close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Algemeen wedstrijdreglement www.bowieblackstar.be – Sony Music

IntégréTéléchargement
Algemeenwedstrijdreglementwww.bowieblackstar.be–SonyMusicEntertainmentBelgiumNV
1.Organisatievandewedstrijd
DitreglementlegtdealgemenedeelnamevoorwaardenvastdievantoepassingzijnopdeactiedieSonyMusic
EntertainmentBelgium,gevestigdteHooikaai55-1000Brussel,organiseertvan8januari2016totenmet24
januari2016viahetonlineplatformwww.bowieblackstar.be
SonyMusicEntertainmentBelgiumbehoudtzichhetrechtvoordewedstrijdofeendeelervantewijzigen,uit
testellen,intekortenofintetrekkenindiendeomstandighedenditvereisen.
Doordeelnameaandewedstrijdverbindendedeelnemerszichtotdeonvoorwaardelijkeenvolledige
aanvaardingvanhuidigreglement.
2.Wiekandeelnemen
Dewedstrijdisopenvooriedereenendeelnemenisgratis,zonderenigeaankoopverplichting.
Minderjarigenmogenaaneenwedstrijddeelnemenopvoorwaardedatzijdevoorafgaandetoestemmingvan
hunouders(ofvandepersoondiehetouderlijkgezaguitoefent)daarvoorgekregenhebben.Indieneen
minderjarigedeelneemt,betekentditdathijofzijdergelijketoestemmingverkregenheeft.
Deelnamedientsteedstenpersoonlijketiteltegebeurenenkaningeengevaluitgaanvanmeerderepersonen.
Ingevalvanmisbruiken,misleidingofbedrogbehoudtSonyMusicEntertainmentBelgiumzichhetrechtvoor
debetrokkendeelnemer(s)zondermeervandeelnameaandezewedstrijduittesluiten.
3.Hoecorrectdeelnemen
Iedereendieaandewedstrijdwildeelnemen,kandatdoenviawww.bowieblackstar.be.
Alleenvolledigingevuldedeelnemingsformulieren,diegeenbedrogofmisleidinginhoudenendievoorhet
eindevandewedstrijdontvangenzijn,wordeninaanmerkinggenomen.Enkelgeldigeengoedgekeurde
deelnameskomeninaanmerkingvoorhetwinnenvandeprijs.
Perpersoonene-mailadresisslechts1deelnamemogelijk.
Hijofzijdiedejuisteantwoordenheeftgegevenopdewedstrijdvragen,ditvoor24januariom24uur,maakt
kansomdehoofdprijstewinnen.
4.Winnaarbepaling
Dewinnaarisdiegenediebeidewedstrijdvragencorrectbeantwoordheeft,enhetdichtstebijhetjuiste
antwoordvandeschiftingsvraagkomt.
Dewedstrijdvraagis:HoelangzalNOIRnodighebbenomzijnodeaanDavidBowieinToisond’Orafte
werken?Bezoekdekunstenaaraanhetwerk,op8en9januari2016inGalerijToisond’OrteBrussel-
www.toisondor.be
Deschiftingsvraagis:Hoeveelpersonenzullenaandewedstrijddeelgenomenhebbenophetmomentvan
afsluiten.
5.Prijs
Deprijsisnietinruilbaaringeld,goederenofanderevoordeleninnatura.Deprijsbestaatuiteenverblijfineen
hotelinGroningeneneenbezoekvoortweepersonenaandetentoonstelling:“DavidBowieIs”inhet
GroningerMuseum.
6.Aansprakelijkheid
SonyMusicEntertainmentBelgiumisnietverantwoordelijkvoormogelijkeschade,lichamelijkeletselsof
ongevallendiezichzoudenkunnenvoordoenalsgevolgvanhetwinnenvaneenprijsen/ofdeelnameaaneen
wedstrijd.SonyMusicEntertainmentBelgiumkanooknietaansprakelijkwordengesteldindiendewedstrijd
geendoorgangkanvindenofdemodaliteitenervandienenaangepast,ongeachtderedenvoorzulke
aanpassing.
Overhetwedstrijdreglement,deorganisatieen/ofdeuitslagvandewedstrijdwordtgééncorrespondentie
gevoerd(briefwisseling,mailsen/oftelefoongesprekken).Allebijkomendemededelingenen/ofpublicatiesin
verbandmetdewedstrijdgeldenalspuntvanreglement.AllebeslissingenvanwegeSonyMusicEntertainment
Belgiumzijnzonderverhaal.
Règlementduconcourswww.bowieblackstar.be–SonyMusicEntertainmentBelgiumSA
1.Organisationduconcours
Leprésentrèglementdéfinitlesconditionsgénéralesdeparticipation,quis'appliquentàl'actionquelasociété
SonyMusicEntertainmentBelgium,établieQuaiauFoin,55,à1000Bruxelles,organisedu8janvier2016au24
janvier2016inclus,vialaplateformeenlignewww.bowieblackstar.be
SonyMusicEntertainmentBelgiumseréserveledroitdemodifier,deremettre,deréduireoud'annulerle
concoursouunepartiedecelui-ci,silescirconstancesl'exigent.
Enprenantpartauconcours,lesparticipantss'engagentàaccepterentièrementetsansréserveleprésent
règlement.
2.Quipeutparticiper?
Leconcoursestouvertàtous,etlaparticipationestgratuite,sansaucuneobligationd'achat.
Lesmineurspeuventparticiperàunconcours,àconditiond'avoirobtenul'autorisationpréalabledeleurs
parents(oudelapersonnequiexercel'autoritéparentale).Siunmineurparticipe,celasignifiequ'ilaobtenu
cetteautorisation.
Laparticipationdoittoujourssefaireàtitrepersonnel.Ellenepeut,enaucuncas,venirdeplusieurspersonnes.
Encasd'abus,tromperieoufraude,SonyMusicEntertainmentBelgiumseréserveledroitd'excluredece
concoursle(s)participant(s)impliqué(s).
3.Commentparticipercorrectement?
Toutepersonnequisouhaiteparticiperauconcours,peutconsulterlesitewww.bowieblackstar.be.
Seulslesformulairesdeparticipationentièrementremplis,necomportantpasd'abus,detromperieoude
fraudeetreçusavantlafinduconcours,sontprisenconsidération.Seuleslesparticipationsvalableset
validéesentrentenconsidérationpourgagnerleprix.
Uneseuleparticipationparpersonneetparadresseélectronique.
Celuioucellequiadonnélesbonnesréponsesauxquestionsduconcours,avantle24janvier2016àminuit,a
unechancederemporterlepremierprix.
4.Désignationdugagnant
Laquestionduconcoursestlasuivante:Combiendetempsfaudra-t-ilàNOIRpourterminersonodeàDavid
BowiedanslaGalerieToisond’Or?Allervoirl'artisteàl'œuvre,les8et9janvier2016,danslaGalerieToison
d’OràBruxelles-www.toisondor.be
Laquestionsubsidiaireestlasuivante:Combiendepersonnesaurontparticipéauconcours,àsaclôture?
5.Prix
Leprixnepeutpasêtreéchangécontredel'argent,desbiensoud'autresavantagesennature.Ceprix
comprendunséjourdansunhôtelàGroningueetunevisitepourdeuxpersonnesdel'exposition«DavidBowie
is»aumuséedeGroningue.
6.Responsabilité
SonyMusicEntertainmentBelgiumn'estpasresponsabled'éventuelsdommages,deblessuresphysiquesou
d'accidentsquipourraientsurvenirsuiteàl'attributiond'unprixet/oulaparticipationàunconcours.Lasociété
SonyMusicEntertainmentBelgiumnepeutêtretenueresponsablesileconcoursnepeutpassepoursuivreou
sisesmodalitésdoiventêtreadaptées,quellesquesoientlesraisonsd'unetelleadaptation.
Aucunecorrespondance(lettres,courrielset/ouconversationstéléphoniques)neseraéchangéeausujetdu
règlementduconcours,del'organisationet/oudurésultatduconcours.Toutescommunicationset/ou
publicationssupplémentairesrelativesauconcoursvalentcommepointsdurèglement.Touteslesdécisionsde
SonyMusicEntertainmentBelgiumsontsansrecours.
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
61 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler