close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347

IntégréTéléchargement
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
TRICK EYE MUSEUM+ICE MUSEUM / ªÁÇÔÇ¡Ãاâ«Å·Õèâ«Å·ÒÇàÇÍÏ / µÒÁÃÍ«ÕÃՏ WINTER LOVE SONG
à¡ÒйÒÁÔ / àÃÕ¹¡Ò÷íÒ¡ÔÁ¨Ô+ãÊ‹ªØ´»ÃШíÒªÒµÔ / ʹءÊØ´àËÇÕ觷ÕèÊǹʹء EVERLAND / ªŒÍ»»œ§ÊØ´Áѹʏ 2
µÅÒ´´Ñ§.. µÅÒ´àÁÕ§´§ áÅеÅÒ´·§á´Áع / ÊÑ¡¡ÒÃоÃÐãËÞ‹ ·ÕèÇÑ´ªÔ¹ÎÖ§«Ò / ¹Ñ觡ÃÐઌҢÖé¹ÍØ·ÂÒ¹«ÍÃѤ
«Ò¹ / ¹Ñè§Ã¶ä¿ÊÒÂâÃáÁ¹µÔ¡ (SEA TRAIN) / ªŒÍ»ÊÔ¹¤ŒÒ LINE FRIEND
ÊØ´¾ÔàÈÉ...
1. ¾Ñ¡«ÙÇ͹ 1 ¤×¹ , «ÍÃѤ 1 ¤×¹ áÅÐ ¡Ãاâ«Å 2 ¤×¹
2. ʹءʹҹ·ÕèÊǹʹءàÍàÇÍÏᏴ (EVERLAND) ¡ÑººÑµÃàÅ‹¹äÁ‹¨íÒ¡Ñ´Ãͺ
3. ªŒÍ»»œ§ÊØ´Áѹʏ 2 µÅÒ´´Ñ§.. µÅÒ´àÁÕ§´§ áÅеÅÒ´·§á´Áع
4. ¹Ñè§Ã¶ä¿ÊÒÂâÃáÁ¹µÔ¡ (SEA TRAIN)
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
Çѹáá
0430 ¹.
¡ÃØ§à·¾Ï (ʹÒÁºÔ¹´Í¹àÁ×ͧ) – à¡ÒËÅÕ㵌 (ʹÒÁºÔ¹ÍÔ¹ªÍ¹) – àÃÕ¹·íÒ¡ÔÁ¨Ô
ãÊ‹ªØ´Îѹº¡ – ÃÃ. «ÙÇ͹
¤³Ð¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹·Õè ʹÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ´Í¹àÁ×ͧ ÍÒ¤Òà 1 ªÑé¹ 3 »Ãе٠4 à¤Ò¹àµÍÏ 4 ÊÒ¡ÒÃ
ºÔ¹ AIR ASIA X ਌Ò˹ŒÒ·Õè¢Í§ºÃÔÉÑ·Ï ¤ÍÂãËŒ¡ÒõŒÍ¹ÃѺ áÅÐÍíҹǤÇÒÁÊдǡ㹡ÒâÖé¹
à¤Ã×èͧ (ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏá¹Ð¹íÒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§) ÊÒ¡ÒúԹ AIR ASIA X 㪌à¤Ã×èͧ AIRBUS A330-300
¨íҹǹ 377 ·Õè¹Ñè§ ¨Ñ´·Õè¹Ñè§áºº 3-3-3 (äÁ‹ÁÕºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒú¹à¤Ã×èͧ ÍÔÊÃеÒÁÍѸÂÒÈÑ ) (¹éíÒ˹ѡ
¡ÃÐà»‰Ò 20 ¡¡./·‹Ò¹ ËÒ¡µŒÍ§¡Òë×é͹éíÒ˹ѡà¾ÔèÁ µŒÍ§àÊÕ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂ) **ËÁÒÂà赯 ** à¤Ò¹àµÍÏ
àªç¤ÍÔ¹¨Ð»´ºÃÔ¡Òá‹Í¹àÇÅÒà¤Ã×èͧÍÍ¡Í‹ҧ¹ŒÍ 60 ¹Ò·Õ áÅмٌâ´ÂÊÒþÌÍÁ ³ »Ãе٢Öé¹
à¤Ã×èͧ¡‹Í¹àÇÅÒà¤Ã×èͧÍÍ¡ 30 ¹Ò·Õ (**¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃàÅ×Í¡·Õè¹Ñ觺¹à¤Ã×èͧ à¹×èͧ¨Ò¡µŒÍ§
໚¹ä»µÒÁÃкº¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ)
0805 ¹. ºÔ¹ÅÑ´¿‡ÒÊÙ‹ ÊÒ¸ÒóÃÑ°à¡ÒËÅÕ㵌 â´Âà·ÕèÂǺԹ·Õè
XJ708 (äÁ‹ÁÕºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒú¹à¤Ã×èͧ ÍÔÊÃеÒÁ
ÍѸÂÒÈÑÂ)
1520 ¹.
à´Ô¹·Ò§¶Ö§·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹¹Ò¹ÒªÒµÔÍÔ¹ªÍ¹ ÊÒ¸ÒóÃÑ°à¡ÒËÅÕ㵌 (àÇÅÒ·ŒÍ§¶Ôè¹àÃçÇ¡Ç‹Òä·Â
2 ª.Á. ¡ÃسһÃѺ¹ÒÌԡҢͧ·‹Ò¹à»š¹àÇÅÒ·ŒÍ§¶Ôè¹à¾×èÍÊдǡ㹡ÒùѴËÁÒÂ) ËÅѧ¨Ò¡¼‹Ò¹¾Ô¸Õ
¡ÒõÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧáÅÐÈØÅ¡Ò¡ÃáÅŒÇ ¢ÍµŒÍ¹ÃѺ·Ø¡·‹Ò¹ÊÙ‹ ÊÒ¸ÒóÃÑ°à¡ÒËÅÕ㵌 ö⤌ª¾Ò·‹Ò¹
¢ŒÒÁ·ÐàŵÐÇѹµ¡´ŒÇÂÊоҹá¢Ç¹Âͧ¨Í§ËÃ×ÍÊоҹà¾×èͤÇÒÁËÇѧ㹡ÒÃÃÇÁªÒµÔ·ÕèÂÒÇ¡Ç‹Ò
4.42¡Á. áÅÐÁÕÂÍ´â´ÁÊÙ§ 107 àÁµÃ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨
Ò
¡
¹Ñé
¹
¹íÒ
·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹ âçàÃÕ¹Ê͹·íÒ¡ÔÁ¨Ô à¾×èÍãËŒ·‹Ò¹àÃÕ¹ÃÙŒÇѲ¹¸ÃÃÁ¡Ò÷íÒ¡ÔÁ¨ÔáÅÐʹءʹҹà¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹
¡Ñº¡Ò÷íÒ¡ÔÁ¨Ô áÅÐãËŒ·‹Ò¹ãÊ‹ªØ´Îѹº¡«Öè§à»š¹ªØ´»ÃШíҪҵԢͧà¡ÒËÅÕ ¾ÃŒÍÁ¶‹ÒÂÀҾ໚¹·ÕèÃÐÅÖ¡ àÂç¹
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (1) àÁ¹Ù ªÒºÙ ªÒºÙ ÊØ¡ÕéËÁŒÍä¿ÊäµÅà¡ÒËÅÕ ÍÒËÒþ×é¹àÁ×ͧ¢Í§¤ÒºÊÁØ·Ãà¡ÒËÅÕµÑé§áµ‹
ÊÁÑÂÁͧâ¡àÅÕºء¤ÒºÊÁØ·Ãà¡ÒËÅÕ ÅѡɳФŌÒÂÊØ¡ÕéËÁŒÍä¿
¾Ñ¡·Õè
Çѹ·ÕèÊͧ
ઌÒ
JM HOTEL / MAJOR HOTEL ËÃ×ÍÃдѺà´ÕÂǡѹ
µÒÁÃÍ«ÕÃՏ à¾Å§ÃÑ¡ ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ WINTER LOVE SONG ·Õèà¡ÒйÒÁÔ – öä¿ÊÒÂâÃ
áÁ¹µÔ¡ (NORMAL SEA TRAIN) - ÃÃ. «ÍÃѤ
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃàªŒÒ ³ âçáÃÁ (2)
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ä»Âѧ à¡ÒйÒÁÔ µÑé§ÍÂÙ‹·ÕèàÁ×ͧªØ¹ªÍ¹ Ë‹Ò§¨Ò¡¡Ãاâ«Åä»·Ò§µÐÇѹÍÍ¡
»ÃÐÁÒ³ 63 ¡ÔâÅàÁµÃ ໚¹áËÅ‹§·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§¢Í§à¡ÒËÅÕ㵌 à¡ÒйÒÁÔÁÕÃٻËҧàËÁ×͹
ãºäÁŒÅ͹éíÒ à»š¹à¡ÒСÅÒ§áÁ‹¹éíÒÎѹ «Öè§à¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÌҧà¢×è͹ªÍ§¾Âͧ â´‹§´Ñ§¨Ò¡«ÕÃՏ à¾Å§
ÃÑ¡ã¹ÊÒÂÅÁ˹ÒÇ «Öè§ãªŒà¡ÒйÒÁÔ໚¹Ê¶Ò¹·Õ趋Ò·íÒ à¡ÒйÒÁÔä´Œª×è͵ÒÁ¹Ò¾ŹÒÁÔ ·ÕèÃѺ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
ÃÒª¡ÒõÑé§áµ‹ÍÒÂØ 17 »‚ ºÔ´ÒÍÂÙ‹ã¹µÃСÙÅÊÙ§ÈÑ¡´Ôì ʋǹÁÒôÒ໚¹à¨ŒÒ¿‡ÒËÞÔ§ à¢Ò¹íҷѾ¡ÇҴŌҧ
¨ÅÒ¨Åã¹¾×é¹·ÕèÀÒ¤à˹×ÍáÅеÐÇѹÍÍ¡à©Õ§à˹×ͧ͢»ÃÐà·Èä´Œ·Ñé§ËÁ´ áÅÐä´ŒÃѺµíÒá˹‹§ÊÙ§àÁ×èÍ
ÂѧÁÕÍÒÂØà¾Õ§ 26 »‚ ᵋËÅѧ¨Ò¡à»ÅÕè¹ÃѪ¡ÒÅãËÁ‹ à¢Ò¡ç¶Ù¡ãÊ‹ÃŒÒÂÇ‹Ò໚¹¡º¯ áÅж١»ÃÐËÒÃ
ªÕÇÔµ¾ÃŒÍÁ¡ÑºÁÒôÒáÅоǡÃÇÁ 25 ¤¹ µ‹ÍÁÒ ËÅѧ¼ÅÑ´à»ÅÕè¹ÃѪ¡ÒÅãËÁ‹ÍÕ¡¤ÃÑé§ ä´ŒÁÕ¡ÒÃ
¾ÔÊÙ¨¹¾ºÇ‹Ò¢ŒÍ¡Å‹ÒÇËÒ·Ñé§ËÁ´ÅŒÇ¹à»š¹à·ç¨ à¢Ò¨Ö§ä´ŒÃѺ¤×¹ÂȶҺÃôÒÈÑ¡´Ôì´Ñ§à´ÔÁ º¹à¡ÒШÐÁÕ
ºÃÃÂÒ¡ÒÈËÁÃ×è¹ àµçÁä»´ŒÇ µŒ¹Ê¹ µŒ¹à¡ÒÅÑ´ µŒ¹á»Ð¡Ç µŒ¹«Ò¡ØÃÐ µŒ¹àÁແœÅ áÅеŒ¹äÁŒ
´Í¡äÁŒÍ×è¹æ ·Õè¾ÅÑ´¡Ñ¹ÍÍ¡´Í¡à»ÅÕè¹ÊÕãËŒªÁ¡Ñ¹·Ø¡Ä´Ù¡ÒÅ ·Ñé§à¡ÒÐäÁ‹ÁÕàÊÒä¿ËÃ×ÍÊÒÂä¿ãËŒàËç¹
àÅ«ѡµŒ¹à¾ÃÒÐÁѹ¶Ù¡½˜›§Å§ãµŒ´Ô¹·Ñé§ËÁ´à¾×èÍãËŒäÁ‹º´ºÑ§·ÑȹÕÂÀÒ¾ áÅÐÁÕÊØÊÒ¹¢Í§¹Ò¾ŹÒÁÔ
«Öè§Âѧ¤§µÑé§ÍÂÙ‹ ³ à¡ÒÐáË‹§¹Õé
¡ÅÒ§Çѹ
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (3) àÁ¹Ù ·Ñ¤¤ÒźՓËÃ×Íä¡‹ºÒϺդÔǼѴ«ÍÊà¡ÒËÅÕ ÍÒËÒÃàÅ×èͧª×èÍáË‹§àÁ×ͧ«Ø¹
«Í¹ ¹íÒä¡‹ºÒϺդÔÇ ¢ŒÒÇà˹ÕÂÇ ÁѹËÇÒ¹ ¼Ñ¡µ‹Ò§æŧ¼Ñ´ÃÇÁ¡Ñº«ÍÊẺà¡ÒËÅÕ ¹íҼѡ¡Ò´
à¢ÕÂÇÁÒË‹ÍÃѺ»Ãзҹ áÅÐÊÒÁÒö´Ñ´á»Å§à»š¹·Ñ¤¤ÒźÕ⻤ÖÁËÃ×Í¢ŒÒǼѴ·Ñ¤¤ÒÅºÕ â´Â¹íÒ
¢ŒÒÇÊÇÂáÅÐÊÒËËÒÂáËŒ§ÁҼѴÃÇÁ¡Ñº·Ñ¤¤ÒźÕ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹ ʶҹÕÃ¶ä¿ JEONG DONG
JIN à¾×èÍ¢Öé¹ Ã¶ä¿ÊÒÂâÃáÁ¹µÔ¡ ( SEA TRAIN) öä¿áË‹§
·ÐàŵÐÇѹÍÍ¡ ·Õè䴌ŧºÑ¹·Ö¡ã¹ GUINNESS BOOK OF
WORLD Ç‹Ò à»š¹Ã¶ä¿ÊÒ·ÕèµÔ´·ÐàÅÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ ·Ñé§Âѧ
໚¹Ê¶Ò¹·Õ趋Ò·íÒÀҾ¹µÃ·Õèâ´‹§´Ñ§ä»·ÑèÇà¡ÒËÅÕàÃ×èͧ SAND
GLASS à¡çºÀÒ¾¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨ã¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈẺâÃáÁ¹µÔ¡
ÊÑÁ¼ÑÊÇÔÇáË‹§·ÐàŵÐÇѹÍÍ¡ ËÒ´·ÃÒÂÊÕ¢ÒÇ º¹âº¡Õé NORMAL SEA TRAIN
àÂç¹ ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (4) àÁ¹Ù
âÍ«ÑÁºÙÅâ¡¡Ô ËÁÙËÁÑ¡ÊäµÅÊÁÑÂãËÁ‹à¡ÒËÅÕ ÁÕÃʪҵÔÍÍ¡ËÇÒ¹à¼ç´
àÅ硹ŒÍ â´Â¹íÒËÁÙŧ㹡ÃзоÌÍÁ¹éíÒ«Ø»»ÃاÃÊ àÁ×èÍÊØ¡ÃѺ»Ãзҹ¾ÃŒÍÁà¤Ã×èͧà¤Õ§áÅТŒÒÇÊÇÂ
ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃẺÃÊªÒµÔ à¡ÒËÅÕ á·Œæ ¡çÊÒÁÒöãÊ‹¡ÔÁ¨ÔËÁѡŧµŒÁ´ŒÇ ¡ç¨Ðä´ŒÃʪҵÔÍաẺ˹Öè§
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¾Ñ¡·Õè
I-PARK HOTEL / HYUNDAI SOO HOTEL ËÃ×ÍÃдѺà´ÕÂǡѹ
ÍØ·ÂÒ¹«ÍÃѤ«Ò¹ – ÇÑ´ªÔ¹ÎÖ§«Ò – ÊǹʹءàÍàÇÍÏᏴ – LINE FRIEND STORE
µÅÒ´·§á´Áع - ÃÃ. â«Å
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃàªŒÒ ³ âçáÃÁ (5)
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ä» ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ«ÍÃѤ«Ò¹ ËÃ×Í ÊÇÔÊà«ÍÏᏴ¢Í§à¡ÒËÅÕ à»š¹
ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ¢¹Ò´ãËÞ‹ÁÕà¹×éÍ·Õè ¶Ö§ 354 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ¨Ñ´ä´ŒÇ‹Ò໚¹á¹Çà¢Ò·ÕèÊǧÒÁÁÒ¡·ÕèÊØ´áË‹§
˹Öè§ã¹à¡ÒËÅÕ«Ö觻ÃСͺ´ŒÇ âÍ«ÍÃѤ ๫ÍÃѤ áÅйÑÁ«ÍÃѤ à·×Í¡à¢Òá¹Ç¹Í¡á¹Çã¹ áÅÐá¹Ç㵌 ÁÕ
Ëغà¢Ò·ÕèÁÕ´Í¡äÁŒºÒ¹ÊоÃÑ觷Ñé§Ä´ÙãºäÁŒ¼ÅÔ áÅÐÄ´ÙãºäÁŒà»ÅÕè¹ÊÕ Ëغà¢ÒáË‹§¹Õé¨Ðà»ÅÕè¹໚¹ÊÕá´§Êշͧ·ÑèÇ
·Ñé§Ëغà¢Ò ¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ ¹Ñ觡ÃÐઌÒä¿¿‡Ò ÊÙ‹¨Ø´ªÁÇÔǢͧÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔà¢Ò«ÍÃѤ ·Õèä´Œ¢Ö鹪×èÍÇ‹Ò໚¹
ÀÙà¢ÒÊÕèÄ´Ù áÅÐÊÇÔÊà«ÍÏᏴ¢Í§à¡ÒËÅÕ à¢Ò«ÍÃѤµÑé§ÍÂً㨡ÅÒ§ÀÙà¢Òá·áº¤«Ö觷ʹÂÒÇ件֧à¢Ò¤ÖÁ¤Ñ§
¢Í§»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕà˹×Í ÁÕà·×Í¡à¢Ò »†ÒäÁŒ Ëغà¢Ò ÊÒ¹éíÒ ·ÐàÅÊÒº ËÔ¹ÃٻËҧµ‹Ò§æ ·ÕèÊǧÒÁ«Öè§
à¡Ô´¢Öé¹àͧµÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèËÒ´Ù¸ÃÃÁªÒµÔ·ÕèËÒ´Ùä´ŒÂÒ¡ÂÔè§ µÒÁÃ͵íÒ¹Ò¹·ÕèàÅ‹Ò¢Ò¹¢Í§¨Ø´¡íÒà¹Ô´à¾Å§
ÍÒÃÕÃѧ ÀÙà¢Ò«ÍÃѤ«Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ§ÒÁ੾ÒеÑǵÅÍ´»‚ÍÂÙ‹áÅŒÇ áµ‹ª‹Ç§Ä´ÙãºäÁŒà»ÅÕè¹ÊÕ¨Ð໚¹ª‹Ç§·Õ觴§ÒÁ
·ÕèÊØ´ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǨЪͺà´Ô¹·Ò§¡Ñ¹ã¹ª‹Ç§¹Õé à¾×èͪÁ¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ãºäÁŒÊÕµ‹Ò§æ »ÃÐÁÒ³à´×͹µØÅÒ¤Á
·ÑèÇ·Ñ駺ÃÔàdzãºäÁŒ¨Ð¡ÅÒÂ໚¹ÊÕá´§áÅÐÊÕ àËÅ×ͧ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéºÃÔàdzâ´ÂÃͺ¢Í§ÍØ·ÂÒ¹áË‹§ªÒµÔ«ÍÃѤ
«Ò¹ ÂѧÁÕ ÇÑ´ªÔ¹ÎÖ§«Ò (SINHEUNGSA TEMPLE) ÇÑ´à¡‹Òá¡‹ÊÌҧã¹ÊÁÑ ÍҳҨѡêÔÅÅ‹ÒÍÒÂØ¡Ç‹Ò 1,000
»‚ ·‹Ò¹ÊÒÁÒö¹ÁÑÊ¡ÒáÃÒºäËÇŒ¾Ãоط¸ÃÙ»ÊÑÁÄ·¸Ôì»Ò§ÊÁÒ¸Ô¢¹Ò´ãËÞ‹·Õè»ÃдÔɰҹ໚¹ÊÑÞÅѡɳ
¢Í§ÍØ·ÂÒ¹ ¡‹Í¹¨Ð¼‹Ò¹ÊоҹªíÒÃÐŌҧ¨Ôµã¨à¢ŒÒÊًࢵÇÑ´à¾×èÍäËÇŒ¾ÃТ;Ã
Çѹ·ÕèÊÒÁ
ઌÒ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¡ÅÒ§Çѹ ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà ( 6) àÁ¹Ù ºØ¿à¿µºÒºÕ¤ÔÇ»œ§Â‹Ò§ÊäµÅà¡ÒËÅÕ à¹×éÍËÁÙ à¹×éÍä¡‹ à¹×éÍÇÑÇ »ÅÒËÁÖ¡ ¡ØŒ§
ÍÒËÒÃà¡ÒËÅÕ àµÔÁäÁ‹ÍÑé¹
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹ ÊǹʹءàÍàÇÍÏᏴ «Ö觶١¢¹Ò¹¹ÒÁÇ‹Ò ´ÔʹÕáŹ´à¡ÒËÅÕ໚¹Êǹ
ʹء¡Åҧᨌ§·ÕèãËÞ‹·ÕèÊØ´¢Í§»ÃÐà·È â´ÂÁÕºÃÔÉÑ·«ÑÁ«Ø§à»š¹à¨ŒÒ¢Í§ µÑé§ÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§Ëغà¢Ò ·‹Ò¹¨Ðä´Œ¹Ñè§
¡ÃÐઌÒÅÔ¿· áÅз‹Í§ä»¡ÑºâÅ¡¢Í§ÊѵǏ»†Ò«Ò¿ÒÃÕ ªÁäÅà¡ÍÏ ·Õè¹Õè·‹Ò¹¨Ð¾ºà¨ŒÒ»†ÒÊԧⵠáÅÐàÊ×Í
´Ô¹á´¹áË‹§à·¾¹ÔÂÒ áÅÐʹء¡Ñºà¤Ã×èͧàÅ‹¹¹Ò¹Òª¹Ô´ ÍÒ·Ôઋ¹ Êà»ÊÇÏ ˹͹ÊкѴ öä¿àËÒÐÃÒ§äÁŒ
«Öè§à»š¹äÎ䫏¢Í§ÊǹʹػáË‹§¹Õé áÅЪÁÊǹ´Í¡äÁŒ«Ö觡íÒÅѧºÒ¹ÊоÃÑè§ÍÇ´ÊÕÊѹàµçÁÊǹ (·Ñ駹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº
ÊÀÒ¾ÍÒ¡ÒÈ à´×͹ÁÕ¹Ò¤Á - àÁÉÒ¹ ໚¹Êǹ´Í¡·ÔÇÅÔ» , à´×͹¾ÄÉÀÒ¤Á - à´×͹ÁԶعÒ¹ ໚¹´Í¡
¡ØËÅÒº, à´×͹ÊÔ§ËÒ¤Á - à´×͹¡Ñ¹ÂÒ¹ ໚¹Êǹ´Í¡ÅÔÅÅÕè , à´×͹µØÅÒ¤Á - à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ ໚¹Êǹ
´Í¡àºÞ¨ÁÒÈ) ªÁ¡Ô¨¡ÃÃÁáÅСÒÃáÊ´§µ‹Ò§æ ´ŒÇºѵÃࢌҪÁẺäÁ‹¨íÒ¡Ñ´¨íҹǹÃͺ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹ äËʵÃÍàºÍÃÕè ãËŒ·‹Ò¹ä´ŒªÔÁʵÃÍàºÍÏÃÕèÊ´æËÇÒ¹
©èíÒ¨Ò¡äË ¹Í¡¨Ò¡¹Ñé¹ ·‹Ò¹ÂѧÊÒÁÒö«×éÍ¡ÅѺÁÒ½Ò¡¤¹·ÕèàÁ×ͧä·Âä´Œ´ŒÇ â´Â¨ÐÁÕ
¡ÒÃá¾ç¤ãÊ‹¡Å‹Í§ÊǧÒÁáÅÐÊ‹§ãËŒ·‹Ò¹ÇѹÊØ´·ŒÒÂ
ãËŒ·‹Ò¹ä´Œ¾º¡Ñº LINE FRIEND STORE ÁÕÊÔ¹¤ŒÒÁÒ¡ÁÒÂËÅÒÂÃٻẺ á;ÅÔपÑè¹ LINE ¹Ñé¹
¹Í¡¨Ò¡¨Ð໚¹á;᪷·Õèä´ŒÃѺ¤ÇÒÁ¹ÔÂÁáÅŒÇÂѧÁըش¢ÒÂÍÕ¡Í‹ҧ¡ç¤×ͤÒááàµÍÏËÅÑ¡¢Í§µÑÇÅФâͧ
á; LINE ·ÕèÁÕÊÔ¹¤ŒÒÍÍ¡ÁÒãËŒàÅ×Í¡ÁÒ¡ÁÒ áÅе͹¹Õé·ÕèÊǹʹء EVERLAND »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ¡çÁÕÌҹ
LINE STORE ä»à»´ãËÁ‹·Õè¹Ñè¹´ŒÇ àÃÒ¡çäÁ‹¾ÅÒ´·Õè¨Ðä»à¡çºÀÒ¾ºÃÃÂÒ¡ÒÈáÅÐÊÔ¹¤ŒÒ¢Í§ LINE ·ÕèÁÕ
ÇÒ§¢ÒÂÀÒÂã¹ÃŒÒ¹ LINE STORE ÊÒ¢ÒÊǹʹء EVERLAND »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ÃŒÒ¹ LINE STORE ¹Ñé¹µÑé§
à´‹¹Ê§‹ÒÍÂÙ‹ÀÒÂã¹Êǹʹء EVERLAND ã¹Ê‹Ç¹¢Í§ GLOBAL FAIR à´Ô¹à¢ŒÒ»ÃеٴŒÒ¹Ë¹ŒÒÁÒÊÑ¡¾Ñ¡¹Ö§¡ç
¨Ðà¨ÍÌҹáÅŒÇ ºÃÔàdz˹ŒÒÌҹ¡çµ¡áµ‹§ÊǧÒÁ ÁÕËÁÕ BROWN áÅСÃе‹Ò CONY ÍÂÙ‹ºÃÔàdz˹ŒÒµÖ¡ «Öè§
µÍ¹Á×´æ¨Ðແ´ä¿´ŒÇÂ
àÂç¹ ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (7)
àÁ¹Ù ¢ŒÒÇÂíÒºÔºÔÁºÑº àÊÔÏ¿ºÃÔ¡ÒþÌÍÁ«Ø»ªÒºÙËÁŒÍÌ͹æ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹·‹Ò¹ªŒÍ»»œ§µÅÒ´´Ñ§·Õè µÅÒ´·§á´Áع ·ÕèµÅÒ´¹ÕéàÃÒÊÒÁÒö«×éÍ¢ŒÒǢͧ áÅе‹ÍÃÒ¤Òä´Œ
Í‹ҧʹءʹҹ à¾ÃÒÐÁÕÌҹ¤ŒÒµ‹Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ µÑé§ÍÂÙ‹·‹ÒÁ¡ÅÒ§ ºÃÃÂÒ¡ÒÈẺâºÃÒ³ áÅÐÁÕáʧÊÕ
áÅд¹µÃÕµÅÍ´¤×¹ ÊÔ¹¤ŒÒ·ÕèÁÕÁÒ¡·ÕèÊØ´ã¹µÅÒ´¹Õé ¤×Í àÊ×éͼŒÒ à¤Ã×èͧᵋ§¡Ò à¤Ã×èͧ˹ѧ ªØ´ÊØÀҾʵÃÕ
áÅÐà´ç¡ à¤Ã×èͧ¹Í¹ à¤Ã×èͧ㪌㹺ŒÒ¹ ÃÍ§à·ŒÒ à¤Ã×èͧ¡ÕÌÒ ÏÅÏ
¾Ñ¡·Õè
CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL ËÃ×ÍÃдѺà´ÕÂǡѹ
Çѹ·ÕèÊÕè
¼ÅÔµÀѳ±à¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§ ¤ÍÊàÁµÔ¤ – ¹éíÒÁѹʹ – TRICK EYE & ICE MUSEUM
âÊÁà¡ÒËÅÕ – ¾ÃÐÃÒªÇѧªÒ§´çÍ¡¡Ø§ – DUTY FREE – N SEOUL TOWER – ¢Ò»ÙºØ¿à¿µ
µÅÒ´àÁÕ§´§ - ÃÃ. â«Å
ઌÒ
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃàªŒÒ ³ âçáÃÁ (8)
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ªŒÍ»»œ§ÃŒÒ¹à¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§ÂÍ´¹ÔÂÁ COSMETIC OUTLET ¢Í§¹Ñ¡ªŒÍ»ªÒÇä·ÂãËŒ
·‹Ò¹ä´ŒàÅ×Í¡«×éÍ¡ÅѺ份ҡ໚¹¢Í§·ÕèÃÐÅÖ¡ ÍÒ·Ôઋ¹ ROJUKISS «Öè§ÃÒ¤Ò¶Ù¡¡Ç‹Ò·ÕèàÁ×ͧä·Âà¡×ͺ
à·‹ÒµÑÇáÅкҧ¼ÅÔµÀѳ±ÂѧäÁ‹ÁÕ¢ÒÂã¹ä·Â
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹àÂÕèÂÁªÁ RED PINE ໚¹¼ÅÔµÀѳ± ·ÕèÊ¡Ñ´¨Ò¡¹éíÒÁѹʹ ·ÕèÁÕÊÃþ¤Ø³ª‹ÇºíÒÃا
Ëҧ¡Ò Ŵä¢Áѹ ª‹Ç¤Ǻ¤ØÁÍÒËÒÃáÅÐÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅã¹Ã‹Ò§¡ÒÂ
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ÍÔÊÃЪÁ TRICK EYE MUSEUM ¼Å§Ò¹¡ÒÃÊÌҧÊÃäÈÔÅ»Ðá¹ÇãËÁ‹ÀÒ¾ÇÒ´Åǧ
µÒÊÒÁÁÔµÔ â´Â·‹Ò¹¨Ð䴌ʹءʹҹ¡Ñº¡Òö‹ÒÂÃÙ»áÍ礪Ñè¹·‹Òµ‹Ò§æ ·Õèà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÌҧÊÃä
áÅШԹµ¹Ò¡Òâͧ¡ÒÃÊÌҧÀÒ¾â´Â㪌෤¹Ô¤¾ÔàÈɨҡÀÒ¾ÊÒÁÁÔµÔ·ÕèÃÇÁ·Äɮշҧ
ÇÔ·ÂÒÈÒʵÏáÅСÒëŒÍ¹ÀÒ¾â´Â¡Ãе،¹¤ÇÒÁà¤Å×è͹äËǢͧÀÒ¾ãËŒÁÕÁÔµÔàËÁ×͹¨ÃÔ§â´ÂãËŒ¼ÙŒªÁ
ࢌÒä»ÁÕʋǹËÇÁ¶‹ÒÂÀÒ¾ àÁ×èͼ‹Ò¹à¢ŒÒä»ã¹ÀÒ¾¹Ñé¹æ ÀÒ¾·Ø¡ÀÒ¾¨ÐÍÍ¡ÁÒ´Ù»ÃÐ˹Öè§àËÁ×͹¨ÃÔ§
ã¹à˵ءÒó ¨¹·‹Ò¹¨ÐÍطҹNjÒÁѹàËÁ×͹¨ÃÔ§ÁÒ¡¨¹á·º¨Ðá¡äÁ‹ÍÍ¡àÅÂÇ‹ÒÍѹä˹ÀÒ¾ÇÒ´
áÅТͧ¨ÃÔ§ áÅÐ ICE MUSEUM ໚¹â«¹¹éíÒá¢ç§á¡ÐÊÅÑ¡ÃÙ»µ‹Ò§æ ÍسËÀÙÁÔ¢ŒÒ§ã¹ »ÃÐÁÒ³ - 4
ͧÈÒ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¡ÅÒ§Çѹ
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (9) àÁ¹Ù ä¡‹µØŽ¹âÊÁ ໚¹ÍÒËÒúíÒÃاÊØ¢ÀÒ¾ ä¡‹¢¹Ò´¡íÒÅѧàËÁÒÐ ÂÑ´äÊŒ´ŒÇÂâÊÁ
á»Ð¡Ç áÅÐÊÁعä¾ÃºíÒÃاËҧ¡Ò àÊÔÏ¿ã¹ËÁŒÍ´Ô¹ÃŒÍ¹æ
¨¨Ò¡¹Ñé¹¾Ò·‹Ò¹ÃÙŒ¨Ñ¡áÅÐࢌÒ㨠ÊÁعä¾ÃâÊÁà¡ÒËÅÕ ËÃ×ÍÃÒªÒáË‹§ÁÇÅ
ÊÁعä¾Ã âÊÁ¶Ù¡¹íÒÁÒ㪌à¾×èÍÊØ¢ÀҾ໚¹àÇÅÒ¹Ò¹Ò¡Ç‹Ò 2,000 »‚ ã¹µíÒÃÒ
ÂÒá¼¹âºÃÒ³¨Õ¹ ÃкØÇ‹Ò âÊÁ໚¹ÊÁعä¾Ã·Õ誋ÇÂàÊÃÔÁ¤ÇÒÁá¢ç§áçãˌᡋ
ÃкºÂ‹ÍÂÍÒËÒÃáÅлʹ ª‹Ç·íÒãËŒ¨Ôµã¨Ê§ºáÅÐà¾ÔèÁ¾ÅСíÒÅѧâ´Â
ʋǹÃÇÁÊÃþ¤Ø³·Ò§¡ÒÃᾷ ª‹ÇºíÒÃاËÑÇ㨠»‡Í§¡Ñ¹âäËÑÇ㨢ҴàÅ×Í´
àÊÃÔÁ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾·Ò§à¾È Å´áÅл‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§ áÅÐàÃçÇæ ¹Õé âÊÁà¡ÒËÅÕ
ÍÒ¨¨Ðä´Œ¨´·ÐàºÕ¹Áô¡âÅ¡ â´Âͧ¤¡ÒÃÂÙà¹Êâ¡ ·Ø¡Çѹ¹Õé¼ÅÔµÀѳ±âÊÁ
໚¹ÊÔ觷Õè¢Ò´äÁ‹ä´ŒÊíÒËÃѺ¼ÙŒ·Õè¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÊØ¢ÀҾ㹻˜¨¨ØºÑ¹
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹¾Ò·‹Ò¹¼‹Ò¹ªÁ ºÅÙàÎŒÒʏ ·íÒà¹Õº»ÃиҹҸԺ´Õ¢Í§à¡ÒËÅÕ㵌 ͹ØÊÒÇÃՏÃÙ»¹¡¿‚¹Ô¡«
ÊÑÞÅѡɳ¤ÇÒÁ໚¹ÍÁµÐ ªÁ·ÑȹÕÂÀÒ¾ÍѹÊǧÒÁ¢Í§ÀÙà¢ÒÃÙ»ËÑÇÁѧ¡ÃáÅÐǧàÇÕ¹¹éíҾعѺ໚¹¨Ø´·ÕèÁÕ
Îǧ¨ØŒÂ·Õè´Õ·ÕèÊØ´¢Í§¡Ãاâ«Å (ÃÐËNjҧöáÅ‹¹¼‹Ò¹äÁ‹Í¹ØÞÒµãËŒ¶‹ÒÂÀÒ¾ËÃ×ÍÇÕ´ÕâÍã´æ ·Ñé§ÊÔé¹)
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ªÁ ¾ÃÐÃÒªÇѧªÒ§´çÍ¡¡Ø§ ( CHANGDEOKGUNG PALACE) ໚¹¾ÃÐÃÒªÇѧÅíҴѺ·Õè
Êͧ·Õè¶Ù¡ÊÌҧµ‹Í¨Ò¡¾ÃÐÃÒªÇѧà¤Õ§º¡¡Ø§ ( GYEONGBOKGUNG PALACE) ã¹»‚ ¤.È. 1405 áÅÐ
¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ㹡ÒÃ໚¹·Õè¾íҹѡ¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏËÅÒ¾ÃÐͧ¤ã¹ÊÁÑÂÃҪǧȏ⪫͹ (JOSEON) áÅÐ
Âѧ໚¹ 1 ã¹ 5 ¢Í§¾ÃÐÃÒªÇѧÊíÒ¤ÑÞ·ÕèÂѧ¤§ÃÑ¡ÉÒäÇŒ »ÃСͺ仴ŒÇ ࢵ¾ÃÐÃÒª°Ò¹ªÑ鹹͡
¾ÃÐÃÒª°Ò¹ ªÑé¹ã¹ áÅÐÊǹ´ŒÒ¹ËÅѧÊíÒËÃѺ໚¹·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ «Öè§ÁÕµŒ¹äÁŒ¢¹Ò´Âѡɏ·ÕèÁÕ
¡Ç‹Ò 300 »‚, º‹Í¹éíÒ áÅÐÈÒÅÒÃÔÁ¹éíÒ¾ÃÐÃÒªÇѧáË‹§¹Õé໚¹·Õè¾íҹѡ¢Í§¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃԏ¶Ö§ 9 ¾ÃÐͧ¤ã¹
ÊÁÑÂÃҪǧȏ⪫͹ ( JOSEON) »˜¨¨ØºÑ¹Âѧ¤§àËÅ×ͤÇÒÁ§´§ÒÁºÒ§Ê‹Ç¹¢Í§¾ÃÐÃÒªÇѧ 䴌ᡋ ¾ÃÐ
µíÒ˹ѡ INJEONGJEON, ¾ÃеíÒ˹ѡ DAEJOJEON, ¾ÃеíÒ˹ѡ SEONJEONGJEON, áÅоÃеíÒ˹ѡ
NAKSEONJAE ÊǹÅѺ ËÃ×ÍÊǹµŒÍ§ËŒÒÁ ËÃ×ÍÎÙÇ͹ ( HOWON) µÑé§ÍÂÙ‹ºÃÔàdz´ŒÒ¹ËÅѧ¢Í§¾ÃÐÃÒªÇѧ·Õè¶Ù¡
ÊÌҧ¢Öé¹ã¹ÊÁÑ¡ÉѵÃԏ TAEJONG à¾×èÍ໚¹Ê¶Ò¹·Õè¾Ñ¡¼‹Í¹ÊíÒËÃѺ¾ÃÐÃҪǧȏ à´ÔÁÊǹáË‹§¹ÕéÁÕª×èÍÇ‹Ò
‘BUKWON’ ËÃ×Í ‘GEUMWON’ ᵋ¶Ù¡à»ÅÕ蹪×èÍ໚¹ ‘BIWON’ ã¹ÃѪÊÁÑ¢ͧ¡ÉѵÃԏ KOJONG ÊǹáË‹§¹Õé
¶Ù¡´ÙáÅáÅкíÒÃاÃÑ¡ÉÒänj໚¹Í‹ҧ´Õ áÅдÙÊǧÒÁÁÒ¡â´Â੾ÒÐ㹪‹Ç§Ä´ÙãºäÁŒÃ‹Ç§
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ªŒÍ»»œ§ÊÔ¹¤ŒÒ»ÅÍ´ÀÒÉÕ DUTY FREE ªŒÍ»»œ§ÊÔ¹¤ŒÒáºÃ¹´à¹ÁÁÒ¡ÁÒ ÍÒ·Ôઋ¹
¹ÒÌÔ¡Ò , áÇ‹¹µÒ , à¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§ , ¡ÃÐà»‰Ò , ¡ÅŒÍ§¶‹ÒÂÃÙ» áÅÐÊÔ¹¤ŒÒ áºÃ¹´à¹ÁÍ×è¹æÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂ
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§ä» â«Å·ÒÇàÇÍÏ (SEOUL TOWER) ËÃ×Í ËͤÍÂàÍç¹â«Å (N SEOUL
TOWER) ËÃ×Í “¹ÑÁ«Ñ¹·ÒÇàÇÍÏ” (NAMSAN TOWER) µÑé§ÍÂÙ‹º¹ÀÙà¢Ò¹ÑÁ«Ò¹ ໚¹¨Ø´·‹Í§à·ÕèÂÇ·Õè¶×ÍÇ‹Ò໚¹
äÎäÅ·ÊíÒ¤Ñޢͧ¡Ãاâ«Å à¾ÃÒÐ໚¹¨Ø´ªÁÇÔÇ·ÕèÁͧàËç¹ÇÔÇ·ÑèÇ·Ñ駡Ãاâ«Å ÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§¨Ò¡°Ò¹ËͤÍÂ
»ÃÐÁÒ³ 236.7 àÁµÃ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ 479 àÁµÃ¨Ò¡¾×é¹´Ô¹ ¤¹·ÕèÁÒà·ÕèÂÇ·Õè¹ÕèʋǹÁÒ¡¨Ð໚¹¤Ù‹ÃÑ¡ ·Ñ駪ÒÇ
à¡ÒËÅÕáÅйѡ·‹Í§à·ÕèÂǵ‹Ò§ªÒµÔ ¤Ù‹ÃѡʋǹÁÒ¡¨ÐàµÃÕÂÁ¡ØÞá¨ÁҤŌͧµÃ§ÃÑéÇ¢ŒÒ§º¹â«Å·ÒÇàÇÍÏ à¾ÃÒÐ
ÁÕ¤ÇÒÁàª×èÍÇ‹Ò¤Ù‹ÃÑ¡·Õèä´ŒÁҤŌͧ¡ØÞᨷÕè¹Õè¨ÐÃÑ¡¡Ñ¹ÂÒǹҹµÅÍ´ä» (ÊÁÑÂáÃ¡æ ¹ÔÂÁ㪌ÅÙ¡¡ØÞá¨àÅç¡æ
à¢Õ¹¢ŒÍ¤ÇÒÁÊÑÞÞÒÃÑ¡ áÅЪ×èͧ͢¤Ù‹Ãѡŧä»ã¹¡ØÞᨠᵋª‹Ç§»‚ËÅѧæ ÁÒ¹ÕéàÃÔèÁÁÕ¡ÒþѲ¹ÒÍØ»¡Ã³¡ÒÃ
¤ÅŒÍ§à»š¹ à¤Êâ·ÃÈѾ·Á×Ͷ×Í , ºÑµÃ T-MONEY, â«‹¨Ñ¡ÃÂÒ¹, ¾ÅÑèÇ áÅÐÍØ»¡Ã³á»Å¡æ ÍÕ¡ËÅÒÂÍ‹ҧ·Õè
¤Ù‹ÃÑ¡ÃØ‹¹ãËÁ‹ÊÒÁÒö¤Ô´ä´Œ áÅйíÒÁÒ㪌᷹ÅÙ¡¡ØÞá¨) **ÃÒ¤Ò·ÑÇϹÕéäÁ‹ÃÇÁ¡ØÞá¨áÅФ‹Ò¢Öé¹ÅÔ¿·**
àÂç¹ ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (10) àÁ¹Ù
àºÕÂÏáÅÐäǹäÁ‹ÍÑé¹
SEAFOOD BUFFET ºØ¿à¿†µ¢Ò»Ù áÅÐÍÒËÒÃËÅÒ¡ËÅÒª¹Ô´ ¾ÃŒÍÁ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ªŒÍ»»œ§·Õè µÅÒ´àÁÕ§´§ ËÃ×ÍÊÂÒÁÊá¤ÇÏà¡ÒËÅÕ ·ÕèµÅÒ´àÁÕ§´§¹Õé¨ÐÁÕàÊ×éͼŒÒ
¡Ò§à¡§ ÃÍ§à·ŒÒ ¹éíÒËÍÁ à¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§¤ ·Ñé§áºº áºÃ¹´à¹Áª×èʹѧ áÅÐâŤÍÅáºÃ¹´ «Õ´Õà¾Å§ ÃÙ»
´ÒÃÒ ËÃ×ÍÍÐä÷ÕèÇÑÂÃØ‹¹µŒÍ§¡ÒáçÊÒÁÒöËÒä´Œ¨Ò¡·ÕèµÅÒ´¹ÕéàÅ·Õà´ÕÂÇ Í‹ҧÌҹà¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§¤·Õè¤ØŒ¹ËÙ
¤¹ä·Â ઋ¹ ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP Ìҹ¾Ç¡¹ÕéËÒä´ŒäÁ‹ÂÒ¡ã¹µÅÒ´áË‹§¹Õé á¶ÁäÁ‹ä´ŒÁÕᤋ
Í‹ҧŋÐ˹Öè§ÃŒÒ¹ÍÕ¡´ŒÇ »ÃÐÁҳNjÒà¾Ôè§ÍÍ¡¨Ò¡ÃŒÒ¹ ETUDE ÁÒà´Ô¹ä»ÍÕ¡ÊÑ¡¾Ñ¡¡ç à¨ÍÌҹ ETUDE
ÍÕ¡ËÅ‹Ð SKIN FOOD, THE FACE SHOP ¡çઋ¹à´ÕÂǡѹ ·ÕèÊíÒ¤ÑÞÃÒ¤Òà¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§¤¨Ð¶Ù¡¡Ç‹Ò»ÃÐà·Èä·Â
ÁÒ¡ »ÃÐÁÒ³ 2 ¶Ö§ 3 à·‹Ò á¶ÁºÒ§ÃØ‹¹äÁ‹ÁÕ¢ÒÂã¹»ÃÐà·Èä·ÂÍÕ¡´ŒÇ ÍÕ¡àÃ×èͧ¡ç¢Í§¡Ô¹àÅ‹¹ ¨ÐÁÕä͵Ô
Á⤹਌ҴѧÍÂÙ‹ à¾ÃÒÐä͵ÔÁ·Õèऌҡ´ÁÒãʋ⤹¹Ñé¹ ÊÙ§¶Ö§ 2 ¿Øµ
¾Ñ¡·Õè
Çѹ·ÕèËŒÒ
ઌÒ
CHOCOLATE HOTEL / RIVER PARK HOTEL ËÃ×ÍÃдѺà´ÕÂǡѹ
Îç͡ࡹÒÁÙ – ¾ÅÍÂÍÐàÁ·ÔÊ – «Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çµ – ʹÒÁºÔ¹ÍÔ¹ªÍ¹ – ¡Ãا෾Ï
ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒÃàªŒÒ ³ âçáÃÁ (11)
¨Ò¡¹Ñé¹¾Ò·‹Ò¹ªÁ ÈٹÊÁعä¾ÃºíÒÃاµÑº Îç͵ࡹÒÁÙ µŒ¹äÁŒª¹Ô´¹Õéà¨ÃÔÞàµÔºâµã¹»†ÒÅÖ¡º¹ÀÙà¢Ò·Õè
»ÃÒȨҡÁÅÀÒÇÐáÅÐÃдѺÊÙ§à˹×͹éíÒ·ÐàÅ 50-800 àÁµÃ ªÒÇà¡ÒËÅÕÃØ‹¹ãËÁ‹¹ÔÂÁ¹íÒÁÒ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
ÃѺ»Ãзҹà¾×èͪ‹Ç´ÙáŵѺãËŒÊÐÍÒ´á¢ç§áç »‡Í§¡Ñ¹âäµÑºá¢ç§ äÁ‹¶Ù¡·íÒÅÒ¨ҡ¡Òô×èÁ
áÍÅ¡ÍÎÍŏ ¡Òá¿ ºØËÃÕè ÊÒõ¡¤ŒÒ§¨Ò¡ÍÒËÒÃáÅÐÂÒ
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹ªÁ âç§Ò¹à¨ÕÂÃÐä¹¾ÅÍÂÍÐàÁ·ÔÊ á´¹à¡ÒËÅÕ໚¹á´¹¢Í§¾ÅÍÂÊÕÁ‹Ç§ ¾ÅÍÂ
áË‹§ÊØ¢ÀÒ¾áÅйíÒ⪤ â´ÂÁÕµÑé§áµ‹ÊÕÁ‹Ç§Í‹Í¹àÂç¹µÒ¨¹¶Ö§ÊÕÁ‹Ç§äǹ ÁÕàʹ‹ËàÂŒÒÂǹ㨠¾Å͹Õé¨Ð
§ÒÁ¨ÑºµÒàÁ×èÍÁÒ·íÒ໚¹áËǹ ¨Õé µ‹Ò§ËÙ áÅÐÊÌ͢ŒÍÁ×Í
¡ÅÒ§Çѹ ºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒà (12) àÁ¹Ù
ºÙÅâ¡¡Ô ËÁÙËÁÑ¡ÊäµÅÊÁÑÂãËÁ‹à¡ÒËÅÕ ÁÕÃʪҵÔÍÍ¡ËÇÒ¹à¼ç´
àÅ硹ŒÍ â´Â¹íÒËÁÙŧ㹡ÃзоÌÍÁ¹éíÒ«Ø»»ÃاÃÊ àÁ×èÍÊØ¡ÃѺ»Ãзҹ¾ÃŒÍÁà¤Ã×èͧà¤Õ§áÅÐ
¢ŒÒÇÊÇ ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃẺÃÊªÒµÔ à¡ÒËÅÕ á·Œæ ¡çÊÒÁÒöãÊ‹¡ÔÁ¨ÔËÁѡŧµŒÁ´ŒÇ ¡ç¨Ðä´ŒÃʪҵÔ
ÍաẺ˹Öè§
¨
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒÃáÇЫ×éͧ͢½Ò¡·Õè «Ø»à»ÍÏÁÒÏà¡çµ (ÅÐÅÒÂà§Ô¹Ç͹ «×éÍ 5 á¶Á 1)
ÊÒËËÒ ¢¹Áµ‹Ò§ æ ªçÍ¡â¡áÅçµËÔ¹ «ÕàÃÕÂŪçÍ¡â¡ ¼ÅÔµÀѳ±¢Í§ãºáÅÐÃÒ¡½Í¢ͧâÊÁ ã¹ÃÙ» ¢¹Á
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
âÊÁ ªÒâÊÁ â¤Å¹¾Í¡Ë¹ŒÒâÊÁ ¤ÃÕÁŌҧ˹ŒÒâÊÁ à¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§âÊÁ ໚¹µŒ¹ áÅÐÂѧÁÕËÁ͹ÊØ¢ÀÒ¾
¡ÔÁ¨Ô à»à»âà (»ˆÍ¡¡Õéà¡ÒËÅÕ) ªÔ¹ÃÒàÁ§ (ÁÒÁ‹Òà¡ÒËÅÕ) ¹Á¡ÅŒÇÂ
1625 ¹. à´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¡Ãا෾Ïâ´Â à·ÕèÂǺԹ·Õè
XJ709 (äÁ‹ÁÕºÃÔ¡ÒÃÍÒËÒú¹à¤Ã×èͧ ÍÔÊÃеÒÁÍѸÂÒÈÑÂ)
2015 ¹. ¶Ö§»ÃÐà·Èä·Â
ʹÒÁºÔ¹¹Ò¹ÒªÒµÔ´Í¹àÁ×ͧ ¾ÃŒÍÁ»ÃÐʺ¡ÒóãËÁ‹ ¡Ñº¤ÇÒÁ»ÃзѺã¨àµçÁ
ໂ›ÂÁ

㹡óÕ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µŒÍ§Â¡àÅÔ¡ 45 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹àª‹¹¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ‹¤×¹ÁÑ´¨íÒ
äÁ‹Ç‹Ò´ŒÇ¡óÕã´æ·Ñé§ÊÔé¹ à¾ÃÒÐÇ‹Ò·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒ¡Òè‹Ò¤‹ÒµÑëÇä»ãËŒ¡Ñº¡ÒÃÊÒ¡ÒúԹàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ
â»Ã´Í‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒ¶Õ趌ǹ¡‹Í¹¡Òèͧ·ÑÇÏ·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐ⪹á¡‹µÑÇ·‹Ò¹àͧ **¾ÒÊÊ»Íϵ¨ÐµŒÍ§ÁÕ
ÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò 6 à´×͹ ¹ÑºÃÇÁ¶Ö§Çѹ¡ÅѺ**
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¢ŒÍ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ â»Ã´Í‹Ò¹Í‹ҧÅÐàÍÕ´
㹡óշÕèÅÙ¡¤ŒÒà´Ô¹·Ò§ä»»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌 áÅŒÇäÁ‹ÊÒÁÒö¼‹Ò¹ ࢌÒ-ÍÍ¡ ¹Í¡»ÃÐà·Èä´Œ ·íÒãËŒÅÙ¡¤ŒÒ
µŒÍ§¶Ù¡Ê‹§µÑÇ¡ÅѺࢌһÃÐà·Èä·Â ¨Ö§ÁÕ¤‹Ò㪌¨‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹ã¹¡ÒÃà»ÅÕè¹µÑëÇ¢Ò¡ÅѺ áÅÐÃÇÁ¶Ö§¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÍ×è¹æ·Õè
à¡Ô´¢Öé¹´ŒÇ ©Ð¹Ñé¹ ÅÙ¡¤ŒÒ¨ÐµŒÍ§à»š¹¼ÙŒÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¤‹Ò㪌¨‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Õè·Ò§»ÃÐà·È¹Ñé¹æàÃÕ¡à¡çº ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´áÅÐ
·Ò§ÊÒ¡ÒúԹ¨ÐäÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍº¤‹Ò㪌¨‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹·Ø¡¡Ã³Õ ËÃ×͵ŒÍ§ÃÍ¡ÅѺ»ÃÐà·Èä·Âã¹à·ÕèÂǺԹ¶Ñ´ä»·ÕèÁÕ·Õè¹Ñè§
Ç‹Ò§ ËÃ×͵ÒÁÇѹà´Ô¹·Ò§¢Í§µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ ·Ñ駹Õé ¢Öé¹ÍÂÙ‹·Ò§à¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèµÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ¢Í§»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌áÅÐ
ÊÒ¡ÒúԹ໚¹¼ÙŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´äÁ‹ÊÒÁÒöࢌÒä»á·Ã¡á«§ä´Œ
** µÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌¨ÐÁÕ¡ÒÃÊØ‹ÁµÃǨ áÅÐÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃàÃÕ¡ä»ÊÑÁÀÒɳ 㹡Ò÷Õè·Ò§
µÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧàÃÕ¡ÊÑÁÀÒɳ¹Ñé¹ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº·Ò§µÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ໚¹¼ÙŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò áÅÐÍÂÙ‹ã¹´ØžԹԨ¢Í§·Ò§
਌Ò˹ŒÒ·Õè µÁ. ·Ò§ºÃÔÉÑ··ÑÇÏ äÁ‹ÊÒÁÒöࢌÒä»á·Ã¡á«§ã¹Ê‹Ç¹¹Õéä´Œ **
*** ·ÑÇϤÃÑ駹ÕéÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ໚¹ËÁÙ‹¤³Ðà·‹Ò¹Ñé¹ ¶ŒÒÅÙ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃᡵÑÇÍÍ¡¨Ò¡
ÍѵÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡Òà à¡ÒËÅÕ 5 Çѹ 4 ¤×¹ (AIR ASIA X)
«ÙÇ͹ – «ÍÃѤ - â«Å – â«Å
¡íÒ˹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ÁÕ¹Ò¤Á 2559
02-06 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
04-08 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
09-13 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
11-15 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
16-20 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
18-22 ÁÕ¹Ò¤Á 2559
¼ÙŒãËÞ‹
1 à´ç¡
1 à´ç¡
ˌͧÅÐ
2 ¼ÙŒãËÞ‹
2 ¼ÙŒãËÞ‹
2-3 ·‹Ò¹
à´ç¡ÁÕàµÕ§
à´ç¡äÁ‹ÁÕàµÕ§
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
18,900
**à´ç¡·Òá ÍÒÂØäÁ‹à¡Ô¹ 2 »‚ ÃÒ¤Ò 5,900 ºÒ·**
*** ÃÒ¤Ò¨ÍÂᏴ (äÁ‹ÃÇÁµÑëÇ) 7,900 ºÒ· ***
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
¾Ñ¡
à´ÕèÂÇ
à¾ÔèÁ
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
***¤‹ÒºÃÔ¡ÒâŒÒ§µŒ¹ ÂѧäÁ‹ÃÇÁ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¤‹Ò·Ô» ¤¹¢ÑºÃ¶ ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏ áÅÐÁѤ¤Øà·È¡·ŒÍ§¶Ôè¹***
** ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢Í͹ØÞÒµà¡çº¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ¤‹Ò·Ô» ·‹Ò¹ÅÐ 30,000 Ç͹ /·ÃÔ»/·‹Ò¹**
**ËÁÒÂà˵Ø**
1. ÃѺ੾ÒмٌÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ¤‹Ò·ÑÇÏ·Õ訋ÒÂãËŒ¡Ñº¼ÙŒ¨Ñ´ ໚¹¡ÒêíÒÃÐẺ¨‹ÒªíÒÃТҴ áÅÐ
¼ÙŒ¨Ñ´ä´ŒªíÒÃÐãËŒ¡ÑºÊÒ¡ÒúԹáÅÐʶҹ·Õ赋ҧæ ẺªíÒÃТҴઋ¹¡Ñ¹¡‹Í¹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ ©Ð¹Ñé¹ËÒ¡·‹Ò¹
äÁ‹ä´ŒÃ‹ÇÁà´Ô¹·Ò§ËÃ×Í㪌ºÃÔ¡ÒõÒÁÃÒ¡ÒÃäÁ‹´ŒÇÂÊÒà˵Øã´ËÃ×Íä´ŒÃѺ¡Òû¯Ôàʸ¡ÒÃࢌÒËÃ×ÍÍÍ¡¹Í¡
àÁ×ͧ¨Ò¡»ÃÐà·Èã¹ÃÒ¡Òà (»ÃÐà·Èä·ÂáÅлÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌) ·Ò§¼ÙŒ¨Ñ´¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì¡Òä׹à§Ô¹Ê´
ʋǹã´æ ÃÇÁ·Ñ駤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ãˌᡋ·‹Ò¹ ***áÅзҧºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì ÃÒ¤Ò¹Õé੾Òйѡ·‹Í§à·ÕèÂÇ
ªÒÇä·Âà·‹Ò¹Ñé¹ ¶ŒÒËҡ໚¹ªÒǵ‹Ò§ªÒµÔ áÅоÃÐ ¨ÐµŒÍ§à¾ÔèÁ¨Ò¡ÃÒ¤Ò¤‹Ò·ÑÇÏ»¡µÔÍÕ¡ 100 USD** **
¡Ã³ÕµÑ´¡Ã؍»àËÁÒ·Õè໚¹ à´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ ¤ÃÙ ¸ØáԨ¢Òµçà¤Ã×èͧÊíÒÍÒ§¤ ËÁÍ ¾ÂÒºÒÅ
ªÒǵ‹Ò§ªÒµÔ ¾ÃÐ ËÃ×Í¡Ã؍»·ÕèÁÕ¡Òâʹ٧ҹ ¨ÐµŒÍ§Êͺ¶ÒÁÃÒ¤ÒãËÁ‹·Ø¡¤ÃÑé§**
2. ËÒ¡ÁÕà¾×è͹ËÃ×ÍÞҵԢͧ·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒÃËÇÁà´Ô¹·Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇÃÐËÇ‹Ò§·‹Í§à·ÕèÂÇã¹»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ËÃ×Í
»˜ÞËÒµ‹Ò§æ µÅÍ´¨¹¢ŒÍá¹Ð¹íÒ¡ÃسҵԴµ‹Í਌Ò˹ŒÒ·Õè·ÕèÃѺ¼Ô´ªÍº ËÒ¡·‹Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹µŒÍ§ÃѺ½Ò¡¢Í§
¨Ò¡¼ÙŒÍ×è¹à¾×èÍ·Õè¨Ð¹íÒä»Âѧ»ÃÐà·È¹Ñé¹æ ËÃ×͹íÒ¡ÅѺ»ÃÐà·Èä·Â ¤ÇõÃǨÊÔ觢ͧ¹Ñé¹Ç‹ÒµŒÍ§äÁ‹à»š¹ÊÔ觢ͧ
¼Ô´¡®ËÁÒ «Ö觢ͧ¼Ô´¡®ËÁÒºҧ»ÃÐàÀ· ÍÒ¨ÁÕâ·É¶Ö§¢Ñé¹»ÃÐËÒêÕÇÔµ ਌Ò˹ŒÒ·Õè¨ÐäÁ‹ÃѺ½Ò¡¡ÃÐ້Ò
ËÃ×ÍÊÔ觢ͧã´ã´
3. 㹡óÕ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ µŒÍ§Â¡àÅÔ¡ 45 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à·‹Ò¹Ñé¹ äÁ‹àª‹¹¹Ñé¹·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ‹¤×¹ÁÑ´
¨íÒäÁ‹Ç‹Ò´ŒÇ¡óÕã´æ·Ñé§ÊÔé¹ à¾ÃÒÐÇ‹Ò·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´Œ·íÒ¡Òè‹Ò¤‹ÒµÑëÇä»ãËŒ¡Ñº¡ÒÃÊÒ¡ÒúԹàÃÕºÌÍÂáÅŒÇ
â»Ã´Í‹Ò¹¢ŒÍ¤ÇÒÁãËŒ¶Õ趌ǹ¡‹Í¹¡Òèͧ·ÑÇÏ·Ø¡¤ÃÑé§ à¾×èÍ»ÃÐ⪹á¡‹µÑÇ·‹Ò¹àͧ
4. âçáÃÁ·Õè¾Ñ¡·Õè»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌ÍÒ¨ÐÁÕ¡ÒÃÊÅѺ»ÃѺà»ÅÕè¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ໚¹ËÅÑ¡â´Â¤íÒ¹Ö§¶Ö§
¼Å»ÃÐ⪹ÅÙ¡¤ŒÒ໚¹ËÅÑ¡
5. »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ㵌¨ÐÁÕª‹Ò§ÀÒ¾ÁÒ¶‹ÒÂÃÙ» áÅЪ‹Ç´ÙáÅÍíҹǤÇÒÁÊдǡµÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ áÅÐ
Çѹ
ÊØ´·ŒÒª‹Ò§ÀÒ¾¨Ð¹íÒÀÒ¾¶‹ÒÂÁÒ¨íÒ˹‹Ò¡ѺÅÙ¡·ÑÇÏ ËÒ¡Ç‹Ò·‹Ò¹ã´Ê¹ã¨ÊÒÁÒö«×éÍä´Œ ᵋ¶ŒÒ·‹Ò¹ã´äÁ‹
ʹ㨡çäÁ‹µŒÍ§«×éÍ à¾ÃÒзҧºÃÔÉÑ··ÑÇÏäÁ‹ÁÕ¡Òúѧ¤ÑºÅÙ¡·ÑÇÏ«×éÍᵋÍ‹ҧ㴠ᵋ໚¹¡Òú͡¡Å‹ÒÇ
ŋǧ˹ŒÒ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
6. ·ÑÇϤÃÑ駹ÕéÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ໚¹ËÁÙ‹¤³Ðà·‹Ò¹Ñé¹ ¶ŒÒÅØ¡¤ŒÒµŒÍ§¡ÒÃᡵÑÇÍÍ¡¨Ò¡¡Ã؍»·ÑÇÏ
â´ÂäÁ‹Å§ÃŒÒ¹ªŒÍ»»œ§ ઋ¹ ¹éíÒÁѹʹ / ÌҹâÊÁ / Îç͵ࡹÒÁÙ / ¤ÍÊàÁµÔ¤ / ÍÐàÁ·ÔÊ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨Ð¤Ô´
¤‹Ò´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ㹡ÒÃá¡·‹Í§à·ÕèÂÇàͧ 300 USD µ‹Í·‹Ò¹
¨Ò¡ÁҵáÒáàÇŒ¹ÇÕ«‹ÒࢌһÃÐà·Èà¡ÒËÅÕãËŒ¡Ñº¤¹ä·Â ¼ÙŒ·Õè»ÃÐʧ¤¨Ð¾íҹѡÃÐÂÐÊÑé¹ã¹»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕäÁ‹
à¡Ô¹ 90 Çѹ äÁ‹Ç‹Ò¨Ð´ŒÇÂÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ àÂÕèÂÁÞÒµÔ ËÃ×͸ØáԨ ¨ÐµŒÍ§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃã¹¢Ñ鹵͹
¡ÒõÃǨࢌÒàÁ×ͧ à¾×èÍÂ×¹Âѹ¡ÒÃÁդسÊÁºÑµÔ¡ÒÃࢌһÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ* ´Ñ§µ‹Í仹Õé
1. ¾ÒÊ»Íϵ¨ÐµŒÍ§ÁÕÍÒÂØÁÒ¡¡Ç‹Ò 6 à´×͹ ¹Ñº¨Ò¡Çѹ件֧
2. µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹¢ÒÍÍ¡¨Ò¡»ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ·Ò§·ÑÇϨѴàµÃÕÂÁãËŒ
3. ÊÔ觷ÕèÂ×¹ÂѹNjҷ‹Ò¹ÊÒÁÒöÃѺ¼Ô´ªÍº¤‹Ò㪌¨‹Ò·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ã¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íҹѡ㹻ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕä´Œ
(ઋ¹ à§Ô¹Ê´ ºÑµÃà¤Ã´Ôµ ໚¹µŒ¹)
4. ª×èÍ ·ÕèÍÂÙ‹ áÅÐËÁÒÂàÅ¢µÔ´µ‹Íã¹ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íҹѡ㹻ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ (ઋ¹ ¤¹ÃÙŒ¨Ñ¡ âçáÃÁ áÅÐÍ×è¹æ)
·Ò§·ÑÇϨѴàµÃÕÂÁãËŒ
5. ¡íÒ˹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·Õè¾íҹѡ㹻ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ·Ò§·ÑÇϨѴàµÃÕÂÁãËŒ
ÍѵÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒùÕéÃÇÁ
 ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ä»-¡ÅѺ ¾ÃŒÍÁ¤³Ð
 ¤‹ÒÀÒÉÕʹÒÁºÔ¹·Ø¡áË‹§·ÕèÁÕ
 ¤‹Ò¹éíÒ˹ѡ¡ÃÐ້ÒÊÑÁÀÒÃз‹Ò¹ÅÐäÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡¡.
 ¤‹ÒöÃѺ-Ê‹§ áÅйíÒà·ÕèÂǵÒÁÃÒ¡ÒÃ
 ¤‹Ò·Õè¾Ñ¡µÒÁ·ÕèÃкØã¹ÃÒ¡Òà ¾Ñ¡ËŒÍ§ÅÐ 2 ·‹Ò¹
 ¤‹ÒࢌҪÁʶҹ·Õèµ‹Ò§æ µÒÁÃÒ¡ÒÃ
 ¤‹ÒÍÒËÒõÒÁÁ×éÍ·ÕèÃкØã¹ÃÒ¡ÒÃ
 ¤‹Ò¨ŒÒ§ÁѤ¤Øà·È¡¤ÍºÃÔ¡ÒõÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
 ¤‹Ò»ÃСѹÍغѵÔà˵ØÃÐËÇ‹Ò§à´Ô¹·Ò§ ǧà§Ô¹·‹Ò¹ÅÐ 1,000,000 ºÒ· (à§×è͹䢵ÒÁ¡ÃÁ¸ÃÃÁ)
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
ÍѵÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒùÕéäÁ‹ÃÇÁ
 ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂʋǹµÑǹ͡à˹×ͨҡÃÒ¡Ò÷ÕèÃÐºØ àª‹¹ ¤‹Ò·íÒ˹ѧÊ×Íà´Ô¹·Ò§ , ¤‹Òâ·ÃÈѾ· , ¤‹Òâ·ÃÈѾ·
·Ò§ä¡Å , ¤‹ÒÍÔ¹àµÍÏà¹çµ , ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´ , ÁÔ¹ÔºÒÏã¹ËŒÍ§ ÃÇÁ¶Ö§¤‹ÒÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÊÑè§à¾ÔèÁ¹Í¡à˹×Í
ÃÒ¡Òà (¡ÃسÒÊͺ¶ÒÁ¨Ò¡ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏ¡‹Í¹¡ÒÃ㪌ºÃÔ¡ÒÃ)
 ¤‹Ò·Ô»¤¹¢ÑºÃ¶ ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏ áÅÐÁѤ¤Øà·È¡·ŒÍ§¶Ôè¹ ·‹Ò¹ÅÐ 30,000 Ç͹/·ÃÔ»/µ‹Í·‹Ò¹
 ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ 7% áÅÐÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ訋Ò 3%
 ¤‹ÒÇÕ«‹ÒÊíÒËÃѺ¾ÒÊ»Íϵµ‹Ò§´ŒÒÇ
àÍ¡ÊÒûÃСͺ㹡ÒÃÂ×è¹ÇÕ«‹Ò
1) ¾ÒÊ»Íϵ
2) 㺻ÃШíÒµÑǤ¹µ‹Ò§´ŒÒÇ
3) ãºÊíÒ¤ÑÞ¶Ôè¹·ÕèÍÂÙ‹
4) ÊíÒà¹Ò·ÐàºÕ¹ºŒÒ¹(¶ŒÒÁÕ)
5) ÊÁØ´ºÑÞªÕà§Ô¹½Ò¡(¶ŒÒÁÕ)
6) ÃÙ»¶‹ÒÂÊÕ¢¹Ò´ 2 ¹ÔéÇ 2 ÃÙ»
(ÊíÒËÃѺ˹ѧÊ×Íà´Ô¹·Ò§µ‹Ò§´ŒÒÇ à¨ŒÒ¢Í§Ë¹Ñ§Ê×Íà´Ô¹·Ò§µŒÍ§·íÒàÃ×èͧᨌ§à¢ŒÒ-ÍÍ¡´ŒÇµ¹àͧ¡‹Í¹¨ÐÂ×è¹ÇÕ«‹Ò)
à§×è͹䢡ÒêíÒÃФ‹ÒºÃÔ¡ÒÃ
1. ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵŒÍ§ªíÒÃÐà§Ô¹ÁÑ´¨íÒ໚¹à§Ô¹¨íҹǹ 10,000 ºÒ·µ‹Í·‹Ò¹ à¾×èÍÊíÒÃͧ·Õè¹Ñè§ ÀÒÂã¹ 3 ÇѹËÅѧ¨Ò¡
¡Òèͧ
2. ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵŒÍ§ªíÒÃÐà§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃʋǹ·ÕèàËÅ×Í·Ñé§ËÁ´¡‹Í¹Çѹà´Ô¹·Ò§Í‹ҧ¹ŒÍ 30 Çѹ ¡Ã³Õ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
äÁ‹ªíÒÃÐà§Ô¹ ËÃ×ͪíÒÃÐà§Ô¹äÁ‹¤ÃºÀÒÂ㹡íÒ˹´ ÃÇÁ¶Ö§¡Ã³Õàªç¤¢Í§·‹Ò¹¶Ù¡»¯Ôàʸ¡Òè‹ÒÂà§Ô¹äÁ‹Ç‹Ò¡Ã³Õ
ã´æ ãËŒ¶×ÍNjҹѡ·‹Í§à·ÕèÂÇÊÅÐÊÔ·¸Ôì¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹·ÑÇϹÑé¹æ
3. ¡Ã³Õ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ ¨Í§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 30 Çѹ ¨ÐµŒÍ§ªíÒÃФúàµçÁ¨íҹǹàÅÂ
4. ¡ÒõԴµ‹Íã´æ ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ· ઋ¹ á¿¡« , ÍÕàÁŏ , ËÃ×ͨ´ËÁÒÂÏ µŒÍ§·íÒã¹ÇѹàÇÅÒ·íÒ¡Òâͧ·Ò§ºÃÔÉÑ·
´Ñ§¹Õé Çѹ¨Ñ¹·Ã ¶Ö§ÈءÏ àÇÅÒ 900 ¹. – 1800 ¹. áÅÐÇѹàÊÒÏ àÇÅÒ 900 ¹. – 1400 ¹. ¹Í¡¨Ò¡ÇѹàÇÅÒ
´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅÐÇѹËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É·ÕèÃÑ°ºÒÅ»ÃСÒÈã¹»‚¹Ñé¹æ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÇѹËÂØ´·íÒ¡Òâͧ·Ò§ºÃÔÉÑ·
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
à§×è͹䢡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
1. ¡Ã³Õ·Õè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵŒÍ§¡ÒâÍ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÃ×ÍàÅ×è͹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ(¼ÙŒÁÕª×èÍã¹àÍ¡ÊÒÃ
¡Òèͧ) ¨ÐµŒÍ§á¿¡« ÍÕàÁŏ ËÃ×Íà´Ô¹·Ò§ÁÒà«ç¹àÍ¡ÊÒáÒáàÅÔ¡·ÕèºÃÔÉÑ·Í‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§à¾×èÍᨌ§
¡àÅÔ¡¡Òèͧ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉѷ໚¹ÅÒÂÅѡɳÍÑ¡Éà ·Ò§ºÃÔÉÑ·äÁ‹ÃѺ¡àÅÔ¡¡Òèͧ¼‹Ò¹·Ò§â·ÃÈѾ·äÁ‹Ç‹Ò
¡Ã³Õã´æ
2. ¡Ã³Õ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂǵŒÍ§¡ÒâÍÃѺà§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡Òä׹ ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ (¼ÙŒÁÕª×èÍã¹àÍ¡ÊÒáÒèͧ) ¨ÐµŒÍ§á¿¡«
ÍÕàÁŏ ËÃ×Íà´Ô¹·Ò§ÁÒà«ç¹àÍ¡ÊÒáÒâÍÃѺà§Ô¹¤×¹·ÕèºÃÔÉÑ·Í‹ҧã´Í‹ҧ˹Öè§à¾×èÍ·íÒàÃ×èͧ¢ÍÃѺà§Ô¹
¤‹ÒºÃÔ¡Òä׹ â´ÂṺ˹ѧÊ×ÍÁͺÍíÒ¹Ò¨¾ÃŒÍÁËÅÑ¡°Ò¹»ÃСͺ¡ÒÃÁͺÍíÒ¹Ò¨ ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒêíÒÃÐ
à§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡Òõ‹Ò§æ áÅÐ˹ŒÒÊÁØ´ºÑÞªÕ¸¹Ò¤Ò÷Õ赌ͧ¡ÒÃãËŒ¹íÒà§Ô¹à¢ŒÒãËŒ¤Ãº¶ŒÇ¹
â´ÂÁÕà§×è͹䢡Òä׹à§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡Òôѧ¹Õé
2.1 µŒÍ§Â¡àÅÔ¡¡‹Í¹Çѹà´Ô¹·Ò§äÁ‹¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 45 Çѹ෋ҹÑé¹ ¤×¹à§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃÃŒÍÂÅÐ 100 ¢Í§
¤‹ÒºÃÔ¡Ò÷ÕèªíÒÃÐáÅŒÇ
2.2 Ëҡ¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 45 Çѹ ¢ÍʧǹÊÔ·¸ÔìäÁ‹¤×¹¤‹Ò·ÑÇÏ·Ø¡¡Ã³Õ
1. ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§·Õ赌ͧ¡ÒÃѹµÕÁÑ´¨íÒËÃ×Í«×é͢ҴẺÁÕà§×èÍ¹ä¢ ËÃ×Íà·ÕèÂǺԹàËÁÒÅíÒ Charter Flight ËÃ×Í
Extra Flight ¡ÑºÊÒ¡ÒúԹ ËÃ×ͼ‹Ò¹µÑÇ᷹㹻ÃÐà·ÈËÃ×͵‹Ò§»ÃÐà·È ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡Òä׹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒËÃ×Í
¤‹ÒºÃÔ¡Ò÷Ñé§ËÁ´
2. ¡ÒõԴµ‹Íã´æ ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉѷઋ¹ á¿¡« ÍÕàÁŏ ËÃ×ͨ´ËÁÒÂÏ µŒÍ§·íÒã¹ÇѹàÇÅÒ·íÒ¡Òâͧ·Ò§ºÃÔÉÑ·
´Ñ§¹Õé Çѹ¨Ñ¹·Ã ¶Ö§ÈءÏ àÇÅÒ 900 ¹. – 1800 ¹. áÅÐÇѹàÊÒÏ àÇÅÒ 900 ¹. – 1400 ¹. ¹Í¡¨Ò¡ÇѹàÇÅÒ
´Ñ§¡Å‹ÒÇáÅÐÇѹËÂØ´¹Ñ¡¢ÑµÄ¡É·ÕèÃÑ°ºÒÅ»ÃСÒÈã¹»‚¹Ñé¹æ¶×ÍÇ‹Ò໚¹ÇѹËÂØ´·íÒ¡Òâͧ·Ò§ºÃÔÉÑ·
3. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¡Ã³ÕÁչѡ·‹Í§à·ÕèÂÇà´Ô¹·Ò§äÁ‹¶Ö§ 15 ¤¹
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
à§×è͹ä¢áÅТŒÍ¡íÒ˹´Í×è¹æ
1. ·ÑÇϹÕéÊíÒËÃѺ¼ÙŒÁÕÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤à¾×èÍ¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇà·‹Ò¹Ñé¹
2. ·ÑÇϹÕé໚¹·ÑÇÏẺàËÁÒ ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÃ‹ÇÁà´Ô¹·Ò§ËÃ×Í㪌ºÃÔ¡ÒõÒÁ·ÕèÃкØäÇŒã¹ÃÒ¡ÒÃäÁ‹Ç‹ÒºÒ§Ê‹Ç¹ËÃ×Í
·Ñé§ËÁ´ ËÃ×Ͷ١»¯Ôàʸ¡ÒÃࢌÒ-ÍÍ¡àÁ×ͧ´ŒÇÂà˵ؼÅã´æ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¨ÐäÁ‹¤×¹à§Ô¹¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃäÁ‹Ç‹ÒºÒ§Ê‹Ç¹ËÃ×Í
·Ñé§ËÁ´ãˌᡋ·‹Ò¹
3. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁչѡ·‹Í§à·ÕèÂÇËÇÁà´Ô¹·Ò§¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 15 ·‹Ò¹ â´Â
¨Ðᨌ§ãËŒ¡Ñº¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇËÃ×ÍàÍਹ«Õè·ÃҺŋǧ˹ŒÒÍ‹ҧ¹ŒÍ 7 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊíÒËÃѺ»ÃÐà·È·ÕèäÁ‹ÁÕÇÕ
«‹Ò áÅÐÍ‹ҧ¹ŒÍ 10 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊíÒËÃѺ»ÃÐà·È·ÕèÁÕÇÕ«‹Ò ᵋËÒ¡·Ò§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·Ø¡·‹Ò¹ÂÔ¹´Õ·Õè¨Ð
ªíÒÃФ‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁ¨Ò¡¡Ò÷ÕèÁչѡ·‹Í§à·ÕèÂÇËÇÁà´Ô¹·Ò§¹ŒÍ¡NjҷÕè·Ò§ºÃÔÉÑ·¡íÒ˹´à¾×èÍãËŒ¤³Ðà´Ô¹·Ò§ä´Œ
·Ò§àÃÒÂÔ¹´Õ·Õè¨ÐãËŒºÃÔ¡Òõ‹Íä»
4. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍº¤‹ÒàÊÕÂËÒ¨ҡ¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅҴ㹡ÒÃÊС´ª×èÍ ¹ÒÁÊ¡ØÅ ¤íÒ¹íÒ˹ŒÒª×èÍ
àÅ¢·Õè˹ѧÊ×Íà´Ô¹·Ò§ áÅÐÍ×è¹æ à¾×èÍ㪌㹡ÒèͧµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ 㹡óշÕè¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇËÃ×ÍàÍਹ«ÕèÁÔ䴌ʋ§Ë¹ŒÒ
˹ѧÊ×Íà´Ô¹·Ò§ãËŒ¡Ñº·Ò§ºÃÔÉÑ·¾ÃŒÍÁ¡ÒêíÒÃÐà§Ô¹ÁÑ´¨íÒ
5. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÃÒ¡ÒáÒÃà´Ô¹·Ò§µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ à¾×èÍãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº
ʶҹ¡Òó ÀÙÁÔÍÒ¡ÒÈ áÅÐàÇÅÒ ³ Çѹ·Õèà´Ô¹·Ò§¨ÃÔ§¢Í§»ÃÐà·È·Õèà´Ô¹·Ò§ ·Ñ駹Õé ºÃÔÉÑ·¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ
»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇʋǹãËދ໚¹ÊíÒ¤ÑÞ
6. ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍºã´æ µ‹Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂËÃ×ͤ‹Ò㪌¨‹ÒÂã´æ ·Õèà¾ÔèÁ¢Ö鹢ͧ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÁÔä´Œ
à¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁ¼Ô´¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ· ઋ¹ ÀѸÃÃÁªÒµÔ ¡ÒèÅҨŠ¡ÒùѴËÂØ´§Ò¹ ¡Òû¯ÔÇÑµÔ ÍغѵÔà赯 ¤ÇÒÁ
à¨çº»†Ç ¤ÇÒÁÊÙÞËÒÂËÃ×ÍàÊÕÂËÒ¢ͧÊÑÁÀÒÃÐ ¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ à»ÅÕè¹á»Å§ ËÃ×Í¡ÒúÃÔ¡ÒâͧÊÒ¡ÒúԹ
à˵ØÊØ´ÇÔÊÑÂÍ×è¹ à»š¹µŒ¹
7. ÍѵÃÒ¤‹ÒºÃÔ¡ÒùÕé¤íҹdz¨Ò¡ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹µÃÒµ‹Ò§»ÃÐà·È ³ Çѹ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·àʹÍÃÒ¤Ò ´Ñ§¹Ñé¹ ·Ò§
ºÃÔÉÑ·¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒûÃѺÃÒ¤Ò¤‹ÒºÃÔ¡ÒÃà¾ÔèÁ¢Öé¹ ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÍѵÃÒáÅ¡à»ÅÕè¹à§Ô¹µÃÒ
µ‹Ò§»ÃÐà·È ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ ¤‹ÒÀÒÉÕàª×éÍà¾ÅÔ§ ¤‹Ò»ÃСѹÀÑÂÊÒ¡ÒúԹ ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§à·ÕèÂǺԹÏÅÏ
8. ÁѤ¤Øà·È¡ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ËÃ×͵ÑÇá·¹¢Í§·Ò§ºÃÔÉÑ· äÁ‹ÁÕÍíҹҨ㹡ÒÃãËŒ¤íÒÊÑÞÞÒã´æ á·¹ºÃÔÉÑ· àÇŒ¹áµ‹ÁÕ
àÍ¡ÊÒÃŧ¹ÒÁâ´Â¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨¢Í§ºÃÔÉÑ·¡íҡѺ෋ҹÑé¹
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¢ŒÍá¹Ð¹íÒ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
3. ¡ÃسÒᡢͧàËÅÇ , à¨Å , Êà»Ã ·Õè¨Ð¹íÒµÔ´µÑÇ¢Öé¹à¤Ã×èͧºÔ¹ µŒÍ§ÁÕ¢¹Ò´ºÃèØÀѳ±äÁ‹à¡Ô¹ 100 ÁÔÅÅÔÅԵõ‹Í
ªÔé¹ áÅÐÃÇÁ¡Ñ¹·Ø¡ªÔé¹äÁ‹à¡Ô¹ 1 ,000 ÁÔÅÅÔÅԵà â´Âá¡ãÊ‹¶Ø§¾ÅÒʵԡãÊ«Öè§ÁÕ«Ô»Åçͤ»´Ê¹Ô· áÅÐÊÒÁÒö¹íÒ
ÍÍ¡ÁÒãˌ਌Ò˹ŒÒ·ÕèµÃǨ䴌Í‹ҧÊдǡ ³ ¨Ø´àÍç¡«àÏ ͹ØÞÒµãËŒ¶×Íä´Œ·‹Ò¹ÅÐ 1 ãºà·‹Ò¹Ñé¹ ¶ŒÒÊÔ觢ͧ
´Ñ§¡Å‹ÒÇÁÕ¢¹Ò´ºÃèØÀѳ±ÁÒ¡¡Ç‹Ò·Õè¡íÒ˹´¨ÐµŒÍ§ãÊ‹¡ÃÐ້ÒãºãËÞ‹áÅнҡ਌Ò˹ŒÒ·ÕèâËŴ㵌·ŒÍ§à¤Ã×èͧºÔ¹
à·‹Ò¹Ñé¹
4. ÊÔ觢ͧ·ÕèÁÕÅѡɳФŌÒ¡ѺÍÒÇظ ઋ¹ ¡ÃÃä¡ÃµÑ´àÅçº , ÁÕ´¾¡ , á˹º , ÍØ»¡Ã³¡ÕÌÒÏ ¨ÐµŒÍ§ãÊ‹¡ÃÐ້Òãº
ãËÞ‹áÅнҡ਌Ò˹ŒÒ·ÕèâËŴ㵌·ŒÍ§à¤Ã×èͧºÔ¹à·‹Ò¹Ñé¹
5. »ÃÐà·Èà¡ÒËÅÕ ÁÕ¡®ËÁÒÂËŒÒÁ¹íÒ¼ÅÔµÀѳ±·Õè·íÒÁÒ¨Ò¡¾×ª áÅÐà¹×éÍÊѵǏ·Ø¡ª¹Ô´à¢ŒÒ»ÃÐà·È ઋ¹ ¼Ñ¡ , ¼ÅäÁŒ
Ê´ , 䢋 , à¹×éÍÊѵǏ , äÊŒ¡ÃÍ¡Ï à¾×èÍ໚¹¡Òû‡Í§¡Ñ¹âäµÔ´µ‹Í·Õè¨ÐÁÒ¨Ò¡ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé Ëҡ਌Ò˹ŒÒ·ÕèµÃǨ¾º
¨ÐµŒÍ§àÊÕ¤‹Ò»ÃѺã¹ÍѵÃÒ·ÕèÊÙ§ÁÒ¡
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
4
Taille du fichier
2 620 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler