close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Cennik 2015 i dane techniczne

IntégréTéléchargement
3
CENA KATALOGOWA NETTO W ZŁ
SILNIK
BASE
CONFORT
1.6 84 Euro 5
29 900
32 850
1.6 SCe 100 Euro 6
30 900
33 850
1.6 84 Euro 5
32 800
35 750
1.5 dCi 75 Euro 5
-
37 550
1.5 dCi 90 Euro 5
-
39 800
Wyprzedaż Dacia
Teraz Dacia Dokker Van z oponami zimowymi(1)
Skorzystaj także z ubezpieczenia za 1 zł(2)
Instalacja gazowa LPG w promocyjnej
cenie 2 900 zł brutto(3)
Dacia Finansowanie
o
o
o
o
o
Leasing od 100%(4)
Kredyt 50/50 0%(5)
Kredyt 4x25
Kredyt Ulgowy
Dacia Business Plan
Cennik obowiązuje od dnia 07.01.2016r. i dotyczy samochodów wyprodukowanych w 2015 r. Prezentowane ceny są cenami katalogowymi. Liczba samochodów w promocji ograniczona. Oferta
ważna do wyczerpania zapasów. Szczegóły w salonie
Base
Confort
●
●
290
1 100
●
P
●
415
●
1 100
●
0
●
-
1 500
Gumowa wykła dzi na podłogowa s trefy ła dunkowej (poza 1.6 LPG)
-
220
Tyl ne pa nel e ś ci a nek bocznych i os łony na dkol i (poza 1.6 LPG)
8 podłogowych uchwytów do mocowa ni a ła dunku
2 uchwyty do mocowa ni a ła dunku na ś ci a ni e po s troni e bocznych drzwi
przes uwa nych i 3 uchwyty po s troni e przeci wnej
●
210
●
-
●
600kg
750kg
●
●
●
●
●
370
●/-(1.6 84 LPG)
●
370
●/-(1.6 84 LPG)
Pra we boczne drzwi przes uwa ne (ni eprzes zkl ona l ewa boczna ś ci a nka i
ni eprzes zkl one tyl ne drzwi )
●
●
Przes zkl one pra we boczne drzwi przes uwa ne z otwi era ną s zybą
-
210
2 przes uwa nych, bocznych drzwi z otwi era nymi s zyba mi
-
1260
Tyl ne , a s ymetryczne, pełne drzwi dwus krzydłowe
Dwus krzydłowe, a s ymetryczne, przes zkl one drzwi tyl ne z podgrzewa ną
s zybą i wyci era czką s zyby
Drzwi l ewe przes uwne pełne
●
●
-
350
-
1050
Drzwi l ewe przes uwne przes zkl one
-
1260
●
●
-
●/-(1.6 84 LPG)
-
530
-
P
P
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY
Przedni i tyl ny zderza k w kol orze s za rym
Przedni i tyl ny zderza k w kol orze na dwozi a
Boczne l i s twy ochronne w kol orze ci emnos za rym
Cza rne rel i ngi da chowe
Sta l owe obręcze kół 14" z mi ni koła pa ki em
Obręcze kół 15" z koła pa ki em pełnym
La ki er meta l i zowa ny
SIEDZENIA I WYSTRÓJ WNĘTRZA
Ta pi cerka ze s kóry ekol ogi cznej
Ta pi cerka ma teri a łowa
PRZEGRODY OCHRONNE
Obrotowa przegroda kra towa montowa na w zes ta wi eni u z wyjmowa nym
fotel em pa s a żera Da ci a Ea s y Sea t
STREFA ŁADUNKOWA
Ła downoś ć
BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE I BIERNE
ABS z ukła dem ws poma ga ni a na głego ha mowa ni a
®
Sys tem kontrol i toru ja zdy ESC z funkcją za pobi ega ni a poś l i zgowi kół przy
rus za ni u (ASR)
Czołowa podus zka powi etrzna ki erowcy
Czołowa podus zka powi etrzna pa s a żera
Koło za pa s owe
DRZWI I SZYBY
PROWADZENIE POJAZDU I INSTRUMENTY KONTROLNE
Ws poma ga ni e ukła du ki erowni czego
Komputer pokła dowy (ogól ny i dzi enny l i czni k ki l ometrów, przebi eg od
os ta tni ego ta nkowa ni a , i l oś ć zużytego pa l i wa , ś redni e zużyci e pa l i wa ,
za s i ęg na pozos ta łym za pa s i e pa l i wa , ś redni a prędkoś ć, przebi eg
pozos ta ły do na s tępnego przegl ądu)
Ra da r cofa ni a
WIDOCZNOŚĆ
Refl ektory przeci wmgłowe
El ekryczni e s terowa ne i podgrzewa ne l us terka ws teczne
Base
Confort
60
-
P
P
60
P
P
2080
-
P
530
-
-
740
-
1590
-
580
820
580
KOMFORT
Centra l na bl oka da drzwi
El ektryczni e podnos zone s zyby przedni e
Przenoś na popi el ni czka /za pa l ni czka
Ki erowni ca z regul a cją w pi oni e
Fotel ki erowcy z regul a cją w pi oni e
Ręczna kl i ma tyza cja
SCHOWKI
Za myka ny s chowek w des ce rozdzi el czej
RADIOODTWARZACZE I MULTIMEDIA
Da ci a Pl ug&Mus i c: Ra di oodbi orni k 1 DIN USB, Gni a zdo ja ck,
®
Bl uetooth
Da ci a Pl ug&Ra di o: Ra di oodbi orni k CD-MP3 2 DIN USB, Gni a zdo
ja ck, Bl uetooth®
Da ci a Medi a Na v Evol ution: wbudowa ny s ys tem na wi ga cji z 7"
dotykowym ekra nem, obejmujący ra di oodbi orni k, złącze
Bl uetooth z możl i woś ci ą podłączeni a przenoś nych odtwa rza czy
PAKIETY
Look
El ektryczny
Pra ktyczny 2
● = seryjne
○ = w opcji
P = element pakietu
- = niedostępne
Niektóre opcje wymagają zamówienia innych opcji lub wykluczają się wzajemnie. Szczegóły u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
Pakiet Country
Nr ref. 7711566701
W skład pakietu wchodzą:
- belka do standardowego haka hol. z wiązką 7- biegunową
- zestaw do montażu haka
- zestaw chlapaczy.
Cena z montażem:
2 273 1 818 zł
Pakiet Wood
Nr ref. 7711566703
W skład pakietu wchodzą:
- drewniana podłoga
- drewniane wyłożenie ścian
- drewniane osłony kół wewnątrz.
Cena z montażem:
1 501 1 201 zł
Stalowa galeryjka
dachowa
Nr ref. 8201149914
Niezbędna do bezpiecznego przewożenia ciężkich
ładunków na dachu.
Cena: 1 454 zł
Prezentowane ceny pakietów są cenami brutto z montażem. Użyte zdjęcia służą do celów poglądowych
i mogą się różnić od rzeczywistego wyglądu produktów. Pełna oferta pakietów akcesoriów dostępna jest
u Autoryzowanych Partnerów Dacii.
SILNIK
Pa l i wo
Typ s krzyni bi egów
Norma emi s ji s pa l i n
Typ s i l ni ka
3
Pojemnoś ć s kokowa (cm )
Średni ca cyl i ndra x s kok tłoka (mm)
Li czba cyl i ndrów / za worów
Ma ks yma l na moc kW EWG (KM)
Prędkoś ć obrotowa przy ma ks yma l nej mocy
Ma ks yma l ny moment obrotowy EWG (mkg)
Prędkoś ć obrotowa przy ma ks yma l nym momenci e
1.6 MPI 84
1.6 SCe 100
1.6 MPI 84 LPG
benzyna
mech. 5b
Euro 5
K7M 812
1598
79,5x80,5
4/8
60,5 (82)
5000
134
2800
benzyna
mech. 5b
Euro 6
H4M 738
1 598
78 x 83,6
4/16
75(102)
5 600
156
4000
benzyna LPG
mech. 5b
Euro 5
K7M 812
1598
79,5x80,5
4/8
60,5 (82) / LPG : 59 (80)
5000
134
2800
1.5 dCi 75
Di es el
Di es el
mech. 5b
mech. 5b
Euro 5
Euro 5
K9K 612
K9K 612
1461
1461
76x80,5
76x80,5
4/8
4/8
55 (75)
66 (90)
4000
3750
180
200
1750
1750
bezpoś redni z s ys temem Common Ra i l
+ wi el owtrys k
Turbos pręża rka
wi el opunktowy
Typ wtrys ku
Wol nos s ący/doła dowa ny
Ukła d wol nos s ący
S/-
Ka tal i za tor/Fi l tr cząs tek s tałych
1.5 dCi 90
S/S
S/S
OSIĄGI
Ws półczynni k a reodyna mi czny SCx
Prędkoś ć ma ks yma l na (km/h)
od 0 do 100 km/h (s )
400 m ze s tartu za trzyma nego (s )
1000 m ze s tartu za trzyma nego (s )
0,965
159
13,7
19
35,6
0,965
170
12,7
18,3
34,2
0,965
159
14,3 /LPG : 14,9
19 / LPG : 19,3
35,6 / LPG : 36,1
0,965
150
15,9
21
37,9
0,965
162
13,6
19
35,5
175
9,9
6,2
7,9
50
140
7,7
5,3
6,2
50
175 / LPG : 144
9,9 / LPG : 11,7
6,2 / LPG : 7,5
7,9 / LPG : 9,0
50
118
5,2
4,1
4,5
50
118
5,2
4,2
4,5
50
ZUŻYCIE PALIWA I EMISJA CO2
CO2 (w cykl umi es za nym w g/km)
W cykl u mi ejs ki m (l /100km)
W cykl u poza mi ejs ki m (l /100km)
Zużyci e pa l i wa w cykl u mi es za nym (l /100km)
Zbi orni k pa l i wa (l )
OBJĘTOŚĆ CZĘŚCI ŁADUNKOWEJ (dm3)
3300/3900
Mi ni ma l na / Ma ks yma l na
1809mm
1490mm
1751mm
731mm
2810mm
822mm
1478mm
4363mm
Niniejsza oferta jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czas promocji i liczba samochodów objętych promocją ograniczone. Podane ceny nie zawierają podatku VAT (23%). Niniejszy cennik
anuluje wszystkie poprzednie edycje. Dane techniczne mogą ulec zmianie w zależności od wyposażenia samochodu. Zużycie paliwa i emisja CO2 określone zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również
zachowanie kierowcy jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO2 przez samochód. CO2 jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie. Samochody Dacia podlegają recyklingowi,
odzyskowi zgodnie z ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz innymi przepisami dotyczącymi wymogów ochrony środowiska. Demontażu samochodów i ich zużytych części dokonuje się zgodnie ze stosownymi przepisami o odpadach.
Szczegółowe informacje dotyczące spełniania wymogów ochrony środowiska na www.dacia.pl i w Autoryzowanych Partnerów Dacii.
(1) Komplet opon zimowych od 1 zł (o wartości maksimum 1000 zł).
(2) Roczny pakiet ubezpieczeniowy za 1zł w Programie Dacia-PZU dostępny w połączeniu z ofertą Dacia Finansowanie lub przedłużoną gwarancją. Ubezpieczenie w Programie Dacia-PZU skierowane jest do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich
Przedsiębiorstw. Ofertą nie mogą zostać objęci klienci, którzy według obowiązującej w PZU segmentacji przynależą do segmentu Klienta Korporacyjnego.
(3) Cena promocyjna 2 900 zł stanowi cenę brutto fabrycznej instalacji gazowej i obejmuje rabat w wysokości 600 zł dla wersji Base i Confort 1.6 84 LPG, spełniających normę Euro 5.
(4) RRSO dla Kredytu 50/50 wynosi 5,01% dla następującego reprezentatywnego przykładu: cena auta 50 917 zł, okres 12 miesięcy, wpłata własna 25 458,50 zł, oprocentowanie nominalne w skali roku 0%, finansowana opłata przygotowawcza:
1 272,93 zł. Rata kredytu do spłaty po 12 miesiącach wynosi 26 731,43 zł. Całkowita kwota kredytu: 25 458,50 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 26 731,43 zł. Stan na dzień 07.01.2016.
(5) Leasing od 100% to przykładowa suma opłat leasingowych dla przedsiębiorstw. Całkowita suma opłat wynosi 100,1% przy następujących parametrach: wpłata własna 45%, wartość wykupu 19%, okres umowy 24 miesiące. Szczegółowe warunki leasingu
oferowanego przez RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dostępne u Autoryzowanych Partnerów Renault.
Kredyty oferowane są przez RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział w Polsce i dostępne u pośredników kredytowych wykonujących czynności faktyczne związane z zawieraniem umów kredytowych na podstawie umowy z RCI Banque Spółka Akcyjna Oddział
w Polsce z siedzibą w Warszawie. RCI Banque S.A. jest instytucją kredytową utworzoną za zezwoleniem właściwych władz nadzorczych Republiki Francuskiej i mającą swoją siedzibę we Francji. Działalność RCI Banque S.A. na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzona jest przez oddział instytucji kredytowej i jest nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie przewidzianym przez Prawo Bankowe (zgodnie z art.141c ust. 2 oraz 141a ust. 2), a w pozostałym zakresie przez właściwe
władze nadzorcze Francji.
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
7
Taille du fichier
1 169 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler