close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
7
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 18, 2016 Òü} ÞàA¡[W¡}Kã 9 [> šà>¤à, [>}ì=ïA¡à¤à
eokjOMxg Fyrki
&³ ÞàÒü & &Î &>à >åšàKã "³[ƒ Òü ëA¡
'W¡ [¤ &º "à¹[A¡ìi¡G "³Îå} ìÎà>à[ºA¡à ³àÚ šàA¡ìJø [\³—à >åšãKã ëW¡[´šÚ> *ó¡ [ƒ ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø
[¤ ëA¡ ìyà[ó¡- 2016
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ ë>à}ÒüÄà
šøì\–i¡
ìt¡ïƒå>à Ú}
[yû¡ìA¡i¡Î¢
(ÞàÒü [Î),
¤àì³à>
A¡´šå>à [Ŗ
ƒå>à =à
"[ÎKã 10 ƒKã ëÒïƒå>à Òü[¹º¤å}
ÒàÚ ÑHº
æ Nøàl¡ü–ƒƒà šåÄà [i¡³ 18 >à
Nø硚-4 ë=àA—¡à J«àÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à
7 Ç¡¤à ëÊi¡ ëºì®¡º *š> ëi¡[ÄÎ
ë¤àº [yû¡ìA¡i¡ iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà 'W¡ [¤
&º &ì=ìº[i¡G, =à}–ƒ
"³Îå} ëÎà>à[ºA¡à ëA¡à¹ç¡} ³³à}
³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
³[ÎK㠚àl¡üJ³å ƒà ÞàÒü [Î [Î,
'W¡ [¤ &º>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ë¤[j}
ÒàÄà šàڃå>à *®¡¹ 15 ƒà [ÞìA¡i¡ 7 "¹àš[t¡>à "[>Ç¡¤à ë¤[j}
t塹Kà ¹> 149 ëºïƒå>à ë=àÒü>¤K㠚àÚ¤ƒà *®¡¹ 11 ƒà [ÞìA¡i¡ šå³³— A¡
šå³³— A¡ t塹Kà ¹> 66 JA¡ ìºïƒå>à
i¡àìK¢i¡ ¹> 150 ƒà =´Ã³[J¡ú
i¡àìK¢i¡ ¹> ëÚï¤à R¡³ƒ>à ¹> 83 ƒà
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà 'W¡ [¤
&ºKã [šøìÚà[\;>à ¹> 42 ëºïƒå>à
ë³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
ëÎà>à[ºA¡à>à &³ [Î [i¡, ëÎàÒü¤³
íºA¡àÒü¤å ¹> 21 ƒà ë=àÒüìJø¡ú ë³i¡W¡
"ƒåƒà ëÎà>à[ºA¡à>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à
ë¤[j} ÒàÄà šàڃå>à *®¡¹ 16 A¡à
[ÞìA¡i¡ 4 t塹Kà ¹> 162 ëºïƒå>à
ë=àÒü>¤Kã i¡àìK¢i¡ ¹> 163 ëºï[J¡ú
³[ÎK㠚àl¡üJ³å ƒà &³ [Î [i¡>à
*®¡¹ 16 t¡à [ÞìA¡i¡ 8 t塹Kà ¹>
141 JA¡ ëºïƒå>à i¡àìK¢i¡ ¹> ëºï¤à
R¡³ƒ>à ã> 21 ƒà ³àÚ[=ìÒï[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ëÎà>à[ºA¡àKã
³àÚîA¡ƒKã ¹àìA¡Å>à [ÞìA¡i¡ 3
ëºïƒå>à ì³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
'W¡ Úå ºàÒü[¹A¡ìÚ}¤³ íºA¡àÒü>à 3Ç¡¤à ëÒì¹à[\; Þà[¹¤³Kã ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø
ìyà[ó¡Kà ëºàÚ>>à ëźKã ³>à
ºåšà 5,000 "³[ƒ ¹Ä΢ "š [i¡³
&Î ÞàÒü Úå [Î>à ìyà[ó¡Kà ëºàÚ>>à
ëźKã ³>à ºåšà 3,000 "³Îå}
ó¡à³, ÚàÒü Ñ H å º >à "׳ǡ¤à
ìšà[\Î> t¡à¤Kà ëºàÚ>>à ëźKã
³>à ºåèšà 1,000 ó¡}[J¡ú Òü[–
ƒ[®¡\åìÚº šøàÒü\[Å}ƒà ó¡à³Kã &º
ë¹à[Ò;>à ë¤Ê ëKàº[A¡Ù¹, &Î
ÞàÒü Úå [ÎKã &Î ë\àXÄà ë¤Ê¡ [ƒìó¡–
ƒ¹, 'W¡ ÚåKã &> ëKàÅàº>à ë¤Ê
[³ƒ-[ó¡Á¡¹, ó¡à³Kã &> ƒj>à ë¤Ê
ëó¡à¹Þàƒ¢, ëA¡ 'W¡ [³ìA¡à[ºÄà ë¤Ê¡
ìšÃ Ú à¹ "³Îå } ó¡à³>à ë¤Ê¡
ëšøà[³[Î} [i¡³Kã i¡àÒüi¡º[Å} ó¡}[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à
'W¡ Úå>à &Î ÞàÒü Úå [Τå ëKຠ32ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú 'W¡ ÚåKã ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ"׳ "ƒå &
Îåì¹Å>à 27 Ç¡¤à, 45 Ç¡¤à "³Îå}
54 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà W¡>[J¡ú "³[ƒ
&Î ÞàÒü Úå [ÎKã ëKຠ"[> "ƒå>à
&Î 'W¡ [¹ìA¡Å "³Îå} &Î 'W¡
ë=àÒü>à 17 Ç¡¤à "³Îå} 49 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëÑH๠ët¡ï[J¡ú
=àƒ¢ ìšÃÎA¡ã ë³i¡W¡t¡à ó¡à³>à ëA¡
(6-3, 6-3) ƒà, &º [¤ &ìÎÎ>à
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ R¡¹à}ƒKã ë\ì³à> ҔzΚ¢ å ëÎi¡ 2-0 (6-5,
&ìÎà[ÎìÚÎ> ìó¡à¹ ëÎ[>Ú๠6-0) ƒà, Î>à ÊöàÒüA¡Î¢>à [š [\
ëi¡[ÄÎ ìšÃÚà΢>à [Ŗƒå>à ëA¡ ÞàÒü &Î yà쮡À΢šå 2-1 (4-6, 6-4, 6[š & Nøàl¡ü–ƒ, t¡àA¡ìÚº ëJà}¤àºƒà 4) ƒà, ì\àÎåÚàÎ Þà[¹Ú΢>à Òü´£¡àº
W¡x¹A¡[J¤à ëšøàì³àìѕº ëi¡[ÄÎ ¹àÒüì>à¤å ëÎi¡ 2-0 (6-2, 6-5)
[ºK, 2016 R¡[Î ëºàÒü[Å>[J¤Kà ƒà, &º [¤ &ìÎÎ>à ë\àÎåÚàÎ
ëºàÚ>>à ëA¡ ëA¡ ëW¡ìÀg΢>à [i¡³ Þà[¹Ú΢šå ëÎi¡ 2-0 (6-4, 6-2)
"³Îå} &º &ìÎÎ [i¡³—à ³=}[Å;>à ƒà, ëA¡ ëA¡ ëW¡ìÀg΢>à ë\ì³à>
ëW¡[´šÚ> "³Îå} ¹Ä΢ "š t¡àìJø¡ú ҔzΚ¢ å ëÎi¡ 2-1 (2-6, 6-3, 6R¡[Î ëºàÒü[Å>¤[J¤à iå¡>¢à쳖i¡ 5) ƒà "³[ƒ &º [¤ &ìÎÎ>à [š [\
"ƒå K ã ó¡àÒü ì >ºƒà ëA¡ ëA¡ yà쮡ÀΚå ëÎi¡ 2-0 (6-2, 6-3)
ëW¡ìÀg΢ A ¡ã
A¡à}\´¬ à , ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
ëºàÒü [ Å>¤Kã ë=ï¹³ƒà *
ëJìÀ>,Òü ¤ å } ìR¡à³W¡à "³Îå }
ë¹àì³Å>à &º [¤ &ìÎÎA¡ã [ƒ[ºš, ºèìå JàÒü-&³ &º &, ÞàìUàÒü &¡ú [Î
šøA¡àÎ, šø[ƒš "³Îå} [¤ì¹>¤å ëÎi¡ "³Îå} [i¡ šàî³, "àÒü & &Î6-4 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú "ìt¡àÙà šø[Î샖i¡, &³ & [i¡ &>à ³=}[Å;>à
[ºK ë³i¡W¡[Å}ƒà Î>à ÊöàÒüA¡Î¢>à W¡ãó¡ ëKÊ "³Îå} šø[Î샖i¡ *Òü>à
ë\àÎÎåÚàÎ Þà[¹Ú΢šå ëÎi¡ 2-0 Źç¡A¡ Úà[J¡ú
THE P
ATRONIZED IMMORT
ALITY HR
.SEC.
PA
IMMORTALITY
HR.SEC.
SCHOOL, LANGJING ACHOUBAL
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ ÞàÒü &Î
ƒ[¤Ãl¡ü [Î>à [Ŗƒå>à ³[ÎKã Nøàl¡ü–ƒƒà
W¡x[¹¤à "Òà>¤à Τå}ìJàA¡ A¡št¡à
"àÒü [ƒ &, íÒyû¡æ ³àìJà}, ³R¡àº &ó¡
[Î Jळ "³Îå} 786 &Î [Î
A¡àÒü¹} ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
[š ÞàÒü [š [Î, šå}ìƒà}¤³—à &> [š
ÞàÒü [Î, >àìši¡ ºàv¡û¡¤ƒKã ÞàA¡
*®¡¹ ó¡}ìJø¡ú "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à "àÒü
[ƒ &>à Jå¹àÒü *ó¡ [Τå ëKຠ11- 1
ëšøàì³àìѕº ëi¡[ÄÎ [ºK ëºàÒü[Å>ìJø
"àÒü [ƒ &, ³R¡àº &ó [Î,ƒà786Êà¹
³àÚ šàA¡ìJø
Úà³—à ºàA¡W¡>à ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
"׳ǡ¤à ë³i¡W¡t¡à 786 &Î [Î>à
ÞàÒü [ƒ [Î, =³—àìšàA¡[š¤å ëKຠ92 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à ³R¡àº &ó¡ [Î>à &Î &Î [Î,
Å*´¬}å ¤å ëKຠ6-0 ƒà ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú ³R¡àº &ó¡ [ÎKã ³àÚ šàA¡šKã
ìKຠ6 "ƒå Òü–ƒøà>à=>à 7 Ç¡¤à
"³Îå} 20 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
"³[ƒ ëº[>Äà 16, 19, 23 "³Îå}
25 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ìÑH๠ët¡ï[J¡ú
c_kojmkM elojb aegwbj rkEK
[lskrlag
JAWAHARLAL NEHRU MANIPUR
DANCE ACADEMY, IMPHAL
(A constituent unit of Sangeet natak Akadami, New Delhi)
Presents
FESTIVAL OF DANCE DRAMA
(ADMISSION OPENS)
(occasion of 40 years of Production Unit)
Open Air Theatre, Imphal
January 16, 2016 - 4.30 pm
WANTED
Choreography : R.K. Priyogopalsana
* January 17, 2016 - 4.30 pm
For class Pre - Nursery to IX. 2016
Separate Hostel for Boy's & Girls
Class starts on 28th Jan. 2016
Asst. Teacher
1
DCA/MCA Computer
Asst. Teacher
1
B.Sc
Asst. Teacher
1
B.Sc/M.Sc (Bio)
Asst. Teacher
1
B.Sc/M.Sc (Chem)
Last date of interview on 25/1/2016
Plize contact :- # 9856486351, 8258897581
Sd/NT/67199/16,18(Jan)
Principal
mOKG/
Wallet
'W¡ &Î [Î, ëJà}³>¤å 1-0 ƒà
ë=àÒü[J¡ú ó¡à³Kã "³v¡à R¡àÒü¹¤à ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ"ƒå ëA¡ ë¹à[¤Äà 42
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ìÑH๠ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ìºàÒü[Å>¤Kã ë=ï¹³ƒà &
[>³àÒü Å´¶¢à ëW¡Ú๚à΢>, Òü´£¡àº
³å¸[>[ΚຠìA¡à욢àì¹Î>, ëA¡ &Î
'W¡ ë=àÒü¤à (*ìº[´šÚ>)-šø[Î샖
i¡, ³[ošå¹ ëÒà[A¡ "³Îå} Îå[>º
&ºà}¤³-ìÎìyû¡i¡[¹, &³ * &>à
³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ, šø[Î샖i¡
"³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A
Úàƒå>à ³>à ³=å³ ëÚ씂àA¡[J¡ú
t¡àìÒïì¹
=à "[ÎKã t¡à} 17 A¡ã >å}[=º
šå } 1 ë¹à³ t¡à¹A¡šà "ƒå Þ àÒü ƒ à
Lilando Lampak A¡ã ëKàºàÒü
"ƒåÞàÒüƒà 'Kã Wallet "³å¤à "³à
t¡àìÒï칡ú ÒàÚ[¹¤à Wallet "ƒåKã
³>å}ƒà (i) Service I.D. Card, (ii)
Driving Licence "³Îå} "ît¡ ëW¡W¡à} J¹à Úà*ìJø¡ú ÒàÚ[¹¤à Wallet
"[Τå A¡>àP¡´¬>à Jå>¤ã¤à Úà*¹¤[ƒ
³JàKã 'Kã [k¡A¡à>à "[΃à [ÅĤãÚå¡ú
"Þ೺ ³[t¡A¡ W¡à>à [š\K[>¡ú
Wahengbam Bormani
Singh
S/o. (L) W. Bira Singh
Singjamei Makha Aheibam
Leikai
NT/60921/18(Jan) # 9612348617
KABUI KEIOIBA
MOIRANGSHA
Choreography : W. Lokendrajit Singh
* January 18, 2016 - 4.30pm
BIDAI ABHISHAP
All are welcome
Choreography:
N. Amusana Devi
NT/60919/18(Jan)
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, [\>åÞà[¹ 17@ ³[ošå¹
ëÒà[A¡>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 10 ƒKã
ëÒïƒå>à ëÒà[A¡ ëÊ[ƒÚ³, Jå³>
º´šàv¡û¡à šåÄà [i¡³ 8 >à Nø硚-2 ë=àA—
¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x¹A¡[J¤à 3 Ç¡¤à
ëÒì¹à[\; Þà[¹¤³ "–ƒ¹-14
ëKàÁ¡ A¡š ëÒà[A¡ iå¡>¢à쳖i¡, 2016
Kã ³šå 'W¡ Úå ºàÒü[¹A¡ìÚ}¤³
îºA¡àÒü>à *ÒüìJø "³[ƒ &Î ÞàÒü Úå
[Î, l¡üìW¡ìA¡à> Jåì>ï>à ¹Ä΢ "š
t¡àìJø¡ú
ìW¡[´šÚ> t¡àJø ¤ à 'W¡ Úå > à
All are welcome
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ ³[ošå¹
"à³¢ì¹Ê[º} &ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗƒå>à
R¡[Î "àÒü[ƒ&º Aá¤, ÅìK຤–ƒ
ët¡¹à íA¡ì=ºƒà Úå[>i¡ 7 A¡ã >åšà 45
"³Îå} >åšã 15 šåÄà ÅàÄì¹àÒü 60
>à Źç¡A¡ Úàƒå>à šà}ì=àA¡[J¤à
"׳ǡ¤à [ޖi¡¹ ìÊi¡ "à³¢ì¹Ê[º}
ëW¡[´šÚ[Xš, 2016 ƒà &³ ÞàÒü &
&Î &>à ëšàÒü–i¡ 76 ó¡}ƒå>à >åšàKã
"³[ƒ Òü ëA¡ [\³—à ëšàÒü–i¡ 68
ó¡}ƒå>à >åšãKã ëW¡[´šÚ> *ÒüìJø¡ú
ëºàÚ>>à >åšãKã ëW¡[´šÚ> *ó¡ [ƒ
ëW¡[´šÚÄà &³ [š &Î [ÎKã &Î ¹à[>
"³Îå} >åšàKã ëW¡[´šÚ> *ó¡ [ƒ
ëW¡[´šÚÄà &³ [š &Î [ÎKã &>
[\¤Äà t¡àìJø¡ú
ìW¡[´šÚ[Xš "ƒåKã ëÎ[>Úà¹
ì³> ëA¡ [\ 85 A¡ã A¡à}ºåšt¡à &>
[\¤> (&³ [š &Î [Î), &³ [ƒ
A¡àºà³ (&³ ÞàÒü & &Î &) "³Îå}
[i¡ 'W¡ Îå¹W¡–ƒøà (&³ & [¤ * ÞàÒü) >à
"Òà>¤à, "[>Ç¡¤à "³Îå }
"׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡àìJø¡ú
ìÎ[>Ú๠ë³> ëA¡ [\ 90
³=B¡ãƒà &³ & [¤ * ÞàÒüKã [i¡ 'W¡
[³ºÄà "Òà>¤à "³Îå} &³ [š &Î
[ÎKã &³ [ƒ "¤ƒå º κà>à
"[>Ç¡¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú ëÎ[>Úà¹
ë³> ëA¡ [\ 110 ³=B¡ã A¡à}ºåšt¡à
[i¡ 'W¡ ët¡à얃à>à (&³ [š &Î [Î) >à
"Òà>¤à t¡àìJø¡ú ëÎ[>Ú๠ë³> ëA¡
[\ 55 Kãƒà & [³º> (&³ & [¤ *
ÞàÒü), [i¡ 'W¡ ët¡à´¬à (&³ ÞàÒü & &Î
&) "³Îå} [Î 'W¡ [\ìt¡> (&³ ÞàÒü
& &Î &) >à "Òà>¤à, "[>Ç¡¤à
"³Îå} "׳ǡ¤à ëšà[\Î> t¡à[J¡ú
ëÎ[>Ú๠ë³> ëA¡ [\ 60Kãƒà &³ &
[¤ * ÞàÒüKã [¤ƒ¸¤åÅÄà "[>Ç¡¤à
"³Îå } ëÎ>àš[t¡Kã ë¤gà[³>
ëÊi¡ ëºì®¡º íW¡[¤ ëW¡"¹à´¬
[´šÚ[Xš
ëÒïìJø
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
³ šå>¸¤[t¡ ë³ì³à[¹ìÚº
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ *º ³[ošå¹
íW¡[¤ &ìÎà[ÎìÚÎ> (& &³ [Î &) >à
[Ŗƒå > à Jå ³ > º´šàA¡,
*[ƒìt¡à[¹ìÚ³ƒà Úå[>i¡ 10 Kã
ÅàÄì¹àÒü >åšà->åšã šåÄà 150 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à R¡[΃Kã 5 Ç¡¤à
³}Îàt¡à¤³ Òüì¤àÚàÒü³à "³Îå}
ÎàÒüìAáàÄà
ëW¡´ššå ¹> 66
t¡à ì=àÒüìJø
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 17@ ³[ošå¹
뮡ìi¡¹à> [yû¡ìA¡i¡ &ìÎà[ÎìÚÎ>
(&³ [®¡ [Î &) >à [Ŗƒå>à º}=¤àº
š[¤ÃA¡ Nøàl¡ü–ƒƒà =à "[ÎKã 14 ƒKã
ëÒïƒå>à 뮡ìi¡¹à> [i¡³ 7 >à Nø硚-2
ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à W¡x[¹¤à ³[¹Ç¡¤à
[i¡-20 ³[ošå¹ 뮡ìi¡¹à> [yû¡ìA¡i¡
iå¡>¢àì³ôi¡ 2016 ƒà ÎàÒüìAáà>,
=à}–ƒ>à ëW¡´š, JàìK³š[À¤å
¹> 66 t¡à ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ÎàÒüìAáàÄà ët¡àÎ
R¡³ƒå>à ì¤i¡ ÒàÄà šàڃå>à *®¡¹ 20
ƒà [ÞìA¡i¡ 2 t塹Kà ¹> 186 ëºï[J¡ú
³[ÎK㠚àl¡üJ³å ƒà ëW¡´š>à *®¡à
20 ƒà [ÞìA¡i¡ 5 t塹Kà ¹> 120
Jv¡û¡³A¡ ëºïƒå>à i¡àìK¢; ¹> ëÚï¤à
R¡³ƒ>à ¹> 66 t¡à ÎàÒüìAáà>Kã
³Jåv¡à ³àÚ[=[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà
ÎàÒüìAáà>Kã Î[Å>à ¹> 68 ìºïƒå>à
ë³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã
ë³i¡W¡t¡à >àšÎà Jà Òü´£¡àº "³Îå}
ë³à샺 Aᤠ(&), [W¡}R¡à³Jà "[>>à
ÅàÄK[>¡ú
wkBclM/ºåÞà}ìšàA¡šà
"³Îå} 30 Ç¡¤à ëÊi¡ ëºì®¡º íW¡[¤
ëW¡[´šÚ[Xš, 2016 ëÒïìJø¡ú
R¡[Î ëW¡[´šÚ[Xš ëÒïìƒàA¡šKã
ë=ï¹³ƒà ëA¡ ë³QW¡–ƒø-šà[º¢Úà쳖
i¡[¹ ëÎìyû¡i¡[¹, ³àÒü>¹ Òü[¹ìKÎ>,
[ƒ "àÒü [š "à¹, Þà}ìJ³ &¡ú [Î, *
³}캳-šø[Î샖i¡, & &³ [Î &,
šƒ³Åøã, &> [\ [ƒSå¡-"à¹\å>
&Þà[ƒ¢, *ìº[´šÚ>, &³ ºÛ¡³>šø[Î샖i¡, ëA¡ &Î & "³Îå} ëA¡
\ƒå ³ [>-ìÎà[ÎìÚº ÞàA¢ ¡ ¹>à
³=}[Å;>à ³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ,
šø[Î샖i¡ "³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹
*Òü>à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
[W¡¹ç¡>à "׳ǡ¤à t¡à[J¡ú
\å[>Ú๠ë¤àÒüÎ ëA¡ [\ 55 Kãƒà
&³ Kãt¡ (Òü ëA¡ [\³) >à ó¡àÊ¢ t¡à[J¡ú
\å[>Ú๠ë¤àÒüÎ ëA¡ [\ 60 Kãƒà &
& [¤ * ÞàÒüKã &º "³¹[\;>à
ó¡àÊ¢, \å[>Ú๠ë¤àÒüÎ ëA¡ [\ 70
Kãƒà &³ ÞàÒü & &Î &Kã &> J–
ƒ[\;>à ó¡àÊ¢ "³Îå} &³ & [¤ *
ÞàÒüKã [i¡ 'W¡ ÚàÒüó¡¤>à "[>Ç¡¤à
t¡à[J¡ú
\å[>Ú๠KຢΠëA¡ [\ 50 Kãƒà
Òü ëA¡ [\³Kã &º ë¹à[³ºà "³Îå}
&Πι\å¤àºà>à ó¡àÊ¢ "³Îå}
ëÎìA¡–ƒ t¡à[J¡ú ëÎ[>Ú๠KຢΠëA¡
[\ 75Kãƒà [i¡ 'W¡ ë³ì>A¡à (Òü ëA¡
[\³) >à ó¡àÊ¢ t¡à[J¡ú ëÎ[>Ú๠Þåì³>
ëA¡ [\ 50 Kãƒà Òü ëA¡ [\Kã &º
ë¹à[³ºà "³Îå} ëA¡ &Î 'W¡ >[–
ƒ[>>à "Òà>¤à "³Îå} "[>Ç¡¤à
"³[ƒ &³ [š &Î [ÎKã "๠ëA¡
t¡´£¡àÎà>à>à "׳ǡ¤à t¡àìJø¡ú
ëÎ[>Ú๠Þåì³> ëA¡ [\ 55Kãƒà Òü
ëA¡ [\³Kã &> ë¹à[\³àºà "³Îå}
&Π뮡ìº[–i¡>à>à ó¡àÊ¢ "³Îå}
ëÎìA¡–ƒ ëšà[\Î> t¡àìJø¡ú ìÎ[>Úà¹
Þåì³> ëA¡ [\ 60 K㠃à Òü ëA¡ [\³Kã
&º W¡–ƒøA¡å ³à[¹>à "Òà>¤à "³Îå}
&³ [š &Î [ÎKã [i¡ 'W¡ ë³à[>A¡à>à
ëÎìA¡–ƒ t¡à[J¡ú ëÎ[>Ú๠Þåì³> ëA¡
[\ 65 Kãƒà &Î ¹à[> (&³ [š &Î
[Î) "³Îå} Òü ëA¡ [\³Kã ëA¡ &Î
'W¡ Îà”z > à "Òà>¤à "³Îå }
"[>Ç¡¤à t¡à[J¡ú ëÎ[>Ú๠Þåì³> ëA¡
[\ 80 Kãƒà &³ [š &Î [ÎKã [Î 'W¡
šø¤®¡[t¡ "³Îå} [šìKà>à "Òà>¤à
"³Îå} "[>Ç¡¤à "³[ƒ ëÎ[>Úà¹
Þåì³> ëA¡ [\ 80 ³=B¡ãƒà Òü ëA¡
[\³Kã &Î 'W¡ Îà[”z "³Îå} &>
ÒüW¡Äà "Òà>¤à "³Îå} "[>Ç¡¤à
ëšà[\\> t¡à[J¡ú
GRATITUDE
It is indeed my pleasure to show my
heartfelt gratitude to Sir Ashok
Kumar for healing my sickness after
only 10 days treatment at Ashok
Kumar Health Care Centre, Near
E.S.U. Ground, Palace Compound,
# 9612988625, Imphal. In fact, I have
been suffering from LUMBER SPINE
(L3.L4
COMPRESSION
AND
DEGENERATIVE COLLAPSE D2 DISC
Sir Ashok Kumar
for last 10 years. During this period, I
have been tormenting the agony of
intolerable pain in my back due to severe injuries and I had so
much physical discomfort in evey movement. It is a great delight
and contentment after consultation with Mr. Ashok Kumar
who has given me a new life again. Today, I am so happy that
all such agonies are relieved and completely cured after his
incredible treatment. May Lord Jesus bless him.
Sd/- Ngaraison Keishing,
NT/60918/18(Jan)
Phungyar, Ukhrul
REGIONAL INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, IMPHAL - 795 004
(An Autonomous Institute under the Ministry of Health & Family Welfare, Govt. of India)
ADVERTISEMENT
Imphal, the 16th Jan, 2016
No. B/3025/2015-RIMS: Applications are invited from intending citizens of India for
filling up 134 vacant posts of Multi Tasking Staff, RIMS, Imphal by direct recruitment.
Candidates possessing (i) Matriculate or its equivalent from a recognized board/
council and (ii) Having knowledge of Hindi and Manipuri are requested to submit
their applications in the prescribed format along with attested copies of certificates &
testimonials of Qualifications, D.O.B., SC/ST/OBC/PwD certificate etc., 2 copies of
recent passport size photographs, bank draft of Rs. 200/- (Rs. 50/- in respect of SC &
ST) in favour of Director, RIMS, Imphal payable at Imphal or cash receipt from RIMS
Cash counter, A-Block so as to reach the office of the undersigned on or before 8th
Feb., 2016.
For full details of the above advertisement, please visit the RIMS website:
www.rims.edu.in
Sd/Director
Regional Institute of Medical Sciences,
NT/B/18 Jan
Imphal
Jå³Aå ¡W¡³ ÅàîKKã
šàl¡ìü \º
ÞàA¡[W¡}Kã 12 [> šà>¤à
ÅìKàºìÅ> íW¡W¡; 21-01-2016
>å [ ³; "[Îƒà ºå Þ à}ìšàA¡šà
"ìšàA¡šà Jå³åA¡W¡³ ÅàîKKã ÒüšàÒüšåƒà íÒ-îº, ëW¡}¤ã-ìW¡}¤à íÒ>à
ºå A ¡ìººKà ëºàÚ>>à A¡;W¡ƒå > à
šåì>³[³Ä¤à 1[ƒ ÅàîKKã "šå>¤à
[ó¡ì¹š ëºï[³Ä¤à "[W¡>¤à ë=ï
ë=ïA¡àÒü ¤ ã[¹¤à šå } ó¡³ W¡à>à
ëJà}ìƒàÒü¤ã¹A—¡¤à šàl¡üì\º A¡ZW¡[¹ú
³ó¡³: A¡A¡[W¡} Jåì>ï º³Òà¤
íº¹A¡ (îA¡ì=º ³>àA¡)
šå}ó¡³: ºåÞà} šå}ó¡³ ºàÒüì=ï
šî¹ 1[ƒ ºåA¡ìº> [W¡–ƒ³ãĤà
šàl¡üì\g¹ã¤[Å}:
Jå ³ å A ¡W¡³ [>ìÀà
("³å [ Î})([š¤à)
Jå ³ å A ¡W¡³ Åà³å (R¡³=})
A¡A¡[W¡} Jåì>ï ë=ï¤àº [ƒ[ÊöC¡
NT/60920/18(Jan)
NT/18-18(Feb) ALT
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
1 012 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler