close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

BG950

IntégréTéléchargement
BG 950
1
5
6
4
6
104 154 01
09-01
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
table of contents
inhaltsverzeichnis
table des matieres
1.
EXTERIÖR
EXTERIOR
EXTERIEUR
EXTERIEUR
LUFTREGLERING
AIR REGULATION
LUFTREGELUNG
réglage d’air
FÖRBRÄNNINGSDON
combustion components
VerbrennungskompONENTEN
composants de combustion
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTEUR
EL ARTIKLAR
electric components
ELKOMPONENTEN
composants électriques
OLJEKOMPONENTER
OIL components
gas components
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
GASKOMPONENTER
ÖLKOMPONENTEN
GASKOMPONENTEN
composants à mazout
composants à gaz
ÖVRIGT
SUNDRIES
verschiedenes
DIVERS
TILLBEHÖR
ACCESSORIES
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
07-01
BG950
exteriör
exterior
exterieur
exterieur
1
119 150 0005
Lock,
fläkthus
Cover,
fan housing
Deckel,
Brennergehäuse
Couvercle,
carter du rotor
Packning, lock
Gasket, cover
Dichtung, Deckel
Joint, couvercle
119 151 01
Skyddsgaller
Protection grid
Schützgitter
Grille de protection
119 048 01
Kåpa,
inspektionsglas
Cover,
Inspection glass
Deckel,
Inspektionsglas
Couvercle,
Verre de inspection
119 066 0105
Inspektionsglas
Inspection glass
Inspektionsglas
Verre de inspection
118 088 01
Packning,
inspektionsglas
Gasket,
Inspection glass
Dichtung,
Inspectionglas
Joint,
Verre de inspection
117 953 01
Lock,
inspektionsglas
Cover,
Inspection glass
Deckel,
Inspektionsglas
Couvercle,
Verre de inspection
117 080 01
Lock,
fotomotstånd
Cover,
Photo resistor
Deckel,
Fotowiederstand
Couvercle, Cellule
photorésistante
111 731 01
1:1
104 154 01
09-01
BG950
exteriör
exterior
exterieur
exterieur
1
Anslutningsfläns
Fixing flange
Anschlussflansch
Bride de fixation
119 652 0105
Gejder
Guide bars
Führungsstange
Barres de guidage
119 142 0105
Konring, fläns
Cone ring, flange
Konusring, Flansch
Anneau cône, bride
119 615 01
Packning
Gasket
Dichtung
Joint
112 788 09
Packning,
fläkthus-fläns
Gasket,
fan housing-flange
Dichtung, brennergehäuse-flansch
Joint, carter du
rotor-bride
119 152 01
1:1
104 154 01
09-01
BG950
luftreglering
air regulation
Luftregelung
régularisation à air
2
Luftspjäll
Air damper
Luftklappe
Volet d’air
119 463 01
Spjällmotor
Damper motor
Stellmotor
Servomoteur
119 423 05
SQN 75
SQN 75
SQN 75
SQN 75
Fästplatta,
spjällmotor
Mounting plate
Damper motor
Befestigungsplatte
Stellmotor
Plaque d’attache,
Servomoteur
119 149 0105
Pinnskruv,
fästplatta
Stud screw,
mounting plate
Stiftschraube,
Befestigungsplatte
Vis à goupille,
Plaque d’attache
119 203 01
Länkarm,
spjällmotor
Stewing bracket,
Damper motor
Gelenkarm,
Stellmotor
Pivot,
Servomoteur
119 470 01
Mätnippel
Test nipple
Messnippel
Raccord de mesure
118 053 01
2:1
104 154 01
09-01
BG950
förbränningsdon
combustion components
Verbrennungskomp. composants combustion 3
120 446 01
Brännarrör
Blast tube
Brennerrohr
Tube diffuseur
350 mm
350 mm
350 mm
350 mm
Insats
Inner assembly
Gaxdüsenstock
Ligne porte gicleur
119 502 10
Bromsskiva
Brake plate
Stauscheibe
Disque accroche
flamme
114 735 30
Ø 180 mm
Ø 180 mm
Ø 180 mm
Ø 180 mm
Elektrod
Electrode
Elektrod
Electrode
Jonisering
Tänd
Ionisation
Ignition
Jonisation
Zünd
Ionisation
allumage
918 373 01
918 655 01
Joniseringskabel
komplett
Ionisation cable
Complete
Jonisationskabel
Komplett
Câble d’ionisation
complet
120 263 14
Tändkabel
Komplett
Ignition cable
Complete
Zündkabel
Komplett
Câble d’allumage
complet
120 263 04
3:1
104 154 01
09-01
BG950
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTEUR
3
117 911 04
Motor
Motor
Motor
Moteur
5,5 kW
5,5 kW
5,5 kW
5,5 kW
Motorkabel
Motor cable
Motorkabel
Câble, moteur
119 449 02
Fläkthjul
Fan wheel
Gebläserad
Rotor
112 776 26
Avskärmningskon
Shielding cone
Abschirmkonus
cône défléchir
119 062 01
Motorfläns
Motor flange
Motorflansch
Bride de moteur
3:1
120 421 0105
104 154 01
09-01
BG950
EL komponenter
electric components
el komponenten
composants électriques
5
114 632 04
Reläbox
Control box
Steuergerät
Boite de contrôle
LFL 1.333E
LFL 1.333E
LFL 1.333E
LFL 1.333E
Reläsockel
Base,
controlbox
Unterteil,
steuergerät
Socle de
raccordement
114 633 00
Kontaktor
Contactor
Kontaktor
Contacteur
113 110 02
CI 16
CI 16
CI 16
CI 16
Motorskydd/
Överströmsskydd
Motor protector/
Motorschutzschalter/ Protecteur de moteur
Overload protection Überstromschutz
/ surintensité
8-12 A
8-12 A
8-12 A
8-12 A
Strömbrytare
Switch
Schalter
Interrupteur
0-1
0-1
0-1
0-1
Strömbrytare
Switch
Schalter
Interrupteur
Man. - auto.
Man. - auto.
Man. - auto.
Man. - auto.
Omkopplare
Switch
Schalter
Commutateur
Öka - minska
increase - decrease erhöhen - verkleinern baisser - accélérer
Indikeringslampa
Indicator light
Meldelampe
Lampe de indication
Grön
Green
Grün
Vert
Säkringshållare
fuse holder
Sicherungshalter
Support fusible
118 118 03
Finsäkring
Precision fuse
Sicherung
Fusible
113 332 01
6,3 A
6,3 A
6,3 A
6,3 A
5:1
113 111 08
120 149 01
120 149 03
104 154 01
117 843 02
117 211 03
09-01
BG950
EL komponenter
electric components
el komponenten
composants électriques
5
Transformator
Transformer
Transformator
Transformateur
118 353 01
Kabel,
transformator
Cable,
transformer
Kabel,
Transformator
Câble,
transformateur
118 047 01
Kabel,
magnetventil
Cable,
magnetic valve
Kabel,
Magnetventil
Câble,
electrovanne
119 510 07
Kabel, gas
tryckvakt
Cable, gas
pressure switch
Kabel, gasdrückwächter
Câble,
Pressostat à gaz
119 511 06
Kabel, luft
tryckvakt
Cable, air
pressure switch
Kabel, luftdrückwächter
Câble,
Pressostat d’air
119 497 03
Kontaktdon sats
Plug-in-contact set
Stecker und
Buchsenteilsatz
Jeu de fische de
prise européenne
119 486 13
4+7+5
4+7+5
4+7+5
4+7+5
Kontaktdon
hona
Plug-in contact,
female
Buchsenteil
Prise ”européenne”
femelle
4-polig
7-polig
5-polig
4-pole
7-pole
5-pole
4-polig
7-polig
5-polig
4-polaire
7-polaire
5-polaire
Kontaktdon
hane
Plug-in contact,
male
Steckerteil
Prise ”européenne”
mâle
4-polig
7-polig
5-polig
4-pole
7-pole
5-pole
4-polig
7-polig
5-polig
4-polaire
7-polaire
5-polaire
5:1
119 198 01
915 585 01
119 200 01
119 197 01
115 585 00
119 199 01
104 154 01
09-01
BG950
GASKOMPONENTER
gas components
GasKOMPONENTEN
composants gaz
Multiblock 2”
MB VEF 425 B
Multi-bloc 2”
MB VEF 425 B
Multiblock 2”
MB VEF 425 B
Multibloc 2”
MB VEF 425 B
118 511 07
Spole
Coil
Spule
Bobine
115 688 25
6
119 684 04
Impulsfläns 2”
MB VEF 425 D55
MB VEF 425 D55
MB VEF 425 D55
MB VEF 425 D55
Multiblock 2”
MB VEF 420 B
Multi-bloc 2”
MB VEF 420 B
Multiblock 2”
MB VEF 420 B
Multibloc 2”
MB VEF 420 B
118 511 09
Spole
Filter 415/420
Coil
filter 415/420
Spule
Filter 415/420
Bobine
Filtre 415/420
115 688 24
119 166 01
Impulsfläns 2”
impulse flange 2”
Impulsflansch 2”
Bride d’impulsion 2”
119 684 05
MB VEF 420 D53
MB VEF 420 D53
MB VEF 420 D53
MB VEF 420 D53
Fläns
Flange
Flansch
Bride
MB VEF 420 2”
MB VEF 420 2”
MB VEF 420 2”
MB VEF 420 2”
Multiblock 2 ½”
MBC 1900 VEF 65
Multi-bloc 2 ½”
MBC 1900 VEF 65
Multiblock 2 ½”
MBC 1900 VEF 65
Multibloc 2 ½”
MBC 1900 VEF 65
120 504 01
Multiblock 3”
MBC 3100 VEF 80
Multi-bloc 3”
MBC 3100 VEF 80
Multiblock 3”
MBC 3100 VEF 80
Multibloc 3”
MBC 3100 VEF 80
120 505 01
Gasfilter
Gas filter
Gasfilter
Filtre de gaz
113 954 16
GF520/1
2”
GF520/1
2”
GF520/1
2”
GF520/1
118 992 02
2”
Gasfilter
Gas filter
Gasfilter
Filtre de gaz
GF4006513 2½”
GF40080/3 3”
GF4006513 2½”
GF40080/3 3”
GF4006513 2½”
GF40080/3 3”
GF4006513 2½”
GF40080/3 3”
6:1
104 154 01
113 954 17
113 954 18
09-01
BG950
GASKOMPONENTER
gas components
GasKOMPONENTEN
composants gaz
Täthetskontroll
Leak tester valve
Dichtkontrolle
Contrôle
d’étanchéité
VPS504
VPS504
VPS504
VPS504
Tryckvakt
Pressure switch
Druckwächter
Pressostat
LGW50A2
2,5-50 mbar
LGW50A2
2,5-50 mbar
LGW50A2
2,5-50 mbar
LGW50A2
2,5-50 mbar
Tryckvakt
Pressure switch
Druckwächter
Pressostat
GW150A5
10-150 mbar
GW150A5
10-150 mbar
GW150A5
10-150 mbar
GW150A5
10-150 mbar
Kulventil
Ball valve
Kugelhahn
Vanne d’arrêt
2”
2”
2”
2”
DN55
DN55
DN55
118 617 01
115 319 07
115 319 27
Ball valve
Kugelhahn
Vanne d’arrêt
2 ½”
3”
2 ½”
3”
2 ½”
3”
2 ½”
3”
DN65
DN80
DN65
DN80
113 961 05
DN55
Kulventil
DN65
DN80
6
DN65
DN80
115 246 01
115 246 02
Förbindelserör
Connecting pipe
Gasrohr
Tube à gaz
2”
2 ½”
3”
2”
2 ½”
3”
2”
2 ½”
3”
2”
2 ½”
3”
119 444 01
119 073 01
119 070 01
Mätnippel
Test nipple
Messnippel
Raccord de mesure
115 427 01
R 1/8
R 1/8
R 1/8
R 1/8
Vinkelnippel
angle nipple
Winkelnippel
Raccord coudé
impulsrör
impulse pipe
Impulsrohr
Tube d’impulsion
Nippel
Nipple
Nippel
Raccord
2x2
2x2
2x2
2x2
Planpackning
Gasket
Dichtung
Joint
3”
3”
3”
3”
DN80
DN80
6:1
DN80
119 822 02
114 637 04
115 243 03
DN80
104 154 01
09-01
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
588 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler