close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2 Ç - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
7
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 30, 2016 Òü} ÞàA¡[W¡}Kã 20 [> šà>¤à, =à}\
eokjOMxg Fyrki
2 Ç¡¤à [>ìºÅ ÞàìÒ}¤³ ëÊi¡ ëºì®¡º *š>¡ óå¡i¡Îຠóå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2 Ç¡¤à ì=àÒü[¤ ëW¡ìÀg ëÒà[A¡ ìyà[ó¡ƒà & "à¹
[Î "³Îå} &ó¡ [Î "àÒü &> Òü ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29@ Úå [¤ [Î,
ÎÚà}>à [Ŗƒå>à ÎÚà} Nøàl¡ü–ƒƒà šåÄà
[i¡³ 22 >à Nø硚-4 ë=àA—¡à
JàÒüìƒàv¡û¡å >à =à "[ÎKã 22 ƒKã
ëÒïƒå>à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à [>ìºÅ
ÞàìÒ}¤³ ëÊi¡ ëºì®¡º *š>¡
óå¡i¡Îຠóå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡, 2016
Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à &ó¡ [Î
Òü´£¡àº, ³ÚàÒüìA¡àÒü[¤>à ëA¡ ÞàÒü
&ó¡ &, ëA¡àÒüì¹îU¤å ëKຠ5-1 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &ó¡ [Î Òü´£¡àºKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ³R¡à "ƒå
Aõ¡Ì¡>à 8 Ç¡¤à, 9 Ç¡¤à, 15 Ç¡¤à
"³Îå} 18 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà ëKàº
³[¹ "³Îå} * [\>à 28 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à W¡>[J¡ú
ìA¡ ÞàÒü &ó¡ &Kã ³àÚîA¡ƒKã
ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à "³v¡à R¡àÒü¹¤à
ëKຠ"ƒå [Î 'W¡ [ÎS¡>à 10 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
R¡[ÎKã "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à [š
&º ÞàÒü [®¡ &, îA¡Åà³ì=à} "³Îå}
&> &ó¡ [Î, ë³àÒü¹à} íº¹A¡
"[>>à ÅàÄKƒ¤à [š &º ÞàÒü [®¡ &,
îA¡Åà³ì=à} ºàv¡û¡¤ƒKã &> &ó¡
[Î, ë³àÒü¹à} íº¹A—¡à ÞàA¢¡ *®¡¹
ó¡}ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à
ë³i¡W¡t¡à "àÒü [¤ 'W¡, í³ì>à A—
¡à & &Î, =à}–ƒ¤å ëKຠ4-2 ƒà
ë=àÒüìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà "àÒü [¤ 'W¡A¡ã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ³[¹ "ƒå ÒüXà}>à 3 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Î}
ë³à[¹}>à 6 Ç¡¤à, 27 Ç¡¤à "³Îå}
28 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"׳
W¡>[J¡ú & &ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à
ëKຠ"[> "ƒå>à *[º¤¹ "³Îå}
[>칺>à 4 Ç¡¤à "³Îå} 17 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡>[J¡ú
R¡[ÎKã ³[¹Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à [¹&º,
ÅìK຤–ƒ>à Úå [¤ [Î &, ÎÚà}¤å
ëKຠ12-0 ƒà Úà³—à ºàA¡W¡>à
³àÚ[=¤à šã[J¡ú
[¹&ºKã ³àÚîA¡ƒKã ì³i¡W¡
"ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå ëKàºî³>à 4 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, ¹à\à>à 6
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, W¡à*¤>à
7 Ç¡¤à, 8 Ç¡¤à, 11 Ç¡¤à , 14
Ç¡¤à, 16 Ç¡¤à, 18 Ç¡¤à, 19 Ç¡¤à
"³Îå} 20 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà ëKàº
[>šàº "³Îå} ¹[¤>à 10 Ç¡¤à
"³Îå} 13 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"[> "³Kà W¡>[Ŗƒå>à šåÄà ëKàº
12 W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à} ³R¡àÇ¡¤à
ë³i¡W¡t¡à ¹àÒü ë¤øà, šàîU "³Îå} & &
[Î, ¤à¤åšà¹à "[>>à ëKຠ3-3
W¡Äƒå>à ì‰à *ÒüìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ¹àÒü ë¤øàKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"׳
"ƒå ë¹à[³*>à ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà 2
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³[ƒ
"[\;>à ë³i¡W¡A¡ã 6 Ç¡¤à "³Îå}
26 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
W¡>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà & & [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à
ëKàº[Å} "ƒå K¸ì>ìÅ๤>à 12
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, Îå[ź>à
15 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à
"³Îå} [ƒšA—¡à 18 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³Kà W¡>[Ŗƒå>à šåÄà ëKàº
"׳ W¡>[J¡ú "ƒå¤å [i¡³ "[>³A—¡à
ë³i¡W¡A¡ã 뺳ìÒï[¹¤à [³[>i¡[Å}ƒà
³Jà t¡à>à "ìÒ>¤à ëKຠW¡Ä>¤à
"A¡>¤à ³*}ƒà ëKຠ&ìi¡A¡[Å}
A¡Úà W¡xƒå>à ÅàŤÎå ë³i¡W¡A¡ã
"[š¤à ³t¡³ ëºàÒü[J¤>à ìKຠ33 W¡Äƒå>à ì‰à *Òü[J¡ú
'W¡ &> &Î [Î >à ë=àÒüìJø "³[󡴚à (&) "³Îå} "[´¶A¡ &ó¡
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 29 – A¡³Û¡¸à \[΢ >´¬¹ 24 ¹à׺>à 12Ç¡¤à
[Î (&) >à ó¡àÒüì>ºƒà
ÅàĹK[>
ëÎà[ÎìÚº Úå= Aᤠ[ÒÚà}=à}>à [³[>i¡t¡à 1 "³Îå} \[΢ >´¬¹ 23
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
³àÚ[=ìÒ﹤à ëA¡à[¹*Nøàó¡¹Kã
[Å@ƒå>à W¡x[¹¤à "[>Ç¡¤à ìÊ¡i¡ì®¡º
ëA¡ &Î ¯àÒü [Î ë³> &-ÎàÒüƒ *š>
Î嚹 ëÎàB¡¹ iå¡>¢àì³@i¡ 2016 Kã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à >å}[=ºKã ë³i¡W¡t¡à
'W¡ &> &Î [Î Òà*ã>à &Î
ƒ[¤Ãl¡ü [Î [ÒÚà}=à}¤å šàgº 2-1
ƒà ë=àÒüìJø¡ú
'W¡ &> &Î [Î Kã ëKຠ"ƒå
"[šA¡>à 48Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³Kà šåÄà ëKຠ2 W¡>[J¡ú &Î
ƒ[¤Ãl¡ü [Î [ÒÚà}=à}Kã>à \[΢ >´¬¹
8 ë\³Î>>à 13Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à W¡>[J¡ú ÒìÚ} >å}[=º
šå} 2 t¡à¤ƒà ëA¡ &Î ¯àÒü [Î
[ÒÚà}=à} "³Îå} =àºÎ ÚàÒüÑHåþº
"[>>à ó¡àÒüì>º ÅàÄK[>¡ú
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29@ *º [yšå¹à
ëšì¹–i¡Î ëW¡á ëó¡à¹³—à [Ŗƒå>à =à
"[ÎKã 27 t¡Kã 31 ó¡à*¤à
W¡xKìƒï[¹¤à "Òà>¤à Òü–i¡ì>¢ìѕº
ó¡àÒüƒ ë¹ìi¡ƒ Òü–i¡ì>¢ìѕº ëW¡á iå¡>ࢠ쳖i¡,
2016 Kã R¡[Î ×[³— Ç¡¤à >å[³;
ó¡à*¤ƒà ³[ošå¹Kã ëW¡á ÅàÄì¹àÒü 9 >à
3 Ç¡¤à "³Îå} 4 Ç¡¤à ¹àl¡–ü ƒ ìºàÒü¤à
ó¡à*¤ƒà ÞàÒü ‹>[¤¹ [Î}Ò>à ëšàÒü–i¡
3.5 ó¡}ƒå>à ³à}[\º =à[¹¡ú
Òü Å[ÎA¡à”zà [Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 3, &
W¡[yû¡ìt¡à´¬ã [Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 3, ÞàÒü
ÎS¡¹ [Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 3, ÞàÒü ÎS¡¹
[Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 3, &Î ëºàì¹X
[Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 3 , ÞàÒü ÚàÒüÎ>à
냤ã>à ëšàÒü–i¡ 2, 'W¡ ëƒàì¹ì–ƒøà
[Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 2, [š 'W¡ ¹[g;
[Î}Ò>à ëšàÒü–i¡ 2 "³Îå} ºà>îÒ¤à
ëºàÒüìt¡à}¤³—à ëšàÒü–i¡ 2 ó¡}ƒå>à
W¡;[º¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[Î ¹àl¡ü–ƒ 9 ó¡à*¤à
W¡xK[>¡ú šåÄà ÅàÄì¹àÒü 139 >à Źç¡A¡
Úà[¹¡ú iå¡>ࢠ쳖i¡ "[Î =à "[ÎKã 31
ó¡à*¤à W¡xK[> ÒàÚ>à ³[ošå¹ ëW¡á
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
"Òà>¤à Òü–i¡ì>¢ìѕº ó¡àÒüƒ ë¹ìi¡ƒ ëW¡á iå¡>¢à쳖i¡
ëA¡à[W¡} ëºàÒü[Å>¤Kã ë=ï¹³ šà}ì=àA¡ìJø
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29@ íÒR¡à} ëA¡– ÅàÄì¹àÒü[Å}ƒà Úå[>ìó¡à³¢[Å}Îå
ƒøà ëњà[i¢¡} Úå[>ÚÄà [Ŗƒå>à
ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à Òü쮡–i¡[Å},
&ì=ìº[i¡G,
"àW¢¡[¹,
ëΚàA¡t¡àìyû¡ï, óå¡i¡ì¤àº, =àR¡-t¡à
"³Îå} ëÒà[A¡ ³ÅàÄ[Å}Kã *Òü>à
>åšà³W¡à "³Îå} >åšã³W¡à 554 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x¹A¡[J¤à >å[³; 15
[>Kã *Òü¤à >>-ì¹[Îìƒ[X&º
ëA¡à[W¡} ëºàÒü[Å>¤Kã ë=ï¹³ "³à
R¡[Î "ÚåA¡ šå} 8 t¡à¤à ³t¡³ƒà &>
"àÒü [ƒ &Î Úå Nøàl¡ü–ƒ, ºåÞàÅà}¤³ƒà
íÒR¡à} &¡ú [Î, &³ &º &, &>
[¤ì¹>, šø[Î샖i¡ 'W¡ ëA¡ &Î Úå, [š
ë¤øàì\–ƒøà, *>¢ì¹¤º "‹Û¡¸,
Òü´£¡àº ÒüÊ, [š [¤ì³àºà 냤ã>à
³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ, šø[Î샖i¡
"³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A¡
Úàƒå>à šà}ì=àA¡ìJø¡ú
ì=ï¹³ "ƒåƒà ët¡àR¡à>ìt¡àR¡à>¤à šåA¡ìW¡º W¡à*¹¤à ³ã*Òü
A¡Úà>à ìњàX¹ ët¡ï¤ãƒå>à
ëÚ씂àA¡[J ÒàÚ>à íÒR¡à} ëA¡–ƒø
ìњà[i¡¢} Úå[>Ú>Kã ë\>칺
ëÎìyû¡i¡[¹ &> [\ Îy[\;>à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹º "³>à
J}ÒÀ[Aá¡ú
Òü´£¡àº,
\>åÞà[¹
29@
"³[󡳚à>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 24
ƒKã ëÒïƒå>à ëA¡à}¤à ëÅïìƒà}šå}
º´šàv¡û¡à W¡x[¹¤à "[>Ç¡¤à
"³[󡴚à Òü>®¡àÒüìi¡Î> óå¡i¡ì¤àº
i¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã ó¡àÒüì>º
ºà[Aá¤à t¡à} 31 ƒà "³[󡳚à (&)
"³Îå} "[´¶A¡ &ó¡ [Î (&) "[>>à
ÅàĹK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà "³[󡳚à (&) >à
ëA¡à[¹*Nøàó¡¹ &ó¡ [Τå ëKຠ3-1
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
"³[󡳚à (&) Kã ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ"׳ "ƒå šåì¹ÀàA¡š>à 13
Ç¡¤à, 40 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
"³Îå} ÒüìÎà ³[o>à 55 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à W¡>[J¡ú
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à "³v¡à R¡àÒü¹¤à
ëKຠ"ƒå ºìó¡àÒü>à 50 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà
"³[󡳚à (&) Kã ì¹à[³ "³Îå}
ëA¡à[¹*Nøàó¡¹ "³Îå} ë¹à[A¡¤å ëÚìÀà
A¡àƒ¢ "³³³ ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà "[´¶A¡ &ó¡ [Î (&) >à
Òü[ƒt¡¹ &ó¡ [Τå ëKຠ2-1 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú "[´¶A¡ &ó¡ [Î (&)
>à ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå šàÒüìJà´¬à "³Îå}
W¡à*ì=àÒü>à 45 Ç¡¤à "³Îå} 61
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à Òü[ƒt¡¹
&ó¡ [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã "³v¡à R¡àÒü¹¤à
ëKຠ"ƒå>à >[A¡> [҃à}>à 35 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
ë=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã,
Òü´£¡àº, \>å¯à¹ã 29 – ³[ošå¹
ëÒà[A¡>à [Å@ƒå>à ëÒà[A¡ ëÊ¡[ƒÚ³
Jå³> º´šàv¡û¡à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à
ë=àÒü[¤ 냤ã ëW¡ìÀg ëÒà[A¡
ìyà[ó¡ 2016 ƒà & "๠[Î,
[ÅìÀà} "³Îå} &ó ¡[Î "àÒü &>
Òü ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
& "๠[Î>à &Î Òü ¯àÒü *,
[Å}\å Úà³¥à W¡à*>à ìKຠ162 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú & "๠[ÎKã
³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒå
ëÒ¹à³[o>à 2 Ç¡¤à "³Îå} 51
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>,
¹à³[ƒ>, [®¡ "๠"³¹[\;,
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29 @ &³ [Î &
>à [Ŗƒå>à ºåÞà}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡i¡
ìÊ[ƒÚ³ƒà =à "[ÎKã 24 ƒKã
ëÒïƒå>à šåÄà [i¡³ 7 >à ŹçA¡ Úàƒå>à
W¡x[¹¤à "[>Ç¡¤à &³ [Î &, ÒüºàÒüi¡
[yû¡ìA¡i¡ iå¡>¢à쳖i¡ 2016 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡t¡à ë¹Î, >K೚àº
yû¡àl¡ü, J³—à³ ¤\à¹¤å ¹> 91 ƒà Ú೗
à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãìJø ¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà ë¹Î>à
ët¡àÎ R¡³ƒå>à ë¤[j} ÒàÄà šàڃå>à
*®¡¹ 30 ƒà [ÞìA¡i¡ 4 t塹Kà ¹>
186 ëºï[J¡ú ³[ÎK㠚àl¡üJ峃à
yû¡àl¡ü>à *®¡¹ 30 ƒà [ÞìA¡i¡ 9 t塹Kà
¹> 95 ëºïƒå>à ë¹ÎA¡ã ³Jåv¡à ¹>
91 ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=[J¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà ë¹ÎA¡ã
[³>tå¡W¡–ƒø>à ¹> 59 "³Îå} [ÞìA¡i¡
2 ëºïƒå>à ë³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
³[ošå¹>à ët¡ºU>à¤å ëKຠ3-0 ƒà
ë=àÒüƒ>å à ëÎ[³-ó¡àÒü
ì>º W¡}ìJø
ó¡àÒüì>º [ºKt¡à ët¡ºU>à¤å ëKàº
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29@ *[¹È¸Kã
A¡jA¡t¡à W¡x[¹¤à 21 Ç¡¤à Τ\å[>Ú๠KຢΠë>ìѕº óå¡i¡ì¤àº
ëW¡[´šÚ[Xš, 2016 ƒà ³[ošå¹Kà
á[t¡ÎQ¹Kà ºà[Aá¤à t¡à} 31 ƒà
ëÎ[³-ó¡àÒüì>ºƒà ë=}>¹K[>¡ú
³[ošå¹Kã R¡[Î "ì¹àÒü¤à E¡ài¡¹-
3-0 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú ³[ošå¹Kã
³àÚ šàA¡šKã ëKຠ"׳ "ƒå ÞàÒü
=àÒü캖ƒ>à 16 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à "³[ƒ ëA¡ 'W¡ [>¹³àºà>à 47
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} &>
[šøÚàUà>à 52 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³Kà W¡>[J¡ú
STATE AYUSH SOCIETY, MANIPUR
AYUSH Directorate Campus, Lamphelpat-795004, Imphal,e-mail : pmuayushmanipur@gmail.com
N O T I F I C A T I ON
Imphal, the 28th January, 2016
No. 1/NAM/RECRUIT-2015: It is hereby informed to all the candidates who have been sponsored
by the Employment Exchange Officer for the contractual post of Consultant and Hospital
management Information System Manager (HMISM) under State AYUSH Society, Manipur to
collect the application form on the following days from AYUSH Directorate.
Sl.No.
1.
2.
3.
Activity
Issue of Application Form
Submission of Application Form
Issue of Admit Card
Date
1st February
3rd February
10th February
ë¹Î>à ¹> 91
ƒà ³àÚ šàA¡ìJø
ëÒ[g; "³Îå} ºå}R¡à>à ³=}[Å;>à
4 Ç¡¤à, 10 Ç¡¤à, 16 Ç¡¤à, 21
Ç¡¤à, 29 Ç¡¤à "³Îå} 53 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡>[J¡ú ³Jà
t¡à>à ¤[”z>à 7 Ç¡¤à, 50 Ç¡¤à
"³Îå} 67 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"׳, [W¡t¡¹gÄà 24 Ç¡¤à "³Îå}
34 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
"³Îå} [ºì\àÄà 27 Ç¡¤à, 37
Ç¡¤à "³Îå} 66 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà
ëKຠ"׳ ëÑH þ ๠ët¡ï[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à &Î Òü
¯àÒü *Kã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKàº
"[> "ƒå [\ [ƒSå¡ Å´¶¢à "³Îå} [i¡
'W¡ ëÒ씂àÒü¤>à 9 Ç¡¤à "³Îå} 13
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à &ó¡ [Î "àÒü &> Òü>à
í³¹à, ¤à[ÅìJà}>à ëKຠ9-4 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ì³i¡W¡ "ƒåƒà &ó¡
[Î "àÒü &> Òü K ã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å}
"ƒå [i¡ 'W¡ [A¡¹>A塳à¹>à 10 Ç¡¤à
"³Îå} 45 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"[>, ëA¡ &Î 'W¡ ¯àR¡´¬>à 24
Ç¡¤à "³Îå} 68 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"[> "³[ƒ *ìº[´šÚ> ëA¡ &Î
'W¡ ë=àÒü¤>à 43 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à, &> ®¡àA¡¹>à 53
Ç¡¤à, 69 Ç¡¤à "³Îå} 70 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"׳ "³Îå} &>
K¸ì>@ƒø[\;>à 58 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à W¡@ƒå>à šåÄà ëKຠ³[Å}
9 Ç¡[J¡ú ³àÚ[=ìÒ﹤à í³¹àKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ³[¹ "ƒå
&Î Ú}Î> "³Îå } [i¡ 'W¡
ët¡à촚àA¥¡à ³=}[Å;>à 17 Ç¡¤à
"³Îå} 44 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³³³ "³[ƒ ëA¡ Îåì¹Å>à 60
Ç¡¤à "³Îå} 61 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"[> W¡>[J¡ú
ÒìÚ}Kã ë³i¡W¡t¡à [¤ Òü [\, šåì>
"³Îå } 'W¡ Úå ºàÒü [ ¹A¡ìÚ}¤³
íºA¡àÒü "[>>à >å}[=º šå} 1 t¡à¤à
³t¡³ƒà ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡ & "๠[Î, [ÅìÀà} "³Îå}
&Î &Î [¤, ºÛ¡ì>ï "[>>à >å}[=º
šå} 2.45 t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàÄK[>¡ú
Òü´£¡àº, \>åÞà[¹ 29@ ³[ošå¹
뮡ìi¡¹à> [yû¡ìA¡i¡ &ìÎà[ÎìÚÎ>
(&³ [®¡ [Î &) >à [Ŗƒå>à º}=¤àº
š[¤ÃA¡ Nøàl¡ü–ƒƒà W¡x[¹¤à 4 Ç¡¤à [i¡20 ³[ošå¹ 뮡ìi¡¹à> [yû¡ìA¡i¡
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã ó¡àÒüì>ºƒà
ëW¡´š, JàìK³š[À "³Îå}
ÎàÒüìAáà>, =à}–ƒ "[>>à
ºà[Aá¤à t¡à} 31 ƒà ÅàĹK[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
"ì¹àÒü¤à ëÎ[³-ó¡àÒüì>ºƒà ëW¡´š,
JàìK³š[À>à [ƒ &Î Úå,
E¡àîA¡ì=º¤å [ÞìA¡i¡ 7 t¡à ³àÚ[=¤à
šã[J¡ú
ët¡àÎ R¡³ƒå>à [ó¡[Á¡} ÒàÄà J–ƒå>à [ƒ
&Î Úå¤å ë¤[j} ÒàÄà šàÚÒ>[J¡ú [ƒ
&Î Úå>à ë¤[j} ÒàÄà šàÚ¤ƒà *®¡¹
19 Kà ë¤àº 5 ƒà [ÞìA¡i¡ šå³³— A¡
t塹àKà ¹> 91 JA¡ ëºïƒå>à
ë=àÒü>¤Kã i¡àìK¢; ¹> 92 ƒà
=´Ã³[J¡ú
³[ÎK㠚àl¡üJ峃à ëW¡´š>à
"[>Ç¡¤à ë¤[j} šàÚ¤ƒà *®¡¹ 14
Kà ì¤àº 3 ƒà [ÞìA¡i¡ 3 t塹Kà ¹>
92 ëºïƒå>à [ƒ &Î Úå¤å Úà³—à ºàÒü>à
³àÚ[=¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà [ƒ &Î ÚåKã
ì¤i¡Îì³> "³¹[\;>à ¹> 27
ë¹àì³Å>à ¹> 11 (14) "³Îå}
[Ò³;>à ¹> 10 (9) ëºï[J¡ú
ëW¡´šA¡ã ë¤àº¹ ët¡\¤”zà "³Îå}
ët¡àì=à}>à [ÞìA¡i¡ 3¡ú 3
ìKàšàºà>à [ÞìA¡i¡ 2 "³Îå}
Òüì¤à[¤>à [ÞìA¡i¡ 1 ëºï[J¡ú
ìW¡´šA¡ã ë¤[j}ƒà ¹[\®¡>à ¹>
29 (24), Òüì³à>à ¹> 28 (22)
"³Îå} ët¡\¤”z>à ¹> 19 (33)
ëºï[J¡ú [ƒ &Î ÚåKã ë¤àº¹ [Ò³;
"³Îå} Îåì¹Î>à [ÞìA¡i¡ 2 "³Îå}
[ÞìA¡i¡ 1 ëºï[J¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëW¡´šA¡ã
ët¡\¤”z>à ë³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
4 Ç¡¤à [i¡-20 뮡ìi¡¹à> [yû¡ìA¡i¡A¡ã ó¡àÒüì>ºƒà
ëW¡´š "³Îå} ÎàÒü
ìAáà> "[>>à ÅàĹK[>
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà ìW¡´š>à (37), Aõ¡Ì¡>à>à ¹> 15 (12),
FkxGvjg/*c¡à
A¡[¤¹à\¤å Md. Taj
Khan ¤å=àK;W¡[¹
' K ã
ÒA¡W¡à}ƒà
&\³à>à
>àƒå>à W¡[Ò 6/
7 A¡ã ³³à}ƒKã
> à ƒ å > à
ëºàA¡Jå¤à,
=¤àA¡ óå ¡ >¤à, Ź ëÒà>¤à
>å}R¡àÒüt¡¤à ìt¡ï¹´¬ƒå ëÒï[\[v¡û¡ *c¡à
A¡[¤¹à\ Md. Taj Khan >à
ºàìÚ}¤ƒKã Ҝ¡à "[>ƒà ³šå K ã
ë=ï\຃Kã ³šå} ó¡à>à >å}R¡àÒü\ì¹
*c¡à A¡¤ã¹à\¤å =àK;W¡[¹¡ú
ºàìÚ}ó¡³ :- 1) Mayang
Imphal Konchak Bazar (6:00
am to 12:00 a.m), 2)
Porompat Pangal Leirak
(1:00 pm to 6:00 pm)
Phone No. 9856537833/
7085380933.
ì=ï[>\[¹¤à @ Miss Rajena
NT/66180/30(Jan-Feb)
Keirao
Mamang Leikai
- 4th February, 2016
- 6th February, 2016
- 12th February, 2016
Sd/- Dr. K. Lokendro Singh
Member Secretary, EC/Director AYUSH
State AYUSH Society, Manipur
NT/B /29,30,31(Jan)
NT / 18-18(Jan to
Feb) ALT
[Fbqr [Ock wkAcp
FkxGvjg/[W¡A¡šà->à¤à ó¡Ò>¤Kã *c¡à A¡Úà³å[„>¤å =àK;W¡[¹
'Kã ÒA¡W¡à}ƒà ³t¡³ Åà}>à >å}ÅR¡>à [W¡A¡šà, Åà¤à, ³ì¹}³ì¹} W¡;šà ët¡ï¹´¬à "ƒå &³[®¡ A¡Úà³å[„> óå¡î–ƒø³Úå³ ( #
8575814720, 8413870027), ³Úà} Òü´£¡àº ëA¡àe¡àA¡
¤\ใà àƒà W¡vå¡>à ºàìÚ}\¹ç¡¤ƒKã #Å«¹Kã ë=ï\຃Kã ³šå}
ó¡à>à ó¡ì¹¡ú ³¹³ "[Î>à *c¡à A¡Úà³å[„>¤å ³t¡³ Åà}>à ³ãÚà³Kã
ëΤà ët¡ï¤à R¡³Ò>¤ãÎ>å ÒàÚ>à ³šåƒà ë=ï[>\[¹ú
=àK;W¡[¹¤à@ Oinam Sanouba Singh
NT/61311/30(Jan)
Khurai Chaithabi Leirak
KpKdw qgjsbakjqb FkxGvjg
îÅÅA¡šà ¤ã¹A塳๤å =àK;W¡[¹
NT/61535/30(Jan)
>åR¡Kã ºàìÚ}¤à šà¤å} >¤[A¡ìÅà¹K㠑‘Wå¡´¶ã’’ ÒàÚ>à
ëºï¤ã¤øà? ‘‘ºàÀ㒒 ÒàÚ>à ëºï[¤¤øà? ÒàÚ¤à ºàÒü[¹A¡[Τå
#îÅ *Òü>à Åìv¡û¡àA¡šãƒå>à &º¤³ *Òü>à šåì=àA¡šã[¹¤à
îÅÅA¡šà ¤ã¹A塳๠[W¡}R¡à³Jà ³àÒüѕೠíºA¡àÒüƒà íº¤¤å
R¡³îJ íºt¡>à =àK;W¡[¹¡ú &º¤³ƒå ëÚ}¤ƒà ÒàÚ[>}®¡àÒü
íºt¡>à >å}R¡àÒüú
>ÒàB¡ã :- R¡àìR¡à³ Ÿà³Î喃¹¡
Jå¹àÒü Îàì\๠íºA¡àÒü
URGENTLY WANTED TEACHERS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Application are invited for the following post :Name of Posts
Edn. Qualification
Nursery Rhyme Trained Teacher
B.A/B.Sc.
(Experience)
Asst. Teacher (Maths)
B.Sc/M.Sc/BEd.
Hindi Teacher
B.A/M.A
Meitei Mayek Teacher
B.A/M.A
English Asst. Teacher
B.A/M.A (English)
Science Asst. Teacher
B.Sc/M.Sc/BEd.
Male Warden
B.A/M.A/B.Sc/M.Sc
Date of interview - 2nd February '2016.
Contact No. 7085351638 or 8014932031
NT/67342/30(Jan)
Salary
Rs. 5000-6000
Rs. 6000-7000
Rs. 5000-6000
Rs. 5000-6000
Rs. 6000-7000
Rs. 6000-7000
Rs. 8000-9000.
Sd/- School Authority
HRD, School,
Phayeng
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
943 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler