close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

6102

IntégréTéléchargement
É``°ùfôah ôFGõédG ø«H Iôé¡dG á«bÉ``ØJGE á©LGôe IOÉ``YGE ≈dGE ƒYój …RƒcQÉ``°S
04¢U ¯
¢ù«FQ π````Ñ≤à°ùj á````≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG
êGô°ùdG õjÉa »Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG
ó˘Ñ˘Y,á˘jQƒ˘¡˘ª˘é˘ dG ¢ù«˘ FQ π˘ Ñ˘ ≤˘ à˘ °SG
,᪰UÉ©dÉH ¢ùeGC ,á≤˘«˘∏˘Ø˘Jƒ˘H õ˘jõ˘©˘dG
õjÉa ,»Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
≈dGE πªY IQÉjõH Ωƒ≤j …òdG ,êGô°ùdG
.ΩÉg óah ¢SGCQ ≈∏Y ôFGõédG
,∫h’
C G ôjRƒdG Qƒ°†ëH AÉ≤∏dG iôLh
¿hƒD˘ °ûdG ô˘ jRhh ∫Ó˘ °S ∂dɢ ª˘ dG ó˘ Ñ˘ Y
»˘ ≤˘ jô˘ a’
E G Oɢ ˘ë˘ ˘J’Gh ᢠ˘«˘ ˘HQɢ ˘¨˘ ˘ª˘ ˘dG
QOÉ≤dG óÑY ,á«Hô©dG ∫hódG á©eÉLh
.πgÉ°ùe
¯ w ww . e l a h d a t h . n e t ¯ Email:info@elahdath.net ¯ ISSN 1112-3877 2002-955 ´Gój’
E G ºbQ ¯ êO 10ø`ªãdG ¯ ô°ûY áãdÉãdG áæ°ùdG ¯ 8858 Oó©dG 1437 »fÉãdG ™«HQ 16 `d ≥`aGƒªdG ¯ 2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG ¯
ôFGõédG »a »Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
á«Ñ«∏dG- ájôFGõ`édG äÉbÓ©dG ôjƒ£J πÑ°S åëÑd êGô°ùdG ™e çOÉëàj ∫Ó°S
03¢U ¯
…ôFGõédG QhódG ᫪gGC ≈∏Y ócƒDj êGô°ùdG õjÉa ¯
»`````Ñ«∏dG »°SÉ````«°ùdG QGƒ```ëdG ä’ƒ``L º``YO »a
…QÉ````édG ô¡°ûdG ájÉ``¡f ôFGõ`édG Qhõ`j ô∏Hƒ``c ¯
áªcÉëe
Ωƒ«dG …Òé«ædG ÖîàæŸG ¿ƒ¡LGƒj
QÉ````````````¡ædG ∞°üàæe øe AGó````àHG
¿ƒ∏°UGƒj ''ô````°†îdG''
''¿É````c'' »a ≥``````dÉCàdG
Rƒ```````````````ØH 2016
¿hô«eÉ```````````μdG ≈∏Y
√ô«¶f ≈∏Y ó«dG Iôμd »æWƒdG ÖîàæªdG ,¢ùeGC ,RÉa
øª˘°V ,Iô˘gɢ≤˘dɢH 27-34 áé«àæH »˘fhô˘«˘eɢμ˘dG
É«≤jôaG ¢SÉCμd ≈dh’G áYƒªéª˘∏˘d ᢩ˘HGô˘dG á˘dƒ˘é˘dG
. 2016-ºeÓ
C d
13¢U ¯
1 ∑Gô£fƒ°S á«°†b »a á©aGôªdG äÉ°ù∏L ∫ÓN
∫Gƒe’CG ¿GC ócƒDj »ª°TÉ¡dG √ódGhh ójõj …hɨe ´ÉaO
É`ª¡JAGô`ÑH ÖdÉ``£jh á«Yô°T ɪ¡HÉ``°ùëH IOƒ``LƒªdG
ÉHhQhGC »a ø«jôFGõL •QƒJ øY ∞°ûc
05¢U ¯
∑GôWÉfƒ°S ¢†aôj ƒfÓ«e AÉ°†b
''ΩÉÑjÉ°S'' á«°†b »a »fóe ±ô£c
á«HôJ
:…ô°UÉf …ÉH »∏Y øjQó°üª∏d á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«FQ
º«¶æàd á«dÉY á«é«JGôà°SG ájhDQ êÉ¡àfÉH áÑdÉ£e ôFGõédG
¢U ¯
ô``jó°üàdG ¥ƒ°S
02
á°VÉjQ
''ôFGõédG π«ãªJ ÖY’ …GC ≈∏Y ¢VôaGC ød'':IhGQhQ
13¢U ¯
çóëdG
:øjô" ,πMÉ°ùdG ∫hO ≈dGE »YGP’
E G åÑdG π°ü«°S
π¶dG •É≤f ≈`∏Y É````«FÉ¡f AÉ°†≤dG
2016 ô````NGhGC á````∏bQh á```≤£æªH
É«FÉ¡f AÉ°†≤dG ºà«°S ¬fG ,øjô" ó«ªM ∫É°üJ’G ôjRh ,¢ùeG ∫Éb
iƒà°ùe ≈∏Y »fƒjõ∏ØàdGh »YGP’
E G åÑ∏d π¶dG •É≤f ≈∏Y
√ó≤ØJ ∫ÓN ôjRƒdG í°VhGCh
2016. ôNGhGC á∏bQh á≤£æe
IQÉjõdG QÉWGE »a ,á∏bQƒH á«∏ëªdG áYGP’
E Gh ¿ƒjõØ∏àdG ≈æѪd
≈∏Y É«FÉ¡f AÉ°†≤dG ºà«°S ¬fGC áj’ƒdG √òg ≈dGE É¡H Ωƒ≤j »àdG
iƒà°ùe ≈∏Y »fƒjõ∏ØàdGh »YGP’
E G åÑdG á∏μ°ûeh π¶dG •É≤f
á«£¨àdG áÑ°ùf ¿GC ≈dG Gô«°ûe 2016 ôNGhGC á∏bQh á≤£æe
á∏«∏b ΩÉjGC ó©H π°üà°S »°VQ’
C G »ªbôdG ¿ƒjõØ∏àdG ¢Uƒ°üîH
áæ°ùdG ájÉ¡f áFɪdG »a 95 ≠∏ÑJ ¿GC ≈∏Y áFɪdG »a 75 ≈dGE
∞°ûch .áj’ƒdG ¿Éμ°S äÉÑZQ á«Ñ∏àH íª°ùj ɪH ,ájQÉédG
ádhòѪdG äGOƒ¡éªdG π°†ØHh ¬fGC øY ¥É«°ùdG äGP »a øjô"
á«YGP’
E G èeGôÑdG •É≤àdG øe á∏bQh áj’h ¿Éμ°S øμªà«°S
áÑ°ùædÉH á«£¨àdG ø«°ùëJ øY Ó°†a á«fÉãdG á«æWƒdG IÉæ≤∏d
É¡àÑ°ùf ió©àJ ’ »àdGh ΩGE ±GE π«Lh áãdÉãdG á«YGP’
E G IÉæ≤∏d
É«dÉM ''á«°Vôe ô«Z'' áÑ°ùf »gh ø«JÉæ≤∏d áFɪdG »a 36 É«dÉM
ôFGõédG 䃰U ∫É°üjGE πLGC øeh .áj’ƒdG √òg iƒà°ùe ≈∏Y
É¡«ÑcôJ ºà«°S IójóL ∫É°SQGE äGõ«¡éJ ∑Éæg ¿ÉEa êQÉîdG ≈dGE
»YGP’
E G åÑdG ∫ƒ°UƒH íª°ù«°S ɪe á∏bQh QÉ°ûH »àj’h πμH
ɪd É≤ah πMÉ°ùdG ∫hO ≈dGE 2017 πFGhGC hGC 2016 ôNGhÉCH
∫ÓN ΩÉb ób øjô" ó«ªM ¿Éch
.∫É°üJ’
E G ôjRh ¬H ìô°U
»YGP’
E G åÑ∏d á˘jƒ˘¡˘é˘dG á˘jô˘jó˘ª˘dG ô˘≤˘e ó˘≤˘Ø˘à˘H IQɢjõ˘dG √ò˘g
∫ƒM äÉMhô°T ≈≤∏J å«M á˘j’ƒ˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘H »˘fƒ˘jõ˘∏˘Ø˘à˘dGh
ó°üb 2015 áæ°S ájôjóªdG É¡H âeÉb »àdG äÉ«∏ª©dG ∞∏àîe
áj’ƒdG ≥WÉæe ∞∏àîe ôÑY ¿Éμ°ùdG ø«μªJh á«£¨àdG ø«°ùëJ
âeÉbh .ó«L πμ°ûH á«fƒjõØ∏àdGh á«YGP’
E G èeGôÑdG •É≤àdG øe
ôÑY IójóL äÉ«FGƒg á©HQGC ™°VƒH Oó°üdG Gòg »a ájôjóªdG
.á≤£æªdÉH »fƒjõØ∏àdGh »YGP’
E G åÑdG ø«°ùëJ ±ó¡H áj’ƒdG
ájQÉédG áæ°ù∏d áÄ«¡dG äGòd ô£°ùªdG èeÉfôÑdG øª°V êQOGCh
á«YGP’
E G èeGôÑdG •É≤àdG ø«°ùëàd iôNGC äÉ«FGƒg áKÓK ™°Vh
GOɢæ˘à˘°SGE äô˘≤˘J á˘≤˘£˘æ˘ª˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ΩGE - ±GE äɢ˘Lƒ˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y
ôjRƒdG øjÉY ɪc .…QGRƒ˘dG ó˘aƒ˘∏˘d á˘eó˘≤˘ª˘dG äɢ뢫˘°Vƒ˘à˘∏˘d
»fƒjõØ∏àdGh »YGP’
E G åÑdG ájô˘jó˘ª˘d ó˘jó˘é˘dG ô˘≤˘ª˘dG ´hô˘°ûe
áFɪdG »a 35 ¬H RÉéf’
E G ∫ɨ°TGC Ωó≤J áÑ°ùf â¨∏H …òdG á∏bQƒH
.ájQÉédG á˘æ˘°ùdG ø˘e ô˘Ñ˘ª˘à˘Ñ˘°S ô˘¡˘°T »˘a ¬˘eÓ˘à˘°SG ô˘¶˘à˘æ˘jh
≈∏Y ±ô°TGh á∏bQh áj’ƒd ¬JQÉjR ∫É°üJ’
E G ôjRh π°UGhh
´hô°ûe »a á檰†àªdG ΩÓY’
E ÉH á≤∏©àªdG ΩÉμM’
C G ∫ƒM Ihóf
π°ù∏°ùe ôjƒ°üJ ¥Ó£fG IQÉ°TGE ≈£YG ɪc Qƒà°SódG á©LGôe
.OƒeGC ï«°ûdG áehÉ≤e ∫ƒM »îjQÉJ
h.¥¯
…ƒfÉãdG º«∏©àdG IòJÉ°S’
C Iô«ÑμdG áHÉéà°S’G âfÉc ɪ«a
á«LÉéàMG áØbh »a ''â°SÉ```HÉ``æc''
áæJÉÑH á«HôàdG á``````jôjóe ΩÉ``````eGC
áØbh áæJÉH áj’ƒH ''â°SÉHÉæc'' `d »F’ƒdG ÖàμªdG ¢ùeGC º¶f
IòJÉ°SG â∏ª°T ,áæJÉH áj’ƒd á«HôàdG ájôjóe ΩÉeG á«LÉéàMG
áHÉéà°S’G áÑ°ùf âfÉc óbh ,…ƒfÉãdGh §°SƒàªdG øjQƒ£dG
É¡æe ôÑcG …ƒfÉãdG º«∏©àdG IòJÉ°SG iód ¢ùeGC º¶æªdG ÜGô°VÓ
E d
IòJÉ°S’G ¬dÓN øe ™aQ …òdG êÉéàM’G ƒgh ,§°SƒàªdG »a
»a ìOÉØdG ¢ü≤ædÉH É¡∏ªée »a â≤∏©J ÖdÉ£ªdG øe á∏ªL
…òdG ôe’G ø««æ¡ªdG ∫ɪ©dG ¢ü≤fh …ƒHôàdGh …QGO’G ô«WÉàdG
äɢ°ù°SƒD˘ª˘dG π˘NGO ≈˘°Vƒ˘Ø˘˘dG ø˘˘e ƒ˘˘L Qƒ˘˘¡˘˘X »˘˘a ÖÑ˘˘°ùJ
™«ªL ÖJGhQ ójó°ùJ »a πWɪàdG ≈dG áaÉ°V’ÉH ,ájƒHôàdG
…ƒHôàdG AGO’G áëæe Gòch º¡æe ø«Ø∏îà°ùªdG á°UÉN IòJÉ°S’G
Oóf ɪc ,¥É£æà°S’G áLQO ≈dG ᢫˘dɢª˘dG äÉ˘Ø˘∏˘î˘ª˘dG ™˘«˘ª˘Lh
IòJÉ°S’G ä’ɨ°ûfG áédÉ©e »a ∞jƒ°ùàdG á°SÉ«°ùH ¿ƒéàëªdG
á˘jOô˘Ø˘dG ɢ¡˘æ˘e á˘eɢ©˘dG äɢ«˘©˘ª˘é˘dG ô˘jQɢ≤˘J »˘a á˘Yƒ˘aô˘˘ª˘˘dG
IòJÉ°S’G ≥M »a ádhƒD°ùeÓdG äÉ°SQɪªdG Gòch ,á«YɪédGh
∫GhôH'' ájƒfÉK Iôjóe QGôZ ≈∏Y øjôjóªdG ¢†©H ±ôW øe
ôjhõJ äÉ«∏ªY øe Iô«N’G √òg ¬°û«©J Éeh §«°ûeÉàH ''º°SÉ≤∏H
»a ÖdÉW ób ''â°SÉHÉæc'' `d »F’ƒdG ÖàμªdG ¿Éc •É≤ædG »a
,ihóL ¿hO øμd ôe’G »a ≥«≤ëJ áæéd OÉØjÉH ≥HÉ°S âbh
OÉ#ª«àH ''»©ªédG âdƒMôªJ'' ájƒfÉK ´ƒ°Vƒe ìôW Gòch
∫Éb å«M á£∏°ùdG ∫ɪ©à°SG »a ''∞°ù©àdG'' ∫ÓN øe ∂dPh
Iô«N’G √ò¡H ¢SQóJ á«©eÉL áÑdÉW óLƒJ ¬fG ¢ùeG ¿ƒéàëªdG
óbh ,ÉjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ≈∏Y á∏°üëàe É¡fG ºZQ »eɶf πμ°ûH
»˘a π˘Nó˘à˘dG π˘μ˘°ûe Aɢ¡˘fG ''â°Sɢ˘Hɢ˘æ˘˘c'' ƒ˘˘∏˘˘ã˘˘ª˘˘e Ödɢ˘W
¢†©H ±ôW øe IòJÉ°S’G ó°V äÉ°ù°SƒDªdG AÉ°ShDQ äÉ«MÓ°U
øØ©J øe OGR ɪe ájQGRh hG ájQGOG ¿Ééd áéëH IQGO’G »°ûàØe
…òdG ¿É«ÑdG ¢üf »a AÉL ɪѰùM áj’ƒdG »a ´É£≤dÉH ™°VƒdG
â©aO »àdG ÖdÉ£ªdG á∏ªL »gh ¬æe áî°ùf ''çGóM’G'' â≤∏J
áHÉãªH É¡fG É¡æY GƒdÉb á«LÉéàMG áØbh º«¶æJ ≈dG IòJÉ°S’G
.QÉÑàY’G ø«©H º¡ÑdÉ£e òNƒDJ ¿G QɶàfG »a »dhG êÉéàMG
¢T/ìÉéf¯
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
äÉHÉ≤ædG ™e Ωƒ«dG ™ªàéJ §jôÑZ øH
á«YÉ`ªàL’G äÉ``eó``îdG ∞∏e í``àØd
02
äÉfÉëàeÉH á°UÉîdG áeÉfRôdG
π°üa á````````æ°ùdG á`````````jÉ¡f
ábOÉ°üªdG QɶàfG »a É¡«a
…QGRh ¢ù∏éªH É```````````¡«∏Y
AÉ≤d »a ,á«HôàdG äÉHÉ≤æH §jôÑZ øH ájQƒf á«æWƒdG á«HôàdG IôjRh ''AÉKÓãdG'' Ωƒ«dG ™ªàéJ
IôjRƒdG íàØà°S å«M ,á«YɪàL’G äÉeóîdG πjó©J ∞∏e ≈dG ¥ô£à«°S ¬f’ ''ΩÉ¡dG''`H ∞°Uh
ø«M »a ,¢Uƒ°üîdG Gò¡H ô«N’G É¡FÉ≤d ó©H ójóL øe ∞∏ªdG ø««YɪàL’G AÉcô°ûdG ™e ≥«°ùæàdÉH
É¡«∏Y …GQRƒdG ¢ù∏éªdG ¥OÉ°üj ¿GC ≈∏Y ᫪°SôdG äÉfÉëàe’ÉH á°UÉîdG áeÉfRôdG ≈∏Y IQGRƒdG â≤HGC
.Ö≤JôªdG ¬YɪàLG ∫ÓN πLÉ©dG Öjô≤dG »a
ì/á∏«°†a¯
᢫˘≤˘«˘°ùæ˘J »˘∏˘ã˘ª˘e ™˘e IQGRƒ˘˘dG ô˘˘≤˘˘ª˘˘H
º¡ÑdÉ£e ¢SQGóàd ø«jƒHôàdG øjóYÉ°ùªdG
≥°ùæªdG OɢaGCh ,᢫˘Yɢª˘à˘L’Gh ᢫˘æ˘¡˘ª˘dG OÉëJ’ÉH ΩÓ˘Y’ɢH ∞˘∏˘μ˘ª˘dG ¢ùeGC ó˘cGCh
¿GC í˘°VGh ó˘ª˘ë˘e á˘Hɢ˘≤˘˘æ˘˘∏˘˘d »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ø˘jƒ˘μ˘à˘dGh ᢫˘Hô˘à˘dG ∫ɢª˘˘©˘˘d »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
∫ɪ©d á«æWƒdG áHÉ≤æ∏d á©HÉàdG á«≤«°ùæàdG IôjRh ¿GC …hGôª˘Y Oƒ˘©˘°ùe ''±É˘Ñ˘fƒ˘d''
á«HôàdG IQGRh øe IƒYO â≤∏J'' ,á«HôàdG ™ª˘à˘é˘à˘°S §˘jô˘Ñ˘Z ø˘H á˘jQƒ˘f ᢫˘Hô˘à˘dG
øH ¬°SGCôJ ´ÉªàLG »a ácQÉ°ûª∏d á«æWƒdG ™˘e á˘jQGRƒ˘dG ɢ¡˘Jô˘FGO ô˘≤˘ª˘˘H ''Ωƒ˘˘«˘˘dG''
√ò˘g Ödɢ£˘e á˘ë˘F’ ¢SQGó˘à˘d §˘˘jô˘˘Ñ˘˘Z ''≥˘∏˘¨˘e'' Aɢ≤˘d »˘a ᢫˘˘Hô˘˘à˘˘dG äɢ˘Hɢ˘≤˘˘f
.''áÄØdG äÉeóîdG ∞∏e ≈dG ójóL øe ¥ô£à«°S
øH ájQƒf á«æWƒdG á«HôàdG IôjRh âfÉch »˘a É˘Ø˘«˘°†e ,ɢ¡˘∏˘j󢩢Jh ᢫˘Yɢ˘ª˘˘à˘˘L’G
äɢfɢë˘à˘eG Iô˘à˘a ¿GC äó˘cGC ó˘b §˘jô˘Ñ˘˘Z Iô˘˘˘jRƒ˘˘˘dG ¿GC ''çG󢢢M’G''`d í˘˘˘˘jô˘˘˘˘°üJ
ï˘jQGƒ˘à˘dG ó˘jó˘ë˘J º˘à˘«˘°S ¬˘fGC »˘°Vɢª˘˘dG ¢ü∏≤àà°S áæ°ùdG √ò¡d ÉjQƒdÉμÑdG IOÉ¡°T ¢Uƒ°üîH ±hôëdG ≈∏Y •É≤ædG ™°†à°S
᢫˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG äɢ˘fɢ˘ë˘˘à˘˘eÓ˘˘d ᢢ«˘˘ª˘˘°Sô˘˘dG ´ÉªàLG π°üØj ¿GC ≈∏Y ,ΩÉjGC áKÓK ≈dGE äɢeó˘˘î˘˘dɢ˘H ≥˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘ª˘˘dG ∞˘˘∏˘˘ª˘˘dG Gò˘˘g
C G Gòg AGQRƒdG ¢ù∏ée ¥É«°S »a …hGôªY ±É°VGCh ,á«YɪàL’G
§°SƒàªdG º«∏©àdG IOÉ¡˘°Th ɢjQƒ˘dɢμ˘Ñ˘dG) ïjQGƒJ »a ´ƒÑ°S’
2016 IQhód (»FGóàH’G Qƒ£dG ¿ÉëàeGh πÑb IQô≤ªdG áæ°ùdG ájÉ¡f äÉfÉëàeG AGôLGE ᢫˘ª˘°Sô˘dG äɢfɢë˘à˘e’G á˘eɢfRQ ¿G ô˘NG
.∑QÉѪdG ¿É°†eQ ô¡°T É¡æY âæ∏YGC ¿GCh ≥˘Ñ˘°S »˘à˘dG ᢫˘Fɢ¡˘æ˘dGh
º˘à˘˘«˘˘°Sh ó˘˘jó˘˘L …QGRh QGô˘˘b ÖLƒ˘˘ª˘˘H
A
É
˘
˘
≤
˘
˘
d
∫
Ó
˘
˘
N
§
˘
˘
j
ô
˘˘Ñ˘˘˘Z ø˘˘˘H â뢢˘°VhGCh ób IQGRƒdG ábOÉ°üe ó©H ΩÓY’G πFÉ°Sh
.''Ö°SÉæªdG âbƒdG'' »a É¡æY ¿ÓY’
E G
ï˘˘˘jQGƒ˘˘˘à˘˘˘dG '' ¿GC IQGRƒ˘˘˘˘dG â뢢˘˘°VhGCh ∫hG QGQOÉCH äÉjƒfÉãdG …ôjóªd »æjƒμJ É¡«∏Y ¥OÉ°üj ¿GC ô˘¶˘à˘æ˘jh ,ɢ¡˘«˘a π˘°üa
ºà«°S á«æWƒdG äÉfÉëàe’G √ò¡d ᫪°SôdG äÉfÉëà˘eɢH ᢰUɢî˘dG á˘eɢfRô˘dG ¿GC ¢ùeGC Ö≤JôªdG ¬YɪàLG ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏ée
ó˘jó˘L …QGRh QGô˘b ÖLƒ˘ª˘H ɢgó˘jó˘˘ë˘˘J ∫ÓN É¡«a π°üØdG º˘à˘«˘°S á˘æ˘°ùdG á˘jɢ¡˘f GôNƒDe ¬dhGóJ ºJÉe ¿GC ≈dG Gô«°ûe ,ÉÑjôb
C G ∫ÓN AGQRƒdG ¢ù∏ée ´ÉªàLG äÉfÉëàe’G ï˘jQGƒ˘J ô˘«˘«˘¨˘J ¢Uƒ˘°üî˘H
»a QOÉ°üdG 256 ºbQ QGô≤dG øY É°VƒY ´ƒÑ°S’
¿ÓY’
E G ¿GC áØ«°†e 2015 ‘’ ôHƒàcGC 6 AGôLGE ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdG IOóée ,…QÉédG π°üa QGô≤dG'' ÓFÉb ,''äÉYÉ°TG'' Oôée
äÉfÉëàe’G √ò¡d IójóédG áeÉfRôdG øY ô¡°T πÑb ¿ƒμ«°S áæ°ùdG ájÉ¡f äÉfÉëàeG ¢ù∏ée »a ¬«∏Y ábOÉ°üªdG ô¶àæjh ¬«a
.''…QGRh
.π«°†ØdG ¿É°†eQ
Ωɢ©˘dG …GCô˘dGh á˘jƒ˘Hô˘à˘dG Iô˘°S’
C G Ió˘FÉ˘Ø˘d
á
«
æ
W
ƒ
d
G
á
«
H
ô
à
d
G
I
ô
j
R
h
¢
ù
e
G
â
©ªàLGh
´
ƒ
Ñ
°
S
C
’
G
â
æ
∏
Y
C
G
ó
b
á
«
H
ô
à
d
G
I
Q
G
R
h
â
f
É
c
h
.''Ö°SÉæªdG âbƒdG »a ºà«°S ø««æWƒdG
:…ô°UÉf …ÉH »∏Y øjQó°üª∏d á«æWƒdG á«©ªédG ¢ù«FQ
ô``jó°üàdG ¥ƒ°S º«¶æàd á«dÉY á«é«JGôà°SG ájhDQ êÉ¡àfÉH áÑdÉ£e ôFGõédG
-¬Ñ°ùM- óªà©J »àdGh ,∫ÉéªdG
᫪μdG »a πãªàJ •hô°T ≈∏Y
¬fG º∏©dG ™e áμÑ°ûdGh IOƒédGh
Ö∏˘L ɢ«˘dɢM ô˘FGõ˘é˘dG ¿É˘μ˘eÉE˘H
øe Q’hO ¿ƒ«∏e 300h 200
∫h’
C G »°SGó°ùdG ∫ÓN É«°ShQ
≥∏˘N ≈˘∏˘Y ¥É˘Ø˘J’G ∫Ó˘N ø˘e
.º¡H AÉ≤àdÓd á«°VQGC
äGQOÉ°üdG ™LGôJ ¢Uƒ°üîHh
…ɢH »˘∏˘Y Qɢ°TGC ,ᢢjô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG
π˘«˘é˘°ùJ ºq˘J ¬˘fGC ≈˘dGE …ô˘°Uɢf
äGQOɢ°üdG á˘Ñ˘°ùf »˘a ™˘LGô˘˘J
áæ˘°S »˘a äɢbhô˘ë˘ª˘dG êQɢN
,2014 áæ°ùH á˘fQɢ≤˘e 2015
QÉ«∏e 2 ô˘˘j󢢰üJ º˘˘˘J å«˘˘˘M
2 ôjó°üJ ºà«d ¿ƒ«∏e 500h
2015. »a §≤a QÉ«∏e
,á«LQÉîdG IQÉéàdG ™bGh øYh
»a ¢VÉØîfG π«é°ùJ ≈dGE QÉ°TGC
QÉ«∏e 13`H …QÉéàdG ¿Gõ˘«˘ª˘dG
¿Gõ˘˘˘«˘˘˘˘e »˘˘˘˘a ¢ü≤˘˘˘˘fh Q’hO
ô«jÓe 8 á˘ª˘«˘≤˘H äɢeó˘î˘dG
π˘˘«˘˘é˘˘˘°ùJ Öfɢ˘˘L ≈˘˘˘dGE Q’hO
π˘°üJ äGQOɢ°üdG »˘a ™˘LGô˘˘J
ºJ å«M Q’hO QÉ«∏e 24 ≈dGE
2014 »a QÉ«∏e 62 ôjó°üJ
2015. »a Q’hO QÉ«∏e 38h
¬˘˘˘˘JGP ¥É˘˘˘˘«˘˘˘˘°ùdG »˘˘˘˘a ∫ɢ˘˘˘˘bh
Ωɢ˘bQ’G √ò˘˘g ø˘˘e ɢ˘bÓ˘˘£˘˘fG''
™«£à°ùf 2011`H á˘fQɢ˘≤˘˘e
41 »dGƒM Éfô°ùN ÉæfGE ∫ƒ≤dG
™˘˘˘HQGC ∫Ó˘˘˘N Q’hO Qɢ˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘e
QÉ©°S’
C á«©Ñà∏d áé«àf äGƒæ°S
.''∫hôàÑdG
,QƒªàdG ôjó°üàH ≥∏˘©˘J ɢª˘«˘ah
IQó˘b …ô˘°Uɢf …ɢH »˘∏˘Y ó˘cGC
ÓYÉa Gô°üæY ¿ƒμJ ¿GC ôFGõédG
≈dGE ô˘¶˘æ˘dɢH ∫É˘é˘ª˘dG Gò˘g »˘a
á°UɢN Qƒ˘ª˘à˘dG êɢà˘fG ᢫˘Yƒ˘f
ɢgQɢ≤˘à˘aG ¿G ô˘«˘Z ,Qƒ˘f ᢢ∏˘˘"O
.∂dP ¿hO ∫ÉM á∏eÉ°T á°SÉ«°ùd
h.¥¯
»``````a ô```````FGõ````é∏d á`````aÉ```°†ªdG á``````ª«≤dG ¯
á`````FɪdÉH 30 ió```©àJ ’ ᫪dÉ```©dG äGQOÉ`````°üdG
øjQó°üªdG πcÉ°ûe »a ô¶æ∏d á«YƒÑ°SGC äÉYɪàLG ó≤Y ¯
Q’hO QÉ``«∏e 24`H äGQOÉ°üdG »`a ™LGôJ π«é°ùJ ¯
äGQOÉ°üdG ∫Éée »a ôFGõé∏d
»˘ª˘dɢ˘©˘˘dG iƒ˘˘à˘˘°ùª˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
ió©àJ ’ å«M ,GóL áØ«©°V
»a ÖÑ°ùdG É©Lôe ,áFɪdÉH 30
äÉ°ù°SƒD˘ª˘dG á˘Ñ˘ZQ Ωó˘Y ∂dP
»˘˘a IQ󢢰üª˘˘dG ᢢjô˘˘FGõ˘˘é˘˘˘dG
á«LQÉîdG ¥Gƒ°S’
C G øY åëÑdG
I󢢩˘˘d º˘˘¡˘˘°Vô˘˘©˘˘˘à˘˘˘d Gô˘˘˘¶˘˘˘f
≈˘˘˘˘dGE π˘˘˘˘°üJ äɢ˘˘˘Wƒ˘˘˘˘¨˘˘˘˘°V
,ø颰ùdGh ᢫˘dɢª˘dG äɢeGô˘¨˘dG
ø˘«˘eÉC˘J IQhô˘°V ≈˘∏˘Y GOóq˘˘°ûe
.øjQó°üª∏d ájɪëdG
»˘a ô˘jó˘°üà˘dɢH ≥˘∏˘©˘J ɢª˘«˘ah
çóëàªdG OÉaGC ,á«MÓØdG OGƒªdG
∂∏˘à˘ª˘J ’ ô˘FGõ˘˘é˘˘dG ¿ÉC˘˘H ¬˘˘JGP
Gò˘˘g »˘˘a ô˘˘j󢢰üà˘˘dG I󢢢Yɢ˘˘b
.¬«a ºμëàdG øμªj ’
ø˘˘Y ¬˘˘ã˘˘jó˘˘M ¢Vô˘˘©˘˘e »˘˘˘ah
¬˘˘LGƒ˘˘˘J »˘˘˘à˘˘˘dG π˘˘˘«˘˘˘bGô˘˘˘©˘˘˘dG
¥ô£J ,ø«jôFGõédG øjQó°üªdG
ø˘«˘fGƒ˘b ≈˘˘dGE ≈˘˘dh’
C G ∞˘˘«˘˘°V
’ »˘à˘˘dG …ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG ±ô˘˘°üdG
ÖJÉμe íàØH -¬Ñ°ùM- íª°ùJ
,êQÉîdG »a ádƒ¡°ùH ∫É°üJ’G
IQÉéàdG IQGRh ÖdÉW ¬fG GRôÑe
≈∏˘Y π˘ª˘©˘dɢH ô˘FGõ˘é˘dG ∂æ˘Hh
Qɪãà°S’G π˘«˘¡˘°ùJh ™˘«˘é˘°ûJ
º˘˘«˘˘Yó˘˘à˘˘d ∫ɢ˘é˘˘ª˘˘dG Gò˘˘g »˘˘a
.êQÉîdG »a äGQOÉ°üdG
᢫˘©˘ª˘˘é˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ó˘˘cqGC ɢ˘ª˘˘c
ø˘˘jQ󢢢°üª˘˘˘∏˘˘˘d ᢢ˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG
áaÉ°†ªdG ᪫≤dG ¿GC ø«jôFGõédG
᢫˘©˘ª˘˘é˘˘dG ¢ù«˘˘FQ ,¢ùeG ɢ˘YO
ø˘˘jQ󢢢°üª˘˘˘∏˘˘˘d ᢢ˘«˘˘˘æ˘˘˘Wƒ˘˘˘dG
…ô°UÉf …ÉH »∏Y ø«jôFGõédG
ôFGõ˘é˘dG êɢ¡˘à˘fG IQhô˘°V ≈˘dGE
º«¶æàd á«dÉY á«é«JGôà°SG ájhDQ
∫Ó˘˘N ø˘˘e ô˘˘j󢢰üà˘˘dG ¥ƒ˘˘°S
Gòg »a ø«∏YÉ˘Ø˘dG π˘c 󢫢æ˘é˘J
π˘˘c ∫Ó˘˘¨˘˘˘à˘˘˘°S’ ∫ɢ˘˘é˘˘˘ª˘˘˘dG
»˘a IOƒ˘Lƒ˘ª˘dG äɢ«˘˘fɢ˘μ˘˘e’G
ᢢª˘˘«˘˘b ø˘˘e ™˘˘aô˘˘∏˘˘˘d ɢ˘˘fOÓ˘˘˘H
.2016 ∫ÓN äGQOÉ°üdG
iód …ô°UÉf …ÉH »∏Y RôHGCh
,á«æWƒdG áYGP’ÉH ¬˘à˘aɢ°†à˘°SG
¬˘LGƒ˘J »˘à˘˘dG π˘˘cɢ˘°ûª˘˘dG º˘˘gGC
»gh ,ø«jôFGõédG øjQó°üªdG
π˘≤˘æ˘dG äɢYɢ£˘≤˘H á˘£˘˘Ñ˘˘Jô˘˘e
¬fGC ÉØ«°†e ,á«dɪdGh IQÉéàdGh
GôNƒDe áeRGC á«∏N π«μ°ûJ ºqJ
IQÉéà˘dG IQGRh iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y
ø˘e π˘cɢ°ûª˘dG √ò˘g »˘a âÑ˘∏˘d
á«bôàd ójóL ™aO AÉ£YG πLGC
¥É˘«˘°ùdG »˘a ∫ɢbh.äGQOɢ°üdG
Aɢ˘KÓ˘˘ã˘˘dG ɢ˘æ˘˘©˘˘ª˘˘à˘˘LG'' ¬˘˘˘JGP
IQɢ˘é˘˘à˘˘dG ô˘˘jRƒ˘˘H »˘˘°Vɢ˘ª˘˘dG
,™°VƒdG á≤«≤M ≈∏Y ¬YÓW’
øjQó°üe 5 ô˘˘°†M å«˘˘M
ºqJh º¡˘∏˘cɢ°ûe ø˘Y ô˘«˘Ñ˘©˘à˘∏˘d
ø«H AÉ≤d º«¶æJ ≈∏Y ¥ÉØJ’G
π˘˘c ø˘˘jQ󢢰üª˘˘˘dGh IQGRƒ˘˘˘dG
»a πcÉ°ûªdG √òg πëd ´ƒÑ°SGC
.''âbh ÜôbGC
âMôW »˘à˘dG π˘cɢ°ûª˘dG ø˘Yh
º˘«˘Yó˘J ¥hó˘æ˘°U ¢Uƒ˘°üH
»∏Y QÉ°TGC ,äGQOÉ°üdG á«bôJ
¥ÉØJ’G ºJ ¬fGC ≈dGE …ô°UÉf …ÉH
≈∏Y ∞∏ªdG Gòg á°SGQO ≈∏Y
Ióªd IQɢé˘à˘dG IQGRh iƒ˘à˘°ùe
á«°†≤dG √òg ¿GC º∏©dG ™e ô¡°T
Gògh »dÉe ÖbGôe πNóJ Ö∏£J
03
çóëdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
2019 äÉ«°SÉFôd ¬ë°TôJ ócGC
ôFGõédG »a »Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ
¬jƒ°ûJ ádhÉëe''`H »ëjhGC º¡àj RÉμf
''»°SÉ«°ùdG ¬dÉ°†f á∏bôYh ¬JQƒ°U
πÑ°S å```ëÑd êGô°ùdG ™e çOÉ``ëàj ∫Ó°S
á«Ñ«∏dG- á``jô`FGõ`édG äÉbÓ©dG ôjƒ£J
ó«°TQ Iô«N’
C G á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd ≥HÉ°ùdG í°TôàªdG ¢ùeG íàa
»˘æ˘Wƒ˘dG ™˘ª˘é˘à˘∏˘d á˘Hɢ«˘æ˘dɢH Ωɢ©˘dG ø˘«˘e’
C G ≈˘∏˘Y Qɢæ˘dG RÉ˘μ˘˘f
¬jƒ°ûJ ádhÉë˘e''`H √ɢjGE ɢª˘¡˘à˘e ≈˘«˘ë˘jhGC ó˘ª˘MGC »˘WGô˘≤˘ª˘jó˘dG
¬fG ≈dG Gô«°ûe ,''¬à∏bô©d ¬©°Sh »a Ée πc ∫óH Gòch ¬JQƒ°U
᢫˘°SɢFô˘dG äɢHɢî˘à˘f’G »˘a í˘°Tô˘à˘dG ø˘e ¬˘©˘æ˘ª˘«˘˘°S ó˘˘MGC ’''
ôÑY ᫪°SôdG ¬àëØ°U »a ,¢ùeGC ,RÉμf ó«°TQ í°VhGCh.''á∏Ñ≤ªdG
ΩÉ©dG ø«e’
C G'' ¿GC ''∑ƒÑ°ùjÉØdG'' »YɪàL’G π°UGƒàdG ™bƒe
¬dÉ≤àYÉH ôeGC ≈«ëjhGC óªMGC »WGô≤ªjódG »æWƒdG ™ªéà∏d áHÉ«ædÉH
Qƒà°SódG πjó©J ´hô°ûe ó°V á«LÉéàMG áØbƒd ¬ª«¶æJ ∫ÓN
´hô°ûªdG øe 73h 51 ø«JOɪdG ∫ƒM á«Øë°U Ihóf §«°ûæJh
»a ÉØ«°†e ,''…õcôªdG ójôÑdG »a Qƒà°SódG πjó©àd …󫡪àdG
»àdG áªcÉëdG á£∏°ùdG ≈∏Y QÉY QGô≤dG'' ∂dP ¿G ¬JGP ¥É«°ùdG
-''êQÉîdG »a ôFGõédG øY ájɨ∏d áÄ«°S IQƒ°U ¬Ñ°ùM »£©J
.-¬Ñ°ùM
øe »æ©æª«°S óMGC ’ '' ÓFÉb RÉμf ó«°TQ ócG QÉW’G Gòg »ah
ô«Z hGC ô°TÉÑe πμ°ûH ,á∏Ñ≤ªdG á«°SÉFôdG äÉHÉîàfÓd í°TôàdG
51 IOɪdG ’'' ÉØ«°†e ,2019’’ »a hGC 2016 ΩÉY »a ,ô°TÉÑe
™ªéàdG ’h ,»Yô°ûdG ô«Z ójóédG Qƒà°SódG øe 73 IOɪdG ’h
äÉHÉîàfÓd í°TôàdG øe RÉμf ¿É©æª«°S ,»WGô≤ªjódG »æWƒdG
51 IOɪdG'' ¿GC ≈dGE IQÉ°T’
E G QóéJh. 2019 áæ°ùd á«°SÉFôdG
»a É«∏©dG äÉ«dhƒD°ùª˘dG »˘dƒ˘J ó˘jó˘é˘dG Qƒ˘à˘°Só˘dG ø˘e §˘≤˘°ùJ
,''á«°ùæédG »LhOõe øY á«°SÉ«°ùdG ∞FÉXƒdGh ádhódG
í°Tôàª∏d ≥ëj ’'' ¬fGC Qƒà°SódG øe 73 IOɪdG ¢üæJ ɪc
âÑãj ∂dòch ,iôNGC á«°ùæéH ¢ùæéàj ¿G ájQƒ¡ªédG á°SÉFôd
≈∏Y äGƒæ°S10 ô°ûY Ióªd ÉgGƒ°S ¿hO ôFGõédÉH áªFGO áeÉbGE
ôaƒàj ’ ¿ÉWô°ûdG ¿Gòg ¿Éa ∂dòdh ,í°TôàdG ´GójGE πÑb πb’
C G
á«°VɪdG äÉ«°SÉFô∏d í°TôàªdGh »°Sɢ«˘°ùdG §˘°Tɢæ˘dG ɢª˘¡˘«˘∏˘Y
¿Éc √QÉÑàYÉH 2019 äÉ«°SÉFôd í°TôàdG OGQGC ¿GE RÉμf ó«°TQ
¬àeÉbGE ó©H πªàμJ ºd ∂dòch á«°ùfôØdG á«°ùæédG ≈∏Y Ó°üëàe
.''äGƒæ°S 10 ôFGõédG »a áªFGódG
ì/á∏«°†a ¯
…ôFGõédG ÜGôàdG øe AÉ°ùe Gƒ∏∏q°ùJ ø««HÉgQ’
E G ¿GE âdÉb
±ó¡à°ùj ¿Éc É«HÉgQGE É££îe §ÑëJ ¢ùfƒJ
ôFGõ```édG ™e …Ohó````ëdG ¢SôëdG õ``````côe
¿GE ,¢ùfƒJ »a »æWƒdG ¢SôëdG äGƒb º°SÉH çóëàe ,¢ùeG ∫Éb
óq°U øe ø«æ˘K’G ≈˘dG ó˘M’G á˘∏˘«˘d âæ˘μ˘ª˘J á˘jô˘μ˘°ùY äGó˘Mh
󫪩dG ìô°Uh.…ôFGõédG ÜGôàdG øe Gƒ∏∏°ùJ ø««HÉgQ’ Ωƒég
»°ùfƒàdG »æWƒdG ¢SôëdG øe äGóMh ¿ÉCH »fÉÑ«°ûdG áØ«∏N
ΩGC á˘≤˘£˘æ˘e »˘a ᢫˘HɢgQGE á˘Yƒ˘ª˘é˘e ™˘e Qɢæ˘dG ¥Ó˘WGE âdOɢ˘Ñ˘˘J
äÉÄe ó©H ≈∏Y ,¢ùfƒJ ÜôZ á°üØb áj’ƒd á©HÉàdG ,¢ùFGô©dG
,…ôμ°ù©dG çóëàªdG Ö°ùëHh.ôFGõédG ™e OhóëdG øe QÉàe’
C G
QÉf ¥ÓWÉEH ájôμ°ùY ájQhO âàZÉH á«HÉgQ’
E G áYƒªéªdG ¿ÉEa
≈∏Y IOƒ©∏d ø«˘ë˘∏˘°ùª˘dG ô˘Ñ˘é˘à˘d Iô˘«˘N’
C G Oô˘J ¿GC π˘Ñ˘b ∞˘«˘ã˘c
õcôe áªLÉ¡ªd ¿ƒ££îj GƒfÉc ø««HÉgQ’G ¿GE ±É°VGh.º¡HÉ≤YGC
OhóëdG ≈˘∏˘Y ±hô˘î˘dG ¿É˘æ˘L á˘≤˘£˘æ˘e »˘a …Ohó˘ë˘dG ¢Sô˘ë˘dG
á«∏ÑédG ≥WÉæ˘ª˘dG »˘a ᢫˘HɢgQG äɢYɢª˘L §˘°ûæ˘Jh.á˘jô˘FGõ˘é˘dG
¿ƒ«HÉgQG ø
q °Th.ôFGõédGh ¢ùfƒJ ø«H OhóëdG ≈∏Y äÉ©ØJôªdGh
º«¶æJh ''»eÓ°S’
E G Üô¨ªdG »˘a Ió˘Yɢ≤˘dG'' º˘«˘¶˘æ˘à˘d ¿ƒ˘dGƒ˘e
äÉjQhO ≈∏Y áàZÉ˘Ñ˘e äɢª˘é˘g ,2013 ΩɢY ò˘˘æ˘˘e ''¢ûYGO''
≈dG iOGC Ée ,≥WÉæªdG ∂∏J »a ø««°ùfƒàdG ¢SôëdGh ¢û«é∏d
.äGô«éØJ »a ôNGB OóY »aƒJ ɪc ,äGô°û©dG πà≤e
h.¥
»Ñ«∏dG »°SÉ«°ùdG QGƒëdG ä’ƒL ºYO »a …ôFGõédG QhódG ᫪gGC ≈∏Y ócƒDj êGô°ùdG õjÉa¯
á∏°UGƒe'' QÉWG »a êQóæJ πªY IQÉjR »a ,¢ùeG ,ôFGõédG ≈dGE êGô°ùdG õjÉa ,»Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ π°Uh
.∫Ó°S ∂dɪdG óÑY ∫h’
C G ôjRƒdG øe IƒYóH ,ø««Ñ«∏dG ø«H »≤aGƒàdG »°SÉ«°ùdG πëdG ∫ɪμà°S’ ôFGõédG Oƒ¡L
Ü. ∫ÉeG¯
»ØfÉL 19 »a ø∏YG ,¥ÉØJ’G Gòg ÖLƒªHh
á«æWh IóMh áeƒμM π«μ°ûJ øY »dÉëdG
áÑ«≤M 32 â檰†J êGô°ùdG õ˘jɢa ᢰSɢFô˘H
≥WÉæªdG ∞∏àîe π«ãªJ É¡«a »YhQ ájQGRh
.á«Ñ«∏dG
»æWh ¥Éah áeƒμM π«μ°ûJ øY ¿ÓY’
E Gh
»a áHQÉëàªdG πFÉ°üØdG ó«MƒJ ≈dGE ±ó¡j
.IóëàªdG ºe’
C G É¡ªYóJ á£N ÖLƒªH OÓÑdG
≈∏Y á«Ñ«∏dG ±GôW’
C G âãM ób ôFGõédG âfÉch
øe IQòëe »ª∏°S πM ≈dGE π°Uƒà∏d πª©dG
≈∏Y ᪫Nh ¬éFÉàf ¿ƒμJ …ôμ°ùY πNóJ
.áeÉY QGƒédG ∫hO ≈∏Yh á°UÉN É«Ñ«d
≈∏Y ¿ÉYQÉ°üàJ ¿Éà£∏°S É«dÉM É«Ñ«∏H óLƒjh
»a ¿ÓãªàJ ∞°üfh ΩÉY øe ôãcG òæe ºμëdG
áæjóªH ¬àeƒ˘μ˘Mh »˘Ñ˘«˘∏˘dG ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏˘é˘e
ΩÉ©dG »æWƒdG ôªJƒDªdGh É«Ñ«d ∫ɪ°T ¥ôÑW
øe ójó©dGh ᪰UÉ©dG ¢ù∏HGô£H ¬àeƒμMh
»∏Ñ≤dG Aɪàf’G äGP áë∏°ùª˘dG äɢ«˘°û«˘∏˘ª˘dG
É¡≤£æe ¢Vôa ≈dGE ≈©°ùJ »àdG »≤WÉæªdGh
»JÉ°ù°SƒDªdG ÆGôØdG á∏¨à°ùe ìÓ°ùdG Iƒ≤H
≈∏Y IQOÉb Ió«Mh ájõcôe áeƒμM ÜÉ«Zh
É¡à檫g §°ùHh »æe’
C G äÓØfÓd óM ™°Vh
.OÓÑdG ´ƒHQ ∞∏àîe ≈∏Y
IóëàªdG ºe’G áã©H ¢ù«FQ....
ô¡°ûdG ájÉ¡f ôFGõédG Qhõj É«Ñ«d ≈dG
…QÉédG
ɢ«˘Ñ˘«˘d ≈˘dG »˘ª˘e’G çƒ˘©˘Ñ˘ª˘dG Ωƒ˘≤˘«˘°S
ƒ˘æ˘jOQɢfQɢH ∞˘∏˘N …ò˘dG ô˘∏˘Hƒ˘c ø˘JQɢe
»ØfÉL 31 Ωƒj ôFGõédG ≈dG IQÉjõH ,¿ƒ«d
É¡«˘a ¬˘≤˘aGô˘j …ô˘Ø˘«˘a í˘JÉ˘Ø˘dGh …Qɢé˘dG
áã©ÑdG øª°V øe’ÉH ∞∏μªdG QÉ°ûà°ùªdG
.᫪e’G
.''ácôà°ûe º°SGƒb ɪ¡©ªéJ øjò∏dG É«Ñ«dh
õjÉa »Ñ«∏dG »°SÉFôdG ¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ¿Éch
ó«¡°ûdG ΩÉ≤ªH ∂dP πÑb ºMôJ ób êGô°ùdG
IQƒ˘ã˘dG AGó˘¡˘°T ìGhQGC ≈˘˘∏˘˘Y ᢢª˘˘°Uɢ˘©˘˘dɢ˘H
.Ió«éªdG ájôjôëàdG
ôjRƒdÉH Ébƒaôe ¿Éc …òdG êGô°ùdG ΩÉb ɪc
¿hƒD˘°ûdG ô˘jRhh ∫Ó˘°S ∂dɢª˘dG ó˘˘Ñ˘˘Y ∫h’
C G
∫hódG á©eÉLh »≤jôa’G OÉëJ’Gh á«HQɨªdG
øe π«∏cGE ™°VƒH πgÉ°ùe QOÉ≤dG óÑY á«Hô©dG
ó˘∏˘î˘ª˘dG …Qɢcò˘à˘dG Ö°üæ˘dG ≈˘∏˘Y Qƒ˘gõ˘˘dG
á≤«bO ∞bhh ÜÉàμdG áëJÉa GCôbh ,AGó¡°û∏d
.IôgÉ£dG º¡MGhQGC ≈∏Y ɪMôJ ⪰U
¬«a ÖéM âbh »a ,ôFGõédG êGô°ùdG Qhõjh
¬H ±ô੪dG (¥ôÑW) »Ñ«∏dG ÜGƒædG ¢ù∏ée
»àdG »æWƒdG ¥ÉaƒdG áeƒμM øY á≤ãdG Ék«dhO
ÖLƒªH »°VɪdG ´ƒÑ°S’
C G É¡∏«μ°ûJ ø∏YGC
ô¡°ûdG ¬«∏Y â©bh ób âfÉc »°SÉ«°S ¥ÉØJG
á˘æ˘jó˘ª˘H ᢫˘Ñ˘«˘∏˘dG á˘eR’
C G ±Gô˘WGC »˘°Vɢª˘˘dG
ºe’
C G á˘jɢYQ âë˘J ᢫˘Hô˘¨˘ª˘dG äGô˘«˘î˘°üdG
ób »Ñ«∏dG ÜGƒ˘æ˘dG ¢ù∏˘é˘e ¿É˘ch .Ió˘ë˘à˘ª˘dG
89 `H IójóédG áeƒμëdG øY á≤ãdG ÖéM
∫ÓN GƒJƒ°U ÜGƒf 104 π°UGC øe ÉJƒ°U
.¢ùeGC ìÉÑ°U äó≤©fG »àdG á°ù∏édG
É«Ñ«d ≈dGE IóëàªdG ºe’
C G áã©H ¢ù«FQ ¿Éch
íæe ≈∏Y É«Ñ«d »fɪdôH åM ób ô∏Hƒc øJQÉe
ÆôØàJ ≈àM »æWƒdG ¥ÉaƒdG áeƒμëd á≤ãdG
¢Vôà©J »àdG Iô«ÑμdG äÉjó˘ë˘à˘dG á˘¡˘LGƒ˘ª˘d
᢫˘æ˘e’
C G ´É˘°Vh’
C G ɢ˘¡˘˘°SGCQ ≈˘˘∏˘˘Yh OÓ˘˘Ñ˘˘dG
»HÉgQ’
E G º«¶æàdG Oóª˘J á˘é˘«˘à˘f IQƒ˘gó˘à˘ª˘dG
√óLGƒJ á©bQ ™«°SƒJ ∫hÉëj …òdG ''¢ûYGO''
áeRÓ
C d óM ™°Vh Gòch á«£ØædG ≥WÉæªdÉH
ôª©e Ωɶf •ƒ≤°S òæe É¡«a §ÑîàJ »àdG
. 2011 ôHƒàcGC »a ≥HÉ°ùdG »aGò≤dG
…QGƒg QÉ£ªH êGô°ùdG ∫ÉÑ≤à°SG »a ¿Éch
∫Ó˘°S ∂dɢª˘dG ó˘Ñ˘Y ∫h’G ô˘jRƒ˘dG ø˘jó˘eƒ˘H
»≤jôa’
E G OÉëJ’Gh á«HQɨªdG ¿hƒD°ûdG ôjRhh
π˘gɢ°ùe QOɢ≤˘dG ó˘Ñ˘Y ᢫˘Hô˘©˘dG ᢩ˘˘eɢ˘é˘˘dGh
äGQhÉ°ûªdGh »Ñ«∏dG ∞∏ªdG øY ∫hƒD°ùªdG
É¡àaÉ°†à°SG »à˘dG ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG ÜGõ˘M’
C G ø˘«˘H
.á«°VɪdG ô¡°T’
C G »a ôFGõédG
IQÉjõdG ¿ÉEa ,AGQRƒdG á°SÉFQ ¿É«H Ö°ùëHh
∫ɪμà°S’ ôFGõédG Oƒ¡éd á∏°UGƒe'' »JÉCJ
(...) ø««Ñ«∏dG ø«H »≤aGƒàdG »°SÉ«°ùdG πëdG
»a óFÉ°ùdG ™°VƒdG º««≤àd á°Uôa ¿ƒμà°Sh
ô˘NGB Aƒ˘°V ≈˘∏˘Y á˘≤˘˘£˘˘æ˘˘ª˘˘dG »˘˘ah ɢ˘«˘˘Ñ˘˘«˘˘d
.''äGQƒ£àdG
É¡£HôJ »àdG ôFGõédG ¿GC ¿É«ÑdG äGP ±É°VGCh
QÉédG ó∏ÑdG Gòg ºYóJ É«Ñ«d ™e á∏jƒW GOhóM
äɢ°ù°SƒD˘e Aɢ°ûfGE äɢjó˘ë˘J'' á˘¡˘LGƒ˘e »˘a
º∏°ùdG ÜÉÑàà°SGh ÜÉgQ’
E G áëaÉμeh IójóL
.''øe’
C Gh
¬Ø«°V ™e ¢Vô©à°ùj ∫Ó°S
øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
É«Ñ«d »a QGô≤à°S’G ºYO Oƒ¡Lh
ó˘Ñ˘Y ∫h’
C G ô˘jRƒ˘˘dG iô˘˘LGC ¬˘˘dƒ˘˘°Uh Qƒ˘˘ah
¢ù∏éªdG ¢ù«FQ ™e äÉKOÉëe ,∫Ó°S ∂dɪdG
âdhɢæ˘J êGô˘°ùdG õ˘jɢa ,»˘Ñ˘«˘˘∏˘˘dG »˘˘°Sɢ˘Fô˘˘dG
É¡ªYO πÑ°Sh øjó∏ÑdG ø«H á«FÉæãdG äÉbÓ©dG
á≤£æªdG »a IóFÉ°ùdG ´É°Vh’
C G ¢VGô©à°SGh
.É«Ñ«d »a á°UÉNh
ô˘FGõ˘é˘dG ≈˘dG êGô˘°ùdG IQɢjR ¿ÉE˘˘a IQɢ˘°TÓ
E ˘˘d
»a ∫h’
C G ôjRƒdG ídÉ°üe äócG ɪc êQóæJ
∫ɪμà°S’ ôFGõé˘dG Oƒ˘¡˘L á˘∏˘°UGƒ˘e'' QɢWGE
,ø««Ñ«˘∏˘dG ø˘«˘H »˘≤˘aGƒ˘à˘dG »˘°Sɢ«˘°ùdG π˘ë˘dG
Gòg IOÉ«°S ≈∏Y ®ÉØë˘dɢH π˘«˘Ø˘μ˘dG 󢫢Mƒ˘dG
á«HGô˘à˘dG ¬˘à˘eÓ˘°Sh Qɢé˘dGh ≥˘«˘≤˘°ûdG ó˘∏˘Ñ˘dG
.''¬Ñ©°T IóMhh
≈dGE ¬dƒ°Uh Ö≤Y áaÉë°ü∏d íjô°üJ »ah
¢ù«FQ øªK »dhódG øjóeƒH …QGƒg QÉ£e
ô˘FGõ˘é˘dG º˘YO ,»˘Ñ˘«˘∏˘dG »˘°SɢFô˘dG ¢ù∏˘é˘ª˘dG
…òdG ,á«Ñ«∏dG ±GôW’
C G ø«H »°SÉ«°ùdG QGƒë∏d
.»æWh ¥Éah áeƒμM π«μ°ûJ ≈dG ≈°†aGC
ôFGõédG ±ƒbh Gô«ãc Qó≤f'': êGô°ùdG ∫Ébh
…òdG »Ñ«∏dG »°SÉ«°ùdG QGƒëdG ä’ƒL ºYód
ÉØ«°†e ,''»æWƒdG ¥ÉaƒdG áeƒμM ≈dGE ¢ü∏N
≥˘«˘ª˘©˘J'' QɢWG »˘a êQó˘æ˘J √ò˘g ¬˘JQɢjR ¿G
ôFGõédG ø˘«˘H ᢰUɢî˘dG äɢbÓ˘©˘dG ô˘jƒ˘£˘Jh
ÉfÉ`````````aÉ¡H …ô`````````FGõ`````````édG »``````fɪdôÑdG ó````aƒ∏d ¬`````````dÉÑ≤à°SG ió```d
√OÓH ≈∏Y ¢VhôتdG QÉ°üëdG ™```aôd ÉgOƒ¡L ô````FGõ`édG π°UGƒJ ¿GC »a πeÉCj »HƒμdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG
øYh »Hô©dG ¥ô°ûªdGh πMÉ°ùdG »à≤£æe ¢üîj ɪ«a ɪ«°S’
á«é«JGôà°SÉH óaƒdG ±ôY ɪc ,á≤£æªdG ∫hO Oó¡J »àdG ôWÉîªdG
ájOÉ°üàb’G iƒ≤dG ¬LGƒj …ƒb »≤jôaG Qƒëe AÉæH »a ôFGõédG
≥«≤ëJ ¿Éª°V »a OÉÑ«ædG ´hô°ûe ᫪gGCh á«dhódG á«°SÉ«°ùdGh
πÑ≤à°SGh .''IQÉ≤dG ¿Gó∏H ídÉ°üe ΩóîJ »àdG áeGóà°ùªdG ᫪æàdG
¬d Ωób å«M ,''GõfÉJÉe'' º«∏bGE ¿ÉªdôH ±ôW øe …ôFGõédG óaƒdG
ôNõJ Éeh á≤£æªdG ïjQÉJ øY ∫ÉM É°VôY ¿ƒ«∏ëe ¿ƒdhDƒ°ùe
ôjRh πãªe ±ôW øe ≥M’ âbh »a óaƒdG πÑ≤à°SG ɪc .¬H
á≤£æªH áMÉ«°ùdG øY É°VôY áæé∏dG óaƒd Ωób …òdG áMÉ«°ùdG
.ɢHƒ˘μ˘H ᢫˘Mɢ«˘°ùdG ≥˘WÉ˘æ˘ª˘˘dG º˘˘gGC 󢢩˘˘J »˘˘à˘˘dG ''hô˘˘jOGQɢ˘a''
òæe ÉHƒc Qhõj …òdG á«LQÉîdG ¿hƒD°ûdG áæéd óah ¿ÉEa ô«còà∏d
,ìGóª∏H øjódG Qƒf ,áæé∏dG ¢ù«FQ øe πμ°ûàj ,AÉKÓãdG Ωƒj
ΩÓ˘Yƒ˘H á˘æ˘é˘∏˘dG ƒ˘°†Yh ,…ô˘gƒ˘L Ö«˘˘μ˘˘°T ô˘˘«˘˘°ûH ¬˘˘Ñ˘˘Fɢ˘fh
.áMɪ°SƒH
h.¥¯
QhódG'' ¢Vô©à°SG ɪc
.''OÓÑdG IOÉ«b á≤«∏ØJƒH õjõ©dG
»a ádOÉ©dG ÉjÉ°†≤dG áeóN »a ôFGõédG ¬H Ωƒ≤J …òdG …QƒëªdG
±GôW’
C G ™˘«˘é˘°ûJh ô˘Jƒ˘à˘dG QƒD˘H ø˘e ó˘ë˘∏˘d ɢgOƒ˘¡˘Lh º˘dɢ©˘dG
QGô≤à°S’G ≥«≤ëàd ó«Mh πëc QGƒëdG êÉ¡àfG ≈∏Y áYRÉæàªdG
ºYO'' »a ÉHƒc QhóH √ƒf ɪc
.''´GõædG ≥WÉæe »a øe’
C Gh
≥Mh á«æ«£°ù∏ØdG á«°†≤dG É¡°SGCQ ≈∏Yh ºdÉ©dÉH ádOÉ©dG ÉjÉ°†≤dG
É°VôY'' Ωó≤j ¿GC πÑb ''√ô«°üe ôjô≤J »a …hGôë°üdG Ö©°ûdG
πjó©àdG ɪ«°S’ ôFGõédG É¡Jô°TÉH »àdG äÉMÓ°U’
E G øY Ó°üØe
IóMƒdG äÉeƒ≤e ºYó«°S ¬fÉCH ócGC …òdG ìôà≤ªdG …Qƒà°SódG
¬°ùjôμJ øY Ó°†a á«YɪédGh ájOô˘Ø˘dG äɢjô˘ë˘dGh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG
,äÉKOÉëªdG â©°SƒJ ¿GC ó©Hh .''äÉ£∏°ùdG ø«H π°üØdG Ωƒ¡Øªd
á«îjQÉàdG äÉbÓ©dÉH á«LQÉîdG ¿hƒD°ûdG áæéd óah AÉ°†YGC √ƒf''
øe ô«ãμdG iƒà°ùe ≈∏Y ΩÉàdG ɪ¡≤aGƒJh øjó∏ÑdG §HôJ »àdG
»HƒμdG ÖfÉé∏d Ωób ,¥É«°ùdG Gòg »ah
.''á«dhódG ÉjÉ°†≤dG
áægGôdG á«dhódG ´É°VhÓ
C d á˘jô˘FGõ˘é˘dG á˘fQɢ≤˘ª˘dG ø˘Y ɢ°Vô˘Y''
á«dÉédGh ¿hɢ©˘à˘dGh ᢫˘LQɢî˘dG ¿hƒD˘°ûdG á˘æ˘é˘d ó˘ah π˘Ñ˘≤˘à˘°SGE
IQÉjR QÉWGE »a ÉfÉaÉ¡H óLGƒàj …òdG »æWƒdG »Ñ©°ûdG ¢ù∏éªdÉH
»HƒμdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG áfÉeGC ƒ°†Yh ÖFÉf ±ôW øe ,πªY
…RƒL ,ájõcôªdG áæé∏dG »a á«dhódG äÉbÓ©dG IôFGO ¢ù«FQh
óbh .¢ù∏éª∏d ¿É«H ¢ùeG ¬H OÉaGC ɪѰùM ,GôjôHÉc QÉb’ÉH ¿ƒeGQ
,…ôFGõédG óaƒdG óM’
C G ¬dÉÑ≤à°SG ∫ÓN »HƒμdG ∫hƒD°ùªdG ôÑY
»∏°VÉæe iód ôFGõédG ¬H ≈¶ëJ …òdG ≠dÉÑdG ΩGôàM’G'' øY
Ó°üØe É°VôY'' áÑ°SÉæªdÉH Ωóbh .''»HƒμdG »Yƒ«°ûdG ÜõëdG
QÉ°üëdG QÉKGBh √OÓÑd ájOÉ°üàb’Gh á«°SÉ«°ùdG ´É°Vh’
C G øY
ôFGõédG π°UGƒJ ¿GC É«æªàe ,¿ôb ∞°üf òæe É¡«∏Y ¢VhôتdG
󫢰ùé˘à˘dG ¢Vô˘a π˘LGC ø˘e ,á˘≤˘jó˘°üdG ∫hó˘dG á˘≤˘aQ ,ɢgOƒ˘¡˘L
óaƒdG ¢ù«FQ OÉ°TGC ,¬˘à˘¡˘L ø˘e .''Qɢ°üë˘dG Gò˘g ™˘aô˘d »˘∏˘©˘Ø˘dG
IOGQGEh Oƒª°U''`H ,ìGó˘ª˘∏˘H ø˘jó˘dGQƒ˘f ,…ô˘FGõ˘é˘dG »˘fɢª˘dô˘Ñ˘dG
Éeh øjó∏ÑdG ™ªéJ »˘à˘dG á˘bGó˘°üdɢH ɢgƒ˘æ˘e ,»˘Hƒ˘μ˘dG Ö©˘°ûdG
óÑY ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ »dƒJ ó©H ɪ«°S’ áfÉàe øe ¬àaôY
çóëdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
øjó∏ÑdG ø«H äGôÑîdG ∫OÉÑJ ≈dGE ±ó¡J
ó'H’CG ≈dGE É°ùfôa' ójóédG ¬HÉàc »a
ø«H ácôà°ûe äÉ«bÉ```ØJG çÓK ™«bƒJ
»MÉ«°ùdG ∫ÉéªdG »a ¢ùfƒJh ôFGõédG
Iôé¡dG á«bÉØJGE á©LGôe IOÉYGE ≈dGE ƒYój …RƒcQÉ°S
É°ùfôah ôFGõédG ø«H
ácôà°ûe äÉ«bÉØJG çÓK ≈∏Y ,¢ùeG ¢ùfƒJh ôFGõédG â©bh
äÉ°ù°SƒDe ø«H ⩪L »MÉ«˘°ùdG ∫É˘é˘ª˘dG »˘a ø˘jó˘∏˘Ñ˘dG ø˘«˘H
¢ùfƒJ »a »bóæØdGh »MÉ«°ùdG øjƒμàdG ∫Éée »a øjƒμàdG
áMÉ«°ùdGh á«fGôª©dG áĢ«˘¡˘à˘dG ô˘jRh ±Gô˘°TGE âë˘J ,ô˘FGõ˘é˘dGh
ôFGõédÉH »°ùfƒàdG ô«Ø°ùdGh ∫ƒZ ôªY ájó«∏≤àdG áYÉæ°üdGh
.»°û«°TôØdG ó«éªdG óÑY
:øe πc ø«H çÓãdG äÉ«˘bÉ˘Ø˘J’G ™˘«˘bƒ˘J äɢ«˘∏˘ª˘Y ⩢ª˘Lh
»æWƒdG 󡩪dGh (¢ùfƒJ) áMÉ«°ù∏d »æ¡ªdG »dÉ©dG 󡩪dG
á«MÉ«°ùdG á°SQóªdG ,(ôFGõédG) IOÉ©°SƒÑH áMÉ«°ùdGh ábóæØ∏d
áMÉ«°ùdGh ábóæØ∏d »æ˘Wƒ˘dG ó˘¡˘©˘ª˘dGh (¢ùfƒ˘J) …hɢ£˘æ˘≤˘dɢH
äÉeɪëdÉH »MÉ«°ùdG øjƒμàdG õ˘cô˘e ,(ô˘FGõ˘é˘dG) IOɢ©˘°Sƒ˘Ñ˘H
ójÉ≤∏H ôμH ƒHGC áMÉ«°ùdGh ábóæØ∏d »æWƒdG 󡩪dGh (¢ùfƒJ)
äÉ«∏ªY ø«ªãàd äÉ«bÉØJ’G √òg ±ó¡Jh.(ôFGõédG) hRh …õ«àH
äÉ°ù°SƒD˘ª˘dG ø˘e Oó˘Y ±ô˘W ø˘e ɢ≤˘Hɢ°S Iõ˘é˘æ˘ª˘dG ¿hɢ©˘à˘dG
ºYOh ,ábóæØdGh áMÉ«°ùdG ∫ɢé˘e »˘a ᢫˘°ùfƒ˘à˘dGh á˘jô˘FGõ˘é˘dG
å«M ,ø«≤«≤°ûdG ø«Ñ©°ûdG ø«H ™ªéJ »àdG ájƒ≤dG äÉbÓ©dG
»fƒμeh …ô«°ùe ø«H äGQÉjõdGh äGôÑîdG ∫OÉÑJ ≈dGE ±ó¡J
,±QÉ©ªdGh ÜQÉéàdG øe IOÉØà°SÓd øjó∏Ñ∏d øjƒμàdG ¢SQGóe
IóFÉØd á«æjƒμJ äGQhO º«¶æJh ø«aô£dG øe AGôÑN ∫ÉÑ≤à°SG
äGQhOh πªY äÉ°TQh áéeôH Gòch ø«fƒμàªdGh ø«fƒμªdG
áMÉ«°ùdG ä’ɢé˘e »˘a ø˘jó˘∏˘Ñ˘dG äɢ°ù°SƒD˘e ø˘«˘H ᢫˘æ˘jƒ˘μ˘J
h.¥ ¯
.ábóæØdGh
' «bÉ©ªdG`'H ¿ƒ°übôj ¢UÉî°T’ É¡Ø°Uh ó©H
ø
á©jòe AGõ¡à°SGE ôμæà°ùj ø«bÉ©ªdG OÉëJGE
áëjô°ûdG √ò¡H á°UÉN IÉæ≤H
»˘æ˘Wƒ˘dG Oɢë˘J’
E G ô˘μ˘æ˘˘à˘˘°SGE
Ée ø«˘jô˘FGõ˘é˘dG ø˘«˘bƒ˘©˘ª˘∏˘d
»àdG äÉ©jòªdG ióMGE ¬àdÉb
≈∏Y åÑj èeÉfôH ôÑY π£J
ó©H ,á°UÉN á«fƒjõ˘Ø˘∏˘J Iɢæ˘b
¿ƒ˘°übô˘j Üɢ˘Ñ˘˘°T ɢ˘¡˘˘à˘˘©˘˘f
Gòg øjôÑà©e ,''ø«bÉ©ªdG''`H
±É°VGCh.á°Uɢî˘dG äɢLɢ«˘à˘M’
E G …hP á˘eGô˘μ˘H ¢Sɢ°ùe ΩÓ˘μ˘dG
Gòg ¿GC ,¢ùeG ,¬æe áî°ùf ''çGóM’
C G'' âª∏°ùJ ¿É«H »a OÉëJ’
E G
¥ƒ˘≤˘M ÇOÉ˘Ñ˘ª˘H ’ á˘∏˘°üH âª˘j ’ ,∫hƒD˘°ùª˘dG ô˘«˘Z ±ô˘°üà˘˘dG
ø«ÑdÉ£e ,™ª˘à˘é˘ª˘dG ≈˘à˘Mh á˘æ˘¡˘ª˘dG äɢ«˘bÓ˘NÉC˘H ’h ¿É˘°ùf’
E G
»æWƒdG OÉëJ’
E G ócGCh.É¡à∏©a ≈∏Y …QƒØdG QGòàY’
E ÉH á©jòªdG
≈∏Y É¡eõY äó≤Y ,É¡°ù«°SÉCJ òæe áÄ«¡dG √òg ¿GC ø«bƒ©ª∏d
¬«∏Yh ,ä’ÉëdGh ±hô¶dG πc »a ¬bƒ≤Mh ¥ƒ©ªdG øY ´ÉaódG
√ò¡H Çõ¡à°ùjh ∫hÉ£àj øe πc áÑ°SÉëe »a ,á¶ë∏d ≈fGƒàj ød
iƒ˘YO ™˘aô˘d ô˘e’
C G ≈˘Yó˘à˘°SGE ¿GEh ,á˘Ø˘©˘°†à˘°ùª˘dG á˘ë˘˘jô˘˘°ûdG
¿ƒμj ¿GC ¬d Öàc ¢üî°T πμd QÉÑàY’
E G OQh QÉ°üàfÓ
E d ,á«FÉ°†b
¿GC âæ∏YGC ób âfÉc IÉæ≤dG √òg øe QOÉ°üe ¿ÉEa IQÉ°TÓ
E d .''ÉbÉ©e''
∑ ¢U ¯ ádõdG √òg øY ºgQGòàYG ¿ƒeó≤«°S á°üëdG √òg …ó©e
04
É¡d ¬gôch √ó≤M øY ºæJ ájQÉf äÉëjô°üàH ôFGõédG áªLÉ¡e ≈∏Y OÉàYG …RƒcQÉ°S ¯
É°ùfôah ôFGõédG ø«H Iôé¡dG á«bÉØJGE á©LGôe IOÉYGE ≈dGE …RƒcQÉ°S ’ƒμ«f ≥HÉ°ùdG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ,¢ùeGC ,ÉYO
.á«LQÉîdGh á«∏NGódG É¡à°SÉ«°S ô«¨J ¿GC Öéj É°ùfôa ¿GC ≈dG Gô«°ûe ,1968 áæ°S
á°†«¨ÑdG ¬˘à˘«˘gGô˘ch ø˘«˘aó˘dG
ì/ á∏«°†a¯
»a ∫Éb å«M ,ôFGõédG √ÉéJG
É°ùfôa ≈∏Y ¬fGE ,¬JÉLôN ióMG
¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG ,¢ùeGC ,Q󢢢˘˘°UGCh
™e ¿É«ØjGE äÉ«bÉ˘Ø˘JG ᢩ˘LGô˘e
’ƒ˘μ˘«˘f ≥˘Hɢ°ùdG »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG
äɢ˘«˘˘bɢ˘Ø˘˘J’G ¿’
C ;ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG
Gó˘˘jó˘˘L ɢ˘Hɢ˘à˘˘c …Rƒ˘˘cQɢ˘˘°S
É°†jGC ºés¡J ɪc ,GóL áªjób
É°ùfôa'' `H Ωƒ°SƒªdG É°ùfôØH
∫Ébh ,»eÓ°S’
E G øjódG ≈∏Y
∞dGC 120 »dGƒëH ''óH’
C G ≈dGE
√Qƒ˘˘˘˘°üY ¢Tɢ˘˘˘Y ø˘˘˘˘jO ¬˘˘˘˘˘fGE
¬˘«˘˘a …hô˘˘j …ò˘˘dGh ,ᢢ°ùf
¬˘˘à˘˘°†¡˘˘f 󢢩˘˘H ≈˘˘£˘˘˘°Sƒ˘˘˘dG
¿Éc ø«M ¬jõ«∏j’
E ɢH ¬˘à˘Hô˘é˘J
äÉëjô°üJ .¬MÓ°UGE »¨Ñæjh
Iô˘à˘Ø˘dG ∫Ó˘N OÓ˘Ñ˘∏˘d ɢ°ù«˘FQ
ó˘æ˘Y ∞˘bƒ˘à˘J º˘d …Rƒ˘cQɢ°S
ø˘e ɢYOh ,2012- 2007
,∂dP ä󢩢˘J π˘˘H ó˘˘ë˘˘dG Gò˘˘g
≈˘˘˘dG Üɢ˘˘à˘˘˘μ˘˘˘dG Gò˘˘˘g ∫Ó˘˘˘N
ó©H ôFGõédG ≈∏Y ºé¡J å«M
᢫˘bÉ˘Ø˘˘JG ᢢ©˘˘LGô˘˘e IQhô˘˘°V
á«FGóY äɢë˘jô˘°üJ ≥˘∏˘WGC ¿GC
,É°ùfôah ôFGõédG ø«H Iôé¡dG
,᫢gGô˘μ˘dGh ó˘≤˘ë˘dG ø˘Y º˘æ˘J
¬˘˘fGC …Rƒ˘˘˘cQɢ˘˘°S ±ô˘˘˘à˘˘˘YGEh
¬JÉëjô°üJ ióMG »a §HQh
¬˘ª˘μ˘M Aɢæ˘KGC Aɢ£˘NGC Öμ˘˘JQGE
ÜGôîdɢH ô˘FGõ˘é˘dG π˘Ñ˘≤˘à˘°ùe
,ɢ¡˘JGP ᢫˘°†≤˘dG ¢Uƒ˘˘°üH
RGõ˘Ø˘à˘°SG »˘ah ,ɢ«˘Ñ˘«˘˘d π˘˘ã˘˘e
ø«°ùëàd äÉMôà≤e ìôW ɪc
»˘˘a ô˘˘aɢ˘°S π˘˘Nó˘˘Jh í˘˘°VGh »a ¬HÉîàfG Qƒa ¬HÉgòd ¬Ø°SGC ≈˘dG â∏˘°Uh »˘à˘dG ¬˘à˘«˘Ñ˘©˘˘°T ᢢ˘˘jOɢ˘˘˘°üà˘˘˘˘˘b’
E G ´É˘˘˘˘˘°Vh’
C G
ºμ¡àH ∫Éb ,á«∏NGódG É¡fhƒD°T óMGC ¬μ∏ªj âîj ≈∏Y IRÉLGE GOGó˘©˘à˘°SG ɢ¡˘Jɢjƒ˘à˘°ùe ≈˘fOGC ∞˘bh ≈˘dGE Gô˘«˘°ûe ,᢫˘æ˘˘e’
C Gh
∫hƒDà°S Ée ≈dGE ±ô©j óMGC ’'' Iƒ£N »a ,AÉjôK’
C G ¬FÉbó°UGC äɢ˘˘Hɢ˘˘˘î˘˘˘˘à˘˘˘˘f’G ¢Vƒ˘˘˘˘î˘˘˘˘d ô«Z øjôLÉ¡ª∏d äGó˘Yɢ°ùª˘dG
,ô˘FGõ˘é˘dG »˘a ´É˘°Vh’
C G ¬˘«˘˘dGE Gô¶f á©°SGh äGOÉ≤àfG äQÉKGC ¬˘˘Hõ˘˘M π˘˘NGO ᢢj󢢫˘˘¡˘˘ª˘˘à˘˘˘dG 󢢢j󢢢°ûJh ,ø˘˘˘˘«˘˘˘˘«˘˘˘˘Yô˘˘˘˘°ûdG
»a ôFGõédG ¿ƒ˘μ˘à˘°S ∞˘«˘ch »˘à˘dG ᢢjOɢ˘°üà˘˘b’
C G ∫ƒ˘Nó˘d äGAGô˘L’
E G
E G ᢢeRÓ
C ˘˘d π˘˘Ñ˘˘b ''¿ƒ˘˘˘jQƒ˘˘˘¡˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘dG'' »°VGQ’
¿ƒμ«°S ∞«˘ch ,π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘dG
.OÓÑdG Égó¡°ûJ âfÉc
. 2017 äÉ«°SÉFQ ±É˘˘˘˘˘°VGCh .ᢢ˘˘˘«˘˘˘˘˘°ùfô˘˘˘˘˘Ø˘˘˘˘˘dG
¬ª°SG ¿GC É«°SÉæàe ,''É¡©°Vh ∞˘∏˘ª˘d ¿ƒ˘©˘Ñ˘˘à˘˘à˘˘ª˘˘dG iô˘˘jh »˘a …Rƒ˘˘cQɢ˘°S çó˘˘ë˘˘à˘˘jh ¬fGC ≈°SÉæàj …òdG …RƒcQÉ°S
󢩢H ɢ«˘Ñ˘«˘d ÜGô˘˘î˘˘H §˘˘Ñ˘˘JQG Üɢà˘μ˘dG Gò˘g ¿G …Rƒ˘˘cQɢ˘°S ≥«Ñ£J »a √ôNÉCJ øY ÜÉàμdG ¬HÉàc »a IôLÉ¡e ∫ƒ°UGC øe
å«M ,»aGò≤˘dG Ωɢ¶˘f •É˘≤˘°SGE ¢ù«˘˘˘˘˘Fô˘˘˘˘˘dG √Q󢢢˘˘°UGC …ò˘˘˘˘˘dG ¿É˘˘˘c »˘˘˘à˘˘˘dG äɢ˘˘˘MÓ˘˘˘˘°U’G √ò˘g Gƒ˘Ø˘°Uh ø˘jô˘Lɢ¡˘ª˘dG ¿GC
ôFGõ˘é˘dG ≈˘∏˘Y ∫hɢ£˘à˘«˘d OɢY IOƒ˘Y ¿GC ≥˘Hɢ°ùdG »˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG Ωɢj’
E G
C G ò˘æ˘e GCó˘Ñ˘J ¿GC ¢Vô˘à˘Ø˘˘j ájô°üæ©dG áYõædÉH á˘JÉ˘Ø˘à˘d’
IQɢé˘dG ÜɢH ø˘˘eh ,¬˘˘JOɢ˘©˘˘c »˘˘˘°Sô˘˘˘c ≈˘˘˘dGE …Rƒ˘˘˘cQɢ˘˘°S IQÉ°TG »a ,¬àj’h øe ≈dh’
C G ájQƒ¡ªédG º«b πãªJ ’ É¡fGCh
ɢ¡˘à˘≤˘fɢ˘©˘˘e ’hɢ˘ë˘˘e ¢ùfƒ˘˘J ájɨ∏d áÑ©°U ᪡e á°SÉFôdG π˘ª˘©˘˘dG Iô˘˘à˘˘a π˘˘j󢢩˘˘J ≈˘˘dG ¿GC ≈∏Y Oóq°T ɪc ,á«°ùfôØdG
∫hÉMh ,ø«jôFGõé˘dG õ˘Ø˘à˘°ù«˘d »˘£˘î˘J »˘a í˘˘é˘˘f GPGE ≈˘˘à˘˘M 35`H IOó˘ë˘ª˘dG ᢫˘Yƒ˘˘Ñ˘˘°S’
C G ø˘e ô˘˘«˘˘¨˘˘J ¿GC Ö颢j ɢ˘°ùfô˘˘a
í˘˘jô˘˘°üJ »˘˘a ,…Rƒ˘˘˘cQɢ˘˘°S ÖÑ°ùH áj󫡪àdG äÉHÉîàf’G ΩÉJ ô«¨J »a ,∫ƒ≤jh ,áYÉ°S ᢢ˘«˘˘˘∏˘˘˘NG󢢢dG ɢ˘˘¡˘˘˘à˘˘˘°Sɢ˘˘«˘˘˘°S
¢ù«˘FQ ¬˘˘Fɢ˘≤˘˘d ô˘˘KGE »˘˘eÓ˘˘YGE øe á∏°ù∏°S »a ¬ª°SG OhQh ¬˘«˘dƒ˘J ∫ɢM ¬˘fGE ,¬˘Ø˘bƒ˘e »˘˘a º˘¡˘à˘¡˘L ø˘eh ,᢫˘˘LQɢ˘î˘˘dGh
»LÉÑdG »°ùfƒàdG ájQƒ¡ªédG áÑZQh ,᫢Fɢ°†≤˘dG äÉ˘Ø˘∏˘ª˘dG »˘¨˘∏˘j ø˘d ,GOó˘é˘e ᢰSɢ˘Fô˘˘dG ¿GC ¿ƒ«°SÉ«°S ¿ƒ∏∏qëe ∞°ûc
º˘¡˘à˘dG ™˘aO ,»˘°ùÑ˘˘°ùdG ó˘˘jɢ˘b á˘cQɢ°ûe »˘a ø˘˘«˘˘«˘˘°ùfô˘˘Ø˘˘dG »a ôbGC …òdG »∏ãªdG êGhõdG øe ∫hÉëj …RƒcQÉ°S ’ƒμ«f
øe ¿Éc ¬fƒc ,¬«dGE á¡LƒªdG GQÉμaGC πªëJ áØ˘∏˘à˘î˘e √ƒ˘Lh ¬Ø°SGC øY Üô©j ɪc ,2013 ¢VGô©à°SG ÜÉàμdG Gòg ∫ÓN
ø˘H Ωɢ¶˘æ˘d ø˘jó˘fɢ°ùª˘dG ø˘«˘˘H ¢ù«FôdG OÉàYGCh.IójóL ’ƒ∏Mh ,¢üî°T ¬ªà°T ø«M ¬YÉaóf’ Gòg IOƒY ¿GC å«ëH ,¬JÓ°†Y
âØ∏H ᶢë˘d ô˘NGB ≈˘à˘M »˘∏˘Y ≈˘˘∏˘˘Y ≥˘˘Hɢ˘°ùdG »˘˘˘°ùfô˘˘˘Ø˘˘˘dG ≈dG ÖgPG'' ∫ƒ≤dÉH ¬«∏Y Oôa ¬˘jõ˘«˘∏˘j’
E G ô˘°üb ≈˘dGE ô˘«˘N’
C G
,É«Ñ«dh ô˘FGõ˘é˘dG ≈˘dGE Qɢ¶˘f’
C G ójó˘Y »˘a ô˘FGõ˘é˘dG á˘ª˘Lɢ¡˘e å«M , ''ô«≤ëdG É¡jGC º«ëédG ¿GC Qɢ˘Ñ˘˘à˘˘YÉE˘˘H Gó˘˘L á˘˘Ñ˘˘˘©˘˘˘°U
ƒg ¬ª°SG ¿GC É«°SÉæàe hGC É«°SÉf É°ùfôa πNGO AGƒ°S äÉÑ°SÉæªdG ºd ¬aô°üJ ¿GC √ƒ°VQÉ©e iGCQ .¬«a º¡à≤K Ghó≤a ø««°ùfôØdG
ÜGô˘î˘H §˘Ñ˘JQG …ò˘dG º˘˘°S’G äɢ˘ë˘˘jô˘˘°üà˘˘H ɢ˘¡˘˘LQɢ˘˘N hGC Ö°üæªdG iƒà°ùe ≈∏Y øμj ø˘˘e ,…Rƒ˘˘cQɢ˘°S ∫hɢ˘˘ë˘˘˘jh
.É«Ñ«d √ó≤M øY ºæqJ ,ájQÉfh IõØà°ùe ø˘Y ɢ°†jGC ô˘Ñ˘Yh ,»˘˘°Sɢ˘Fô˘˘dG IOÉ©à°SG ,QGó°U’
E G Gòg ∫ÓN
»æ¡ªdG øjƒμàdGh áMÓØdG »JQGRh ø«H
á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh áMÓØdG ø¡e »a õ«ªà∏d õcGôe AÉ°ûf’E á«bÉØJG ™«bƒJ
»àdG ΩÉμM’ÉH ôjRƒdG √ƒf ôNG ó«©°U ≈∏Y
¢Uƒ°üîH Qƒà°SódG πjó©J ´hô°ûe ɡ檰†J
™°Vhh ø«¡ªàdGh »˘æ˘¡˘ª˘dG ø˘jƒ˘μ˘à˘dG ᢫˘bô˘J
πªY Ö°UÉæe AÉ°ûfG ≈∏Y IóYÉ°ùe äÉ°SÉ«°S
AGô˘LG º˘Y󢫢˘d Aɢ˘L AGô˘˘L’G Gò˘˘g ¿G ɢ˘Ø˘˘«˘˘°†e
ø«˘H IGhɢ°ùª˘dG º˘«˘Yó˘J ¢üî˘j ô˘NG ɢjQƒ˘à˘°SO
øjƒμàdGh º«∏©àdG øe IOÉØà°SÓd ø«æWGƒªdG
᫪æàdGh áMÓØdG ôjRh øªK ¬à¡L øe .»æ¡ªdG
»Nhôa óªMG ó«°S …ôëÑdG ó«°üdGh á«ØjôdG
äGQó≤dG õ˘jõ˘©˘à˘d äAɢL »˘à˘dG á˘cGô˘°ûdG √ò˘g
äÉ«bÉØJG ΩôHGC …òdG áMÓØdG ´É£≤d ájô«WÉàdG
»˘dɢ©˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘dG IQGRh ™˘e á˘∏˘Kɢª˘e ¿hɢ˘©˘˘J
»dÉ©dG øjƒμàdG ä’Éée »a »ª∏©dG åëÑdGh
•É˘°ûæ˘dG »˘a IOó˘é˘à˘˘ª˘˘dG äɢ˘bɢ˘£˘˘dG êɢ˘eOGh
.»MÓØdG
áÑdɢ£˘e õ˘cGô˘ª˘dG √ò˘g ¿G ≈˘dG »˘Nhô˘a âØ˘dh
ø¡ªH á£ÑJôªdG á«æjƒμàdG äÉWÉ°ûædG õjõ©àH
äɢYÉ˘æ˘°üdGh …ô˘ë˘˘Ñ˘˘dG 󢢫˘˘°üdGh ᢢMÓ˘˘Ø˘˘dG
ó˘jó˘ë˘J »˘a á˘ª˘gɢ°ùª˘dG ÖfɢL ≈˘dG ᢫˘FGò˘¨˘dG
π˘Ñ˘≤˘à˘°ùª˘H ᢰUɢî˘dG ᢫˘aGô˘°ûà˘°S’G á˘jhDô˘˘dG
.ôFGõédÉH áMÓØdG
á©HÉàe ∫ÓN øe π©ØdÉH É¡∏ªY »a áæé∏dG √òg
¢ùjÉ≤H õ«ªàdG õcôe RÉéfG ∫ɨ°TG Ωó≤J ióe
∫ÓN áeóîdG GóÑj ¿G ô¶àæj …òdGh (á∏°ûæN)
.ôjRƒdG Ö°ùM á∏Ñ≤ªdG á∏«∏≤dG ô¡°T’G
ô˘jRƒ˘dG ɢ¡˘eó˘b »˘à˘dG äɢ˘«˘˘Fɢ˘°üM’G Ö°ùMh
É«dÉM ø««æ¡ªdG øjƒμàdGh º«∏©àdG ´É£b ôaƒàj
õcôe 270 É¡æe øjƒμJ πμ«g 1213 ≈∏Y
á˘Lƒ˘à˘e äɢæ˘jƒ˘μ˘J ø˘ª˘°†j »˘æ˘¡˘e ø˘jƒ˘μ˘˘J
Gó¡©e 16h äÉjƒà°ùªdG ™«ªL »a äGOÉ¡°ûH
»˘æ˘¡˘ª˘dG ø˘jƒ˘μ˘à˘dG »˘a ɢ°ü°üî˘à˘e ɢ«˘˘æ˘˘Wh
áMÓØ˘dG ä’ɢé˘e »˘a Ωɢ°S »˘æ˘≤˘J iƒ˘à˘°ùª˘d
.á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdG
’ áÑ°ùf ¿G »cQÉÑe ±ôàYG iôNG á¡L øe
ø«°üHôà˘ª˘dG OG󢩢J ø˘e á˘Fɢª˘dɢH 4 ió©àJ
äÉ°ü°üîàdG ≈˘dG ¿ƒ˘¡˘Lƒ˘à˘j ø˘«˘æ˘¡˘à˘ª˘ª˘dGh
É«dÉM á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh áMÓØdÉH á£ÑJôªdG
≈dG ¢SÉ°S’ÉH Oƒ©j ™°VƒdG Gòg ¿G ÉØ«°†e
ábÉ°ûdG ájhó«dG ø¡ªdÉH ÜÉÑ°ûdG ΩɪàgG ¢ü≤f
≥∏©àJ ÜÉÑ°SG'' ÖfÉL ≈dG AÉæÑdGh áMÓØdG πãe
¢†©H ᪫b øe ¢ü∏≤j …òdG ™ªàéªdG Iô¶æH
.''ø¡ªdG
á£ÑJôªdG äÉWÉ°ûædG »a á∏gƒDªdG á∏eÉ©dG ó«dG
h .»MÓØdG ´É£≤dÉH
Qƒ£˘à˘dG ™˘e Ühɢé˘à˘∏˘d'' õ˘cGô˘ª˘dG √ò˘g »˘JɢJ
áªgÉ°ùª∏dh ºdÉ©dG √ó¡°ûj …òdG »LƒdƒæμàdG
äÉ«LÉëdG ™e øjƒμàdG ¢VhôY ∞««μJ »a
.''OÓÑ∏d ájOÉ°üàb’G äGô«¨àdG É¡°VôØJ »àdG
»àdG- ᢫˘æ˘jƒ˘μ˘à˘dG Üɢ£˘b’G √ò˘g ¿G ±É˘°VGh
áãjóëdG á«LƒZGó«ÑdG πFÉ°SƒdÉH É¡ª«YóJ ºà«°S
π˘ã˘ª˘J'' -á˘Hô˘é˘Jh IAÉ˘Ø˘c …hP ø˘«˘fƒ˘μ˘˘ª˘˘Hh
ΩAÓ˘à˘J äɢæ˘jƒ˘μ˘J Ωó˘≤˘j ɢ«˘©˘Lô˘˘e ɢ˘LOƒ˘˘ª˘˘f
.''…OÉ°üàb’G §«ëªdG äÉLÉ«àMGh
πª©dG ≈dG ø«YÉ£≤dG äGQÉWG »cQÉÑe ÉYOh
≈˘∏˘Y ø˘jQOɢ≤˘dG Aɢcô˘°ûdG ó˘˘jó˘˘ë˘˘J π˘˘LG ø˘˘e
õcGôe AÉ°ûfG ó«°ùéJ ᢫˘∏˘ª˘Y »˘a á˘ª˘gɢ°ùª˘dG
ø«°ü°üîàªdG ø«˘fƒ˘μ˘ª˘dG ô˘«˘aƒ˘Jh Rɢ«˘à˘e’G
∫Éée »a á«æ≤J IóYÉ°ùe ¿Éª°V ≈∏Y øjQOÉ≤dG
ÖfÉL ≈˘dG ø˘jƒ˘μ˘à˘dG ™˘LGô˘e ø˘«˘«˘ë˘Jh OGó˘YG
á«é«JGôà°S’Gh ájƒdh’G äGP ´hôØdG ójóëJ
.á≤£æe πμd
áæéd AÉ°ûfG á«bÉØJ’G äGP QÉWG »a Qô≤J óbh
âYô°T å«M ø«YÉ£≤dG øe á£∏àîe ájQGRh
h.¥ ¯
á«ØjôdG ᫪æàdGh áMÓØdG ÉJQGRh ,¢ùeG â©bh
øjƒμ˘à˘dGh º˘«˘∏˘©˘à˘dG Gò˘ch …ô˘ë˘Ñ˘dG 󢫢°üdGh
™Ñ°S AÉ°ûf’ ácGô°T á«bÉØJG ≈˘∏˘Y ø˘«˘«˘æ˘¡˘ª˘dG
á≤aGôe πLG øe áMÓØdG ø¡e »a õ«ªà∏d õcGôe
.ô«WÉàdGh øjƒμàdG ∫Éée »a ´É£≤dG »«æ¡e
äÉj’h øe πc »a õcGôªdG √òg AÉ°ûfG ºà«°Sh
¿Gôghh Iôμ°ùHh Iô˘jƒ˘Ñ˘dGh …OGƒ˘dGh á˘∏˘°ûæ˘N
ºjó≤àH íª°ùà°S å«M ≈∏aódG ø«Yh ôμ°ù©eh
ø«∏eÉ©àªdG ídÉ°üd »æ˘¡˘ª˘dGh »˘æ˘≤˘à˘dG º˘Yó˘dG
»a ¿ƒ£°ûæj øjòdG ø««æ˘Wƒ˘dG ø˘«˘jOɢ°üà˘b’G
ó«°üdGh á«FGò¨dG äÉYÉæ°üdGh áMÓØdG ´É£b
øjƒμàdGh º«∏©àdG ôjRh ócG ɪѰùM …ôëÑdG
Ωƒj ∫ɨ°TG ∫ÓN »cQÉÑe óª˘ë˘e ø˘«˘«˘æ˘¡˘ª˘dG
.™«bƒàdG º°SGôe ≥Ñ°S »°SGQO
»cQÉÑe óªëe ôjRƒdG í°VhG ¬d áª∏c »ah
ò˘«˘Ø˘æ˘J QɢWG »˘a êQó˘æ˘J ᢫˘˘bɢ˘Ø˘˘J’G √ò˘˘g ¿G
AGO’G ójóéJ π˘LG ø˘e á˘eƒ˘μ˘ë˘dG äɢ¡˘«˘Lƒ˘J
º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ø˘jƒ˘μ˘à˘dG ´É˘£˘≤˘H »˘Lƒ˘ZG󢢫˘˘Ñ˘˘dG
»a πé°ùªdG ¢ü≤ædG ó°S πLG øe ø««æ¡ªdG
05
çóëdG
1 ∑Gô£fƒ°S á«°†b »a á©aGôªdG äÉ°ù∏L ∫ÓN
ÉHhQhGC »a ø«jôFGõL •QƒJ øY ∞°ûc
∑GôWÉfƒ°S ¢†aôj ƒfÓ«e AÉ°†b
''ΩÉÑjÉ°S'' á«°†b »a »fóe ±ô£c
áªcÉëªdG »a »fóe ±ô£c ∑GôWÉfƒ°S ácô°T ∫ƒÑb ƒfÓ«e AÉ°†b ¢†aQ
ΩÓà°SG ∫ÓN øe É¡«∏Y ∫ƒ°üëdG ºJ »àdG Iƒ°TôdGh OÉ°ùØdG ∫ƒM ájQÉédG
ádÉch äOÉaGh.ôFGõédG »a ''ΩÉÑjÉ°S'' á«dÉ£j’G ácô°ûdG πÑb øe Oƒ≤Y
AÉ°†b ¿G ,''ôFGõédG øY Å«°T πc'' »fhôàμd’G ™bƒªdG Ö°ùM ''RôàjhQ''
ôcòdÉH ôjóédG.ÉHQhQG »a ø«jôFGõédG øe áYƒªée •QƒJ ∞°ûc ƒfÓ«e
äÉ≤Ø°U »a ihÉ°TQ ºjó≤àH ⪡JG ób ''ΩÉÑjÉ°S'' á«dÉ£j’G ácô°ûdG ¿G
»àdG äÉ≤Ø°üdG ∂∏J ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d hQhG ¿ƒ«∏e 200 â¨∏H IójóY §FÉ°Sƒd
''ΩÉÑjÉ°S'' âfÉc ɪc.∑GôWÉfƒ°S ácô°T ≥jôW øY hQhG ô«jÓe 8 `H äQób
∑GôWɢfƒ˘°S á˘cô˘°T ó˘°V ᢫˘dhó˘dG º˘cÉ˘ë˘ª˘dG »˘a ɢjɢ°†b Ió˘Y äô˘°TɢH ó˘b
»FÉ°†b ≥«≤ëJ πëe »g ™jQÉ°ûe »a ∂dPh ,¢ùjQÉH á«°ùfôØdG ᪰UÉ©dÉH
≈dG ácô°ûdG äQÉ°TG å«M ,É¡«∏Y »dÉ£j’G ±ô£dG ∫ƒ°üM á≤jôW »a
É¡°ùØf »gh ,ôFGõédÉH É¡d ™jQÉ°ûe 7 øe 6 »a RÉéfG äÉ«∏ªY â¡fG É¡fG
Ée QÉWG »a É«dÉ£jGh ôFGõédG »a á«FÉ°†≤dG äÉ≤«≤ëàdG πëe ™jQÉ°ûªdG
GC.¢U ¯
.Q’hO ¿ƒ«∏e 200 …hÉ°TQ áë«°†ØH ±ô©j
É«≤jôaGE ≈dGE ôjó°üà∏d ¬Lƒj É¡°†©H
Éjƒæ°S ''É«fÉμ°S'' áeÓY øe áæMÉ°T 1200 êÉàfG
»a ''É«fÉμ°S'' áeÓY øe äÉæMÉ°T êÉàfG Iô«Jh ¿G ''»Zhõe'' ™ªée ø∏YG
áæMÉ°T 1200 êÉàfGE ≈dGE π°ü«°S å«M ,á©jô°S á≤jô£H ô«°ùJ ôFGõédG
ºJ ó≤a ™ªéªdG ¢ùØf Ö°ùMh.ájQÉédG áæ°ùdG ájÉ¡f øe GAóH áæ°ùdG »a
∂dPh ôμ°ù©e áj’ƒd RÉZhG á«YÉæ°üdG á≤£æªdG »a ¢VQGC ≈∏Y ∫ƒ°üëdG
ájÉ¡f øe ájGóH ¬˘fG ™˘ª˘é˘ª˘dG ±É˘°VGh.ó˘jó˘é˘dG ™˘æ˘°üª˘dG Aɢ°ûfG π˘LG ø˘e
IQó˘≤˘dG π˘°üà˘°S å«˘M ,äɢæ˘Mɢ °ûdG êɢ à˘ fG »˘ a Gó˘ Ñ˘ «˘ °S ᢠjQɢ é˘ dG á˘ æ˘ °ùdG
øe AõL ¬«LƒJ ºà«°Sh ,áæ°ùdG »a áæMÉ°T 200h ∞dG ≈dG á«LÉàf’G
á«fGõ«˘e äQó˘bh .᢫˘≤˘jô˘a’G ∫hó˘dG ¢†©˘H ƒ˘ë˘f ô˘jó˘°üà˘dG ≈˘dG êɢà˘f’G
GC.¢U ¯
.QÉæjO QÉ«∏e 1.5 `H Qɪãà°S’G
áHÉæY »a É¡à«∏°üæb ≥∏¨J É«°ShQ
AGQRƒ˘dG ¢ù«˘FQ ¿GC ,¢ùeG ᢫˘°Shô˘ dG (∂«˘ æ˘ Jƒ˘ Ñ˘ °S) Aɢ Ñ˘ fGC ᢠdɢ ch äô˘ cP
É≤ahh.áHÉæY »a á«°ShôdG á«∏°üæ≤dG ¥ÓZGE Qôb ∞jó«aó«e …ô૪jO
᢫˘LQɢî˘dG ìGô˘à˘bG ≈˘∏˘Y ¬˘à˘≤˘aGƒ˘e ∞˘j󢫢a󢫢e ≈˘£˘YGC'' ó˘≤˘a á˘dɢcƒ˘ ∏˘ d
...áHÉæY »˘a á˘jOɢë˘J’G ɢ«˘°Shô˘d á˘eɢ©˘dG ᢫˘∏˘°üæ˘≤˘dG ¥Ó˘ZÉE˘H ᢫˘°Shô˘dG
Gòg ò«Øæàd áeRÓdG ô«HGóàdG PÉîJÉH ,á«°ShôdG á«LQÉîdG IQGRh ∞«∏μJh
h.¥ ¯
.''2016 ¿GƒL 30 ≈àM QGô≤dG
¿É```````°ùª∏J
äÉjôëdÉH á°UÉN IOÉe 12 êGQOÉEH GhOÉ°TGC
π«Øc ójóédG Qƒà°SódG ¿hôÑà©j ¿ƒ°üàîe
á«YÉ``````ªédGh ájOôØdG äÉjôëdG ¿Éª°†H
≈∏Y ¬≤«Ñ£àH ø«Ø∏μª˘dGh ¿ƒ˘fɢ≤˘dG »˘a ø˘«˘°üà˘î˘ª˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ô˘Ñ˘à˘YG
á«ÑjQóàdG á°TQƒdG äÉ«dÉ©a »a º¡àcQÉ°ûe ∫ÓN äÉÄ«g IóY iƒà°ùe
,AÉKÓãdG Ωƒ«dG ºààîJh ,¢ùeG ∫hG â≤∏£fG »àdG ¿É````°ùf’G ¥ƒ≤M ∫ƒM
âeÉb iôNG äGQÉ°ùªd ÉéjƒàJ á«°SÉ°SG á£ëªc AÉL ójóédG Qƒà°SódG ¿G
á˘ë˘dɢ°üª˘dɢH ≥˘∏˘©˘J ɢe ɢª˘«˘°S ’ ᢫˘°Vɢª˘dG äGƒ˘æ˘°ùdG ∫Ó˘N ô˘FGõ˘ é˘ dG ɢ ¡˘ H
É¡dÓN âfÉc AGOƒ°S ájô°ûY ó©H Ö©°ûdG AÉæHG äóMh »àdGh ,á«æWƒdG
󢫢Mƒ˘à˘H í˘ª˘°ùj ’ ɢ¡˘æ˘«˘M ™˘°Vƒ˘dG ¿É˘c ɢ ª˘ c á˘ Ñ˘ Fɢ Z ᢠdhó˘ dG äɢ °ù°SƒD˘ e
íª°S á≤«ªY äÉMÓ°UG øe ôFGõédG ¬H äôqe Ée ¿G É°†jG GhócqGCh ,∞bGƒªdG
hG I’GƒªdG »a AGƒ°S ø«jôFGõédG ø«H »≤aGƒJ …ƒ°†Y Qƒà°SO π«μ°ûàH
¿É°ùf’G ¥ƒ≤M ájɪM ´hô°ûe ¿G º˘¡˘æ˘e ó˘j󢩢dG ∞˘î˘j º˘dh.ᢰVQɢ©˘ª˘dG
õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y á˘jQƒ˘¡˘ª˘é˘dG ¢ù«˘FQ äɢeɢª˘à˘gG äɢjƒ˘dhG ø˘e ɢ°†jG ô˘ Ñ˘ à˘ ©˘ j
,¬àeÉîa øe Iôªà°ùe á©HÉàªH ≈¶ëj ∞∏ªdG Gòg ¿G π«dóH á≤«∏ØJƒH
IOƒ˘°ùe ¿G ɢ°†jG ø˘jó˘cƒD˘e ,√OGƒ˘e ø˘e ô˘«˘ã˘μ˘dG »˘a ɢ뢰VGh Gó˘ H ∞˘ ∏˘ e ƒ˘ gh
áFɪdÉH 50 ≈dG â∏°Uh áÑ°ùæH äGô««¨J âaôY ôFGõé∏d ójóédG Qƒà°SódG
IójóL OGƒe »a É°SÉ°SG â∏ãªJ äGô««¨J »gh ,ºjó≤dG Qƒà°SódÉH áfQÉ≤e
äGAGófh äÉMƒªW Ö°ùM ɢ¡˘Ø˘«˘«˘μ˘Jh ɢ¡˘∏˘j󢩢J º˘J iô˘NG hG ɢ¡˘LGQOG qº˘J
ΩAÓàJ ó©J ºd É¡f’ ÉgAɨdG º
q J iôNGh ,á«°SÉ«°ùdG äÉ≤Ñ£dGh ™ªàéªdG
12 OƒLƒd ºgAÉæK É°†jG GhóHG ɪc ,OÓÑ∏d »YɪàL’Gh »°SÉ«°ùdG ™°VƒdGh
≥Mh ô˘¡˘ª˘é˘à˘dG ≥˘ë˘H ≥˘∏˘©˘J ɢe ɢª˘«˘°S ’h ,¿É˘°ùf’G ¥ƒ˘≤˘ë˘H ≥˘∏˘©˘à˘J IOɢe
äGQɢ«˘Jh äÓ˘à˘μ˘J »˘a á˘cQɢ°ûª˘dG ≥˘Mh äɢ «˘ ©˘ ª˘ é˘ dG ø˘ jƒ˘ μ˘ Jh π˘ «˘ μ˘ °ûJ
.á«°SÉ«°S
»fÉ°ùª∏àdG.´ ¯
ájQGO’G ídÉ°üª∏d ø°ùëdG ô«°ùdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDJ Ée ÉÑdÉZ
πFÉ°SôdG πgÉéàH I’ƒ∏d ôeGhGC ¬LƒJ á```````«∏NGódG
äGQÉW’EG ó°V áHPÉμdG äÉjÉ°TƒdG …OÉØJh ádƒ¡éªdG
I’ƒdG πc ≈˘dGE á˘ª˘«˘∏˘©˘J ,᢫˘∏˘ë˘ª˘dG äɢYɢª˘é˘dGh ᢫˘∏˘NGó˘dG IQGRh â¡˘Lh
ô«°ùdG ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDJ Ée ÉÑdÉZ »àdG ,Qó°üªdG ádƒ¡ée πFÉ°SôdG ¢Uƒ°üîH
≈∏Y ,᫪°SQ á∏°SGôe »a ,IQGRƒdG äOó°Th .ájQGO’G ídÉ°üª∏d ø°ùëdG
PÉîJG ™æªH á«°VÉ≤dG ,∫Ó°S ∂dɪdG óÑY ∫h’
C G ôjRƒdG ᪫∏©J ≥«Ñ£J
ádƒ¡ée äÉjÉ°Th ≈∏Y AÉæH º¡à£∏°S âëJ πeÉY QÉWG …GC ≥M »a äGQGôb
ÉjÉ°†≤dG É«æãà°ùe ,QÉÑàYG …GC äÓ°SGôªdG √òg πãe AÉ£YG ΩóYh Qó°üªdG
ó«≤àdÉH I’ƒdG IQGRƒdG äôeCGh .»æWƒdG øe’
C G ¢üîJ πFÉ°ùªH π°üàJ »àdG
ø««∏ëªdG ø«dhƒD°ùªdG »bÉH QÉ£NGEh Égò«ØæJ ≈∏Y πª©dGh ᪫∏©àdG √ò¡H
ø˘e á˘eõ˘M 󢩢H Qó˘°U QGô˘ ≤˘ dG Gò˘ g ¿GC ,ô˘ cò˘ dɢ H ô˘ jó˘ é˘ dG .ɢ gGƒ˘ à˘ ë˘ ª˘ H
á≤«∏Ø˘Jƒ˘H õ˘jõ˘©˘dG ó˘Ñ˘Y á˘jQƒ˘¡˘ª˘é˘dG ¢ù«˘FQ ɢgô˘bGC ¿GC ≥˘Ñ˘°S äGAGô˘L’
E G
™aQ QÉWGE »a 2014 ôѪaƒf ∞°üàæe »a AGQRƒdG ¢ù∏éªd ´ÉªàLG ∫ÓN
h.¥ ¯
.äGQOÉѪdG ™«é°ûJh äGQÉW’
E G πªY π«¡°ùJh ô««°ùàdG ºjôéJ
ôjôëàdG ¢û«éH §HÉ°Vh ¢SÉaÉa’CG »°ù°SƒDe óMGC
¬∏dG áeP »a áMÉj ß«ØëdG óÑY
á«cGôà°T’G iƒ≤dG á¡ÑL »°ù°SƒDe ∫hG áMÉj ß«ØëdG óÑY ¢ùeG ∫hGC »aƒJ
ódh IQÉ°TÓd.áæ°S 83 õgÉf ôªY øY ,»æWƒdG ôjôëàdG ¢û«L »a §HÉ°Vh
,¿GƒMôØjG á≤£æªH ƒ°ùJG ájô≤H 1933 »ØfÉL 26 »a ''ß«ØëdG »°S''
≥ëàdG áæ°S 21 ôªY »ah …ôFGõédG Ö©°ûdG ÜõëH ¬HÉÑ°T »a ÉMÉj ≥ëàdG
É°ùfôa ≈dG »Øf ºK ,É£HÉ°V íÑ°UG øjG »Ñ©°ûdG »æWƒdG ¢û«édG ±ƒØ°üH
OÓÑdG ≈dG Oƒ©«d á£∏°ùdG ≈∏Y á«cGôà°T’G iƒ≤dG á¡ÑL äOôªJ ¿G ó©H
GC.¢U ¯
.á«HõëdG ájOó©àdG íàa ó©H
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
∫Gƒe’CG ¿GC ócƒDj »ª°TÉ¡dG √ódGhh ójõj …hɨe ´ÉaO
É`ª¡JAGô`ÑH ÖdÉ``£jh á«Yô°T ɪ¡HÉ``°ùëH IOƒ``LƒªdG
…hɨe √ódGhh (ôFGõédG ∫Éàfƒc ácô°ûd π≤ædG ´ôa ôjóe)¢SÉ«dGE ójõj …hɨe ø«ª¡àªdG ´ÉaO áÄ«g ,¢ùeG äócG
á«°†b ¢Uƒ°üîH ᪰UÉ©dG äÉjÉæL áªμëe ΩÉeGC áÑbGôªdG Ωɶf á≤Ø°U ¢Uƒ°üîH (QÉ°ûà°ùe) »ª°TÉ¡dG
.ɪ¡«dGE áHƒ°ùæªdG º¡àdG øe IAGôÑdG ɪ¡d á°ùªà∏e ''áYhô°ûe'' ɪ¡JÉHÉ°ùM »a IOƒLƒªdG ∫Gƒe’G ¿G 1∑GôWÉfƒ°S
ᢢ˘aô˘˘˘˘Z hGC ᢢ˘˘eɢ˘˘˘©˘˘˘˘dG
PÉà°S’
C G ∫Ébh .''ΩÉ¡J’G
Gò˘g »˘a »˘˘Hô˘˘©˘˘dG âjGC
ô˘˘°Vɢ˘ë˘˘˘e ¿G O󢢢°üdG
᫢Fɢ°†≤˘dG ᢫˘£˘Ñ˘°†dG
¿Éª¡àª˘dG •Qƒ˘J »˘à˘dG
ø˘˘H’Gh Ü’
C G …hɢ˘¨˘˘˘e
≈˘˘∏˘˘Y ò˘˘NƒD˘˘J ¿GC 󢢢H’
…GC) ∫’óà˘°S’G π˘«˘Ñ˘°S
’''h (äÉeƒ∏©e Oôée
á˘dOGC ɢgQÉ˘Ñ˘à˘YG ø˘μ˘ª˘j
óbh .''ø«ª¡àªdG øjóJ
´É˘aO á˘Ä˘«˘g äô˘˘Ñ˘˘à˘˘YG
áHÉ«ædG'' ¿G ø«ª˘¡˘à˘ª˘dG
π«dO …GC Ωó≤J ºd áeÉ©dG
ÉeÉb ø«ª¡àªdG ¿GC åÑàj
á˘Hƒ˘°ùæ˘ª˘dG ∫ɢ˘©˘˘a’
C ɢ˘H
Üɢ«˘Z »˘˘ah ɢ˘ª˘˘¡˘˘«˘˘dGE
á˘Ä˘«˘g ∫ƒ˘≤˘J- π˘«˘dó˘˘dG
IAGôÑH ÖdÉ£f''-´ÉaódG
.''ø«ª¡àªdG
ᢢ˘ª˘˘˘μ˘˘˘ë˘˘˘˘e âfɢ˘˘˘ch
ó˘b ô˘FGõ˘é˘dG äɢ˘jɢ˘æ˘˘L
Éeƒj 22 òæe â≤∏£fG
ɪ¡àe 19 áªcÉëe »a
É«©«Ñ˘W ɢ°üT 12)
(ø«jƒæ©e ¢UÉî°TGC 4h
Qɢ˘Ñ˘˘c º˘˘˘¡˘˘˘æ˘˘˘«˘˘˘H ø˘˘˘e
™˘ª˘é˘ª˘H ø˘«˘dhƒD˘°ùª˘dG
Gò˘˘˘ch ∑Gô˘˘˘˘Wɢ˘˘˘fƒ˘˘˘˘°S
ᢢ˘«˘˘˘æ˘˘˘Wh äɢ˘˘˘cô˘˘˘˘°T
ÖÑ˘˘˘°ùH ᢢ˘˘«˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘æ˘˘˘˘LGCh
äÉjɢæ˘L »˘a º˘¡˘WQƒ˘J
á≤∏©àe IOó©à˘e í˘æ˘Lh
.OÉ°ùØdÉH
h.¥ ¯
™˘˘˘˘˘˘e IQɢ˘˘˘˘˘°ûà˘˘˘˘˘˘˘°S’G
ᢢ«˘˘fɢ˘ª˘˘d’
C G ᢢcô˘˘˘°ûdG
GócƒD˘e ''∑QGƒ˘μ˘fƒ˘a''
ɢ˘ª˘˘¡˘˘d ᢢbÓ˘˘Y ’ ¬˘˘˘fGC
áÑbGôªdG Ωɶf á≤Ø°üH
ᢢª˘˘¡˘˘˘J G󢢢©˘˘˘Ñ˘˘˘à˘˘˘°ùe
»a PƒØædG ∫Ó˘¨˘à˘°SG''
.''ɪ¡≤M
π˘Zô˘H Pɢ˘à˘˘°S’
C G ∫ɢ˘bh
∞««μJ ¿G √QhóH ódÉN
¢Sɢ°SGC ≈˘∏˘Y º˘FGô˘é˘˘dG
á«©ªL IOÉ«bh º«¶æJ''
π˘Ñ˘b ø˘e ¿É˘c ''QGô˘°TGC
᫢Fɢ°†≤˘dG ᢫˘£˘Ñ˘°†dG
¬˘˘˘Ñ˘˘˘°ùM ô˘˘˘e’
C G Gò˘˘˘˘gh
¿’
C ''∫ƒ˘Ñ˘˘≤˘˘e ô˘˘«˘˘Z''
''¿G ó˘H’ ∞˘˘«˘˘«˘˘μ˘˘à˘˘dG
ᢢHɢ˘«˘˘æ˘˘dG ø˘˘e Q󢢢°üj
…QÉédG ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dGh
¢Vô˘¨˘H ɢ˘¡˘˘H π˘˘ª˘˘©˘˘dG
ô«˘Z äGRɢ«˘à˘eG Aɢ£˘YGE
''ô˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘˘d IQô˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e
∫ɢé˘e »˘a Iƒ˘°Tô˘dG''h
''á«eƒª©dG äÉ≤˘Ø˘°üdG
OGôe ô«bR PÉà°S’
C G ∫É≤a
Éfƒμj ºd ø«ª¡àªdG ¿G
∑GôWÉfƒ°ùH ø˘«˘Ø˘Xƒ˘e
¢ù«˘Fô˘dɢH ɢ«˘≤˘à˘∏˘j º˘dh
Ωɢ˘˘˘˘©˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘j󢢢˘˘ª˘˘˘˘˘dG
ó˘ª˘ë˘˘e ∑Gô˘˘Wɢ˘fƒ˘˘°ùd
.''¬FÉæHGC hGC ¿Éjõe
Oƒ˘˘≤˘˘˘©˘˘˘dG ¿G ±É˘˘˘°VGCh
Ωɶf á≤Ø°üH á≤∏©àªdG
ó˘˘b âfɢ˘c á˘˘Ñ˘˘bGô˘˘ª˘˘˘dG
Ωô˘Ñ˘˘j ¿G π˘˘Ñ˘˘b âeô˘˘HGC
Oƒ˘˘≤˘˘Y ¿É˘˘ª˘˘˘¡˘˘˘à˘˘˘ª˘˘˘dG
™e ¿Éª¡àªdG ɢ¡˘eô˘HGC''
ɢ˘gOɢ˘Ø˘˘j’
E '' ᢢcô˘˘˘°ûdG
∫ƒ˘˘M äɢ˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘H
π˘˘˘˘≤˘˘˘˘æ˘˘˘˘dG äɢ˘˘˘cô˘˘˘˘°T
Gò˘˘˘˘ch ô˘˘˘˘FGõ˘˘˘˘é˘˘˘˘dɢ˘˘˘˘H
∫Éée »a äɢeƒ˘∏˘©˘ª˘H
᫢μ˘æ˘Ñ˘dG äÓ˘eɢ©˘ª˘dG
Oó°Th .''ájOÉ°üà˘b’Gh
∫Gƒ˘e’
C G π˘˘c ¿G ≈˘˘∏˘˘Y
ÜÉ°ùë˘H äó˘Lh »˘à˘dG
Óa'' á«Yô°T'' ¬«∏cƒe
-ɢª˘¡˘à˘©˘Hɢà˘e ø˘μ˘˘ª˘˘j
á˘˘ë˘˘æ˘˘˘L''`H -¬˘˘˘Ñ˘˘˘°ùM
.''∫Gƒe’
C G ¢†««ÑJ
º˘¡˘à˘d á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ɢ˘eGC
ΩGôHGE »˘a á˘cQɢ°ûª˘dG''
á˘˘Ø˘˘dɢ˘î˘˘e äɢ˘≤˘˘Ø˘˘˘°U
᫢©˘jô˘°ûà˘dG Ωɢμ˘MÓ
C ˘d
-¿Éª¡˘à˘ª˘dG ™˘Hƒ˘J ó˘bh
QGô˘b »˘a AɢL ɢª˘Ñ˘°ùM
ᢢjɢ˘æ˘˘é˘˘H'' -ᢢdɢ˘˘M’G
º«¶æ˘J »˘a á˘cQɢ°ûª˘dG
íæLh ''QGô°TGC á«©ªL
ΩGôHGE »a ácQÉ°ûªdG ''
á˘˘Ø˘˘dɢ˘î˘˘e äɢ˘≤˘˘Ø˘˘˘°U
᫢©˘jô˘°ûà˘dG Ωɢμ˘MÓ
C ˘d
…QÉédG ᢫˘ª˘«˘¶˘æ˘à˘dGh
¢Vô˘¨˘H ɢ˘¡˘˘H π˘˘ª˘˘©˘˘dG
ô«˘Z äGRɢ«˘à˘eG Aɢ£˘YGE
''ô˘˘˘«˘˘˘¨˘˘˘∏˘˘˘˘d IQô˘˘˘˘Ñ˘˘˘˘e
∫ɢé˘e »˘a Iƒ˘°Tô˘dG''h
''á«eƒª©dG äÉ≤˘Ø˘°üdG
''∫Gƒ˘e’
C G ¢†«˘«˘Ñ˘˘J''h
Pƒ˘Ø˘æ˘dG ∫Ó˘˘¨˘˘à˘˘°SG''h
ójóÑJ »a ácQÉ°ûªdGh
.''ᢢ«˘˘˘eƒ˘˘˘ª˘˘˘Y ∫Gƒ˘˘˘eGC
´Éaó˘dG á˘Ä˘«˘g âÑ˘dɢWh
IòJÉ°S’
C G øe áfƒ˘μ˘ª˘dG
πZôH ódÉNh OGôe ô«bR
»˘Hô˘©˘dG âjGB ¿Gô˘˘≤˘˘eh
''ó«ªéàdG QGôb ™aQ''`H
ø«ª¡àªdG äÉHÉ°ùM øY
≈∏Y É°ùfôah ôFGõédÉH
äÓjƒë˘à˘dG ¿G ¢Sɢ°SGC
IQOÉ°üdG AGƒ°S á«dɪdG
∫ɢà˘fƒ˘c'' á˘cô˘°T ø˘Y
ø˘˘˘˘Y hGC ''ô˘˘˘˘FGõ˘˘˘˘é˘˘˘˘dG
ᢢ«˘˘fɢ˘ª˘˘d’
C G ᢢcô˘˘˘°ûdG
»˘˘g ''∑QGƒ˘˘˘μ˘˘˘fƒ˘˘˘a''
hGC ájƒæ°S ìÉHQGC áHÉãªH
IQɢ°ûà˘°SG Oƒ˘≤˘Y êɢà˘f
∑QɪédG ídÉ°üe Ö°ùM
܃ÑëdG äGOQGh IQƒJÉØd ∞«ØW ™LGôJ
2015 á``æ°S ᫪μdG »a ´ÉØJQG πHÉ≤e
ô°ùØ˘jh .(á˘Fɢª˘dɢH 2.62-)
äGOQGh IQƒ˘˘˘˘Jɢ˘˘˘a ™˘˘˘˘˘LGô˘˘˘˘˘J
πμ°ûH 2015 »a ܃˘Ñ˘ë˘dG
»a QÉ©°S’
C G ¢VÉØîfÉH ¢UÉN
ájGóH òæe ᫪dÉ©dG ¥Gƒ°S’
C G
¿hõîªdG Iôah ÖÑ°ùH áæ°ùdG
™LGôJh 󢫢é˘dG ∫ƒ˘°üë˘ª˘dGh
â©LGô˘Jh .»˘æ˘«˘°üdG Ö∏˘£˘dG
ø«∏dG íª≤dG OGô˘«˘à˘°SG Qɢ©˘°SGC
∫Ó˘˘N ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG ±ô˘˘˘W ø˘˘˘e
ø˘e ≈˘dh’
C G Iô˘°û©˘dG ô˘¡˘°T’
C G
IôàØdG ¢ùØæH áfQÉ≤e 2015
Q’hO 245 ≈dGE 2014 øe
300 á˘HGô˘b π˘Hɢ≤˘e) ø˘£˘∏˘d
íª≤dG ¢ùμYh .(ø£∏d Q’hO
OGô«˘à˘°SG ô˘©˘°S ™˘Ø˘JQG ø˘«˘∏˘dG
452 ≈˘˘dGE Ö∏˘˘°üdG í˘˘ª˘˘˘≤˘˘˘dG
393 π˘˘Hɢ˘≤˘˘e ø˘˘£˘˘∏˘˘d Q’hO
ô©°S ¢†ØîfGh .ø£∏d Q’hO
ø£∏d Q’hO 200 ≈dGE IQòdG
â©bƒJh .Q’hO 244 πHÉ≤e
≠˘∏˘Ñ˘j ¿G ''hÉ˘Ø˘dG'' ᢢª˘˘¶˘˘æ˘˘e
܃Ñë∏d »ªdÉ©dG ∫ƒ°üëªdG
…G øW 2.54 ƒëf 2015 »a
á«aɢ°VGE ø˘W ¿ƒ˘«˘∏˘e 13.8
. 2014 `H áfQÉ≤e
h.¥ ¯
¿ÉEa IQò∏d áÑ°ùædÉHh .(áFɪdÉH
⨢˘˘∏˘˘˘H äGOQGƒ˘˘˘dG ᢢ˘ª˘˘˘˘«˘˘˘˘b
πHÉ≤e Q’hO ¿ƒ«∏e 872.81
Q’hO ¿ƒ˘˘«˘˘∏˘˘˘e 977.13
᫪μ˘d (á˘Fɢª˘dɢH 10.68-)
øW ¿ƒ«∏e 4.41 `H äQób
ø˘W ¿ƒ˘«˘∏˘˘e 4.1 πHÉ≤e
áÑ°ùædÉHh .(áFɪ˘dɢH 7.54+)
OGô«à°S’G ᪫b â¨∏H ô«©°û∏d
πHÉ≤e Q’hO ¿ƒ«∏e 164.58
Q’hO ¿ƒ˘˘«˘˘∏˘˘˘e 196.57
᫪μ˘d (á˘Fɢª˘dɢH 16.22-)
øW 750025.54 Qó˘˘≤˘˘˘J
øW 770222.37 π˘Hɢ≤˘˘e
≠∏Ñàd OQƒà°ùªdG ø«∏dG íª≤dG
π˘Hɢ≤˘e Q’hO Qɢ«˘∏˘e 1.61
1.6 +) Q’hO QÉ«∏e 1.58
¬à«ªc â©ØJQG ɪæ«H (áFɪdÉH
πHÉ≤e øW ¿ƒ˘«˘∏˘e 6.74 `H
23.96+) øW ¿ƒ«∏e 5.43
íª≤dG ¢Uƒ°üîHh .(á˘Fɢª˘dɢH
IQƒ˘˘Jɢ˘a ⩢˘˘LGô˘˘˘J Ö∏˘˘˘°üdG
783.53 ≈˘˘˘˘˘˘˘dGE äGOQGƒ˘˘˘˘˘˘˘dG
784 π˘Hɢ≤˘˘e Q’hO ¿ƒ˘˘«˘˘∏˘˘e
(áFɪdÉH 0.06-) Q’hO ¿ƒ«∏e
™LGôJ OQƒà°ùª˘dG º˘é˘ë˘dG ɢeG
πHÉ≤e øW ¿ƒ«∏e 1.76 ≈dGE
10.87-) øW ¿ƒ˘«˘∏˘e 1.97
äGOQGh IQƒ˘˘˘Jɢ˘˘˘a â∏˘˘˘˘é˘˘˘˘°S
,íª≤dG) ܃ÑëdG øe ôFGõédG
≈dGE É©LGô˘J (ô˘«˘©˘°ûdGh IQò˘dG
2015 »a Q’hO QÉ«∏e 3.43
»a Q’hO QÉ«∏e 3.54 πHÉ≤e
äɢ˘«˘˘ª˘˘μ˘˘dG ɢ˘eG
2014
≈˘˘dGE ⩢˘Ø˘˘JQG IOQƒ˘˘à˘˘°ùª˘˘dG
πHÉ≤˘e ø˘W ¿ƒ˘«˘∏˘e 13.67
É≤ahh .ø˘W ¿ƒ˘«˘∏˘e 12.29
»˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG õ˘˘cô˘˘ª˘˘˘dG Ωɢ˘˘bQ’
C
äÉ«FÉ°üM’Gh »d’
B G ΩÓYÓ
E d
â°†ØîfG ∑QɪédG ídÉ°üªd
`H ܃˘Ñ˘ë˘dG äGOQGh IQƒ˘˘Jɢ˘a
äÉ«ªμdG ÉeG á˘Fɢª˘dɢH 3.14
11.2 `H â©ØJQÉa IOQƒà°ùªdG
IQƒ˘Jɢa â∏˘é˘°Sh .ᢢFɢ˘ª˘˘dɢ˘H
ø˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘dG) í˘˘˘ª˘˘˘˘≤˘˘˘˘dG äGOQGh
áHGôb πã˘ª˘J »˘à˘dG-(Ö∏˘°üdGh
äGOQGh ø˘e ᢢFɢ˘ª˘˘dɢ˘H 70
2015- ᢢ˘æ˘˘˘°ùd ܃˘˘˘Ñ˘˘˘ë˘˘˘dG
2.39 ≈˘dGE π˘°üà˘˘d ɢ˘Yɢ˘Ø˘˘JQG
2.37 π˘Hɢ≤˘˘e Q’hO Qɢ˘«˘˘∏˘˘e
(áFɪdÉH 1.04+) Q’hO QÉ«∏e
IOQƒ˘à˘°ùª˘dG äɢ«˘˘ª˘˘μ˘˘dG ɢ˘eG
πHÉ≤e øW ¿ƒ«∏e 8.5 â¨∏Ña
14.67 +) øW ¿ƒ«∏e 7.41
á˘ª˘«˘b â©˘Ø˘JQGh .(á˘Fɢ˘ª˘˘dɢ˘H
çóëdG
Iô¨°üe á°ù°SƒDe ∞dGC 90 çGóëà°SG
ájQÉédG áæ°ùdG ∫ÓN »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
܃æédG »a 𫨰ûàdG :…RɨdG óªëe
áeƒμëdG πªY »a ájƒdh’CÉH ≈¶ëj
óªëe »YɪàL’
E G ¿É˘ª˘°†dGh π˘«˘¨˘°ûà˘dGh π˘ª˘©˘dG ô˘jRh ìô˘°U
܃æédG ≥WÉæe »a 𫨰ûàdG ¿GC QGQOGC áj’ƒH ¢ùeGC …RɨdG
𫨰ûàdG ¢Uôa áÑcGƒªd áeƒμëdG πªY »a ájƒdh’
C ÉH ≈¶ëj
»Øë°U AÉ≤d ∫ÓN ôjRƒ˘dG í˘°VhGCh .≥˘WÉ˘æ˘ª˘dG √ò˘¡˘H á˘MÉ˘à˘ª˘dG
∞∏e ¿GC áj’ƒdG √òg ≈dGE É¡H ΩÉb »àdG IQÉjõdG ¢ûeÉg ≈∏Y ¬£°ûf
πªY »a ájƒdh’
C ÉH ≈¶ë˘j'' ܃˘æ˘é˘dG ≥˘Wɢæ˘e »˘a π˘«˘¨˘°ûà˘dG
𫨰ûàdG ¢Uôa áÑcGƒe ≈dGE á«eGôdG ÉgOƒ¡L øª°V áeƒμëdG
»a õμJôj ¬LƒàdG Gòg ¿GC …RɨdG ôcPh ''.≥WÉæªdG √ò¡H áMÉàªdG
≥«°ùæàdÉH IójóL á«æjƒμJ Ö©°T çGóëà°SG ≈∏Y ¬ÑfGƒL ¢†©H
π«gÉCàdG øª°†j ɪH ø««æ˘¡˘ª˘dG º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ø˘jƒ˘μ˘à˘dG ´É˘£˘b ™˘e
Qɪãà°S’
E G ≈∏Y õ«côàdG ™e áMÉàªdG π¨°ûdG ¢Uôa áÑcGƒeh
IóYGh ó©J »àdG ájƒ«ëdG äÉYÉ£≤dG ¢†©H »a ɪ«°S èàæªdG
á˘Mɢ«˘°ùdGh á˘MÓ˘Ø˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘Y π˘¨˘˘°ûdG Ö°Uɢ˘æ˘˘e ô˘˘«˘˘aƒ˘˘à˘˘d
ɪ«ah .܃æédÉH á∏eÉ©dG äÉcô°ûdG ÖfÉL ≈dGE Gògh äÉeóîdGh
øe ɪ¡ØJ ∑Éæg ¿GC ôjRƒdG ócGC »æ¡ªdG êÉeO’
E G èeÉfôÑH ≥∏©àj
܃æédG iƒà°ùe ≈∏Y è˘eɢfô˘Ñ˘dG Gò˘g ™˘bGƒ˘d á˘eƒ˘μ˘ë˘dG ±ô˘W
å«M ≥WÉæªdG √òg äÉ«°Uƒ°üN ≈dGE ô¶ædÉH á«FÉædG ≥WÉæªdGh
á«∏ëªdG äÉ£∏°ùdG ™e ≥«°ùæàdÉH πª©dG -±É°VGC ɪc- …ôéj
ôjRƒdG ócGC áÑ°SÉæªdÉHh .èeÉfôÑdG Gòg øª°V º¡JÉLÉ«àMG ô°üëd
øe π¨°ûdG á«bôJ »a ''áeÉg Iƒ£N'' ôÑà©J Qƒà°SódG á≤«Kh ¿GC
Rõ©Jh …ôFGõL πμd ∫ƒØμªdG π¨°ûdG ≥ëd É¡°ùjôμJ ∫ÓN
…RɨdG QÉ°TGCh .ø«°ùæédG ø«H IGhÉ°ùªdG GCóÑe ¢SôμJh á«aÉØ°ûdG
𫨰ûàdG á«bôJ á°SÉ«°S »a Iôªà°ùe ádhódG ¿GC ¥É«°ùdG äGP »a
Iô¨°üe á°ù°SƒDe ∞dGC 90 çGóëà°SG ≈dGE Oó°üdG Gòg »a Gô«°ûe
¢ùØf »ah
.ájQÉédG áæ°ùdG ∫ÓN »æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y
᪰UÉ©H É¡«∏Y ™∏WGE á«fÉÑ°T äGQOÉÑe ´É£≤dG ôjRh øªK QÉW’
E G
»àdGh äGhô°†îdG áYGQõ˘d ᢫˘MÓ˘a á˘£˘°ûfÉC˘H ≥˘∏˘©˘à˘J á˘j’ƒ˘dG
.»∏ëªdG êÉàf’
E G ºYO »a áªgÉ°ùªdG øe âæμe
h. ¥¯
:á°Sƒ∏¡ªdG ¢UGôb’CG
¢UGô````bGC è````````jhô```J º``bÉ```ØJ
¿Gô``gƒH ''πjôJƒØjQ''h''…RÉ```à°ùcGE''
á°UÉNh á°Sƒ∏¡ªdG ¢UGôb’
C G èjhôàd ºbÉØJ ¿GôgƒH π«é°ùJ ºJ
ΩÉbQ’
C G ¬àæ«H Ée ≥ah ''…RÉà°ùcGE''h ''πjôJƒØjQ'' »Yƒf øe
øe’
C G ¢ù«FQ ôcPh .áj’ƒdG øeGC ídÉ°üe πÑb øe ¢ùeGC áeó≤ªdG
™˘e Aɢ≤˘d ∫Ó˘N …ô˘°UGƒ˘f í˘dɢ°U ᢢWô˘˘°ûdG ÖbGô˘˘e »˘˘F’ƒ˘˘dG
áj’ƒdÉH áWô°ûdG äÉWÉ°ûf á∏«°üM ¢Vô©d ¢ü°üN áaÉë°üdG
¢UGôb’
C G è˘jhô˘J »˘a ɢYɢ°ùJG É˘æ˘¶˘M’ ó˘≤˘d'' »˘°Vɢª˘dG Ωɢ©˘∏˘d
ÉjÉ°†≤dG OóY ≈dGE ô¶ædÉH Iô«N’
C G áfh’
B G »a ¿GôgƒH á°Sƒ∏¡ªdG
ÉæëdÉ°üe É¡àédÉY »àdG »eGôL’G •É°ûædG Gò¡H á∏°üdG äGP
áæ°ùdG »F’ƒdG øe’
C G ídÉ°üe äõéM óbh 2015’’. ΩÉY ∫ÓN
¢Sƒ∏¡˘e ¢Uô˘b ∞˘dGC 99 ƒëf äÉ«∏ªY Ió˘Y ∫Ó˘N ᢫˘°Vɢª˘dG
12 ƒëf πHÉ≤e ''πjôJƒØjQ''h ''…RÉà°ùcGE'' »Yƒf øe É¡à«Ñ∏ZGC
óbh .±É©°VGC 8 ∫OÉ©J IOÉjõH …GC 2014 áæ°S ∫ÓN ¢Uôb ∞dGC
á«FÉ°†≤dG áWô°ûdG ídÉ°üe É¡H âeÉb »àdG äÉjôëàdG äôØ°SGC
áeÉg ÉjÉ°†b πM ≈∏Y äGQóîªdG áëaÉμe ábôa á°UÉN ¿Gôgƒd
á°Sƒ∏¡ªdG ¢UGôb’
C ÉH IôLÉàª∏d äÉHÉ°üY ∂«μØJ øe âæμe
QÉ°TGC ɪc ájQÉfh AÉ°†«H áë∏°SGC É¡JRƒëH âfÉc É¡æe ¢†©ÑdG
IôLÉàªdG áëaÉμª˘d á˘eQɢ°üdG ô˘«˘HGó˘à˘dG ΩɢeGC'' .∫ƒ˘Ä˘°ùª˘dG äGP
äGQóîªdG èjhôJ •É°ûf ¬éJG (èdÉ©ªdG ∞«μdG) …óæ¡dG Öæ≤dÉH
∫ƒÄ°ùªdG ¢ùØf ìô°U ɪc ''á°Sƒ∏¡ªdG ¢UGôb’
C G ƒëf ôãcGC
.áØ«ØîdG äGQóîªdG èjhôàd •É°ûædG Gòg ™HÉW ≈dGE QÉ°TGC …òdG
QÉéJ’G »a ®ƒë∏e ™LGôJ ≈dGE á∏«°üëdG ô«°ûJ QÉW’
E G Gòg »ah
5 øe πbÉCH Qó≤j »dɪLGE …ƒæ°S õéM ™e èdÉ©ªdG ∞«μdÉH
»a IQƒ¶ëªdG IOɪdG √òg øe äGRƒéëªdG ¿GC ø«M »a ô«WÉæb
™°Vh ≈∏Y ΩÉ©dG Gòg ÉfõcQ ó≤d'' .øW 22 äRhÉéJ ób 2014
''äGQóîªdÉH QÉéJ’G ∫Éée »a §°ûæJ äÉHÉ°üY •É°ûæd óM
è˘Fɢà˘æ˘dG ᢫˘ª˘gGC ≈˘∏˘Y Gó˘cƒD˘e …ô˘°UGƒ˘f í˘dɢ°U í˘°VhGC ɢ˘ª˘˘c
≈∏Y π°†a’
C G ∫Ó¨à˘°S’G ≈˘∏˘Y Oɢª˘à˘Y’ɢH ɢ¡˘«˘∏˘Y π˘°üë˘ª˘dG
1023 ∞«bƒJ ºJ á∏«°üëdG ¢ùØf Ö°ùMh .»eGôL’G ΩÓ©à°S’G
»a ÉWQƒàe 220 º¡æe äGQóîªdÉH á∏°üàe ÉjÉ°†b »a É°üî°T
800 »dGƒM ∞«bƒJ 2014 áæ°S äó¡°T óbh .äGQóîªdG ™«H
.äGQóîªdG áëaÉμe QÉWGE »a ¢üî°T
h. ¥¯
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
06
''ájƒ¡édG ¥QGƒØdG ≈∏Y AÉ°†≤dGh á«YɪàL’G ádGó©dG á«bôJh »YɪàL’G øjÉÑàdG øe π«∏≤àdG'' ≈∏Y πª©j
:ÜÉ``¡°T ≥```jó`°U
Iô≤à°ùeh ájƒb ôFGõéd ¢ù°S’CG ™°†J Qƒà°SódG á©LGôe
áæ«£æ°ù≤H ¢ùeGC ¬H ìô°U ɪѰùM Iô≤à°ùeh ájƒb ôFGõéd ¢ù°S’
C G ™°†j ''™ªàée ´hô°ûe'' Qƒà°SódG á©LGôe ó©J
.ÜÉ¡°T ≥jó°U ó«°ùdG »WGô≤ªjódG »æWƒdG ™ªéàdG º°SÉH ≥WÉædG
.''OÉ°ùØdG øe πbGC áÑ°ùf ∑Éæg á«bô˘à˘d á˘dhó˘dG ™˘«˘é˘°ûJ ≈˘∏˘Y »WGô≤ªjódG »æWƒ˘dG ™˘ª˘é˘à˘dG
h. ¥¯
≥∏©àªdG ÖfÉé∏d ¬bô£J iódh Ö°Uɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e »˘˘˘˘˘a IGCô˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘dG øe 31 IOɪ∏d Oó°üdG Gòg »a
∂°Sɢª˘à˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ®É˘˘Ø˘˘ë˘˘dɢ˘H π˘˘˘˘˘NGO äɢ˘˘˘˘«˘˘˘˘˘dhƒD˘˘˘˘˘°ùª˘˘˘˘˘˘dG Qƒ˘à˘°Só˘dG ᢢ©˘˘LGô˘˘e ´hô˘˘°ûe ™ªé˘J ∫Ó˘N Üɢ¡˘°T í˘°VhGCh
º°SÉH ≥WÉædG ó˘cGC »˘Yɢª˘à˘L’G äGQGO’
E Gh äɢ˘˘˘˘°ù°SƒD˘˘˘˘˘˘ª˘˘˘˘˘˘dG Ωƒ˘¡˘Ø˘e ∫ɢNOGE ¿ÉC˘H ɢ˘ë˘˘°Vƒ˘˘e »aÉ≤ãdG õcôªdÉH ™ªL …ƒ¡L
»WGô≤ªjódG »æWƒ˘dG ™˘ª˘é˘à˘dG ¿ÉC˘H Üɢ¡˘°T ±OQGC ᢫˘eƒ˘ª˘©˘˘dG ∫ɢLô˘dG ø˘«˘H IGhɢ°ùª˘dG õ˘jõ˘©˘J §°SƒH ¢ùjOÉH øH ó«ªëdG óÑY
Qƒà°SódG á©LGôe ´hô°ûe ¿ÉCH ¿ÉC˘H âÑ˘KGC'' »˘fG󢫢ª˘dG ™˘˘bGƒ˘˘dG ƒg πª©dG ¥ƒ°S »a AÉ°ùædGh ø˘e Aɢ°ùæ˘dG ó˘jó˘˘Y á˘˘æ˘˘jó˘˘ª˘˘dG
ø˘e π˘«˘∏˘≤˘à˘dG'' ≈˘∏˘Y π˘˘ª˘˘©˘˘j É¡H π¨˘°ûJ »˘à˘dG äɢ°ù°SƒD˘ª˘dG á«bôJ πLGC øe ''áeÉg Iƒ£N'' Üõ˘˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘dG äÓ˘˘˘˘˘°Vɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘e
᢫˘bô˘Jh »˘Yɢª˘à˘L’G ø˘jÉ˘Ñ˘à˘dG ᢫˘dhƒD˘°ùª˘dG Ö°Uɢæ˘e Aɢ°ùæ˘dG Aƒ°†dG §∏°S ¿GC ó©Hh .IGCôªdG ó©H'' ¬fÉCH ¬©e äÉØWÉ©àªdGh
AÉ°†≤dGh á«Yɢª˘à˘L’G á˘dG󢩢dG
Aɢ°ûfGEh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG á˘ë˘dɢ°üª˘dG
ΩÉjGC á©HQGC ΩGO âbƒDe ∞bƒJ ó©H
ɪ«ah .''ájƒ¡édG ¥QGƒØdG ≈∏Y
ó©j OÓÑdÉH ájóYÉ≤dG äÉB°ûæªdG
51 ºbQ IOɪdG ΩÉμMÉCH ≥∏©àj
Qƒ˘à˘°Só˘dG ᢢ©˘˘LGô˘˘e ´hô˘˘°ûe
ᢢ«˘˘°ùæ˘˘é˘˘dG •ô˘˘à˘˘°ûJ »˘˘˘à˘˘˘dG
≥˘˘˘aGô˘˘˘à˘˘˘°S iô˘˘˘NGC ᢢ˘∏˘˘˘Mô˘˘˘e
≈˘˘∏˘˘YGC ó˘˘∏˘˘≤˘˘à˘˘d ᢢjô˘˘FGõ˘˘˘é˘˘˘dG
Ióªd OÓÑ∏d iôÑμdG ä’ƒëàdG
ᢢ˘dh󢢢dɢ˘˘H äɢ˘˘«˘˘˘dhƒD˘˘˘°ùª˘˘˘dG
øe πb’
C G ≈∏Y ÉeÉY øjô°ûY
ᢢ«˘˘eƒ˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ᢢ˘Ø˘˘˘«˘˘˘Xƒ˘˘˘dGh äGQÉ«°ùdG ™æ°üe ∞fÉCà°ùj ΩÉjGC á©HQGC ΩGO âbƒDe ∞bƒJ ó©H .''äGQOÉѪdG ôjôëJ ƃ∏H πLGC
C G ájÉ¡f »a êÉàf’
E G (¿Gôgh) äÓ«∏J …OGƒd ''ƒfhQ'' âfÉc GPGE ¬fGC ≈dGE QÉ°TGC ¿GC ó©Hh
AÉ°†YGC √QÉKGC …òdG ''∫óédG''h ´ƒÑ°S’
ƒ
f
h
Q
'
'
á
°
ù
°
S
D
ƒ
e
á
j
ô
j
ó
ª
d
¿É«H »a ¢ùeGC º∏Y ɪѰùM ,…QÉédG ''Qƒà°Só∏d á«FõédG á©LGôªdG''
êQÉî˘dɢH á˘jô˘FGõ˘é˘dG ᢫˘dɢé˘dG
A
ƒ
°
S
≈
d
E
G
â
b
D
ƒ
ª
d
G
∞
b
ƒ
à
d
G
Gòg ÖÑ°S ™Lôjh'' .''êÉàfGE ôFGõédG Ωɢ¶˘˘f â∏˘˘NOGC 2008 »a
∂ÄdhGC ¿GC ÜÉ¡°T ó«°ùdG ôÑàYG
C G π«ãªJ πLGC øe ''äÉWƒμdG''
¿hô˘°ûæ˘j'' ø˘jò˘dG ¢UɢT’
C G OQh ɪc ''á«FÉæãà°SG á«à°ù«Lƒd äÉHƒ©°Uh ájƒédG ∫GƒM’
ä
G
Q
ó
b
™
a
Q
'
'
¿
C
G
Q
ó
°
ü
ª
d
G
ä
G
P
R
ô
H
C
G
h
.
á
°
ù
°
S
D
ƒ
ª
d
G
¿
É
«
H
»
a »˘a IGCô˘ª˘∏˘d π˘°†aGC »˘˘°Sɢ˘«˘˘°S
''¿ƒ˘Ä˘£˘î˘e Aɢ˘°üb’
E G Iô˘˘μ˘˘a
á
«
Ñ
∏
à
d
É
j
ƒ
æ
°
S
I
ó
M
h
∞
d
C
G
3
5
≈
d
E
G
∞
d
C
G
2
5
ø
e
™
æ
°
ü
ª
∏
d
ê
É
à
f
E
’
G ´hô˘°ûª˘dG ¿GC ô˘Ñ˘à˘YG ô˘FGõ˘˘é˘˘dG
øe 24 ºbQ IOɪdG ¿ÉCH ÉaOôe
i
O
C
G
'
'
…
O
Ó
H
»
a
™
æ
°
U
∫
ƒ
Ñ
e
É
°
S
'
'
I
Q
É
«
°
S
≈
∏
Y
ó
j
G
õ
à
ª
d
G
Ö
∏
£
d
G Qƒ˘à˘°Só˘dG ᢩ˘LGô˘ª˘d »˘dɢ뢢dG
á˘jɢª˘M ø˘ª˘˘°†J'' ´hô˘˘°ûª˘˘dG
ø«æ˘WGƒ˘ª˘dG í˘dɢ°üeh ¥ƒ˘≤˘M ájôjóe äQÉ°TGCh .''øjƒªàdG ácôM ≈∏Y âbƒDe §¨°V ≈dG Ωɢ«˘≤˘dG''`H -¬˘Ñ˘°ùM í˘ª˘˘°ù«˘˘°S
õjõ©J ≈∏˘Y ô˘¡˘°ùJh êQɢî˘dɢH ºà«°S ¬fGC ≈dGE ¿É«ÑdG ¢ùØf »a ''êÉàfGE ôFGõédG ƒfhQ'' á°ù°SƒDe õ˘jõ˘©˘J ƒ˘ë˘f iô˘˘NGC Iƒ˘˘£˘˘î˘˘H
E G ´ÉØJQG ¿Éª°V IGCôª˘dGh π˘Lô˘dG ø˘«˘H IGhɢ°ùª˘dG
º˘˘˘g󢢢∏˘˘˘H ™˘˘˘e º˘˘˘¡˘˘˘Jɢ˘˘bÓ˘˘˘Y íª°ù«°Sh 2016 §£îe »a Qô≤ªdG êÉàf’
.
ø
F
É
HõdG äÉÑ∏W á«Ñ∏àH º°SÉH ≥WÉædG ¥ô£Jh .''ÉfOÓÑH
h
.
¥
¯
.''»∏°U’
C G
∞fÉCà°ùj ¿Gôgƒd ''ƒ```````fhQ'' ™æ°üe
´ƒÑ°S’CG Gò``g ájÉ¡f »```a êÉ``àf’EG
»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ¢SQóªàdG áÑ°ùf áFɪdÉH 98
á«eƒªY äÉÄ«g ™e ≥«°ùæàdÉH ôFGõédG
Iƒ£N »˘gh ¢SQó˘ª˘à˘dG ᢫˘©˘°Vh ∫ƒ˘M
º««≤Jh ∑GQOE’ ''᪡e'' -âaÉ°VCG ɪc
±ô˘W ø˘e á˘dhò˘Ñ˘ª˘˘dG Oƒ˘˘¡˘˘é˘˘dG º˘˘é˘˘M
ø«°ùëJ ∫Éée »a á«eƒª©dG äÉ£∏°ùdG
§jôÑ˘Z ø˘H I󢫢°ùdG âYOh .¢SQó˘ª˘à˘dG
»˘˘˘Wɢ˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG ≈˘˘˘˘dEG ¿Cɢ˘˘˘°ûdG Gò˘˘˘˘g »˘˘˘˘a
±ó˘¡˘H è˘Fɢà˘æ˘dG √ò˘g ™˘e ᢫˘Yƒ˘°Vƒ˘ª˘H
ɢ¡˘fCɢ°T ø˘e äɢ«˘°Uƒ˘J ≈˘dEG π˘˘°Uƒ˘˘à˘˘dG
Ωɶ˘æ˘dG ≈˘∏˘Y ᢩ˘Lɢf äÓ˘j󢩢J ∫ɢNOEG
ìɢé˘fh ¢SQó˘ª˘J ¿É˘ª˘°†d »˘ª˘«˘∏˘©˘˘à˘˘dG
Iô˘jRh âª˘à˘˘à˘˘NGh .ᢢeOɢ˘≤˘˘dG ∫ɢ˘«˘˘LC’G
QGQOCG áj’ƒd É¡JQÉjR á«æ˘Wƒ˘dG ᢫˘Hô˘à˘dG
õcôeh ∑ƒcôæ«J IôFGóH ájƒfÉK ø«°TóàH
Iô˘FGó˘H ≈˘˘°ù«˘˘Y O’hCɢ˘H ᢢ«˘˘eC’G ƒ˘˘ë˘˘e
.øjhô°T
ɢ˘¡˘˘Jô˘˘FGO ¿CG §˘˘jô˘˘˘Ñ˘˘˘Z ø˘˘˘H âaɢ˘˘°VCGh
ô˘«˘HGó˘à˘dG ∫Ó˘N ø˘e ≈˘©˘˘°ùJ ᢢjQGRƒ˘˘dG
πNGO ò«eÓàdG AÉ≤H ¿Éª°V ≈dEG IòîàªdG
á∏Môe ájÉ¡f ≈˘à˘M »˘ª˘«˘∏˘©˘à˘dG Ωɢ¶˘æ˘dG
äÉÑ°ùàμe π«°üëàd »eGõdE’G º«∏©àdG
≈∏Y ∫ƒ°üëdG ø˘e º˘¡˘æ˘μ˘ª˘J ᢫˘aô˘©˘e
ó©H á«æjƒμàdG õcGôª∏d ¬LƒàdG hCG πªY
¿CG äócCGh .á°SGQódG óYÉ≤e º¡JQOɨe
¿Éª°V ƒg »ª«∏©àdG ΩɶædG øe ±ó¡dG
»˘˘a ´ƒ˘˘æ˘˘J ≥˘˘∏˘˘Nh ò˘˘«˘˘eÓ˘˘à˘˘dG ìɢ˘é˘˘f
᫪∏©dG äGAÉØμdGh á«aô©ªdG ä’ÉéªdG
.᫪æàdGh ™ªàéªdG áeóN »a áªgÉ°ùª∏d
»°SGQódG Ωƒ«dG Gòg º«¶æJ øe ≈Nƒàjh
âeÉb á«fGó«e á°SGQO èFÉàf ¢VGô©à°SEG
ádƒØ£dG ájÉYôd ᫪eC’G ᪶æªdG É¡H
É¡«˘a ɢª˘H á˘dhO 50 »a (∞«°ù«fƒ˘«˘dG)
:§jôÑZ øH
h. ¥¯
≈∏Y áFɪdÉH 98 ¢SQóªàdG áÑ°ùf â¨∏H
¢ùeCG äOɢaCG ɢª˘c »˘æ˘Wƒ˘dG iƒ˘à˘°ùª˘˘dG
ø H á j Q ƒ f á « æW ƒ d G á « H ô à d G I ô j R h Q G Q O C É H
∫Ó˘˘N Iô˘˘jRƒ˘˘dG äQɢ˘°TCGh . §˘˘jô˘˘˘Ñ˘˘˘Z
∫ƒM »°SGQO Ωƒj ìÉààaG ≈∏Y É¡aGô°TEG
ájƒfÉãH ó≤Y ø«°SQóªàªdG ô«Z ∫ÉØWC’G
IQÉjõdG ø˘ª˘°V QGQOCɢH 󢫢©˘dG »˘eƒ˘μ˘M
á j ’ƒ d G √ ò g ≈ d E G É ¡ H â e É b » à d G á j ó ≤ Ø à d G
∫Ó˘˘N Qó˘˘b ø˘˘«˘˘°SQó˘˘ª˘˘à˘˘ª˘˘dG O󢢢Y ¿CG
2016-) »˘dɢë˘dG »˘°SGQó˘dG º˘˘°Sƒ˘˘ª˘˘dG
ò«ª∏J ¿ƒ«∏˘e 8.5 ø˘e ô˘ã˘cCɢ˘H (2015
≈∏Y ø«YRƒe çÉfEG áFɪdÉH 49 º¡æe
øWƒdG ôÑY ájƒHôJ á°ù°SDƒe 26200
.PÉà˘°SCG ∞˘dCG 400 ø˘e ó˘jRCG ɢgô˘WDƒ˘j
âfôàf’G QÉ©°SGC ¢†«ØîJ ≈dGE ≈©°ùj ºdÉ©dG »a ¬LƒàdG ¿GE âdÉb
âfôàf’G QÉ©°SG »a IOÉjR …GC ∑Éæg ¿ƒμJ ød :¿ƒYôa ióg
âaÉ°VGCh .''áeóîdG á«Yƒf ÜÉ°ùM ≈∏Y
π«édG ¢üîj ɪ«a ƒYóe πeÉ©àªdG ¿GC
≈∏Y áFɪdÉH 10 áÑ°ùf á«£¨J ≈dGE ™HGôdG
QÉ«àNG ¬d ¿ƒμjh á«æ©e áj’h øe πb’
C G
≈dGE Iô«°ûe É¡à«£¨J ójôj »àdG á≤£æªdG
áÑ°ùf ™e Ió«L á«Yƒf ô«aƒàH âÑdÉW É¡fGC
ɨ«e 15 ¥ƒ˘˘Ø˘˘J ≈˘˘∏˘˘˘YGC ≥˘˘˘a󢢢J
.á«fÉãdG/»àchG
π«édG QÉ°ûàfG ¿GC IôjRƒdG âë°VhGC ɪc
»a ºà«°S …ôFGõ˘é˘dG ܃˘æ˘é˘dG »˘a 4`dG
ÜGôàdG πeÉc ≈˘∏˘Yh äGƒ˘æ˘°S 3 ±ô˘X
¿GC IócƒDe äGƒæ°S 4 ±ôX »a »æWƒdG
»˘a ´hô˘°ûdG »˘a QGô˘MGC ø˘«˘∏˘eɢ©˘à˘ª˘dG''
»a 3 π«édG ≈dGE 4`dG π«édG øe ∫É≤àf’G
á«£˘¨˘J »˘∏˘Y ô˘aƒ˘à˘J ’ »˘à˘dG ≥˘WÉ˘æ˘ª˘dG
¿ƒYôa âæ∏YGCh .''ø«à«LƒdƒæμàdG ióMGE
øe OÉØà°SG É¡YÉ£b ¿GC Oó°üdG Gòg »a
»LƒdƒæμàdG åë˘Ñ˘dGh ô˘jƒ˘£˘à˘∏˘d õ˘cô˘e
èjôjôYƒH êôÑH ᫢YÉ˘æ˘°üdG á˘≤˘£˘æ˘ª˘dɢH
h. ¥¯ .áj’ƒdG √òg á©eÉL iƒà°ùe ≈∏Yh
»a ôãcGC Qɪãà°S’G ≈dGE ÜÉÑ°ûdG ɪ«°S
Gò˘g »˘a äó˘cGCh .í˘Hô˘ª˘dG ∫É˘é˘ª˘dG Gò˘˘g
IQɢé˘à˘dG »˘˘a ´hô˘˘°ûdG ¿GC ¢Uƒ˘˘°üdG
󢩢H º˘à˘«˘°S á˘æ˘eƒD˘˘ª˘˘dG ᢢ«˘˘fhô˘˘à˘˘μ˘˘d’G
™«bƒàdGh ≥jó°üàdG á«∏ªY »a ¥Ó£f’G
¿GC ∫ƒ˘˘≤˘˘J âaɢ˘°VCGh .ø˘˘«˘˘«˘˘fhô˘˘à˘˘μ˘˘d’G
´hô°ûdG ºàj ød á«fhôàμd’G IQÉéàdG''
íª°ùj …òdG »æ≤àdG ΩɶædG ΩGO Ée É¡«a
ô«Z ∫GR ’ ø«μ∏¡à°ùªdG øeG ¿Éª°†H
äÉYGõædG …OÉØJ πLG øe ∂dPh »∏ªY
∂æH AÉ°ûfGE ∫ƒM ∫GƒD°S øYh .''Égô«Zh
’ ójôÑdG'' ¿GC IôjRƒdG âë°VhGC …ójôH
Gò˘g »˘a ¥Ó˘£˘fÓ˘d ó˘©˘à˘˘°ùe ô˘˘«˘˘Z ∫GR
ɢ«˘dɢM ó˘jô˘˘Ñ˘˘∏˘˘d ¿CG Ió˘˘cƒD˘˘e ''∫ɢ˘é˘˘ª˘˘dG
áeóî˘dG ø˘«˘°ùë˘J π˘ã˘e iô˘NGC äɢjƒ˘dhGC
¢Uƒ°üîH ÉeGC .¬∏cÉ«g ôjƒ£Jh áeÉ©dG
ôFGõédG »a ∫É≤ædG ∞JÉ¡∏d ™HGôdG π«édG
Gƒ°ù«d ø«∏˘eɢ©˘à˘ª˘dG'' ¿GC â뢰VhGC ó˘≤˘a
≈˘∏˘Y ådɢã˘dG π˘«˘é˘dG π˘˘ã˘˘e ø˘˘jô˘˘Ñ˘˘é˘˘e
…ôFGõédG ÜGôà˘dG π˘eɢc ô˘Ñ˘Y Qɢ°ûà˘f’G
äɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘Jh ó˘jô˘Ñ˘dG Iô˘jRh äó˘˘cGC
¿ƒYôa ¿ÉªjGE ióg ∫É°üJ’Gh ΩÓY’
E G
¿ƒμJ ød ¬fGC ᪰UÉ©dG ôFGõédÉH ¢ùeGC
»a âfôàf’G QÉ©°SGC »a IOÉjR …GC ∑Éæg
»àdG ¿ƒYôa âë°VhGC h
.ôFGõédG
᢫˘eƒ˘j ió˘à˘˘æ˘˘e ≈˘˘∏˘˘Y á˘˘Ø˘˘«˘˘°V âdõ˘˘f
…GC ∑ɢæ˘g ¿ƒ˘˘μ˘˘J ø˘˘d ¬˘˘fG'' ''Ö©˘˘°ûdG''
ɪ«a ɪ«°S ’ âfôàf’G QÉ©°SGC »a IOÉjR
ɪc
.''âHÉãdG »dÉ©dG ≥aóàdG ¢üîj
º˘dɢ©˘dG »˘a ¬˘˘Lƒ˘˘à˘˘dG'' ¿GC ≈˘˘dGE äQɢ˘°TGC
âfôàf’G Qɢ©˘°SGC ¢†«˘Ø˘î˘J ≈˘dGE ≈˘©˘°ùj
»a ôãcGC ¿hôª˘ã˘à˘°ùj ø˘«˘∏˘eɢ©˘à˘ª˘dG ¿GCh
.''ìɢ˘HQ’
C G π˘˘«˘˘°üë˘˘à˘˘d ø˘˘«˘˘˘eɢ˘˘°†ª˘˘˘dG
¿ÉEa ∞°SÓ
C d'' ¥É«°ùdG äGP »a âaÉ°VGCh
ºd ´É£≤dG »a ø˘«˘£˘°ûæ˘dG ø˘«˘∏˘eɢ©˘à˘ª˘dG
≈dGE ôFGõédG »˘a Ωƒ˘«˘dG ≈˘à˘M Gƒ˘∏˘°Uƒ˘à˘j
πãe) ´ƒ˘æ˘à˘e »˘æ˘Wh ¿ƒ˘ª˘°†e ô˘jƒ˘£˘J
…ò˘dG (âfô˘à˘f’G ô˘Ñ˘Y º˘«˘∏˘©˘à˘dGh ™˘«˘Ñ˘˘dG
»a .''¥ƒ°ùdG »a ™bƒªàdÉH º¡d íª°ùj
∫ɪY’
C G ∫ÉLQ IôjRƒdG âYO Oó°üdG Gòg
7
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
ôÑæY ¿Éà«M á©HQGC ≈∏Y Qƒã©dG
ájõ«∏éfGE ÅWGƒ°T ≈∏Y á≤aÉf
∫ɪ°T ÅWÉ°T ≈dGE ôÑæY ¿Éà«M á©HQGC âëæL
π˘MGƒ˘°ùdG ô˘Ø˘N ô˘cP ɢª˘Ñ˘°ùM Gô˘à˘ ∏˘ é˘ fGE ¥ô˘ °T
√ò˘g ø˘e 12 ≥˘Ø˘f ø˘«˘M »˘a ,¿ƒ˘«˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dG
»˘Ø˘fɢL »˘a ɢ¡˘°ùØ˘f á˘≤˘jô˘ £˘ dɢ H äɢ fGƒ˘ «˘ ë˘ dG
.Góædƒgh É«fɪdGC »a »dÉëdG
¢SQɢM ≠˘∏˘HGC'' ¿É˘«˘H »˘a π˘MGƒ˘°ùdG ô˘Ø˘N ∫ɢ bh
ɢeó˘æ˘Y π˘MGƒ˘°ùdG ô˘Ø˘N ᢠ«˘ ©˘ «˘ Ñ˘ W ᢠ«˘ ª˘ ë˘ e
ɪ¡æe ó˘MGh π˘c ∫ƒ˘W ≠˘∏˘Ñ˘j ø˘«˘Jƒ˘M ∞˘°ûà˘cG
äƒM ≥Øf ¿Éch ,âÑ°ùdG AÉ°ùe Gôàe 15 »dGƒM
»a ¢ù«æ¨«μ°S ÅWÉ°T ≈∏Y óM’
C G ìÉÑ°U ådÉK
.''ôà∏éfG ¥ô°T ∫ɪ°T
¿Éà«ëdG √òg »ªàæJ'' ¬°ùØf Qó°üªdG ±É°VGCh
…òdG äƒë∏d É¡°ùØf áYƒªéª∏d íLQ’
C G ≈∏Y
±ô©f ’h ᩪédG øà°ùfÉg ÅWÉ°T ≈∏Y ≥Øf
.''áYƒªéªdG OGôaGC á«≤H óLGƒàj øjGC
ôØN »a ∫hƒD°ùªdG ¿ƒ°ùfƒL OQÉ°ûàjQ í°VhGCh
»˘ a ᢠKÓ˘ ã˘ dG ¿É˘ à˘ «˘ ë˘ dG ¿GC ø˘ ¶˘ f'' π˘ MGƒ˘ °ùdG
≈dGE ꃪdG É¡¶Ødh ôëÑdG »a â≤Øf ¢ù«æ¨«μ°S
Ωó˘Y ¿É˘μ˘°ùdG ø˘e Ö∏˘£˘f ,∂dP ó˘ ©˘ H Å˘ Wɢ °ûdG
.''ÅWÉ°ûdG øe ÜGôàb’G
¢ûJhƒ«°S'' ôjóe õ˘fÉ˘Ø˘jG ô˘à˘«˘H Ö«˘Ñ˘£˘dG ∫ɢbh
≈˘∏˘Y â≤˘Ø˘f »˘ à˘ dG ¿É˘ à˘ «˘ ë˘ dG ¿GE ''ø˘ °ûjó˘ fhɢ a
≈˘ dGE »˘ ª˘ à˘ æ˘ ˘J ¿ƒ˘ ˘μ˘ ˘J ó˘ ˘b Gô˘ ˘à˘ ˘∏˘ ˘é˘ ˘fG Å˘ ˘Wɢ ˘°T
âëæL »àdG 12`dG ¿Éà«ë∏d É¡°ùØf áYƒªéªdG
»a iôNGC áà°Sh Góædƒg »a É¡æe áà°S ≥Øfh
.''»dÉëdG ô¡°ûdG ∞°üàæe òæe É«fɪdGC
»˘gh ɢ¡˘≤˘jô˘W â∏˘°V ¿ƒ˘μ˘J ó˘b ɢ ¡˘ fGC ô˘ Ñ˘ à˘ YGh
»a É¡°ùØf äóLhh πcÓ
C d QÉe’Éc øY åëÑJ
.É¡ªéëd áÑ°ùædÉH ≥ª©dG á∏«∏b √É«e
¿Éæ°SC’G äGP ¿Éà«ëdG ôÑcGC »g ôÑæ©dG ¿Éà«Mh
øjô°ûY »dGƒM ≈dGE É¡dƒW π°üj óbh .ɪéM
»gh ,ÉæW ø«°ùªN øe ôãcGC ≈dGE É¡fRhh Gôàe
äɢ fGƒ˘ «˘ ë˘ dG π˘ c ø˘ «˘ H Æɢ eO ô˘ Ñ˘ cÉC˘ H ™˘ à˘ ª˘ à˘ ˘J
.áægGôdG
»eƒ«dG Ωɪëà°S’G
»ë°U ô«Z
''âfó˘ ˘æ˘ ˘Hó˘ ˘f’
E G'' ᢠ˘Ø˘ ˘ «˘ ˘ ë˘ ˘ °U â∏˘ ˘ ≤˘ ˘ f
OQƒ˘ Ø˘ °ùcGC ¿ƒ˘ L ø˘ Y ᢠ«˘ fɢ £˘ ˘jô˘ ˘Ñ˘ ˘dG
Ö£∏˘d …Qɢe ø˘jƒ˘c ᢰSQó˘ª˘H PÉ˘à˘°S’
C G
¿ƒªëà°ùj Ωƒ˘«˘dG ø˘jô˘«˘ã˘μ˘dG ¿GE ¬˘dƒ˘b
»a ,ôãcGC ’ á«YɪàLG ÜÉÑ°S’
C É«eƒj
á«ë°U IôgÉX ó©j ’ ∂dP ¿GC ø«M
.¥ÓW’
E G ≈∏Y
É«˘eƒ˘j º˘ë˘à˘°ùj ó˘b ¢üûdG ¿GE ∫ɢbh
I󢫢 L ¬˘ à˘ ë˘ FGQ ¿ƒ˘ μ˘ J ≈˘ à˘ M §˘ ≤˘ a
»˘ ˘a ¬˘ ˘æ˘ ˘μ˘ ˘d ,¢Tɢ ˘©˘ ˘à˘ ˘f’ɢ ˘ H ô˘ ˘ ©˘ ˘ °ûjh
¬Jô°ûH ó≤Øjh √ó∏L ó¡éj á≤«≤ëdG
≈∏Y ßaÉëJ »àdG ᢫˘©˘«˘Ñ˘£˘dG ɢ¡˘Jƒ˘jR
π˘ μ˘ d π˘ °†a’
C G ¿GC ±É˘ °VGCh ,ɢ ¡˘ à˘ eƒ˘ ©˘ f
ô©°ûj ÉeóæY §≤a ºëà°ùj ¿GC ¿É°ùfGE
.∂dP ≈dGE áLÉM »a ¬fÉCH
ÉcRÉf AGôë°U ™bƒe øY Qƒ°üH hô«ÑdG ójhõJ Ωõà©J ''É°SÉf'' ádÉch
»a ÖÑ°ùàj …Oƒ©°S äÉ≤HÉ°ùe èeÉfôH
É¡LGhR ≈∏Y ô¡°T ó©H ¢ShôY ¥ÓW
OR'' …Oƒ˘ ©˘ °ùdG äɢ ≤˘ Hɢ °ùª˘ dG è˘ eɢ fô˘ ˘H ÖÑ˘ ˘°ùJ
»a ájGóH IÉæb ≈∏Y ¢Vô©j …òdG ''∑ó«°UQ
™bƒe ≈∏˘Y ø˘jOô˘¨˘ª˘dG ø˘«˘H ∫ó˘é˘dG ø˘e á˘dɢM
Ö≤˘Y ∂dPh ,''ô˘à˘jƒ˘J'' »˘Yɢª˘à˘L’G π˘°UGƒ˘à˘dG
º˘d á˘jOƒ˘©˘°S á˘æ˘WGƒ˘ª˘d ¥Ó˘W ᢩ˘bGh Qɢ °ûà˘ fG
¿GC 󢩢H Gó˘MGh Gô˘¡˘°T iƒ˘°S ɢ¡˘LGhR ≈˘∏˘Y ô˘ª˘ j
Iô˘«˘Zh Ö°†Z ∫ɢ ©˘ °TGE »˘ a è˘ eɢ fô˘ Ñ˘ dG ÖÑ˘ °ùJ
ó˘MGC ≈˘dGE ᢩ˘bGƒ˘dG π˘«˘ °Uɢ Ø˘ J Oƒ˘ ©˘ Jh.ɢ ¡˘ LhR
áLhõdG º¡©é˘°ûJ âfɢc ø˘jò˘dG ø˘«˘≤˘Hɢ°ùà˘ª˘dG
ƒgh ,á≤Hɢ°ùª˘dG ø˘eh è˘eɢfô˘Ñ˘dG ø˘e êô˘N ó˘b
á˘Ø˘gô˘e ¢Shô˘©˘dG á˘Lhõ˘dG π˘©˘L …ò˘ dG ô˘ e’
C G
øe ¬LhôîH IôKÉC˘à˘e Gô˘«˘ã˘c »˘μ˘Ñ˘J ô˘Yɢ°ûª˘dG
á¶ë∏dG ∂∏J ¿ƒμJ ¿GC âaOÉ°üJh ,á≤HÉ°ùªdG
≈dGE πª©dG øe GóFÉY É¡LhR ∫ƒNO á¶ëd »g
á˘eó˘°üdG ¬˘à˘ Hɢ °UGC …ò˘ dGh ,ᢠ«˘ Lhõ˘ dG ∫õ˘ æ˘ e
≈∏Y ôªj ºd »àdG ¬°ShôYh ¬àLhR iGCQ ÉeóæY
ÖÑ°S øY É¡dÉC°S ÉeóæYh ,Gô¡°T iƒ°S ɪ¡LGhR
ø˘ e êô˘ N ó˘ b ɢ ˘fÓ˘ ˘a ¿GC âHɢ ˘LÉC˘ ˘a ,ɢ ˘¡˘ ˘Fɢ ˘μ˘ ˘H
.∂dP ≈∏Y áæjõM É¡fGCh á≤HÉ°ùªdG
¬fGC ÉgôÑNGCh ôN’
B G ƒg GôÑN Üòμj ºd êhõdG
≈˘dGE ø˘«˘Lô˘î˘à˘°S »˘à˘fGCh á˘≤˘Hɢ°ùª˘dG ø˘e êô˘ N
ôKÉCàJ ¿GC êhõdG πªqëàj ºd å«M ,∂∏gGC â«H
ø˘ e ɢ ¡˘ Ñ˘ °†Z hGC ≥˘ Hɢ °ùà˘ ª˘ d ɢ ¡˘ Ñ˘ ë˘ H ¬˘ ˘à˘ ˘LhR
¿Éch .É¡≤∏˘£˘j ¿GC Qô˘≤˘a á˘≤˘Hɢ°ùª˘∏˘d ¬˘JQOɢ¨˘e
¢†©˘ H Ö°†Z Qɢ KGB ó˘ b ''ó˘ «˘ °UQ OR'' è˘ ˘eɢ ˘fô˘ ˘H
»Yɢª˘à˘L’
E G π˘°UGƒ˘à˘dG ™˘bGƒ˘e ≈˘∏˘Y Aɢ£˘°ûæ˘dG
∫ɢ Lô˘ dG ø˘ «˘ H •Ó˘ à˘ NÓ˘ d ¬˘ Mɢ ˘ª˘ ˘°S ÖÑ˘ ˘°ùH
™ªà˘é˘ª˘dG ¬˘«˘∏˘Y OÉ˘à˘©˘j º˘d ô˘eGC ƒ˘gh ,Aɢ°ùæ˘dGh
.…Oƒ©°ùdG
ôÑ˘à˘î˘e ɢ¡˘fGC ¢†©˘Ñ˘dG ó˘cƒD˘j PGE
.øeõdG ójóëàd IGOGC hGC »μ∏a
™bƒªdG Gò˘g á˘jɢª˘M ô˘Ñ˘à˘©˘Jh
ᢠ˘ ª˘ ˘ Fɢ ˘ b ø˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘°V êQó˘ ˘ ˘ª˘ ˘ ˘dG
»ªdɢ©˘dG çGô˘à˘∏˘d ''ƒ˘μ˘°ùfƒ˘«˘dG''
≈˘ ˘dGE Gô˘ ˘¶˘ ˘f ᢠ˘Ñ˘ ˘©˘ ˘°U ᢠ˘ª˘ ˘¡˘ ˘e
QGô°V’
C Gh á©°SÉ°ûdG ¬˘à˘Mɢ°ùe
.¬H QGhõdG É¡≤ë∏j ób »àdG
ᢠ°†eɢ ¨˘ dG Ωƒ˘ °Sô˘ dG π˘ ˘ã˘ ˘ª˘ ˘Jh
øe ôãcGC ≈dGE ɢ¡˘î˘jQɢJ ó˘Fɢ©˘dG
πÑb ɢe á˘Ñ˘≤˘M »˘a ΩɢY »˘Ø˘dGC
AGô˘ ë˘ °U »˘ a ɢ μ˘ f’
E G IQɢ °†M
hGC ᢫˘°Só˘æ˘g ɢWƒ˘£˘N ,ɢcRɢ f
’GE É¡àjhDQ øμªj ’h äÉfGƒ«M
.ƒédG øe
,Gõ¨d »≤«≤ëdG ÉgÉæ©e ≈≤Ñjh
∫hƒD˘ °ùª˘ ˘dG Ö°ùë˘ ˘H …ô˘ ˘°ûÑ˘ ˘dG
.»ahô«ÑdG
»˘a á˘aɢ≤˘ã˘dG IQGRh â∏˘°Uƒ˘ Jh
áØ˘∏˘μ˘ª˘dG ᢰù°SƒD˘ª˘dGh hô˘«˘Ñ˘dG
≈dGE á«aÉ≤ã˘dG ™˘bGƒ˘ª˘dG IQGOÉE˘H
ÉfÉée ∫ƒ°üëdÉH íª°ùj ¥ÉØJG
á£˘≤˘à˘∏˘ª˘dG Qƒ˘°üdG √ò˘g ≈˘∏˘Y
.QGOGôdG ᣰSGƒH
Aɢ ˘ °†Ø˘ ˘ dG ᢠ˘ dɢ ˘ ch Ωõ˘ ˘ ˘à˘ ˘ ˘©˘ ˘ ˘J
ó˘ jhõ˘ J (ɢ °Sɢ f) ᢠ«˘ μ˘ jô˘ e’
C G
Ωƒ˘ °Sô˘ dG ø˘ Y Qƒ˘ °üH hô˘ «˘ ˘Ñ˘ ˘dG
ɢcRɢf AGô˘ë˘°U »˘a ᢠ°†eɢ ¨˘ dG
±ó˘ ¡˘ ˘H OÓ˘ ˘Ñ˘ ˘dG ܃˘ ˘æ˘ ˘L »˘ ˘a
.¢û¡dG ™bƒªdG Gòg ájɪM
¢ù«˘ ˘ ˘ ˘ ˘Fô˘ ˘ ˘ ˘ ˘dG ÖFɢ ˘ ˘ ˘ ˘f ∫ɢ ˘ ˘ ˘ ˘bh
¿hƒD˘°ûH ∞˘∏˘μ˘ª˘dG »˘ahô˘ «˘ Ñ˘ dG
ƒ∏HɢH ¿Gƒ˘N »˘aɢ≤˘ã˘dG çGô˘à˘dG
äÉëjô°üJ »a »àæjƒH ’ …O
''ɢ ˘æ˘ ˘jó˘ ˘fG'' ᢠ˘ dɢ ˘ ch ɢ ˘ ¡˘ ˘ JOQhGC
Qƒ°üdG √òg π°†ØH'' ᫪°SôdG
á©°T’
C ÉH IQƒ°U ≈∏Y π°üëæ°S
íª°ùà°S ÉÑ˘dɢHh ɢcRɢf ∫ƒ˘¡˘°ùd
.''É¡àjɪëd á£N ™°VƒH Éæd
≥∏M ,2015h 2013 ø«Hh
âL'' èeÉfôÑd ™˘Hɢà˘dG QGOGô˘dG
''…Qƒ˘ ˘ JGQƒ˘ ˘ ˘H’ ø˘ ˘ ˘°û∏˘ ˘ ˘Hhô˘ ˘ ˘H
(çɢ Ø˘ æ˘ dG ™˘ aó˘ dG ô˘ ˘Ñ˘ ˘à˘ ˘î˘ ˘e)
√òg ¥ƒa ''É°SÉf'' ádÉcƒd ™HÉàdG
™˘ª˘Lh ᢩ˘°Sɢ°ûdG á˘≤˘ £˘ æ˘ ª˘ dG
Qƒ°U π°†Ø˘H á˘ª˘¡˘e äɢeƒ˘∏˘©˘e
ô˘ ã˘ ˘c’
C G ≥˘ ˘Wɢ ˘æ˘ ˘ª˘ ˘dG ô˘ ˘¡˘ ˘¶˘ ˘J
≈˘dGE á˘aɢ°VGE ,ô˘£˘î˘∏˘d ᢰVô˘ Y
äó˘ ˘¡˘ ˘ °T »˘ ˘ à˘ ˘ dG ≥˘ ˘ Wɢ ˘ æ˘ ˘ ª˘ ˘ dG
•É˘ °ûæ˘ dG π˘ ©˘ Ø˘ ˘H äÓ˘ ˘jó˘ ˘©˘ ˘J
»YɪàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe Ö¡∏J èfô£°ûdG áÑ©d ΩôëJ ájOƒ©°S iƒàa
™bGƒe ôÑY iôÑc áé°V ,èfô£°ûdG áÑ©d É¡«a ΩôqM ,ï«°ûdG ∫GB õjõ©dG óÑY ï«°ûdG ájOƒ©°ù∏d ΩÉ©dG »àت∏d iƒàa âKóMGC
''ô¶ëd'' ¢VÉjôdG øe ''á«ÑZ ádhÉëe'' É¡fGC ±hQÉÑ°SÉc …QÉZ »°ShôdG …Qƒ£°S’
C G èfô£°ûdG ÖY’ ôÑàYGh ,»YɪàL’G π°UGƒàdG
π°UGƒàdG πFÉ°Sh ≈∏Y áé°V ,âbƒ∏d á©«°†e É¡fÉCH É¡Ø°Uhh èfô£°ûdG áÑ©d ºjôëàH ájOƒ©°ùdG »àØe É¡≤∏WGC iƒàa äQÉKGCh.áÑ©∏dG
óÑY ï«°ûdG ájOƒ©°ù∏d ΩÉ©dG »àتdG ºLÉg ,âfôàf’
E G ≈∏Y ô°ûf »fƒjõØ∏J èeÉfôH øe ∞£à≤e ƒjó«a §jô°T »ah.»YɪàL’G
»a á∏NGO »gh áeôëe èfô£°ûdG áÑ©d'' ¿GE áμ∏ªªdG »a á«æjO á£∏°S ≈∏YGC ï«°ûdG ∫GB ∫Ébh .èfô£°ûdG áÑ©d ï«°ûdG ∫GB õjõ©dG
ƒjó«ØdG Gòg ô°ûf äÉ°ùHÓe ó©H í°†àJ ºdh.''ø«ÑYÓdG ø«H IhGó©∏d ÖÑ°Sh ∫ɪ∏d á≤Øæeh âbƒ∏d á∏¨°ûe'' É¡fGC ÉØ«°†e ,''ô°ù«ªdG
.ájQƒa âfÉc ¬«∏Y π©ØdG OhOQ øμd ,»°VɪdG ô¡°ûdG ≈dGE ¬îjQÉJ Oƒ©j …òdG
`àN’G
Ó
M’Gh ≥`M ±
à
`
ô
G
Ω
h
G
L
`
Ö``
ôFGõédG ` …Ée ∫hGC QÉ£Yô«°ûH ´QÉ°T 01 ähhÉL ôgÉ£dG áaÉë°üdG QGO :¿Gƒæ©dG QÉæjO 8.625.000.00 É¡dɪ°SGCQ á∏≤à°ùe á«æWh ájQÉÑNG á«eƒj
á¶``MÓ`e
á≤«Kh πc
π°üJ IQƒ°U hGC
OôJ ’ IójôédG
äô°ûf AGƒ°S
ô°ûæJ ºd hGC
áYÉÑ£dG ácô°T :™Ñ£dG
܃æL-ÜôZ ``` ¥ô°T ``` §°Sh
™````````jRƒàdG
çGó``````M’
C G :§°SƒdG
¥ô°ûdG
SO.DI.PRESSE
M.P.S
:Üô¨dG
T.D.S
:܃æédG
QÉ¡°TÓd á«æWƒdG ádÉcƒdG
021.73.76.78 : ∞JÉg
021.73.71.28
021.73.95.59 : ¢ùcÉa
ÜÉ```°ùëdG
…ôFGõédG »æWƒdG ∂æÑdG
634.300.300.203.05
QÉ¡°T’G
QGO zçGóM’
C G{ QÉ¡°T’G áë∏°üe
ähhÉL ôgÉW áaÉë°üdG
QÉ£Y ô«°ûH ´QÉ°T 1
ôFGõédG …Ée ∫hG
021.65.64.64 : ∞JÉg
021.65.64.54 :¢ùcÉa
ôjôëàdG
ô°ûædG ∫hƒD°ùe ΩÉ©dG ôjóªdG
(021) 66.06.85 :∞JÉ¡dG
(021) 66.06.87
»``°ù«H ó````«©dG
(021) 66.06.41 :¢ùcÉØdG
ôjôëàdG ¢ù«FQ
ìhôcƒH ∂dɪdG óÑY
øWƒdG
áj’ƒH ø««æ¡ªdG º«∏©àdGh øjƒμàdG äÉ°ù°SƒDe ¢Vô©J
Ée 2016 …ô˘Ø˘«˘a IQhO ∫ƒ˘Nó˘d É˘Ñ˘°ùë˘J »˘bGƒ˘ Ñ˘ dG ΩGC
ɪѰùM GójóL É«Lƒ˘ZG󢫢H É˘Ñ˘°üæ˘e 3622 ¬Yƒª˘é˘e
∫ɢ ª˘ c ´É˘ £˘ ≤˘ ∏˘ d »˘ ∏˘ ë˘ ª˘ dG ô˘ jó˘ ª˘ ˘dG ∫h’G ¢ùeG √ó˘ ˘cGC
.π«Lƒb
á«LƒZGó«ÑdG Ö°UÉæªdG √òg ¿GC ∫hƒD°ùªdG äGP í°VhGCh
äÉ°ù°SƒDe ôÑY øjƒμàdG »a ø«ÑZGôdG IóFÉØd á¡LƒªdG
∂dPh ,É°ü°üîJ 83h á«æ¡e áÑ©°T 15 ¢üîJ áj’ƒdG
ø«¡ªàdG ≥jô˘W ø˘Y ø˘jƒ˘μ˘à˘dGh »˘eɢb’
E G ø˘jƒ˘μ˘à˘dG »˘a
ô˘e’
C G ≥˘∏˘©˘à˘j ɢ ª˘ c ,»˘ Ø˘ jô˘ dG §˘ °Sƒ˘ dG »˘ a ø˘ jƒ˘ μ˘ à˘ dGh
᢫˘Fɢ°ùª˘dG ¢ShQó˘dGh ô˘Hɢ©˘ª˘dG ≥˘jô˘W ø˘Y ø˘jƒ˘μ˘à˘dɢH
»∏«gÉCàdG øjƒμà˘dGh â«˘Ñ˘dɢH á˘ã˘cɢª˘dG IGCô˘ª˘dG ø˘jƒ˘μ˘Jh
.á«HÉ≤©dG äÉ°ù°SƒDªdÉH A’õf øjƒμJh
è˘eGô˘Ñ˘dG »˘a á˘LQó˘ª˘dG Ió˘jó˘é˘dG äɢ°ü°üî˘à˘ dG ø˘ Yh
ôjó˘e OɢaGC ,2016 áæ°S ø˘e IQhó˘dG √ò˘¡˘d ᢫˘æ˘jƒ˘μ˘à˘dG
™˘«˘Ñ˘∏˘d Qɢ°ûà˘°ùe äɢ°ü°üî˘ J ø˘ ª˘ °†à˘ J ɢ ¡˘ fÉC˘ H ´É˘ £˘ ≤˘ dG
¿GƒYGC øjƒμJh á«fó©ªdG IQÉéædGh á«fó©ªdG á∏μ«¡dGh
.á«eƒª©dG ≥FGóëdGh äÉgõàæªdÉH ájÉæ©∏d
¢ùØf ∞°ûc ,»LƒZGó«ÑdG ô«˘WÉC˘à˘dGh π˘cɢ«˘¡˘dG ¿ÉC˘°ûHh
ø˘jó˘jó˘L ø˘«˘«˘æ˘Wh ø˘jó˘¡˘ ©˘ e í˘ à˘ a ø˘ Y çó˘ ë˘ à˘ ª˘ dG
»bGƒÑdG ΩGC øe πμH »æ¡ªdG øjƒμàdG »a ø«°ü°üîàe
IQó≤H RÉéf’
E G QƒW »a ógÉ©e 5 π°UGC øe á∏«∏e ø«Yh
»LƒZGó«H Ö°üæ˘e 600 ≈dGE π°üJ ájô¶˘f ∫É˘Ñ˘≤˘à˘°SG
áaÉ°VGE πμ°ûJ
Gõcôe 14 ÖfɢL ≈˘dGE ø˘«˘∏˘eɢY ø˘«˘≤˘Hɢ°S ø˘jó˘¡˘©˘ª˘ d
áj’ƒdG äÉjó∏˘H ô˘Ñ˘Y á˘≤˘ë˘∏˘e 13h »æ¡ªdG ø˘jƒ˘μ˘à˘∏˘d
29.`dG
á˘£˘jô˘î˘dG ø˘ª˘°V á˘∏˘eɢ©˘dG äɢ°ù°SƒD˘ ª˘ dG √ò˘ g ø˘ ª˘ °†Jh
6100`d øjƒμàdG øgGôdG âbƒdG »a áj’ƒ∏d á«æjƒμàdG
.ájô¶ædG É¡dÉÑ≤à°SG IQób ≈∏Y AÉæH ∂dPh ,¢üHôàe
¢†«ÑdG
áμÑ°ûH øμ°S 4500 øe ójRGC §HQ
2015 áæ°S ∫ÓN »©«Ñ£dG RɨdG
»©«Ñ£dG Rɨ˘dG á˘μ˘Ñ˘°ûH ɢæ˘μ˘°S 4577 §˘ HQ ,¢ùeG º˘ J
øe º∏Y ɪѰùM ¢†«ÑdG áj’ƒH »°VɪdG ΩÉ©dG ∫ÓN
AɢHô˘¡˘μ˘dG ™˘jRƒ˘J á˘cô˘°ûd ᢩ˘Hɢà˘dG ™˘jRƒ˘à˘dG á˘jô˘jó˘ e
∞∏àîe π°†ØH äÉ«∏ª©dG ∂∏J â≤≤ëJh.(ÜôZ) RɨdGh
º
q J »àdGh ,ábÉ£dG ´É£≤H á°UÉîdG ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG
»àdG ™jRƒà˘dG á˘μ˘Ñ˘°T »˘a º˘∏˘c 86,34 RÉéfGE É¡ÑLƒª˘H
ô˘Ñ˘Y ™˘≤˘J ɢ¡˘à˘«˘Ñ˘dɢZh äɢæ˘μ˘°ùdG √ò˘g §˘Hô˘ H âë˘ ª˘ °S
iôb Ió˘Y ɢ¡˘æ˘«˘H ø˘e á˘jƒ˘fɢã˘dG ᢫˘fÉ˘μ˘°ùdG äɢ©˘ª˘é˘à˘dG
iô˘¨˘°üdG á˘jô˘°ûª˘ dG »˘ à˘ ≤˘ £˘ æ˘ e QGô˘ Z ≈˘ ∏˘ Y ô˘ °TGó˘ eh
ìÓ°UƒHh πé«æe »àjôbh ¢†«ÑdG ájó∏ÑH ¢VƒëdGh
§HôdG á«∏ªY É°†jCG ɪ¡à∏ª°T ø«à∏dG ∫ƒ°SɨdG ájó∏ÑH
.ájôjóªdG äGòH ∫É°üJ’
E G á«∏N ¬àë°VhGC ɪd É≤ah
∫ɢé˘e »˘a ᢫˘Hɢé˘jEG è˘ Fɢ à˘ f ¢†«˘ Ñ˘ dG ᢠj’h â≤˘ ≤˘ Mh
á˘Ñ˘°ùf â∏˘°Uh å«˘M ,»˘©˘«˘Ñ˘£˘dG Rɢ¨˘dG á˘μ˘Ñ˘°ûH §˘Hô˘ dG
.áFɪdÉH 87,47 ƒëf ≈dGE áj’ƒdÉH á«£¨àdG
ø˘ ª˘ °V ᢠjQɢ é˘ dG á˘ æ˘ °ùdG ∫Ó˘ N Oƒ˘ ¡˘ é˘ ˘dG π˘ ˘°UGƒ˘ ˘à˘ ˘Jh
iôNGC á«fÉμ°S äÉ©ªéJ 6 §Hôd »∏«ªμàdG èeÉfôÑdG
áFɪdÉH 90 áÑ°ùf ƃ∏H ±ó¡H OƒæÑdG ájó∏H ɡ檰V øe
22 π˘°UGC ø˘e á˘jó˘ ∏˘ H 21 §HQ iôLh.᫢£˘¨˘à˘dG »˘a
»©«Ñ£dG RɨdG áμÑ°ûH ¢†«ÑdG áj’ƒH á«∏ëe áYɪL
»àdG á˘j’ƒ˘dG √ò˘g ¿É˘μ˘°ùd ''ɢeɢg'' É˘Ñ˘°ùμ˘e π˘μq˘°ûj …ò˘dG
.Iójó°ûdG IOhôÑdÉH É¡NÉæe õ«qªàj
8
¬ëdÉ°üe ≈dGE äOQh »àdG ihÉμ°û∏d Gô¶f
:ócqƒDj π«Lƒb ∫ɪc »æ¡ªdG øjƒμà∏d »∏ëªdG ôjóªdG
»LƒZGó«H Ö°üæe 3600 øe ôãcGC
»bGƒÑdG ΩÉCH πÑ≤ªdG ∫ƒNó∏d ójóL
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
»HÉbQ RÉ¡L ™°Vh øY ∞°ûμj ¿Gôgh »dGh
øjôªãà°ùª∏d AÉæÑdG ¢üNQ º«∏°ùJh á°SGQód
»dGh ¢ùeGC ¬æ∏YGC ɪѰùM ¿GôgƒH øjôªãà°ùª∏d AÉæÑdG ¢üNQ º«∏°ùJh á°SGQO äÉ«∏ªY áÑbGôªd RÉ¡L ™°Vh ºà«°S
.á«HÉ≤Y äGAGôL’
E É¡HÉë°UGC ¢Vô©à«°S ∫ÉéªdG Gòg »a ¿ƒfÉ≤∏d áØdÉîe πc ¿GC ≈dGE Gô«°ûe ,áj’ƒdG
í˘˘dɢ˘°üe ™˘˘e ≥˘˘«˘˘°ùæ˘˘à˘˘˘dGh
,iôNC’G á«æ©ªdG äÉYÉ£≤dG
ájôjóªd ≈æ°ùàj ≈àM Gògh
øe ≥≤ëàdG AÉæÑdGh ô«ª©àdG
™˘˘e ´hô˘˘°ûª˘˘dG ᢢ≤˘˘Hɢ˘˘£˘˘˘e
᢫˘fGô˘ª˘©˘˘dG äɢ˘ª˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘dG
™˘˘˘bƒ˘˘˘ª˘˘˘dɢ˘˘H ᢢ˘≤˘˘˘Ñ˘˘˘£˘˘˘ª˘˘˘dG
§˘£˘î˘e »˘a á˘æ˘˘ª˘˘°†à˘˘ª˘˘dG
§˘˘£˘˘î˘˘ª˘˘dGh ô˘˘«˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘à˘˘˘dG
á«fGôª©dG áÄ«¡à∏d »¡«LƒàdG
.»°VGQC’G π¨°T §£îeh
AÉ≤˘∏˘dG Gò˘g ó˘¡˘°T ,IQɢ°TEÓ˘d
AÉ°SDhQ øe ójó©dG Qƒ°†M
»˘a ø˘«˘dhDƒ˘°ùª˘dGh ô˘FGhó˘˘dG
ô˘«˘ª˘©˘à˘˘dGh Aɢ˘æ˘˘Ñ˘˘dG ´É˘˘£˘˘b
äɢ˘Yɢ˘£˘˘≤˘˘˘dG »˘˘˘dhDƒ˘˘˘°ùeh
.ájô°†ëdG
ƒ˘g ᢢeƒ˘˘μ˘˘ë˘˘∏˘˘d π˘˘Zɢ˘°ûdG
äÉaô°üJ ¢†©˘Hh ᢫˘ª˘æ˘à˘dG
º«∏°ùàH ø««æ©ªdG ø«ØXƒªdG
∞˘˘˘∏˘˘˘à˘˘˘î˘˘˘˘e Aɢ˘˘˘æ˘˘˘˘H ¢üNQ
á°UÉN ájƒªæà˘dG ™˘jQɢ°ûª˘dG
≥˘«˘©˘J ø˘μ˘°ùdG ∫ɢ˘é˘˘e »˘˘a
Gò˘g ≈˘dEG ∫ƒ˘°Uƒ˘dG ɢ˘«˘˘∏˘˘©˘˘a
.±ó¡dG
ᢢ°üNQ ≥˘˘Fɢ˘˘Kh ¿CG ô˘˘˘cò˘˘˘j
iƒà°ùe ≈˘∏˘Y ´Oƒ˘J Aɢæ˘Ñ˘dG
á«˘æ˘©˘ª˘dG á˘jó˘∏˘Ñ˘dG í˘dɢ°üe
∞∏e πjƒëJ ó©H ɪ«a ºà«d
ádhódG ídÉ°üe ≈dEG Ö∏£dG
±ôX »a ¿Gôª©dÉH áØ∏μªdG
á°SGQódG á«∏ªY ºààd ΩÉjCG 8
á«∏ëªdG ídÉ°üªdG ±ôW øe
Qhɢ˘˘°ûà˘˘˘dɢ˘˘H ᢢ˘∏˘˘˘˘gDƒ˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG
∞˘˘˘˘ X ƒ˘˘˘˘˘ e … C G ¿ C G ± ɢ˘˘˘˘ ° V C G h
Ω.¥ ¯
√ò˘˘g ᢢ颢dɢ˘©˘˘ª˘˘H ∞˘˘∏˘˘μ˘˘˘e
ΩÉ«≤dG »˘a ô˘NCɢà˘j äÉ˘Ø˘∏˘ª˘dG ¿ÓYR »æ¨dG óÑY í°VhCGh
ô«NCÉJ »a ÖÑ˘°ùà˘jh ¬˘∏˘ª˘©˘H AÉ≤d ¢ûeÉg ≈∏Y áaÉë°ü∏d
≈∏Y IóFÉØdÉH Oƒ©J ™jQÉ°ûe AÉæH ¬fCG AÉæÑdG ¢üNQ ∫ƒM
ᢢ°Uɢ˘N ᢢ˘Ø˘˘˘°üH ᢢ˘j’ƒ˘˘˘dG …hÉμ°ûdG øe ójó©dG ≈∏Y
ᢢeɢ˘Y á˘˘Ø˘˘°üH ô˘˘FGõ˘˘˘é˘˘˘dGh ¬ë˘dɢ°üe ≈˘dEG äOQh »˘à˘dG
á«HÉ≤Y äGAGôLE’ ¢Vô©à«°S »˘a Iô˘«˘Ñ˘˘c äGô˘˘NCɢ˘J ∫ƒ˘˘M
π˘°üØ˘dG QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘jQƒ˘a ∫É£J AÉæ˘Ñ˘dG ¢üNQ º˘«˘∏˘°ùJ
¬fCG ≈dEG Gô«˘°ûe ,ᢩ˘HÉ˘à˘ª˘dGh ™°Vh ºà«°S ,øjô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘dG
¢†©˘˘H ¿CG ᢢ¶˘˘MÓ˘˘e âª˘˘˘J ±Gô˘°TEG âë˘J »˘HɢbQ Rɢ¡˘L
’EG Iõ˘gɢL ¿ƒ˘˘μ˘˘J ¢üNô˘˘dG áj’ƒ∏d á˘eɢ©˘dG ᢫˘°ûà˘Ø˘ª˘dG
π«£˘©˘J ƒ˘gh º˘∏˘°ùJ ’ ɢ¡˘fCG ¢û«àØ˘J äɢ«˘∏˘ª˘©˘H Ωƒ˘≤˘«˘°S
≈∏˘Y Qô˘°†dɢH Oƒ˘©˘j ô˘«˘Ñ˘c iƒ˘˘à˘˘°ùe ≈˘˘∏˘˘Y ᢢ«˘˘Fɢ˘é˘˘˘a
.᫪æàdG ≈∏Yh ôªãà°ùªdG ô«ª©àdG ájôjóeh äɢjó˘∏˘Ñ˘dG
∫hC’G ∫hDƒ°ùª˘dG Oô˘£˘à˘°SGh Ωó˘≤˘˘J iƒ˘˘à˘˘°ùe á˘˘Ñ˘˘bGô˘˘ª˘˘d
π¨°ûdG ¿EG ÓFÉb áj’ƒdG øY
.¢üNôdG √òg º«∏°ùJ
Oóq¡j ¿Gõ«∏¨H ájójóëdG áμ°ùdG ôÑ©e ´hô°ûe
¿ƒàjR Iôé°T 250 øe ójRGC ™£≤H
√ò˘g ¢ü∏˘≤˘à˘H Oó˘¡˘J âdGR ’ ™˘jQɢ°ûª˘dG »àdGh ¿ƒàjõdG QÉé°TG øe ø«JÉ°ùÑdG √òg
.á«MÓØdG äÉMÉ°ùªdG Oó©dG Gò¡a ,∫h’G º¡bRQ Qó°üe ôÑà©J
Q󢢰üe ó˘˘cG ,ᢢ∏˘˘°U …P ¥É˘˘«˘˘°S »˘˘˘ah IOó˘¡˘ª˘dG ¿ƒ˘à˘jõ˘dG Qɢ颰TGC ø˘e π˘Fɢ¡˘˘dG
ájóæ˘¡˘dG á˘cô˘°ûdG §˘«˘ë˘e ø˘e ∫hƒD˘°ùe QÉ£æb 200 ø˘e ó˘jRGC è˘à˘æ˘J ™˘£˘≤˘˘dɢ˘H
´hô˘˘°ûe ø˘˘Y ᢢdhƒD˘˘°ùª˘˘˘dG ''¿ƒ˘˘˘cQGC'' ≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDj ±ƒ°S …òdG ôe’G ,Éjƒæ°S
ºàj ±ƒ°S ´hô°ûªdG ¿G ájójóëdG áμ°ùdG á≤£æªdG ¿GCh á°UÉN ¿ƒàjõdG IOÉe êÉàfG
…òdG ôe’G ,ô˘«˘aƒ˘dG ɢ¡˘Lɢà˘fÉE˘H á˘ahô˘©˘e
Gô¶f ø«JÉ°ùÑdG √òg iƒà°ùe ≈∏Y √RÉéfGE ™˘jô˘°ùdGh …Qƒ˘Ø˘˘dG π˘˘Nó˘˘à˘˘dG Ö∏˘˘£˘˘à˘˘j
§¨°†dG äGP á«FÉHô¡˘c π˘HGƒ˘c ó˘LGƒ˘à˘d ø«JÉ°ùÑdG √òg ájɪëd á«∏ëªdG äÉ£∏°ù∏d
¿ƒ˘MÓ˘Ø˘dG ≈˘≤˘Ñ˘«˘d á˘≤˘£˘æ˘ª˘dɢH »˘dɢ©˘dG πÑ≤à°ùe øgôj …òdG ´hô°ûªdG Gòg øe
πLG øe áMÓØdG IQGRh πNóJ ¿hó°TÉæj ócƒDJ ø«M »Øa ,á≤£æªdÉH áÑ©°ûdG √òg
.º¡YGQõe ájɪM äGô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘dG ᢢjɢ˘ª˘˘M ≈˘˘∏˘˘Y ᢢdhó˘˘dG
º°SÉ≤∏H ô°UÉf ¯
√ò˘˘˘g ¿G ’GE ᢢ˘«˘˘˘˘MÓ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG »˘˘˘˘°VGQ’Gh
áMÓØdG IQGRh Ghó°TÉf
ájɪM πLGC øe πNóàdG
º¡YQGõe
ºgAÉ«à°SG ø«MÓØdG øe äGô°û©dG ióHG
¥Qõd »°S áYQõªH øjójó°ûdG ºgôeòJh
Éeó©H ¿Gõ«∏Z áj’h »a áfOɪëdG ájó∏ÑH
¿ƒàjR Iô颰T 250 ø˘e ó˘jRGC â뢰VG
ôÑ©ªd ´hô˘°ûe ÖÑ˘°ùH ™˘£˘≤˘dɢH IOó˘¡˘e
.ájójóM áμ°S
∑Éæg ¿GC áYQõªdG √òg ƒMÓa ócGC óbh
¿GCh iô˘NG á˘¡˘é˘H ô˘Ñ˘©˘e ™˘°Vƒ˘d ∫ƒ˘∏˘M
»μd á¨dÉÑdG ᢫˘ª˘g’ɢH ¢ù«˘d ´hô˘°ûª˘dG
,QÉé°T’G øe πFÉ¡dG Oó©dG Gòg ™£b ºàj
≈∏Y äô°UG ádhƒD°ùªdG ácô°ûdG ¿G ô«Z
q
»˘à˘dG á˘YQõ˘ª˘dG √ò˘¡˘H ´hô˘°ûª˘dG ™˘°Vh
êÉàfGE π«Ñ°S »a º¡JÉ«M ÉgƒMÓa ≈æaG
á∏«ªH ø«àdG ø«©H ò«eÓJ πÑ≤à°ùe Oóq¡j ®É¶àc’G
᪰ùf ±’GB 3`d IóMGh á«FGóàHG á°SQóe
,ájó∏˘Ñ˘dG ¢ùØ˘æ˘d ᢩ˘Hɢà˘dG »˘Ø˘£˘d
AGôL ÓKɪe É©°Vh »fÉ©J »àdGh
.Ωó≤dGh ®É¶àc’G
á©HÉàdG á˘Ø˘«˘∏˘N …󢫢°S á˘jó˘∏˘Ñ˘Hh
á°TQh áæjÉ©e âªJ ,á∏«e IôFGód
800`d ™°ùàJ IójóL ájƒfÉK AÉæH
2016 á«∏jƒL »a º∏à°ùà°S ó©≤e
.áj’ƒdG »dGh √ócCG ɪѰùM
6 ø˘«˘à˘dG ø˘«˘Y ᢢjó˘˘∏˘˘H º˘˘°†Jh
∞dCG 13 πHÉ≤e á«FGóàHG ¢SQGóe
Öî˘à˘æ˘e √ô˘cP ɢ˘ª˘˘Ñ˘˘°ùM ᢢª˘˘°ùf
.»∏ëe
»fóe ¿ÉªMôdG óÑY »dGƒdG ¿Éch
QÉWEG »a É°†jCG ó≤ØJ ób í«JGƒa
á«FGóàH’G á°SQóª˘dG IQɢjõ˘dG √ò˘g
á˘HGõ˘Y á˘jô˘≤˘H »˘∏˘Y ∞˘«˘˘°Uƒ˘˘∏˘˘H
»àdG ΩÉ°ùbC’G ¢†©H ¢†jƒ©J hCG
¬H äOÉaCG ɪѰùM É¡àdÉM äQƒgóJ
.á«æ≤àdG ídÉ°üªdG
äÉÑ°SÉæªdG øe ójó©dG »a ÉYOh
∫ƒNód »dGƒdG äɪ∏©eh ¿ƒª∏©e
≈∏Y ±ƒbƒ∏˘d ᢫˘æ˘©˘ª˘dG Ωɢ°ùbC’G
É¡fƒ°û«©j »àdG á˘jQõ˘ª˘dG á˘dɢë˘dG
.ò«eÓàdG á≤aQ
áÑ°ùf »æ©j Ée ,ô°û©dG á«°SGQódG
»a Gò«ª˘∏˘J 42 ¥ƒØJ ®É¶˘à˘cG
√ó˘cCG ɢª˘Ñ˘°ùM Ió˘MGƒ˘dG Iô˘é˘ë˘˘dG
∫Ó˘N Gô˘NDƒ˘e á˘jó˘∏˘Ñ˘dG ƒ˘dhDƒ˘°ùe
≈dEG áj’ƒdG »dGh É¡H ΩÉb IQÉjR
.á«∏ëªdG áYɪédG √òg
ᢰSGQO ɢ¡˘JGP IQɢjõ˘dG ∫Ó˘N º˘Jh
á°SQóªdG √òg á©°SƒJ äÉ«fÉμeEG
ø«àdG ø«Y ájó∏H õcôe ≈μà°ûj
á°SQóe Oƒ˘Lh ø˘e á˘∏˘«˘e á˘j’ƒ˘H
᪰ùf ±’BG 3`d Ió«Mh á«FGóàHG
πÑ≤à°ùJh .®É¶àc’G øe »fÉ©Jh
º°SG πªë˘J »˘à˘dG ᢰSQó˘ª˘dG √ò˘g
∞jô°ûdG óªëe »°ù«ªN ó«¡°ûdG
»a Iò«ª∏Jh Gò«˘ª˘∏˘J 470 áHGôb
ɢ¡˘JGô˘é˘ë˘˘H »˘˘FGó˘˘à˘˘HE’G Qƒ˘˘£˘˘dG
9
øWƒdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
øWGƒª∏d äÉeóîdG á«Yƒf á«bôJ ±ó¡H
º«Yóàd ™jQÉ°ûe IóY
á∏"QƒH ójôÑdG ´É£b
äɢeó˘ î˘ dG º˘ «˘ Yó˘ J ±ó˘ ¡˘ H ™˘ jQɢ °ûe Ió˘ Y êGQOGE º˘ J
∫h’G ¢ùeG º∏Y ɪѰùM á∏"Qh áj’h ôÑY ájójôÑdG
ó˘jô˘Ñ˘dG ´É˘£˘≤˘d ᢫˘F’ƒ˘dG á˘jô˘jó˘ª˘dG »˘ dhƒD˘ °ùe ió˘ d
.∫É°üJ’Gh ΩÓY’
E G äÉ«LƒdƒæμJh
π˘«˘gÉC˘J IOɢYGE á˘LQó˘ª˘dG äɢ«˘∏˘ ª˘ ©˘ dG √ò˘ g ø˘ «˘ H ø˘ eh
Rɢé˘fG ÖfɢL ≈˘dG ,ó˘jô˘Ñ˘dG ÖJɢμ˘e ø˘e Oó˘Y ™˘«˘ °Sƒ˘ Jh
áj’ƒdG äÉjó∏H ∞∏àîe ôÑY IójóL ájójôH ÖJÉμe
Ió˘FÉ˘Ø˘d á˘¡˘Lƒ˘ª˘dG äɢeó˘î˘dG ᢫˘Yƒ˘f ᢫˘bô˘J ±ó˘¡˘ H
.¬«dGE ô«°TGC ɪc øWGƒªdG
ájójôÑdG ÖJÉμªdG øe OóY OÉØà°SG ,¥É«°ùdG äGP »ah
Ió«©ÑdG ≥WÉæªdG iƒà°ùe ≈∏Y É¡æe óLGƒàªdG ɪ«°S’
ø˘«˘Ñ˘«˘£˘dGh á˘≤˘°ûdG QGô˘Z ≈˘∏˘Y á˘j’ƒ˘dɢH á˘dhõ˘©˘ª˘dGh
πjóæeÉHh (ó∏jƒN …ó«°S) ≈°Sƒe ø«Yh (Iô«éëdG)
IOɢYGE äɢ«˘ ∏˘ ª˘ Y ø˘ e (ô˘ ª˘ Y Ió˘ ∏˘ H) ¥ƒ˘ bh (ᢠ∏˘ "Qh)
»˘Yɢ£˘≤˘dG è˘eɢfô˘Ñ˘dG QɢWGE »˘a á˘Ä˘«˘ ¡˘ à˘ dGh º˘ «˘ eô˘ à˘ dG
.᫪æà∏d
ΩÓ˘Y’
E G äɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘Jh ó˘jô˘Ñ˘dG ´É˘£˘b Ωõ˘à˘©˘ j ɢ ª˘ c
áæ°S ∫ÓN iôNGC äÉ«∏ªY ¥ÓWGE á∏"QƒH ∫É°üJ’Gh
øe πμH ø«jójôH ø«Ñ˘à˘μ˘e Rɢé˘fG »˘a π˘ã˘ª˘à˘J 2016
ádõædG ájó∏˘Ñ˘Hh (äɢ°ùjhô˘dG á˘jó˘∏˘H) á˘æ˘jɢjõ˘dG »˘M
äGP Ö°ùM êO ¿ƒ«∏e 120`H IQó≤e á«dɪLGE áØ∏μàH
.Qó°üªdG
Rɢé˘f’ ᢫˘æ˘≤˘ J ᢠ°SGQO OGó˘ YGE ɢ °†jGC Ö≤˘ Jô˘ ª˘ dG ø˘ eh
Oƒ˘©˘°ùe »˘°SɢM á˘æ˘jó˘ e iƒ˘ à˘ °ùe ≈˘ ∏˘ Y ó˘ jô˘ H Öà˘ μ˘ e
äô#Jh á∏"Qh ¿ó˘e ø˘«˘H ɢgRɢé˘fG …Qɢé˘dG Ió˘jó˘é˘dG
.á«dÉëdG Oƒ©°ùe »°SÉMh
,ájójôÑdG äÉeó˘î˘dG ᢫˘£˘¨˘J ¥É˘£˘æ˘H ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘ah
ójôH Öàμe 61 áj’ƒdG ôÑY É«dÉM ´É£≤dG »°üëj
∑ÉÑ°Th ÉæcÉ°S 9851 ƒëæd óMGh ójôH Öàμe ∫ó©ªH
.ÉæcÉ°S 2784 πHÉ≤e óMGh …ójôH
iôNGC á¡L øe ´É£≤∏d ¿ƒ«∏ëªdG ¿ƒdhƒD°ùªdG πé°Sh
≈∏Y ÉÑ∏°S ôKƒDJ ¿GC É¡fÉC°T øe »àdG äÉHƒ©°üdG øe GOóY
OóY »a ¢ü≤ædG ɪ˘«˘°S’ á˘j’ƒ˘dɢH äɢeó˘î˘dG ᢫˘Yƒ˘f
ø˘ ˘e’
C G ¿Gƒ˘ ˘YGCh ó˘ ˘jô˘ ˘Ñ˘ ˘dG ÖJɢ ˘μ˘ ˘e ∂«˘ ˘Hɢ ˘Ñ˘ ˘ °T ¿Gƒ˘ ˘ YGC
øe IOhóë˘ª˘dG ᢫˘£˘¨˘à˘dG ≈˘dG á˘aɢ°V’
E ɢH ,ᢰSGô˘ë˘dGh
äÉYRƒªdG ÖfÉL
AÉ°üMGE ºJ ,¿ÉC°ûdG Gòg »ah .á«μæÑdG ¥GQhÓ
C d á«d’
B G
áÑ°ùæH …GC Ó£©e ÉYRƒe 13 É¡æ«H øe É«dGB ÉYRƒe 25
.áFɪdÉH 40 OhóM »a á«£¨J
܃æédÉH »eƒª©dG …QÉ≤©dG ¢Vô©dG ôjƒ£àd
á©£b 700 ¢ü«°üîJ
…õ«∏jÉEH AÉæÑ∏d áëdÉ°U
AÉæÑ∏d áëdÉ°U ᢫˘°VQGC ᢩ˘£˘b 700 ,¢ùeG â°ü°ü˘N
áj’h äɢjó˘∏˘H ô˘Ñ˘Y »˘JGò˘dG Aɢæ˘Ñ˘dG ᢨ˘«˘°üd á˘¡˘Lƒ˘e
᢫˘F’ƒ˘dG á˘dɢcƒ˘dG í˘dɢ°üe ¬˘Jó˘ cG ɢ ª˘ Ñ˘ °ùM …õ˘ «˘ ∏˘ jGE
.…ô°†ëdG …QÉ≤©dG º«¶æàdGh ô««°ùà∏d
»˘dɢe ±Ó˘Z ɢ¡˘d ó˘°UQ »˘à˘dG ᢫˘∏˘ª˘©˘ dG √ò˘ g êQó˘ æ˘ Jh
áª˘«˘∏˘©˘à˘dG ò˘«˘Ø˘æ˘J QɢWGE »˘a êO ¿ƒ˘«˘∏˘e 378 ᪫˘≤˘H
»eƒª©dG …QÉ≤©dG ¢Vô©dG ôjƒ£àH á≤∏©àªdG ájQGRƒdG
ôjóªdG í°VhGC ɪc É«∏©dG ÜÉ°†¡dGh ܃æédG äÉj’h »a
᪰UɢY äOÉ˘Ø˘à˘°SGh.…Qɢª˘Y ô˘eɢY á˘dɢcƒ˘∏˘d »˘∏˘ë˘ª˘dG
øe AÉæÑ∏˘d á˘ë˘dɢ°U ᢩ˘£˘b 400 ᢰüM ø˘ e ᢠj’ƒ˘ dG
á©£b 300 â¡L
E G O󢩢dG
q h ɪ˘«˘a ,ᢰüë˘∏˘d »˘dɢª˘L’
á«dhGC á∏Mô˘ª˘c âfɢé˘d á˘jQGO’
E G ᢩ˘Wɢ≤˘ª˘dG Ió˘FÉ˘Ø˘d
äÉjó∏H »bÉH ôÑY ÓÑ˘≤˘à˘°ùe ᢫˘∏˘ª˘©˘dG º˘ªq˘©˘J ¿GC ≈˘∏˘Y
.∫hƒD°ùªdG äGP ¬H ìô°U ɪ∏ãe áj’ƒdG
√ò¡H á≤∏©àª˘dG á˘jQGO’
E G äGAGô˘L’
E ɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ɢª˘«˘ah
áFõéàdG ¢üNôH á°UÉîdG á°SGQódG …ôéJ ,á«∏ª©dG
á«fóªdG á°Sóæ˘¡˘dGh ô˘«˘ª˘©˘à˘dG á˘jô˘jó˘e iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y
.áØ∏àîªdG äÉμÑ°ûdGh äÉbô£dG áÄ«¡àd ¿Gôª©dGh
»˘à˘dG äɢ«˘d’
B G ø˘«˘H ø˘e Gó˘MGh è˘eɢ fô˘ Ñ˘ dG Gò˘ g ó˘ ©˘ jh
»a øμ°ùdG áeRGC ≈˘∏˘Y Aɢ°†≤˘dG »˘a á˘dhó˘dG ɢ¡˘Jó˘ª˘à˘YG
ÉØ∏e 6278 ´Gó˘ jGE º˘ J ¬˘ fGC ô˘ cò˘ dɢ H ô˘ jó˘ L.OÓ˘ Ñ˘ dG
ídÉ°üe iód AÉæÑ∏d áëdÉ°üdG »°VGQ’
C G ™£b »ÑdÉ£d
…Qɢ≤˘©˘dG º˘«˘¶˘æ˘à˘ dGh ô˘ «˘ «˘ °ùà˘ ∏˘ d ᢠ«˘ F’ƒ˘ dG ᢠdɢ cƒ˘ dG
»àdGh ,…õ«∏jGE áj’ƒd â°ùdG äÉjó∏ÑdG ôÑY …ô°†ëdG
Ω¥¯
.ÉØ∏e 4621 ∫ƒÑb É¡æe ºJ
AGOƒ°ùdG á£≤ædÉH É¡Ø°Uh
êÉéëdG ∞«°S ô¡°ûj »dGƒdG
∞∏°ûdG áj’ƒH ádhódG ∑ÓeGC ídÉ°üe ≈∏Y
É¡Ø°Uh å«M ,ádhódG ∑ÓeCG ájôjóe ídÉ°üe π«≤ãdÉH ,∞∏°ûdG áj’h øY ∫h’G …ò«ØæàdG ∫hDƒ°ùªdG ∞°üb
iƒà°ùe ≈∏Y á≤dÉ©dG äÉØ∏ªdG áédÉ©e »a ô«ÑμdG ôNCÉàdG ≈dEG ô¶ædÉH ,áj’ƒdG iƒà°ùe ≈∏Y AGOƒ°ùdG á£≤ædÉH
á≤∏©àªdGh á«μ∏ªdG Oƒ≤Y ájƒ°ùàH á°UÉîdG äÉØ∏ªdG ôNCÉJ øY áªLÉædG πcÉ°ûªdG ÖÑ°S ÉgQÉÑàYGh É¡ëdÉ°üe
.•hô°ûdG É¡«a äôaGƒJh âHÉéà°SG »àdG IõgÉédG äÉjÉæÑdÉH
á≤dÉ©dG äÉØ∏ªdG ∞«ØîJh É¡H
≈˘˘∏˘˘Y Aɢ˘°†≤˘˘dGh Ió˘˘e ò˘˘æ˘˘˘e
ɢe ƒ˘gh ,π˘«˘bGô˘©˘dG π˘˘μ˘˘°ûe
á˘Ø˘bh ¿ƒ˘˘ª˘˘¶˘˘æ˘˘j º˘˘¡˘˘∏˘˘©˘˘L
.ájôjóªdG ô≤e ΩÉeGC á«LÉéàMG
º¡fÉEa ,º¡˘Jɢë˘jô˘°üJ Ö°ùMh
√ò˘g ≈˘∏˘Y OOô˘à˘˘dG ø˘˘e Gƒ˘˘∏˘˘e
ºd »àdG á˘jQɢ≤˘©˘dG í˘dɢ°üª˘dG
,ºgOƒ≤Y ájƒ°ùJ øe øμªàJ
êGôîà°SG ô¶àæ˘j ø˘e º˘¡˘æ˘ª˘a
IójóY ô¡°T’
C ¬à˘«˘μ˘∏˘e ó˘≤˘Y
IRÉ«ëdG ºZQ äGƒæ°ùd ≈àMh
øe πμH ∫ƒÑ≤dG IOÉ¡°T ≈∏Y
±É˘°VGCh .á˘jó˘∏˘Ñ˘˘dGh Iô˘˘FGó˘˘dG
…GC Ghóéj ºd º¡fGC ¿ƒéàëªdG
Gò˘¡˘˘d äGô˘˘jô˘˘Ñ˘˘J hGC äɢ˘Hɢ˘LGE
ió˘ª˘dG π˘jƒ˘£˘dG π˘˘Wɢ˘ª˘˘à˘˘dG
hGC ∫GR Ée'' áHÉLGE øe GƒªÄ°Sh
ɪ«a ,''ΩOÉ≤dG ´ƒÑ°S’
C G GhOƒY
√òg ≈∏Y øjOOôàªdG óMGC QÉ°TGC
≥dÉY ¬Ø∏e ¿GC ≈dGE áë∏°üªdG
ºdh äGƒæ°S 10 øe ôãcGC òæe
¬˘≤˘FɢKh ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°üë˘dG º˘à˘j
™«ªL ≈dGE ™°†N ¬Ø∏e ¿GC ºZQ
ɢ˘¡˘˘H ∫ƒ˘˘ª˘˘©˘˘ª˘˘dG äGAGô˘˘L’
E G
¥ƒ˘≤˘˘ë˘˘dG ™˘˘aOh ∫ƒ˘˘Ñ˘˘≤˘˘dɢ˘c
.Égô«Zh
™bGƒe ≈dG º¡©e ∫É≤àf’G »a ∫Gõ˘j ɢe »˘à˘dG äɢ«˘˘©˘˘°Vƒ˘˘dG
ádƒN.R ¯
.ájƒ°ùàdÉH á«æ©ªdG äGQÉ≤©dG ∞¨°ûH ¿hô¶à˘æ˘j ɢ¡˘Hɢ뢰UGC
¬˘fGC ∫hƒD˘°ùª˘˘dG äGP ±É˘˘°VGCh QÉÑZ É¡æY ¢†Øæj øe ô«Ñc äÉØ∏ªdG ójóY âdGR ’h Gòg
º˘d á˘j’ƒ˘dɢH ¬˘Ñ˘«˘°üæ˘˘J ò˘˘æ˘˘e âÑ˘dGh ɢ¡˘à˘°SGQO »˘a ô˘NÉC˘à˘dG »a ájƒ°ùàdG ô¶àæJ ájQÉ≤©dG
áHÉ«ædÉH AGQóe iƒ°S ßMÓj ô«Z ,É¡àjƒ°ùJ ≥jôW øY É¡«a ¬˘«˘˘a ó˘˘LGƒ˘˘à˘˘J …ò˘˘dG âbƒ˘˘dG
C G √òg ¿GC ÖJÉμe êGQOGC Iô«°SGC äÉØ∏ªdG
√ò˘˘g IQGOGE ≈˘˘∏˘˘Y ¿ƒ˘˘dhGó˘˘à˘˘j øé°S â∏°q†a Iô«N’
ø«ØXƒªdG »bÉH ÉeGC ,ídÉ°üªdG »˘a äɢª˘«˘∏˘©˘à˘˘dG ∞˘˘∏˘˘à˘˘î˘˘e ’ å«˘˘˘M ,í˘˘˘dɢ˘˘˘°üª˘˘˘˘dG äGP
E G ¿hO áªà©ªdG êGQO’
C G ¿ÉCH ΩõédG »a ¿ÉæKG ∞∏àîj
hGC ø«ª˘°qSô˘e ô˘«˘Z ɢeGE º˘¡˘fÉE˘a AÉ≤d’
º˘¡˘à˘jGQO Ω󢩢H ¿ƒ˘é˘é˘ë˘à˘˘j ájôjóªdG õæ˘à˘μ˘J ɢª˘æ˘«˘H ,ɢ¡˘H ó˘b á˘dhó˘˘dG ∑Ó˘˘eG ᢢjô˘˘jó˘˘e
á˘é˘dɢ©˘eh IQGO’
E G ô˘˘«˘˘«˘˘°ùà˘˘H ò˘˘æ˘˘e äɢ˘Ñ˘˘∏˘˘˘£˘˘˘dG äGô˘˘˘°ûY ᢢ˘°ù°SƒD˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘dG âdƒ˘˘˘˘ë˘˘˘˘J
q
Gò˘˘g ¿É˘˘c å«˘˘M ,äɢ˘Ø˘˘∏˘˘ª˘˘dG ɢ¡˘à˘jƒ˘°ùJ ¿hO ø˘e äGƒ˘æ˘˘°S ºd ádƒ∏°ûeh áZQÉa á«eƒμM
»dGƒdG ø˘e π˘«˘≤˘ã˘dG ∞˘°ü≤˘dG Gòg ¢ùμ©fG óbh .É¡«∏Y OôdGh ìhQ ɢ¡˘«˘a å©˘Ñ˘j ø˘˘e ó˘˘é˘˘J
π˘˘˘Ñ˘˘˘b IQGO’
E G äGP ≥˘˘˘M »˘˘˘a ájOhOôe ≈˘∏˘Y É˘Ñ˘∏˘°S ô˘NÉC˘à˘dG áªFɢ≤˘dG ᢫˘eƒ˘ª˘©˘dG á˘eó˘î˘dG
êÉéàM’Gh AÉLƒ¡dG áØ°UÉ©dG ∫ɢNOGE ≈˘dG iOGCh ᢢjô˘˘jó˘˘ª˘˘dG ä’ɢ¨˘°ûfɢH π˘Ø˘μ˘à˘dG ≈˘˘∏˘˘Y
äGô˘˘˘˘°ûY ¬˘˘˘˘ª˘˘˘˘¶q˘˘˘˘f …ò˘˘˘˘˘dG - äÓMQ áeGhO »a øWGƒªdG §˘˘˘ª˘˘˘æ˘˘˘dG Gò˘˘˘g ,ø˘˘˘WGƒ˘˘˘ª˘˘˘dG
»˘a ø˘«˘Ñ˘ZGô˘dG ø˘«˘æ˘˘WGƒ˘˘ª˘˘dG Qɢ°ùØ˘à˘°SÓ˘˘d - ìGhQGh ìhQ ɢe É˘Ñ˘dɢZ …ò˘dG …ô˘˘«˘˘«˘˘°ùà˘˘dG
É¡æe ,á«μ∏ªdG Oƒ˘≤˘Y á˘jƒ˘°ùJ ÖLh Éægh ,¬JÉÑ∏W ∫ÉBe øY πªq˘ë˘J ø˘e Üô˘¡˘à˘dG ¬˘≤˘aGô˘j
E G É°†jGC ´ƒbƒdG øe ÉaƒN á«dhƒD°ùªdG
,Iõ˘gɢ颢dG äGAɢ˘æ˘˘Ñ˘˘dG Oƒ˘˘≤˘˘Y ø«H øe ¬fGC ≈dG IQÉ°T’
¢Uɢî˘dG ¢†jƒ˘©˘à˘dG π˘μ˘°ûe ∞≤J âë°VGC »àdG π˘«˘bGô˘©˘dG á˘é˘«˘à˘f á˘jQGOGE äɢgÉ˘à˘˘e »˘˘a
Oƒ˘≤˘Yh ''∂jQGô˘Ñ˘dG'' ∞˘∏˘ª˘H ájƒ°ùàdG ≥jôW »a ôãY IôéM ,äGQGô≤dG PÉîJG ájôM ó««≤J
äGAÉæÑdÉH á≤∏©àªdG ᢫˘μ˘∏˘ª˘dG ɢ¡˘eɢ«˘b »˘a á˘jô˘jó˘ª˘dG ô˘NÉC˘J ìô£j äÉH …òdG ÜÉ«¨dG ƒgh
»a äAÉL »àdG á∏ªàμªdG ô«Z ÖÑ°ùH á«fGó«ªdG äÉæjÉ©˘ª˘dɢH ≥˘˘˘M ø˘˘˘Y ∫hDɢ˘˘°ùà˘˘˘dG ¬˘˘˘©˘˘˘e
»àdGh ,08-15 ¿ƒ˘˘fɢ˘≤˘˘dG π≤æJ »˘à˘dG äGQɢ«˘°ùdG ¢ü≤˘f øe IOÉØ˘à˘°S’G »˘a ø˘WGƒ˘ª˘dG
C G »àdG É¡JÉeó˘Nh á˘dhó˘dG ɢjGõ˘e
,äÉØ∏ªdG ájƒ°ùJ ∫ÉLGB äOóqM ƒ˘gh ,¿G󢫢ª˘dG ≈˘˘dG ¿Gƒ˘˘Y’
A’ƒD˘˘˘g π˘˘˘©˘˘˘L …ò˘˘˘dG ô˘˘˘e’
C G ÉCé˘∏˘J ɢe É˘Ñ˘dɢZ …ò˘dG ÖÑ˘°ùdG ájôjóªdG √òg áHGƒH ôÑY ôªJ
C G ájƒ°ùJ É¡à©«∏W »a
πNóàH ¿ƒÑdÉ£j ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘dG ô˘jô˘Ñ˘à˘d á˘jô˘jó˘ª˘dG √ò˘g ¬˘«˘˘dGE ∑Óe’
π«é©à∏d á«F’ƒdG äɢ£˘∏˘°ùdG ø«æWGƒªdG äÉÑ∏˘£˘d ɢ¡˘°†aQ √ò˘g ,ᢢª˘˘bô˘˘ª˘˘dG ᢢjQɢ˘≤˘˘©˘˘dG
á«eƒ«dG º¡JÉ«M º¡«∏Y ¢ü¨æJ âëÑ°UGC
¢SGOôeƒÑH ábQhÉàH ìÉØ°üdG ájô≤H ᫪æàdG ÜÉ«Z
ɢª˘e ,OQÉ˘Ñ˘dG AÉ˘à˘°ûdG π˘˘°üa »˘˘a GOƒ˘˘cQ
ºgôeGC øe Iô«M »a ÜÉÑ°ûdG A’ƒDg π©éj
≥˘˘aGô˘˘eh ᢢ«˘˘∏˘˘°ùà˘˘dG QhO Üɢ˘«˘˘˘Z Ωɢ˘˘eGC
â«fôàf’
C G äÉYÉbh á«¡«aôàdG äÉeóîdG
.Égô«Zh
øe ¿Éμ°ùdG »μà°ûj ,¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
QhÉëªdG ¢†©ÑH á«eƒª©dG IQÉf’
E G ÜÉ«Z
äɢbô˘£˘dG á˘Ä˘«˘¡˘J ´hô˘°ûeh ,á˘jô˘≤˘˘dɢ˘H
ádÉ£ÑdG øY Ó°†a ,ɢgô˘«˘Zh ɢgó˘«˘Ñ˘©˘Jh
.ájó∏ÑdG ÜÉÑ°T ºMGõJ äQÉ°U »àdG
Ω.ºjôc ¯
ájó∏ÑH ''ìÉØ°üdG'' ájôb ¿Éμ°S »μà°ûj
¢ùØ˘f’
C G ¿ƒ˘≤˘°ûj º˘¡˘∏˘©˘L ɢe ,ɢ¡˘«˘dɢg’
C
ájQhô°†dG IOɪ˘dG √ò˘g ≈˘∏˘Y ∫ƒ˘°üë˘∏˘d ¥ô˘°T ᢫˘∏˘¨˘H Iô˘FGó˘d ᢩ˘Hɢ˘à˘˘dG ᢢbQhɢ˘J
™˘e ≈˘à˘M ø˘˘ª˘˘K …ÉC˘˘Hh ¥ô˘˘£˘˘dG ≈˘˘à˘˘°ûH ájƒªæàdG ™jQÉ°ûªdG ÜÉ«Z øe ,¢SGOôeƒH
.-º¡Ñ°ùM- º¡JÉ«eƒj º¡«∏Y ¢ü¨f Ée
áHQÉ°†ªdG ÖÑ°ùH ÉgQÉ©°SGC »a ´ÉØJQ’G
πμ°ûe ≈dGE áaÉ°VGE ,É¡«˘∏˘Y ᢰVhô˘Ø˘ª˘dG á«eƒ«dG º¡JÉfÉ©˘e ≈˘dGE ɢfƒ˘Kó˘ë˘e Qɢ°TGh
…òdGh ,AÉHô¡μ∏d IQôμàªdG äÉYÉ£≤f’G á«∏ëªdG ᫪æàdG ™jQÉ°ûe ÜÉ«Z ∫ÓN øe
,OQÉ˘Ñ˘dG π˘°üØ˘dG Gò˘g »˘a ɢ¡˘Jó˘˘M ó˘˘jõ˘˘J QÉ«à˘∏˘d IQô˘μ˘à˘ª˘dG äɢYɢ£˘≤˘f’G ™˘bGhh
.äÉbô£dG QƒgóJ øY Ó°†a ¿ÉJƒÑdG RÉZ äGQhQÉb ÜÉ«Zh »FÉHô¡μdG
á«MÓ˘a á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG ¿GC ¿É˘μ˘°ùdG ±É˘°VGCh ô≤àØJ å«M ,á≤£æªdÉH äÉbô£dG QƒgóJh
¿ƒ°SQɪj É¡HÉÑ°T ¿GCh ,≈dh’
C G áLQódÉH RɨdG áμÑ°ûH §HôdG ™jQÉ°ûe ≈dGE ájô≤dG
Iô«N’
C G ±ô©J å«M ,øLGhódG á«HôJ áæ¡e Gôjôe É©bGh ¬HÉ«Z π©L …òdG »©«Ñ£dG
»dhódG çóëdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
10
ƒZhOÉZGh Üôb áë∏°SGC ´Oƒà°ùe ≈∏Y Ωƒég ¿ÉC°ûH
ájƒL äGQÉZh á«eƒj ä’É≤àYG §°Sh
OGôaGC á©HQGC π≤à©J ƒ°SÉa Éæ«cQƒH
πëæªdG »°SÉFôdG ¢Sô``````ëdG øe
2015 ΩÉY IõZ »a »fƒ«¡°üdG ∫ÓàM’G É¡aó¡à°SG ádÉM 126
ø«H øe á©HQGC ∫É≤àYG øY ƒ°SÉa Éæ«cQƒH »a ¢û«édG ,¢ùeGC ø∏YGC
≥∏©àj ɪ«a ø«Hƒ∏£ªdG πëæªdG »°SÉFôdG ¢SôëdG OGôaGC øe á©Ñ°S
πÑb ø°T Ωƒé¡H
.ƒZhOÉZGh ᪰UÉ©dG Üôb áë∏°SGC ´Oƒà°ùe ≈∏Y ø«eƒj
»°SÉFôdG ¢SôëdG øe ôNGB GOôa ¿GE ,ø«æK’G ¢ùeG ¢û«é∏d ¿É«H ∫Ébh
Aɢæ˘KGC Gƒ˘∏˘≤˘à˘YG á˘KÓ˘ã˘dG ∫ɢLô˘dG ¿GC É˘Ø˘«˘°†e ,∑É˘Ñ˘à˘°TG ó˘ ©˘ H »˘ aƒ˘ J
.ÉfÉZ ™e OhóëdG QƒÑY º¡àdhÉëe
iOGC ɪe ,ÉæJGƒb ≈∏Y QÉædG ≥∏WGC ºgóMGC'' ¿GC ¬JGP Qó°üªdG í°VhGCh
Gô˘KÉC˘à˘ e ¢üî˘ °ûdG Gò˘ g »˘ aƒ˘ J ó˘ bh .''Qɢ æ˘ dG ¥Ó˘ WGE ≈˘ ∏˘ Y Oô˘ dG ≈˘ dGE
.ôàHƒμ«∏g IôFÉ£H ≈Ø°ûà°ùªdG ≈dGE ¬∏≤f AÉæKGC ¬MhôéH
¢Sô˘ë˘dG ø˘e ø˘jô˘N’
B G ø˘jOô˘Ø˘ dG ø˘ Y åë˘ Ñ˘ dG äɢ £˘ ∏˘ °ùdG π˘ °UGƒ˘ Jh
.¿É«ÑdG Ö°ùM ø«HQÉg ’GRÉe øjò∏dG »°SÉFôdG
»°SÉFôdG ¢SôëdG OGôaGC øe 11 π©ØdÉH â∏≤àYG ób äÉ£∏°ùdG âfÉch
¿GE ¢û«édG ∫Éb …òdG »°VɪdG ᩪédG Ωƒé¡H ≥∏©àj ɪ«a πëæªdG
äÉaPÉbh ±ƒμ˘«˘æ˘°TÓ˘c á˘ë˘∏˘°SGC ≈˘∏˘Y ¬˘dÓ˘N Gƒ˘dƒ˘à˘°SG ø˘«˘ª˘Lɢ¡˘ª˘dG
.ïjQGƒ°U
¿ƒ˘dGƒq˘e ¬˘æ˘e Aɢ°†YGC Ωɢb ¿GC 󢩢H »˘ °Sɢ Fô˘ dG ¢Sô˘ ë˘ dG π˘ M º˘ J ó˘ bh
≈∏Y ΩÉjGC áà°S ô˘ª˘à˘°SG ÜÓ˘≤˘fɢH iQhÉ˘Ñ˘eƒ˘c õ˘«˘∏˘H ≥˘Hɢ°ùdG ¢ù«˘Fô˘∏˘d
GhõéàMGh »°VɪdG ô˘Ñ˘ª˘à˘Ñ˘°S »˘a OÓ˘Ñ˘dG »˘a ᢫˘dɢ≤˘à˘f’G á˘eƒ˘μ˘ë˘dG
âëJ áeƒμë∏d á£∏°ùdG Ghó«©j ¿GC πÑb áeƒμëdG AÉ°†YGC øe øFÉgQ
.áØãμe á«ÑæLGC •ƒ¨°V IÉCWh
ió˘jG âÑ˘°ùdG ɢ°†jGC â∏˘ ≤˘ à˘ YG äɢ £˘ ∏˘ °ùdG ¿GE ᢠ«˘ æ˘ eGC QOɢ °üe âdɢ bh
ƒ˘°Sɢa É˘æ˘«˘cQƒ˘H »˘a ≥˘ Hɢ °ùdG º˘ cɢ ë˘ dG Üõ˘ ë˘ dG ¢ù«˘ FQ ƒ˘ ¨˘ jƒ˘ Ñ˘ eƒ˘ c
»g ɢe ±ô˘©˘j º˘dh .(Ωó˘≤˘à˘dGh ᢫˘WGô˘≤˘ª˘jó˘dG π˘LGC ø˘e ô˘ª˘JƒD˘ª˘dG)
.¬d á¡LƒªdG äÉeÉ¡J’G
≈∏Y ¿ƒë∏°ùe ¬æq˘°T Ωƒ˘é˘g QɢKGB ø˘e »˘fɢ©˘J ƒ˘°Sɢa É˘æ˘«˘cQƒ˘H âdGRɢeh
¬æY º¡à«dhƒD°ùe ¿hOó°ûàe ø∏YGC »ØfÉL 15 Ωƒj º©£eh ¥óæa
.ÖfÉL’
C G øe º¡Ñ∏ZGC É°üî°T 30 ¬«a πàbh
¢ùjQÉH äGAGóàYG …òØæªd ¢ûYGO ¬àãH …òdG ƒjó«ØdG Ö≤Y
ójó¡àdG ᫪gGC øe π∏q≤j óf’ƒg ¢ù«FôdG
É°ùfôØd »HÉgQ’EG
ᢠ«˘ ª˘ gGC ø˘ e ó˘ f’ƒ˘ g Gƒ˘ ˘°ùfGô˘ ˘a »˘ ˘°ùfô˘ ˘Ø˘ ˘dG ¢ù«˘ ˘Fô˘ ˘dG ,¢ùeGC π˘ ˘∏˘ ˘b
´ƒf …GC É¡YOôj ød É°ùfôa ¿GE ÓFÉb √OÓÑd á«HÉgQ’
E G äGójó¡àdG
.äGójó¡àdG √òg πãe
¿GE »¡dOƒ«æH ΩÓY’
E G πFÉ°Sƒd íjô°üJ »a óf’ƒg ¢ù«FôdG ∫Ébh
»a ∂dPh ,''á«HÉgQ’
E G äGójó¡àdG øe ´ƒf …GC É¡YOôj ød É°ùfôa''
äGAGóàYG ∫ƒM »HÉgQ’
E G ''¢ûYGO'' º«¶æàd π«é°ùJ ≈∏Y ¬Ñ«≤©J
.¢ùjQÉH
ô°ü≤dG »a ΩÓY’
E G πFÉ°Sƒd çóëàj ôFGõdG »°ùfôØdG ¢ù«FôdG ¿Éch
.»¡dO ᪰UÉ©dG »a (¿GhÉ¡H ≈JÉHGôà°TGQ) …óæ¡dG »°SÉFôdG
Ióªd IQÉjR »a ,∫h’G ¢ùeGC óæ¡dG ≈dGE »°ùfôØdG ¢ù«FôdG π°Uhh
»a ájQƒ¡ªédG Ωƒj ∫ÉØàMG »a »°ù«FôdG ∞«°†dG ¿ƒμ«d ΩÉjGC áKÓK
.OÓÑdG
≈˘≤˘à˘dG å«˘M ,¬˘«˘a §˘Ñ˘¡˘j ¿É˘μ˘e ∫hGC √Qɢé˘jó˘fɢ°ûJ á˘æ˘jó˘ e âfɢ ch
ΩÉeGC áª∏c ɪ¡æe πc ≈≤dGCh …Oƒe GQóæjQÉf …óæ¡dG AGQRƒdG ¢ù«FôH
.∫ɪY’
C G IOÉ≤d ™ªéJ
,∫h’G ¢ùeGC Aɢ°ùe åH ''¢ûYGO'' »˘Hɢ gQ’
E G º˘ «˘ ¶˘ æ˘ à˘ dG ¿GC ≈˘ dGE Qɢ °ûj
ø˘e ᢩ˘°ùJ ô˘¡˘¶˘j ᢫˘°ùfô˘Ø˘dGh ᢫˘Hô˘©˘ dG ᢠ¨˘ ∏˘ dɢ H GQƒ˘ °üe ɢ £˘ jô˘ °T
∫Éb ¿É«bGôYh ,ø««°ùfôa áKÓKh ,ø««μ«é∏H á©HQGC ºg √ô°UÉæY
ô¡˘Xh ,ɢ°üT 130 ɢ¡˘«˘a π˘à˘b »˘à˘dG äGAGó˘à˘ Y’G Ghò˘ Ø˘ f º˘ ¡˘ fGE
øª°†àj ɪc ,äɪé¡dG ò«ØæJ πÑb …hGôë°U ™bƒe »a ¿ƒªLÉ¡ªdG
ɢ¡˘à˘aó˘¡˘à˘°SG »˘à˘dG ᢫˘°ùfô˘Ø˘dG á˘ª˘°Uɢ©˘dG ™˘bGƒ˘ª˘d äɢ£˘≤˘d §˘jô˘°ûdG
.äɪé¡dG
áeR’
C G √òg øe ÉHhQhGC AɪYR QòM …òdG âbƒdG »a
»HhQh’CG OÉëJ’G ¿GC ócqƒDj …ófGôZ ƒÑ«∏«a
ø«ÄLÓdG øe ójõe ∫ÉÑ≤à°SG ¬fÉμeÉEH
á«eÉ°ùdG á«°VƒØª∏d ójó˘é˘dG ¢ù«˘Fô˘dG …ó˘fGô˘Z ƒ˘Ñ˘«˘∏˘«˘a ,¢ùeGC ∫ɢb
»˘ HhQh’
C G Oɢ ë˘ J’G ∫hO ¿GE ø˘ «˘ Ģ LÓ˘ dG ¿hƒD˘ °ûd Ió˘ ë˘ à˘ ª˘ dG º˘ eÓ
C ˘d
ºgOƒ¡L Gƒ≤°ùf GPG ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG øe ójõe ∫ÉÑ≤à°SG É¡fÉμeÉEH
.π°†aGC ƒëf ≈∏Y É©e
»H'' á«fÉ£jôÑdG áYGP’
E G áÄ«g ™e √GôLGC åjóM »a …ófGôZ qåMh
πLGC øe ójõªdG π©a'' ≈∏Y »HhQh’
C G OÉëJ’G ∫hO ¬Jô°ûf ''»°S »H
ø«jQƒ°ùdG ø«ÄLÓdG
.''ÉHhQhGC êQÉN ¿ƒ°û«©j øjòdG
OGó˘YGC »˘a ᢫˘≤˘ «˘ ≤˘ M IOɢ jR Üɢ ©˘ «˘ à˘ °SG ɢ ¡˘ fɢ μ˘ eÉE˘ H ɢ HhQhGC'' :∫ɢ bh
≈∏Y ÉgOƒ¡L OÉëJ’ÉH AÉ°†Y’
C G ∫hódG ⪶f ∫ÉM »a ø«ÄLÓdG
.''π°†aGC ƒëf
ÉHhQhGC É¡¡LGƒ˘J »˘à˘dG äɢHƒ˘©˘°üdɢH …ó˘fGô˘Z ôq˘bGC ,¬˘JGP âbƒ˘dG »˘ah
á˘æ˘ë˘e ɢ¡˘fGE ∂dP »˘©˘f ø˘ë˘f'' :Ó˘Fɢb ,ø˘«˘Ä˘LÓ˘dG OGó˘YGC »˘eÉ˘æ˘ J AGRG
.''ájɨ∏d Iô«£N á«°SÉ«°Sh á«YɪàLG
¿GC ó©H Iô«£N áeRGC øe GhQòM ób »HhQh’G OÉëJ’G AɪYR ¿Éch
ô«Z á≤jô£H OÉëJ’G ∫hO ≈dGE ÅL’h ôLÉ¡e ¿ƒ«∏e øe ôãcGC πNO
.»°VɪdG ΩÉ©dG á«Yô°T
»˘≤˘∏˘J Iô˘μ˘a ɢ¡˘fGE'' ¢ùdɢa π˘jƒ˘fɢe »˘°ùfô˘ Ø˘ dG AGQRƒ˘ dG ¢ù«˘ FQ ∫ɢ bh
ᢠjɢ ª˘ M ≈˘ ∏˘ Y IQOɢ ˘b ô˘ ˘«˘ ˘Z ɢ ˘HhQhGC ¿ƒ˘ ˘μ˘ ˘J ¿GC ∂°ûdG ø˘ ˘e ∫Ó˘ ˘¶˘ ˘H
.''ÉgOhóM
»JÉCj ø«M'' :ÓFÉb ähQ ∑QÉe …óædƒ¡dG AGQRƒdG ¢ù«FQ QòM ɪc
ÉæfÉμeEɢH 󢩢j ø˘d ±É˘©˘°VGC ᢩ˘HQGC ø˘«˘Ä˘LÓ˘dG Oó˘Y ™˘Ø˘Jô˘jh ™˘«˘Hô˘dG
.''∂dP øe ôãcGC OGóY’G √òg ™e πeÉ©àdG á«HhQhGC á∏àμc
ΩÉY »a IõZ ´É£b πMGƒ°S ádÉÑb ø««æ«£°ù∏ØdG øjOÉ«°üdG ≈∏Y AGóàYG 126 âÑμJQG »fƒ«¡°üdG ∫ÓàM’G äGƒb ¿GC »æ«£°ù∏a »bƒ≤M õcôe ,¢ùeGC ø∏YGC
126 ´ƒbh ø««æ«£°ù∏ØdG øjOÉ«°üdG ≥ëH »fƒ«¡°üdG ∫ÓàM’G äGƒb äÉcÉ¡àfG ∫ƒM …ƒæ°ùdG √ôjô≤J »a ¿É°ùf’
E G ¥ƒ≤ëd ¿Gõ«ªdG õcôe ≥Khh. 2015
,∫ÓàM’G ádhO πNGO ≈dGE ºgOÉ«àbGh ,73 ∫É≤àYGh ,øjôNGB 29 ìôLh óMGh OÉ«°U πàb É¡dÓN qºJ ,2015 ΩÉ©dG ∫ÓN øjOÉ«°ü∏d ±Gó¡à°SG ádÉM
.á°ùªN GóY äÉYÉ°S IóY ó©H º¡æY êGôa’
E Gh
»dhódG º°ù≤dG ¯
.á¶ëd »a 䃪dG
.ºëd â«H á¶aÉëe øe óMGh øWGƒeh
™˘°Vh ¿G ¢ùdƒ˘H OGƒ˘L »˘eÉ˘ë˘ª˘˘dG ∫ɢ˘bh äGƒ˘b â∏˘≤˘˘à˘˘YG ,ø˘˘«˘˘æ˘˘L º˘˘«˘˘î˘˘e »˘˘ah
á«fÉμeG ¬LGƒjh ,Aƒ°ùdG ájÉZ »a'' ≥«≤dG ó©H ¿ÉÑ°T ᩢHQGC »˘∏˘«˘FGô˘°S’
E G ∫Ó˘à˘M’G
.''á¶ëd …G »a IÉaƒdG ∫ÓàM’G ¢û«L øe Iô«Ñc äGƒb ΩÉëàbG
iô°S’G øY ´ÉaódG »a ¢ùdƒH §°ûæjh º˘¡˘˘jhP ∫Rɢ˘æ˘˘e ᢢª˘˘gGó˘˘eh º˘˘«˘˘î˘˘ª˘˘∏˘˘d
.óM’G ≥«≤dG QGR óbh ,ø««æ«£°ù∏ØdG áØ«æY äÉ¡LGƒe â©dófG ɪ«a ,É¡°û«àØJh
Ó°SGôe (ÉeÉY 33) ≥«≤dG óªëe πª©jh »˘à˘dG ∫Ó˘˘à˘˘M’G äGƒ˘˘bh ¿É˘˘Ñ˘˘°ûdG ø˘˘«˘˘H
êhõàe ƒgh ,ájOƒ©°ùdG ''óéªdG'' IÉæ≤d π˘Hɢ˘æ˘˘≤˘˘dGh ᢢjQɢ˘æ˘˘dG Iô˘˘«˘˘Y’
C G â≤˘˘∏˘˘WGC
∫ɢ≤˘à˘Y’G 󢫢b ™˘°Vhh ,ø˘«˘Jɢ˘à˘˘Ø˘˘d ÜGCh ∫ÓàM’G äGƒb â∏≤˘à˘YG ɢª˘c.᢫˘Jƒ˘°üdG
.»°VɪdG ôѪ°ùjO ô¡°T »a …QGO’G âªgGO ¿GC ó©H áWÓH º«îe øe ÉæWGƒe
¬HGô°VG ôѪaƒ˘f 25 »a ≥«≤˘dG ø˘∏˘YGh AÉæKGC áeGôμ˘dG ô˘Ñ˘©˘e ≈˘∏˘Y ô˘NGBh ,¬˘dõ˘æ˘e
Öjò©àdÉH'' ójóæà∏d ΩÉ©£dG øY ìƒàتdG ájƒ°ù«©dG Ió∏H øeh .¿OQ’
C G øe ¬JOƒY
»˘a ɢgɢ≤˘∏˘J »˘à˘dG á˘Ä˘«˘°ùdG á˘∏˘eɢ©˘˘ª˘˘dGh äGƒ˘b â∏˘≤˘à˘YG ,¢Só˘≤˘dG ᢶ˘aɢ뢢e »˘˘a
ô˘«˘ª˘°†dG ᢰù°SƒD˘e Ö°ùë˘H ,''ø˘˘é˘˘°ùdG
.øjôNGB ø«æKG ∫ÓàM’G
.á«æ«£°ù∏ØdG ¿É°ùf’G ¥ƒ≤ëd
øé°ùdG »a á∏eÉc áæ°S ≥«≤dG ≈°†eGCh Üô°†e ô«°SGC »æ«£°ù∏a »Øë°Uh...
ó«YG ºK ,áªcÉëe ¿hO øe 2003 »a
øjô¡°T øe ôãcGC òæe ΩÉ©£dG øY
,2004 »˘a Gô˘˘¡˘˘°T 13 Ióªd ¬dÉ≤˘à˘YG
䃪dG ô£N ¬LGƒj
2008 ΩɢY »˘a ø˘é˘°ùdɢH ¬˘«˘∏˘Y º˘μ˘Mh QƒgóJ øe ,¢ùeCG »æ«£°ù∏a ΩÉëe QòM
¬JÉWÉ°ûæH ≥∏©àJ º¡àH Gô¡°T 16 Ióªd π≤੪dG ≥«≤dG óªëe »Øë°üdG áë°U
á©eÉL »a áÑ∏£dG ¢ù∏ée ôÑY á«HÓ£dG ÉHGô°VG òØæj …òdGh ,π«FGô°SG iód ÉjQGOG
.É¡æe êôîJ »àdG âjRô«H ô£N ¬LGƒj ¬fG ≈dG Gô«°ûe ,ΩÉ©£dG øY
âdƒ˘à˘˘°SG ∫Ó˘˘à˘˘M’G äGƒ˘˘b ¿GC ±É˘˘°VGCh
ÜQÉb 21 ≈∏Y äGAGóàY’G √òg ∫ÓN
âHôNh ,AGóà˘YG á˘dɢM 17 ∫ÓN 󫢰U
äɢaɢ°ûch ∑É˘Ñ˘°ûdɢc 󢫢°ü∏˘d äG󢩢˘e
16 »a ó«°üdG ÜQGƒ≤H á°UÉîdG IQÉf’
E G
.ádÉM
»˘dhó˘dG ™˘ª˘˘à˘˘é˘˘ª˘˘dG õ˘˘cô˘˘ª˘˘dG Ödɢ˘Wh
≈∏Y á©bƒªdG ±GôW’
C G ∫hódG ɪ«°S’h
É¡ÑLGƒH ΩÉ«≤˘dG ᢩ˘HGô˘dG ∞˘«˘æ˘L ᢫˘bÉ˘Ø˘JG
™aôd á«∏ªY äGƒ£îH ΩÉ«≤dGh »bÓN’
C G
,Iõ˘Z ´É˘£˘b ≈˘∏˘Y ¢Vhô˘Ø˘ª˘dG Qɢ°üë˘dG
Iô˘ª˘à˘°ùe Üô˘M á˘ª˘jô˘L π˘ã˘˘ª˘˘j …ò˘˘dGh
∞˘bhh ø˘«˘«˘fó˘ª˘dG á˘jɢª˘ë˘˘d π˘˘Nó˘˘à˘˘dGh
»àdG ᪶æªdG á«∏«˘FGô˘°S’
E G äɢcɢ¡˘à˘f’G
.º¡≤ëH ÖμJôJ
¿Gô˘«˘£˘dG ,¢ùeGC ø˘°T ,iô˘NG á˘¡˘˘L ø˘˘eh
܃æL ≈∏Y ø«JQÉZ »∏«FGô°S’
E G »HôëdG
ø˘˘Y ÆÓ˘˘H’G ¿hO Iõ˘˘Z ´É˘˘£˘˘b §˘˘°Shh
.äÉHÉ°UGE ´ƒbh
äGô˘Fɢ£˘dG ¿GC ᢫˘∏˘ë˘e QOɢ°üe äô˘˘cPh
ø«NhQÉ°üH âØ°üb á«∏«FGô°S’
E G á«HôëdG
¢ùfƒ˘j ¿É˘N Üô˘Z ܃˘æ˘L ᢫˘dɢN ¢VGQGC
IQɨdG ¿GC âaÉ°VGCh .IõZ ´É£b ܃æL
™bƒe ô«°üb âbh ó©H âaó¡à°SG á«fÉãdG
ìÉæédG ΩÉ°ù≤dG ÖFÉà˘μ˘d ™˘Hɢà˘dG ''π˘à˘dG''
áæjóe ܃æL ¢SɪM ácôëd …ôμ°ù©dG
.´É£≤dG §°Sh í∏ÑdG ôjO
¿ÉJQɨdG ôØ°ùJ ºd ,QOÉ°üªdG √òg Ö°ùMh
ÉàÑÑ°ùJ ɪ«a ,ájô°ûH äÉHÉ°UGE ´ƒbh øY
ø˘˘˘«˘˘˘©˘˘˘bƒ˘˘˘ª˘˘˘dG »˘˘˘a QGô˘˘˘°VGC ´ƒ˘˘˘bƒ˘˘˘˘H
ô˘˘«˘˘°S’
C G …Oɢ˘f ∫ɢ˘bh .ø˘˘«˘˘aó˘˘¡˘˘à˘˘°ùª˘˘dG
∫Ó˘à˘M’G äGƒ˘b ¿GE ,¢ùeGC »˘æ˘«˘£˘°ù∏˘Ø˘dG
16 á«°VɪdG á∏«∏dG â∏≤àYG »fƒ«¡°üdG
.¢Só≤dGh á«Hô¨dG áØ°†dG »a É«æ«£°ù∏a
á©HQGC ¿GC ,¬d ¿É«H »a ô«°S’
C G …OÉf ø«Hh
,ø«æL á¶aÉëe øe Gƒ∏≤àYG ø««æ«£°ù∏a
¢ù∏HÉf á¶aÉëe ø˘e á˘KÓ˘K π˘≤˘à˘YG ɢª˘«˘a
Iôé¡dG áeRGCh »HÉgQ’
E G ójó¡àdG ÉgRôHGC
IQÉ≤dG Oóq¡J »àdG QÉ£N’CG »a åëÑ∏d ΩGOôà°ùeGC »a ÉHhQhGC á«∏NGO AGQRh
»˘˘˘˘˘˘a Iô˘˘˘˘˘˘é˘˘˘˘˘˘¡˘˘˘˘˘˘dG ô˘˘˘˘˘˘˘jRh
¿QƒÑ∏°SG ¿É˘L ÆQƒ˘Ñ˘ª˘°ùcƒ˘d
≈˘˘dƒ˘˘à˘˘J √OÓ˘˘H âfɢ˘˘c …ò˘˘˘dG
¿R ɢ˘HhQhGC ¢ù∏˘˘é˘˘e ᢢ°Sɢ˘˘FQ
AÉ°†a øe ƒ°†Y ádhO OÉ©Ñà°SG
.É«fƒfÉb π«ëà°ùe ø¨æ°T
᢫˘∏˘NGó˘dG AGQRh ¢ûbɢ˘æ˘˘«˘˘°Sh
ìGô˘˘à˘˘bG ɢ˘˘°†jGC ¿ƒ˘˘˘«˘˘˘HhQh’
C G
AÉ°ûfGE ᫢HhQh’G ᢫˘°Vƒ˘Ø˘ª˘dG
π˘MGƒ˘˘°S ô˘˘Ø˘˘N º˘˘°†J ᢢĢ˘«˘˘g
IOɢ˘˘©˘˘˘à˘˘˘°S’ Oh󢢢M ¢Sô˘˘˘Mh
Ohó˘˘ë˘˘dG ≈˘˘∏˘˘˘Y Iô˘˘˘£˘˘˘«˘˘˘°ùdG
.OÉëJÓd á«LQÉîdG
Iôμa ¿ÉEa ,GCóѪdG å«M øeh
á°VQÉ©e ≈≤∏J ’ á«°VƒØªdG
ø«H ≈àM øμ˘d ,IRQɢH ᢫˘æ˘∏˘Y
hóÑJ ,ìôà≤ª∏d áªYGódG ∫hódG
Gòg 𫨰ûJ á«°VƒØªdG IOGQG
ô«Z √ójôj ’ ó∏H »a RÉ¡édG
AGQRh ´Éª˘à˘LG 󢩢Hh.᢫˘©˘bGh
∫ó©dG AGQRh »≤à∏j ,á«∏NGódG
»˘˘˘˘a Ωƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘dG ¿ƒ˘˘˘˘«˘˘˘˘HhQh’
C G
áëaÉμe á°ûbÉ˘æ˘ª˘d ΩGOô˘à˘°ùeGC
.á«fhôàμd’
E G áªjôédG
´ƒ°Vƒe ≈dGE ¿ƒbô£à«°S ɪc
∫OÉ˘Ñ˘à˘d äɢfɢ«˘H Ió˘Yɢb Aɢ°ûfGE
≥˘HGƒ˘°ùdG ∫ƒ˘M äɢeƒ˘∏˘©˘˘ª˘˘dG
ô˘«˘Z ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘d ᢫˘˘Fɢ˘æ˘˘é˘˘dG
¬àeób ìGôàbG ƒgh ,ø««HhQhGC
QÉWGE »a á«HhQh’
C G á«°VƒØªdG
.ÜÉgQ’
E G áëaÉμe
,ᢢ«˘˘HhQhGC QOɢ˘°üe Ö°ù뢢Hh
Qô˘μ˘à˘˘j ¿GC ø˘˘μ˘˘ª˘˘ª˘˘dG ø˘˘ª˘˘a
ójóªJ á«fÉμ˘eGE ∫ƒ˘M ¢Tɢ≤˘æ˘dG
OhóëdG ≈∏Y áÑbGôªdG äGAGôLGE
ø˘¨˘æ˘°T á˘≤˘£˘æ˘ª˘d ᢫˘˘∏˘˘NGó˘˘dG
»a áMƒàتdG á«∏NGódG Ohóë∏d
óëdG ¿ƒμj Ée IOÉYh .OÉëJ’G
áà°S äGAGôL’
E G √ò¡d ≈°üb’
C G
.ô¡°TGC
Oô˘˘£˘˘dG{`H ɢ˘°ùª˘˘æ˘˘dG äO󢢢gh
AÉ°†a øe ¿Éfƒ˘«˘∏˘d ''âbƒD˘ª˘dG
Éæ«KGC Oó°ûJ ºd ∫ÉM »a ø¨æ°T
≥aóJ ∫É«M Ohóë∏d ɢ¡˘à˘Ñ˘bGô˘e
.øjôLÉ¡ªdG
»fɪd’G á«LQÉîdG ôjRh OQh
»a ôjɢª˘æ˘jÉ˘à˘°T ô˘à˘dɢa ∂fGô˘a
√ÉÑ˘°TG'' ¿ÉC˘H »˘aɢ뢰U åjó˘M
øe ∫hO OÉ©Ñà°SG πãe ∫ƒ∏ëdG
≈dG »°†ØJ ’ ø¨æ°T AÉ°†a
¢ü∏˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘J ’h ,Ω󢢢˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘J …G
ɪ«a ,ø«ÄLÓdG ≥aO É°Uƒ°üN
.''ÉHhQhG »a ÉeÉ°ù≤fG çóëJ
≈˘˘dh’
C G Iô˘˘ª˘˘dG â°ù«˘˘d √ò˘˘gh
äGó˘jó˘¡˘J ɢ¡˘«˘a ≥˘∏˘£˘J »˘à˘dG
§î°S ≈∏Y ∫ó˘j ɢe ,á˘∏˘Kɢª˘e
õ˘˘é˘˘Y ∫ɢ˘«˘˘˘M ∫h󢢢dG ¢†©˘˘˘H
≥aóJ øe óë˘dG ≈˘∏˘Y ¿É˘fƒ˘«˘dG
≈dGE ¿ƒ∏°üj øjòdG øjôLÉ¡ªdG
¿GC π˘Ñ˘b ɢ«˘cô˘J ø˘e ɢ¡˘«˘°VGQGC
.á«dɪ°ûdG ÉHhQhGC ≈dG Gƒ∏≤àæj
ó˘cG ¿G ≥˘Ñ˘°S ,ô˘Ñ˘ª˘°ùjO »˘ah
iƒ˘˘à˘˘°ùª˘˘dG ≈˘˘∏˘˘˘Y Üɢ˘˘gQ’
E G
∫OÉÑJ ∞©°V »gh ,»HhQh’
C G
’ »àdG ∫hódG ø«H äÉeƒ∏©ªdG
¿hÉ©à∏d á«aÉμdG á≤ãdG ∫OÉÑàJ
»˘JGQÉ˘Ñ˘î˘à˘°S’G ∫É˘é˘ª˘dG »˘˘a
.¢SÉ°ùëdG
ÜɢgQ’
E G á˘dÉC˘°ùe π˘à˘˘ë˘˘à˘˘°Sh
äɢKOɢë˘e ø˘e Gô˘«˘˘Ñ˘˘c Gõ˘˘«q˘˘M
≈˘˘˘dGE ᢢ˘aɢ˘˘°V’
E ɢ˘˘˘H ,AGQRƒ˘˘˘˘dG
á˘dÉC˘°ùe ∫ɢ˘«˘˘M äɢ˘°ûbɢ˘æ˘˘ª˘˘dG
''Öfɢ˘L’
C G ø˘˘˘«˘˘˘∏˘˘˘Jɢ˘˘≤˘˘˘ª˘˘˘dG''
.áë∏°S’
C G Öjô¡J áëaÉμeh
≈∏Y »˘fƒ˘jõ˘Ø˘∏˘J åjó˘M »˘ah
,óM’
C G AÉ°ùe 5” ¢ùfGôa'' IÉæb
»°ùfôØdG ᫢∏˘NGó˘dG ô˘jRh ∫ɢb
¢SQɪæ°S“ ±ƒ˘fRɢc Qɢfô˘˘«˘˘H
≈˘˘∏˘˘˘Y Iô˘˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘c ɢ˘˘Wƒ˘˘˘¨˘˘˘°V
AÉ°†Y’
C G ∫hódGh äÉ°ù°SƒDªdG
.»HhQh’
C G OÉëJ’G »a
QOɨf'' ¿G »¨Ñæj ¬fG í°VhGCh
∫hóL ´hô°ûe ™e ´ÉªàL’G
Pɢî˘JG'' IOGQGE ™˘˘eh ,''»˘˘æ˘˘eR
™e ᢰSƒ˘ª˘∏˘e ᢫˘dhGC äGAGô˘LGE
Ωɢ©˘dG ø˘e ∫h’
C G ™˘Hô˘dG á˘jɢ¡˘f
≈∏Y ∂dòc ÖJôàjh.''2016
ø˘˘˘jò˘˘˘dG ᢢ˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘NG󢢢˘dG AGQRh
âëJ ≈dh’
C G Iôª∏d ¿ƒ©ªàéj
¢ù∏˘é˘ª˘d á˘jó˘˘æ˘˘dƒ˘˘g ᢢ°Sɢ˘FQ
ø˘«˘æ˘K’G Gƒ˘ã˘ë˘˘Ñ˘˘j ¿G ,ɢ˘HhQhGC
âdGR ɢe »˘à˘dG Iô˘é˘¡˘˘dG ᢢeRGC
.OÉëJ’G »a ΩÉ°ù≤f’G ô«ãJ
O.¥¯
᢫˘∏˘NGO AGQRh ,¢ùeGC ™˘˘ª˘˘à˘˘LG
»˘˘˘˘˘a »˘˘˘˘˘HhQh’G Oɢ˘˘˘˘ë˘˘˘˘˘J’G
QÉ£N’
C G á°ûbÉ˘æ˘ª˘d ΩGOô˘à˘°ùeGC
ø˘e GAó˘H ,IQɢ≤˘dG Oóq˘¡˘J »˘˘à˘˘dG
IGRGƒªdÉH ,»˘HɢgQ’
E G ó˘jó˘¡˘à˘dG
ᢢ«˘˘HhQhGC ᢢdɢ˘ch Aɢ˘°ûfGE ™˘˘˘e
≈dGE ’ƒ°Uh ,¬àëaÉμªd IójóL
á≤£æe QÉ«˘¡˘fG ø˘e ±hÉ˘î˘ª˘dG
.IOÉM Iôég áeRGC áé«àf ø¨æ°T
ô˘«˘Z ´É˘ª˘à˘L’G Gò˘g π˘μq˘°ûjh
¿G ¢VôàØj ’ …òdG »ª°SôdG
ᢰUô˘a ,äGQGô˘b ø˘˘Y Q󢢰üj
õcô˘ª˘∏˘d »˘ª˘°Sô˘dG ìɢà˘à˘aÓ˘d
ÜÉgQ’
E G áëaÉμ˘ª˘d »˘HhQh’
C G
áWô°ûdG IQGOG á«∏μ«g øª°V
.(∫ƒHhQƒj) á«HhQh’
C G
''∫ƒ˘HhQƒ˘j'' ô˘jó˘e í˘˘°VhGCh
¢ùfGôa ádÉcƒd âjGôæjh ÜhQ
ø˘Y IQÉ˘Ñ˘Y õ˘cô˘ª˘˘dG ¿GC ¢Sô˘˘H
É¡FÉ°ûfÉEH QGôb òîJG áªFGO á«æH
,»˘°Sɢ«˘°ùdG iƒ˘à˘°ùª˘dG ≈˘∏˘˘Y
»˘˘a ≈˘˘dh’G Iô˘˘ª˘˘∏˘˘d Ωó˘˘≤˘˘˘Jh
É°Sôμe É«fÓªY Gõcôe ÉHhQhG
iƒà°ùe ≈∏Y …ôéJ ᣰûf’
ÜÉgQ’G πFɢ°ùe ∫ƒ˘M IQɢ≤˘dG
.á°SÉ°ùëdG
Gòg ó˘°ùj ¿GC ¢Vô˘à˘Ø˘ª˘dG ø˘eh
äGô˘˘˘¨˘˘˘ã˘˘˘dG i󢢢˘MGE ìô˘˘˘˘°üdG
áëaÉμe ∫Éée »a ᢫˘°ù«˘Fô˘dG
»dhódG çóëdG
11
¿GOƒ°ùdG
™e ᫪°SôdG äÉãMÉѪdG ¿GC ócƒDj ΩƒWôîdG
GÜÉHGC ¢ùjOÉCH Ωƒ«dG GCóÑJ ájQƒaQGódG äÉcôëdG
á˘eƒ˘μ˘M ó˘ah ¢ù«˘FQ ,Qƒ˘aQGO ΩÓ˘°S Öà˘μ˘e ¢ù«˘FQ ,ô˘ª˘Y ø˘°ùM ø˘ «˘ eGC ¢ùeG ∫ɢ b
äÉãMÉѪdG ¿GC ,áë∏°ùª˘dG á˘jQƒ˘aQGó˘dG äɢcô˘ë˘dG ™˘e äɢ°VhÉ˘Ø˘ª˘dG »˘a Ωƒ˘Wô˘î˘dG
∫ó©dG ácôMh ,¿GOƒ°ùdG ôjôëJ ¢û«L ácôM …óahh áeƒμëdG ø«H ᫪°SôdG
¿GOƒ°ùdG ádÉch â∏≤fh.ÉHÉHGC ¢ùjOGC á«Hƒ«K’
C G ᪰UÉ©dÉH Ωƒ«dG GCóÑà°S ,IGhÉ°ùªdGh
áeƒμëdG óah ø«H ᫪°SôdG ô«Z äÉYɪàL’G ¿GC ôªY ø°ùM øY ¢ùeG AÉÑfÓ
C d
Qƒ°†ëH ,¢ùeG äó≤Y ,IGhÉ°ùªdGh ∫ó©dG ácôMh ¿GOƒ°ùdG ôjôëJ ¢û«L ácôMh
OÉë˘JÓ˘d ∑ô˘à˘°ûª˘dG çƒ˘©˘Ñ˘ª˘dG Öfɢé˘H ,iƒ˘à˘°ùª˘dG »˘dɢ©˘dG ô˘Ñ˘æ˘ª˘dG »˘a Aɢ£˘°Sƒ˘dG
IQƒ°üH ´ÉªàL’G ó≤Yh IóæL’
C G ≈∏Y á≤aGƒªdG âªJ ¬fGC ±É°VGCh .»≤jôa’
E G
á≤dÉ©dG ÉjÉ°†≤dG ∫ƒM ô°üëæ«°Sh »ª°SQ ô«Z ¿ƒμ«°S ∫hGóàdG ¿GC Éë°Vƒe ᫪°SQ
.≥HÉ°ùdG »ª°SôdG ´ÉªàL’G »a AÉ£°SƒdG É¡H Ωó≤J á≤«Kh ôNGB »a ø«aô£dG ø«H
ó¡édG ∫òH »a É¡àÑZQ øY »MÉààa’G ´ÉªàL’G ∫ÓN äôÑY OƒaƒdG ¿GC ócGCh
´ÉªàL’G ó≤©æj ÉeóæY ≈àM ,•É≤ædG πc ≈∏Y øμj ºd ¿Gh ,≥aGƒàd π°Uƒà∏d
O.¥
.ÉëLÉf ÉYɪàLG ¿ƒμj »ª°SôdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
¢ùfƒàH ójRƒH …ó«°ùd äÉLÉéàM’G IOƒYh ¢ùHÉ≤H »æeGC ø°ùëJ
¿ƒY 114 áHÉ°UGEh ¢UÉî°TGC 1105 ∞«bƒJ
ÖjôîàdGh Ö¡ædG çGó`MGC ájGóH òæe øeGC
OÓÑdÉH ≥WÉæe IóY É¡Jó¡°T »àdG çGóM’
C G ájGóH òæe ¢SôMh áWô°T øe »∏NGódG øe’
C G äGƒb ¢ùeG âeÉb
¿ƒfÉ≤d ø«ØdÉîªdG øe 523h ábô°ùdGh Ö¡ædGh Ö∏°ùdG äÉ«∏ªY »a GƒcQÉ°T 582 º¡æe ¢UÉî°TGC 1105 ∞«bƒàH
.∫ƒéàdG ô¶M
¯
É«©«°T 57 ≥ëH ÉeÉY 15 Ióªd øé°ùdÉH ΩÉμMCG
Ö¨°T ∫ɪYGC IQÉK’ øjôëÑdG »a
≥ëH ÉeÉY 15 Ióªd øé°ùdÉH ÉeÉμMG øjôëÑdG »a á«FÉæédG áªμëªdG ¢ùeGC äQó°UGC
,ô¡°TG πÑb OÓÑdG ܃æL ¿ƒé°S óMG »a Ö¨°T ∫ɪYG IQÉKÉH ø«ª¡àe É«©«°T 57
57 âÑbÉY á«FÉæé˘dG á˘ª˘μ˘ë˘ª˘dG'' ¿G Qó˘°üª˘dG ∫ɢbh.»˘Fɢ°†b Qó˘°üe OɢaG ɢª˘Ñ˘°ùë˘H
ƒL øé°S »a Ö¨°T ∫É©àaÉH º¡àfGOGE ó©H ,ÉeÉY 15 Ióªd øé°ùdÉH É«©«°T ÉæWGƒe
,2015 ¢SQÉe ≈dG Oƒ©j çOÉëdG ¿G Qó°üªdG í°VhGh.OÓÑdG »a ôÑc’G ''…õcôªdG
πNGO OôªàdGh Ö¨°ûdGh ≈°VƒØdG ∫ɪYG ∫É©àaÉH øé°ùdG A’õf ¢†©H ΩÉb ɪæ«M
IQOÉ°üdG äɪ«∏©àdGh ôeGhÓd º¡YÉ«°üfG ΩóYh ,A’õædG áeÉb’ á°ü°üîªdG »fÉѪdG
çÉK’ÉH º¡«∏Y É¡JÉHGƒH ¥ÓZGh ôHÉæ©dG ∂∏J øe á°SGôëdG OGôaG Oô£H º¡eÉ«bh ,º¡d
øe ôãcG ºgQGòf’ IQGO’G ô£°VG'' ∂dP ¿G ±É°VGh.''πNGódG øe ≈æѪdG äÉjƒàëeh
ô˘eGhÓ˘d ´É˘«˘°üf’Gh ≈˘°Vƒ˘Ø˘dGh Ö¨˘ °ûdG ∫ɢ ª˘ YGh Oô˘ ª˘ à˘ dG ∂dP ø˘ Y ∫hó˘ ©˘ dɢ H Iô˘ e
Iõ¡LGh »fÉѪdG äÉjƒàëe ±ÓJÉH äÉ°SQɪªdG ∂∏J »a Ghôªà°SG º¡fG ’G ,᫪«¶æàdG
í£°SG AÓàYGh ,øcÉe’G ¢†©H »a ≥jôM ∫É©°TGh ,á«æe’G äGô«eÉμdGh ∞««μàdG
QÉ°TGh.''á°SGôM »LôH ±ÓJGh áÑ∏°üdG äGhO’Gh QÉéM’ÉH äGƒ≤dG ≥°TQh »fÉѪdG
§˘°ùHh »˘fɢ Ñ˘ ª˘ dG ∂∏˘ J ∫ƒ˘ NO ≈˘ dG Ωɢ ©˘ dG ø˘ e’G äGƒ˘ b ∫ɢ LQ ô˘ £˘ °VG'' ∂dP ¿G ≈˘ dG
,ΩÉ©dG øe’G äGƒb OGôaG øe Oó©H äÉHÉ°UG çhóM ∂dP øY èàfh ,É¡«∏Y Iô£«°ùdG
âÑdÉW ''¢ûJhh ¢ùàjGQ øeƒ«g'' ᪶æe âfÉch.''A’õædG ¢†©ÑH äÉHÉ°UG â≤ëd ɪc
º˘YGõ˘e »˘a π˘≤˘à˘°ùe ≥˘«˘≤˘ë˘J'' AGô˘LɢH ᢫˘æ˘jô˘ë˘Ñ˘dG äɢ £˘ ∏˘ °ùdG »˘ °Vɢ ª˘ dG …ɢ e »˘ a
Ωƒj ƒL øé°ùH â©bh äÉHGô£˘°VG ™˘ª˘≤˘d á˘Wô˘Ø˘ª˘dG Iƒ˘≤˘∏˘d ø˘e’G äGƒ˘b ΩGó˘î˘à˘°SɢH
øjôëÑdG äó¡°Th.''∂dP ÜÉ≤YG »a AÉæé°S á∏eÉ©e IAÉ°SÉH É¡eÉ«bh ,2015 ¢SQÉe10
2011 ΩÉ©dG øe GAóH äÉLÉéàMG ácôM ,᪰ùf ¿ƒ«∏e 1.3 É¡fÉμ°S ÉgOóY ≠dÉÑdG
áÑdÉ£ª∏d ,áØ«∏N ∫GB ≈°ù«Y øH óªM ∂∏ªdG ºμM ó°V á«©«°ûdG á°VQÉ©ªdG É¡JOÉb
∞æY ∫ɪYG äÉLÉéàM’G √òg â≤aGQh.á«°Sɢ«˘°S äɢMÓ˘°UGh á˘jQƒ˘à˘°SO ᢫˘μ˘∏˘ª˘H
¥ƒ≤M äɪ¶æe Ö°ùëH ,º¡àªcÉëeh äÉĪdG ∞«bƒJ ºJh ,äGô°û©dG πà≤e ≈dG äOG
O.¥
.¿É°ùf’G
¯
Iô«Ñc á«μjôeGC •ƒ¨°V IÉCWh âëJ
É¡Øbƒe º°ùëJ ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ªdG
∞«æL äÉ°VhÉØe øe GóZ
»˘a ∞˘«˘æ˘L äɢKOɢë˘e »˘a á˘cQɢ°ûª˘dG ø˘e ɢ¡˘Ø˘bƒ˘e á˘jQƒ˘°ùdG ᢰVQɢ©˘ª˘dG º˘°ùë˘J
¢Vô©àJ Iô«Ñc á«μjôeG •ƒ¨°V IÉWh âëJ ¢VÉjôdG »a Ωƒ«dG √ó≤©J ´ÉªàLG
.¢ùeG ''¢SôH ¢ùfGôa'' ádÉcƒd ¢VhÉØàdG óah AÉ°†YG óMG ócG Ée ≥ah ,É¡d
…Qƒ˘°ùdG ±Ó˘à˘F’G »˘a …Oô˘μ˘dG »˘æ˘Wƒ˘dG ¢ù∏˘é˘ª˘dG π˘ ã˘ ª˘ e ,ƒ˘ μ˘ «˘ ∏˘ Y OGƒD˘ a ∫ɢ bh
ádÉcƒd ,¢VhÉØà∏d É«∏©dG áÄ«¡dG øY ≥ãÑæªdG ¢VhÉتdG óaƒdG ƒ°†Yh ¢VQÉ©ªdG
±ƒ°Sh ¢VÉjôdG »a Ωƒ«dG ÉYɪàLG ¢VhÉØà∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ó≤©J'' ''¢SôH ¢ùfGôa''
¿G ƒμ«∏Y í°VhGh.''É¡eóY hG ∞«˘æ˘L »˘a á˘cQɢ°ûª˘dɢH ɢeG »˘Fɢ¡˘æ˘dG QGô˘≤˘dG ò˘î˘à˘f
¢VÉjQ ™e …ô«c ¿ƒ˘L ᢫˘μ˘jô˘e’G ᢫˘LQɢî˘dG ô˘jRh ™˘ª˘L …ò˘dG ô˘«˘N’G Aɢ≤˘∏˘dG
»a âÑ°ùdG áÄ«¡dG AÉ°†YG øe OóYh ,äÉ°VhÉت∏d É«∏©dG áÄ«¡dG ≥°ùæe ,ÜÉéM
¬«Kóëªd ∫Éb »μjôe’G ôjRƒdG ¿G ÉØ«°†e ,''É«HÉéjG ’h Éëjôe øμj ºd'' ¢VÉjôdG
∞bƒªdG ≈∏Y ºàjô°UGh ∞«æL ≈dG GƒÑgòJ ºd ∫ÉM »a ,ºcAÉbó°UG ¿hô°ùîà°S''
»°SÉ«°ùdG ºYódG ∞bh ≈∏Y ™Ñ£dÉH Öë°ùæj ΩÓμdG Gòg'' ¿G í°VhGh.''¢†aGôdG
,''äGójó¡àdG{`H …ô«c ΩÓc ∞°Uh ¢†aQ ƒμ«∏Y ¿G ’G.''á°VQÉ©ª∏d …ôμ°ù©dGh
Ωhõ˘d 󢫢cÉC˘J √ó˘¡˘L π˘μ˘H (…ô˘«˘ c) ∫hɢ M'' ±É˘ °VGh.''•ƒ˘ ¨˘ °V'' ɢ ¡˘ fG ≈˘ dG Gô˘ «˘ °ûe
≈dG ¿ƒÑgGP ÉæfÉH ÉææĪ£j ºd ¬æμd ,∑Éæg √ójôf Ée πμH »dóf ¿G ≈∏Y ÉfQƒ°†M
äÉ°VhÉتdG QƒëªàJ ¿G ójôf ÉæfG ø«M »a ,ôãcG ¢ù«d QGƒM ≈dG πH äÉ°VhÉØe
.''»≤jõ«aÉà«e ∫óL QÉWG »a ≈≤ÑJ ¿G ¢ù«dh »°SÉ«°ùdG ∫É≤àf’G ∫ƒM
1-∞«æL ¿É«H ≈dG äÉ°VhÉتdG óæà°ùJ ¿G ≈∏Y ájQƒ°ùdG á°VQÉ©ªdG iƒb ô°üJh
»˘dɢ≤˘à˘fG º˘μ˘M á˘Ä˘«˘g π˘«˘μ˘ °ûJ ≈˘ ∏˘ Y ¢üæ˘ j …ò˘ dGh 2012 ¿Gƒ˘ L »˘ a QOɢ ˘°üdG
¢ù«FôdG ójôéJ á°VQÉ©ªdG ≥ah óæÑdG Gòg »æ©jh .á∏eÉc ájò«ØæJ äÉ«MÓ°üH
á˘∏˘ Mô˘ ª˘ dG »˘ a ó˘ °SÓ˘ d QhO …G ᢠ°†aGQ ,¬˘ Jɢ «˘ MÓ˘ °U ø˘ e ó˘ °S’G Qɢ °ûH …Qƒ˘ °ùdG
äÉ°VhÉت∏d áëjôe ô«˘Z ɢ«˘dɢM Iô˘aƒ˘à˘ª˘dG AGƒ˘L’G'' ƒ˘μ˘«˘∏˘Y ∫ɢbh .᢫˘dɢ≤˘à˘f’G
π«μ°ûJh »°SÉ«°S ∫É≤àfG ΩÉeG øëf πg »g ¿’G É¡¡LGƒf »àdG á«°SÉ°S’G á∏μ°ûªdGh
.''?á«æWh IóMh áeƒμM π«μ°ûJ ΩG á∏eÉc äÉ«MÓ°üH á«dÉ≤àfG ºμM áÄ«g
Ió˘Mh á˘eƒ˘μ˘M ΩɢeG ɢæ˘fG ≈˘dG ô˘«˘°ûj ø˘«˘dhƒD˘°ùe åjOɢMG ø˘e Üô˘°ùà˘j ɢe'' ±É˘°VGh
Ióëàª˘dG º˘e’G ™˘aó˘Jh 1”.-∞«æL ≥ah »dɢ≤˘à˘fG º˘μ˘M á˘Ä˘«˘g ¢ù«˘dh ᢫˘æ˘Wh
¿G ø˘e º˘Zô˘dG ≈˘∏˘Yh .¢VhÉ˘Ø˘à˘dG á˘dƒ˘L Ωɢª˘ JG √ɢ é˘ JG »˘ a ƒ˘ μ˘ °Sƒ˘ eh ø˘ £˘ æ˘ °TGhh
¢ù«Fô∏d QhO …G ¢†aQ øY çóëàJ ∫GõJ ’ ø««Hô¨dG ø«dhƒD°ùªdG äÉëjô°üJ
º«¶æJ øe ¢ü∏îàdG á«Ø«c ≈∏Y äÉH õ«côàdG ¿G ’G ,ÉjQƒ°S πÑ≤à°ùe »a …Qƒ°ùdG
ôªà°ùj ,iôNG á¡L øe.ó°S’G ô«°üe øY ΩÓμdG ™LGôJh ,á«eÓ°S’G ádhódG
OƒLh ƒμ°Sƒe â°†aQ PG .äÉ°VhÉتdG ≈dG ¢VQÉ©ªdG óaƒdG á∏«μ°ûJ ∫ƒM ±ÓîdG
,óaƒdG »a ,á∏JÉ≤e πFÉ°üa »a ø«dhƒD°ùe ≈dG IQÉ°TG »a ''ø««HÉgQG“ º¡àª°SG øe
á°VQÉ©ªdG øe iôNG ÉaÉ«WG πª°û«d π«ãªàdG ™«°SƒàH ¿ƒ°VQÉ©e ÖdÉ£j ɪæ«H
º˘ã˘«˘g ᢰSɢFô˘H ''í˘ª˘b'' Qɢ«˘Jh …Oô˘μ˘dG »˘WGô˘bƒ˘ª˘jó˘ dG Oɢ ë˘ J’G Üõ˘ M º˘ ¡˘ æ˘ «˘ H
É«∏©dG áÄ«¡dG ¿ƒμJ ¿G ≈∏Y ¿hô°üe øëf'' ´ƒ°VƒªdG Gòg ∫ƒM ƒμ«∏Y ∫Ébh.´Éæe
O.¥
.''IójóL Aɪ°SG áaÉ°VG πÑ≤f ’h óaƒdG πμ°ûJ øe »g
¯
π≤à©J á«dÉ£j’G äÉ£∏°ùdG
»dhódG ÜÉgQ’EG ᪡àH É«Hô¨e
»a ÜÉgQ’
E G ᪡àH É«Hô¨e É«dÉ£jGE »a ÜÉgQ’
E G áëaÉμe äÉ£∏°S ¢ùeG â∏≤àYG
Ωôëj …òdG 2015 »°VɪdG ΩÉ©dG ájÉ¡f Qó°U ¿ƒfÉb ò«ØæJ »a ≈dh’
C G ó©J á«∏ªY
øY á«dÉ£j’
E G øe’
C G äÉ£∏°S âØ°ûch.''»dhódG ÜÉgQ’
E G ¢Vô¨d »JGòdG ÖjQóàdG''
¥Gƒ°SÉCH ’ƒéàe É©FÉH πª©j (ΩÉY25) ió¡ªdG π«eÉg GõfRƒc ≈Yój ¢üî°ûdG ¿GC
iõJƒd »a º«≤e ƒg , 2006 ΩÉY »a É«dÉ£jGE π°Uh ób ¿Éch ,ƒæ«àæ°Sƒc á≤£æe
Ωƒ˘≤˘à˘°S ɢ¡˘fGC ᢫˘dɢ£˘j’
E G ø˘e’
C G äɢ£˘∏˘°S äQɢ°TGCh .»˘dɢ£˘j’G ܃˘æ˘é˘dG á˘≤˘£˘æ˘ª˘ H
ø«ÑJ å«M √ó°UôH âeÉb øe’
C G äGƒb ¿GC áë°Vƒe Üô¨ªdG ≈dGE º¡àªdG π«MôàH
O.¥ .É«côJ øe »°VɪdG á«∏jƒL »a á«æeGC ÜÉÑ°S’
C √OôW π©ØdÉH ºJ º¡àªdG ¿GC
¯
ô˘≤˘ª˘˘H ìƒ˘˘à˘˘Ø˘˘e Ωɢ˘°üà˘˘YG »˘˘a ∫ƒ˘˘Nó˘˘dG
𫨰ûàdGh ᫪æàdÉH áÑdÉ£ª∏d á˘jó˘ª˘à˘©˘ª˘dG
»a ø«WQƒàªdG ø«dhƒD˘°ùª˘dG á˘Ñ˘°SÉ˘ë˘ª˘Hh
ÖàμªdG ¬à«MÉf øe Qó°UGCh.OÉ°ùa ∫ɪYGC
äGOɢ¡˘°ûdG Üɢ뢰UGC Oɢ˘ë˘˘J’ …ƒ˘˘¡˘˘é˘˘dG
ÉfÉ«H ójRƒH …ó«°ùH πª©dG øY ø«∏£©ªdG
≈dGE ájƒ¡édG äÉ£∏°ùdGh áeƒμëdG ¬«a ÉYO
á°û¡dG π˘«˘¨˘°ûà˘dG äɢ«˘dGB äÉ˘Ø˘∏˘e á˘jƒ˘°ùJ
𫨰ûàd äÉØ∏ªdÉH ájƒ¡L äGôXÉæe íàah
áæéd π«μ°ûJ ™e É«∏©dG äGOÉ¡°ûdG »∏eÉM
»fóªdG ™ªàé˘ª˘dG äɢª˘¶˘æ˘e ø˘e ¿ƒ˘μ˘à˘J
É°†jGC ÖdɢWh.äÉ˘Ø˘∏˘ª˘dG ≈˘dƒ˘à˘J á˘j’ƒ˘dGh
ɢ«˘∏˘©˘dG äGOɢ˘¡˘˘°ûdG »˘˘∏˘˘eɢ˘M ™˘˘«˘˘é˘˘°ûà˘˘H
º¡æ«μªJh ¢UÉîdG ÜÉ°ùë∏˘d Üɢ°üà˘fÓ˘d
»a ¢üNôdG OÉæ°SGEh º¡©jQÉ°ûe πjƒªJ øe
.»HÉéj’
E G õ««ªàdG QÉWGE
ájQƒ¡ª˘é˘dG ¢ù«˘FQ ±ô˘°TGC ó˘≤˘a IQɢ°TÓ˘d
¢ùeG »˘°ùÑ˘°ùdG ó˘jɢb »˘LÉ˘Ñ˘dG ᢫˘°ùfƒ˘à˘˘dG
øe’
C G ¢ù∏ée ´ÉªàLG ≈∏Y êÉWôb ô°ü≤H
¢ù∏ée ¢ù«FQ øe Ó
q c ºq°†j …òdG »eƒ≤dG
øe OóYh áeƒμëdG ¢ù«FQh Ö©°ûdG ÜGƒf
≈˘∏˘Y’
C G ¢ù∏˘˘é˘˘ª˘˘dG Aɢ˘°†YGCh ɢ˘¡˘˘Fɢ˘°†YGC
∫hÉæ˘Jh ɢ«˘∏˘Y ᢫˘æ˘eGC äGQɢWGEh ¢Tƒ˘«˘é˘∏˘d
Ωɢ©˘dG »˘æ˘e’
C G ™˘°Vƒ˘dG º˘«˘«˘≤˘J ´É˘ª˘à˘˘L’G
.¢ùfƒàH
ô¶˘ë˘d º˘¡˘bô˘N ¿hO á˘dƒ˘∏˘«˘ë˘dGh ô˘°ü≤˘dG
øe ∫hƒD°ùe Qó°üe ócGC ¬à¡L øe.∫ƒéàdG
¿GC ádÉcƒ∏d ¢ùHÉ≤H »æWƒdG ¢SôëdG º«∏bGE
¿Éc ¬d á©HÉàdG ≥WÉæªdÉH »æe’
C G ™°VƒdG
áWɪ£ªH Ió«˘Mh á˘£˘≤˘f Aɢæ˘ã˘à˘°SɢH ɢFOɢg
≈dGE ÜÉÑ°ûdG øe OóY É¡«a óªY IójóédG
ÖLƒà°SG ɪe á«WÉ£ªdG äÓé©dG ∫É©°TGE
Gƒ˘˘bô˘˘a ø˘˘jò˘˘dG ¢Sô˘˘ë˘˘dG ¿Gƒ˘˘˘YGC π˘˘˘N󢢢J
º¡æ«H øe É¡æe áKÓK GƒØbhGCh áYƒªéªdG
≥˘ah Ö¨˘°ûdG »˘˘a ÖÑ˘˘°ùà˘˘ª˘˘dG ô˘˘°üæ˘˘©˘˘dG
á≤£æªd á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH ∞˘dɢî˘e ô˘e’G.√󢫢cÉC˘J
¢ùeG â∏˘˘°UGƒ˘˘J å«˘˘M ó˘˘jRƒ˘˘˘H …󢢢«˘˘˘°S
á«eÉe’
C G áMɢ°ùdG äó˘¡˘°Th äɢLɢé˘à˘M’G
ø˘e ô˘«˘Ñ˘c Oó˘Y ™˘˘ª˘˘é˘˘J ᢢj’ƒ˘˘dG ô˘˘≤˘˘ª˘˘d
äGOɢ¡˘°ûdG Üɢ뢰UGC ø˘˘e ø˘˘«˘˘é˘˘à˘˘ë˘˘ª˘˘dG
Gƒ˘©˘aQ ø˘jò˘dG π˘ª˘©˘dG ø˘Y ø˘«˘˘∏˘˘£˘˘©˘˘ª˘˘dG
.𫨰ûàdGh ᫪æàdÉH áÑdÉ£e äGQÉ©°T
Ωɢ°üà˘YG iô˘NGC á˘¡˘L ø˘e π˘°UGƒ˘à˘j ɢª˘c
ô≤˘ª˘H π˘ª˘©˘dG ø˘Y Ó˘£˘©˘e 40 »˘dGƒ˘˘M
´ƒÑ°S’
C G ∞°üàæe òæe áfhõªdG ájóªà©e
∫ƒ∏M OÉéjÉEH É°†jGC ¿ƒÑdÉ£j øjòdGh •QÉØdG
π˘˘«˘˘¨˘˘°ûJ ᢢdÉC˘˘°ùª˘˘d ᢢ뢢°VGhh ᢢjQò˘˘˘L
Üɢ뢰UGC ø˘e π˘ª˘©˘dG ø˘Y ø˘«˘˘∏˘˘£˘˘©˘˘ª˘˘dG
¢ùeGC Qôb iôNGC á¡L øe.É«∏©dG äGOÉ¡°ûdG
ÜÉbôdG ájó˘ª˘à˘©˘ª˘H ø˘«˘∏˘£˘©˘ª˘dG ø˘e Oó˘Y
»dhódG º°ù≤dG ¯
∫É°üJ’Gh ΩÓY’ɢH ∞˘∏˘μ˘ª˘dG ¢ùeG OɢaGCh
󫪩dG »æWƒ˘dG ¢Sô˘ë˘∏˘d á˘eɢ©˘dG IQGO’ɢH
ádɢcƒ˘d í˘jô˘°üJ »˘a ,»˘fÉ˘Ñ˘«˘°ûdG á˘Ø˘«˘∏˘N
øe ÉfƒY 114 ¿ÉCH ,''AÉÑfÓd É≤jôaG ¢ùfƒJ''
áWô°Th á«fóe ájɪM »∏NGódG øe’
C G äGƒb
.ìhôéH GƒÑ«°UGC ¢SôMh
ájQGOG IQÉ«°S 35`H QGô°VGC ¥ÉëdG ºJ ɪc
äGƒ≤d ᢩ˘HɢJ iô˘NGC äGQɢ«˘°S 6 ¥ôMh
äGô≤e 5 ¥ôM ÖfÉL ≈dG »∏NGódG øe’
C G
.áfGƒjó∏d ™HÉJ ô≤e É¡æ«H øe á«æeGC
13`H QGô°V’G øe ójó©dG É°†jGC â∏é°Sh
øe’
C G äGƒ≤d ɢ©˘HɢJ Gô˘≤˘e 12 É«æeGC Gô≤˘e
»dG »fGƒjódG ¢SôëdG ™Ñàj ôNGh »∏NGódG
äÉ°ù°SƒDe 8`H QGô˘˘°VG ¥É˘˘˘ë˘˘˘dG Öfɢ˘˘L
¢ùeG ó˘cGC iô˘NG á˘¡˘˘L ø˘˘eh .ᢢ«˘˘eƒ˘˘ª˘˘Y
ø˘e’
C G º˘«˘∏˘bGE ø˘e ∫hƒD˘°ùe »˘æ˘˘eGC Q󢢰üe
É«≤jôaGE ¢ùfƒJ'' á˘dɢcƒ˘d ¢ùHɢ≤˘H ≈˘æ˘Wƒ˘dG
á«°VɪdG á∏«∏dG â∏é°S á¡édG ¿GC ''AÉÑfÓ
C d
Ahó˘¡˘dG Oɢ°S å«˘M Gô˘«˘Ñ˘c ɢ«˘æ˘eGC É˘æ˘˘°ù뢢J
QGôb ¿ƒæWGƒªdG Ωô˘à˘MGh ¿ó˘ª˘dG ∞˘∏˘à˘î˘e
≈∏Y »æe’
C G ∫hƒD°ùªdG ≈æKGCh ∫ƒéàdG ô¶M
äÉ£∏°ùdG ™e Gƒ∏YÉØJ øjòdG »dÉg’
C G ¿hÉ©J
º¡FÉæHGC áÑbGô˘e ≈˘dGE º˘¡˘à˘YO »˘à˘dG ᢫˘æ˘e’
C G
áÑ°SÉæªdG AÉ«M’ ôjôëàdG ¿Gó«ªH »Ñ©°T ™ªéJ
2011 »ØfÉ````L 25
çGóMGC iôcP »a ô°üe äɶaÉëªH »æeGC QÉØæà°SG
᪰UÉ©dÉH ôjôëàdG ¿Gó«ªH ™ªéàdG »a ¢UÉî°T’G äGô°ûY ¢ùeG GCóH
»ØfÉL 25 çGóM’ á°ùeÉîdG iôcòdG AÉ«M’ ,IôgÉ≤dG ,ájô°üªdG
»æeGC óLGƒJ §°Sh ,∑QÉÑe »æ°ùM ¢ù«FôdÉH âMÉWG »àdG 2011
äɶaÉ˘ë˘ª˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG √ó˘¡˘°ûJ …ò˘dG ∂dP QGô˘Z ≈˘∏˘Y ∞˘ã˘μ˘e
§°Sh’
C G ¥ô°ûdG AÉÑfGC ádÉch äôcPh.iôcòdG ¢ùØf »a ájô°üªdG
ôjôëàdG ¿Gó«ªH ™ªéàdÉH GhGCóH ø«æWGƒªdG äGô°ûY ¿G ájô°üªdG
±Éàg øjOOôe ,áWô°ûdG AGó¡°T Qƒ°Uh á«æWƒdG ΩÓY’
C G ø«∏eÉM
¿Gó«ªdG ¿G ádÉcƒdG âdÉbh.IóMGh ój Ö©°ûdGh áWô°ûdGh ¢û«édG
∞ãμe óLGƒJ §°Sh ,äGQÉ«°ùdG Qhôe ácôM »a á«HÉ«°ùfG ó¡°T
ó¡°T ɪc .IôgÉ≤dG øeGC ájôjóe äGOÉ«b øe OóYh QhôªdG ∫ÉLôd
¥ƒW IôgÉ≤dÉH hô«Ñ°SɪH ¿ƒjõØ«∏àdGh áYGP’
E G OÉëJG ≈æÑe §«ëe
ø«æWGƒªdG ä’ÉØàMG ø«eÉCJ á£N QÉWGE »a ∂dPh ,®ƒë∏e »æeGC
¥ô°ûdG'' AÉÑfGC ádÉcƒd ôjô≤J »a AÉL ɪѰùM 25 IQƒK iôcòH
ájô°üªdG äɶaÉëªdG øe Oó©H øe’
C G äGƒb äRõYh.''§°Sh’
C G
™e øeGõàdÉH äɶaÉëªdG êQÉîeh πNGóªH á°UÉN ÉgóLGƒJ øe
âeÉb øe’
C G äGƒb ¿GC ájô°üe á«æeGC QOÉ°üe âdÉbh.iôcòdG AÉ«MG
¥ô°T ∫ɪ°T ¢ùjƒ°ùdG á¶aÉëe πNGO πeÉμdG »æe’
C G QÉØæà°S’ÉH
á¶aÉëªdG ø«eÉCàd ,á«æe’
C Gh ájƒ«ëdG äÉB°ûæªdG §«ëe »ah ,ô°üe
O.¥ ¯
.iôcòdG ∫ÓN
á°VÉjQ
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
12
:áμjôJ ƒHGC óªëe …ô°üªdG Öîàæª∏d ≥Ñ°S’
C G ºéædG
ÉØ«ØdG äÉHÉîàfGE
''É°UÉN GQƒ©°T »æ«£©j ôFGõédÉH …OƒLh''
øe ≥∏b »≤jôaGE ܃æédG OÉëJ’G
πjƒ°ùμ«°S á∏ªëd ''…ô°ùdG ™HÉ£dG''
…ô˘ °üª˘ dG »˘ dhó˘ dG ÖYÓ˘ dG ô˘ Ñ˘ Y
ƒHGC óªëe ,≥HÉ°ùdG »∏g’G ºéfh
''≠˘ dɢ ˘Ñ˘ ˘dG √ô˘ ˘KÉC˘ ˘J'' ø˘ ˘Y ,ᢠ˘μ˘ ˘jô˘ ˘J
ô˘ ˘FGõ˘ ˘é˘ ˘ dɢ ˘ H GOó˘ ˘ é˘ ˘ e √Oƒ˘ ˘ Lƒ˘ ˘ d
Iô˘μ˘dG º˘«˘∏˘°ùJ π˘Ø˘ M á˘ Ñ˘ °Sɢ æ˘ ª˘ H
»àdG 2015 ájôFGõédG á«ÑgòdG
±Gó˘ ˘¡˘ ˘dG'' ɢ ˘à˘ ˘«˘ ˘eƒ˘ ˘j ɢ ˘¡˘ ˘ë˘ ˘ æ˘ ˘ ª˘ ˘ J
äɢ bÓ˘ ©˘ dG'' GRô˘ Ñ˘ e ''Qƒ˘ ˘à˘ ˘«˘ ˘Hƒ˘ ˘dh
ø«Ñ©°ûdG ø˘«˘H á˘ª˘Fɢ≤˘dG ''I󢫢é˘dG
.…ô°üªdGh …ôFGõédG
»˘ ∏˘ g’
C G …Oɢ f Üɢ ©˘ dG ™˘ fɢ °U ó˘ ˘cGC
Ihó˘ ˘f ∫Ó˘ ˘N ɢ ˘≤˘ ˘Hɢ ˘°S …ô˘ ˘°üª˘ ˘ dG
á˘jGó˘ H π˘ Ñ˘ b ɢ ¡˘ £˘ °ûf ᢠ«˘ Ø˘ ë˘ °U
Iôμ∏d 15`dG ᢩ˘Ñ˘£˘dG º˘ «˘ °SGô˘ e
…ôFGõL ÖY’ ø°ùM’
C á«ÑgòdG
¢ùeGC ∫hGC Iô˘ ˘¡˘ ˘°S 2015 º°Sƒªd
»àdG ôFGõédÉH …OƒLh ¿G'' :ÓFÉb
ø«H …óLGƒàH ó«©°S ÉfGC ,É°UÉN GQƒ©°T »æ«£©j »Ñ∏b »a Iô«Ñc áfÉμe É¡d
øYh .''ÓÑ≤à°ùe ɢ¡˘«˘dG IOƒ˘©˘dG »˘a ɢeƒ˘j OOô˘JGC ø˘dh ø˘«˘jô˘FGõ˘é˘dG »˘fGƒ˘NGE
ÖîàæªdG ¿ƒ∏μ°ûj øjòdG ø«jôFGõédG ø«ÑYÓd »dÉëdG π«édG ∫ƒM ∫GƒD°S
ô°†îdG ¢VôØj'' »μd ¿ÉM ób âbƒdG ¿GC …ô°üªdG ÖYÓdG ôÑàYG ,»æWƒdG
ø˘«˘Ñ˘YÓ˘dG ø˘e π˘«˘é˘dG Gò˘g'' ¿GC É˘Ø˘«˘°†e ,''…Qɢ≤˘dG 󢫢©˘°üdG ≈˘∏˘ Y º˘ ¡˘ °ùØ˘ fGC
≈∏Y ,2010h 2005 ø˘ «˘ H ô˘ °üe »˘ a ≥˘ dÉC˘ J …ò˘ dG π˘ «˘ é˘ dɢ H »˘ fô˘ cò˘ ˘j
áÑgƒªdG ,ÖgP øe ±hôëH ïjQÉàdG áHÉàμd º¡àÑgƒe RGôHGE ø«jôFGõédG
ôà°ù«d ÖY’ ¢Uƒ°üîHh .''≥jôØdG áë∏°üªd É¡∏«©ØJ ƒg º¡ªdGh IOƒLƒe
πé°S »a »ª«gGôH ø«°SÉj ∞∏N …òdG ,Rôëe ¢VÉjQ ,…õ«∏éf’G »à«°S
…GC) Ωƒ«˘dG ¬˘©˘e âKó˘ë˘J'' :á˘μ˘jô˘J ƒ˘HGC ∫ɢb ,᢫˘Ñ˘gò˘dG Iô˘μ˘dɢH ø˘jõ˘FÉ˘Ø˘dG
¿GC ó˘≤˘à˘YG ,∂°T ¿hO √ó˘«˘Ø˘à˘°S »˘à˘dG í˘Fɢ°üæ˘ dG ¢†©˘ Ñ˘ H ¬˘ Jó˘ aGCh (ó˘ M’
C G
ôãcGC ¬JÉ«fÉμeG ôjƒ£J ¬d ≈æ°ùà«d ôà°ù«d IQOɨe ƒg ¬d áÑ°ùædÉH ø°ùM’
C G
¿ƒμ«°Sh Iô«Ñc áÑgƒªH ÖYÓdG ™àªàj ,¬«dGE Oƒ©J Iô«N’
C G áª∏μdG øμd
Üô©dG ø«ÑYÓdG øe »dÉëdG π«édG ¿GC áμjôJ ƒHGC iôjh .''ôgGR πÑ≤à°ùe ¬d
RhôH'' ¿GC GôÑà©e ,''ïjQÉàdG ôÑY ø°ùM’
C G ƒg'' ÉHhQhGC »a ¿ƒÑ©∏j øjòdG
ø«ÑYÓdG ≈dGE áaÉ°VGE »æædG óªëeh ìÓ°U óªëe πãe ø«jô°üe ø«ÑY’
.''á«Hô©dG Ωó≤dG Iôμd Gó«Øe ¿ƒμ«°S »fɪ«∏°Sh Rôëe πãe ø«jôFGõédG
™e 2010h 2008h 2006 ºeÓ
C d É«≤˘jô˘aGE ¢SÉC˘μ˘H õ˘FÉ˘Ø˘dG iô˘j ,Gô˘«˘NGCh
ºdÉ©dG »a ä’ƒ£ÑdG ø°ùMGC øe ≈≤ÑJ ájOƒ©°ùdG ádƒ£ÑdG'' ¿GC áæYGôØdG
.''»Hô©dG
¯¯¯
(21`dG ádƒédG) á«dÉ£j’G ádƒ£ÑdG
»dƒHÉf ™e ƒ«°ûàdÉμdG IQGó°U ≈∏Y ßaÉëj ΩÓZ
IQGó°U ≈∏Y »dƒHÉf …OÉf ßaÉM
ó©H ,á«dÉ£j’G ádƒ£ÑdG Ö«JôJ
¬˘ ˘Ø˘ ˘«˘ ˘°†e ≈˘ ˘∏˘ ˘Y ¢ùeGC ∫hGC √Rƒ˘ ˘ a
ádƒédG º°SôH (4-2) ÉjQhóÑeÉ°S
¬«a ôã©J …òdG âbƒdG »a 21`dG
ΩɢeGC ¿Ó˘«˘e ô˘à˘fG ≥˘Hɢ°ùdG ó˘FGô˘ dG
.(1-1) »HQÉc
ƒ˘ dGõ˘ fƒ˘ Z »˘ æ˘ «˘ à˘ æ˘ LQ’G Ωó˘ ≤˘ J
π¨à°SG ¿GC ó©H ,»dƒHÉæd øjGƒ¨«g
,ƒ˘à˘jQɢ H ø˘ e ÉC˘ £˘ î˘ dɢ H Iô˘ jô˘ ª˘ J
»«æ«°ùfGC hõæjQƒd ¬∏«eR ∞«°†«d
,AGõ˘L á˘∏˘cQ ø˘e »˘fÉ˘ã˘ dG ±ó˘ ¡˘ dG
ɢ °†jG ƒ˘ à˘ jQɢ H ø˘ e ᢠ∏˘ bô˘ Y ô˘ ˘KG
ø«cGƒN ¢ü∏bh .∫ƒ«ÑdGC ∫hhGôd
πÑb ɢjQhó˘Ñ˘eɢ°ùd ¥QÉ˘Ø˘dG ɢjQƒ˘c
ó˘ ˘©˘ ˘ Hh .∫h’G •ƒ˘ ˘ °ûdG ᢠ˘ jɢ ˘ ¡˘ ˘ f
∂jQɢ e Rô˘ MGC ,Ió˘ MGh ᢠ˘≤˘ ˘«˘ ˘bO
iô˘NGC Iô˘e ¥QÉ˘Ø˘dG ¢ü∏˘≤˘«˘d ,܃˘æ˘é˘ dG …Oɢ æ˘ d ådɢ ã˘ dG ±ó˘ ¡˘ dG ∂«˘ °ùeɢ g
᢫˘YɢHQ õ˘æ˘Jô˘«˘e ¢ùjQO º˘à˘à˘î˘j ¿GC π˘Ñ˘ b ,QGó˘ jGE ÖYÓ˘ dG ɢ jQhó˘ Ñ˘ eɢ °ùd
ø«M »a ,á£≤f 47 ó«°UôH á«dÉ£j’G ádƒ£ÑdG »dƒHÉf Qó°üàjh .»dƒHÉf
ÉjQhóÑeÉ°S πàëj
ΩÓZ …Rƒa …ôFGõédG »dhódG ∑QÉ°Th .á£≤f 23 ´ƒªéªH 17 áÑJôªdG
øe .¢ûà«æjôà°ùH ¬dGóÑà°SG ºà«d 71 á≤«bódG ájÉZ ≈dG AÉ≤∏dG Gòg »a
√òg áªb »˘a ¢Sƒ˘à˘æ˘aƒ˘L …Oɢf ,Ö≤˘∏˘dG π˘eɢMh ≥˘MÓ˘ª˘dG Ö∏˘¨˘J ,¬˘à˘¡˘L
.’ÉÑjO ƒdhÉH ÖYÓdG ¬∏é°S OQ ¿hO ±ó¡H ÉehQ …OÉf ∞«°†dG ≈∏Y ádƒédG
πàëj …òdG âbƒdG »a á£≤f 45`H á«fÉãdG áÑJôªdG »a »aƒ«dG êGƒàjh
ó≤a ¿Ó«e ôàfG ,≥HÉ°ùdG óFGôdG ÉeGC .á£≤f 35`H ¢ùeÉîdG ∞°üdG ÉehQ ¬«a
ƒ«°S’ÉH ƒ¨jQOhQ πé°Sh .(1-1) »HQÉc …OÉf ΩÉeGC ∫OÉ©àdG ¬«∏Y ¢Vôa
»a ∫OÉ©àdG ±ó¡H hô«°S ¿É°S ô«gɪL ÉCLÉa É«fGR’ øØ«c ¿GC ô«Z ,ôàfÓd
»a ,á£≤f 41`H á©HGôdG áÑJôªdG ''…QhõJGô«ædG'' πàëjh 2+90. á≤«bódG
.á£≤f 18`H 18`dG ∞°üdG »a »HQÉc »JÉCj ø«M
¯¯¯
»dƒ¨a ÜÉ«Z »a ∫OÉ©àdG ¢üæà≤j É«°ùædÉa
ójQóe ∫ÉjQ ™e ∫OÉ©àj ¢ù«à«Hh ÜÉ°üj ôjOÉb
ΩÉeG ¢ùeG ∫hGC ójQóe ∫ÉjQ ∫OÉ©J
º°†j …òdG ¢ù«à«H ∫ÉjQ ¬Ø«°†e
OGƒD˘a ≥˘Ñ˘°S’G …ô˘FGõ˘é˘dG »˘dhó˘dG
,¬˘∏˘ã˘ª˘d ±ó˘g á˘é˘«˘à˘æ˘H ,ô˘ jOɢ b
ádƒ£Ñ˘dG ø˘e 21 ádƒ˘é˘dG º˘°Sô˘H
.á«fÉÑ°S’
E G
Üɢ H hOƒ˘ î˘ «˘ °S hQɢ ˘Ø˘ ˘dGC í˘ ˘à˘ ˘à˘ ˘aG
Iójó°ùàH ,ø««∏ë˘ª˘∏˘d π˘«˘é˘°ùà˘dG
ºLÉ¡˘ª˘dG ∑Qó˘j ¿GC π˘Ñ˘b ,ᢩ˘FGQ
∫OÉ©àdG áªjR øH ºjôc »°ùfôØdG
19`H IGQÉѪdG AÉ¡àfG πÑb ∫Éjô∏d
êhô˘ N äó˘ ¡˘ °T »˘ à˘ ˘dGh ᢠ˘≤˘ ˘«˘ ˘bO
¬˘°Vô˘©˘J ÖÑ˘°ùH Gô˘ £˘ °†e ô˘ jOɢ b
∂dò˘ ˘ ˘ ˘H Rƒ˘ ˘ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘ ˘jh .ᢠ˘ ˘ ˘ Hɢ ˘ ˘ ˘ °U’
E
»a á£≤f 44 ≈∏Y ''»¨æjô«ªdG''
∫ÉjQ »JÉCj ɪæ«H ,Ö«JôàdG ådÉK
22 `˘ ˘H 14 õcô˘ª˘dG »˘a ¢ù«˘à˘«˘H
…OÉf ídÉ°üd ''ɨ«∏dG'' IQGó°U øY ójQóe ƒμ«à«∏JGC ∫RÉæJ ,¬à¡L øe .á£≤f
∫OÉ©àjh .á«∏«Ñ°TGE ¬Ø«°V ™e (0-0) ¬dOÉ©J ó©H ,(Ö≤∏dG πeÉM) áfƒ∏°TôH
ô«Z Ö«JôàdG IQGó°U »a (48) •É≤ædG OóY »a áfƒ∏°TôH ™e ƒμ«à«∏J’G
…Oɢf ¿É˘ch .»˘ fÓ˘ à˘ μ˘ dG …Oɢ æ˘ dG Ió˘ Fɢ a »˘ a Ö°üJ ±Gó˘ g’G ᢠ«˘ ∏˘ °†aG ¿GC
…òdG ,É≤∏e ¬Ø«°†e ÜÉ°ùM ≈∏Y ±ó¡d ø«aó¡H âÑ°ùdG RÉa ób áfƒ∏°TôH
¬dOÉ©àH É«°ùædÉa IÉfÉ©e äôªà°SGh .á£≤f 24 ó«°UôH 12 áÑJôªdG πàëj
Üɢ «˘ Z π˘ °UGƒ˘ J âbh »˘ a ,ɢ «˘ fhQƒ˘ c’ ƒ˘ Ø˘ «˘ JQƒ˘ Ñ˘ jO ¬˘ Ø˘ «˘ °†e ™˘ e (1-1)
.á˘Hɢ°U’G ÖÑ˘°ùH ''¢û«˘aÉ˘Ø˘î˘dG'' äGAɢ≤˘d ø˘Y »˘dƒ˘¨˘a ¿É˘«˘ Ø˘ °S …ô˘ FGõ˘ é˘ dG
¿GC ô«Z ,õjô«˘H ¢Sɢcƒ˘d ÖYÓ˘dG ô˘Ñ˘Y ∞˘jó˘¡˘à˘dG ÜɢH ɢ«˘fhQƒ˘c’ í˘à˘à˘aGh
á¶ëd ôNGB »a ∫OÉ©àdG GƒcQOGC π«Ø«f …QÉZ …õ«∏éf’G ÜQóªdG ∫ÉÑ°TG
»°VɪdG ôѪaƒf ô¡°T ≈dG É«°ùædÉØd Rƒa ôNGB Oƒ©jh .hójô¨«f hQÉØdGC ôÑY
25`H 11 õcôªdG ≥jôØdG É«dÉM πàëj ɪ«a ,(1-5) ƒ¨«a Éà∏«°S ÜÉ°ùM ≈∏Y
.á£≤f
π˘˘°üØ˘˘dG ᢢ°†gɢ˘æ˘˘e ÖÑ˘˘˘°ùH
,É«≤jôaG ܃æL »a …ô°üæ©dG
»˘a Gƒ˘°†Y ¿É˘ch Gô˘«˘fƒ˘«˘∏˘˘e
É«≤jôaG ܃æL í«˘°Tô˘J á˘æ˘é˘d
áæédh 2010 ∫ɢjó˘fƒ˘˘ª˘˘d
…ôé˘Jh .∫ɢjó˘fƒ˘ª˘dG º˘«˘¶˘æ˘J
¿G ó©H ÉØ«ØdG á°SÉFQ äÉHÉîàfG
±ƒ˘bƒ˘ª˘dG ¢ù«˘˘Fô˘˘dG ô˘˘£˘˘°VG
ô˘JÓ˘H ∞˘jRƒ˘L …ô˘°ùjƒ˘˘°ùdG
ÖÑ°ùH ¬àdɢ≤˘à˘°SG º˘jó˘≤˘J ≈˘dG
»àdG á«dÉààªdG OÉ°ùØdG íFÉ°†a
É«°üî°T ¬Hh ¬àª¶æªH â≤ëd
ø˘e ΩɢjG ᢢ©˘˘HQG Ö≤˘˘Y ∂dPh
á°ùeÉN áj’ƒd ¬HÉîàfG IOÉYG
AÉ°†≤dG ∞bhGh .»dGƒàdG ≈∏Y
Ö∏W ≈˘∏˘Y Aɢæ˘H …ô˘°ùjƒ˘°ùdG
øe ójó©dG »μjôe’G AÉ°†≤dG
»˘a ø˘jRQÉ˘Ñ˘dG ø˘«˘˘dhƒD˘˘°ùª˘˘dG
≥jƒ°ùà∏d äÉcô°T »ah ÉØ«ØdG
ø˘e º˘¡˘˘ª˘˘¶˘˘©˘˘e »˘˘°Vɢ˘jô˘˘dG
±É˘cɢμ˘fƒ˘˘μ˘˘dG »˘˘à˘˘≤˘˘£˘˘æ˘˘e
ÖÑ˘°ùH ᢫˘Hƒ˘æ˘é˘dG É˘μ˘˘jô˘˘eGh
.∫Gƒe’G ¢†««ÑJh OÉ°ùØdG
»≤jôaG ܃æédG OÉëJ’G ø∏YGC
¬ë°Tôe øe Ö∏W ¬fG Ωó≤dG Iôμd
πjƒ°ùμ«°S ƒ«cƒW ÉØ«ØdG á°SÉFôd
ájô°ùdG ¬à∏ªM ìô°ûd Qƒ°†ëdG
IQô≤ªdG äÉHÉîàf’G ≈dG ájɨ∏d
.ïjQƒjõH πÑ≤ªdG …ôØ«a 26 »a
Q.¥¯
»æjôëÑdG ™˘e É˘Ø˘«˘Ø˘dG ᢰSɢFQ
∫GB º«gGôHG øH ¿Éª∏°S ï«°ûdG
»∏Y ô«e’G »fOQ’Gh áØ«∏N
…ô˘°ùjƒ˘°ùdGh ø˘«˘˘°ù뢢dG ø˘˘H
»°ùfôØdGh ƒæ«àfÉ˘Ø˘æ˘jG ƒ˘fɢ«˘L
í˘Ñ˘°UGh .ø˘jÉ˘Ñ˘eɢ˘°T Ωhô˘˘«˘˘L
≥HÉ°ùdG ≥«aô˘dG ,π˘jƒ˘°ùμ˘«˘°S
øé°ùdG »a ÓjófÉe ¿ƒ°ù∏«æd
OÉëJ’G ´ÉªàLG πÑb ¬ë°TôªH
5 »a »dɨ«c »a »≤jôa’G
OÉëJ’G ¿Éch .πÑ≤ªdG …ôØ«a
ø∏©«°S ¬fG í°VhG »≤jôa’G
ø˘˘«˘˘ë˘˘°Tô˘˘ª˘˘dG ø˘˘e ¬˘˘Ø˘˘bƒ˘˘e
ø˘e ¢ùeɢî˘dG »˘a ᢰSɢ˘Fô˘˘∏˘˘d
¢ùaɢæ˘à˘jh .π˘Ñ˘≤˘ª˘˘dG ô˘˘¡˘˘°ûdG
äɢHɢî˘à˘fG »˘a π˘jƒ˘°ùμ˘«˘˘°S
Oɢë˘J’G º˘°SɢH ≥˘˘Wɢ˘æ˘˘dG ∫ɢ˘b
∂«˘æ˘«˘ehO »˘≤˘jô˘aG ܃˘æ˘é˘dG
¢ùfGô˘a'' á˘dɢcƒ˘d »˘aɢª˘«˘°ûJ
áæé∏dG âHôYGC'' :¢ùeGC ''¢SôH
™æ°U áÄ«˘g »˘gh á˘jò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG
܃æ˘é˘dG Oɢë˘J’G »˘a QGô˘≤˘dG
á∏ªëdG AGRG É¡≤∏b øY ,»≤jôaG
,(πjƒ°ùμ«°S ó«°ù∏d) ájô°ùdG
ìô°ûd A»éª˘dG ¬˘æ˘e âÑ˘∏˘Wh
܃æL OÉëJG ÜôYGh .''∂dP
≈˘∏˘Y ò˘NÉC˘j …ò˘˘dG ,ɢ˘«˘˘≤˘˘jô˘˘aG
ø˘Y Üɢ«˘¨˘dɢH π˘jƒ˘˘°ùμ˘˘«˘˘°S
√òg AÉæKG ᢫˘eÓ˘Y’G á˘Mɢ°ùdG
´ÉªàL’ÉH ¬∏eG ø˘Y ,á˘∏˘ª˘ë˘dG
¢ûæjó∏ÑdG ø«H IôJƒàªdG ábÓ©dG ÖÑ°ùH
á«fGôj’EGh ájOƒ©°ùdG ¥ôØdG äÉjQÉѪd IójÉëªdG ÖYÓªdG OɪàYG ƒëf
Q.¥¯
:èeÉfôÑdG ≈∏Y äGCôW »àdG äÓjó©àdG
:≈dh’
C G áYƒªéªdG
IQô˘≤˘ª˘dG) ≈˘dh’
C G á˘dƒ˘é˘ dG ó˘ Yƒ˘ e π˘ jó˘ Ñ˘ J
äɢjQÉ˘Ñ˘e Ωƒ˘ j ™˘ e (…ô˘ Ø˘ «˘ a 23 ï˘jQÉ˘à˘ H
P’ƒa πHÉ≤àj PGE ,(…Ée 4) á°SOÉ°ùdG ádƒédG
IGQÉ˘Ñ˘e ø˘e õ˘FÉ˘Ø˘dG ™˘e »˘fGô˘ j’
E G ¿É˘ gɢ Ñ˘ «˘ °S
ø«≤jôa ø«H ™ªé˘J »˘à˘dG …󢫢¡˘ª˘à˘dG Qhó˘dG
ᢠdƒ˘ é˘ dG Ö©˘ ∏˘ «˘ d ,¿OQ’
C Gh ᢠjOƒ˘ ©˘ °ùdG ø˘ ˘e
»ah ,πjôaGC 20 Ωƒj ¿GôjGE êQÉN á°ùeÉîdG
.á°SOÉ°ùdG ádƒédÉH ¿GôjGE
:á«fÉãdG áYƒªéªdG
IQô≤ªdG) ᢫˘fɢã˘dG á˘dƒ˘é˘dG ó˘Yƒ˘e π˘jó˘Ñ˘J
ádƒédG äÉjQÉÑe Ωƒj ™e (¢SQÉe 1 ïjQÉàH
¿É˘gɢHhR π˘Hɢ≤˘ à˘ j PGE ,(…ɢ e 4) ᢰùeɢî˘dG
Ö©˘ ∏˘ «˘ d ,…Oƒ˘ ©˘ ˘°ùdG ô˘ ˘°üæ˘ ˘dG ™˘ ˘e »˘ ˘fGô˘ ˘j’
E G
ᢠdƒ˘ é˘ dGh ¿Gô˘ jGE »˘ ˘a ᢠ˘°ùeɢ ˘î˘ ˘dG ᢠ˘dƒ˘ ˘é˘ ˘dG
.ájOƒ©°ùdG »a á°SOÉ°ùdG
:áãdÉãdG áYƒªéªdG
á˘dƒ˘é˘dG ™˘e ≈˘dh’
C G á˘dƒ˘é˘dG ó˘Yƒ˘e π˘jó˘ Ñ˘ J
õjôÑJ …RÉ°S QƒàcGôJ πHÉ≤àj PGE ,á°SOÉ°ùdG
Ö©˘ ∏˘ «˘ d ,…Oƒ˘ ©˘ ˘°ùdG ∫Ó˘ ˘¡˘ ˘dG ™˘ ˘e »˘ ˘fGô˘ ˘j’
E G
ádƒ˘é˘dGh á˘jOƒ˘©˘°ùdG »˘a ᢰùeɢî˘dG á˘dƒ˘é˘dG
.¿GôjGE »a á°SOÉ°ùdG
:á©HGôdG áYƒªéªdG
ádƒé˘dG ™˘e ᢫˘fɢã˘dG á˘dƒ˘é˘dG ó˘Yƒ˘e π˘jó˘Ñ˘J
QhódG IGQÉÑe øe õFÉØdG πHÉ≤àj PGE ,á°ùeÉîdG
(ô£bh ¿GôjGE øe ø«≤jôa ø«H) …󫡪àdG
ᢠ˘dƒ˘ ˘é˘ ˘dG Ωɢ ˘≤˘ ˘à˘ ˘d ,…Oƒ˘ ˘©˘ ˘°ùdG »˘ ˘∏˘ ˘g’
C G ™˘ ˘e
ᢠdƒ˘ é˘ ˘dGh ô˘ ˘£˘ ˘b hGC ¿Gô˘ ˘jGE »˘ ˘a ᢠ˘°ùeɢ ˘î˘ ˘dG
.ájOƒ©°ùdG »a á°SOÉ°ùdG
Ö∏W PEG ,∞bƒªdG ó«≤©Jh á«°Uƒ°üN
Iôμd »JGQÉeE’Gh …Oƒ©°ùdG ¿GOÉëJ’G
»˘à˘dG äɢjQÉ˘Ñ˘ª˘dG ™˘«˘ª˘L π˘≤˘˘f Ωó˘˘≤˘˘dG
,ájófC’Gh á«æWƒdG äÉÑîàæªdG øª°†àJ
¥ôØdG áeÓ°Sh øeCG ¿Éª°V'' πLCG øe
∫ɢb ,¬˘à˘¡˘L ø˘e .''á˘≤˘aGô˘ª˘dG Oƒ˘aƒ˘dGh
¬˘˘fCG Ωó˘˘≤˘˘dG Iô˘˘μ˘˘d »˘˘fGô˘˘jE’G Oɢ˘ë˘˘J’G
áÑ©∏d …ƒ˘«˘°SB’G Oɢë˘J’G ø˘e ™˘bƒ˘à˘j''
Iôc »a á°SÉ«°ùdG πNóàH ìɪ°ùdG ΩóY
ø˘e ¿Gô˘jEG'' ¿CG ≈˘∏˘˘Y O󢢰Th ,''Ωó˘˘≤˘˘dG
ócCGh .á≤£æªdG »a ÉfÉeCG ∫hódG ôãcCG''
¿É˘ª˘°V{`H ¬˘eGõ˘à˘dG »˘fGô˘˘jE’G Oɢ˘ë˘˘J’G
™˘˘«˘˘ª˘˘é˘˘d ᢢeÓ˘˘°ùdGh ø˘˘eC’G ô˘˘«˘˘aƒ˘˘˘J
ᢢjó˘˘fC’Gh ᢢ«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG äɢ˘Ñ˘˘î˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘˘dG
᢫˘dhó˘dG ä’ƒ˘£˘Ñ˘dG »˘˘a ᢢcQɢ˘°ûª˘˘dG
.''áØ∏àîªdG
AGô˘LEG Ωó˘Y º˘ZQ ¬˘fCG á˘æ˘é˘∏˘˘dG äQô˘˘bh
ɪ«a äÉjQÉÑ˘ª˘dG è˘eɢfô˘H ≈˘∏˘Y ô˘«˘«˘¨˘J
á˘jó˘fC’G ø˘«˘H äɢ˘jQɢ˘Ñ˘˘ª˘˘dɢ˘H ≥˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘j
Ö∏£dG ºà«°S ¬fEÉa ,á«fGôjE’Gh á«JGQÉeE’G
ô«aƒJ Ωó≤dG Iôμd »fGôjE’G OÉëJ’G øe
á˘eɢbEG ¿É˘ª˘°†d á˘∏˘eɢ°T ᢫˘˘æ˘˘eCG ᢢ£˘˘N
,¿GôjEG »a ᫢JGQɢeE’G ¥ô˘Ø˘dG äɢjQÉ˘Ñ˘e
áÑbGôªH …ƒ«°SB’G OÉëJ’G Ωƒ≤j ¿G ≈∏Y
Ωƒ≤«°S ɪ˘c äɢjQÉ˘Ñ˘ª˘dG √ò˘¡˘d á˘ã˘«˘ã˘M
.É¡d ø««æeCG ø«≤°ùæe ø««©àH
OÉëJ’G »a äÉ≤˘Hɢ°ùª˘dG á˘æ˘é˘d âæ˘∏˘YG
󢢩˘˘H ,¢ùeCG Ωó˘˘≤˘˘dG Iô˘˘μ˘˘d …ƒ˘˘«˘˘˘°SB’G
≈∏Y É¡à≤aGƒe áMhódG »a É¡JÉYɪàLG
á˘jOƒ˘©˘°ùdG ¥ô˘˘Ø˘˘dG äɢ˘jQɢ˘Ñ˘˘e ᢢeɢ˘bG
∫É£H’G á£HGQ á≤HÉ°ùe »a á«fGôj’Gh
ΩóY ∫ÉM »a'' IójÉëe ÖYÓe ≈∏Y
15 πÑb É¡à©«ÑW ≈dG ´É°Vh’G IOƒY
.''πÑ≤ªdG ¢SQÉe
è˘eɢfô˘H π˘j󢩢J á˘æ˘é˘∏˘dG âæ˘∏˘YG ɢª˘˘c
≥˘∏˘©˘à˘j ɢ˘ª˘˘«˘˘a ᢢdƒ˘˘£˘˘Ñ˘˘dG äɢ˘jQɢ˘Ñ˘˘e
ájófC’G ø«H ™˘ª˘é˘J »˘à˘dG äɢjQÉ˘Ñ˘ª˘dɢH
ájóf’G âfÉch .᢫˘fGô˘jE’Gh á˘jOƒ˘©˘°ùdG
ÉgOÓH Oɢë˘JG ô˘Ñ˘Y âeó˘≤˘J á˘jOƒ˘©˘°ùdG
Ö©∏dG Ωó©H …QÉ≤dG OÉëJ’G ≈dG Ö∏£H
᢫˘fGô˘j’G ¥ô˘Ø˘dG á˘¡˘LGƒ˘eh ¿Gô˘jG »˘˘a
OÉëJ’G Ö∏W ºK ,IójÉëe ÖYÓe ≈∏Y
ájô£˘≤˘dG ÖYÓ˘ª˘dG QÉ˘Ñ˘à˘YG …Oƒ˘©˘°ùdG
±ÓîdG Ö≤Y ∂dPh IójÉëe ÖYÓªc
áæéd QGôb »a AÉLh .øjó∏ÑdG ø«H ô«N’G
øe'' …ƒ«°S’G OÉëJ’G »a äÉ≤HÉ°ùªdG
ΩɢeCG âbƒ˘dG ø˘e ó˘˘jõ˘˘ª˘˘dG ᢢMɢ˘JEG π˘˘LCG
Iô˘μ˘d …ƒ˘˘«˘˘°SB’G Oɢ˘ë˘˘J’G »˘˘a IQGOE’G
∫ƒ˘M π˘≤˘à˘°ùe º˘«˘«˘˘≤˘˘J AGô˘˘LE’ Ωó˘˘≤˘˘dG
ájOƒ©°ùdG ø«H áeÓ°ùdGh øeC’G ¿hDƒ°T
äÉ≤HÉ°ùªdG áæ˘é˘d äQô˘b ó˘≤˘a ,¿Gô˘jEGh
äÉjQÉѪdG ΩÉjCG Ö«JôJ »a πjóÑJ AGôLEG
.''≈˘dhC’G ™˘HQC’G äɢYƒ˘˘ª˘˘é˘˘ª˘˘dG »˘˘a
ójó˘ë˘J ≈˘∏˘Y á˘æ˘é˘∏˘dG â≤˘aGh'' ™˘HɢJh
óYƒªc 2016 ¢SQɢ˘˘e 15 ï˘jQɢ˘J
∫ÉM »ah ∞bƒª˘dG º˘«˘«˘≤˘J ∫ɢª˘μ˘à˘°S’
ɢ¡˘©˘°Vh ≈˘dEG äɢ˘bÓ˘˘©˘˘dG IOƒ˘˘Y Ωó˘˘Y
™«ªL ¿EÉa ,ïjQÉàdG ∂dP ≈àM »©«Ñ£dG
á˘jOƒ˘©˘°ùdG á˘jó˘fC’G ø˘«˘H äɢjQɢ˘Ñ˘˘ª˘˘dG
IójÉëe ¢VQCG ≈∏Y Ö©∏à°S á«fGôjE’Gh
.''ádƒ£ÑdG ájÉ¡f ≈àM
ºJ'' :äÉ≤HÉ°ùª˘dG á˘æ˘é˘d ¿É˘«˘H ±É˘°VGh
»a áæé∏˘dG ´É˘ª˘à˘LG »˘a Ωƒ˘«˘dG åë˘Ñ˘dG
13
á°VÉjQ
É«∏«°Sôe ΩÉeG ≥dÉCJ
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
:IhGQhQ ,Ωó≤dG Iôμd ájôFGõ÷G ájOÉ–’
E G ¢ù«FQ
¿ƒ«d ™e É«°SÉ°SGC ¬JÉcQÉ°ûe π°UGƒj ∫GõZ
ÜQóe ƒ«°ù«æ«L ƒfhôH OóL
»˘a á˘≤˘ã˘dG ¿ƒ˘«˘d ∂«˘Ñ˘˘ª˘˘dhGC
󢫢°TQ …ô˘FGõ˘é˘˘dG »˘˘dhó˘˘dG
,ɢ˘«˘˘°Sɢ˘°SGC ¬˘˘cô˘˘°TGCh ∫Gõ˘˘Z
¬à©ªL »àdG á¡LGƒªdG ∫ÓN
…Oɢ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘H ¢ùeGC ∫hGC Aɢ˘˘˘˘°ùe
áªb º°SôH É«∏«°Sôe ∂«ÑªdhGC
ádƒ£˘Ñ˘dG ø˘e 22 ádƒédG
.á«°ùfôØdG
…ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG »˘˘dhó˘˘dG Ωó˘˘bh
Gó˘˘L Gõ˘˘«˘˘˘ª˘˘˘e ’hGC ɢ˘˘Wƒ˘˘˘°T
≈˘˘∏˘˘Y ¬˘˘Jɢ˘cô˘˘ë˘˘J π˘˘°†Ø˘˘H
¬J’hÉë˘eh ø˘ª˘j’
C G ìɢæ˘é˘dG
∞«à˘°S »˘°ùfô˘Ø˘dG »˘dhó˘dG ¢SQɢë˘dG ≈˘eô˘e ≈˘∏˘Y IQô˘μ˘à˘ª˘dG
ó°U »a ¬MÉéf Ö≤Y ≥≤ëe ±óg øe ¬eôM …òdG GófGófÉe
Ó«∏b ™LGôàj ¿GC πÑb ,≈dhC’G á∏MôªdG ∞°üàæe ájƒ≤dG ¬Jójó°ùJ
.Iô«ÑμdG ¬JGOƒ¡ée ºZQ »fÉãdG •ƒ°ûdG »a
ɪ∏Y ,82 á≤«bódG »a ¬dGóÑà°SG ó©H IGQÉѪdG ∫GõZ πªμj ºdh
±óg »HÉéj’
E G ∫OÉ©àdÉH á¡LGƒªdG •É≤f ɪ°ùàbG ø«≤jôØdG ¿GCh
•.± ¯
.áμÑ°T πc »a
ájOƒ©°ùdG ¢SÉCc á°ùaÉæe ∫ÓN
ôNGB ™æ°üjh Éaóg πé°ùj ƒ£j øH
ÜÉÑ°ûdG ™e ¬d Qƒ¡X ∫hGC »a
…ôFGõ˘é˘dG ÖYÓ˘dG π˘é˘°S
ɢaó˘˘g ƒ˘˘£˘˘j ø˘˘H ó˘˘ª˘˘ë˘˘e
¬≤jôa Oƒ˘≤˘«˘d ô˘NG ™˘æ˘°Uh
…Oƒ©°ùdG ÜÉÑ°ûdG ójóédG
ô°ûY ¢SOÉ°ùdG QhódG ≈dGE
∂∏˘e ¢SÉC˘c ᢰùaÉ˘æ˘˘e ø˘˘e
Ωó˘≤˘dG Iô˘μ˘˘d ᢢjOƒ˘˘©˘˘°ùdG
¥ÉØJ’G ¬Ø«°V ≈∏Y RƒØdÉH
á«fÉãdG á˘LQó˘dG á˘jó˘fGC ó˘MGC
.¢ùeG ∫hG AÉ°ùe 0-2
ÜÉÑ°û∏d ƒ£j øH º°†fGh
Iô˘˘˘à˘˘˘a »˘˘˘˘a …Oƒ˘˘˘˘©˘˘˘˘°ùdG
ÉeOÉb ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G
å«˘M ,∞˘«˘£˘°S ¥É˘ah ø˘e
¿hO ∫ƒëJ ¿GC ᫢dɢª˘dG ¬˘Jɢ≤˘ë˘à˘°ùª˘H ≥˘∏˘©˘à˘J á˘∏˘μ˘°ûe äOɢc
±ó¡dG ƒ£j øH ™æ°Uh .≥jôØdG ™e ≈dh’
C G ᫪°SôdG ¬àcQÉ°ûe
…òdG PÉ©e ø°ùM ≈dGE IôjôªàH 18 á≤«bódG »a ÜÉÑ°û∏d ∫h’
C G
á≤£æ˘e π˘NGO ø˘e ᢫˘°VQGC Iô˘c Oó˘°Sh ø˘«˘©˘aGó˘ª˘dG ó˘MGC ÆhGQ
¿ÉK ±ó¡H ¬≤jôa Ωó≤J ƒ£j øH RõYh .¥ÉØJ’G ∑ÉÑ°T »a AGõédG
35 á≤«bódG »a É«æ«aGQ »∏jRGô˘Ñ˘dG ø˘e Iô˘jô˘ª˘J ≈˘≤˘∏˘J ɢeó˘æ˘Y
.∑ÉÑ°ûdG »a ájƒb Iôc Oó°ù«d
ÜÉÑ°ûdG ™e ¬aGógGC ∫hGC π«é°ùàH ¬JOÉ©°S …óÑj ƒ£j øH
¬JOÉ©°S øY ,ƒ£j øH óªëe …ôFGõédG ÖYÓdG ÜôYGC ¬à¡L øe
Qhód πgÉCàdGh ,¢ùeG ∫hG AÉ°ùe ¥ÉØJ’G ≈∏Y 0 - 2 ¬≤jôa RƒØH
Ö≤Y ƒ˘£˘j ø˘H ∫ɢbh .á˘jOƒ˘©˘°ùdG ∂∏˘e ¢SÉC˘c á˘dƒ˘£˘Ñ˘d 16`dG
∫hGC √ògh ,ÜÉÑ°ûdG ™e »aGógGC ∫hGC »∏«é°ùàH ó«©°S{: IGQÉѪdG
,ÜÉÑ°ûdG »a äÉ«fÉμeGE ∑Éæg ,ájóéH ÉgòNÉCf ¿GC Öéj IGQÉÑe
ójóédG ÜQóªdG ™e ô°†M Gògh »°ùØædG πeÉ©dG ¢ü≤æj øμdh
≥FÉbódG øe ájóéH IGQÉѪdG ÉfòNGC'' :±É°VGCh .''∫ÉÑédG »ëàa
≈∏Y Éæ°UôMh ,ø«aóg π«é˘°ùJ ø˘e π˘©˘Ø˘dɢH ɢæ˘μ˘ª˘Jh ≈˘dh’
C G
Qɢ°ùe ô˘«˘¨˘à˘j ’ ≈˘à˘M ɢæ˘à˘Yɢ£˘à˘°SG Qó˘b Iô˘μ˘dɢH ®É˘Ø˘˘à˘˘M’G
¬∏dG ¿PÉEH{: ÓFÉb ¬JÉëjô°üJ …ôFGõédG ÖYÓdG ºààNGh.''áé«àædG
•ÉÑ°†f’Gh õ«côàdÉHh ,iƒà°ùªdG Gòg ≈∏Y πª©dG π°UGƒæ°S
.''…QhódG »a ÉæJô«°ùe ɪ¡H πªμæ°S
''ôFGõédG π«ãªJ ÖY’ …GC ≈∏Y ¢VôaGC ød''
¢ü«ªb πªM ÖY’ …GC ≈∏Y ¢VôØj ød ¬fÉCH IhGQhQ óªëe Ωó≤dG Iôμd ájôFGõédG ájOÉëJ’
E G ¢ù«FQ ¢ùeGC ócGC
.ájR øH ø«°SÉj ,»°ùfôØdG hOQƒH ÖY’ ≈dGE á¡Lƒe á«æª°V ádÉ°SQ »a ,»æWƒdG ÖîàæªdG
¬«∏˘Y ±ô˘°TGC π˘Ø˘M ∫Ó˘N ,Ωó˘≤˘dG Iô˘μ˘d
±.óªëe¯
¬˘æ˘Y ∞˘°ûc ɢª˘Ñ˘°ùM ,á˘Ä˘«˘¡˘dG ∫hƒD˘°ùe
.¢ùeGC ±É˘˘Ø˘˘∏˘˘˘d »˘˘˘ª˘˘˘°Sô˘˘˘dG ™˘˘˘bƒ˘˘˘ª˘˘˘dG
ºFGO ∫É°üJG ≈∏Y ¬fÉCH IhGQhQ ∞°ûch
™ªéªdG Gò˘g ¿ÉC˘H á˘jOɢë˘J’G â뢰VhGCh
¿ƒ£°ûæj øjòdG ø«jôFGõédG ø˘«˘Ñ˘YÓ˘dɢH
â°ù°SÉCJ ,ájQÉ°ûà°SGE á˘Ä˘«˘g ƒ˘g »˘æ˘≤˘à˘dG
øjòdG á°UÉN ,á«HhQh’
C G äÉjQhódG »a
πjó©J 󢩢H ,2015 ôѪ˘aƒ˘f 25 Ωƒ˘˘j
¢ü«˘ª˘b π˘ª˘ë˘d iƒ˘à˘°ùª˘dG ¿ƒ˘μ˘˘∏˘˘ª˘˘j
QƒëªàJh ,ájOÉëJÓd IójóédG ø«fGƒ≤dG
≈˘∏˘Y ø˘ë˘f'' :∫ɢ˘b å«˘˘M ,''ô˘˘°†î˘˘dG''
ègÉæeh äÉMôà˘≤˘e º˘jó˘≤˘J »˘a ¬˘à˘ª˘¡˘e
»a ø«jôFGõédG ø«ÑYÓdÉH ºFGO ∫É°üJG
á«bôàdGh §«°ûæàdGh º«¶æàdɢH á˘£˘Ñ˘Jô˘e
¿ƒ˘˘μ˘˘∏˘˘ª˘˘j ø˘˘jò˘˘dG ᢢ°Uɢ˘N ,êQɢ˘î˘˘dG
.áÄ«¡dG iƒà°ùe ≈∏Y Ωó≤dG Iôc ôjƒ£Jh
Öî˘à˘æ˘ª˘dG ™˘e á˘cQɢ°ûª˘∏˘d iƒ˘à˘°ùª˘dG
…òdG ,»æ≤àdG ™˘ª˘é˘ª˘dG Gò˘g ¿ƒ˘μ˘à˘jh
äÉ˘Ñ˘î˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘dG ™˘˘e hGC ∫h’
C G »˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
≥«aƒJ »æWƒdG »æ˘Ø˘dG ô˘jó˘ª˘dG ¬˘°SGCô˘à˘j
Ö©˘∏˘dG Öë˘j ø˘eh ,iô˘N’
C G ᢫˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG
É©HÉJ É«æ˘≤˘J 60 »˘dGƒ˘M ø˘˘e »˘˘°ûjô˘˘b
ÖZôj ’ øeh ¬H ÖMôf ÉæfÉEa ôFGõé∏d
.á«æWƒdG Ωó≤dG Iô˘c äɢĢ«˘g ∞˘∏˘à˘î˘ª˘d
.''¬˘˘˘fƒ˘˘˘Y »˘˘˘a ¬˘˘˘˘∏˘˘˘˘dG ¿ÉE˘˘˘˘a ∂dP »˘˘˘˘a
™˘Hɢ£˘dG äGP ,á˘Ä˘«˘˘¡˘˘dG √ò˘˘g â°ù°SÉC˘˘Jh
πªM ≈∏Y GóMGC ºZôf ødh ºd{:±É°VGCh
᢫˘©˘ª˘é˘dG ∫ɢ¨˘°TG ∫Ó˘N ,…Qɢ°ûà˘°S’G
»æ≤àdG ™ªéªdG Ö°üæj IhGQhQ
á¡L øe .''»æWƒ˘dG Öî˘à˘æ˘ª˘dG ¢ü«˘ª˘b
ôѪaƒf 25 Ωƒj ᫢Fɢæ˘ã˘à˘°S’G á˘eɢ©˘dG
»dGO ≈æÑe »a ∫h’
C G πLôdG ∫Éb iôNG
±ÉØ∏d
…ò«ØæàdG Ωƒ°SôªdG ôKGE äAÉLh ,2015
¢VÉjQ ,»à«°S ôà°ù«d ºéf ¿ÉCH º«gGôHGE
ôѪ°ùjO 3 Ωƒj ñQƒDªdG 330-14 ºbQ ájOÉëJ’G ¢ù«FQ Ö°üf ôNG ¥É«°S »ah »àdG á«ÑgòdG IôμdG π«f ≥ëà°SG ,Rôëe
º˘«˘¶˘æ˘J äGAGô˘L’ Oó˘ë˘ª˘dGh ,2014 ,IhGQhQ óªëe ,Ωó≤dG Iôμd ájôFGõédG áæ˘°S π˘c ''±Gó˘¡˘dG'' Ió˘jô˘L ɢ¡˘ª˘¶˘æ˘J
á«æWƒdG á«°VÉjôdG äÉjOÉëJ’G ô««°ùJh ≈°Sƒe …ó«°ùH »æWƒdG »æØdG õcôªdÉH …õ«∏éf’G ¬˘jOɢf ™˘e ¬˘eó˘≤˘j ɢª˘d Gô˘¶˘f
.á«LPƒªædG É¡ëFGƒdh »æWƒdG »æ≤à˘dG ™˘ª˘é˘ª˘dG ,á˘ª˘°Uɢ©˘dɢH
.»æWƒdG ÖîàæªdGh
QÉ¡ædG ∞°üàæe øe AGóàHG Ωƒ«dG …Òé«ædG ÖîàæŸG ¿ƒ¡LGƒj
¿hô«eÉμdG ≈∏Y RƒØH 2016 ''¿É````c'' »a ≥dÉCàdG ¿ƒ∏°UGƒj ''ô``°†îdG''
±.óªëe¯
∫É˘Ñ˘°TG »˘≤˘à˘∏˘jh .≈˘dh’
C G á˘Yƒ˘ª˘é˘˘ª˘˘dG
ƒ˘jô˘μ˘°Tƒ˘H í˘dɢ°U »˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ÖNɢ˘æ˘˘dG
á∏°ù∏°S á∏°UGƒe á«æH Éjô«é«f Öîàæe
äGQÉ°üàfG áKÓK ó©H á«HÉéj’
E G èFÉàædG
¿ƒ˘˘Hɢ˘¨˘˘dG ø˘˘e π˘˘c ≈˘˘∏˘˘Y ᢢ«˘˘dɢ˘˘à˘˘˘à˘˘˘e
ô«μØJ ¿ƒμ«°Sh .Üô¨ªdGh ¿hô«eÉμdGh
»æWƒdG ÖëàæªdG »ÑY’h »æØdG ºbÉ£dG
πÑ˘≤˘ª˘dG Qhó˘dG á˘¡˘LGƒ˘e ≈˘∏˘Y É˘Ñ˘°üæ˘e
áÑ°ùæH ¬«a ¿ƒbÓ«°S …òdG »a ô°†î∏d
.…ƒ˘≤˘dG »˘°ùfƒ˘à˘dG Öî˘à˘æ˘ª˘˘dG Iô˘˘«˘˘Ñ˘˘c
»a Éjô«é«f ΩÉeG Ωƒ«dG IGQÉÑe ¿ƒμà°Sh
áæ˘©˘d º˘ZQ ƒ˘jô˘μ˘°Tƒ˘H ∫É˘Ñ˘°TG ∫hɢæ˘à˘e
ÖîàæªdG ≈∏Y â£≤°S »àdG äÉHÉ°U’
E G
ø«ÑYÓdG øe ójó©dG Ωôë«°S PGE ,»æWƒdG
¢SƒcôHh »æe øH ¢SQÉëdG QGôZ ≈∏Y
á¡LGƒe »a ácQÉ°ûª˘dG ø˘e ∞˘«˘£˘dƒ˘Hh
.꟮dG
¢Vô©J ∞«£dƒH ¿GC hóÑj å«M ,27-34
ƒjôμ°Tƒ˘H ÜQó˘ª˘dG ™˘aO »˘∏˘°†Y ó˘°ûd
…OÉØàd IGQÉѪdG øe áYô°ùH ¬FÉØYGE ≈dGE
Öîà˘æ˘ª˘dG ¿GCh ᢰUɢN ,äÉ˘Ø˘Yɢ°†e …GC
Üô¨ªdG ΩÉeGC á«°VɪdG IGQÉѪdG »a ó≤a
π©éj ɪe ,»æe øH »°SÉ°S’
C G ¬°SQÉM
GóL ÉÑ©°U ¬Ñ≤d øY ´ÉaódG »a ¬àª¡e
ø˘jGC »˘Fɢ¡˘æ˘dG ∞˘°üf Qhó˘dG ø˘e ᢢjGó˘˘H
.GóL Iô«Ñc áÑ°ùæH ¢ùfƒJ ¬LGƒ«°S
Éjô«é«f ¿ƒ¡LGƒj ƒjôμ°TƒH ∫ÉÑ°TG
πÑ≤ªdG QhódG »a ºgô«μØJh
AGóàHG Ωƒ«dG ¬LGƒj ¥É«°ùdG ¢ùØf »ah
»æWƒdG ÖîàæªdG QÉ¡ædG ∞°üàæe øe
ádƒédG »a …ô«é«ædG √ô«¶f ó«dG Iôμd
ø˘e ∫h’
C G Qhó˘∏˘d Iô˘«˘N’Gh ᢢ°ùeɢ˘î˘˘dG
ó«dG Iôμd »æWƒdG ÖîàæªdG ,¢ùeGC ,RÉa
27-34 áé«àæH »fhô«eÉμdG √ô«¶f ≈∏Y
ᢩ˘HGô˘dG ᢢdƒ˘˘é˘˘dG ø˘˘ª˘˘°V ,Iô˘˘gɢ˘≤˘˘dɢ˘H
ɢ«˘≤˘jô˘aG ¢SÉC˘μ˘d ≈˘dh’G á˘Yƒ˘ª˘é˘˘ª˘˘∏˘˘d
ådÉãdG RƒØdG Gòg ó©jh. 2016-ºeÓ
C d
∂dòH Gƒæª°†«d ,»dGƒàdG ≈∏Y ô°†î∏d
,»FÉ¡ædG ™HQ QhódG ≈dG É«HÉ°ùM º¡∏gÉCJ
¿ƒ˘Hɢ¨˘dG ø˘e π˘c ≈˘∏˘Y Ö∏˘˘¨˘˘à˘˘dG 󢢩˘˘H
Gƒ∏é°S ɢª˘«˘a ,¿hô˘«˘eɢμ˘dGh Üô˘¨˘ª˘dGh
Gòg íª°S å«M ,ô°üe ΩÉeGC IóMGh áªjõg
√õcôe õjõ©àH »æWƒdG Öîàæª∏d RƒØdG
.…ô˘°üª˘dG Öî˘à˘æ˘˘ª˘˘dG ∞˘˘∏˘˘N »˘˘fɢ˘ã˘˘dG
¿hô«eÉμdG ΩÉeGC ¢ùeGC IGQÉÑe äó¡°Th
»fÉãdG ≥jôØ∏d ƒjôμ°TƒH ÜQóªdG ∑Gô°TGE
ø««WÉ«àM’G ø«ÑYÓdÉH ∫ƒNódG Ó°†Øe
»˘à˘dGh á˘∏˘Ñ˘≤˘ª˘dG äɢjQÉ˘Ñ˘ª˘∏˘d É˘Ñ˘˘°ù뢢J
™HQ QhódG øe ájGóH Ö©°UGC ¿ƒμà°S
¿Éª°üY ¢SQÉë˘dG ≥˘dÉC˘J ɢª˘c ,»˘Fɢ¡˘æ˘dG
õcôe ≈∏Y ™«ªé˘dG ɢæ˘Ä˘ª˘£˘e ∫ɢª˘°Sƒ˘H
»°SÉ°S’
C G ¢SQÉëdG áHÉ°UGE ó©H á°SGôëdG
ΩɢeGC á˘≤˘Hɢ°ùdG IGQÉ˘Ñ˘ª˘˘dG »˘˘a »˘˘æ˘˘e ø˘˘H
âHô˘°V IGQÉ˘Ñ˘ª˘dG QɢWG »˘ah .Üô˘¨˘ª˘˘dG
ÖîàæªdG ±ƒØ°U ójóL øe äÉHÉ°U’
E G
»a É«dÉM ∑QÉ°ûªdG ó«dG Iôμd »æWƒdG
ájQƒ¡ªL »a ájQÉédG É«≤jôaGE ºeGC ¢SÉCc
»˘°Sɢ°S ¢Vô˘©˘J å«˘M ,᢫˘Hô˘©˘dG ô˘°üe
≈dGE »JGQɢe’
E G ô˘°üæ˘dG ÖY’ ∞˘«˘£˘dƒ˘H
»à˘dG ¿hô˘«˘eɢμ˘dG IGQÉ˘Ñ˘e »˘a á˘Hɢ°U’
E G
áé«àæH »æWƒdG ÖîàæªdG RƒØH â¡àfG
IQGó°üdG ¬dÓàMG ºZQ ¬≤jôa ó©Ñà°SG
≠«dô«ªjôÑdÉH RƒØ∏d »à«°S ôà°ù°ûfÉeh ∫Éæ°SQGC í°Tôj Rôëe
¿GC Égƒæ˘e ,1-1 Ó«a ¿ƒà°SG ™˘e ¬˘≤˘jô˘a ɢ¡˘«˘a GRÉéfG ôÑà©«a ∂dP Éæ≤≤M GPGEh ,º°SƒªdG ájÉ¡f
Ωó≤dG Iôc Ö©d ≈∏Y õ«côàdG ¬æe Ö∏W …ô«æjGQ ≈∏Y É«dÉM Ö°üæe √õ«côJ ¿GC Rôëe QÉ°TGCh .''Éæd
âbƒdG »a AGõédG äÓcQ ò«ØæJ øY »∏îàdGh πLG øe Iƒb øe »JhGC Ée πμH πª©dG á∏°UGƒe
ó«©°S ¬fG Rôëe QÉ°TGC ,iôNGC á¡L øe .»dÉëdG ójôj ’ ¬fG GócƒDe ,¬≤jôa ™e ó«L OhOôe ºjó≤J
É¡Lƒàe ájôFGõédG ᢫˘Ñ˘gò˘dG Iô˘μ˘dɢH ¬˘é˘jƒ˘à˘à˘d ájÉ¡f »a ôà°ù«d øY ¬∏«MQ ádÉ°ùe »a ¢VƒîdG
»˘a ¬˘FÓ˘eõ˘dh ¬˘d äƒ˘°U ø˘e π˘μ˘d ô˘˘μ˘˘°ûdɢ˘H .¬«dhƒD°ùeh ≥jôØdG Gò¡d ÉeGôàMG »dÉëdG º°SƒªdG
¬fGh’ ≥HÉ°ùdG øe ¬fG í°VhGC ɪc ,ÖîàæªdG ôjóªdG …ô«æjGQ ƒjOhÓc »dÉ£j’G ¿GC ócGC ɪc
OɫѪdhG »a ¬àcQÉ°ûe ´ƒ°Vƒe »a ¢VƒîdG ¬«dGE çóëJh ¬Ñàμe ≈dGE √ÉYóà°SG ôà°ù«∏d »æØdG
±.óªëe¯
.hô«fÉL …O ƒjQ ∫OÉ©J »àdG IGQÉѪdG »a AGõL á∏cQ ™«°V ¿GC ó©H
ó«°UôH ádƒL 23 Qhôe ó©H …õ«∏éf’G …QhódG
ôà°ù°ûfÉe øY •É≤f çÓãH Éeó≤àe á£≤f 47
≈∏Y GOQ Rôëe ∫Éb ∂dP ºZQh ∫Éæ°SQGh »à«°S
ô˘ª˘JƒD˘e »˘a ᢫˘fɢª˘d’
C G AÉ˘Ñ˘f’
C G á˘dɢcƒ˘˘d ∫GƒD˘˘°S
á«ÑgòdG IôμdG IõFÉéH ¬éjƒàJ Ö≤YGC »Øë°U
»à«°S ôà˘°ù°ûfɢeh ∫É˘æ˘°SQG iQGC'' :á˘jô˘FGõ˘é˘dG
’h ,…õ«∏éf’G …QhódG Ö≤∏H èjƒàà∏d Üôb’
C G
Ée ,…Qhó˘dG ≈˘∏˘Y ¢ùaÉ˘æ˘«˘°S ô˘à˘°ù«˘d ¿GC ó˘≤˘à˘YG
»a πFGh’
C G á©HQ’
C G øª°V ¿ƒμf ¿GC ƒg É檡j
…Oɢf º˘é˘fh »˘æ˘Wƒ˘dG Öî˘à˘æ˘ª˘˘dG ÖY’ í˘˘°TQ
∫Éæ°SQG øe Óc ,Rôëe ¢VÉjQ »à«°S ôà°ù«d
…õ«∏éf’G …QhódÉH èjƒàà∏d »à«°S ôà°ù°ûfÉeh
»à«°S ôà°ù«d Qó°üà˘jh .Ωó˘≤˘dG Iô˘μ˘d RÉ˘à˘ª˘ª˘dG
á°VÉjQ
á«≤«≤ëdG á°UôØdG øe ¬aóg RôMGC
IGQÉѪdG ∫ÓN Ió«MƒdG
ácƒ°T ¬fGC ''GOóée'' âÑãj Éà°Sƒc
∫Éæ°SQGC ≥∏M »a
Ö≤d πeÉM »°ù∏«°ûJ ºLÉ¡e Éà°Sƒc ƒ¨«jO âÑKGC
¬fGC ¢ùeGC ∫hGC GOóée RÉપdG …õ«∏éf’
E G …QhódG
áªb »a Éaóg ¬∏«é°ùàH ∫Éæ°SQGC ≥∏M »a ácƒ°T
IOÉ©à°SG øe ¢VQ’
C G ÜÉë°UGC ΩôM ájQÉædG ¿óæd
.IQGó°üdG
ôcÉ°ùJô«e ô«H OôW »a »fÉÑ°S’G ºLÉ¡ªdG ÖÑ°ùJ
ô«Z ∫Éæ°SQG ∑ôà«d ∫h’
C G •ƒ°ûdG øe ôμÑe âbh »a
»∏«°ûdG ¬ªLÉ¡e ácQÉ°ûe ºZQ ¢†jƒ©àdG ≈∏Y QOÉb
øe ¬JOƒY ó©H Iôe ∫h’
C õ«°ûfÉ°S ¢ù«°ùμ«dG
∫Éæ°SQGC ´Éaód ɪFGO Gójó¡J Éà°Sƒc πμ°Th .áHÉ°U’
E G
á«fóÑdG äÉeÉëàd’G »a ɪFGO õFÉØdG ±ô£dG ¿Éch
ô«gɪL ¿Éé¡à°SG äÉë«°üH ™àªà°ùj ¬fÉCch GóHh
»a ÉHÉ°üe ¬LhôN AÉæKGC √ó°V ¢VQ’
C G ÜÉë°UGC
á°UôØdG øe ¬aóg Éà°Sƒc RôMGCh .»fÉãdG •ƒ°ûdG
∫ƒM ÉeóæY IGQÉѪdG ∫ÓN Ió«MƒdG á«≤«≤ëdG
∫h’
C G •ƒ°ûdG »a ¢ûà«aƒfÉØjG ±Ó°ù«fGôH á«°VôY
Éà°Sƒc ¿Éch .Öjôb ióe øe ∑ÉÑ°ûdG πNGO ≈dGE
»a ø«≤jôØdG ™ªL AÉ≤d ôNG »a É°†jGC Iƒ≤H Gô°VÉM
OôWh (2-0) ∫Éæ°SQG ô°ùN ÉeóæY »°VɪdG ôѪàÑ°S
¬fGC ∫Éæ°SQG ÜQóe ô¨æ«a ø«°SQG ∫Ébh .¿ÉÑY’ ¬æe
OƒLh ócGC ¬æμd iôNG Iôe Oô£dG á©bGh ógÉ°ûj ºd
Éà°Sƒc'' :ô¨æ«a ∫Ébh .á©bGƒdG »a Éà°Sƒμd QhO
ø«JGQÉÑe ôNG »a Éæ«ÑY’ øe ø«æKG OôW »a ÖÑ°ùJ
Éë«ë°U QGô≤dG ¿Éc πg ,≥FÉ≤M √òg ,»°ù∏«°ûJ ΩÉeGC
…ÉCH ¬eÉ¡JG ¿hO ≥FÉ≤M √òg øμd ,…QOGC ’ ?’ ΩGC
¿GC ó≤àYG'' :»°ùfôØdG ÜQóªdG ±É°VGCh ''.A»°T
É¡JógÉ°ûe Öéj øμd á«°SÉbh á©jô°S âfÉc á©bGƒdG
ºμfG ≥KGC ,Éæg É«Øë°U 35hGC 25 Éæjód ,iôNG Iôe
,É¡æY »æe ôãcGC ¿ƒª∏©Jh á©bGƒdG √ò¡d IOÉYG ºàjGCQ
¿Éc πg º∏YGC ’ »f’
C ¿’
B G É¡«∏Y ≥«∏©àdG »ææμªj ’
’ ?ôcÉ°ùJô«e ¬°ùªd πg ?’ ΩGC Ó∏°ùàe Éà°Sƒc
∂æjó«g ¢SƒZ ¿GC á°ûgó∏d ƒYój ’ ɪHQh .''…QOGC
∫Ébh .áØ∏àîe ô¶f á¡Lh òîJG »°ù∏«°ûJ ÜQóe
,á©bGƒdG »a ∂°T …G óLƒj ’'' :…óædƒ¡dG ÜQóªdG
ƒ¨«jOh á©FGQ IôjôªJ âfÉc ,É¡JógÉ°ûe ºμæμªj
∂«°ûJ ôà«H ≈eôªd Iô°TÉÑe ¬LƒàdG √Qhó≤ªH ¿Éc
ábÉ£H ≥ëà°ùJ ó«cÉCàdÉH ,á∏bô©d ¢Vô©J ¬æμd
:Ωô°†îªdG ÜQóªdG ±É°VGCh .''¢TÉ≤f ¿hO AGôªM
»àdG á≤jô£dÉH á°UÉN ≥jôØdG AGOÉCH ájɨ∏d ó«©°S''
πH π©ØdG OQ ≈∏Y »≤jôa Ö©∏j ºd ,É¡H Ö©∏dG ∫hÉM
.''¢ùaÉæªdG ô«μØJ ≥Ñ°S
:»à«dÉÑ°S ƒfÉ«°ûJƒd ÉehQ ÜQóe
''¢SƒàæaƒL ΩÉeGC IGCôé∏d Éfó≤àaG{
,»dÉ£j’G ÉehQ ≥jôa ÜQóe »à«dÉÑ°S ƒfÉ«°ûJƒd ∫Éb
ΩÉeGC IGCôé∏d Ghó≤àaG »°ShQÓ«édG »ÑY’ ¿GC
RƒØH â¡àfG »àdG IGQÉѪdG »a ,¢SƒàæaƒL
.∞«¶f ±ó¡H …ô«fƒμfÉ«ÑdG
â°SÉjó«e'' áμÑ°ûd äÉëjô°üJ »a »à«dÉÑ°S ±É°VGC
ΩÉeGC á«aÉμdG IGCôédÉH Ö©∏f ºd'' :''Ωƒ«ªjôH
ɪe ôãcGC ø«ÑYÓdG øe ™bƒJGC âæc ,¢SƒàæaƒL
≈∏Y ø«ª¶æe Éæc'' :™HÉJh .''IGQÉѪdG ∫ÓN √ƒeób
»aƒ«∏d íª°ùf ºd ,ó«L πμ°ûH »YÉaódG iƒà°ùªdG
Éfó≤àaG Éææμdh ,á∏«∏b äÉÑ°SÉæe »a ’GE Ωƒé¡dÉH
»a øëf'' :±OQGCh .''»eƒé¡dG ≥°ûdG »a IGCôé∏d
êÉàëf ,á∏Ñ≤ªdG äÉjQÉѪdG »a RƒØdG ≥«≤ëàd áLÉM
á°SɪëdGh á≤ãdG ÖfÉéH ,Ö©∏dG ºJQ ™aôd
∫hóL »a ÉehQ ∞bƒe øY ¬dGƒD°ùHh .''áYÉé°ûdGh
≈dGE ô¶fGC ’ ÉfGC'' :»à«dÉÑ°S ÜÉLGC ,ƒ«°ûàdÉμdG Ö«JôJ
ƒg √ójQGC Ée ,¬«a ôμaGC ’ »dÉàdÉHh ,Ö«JôàdG ∫hóL
ÉehQ ó«°UQ óªéJh .''äGQÉ°üàf’G áμ°ùd IOƒ©dG ¿GC
,á£≤f 35`dG óæY Rƒé©dG Ió«°ùdG øe IQÉ°ùîdG ó©H
øY á£≤f 12 ¥QÉØH ,¢ùeÉîdG õcôªdG πàëj PGE
.Qó°üàªdG »dƒHÉf
:¬FÓeR GQòëe ÉÑZƒH
''ó©H ÉÄ«°T ≥≤ëf ºd{
§°Sh ÖY’ ÉÑZƒH ∫ƒH »°ùfôØdG ÖYÓdG QòM
ô°ûY …OÉëdG RƒØdG ≥«≤ëJ ó©H ¬FÓeR ¢SƒàæaƒL
A»°T …G ≥≤ëj ºd ≥jôØdG ¿G GócƒDe »dGƒàdG ≈∏Y
≈∏Y õ«côàdG »a QGôªà°S’ÉH ºgÉjGE ÉÑdÉ£e ó©H
.RƒØdG ≥«≤ëJ
áμÑ°ûd á«fƒjõØ∏J äÉëjô°üJ »a ÉÑZƒH ∫Éb
ºd øëæa ,≥≤ëJ ɪ«a ≠dÉÑf ’G Éæ«∏Y'' :''â«°SÉjó«e''
áªb ≈∏Y Éæ°ùd ÉæfG πH ó©H A»°T …G ≈dGE π°üf
õ«côàdG »a QGôªà°S’G Éæ«∏Y ,Ö«JôàdG ∫hóL
:ÉÑZƒH ±É°VGCh .''äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëJ á∏°UGƒeh
∞bƒàf ødh Gô«ãc ÉædhÉMh áÑ©°U âfÉc IGQÉѪdG''
¿Éc óbh RƒØdG ±óg Éæ∏é°S ≈àM ádhÉëªdG øY
ΩóYh »dƒHÉf IOQÉ£e á∏°UGƒªd GóL º¡e ±óg
.''äGQÉ°üàf’G ≥«≤ëJ øY ∞bƒàdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
14
á«HhQh’
C G ádƒédG
áª≤dG ≈dGE Oƒ©j áfƒ∏°TôHh ¿GQó°üàj »dƒHÉfh ôà°ù«d
IQGó°ü∏d áfƒ∏°TôH OÉY ɪæ«H ,áª≤dÉH √OGôØfG ™e RÉપdG …õ«∏éf’G …QhódG Ö≤∏H RƒØdG »a ¬dÉeGB ≈∏Y »à«°S ôà°ù«d ≈≤HGC
.Ö«JôàdG ≈∏Y É°ùfôah É«fɪdGC »a èjƒààdG ƒëf ¥Ó£f’G ¿Éeô«L ¿É°S ¢ùjQÉHh ï«fƒ«e ¿ôjÉH π°UGh ɪ«a ,É«fÉÑ°SG »a
»°VÉjôdG º°ù≤dG ¯
π˘X ɢª˘˘c Gô˘˘jô˘˘«˘˘a …O ¢Sƒ˘˘cɢ˘H
õcôªdG »a Ö≤∏dG πeÉM Éμ«ØæH
áª≤dG ≈∏Y ø«à£≤f ¥QÉØH »fÉãdG
¢ùØ˘æ˘H ɢchQGC ≈˘∏˘Y ¬˘Ñ˘∏˘¨˘J 󢩢˘H
ÖMÉ°U ƒJQƒH ó©àÑjh .á˘é˘«˘à˘æ˘dG
∂∏˘ª˘j …ò˘˘dGh ådɢ˘ã˘˘dG õ˘˘cô˘˘ª˘˘dG
•É≤f â°S ¥QÉØH á∏LƒDe IGQÉÑe
»a ÉZGôH »JÉCj ɪæ«H Éμ«ØæH øY
ƒjQ ≥ë°S Éeó©H ™HGôdG õcôªdG
πeÉM âæL ßaÉM ɪc .(5-1) »aGB
≈∏Y »μ«˘é˘∏˘Ñ˘dG …Qhó˘dG Ö≤˘∏˘dG
(3-0) √Rƒa ó©H ,Ö«JôàdG IQGó°U
π¶«d è««d QGófÉà°S ¬Ø«°†e ≈∏Y
܃∏c ≈∏Y •É≤f çÓãH Éeó≤àe
≈˘∏˘Y (2-1) Ö∏˘¨˘˘J …ò˘˘dG êhô˘˘H
ó˘©˘à˘˘Ñ˘˘jh .ø˘˘jô˘˘Ø˘˘«˘˘H ó˘˘fÓ˘˘°Sɢ˘a
øY •É≤f ¢ùªN ¥QÉØH âîdQófGC
≈∏Y (2-1) √Rƒa ó©H IQGó°üdG
»a √óæà°ShGC »JÉCj ɪæ«H GhôdQÉ°T
¢ùØæH ¬àªjõg ó©H ™HGôdG õcôªdG
»˘ah .∂jô˘JQƒ˘c ΩɢeGC á˘é˘«˘à˘˘æ˘˘dG
πeÉM ¢SƒcɫѪdhGC πX ,¿Éfƒ«dG
¥QÉØH Éeó≤àe IQGó°üdG »a Ö≤∏dG
¬«°ùaÉæe ÜôbGC ≈˘∏˘Y á˘£˘≤˘f 16
ɪæ«H »ãfGR ≈∏Y (1-0) √Rƒa ó©H
≈˘∏˘Y ¬˘à˘°†Ñ˘b É˘æ˘«˘KGC ∂jGC º˘˘μ˘˘MGC
∑hÉH ≈∏Y ¬Ñ∏¨àH »fÉãdG õcôªdG
»˘˘˘JÉC˘˘˘jh .ᢢ˘é˘˘˘«˘˘˘à˘˘˘æ˘˘˘dG ¢ùØ˘˘˘æ˘˘˘H
ådÉãdG õcôªdG »a ¢SƒμjÉæ«KÉfÉH
Ö©˘∏˘e ≈˘˘∏˘˘Y (0-2) √Rƒ˘˘a 󢢩˘˘H
.¢SƒcÉjOÉØ«d
∂«˘Ñ˘ª˘dhGC Rõ˘Yh .IOQɢ£˘ª˘dG »˘˘a
ø˘e »˘dɢî˘dG ¬˘∏˘é˘°S ɢ«˘∏˘˘«˘˘°Sô˘˘e
™˘°ùà˘˘d …Qhó˘˘dG »˘˘a ᢢª˘˘jõ˘˘¡˘˘dG
1-) ¬dOÉ©J ó©H á«dÉààe äÉjQÉÑe
¿ƒ˘«˘d ∂«˘Ñ˘ª˘dhGC Ö©˘∏˘e ≈˘∏˘˘Y (1
±óg π°†ØH á˘£˘≤˘f ´õ˘à˘fG …ò˘dG
Ωó≤J Ée󢩢H ƒ˘°ù«˘dƒ˘J ø˘«˘à˘fQƒ˘c
.Ó˘«˘Hɢc »˘ª˘jQ ô˘Ñ˘˘Y ¢ùaɢ˘æ˘˘ª˘˘dG
Ö«˘Jô˘à˘dG π˘˘jò˘˘à˘˘e Ghô˘˘J ≥˘˘≤˘˘Mh
ó©H º°SƒªdG »a ∫h’
C G √QÉ°üàfG
.π˘«˘d Ö©˘∏˘e ≈˘˘∏˘˘Y (3-1) √Rƒ˘˘a
á£≤f 60 ¿Éeô«L ¿É°S ∂∏ªjh
39 π˘Hɢ≤˘˘e ,IGQɢ˘Ñ˘˘e 22 øe
¢ù«˘æ˘d á˘£˘≤˘f 36h ƒ˘cɢfƒ˘ª˘˘d
»˘ah .ådɢã˘dG õ˘˘cô˘˘ª˘˘dG ÖMɢ˘°U
»μ«°ùμªdG »FÉæãdG ≥dÉCJ ,Góædƒg
¢ùjQó˘fGCh ƒ˘˘æ˘˘jQƒ˘˘e Qƒ˘˘à˘˘μ˘˘«˘˘g
πeÉM øaƒgóæjG GOƒ≤«d hOGOQGƒZ
»àæ«ØJ ≈∏Y (4-2) RƒØ∏d Ö≤∏dG
IOQÉ£e »a QGôªà°S’Gh √ó«î°ûfG
.Qó˘°üà˘˘ª˘˘dG ΩGOô˘˘à˘˘°ùeGC ¢ùcɢ˘LGC
ɢª˘«˘a ø˘«˘aó˘g ƒ˘æ˘jQƒ˘e π˘é˘˘°Sh
π˘¶˘«˘d ᢢKÓ˘˘K hOGOQGƒ˘˘Z ™˘˘æ˘˘°U
»˘fɢã˘dG õ˘cô˘ª˘dG »˘a ø˘aƒ˘gó˘æ˘˘jG
¢ùcÉLGC AGQh •É≤f çÓK ¥QÉØH
¢ù«˘à˘«˘a ≈˘∏˘Y (1-0) Rɢ˘a …ò˘˘˘dG
ÖMÉ°U OQhƒæ«a ô°ùNh .º«¡fQGC
Ö©∏e ≈∏Y (4-2) ådÉãdG õcôªdG
áKÓK ø˘e OÉ˘Ø˘à˘°SG …ò˘dG Qɢª˘μ˘dGC
,¬à¡L øe .ø°ùfÉj âæ°ùæØd ±GógGC
»a áfƒ˘Ñ˘°ûd è˘æ˘JQƒ˘Ñ˘°S ô˘ª˘à˘°SG
,»dɨJôÑdG …QhódG ∫hóL Qó°üJ
Ö©˘∏˘e ≈˘˘∏˘˘Y (3-1) √Rƒ˘˘a 󢢩˘˘H
≥≤M ɪ˘æ˘«˘H ,ɢjQhó˘Ñ˘eɢ°S Ö©˘∏˘e
QÉ°üàf’G Ö≤∏dG πeÉM ¢SƒàæaƒL
…Qhó˘dG »˘a »˘dGƒ˘à˘dG ≈˘∏˘Y 11
ôªà°ù«d ,ÉehQ ≈∏Y (1-0) ¬Ñ∏¨àH
ø«à£≤f ¥QÉØH »fÉãdG õcôªdG »a
󢩢H ô˘à˘f’G ô˘ã˘©˘Jh .á˘ª˘˘≤˘˘dG ø˘˘Y
»HQÉc ¬Ø«°V ™e (1-1) ¬dOÉ©J
≥jôØdG íÑ°ü«d ,•ƒÑ¡dÉH Oó¡ªdG
IQGó°üdG øe •É≤f ™HQGC ó©H ≈∏Y
RÉa …òdG Éæ«àfQƒ«a ™e …hÉ°ùàdÉH
,É«fɪdGC »ah .ƒæjQƒJ ≈∏Y (2-0)
Ö≤∏dG πeÉM ï«fƒ«e ¿ôjÉH ßaÉM
»fɢª˘ã˘H ɢeó˘≤˘à˘e IQó˘°üdG ≈˘∏˘Y
ó©H ¬«°ùaɢæ˘e Üô˘bGC ≈˘∏˘Y •É˘≤˘f
ÆQƒÑeÉg Ö©∏e ≈∏Y (2-1) √Rƒa
äô˘˘HhQ ø˘˘e ø˘˘«˘˘aó˘˘g π˘˘˘°†Ø˘˘˘H
±É˘æ˘Ä˘à˘°SG ™˘e »˘μ˘°ùahó˘fÉ˘Ø˘˘«˘˘d
.ájƒà°ûdG á∏£©dG ó©˘H á˘≤˘Hɢ°ùª˘dG
ÖMÉ°U ófƒªJQhO É«°ShQƒH RÉah
Ö©∏e ≈∏Y (3-1) »fÉãdG õcôªdG
Éªæ«˘H ,ñɢHOÓ˘¨˘æ˘°ûfƒ˘e ɢ«˘°Shô˘H
πàë˘j …ò˘dG ø˘«˘dô˘H ɢJô˘«˘g ô˘ã˘©˘J
¿hóH ¬dOÉ©J ó©H ådÉãdG õcôªdG
.ÆQƒ˘Ñ˘°ùZhGC ¬˘Ø˘«˘°V ™˘e ±Gó˘˘gGC
ôªà˘°SG ,»˘°ùfô˘Ø˘dG …Qhó˘dG »˘ah
Ö≤∏dG πeÉM ¿Éeô«L ¿É°S ¢ùjQÉH
21 ¥QÉØH Éeó≤àe IQGó°üdG »a
Éeó©H ¬«°ùaÉæe ÜôbGC ≈∏Y á£≤f
ø«aóg π°†ØH (5-1) »éfGC ≥ë°S
»˘JÉC˘jh .ɢ˘jQɢ˘e …O π˘˘«˘˘î˘˘fGC ø˘˘e
Éeó©H »fÉãdG õcôªdG »a ƒcÉfƒe
RÉa ɪæ«H ,(4-0) RƒdƒJ í°ùàcG
ôªà°ù«d ¿ÉjQƒd ≈∏Y (2-1) ¢ù«f
IQGó°üdɢH »˘à˘«˘°S ô˘à˘°ù«˘d Oô˘Ø˘fG
ÜôbGC ≈∏Y •É≤f çÓãH Éeó≤àe
»ª«L ºLÉ¡ªdG õg Éeó©H ¬«°ùaÉæe
»a ≈dh’
C G Iôª∏d ∑ÉÑ°ûdG …OQÉa
≥jôØ˘dG Oƒ˘≤˘«˘d äɢjQÉ˘Ñ˘e »˘fɢª˘K
∑ƒà°S ¬Ø«°V ≈∏Y (3-0) RƒØ∏d
Éaóg Éà°Sƒc ƒ¨«jO RôMGCh .»à«°S
Rƒ˘˘˘˘Ø˘˘˘˘«˘˘˘˘d ∫h’
C G •ƒ˘˘˘˘°ûdG »˘˘˘˘a
(1-0) Ö≤˘∏˘dG π˘eɢM »˘˘°ù∏˘˘«˘˘°ûJ
äOGR …òdG ∫Éæ°SQGC ¬Ø«°†e ≈∏Y
»fɪd’
C G ™aGóª˘dG Oô˘£˘H ¬˘Jɢfɢ©˘e
ôà°ù°ûfÉe ∫OÉ©Jh .ôcÉ°ùJôe ô«H
â°Sh Ö©∏e ≈∏Y (2-2) »à«°S
ΩÉ¡æJƒ˘J π˘X ɢª˘«˘a ó˘à˘jɢfƒ˘j Ωɢg
ó©H ™HGôdG õcôªdG »a ô«Ñ°ùJƒg
¬˘Ø˘«˘˘°†e ≈˘˘∏˘˘Y (3-1) √Rƒ˘˘˘˘˘˘˘˘a
â≤˘˘∏˘˘£˘˘fGh .¢S’ɢ˘H ∫ɢ˘à˘˘°ùjô˘˘c
ô«gɪL øe ¿Éé¡˘à˘°SG äɢ뢫˘°U
É¡≤jôa √Éé˘J ó˘à˘jɢfƒ˘j ô˘à˘°ù°ûfɢe
¬Ñ©∏˘e ≈˘∏˘Y (1-0) áªjõ¡˘dG 󢩢H
Éaóg RôMGC …òdG ¿ƒàÑeÉKhÉ°S ΩÉeGC
¬Ñ˘Y’ ≥˘jô˘W ø˘Y á˘jɢ¡˘æ˘dG Üô˘b
»˘ah .ø˘à˘°ShGC »˘dQɢ°ûJ ó˘jó˘é˘dG
Ö≤∏dG πeÉM áfƒ∏°TôH OÉY ,É«fÉÑ°SGE
≈∏Y (2-1) √Rƒa ó©H IQGó°ü∏d
π«fƒ«d ±óg π°†ØH á≤∏e Ö©∏e
ɪæ«H ,»fÉãdG •ƒ°ûdG »a »°ù«e
±GógGC ¿hO ójQóe ƒμ«à«∏JGC ∫OÉ©J
ádƒL âfÉch .á«∏«Ñ°TG ¬Ø«°V ™e
∂∏˘ª˘j …ò˘dG á˘fƒ˘∏˘°Tô˘˘Ñ˘˘d I󢢫˘˘L
∫ÉjQ ∫OÉ©J Éeó©H á∏LƒDe IGQÉÑe
1-) ådÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U ójQóe
»ah .¢ù«à«H ∫ÉjQ ¬Ø«°†e ™e (1
øjódG ø˘jR ÜQó˘ª˘∏˘d IGQÉ˘Ñ˘e ∫hGC
∫ɢ˘jQ ™˘˘e ¬˘˘°VQGC êQɢ˘˘N ¿G󢢢jR
ÉØ∏N á«dhƒD°ùªdG ¬«dƒJ òæe ójQóe
¢ù«˘à˘«˘H Ωó˘≤˘J ,õ˘à˘«˘æ˘H π˘«˘Fɢ˘aô˘˘d
á˘≤˘«˘bó˘dG »˘˘a Å˘˘Lɢ˘Ø˘˘e π˘˘μ˘˘°ûH
øe á©FGQ Iójó°ùJ ó©H á©HÉ°ùdG
øH ºjôc ∫OÉYh .hOƒî«°S hQÉØdGC
á≤«bO 19 πÑb ójQóe ∫Éjôd áªjR
∂°SɪJ ¢ù«à«H øμd ,ájÉ¡ædG øY
™HQGC ¥QÉØH ôFGõdG ≥jôØdG π¶«d
»˘˘a ɢ˘eGC .IQG󢢰üdG ø˘˘˘Y •É˘˘˘≤˘˘˘f
»˘a »˘dƒ˘Hɢf π˘X ó˘≤˘a ,ɢ«˘dɢ˘£˘˘jGE
≈∏Y (2-4) √Rƒa ó©H IQGó°üdG
OGOõJ …QÉaÉÑdG ≥jôØdG IÉfÉ©e
?≠æ«JGƒH ÜÉ«Z ï«fƒ«e ¿ôjÉH ¬LGƒj ∞«c
¿ôjÉH π«μ°ûJ »a ÉH’CG ó«aGóH ’ƒjOQGƒZ
ådÉK ™aGóªc ÉfÉ«MCGh ´ÉaO Ö∏≤c ,ïfƒ«e
¿EÉa »dɢà˘dɢHh .ɢ«˘æ˘«˘aGQ ™˘e ¬˘°ùØ˘f ô˘eC’Gh
äɢ˘fô˘˘«˘˘H ¿Gƒ˘˘Nh Ω’ Ö«˘˘∏˘˘«˘˘Ø˘˘˘H Ö©˘˘˘∏˘˘˘dG
ø«ÑY’ 5 ’ƒjOQGƒ¨d ôaƒj ób øjô«¡¶c
Ö©∏dG ádÉM »a ÉeCG ,™aGóªdG õcôe π¨°ûd
Ö©˘∏˘j ó˘˘b ɢ˘¡˘˘à˘˘bh ,§˘˘°Sh ÖYÓ˘˘c ΩÓ˘˘H
.∞∏îdG »a ø«˘©˘aGó˘e á˘KÓ˘ã˘H ±ƒ˘°ù«˘∏˘Ø˘dG
´É˘aO IOƒ˘L ô˘KCɢà˘à˘°S ä’ɢ˘ë˘˘dG π˘˘c »˘˘ah
π°†aCG óMC’ ÉgQɢ≤˘à˘aɢH …QɢaÉ˘Ñ˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG
’ πjóÑdG ¿ƒc ,º˘dɢ©˘dGh ɢ«˘fɢª˘dCG »˘©˘aGó˘e
»°SÉ°SCG π˘μ˘°ûH ´É˘aó˘dG õ˘cô˘e »˘a Ö©˘∏˘j
»˘aɢNh ,(¿Gô˘«˘¡˘X) ɢ«˘æ˘«˘˘aGQh ɢ˘H’CG π˘˘ã˘˘e
ôHƒà°TOÉH ¿CG ɪc .(§°Sh §N) õ«æ«JQÉe
πμ°ûH äɢHɢ°UE’G ø˘e ɢ«˘fɢY ᢫˘£˘Y ø˘Hh
ób Ée ƒgh á«°VɪdG IôàØdG ∫ÓN ôªà°ùe
ób ôjó≤J π˘bCG ≈˘∏˘Y hCG ,Ó˘Ñ˘≤˘à˘°ùe çó˘ë˘j
.ɪgGƒà°ùe ≈∏Y ôKDƒj
π«MQ »a á∏ãªàe »¡a ᢫˘fɢã˘dG á˘∏˘μ˘°ûª˘dG
…QÉaÉÑdG ≥˘jô˘Ø˘dG ÜQó˘e ,’ƒ˘jOQGƒ˘Z Ö«˘H
ƒdQÉc »dÉ£jE’G ≈dƒà«d ,º°SƒªdG ájÉ¡f ™e
º˘°Sƒ˘ª˘dG »˘˘a Qƒ˘˘eC’G Ωɢ˘eR »˘˘Jƒ˘˘∏˘˘«˘˘°ûfCG
øe …OÉædG óéj ¿CG Ö©°üdG øeh .πÑ≤ªdG
,»Jƒ∏«°ûfCGh ’ƒjOQGƒZ Ö©d á≤jôW ºFÓj
ÖY’ ΩGó≤à°SÉH ¿ôjÉH ôWÉîj ød »dÉàdÉHh
.º°SƒªdG Gòg ájÉ¡f ™e ¬à«MÓ°U »¡àæJ
¿CG ’ƒjOQGƒZ íª°ùj ød ,¬°ùØf âbƒdG »ah
∫ÓN ¿ôjÉÑ∏˘d ɢ©˘aGó˘e »˘Jƒ˘∏˘«˘°ûfCG Qɢà˘î˘j
»a ¬à≤jôW Ö°Sɢæ˘j »˘c ,»˘dɢë˘dG »˘Ø˘fɢL
.ójóédG º°SƒªdG
OƒLƒªdÉH AÉØàcE’G
¬«ÑY’ AÉØà˘cÓ˘d ï˘«˘fƒ˘«˘e ¿ô˘jɢH Cɢé˘∏˘«˘°S
»aÉNh á«£Y øH …ó¡e ºgh øjOƒLƒªdG
áfÉ©à°S’G ™e ,ôHƒà°TOÉH ô¨dƒg ,õ«æ«JQÉe
êR ¿CG ≥˘Ñ˘˘°Sh .ɢ˘«˘˘æ˘˘«˘˘aGQh ɢ˘H’CG 󢢫˘˘aGó˘˘H
¿ôjÉH ™aGóe ,≠æ«JGƒH Ωhô«L áHÉ°UEG äOGR
≥˘jô˘Ø˘dG Iɢfɢ©˘e ø˘e ,»˘fɢª˘d’G ï˘˘«˘˘fƒ˘˘«˘˘e
ø˘e á˘Ø˘°Uɢ©˘d ¢Vô˘˘©˘˘J …ò˘˘dG ,…Qɢ˘aɢ˘Ñ˘˘dG
.ø««°VɪdG ø«ª°SƒªdG ∫ÓN äÉHÉ°UE’G
»àdG ≥jôØdG IGQÉÑe ∫ÓN ≠æ«JGƒH Ö«°UCG
ø«aó¡H ÆQƒÑeÉg ¬Ø«°†e ≈∏Y É¡«a RÉa
á∏Môe ìÉààaG »a ,»°VɪdG ᩪédG ,±ó¡d
AÉ¡àfG ó©H ,»fɪdC’G …QhódG øe ÜÉjE’G
á°ùª˘î˘d äó˘à˘eG »˘à˘dG á˘jƒ˘à˘°ûdG á˘∏˘£˘©˘dG
óMC’ …QÉaÉ˘Ñ˘dG ≥˘jô˘Ø˘dG ó˘≤˘à˘Ø˘jh .™˘«˘Hɢ°SCG
»˘a √QGƒ˘°ûe ∫Ó˘N ᢢ«˘˘°ù«˘˘Fô˘˘dG ¬˘˘Jó˘˘ª˘˘YCG
ÜÉ«Z hóÑj PEG ,º°SƒªdG øe »fÉãdG ∞°üædG
ô¡°TCG 3 øY π˘≤˘j ø˘d »˘fɢª˘dC’G »˘dhó˘dG
ï«fƒ«e ¿ôjÉH IQGOEG ¬LGƒJh .ôãcCG ɪHQh
™e óbÉ©àdG áHƒ©°üH É°†jCG Iô«Ñc á∏μ°ûe
ÜÉÑ°SCG Ió©d ≠æ«JGƒH ÜÉ«Z ¢Vƒ©j ™aGóe
Üɢ˘H ≥˘˘∏˘˘¨˘˘j PEG ,âbƒ˘˘˘dG ≥˘˘˘«˘˘˘°V ɢ˘˘gRô˘˘˘HCG
ɢeCG .Ωɢ˘jCG 5 󢩢H á˘jƒ˘à˘°ûdG ä’ɢ˘≤˘˘à˘˘f’G
15
á°VÉjQ
IócƒDe ô«Z Qɪ«f ácQÉ°ûe
õjQGƒ°S ó«©à°ùj áfƒ∏°TôH
É«fÉÑ°SGE ¢SÉCc »a hÉÑ∏«H ΩÉeGC
ô˘ª˘j ¬˘fGC ,á˘fƒ˘∏˘°Tô˘H º˘Lɢ¡˘e õ˘jQGƒ˘°S ¢ùjƒ˘d »˘fɢ jƒ˘ ZhQh’G ≥˘ ã˘ j
QhO ÜÉjG »a hÉÑ∏«H ∂«à∏JGC áaÉ°†à°SG πÑb √QGƒ°ûe äɶëd π°†aÉCH
.GóZ ,Ωó≤dG Iôμd É«fÉÑ°SG ∂∏e ¢SÉCμd á«fɪãdG
ÖÑ°ùH ∂∏ªdG ¢SÉCc »a ø«JGQÉÑe ôNGB øY ÉeÉY 29`dG ÖMÉ°U ÜÉZh
ø˘μ˘d ∫ƒ˘«˘fÉ˘Ñ˘°SG ΩɢeGC ô˘°ûY á˘à˘°ùdG QhO Üɢgò˘H Qɢ颰T »˘a ¬˘ WQƒ˘ J
ɢHhQhGC π˘£˘H á˘fƒ˘∏˘°Tô˘H ™˘e ¬˘≤˘dÉC˘J ≈˘∏˘Y Gô˘«˘ã˘c ô˘KƒD˘j º˘ d √Oɢ ©˘ à˘ HG
»aGóg áªFÉb õjQGƒ°S Qó°üàjh .»dÉëdG º°SƒªdG ∫ÓN É«fÉÑ°SGh
πé°S ɢª˘c ,IGQÉ˘Ñ˘e 19 »˘a ɢaó˘ g 18 ó«°UôH »˘fÉ˘Ñ˘°S’G …Qhó˘dG
∫É£HGC á£HGQ »a äÉjQÉѪdG øe Oó©dG ¢ùØf »a ±GógGC á°ùªN
⫢ ∏˘ H ô˘ Ø˘ ˘jQ ≈˘ ˘∏˘ ˘Y (3-0) Rƒ˘ Ø˘ dG »˘ a ø˘ «˘ aó˘ ˘¡˘ ˘d ᢠ˘aɢ ˘°VG ɢ ˘HhQhGC
.»˘°Vɢª˘dG ô˘¡˘°ûdG á˘jó˘fCÓ˘d º˘dɢ©˘dG ¢SÉC˘c »˘Fɢ¡˘f »˘a »˘æ˘«˘à˘ æ˘ LQ’
C G
áaÉμH äɢjQÉ˘Ñ˘ª˘dG ø˘e O󢩢dG ¢ùØ˘f »˘a ɢaó˘g 29 õ˘jQGƒ˘°S Rô˘MGCh
¢†Y ÖÑ°ùH ¬aÉ≤jG ó©H π°†a’
C G ≈dGE Gô«ãc ô«¨J ɪc äÉ≤HÉ°ùªdG
»a 2014 ºdÉ©˘dG ¢SÉC˘c »˘a ɢ«˘dɢ£˘jG ™˘aGó˘e »˘æ˘«˘∏˘«˘c ƒ˘«˘LQƒ˘«˘L
»˘eƒ˘é˘¡˘dG å∏˘ã˘ª˘dG »˘a ɢª˘¡˘e Gô˘°üæ˘Y õ˘jQGƒ˘°S π˘μ˘°ûjh .π˘jRGô˘ Ñ˘ dG
.Qɪ«f πjRGôÑdGh »°ù«e π«fƒ«d »æ«àæLQ’
C G ÖfÉL ≈dGE áfƒ∏°TôÑd
Ωƒ˘j …Qhó˘dG »˘a ɢ≤˘∏˘e Ö©˘∏˘e ≈˘ ∏˘ Y (2-1) Rƒ˘Ø˘dG ø˘Y Qɢª˘«˘f Üɢ Zh
∑ƒ˘μ˘°T Ωƒ˘ë˘J ɢª˘c ,äÓ˘°†©˘dG »˘a á˘Hɢ°UG ÖÑ˘°ùH »˘°Vɢª˘dG âÑ˘ °ùdG
Ö≤∏dG πeÉM áfƒ∏°TôH ™aGój ÉeóæY óZ AÉ≤d »a ¬àcQÉ°ûe ∫ƒM
¢SÉCμdG π£H ∞«°Uh hÉÑ∏«H ΩÉeGC ÜÉgòdG IGQÉÑe »a (2-) √Rƒa øY
:âfôàf’G ≈∏Y áfƒ∏°TôH ™bƒªd õjQGƒ°S ∫Ébh .»°VɪdG º°SƒªdG
π°†aGC ¬fGC ó≤à©j óMGC ’h Ö©∏ªdG êQÉNh πNGO Ió«L ÉæàbÓY''
≈˘∏˘Y ɢfõ˘«˘cô˘J ™˘°†f ø˘ë˘f'' :±É˘°VGCh .''A»˘°T º˘gGC Gò˘gh ô˘ NB’G ø˘ e
™àªà˘°ùf ɢæ˘fGC Ghô˘j ¿GC ¢Sɢæ˘dG ™˘«˘£˘à˘°ùj ,ô˘Ñ˘cGC π˘μ˘°ûH á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG
ídÉ°U πLGC øe ±óg πc ™e IOÉ©°ùH ô©°ûf ɪc ó«édG iƒà°ùªdÉH
»a á©HGôdG Iôª∏d ¢SÉCμdÉH èjƒ˘à˘à˘∏˘d á˘fƒ˘∏˘°Tô˘H ≈˘©˘°ùjh .''≥˘jô˘Ø˘dG
òæe »FÉ¡ædG »a äGôe çÓK hÉÑ∏«H ≈∏Y Ö∏¨J Éeó©H äGƒæ°S »fɪK
RƒØ∏d »°SÉ«≤dG ºbôdG πªëj ƒgh »°VɪdG º°SƒªdG É¡æ«H øe 2009
Ö©∏«°Sh .¬Ø«˘°Uƒ˘d Iô˘e 23 πHÉ≤e É˘Ñ˘≤˘d 27 ó«°UôH á≤HÉ°ùªdɢH
IGQÉÑe â¡àfG Éeó©H GóZ ƒ¨«a Éà∏«°S ™e ¬°VQGC ≈∏Y ójQóe ƒμ«à«∏JGC
¢S’ ≈∏Y ÉØ«°V É«°ùædÉa πë«°Sh .±GógGC ¿hO ∫OÉ©àdÉH ÜÉgòdG
AÉ≤∏dG »a (1-1) ¿É≤jôØdG ∫OÉ©J Éeó©H πÑ≤ªdG ¢ù«ªîdG ¢SɪdÉH
ΩÉeG ¬°VQGC êQÉN (2-0) √Rƒa øY á«∏«Ñ°TG ™aGó«°S ɪæ«H ∫h’
C G
.á«fÉãdG áLQó∏d »ªàæªdG ¢ùjófGô«e
:܃∏c..¬dƒM ä’hDÉ°ùJ äô«KGC ¿GC ó©H
''∫ƒHôØ«d ™e ô«£N ºLÉ¡ªc ¬°ùØf âÑKGC ƒæ«eô«a{
ƒJôHhQ »∏jRGôÑdG ¿GC ∫ƒHôØ«d ÜQóe ܃∏c øZQƒj »fɪd’G ócGC
±Góg’
C G π«é°ùJ ≈∏Y QOÉb ô«£N ºLÉ¡ªc ¬°ùØf âÑKGC ƒæ«eô«a
.RÉપdG …õ«∏éf’
E G …Qhó∏d »ªàæªdG ¬jOÉf ™e ΩɶàfÉH
¢ûà˘jQƒ˘f ≈˘∏˘Y (4-5) ∫ƒHôØ«d Rƒ˘a »˘a ø˘«˘aó˘g ƒ˘æ˘«˘eô˘«˘a π˘é˘°S
∫OÉ©àdG »a É°†jGC á«FÉæK RôMGC Éeó©H »°VɪdG âÑ°ùdG Ωƒj »à«°S
- »˘∏˘jRGô˘Ñ˘dG ÖYÓ˘dG ¿É˘ch .ΩɢjGC Iô˘°û©˘H ɢ¡˘∏˘Ñ˘b ∫É˘æ˘°SQGC ™˘e(3-3)
óæY (Q’hO ¿ƒ«∏e 30) »æ«dôà°SGE ¬«æL ¿ƒ«∏e 21 πHÉ≤e º°†æªdG
Üɢ°ùM ≈˘ ∏˘ Y ¬˘ cô˘ °TGC …ò˘ dG ܃˘ ∏˘ c »˘ fɢ ª˘ d’
C G ¬˘ HQó˘ e ø˘ X ø˘ °ùM
∫ƒM ä’hDÉ°ùJ äô«KGCh .»μ«àæH ¿É«à°ùjôc ÉæªK ≈∏Z’
C G ºLÉ¡ªdG
√OôتH »°SÉ°S’
C G ºLÉ¡ªdG õcôe π¨°T ≈∏Y ƒæ«eô«a IQób ióe
´ƒ˘Ñ˘°S’
C G ó˘à˘jɢfƒ˘j ô˘à˘°ù°ûfɢe ΩɢeGC ∑É˘Ñ˘°ûdG õ˘g »˘ a π˘ °ûa ɢ eó˘ æ˘ Y
∫ɢbh .¢ûà˘jQƒ˘f Aɢ≤˘d »˘a AɢL Oô˘dG ¿GC ∫ɢb ܃˘∏˘c ø˘μ˘d ,»˘°Vɢª˘ dG
óàjÉfƒj ôà°ù°ûfÉe á¡LGƒe øe ΩÉjGC áKÓK ó©H'' :ø««Øë°ü∏d ܃∏c
:±É˘°VGCh .''í˘jô˘ °U º˘ Lɢ ¡˘ ª˘ H ¢ù«˘ d ƒ˘ æ˘ «˘ eô˘ «˘ a ¿GC ™˘ «˘ ª˘ é˘ dG ∫ɢ b
ÖY’ …GC ,Iô«Ñc á«eƒég áYõf ÖMÉ°U ÖY’h ºLÉ¡e ƒæ«eô«a''
∂∏àeG ɪ˘dɢW º˘Lɢ¡˘ª˘c Ö©˘∏˘dG ™˘«˘£˘à˘°ùj ᢫˘eƒ˘é˘g á˘Yõ˘f ÖMɢ°U
õ˘cô˘ª˘dG Gò˘g π˘¨˘°T ≈˘∏˘Y QOɢb ¬˘fGE'' :™˘ Hɢ Jh .''ᢠ«˘ fó˘ Ñ˘ dG äGQó˘ ≤˘ dG
ôªjh √õcôe ô««¨J »a áfhôe ¬jódh ±Góg’
C G áYÉæ°U ™«£à°ùjh
…GC πé°ùj ºdh √Gƒà°ùe øY Gó«©H »μ«àæH ô¡Xh .''á©FGQ ádÉëH
IGQÉѪd á«°SÉ°S’
C G á˘∏˘«˘μ˘°ûà˘dG π˘Nó˘j ó˘b ¬˘æ˘μ˘d 2016 »˘a ±ó˘g
ájõ«∏éf’
E G ájóf’
C G á£HGQ ¢SÉCc »FÉ¡f πÑb ÜÉjGE »a ∫ƒHôØ«d
:܃˘∏˘c ∫ɢbh .±ó˘¡˘H ɢHɢgP ∫ƒ˘Hô˘Ø˘«˘d Rɢah .»˘à˘«˘ °S ∑ƒ˘ à˘ °S Ωɢ eGC
ø˘e ó˘j󢩢 dG ɢ æ˘ jó˘ d ,ó˘ «˘ L ô˘ eGC ¿É˘ «˘ à˘ °ùjô˘ c π˘ ã˘ e π˘ jó˘ H Oƒ˘ Lh''
.''óMGh ºbQ ƒg ÖYÓdG Gòg ¿GE ∫ƒ≤dG øμªj ’h äÉjQÉѪdG
…OÉæ∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG √ócGC ɪѰùM
≠fÉ«eÉHhGC øY »∏îàdG ¢†aôj ófƒªJQhO
hQhGC ¿ƒ«∏e 100 πHÉ≤e ƒdh
ɢ«˘°Shô˘H …Oɢæ˘d …ò˘«˘Ø˘æ˘à˘dG ¢ù«˘Fô˘dG ¬˘μ˘°ùJɢa º˘«˘ cGƒ˘ j õ˘ fɢ g ó˘ cGC
»fƒHɨdG ¬ªLÉ¡e ø˘Y ≈˘∏˘î˘à˘j ø˘d ¬˘jOɢf ¿GC ,»˘fɢª˘d’
C G ó˘fƒ˘ª˘JQhO
¿ƒ«∏e 100 ≠∏Ñe ¬«∏Y ¢VôY ¿GE ≈àM ,≠fÉ«eÉHhGC ∂jô«ªjG ô««H
.hQhGC
᪫≤H ¢VôY Éæ∏°Uh ƒd ≈àM ≠fÉ«eÉHhG ™«Ñf ød'' :¬μ°ùJÉa ∫Éb
,''¢Vhô©dG ∂∏J ΩÉeGC ∞©°†f hGC º∏°ùà°ùf ’ øëf ,hQhGC ¿ƒ«∏e 100
QÉKƒd QÉKGCh .á«fɪd’
C G ''ó∏«H äQƒÑ°S'' áØ«ë°U ¬Jô°ûf Ée Ö°ùM
QÉ°TGC Éeó©H ,ófƒªJQhO ºLÉ¡e πÑ≤à°ùe ∫ƒM äÉæ¡μàdG ¢Sƒ«JÉe
åjQÉZ …õ∏jƒdG π≤àfG ÉeóæY çóM Ée QGôZ ≈∏Y ¬©«H á«fÉμeGE ≈dGE
π°†aGC ó≤Y »¡àæjh 2013. »a ójQóe ∫ÉjQ ≈dGE ΩÉ¡æJƒJ øe π«H
2020. »a É«dÉØ«à°ù«ØdG Oƒ°SGC ™e ,2015 øY É«≤jôaGC »a ÖY’
,Éaóg 18 ó«°UôH ɨ«∏°SófƒÑdG »aGóg ∫hóL ≠fÉ«eÉHhGC Qó°üàjh
¿ôjÉH ºLÉ¡e ,»μ°ùahófÉØ«d äôHhQ …óædƒÑdG øY ±óg ¥QÉØH
.»fÉãdG õcôªdG ÖMÉ°U ï«fƒ«e
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
á«fÉ£jôÑdG ''π«e »∏jO'' áØ«ë°üd ∫É≤e »a
ójQóe ∫ÉjQ »KÓK ÖÑ°ùH õ«à«æ«Hh õjô«H ∑QÉ©e øY ∞°ûμdG
π«jÉaGQ ÜQóªdG Iôàa ∫ÓN ,»fÉÑ°S’G …QhódG Ö«JôJ ådÉK ,ójQóe ∫ÉjQ ≥jôa »a çóëj ¿Éc Ée ¿G hóÑj
»àdGh ¬JGQGôb ¢†©Ñd É°Uƒ°üN ∫óé∏d Iô«ãe »fÉÑ°S’G ÜQóªdG Iôàa âfÉc ó≤a ,¬æY ∞°ûμdG GCóH õ«à«æ«H
.á∏«μ°ûàdÉH πNO É¡d IQGO’G ¿G iôj ¿Éc
»°VÉjôdG º°ù≤dG ¯
∞˘˘˘°Uh ¿G 󢢢©˘˘˘H …Oɢ˘˘˘æ˘˘˘˘dG
π°†aG øe óMGh{`H hódÉfhQ
¢ù«dh ''ºdÉ©dG »a ø«ÑYÓdG
Iô˘«˘M »˘˘JÉC˘˘Jh .''π˘˘°†a’G''
¿Éc ¬fG É°Uƒ˘°üN õ˘«˘à˘«˘æ˘«˘H
IOÉY ójQóe ∫ÉjQ IOÉb ™ª°ùj
»°ù«e π«˘fƒ˘«˘d ¿ƒ˘Ø˘°üj ɢe
»˘ah .º˘dɢ©˘dG »˘a π˘°†a’ɢH
¬dÉ≤e »Øë°üdG ºàN ,ô«N’G
¿G õ«à«æ«Ñd GƒdÉb ó≤d'' :ÓFÉb
iGCQ ¬f’ ¬Ñ˘∏˘L ƒ˘æ˘«˘à˘fQƒ˘∏˘a
™˘˘e ø˘˘«˘˘Ñ˘˘YÓ˘˘d Aɢ˘Nô˘˘à˘˘˘°SG
ƒ˘˘dQɢ˘c ≥˘˘Hɢ˘°ùdG ÜQó˘˘ª˘˘˘dG
¿É˘c ¢ù«˘Fô˘dG ,»˘˘Jƒ˘˘∏˘˘«˘˘°ûfG
ᢢ˘˘jhDQ ø˘˘˘˘e ɢ˘˘˘é˘˘˘˘Yõ˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘e
hó˘˘dɢ˘˘fhQ ƒ˘˘˘fɢ˘˘«˘˘˘à˘˘˘°ùjô˘˘˘c
Ée IOÉY ¢Sƒ˘eGQ ƒ˘«˘Lô˘«˘°Sh
á«∏«˘Ñ˘°TGE »˘a ɢeɢjGC ¿ƒ˘°†≤˘j
»a ôμØj ¿Éc ó≤d ,Üô¨ªdGh
ÜQó˘˘e ≈˘˘dG ᢢ˘Lɢ˘˘ë˘˘˘H ¬˘˘˘fG
¿ƒ∏ª©j ø«ÑYÓ˘dG π˘©˘é˘«˘°S
»a ¬d í°VhG Ée Gògh óéH
∑ɢæ˘g ¿É˘c ø˘μ˘dh ´É˘ª˘˘à˘˘LG
øe ¿ƒHô≤e ¢UÉî°TG ≈àM
¿hó≤à©j GƒfÉc øjòdG õ«à«æ«H
QGô˘b »˘Jƒ˘˘∏˘˘«˘˘°ûfG ᢢdɢ˘bG ¿G
.''ÅWÉN
ºZQ ¢ûà«°SÉaƒc »JGhôμdG
äɢjƒ˘à˘°ùe Ωó˘˘≤˘˘j ¿É˘˘c ¬˘˘fG
»˘˘Ñ˘˘eƒ˘˘dƒ˘˘μ˘˘dG ø˘˘e π˘˘°†aG
:¬d ∫Ébh õ«¨jQOhQ ¢ùª«L
¿É°üªb OóY ºc º∏©J πg''
™aGOh .''?´ÉÑJ »àdG ¢ùª«L
¿G GócƒDe √QGôb øY õ«à«æ«H
âfÉc ¢ûà˘«˘°Sɢaƒ˘c á˘≤˘Ø˘°U
¿G PGE ,»μ∏ªdG …OÉæ∏d áëHôe
Oô«d ,á«dÉY ø˘μ˘J º˘d ¬˘à˘ª˘«˘b
Öé˘j ¿É˘c'' :õ˘jô˘«˘H ¬˘˘«˘˘∏˘˘Y
™˘˘°†H ô˘˘¶˘˘à˘˘æ˘˘f ¿G ɢ˘æ˘˘«˘˘∏˘˘Y
¬©e óbÉ©àf Égó©Hh äGƒæ°S
»a ,hQhGC ¿ƒ«∏e 60 πHÉ≤e
…ô˘˘˘à˘˘˘˘°ûf 󢢢˘jQ󢢢˘e ∫ɢ˘˘˘jQ
ø«H øeh .''IõgÉL äÉéàæe
ɢ¡˘©˘ª˘°S »˘˘à˘˘dG äGQɢ˘Ñ˘˘©˘˘dG
,ójQóe ∫ÉjQ IOÉb øe õ«à«æ«H
≈˘∏˘Y Aƒ˘°†dG §˘˘«˘˘∏˘˘°ùJ º˘˘J
¬LƒJ PGE ,∫óé∏d Iô«ãe IóMGh
:ÓFÉb …OÉædG »jQGOG óMG ¬d
h󢢢dɢ˘˘fhQ ¿G ≈˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘J ’''
.''Éæg πμdG Oô£j ¿G ¬æμªj
õ«à«æ«H ¿ÉE˘a ,∫ɢ≤˘ª˘∏˘d ɢ≤˘ahh
≈≤∏J ¿G ó©H Iô«M »a πX
ø˘˘˘˘e ᢢ˘˘YP’ äGOɢ˘˘˘≤˘˘˘˘˘à˘˘˘˘˘fG
IQGOG ø˘e ɢ°†jGh á˘aɢ뢰üdG
ÜÉÑ°ûdG ø«ÑYÓdG 󢫢©˘°üà˘H
≥eôdG ≈dG ≥jôØdG π°üj ¿Gh
π°†aÉCH º°SƒªdG øe ô«N’G
õ«à«æ«H ¬«∏Y Oô«d ,iƒà°ùe
.äGõ˘é˘©˘ª˘H Ωƒ˘˘≤˘˘j ’ ¬˘˘fÉC˘˘H
ób ójQóe ∫ÉjQ ¢ù«FQ ¿Éch
Ö£˘≤˘à˘°ùj ¿GC ¬˘˘HQó˘˘e ó˘˘Yh
≈eôe ¢SQÉM É«N …O ó«aGO
ɢ°†jGh ó˘à˘jɢfƒ˘j ô˘à˘°ù°ûfɢe
GCóÑ«°S »àdG á∏«μ°ûàdÉH √ôeG
øe áfƒμªdGh É¡«∏Y óªà©j
,¢Sƒ˘eGQ ƒ˘«˘Lô˘«˘°S ,ƒ˘∏˘«˘fGO
,ƒ˘∏˘«˘°SQɢe ,¿GQɢa π˘«˘jɢ˘aGQ
,π˘«˘˘H ,¢ûà˘˘jQOƒ˘˘e ,¢Shô˘˘c
.áªjR øHh hódÉfhQ ,¢ùª«L
¿G ∫ɢ˘˘˘≤˘˘˘˘ª˘˘˘˘dG ∞˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘°†jh
øY ™LGôJ õjô«H ƒæ«àfQƒ∏a
π˘˘Nó˘˘à˘˘dG »˘˘a ¬˘˘à˘˘˘°Sɢ˘˘«˘˘˘°S
ΩÉeG áªjõ¡dG ó©H äGQGô≤dÉH
ƒμ«°SÓ˘μ˘dG »˘a á˘fƒ˘∏˘°Tô˘H
ÜQó˘ª˘dG ≈˘dG ¬˘Lƒ˘Jh (0-4)
É¡d Éj'' :ÓFÉb IGQÉѪdG ó©H
≈∏˘Y âæ˘c ó˘≤˘d ,IGQÉ˘Ñ˘e ø˘e
.''ójôJ Ée π©aG ¿’
B G øe ,≥M
ó≤àfG »àdG Qƒe’G ø«H øeh
ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ¢ù«˘˘FQ ɢ˘¡˘˘«˘˘a
ᢢ˘˘cQɢ˘˘˘°ûe ƒ˘˘˘˘g ,¬˘˘˘˘HQ󢢢˘e
¢ù«à«H ΩÉeGC ôã©àdG Ö≤Y óM’C Ωƒ∏dG ¬«LƒJ ¢†aôj ¿GójR
±ôàëe ÉfGC ,ɪFGO Iƒ≤H ÜQóJGC ,Gô«ãc
ºjó≤J »a ÖZQGC ,Gòg »a ∂°T ’ ,ô«Ñc
.''Üòc Ó«d √õæàdG ádÉC°ùe ,A»°T πc
ø˘˘ª˘˘°V IGQɢ˘Ñ˘˘ª˘˘˘dG ¢ùª˘˘˘«˘˘˘L ¢Vɢ˘˘Nh
πX »a ,∫Éjô∏d ᫢°Sɢ°S’
C G á˘∏˘«˘μ˘°ûà˘dG
√òg ôÑà©Jh .áHÉ°UÓ
E d π«H åjQÉZ ÜÉ«Z
É¡«a ∑QÉ°ûj »àdG ≈dh’
C G IGQÉѪdG »g
»˘dƒ˘J ò˘æ˘e »˘°Sɢ°SGC π˘μ˘˘°ûH ¢ùª˘˘«˘˘L
≥˘jô˘Ø˘∏˘d ᢫˘æ˘Ø˘dG ᢫˘˘dhƒD˘˘°ùª˘˘dG ¿Gó˘˘jR
Öî˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘dG º˘˘é˘˘f ó˘˘cGCh .»˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘ª˘˘˘dG
»æØdG iƒà°ùªdG ÜòHòJ ¿GC »ÑeƒdƒμdG
,âbƒdɢH ≥˘∏˘©˘à˘j ô˘e’
C G'' :»˘©˘«˘Ñ˘W ô˘eGC
âÑ©d ó≤˘d ,Ahó˘¡˘dɢH ™˘à˘ª˘à˘f ¿GC É˘æ˘«˘∏˘Y
Gó«L âæc ó≤d ,º∏bÉCJGC ¿GC »∏Y Öéjh
Gòg ≈dGE ô¶ædG Öéjh »fÉãdG •ƒ°ûdG »a
¬àbÓ©H ¢ùª«L ±ôàYGh .''É°†jGC ôe’
C G
∫Éjôd ≥HÉ°ùdG »æØdG ô«ªdG ™e áÄ«°ùdG
øY ÜôYGC ɪc ,õ«àæ«H πjÉaGQ ,ójQóe
Gòg ≈∏Y GCôW …òdG ô«˘«˘¨˘à˘dɢH ¬˘JOɢ©˘°S
Iôc ºdÉY »a çóëj Gòg'' :Ö°üæªdG
¢†©Ñ˘dG π˘Mô˘jh ¢†©˘Ñ˘dG »˘JÉC˘j ,Ωó˘≤˘dG
ø˘e ô˘ã˘cGC ¢†©˘Ñ˘dG ™˘e º˘gÉ˘Ø˘à˘J ,ô˘˘N’
B G
¿Éc ô««¨àdG ,ôN’
B G ¢†©ÑdG ™e ∂ªgÉØJ
¬©e ΩGôj Ée ≈∏Y ÉæfGC ô©°ûf øëfh Gó«L
ôÑcGC πμ°ûH ™ªà°ùj É˘æ˘©˘«˘ª˘L ,(¿Gó˘jR)
.''ójóédG ÜQóª∏d
ób IGQÉÑe πc »a ,ø«ÑYÓdG øe ô«ãc
É¡fGC iQGC »àdG äGô««¨àdG ¢†©ÑH ΩƒbGC
ƒ˘∏˘«˘fGO ø˘e π˘μ˘H 󢫢©˘°S ɢfGC ,á˘Ñ˘°Sɢæ˘e
ô˘NGB A»˘°T ∑ɢ˘æ˘˘g ¢ù«˘˘dh ∫ɢ˘î˘˘aQɢ˘ch
»≤∏j ’ ¬fGC hõjR ócGCh .''ôcòdG ≥ëà°ùj
:∫ɢbh ø˘«˘Ñ˘YÓ˘dG ø˘e …GC ≈˘∏˘˘Y Ωƒ˘˘∏˘˘dG
…GC ≈˘∏˘Y Ωƒ˘˘∏˘˘dG Aɢ˘≤˘˘dGE O󢢰üH â°ùd''
…òdG π©ØdG OôH ájɨ∏d ó«©°S ÉfÉCa ,ÖY’
√ôªJƒDe ¿GójR ºààNGh .''≥jôØdG √ô¡XGC
ô«°ùj ≥jôØdG ¿GC ≈∏Y ó«cÉCàdÉH »Øë°üdG
âbƒ∏d êÉàëjh í«ë°üdG ≥jô£dG ≈∏Y
øe .Iô¶àæ˘ª˘dG IQƒ˘°üdɢH ô˘¡˘¶˘j ≈˘à˘M
¢ùª«L »ÑeƒdƒμdG ÖYÓdG ™aGO ,¬à¡L
,∫ÉjôdG ¿Gó«˘e §˘°Sh º˘é˘f ,õ˘«˘¨˘jQOhQ
»a É«aÉf ,±GôàM’G ÇOÉѪH ¬eGõàdG øY
OOôàJ »àdG ,äÉeƒ∏˘©˘ª˘dG ¬˘°ùØ˘f âbƒ˘dG
∫Ébh .᢫˘∏˘«˘∏˘dG äɢgõ˘æ˘dɢH ¬˘Ø˘¨˘°T ø˘Y
:¢ù«˘˘à˘˘«˘˘H IGQɢ˘Ñ˘˘e Ö≤˘˘Y õ˘˘«˘˘˘¨˘˘˘jQOhQ
ô«ãe ô˘eGC ƒ˘ë˘æ˘dG Gò˘g ≈˘∏˘Y º˘¡˘Kó˘ë˘J''
»æe ø«Ñjô˘≤˘dG ¢Sɢæ˘dG ™˘«˘ª˘L ,≥˘æ˘ë˘∏˘d
»d º¡àjhDQ ¿GE ,±ô°üJGC ∞«c ¿ƒaô©j
»fÉCH »æfƒª¡àj ,»æéYõj IQƒ°üdG √ò¡H
Gòg ,øjóH »fGCh »°ùØf ≈∏Y ßaÉMGC ’
ø˘˘jOGC'' :±É˘˘°VGCh .''»˘˘æ˘˘≤˘˘jɢ˘˘°†j ô˘˘˘eGC
óLGƒàdG »ææμªj ’ ,Ωó≤dG Iôμd ô«ãμdÉH
ô°†j ôe’
C G Gòg ,øcÉe’
C G √òg πãe »a
áØ˘«˘ë˘°U ¬˘Jô˘°ûf ∫ɢ≤˘e »˘a
,á«fɢ£˘jô˘Ñ˘dG ''π˘«˘e »˘∏˘jO''
ôHGQO ÜhQ »Øë°üdG ∞°ûc
¢ù«dGƒμdG »a çóëj ¿Éc Ée
,õ«à«æ«H π«jÉaGQ Iôàa ∫ÓN
:¿Gƒæ˘Y âë˘J ¿É˘c ∫ɢ≤˘ª˘dGh
»a IÉ«ëdG ó«b ≈∏Y AÉ≤ÑdG''
Qhô˘Z..ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ¿ƒ˘æ˘˘L
äÓ˘˘˘˘N󢢢˘Jh ᢢ˘˘°Sɢ˘˘˘«˘˘˘˘°Sh
º˘Jh .''õ˘jô˘«˘H ƒ˘æ˘«˘à˘fQƒ˘˘∏˘˘a
ô«ãà°S π«°UÉØJ øY ∞°ûμdG
ø«H øeh PGE ,∂°T ÓH ’óL
»Øë°üdG QÉ°TG ,IójóY á∏ãeG
󢩢H ¬˘fG ≈˘˘dGE »˘˘fɢ˘£˘˘jô˘˘Ñ˘˘dG
ºd ƒfÉμjÉa ƒjGQ ΩÉeG IGQÉѪdG
ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ¢ù«˘FQ Ö颩˘j
∫Gó˘Ñ˘à˘°SɢH õ˘«˘à˘«˘˘æ˘˘«˘˘H QGô˘˘b
ô˘˘˘˘˘˘cPh .π˘˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘˘H åjQɢ˘˘˘˘˘Z
¿É˘˘c π˘˘˘«˘˘˘H'' :»˘˘˘Ø˘˘˘ë˘˘˘°üdG
äɢ˘≤˘˘«˘˘Ø˘˘°üà˘˘H ™˘˘à˘˘ª˘˘à˘˘˘°ùj
¿ƒ˘Ø˘à˘¡˘j º˘gh ô˘«˘˘gɢ˘ª˘˘é˘˘dG
10-2 Rƒ˘Ø˘dG 󢩢H ¬˘˘ª˘˘°Sɢ˘H
π˘c ,ƒ˘fÉ˘μ˘˘jɢ˘a ƒ˘˘jGQ ≈˘˘∏˘˘Y
AG󢩢°S Gƒ˘fɢc ø˘«˘©˘é˘°ûª˘dG
»a) ºg’G ¢üî°ûdG AÉæãà°SÉEH
ÖgPh .''(¢ù«FôdG ≈dG IQÉ°TG
≈˘dG õ˘˘jô˘˘«˘˘H ƒ˘˘æ˘˘«˘˘à˘˘fQƒ˘˘∏˘˘a
√QGôb ¬˘d í˘°Vƒ˘«˘d ÜQó˘ª˘dG
™aGO PGEh ,…õ∏jƒdG ∫GóÑà°SÉH
ó˘≤˘d'' :√QGô˘b ø˘Y õ˘«˘à˘«˘æ˘«˘˘H
äÉ≤«Ø°üJ ≈≤∏à«d ¬àdóÑà°SG
¬fG'' õjô«H Oô«d ,''ô«gɪédG
ó˘b âæ˘˘c ƒ˘˘d ,Å˘˘Wɢ˘N QGô˘˘b
¿É˘c ¿G󢫢ª˘˘dG »˘˘a ¬˘˘à˘˘cô˘˘J
ÖdÉWh .''±GógG 5 πé°ù«°S
õ«à«æ«H øe õjô«H ƒæ«àfQƒ∏a
Ωƒéæ∏d á≤«bO 90 íæªj ¿G
»a º¡dGóÑà°SG ºàj ’ ¿Gh
Ωƒ˘˘˘≤˘˘˘j ¿Gh äɢ˘˘jQɢ˘˘Ñ˘˘˘ª˘˘˘˘dG
¬°ùØf øY ™aGO õ«¨jQOhQ
»NGôàdÉH ¬eÉ¡JG ó©H
…OÉf ÜQóe ,¿GójR øjódG øjR çóëJ
,ó˘jQó˘e ∫ɢjQ ᢫˘fÉ˘Ñ˘°S’
E G ᢢª˘˘°Uɢ˘©˘˘dG
»Øë°U ôm˘ª˘JƒD˘e »˘a ΩÓ˘Y’
E G π˘Fɢ°Sƒ˘d
¬Ø«°†oe ΩÉeGC (1-1) ≥jôØdG ∫OÉ©J Ö≤Y
.¢ùeGC ∫hGC á«°ûY ¢ù«à«H ∫ÉjQ
áÑ«N øY ô«Ñ©àdÉH ¬ãjóM ¿GójR π¡à°SG
»a IQÉ°T’
E Gh á˘é˘«˘à˘æ˘dG √ò˘g ø˘e π˘e’
C G
¿É«°ùf ≥jôØdG ≈∏Y ¿GC ≈dGE ¬JGP âbƒdG
.πÑ≤e ƒg Ée ≈∏Y πª©dGh IGQÉѪdG √òg
Éfô°ùN Ωƒ«dG'' :ÓFÉb ¬ãjóM ¿GójR GCóHh
Gòg ¿É«°ùf Éæ«∏Y øμd ,ø«à櫪K ø«à£≤f
™e Éfô¶˘à˘æ˘j ɢª˘«˘a ô˘«˘μ˘Ø˘à˘dGh ô˘ã˘©˘à˘dG
∫Éà≤dG ≈∏Y πª©dGh á∏Ñ≤ªdG ä’ƒédG
π˘°UGhh .''á˘≤˘Hɢ°ùª˘dG »˘a ≥˘eQ ô˘˘N’
B
≈∏Y Éæ˘c'' :∫ƒ˘≤˘dɢH ¬˘ã˘jó˘M »˘°ùfô˘Ø˘dG
IGQÉÑ˘ª˘dG ø˘e ≈˘dh’
C G ≥˘Fɢbó˘dG ¿GC á˘jGQO
ócGC ¢ù«à«H ±óg ,Éæd áHƒ©°U πμ°ûà°S
»˘˘˘a'' :±É˘˘˘°VGCh .''±hɢ˘˘î˘˘˘ª˘˘˘dG √ò˘˘˘˘g
¢UôØdG øe ójóY Éæjód âfÉc ,πHÉ≤ªdG
É¡d ÉØ«∏M ≥«aƒàdGh ßëdG óéJ ºd »àdG
âæc …òdG »fÉãdG •ƒ°ûdG ™e É°Uƒ°üN
»a ,¿ƒÑYÓdG ¬eób ɪH ¬dÓN GQƒîa
GOQh .''Ωó≤dG Iôc »g √òg ôe’
C G ájÉ¡f
IGQÉѪdG √ò¡d ƒ∏«˘fGO Qɢ«˘à˘NG ≈˘∏˘Y ¬˘æ˘e
¥GhôdG »a ∫ÉîaQɢc ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘«˘°†Ø˘Jh
øe Iõ«ªe á∏«μ°ûJ …ód'' :∫Éb ,øªj’
C G
¢SÉædG É«fO
º«∏©àdG èeGôH øe IOÉØà°S’G ±ó¡H
ájõ«∏éf’G á¨∏dÉH áeó≤ªdG
∫h’CG ¿ƒdÉ°üdG äÉ«dÉ©a ìÉààaG
É«∏©dG äÉ°SGQódGh øjƒμàdG ∫ƒM
IóëàªdG áμ∏ªªdÉH
ôFGõédÉH á«æWƒdG á˘Ñ˘à˘μ˘ª˘dɢH ,¢ùeG ∫hG âë˘à˘à˘aG
ø˘jƒ˘ μ˘ à˘ ∏˘ d ∫h’
C G ¿ƒ˘ dɢ °üdG äɢ «˘ dɢ ©˘ a ,ᢠª˘ °Uɢ ©˘ dG
ácQÉ°ûªH Ióë˘à˘ª˘dG á˘μ˘∏˘ª˘ª˘dɢH ɢ«˘∏˘©˘dG äɢ°SGQó˘dGh
.á«fÉ£jôÑdG »dÉ©dG º«∏©àdG äÉ°ù°SƒDe øe ójó©dG
¬˘ª˘¶˘æ˘j …ò˘dG ¿ƒ˘dɢ°üdG ¿ÉE˘a ,ø˘«˘ª˘¶˘æ˘ ª˘ dG Ö°ùMh
ΩÓ˘YGE ≈˘dGE ±ó˘¡˘j »˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dG »˘ aɢ ≤˘ ã˘ dG õ˘ cô˘ ª˘ dG
º¡à°SGQO á∏°UGƒªH ø«ªà¡ªdG ø«jôFGõédG áÑ∏£dG
ø˘ jƒ˘ μ˘ à˘ dG ¢Vhô˘ Y ∫ƒ˘ M Ió˘ ë˘ à˘ ª˘ dG á˘ μ˘ ∏˘ ª˘ ª˘ dɢ H
äÉ«fÉμeG Gòch ó∏ÑdG Gòg »a IôaƒàªdG äÉ°SGQódGh
.π«é°ùàdG äGAGôLGh
ºjó≤àd áëæLGC á©HQGC â°ü°üN ,QÉW’
E G Gòg »ah
äɢ ©˘ eɢ ˘é˘ ˘dG »˘ ˘a äɢ ˘°SGQó˘ ˘dGh ø˘ ˘jƒ˘ ˘μ˘ ˘à˘ ˘dG è˘ ˘eGô˘ ˘H
äɢ ©˘ eɢ é˘ dG √ò˘ g ƒ˘ ∏˘ ã˘ ª˘ e Ωó˘ bh.ᢠ˘«˘ ˘fɢ ˘£˘ ˘jô˘ ˘Ñ˘ ˘dG
ø««©eÉL º¡ªgGCh QGhõ∏d ¿ƒdÉ°üdG »a øjô°VÉëdG
√ò˘¡˘H π˘«˘é˘°ùà˘dG ¥ô˘W ∞˘ ∏˘ à˘ î˘ e ∫ƒ˘ M äɢ Mhô˘ °T
áeó≤ªdG º«∏©àdG èeGôH øe IOÉØà°SÓd äÉ°ù°SƒDªdG
Qƒ˘°†ë˘dG ≈˘∏˘Y âYRh ɢª˘c .á˘jõ˘«˘ ∏˘ é˘ f’G ᢠ¨˘ ∏˘ dɢ H
∞∏àîe ≈∏Y ´ÓW’G πLGC øe äÉ≤°ü∏eh äÉjƒ£e
.äÉ°ù°SƒDªdG √òg πÑb øe áeó≤ªdG øjƒμàdG èeGôH
πÑ≤à°ùj ¬fGC »fÉ£jôÑ˘dG »˘aɢ≤˘ã˘dG õ˘cô˘ª˘dG í˘°VhGCh
¢Vô˘ ¨˘ H ô˘ FGõ˘ é˘ dɢ H »˘ dɢ ©˘ dG º˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG äɢ ˘°ù°SƒD˘ ˘e
ø«ÑZGôdG ø«jôFGõé˘dG ÜÉ˘Ñ˘°ûdG Ö∏˘£˘d á˘Hɢé˘à˘°S’G
.IóëàªdG áμ∏ªªdÉH º¡à°SGQO á∏°UGƒe »a
ø«JQÉe »fÉ£jôÑdG »aÉ≤ãdG õcôªdG ôjóe ÜôYGCh
∫h’
C G ¿ƒ˘dɢ°üdG º˘«˘ ¶˘ æ˘ à˘ d AGó˘ ©˘ °S ø˘ ë˘ f'' …ô˘ à˘ dGO
¿ƒ˘°ùª˘ë˘à˘e ø˘ë˘fh ô˘ FGõ˘ é˘ dɢ H »˘ dɢ ©˘ dG º˘ «˘ ∏˘ ©˘ à˘ ∏˘ d
ø«ÑZGôdG AÉ«dh’
C Gh áÑ∏£dG øe ójó©dG ∫ÉÑ≤à°S’
O󢩢∏˘d'' ¬˘Mɢ«˘JQG ø˘Y ɢHô˘©˘ e ,''ô˘ ã˘ cGC º˘ ∏˘ ©˘ à˘ dG »˘ a
ø˘«˘∏˘é˘°ùª˘ dG ø˘ «˘ jô˘ FGõ˘ é˘ dG á˘ Ñ˘ ∏˘ £˘ ∏˘ d ''ó˘ jGõ˘ à˘ ª˘ dG
Ω.¥ ¯
.IóëàªdG áμ∏ªªdÉH
≈∏Y AÉÑW’CG óYÉ°ùj ójóL ≥«Ñ£J
¿Gh’CG πÑb IO’ƒdÉH ƒDÑæàdG
á«∏c »a ø««˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dG Aɢª˘∏˘©˘dG ø˘e ≥˘jô˘a π˘°Uƒ˘J
ójóL ≥«Ñ£J ôjƒ˘£˘J ≈˘dGE ᢫˘fɢ£˘jô˘Ñ˘dG Gõ˘é˘æ˘«˘cG
»a øg »JÓdG AÉ°ùædG ójóëJ ≈∏Y AÉÑW’
C G óYÉ°ùj
Ωó˘ î˘ à˘ °ùjh .¿Gh’
C G π˘ Ñ˘ ˘b IO’ƒ˘ ˘∏˘ ˘d ô˘ ˘Ñ˘ ˘cGC ô˘ ˘£˘ ˘N
øe πªëdG ø«H ™˘ª˘é˘j …ò˘dG ᢫˘eRQGƒ˘N ≥˘«˘Ñ˘£˘à˘dG
™˘e º˘Mô˘dG ≥˘æ˘Y ∫ƒ˘Wh á˘≤˘Hɢ °ùdG π˘ ª˘ ë˘ dG ä’ɢ M
ôWÉîe ∞«æ°üàd ø«æédG ''ø«àμjRhô«a'' äÉjƒà°ùe
øe ≈dh’
C G ᢰSGQó˘dG √ò˘g ô˘Ñ˘à˘©˘Jh .Aɢ°ùæ˘dG á˘Hɢ°UGE
»˘a ø˘g »˘JÓ˘dG Aɢ°ùæ˘ dG ≈˘ ∏˘ Y õ˘ cô˘ J »˘ à˘ dG ɢ ¡˘ Yƒ˘ f
ÖÑ˘ °ùH IOɢ Y ¿Gh’
C G π˘ Ñ˘ b IO’ƒ˘ ∏˘ d ô˘ Ñ˘ cGC ô˘ Wɢ î˘ e
Qƒ¡X ΩóY øe ºZôdG ≈∏Y ,≥HÉ°ùdG ôμѪdG πªëdG
âjôLGC »àdG á«dh’
C G ÜQÉéàdG äQÉ°TGCh.¢VGôYGC …GC
»˘a ¬˘à˘«˘dɢ©˘a ≈˘dGE Qƒ˘£˘à˘ª˘dG ≥˘«˘Ñ˘ £˘ à˘ dG Gò˘ g ≈˘ ∏˘ Y
Iô˘μ˘Ñ˘ ª˘ dG äGO’ƒ˘ dG ¢Uô˘ a ø˘ Y ô˘ μ˘ Ñ˘ ª˘ dG ∞˘ °ûμ˘ dG
.∂dòd á°VôY »JÓdG AÉ°ùædG ø«H á°UÉN
Ω.¥ ¯
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
16
¢SÉjôμæÑdG IóZ »a Éà«H ÉjÓN øe áFɪdÉH 80 øe ôãcGC ô«eóJ øY èàæj
¬©e ¢ûjÉ©àdG øμªj øμd πJÉb ∫ÉØW’CG …ôμ°S
äÉ°SGQódG πμa ,ø«HÉ°üªdG QɪYGC ø«H ¥ôØj ’ ¬fGC äócGC áãjóëdG çÉëH’
C G øμd ,ÜÉÑ°ûdG áÄah ø°ùdG QÉÑc IOÉY …ôμ°ùdG Oó¡j
ôe’
C G ≥∏©J GPGE ɪ«°S’ ,≈dh’
C G ¬°VGôYGC Qƒ¡X òæe ¬àédÉ©e »a ´Gô°S’
E ÉH ÖdÉ£Jh …ôμ°ùdG ¢Vôe πgÉéJ øe QòëJ çÉëH’
C Gh
.ƒªædGh AÉæÑdG á∏Môe »a º¡jód áYÉæªdG RÉ¡L ∫Gõj ’ øjòdG ∫ÉØW’
C ÉH
,»˘°Vɢjô˘dGh »˘cô˘ë˘˘dG •É˘˘°ûæ˘˘dG
¢†©H êÓY »a ´Gô°S’
E G ΩóYh
∫ÉØW’
C G Ö«°üJ »àdG äÉ°Shô«ØdG
πeGƒ©dG √òg πc ,IôμÑe ø°S »a
»KGQƒdG ô°üæ©dG OƒLh ™e á«Ä«ÑdG
iód ¢VôªdG Gòg ¢VGôYGC çóëJ
∫Gõ¡dG »a πãªàJ »àdGh ,∫ÉØW’
C G
™e ¿Rƒ˘dG »˘a ó˘jó˘°ûdG ¢ü≤˘æ˘dGh
ôªà°ùªdG ¢û£©dGh ∫ƒ˘Ñ˘à˘dG Iô˘ã˘c
Ωɢ©˘£˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ó˘˘FGõ˘˘dG ∫ɢ˘Ñ˘˘b’
E Gh
¢üûJ º˘˘d GPGEh ,äɢ˘jô˘˘μ˘˘°ùdGh
ádÉëH πØ˘£˘dG Üɢ°üj ó˘b á˘dɢë˘dG
øjójó°T ¢ü¨eh A»b ™e ±ÉØL
OƒLh áé«àf ΩódG »a á°VƒªMh
(¿ƒà«°S’
C G) á«fƒà«μ˘dG ¢Vɢª˘M’
C G
Ωó˘dG »˘a ô˘μ˘°ùdG á˘Ñ˘°ùf ´É˘Ø˘JQGh
É©jô°S ÉLÓY Ö∏£àj Ée ,∫ƒÑdGh
IQƒ°üH ø«dƒ°ùf’
C Gh π«˘dÉ˘ë˘ª˘dɢH
øe ¢ü∏˘î˘à˘dG º˘à˘j ≈˘à˘M á˘Ø˘ã˘μ˘e
ºàj ºK ,ΩódG á°VƒªMh ¿ƒà«°S’
C G
äGó˘Mh Oó˘Y ó˘jó˘˘ë˘˘J ∂dP 󢢩˘˘H
ÉghDÉ£˘YGE Öé˘j »˘à˘dG ø˘«˘dƒ˘°ùf’
C G
.É«eƒj πØ£∏d
᫢LQɢN á˘≤˘jô˘£˘H ¬˘°†jƒ˘©˘J ø˘e
≈∏Y ®ÉØë∏d (ø˘«˘dƒ˘°ùf’
C G ø˘≤˘M)
ôμ°ùdG áÑ°ùæd »©«Ñ˘£˘dG ∫󢩢ª˘dG
ÖW ƒjQÉ°ûà°SG í°VhGCh .ΩódG »a
º¡jód ô˘μ˘°ùdG á˘Ñ˘°ùf ¿GC ∫É˘Ø˘W’
C G
Oƒ˘˘Lh ™˘˘e Gó˘˘L ᢢ«˘˘dɢ˘Y ¿ƒ˘˘˘μ˘˘˘J
¿ƒ˘μ˘j ó˘bh ,∫ƒ˘Ñ˘dG »˘a ¿ƒ˘à˘«˘°SGC
»a ∫ƒNó∏d OGó©à°SG πØ£dG iód
´ƒædG ¢ùμY ,…ô˘μ˘°ùdG á˘Hƒ˘Ñ˘«˘Z
Ö«°üj …òdG …ôμ°ùdG øe »fÉãdG
ôμ°ùdG áÑ°ùf ¿ƒμJ å«M ,QÉÑμdG
¿ƒà«°SGC ó˘Lƒ˘j ’h ᢩ˘Ø˘Jô˘e ô˘«˘Z
¿GC Gƒ˘˘˘aɢ˘˘°VGCh ,∫ɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘W’
C G i󢢢˘d
¿ƒ˘μ˘˘J ó˘˘b ¢Vô˘˘ª˘˘dɢ˘H ᢢHɢ˘°U’
E G
»˘a »˘KGQƒ˘dG OGó˘©˘à˘˘°S’G ÖÑ˘˘°ùH
hGC ''∫G ¢TG ≠æ«HÉJ'' áé°ùf’
C G ´ƒf
≈∏Y ôKƒDj »LQÉN πeÉY ÖÑ°ùH
Gòg ¿ƒμj Ée ÉÑdÉZh ,¢SÉjôμæÑdG
ɪc ,á«°Shô«a äÉHɢ¡˘à˘dG π˘eɢ©˘dG
á≤˘«˘Kh á˘bÓ˘Y Oƒ˘Lh ≈˘dGE GhQɢ°TGC
Ω󢩢a ,…ô˘μ˘°ùdGh á˘æ˘ª˘°ùdG ø˘«˘˘H
ó˘æ˘Y »˘FGò˘¨˘dG Ωɢ¶˘æ˘dɢH ΩGõ˘à˘˘d’G
á°SQɪe ΩóYh ,π°ùμdGh ∫ÉØW’
C G
Gò˘g ô˘«˘KÉC˘Jh IAÉ˘Ø˘c Ωó˘Yh π˘∏˘î˘˘d
áé«àf º°ùédG ÉjÓN ≈∏Y ¿ƒeô¡dG
hGC á˘YÉ˘æ˘ª˘˘dG ᢢ«˘˘°Uɢ˘N Qƒ˘˘¡˘˘¶˘˘d
.áehÉ≤ªdG
:ø˘«˘Yƒ˘f ≈˘dGE ¢Vô˘ª˘dG º˘°ù≤˘˘æ˘˘jh
…ò˘dG …ô˘μ˘°ùdG ƒ˘g ∫h’
C G ´ƒ˘æ˘˘dG
ø˘°ùdG Qɢ¨˘°Uh ∫É˘Ø˘W’
C G Ö«˘˘°üj
´ƒª˘é˘e ø˘e %10 áÑ°ùf π˘ã˘ª˘jh
,»˘fɢã˘dG ´ƒ˘æ˘dG ɢeGC .ø˘«˘˘Hɢ˘°üª˘˘dG
»dGƒ˘M π˘ã˘ª˘jh QÉ˘Ñ˘μ˘dG Ö«˘°ü«˘a
≈˘˘˘°Vô˘˘˘e ´ƒ˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘e ø˘˘˘˘e %90
Ö«˘°üjh ,º˘dɢ©˘dG »˘˘a …ô˘˘μ˘˘°ùdG
QÉÑch ƃ∏ÑdG ø°S »a ¢UÉî°T’
C G
äÉ«ªc RGôaGE »a πãªàjh .ø°ùdG
øe ôãcÉCHh ø«dƒ°ùf’
C G øe Iô«Ñc
¿hO øe øμdh ,»©«Ñ£dG ∫ó©ªdG
πeGƒ˘Y Qƒ˘¡˘¶˘d á˘é˘«˘à˘f ᢫˘∏˘Yɢa
.¿ƒ˘eô˘˘¡˘˘dG Gò˘˘g 󢢰V ᢢYɢ˘æ˘˘ª˘˘dG
áé«àf çóë˘j ∫É˘Ø˘W’
C G …ô˘μ˘°Sh
ÉjÓN øe %80 øe ôãcGC ô«eóàd
áé«àæch ,¢SÉjôμæÑdG IóZ »a Éà«H
ɢ˘˘jÓ˘˘˘N IQ󢢢b Ω󢢢©˘˘˘æ˘˘˘˘J ∂dò˘˘˘˘d
óH’ Gòdh ,ádhƒD°ùªdG ¢SÉjôμæÑdG
Ω.¥ ¯
¢VôªdG ¿GC ≈dGE ≥∏≤dG Gòg ™Lôjh
AÉ°†YGC ≈∏Y IójóY äÉØYÉ°†e ¬d
Ö∏˘≤˘dɢc ,á˘˘Ø˘˘∏˘˘à˘˘î˘˘ª˘˘dG º˘˘°ù颢dG
á˘Hƒ˘Ñ˘«˘¨˘dG ÖÑ˘°ùj ó˘bh ,≈˘∏˘μo˘˘dGh
¿Gó˘≤˘ah ᢢ«˘˘Zɢ˘eó˘˘dG á˘˘à˘˘μ˘˘°ùdGh
.ô°üÑdG
á檰ùdG ≈dGE ΩÉ¡J’G ™HÉ°UGC ô«°ûJh
,¢Vôª∏d É«°ù«FQ ÉÑÑ°ùe ÉgQÉÑàYÉH
ÜÉÑ°S’
C ɢ°†jGC …ô˘μ˘°ùdG ™˘Lô˘jh
IÉ«M ܃∏°SGC ≈∏Y ôKƒDjh ,á«KGQh
π∏N øe ¬Kóëj ɪd áé«àf OôØdG
áØ∏àîªdG º°ùédG Iõ¡LGC ájOÉCJ »a
.É¡ØFÉXƒd
ó«ªY Qƒμ°ûdG óÑY íeÉ°S ócqGCh
É≤HÉ°S ô˘μ˘°ù∏˘d »˘eƒ˘≤˘dG ó˘¡˘©˘ª˘dG
¿GC ,ø˘˘jÓ˘˘fhGC Üô˘˘˘©˘˘˘dG ™˘˘˘bƒ˘˘˘ª˘˘˘d
O󢢨˘˘dG ¢VGô˘˘eGC 󢢢MGC …ô˘˘˘μ˘˘˘°ùdG
ᢢaɢ˘c Ö«˘˘°üJ »˘˘˘à˘˘˘dG Aɢ˘˘ª˘˘˘°üdG
ÉeGE ,ø°ùdG »a ábôØJ ¿hO QɪY’
C G
¿ƒ˘eô˘g RGô˘aGE ᢫˘ª˘c »˘a ¢ü≤˘æ˘d
hGC ¢SÉjôμæÑdG IóZ øe ø«dƒ°ùf’
C G
:ócƒDJ á©°Sƒe á°SGQO
Éeƒcƒ∏¨dÉH áHÉ°U’EG ôWÉîe øe óëJ á«bQƒdG äGhô°†îdG
ø˘˘«˘˘H ɢ˘eƒ˘˘cƒ˘˘∏˘˘¨˘˘dɢ˘H ᢢHɢ˘°UEG ᢢdɢ˘˘M Gƒ˘aƒ˘à˘°SGh ,á˘ª˘«˘∏˘°S º˘¡˘˘jó˘˘d ø˘˘«˘˘©˘˘dG áé°ùfC’G »a ΩódG ≥aóJ ø«°ùëJ »a
á¶MÓe ™e ,á°SGQódG »a ø«cQÉ°ûªdG ióeh á«FGò¨dG º¡JGOÉY øY äÉfÉ«Ñà°SG §¨°V ¢†ØN ™e ≈∏ãªdG áLQódG ≈dEG
QOÉ°üe øe ôÑcCG äÉ«ªc GƒdhÉæJ øe ¿CG ᢫˘bQƒ˘dG äGhô˘°†î˘∏˘d º˘¡˘cÓ˘¡˘˘à˘˘°SG øe ôãcCG ä’ÉM ¿ƒãMÉÑdG ™HÉJh .ø«©dG
øe ôÑcCG ɪc ¿ƒdhÉæàj GƒfÉc äGôàædG áØ∏àîªdG ¢ùîdG ´GƒfCG πãe ,AGô°†îdG 1984 øe IôàØdG ∫ÓN ICGôeG ∞dCG 63
¿ƒ˘˘°SQɢ˘ª˘˘jh iô˘˘NC’G äɢ˘˘jò˘˘˘¨˘˘˘ª˘˘˘dG AGô°†îdG ∫OôîdG äÉÑf ¥GQhCGh âØ∏dGh ᢢ°Uɢ˘N ᢢ˘°SGQO »˘˘˘a 2012 ≈dEG
π˘bCG Gƒ˘fɢch π˘bCG ¿ƒ˘æ˘Nó˘jh ᢰVɢjô˘dG iôL º˘K ,ï˘fÉ˘Ñ˘°ùdGh ≥˘∏˘°ùdG ¿É˘≤˘«˘°Sh ∞dCG 41 ≈∏˘Y IhÓ˘Y ,äɢ°Vô˘ª˘ª˘dɢH
√òg Ghó©˘Ñ˘à˘°SG ø˘«˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG ø˘μ˘d ,ɢfRh √Qó˘°üe Ö°ùM äGô˘à˘æ˘dG IOɢe ô˘jó˘≤˘˘J äôL ∫ÉLôdÉH á°UÉN á°SGQO »a πLQ
≈∏Y GhõcQh áfQÉ≤˘ª˘dG ó˘æ˘Y π˘eGƒ˘©˘dG äGP äGhô°†îdG …ƒàëJ å«M ,»JÉÑædG ¿Éch 2012.h 1986 ø«H IôàØdG ∫ÓN
äGhô˘°†î˘dGh äGô˘à˘æ˘dG ø˘«˘H á˘bÓ˘©˘dG äÉjƒà°ùe ≈∏Y ≥eɨdG ô°†NC’G ¿ƒ∏dG 40`dG ¥ƒa á°SGQódG »a ¿ƒcQÉ°ûªdG
.§≤a .%57 ≈˘dG π˘°üJ äGô˘à˘æ˘dG ø˘e ≈˘∏˘YCG ’h ᢰSGQó˘dG á˘jGó˘˘H »˘˘a ô˘˘ª˘˘©˘˘dG ø˘˘e
Ω.¥ ¯
1483 äó˘Lph ,2012 ΩÉY AÉ¡˘à˘fɢHh ¢Uƒëa âfÉch Éeƒcƒ∏¨dG øe ¿ƒfÉ©j
,äGôà˘æ˘dG ø˘e ≈˘fOC’G ó˘ë˘dG ¿ƒ˘dhɢæ˘à˘j
äÉ«æ«à°ùdG »a ¿ƒfƒμj ÉeóæY ∂dPh
¢VGôYCG CGóÑJh .ôª©dG øe äÉ«æ«©Ñ°ùdGh
øe %1 ƒëf Ö«°üJ »àdG Éeƒcƒ∏¨dG
∞©°†H ,IóëàªdG äÉj’ƒdG ¿Éμ°S OóY
ÖÑ°ùH É«éjQóJ ô°üÑdG ¿Gó≤a ºK ájDhôdG
á«Ñ°ü©dG ±GôWC’G ∫ƒM πFGƒ°S ºcGôJ
ΩóY á髢à˘f …ô˘°üÑ˘dG Ö°ü©˘dG ∞˘∏˘Jh
âdɢbh .ø˘«˘©˘dG á˘é˘˘°ùfC’ Ωó˘˘dG ≥˘˘aó˘˘J
º°ùédG »a ∫ƒëàJ äGôàædG ¿EG á°SGQódG
º¡°ùJ »àdG ∂jôà«ædG ó«°ùcCG IOÉe ≈dEG
øe ¿CÉH á©°Sƒe á°SGQO èFÉàf äOÉaCG
äGhô˘°†î˘dG ø˘e ó˘jõ˘ª˘dG ¿ƒ˘˘dhɢ˘æ˘˘à˘˘j
»æZ Qó°üe »gh ,AGô°†îdG á«bQƒdG
º¡˘jó˘d ™˘LGô˘à˘J ɢª˘HQ ,äGô˘à˘æ˘dG IOɢª˘H
.Éeƒcƒ∏¨dÉH áHÉ°UE’G ä’ɪàMG
äÉfÉ«H â∏ª°T »àdG á°SGQódG äóLhh
IóëàªdG äÉj’ƒdÉH ≠dÉH 100 øe ôãcCG
ø˘e Gô˘«˘Ñ˘c GQó˘b ¿ƒ˘μ˘∏˘¡˘˘à˘˘°ùj ø˘˘ª˘˘e
ïfÉÑ°ùdG π˘ã˘e äGhô˘°†î˘dɢH äGô˘à˘æ˘dG
áÑ°ùæH á°VôY πbCG A’Dƒg ¿CG ,âØ∏dGh
øªH ákfQÉ≤e Éeƒcƒ∏¨dÉH áHÉ°UEÓd %21
17
¢SÉædG É«fO
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
á©°T’
C G Üô°ùJ øe á©fÉe äGQɶf ...GRÉædG ¢ùHÓe
Iôªà°ùe IÉfÉ©eh ∫ƒ¡ée ô«°üe ...ôª≤dG ∫ÉØWGC ¢û«©j Gòμg
ôFGõédG »a ¢VôªdG Gòg øe »fÉ©j πØW 500 øe ôãcGC ΩÉbQ’CÉH ¯ á∏«Ä°V ¬æe AÉØ°ûdG áÑ°ùfh »KGQh ¢VôªdG :ó∏édG ¢VGôeGC »a á«FÉ°üNGC ¯
ôe’
C G ≥∏©àj ’ ,QÉ¡ædG á∏«W ¿GQóL á©HQGC ¿ƒeRÓj ,¢ùª°ûdG ÜhôZ ó©H ’GE ¿ƒLôîj ’ ,¢ùeGódG ΩÓ¶dG »a ¿ƒ°û«©j ,º¡∏«d GCóÑ«a ÉfQÉ¡f ¥ô°ûj ,º¡°ùª°T Ö«¨àa Éæ°ùª°T ≥«Øà°ùJ
øe ºZôdÉHh ,ôª≤dG ∫ÉØWG áWÉ°ùH πμHh º¡fG ,ÜÉ¡àdÓd á°VôY É¡∏©L ɪe ,AGOƒ°S §≤f Égƒ∏©J º¡Jô°ûH ¿GC PGE ,Gô«ãc º¡æY ¿ƒØ∏àîj ’ ô°ûÑdG »æH øe º¡æμd ,¢û«aÉØN hGC AÉeO »°UÉ°üªH
.¢ùª°ûdG á©°TGC ≈dGE ¢Vô©àdG øe º¡©æªj QOÉf ¢VôªH ÖÑ°ùH IÉfÉ©ªdG ’GE º°S’G øe GhòNÉCj ºd A’ƒDg ¿GC ’GE ,ÖëdGh ô¡°ùdG AGƒLÉCH É¡WÉÑJQGh ôª≤dG áª∏c ¬côàJ …òdG π«ªédG AÉëj’
E G
,á«YÉæ˘£˘°UG hCG ᢫˘©˘«˘Ñ˘W âfɢc AGƒ˘°S
§ªf Üɢ°üª˘dG ≈˘∏˘Y ¢Vô˘Ø˘j ɢe ƒ˘gh
…Qhô°V ¬fCG ’EG ,»°SÉbh ¢UÉN ¢û«Y
πμ°ûH ¢VôªdG Qƒ£J Iô«Jh ∞«Øîàd
∫ɪ©à°SG ¢†jô˘ª˘dG Ωõ˘∏˘j ɢª˘c .™˘jô˘°S
äGQɢ¶˘f π˘˘ª˘˘Mh Iõ˘˘cô˘˘e äɢ˘ª˘˘gô˘˘e
¢ùHÓ˘e ∂dò˘ch ,ᢢ©˘˘æ˘˘bCGh ᢢ«˘˘°ùª˘˘°T
Aɢ°†Ø˘˘dG ᢢdɢ˘ch ɢ˘¡˘˘©˘˘æ˘˘°üJ ᢢ°Uɢ˘N
≈∏˘Y ÖLƒ˘à˘jh .''GRɢæ˘dG'' ᢫˘μ˘jô˘eC’G
¿Éjƒàëj ¿CG ¢†jôªdG IQÉ«°S hCG â«H
I ô« £ î d G á © ° T C ’ G Ü ô ° ù J ø e ™ f É e ≈ ∏ Y
∫ó©e ¢SÉ«b Öé˘j ɢª˘c .ò˘aGƒ˘æ˘dG ô˘Ñ˘Y
QOɢ°üe ø˘e á˘ã˘©˘Ñ˘æ˘ª˘dG ᢩ˘˘°TC’G √ò˘˘g
»a á«YÉ棰U’G hCG á«©«Ñ£dG Aƒ°†dG
,¢†jôª˘dG ¬˘«˘a ó˘LGƒ˘à˘j …ò˘dG Aɢ°†Ø˘dG
»a ¢üàîª˘dG Ö«˘Ñ˘£˘dG IQɢjR ≈˘≤˘Ñ˘Jh
π˘˘c ᢢjQhô˘˘°V ᢢjó˘˘∏˘˘é˘˘dG ¢VGô˘˘eC’G
…CG áédÉ©ª˘d ô˘¡˘°TCG á˘KÓ˘K hCG ø˘jô˘¡˘°T
.QƒØdG ≈∏Y »ë°U πμ°ûe
ó © H G ó ≤ © J O G O õ J á « ° ù Ø æ d G º ¡ ∏ c É ° ûe h
á«°ùØædG º¡àdÉMh ,ø°ùdG »a º¡eó≤J
º¡∏«d øe º¡eôëf ÉæfC’ IQƒgóàe óL
ájDhQ √ôÑY ¿ƒ©«£˘à˘°ùj …ò˘dG 󢫢Mƒ˘dG
GƒÑ©˘∏˘j ¿CG ¢Vƒ˘©˘a ,»˘LQɢî˘dG º˘dɢ©˘dG
Qhôe ™eh º¡fCG ɪc ,º¡°ùjQóàH Ωƒ≤f
ÉeRCÉJ á«°ùØædG º¡à«©°Vh OGOõJ âbƒdG
º¡JQób Ωó˘Yh º˘¡˘à˘dɢë˘H º˘¡˘°Sɢ°ùME’
Gòg »ah .øjôN’
B G ™e êÉeóf’G ≈∏Y
ó˘MCɢH ᢰVô˘ª˘e ≈˘∏˘˘«˘˘d ∫ƒ˘˘≤˘˘J ¿Cɢ˘°ûdG
»a OÉH ô°ùëàHh ᪰UÉ©dG äÉ«Ø°ûà°ùe
º¡æμd ᣫ°ùH ΩÓMCG'' É¡Jƒ°U äGôÑf
»a áMÉÑ°ùdÉc É¡≤«˘≤˘ë˘J ø˘Y ¿hõ˘LɢY
§°Sh AÉbó°UC’G ™e ¢†côdG hCG ôëÑdG
º˘g π˘Hɢ≤˘ª˘dG »˘ah ᢰSQó˘ª˘˘dG ᢢMɢ˘°S
»˘a Aɢ≤˘Ñ˘dGh á˘dõ˘©˘dG ≈˘∏˘Y ¿hô˘˘Ñ˘˘é˘˘e
∫Gó˘°SEGh ,√ò˘aGƒ˘f ∫É˘Ø˘bEG 󢩢H π˘˘°üØ˘˘dG
.''..¬«a QƒædG ΩGó©fGh ,√ôFÉà°S
»°SÉ°S ≈ª∏°S ¯
Gòg ≈∏Y ±ô©àdG É¡æμªj ¢SÉædG øe á∏b
ø«HÉ°üªdG ≈°VôªdG ≈àM hCG ,¢VôªdG
’ ø˘«˘gô˘μ˘e ¿ƒ˘∏˘˘°†Ø˘˘j ø˘˘jò˘˘dGh ,¬˘˘H
¬fEG .¿GQóédG ∞∏˘N …QGƒ˘à˘dG ø˘jô˘«˘î˘e
»KGQh ¢Vôe ƒgh ÉeôjOƒæjõc ¢Vôe
á˘æ˘˘°S Iô˘˘e ∫hC’ ¬˘˘aɢ˘°ûà˘˘cG º˘˘J ,QOɢ˘f
õ˘à˘jQƒ˘e Qƒ˘à˘có˘dG ±ô˘W ø˘e 1870
hCG ¢ûªf Qƒ¡X ßM’ ÉeóæY ,»°SƒHÉc
∫ÉØWC’G ¢†©H √ƒLh ≈∏Y á«fƒd ™≤H
√òg ∫ƒëàJ ºK ,¢ùª°û∏d º¡°Vô©J ó©H
≈dEG …ODƒJ á«fÉWô°S äÉMô≤J ≈dEG ™≤ÑdG
.IôμÑe ø°S »a IÉaƒdG
ìô≤àdG ¢Vôe ƒg Ée
?»ZÉÑ£°U’G …ó∏édG
äGô¶æd ÉÑæéJ πeÉμdÉH »¡Lh á«£¨J
ÖæéJ â∏°†a ,''ºMôJ ’ »àdG ¢SÉædG
≈∏Y ™˘ª˘à˘é˘ª˘dG ø˘e á˘≤˘Ø˘°ûdG äGô˘¶˘f
IOɢ¡˘°ûdG âdɢf ≈˘à˘M ,äƒ˘ª˘dG Öæ˘˘é˘˘J
É¡«æ«Y ióMEÉH ájDhôdG ó≤Øàd ,ájƒfÉãdG
âfɢc ɢ¡˘fCG â뢰VhCGh ,á˘jɢ˘¡˘˘æ˘˘dG »˘˘a
Öjô¨dG Égô¡¶e ÖÑ°ùH Gô˘«˘ã˘c »˘fɢ©˘J
ø˘μ˘d ,ɢ¡˘æ˘e ¢Sɢæ˘dG ¢†©˘H á˘jô˘î˘˘°Sh
.™°VƒdG ™e É¡ª∏bCÉJ øe OGR ÉgQGô°UEG
¢VôªH áHÉ°UEG ádÉM 500
' ' Ω ƒ jR ƒ à f ƒ ª μ « H É e Q G O h ô j õ μ d G ' '
''GRÉædG'' øe ¢ùHÓe
Oó˘Y ¿G ≈˘dG äɢ«˘Fɢ°üM’G ô˘NG ô˘«˘°ûJ
¢Vô˘˘˘ª˘˘˘H ø˘˘˘«˘˘˘Hɢ˘˘˘°üª˘˘˘˘dG ∫ɢ˘˘˘Ø˘˘˘˘W’G
hCG ''ΩƒjRƒàfƒ˘ª˘μ˘«˘H ɢeQGOhô˘jõ˘μ˘dG''
ôãcCG ''ôª≤dG ∫ÉØWCG{`H ¿ƒaô©j øjòdG
,»æWƒdG iƒà°ùªdG ≈∏Y ádÉM 500 øe
áØ«˘î˘e ¢†©˘Ñ˘dG ɢgô˘Ñ˘à˘YG ΩɢbQG »˘gh
É°Uƒ°üN ¢Vôª˘dG IQƒ˘£˘î˘d ɢe ɢYƒ˘f
Iɢ«˘M ¿ƒ˘°û«˘©˘j ¬˘æ˘e ¿ƒ˘fɢ©˘j ø˘e ¿CGh
.GóL áÑ©°U
䃪dÉH É¡«∏Y Ωƒμëe ∫ÉØWC’G A’Dƒg
≈∏Y áæ˘°S 20 ºgô˘ª˘Y i󢩢à˘j ’ PEG
¿B’G ó˘ë˘d ó˘Lƒ˘j Ó˘a ,ô˘jó˘˘≤˘˘J ≈˘˘°übCG
≈≤ÑJ øμd ,¢VôªdG ó°V ™LÉf êÓY
á˘Ñ˘°ùæ˘dɢH º˘gCG Iò˘î˘à˘ª˘dG äɢWɢ«˘à˘M’G
Iô˘˘Jɢ˘có˘˘dG 󢢢MG ∫ƒ˘˘˘≤˘˘˘j ¢†jô˘˘˘ª˘˘˘∏˘˘˘d
ájó∏édG ¢VGôeC’G »a ø«°ü°üîàªdG
ᢩ˘°TC’ ¢Vô˘©˘à˘dG Ωó˘Y ɢ¡˘æ˘ª˘˘°V ø˘˘e
,᢫˘é˘°ùØ˘æ˘Ñ˘dG ¥ƒ˘a ᢩ˘°TC’G ¢ùª˘˘°ûdG
,GóL IôμÑe ø°S »a ¿ƒaƒàjh IO’ƒdG
±ƒîàdG ≈dEG Oƒ©J ôª≤∏d º¡àÑ°ùf É«fÉK
,É¡à©°TCGh ¢ùª°ûdG á¡LGƒe øe ójó°ûdG
»àdG ≈dhC’G ä’ÉëdG âfÉc ó≤a Gò¡dh
á©HQCG πNGO ÉgõéM ºàj ,É¡aÉ°ûàcG ºJ
êhôîdÉH º¡d ìɪ°ùdG ºàj ’h ,¿GQóL
π«∏dG »a hCG ,Iôª≤ªdG »dÉ«∏dG »a ’EG
IógÉ°ûe øe Gƒ˘æ˘μ˘ª˘à˘j ≈˘à˘M ,ɢeƒ˘ª˘Y
¢VôªdG ™e É¡JÉfÉ©e …hôJ ájQƒM GƒHÉ°üj ¿CG øe ÉaƒN ,»LQÉîdG ºdÉ©dG
á˘é˘«˘à˘f »˘°ùØ˘f hCG ,»˘˘Ñ˘˘°üY ¢Vô˘˘ª˘˘H
.''øé°ùdG
,Qɢ¡˘æ˘dG á˘∏˘«˘W ¿GQó˘˘L ᢢ©˘˘HQCG ΩRÓ˘˘J
»dõæe É¡°û«Y §ª˘fh ,᢫˘∏˘«˘d ɢ¡˘Jɢ«˘M
...¢VôªdG ¢VGôYCG
¢ùeGó˘dG ΩÓ˘¶˘dG »˘a ¢û«˘©˘J ,Rɢ«˘à˘eɢH
¢ùª°ûdG ᩢ°TCG »˘Ø˘à˘î˘J ø˘«˘Mh ,§˘≤˘a
IQOɨªH ᢩ˘«˘Ñ˘£˘dG ɢ¡˘d í˘ª˘°ùJ ɢeɢª˘J ¢Vô˘ª˘dɢH ø˘«˘Hɢ°üª˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ô˘˘¡˘˘¶˘˘j
ióMEG ''ájQƒM'' .…QGô£°V’G É¡°ùÑM ó˘æ˘Y ó˘∏˘é˘dG »˘a QGô˘ª˘MGh äɢHɢ¡˘˘à˘˘dG
É¡fCG ∞«c »μëJ ¢VôªdG Gòg ÉjÉë°V ɢ¡˘˘fC’ ¢ùª˘˘°ûdG ᢢ©˘˘°TC’ º˘˘¡˘˘°Vô˘˘©˘˘J
πLCG øe É¡JÉ«ëH IôWÉîª∏d äô£°VG á«é°ùØæÑdG ¥ƒa á©°TC’G ≈∏Y …ƒàëJ
¢SCGQ á©Ñ≤H á«Øàμe É¡fCG PEG ,á°SGQódG É¡°ùØf áHƒ˘©˘°üdGh ,''Ü,CG'' ɢ¡˘«˘Yƒ˘æ˘H
¢Vô˘©˘à˘J ,᢫˘°ùª˘°T äGQɢ¶˘fh á˘jOɢY á«YÉ棰U’G AGƒ°VC’G ¢†©Ñd áÑ°ùædÉH
™«£˘à˘°SCG ’'' ¢ùª˘°ûdG ᢩ˘°TC’ ɢ«˘eƒ˘j ∂ª°S ó˘jGõ˘à˘j ø˘°ùdG »˘a Ωó˘≤˘à˘dG ™˘eh
™˘≤˘H ¬˘∏˘∏˘î˘à˘Jh ɢaɢL í˘Ñ˘°üjh ó˘∏˘é˘˘dG
√ò˘g ÖMɢ°üJ ɢª˘c .¿Gƒ˘dC’G á˘Ø˘∏˘à˘î˘˘e
≥bôJh ájô˘°üH äɢHɢ¡˘à˘dG äGQƒ˘£˘à˘dG
.¢TƒeôdG ¿Gó≤ah ¿ƒ˘Ø˘é˘dG »˘a ó˘jó˘°T
ø˘«˘Hɢ°üª˘dG ¢UɢTC’G å∏˘K ¿CG ɢ˘ª˘˘c
É¡æ«H øe á«Ñ°üY ¢VGôeCG øe ¿ƒfÉ©j
.™ª°ùdG ¿Gó≤a
''çGóMC’G{`d ∫Éé©d IQƒàcódG äócG
º°SEÉH GQɢ°üà˘NG ¢Vô˘ª˘dG Gò˘g ±ô˘©˘j''
…ó∏édG ìô≤àdÉH ¬àªLôJ øμªjh ,XP
¢Vô˘˘ª˘˘dG õ˘˘«˘˘ª˘˘à˘˘jh ,»˘˘Zɢ˘Ñ˘˘£˘˘˘°U’G
ᢩ˘°TCG ó˘°V Ió˘jó˘°T ó˘∏˘L ᢫˘°Sɢ°ù뢢H
ô£Nh ø«©dG »a äÉHÉ¡àdGh ,¢ùª°ûdG
,ø˘«˘©˘dGh ó˘∏˘é˘˘dG ¿É˘˘Wô˘˘°ùH ᢢHɢ˘°UE’G
Iôe 1000 ≈dEG π°üJ áØYÉ°†e áÑ°ùæH
¢UÉî°TC’G iód ∫ÉëdG ¬«∏Y ƒg ɪe
øY áéJɢf ¢VGô˘YC’G √ò˘gh ,ø˘«˘jOɢ©˘dG
áédÉ©e »a ¬à«°UÉîd ADN`dG ¿Gó≤a
RGô«ª«dƒH ºjõfG ÜÉ«¨d Gô¶f äGôØ£dG
á˘é˘dɢ©˘e ≈˘∏˘Y π˘ª˘©˘j …ò˘dG 3h 1
á©°TC’G ¥GôàNG øY áéJÉædG äGôØ£dG
…ODƒj ¬HÉ«Zh ,ó∏é∏d á«é°ùØæÑdG ¥ƒa
á˘jɢ¡˘æ˘dG »˘ah ,äGô˘Ø˘£˘˘dG Iô˘˘ã˘˘c ≈˘˘dEG
¬˘fCG ɢª˘c ,ó˘∏˘é˘dG ¿É˘˘Wô˘˘°ùH ᢢHɢ˘°UE’G
∫ÉØWC’G ≈dEG π≤àæj »KGQh »æ«L ¢Vôe
πªëj øjódGƒdG óMCG ¿Éc GPEG Ée ádÉM »a
¢Vôª∏d áÑ˘Ñ˘°ùª˘dG á˘gƒq˘°ûª˘dG á˘æ˘«˘é˘dG
¢†©˘H »˘˘a ¬˘˘°ùª˘˘d ø˘˘μ˘˘ª˘˘j ɢ˘e Gò˘˘gh
,≈Ø°ûà°ùªdG ≈∏˘Y Oô˘J »˘à˘dG ä’ɢë˘dG
¢ùØ˘f ø˘e çÓ˘K hCG ø˘«˘à˘dɢM á˘Ñ˘ë˘°üH
»˘a ¢Vô˘ª˘dG ¢VGô˘YCG CGó˘Ñ˘Jh ,á˘∏˘Fɢ©˘˘dG
,IO’ƒ∏d ≈dhC’G Qƒ¡°ûdG òæe Qƒ¡¶dG
á©°TC’ Iójó°T á«°Sɢ°ùM »˘a á˘∏˘ã˘ª˘à˘e
™˘≤˘H Qƒ˘¡˘X ¬˘æ˘Y è˘à˘æ˘j ɢª˘e ¢ùª˘°ûdG
,≥˘æ˘©˘˘dG »˘˘ah ¬˘˘Lƒ˘˘dG ≈˘˘∏˘˘Y ,AGô˘˘ª˘˘M
±ô˘©˘j ɢe IOɢYh ,á˘jó˘∏˘L äɢ˘Mô˘˘≤˘˘Jh
∂dPh ô˘ª˘≤˘dG ∫É˘Ø˘WCG º˘°SEɢH ≈˘°Vô˘ª˘dG
áÄa øe ø«HÉ°üªdG ¿ƒc ∫hC’G ,øjôeC’
òæe ¢VôªdÉH ¿ƒHÉ°üj øjòdG ∫ÉØWC’G
:¿hócƒDj ¿ƒ°üàîeh ¿ƒãMÉH
A»`````°S IÉ`````«M §`````ªf É`````¡ÑÑ°S ¿É`````Wô°S ä’É`````M 10 π`````c ø`````e 9
Paul ¿É˘Wô˘°ùdG á˘Ä˘HhCG º˘dɢY ø˘˘∏˘˘YCGh
¬fCG êójôÑeÉc á©eÉL øe Pharaon
ÉgÉjEG ÉkØæ°üe ,èFÉàædG √ò¡H k GQƒ¡Ñe ¿Éc
πeGƒ©dG ¿CG ≈∏Y k GóL ™æ≤e äÉÑKEÉc''
´GƒfCG »a Ék«°ù«FQ k GQhO Ö©∏J á«LQÉîdG
:Ó
k FÉb èàæà°SGh .''¿ÉWô°ùdG øe IójóY
»a Iô«Ñ˘c ᢫˘ª˘gCG ɢ¡˘d è˘Fɢà˘æ˘dG √ò˘g''
,¿ÉWô°ùdG ø˘e á˘jɢbƒ˘dG ᢫˘é˘«˘JGô˘à˘°SG
ᢢ˘ë˘˘˘°üdGh çɢ˘˘ë˘˘˘HC’G »˘˘˘˘a kɢ˘˘˘°†jCGh
.''áeÉ©dG
¿CG äô˘¡˘XCG »˘à˘dG õ˘æ˘μ˘˘Hƒ˘˘g ᢢ©˘˘eɢ˘L
»a π∏N áé«àf »g ¿ÉWô°ùdG ä’ÉM
áNƒî˘«˘°ûdG ó˘æ˘Y ᢫˘KGQƒ˘dG äÉ˘æ˘«˘é˘dG
Qƒ˘à˘có˘dG è˘à˘ë˘jh .ɢjÓ˘î˘dG Ωɢ°ù≤˘fGh
åëÑdG ô˘°Uɢæ˘Y ø˘e kɢbÓ˘£˘fG ∞˘°Sƒ˘j
ô£îdG πeGƒY ¿CG ócDƒjh ¬H ΩÉb …òdG
πãe) É¡ÑæéJ øμªj ’ »àdG á«∏NGódG
πμ°ûH ’EG ºgÉ°ùJ ’ (…ƒ∏îdG ΩÉ°ù≤f’G
´Gƒ˘fCG ø˘e ó˘j󢩢dG ƒ˘ª˘˘f »˘˘a §˘˘«˘˘°ùH
.% 30h 10 ø«H πãªJ É¡fEGh ,¿ÉWô°ùdG
.¿ÉWô°ùdG ¢VôªH áHÉ°UE’G
®ÉØëdGh ø«NóàdG ΩóY Oôée ,Gòg ™e
»˘FGò˘Z Ωɢ¶˘f »˘æ˘Ñ˘Jh á˘bɢ°Tô˘dG ≈˘∏˘Y
’ ∫ƒë˘μ˘dG ∑Ó˘¡˘à˘°SG Ωó˘Yh »˘ë˘°U
,¿É˘Wô˘°ùdɢH ᢢHɢ˘°UE’G Ωó˘˘Y ø˘˘ª˘˘°†j
,ô«Ñc óM ≈dEG ôWÉîªdG ¢ü∏u≤j ¬æμdh
¢VQÉ©J IójóédG äÉLÉàæà°S’G √ògh
ºdÉ©dG É¡H Ωɢb á˘≤˘Hɢ°S ᢰSGQO á˘é˘«˘à˘f
Tomasetti ¿ÉWô°ùdG »a »Lƒdƒ«ÑdG
øe Bert Vogelstein Qƒà˘có˘dGh
,á«LQÉN πeGƒY øY áéJÉf ¿ÉWô°ùdG
Oƒ˘©˘J ¿É˘Wô˘°ùdɢH á˘Hɢ˘°UE’G ä’ɢ˘Mh
,»FGò¨˘dG Ωɢ¶˘æ˘dG :A»˘°S Iɢ«˘M §˘ª˘æ˘d
q
¥ƒa ɢe ᢩ˘°TCÓ˘d •ô˘Ø˘ª˘dG ¢Vô˘©˘à˘dG
Ö©∏J ¢VGôeC’Gh ø«NóàdG ,á«é°ùØæÑdG
áÄ«°ùdG äÉæ«édG øe ô«ãμH ôÑcCG k GQhO
.ΩÉ¡J’G ™HÉ°UCÉH ÉkÑdÉZ É¡«dEG ô«°ûf »àdG
GPEG ÉæfCG ≈dEG ≈˘à˘M ¿ƒ˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG π˘°Uƒ˘Jh
,√òg ¿ÉWô°ùdG äÉÑÑ˘°ùe π˘c ɢæ˘Ñ˘æ˘é˘J
ä’ɢ˘˘M ø˘˘˘e % 90 ≈˘à˘M π˘jõ˘æ˘˘°ùa
Ω.¥ ¯
-sci ™˘˘bƒ˘˘e ɢ˘˘gô˘˘˘°ûf ᢢ˘°SGQO »˘˘˘a
¿CG ¿ƒ˘ã˘MÉ˘Ñ˘dG ó˘cCG ,encemag.org
á˘Hɢ°UE’G ä’ɢM ø˘e ô˘Ñ˘˘cC’G º˘˘°ù≤˘˘dG
.É¡ÑæéJ øμªj ¿ÉWô°ùdÉH
Yusuf Hannun QƒàcódG ø˘∏˘YCGh
á©eÉL »a ¿ÉWô°ùdG çÉëHCG º°ùb ôjóe
»°ù«FôdG ôjó˘ª˘dGh Stony Brook
ä’ɢ˘˘M Ö∏˘˘˘ZCG ¿CG ᢢ˘°SGQ󢢢dG √ò˘˘˘¡˘˘˘˘d
áaÉ≤K
É¡éjƒààd GkOGó©à°SG πªéàJ ''¢ùbÉØ°U{
á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d ᪰UÉY
᪰UÉY É¡éjƒààd GkOGó©à°SG ,á«°ùfƒàdG ¢ùbÉØ°U áæjóe πªéàJ
᪰UÉY §≤a ô¡°TGC áà°S π°üØJ å«M ,2016 á«Hô©dG áaÉ≤ã∏d
É¡aRh ,á«Hô©dG ¿óªdG πc ¢TôY ≈∏Y ™Hôààd »°ùfƒàdG ܃æédG
¢ùbÉØ°üa .´GóH’G êÉJ Égó«˘∏˘≤˘Jh ᢫˘Hô˘©˘dG á˘aɢ≤˘ã˘∏˘d ¢Shô˘©˘c
¿ƒμà°S πH ,§≤a »°ùfƒàdG ܃æédG ᪰UÉY ¿ƒμJ ød ,2016
.Üô©dG ø«YóѪdG πc ..Üô©dG πμd áæjóe
Iôgɶàd ᪶æªdG ájò«ØæàdG áæé∏dG âæ∏YGC ,Oó°üdG Gòg »ah
äÉ«dɢ©˘Ø˘dG ¿GC ,(2016 á«Hô©dG áaɢ≤˘ã˘∏˘d á˘ª˘°UɢY ¢ùbÉ˘Ø˘°U)
܃æédG ᪰UÉ©H πÑ≤ªdG á«∏jƒL 23 Ωƒj ≥∏£æà°S ᫪°SôdG
.»°ùfƒàdG
»dÉ£j’EG áØëJ ''¿hô«eÉμjódG{
á«Hô©∏d ºLôàJ ƒ°ûJÉcƒH
á«HôY áªLôJ ∫hGC ΩÉjGC ∫ÓN ''ÜÉàc áFɪdG'' á∏°ù∏°S øY Qó°üJ
»a ,ƒ°oûJÉcƒH »fÉaƒL á©FGQ ''¿hô«eÉμjódG'' `d -á«dÉ£j’
E G øY ¬∏dG óÑY QƒàcódG áªLôJ øe áëØ°U ∞d’
C G ¿ÉHQÉ≤j øjAõL
.ó«°ùdG ΩÉ°üYh QÉéædG
™FGhQ ióMGE πH ,IQOÉædG ƒ°oûJÉcƒH áØëJ »g ''¿hô«eÉμjódG{
»˘μ˘ën˘dG ø˘e Iló˘jô˘a ál˘dɢMh .Qƒ˘°ü©˘dG ô˘e ≈˘∏˘Y »˘ª˘dɢ©˘dG ´Gó˘H’
E G
™bGƒdG èjõe ø˘e ó˘dsƒ˘à˘j ô˘Mɢ°S º
l ˘dɢYh ,Aɢ¡˘à˘fG Ó˘H ,π˘°UGƒ˘à˘ª˘dG
.ΩƒîJ ’h ,AGôªM •ƒ£N ÓH ,É©ke ∫É«îdGh
ï˘jQGƒ˘à˘dGh äɢ«˘aGô˘¨˘ é˘ dG »˘ a ´Rƒ˘ à˘ J ,ᢠjɢ μ˘ M hGC ᢠ°üb ᢠFɢ e
Qƒ˘°†ë˘dGh »˘fɢ°ùf’
E G ô˘gƒ˘é˘dG ɢ¡˘≤˘ª˘Y »˘a ∞˘°ûμ˘J ,ô˘«˘Wɢ °S’
C Gh
,ó°ùédGh ìhôdG á«dóéd ≠eGódG
,»dÉ£j’
E G π°U’
C G øY á∏eÉμdG ≈dh’
C G á«Hô©dG áªLôàdG »gh
á«Hƒ∏°S’
C G äɪ°ùdG ≈˘∏˘Y ᢶ˘apÉ˘ë˘ª˘dG- á˘bó˘dG ø˘«˘H ™˘ª˘é˘J ɢª˘«˘a
.¿GB »a »Hƒ∏°S’
C Gh …ƒ¨∏dG AGO’
C G á°SÓ°Sh -ƒ°ûJÉcƒÑd
»ª˘dɢ©˘dGh »˘dɢ£˘j’
E G ÜO’
C G ø˘«˘Wɢ°SGC ó˘MGC ƒ`˘°oûJɢcƒ˘H »˘fɢaƒ˘Lh
''¿hô«eÉμ˘jó˘dG'' Ió˘jô˘Ø˘dG ¬˘à˘©˘FGô˘H ᢰUɢNh ,(1375-1313)
¬àYõfh ,ô«ãμH √ô°ü©d á≤˘Hɢ°ùdG ,QGƒ˘ë˘dGh ô˘jƒ˘°üà˘dG ᢫˘©˘bGƒ˘H
á˘jô˘©˘°ûdG ¬˘dɢª˘YGCh ,ᢰ†¡˘æ˘dG ô˘°üY »˘a Ió˘ FGô˘ dG ''ᢠ«˘ fɢ °ùf’
E G''
.á«dÉ£j’
E G á«eÉ©dÉH áHƒàμªdG
,''á˘≤˘°Tɢ©˘dG ɢjhDô˘dG'' ,''ɢfɢjO IOQɢ£˘e'' ó˘Fɢ°üb :¬˘dɢª˘YGC º˘gGC ø˘ e
,''É°ùfQƒ∏˘a äɢjQƒ˘M Iɢ¡˘∏˘e{h ,''º`˘«s˘à˘ª˘dG'' ¬˘à˘jGhQh ,''¢Sƒ˘«˘°ù«˘K''
ø˘e ô˘«˘gɢ°ûª˘dG •ƒ˘≤˘°S{h ,''ɢ à˘ «˘ eɢ «˘ a Ió˘ «˘ °ùdG Iɢ Kô˘ e'' ᢠjGhQh
.''á«æKƒdG á¡d’
B G ÜÉ°ùfGC{h ,''äGQƒ¡°ûe AÉ°ùf{h ,''∫ÉLôdG
ó¡©àJ á«μjôe’CG ɪ櫰ùdG ᫪jOÉcGC
äÉ«∏bC’Gh AÉ°ùædG øe É¡FÉ°†YGC áØYÉ°†ªH
¬fGC á«μjôe’
C G ᢫˘Fɢª˘æ˘«˘°ùdG ¿ƒ˘æ˘Ø˘dGh Ωƒ˘∏˘©˘dG ᢫˘ª˘jOɢcGC äó˘cGC
ójóëàd âjƒ°üàdG ≥M Öë°ù«o°S ,IójóédG Égô«jÉ©e ÖLƒªH
Gƒ˘∏˘ª˘©˘j º˘d ø˘jò˘dG Aɢ°†Y’
C G ø˘e QÉ˘μ˘°Sh’
C G õ˘ FGƒ˘ é˘ H ø˘ jõ˘ Fɢ Ø˘ dG
âdÉbh .á«°VɪdG á∏«∏≤dG Oƒ≤©dG »a ɪ櫰ùdG áYÉæ°U »a •É°ûæH
É¡«a ´ƒæàdG IOÉjõ˘d á˘jQƒ˘a äGAGô˘LGE ò˘î˘à˘à˘°S ɢ¡˘fGE ᢫˘ª˘jOɢc’
C G
á°ü°qüîe É¡d ™HÉàdG ΩÉμëdG ¢ù∏ée »a óYÉ≤e áKÓK áaÉ°VGE ôÑY
≈∏Y ôKqƒDj ø˘d π˘j󢩢à˘dG Gò˘g ¿GC ≈˘dG á˘à˘a’ ,äɢ«˘∏˘b’
C Gh Aɢ°ùæ˘∏˘d
28 »a ø∏©ào°S »àdG ΩÉ©dG Gò¡d QÉμ°Sh’
C G õFGƒL ≈∏Y âjƒ°üàdG
.…ôØ«a
ø«∏㪪dG ÜÉ«¨d äÉLÉéàMG ᫪jOÉc’
C G ¬LGƒJ ,Rôàjhôd É≤ahh
ø∏YGCh .ΩÉ©dG Gò¡d É¡JÉë«°TôJ øY ¢†«ÑdG ô«Z øe ø«LôîªdGh
º¡fGC ¿hôNGB á°ùªNh Qƒe πμjÉe êôîªdGh 嫪°S πjh π㪪dG
.ΩÉ©dG Gòg QÉμ°Sh’
C G õFGƒL ™jRƒJ πØM ¿ƒ©WÉ≤«°S
áà°S ºgOóY ≠∏Ñj øjòdG ᫪jOÉc’
C G AÉ°†YGC ºg øe ±ô©jo ’h
áØ«ë°U É¡JôLGC á°SGQO ¿GC øe ºZôdG ≈∏Y ,∂dP ƒëf hGC ±’GB
94 ÉÑjô≤J ºg AÉ°†Y’
C G ¿GC ≈dGE â°ü∏N ''õªjÉJ ¢ù∏éfG ¢Sƒd''
.∫ÉLQ áĪdÉH 77h ,¢†«ÑdG øe áĪdÉH
πÑ≤ªdG ô¡°ûdG õFGƒédG Ωó≤J ¿GC ≈∏Y
The big ¿hQÉàîj Ohƒ«dƒg ƒéàæe
2015 ΩÓaGC π°†aGC short
ΩÓaGC π°†aGC ¿ƒμ«d ''äQƒ°T è«H GP'' º∏«a Ohƒ«dƒg ƒéàæe QÉàNG
ø˘ª˘«˘g ,¢ùeGC ∫hGC ÖNɢ°U õ˘FGƒ˘L ™˘jRƒ˘J π˘Ø˘M »˘a 2015 ΩÉY
≈˘∏˘Y âjƒ˘°üà˘dG »˘a ô˘«˘Ñ˘c »˘bô˘Y Rɢ«˘ë˘fG ≈˘∏˘Y åjó˘ë˘dG ¬˘«˘∏˘ Y
.πÑ≤ªdG ô¡°ûdG ø∏©J ¿GC Qô≤ªdG QÉμ°Sh’
C G õFGƒL
äÉ°ù°SƒDªdG ºgGC øe »gh ø««μjôe’
C G ø«éàæªdG á£HGQ âëæeh
ójÉ°ùæjGE'' º∏«a ¿ƒjõØ∏àdG èeGôHh ΩÓa’
C G »éàæe πãªJ »àdG
''»ªjEG'' º∏˘«˘ah ,á˘cô˘ë˘à˘ª˘dG Ωƒ˘°Sô˘∏˘d º˘∏˘«˘a π˘°†aGC Iõ˘FɢL ''ähGC
»ªjGE á∏MGôdG á«æ¨ªdG IÉ«M ∫ƒM Qhójh ,»≤FÉKh º∏«a π°†aGC
π°†aCG √QÉÑàYÉH õfhôK GP ±hGC º«L π°ù∏°ùe âeôch ,¢ShÉ¡æjGh
.á«fƒjõØ∏J ÉeGQO
õFGƒL ≈∏Y π°üëJ »àdG ΩÓa’
C G âfÉc ,á«°VɪdG ΩGƒY’
C G »ah
õFGƒL ó°üëJ »àdG IOɢY »˘g ø˘«˘«˘μ˘jô˘e’
C G ø˘«˘é˘à˘æ˘ª˘dG á˘£˘HGQ
.QÉμ°Sh’
C G
28 Ωƒ˘j Ohƒ˘«˘dƒ˘g »˘a ô˘Ñ˘c’
C G »˘gh QÉ˘μ˘°Sh’
C G õ˘FGƒ˘L Ωó˘≤˘à˘ °Sh
≈˘∏˘Y ᢠ«˘ bô˘ Y äGRɢ «˘ ë˘ fG ø˘ Y åjó˘ ë˘ dG ≈˘ ¨˘ W ø˘ μ˘ d ,…ô˘ Ø˘ «˘ a
õFGƒé∏d ø«ë°TôªdG ¿GC í°†JG ¿GC ó©H QÉμ°Sh’
C G õFGƒL äÉ°ûbÉæe
.ø«fƒ∏ªdG øe ójó©dG º¡æ«H ¢ù«d
≈∏Y äÓªM »dGƒàdG ≈∏Y »fɢã˘dG Ωɢ©˘∏˘d ´ƒ˘æ˘à˘∏˘d Qɢ≤˘à˘a’G QɢKGCh
ø«∏ãªe â∏ª°T á©WÉ≤ª∏d äGƒYOh ,»YɪàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe
.»d ∂jÉÑ°S êôîªdGh 嫪°S πjh º¡æe øjRQÉH
√òg OƒLƒH ''äQƒ°T è«H GP'' º∏«a áéàæe ôfOQÉL …ójO äôqbGCh
á∏μ˘°ûe ɢæ˘jó˘d º˘©˘f'' :âdÉbh ,Iõ˘Fɢé˘dG ɢ¡˘ª˘∏˘°ùJ ió˘d á˘∏˘μ˘°ûª˘dG
.''Éfó∏Hh ÉæªdÉY ¢ùμ©J ¢ü°üb ájGhôd êÉàëf ,Iô«Ñc
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
18
ìÓØe óªëe »FGhô∏d
ôFGõédG »«Øæe ìGôL íàØJ ''»fhó«∏μdG íÑ°T{
É«fhó«dÉc »a
íÑ°T'' IójóédG ¬àjGhQ »a IôjôªdG ájQɪ©à°S’G áÑ≤ëdG ìGôL ìÓØe óªëe …ôFGõédG »FGhôdG íàØj
’GC ,ôFGõédG ïjQÉJ »a ΩÉg ≥°T ≈∏Y Aƒ°†dG §«∏°ùàH ∂dPh ,ájôFGõédG ≈¡àæªdG QGO øY IQOÉ°üdG ,''»fhó«∏μdG
»a É«fhó«dÉc IQójõL ≈dGE Qɪ©à°S’G ¿ÉHGE É¡J’GôæLh É°ùfôa IOÉb ºgÉØf øjòdG ø«jôFGõédG äÉjÉμM ƒgh
.ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG »a ,É«dGôà°SGC øe Üô≤dÉH ,…OÉ¡dG §«ëªdG
á˘jGó˘˘H »˘˘a ≈˘˘dh’
C G ¬˘˘°ü°üb
¿ô˘≤˘dG ø˘˘e äɢ˘«˘˘æ˘˘«˘˘©˘˘Ñ˘˘°ùdG
äÓéªdGh óFGôédÉH »°VɪdG
,∫ÉeGB ,IóMƒdG) É¡æeh á«æWƒdG
»˘HO’
C G …Oɢæ˘dG ,ᢢjô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG
É¡©ÑWh ,(ájQƒ¡ªédG Iójôéd
¿Gƒ˘æ˘Y âë˘J 1983 áæ°S
Gƒ˘°†Y Öî˘à˘fG ,'' ≥˘Fɢ˘°ùdG''
Oɢë˘J’ ᢫˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ᢢfɢ˘e’
C ɢ˘H
2001-) ø«jôFGõédG ÜÉàμdG
¬˘Hɢî˘à˘fG 󢫢˘YGCh ,(1998
»˘æ˘Wƒ˘dG ¢ù∏˘é˘ª˘dɢH Gƒ˘˘°†Y
õéfGC 2001. ΩɢY Oɢë˘JÓ˘˘d
äɢ«˘∏˘«˘ã˘ª˘J ô˘°ûY ø˘e ô˘˘ã˘˘cGC
1973-) ᢫˘æ˘Wƒ˘˘dG ᢢYGPÓ
E ˘˘d
,áHGô≤dG ôYÉ°T :É¡æeh (1978
Aɢæ˘HGC ,á˘ë˘jô˘é˘dG ø˘«˘˘£˘˘°ù∏˘˘a
..êÉëdG IÉàa ,á∏eQ’
C G ,IQċdG
π˘˘ª˘˘©˘˘dG ¢SQɢ˘eh .ɢ˘gô˘˘«˘˘Zh
ÉeÉY É˘æ˘«˘eGC Öî˘à˘fG) »˘Hɢ≤˘æ˘dG
,¿Gõ˘«˘∏˘¨˘H »˘F’ƒ˘dG Oɢë˘JÓ˘˘d
»˘æ˘Wƒ˘dG ¢ù∏˘é˘ª˘dG Gƒ˘˘°†Yh
ÖîàfG ºK ,(1984- 1990)
ᢢ«˘˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ᢢfɢ˘e’
C G Gƒ˘˘˘°†Y
∫ɢ˘ª˘˘©˘˘∏˘˘d Ωɢ˘©˘˘dG Oɢ˘ë˘˘˘JÓ˘˘˘d
.(1994-1990) ø«jô˘FGõ˘é˘dG
Ió˘¡˘Y) ≥˘˘Hɢ˘°S »˘˘fɢ˘ª˘˘dô˘˘H Ió¡Yh
2002-1997
Ió˘Y ≈˘˘dƒ˘˘Jh (2007-2002
¢ù∏˘˘é˘˘ª˘˘dɢ˘H äɢ˘˘«˘˘˘dhƒD˘˘˘°ùe
ÖFÉf É¡æe »æ˘Wƒ˘dG »˘Ñ˘©˘°ûdG
á«fɪdôÑdG áYƒªé˘ª˘dG ¢ù«˘FQ
ô˘˘jô˘˘ë˘˘à˘˘dG ᢢ¡˘˘Ñ˘˘L Üõ˘˘˘ë˘˘˘d
áæéd ¢ù«FQ ÖFÉfh ,»æWƒdG
.∫É°üJ’Gh áMÉ«°ùdGh áaÉ≤ãdG
:ᢢjGhô˘˘dG »˘˘a :¬˘˘dɢ˘ª˘˘YGC ø˘˘e
AGôªëdG ⫢H'' ,''Qɢé˘Ø˘f’G''
≥˘˘˘˘˘˘˘˘˘°û©˘˘˘˘˘˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘eR'' ,''
ø˘eõ˘dG Ωƒ˘ª˘g'' ,''Qɢ£˘N’
C Gh
ø˘e ɢ˘gô˘˘«˘˘Zh ...''»˘˘bÓ˘˘Ø˘˘dG
.äGQGó°U’
E G
∑ áæjôÑ°U¯
¢û«©j ,1953 ΩɢY 󢫢dGƒ˘˘e
¿’
B G ó˘M ≈˘dGE ìÓ˘Ø˘e ó˘ª˘ë˘˘e
¬àª¡dGC »àdG ¿Gõ«˘∏˘Z á˘æ˘jó˘ª˘H
É¡H õéfGCh á«YGó˘H’
E G ¬˘JɢHɢà˘c
ïjQÉàH á≤∏©àª˘dG ¬˘dɢª˘YGC π˘c
ƒgh ,¿Gõ«∏Z á≤˘£˘æ˘e çGô˘Jh
Æô˘Ø˘à˘e ,√ó˘Yɢ≤˘J 󢩢H Ωƒ˘«˘dG
»a åëÑdGh á«YGóH’
E G áHÉàμ∏d
ɢ¡˘KGô˘Jh á˘≤˘£˘˘æ˘˘ª˘˘dG ï˘˘jQɢ˘J
≈dh’
C G ¬J’É≤e ô°ûf ,»aÉ≤ãdG
Iójô˘é˘d »˘aɢ≤˘ã˘dG ≥˘ë˘∏˘ª˘dɢH
±ô˘˘°ûj ¿É˘˘c …ò˘˘˘dG Ö©˘˘˘°ûdG
QÉWh ôgÉ£˘dG »˘FGhô˘dG ¬˘«˘∏˘Y
ô˘°ûf ɢª˘c ,(1976-1973)
’ ɪc ,᫢æ˘Wƒ˘dGh ᢫˘∏˘ë˘ª˘dG
»˘˘˘Hô˘˘˘©˘˘˘dG ¿ÉC˘˘˘°ûdG ≈˘˘˘˘°ùæ˘˘˘˘j
™˘«˘Hô˘dG äGô˘«˘KÉC˘Jh »˘dhó˘˘dGh
»˘ª˘«˘≤˘dG ÜGô˘î˘dGh »˘Hô˘˘©˘˘dG
√󢢢¡˘˘˘°ûJ …ò˘˘˘˘dG …Oɢ˘˘˘ª˘˘˘˘dGh
º˘Zô˘«˘d ,᢫˘Hô˘©˘dG ᢢWQɢ˘î˘˘dG
…ôμØdG πYÉØàdG ≈∏Y ÇQÉ≤dG
»˘æ˘Ø˘dG ∫ɢ≤˘à˘f’Gh ,¬˘°üf ™˘e
ᢢ˘æ˘˘˘eR’
C G ø˘˘˘«˘˘˘H »˘˘˘d’󢢢dGh
ᢢ«˘˘Yɢ˘ª˘˘à˘˘L’G í˘˘˘eÓ˘˘˘ª˘˘˘dGh
º«≤dGh á«°SÉ«°ùdG äÉYÉæ≤dGh
¿GC ôcòdÉH ôjóédG.᢫˘î˘jQɢà˘dG
¢UÉbh »FGhQ ìÓØe óªëe
ø˘˘e ,ï˘˘jQɢ˘à˘˘dG »˘˘˘a åMɢ˘˘Hh
äɢ˘«˘˘˘eƒ˘˘˘j Oô˘˘˘°ùJ ᢢ˘jGhô˘˘˘dG
»a ∞Xƒe ''¿ÉÑ©°T óªëeG''
ø˘e »˘fɢ©˘j á˘aɢ≤˘˘ã˘˘dG ´É˘˘£˘˘b
≈dGE ,Iô«ãc á«YɪàLG πcÉ°ûe
ᢢ«˘˘°ùØ˘˘f äɢ˘YGô˘˘˘°U Öfɢ˘˘L
É¡˘Ñ˘Ñ˘°S ᢫˘î˘jQɢJh á˘jô˘μ˘ah
¬°TɢY …ò˘dG ≈˘Ø˘æ˘ª˘dG Iɢ°SÉC˘e
ó˘˘ª˘˘ë˘˘e ï˘˘«˘˘°ûdG √ó˘˘L 󢢢dGh
QÉμa’
C G πªà©Jh ,»fhó«dÉμdG
π˘X »˘a ¬˘∏˘NGó˘H ô˘WGƒ˘î˘˘dGh
»˘©˘°ùdG ≈˘∏˘˘Y √ó˘˘dGh ¢Uô˘˘M
…òdG óédG ôÑb ≈dGE ∫ƒ°Uƒ∏d
äÉ˘æ˘«˘à˘°S »˘a ɢ°ùfô˘a ¬˘à˘˘Ø˘˘f
¿Éc å«M ,ô°ûY ™°SÉàdG ¿ô≤dG
ø«ehÉ≤ªdG »Øæj Qɢª˘©˘à˘°S’G
¬˘Jɢ°Sɢ«˘°ùd ø˘«˘°VQɢ˘©˘˘ª˘˘dGh
ᢢ«˘˘©˘˘ª˘˘≤˘˘dG ¬˘˘˘Jɢ˘˘°SQɢ˘˘ª˘˘˘eh
ºd »àdG á≤«≤ëdG ,á«°ûMƒdGh
,Gô«ãc ø«ãMÉÑdG ΩÓbGC É¡bƒ£J
Éæé°S É«fhó«dÉc âfÉc å«M
äGƒb Gƒ˘ehɢb ø˘jò˘dG QGƒ˘ã˘∏˘d
ìÓ˘Ø˘e õ˘cQ ɢª˘c .∫Ó˘à˘M’G
óMGC ÖYÉà˘e ≈˘∏˘Y ¬˘∏˘ª˘Y »˘a
IQƒ˘K Oɢª˘NGE 󢩢H ø˘«˘«˘Ø˘æ˘ª˘dG
êɢ˘˘ë˘˘˘˘∏˘˘˘˘H ¥QR’
C G ï˘˘˘˘«˘˘˘˘°ûdG
¿Gõ«∏˘Z á˘≤˘£˘æ˘ª˘H ᢩ˘dó˘æ˘ª˘dG
Üô˘˘˘˘¨˘˘˘˘dG) ɢ˘˘˘¡˘˘˘˘«˘˘˘˘MGƒ˘˘˘˘°Vh
ø˘e ɢ≤˘˘∏˘˘£˘˘æ˘˘e ,(…ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG
…ò˘˘dG ÜGô˘˘à˘˘Z’G ´ƒ˘˘°Vƒ˘˘˘e
ø««ØæªdG ó˘MGC ó˘«˘Ø˘M ¬˘°û«˘©˘j
.øeõdG Gòg »a
''»˘fh󢫢dɢμ˘dG í˘Ñ˘°T'' »˘ah
á¨∏H áHƒàμe Iô«ãc π«°UÉØJ
≈˘dGE äGQɢ°TGEh AGQÉB˘H ᢫˘Mƒ˘e
»a ᢫˘Yɢª˘é˘dG ɢæ˘à˘«˘dhƒD˘°ùe
¬Ø∏N …òdG ìôédG Gòg ¿É«°ùf
.»dÉ«fƒdƒμdG ó¡©dG
øe ó˘gɢ°ûe ìÓ˘Ø˘e ìô˘à˘≤˘jh
ᢢ˘«˘˘˘Yɢ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘L’G ´É˘˘˘˘°Vh’
C G
¢†©H ∂dòch á˘jOɢ°üà˘b’Gh
ᢢ«˘˘°Sɢ˘«˘˘°ùdG äɢ˘°SQɢ˘ª˘˘ª˘˘dG
´ƒæàeh …ôK óL èeÉfôÑH á≤∏©ªdG Qƒ°ùédG áæjóªH É¡dÉMQ §qëJ á°ùÑJ áj’h
ø«≤dÉCàªdG øjôYÉ°û∏d ájô©°ûdG
ô©°ûdG »a …hGôë°U ø«°ùM
»a »Ø˘«˘©˘e »˘∏˘Yh í˘«˘°üØ˘dG
.»Ñ©°ûdG ô©°ûdG
´ƒÑ°S’G äÉ«dÉ©a ôªà°ùà°Sh
áj’ƒH á°ùÑJ áj’ƒ˘d »˘aɢ≤˘ã˘dG
ΩÉjGC 04 QGóe ≈∏Y áæ«£æ°ùb
áYƒæàªdG ¢VQÉ©ªdG ∫ÓN øe
√ò˘g ¢ûeɢg ≈˘∏˘Y á˘eɢ≤˘˘ª˘˘dGh
OóY áeÉbG ÖfÉL ≈dG ,IôgɶàdG
AÉ«M’ ᢫˘æ˘Ø˘dG äÓ˘Ø˘ë˘dG ø˘e
á«aÉ≤ãdG IôgɶàdG √òg äGô¡°S
º˘à˘à˘î˘˘J ¿GC ≈˘˘∏˘˘Y ,ᢢ«˘˘æ˘˘Ø˘˘dGh
»aÉ≤ãdG ´ƒÑ°S’G Gòg äÉ«dÉ©a
»æa πØë˘H …ô˘Ø˘«˘a 07 Ωƒj
√òg »a ø«cQÉ°ûªdG πc ¬««ëj
¬°ûeÉg ≈∏Y º∏°ùJh ,IôgɶàdG
.á«aô°T äɪjôμJh äGOÉ¡°T
á°ùÑJ áj’h äGOÉ©H ∞jô©àdG
,Ió«©°ùdG áÑ°SÉæªdG √òg ∫ÓN
πØM ™e óYƒªdG ¿ƒμ«°S ºK
ø˘e π˘c ¬˘æ˘eƒD˘J ´ƒ˘æ˘à˘e »˘æ˘a
ᢢ«˘˘æ˘˘ZÓ˘˘d á˘˘æ˘˘gɢ˘μ˘˘dG ᢢbô˘˘a
»˘˘˘à˘˘˘dGh ,ᢢ˘jQƒ˘˘˘∏˘˘˘μ˘˘˘∏˘˘˘˘Ø˘˘˘˘dG
±ôédG πÑL ábôa É¡ÑMÉ°üà°S
≈˘dG ,á˘jQƒ˘∏˘μ˘∏˘Ø˘dG ᢫˘æ˘ZÓ˘˘d
´ƒæàªdG …ô°ü©dG AÉæ¨dG ÖfÉL
ø˘e π˘c ¬˘«˘«˘ë˘«˘°S π˘Ø˘M »˘˘a
¿ÉæØdG ájô°ü©dG á«æZ’G ó«ªY
…òdG »ØjƒμdG Qhó˘b ô˘«˘Ñ˘μ˘dG
ÖMÉ°üH ɢHƒ˘ë˘°üe ¿ƒ˘μ˘«˘°S
ƒ∏«∏Y ÜÉ°ûdG á«ÑgòdG IôéæëdG
Gò˘g.QÉ˘æ˘ª˘dG Qɢ˘ª˘˘Y ¿É˘˘æ˘˘Ø˘˘dGh
∫ÓN Gô°VÉM ô©°ûdG ¿ƒμ«°Sh
ø˘e ´ƒ˘Ñ˘°S’G Gò˘g äɢ«˘dɢ˘©˘˘a
äGAÉ≤d’G øe OóY ºjó≤J ∫ÓN
á˘˘ë˘˘Ø˘˘°U Ö°ùM …Oɢ˘eÓ˘˘˘dGh
ᢢ˘˘˘aɢ˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘ã˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘d ᢢ˘˘˘˘°ùÑ˘˘˘˘˘˘J
´ƒÑ°S’G πªà°û«°Sh.¿ƒæ˘Ø˘dGh
≥˘∏˘£˘æ˘˘à˘˘°S …ò˘˘dG »˘˘aɢ˘≤˘˘ã˘˘dG
04 ¢ù«˘ª˘î˘dG Ωƒ˘j ¬˘Jɢ«˘dɢ©˘˘a
ø˘e á˘Yƒ˘ª˘é˘e ≈˘∏˘Y …ô˘Ø˘«˘a
≈˘∏˘Y ᢫˘Ø˘jô˘©˘à˘dG ¢VQɢ©˘ª˘dG
¢Sɢ˘˘Ñ˘˘˘∏˘˘˘dG ¢Vô˘˘˘˘©˘˘˘˘e QGô˘˘˘˘Z
»˘∏˘ë˘dG ¢Vô˘©˘e ,…󢫢∏˘≤˘˘à˘˘dG
á˘∏˘c’G ¢Vô˘©˘e ,…󢫢∏˘˘≤˘˘à˘˘dG
¿ƒ˘æ˘Ø˘dG ¢Vô˘©˘e ,á˘j󢫢∏˘≤˘à˘dG
,äɢJƒ˘ë˘æ˘ª˘dGh ᢫˘∏˘«˘μ˘°ûà˘˘dG
á˘j󢫢∏˘≤˘à˘dG ᢫˘HQõ˘dG ¢Vô˘©˘e
ï˘jQɢJ ¢Vô˘©˘e ,᢫˘°Tƒ˘ª˘˘æ˘˘dG
¢Vô©e ,á°ùÑJ áj’h ΩÓYGCh
¢Vô˘Y ÖfɢL ≈˘˘dGE ,Üɢ˘à˘˘μ˘˘dG
…󢫢∏˘≤˘à˘dG »˘°ùÑ˘à˘dG ¢Sô˘©˘∏˘d
¬˘˘dÓ˘˘N ø˘˘e º˘˘à˘˘˘j π˘˘˘«˘˘˘°U’G
∑ áæjôÑ°U ¯
áj’ƒd áaÉ≤ãdG ájôjóe ó©à°ùJ
¿É˘Lô˘¡˘ª˘dG ᢶ˘aɢë˘e ,ᢰùÑ˘˘J
¿ƒæØdGh äɢaɢ≤˘ã˘∏˘d »˘∏˘ë˘ª˘dG
ΩOÉ≤dG ô¡°ûdG ™∏£e á«Ñ©°ûdG
q ˘˘˘ë˘˘˘à˘˘˘d
ᢢj’ƒ˘˘H ɢ˘¡˘˘˘dɢ˘˘MQ §
äÉ«dÉ©a QÉWG øª°V áæ«£æ°ùb
᪰UɢY á˘æ˘«˘£˘æ˘°ùb Iô˘gɢ¶˘J
äóYGC å«M ,á«Hô˘©˘dG á˘aɢ≤˘ã˘dG
ÉjôK ÉéeÉfôH áª¶æ˘ª˘dG á˘¡˘é˘dG
¬Jɢ«˘W »˘a π˘ª˘ë˘j ɢYƒ˘æ˘à˘eh
áYƒæàªdG ¢VQÉ©ªdG øe GOóY
ᢢ«˘˘æ˘˘a ¢Vhô˘˘Yh äÓ˘˘˘Ø˘˘˘Mh
∞jô©à∏d É¡∏c ±ó¡J áYƒæàe
É¡ªdÉ©eh á°ùÑJ áj’h ïjQÉàH
Ég󢫢dɢ≤˘Jh ɢ¡˘JGOɢYh á˘jô˘K’G
…Oɢª˘dG »˘aɢ≤˘ã˘dG ɢ¡˘KhQƒ˘˘eh
19
áaÉ≤K
IQÉ°†Mh ïjQÉJ ÉjQƒ°S ´hô°ûe ∫ÓN øe
¿OQ’CÉH …ôàYõdG º«îe »a ÉjQƒ°S QÉKBG
…ôàYõdG º«îªH ø«jQƒ°ùdG ø«fÉæØdG øe áYƒªée ∞μ©J
ájôK’
C G ºdÉ©ªdG øe Iô¨°üe êPɪf âëf ≈∏Y ¿OQ’
C G »a
∫Ó˘N ø˘e ''¢ûYGO'' ≈ª°ùj Ée º˘«˘¶˘æ˘J …ó˘jGC ɢ¡˘Jô˘eO »˘à˘dG
.''IQÉ°†Mh ïjQÉJ ÉjQƒ°S'' áYƒªéªdG ¬àª°SGC ´hô°ûe
á˘jQɢª˘©˘ª˘dG ɢjQƒ˘°S ìhô˘°U ø˘e Iô˘¨˘°üª˘ dG êPɢ ª˘ æ˘ dG √ò˘ gh
øY »˘HɢgQ’
E G º˘«˘¶˘æ˘à˘dG ô˘°Uɢæ˘Y ¿Gƒ˘à˘j º˘d »˘à˘dG á˘jô˘K’
C G
√ÉYôJ ´hô°ûe øª°V äAÉL ,É¡îjQÉJ ¢ù«fóJh Égô«eóJ
»a ᫪dÉ©dG áKÉZ’
E Gh ᫪æàdG á°ù°SƒDeh IóëàªdG ºe’
C G
.çGôàdG ájɪMh ájQƒ°ùdG ájƒ¡dG ≈∏Y ®ÉØë∏d ádhÉëe
¢ù«ªîdG »μ˘jô˘e’
C G ''ó«aõH'' ™bƒe √ô°ûf ô˘jô˘≤˘à˘d ɢ≤˘ahh
QÉK’
B G ¿GC …ôjôëdG óªMGC ´hô°ûªdG ≥°ùæe ócGC ,Ωô°üæªdG
ɢjQƒ˘°ùd ¢ù«˘dh √ô˘°SÉC˘H º˘dɢ©˘ ∏˘ d Iô˘ «˘ Ñ˘ c IQɢ °ùN Iô˘ eó˘ ª˘ dG
π˘©˘dh ,√QɢKÉB˘H …Qƒ˘°ùdG Ö©˘°ûdG ∞˘jô˘©˘J ɢæ˘aó˘ g ..Ö°ùë˘ a
.''ÜôëdG ∞bh »g ºg’
C G ádÉ°SôdG
¿GE ,IóëàªdG ºe’
C G ™bƒe Égô°ûf áfhóe »a …ôjôëdG ∫Ébh
k É˘Ø˘WGC ¿GC »˘a ø˘ª˘μ˘J ´hô˘°ûª˘dG ᢫˘ ª˘ gGC
º˘«˘î˘ª˘H ø˘«˘jQƒ˘°S ’
,ɢ¡˘æ˘Y äɢjô˘cP º˘¡˘jó˘d ¢ù«˘dh ,ɢjQƒ˘°S Ghô˘j º˘d …ô˘à˘ Yõ˘ dG
.ºgó∏H øY ¬fƒaô©j ɪe ôãcGC ¿OQ’
C G øY ¿ƒaô©jh
ÉeÉY 25 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …ôjôëdG óªMGC …Qƒ°ùdG ¿ÉæØdG
…ôàYõdG ≈dGE ¬Fƒéd πÑb á«æØdG á«HôàdG IOɪd É°SQóe ¿Éc
πª©dG á∏°UGƒe ¬fÉμeÉEH ¿GC ∑GòfGB ó≤à©j ºdh ,2013 ΩÉY
(Aƒ˘ é˘ ∏˘ dG) ô˘ e’
C G ¿GC ɢ ≤˘ M’ ∑QOGC ¬˘ fGC ô˘ «˘ Z ,º˘ «˘ ˘î˘ ˘ª˘ ˘dɢ ˘H
.™«HÉ°SGC Oôée ¢ù«dh äGƒæ°S ¥ô¨à°ù«°S
QGô˘Z ≈˘∏˘Y Aɢ°†Y’
C G ø˘e ó˘j󢩢dG º˘°V ±Oɢ¡˘ dG ´hô˘ °ûª˘ dGh
ôNGB ¿Éæa ƒgh ,ÉeÉY 44 ôª©dG øe ≠dÉÑdG …ôjôM π«Yɪ°SGE
,ájGóÑdG òæ˘e Ωɢª˘°†f’G »˘a GOOô˘à˘e ¿É˘c ,á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG »˘a
ø˘Ø˘∏˘d ¬˘≤˘°ûY IOɢ©˘à˘°SG ≈˘∏˘Y ¬˘Jó˘Yɢ°S á˘Hô˘ é˘ à˘ dG ¿GC ô˘ «˘ Z
.ójóL øe ¬JGQÉ¡e ±É°ûμà°SGh
»∏NGódG º«ª˘°üà˘dGh ᢰSó˘æ˘¡˘dG »˘a π˘ª˘©˘j π˘«˘Yɢª˘°SGE ¿É˘ch
¬àLhR ™˘e …ô˘à˘Yõ˘dG º˘«˘î˘e ≈˘dGE π˘≤˘à˘fG º˘K ,Üô˘ë˘dG π˘Ñ˘b
¬˘ à˘ ©˘ £˘ b ¿GC ≈˘ dGE Qɢ °TGCh 2013. ΩɢY ᢩ˘ Ñ˘ °ùdG ¬˘ dɢ Ø˘ WGCh
øe É¡àëf »àdG á«£ÑædG áHGƒÑdG »g ´hô°ûªdG »a á∏°†ØªdG
π˘©˘Ø˘dɢH ƒ˘g ô˘é˘ë˘dG Gò˘g ¿’
C ,º˘«˘î˘ª˘dG »˘a »˘fɢcô˘H ô˘é˘M
.¬æe áHGƒÑdG âàëf …òdG »∏°U’
C G ôéëdG
,¬eɪJ’
E ô¡°TGC 3 ≈dGE Éeƒj 15 øe êPƒªædG πªY ¥ô¨à°ùjh
¿ƒ˘ μ˘ à˘ jh .Iô˘ aGƒ˘ à˘ ª˘ dG äGhO’
C Gh ìɢ à˘ ª˘ dG âbƒ˘ ˘dG Ö°ùë˘ ˘H
ø˘e ≈˘dh’
C G á˘∏˘Mô˘ª˘dG ¿ƒ˘∏˘μq˘°ûj ø˘«˘ fɢ æ˘ a 8 ø˘ e ≥˘ jô˘ Ø˘ dG
êPɪf ≈∏Y πª©dG ¿ƒμà°ùa ,á«dÉàdG Iƒ£îdG ÉeGC.´hô°ûªdG
º«ëéd Gkó«°ùéJh ,ájQƒ°S á«Ñ©°T ó«dÉ≤J øe π°U’
C G ≥ÑW
ähGC »a GhôeqO ób ¢ûYGO º«¶æJ ô°UÉæY ¿GC ôcòj.ÜôëdG
ódÉN GƒeóYGCh á«îjQÉàdG ôeóJ áæjóe ºdÉ©e ¢†©H ,2015
¬˘Jɢ«˘M ¢Sôq˘c …ò˘dG ɢjQƒ˘°S QɢKGB Aɢª˘∏˘Y º˘gGC ó˘MGC ,󢩢°S’
C G
.ÉkeÉY 50 Ióªd É¡«a πªYh ájôK’
C G áæjóªdG á°SGQód
¿óªd ƒμ°ù«fƒ«dG áëF’ ≈∏Y áªjó≤dG áæjóªdG âLQOGCh
õ˘cGô˘e º˘gGC ô˘eó˘J âfɢc å«˘M ,»˘ª˘dɢ ©˘ dG çGô˘ à˘ dG ™˘ bGƒ˘ eh
ø˘«˘fô˘≤˘dG ∫Ó˘N º˘dɢ©˘dG »˘a »˘aɢ≤˘ã˘dGh …Qɢ°†ë˘dG ´É˘©˘ °T’
E G
.ø«jOÓ«ªdG »fÉãdGh ∫h’
C G
á©HGôdG ájô©°ûdG áYƒªéªdG Qhó°U
»aÉ°üjGE íHGQ ôYÉ°û∏d
ᢠYƒ˘ ª˘ é˘ ª˘ dG ô˘ °ûæ˘ ∏˘ d ¿É˘ Wh’
C G QGO ø˘ Y ,Gô˘ ˘NƒD˘ ˘e äQó˘ ˘°U
»æ≤Ñ°ùJ'' áeƒ°Sƒe »aÉ°üjGE íHGQ ôYÉ°û∏d á©HGôdG ájô©°ûdG
.§°SƒàªdG ºéëdG øe ''∂«dGE ΩÓM’
C G
,áëØ°U 138 »a âYRƒJ ,Ió«°üb 26 ¿GƒjódG øª°†àjh
ɢ¡˘fGC QÉ˘Ñ˘à˘YɢH á˘eɢg á˘jô˘©˘°T á˘Hô˘é˘J ɢ¡˘Jɢ«˘W »˘a ∫hɢæ˘à˘ J
QôμàªdG Qƒ°†ëdG É¡ÑMÉ°U âÑ°ùcGC »àdG á©HGôdG áYƒªéªdG
¢†©˘Ñ˘d ¿É˘ch ,…ô˘FGõ˘é˘dG »˘aɢ≤˘ã˘dG ó˘¡˘°ûª˘dG »˘a ´ó˘Ñ˘ ª˘ dGh
Gò˘ g äɢ Mɢ °ùe ø˘ e ɢ eɢ g Gõ˘ «q˘ M ᢠ«˘ YGó˘ H’
E G äɢ «˘ °üî˘ °ûdG
᢫˘FɢKQ I󢫢°üb QGó˘°U’
E G »˘a AɢL ɢe ø˘«˘ H ø˘ eh.¿ƒ˘ jó˘ dG
»aÉ°üjGE íHGQ ôYÉ°û∏d ''IÉ«ëdG ó°V ÆÓH'' ¿Gƒæ©H á≤«ªY
»a á∏Zƒe iôN’
C G ó˘Fɢ°ü≤˘dG »˘JÉC˘à˘d ,»˘fÉ˘Ñ˘b QGõ˘f ô˘Yɢ°ûdG
.iôNGC ¢ùLGƒgh ÉfÉ°ùfGEh á¨d »YGóH’
E G º¡dG
,ÜÉàμdG ºjó≤àH …hÉ«ëj ôgÉ£dG ô«ÑμdG ÖjO’
C G ΩÉb óbh
äɢª˘∏˘μ˘dG »˘a »˘fɢ©˘ ª˘ dG √ò˘ g äɢ «˘ ∏˘ é˘ J ø˘ Y çó˘ ë˘ J å«˘ M
É¡«∏Y πªY »àdG á≤°SÉæàªdG ájô©°ûdG äGQÉÑ©dGh á≤«ª©dG
1969 ó«dGƒe øe »aÉ°üjGE í˘HGQ ô˘Yɢ°ûdG ô˘Ñ˘à˘©˘jh.ô˘Yɢ°ûdG
ó˘¡˘°ûª˘dG »˘a ᢰUɢî˘dG ¬˘à˘ª˘°üH ¬˘d ,¿Gõ˘«˘ ∏˘ Z ᢠj’h π˘ ∏˘ «˘ H
»˘a ó˘Fɢ°ü≤˘dG ø˘e ó˘j󢩢dG ô˘°ûf ɢª˘c ,…ô˘FGõ˘é˘dG »˘aɢ ≤˘ ã˘ dG
…OÉf ¢SGCôj ,áYƒæàªdG ᫢fhô˘à˘μ˘d’
E Gh ᢫˘æ˘Wƒ˘dG ó˘FGô˘é˘dG
¬d äQó°U ,1993 áæ°S òæe π∏j áæjóªd »HO’
C G ´GóH’
E G
,2013 áæ°S ''±ó°üdG ó«YGƒe'' ≈dh’
C G ájô©°ûdG áYƒªéªdG
∂ÑMGC'' ¿Gƒæ©H 2014 áæ°S á«fÉãdG ájô©°ûdG áYƒªéªdG ºK
è˘jRɢgGC'' á˘ã˘dɢã˘dG ᢠYƒ˘ ª˘ é˘ ª˘ dG »˘ JÉC˘ à˘ d ,''Iô˘ Ñ˘ ë˘ ª˘ dG Å˘ ∏˘ e
Gô˘NƒD˘e äQó˘°U »˘à˘dG ᢩ˘HGô˘dG á˘Yƒ˘ª˘é˘ª˘dG º˘ K ,''Iô˘ cGò˘ dG
¬˘JɢWƒ˘£˘î˘e ô˘°ûf Qɢ¶˘à˘fG »˘a ,''∂«˘dGE ΩÓ˘M’
C G »˘æ˘≤˘Ñ˘°ùJ''
…ô©°T ìƒHh ''»¡àæj ’ ∂æY ΩÓμdG{`c iôN’
C G ájô©°ûdG
ÖëdG »fÉ©ªH Å∏à˘ª˘ª˘dGh π˘«˘ª˘é˘dG ô˘Yɢ°ûdG Gò˘g õ˘«˘ª˘j ô˘NGB
.áÑMôdG á«fÉ°ùf’
E G äGAÉ°†ah á«eÉ°ùdG
∑ ¢U ¯
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
…QÉédG ô¡°ûdG ájÉ¡f ≈dGE óપdG
É°ùfôa ܃æéH á«HQɨªdG ɪ櫰ù∏d ¿ÉLô¡e »a ájôFGõL ΩÓaGC
»àdG Maghreb, si loin, si proche ¿ÉLô¡ªd 19`dG IQhódG »a á«≤FÉKhh á«FGhQ ø«H ájôFGõL ΩÓaGC IóY ∑QÉ°ûJ
(É°ùfôa ܃æL) á«bô°ûdG ¢ùfGôÑdGh Oh’
C G »ª«∏bGE äÉjó∏H øe Oó©H …QÉédG »ØfÉL 31 ájÉZ ≈dGE É¡JÉ«dÉ©a ôªà°ùJ
.¿ÉLô¡ª∏d »fhôàμd’
E G ™bƒª∏d É≤ah
ç,¥ ¯
»˘°ûJhQ ƒ˘fhô˘˘Ñ˘˘d ¿õ˘˘î˘˘ª˘˘dG
(2015/É«dÉ£jGE-Üô¨ªdG)
Les
gracieusesh
᪫£Ød
(2014/É°ùfôa)
.»fÉ°ù«°S
Maghreb, ¿ÉLô¡e 󢩢jh
…òdG si loin, si proche
¬ª¶æjh 1997 »a ¢ù°SÉC˘J
äɢ˘˘«˘˘˘©˘˘˘ª˘˘˘é˘˘˘˘dG ø˘˘˘˘e O󢢢˘Y
ÉgRôHGC á«°ùfôØdG á«Fɢª˘æ˘«˘°ùdG
áHÉãªH ,Cinémaginaire
øe äÉaÉ≤ãdG É¡H »≤à∏J IOÉL
¿É˘°†à˘MGh π˘°†aGC º˘¡˘a π˘˘LGC
∫ÓN øe ܃æ˘é˘dG äɢaɢ≤˘ã˘d
äGAɢ˘˘˘˘˘≤˘˘˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘˘˘dGh ΩÓ˘˘˘˘˘˘˘a’
C G
󢢢FGƒ˘˘˘ª˘˘˘dGh ¢VQɢ˘˘©˘˘˘˘ª˘˘˘˘dGh
...á«HO’
C G
ø˘˘˘H ∂dɢ˘˘e º˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘a …hô˘˘˘˘jh
êɢà˘fGE ø˘e ƒ˘gh- π˘«˘Yɢ˘ª˘˘°SG
»a áaÉë°üdG á°üb 2015øe áæ°S øjô°ûY ó©H ôFGõédG
É¡H äôe »àdG ∞æ©dG çGóMGC
q
äɢ«˘æ˘«˘©˘°ùà˘dG »˘a ô˘FGõ˘˘é˘˘dG
ìGQ »à˘dGh ,»˘°Vɢª˘dG ¿ô˘≤˘dG
100 ø˘e ô˘ã˘˘cGC ɢ˘¡˘˘à˘˘«˘˘ë˘˘°V
.…ôFGõL »Øë°U
᢫˘HQɢ˘¨˘˘ª˘˘dG ∫ɢ˘ª˘˘Y’
C G ø˘˘eh
√ò˘g »˘a ɢ°†jGC ᢢ颢eô˘˘Ñ˘˘ª˘˘dG
¿Éª∏«ØdG ájƒ˘æ˘°ùdG Iô˘gɢ¶˘à˘dG
-¢ùfƒ˘˘˘J) Ü’
C G ¿Ó˘˘˘jƒ˘˘˘£˘˘˘dG
»Ø£∏d
(2014/É°ùfôa
ø˘«˘«˘˘ª˘˘©˘˘dG ¥ƒ˘˘Lh Qƒ˘˘°Tɢ˘Y
óªëªd
(2014/Üô¨ªdG)
OÓ˘H ¿É˘«˘≤˘FɢKƒ˘dGh ô˘˘μ˘˘à˘˘Ø˘˘e
»Fɪ櫰ùdG êÉWôb ¿ÉLô˘¡˘ª˘d
á°ùaÉæª∏d ô«àNG óbh ,(¢ùfƒJ)
≈∏Y ΩOÉ≤dG ¢SQÉe ô¡°T É°†jGC
ΩÓ˘aÓ
C ˘d iô˘Ñ˘˘μ˘˘dG Iõ˘˘Fɢ˘é˘˘dG
º∏«ØdG ¿ÉLô¡e »a á«≤FÉKƒdG
ô°übÓ
C d ¢ùeɢî˘dG »˘≤˘jô˘a’
E G
.(ô°üe)
-ƒ˘μ˘fGô˘Ø˘dG π˘ª˘Y ¥ô˘£˘˘à˘˘jh
- »˘eƒ˘J ø˘H ó˘jô˘˘a …ô˘˘FGõ˘˘L
∫hGC ƒgh 2015 »a èàæªdG
≈dGE -á∏jƒ£dG á«FGhôdG ¬eÓaGC
Ωɢ˘˘°S ø˘˘˘«˘˘˘≤˘˘˘j󢢢°üdG ᢢ˘°üb
¿’hɢë˘j ø˘jò˘∏˘dG ¿É˘Ø˘«˘à˘°Sh
¢SÓa’
E G øe ɪ¡àcô°T PÉ≤fGE
Üɢ˘©˘˘d’
C G »˘˘a ᢢcQɢ˘°ûª˘˘dGh
º˘°SɢH á˘jƒ˘à˘°ûdG ᢫˘˘Ñ˘˘ª˘˘dh’
C G
.ôFGõédG »∏°U’
C G ɪgó∏H
ΩÓ˘a’
C G ¿ƒ˘ª˘¶˘æ˘ª˘dG è˘eô˘˘Hh
ɢª˘æ˘«˘°S á˘∏˘jƒ˘£˘dG ᢢ«˘˘FGhô˘˘dG
»ah ¢TGƒ∏Y á«¡Ñd »Hƒμ°T
¿É˘˘°ù뢢˘d ¿ƒ˘˘˘Ñ˘˘˘ehQ »˘˘˘°SGQ
Good Luckh »˘fɢ˘Mô˘˘a
,»eƒJ øH ó˘jô˘Ø˘d Algeria
πjƒ£dG »≤FÉKƒ˘∏˘d á˘aɢ°V’
E ɢH
∂dɪd Contre-pouvoirs
.π«Yɪ°SG øH
- »Hƒμ°T ɢª˘æ˘«˘°S ∫hɢæ˘à˘jh
á°üb 2015- »˘a è˘à˘æ˘ª˘˘dG
Üɢ°ûdG »˘Fɢª˘æ˘«˘˘°ùdG ∫ɢ˘ª˘˘L
¬˘˘à˘˘LhR ø˘˘e Ö∏˘˘˘£˘˘˘j …ò˘˘˘dG
π˘«˘î˘J ø˘«˘ª˘˘°Sɢ˘j ᢢ≤˘˘Hɢ˘°ùdG
çGóM’
C G á«Ø∏N ≈∏Y ƒjQÉæ«°S
É°VƒYh ôFGõédÉH ᢫˘°Sɢ«˘°ùdG
á˘Hɢà˘c »˘˘a ´ô˘˘°ûJ ∂dP ø˘˘Y
»˘Ø˘°üJ »˘μ˘d á˘Ñ˘jô˘Z ᢢ°üb
.¬©e É¡JÉHÉ°ùM
¿É°ùM πªY ¬à¡L øe Oƒ©jh
êɢ˘à˘˘fGE ø˘˘e ƒ˘˘gh- »˘˘fɢ˘Mô˘˘a
ºdɢY ≈˘dGE -»˘°ùfô˘a …ô˘FGõ˘L
ɪ˘H Öjô˘¨˘dG ô˘FGõ˘é˘dG í˘HGò˘e
Aɢ˘eOh äƒ˘˘e ø˘˘e ¬˘˘d õ˘˘eô˘˘j
ø˘˘μ˘˘ª˘˘˘à˘˘˘j …ò˘˘˘dGh ,Aɢ˘˘æ˘˘˘Yh
≈˘dGE ¬˘∏˘jƒ˘ë˘J ø˘˘e êô˘˘î˘˘ª˘˘dG
≈≤«˘°Sƒ˘ª˘∏˘d …ô˘Yɢ°T Aɢ°†a
.ÖëdG ôYÉ°ûeh QÉ©°T’
C Gh
õéfGC …òdG- º∏«ØdG Gòg RôMGCh
ø˘e ó˘j󢩢dG 2015- »a
2015 »a ᢫˘dhó˘dG õ˘FGƒ˘é˘dG
»˘Ñ˘gò˘dG ⫢fɢà˘dGQGô˘Z ≈˘∏˘˘Y
á∏"QƒH AÉ≤d »a
èeGôH ™°Vh »°†à≤j ájôFGõédG äÉ«FÉ°†ØdÉH »aÉ≤ãdG ΩÓY’EG
IójóL áHQÉ≤eh »aÉ≤ãdG êƒàæª∏d á«LPƒªf
.á«HÉéjGE áæWGƒe áaÉ≤K Ö°ùμj øWGƒªdG
∑Éæg ¿GC ¬∏NóJ »a »©eÉédG äGP ôcPh
ø««Øë°ü∏d ºFGódG øjƒμà∏d á°SÉe áLÉM
∂Ģ˘˘˘dhGC ᢢ˘˘°Uɢ˘˘˘N ø˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘«˘˘˘˘˘eÓ˘˘˘˘˘Y’
E Gh
»˘aɢ≤˘ã˘dG ¿ÉC˘°ûdG »˘˘a ø˘˘«˘˘°ü°üî˘˘à˘˘ª˘˘dG
øª°†J »àdG Ió«MƒdG á∏«°SƒdG √QÉÑàYÉH
.»aÉ≤K øeGC ≥«≤ëJ
IQƒ˘°U ᢰSGQO ≈˘dGE Aɢ≤˘∏˘dG Gò˘g ±ó˘¡˘jh
á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG »a »aÉ≤ãdG êƒàæªdG
äɢ˘°SGQó˘˘dG Aƒ˘˘°V ≈˘˘∏˘˘Y ᢢjô˘˘FGõ˘˘˘é˘˘˘dG
»a áªgÉ°ùe ¿ƒμàd ,IójóédG çÉëH’
C Gh
»˘eÓ˘Y’
E G êƒ˘à˘æ˘ª˘dG ᢫˘Yƒ˘æ˘H Aɢ≤˘˘JQ’G
äÉjóëàdG iƒà°ùe »a ¿ƒμjh »aÉ≤ãdG
ájôFGõédG áaÉ≤ã˘dG ¬˘LGƒ˘J »˘à˘dG iô˘Ñ˘μ˘dG
.¿ƒª¶æªdG í°VhGC ɪc
»˘a åë˘Ñ˘dG ≈˘∏˘Y ¿ƒ˘cQɢ°ûª˘dG õ˘cqô˘˘jh
≥«˘≤˘ë˘à˘d á˘ã˘jó˘ë˘dG Ö«˘dɢ°S’
C Gh ¥ô˘£˘dG
™˘e π˘eɢ©˘à˘dG ≈˘∏˘Y á˘Ñ˘°SÉ˘æ˘ª˘dG IQó˘˘≤˘˘dG
äÉ«Ø˘«˘ch »˘æ˘Wƒ˘dG »˘aɢ≤˘ã˘dG êƒ˘à˘æ˘ª˘dG
á«YGóH’
E G äGQó≤dG RGôHGEh ¬©e πeÉ©àdG
¢ûbÉæj ɪc .»aÉ≤˘ã˘dG ô˘Ñ˘î˘dG º˘jó˘≤˘J »˘a
äÉ©eÉL ójóY øe ¿hóaGƒdG Qƒ°†ëdG
IóY ᫢eÓ˘YGE √ƒ˘Lh º˘¡˘æ˘«˘H ø˘e ø˘Wƒ˘dG
ä’ƒ˘ë˘à˘dG ô˘KGC ɢ¡˘˘æ˘˘ª˘˘°V ø˘˘e Qhɢ˘ë˘˘e
™e πeÉ©àdG ≈∏Y ôFGõédG »a á«eÓY’
E G
»aÉ≤ãdG ôÑîdG áMÉ°ùeh »˘aɢ≤˘ã˘dG ô˘Ñ˘î˘dG
äGƒ˘æ˘˘≤˘˘∏˘˘d »˘˘eÓ˘˘Y’
E G êƒ˘˘à˘˘æ˘˘ª˘˘dG »˘˘a
.»aÉ≤ãdG ΩÓY’
E G äÉjOÉ°üàbGh á«FÉ°†ØdG
É¡æ˘«˘H ø˘e Ió˘Y ÜÉ˘Ñ˘°S’
C ¬˘«˘∏˘Y ¢Vô˘©˘j
Oɢ©˘Ñ˘à˘°SGh ᢫˘˘aɢ˘≤˘˘ã˘˘dG Öî˘˘æ˘˘dG Üɢ˘«˘˘Z
è˘¡˘æ˘e Ö«˘«˘¨˘Jh ᢫˘ª˘«˘≤˘dG á˘eƒ˘¶˘æ˘˘ª˘˘dG
Ωƒ¡Øe í«£°ùJ Gòch …ƒªæàdG ΩÓY’
E G
.»aÉ≤ãdG ΩÓY’
E G
äÉ°SÉ«°ùdG ìÓ°UEG áÑ°SÉæªdÉH âMôàbGh
áªFÉb á«é«JGôà°SGE §£N ™°VƒH á«aÉ≤ãdG
᢫˘eÓ˘Y’
E G ᢫˘∏˘ª˘©˘dG Üɢ©˘«˘à˘˘°SG ≈˘˘∏˘˘Y
øe á«aÉ≤ãdG ø«eÉ°†ªdG »a Qɪãà°S’Gh
êƒàæª∏d ᢫˘LPƒ˘ª˘f è˘eGô˘H ™˘°Vh ∫Ó˘N
áeƒ¶æªdG ™e ÜÉéjÉEH πeÉ©àdGh »aÉ≤ãdG
…OÉ«Y ó«©°S ¬à¡L øe iô˘jh.᢫˘aɢ≤˘ã˘dG
á©eÉL øe áaô©ªdG ´ÉªàLG º∏Y PÉà°SGC
AÉ≤∏dG Gòg ∫ÓN (Ió«∏ÑdG) »°ù«fƒd »∏Y
»aÉ≤ãdG êƒàæ˘ª˘dG'' ¿Gƒ˘æ˘Y π˘ª˘M …ò˘dG
᢫˘Fɢ°†Ø˘˘dG äGƒ˘˘æ˘˘≤˘˘dG »˘˘a …ô˘˘FGõ˘˘é˘˘dG
»aÉ≤ãdG ΩÓY’
E G ¿GC ''᫪bôdG äÉμÑ°ûdGh
≈dGE êÉàëj πH á«Øë°U á°SQɪe ¢ù«d''
äÉ«LƒdƒHôãf’
C G IAGôb »a øμªJh IQÉ¡e
…ôFGõédG É橪àéªH ᢰUɢî˘dG ᢫˘aɢ≤˘ã˘dG
.''iôN’
C G äÉ©ªàéªdÉHh
Gòg »a ∞∏îJ …GC á«dhƒD°ùe ¿GC ôÑàYGh
ø«ªFÉ≤dG πc ≈∏˘Y á˘∏˘eɢc ™˘≤˘J ∫É˘é˘ª˘dG
øjòdG ájôFGõédG á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG ≈∏Y
≈∏Y Ghõcôj ¿GC -¬Ñ°ùM- ¢VhôتdG øe
™°Vh IQhô°V Gƒ˘©˘jh »˘aɢ≤˘ã˘dG ΩÓ˘Y’
E G
øe øμªj ɪ˘e ,»˘aɢ≤˘ã˘dG ø˘eÓ
C ˘d ó˘YGƒ˘b
π˘©˘é˘J á˘∏˘«˘°UGC á˘jô˘FGõ˘L á˘aɢ≤˘K º˘jó˘≤˘J
,¢ùeGC ºààNG AÉ≤d »a ¿ƒcQÉ°ûe ™ªLGC
ôÑY »aɢ≤˘ã˘dG ΩÓ˘Y’
E G ¿GC ≈˘∏˘Y ,á˘∏˘"Qƒ˘H
™°Vh Ö∏£˘à˘j á˘jô˘FGõ˘é˘dG äɢ«˘Fɢ°†Ø˘dG
»˘aɢ≤˘ã˘dG êƒ˘à˘æ˘ª˘∏˘d ᢫˘LPƒ˘ª˘˘f è˘˘eGô˘˘H
ΩÓ˘Y’
E G á˘eƒ˘¶˘æ˘ª˘d Ió˘˘jó˘˘L ᢢHQɢ˘≤˘˘eh
.»aÉ≤ãdG
»a ¿ƒ°üàîe ¿ƒãMÉHh IòJÉ°SGC í°VhGCh
»˘©˘ª˘˘°ùdGh ∫ɢ˘°üJ’
E Gh ΩÓ˘˘Y’
E G Ωƒ˘˘∏˘˘Y
≈≤à∏ªdG »˘a ´É˘ª˘à˘L’G º˘∏˘Yh …ô˘°üÑ˘dG
¿GC ,»˘aɢ≤˘ã˘dG ΩÓ˘YÓ
E ˘d ådɢã˘dG »˘æ˘Wƒ˘˘dG
äɢ«˘Fɢ°†Ø˘˘dG ô˘˘Ñ˘˘Y »˘˘aɢ˘≤˘˘ã˘˘dG ΩÓ˘˘Y’
E G
''OƒcôdG'' øe »˘fɢ©˘j …ò˘dG á˘jô˘FGõ˘é˘dG
ΩóY{h Qƒ¡ªédG äÉ©∏£àd ''»bôj ’{h
ó¡°ûªdG §«°ûæJh AGƒàMG ≈∏Y ''IQó≤dG
èeGôH ™°Vh Ö∏£˘à˘j ɢ«˘eÓ˘YGE »˘aɢ≤˘ã˘dG
áHQÉ≤eh »˘aɢ≤˘ã˘dG êƒ˘à˘æ˘ª˘∏˘d ᢫˘LPƒ˘ª˘f
.»aÉ≤ãdG ΩÓY’
E G áeƒ¶æªd IójóL
ᩢeɢL ø˘e ó˘Hɢ©˘dG á˘æ˘«˘μ˘°S äô˘Ñ˘à˘YGh
ábÓ£f’G øe ºZôdÉHh ¬fGC 3 áæ«£æ°ùb
ôFGõédG É¡Jó¡°T »àdG IóFGôdG á«eÓY’
E G
ΩÓYÓ
E d …ƒ°†©dG ¿ƒfÉ≤˘dG π˘j󢩢J 󢩢H
Rô˘aGC ɢª˘e …ô˘°üÑ˘dG-»˘©˘ª˘°ùdG ¿ƒ˘fɢbh
âæμªJ á«FÉ°†ØdG äGƒæ≤dG ójóY Qƒ¡X
á©HÉàeh ΩɪàgG øe Qób ÜÉ£≤à°SG øe
èeGôÑdG ¿GC ßMƒd ¬fGC ’GE ,É¡d øWGƒªdG
¿GC å«M .É¡à˘«˘ë˘£˘°ùH õ˘«q˘ª˘à˘J ᢫˘aɢ≤˘ã˘dG
ø˘e ô˘«˘ã˘c »˘ah -ɢ¡˘˘Ñ˘˘°ùM- ó˘˘gɢ˘°ûª˘˘dG
ɪe É≤ªYh á˘aɢ≤˘K ô˘ã˘cGC ¿ƒ˘μ˘j ¿É˘«˘M’
C G
∫ɪYGCh ∫Ée
™LGôàJ É«LƒdƒæμàdG ''ábÓªY'' º¡°SGC ᪫b
AGó©°üdG ¢ùØæàJ á«Hô©dG äÉ°UQƒÑdG
´ƒÑ°S’
C G ájÉ¡f ᫪dÉ©dG ¥Gƒ°S’
C G Oƒ©°U áLƒe »a ∑QÉ°ûàd á«Hô©dG á≤£æªdÉH á«°ù«FôdG º¡°S’
C G ¥Gƒ°SGC â°û©àfG
.ΩÉîdG §ØædG QÉ©°SGC ´ÉØJQG »a É°ùØæàe ¿hôªãà°ùªdG óLh å«M ,»°VɪdG
¢ù«ªîdG Ωƒj πé°ùªdG Gô¡°T
≈˘dGE Ωɢ©˘dG ô˘Fɢ°ùN ɢ°ü∏˘≤˘eh
.áĪdÉH 10,9
äÉcô˘°ûdG º˘¡˘°SGC äQó˘°üJh
ᢢ£˘˘°Sƒ˘˘à˘˘ª˘˘dGh Iô˘˘«˘˘¨˘˘˘°üdG
äÓeÉ©˘ª˘dG º˘ZQ Ö°SÉ˘μ˘ª˘dG
.IOɢ©˘dG »˘a ɢ¡˘«˘∏˘Y á˘∏˘jõ˘¡˘dG
ᢢcô˘˘°T º˘˘¡˘˘˘°SGC ä󢢢©˘˘˘°Uh
IOɢ˘«˘˘b º˘˘«˘˘∏˘˘©˘˘à˘˘˘d äGQɢ˘˘e’
E G
¢SGQ âæ˘˘ª˘˘°SGh äGQɢ˘«˘˘˘°ùdG
11,7h áĪdÉH 14,3 ᪫îdG
.Ö«JôàdG ≈∏Y áĪdÉH
á°UQƒÑdG äõ˘Ø˘b ,ô˘£˘b »˘ah
º¶©e Oƒ©°U ™e áĪdÉH 4,6
.áĪdÉH áKÓK øe ôãcGC º¡°S’
C G
π˘≤˘æ˘d ô˘£˘b º˘¡˘˘°SGC äõ˘˘Ø˘˘bh
è«∏îdGh áĪ˘dɢH 5,3 Rɢ¨˘dG
9,9 äɢ˘eó˘˘î˘˘∏˘˘d ᢢ«˘˘˘dh󢢢dG
ô°TƒDªdG ™ØJQG ɪ˘«˘a ,á˘Ä˘ª˘dɢH
ájô°üªdG á°UQƒÑ∏d »°ù«FôdG
≈fOGC øe Oƒ©«d áĪdÉH 3,2
.Gô¡°T 28 »a ¥ÓZGE
á°UQƒÑ˘dG äɢfɢ«˘H äô˘¡˘XGCh
≈dGE Üô©dG ø«∏eÉ©àªdG √ÉéJG
AGQóe óªY ø«M »a ,AGô°ûdG
Öfɢ˘˘˘˘˘L’
C G ≥˘˘˘˘˘˘jOɢ˘˘˘˘˘æ˘˘˘˘˘˘˘°üdG
.™«ÑdG ≈dGE ¿ƒjô°üªdGh
Oɢ˘ë˘˘˘JG º˘˘˘¡˘˘˘°SGC ä󢢢©˘˘˘°Uh
óë˘dɢH (»˘∏˘jɢHƒ˘e) ä’ɢ°üJG
áĪdÉH Iô°ûY ≠dÉ˘Ñ˘dG »˘eƒ˘«˘dG
≈˘dGE á˘cô˘°ûdG äOɢY ¿GC 󢢩˘˘H
øe ô«N’
C G ™HôdG »a á«ëHôdG
11 »∏jÉHƒe â≤≤Mh 2015.
∫Oɢ©˘j ɢ˘e …G ∫ɢ˘jQ ¿ƒ˘˘«˘˘∏˘˘e
áfQÉ≤e Q’hO ¿ƒ˘«˘∏˘e 2,93
∫ÉjQ QÉ«∏e 2,11 IQÉ°ùN ™e
.ΩÉY πÑb
™ØJô«d »HO º¡°SGC â°û©àfGh
≈dGE á˘Ä˘ª˘dɢH 5,2 ô°TƒDªdG
πbGC øY Gó©àÑe á£≤f 2757
Gô¡°T 28 »˘a iƒ˘˘à˘˘°ùe
¢ù«˘˘ª˘˘î˘˘dG Ωƒ˘˘j π˘˘é˘˘˘°ùª˘˘˘dG
º˘¶˘©˘e äõ˘Ø˘˘bh .»˘˘°Vɢ˘ª˘˘dG
áĪdÉH ø«æKG øe ôãcGC º¡°S’
C G
ôÑc’
C G »g ∫hGóJ ΩÉéMGC »a
.ΩÉ©dG Gòg
Iô˘°ûY ∂à˘HGQGC º˘˘¡˘˘°S õ˘˘Ø˘˘bh
ΩÉ©dG ôFÉ°ùN É°ü∏˘≤˘e á˘Ä˘ª˘dɢH
OGRh .áĪdÉH 3,2 ≈dGE »dÉëdG
á«fɪK ájQÉ≤©dG QɪYGE º¡°S
.áĪdÉH
4,3 »ÑXƒHGC ô°TƒD˘e ™˘Ø˘JQGh
ÉeOÉb á£≤f 3839 ≈dGE áĪdÉH
28 »˘a iƒ˘à˘°ùe ≈˘˘fOGC ø˘˘e
¢UÉHôjGE IôFÉW 114 …ôà°ûJ ¿GôjGE
»˘ª˘dɢY ™˘ª˘é˘J ∫hCG »˘a »˘fGô˘˘jE’G
™aQ ó©H ¿Gô¡W »a ∫ɪYC’G ∫ÉLôd
AGô°ûH áªà¡e ¿GôjEG ¿CÉH äÉHƒ≤©dG
.≠æjƒH øe IôFÉW 100 øe ôãcCG
ôjRh ø∏YG ,É°†jG π≤ædG ∫Éée »ah
᪫≤H ó≤Y ™«bƒJ »fGôj’G π≤ædG
ø˘˘˘«˘˘˘°üdG ™˘˘˘˘e Q’hO …Qɢ˘˘˘«˘˘˘˘∏˘˘˘˘e
𫨰ûJ »a AɢHô˘¡˘μ˘dG ΩGó˘î˘à˘°S’
¿Gô˘¡˘W ø˘«˘H äGQɢ£˘˘≤˘˘dG äÓ˘˘MQ
ó©Ñ˘Jh OÓ˘Ñ˘dG ¿ó˘e »˘fɢK ó˘¡˘°ûeh
ø˘˘Y ô˘˘à˘˘eƒ˘˘˘∏˘˘˘«˘˘˘c ∞˘˘˘dCG »˘˘˘dGƒ˘˘˘M
.᪰UɩdG
20
᫪dÉ©dG º¡°S’
C Gh §ØædG ´ÉØJQG ó©H
Apple âMGRGC ¥Gƒ°S’CGh ø«°üdG áeRGC
¿ƒ«∏jôàdG ¢TôY øY
¿hO Ée ≈dGE Apple É«LƒdƒæμàdG ábÓªY º¡°SGC ᪫b â©LGôJ
Ö≤˘Y Ωɢ ©˘ dG Gò˘ g ,Gkô˘ ¡˘ °T 15 ò˘ æ˘ e Iô˘ e ∫h’
C Q’hO ᢠĢ ˘ª˘ ˘dG
É¡˘H ÖÑ˘°ùJ »˘à˘dG ±hÉ˘î˘ª˘dGh ,¬˘Jó˘¡˘°T …ò˘dG Oɢë˘dG ¢VÉ˘Ø˘î˘f’G
º¡°ùdG øμd ,øjôªãà°ùªdG ≈∏Y ¿ƒØj’
B G ∞JGƒg äÉ©«Ñe ƒDWÉÑJ
…ƒ≤«d OÉY GQ’hO 95 äÉjƒà°ùe ¿hO Ée ≈dG π°Uh ¿Éc …òdG
º¡˘°SC’G ¬˘à˘«˘≤˘d …ò˘dG …ƒ˘≤˘dG º˘Yó˘dG ™˘e 100 `dG ¥ƒ˘a √õ˘cô˘ e
.á«μjôeC’G
ô©°S å«M øe ácô°û∏d π°†a’G ƒg 2015 πjôaG ô¡°T ôÑà©jh
,É«Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘à˘dG º˘¡˘°S’
C ∑Gó˘°Sɢf ô˘°TƒD˘e ≈˘∏˘Y ∫hGó˘à˘ª˘dG º˘¡˘°ùdG
»a ácô°û∏d á«bƒ°ùdG ᪫≤dG π°üàd ,GQ’hO 134,54 ≠∏H ø«M
.Q’hO QÉ«∏e 765 ≈dG IôàØdG ∂∏J
ô©°S ∫ƒ°Uh ≈∏Y IôàØdG ∂∏J »a ¿ƒægGôj ¿ƒdhGóàªdG ¿Éch
á«bƒ°ùdG ᪫≤dG ™aôj Ée ,ÉÑjô≤J GQ’hO 173,61 ≈dG º¡°ùdG
»˘a á˘cô˘°T ∫hGC ∂dò˘H í˘Ñ˘°üà˘d Q’hO ¿ƒ˘«˘∏˘jô˘ J ≈˘ dG ᢠcô˘ °û∏˘ d
.Q’hO ¿ƒ«∏jôàdG ɡફb ¥ƒØJ IóëàªdG äÉj’ƒdG
áeÓY ≈∏ZÉCc »°VɪdG ΩÉ©dG Apple ⪫qb ''¢ùHQƒa'' âfÉch
≈¡fGC ó˘≤˘a ,âjô˘à˘°S ∫hh ∫É˘Ø˘bGE Ö°ùë˘Hh.º˘dɢ©˘dG »˘a á˘jQɢé˘J
ÜQÉ≤J á«bƒ°S ᪫b ™e Q’hO 101,42 óæY ¬J’hGóJ º¡°ùdG
≈dG º¡°ùdG ™LGôJ ™e äQƒgóJ âfÉc »gh ,Q’hO QÉ«∏e 562,3
™˘ ˘ ˘bƒ˘ ˘ ˘e ¢ù°SƒD˘ ˘ ˘e iô˘ ˘ ˘ jh.Q’hO Qɢ ˘ ˘ «˘ ˘ ˘ ∏˘ ˘ ˘ e
554 đf
≈dGE Apple QGô£°VG ¿GC ¿hOQƒZ OƒJ TradingAnalysis.com
,IÉfÉ©˘ª˘dG ø˘e ó˘jõ˘ª˘dɢH ɢ¡˘d ÖÑ˘°ùà˘«˘°S ᢰü«˘NQ Qɢ©˘°SÉC˘H ™˘«˘Ñ˘dG
∂dP QÉ˘Ñ˘à˘YG ø˘e ô˘e’
C G ¬˘«˘∏˘Y hó˘Ñ˘j ó˘ b ɢ e ¢ùμ˘ Y ≈˘ ∏˘ Y ∂dPh
¢û«˘©˘Jh .º˘¡˘°S’
C G ø˘e ó˘jõ˘ª˘dG AGô˘°T á˘cô˘ °û∏˘ d í˘ «˘ à˘ J ᢠ°Uô˘ a
ójõªdG ≈£©J ¿GC Öéjh Ék«KQÉc ¿ƒμj ób Ék©°Vh ¬jGCôH Apple
ô°ùc GPGE ƒ¡a ,º¡°ùdG »ÑbGôe øe OóY Ö°ùëHh.Ωɪàg’G øe
≈dGE Qƒgóàj ób GOóée GkQ’hO 96 ¿hO Ée ≈dGE óYÉ°üdG √ÉéJ’G
êÉàfGE Apple ¢†Ø˘î˘Jo ¿GC ™˘bƒ˘à˘ ª˘ dG ø˘ eh.GkQ’hO 81 OhóM
™HôdG ∫ÓN áĪdÉH 30 áÑ°ùæH iPhone ∞JGƒg êPɪf çóMGC
≥∏b QÉKGC …òdG ôe’
C G ,¿hõîªdG ºcGôJ ÖÑ°ùH 2016 øe ∫hC’G
.ácô°ûdG ™e ¿ƒ∏eÉ©àj øjòdG ø«jƒ«°S’
B G øjOQƒªdG
øe âÑ˘∏˘W ó˘b âfɢc ᢫˘μ˘jô˘e’
C G ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘μ˘à˘dG á˘cô˘°T âfɢch
»ØJÉ¡d ¬JOóM …òdG êÉàf’
E G iƒà°ùe ≈∏Y áXÉØëªdG É¡jõ¡ée
√É≤≤M …òdG ≥MÉ°ùdG ìÉéæ∏d Gkô¶f ''¢ù∏H 6 ¿ƒØjGB{h ''6 ¿ƒØjGB''
¿GC ≈dGE êÉàf’
E G ¢†ØîH ¿’
B G º¡à¨∏HGC É¡æμdh ,»°VɪdG ΩÉ©dG »a
Ωƒ≤à°S Apple ¿G ôjQÉ≤˘J äô˘¡˘XGCh.¿hõ˘î˘ª˘dG ≥˘jƒ˘°ùJ º˘à˘j
ΩÉ©dG øe ∫h’
C G ™HôdG »a á«còdG ∞JGƒ¡dG øe É¡LÉàfG ¢†ØîH
ácô°ûdG º¡°S ≈∏Y §¨°V Ée ƒgh ,áĪdÉH 30 áÑ°ùæH »dÉëdG
√ò˘g â£˘¨˘ °V å«˘ M ,ɢ Wƒ˘ Ñ˘ g Q’hO 100 äÉjƒà°ùe ô˘°ùμ˘«˘d
iPhone`dG ∞JGƒg AGõL’ ᢩ˘æ˘°üª˘dG äɢcô˘°ûdG ≈˘∏˘Y QÉ˘Ñ˘N’G
áĪdÉH 60 `dG ÜQÉ≤j Ée πãªj …òdGh ,ácô°û∏d RôH’G èàæªdG
ΩÉY Q’hO QÉ«∏e 1,5 øe Apple äÉ©«Ñe äQƒ£Jh.É¡MÉHQG øe
»a Q’hO QÉ«∏e 74,6 RhÉéàJ á«°SÉ«b äÉjƒà°ùe πé°ùàd 2003
≈∏YGC ¿ƒ˘Ø˘j’G Rɢ¡˘L äɢ©˘«˘Ñ˘e ⨢∏˘Hh2015. ø˘e ∫h’
C G ™˘ Hô˘ dG
≠∏Ñàd 2015 ø˘e ∫h’
C G ™˘Hô˘dG »˘a ¥Ó˘W’G ≈˘∏˘Y ɢ¡˘ Jɢ jƒ˘ à˘ °ùe
21,4 OÉÑj’G RÉ¡L äÉ©«Ñe â¨∏H ɪæ«H ,RÉ¡L ¿ƒ«∏e 74,47
¿ƒ«∏e 5,52 ¢TƒàæcɪdG RÉ¡L äɢ©˘«˘Ñ˘e â∏˘°Uhh Rɢ¡˘L ¿ƒ˘«˘∏˘e
.RÉ¡L
øe ácô°û∏d π°†a’G ƒg »°VɪdG ΩÉ©dG øe πjôaG ô¡°T ôÑà©jh
º˘¡˘°S’
C ∑Gó˘°Sɢ f ô˘ °TƒD˘ e ≈˘ ∏˘ Y ∫hGó˘ à˘ ª˘ dG º˘ ¡˘ °ùdG ô˘ ©˘ °S å«˘ M
á˘ª˘«˘≤˘ dG π˘ °üà˘ d ,Q’hO 134,54 ≠˘∏˘H ø˘«˘M ,ɢ«˘Lƒ˘dƒ˘æ˘ μ˘ à˘ dG
øμd ,Q’hO QÉ«∏e 765 ≈dG IôàØdG ∂∏J »a ácô°û∏d á«bƒ°ùdG
™LGôJ ≈dG äOGC ¢UÉN πμ°ûH ø«°üdG áeRGCh ¥Gƒ°S’
C G äÉ©LGôJ
.»°VɪdG á«∏jƒLô¡°T ôNGhGC òæe É°Uƒ°üN º¡°ùdG
»a GkôªJƒDe Apple ó≤©J ¿GC ™bƒàªdG øe ,ôN’
B G ÖfÉédG »a
É¡æe Ió˘jó˘L äɢé˘à˘æ˘e Ió˘Y ø˘Y ¬˘«˘a ∞˘°ûμ˘J π˘Ñ˘≤˘ª˘dG ¢SQɢe
º«eÉ°üJ ∑Éæ˘g ¿ƒ˘μ˘«˘°Sh 3Pad Airh iphone 5se ∞˘Jɢg
IójóL áî°ùf ≥∏£J ¿GC πÑb á«còdG áYÉ°ù∏d IójóL QhÉ°SGCh
ƒgh ,ócƒDe ô«Z ¢SQÉe ôªJƒDe øμd ,ôѪàÑ°S ôªJƒDe »a Ék«∏c
.GõgÉL iPad Air3 øμj ºd ∫ÉM »a AɨdÓ
E d á°VôY
É¡àYÉ°ùd ójóL º«eÉ°üJ §N ácô°ûdG ≥∏£J ¿GC Qô≤ªdG øeh
øe ™°ShGC äGQÉ«N í«àj Ée ,QhÉ°SÓ
C d ¿GƒdGC IóY Ωó≤Jh á«còdG
.Ék«∏c IójóL OGƒe øe áYƒæ°üe QhÉ°SGC ≥∏£à°S ɪc ,á«dÉëdG
øY ø∏©à˘°S Apple ¿ÉEa ,á«éeôÑdG äÉéàæ˘ª˘dG 󢫢©˘°U ≈˘∏˘Yh
…òdG WatchOS 2.2 ójóédG áYÉ°ùdG 𫨰ûJ Ωɶf ¥ÓWGE
.§FGôîdG ≈dGE IójóédG ÉjGõªdGh äÉãjóëàdG øe ójõªdG Ö∏éj
â¨∏H ,á«©HôdG á«dɪdG É¡éFÉàf øY ácô°û∏d ¿ÓYG ôNGB »ah
ɢ¡˘MɢHQGCh Q’hO Qɢ«˘∏˘e 51,5 ™˘HGô˘dG ™˘Hô˘∏˘d á˘cô˘°ûdG ó˘FGƒ˘Y
.Q’hO QÉ«∏e 11,1 ≈dG â∏°Uh á«aÉ°üdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
≠æjƒ˘H á˘Yƒ˘ª˘é˘e ™˘e äɢ°VhÉ˘Ø˘e
ÖÑ˘˘°ùH ¿B’G ≈˘˘à˘˘M ᢢ«˘˘˘μ˘˘˘jô˘˘˘e’G
äÉj’ƒ˘dG ™˘e ¢VhÉ˘Ø˘à˘∏˘d π˘cɢ°ûe
π˘Fɢ°Sh äô˘cP å«˘M ,Ió˘˘ë˘˘à˘˘ª˘˘dG
á˘fGõ˘î˘dG IQGRh ¿G ᢫˘fGô˘˘jEG ΩÓ˘˘YG
󢢩˘˘H í˘˘ª˘˘˘°ùJ º˘˘˘d ᢢ˘«˘˘˘μ˘˘˘jô˘˘˘e’G
äÉcô°ûdGh ≠æjƒH ø«H äÉ°VhÉتH
»˘fGô˘j’G ô˘jRƒ˘dG ø˘μ˘d ,᢫˘fGô˘˘j’G
…ô˘˘é˘˘à˘˘°S √OÓ˘˘H q¿CG ≈˘˘∏˘˘˘Y Oóq˘˘˘°T
.ó«cCÉàdÉH ≠æjƒH ™e äÉ°VhÉØe
¿ÓYEG ɢ¡˘Ñ˘cGh äɢë˘jô˘°üà˘dG √ò˘g
¿óªdG AÉæHh ¥ô£dG ôjRh ÖFÉf øe
»˘fɢMhQ Ωƒ˘≤˘j ¿G ¢Vô˘à˘Ø˘j ¿É˘ch
,»°VɪdG ôѪaƒf »a á∏MôdG √ò¡H
≈∏Y IQÉjõdG Aɨ˘d’ ô˘£˘°VG ¬˘æ˘μ˘d
ådɢã˘dG »˘a ¢ùjQɢH äGAGó˘à˘YG ô˘KG
.¬°ùØf ô¡°ûdG øe ô°ûY
õ«qM …hƒædG ¥ÉØJ’G ∫ƒNO íª°Sh
™aôH ´ƒÑ°SG øe ôãcG πÑb ò«ØæàdG
ɢ°Uƒ˘°üNh ᢫˘dhó˘dG äɢHƒ˘˘≤˘˘©˘˘dG
á°VhôتdG á«HhQh’Gh á«μjôe’G
¿GôjG ™æªJ âfÉch ,ÉeÉY 36 òæe
.IójóL äGôFÉW AGô°T øe
…CG ô˘˘é˘˘J º˘˘d ¬˘˘fG …ó˘˘fƒ˘˘NG ∫ɢ˘˘bh
º˘˘¡˘˘˘°SGC º˘˘˘¶˘˘˘©˘˘˘e âaɢ˘˘©˘˘˘Jh
»˘˘à˘˘dG äɢ˘jhɢ˘ª˘˘«˘˘chô˘˘à˘˘Ñ˘˘dG
§˘Ø˘æ˘dG Qɢ©˘°SGC ɢ¡˘H âØ˘°üY
áæ°ùdG á˘jGó˘H ò˘æ˘e á˘Ø˘«˘©˘°†dG
2,6 ´É£≤˘dG ô˘°TƒD˘e ™˘Ø˘Jô˘«˘d
.áĪdÉH
ᢢ˘cô˘˘˘°ûdG º˘˘˘¡˘˘˘°S ™˘˘˘Ø˘˘˘JQGh
äɢ˘Yɢ˘æ˘˘°ü∏˘˘d ᢢ˘jOƒ˘˘˘©˘˘˘°ùdG
ô˘˘Ñ˘˘cGC (∂Hɢ˘°S) ᢢ«˘˘˘°Sɢ˘˘°S’
C G
3,2 äÉjhɪ˘«˘chô˘à˘H á˘cô˘°T
,»d ∫ÉjQ 63,92 ≈dGE áĪdÉH
ó©H GQ’hO 17,04 ∫OÉ©j Ée
.∫ÉjQ 67,26 ¢ùe’ ¿GC
∫ɪY’
C G èFÉàf º°Sƒe ≈¡àfGh
øμd á˘jOƒ˘©˘°ùdG »˘a ɢ«˘ª˘°SQ
πÑb âæ∏YGC äÉcô°ûdG ¢†©H
¥Gƒ˘°SGCh §˘Ø˘æ˘˘dG 󢢩˘˘°üj ¿GC
º¡°S õØbh ᫪dÉ©dG º¡°S’
C G
5,9 »˘˘ë˘˘LGô˘˘dG ±ô˘˘°üe
∂æ˘˘Ñ˘˘dG ø˘˘∏˘˘˘YGCh .ᢢ˘Ä˘˘˘ª˘˘˘dɢ˘˘H
»˘aɢ°U ´É˘˘Ø˘˘JQG »˘˘eÓ˘˘°S’
E G
Ωɢ©˘dG ø˘e ™˘HGô˘dG ™˘Hô˘dG í˘HQ
≥≤ë«d áĪdÉH 28,2 »°VɪdG
∫OÉ©j Ée …G ∫ÉjQ QÉ«∏e 1,59
ɪæ«H ,Q’hO ¿ƒ«∏e 519,6
QÉ«∏e 1,67 ¿ƒ∏∏ëªdG ™bƒJ
.∫ÉjQ
G.¥ ¯
áĪ˘dɢH Iô˘°ûY âfô˘H 󢩢°Uh
π«eôÑ∏d GQ’hO 32,18 ≈dGE
ø˘«˘∏˘eɢ©˘à˘ª˘dG á˘YQɢ˘°ùe ™˘˘e
¢VÉ˘Ø˘î˘fG ≈˘∏˘Y ø˘«˘æ˘gGô˘ª˘˘dG
.QÉ©°S’
C G
º˘˘¡˘˘°S’
C G ô˘˘˘°TƒD˘˘˘e ™˘˘˘Ø˘˘˘JQGh
OQófÉà°S »°SÉ«≤dG á«μjôe’
C G
áĪdÉH ø«æKG 500 RQƒH ófG
᫢Yƒ˘Ñ˘°SGC Ö°Sɢμ˘e π˘é˘°Sh
á˘jGó˘˘H ò˘˘æ˘˘e ≈˘˘dh’
C G Iô˘˘ª˘˘∏˘˘d
ô˘˘°TƒD˘˘e 󢢩˘˘°Uh
2016
∫hO π˘˘˘μ˘˘˘˘d …GB.»˘˘˘˘°S.¢SG.ΩG
.áĪdÉH 2,7 ºdÉ©dG
…Oƒ˘©˘°ùdG ô˘°TƒD˘ª˘dG Ωó˘˘≤˘˘Jh
á£≤f 5612 ≈dGE áĪdÉH 2,7
øe πbGC iƒà°ùe π¶j ¬æμd
222 QGó≤ª˘H ᢰù∏˘é˘dG IhQP
ᢢLƒ˘˘˘e ä󢢢≤˘˘˘ah .ᢢ˘£˘˘˘≤˘˘˘f
»˘a º˘Nõ˘dG ¢†©˘˘H Oƒ˘˘©˘˘°üdG
Ωɢ«˘b ™˘e äÓ˘eɢ©˘ª˘dG ô˘˘NGhGC
»æéd ™«˘Ñ˘dɢH ø˘jô˘ª˘ã˘à˘°ùª˘dG
âÑ˘KGC ɢ˘ª˘˘e ,ᢢ©˘˘jô˘˘°S ìɢ˘HQGC
ób º¡°S’
C G ¿ÉCH áYÉæ≤dG ÜÉ«Z
.ÉØ£©æe äRÉàLG
≠æjƒH øe IôFÉW 100`H áªà¡e
™e á≤Ø°üdG ¿CG ø∏YCG ¿É°TÉc ¬jôîa
É¡æe IôFÉW 127 πª°ûJ ¢UÉHôjEG
á b Ó ª © d G A 3 8 0 ä G ô F É W » f É ª˘ K
,2019 »˘a ɢ¡˘ª˘«˘∏˘°ùJ …ô˘˘é˘˘«˘˘°S
A350. RGôW øe IôFÉW 16h
ájQÉéJ á≤Ø°U øY ¿ÓYG ∫hCG Gògh
¿GôjG øY äÉHƒ≤©dG ™aQ òæe ᪡e
¥ÉØJ’G ∫ƒNO ó©H »ØfÉL 16 »a
.ò«ØæàdG õ«qM »fGôj’G …hƒædG
É¡æeh É«dÉ£jG ≈dG »fÉMhQ ¬LƒJh
᫪°SQ IQÉjR ∫hG »a É°ùfôa ≈dG
.¿GôjG ádõY AÉ¡àfG ó©H ÉHhQh’
Gó˘≤˘Y ™˘bƒ˘à˘°S ɢ¡˘fCG ¿Gô˘jEG âæ˘∏˘˘YCG
∫ÓN ¢UÉHôjG IôFÉW 114 AGô°ûd
≈dG »fÉMhQ ø°ùM ¢ù«FôdG IQÉjR
Aɢ˘©˘˘HQC’G Ωƒ˘˘j IQô˘˘≤˘˘ª˘˘dG ɢ˘°ùfô˘˘a
ɢ¡˘eɢª˘à˘gEG ø˘Y á˘Ø˘°Tɢc ,π˘Ñ˘≤˘ª˘˘dG
øe IôFɢW 100 ø˘e ô˘ã˘cCG AGô˘°ûH
.≠æjƒH
¢SÉÑY »fGôj’G π≤ædG ôjRh ø∏YGh
™˘e ó˘≤˘©˘dG ™˘«˘bƒ˘˘J ø˘˘Y …ó˘˘fƒ˘˘NG
áª˘«˘b í˘°Vƒ˘j º˘d ¬˘æ˘μ˘d ,¢UɢHô˘jEG
ô˘jRh ÖFɢf ø˘μ˘d ,¬˘Jó˘e hG ó˘≤˘©˘dG
ô¨°UCG »fGôjE’G ¿óªdG AÉæHh ¥ô£dG
21
QÉ¡°TGE
¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH ≥«KƒàdG Öàμe
ø«£°ù∏a ´QÉ°T 27 IóY ôªY PÉà°S’G
048-54-31-70 :∞JÉ¡dG
IOhóëªdG á«dhƒD°ùªdG äGP ácô°ûdG
'' AÉæÑ∏d áeÉ©dG ádhÉ≤ªdG äÉeóN ÉÑ«Lƒc'':Iɪ°ùªdG
(ô≤e ô««¨J ) »°SÉ°SGC ¿ƒfÉb πjó©J
¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH ≥«KƒàdG Öàμe
ø«£°ù∏a ´QÉ°T 27 IóY ôªY PÉà°S’G
048-54-31-70 :∞JÉ¡dG
IOhóëªdG á«dhƒD°ùªdG äGP ácô°T ¢ù«°SÉCJ
''QhGC ∂«eGô«°S ∞jQ'':Iɪ°ùªdG
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
AGó````````````````f
ø˘e Êɢ©˘j á˘æ˘°S 34 ôª˘©˘dG ø˘e ≠˘∏˘Ñ˘j Üɢ°T
Ö∏£àj Ú©dG ᫢μ˘Ñ˘°T iƒ˘à˘°ùe ≈˘∏˘Y ¢Vô˘e
…󢫢°ùH ≥˘«˘Kƒ˘ à˘ dG Öà˘ μ˘ ª˘ H Qô˘ ë˘ e ó˘ ≤˘ Y ÖLƒ˘ ª˘ H
¿É˘μ˘jô˘°T Qô˘b π˘é˘ °ùe 2016/01/21 »˘a ¢SÉ˘Ñ˘©˘ ∏˘ H
áeÉ©˘dG á˘dhɢ≤˘ª˘dG äɢeó˘N É˘Ñ˘«˘Lƒ˘c'''' Ω Ω P á˘cô˘°ûdG
…ó«°S øe ô≤ªdG ô«˘«˘¨˘à˘H √Ó˘YGC IQƒ˘cò˘ª˘dG '' Aɢæ˘Ñ˘∏˘d
≈dGE ¿Éæ«°S øH ∂∏e ´QÉ°T 11 ôeÉY »æH »M ¢SÉÑ©∏H
ôjòf ´QÉ°T 06 ºbQ ôeÉY »æH »M ¢SÉÑ©∏H …ó«°S
.çQÉëdG øHGE
»°SÉ°S’
C G ¿ƒfÉ```````````````≤dG øe 04 IOɪdG âdóY Gò¡Hh
ô««¨J ¿hóH »bÉÑdG **
»˘æ˘Wƒ˘dG õ˘cô˘ª˘dɢH ó˘≤˘©˘dG Gò˘g ø˘e ¿É˘à˘î˘°ùf âYOhGC
.¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH …QÉéàdG πé°ù∏d
≥KƒªdG ` ¿ÓYÓ
E d
…󢫢°ùH ≥˘ «˘ Kƒ˘ à˘ dG Öà˘ μ˘ ª˘ H Qô˘ ë˘ e ó˘ ≤˘ Y ÖLƒ˘ ª˘ H
¢ù«°SÉC˘J º˘J π˘é˘°ùe ,2016 ôjɢæ˘j 21 »a ¢SÉ˘Ñ˘©˘∏˘H
∞jQ '' Iɢª˘°ùª˘dG IOhó˘ë˘ª˘dG ᢫˘dhƒD˘°ùª˘dG äGP á˘cô˘°T
ƒ∏jG (¿Gôgh) áeôμdÉH Égô≤e øFÉμdG ''QhGC ∂«eGô«°S
,äÉWÉ°ûædG á˘≤˘£˘æ˘e 08 º˘ ˘bQ ᢠ˘ª˘ ˘°ùb 04 ºbQ
»a :É¡Yƒ°Vƒe êO 200.000.00 `H OóM : ∫ɪ°SGCôdG
IQɢé˘J ` Aɢæ˘Ñ˘dG OGƒ˘ ª˘ d ᢠFõ˘ é˘ à˘ dɢ H IQɢ é˘ J ` IQɢ é˘ J
π˘c ≈˘∏˘Y ™˘Fɢ°†Ñ˘ dG π˘ ≤˘ f ` Aɢ æ˘ Ñ˘ dG OGƒ˘ ª˘ d ᢠ∏˘ ª˘ é˘ dɢ H
. äÉaÉ°ùªdG
,áæ°S 99 :IóªdG
™e IOhóëe ô«Z Ióªd º«gGôHG ∞jQ ó«°ùdG :ô«°ùªdG
.äÉ£∏°ùdG ™°ShGC
»˘æ˘Wƒ˘dG õ˘cô˘ª˘dɢH ó˘≤˘©˘dG Gò˘g ø˘e ¿É˘à˘ î˘ °ùf âYOhGC
.¢SÉÑ©∏H …ó«°ùH …QÉéàdG πé°ù∏d
≥KƒªdG ` ¿ÓYÓ
E d
≥KƒªdG »fÉbQ ºLÉf PÉà°S’
C G Öàμe
(2736) (ôFGõédG ) ìGôL ¢TÉÑH
≥KƒªdG »fÉbQ ºLÉf PÉà°S’
C G Öàμe
(2736) (ôFGõédG ) ìGôL ¢TÉÑH
IóYÉ````°ùe Ö`````∏W
(≈dh’
C G Iô°ûædG ) ájQÉéJ IóYÉb áÑg
(≈dh’
C G Iô°ûædG ) ájQÉéJ IóYÉb áÑg
21 »˘a Öà˘μ˘ª˘dɢH Qô˘M ó˘≤˘Y ÖLƒ˘ª˘H
ôeÉY êÉM :ó«°ùdG Ögh ,2016 »ØfÉL
ô˘ª˘YG êɢM :ó˘ «˘ °ùdG ¬˘ æ˘ HGE ≈˘ dGE ó˘ ª˘ ë˘ e
,Ωɢª˘M) IQɢé˘à˘∏˘d ¢UɢN ô˘é˘à˘e ∫ɢª˘ c
¢TɢH á˘jó˘∏˘H º˘«˘∏˘bEɢH ø˘ Fɢ μ˘ dG (ᢠfƒ˘ °U
¢TÉH ,ìɢHO ᢫˘fhɢ©˘J ´Qɢ°T 48 ìGô˘ L
ºjƒ≤àH ∂dPh (ôFGõédG áj’h ) ìGôL
(êO 1.000.000.00) √Qób
ió˘ d äó˘ Lh ¿GE äɢ °VGô˘ à˘ Y’G Ωó˘ ˘≤˘ ˘J
∫ÉL’
B G »a √ÉfOGC ™bƒªdG PÉà°S’
C G Öàμe
.á«fƒfÉ≤dG
¿ÓYÓ
E d
21 »˘a Öà˘μ˘ª˘dɢH Qô˘M ó˘≤˘Y ÖLƒ˘ª˘H
ôeÉY êÉM :ó«°ùdG Ögh ,2016 »ØfÉL
ô˘ ª˘ YGC êɢ M ó˘ «˘ °ùdG ¬˘ æ˘ HGE ≈˘ dGE ó˘ ª˘ ë˘ e
á£ëe) IQÉéà˘∏˘d ¢UɢN ô˘é˘à˘e ô˘Ø˘©˘L
¢TɢH á˘jó˘∏˘H º˘«˘∏˘bÉE˘H ø˘Fɢ μ˘ dG (π˘ °ù¨˘ dG
,π«îædG »M ´QÉ°T Ü 48 ºbQ ìGôL
∂dPh (ô˘ FGõ˘ é˘ dG ᢠj’h ) ìGô˘ L ¢Tɢ H
(êO 1.000.000.00) √Qób ºjƒ≤àH
ió˘ d äó˘ ˘Lh ¿GE äɢ ˘°VGô˘ ˘à˘ ˘Y’G Ωó˘ ˘bG
∫ÉL’
B G »a √ÉfOGC ™bƒªdG PÉà°S’G Öàμe
.á«fƒfÉ≤dG
¿ÓYÓ
E d
É¡d IóYÉ°ùŸG ójóe ¤GE ¿É°ùM’
E G …hP (Ü.Ω) Ió«°ùdG ƒYóJ
.Úæ°ùÙG ôLGC ™«°†j ’ ¬∏dGh É¡«∏Y ¬H ¿hOƒéj ÉÃ
äGƒæ°S 10 ɪ˘gô˘ª˘Y Rhɢé˘à˘j ’ Ú∏˘Ø˘£˘d ΩGC (Ü.Ω) I󢫢°ùdG
’h º∏¶e ƒÑb ‘ øμ°ùJ É¡f’
C ∂dPh ƒHôdG ¢Vôe øe ¿É«fÉ©j
¬LƒàJ É¡fÉEa Gòd ,á°Tôa’
C Gh á«£Z’
C G É¡«a Éà A»°T …GC ∂∏à“
øe ∞«Øîà∏d É¡d ¿ƒYÈàj ¿GC Úæ°ùÙG øe É¡JGƒNGCh É¡fGƒN’
E
.ÉgÓØW É¡H ´ôéàj »àdG Ω’’
C Gh ájQõŸG É¡àdÉM
:»J’
C G ºbôdÉH ∫É°üJ’
E G IóYÉ°ùŸG ój ójôj øŸh
AGó````````````````f
≥KƒªdG »fÉbQ ºLÉf PÉà°S’
C G Öàμe
(2736) (ôFGõédG ) ìGôL ¢TÉÑH
ø˘e ≠˘ ∏˘ Ñ˘ J ᢠHɢ °T Qɢ é˘ ë˘ ∏˘ H IÉ````````«˘ M
‘ äÉgƒ°ûJ øe ÊÉ©J ,áæ°S 30 ôª©dG
ø˘ e ¥hô˘ ë˘ H ɢ ¡˘ à˘ Hɢ °UGE ô˘ KGE ,¬˘ Lƒ˘ ˘dG
øe πc ¤GE ¬˘Lƒ˘à˘J á˘ã˘dɢã˘dG á˘LQó˘dG
܃˘ ˘∏˘ ˘≤˘ ˘dG …hP ¤GEh »˘ ˘M Òª˘ ˘ °V ¬˘ ˘ d
≈∏Y É¡JóYÉ°ùŸ Ú«æ°ùÙGh ᪫MôdG
ɪc É¡àØ∏μJ á«MGô˘L ᢫˘∏˘ª˘Y AGô˘LGE
‘ hQƒ˘ ˘ j ±’GB 7 `H AÉ˘Ñ˘W’
C G ɢ gQó˘ b
.¢ùfƒàH IOÉ«Y
¬∏qdG ≈∏Y ™«ª÷G ôLGCh
: Iɪ°ùªdG Ω Ω P P h h ¢T P Ω
''â°ù«d …ÓH ''
¿É˘μ˘ª˘dɢH ΩOɢ N ô˘ Ģ H ᢠjó˘ ∏˘ H :ɢ gô˘ ≤˘ e
'' πëe á«aÉ©dG ¿ÉæL »M 36 ≈ª°ùªdG
(ôFGõédG ) »°VQ’
C G ≥HÉ£dG {GC
êO 100.000.00 :É¡dɪ°SGCQ
»˘æ˘H »˘M ¢SÉ```````Ñ˘©˘∏˘H …󢫢°S :»˘Yɢª˘à˘ L’G ô˘ ≤˘ ª˘ dG
¿Éæ«°S øH ∂∏e ´QÉ°T 11 ôeÉY
êO 200.000.00 :»YɪàL’G ∫ɪ°SGCôdG
øeÉ``ædG ájôb :¿Gƒ```æ©dG
IôjƒÑdG ähõZÉJ ájó∏H
0549 34 78 97 :∞JÉ¡dG
ô«°ùe ø««©J
»a Öàμ˘ª˘dɢH Qô˘ë˘e ó˘≤˘Y Ö````````Lƒ˘ª˘H
:ó«°ùdG ø«˘«˘©˘J º˘J 2016 »Ø˘fɢL 19
ô«°ùe ¬àØ°üH ≈Ø£°üe º«∏°S ¢Thô«ªY
ô˘«˘Z Ió˘ª˘d ᢰù°SƒD˘ª˘∏˘d (∂jô˘ °T ô˘ «˘ Z )
Oƒ˘ ª˘ M :󢫢°ù∏˘d É˘Ø˘ ∏˘ N ∂dPh IOhó˘ ë˘ e
.¬eÉ¡e øe π«≤à°ùªdG óªMGC ó«°S
¿ÓYÓ
E d
πLÉ````````````Y AGó```f
䃟G ô£N øe »à∏FÉY Ghò≤fGC
iƒà°ùe ≈∏Y å«ÑÿG ¿É£∏°ùdG ¢Vôe øe ÊÉ©J áLhõdG á°†jôe á∏eÉc á∏FÉY
Ω’GB ÚH §ÑîàJ ¢TGôØdG áëjôW á∏jƒW IÎa òæe É¡∏©L …òdG ôe’
C G áfÉãŸG
É¡JÉæH ióMGE Gòch ,∫ÉØWGC á©HQ’
C ΩGC »gh ¬JhÉ°ùbh ô≤ØdG äÓjhh ¢VôŸG
,á«MGôL á«∏ªY AGôLGE Ö∏£J É¡fÉæ°S’ IóbÉa iôNGCh ,ΩódG ô≤a øe ÊÉ©J
,πNO …GC º¡jód ¢ù«d ,á«dÉé©à°SG á«MGôL á«∏ª©d êÉàëj ¢†jôe πØWh
≈∏Y É¡FÉμH IÌc øeh º¡«∏Y É¡Jô°ùM øe ºgóæY IóLGƒàŸG É¡JɪM Gòch
á«∏ª©d êÉà– É¡fCG í°VhGC Ö«Ñ£dG ≈∏Y É¡°VôY óæYh ,ô°üÑdG äó≤a º¡àdÉM
.Égô°üH ó«©à°ùàd á«MGôL
¬∏qdÉH ’GE Iƒb ’h ∫ƒM ’
0775 87 17 34 :∞JÉ¡dG
áØ˘∏˘μ˘J (ø˘≤˘M 3) AGhO ò``````NGC ¬```æ˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘˘e
êO150.000.00 É¡æe IóMGƒdG
᪫˘Mô˘dG ܃˘∏˘≤˘dG …hP ø˘e Ö∏˘£˘jh ƒ˘Lô˘j
É¡FGô°T øe øμªà«d ¬JóYÉ°ùe
0778 46 46 65 :∞JÉ¡dG
07.76.65.65.60
AGó````````````````f
3 ô˘°Sɢj π˘ Ø˘ £˘ dG »˘ fɢ ©˘ j
ɢ æ˘ «˘ Ñ˘ °S'' ΩQh ø˘ e äGƒ˘ ˘æ˘ ˘°S
¬˘«˘∏˘ª˘ Y ¬˘ eõ˘ ∏˘ jh ''Gô˘ «˘ Ø˘ H
Ö«˘ Ñ˘ W ó˘ ˘æ˘ ˘Y ᢠ˘«˘ ˘MGô˘ ˘L
.¢ùfƒàH »FÉ°üNGC
∞˘«˘dɢμ˘J á˘ª˘«˘Mô˘dG ܃˘∏˘≤˘dG …hP ø˘e ¬˘à˘∏˘FɢY Ö∏˘ £˘ Jh
.á«∏ª©dG
.¬∏dG ≈∏Y ºgôLGCh
0777-26-46-19 :∞JÉ¡dG
π```````LÉY AGó``````f
»``M ô«ª°V ¬d øe πc ≈dGE ¬``````LƒJGC
äÉ°Uƒëa AGô`LGE »a »àæHG óYÉ°ùj ¿GC
EEG / IRM ´ƒ˘f ø˘e á```````«˘ Ñ˘ W
᢫˘∏˘ª˘©˘ dG AGô˘ LGE ø˘ e ø˘ μ˘ ª˘ à˘ J ≈˘ à˘ M
.á«MGôédG
AÉ≤aQ øe ¬∏qdG ºμ∏©éj ¬∏qdG AÉ`````````°ûfG
º```````∏°Sh ¬«˘∏˘Y ¬˘∏q˘dG ≈˘∏˘°U ó`````````ª˘ë˘e
.á```æédG »a
¿Éª«∏°S : º°S’
E G
IOÉ`````b :Ö≤∏dG
070.97.27.98
S :OG
H º«∏°
óYGE
ÜÉ©dGC
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
Qƒμ
ô````°ùdG á`````ª∏c
≥HÉ°ùdG Oó©dG ∫ƒ∏M
√ÉfOGC ∫hóédG »a áfhóªdGh á«dÉàdG äɪ∏μ∏d áfƒμªdG ±hôëdG Ö£°TG
:∞jô©àdG OÉéjGE øe øμªàJ ≈àM
: ájô°ùdG áª∏μdG
ÉfGC ÉàfÉ°S ƒ«fƒ£fGC
᫪¡°ùdG äɪ∏μdG
`g Ü O
± Ü Q
ä ì
G
¢U
ä … ±
G R h
Ω
O
¥
¿
ç
G
h
Ω
G
G
i ¢S
¿
…
G
G
Q
G
R
O
∫ …
¿
¥ Ü
ê
Ω
∑ ¢U ê
¢S Ü Q
ì
∫
`g ∫
∫
¥
G
G
…
G
∫
Ü ∫
Q
∞ëàe ` Gõ«H êôH ` ô°üædG ¢Sƒb
Q ±
Ü
G
¿
`g
` IQÉæe ` áÑ°ü≤dG ` ôaƒ∏dG
∫
G
¿
G
Ü
ôÑëdG º∏b ™æ°U øe ∫hGC
:äÉ````ª∏μdG
`g Ü ¢S ì ì
ê Q Ü ∫ ä
G
:∞jô©àdG
G
≥FGóM ` πëe êÉJ ` ájQóæμ°S’
E G
… Ü ¢U ì
Ω
Æ
∫
Q
¿
` Gõ«H êôH ` ájôëdG ∫ÉãªJ ` πHÉH
`g
´
G
¢S
.¿ÉH ≠«H ` áYÉ°S
áaô©ªdG ¿Éà°ùH
Ωƒ«dG áªμM
ôªædG
á©WÉ≤àªdG äɪ∏μdG
- É«≤aG »©aÉ°ûdG 1 ∞«°ùdG ` ∫GQ 2 ¥Q ` ôe ` á≤∏M 3 »H ` ∞««c ` ñh4 ô≤°S ` ÉfÉZ5 »eGC ` ôgGƒL 6 ¿É°ùMGE ` ± ± 7 êÉLGC ` ôHh8 ¥hQÉØdG ` óf 9 `gGC ` ºL ` ÖMQ 10 -
á©WÉ≤àªdG äɪ∏μdG
ÉjOƒªY
É«≤aGC
≥∏WGC Ö≤d ` ôÑîdG Üòqc 1 …ô˘˘˘˘°üY ∑QOGC ø˘˘˘˘e ≈˘˘˘˘˘∏˘˘˘˘˘Y
ΩÓ°S’
E Gh á«∏gÉédG
ôÑN ` ´ƒÑ°S’
C G ΩÉjGC øe 2 ` IQó≤ªdG ΩóY ` (Ω) Ö©àj3 »Øæ`∏d
` (Ω) ¢Sɢæ˘dG ø˘e ᢩ˘ª˘˘L 4 (Ω) AGOƒ°ùdG Ωó≤dG Iôc ` IôgƒL
…OÓ«e ô¡°T ` ôg `5
ó°üb ` (Ω) ''ΩO ''™ªL ` 6
ôÑY ` ¿GBô≤dG Ö∏b ` ÜôàbGE 7 »a ∫Éàb ` ø«∏°SôªdG ï«°T 8 ¬∏qdG π«Ñ°S
Iôã©Ñe ''QGôa''RÉa 9 ÜÉ£îdG øH ôªY á«æc 10 (Ω) Üôc ` ¬æY ¬∏qdG »°VQ
á©jô°ûdG ∫ƒ°UGC ¢SQój º∏Y 1 ôÑN ` É¡Yhôah
` (¿) ΩƒéædGh ÖcGƒμdÉH ºà¡j 2 »≤«°Sƒe ±ôM
≥jô£dG øY OÉM ` π«∏Y AGƒg 3 ódGh ` ¢UÓNGE ` »Ñ£b ¿Gƒ«M 4 (Ω)
` º«KGôédG øe A»°ûdG ∞«¶æJ5 QÉZ
ádÉØch ¿Éª°V6 Qɨj’ …òdG ó«MƒdG ¿Gƒ«ëdG 7 √ÉãfGC ≈∏Y
πÑW ` …ôW ` …ôH ¿Gƒ«M8 IódGh ` πaƒf ` äGQÉ«°ùdG ¥ÉÑ°S9 …ƒÑ˘æ˘dG åjó˘ë˘dG IGhQ ø˘e 10 ∞jô°ûdG
10
9
8
7
6
5
4
3
2
AÉ°ùªdGh ìÉÑ°üdG QÉcPGC
:∫Éb ¬æY ¬∏qdG »°VQ ¿ÉªãY øY
AÉ°ùeh ,Ωƒj πc ìÉÑ°U »a ∫ƒ≤j óÑY øe Ée {:º∏°Sh ¬«∏Y ¬∏qdG ≈∏°U ¬∏qdG ∫ƒ°SQ ∫Éb
ƒgh Aɪ°ùdG »a ’h ¢VQ’CG »a , A»°T ¬ª°SGE ™e ô°†j ’ …òdG ¬∏qdG º°ùH ,á∏«d πc
''A»°T √ôq°†j Óa ,äGôe çÓK , º«∏©dG ™«ª°ùdG
1
1
- ÉjOƒªY -
.ô≤a áîÑ£eh ô≤a √ÉæZ π«îÑdG
22
2
3
¿ƒjQGƒëdG 1 QóH ` ∫ÓN 2 ôaÉZ ` ¥ô°T 3 ÜGC ` ¬cGƒa4 πL ` »æL ` Éa5 AÉØL ` Aɪ∏Y 6 ΩÉéMGE ` ±ô°ùj7 QÉ°ùª°S 8 Gh ` É«≤jôaGE9 ábÉf ` ôÑb 10-
4
5
6
7
8
9
10
á``````````«ª¡°ùdG äÉ`````ª∏μdG
'' ó«dƒdG øH ódÉN íjô°V É¡j ± óLƒj ájQƒ°S áæjóe '' :∞jô©àdG
äÉMƒàØdG »a ÜÉàc
á«eÓ°S’
E G
áYÉØ°ûdG ÖMÉ°U
áeÉ«≤dG Ωƒj
á«fGBôb IQƒ°S
(Ω) ô«Ñc OóY
(Ω) á«°ùfƒJ áæjóe
±ÓeGE
»à£°SGƒH
(Ω) ᪫b ¬d ¢ù«d
»Øæ∏d
(Ω) »μ∏e
(Ω) Qƒ©°T
á«≤jôaGE ᪰UÉY
(Ω) IôãY
(Ω) äGô°ûëdG øe
QhôZ
(Ω) Oƒ°SGC ôFÉW
(Ω) ódÉN
ájôãf áÑjOGC á°üb
7
(Ω) óé°ùªdG ƒ∏©J
1
πeÉc
(Ω) πgÉY
∫ÓM
¬bƒa øe Ö£îj
ΩÉe’
E G
ôª≤dG πMGôe øe
ìQGƒédG øe
ø«∏°SôªdG ï«°T
¬∏qdG Aɪ°SGC øe
(Ω) ≈æ°ùëdG
è¡f
''∫ƒM '' »ã∏K
∞«°üdG ôNGhGC ô¡X ºéf
QhôZ
(Ω) ¿ÉeR ±ôX
3
¿É¡HÉ°ûàe
≈∏ÑM
(Ω) Qhôe IQÉ°TGE
ô«¶f
(Ω) ¥QÉ°S
2
(Ω) π«∏L »HÉë°U º°SG
áμe Aɪ°SGC øe
áeôμªdG
¿Éª©f
ºØ∏d Iô¡£e
Üô∏d IÉ°Vôe
(Ω) ôL ±ôM
IôN’
B G ∫RÉæe ∫hGC
2016 »ØfÉL 26 AÉKÓãdG
23
äÉeóN
ô«îdG ìÉÑ°U 08:00
¢ùcôJ πcGC 10:00
ΩÓ°ùdG ´QÉ°T 10:05
∫ÓëdG ÖëdG11:00
ôjÉæe ∫ÉM 12:00
≈∏«d 13:00
º°ùb ¢ù«FQh PÉà°SGC 14:00
ΩÓ°ùdG ´QÉ°T 15:00
∫ÓëdG ÖëdG 16:00
áæeÉãdG 17:00
Top 5 17:55
MBCQÉÑNGC 18:00
ágÉàªdG 18:30
ôjÉæe ∫ÉM 20:00
ÖYÓªdG ió°U21:00
22:00
Top 5
áæeÉãdG23:00
∫ÓëdG ÖëdG00:00
ô°TÉѪdG åÑdG7:00
ΩÉ≤àfG8:00
…hGôdG9:00
ìÉÑ°üdG Gòg »HO10:00
áîÑ£dG ô°S11:00
#∫Ée13:30
᫪dÉ©dG QÉÑN’
C G Iô°ûf12:00
∫hGóJ13:00
ÜQÉ¡dG14:00
ÓLQ ójQGC15:00
10 ¿ƒJôμdG á«Ñ©°T15:30
5- èjôa16:00
’ÉjO @ 17:00
äGQGóe17:30
äGQÉe’
E G QÉÑNGC Iô°ûf18:00
ΩÉ≤àfG19:00
᫪dÉ©dG QÉÑN’
C G Iô°ûf 20:00
»μe ’ÉjO ™e ô«gÉ°ûe21:00
á°VhôdG äÉæH22:00
ô«îdG ìÉÑ°U :
»Jó«°S á°üM :
á«∏FÉY Ωƒ«Z »HôY π°ù∏°ùe :
¿Éæc h ¿ÉæL ácôëàe Ωƒ°SQ :
ø«aôàëªdG ƒjóà°SG :
äÉfGƒ«ëdG ºdÉY :
QÉÑN’G Iô°ûf :
øeÉãdG ó¡©dG π°ù∏°ùe :
á«°û©dG …P ≈∏ëe á°üM :
»°VÉjôdG ´ƒÑ°S’G :
§jô°T :
᫨jRÉe’ÉH QÉÑN’G Iô°ûf :
íHôJ Qó≤J :
ÜÉÑ°T h ¿ÉëdG :
Iô«¨dG á∏°ù∏°S :
áãdÉãdG QÉÑN’G Iô°ûf :
±Gó¡dÉH á°UÉN á°üM :
ncis á∏°ù∏°S :
áYÉ°ùdG QGƒM á°üM :
QÉÑN’G Iô°ûf :
06:30
09:10
10:10
11:20
11:30
12:30
13:00
13:30
15:00
16:30
17:30
18:00
18:20
19:00
19:25
20:00
21:20
22:20
22:45
00:00
Shoot ‘Em Up
…QhO Éj ø°ûcG
23:00
23:00
021.71.22.02
021.95.86.02
021.13.61.81
021.52.24.00
021.52.35.25
021.23.41.59
021.23.41.65
021.54.05.05
021.60.32.00
021.66.66.86
021.62.02.24
021.62.02.24
021.62.75.22
23:00
øe ôNÉCàe âbƒH äÓaÉM á£ëe »a πLQ QɶàfGE AÉæKGC
IO’h »˘a ɢgó˘Yɢ°ù«˘a π˘eɢM IGCô˘eGE ¬˘H ó˘é˘æ˘à˘ °ùJ ,π˘ «˘ ∏˘ dG
º¡∏à≤d ≈©°ùJ áHÉ°üY øe √PÉ≤fGE ∫hÉëjh É¡©«°VQ
ºà¡j É«eƒj ¢Vô©j …Oƒ©°S »°VÉjQ èeÉfôH …QhO Éj ø°ûcG
. øjR …QhO h ájOƒ©°ùdG IôμdG ¿hƒD°ûH
äÉeóN äÉeóN
Che: Part One
∂àeóN »a çGóM’
C G
»æ«àæLQ’
C G Ö«Ñ£dG ¬≤jó°U ™˘e hô˘à˘°Sɢc ∫󢫢a ≥˘∏˘£˘æ˘j
á˘MɢWÓ
E ˘d ø˘jô˘N’
B G ø˘jOô˘ª˘à˘ª˘dGh GQÉ˘Ø˘«˘L »˘°ûJ ƒ˘à˘°ùfQGC
ÉHƒc ôjôëJ »a π©˘Ø˘dɢH Gƒ˘ë˘é˘æ˘jh É˘à˘°ù«˘JɢH Qƒ˘Jɢà˘có˘dɢH
ÉjQƒK Ó£H ≈dGE GQÉØ«L ∫ƒëà«d
äÉeóN äÉeóN äÉeóN äÉeóN äÉeóN äÉeóN äÉeóN
:…OGƒdG ÜÉH ≈Ø°ûà°ùe ¯ 021.67.50.30
:ø«ZƒdƒH ≈Ø°ûà°ùe ¯ 021.71.14.11
:ΩÉæjÉH ≈Ø°ûà°ùe ¯ 19
13
:»dô«eR º«∏°S ≈Ø°ûà°ùe ¯
115
:QƒØ∏H ≈Ø°ûà°ùe ¯ 115
:ø«°ùM ójQO ≈Ø°ûà°ùe ¯ 021.23.55.55
021.48.69.62
0
:áé©ædG ø«Y ≈Ø°ûà°ùe ¯ 21.62.44.86
:ä’Éé©à°S’G IOÉ«Y ¯ 021.45.72.86
021.91.21.63
:…Qƒc …QÉeh QÉ«H õcôe ¯
021.90.11.93
021.46.11.92
:QÉ£≤dG á£ëe ¯ 021.59.82.00
021.14.90.58
:√É«ªdG áë∏°üe ¯
:á«fóªdG ájɪëdG ¯
:ájójôÑdG äÉeÓ©à°S’G ¯
:ájójôÑdG äÉ«bôÑdG áWô°T ¯
:á∏é©à°ùªdG á«Ñ£dG áKÉZ’
E G áë∏°üe ¯
:áë°U IóéædG ¯
:É°TÉH ≈Ø£°üe ≈Ø°ûà°ùe ¯
:ôjójGE âjGB ≈Ø°ûà°ùe ¯
:ájÉW ø«Y ≈Ø°ûà°ùe ¯
:¿ƒæμY øH ≈Ø°ûà°ùe ¯
:¢Sƒ°ùe »æH ≈Ø°ûà°ùe ¯
:ájQGôW ôÄH ≈Ø°ûà°ùe ¯
:…GO ø«°ùM ≈Ø°ûà°ùe ¯
:áÑ≤dG ≈Ø°ûà°ùe ¯
021.68.95.00
021.71.14.14
14
021.67.44.00
021.28.20.64
021.28.67.43
021.50.69.11
021.50.73.76
021.23.50.50
021.73.53.53
021.76.41.97
021.96.49.63
021.68.44.00
021.15.20.23
:√É«ŸG ™jRƒJ á°ù°SƒDe ¯
:∑Qɪé∏d áeÉ©dG ájôjóªdG ¯
:∑QɪédG¯
:RɨdG ìÓ°UGE¯
:á«eƒª©dG IQÉf’
E G¯
:ájƒédG OÉ°UQ’
C G¯
:SAMU ¯
:(᪰UÉ©dG)»æWƒdG ∑QódG ¯
:ºª°ùàdG øe áédÉ©ªdG õcôe ¯
:RɨdG ∫É£YGC ¯
:AÉHô¡μdG ∫É£YGC¯
Ió«∏ÑdÉH IÉàa ÉgOƒ≤J äÉ°Sƒ∏¡ªdG èjhôJ »a á°üàîe áHÉ°ü©H áMÉW’EG
26:
00:
44:
07 :
29 :
É°S 06
É°S 13
É°S 15
É°S 18
É°S 19
ô`````````éØdG
ô`¡````````¶dG
ô`°ü````````©dG
Üô`¨```````ªdG
AÉ°û``````````©dG
24
á˘Hɢ°üY I󢫢∏˘Ñ˘dG á˘j’h ø˘e’
C ᢩ˘Hɢà˘dG …ô˘ë˘à˘dGh åë˘ Ñ˘ dG ô˘ °Uɢ æ˘ Y ,¢ùeGC âØ˘ bhGC
äGQóîªdɢH Iô˘LÉ˘à˘ª˘dG »˘a ø˘«˘°üà˘î˘e ,Iɢà˘a º˘gOƒ˘≤˘J ¢UɢTGC 03 ø˘e á˘fƒ˘μ˘à˘e
øjòdG ø«aƒbƒªdG IRƒëH ¢Uôb 1000 øe ôãcGC äõéMh á°Sƒ∏¡ªdG ¢UGôb’
C Gh
Ωƒª°ùdG √òg ≈∏Y Qƒ˘ã˘©˘dG º
q ˘J ó˘bh.''¿É˘bƒ˘d ɢ«˘°SGO'' ´ƒ˘f ø˘e IQɢ«˘°S ø˘à˘e ≈˘∏˘Y Gƒ˘fɢc
πNGOh áÑcôªdG ¥hóæ˘°üH Ió˘é˘æ˘dG á˘∏˘é˘Yh π˘LQ’
C G •É˘°ùH âë˘J Ωɢμ˘MÉE˘H IÉC˘Ñ˘î˘e
¢ùØf »ah.èjhôàdG äGóFÉY øe º«àæ°S ø«jÓe 10`dG ÜQÉb »dÉe ≠∏Ñeh ∑ôëªdG
¢üî°T ±É≤jGE øe ∫h’
C G …ô°†ëdG øeÓ
C d á©HÉàdG áWô°ûdG ô°UÉæY âæμªJ ,¥É«°ùdG
äGóFÉYh äGQóîeh É°Sƒ∏¡e É°Uôb 29 ¬JRƒëHh ≈°Sƒe ábQGQR ´QÉ°T iƒà°ùe ≈∏Y
∫ƒM’
C G π«Ñf
.¢ùÑëdG øgQ º¡∏c GƒYOƒ«d ,»eGôL’
E G ¬WÉ°ûf
2016 »``````ØfÉ````````L 26 AÉKÓãdG
1437 »fÉãdG ™«HQ 16 `d ≥aGƒªdG
www.elahdath.net
çGó```M’CG »a …GCQ
øNÉ°S í«Ø°U ≈∏Y ¢ùfƒJ
:»fhôàμd’
E G ójôÑdG¯
:á≤«∏ØJƒH ¢ù«FôdG ,ó«≤ØdG Iô°SGC ≈dGE ájõ©J á«bôH »a
áæJÉH
''Iô«Ñc IQÉ°ùN'' á``````MÉj ß«ØM ógÉ````éªdG ¿Gó≤a
»àãL ∫É°ûàfG
RɨdÉH É≤æàNG ø«HÉ°T
πcƒàªdG¯ ájQƒ˘¡˘ª˘é˘dG ¢ù«˘FQ º˘à˘Nh
Gòg ΩÉeGC'': ∫ƒ≤dÉH á«bôÑdG
IOɢYGE ɢ¡˘fGC ɢª˘c äó˘H äɢ Lɢ é˘ à˘ MG »˘ a
òæe ¢ùfƒJ É¡Jó¡°T »àdG ∂∏J ƒjQÉæ«°ùd …ò˘˘dG π˘˘∏˘˘é˘˘dG Üɢ˘°üª˘˘˘dG
IQƒ˘ ˘K Ωɢ ˘«˘ ˘ b ≈˘ ˘ dGE äOGCh ,äGƒ˘ ˘ æ˘ ˘ °S 5 πLh õY ≈dƒªdG ¬H ≈°†b
•ƒ≤°Sh ,2011 ôjÉæj 14 »a ø«ª°SÉ«dG ’ ,ƒg ’GE É¡ª∏©j ’ áªμëd
øjó˘Hɢ©˘dG ø˘jR ≥˘Ñ˘°S’
C G ¢ù«˘Fô˘dG Ωɢ¶˘f
â°TÉY ,ájOƒ©°ùdG ≈dGE √QGôah »∏Y øH º˘˘˘cô˘˘˘Wɢ˘˘°TGC ¿GC ’GE ∂∏˘˘˘˘eGC
܃˘æ˘ é˘ dGh ᢠ«˘ ∏˘ NGó˘ dG ¿ó˘ ª˘ dG º˘ ¶˘ ©˘ e ,ó«≤ØdG π«MQ ≈∏Y ºμfGõMGC
≈dGE óàeG …òdG ∑GôëdG ¢ùØf »°ùfƒàdG Qɢë˘dG »˘FGõ˘Y ø˘Y Üô˘YGCh
äGô˘gɢ¶˘ª˘dG ó˘ Yɢ °üJ ó˘ ©˘ H ᢠª˘ °Uɢ ©˘ dG
ÜÉÑ°ûdG øe äÉYƒªéªd ,᢫˘Lɢé˘à˘M’G ᢢ°üdɢ˘î˘˘dG »˘˘˘Jɢ˘˘°SGƒ˘˘˘eh
ô«aƒàH áÑdÉ£ª∏d πª©dG øY ø«∏WÉ©dG á˘ª˘jô˘μ˘dG 󢫢≤˘˘Ø˘˘dG Iô˘˘°S’
C
»˘à˘dG äɢ Lɢ é˘ à˘ M’G .π˘ ¨˘ °ûdG ø˘ WGƒ˘ e
ájPÉëªdG øjô°ü≤dG áæjóe øe â≤∏£fG ¥É˘aQ π˘ch ,IQô˘Ñ˘dG ¬˘jhPh
òæe ¬H ø°üëàJ …òdG »ÑfÉ©°ûdG πÑéd äGó˘˘gɢ˘é˘˘e ø˘˘˘e ìÓ˘˘˘°ùdG
â©dó˘fG ᢫˘HɢgQGE äɢYɢª˘L äGƒ˘æ˘°S 3 º˘¡˘d ɢ«˘˘YGO ,ø˘˘jó˘˘gɢ˘é˘˘eh
Qɢë˘à˘fG ᢫˘Ø˘∏˘N ≈˘∏˘Y ≈˘dh’
C G ɢ¡˘ JQGô˘ °T
¿GC π˘Ñ˘b »˘°Vɢª˘dG ´ƒ˘Ñ˘°S’
C G á˘jɢ¡˘ f Üɢ °T ø˘˘°ùMh ô˘˘˘ª˘˘˘©˘˘˘dG ∫ƒ˘˘˘£˘˘˘H
ô«aƒàH áÑdÉ£ª∏d äGôgɶe ≈dGE ∫ƒqëàJ ¬«˘dGE ɢYô˘°†à˘eh ,á˘ª˘Jɢî˘dG
≈˘dGE ɢgGhó˘Y π˘≤˘à˘æ˘Jh π˘ ¨˘ °ûdG Ö°Uɢ æ˘ e
ᢠª˘ °Uɢ ©˘ dG ɢ ¡˘ ˘«˘ ˘a ɢ ˘ª˘ ˘H Ió˘ ˘jó˘ ˘Y ¿ó˘ ˘e Ωôμj ¿GC ≈dÉ©˘Jh ¬˘fɢë˘Ñ˘°S
»ª∏°ùdG É¡©HÉW øY ±ôëæJh á«°ùfƒàdG √OÉ¡˘L ø˘Y ¬˘jõ˘é˘jh √Gƒ˘ã˘e
á°UÉîdG äÉμ∏પdG ≈∏Y äGAGóàYGE ≈dGE ᢫˘æ˘˘Wƒ˘˘dG ¬˘˘Ø˘˘bGƒ˘˘e ø˘˘Yh
äɢ £˘ ∏˘ ˘°ùdɢ ˘H iOGC ɢ ˘ª˘ ˘e ,ᢠ˘«˘ ˘eƒ˘ ˘ª˘ ˘©˘ ˘dGh
»a ∫ƒéàdG ô¶M ¢Vôa ≈dGE ᫪°SôdG äGƒª°ùdG ɢ¡˘°Vô˘Y äɢæ˘L
¿ÉCH ôjò˘ë˘à˘dGh »˘°ùfƒ˘à˘dG ÜGô˘à˘dG π˘eɢc
.''¢VQ’
C Gh
äÉLÉéàM’G πªàëj ’ »æe’
C G ™°VƒdG
ɢ¡˘∏˘¨˘à˘ °ùJ ¿GC ø˘ μ˘ ª˘ j »˘ à˘ dGh á˘ Ø˘ «˘ æ˘ ©˘ dG
»a π°üM ɪ∏ãe ᢫˘HɢgQ’
E G äɢYɢª˘é˘dG
.¢ùfƒJ »a ≥HÉ°S âbh
¬˘à˘aô˘Y …ò˘ dG »˘ Lɢ é˘ à˘ M’G ∑Gô˘ ë˘ dG
π˘ ∏˘ °ùJ ø˘ e ±hɢ î˘ ˘e Ió˘ ˘Y Qɢ ˘KGC ¢ùfƒ˘ ˘J
ø˘ ˘jô˘ ˘°ü≤˘ ˘dG ∫ɢ ˘Ñ˘ ˘L ø˘ ˘ e ø˘ ˘ «˘ ˘ «˘ ˘ Hɢ ˘ gQGE
á°UɢN ø˘«˘é˘à˘ë˘ª˘dG §˘°Sh ¢Sɢ°Só˘f’Gh
á˘≤˘£˘æ˘ª˘dG »˘a ᢫˘HɢgQGE äɢYɢ ª˘ L ¿GCh
ø˘«˘«˘æ˘eGC á˘ë˘∏˘°SGC ≈˘ ∏˘ Y ɢ ≤˘ Hɢ °S âdƒ˘ à˘ °SG
º˘¡˘JG ó˘bh ,᢫˘eGô˘LEG äɢ «˘ ∏˘ ª˘ Y ∫Ó˘ N
¢ù«FQh »°ùÑ˘°ùdG ó˘Fɢb »˘LɢH ¢ù«˘Fô˘dG
…Oɢ jGC'' ó˘ «˘ °üdG Ö«˘ ˘Ñ˘ ˘ë˘ ˘dG ᢠ˘eƒ˘ ˘μ˘ ˘ë˘ ˘dG
çGó˘ M’
C G AGQh âfɢ c ɢ ¡˘ fÉC˘ H ''á˘ ã˘ «˘ Ñ˘ ˘N
¿GCh ájôë°S É°üY ¿Éμ∏ªj ’ ɪ¡fGC GócqGCh
ÉÑ©°U É©˘°Vh âKQh ᢫˘dɢë˘dG á˘eƒ˘μ˘ë˘dG''
πWÉY ∞˘dGC 700 óLƒj å«˘M ,á˘jɢ¨˘∏˘d
Üɢ °T ∞˘ dGC 250 º˘¡˘æ˘ «˘ H π˘ ª˘ ©˘ dG ø˘ Y
π˘M ø˘μ˘ª˘j ’ ¬˘fGCh äGOɢ ¡˘ °T ¿ƒ˘ ∏˘ ª˘ ë˘ j
hGC äɢë˘jô˘°üà˘H ´ƒ˘æ˘dG Gò˘g ø˘e π˘ cɢ °ûe
hóÑJh .''âbƒdG øe óH’ ,º∏b á£ë°ûH
á˘jOɢ°üà˘b’Gh ᢫˘Yɢ ª˘ à˘ L’G Aɢ Ñ˘ Y’
C G
PGE ,ᢠ«˘ °Sɢ «˘ °ùdG ø`````e ô˘ «˘ ã˘ ˘μ˘ ˘H ô``````ã˘ ˘cGC
≈dGE ¢ùfƒJ »a á`````dÉ£ÑdG ∫ó©e ™ØJQG
™e áfQÉ≤e 2015 ΩÉY »a áFɪdÉH 15.3
Gòg ∞˘©˘°Vh 2010 »a á˘Fɢª˘dɢH 12
äGOɢ ˘ ˘¡˘ ˘ ˘°ûdG Üɢ ˘ ˘ë˘ ˘ ˘°UGC ió˘ ˘ ˘d º˘ ˘ ˘ bô˘ ˘ ˘ dG
≥˘≤˘M »˘°Sɢ«˘°ùdG Qɢ°ùª˘dɢa ,᢫˘ ©˘ eɢ é˘ dG
ɢLPƒ˘ ª˘ f í˘ Ñ˘ °UGCh Iô˘ «˘ ã˘ c äɢ bGô˘ à˘ NG
ô≤ØdGh á˘dɢ£˘Ñ˘dG π˘ã˘ª˘J ɢª˘æ˘«˘H ,ɢ«˘Hô˘Y
ô˘«˘é˘Ø˘J π˘eGƒ˘Y »˘≤˘WÉ˘æ˘ª˘dG ähÉ˘Ø˘ à˘ dGh
ó∏H …GC »a »°SÉ«°S ô««¨J …GC øμd .áªFGO
äɢ°Sɢ«˘°S ¬˘ à˘ Ñ˘ cGƒ˘ ª˘ H ɢ fƒ˘ gô˘ e ≈˘ ≤˘ Ñ˘ j
≈˘∏˘Y IQOɢb á˘jOɢ °üà˘ bGh ᢠ«˘ Yɢ ª˘ à˘ LG
∫Ó˘N ø˘e ø˘«˘æ˘WGƒ˘ª˘∏˘d ¿RGƒ˘ à˘ dG IOɢ YGE
á˘≤˘«˘≤˘M í˘Ñ˘°UGC ∫ó˘ ©˘ dG ¿ÉC˘ H º˘ gQƒ˘ ©˘ °T
.á°Sƒª∏eh áªFÉb
email: info@elahdath.net
:âfôàf’
E G ≈∏Y çGóM’
C G ™bƒe ¯
OOô˘à˘j º˘dh ,¬˘HÉ˘Ñ˘°T ™˘∏˘£˘e
ᢢ˘¡˘˘˘LGƒ˘˘˘e »˘˘˘a ᢢ˘¶˘˘˘ë˘˘˘d
≈˘∏˘Y ΩGó˘b’
E Gh ,ô˘WÉ˘î˘ª˘˘dG
ôjôëJ π˘«˘Ñ˘°S »˘a Oɢ¡˘é˘dG
¬àeGC ≥àY πLGC øeh ,¬æWh
π˘˘˘˘à˘˘˘˘ë˘˘˘˘e ø˘˘˘˘KGô˘˘˘˘˘H ø˘˘˘˘˘e
.''Ö°üà¨e
á˘jQƒ˘¡˘ª˘é˘dG ¢ù«˘FQ å©˘˘H
á«bôH á≤«∏ØJƒH õjõ©dG óÑY
ΩƒMôªdG ógÉéªdG Iô°SGC ≈dGE
¬˘à˘aGh …ò˘dG á˘Mɢj ߢ«˘Ø˘˘M
,ó˘˘M’
C G ¢ùeGC ∫hGC ᢢ«˘˘æ˘˘ª˘˘dG
¬˘˘dɢ˘ã˘˘eGC ¿Gó˘˘≤˘˘a Gô˘˘Ñ˘˘à˘˘©˘˘e
ɢ˘ª˘˘d ''Iô˘˘«˘˘˘Ñ˘˘˘c IQɢ˘˘°ùN''
âfÉc º«°T øe ¬H ¿ƒ∏ëàj
ïjQÉJ ô«˘Z …ò˘dG õ˘aɢë˘dG''
.''¬∏ªcÉCH áeGC
≠dÉ˘Ñ˘H'' ᢫˘bô˘Ñ˘dG »˘a AɢLh
ÉCÑf â«≤∏J ∞°S’
C Gh ≈°S’
C G
π°VÉæª˘dGh ó˘gÉ˘é˘ª˘dG Iɢah
≥˘«˘aQ ±ô˘°üdG »˘æ˘˘Wƒ˘˘dGh
áeGC ïjQÉJ ô«Z …òdG õaÉëdG ¬fPÉEH ¬d Qƒ˘Ø˘¨˘ª˘dG ìÓ˘°ùdG
.''áMÉj ß«ØM ≈dÉ©J
É«fO ø˘e ɢ¡˘∏˘ª˘Mh ¬˘∏˘ª˘cÉC˘H
Iõ©dG ΩÉ≤e ≈˘dGE OÉ˘Ñ˘©˘à˘°S’
E G ¿GC ájQƒ¡ªédG ¢ù«FQ ócGCh
.''QÉîØdGh ∫ɢLô˘dG A’ƒD˘g π˘ã˘e ó˘≤˘a''
á≤«˘∏˘Ø˘Jƒ˘H ¢ù«˘Fô˘dG ±OQGCh ɢª˘d Iô˘«˘Ñ˘c IQɢ°ùN 󢩢˘«˘˘d
õjõ©˘dG π˘MGô˘dG ≈˘Ñ˘d ó˘≤˘d'' º˘˘«˘˘°T ø˘˘e ¬˘˘H ¿ƒ˘˘∏˘˘ë˘˘˘à˘˘˘j
»˘a »˘æ˘Wƒ˘dG ÖLGƒ˘dG AGó˘f âfɢ˘c I󢢫˘˘˘ª˘˘˘M ∫ɢ˘˘°üNh
§Ñ°Vh äGQó`îe QÉéJ á`©Ñ°S ∞«bƒJ
äÉj’h Ió```©H èdÉ©ªdG ∞«μdG øe ΩGôZƒ∏«c 384 øe ójRGC
»æWƒdG ´ÉaódG IQGRƒd ¿É«H Ö°ùM
∞bhGC'' ɪc.''äÉHhô°ûªdG ∞∏àîe øe IQhQÉb (17700)`H
∑Qɢª˘é˘dG OGô˘aGC ™˘e ≥˘«˘°ùæ˘à˘dɢH »˘æ˘Wƒ˘dG ∑Qó˘dG ô˘˘°Uɢ˘æ˘˘Y
á°ùªN á«fÉãdG ájôμ°ù©dG á«MÉædG º«∏bÉEH ¿É°ùª∏àH ájôFGõédG
∞«μdG øe ΩGôZƒ˘∏˘«˘c 86.53 â£Ñ°Vh äGQóî˘e Qɢé˘J
iô˘NGC á˘¡˘L ø˘eh.''Oƒ˘˘bƒ˘˘dG ø˘˘e ô˘˘à˘˘d 6720h èdɢ©˘ª˘dG
´É£≤∏d á©HÉJ IRôØe âØbhGC á°SOÉ°ùdG ájôμ°ù©dG á«MÉædÉH''h
áÑcôe §Ñ°V ºJ ɪ«a ø«Hô¡e áKÓK â°SGôæªàd »JÉ«∏ª©dG
äGódƒe 04h ¿OÉ©ªdG øY ∞°ûc RÉ¡L 15h ™aódG á«YÉHQ
Qó°üªdG ∞«°†j ,''ádÉ≤f ∞JGƒgh §¨°V ábô£eh á«FÉHô¡c
.¬JGP
h.¥¯
OÓ˘Ñ˘∏˘d »˘bô˘°ûdG ܃˘æ˘˘é˘˘dɢ˘H äɢ˘j’h I󢢩˘˘H ¢ùeGC ∫hGC º˘˘J
§Ñ°V ™e äGQóîe QÉéJh ø«eôée 7 ∞«bƒJ ,¿É°ùª∏Jh
äOÉaGC ɪѰùM ,èdÉ©ªdG ∞«μdG øe ΩGôZƒ∏«c 384 øe ójRGC
.É¡d ¿É«H »a ¢ùeGC »æWƒdG ´ÉaódG IQGRh ¬H
áªjôédGh Öjô¡àdG áëaÉμe QÉWGE »a'' ¬fGC ¿É«ÑdG í°VhGCh
á∏bQƒd á«JÉ«∏ª©dG äÉYÉ£≤∏d á©HÉJ RQÉØe âØbhGC ᪶æªdG
24 Ωƒj á©HGôdG ájôμ°ù©dG á«MÉædG º«∏bÉEH …OGƒdGh Iôμ°ùHh
»dGB ¢Só°ùe §Ñ°V ºJ ɪ«a ø«æKG ø«eôée 2016 »ØfÉL
ΩGôZƒ∏«c 298h ™aódG á«YÉHQ áÑcôeh OhQÉÑdG øe ᫪ch
á∏˘ª˘ë˘e IQƒ˘£˘≤˘e ∞˘°üf á˘æ˘Mɢ°Th è˘dɢ©˘ª˘dG ∞˘«˘μ˘dG ø˘e
á∏°ûæîH ¢TÉ°TQ O’hÉCH »æWƒdG ∑QódG áÑ«àc
äÉbhô°ùªdG ´ÉLôà°SGh ᣰSƒàªdG ábô°S áHÉ°üY ∞«bƒJ
ídÉ°üªd ɨ«∏ÑJ á°ù°SƒDªdG IQGOGE Ωó≤àd Iõ¡LGC 04h ádƒªëe »dGB ΩÓYGE Iõ¡LGC
ɢ¡˘Jɢ≤˘˘«˘˘≤˘˘ë˘˘J äô˘˘°Tɢ˘H »˘˘à˘˘dG ø˘˘e’
C G á«∏ª©dG âªJ óbh .''ƒ°T ÉJGO'' ¢VôY
â∏°UƒJ øjGC ,áKOÉë˘dG »˘a ɢ¡˘Jɢjô˘ë˘Jh ídÉ°üe iód áeó˘≤˘ª˘dG iƒ˘μ˘°ûdG 󢩢H
´ÉLôà°SGh º¡Ø«bƒJ ºqJ øjòdG ø«∏YÉØ∏d ¢UÉî°TGC ΩGóbGE ÉgOÉØe IôFGódÉH øe’
C G
ΩɢeGC º˘¡˘ª˘jó˘≤˘J º˘˘à˘˘«˘˘d äɢ˘bhô˘˘°ùª˘˘dG á°ù°SƒDª∏˘d π˘∏˘°ùà˘dG ≈˘∏˘Y ø˘«˘dƒ˘¡˘é˘e
º˘¡˘YGó˘jEG qº˘J ø˘jGC ᢫˘Fɢ°†≤˘dG äɢ¡˘é˘dG ÖJÉμªdG ¢†©Hh ôHÉ˘î˘ª˘dG ≈˘dGE ɢ¡˘æ˘eh
º¡àdG øY º¡àªcÉëe ájÉZ ≈dGE ¢ùÑëdG ΩÓYGE Iõ¡LGC ≈∏Y Gƒdƒà°SG øjGC ájQGO’
E G
.º¡«dGE á¡LƒªdG ¥ÉëàdG óæY »dGƒªdG Ωƒ«dG »ah ,»dGB
´.»eƒJ¯
,ábô°ùdG á«∏ªY Gƒ˘Ø˘°ûà˘cG ø˘«˘Ø˘Xƒ˘ª˘dG
≥``«∏©Jh IQƒ°U
∑Q󢢢dG ¿Gƒ˘˘˘YGC ,¢ùeGC Ωƒ˘˘˘˘j π˘˘˘˘°Uƒ˘˘˘˘J
¢TÉ°TQ O’hGC ájó∏˘H á˘Ñ˘«˘à˘μ˘d »˘æ˘Wƒ˘dG
ô≤e á∏°ûæN áæjóe ¥ô°T ∫ɪ°T á©bGƒdG
,º∏c 30 ó©H ≈∏˘Y á˘j’ƒ˘dG á˘ª˘°UɢY
á˘bô˘°S »˘a ᢢWQƒ˘˘à˘˘ª˘˘dG ô˘˘°Uɢ˘æ˘˘©˘˘∏˘˘d
''¿É°†eQ ìÉàØe'' ó«¡˘°ûdG á˘£˘°Sƒ˘à˘e
O’hG ájó∏Ñd »bô°ûdG πNóªdÉH á©bGƒdG
äÉbhô°ùªdG ´ÉLôà°SG ºqJ øjGC ,¢TÉ°TQ
4 »a â∏ãªJ á«fhôà˘μ˘dGE Iõ˘¡˘LGC ɢ¡˘æ˘e
IóMƒ∏d á©HÉàdG πNóàdG ábôa âeÉb
IôFGód á«fóªdG ájɢª˘ë˘∏˘d á˘jƒ˘fɢã˘dG
AÉ°ùe øe ôNÉCàe âbh »a áfGhôe
ø«HÉ°T »àãL ∫É°ûàfÉH ,∫h’
C G ¢ùeGC
É≤æàNG ôª©dG øe »fÉãdG ó≤©dG »a
ó«°ùcGC ∫hGC Rɨd ɪ¡bÉ°ûæà°SG ôKGE
ó˘bƒ˘e ø˘e å©˘Ñ˘æ˘ª˘˘dG ¿ƒ˘˘HQɢ˘μ˘˘dG
á˘jó˘∏˘Ñ˘H ø˘cɢ°ùª˘dG ó˘MÉC˘H »˘¡˘£˘dG
ºqJ ø˘jGC ,á˘æ˘JɢH á˘j’ƒ˘H Aɢª˘dG …OGh
ÉbQÉa óbh ø«à«ë°†dG ≈∏Y Qƒã©dG
≈dGE ɢª˘¡˘∏˘jƒ˘ë˘J ºq˘J å«˘M ,Iɢ«˘ë˘dG
≈Ø°ûà°ùªH åãédG ßØM áë∏°üe
âëàa ɪ«a ,áfGhô˘ª˘H ô˘ª˘æ˘dG »˘∏˘Y
ᢰüà˘î˘ª˘dG ᢫˘˘æ˘˘e’
C G í˘˘dɢ˘°üª˘˘dG
óæY ±ƒbƒ∏d áKOÉëdG »a É≤«≤ëJ
.á«≤«≤ëdG ÜÉÑ°S’
C G
¬æHGE áHÉ°UGEh ï«°T πà≤eh....
º«dGC Qhôe çOÉM »a ìhôéH
áæJÉÑH
AÉ°ùe ™bh ô«£N Qhôe çOÉM iOGC
≥jô£dG iƒà°ùe ≈∏Y ,∫h’
C G ¢ùeGC
ájó∏H º«˘∏˘bÉE˘H 45 º˘bQ »˘F’ƒ˘dG
,áæ˘JɢH á˘j’h ¥ô˘°T ܃˘æ˘L ¢ùjQGB
ôª©dG øe ≠∏Ñj ¢üî°T ∑Óg ≈dGE
≠dÉÑdG ¬æHGE Ö«°UGC ɪ«a ,áæ°S 74
ìhô˘é˘H á˘æ˘°S 34 ô˘ª˘©˘dG ø˘e
ô˘KGE ∂dPh ,IQƒ˘£˘˘î˘˘dG ᢢJhɢ˘Ø˘˘à˘˘e
»˘à˘dG IQɢ«˘°ùdG ÜÓ˘≤˘fGh ±Gô˘ë˘˘fG
.É¡æàe ≈∏Y ÉjÉë°†dG ¿Éc
á˘jɢª˘ë˘dG í˘dɢ˘°üe â∏˘˘Nó˘˘J ó˘˘bh
á«ë°†dG áãL π≤f ºqJ øjGC á«fóªdG
åãédG ßØM áë∏°üe ≈dGE ∫h’
C G
âeó˘b ɢª˘«˘a ,¢ùjQGC ≈˘Ø˘°ûà˘˘°ùª˘˘H
ºà«d ÜÉ°üª∏d á«dh’
C G äÉaÉ©°S’
E G
¢ùjQGC ≈˘Ø˘°ûà˘°ùe ≈˘dGE ¬˘˘∏˘˘jƒ˘˘ë˘˘J
âbƒdG »a Gòg ,êÓ©dG á«≤H »≤∏àd
çOÉëdG ÜÉ˘Ñ˘°SGC ¬˘«˘a ≈˘≤˘Ñ˘J …ò˘dG
±ôW øe ≥«≤ëJ πëeh ádƒ¡ée
≈˘˘dGE ∫ƒ˘˘°Uƒ˘˘∏˘˘d ø˘˘e’
C G í˘˘dɢ˘°üe
.¬HÉÑ°SGC
¢T.ìÉéf¯
ájOhóëdG ≥WÉæªdG ¿Éμ°S ¬H ô©°T
§°SƒàªdG ôëÑdG Üô°†j äÉLQO 6.1 Iƒ≤H ∫GõdR
04 áYÉ°ùdG »a ,¢ùeGC ôéa ôà°ûjQ º∏°S ≈∏Y äÉLQO 6,1 Iƒ≤H ∫GõdR ™bh
󡩪dG ø∏YGC ɪѰùëH ,É«fÉÑ°SGEh Üô¨ªdG ø«H §°SƒàªdG ôëÑdG »a O22h
≈dGE 󡩪dG QÉ°TGC ,∫GõdõdG ôK’
C »dh’
C G ¬ª««≤J »ah.»μjôe’
C G »Lƒdƒ«édG
¿Éμ°S ,¢ùeGC ìÉÑ°U êôNh.''QGô°VGCh äÉHÉ°UGE ´ƒbƒH ∞«ØW ∫ɪàMG''
ó©H ɢMÉ˘Ñ˘°U ᢰùeɢî˘dG á˘Yɢ°ùdG Ohó˘M »˘a ´Qɢ°ûdG ≈˘dGE äGhõ˘¨˘dG á˘æ˘jó˘e
áj’h äÉjó∏H øe ójó©dG ¿Éμ°S Iõ¡dÉH ô©°T óbh ,á«°VQ’
C G Iõ¡dÉH ºgQƒ©°T
áæjóe ≈dGE áaÉ°VGE ,Iõa ø«Y ø«°ûeôdGh áj’ƒdG ô≤e πãe É¡fóeh ¿É°ùª∏J
.áj’ƒdG ô≤e ÜôZ »dɪ°T º∏c ø«à°S ó©H ≈∏Y á©bGƒdG á«∏MÉ°ùdG äGhõ¨dG
¿Éμ°ùdG ÜÉ°UGC …òdG ™∏¡dG AÉæãà°SÉH ájOÉeh ájô°ûH ôFÉ°ùN π«é°ùJ ºàj ºdh
º∏c 62 ó©H ≈∏Y ≥ª©dG á∏«∏b á≤£æe »a ∫GõdõdG ™bhh.Iõ¡dÉH Ghô©°T øjòdG
πÑL ¥ô°T ܃æL ≈dGE º∏c 164h á«Hô¨ªdG ᪫°ùëdG áæjóe ∫ɪ°T ≈dGE
Üôb 2004 …ôØ«a »a ™bh äÉLQO 6,3 ≠∏H …ƒb ∫GõdR ¿Éch .¥QÉW
h.¥¯
.É°üî°T 631 πà≤e ≈dGE iOGC ᪫°ùëdG Üôb á≤£æe
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
7
Taille du fichier
2 647 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler