy, alohan’ny hiverenan’ny
Fandriampahalemana, ny filaminana eto an-tany nanahisotra ireo rehetra tsy mibanjina sy mikatsaka ny
hoavy, izay tena rahona mitatao ho an’ny hoavn’ny Tany, ny hoavin’ny zanak’olombelona.
Tena manandanja izao andro anio izao.Mahakasika ny olombelona iray manontolo ny zavamisy izao.
Tsy afaka ny hangina fotsiny izahay Anjelin’i Kristy.Tonga ny ora fitsarana ankehitriny (heure de jugement)
Izao ny farany ary tokana tsy misy tahaka izao ho an’ny rehetra, ho an’ny kotinanta 5 maneran-tany, ny
mponina rehetra maneran-tany, ny fianakaviana rehetra maneran-tany, ny tanàna rehetra maneran-tany.
Mbola mamela anjara vintana ho an’ireo izay mitondra Fanahy velona ao amin’ny Kristy izahay, izay afaka
hiasa ao anaty ny voninahitr’Andriamanitra.
Ny hafa rehetra dia ho voafafa na ho potika mandrintra ny fisehoan-javatra mafy hahazo ny
zanak’olombelona sy ny tany.
Hametraka ny tany eo amin’ny oran’ny Fahamasinana izahay : Miaraka amin’ny zaka’olombelona vaovao
(tany vaovao – lanitra vaovao).
Hisy ny fotoana fitsarana ao anaty ny loza voajanahary marobe.
Hisy ny fotoana haorian’nizany izay tokony hanohizana ny Asa Masinan’i Kristy.
Izay rehetra Maloto sy Feno Haratsiana dia ho Potika sy hianjera daholo tahaka ny voankazo lo.
Izahay dia miasa ho an’ny « Renouveau »
Izany dia Planina ny fiainana ho an’ny olombelona.
Raha tsy misy ny Fiombonana mafy miaraka Aminay (Anjely – Maitres – Kristy), dia tsy hisy izany
« Renouveau » izany eo amin’ny olombelona ka ho very ny anjara toerany eto an-tany.
Manampy ny olona izahay ary mamela azy ireo hanana ny safidiny.
Izany dia sedra sy fitsapana ho anareo olombelona.
Hangina tsy hiteny izahay.
Tongany ora hitondran’ny olombelona ny valin-teniny ao anatin’izao zavamiseho izao.
Tsy fampitandremana intsony izao, fa fotoana ny Fitsarana farany.
Izay rehetra efa nanaraka ny dianay sy miaraka Aminay ao amin’ny Kristy dia efa voasoratra ao amin’ny
Boky ny Fiainana ny anarany.
Ny hafa rehetra dia mila maneho ny FINOANY sy ny FITIAVANY an’Andriamanitra ao anaty ny Fikirizana
mandritra ny androm-piainanay mba hanavotra ny ralahiny sy anabaviny mandritra ny sedra sy fitsapana.
Hitanay, sy fatantray,hampihakarinay sy hampivoarnay miaraka Aminay ireo Fanahy rehetra miady
amin’ny ratsy rehetra ara-materialy, sy ireo lalàna diso.
Izany no ady farany.
Ny sedra sy fitsapana dia eo manoloanan’ny rehetra.
SL-Ange Michel
Efa nilaza sy nampandre foana ny zanak’olombelona izahay fa tsy nihaon mihitsy ny olona.
Androany dia andro farany alohan’ny ady hiseho.
Ary ny Ampinga fahazavana (épée du feu divin) irery ihany no hany fifandraisana Masina, izay fiadiana
hafahana mifandray amin’i KRISTY avy amin’ny halalako Ange Michel.
Izahay dia hipetraka ao anaty ny fahanginana tanteraka miaraka amin’ny Hiérarchie Planétaire, Kristy sy
ireo Disciples.
Efa manana ny Hifandraisana aminay ianareo,manana ny Ampingan’ny Fahazavana Masina ianareo.
Ianareo no mitondra ny Ampinga fahazavana Masina, ny Energie ny KRISTY.
Handresy ianareo satria tsy manana ahiahy mihitsy ary mitondra ao anatinareo ny Hery lehiben’ny
Fandresen’i Kristy ianareo,ilay Fiombonana amin’i Kristy, ny Fahavononana amin’ny Tsara sy ny
Fiombonana ny Chevalier rehetra ny Kristy.
Efa notapahana tanteraka ny zavatra lasa rehetra tao anaty ny fahamaikàna.
Tokony mananga ny vaovao miaraka amin’ny Ampinga ny Fahazavana izao.
Miasà ho an’ny Planin’Andriamanitra.
Hampio ny mpanompon’Andriamanitra (serviteurs du Plan)
Sokafy ny varavaran’ny Hoavy.
Avy amin’ny Fanekena Andraikitra raisonao, ny ady hataonao miaraka amin’ny Ampinga ny Fahazavana.
Izaho Ange MICHEL dia Miombona amin’i KRISTY sy SL
Ao amin’ny Point de Ralliement
ao amin’ny varavaran’ny Hiérarchie Planétaire.
Ao amin’ny varavaran’i KRISTY.
Ny Fiombonana miaraka Aminay dia hanavotra anareo.
Mba hidiranareo amin’ny vanim-potoana ny « nouvelle humanité »
Ny Hoavin’ny Tany
Miomana ianareo.
SL
CLEFSDUFUTUR
Le Renouveau Politique Éducatif Spirituel
ONGs ECOSOC-ONU 2014
Téléphone 33 04.50.76.08.79 – Col du Feu – Rés. A. Degenève - 74470 Lullin-France
Site Web : www.clefsdufutur-france-afrique.fr - Mail : slclefsdufutur@gmail.com
Association N° W783002696 – Siret : 53108049700021 – APE : 9499Z
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
267 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler