close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
7
Òü´£¡àº, ìó¡¤øåÞà[¹ 6, 2016 Òü} ÞàA¡[W¡}Kã 28 [> šà>¤à, =à}\
eokjOMxg Fyrki
6 Ç¡¤à 57 ³àl¡üì–i¡> ëšàìºàƒà Jå¹àÒü ëšàìºà
Aá6¤ (&) "³Îå} Òü &Î [Î ó¡àÒüì>ºƒà ÅàĹK[>
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 5@ 57 Ç¡¤à
³àl¡üì–i¡> [ƒ[®¡\>Kã ìњàX¹
³Jàƒà ³[ošå¹ ëÒà΢ ¹àÒü[ƒ} &–ƒ
ëšàìºà &ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ 'W¡
"๠[š &) >à [Ŗƒå>à ³šàº
A¡à}î\¤åƒà ëšàìºà [i¡³ 13 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à ë>àA¡ "àl¡üi¡ ë¤[ÎÊt¡à
W¡x[¹¤à 6 Ç¡¤à 57 ³àl¡üì–i¡>
[ƒ[®¡\> ëšàìºà iå¡>¢à쳖i¡ 2016
Kã ó¡àÒüì>ºƒà Jå¹àÒü ëšàìºà Aá¤
(&) "³Îå} Òü &Î [Î, ë>à}å}
"[>>à ºà[Aá¤à t¡à} 7 A¡ã >å}[=º
šå} 1.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàĹK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà Jå¹àÒü ëšàìºà Aá¤
(&)>à &G-ìšàìºà Aá¤, ÞàîT¤å
šàgº 11-5 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ëA¡ [š [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ11 "ƒå [š *[\;>à "Òà>¤à
W¡B¡¹Kã 1.45 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº
"³à, "׳ǡ¤à W¡B¡¹Kã 0.19
Ç¡¤à ëÎìA¡–ƒ "³Îå} 1.35 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³Îå}
"ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à W¡B¡¹Kã 3.07
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº "³Kà W¡>[Ŗ
ƒå>à šåÄà šàgº ³[Å} ³[¹ Ç¡Ò>[J¡ú
³Jà t¡à>à * ë¹à\¹>à "Òà>¤à
W¡B¡¹Kã 4.31 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº
"³à "³Îå} "׳ǡ¤à W¡B¡¹Kã
4.14 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à "³Îå} 5.34
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šåÄà šàgº "׳
W¡>[J¡ú "׳ǡ¤à W¡B¡¹ƒà [š
ë\à[t¡Äà 0.47 Ç¡¤à ëÎìA¡–ƒƒà
šàgº "³à "³Îå} ëÒà[®¡ "Wå¡[³>à
6.48 Ç¡¤à [³[>i¡t¡ šàgº "³à
"³Îå} [i¡ 'W¡ ¤Î”z>à "ì¹àÒü¤à
³[¹Ç¡¤à W¡B¡¹Kã 0.26 Ç¡¤à
"³Îå} 3.07 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº
"[> W¡>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à &Gìšàìºà Aá¤A¡ã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à
ëKຠ³R¡à "ƒå ët¡àìºà}ìJà´¬>à
"Òà>¤à W¡B¡¹Kã 5.28 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à šàgº "³à, "׳ǡ¤à
W¡B¡¹Kã 1.57 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº
"³à "³Îå} "ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à
W¡B¡¹Kã 2.18 Ç¡¤à "³Îå} 4.46
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à šàgº "[> W¡>[J¡ú
³Jà t¡à>à &º "t¡à}¤>à ³[¹Ç¡¤à
W¡B¡¹ƒà šàgº "³Kà W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà Òü &Î [Î, ë>à}å}>à
&³ [š &Î [Î (&) ¤å šàgº 7-4 ƒà
³àÚ[=¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåKã "Òà>¤à W¡B¡¹ƒà
'W¡ ³å[Ò얃øà>à 0.53 Ç¡¤à ëÎìA¡–
ƒƒà šàgº "³à "³[ƒ "[>Ç¡¤à
W¡B¡¹Kã 4.25 Ç¡¤à, 7.26 Ç¡¤à
"³Îå} "ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à W¡B¡¹Kã
1.31 "³Îå} 2.17 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
šàgº 2¡ú 2 W¡>[J¡ú "³[ƒ [i¡ 'W¡
ë\ìA¡à¤>à "Òà>¤à "³Îå}
"[>Ç¡¤à W¡B¡¹Kã ³=}[Å;>à
1.43 Ç¡¤à "³Îå} 5.15 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à šàgº "³³³ W¡>[Ŗƒå>à
šåÄà šàgº ³[Å} 7 Ç¡[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à &³
[š &Î [Î (&) Kã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ëKຠ³[¹ "ƒå "Òà>¤à,
"׳ǡ¤à "³Îå} 4 Ç¡¤à W¡B¡¹ƒà
³=}[Å;>à 6.56 Ç¡¤à, 1.14
Ç¡¤à "³Îå } 6.13 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà šåÄà šàgº "׳
ÒüÊ ë\à> Òü–i¡¹
[¤ Òü [\ šåì> "³[ƒ &Î &Î [¤ Úå[>®¡
[΢[i¡ óå¡i¡ì¤àº
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
ºÛ¡
ì
>ï>à
ó¡
à
Òü
ì
>ºƒà
ÅàĹK[>
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
ëKຠ"³Kà W¡>[Å>[J¡ú Òü´£¡àº, ìó¡¤øåÞà[¹ 5 @ ³[ošå¹
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 5 @ ³[ošå¹
ëÒà[A¡>à [Ŗƒå>à ëÒà[A¡ ëÊ[ƒÚ³,
Jå³> º´šàA¡ ìњài¢¡Î A¡³ìšÃGt¡à
³šàº º³Kã [i¡³ 5 Úà*>à
º³ƒ³[ÎKã [i¡³ 4 šåÄà [i¡³ 9 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à ³³à} =àKã 28 ƒKã
ëÒïƒå>à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à ƒ[¤Ãl¡ü
ë=àÒü[¤ 냤ã ëW¡ìÀg ëÒà[A¡ ìyà[ó¡
(ì³X *š>), 2016 Kã
ó¡àÒüì>ºƒà ºà[Aá¤à t¡à} 7 A¡ã
>å}[=º šå} 1 t¡à¤à ³t¡³ƒà [¤ Òü
[\, šåì> "³Îå} &Î &Î [¤,
ºÛ¡ì>ï "[>>à ÅàĹK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà [¤ Òü [\, šåì>ƒà & "à¹
[Î, [ÅìÀà}¤å ëKຠ4-3 ƒà
ë=àÒüƒ>å à ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú
[¤ Òü [\Kã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡
"ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKàº
³[¹ "ƒå Îà³ A¡–ƒàºà>à 52 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ë³i¡W¡A¡ã "Òà>¤à ëKàº
&A¡àl¡ü–i¡ Òà}[J¡ú ³Jà t¡à>à
ë¤àÒü>à*>à 58 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à "³[ƒ ¹àì\–ƒøà ÒüA¡à>à 59 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå}
ëÒì¹à[\;>à 61 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
³àÚ[=ìÒ﹤à & "๠[ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"׳ "ƒå
ëÒ¹à³[o>à 7 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à "³[ƒ [ºì\àÄà 36 Ç¡¤à
"³Îå} 42 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà &Î &Î [¤>à &Î ÞàÒü Úå
[Î, ºÛ¡ì>ï>à ëKຠ5-1 ƒà Ú೗à
W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º
W¡}[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &Î &Î [¤Kã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå 'W¡ Îå¹W¡–ƒø>à 10 Ç¡¤à
"³Îå} 22 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
"³[ƒ "[¹ó¡ "Xà[¹>à 41 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} &º
\ÚW¡–ƒø>à 42 Ç¡¤à "³Îå} 56 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³Kà W¡>[J¡ú
³àÚ[=ìÒ﹤à &Î ÞàÒü Úå [ÎKã ëKàº
"ƒå>à ëA¡ ë¤àÒü>à 43 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
W¡>[J¡ú
i¡å>¢à쳖i¡ "[ÎKã =àƒ¢
ëšà[\Î>Kã ë³i¡W¡t¡à &Î ÞàÒü Úå [Î
"³Îå} & "๠[Î>à t¡à} 7 A¡ã "ÚåA¡
šå} 8.45 t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàÄK[>¡ú
Úå[>®¡[΢[i, A¡à[e¡š¹å >à &ìÎà[ÎìÚÎ>
*ó¡ Òü[–ƒÚ> Úå[>®¡[΢[i¡Î, [>l¡ü [ƒ[ÀKã
³ã;ìÚ} ³Jàƒà R¡¹à}ƒKã ëÒïƒå>à &³ Úå
ìњài¢¡Î A¡³ìšÃGt¡à [i¡³ 8 >à W¡x[¹¤à
ÒüÊ ë\à> Òü–i¡¹ Úå[>®¡[΢[i¡ óå¡i¡ì¤àº
(Þåì³>) iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã R¡[Î
ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à ¹à[e¡
Úå[>®¡[΢[i¡, c¡à¹Jà–ƒ>à &³ [\ A¡à[Å,
[¤ƒ¸[š;, Úå [š¤å ëKຠ5-0 ƒà
ë=àÒüìJø "³[ƒ "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à [¤
"๠& [¤Ò๠Úå[>®¡[΢[i¡>à l¡iü ¡A¡àº
Úå[>®¡[΢[i¡, *[¹È¸¤å ëKຠ4-2 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ÎàÒüìAáà> ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìóø¡¤øÞå à[¹ 5 @ ³[ošå¹
[yû¡ìA¡i¡ &ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ [Î &)
>à [Ŗƒå>à ºåÞà}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡i¡
ìÊ[ƒÚ³ƒà W¡x[¹¤à "[>Ç¡¤à 2Ç¡¤à
ÒüºàÒüi¡ [yû¡ìA¡i¡ iå¡>¢à쳖i¡ 2016 ƒà
ÎàÒüìAáà>, =à}–ƒ>à ëW¡´š,
JàìK³š[À¤å ¹> 105 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
To,
All the interested persons.
WHEREAS the above-named Plaintiff has filed a suit for
granting a succession certificate to the Plaintiff u/s 372 of the
Indian Succession Act, 1925 in respect of the 2400 shares/
securities held by the deceased husband namely (L) Budha
Singh @ Y. Budha Singh during his lifetime. It is hereby
summoned to all the interested to appear before this Court on
10th days of February, 2016 at 10:30 a.m. either in person or
by a pleader duly instructed and able to answer the claim and
to file written objection, if any.
Take notice that in default of your appearance before this
Court on the aforesaid date and time the suit will be heard and
determined in your absence.
Sealed and signed by the Order of this Court this the 1st
day of February, 2016.
SEAL .
By:- Advocate
Sheristadar
NT/67430/6,7(Feb)
District Court, Imphal West
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
THOUBAL, MANIPUR
Mutation Case No. 87 of 2016
Sinam Amumacha Singh S/o (L) Selungba Singh of Thoubal
Kshetrileikai.
. . .Petitioner
-VrsSinam Selungba Singh S/o (L) Thambou Singh of Thoubal
Kshetrileikai.
. . . Pattadar
N O T I C E
Thoubal, the 4th Jan. 2016.
Kã ³tå¡} ÒüÄà
JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá ³ƒå[ƒ, Village
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
No. 30-Kshetrileikai, Patta No. 807(N), Dag No. 22(N), an area
0.64742 Hect. of Ingkhol Class, "[ÎKã Pattadar "[Î ³õtå¡ *ÒüìJø¡ú
³õtå¡ *ÒüJø¤Kã tå¡}ƒà ³àKã ³àW¡à "[Î>à ³õtå¡ Pattadar Kã ³[³} "[Î A¡AáKà
³àKã ³[³}ƒà >à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à ³=B¡ã Court "[΃à Òàڹ칡ú ³¹³
"[Î>à ³õtå¡ Pattadar Kã íºìÒï[¹¤à Òü³å}-³>å} "³[ƒ º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à
ÞàÒü [ƒ [Î [Î &º íÒNøç¡\³, ÞàÒü
[®¡ & R¡àÒü¹à}¤³, ÞàÒü [ƒ [Î (&)
Úåì¹´¬³ [>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü¤à
[ºKA¡ã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à ÞàÒü [ƒ
[Î (& >à ÞàÒü "àÒü [\ [š
ëA¡à씂ï\³¤å ëÎi¡ 3-0 (2515, 25-17, 26-24) "³[ƒ
&> ÞàÒü [®¡ & >à &º &Î &
[ºìºà}¤å ëÎi¡ 3-0 (25-20,
25-22, 25-17) ƒà ë=àÒü[J¡ú
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìó¡¤Þå ø à[¹ 4 @ ë\ƒ &Î Úå>à
[Ŗƒå>à Jå³> º´šàA¡ ìÊi¡ 7 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à R¡¹à}ƒKã ëÒïƒå>à
W¡x[¹¤à "Òà>¤à ¹à[> KàÒü[ƒ>ºå
*º Òü[–ƒÚà Þåì³X Òü>®¡àÒüìi¡Î>
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡, 2016 ƒà
[¤Ò๠³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
[¤Òà¹>à [Î[A¡³¤å ëKຠ2-0 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà [i¡³
"[>³B¡ã *Òü>à š}A¡> A¡>¤à ë³i¡W¡
"³[ƒ *Òü[J샡ú "ƒå¤å [¤Òà¹>à
"R¡>¤à ³t¡³ƒà ët¡ï¤à ëKàº
&ìi¡´ši¡[Å}Kã ³>å}ƒà 14 Ç¡¤à
ëKຠW¡–ƒå>à ³àÚ šàA¡šKã º´¬ãƒà
W¡}[Å>¤à ëÒï[J¡ú ³Jà t¡à>à ì>Òà
A塳à[¹>à ³àÚ šàA¡šKã "[>Ç¡¤à
ëKຠ"ƒå ë³i¡W¡A¡ã 34 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ìÑH๠ët¡ï[J¡ú ì³i¡W¡ "ƒåƒà
[Î[A¡³—à ëKຠÒ얃àA—¡¤à ³¹A¡³¹v¡û¡à ëKຠ&ìi¡´ši¡ ët¡ïƒå>à
ëÒà;>¹¤Îå R¡³ƒ¤>à [¤ÒàKã ³Jåv¡à
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ³=}Kã ë³i¡W
ºà[Aá¤à t¡à} 7 t¡à 빺ìÞ "³Îå}
ëÞÊ ë¤Uº "[>>à >å}[=º šå} 2
t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàÄK[>¡ú
[¤Òà¹>à [Î[A¡³¤å ëKàº
2-0 ƒà ì=àÒüìJø
[³[>i¡t¡à t¡à¹à Jàìt¡àÄà "Òà>¤à
ƒƒà W¡x[¹¤à W¡àìºà> A¡š 6Ç¡¤à
º´ÃàÒü ëA¡–ƒø ë³X *š> Î쮡> &ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡, 2016 ƒà
& &> &> &º ëA¡ Îà*´¬å}
ë=à}ìJà} "³[ƒ &Î [i¡ [š ëÎv¡û¡à
³àÚ šàA¡ìJø¡ú
&> &> &º ëA¡ Kã ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ"׳ "ƒå γà>–ƒ>à 4Ç¡¤à,
29Ç¡¤à "³[ƒ 48Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà
W¡>[J¡ú "³[ƒ ëA¡ ëA¡ ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î
Kã ëKຠ"ƒå>à [¤yû¡³>à 49Ç¡¤ƒà
W¡>[J¡ú
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 5@ Úå [¤ [Î,
ÎÚà} ÅìK຤–ƒ>à [Ŗƒå>à ³[ÎKã
Nøàl¡–ü ƒƒà šåÄà [i¡³ 22 >à Nø硚-4 ë=àA—
¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à ³³à} =àKã 22 ƒKã
ëÒïƒå>à W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à [>ìºÅ
ÞàìÒ}¤³ ëÊi¡ ëºì®¡º *š>¡
óå¡i¡Îຠóå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡, 2016
Kã ó¡àÒüì>ºƒà \å쮡>àÒüº Aá¤
"³Îå} [¹ìÚº, ÅìK຤–ƒ "[>>à
ºà[Aá¤à t¡à} 7 A¡ã "ÚåA¡ šå} 2 t¡à¤à
³t¡³ƒà ÅàĹK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà [¹ìÚº ÅìK຤–ƒ>à &
& [Î, ¤à¤åšà¹à¤å ëKຠ4-2 ƒà
ë=àÒüƒ>å à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú [¹ìÚºKã
³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ"ƒå ¹à[¤ "³Îå}
ëKàºî³>à ³=}[Å;>à 12 Ç¡¤à
"³Îå} 15 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
W¡>[J "³[ƒ ëÎ஡à>à 4 Ç¡¤à "³Îå}
29 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[> W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà \å쮡>àÒüº Aá¤>à ët¡¹à
Îàš³ íº¹A¡>à &ó¡ [Î Òü´£¡àº,
³ÚàÒüìA¡àÒü[¤¤å ëKຠ5-2 ƒà
ë=àÒüƒ>å à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú ë³i¡W¡
"ƒåƒà \å쮡>àÒüºKã ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ5 "ƒå [¤K¸>–ƒà "³Îå}
"¤å}>à ë³i¡W¡A¡ã "Òà>¤à "³Îå}
26 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³
W¡>[J "³Îå} ÎgÚ>à 14 Ç¡¤à, 27
Ç¡¤à "³Îå} 38 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"׳ W¡>[J¡ú
\å쮡>àÒüº Aᤠ"³[ƒ [¹ìÚº>à [>ìºÅ
óå¡i¡Îຠóå¡i¡ì¤àºKã ó¡àÒüì>ºƒà ÅàĹK[>
>å}[Ťƒà >³=àA¡ ët¡ï[¤¹ì´Ã
Sambalpur ƒà W¡;ºå¤K㠚àl¡üƒ³ @Orissa Kã Sambalpur ƒà Oriya ëºà–ƒà ëó¡à}¤à ‘‘The Samaja’’
Newspaper ƒà t¡à} 29-01-2016 ƒà ëó¡à}[J¤à ³[ošå¹ƒà Ò얃àAáKà
³Úೃà J}Òg[¹:Orissa Kã Sambalpur
District t¡à N.C.C. Group H/Q ƒà
Administrative Officer (ADM) *Òü > à =¤A¡ šå ƒ å > à íº[¹¤à Col.
Angomjambam Narsing (Col. A.N Singh) Kã ³=v¡û¡à Manipuri >åšã
"³>à Complaint Registered ët¡ïìJø, >åšã "ƒå W¡Òã 45 ³åA¡ Ç¡ì¹, ³ÒàA—¡à
Supereintandent of Police Sambalpur, Akhileswar Singh Ĉ
Complaint "ƒå =à[J¡ú Col. Kã "Òà>¤à >åšã íº[J쉡ú Complaint ët¡ï[¹¤à
>åšã "ƒåKã ³[³} Yumnam Santarani ëA¡ïÒü¡ú ³ÒàA¡ Sagolband, Imphal
West t¡à íº¤[>¡ú ³ÒàA¡ Col. A.N Singh Kã ³ìW¡Kã ³³àĤã[>¡ú S.P.
Sambalpur >à ÒàÚ[J >åšã "[Î>à ÒàÚ[¹¤[Å} "[Î Wå¡´¬öà ÒàÚ>à Ò}¤ƒà Col.
Narsing ³Åà>à ³ÒàB¡ã ³¹àº Úà\[J, >åšã "[ÎKà ³¹ã íºî> ÒàÚ[J, Col.
Manipur ƒà Posting t¡à¹[´¶¡ú Sambalpur Kã ³³à}ƒà ³ìJàÚ ">ã three
years ³¹ã íº>[J¡ú
Col. "ìt¡àÙà >åšã "³Kà ºåìÒà}K[> ÒàÚ¤K㠚àl¡ü ó¡}¤ƒà, ³ìR¡à–ƒà
>³=àA¡ ët¡ï¹ì´Ã Òàڃå>à Yumnam Santarani >à Sambalpur ƒà ºàAáKà
Col. A.N Singh Kã ³=v¡û¡à necessary action ëºïJ;šãÚå ÒàÚ>à ÒàÚ\[¹¡ú
³[ÎKã ³tå¡} ÒüÄà Col. Kã ³=v¡û¡à Complaint lodge ët¡ïìJø ³ƒå[ƒ Women
Police Case. No.8, U/S 493, 354, 417, 294, 34 I.P.C.
'ÒàA—¡à Ú೗à Þà>à ³ã¹³ƒ³ "[΃à íº\[¹ "Wå¡´¬à íºy¤à Î}Î๠"[΃à
>³=àA¡ ët¡ï[¤¹´Ã¤ã 'ÒàA¡šå "Wå¡´¬à ó¡}K‰à ÒàÚ¤Kã ëšà;ºå³Kà ëºàÚ>>à
íº\[¹¡ú Manipur K㠚ø\à šå³—³A¡ ³ã;ìÚ} W¡}¤ãƒå>à ë=ïìƒàA¡ "[ÎKã ³t¡à}ƒà
³ìt¡} šà}¤ãÚå ÒàÚ\[¹¡ú
NT/67440/6(Feb)
Yumnam Santarani Devi
Sagolband Bijoygobinda Lairenjam
Leirak.
Mat (Declaration) Suit No. 6 of 2016.
Kumari Chingangbam Memcha Devi.
. . .Plaintiff.
-VersusShri Chingangbam Radheshyam Singh and 6 others.
. . . Defendants
ORIGINAL SUCCESSION SUIT NO. 2 OF 2016
NOTICE UNDER SECTION 372 OF THE INDIAN SUCCESSION
ACT. 1925
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 5@ ÞàÒü [ƒ [Î
Úåì¹´¬³>à [Ŗƒå>à Aᤠ"[ÎKã
Nøàl¡ü–ƒƒà W¡x[¹¤à 5Ç¡¤à ìÊi¡
ëºì®¡º \å[>Ú๠ë¤àÒüÎ
뮡à[Àì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2016 Kã
E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º ºàÒü> "š
ëºàÒüìJø¡ú
E¡ài¢¡¹ ó¡àÒüì>º W¡}Jø¤à
[i¡³[Å} "ƒå[ƒ &> ÞàÒü [®¡ &
>à*ì¹, ÞàÒü [ƒ [Î ([¤) Úåì¹´¬³,
ÞàÒü &³ [ƒ * íÒ¹àìUàÒüì=à},
IN THE FAMIL
Y COURT
T LAMPHELP
AT,
AMILY
COURT,, MANIPUR A
AT
LAMPHELPA
IMPHAL.
IN THE COURT OF THE DISTRICT JUDGE
JUDGE:: IMPHAL WEST
WEST,,
IMPHAL
Smt. Y. Jugeshwari Devi @ Jugeshwori Devi aged about
50 yrs, W/o. (L) Budha Singh @ Y. Budha Singh, a resident of
Naoremthong, Takyel Khongbal, Mayai Leikai, SAI Road, P.O.
Imphal, P.S-Lamphel, Imphal West District Manipur.
. . .Plaintiff
-Versus1. Binita Singha aged bout 27 years, D/o. (L) Budha Singh @
Y. Budha. 2). Y. Biswajit Singh aged about 26 years, S/o. (L)
Budha Singh @ Y. Budha Singh, 3) Y. Prasanjit Singh aged
about 23 years, S/o. (L) Budha Singh @ Y. Budha Singh,
all are residents of Naoremthong Takyel Khongbal, Mayai
Leikai, SAI Road, P.O.- P.S-Lamphel, Imphal West District,
Manipur.
. . . Defendants
"³Kà ìÑH à ¹ ët¡ï[J¡ú "³[ƒ
"ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à W¡B¡¹Kã 6.13
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à "ìt¡àÙà [i¡³Kã
³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
³[ošå ¹ ëÒà΢ ¹àÒü [ ƒ} &–ƒ
ëšàìºà
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
³àÚîA¡ƒKã ëó¡à}ìƒà¹A¡šƒà
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã t¡à} 7,
ì>à}³àÒü[\} >å[³;t¡à ó¡àÒüì>º
ë³i¡W¡ ÅàÄ[‰îR¡ ³³à}ƒà Òü[–ƒÚ>
"à[´¶¢ > à ë>à}=v¡û ¡ à šàÚ[¹¤à
&ì¹àìšÃ–ƒKã ³ã ëW¡à}=Җƒå>à ÑHàÒü
ƒàÒü[®¡}K㠚à}ì=àB¡[> ¡ú ³tå¡}ƒà
šà¹à ë³àìi¡à¹ [ƒÎìšÃÎå l¡ü;A¡[>¡ú
ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡ ëÒA¡ ëºàÒü¤Kà
"[´¶¢Kã 냸¹ ìƒ[®¡ºÎ>à ë³àìi¡à¹
ÎàÒüA¡º [ƒÎìšÃ l¡ü;A¡[>¡ú ÒàÚ[¹¤à
냸¹ ëƒ[®¡ºÎ [i¡³ "[Î [K[>Î
¤å A ¡ ÞàÁ¢ ¡ ë¹ìA¡àƒ¢ íº¹¤à
A¡àR¡¤å[>¡ú ³tå¡}ƒà ®¡àUöà \ìKàÒü
"³[ƒ ÅìKຠët¡à}¤à ë>ï[¹¤à
³[ošå¹Kã \å[>Ú๠ìšÃÚà¹[Å}ƒà
ëi¡–i¡ ëš[K} ³ÅàÄà l¡ü;A¡[> ÒàÚ>à
³[ošå¹ ëÒà΢ ¹àÒü[ƒ} &–ƒ ëšàìºà
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ëÒà>¢ ¹ [¹
ëÎìyû¡i¡[¹ ë\>칺>à ë=àA¡šà
ëW¡ì¹àº "[Î>à ³Jà t¡à>à
ëó¡à}ìƒà[Aá¡ú
5Ç¡¤à ìÊi¡ ëºì®¡º 뮡à[Àì¤àº iå¡>¢à쳖i¡Kã &&>&>&ºìA¡ "³[ƒ &Î[i¡[š ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
R¡[ÎKã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à & &>
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 5@ [Î ÞàÒü Úå [Î &> &º ëA¡ >à ëA¡ ëA¡ ÞàÒü ƒ[¤Ãl¡ü [Î
E¡
à
i¢
¡
¹
ó¡
à
Òü
ì
>ºKã
ºàÒü
>
"š
ëºàÒü
ì
Jø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
"๠ÞàÒü [Î ë³àÒüƒà}ìšàA¡, 'W¡ W¡àìºà>>à Å㖃å>à Aᤠ"[ÎKã Nøàl¡ü– A¡à}Wå¡[W¡}ì\>¤å 3-1 ƒà ë=àÒü[J¡ú &
To,
SUMMONS
ALL THE INTERESTED PERSONS.
WHEREAS, the above named plantiff has instituted a suit
in this court for declaration that the plaintiff is the unmarried
daughter of (Late) Chingangbam Gourachand Singh all the
interested person are hereby summoned to appear before
this Court on 17-02-2016 at 10.30 a.m. in the fore noon either
in person or by a pleader duly instructed able to answer all
the materials question relating to the suit and file written
statement if any in your defence.
Take notice that in default of your appearance on the
aforesaid day, the case will be heard and determined in your
absence.
Sealed and signed by the order of the Court, on this 3rd
February, 2016
SEAL :
By:- Advocate
Sd/- R.K. Dhanisana Devi
Sheristadar,
Family Court, Manipur,
NT/67438/6,7(Feb)
at Lamphelpat, Imphal
GOVERNMENT OF MANIPUR
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER
BACKWARD CLASSES
SECURED OFFICE COMPLEX,AT-LINE, IMPHAL
TENDER NOTICE
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER
BACKWARD CLASSES
SECURED OFFICE COMPLEX, AT-LINE,
IMPHAL
TENDER NOTICE
Imphal, the 15th January, 2016
No.A/135/2014-MOBC(Emb.) :In pursuance to the Government Order No. 6/6/2014MOBC(EDP) dated 14th December, 2015 and as approved by the Work Advisory
Board (WAB) of the Department of MOBC. Tender in 2(two) bids system (Technical
and Financial) are invited by Director, Minorities and Other Backward Classes,
Manipur through e-tender for supply of the following items under Economic
Development Programme (EDP) scheme of the Department of Minorities and Other
Backward Classes. Government of Manipur for the year 2015-16 in two-bids system
(Technical and Price Bids).
Sl.No.
Name of Item(s):
1.
Embroidery.
2. Tender is to be submitted on-line through e-procurement / tender portal https://
manipurtenders.gov.in
The critical dates of bids are as follows :
Particular
Publishing/downloading tender Documents
Seeking Clarification
Bid Security (EMD) & Tender Fee both as
Bank Draft in original
Submission Tender Documents
Technical Bid Opening
Price Bid Opening
Start Time & Date
12:00 hrs of 20-01-2016
12:00 hrs of 20-01-2016
11:00 hrs of 30-01-2016
End Time & Date
14:00 hrs of 17-02-2016
11:00 hrs of 30-01-2016
14:00 hrs of 17-02-2016
14:00 hrs of 17-02-2016
11:00 hrs of 30-01-2016
11:00 hrs of 19-02-2016
13:00 hrs of 22-02-2016
Imphal, the 15th January, 2016
No.A/135-2014-MOBC(Tail) : In pursuance to the Government Order No. 6/6/2014MOBC(EDP) dated 14th December, 2015 and as approved by the Work Advisory
Board (WAB) of the Department of MOBC. Tender in 2(two) bids system (Technical
and Financial) are invited by Director, Minorities and Other Backward Classes,
Manipur through e-tendering for supply of the following items under Economic
Development Programme (EDP) scheme of the Department of Minorities and Other
Backward Classes. Government of Manipur for the year 2015-16 in two-bids system
(Technical and Price Bids).
Sl.No.
Name of the Items(s)
1.
Tailoring
2. Tender is to be submitted on-line through e-procurement / tender portal https://
manipurtenders.gov.in
The critical dates of bids are as follows :
Particular
Publishing/downloading tender Documents
Seeking Clarification
Bid Security (EMD) & Tender Fee both as
Bank Draft in original
Submission Tender Documents
Technical Bid Opening
Price Bid Opening
Start Time & Date
12:00 hrs of 19-01-2016
12:00 hrs of 19-01-2016
11:00 hrs of 28-01-2016
End Time & Date
14:00 hrs of 16-02-2016
11:00 hrs of 28-01-2016
14:00 hrs of 16-02-2016
14:00 hrs of 16-02-2016
11:00 hrs of 28-01-2016
11:00 hrs of 17-02-2016
13:00 hrs of 19-02-2016
³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à¡ú ìÚ;šã[>}¤à Úà*¹¤[ƒ J¤¹ƒà ëó¡à}¤ƒKã>à >å[³; 7
[> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³Åà-³Åà ºàv¡ûå¡>à "Òü¤à ëW¡ƒà Úà[>}ƒ¤Kã Þàì¹àº Òàœ¡æ>à
³=B¡ã Court "[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>¡ú [š[¹¤à ³t¡³ "[Î ó¡à*¤Kã
³>å}ƒà Objection ìt¡ï¹‰¤[ƒ "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Court >à Case ³Jà
W¡xK[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection Court "[Î>à ëºïì¹àÒüú
3. Modification / Amendment / Corrigendum, if any shall not be advertised in the
newspapers. but shall be uploaded in the e-procurement/tender website (https://
manipurtenders.gov.in) only.
4. Both the Technical bid and the Price bid will be opened in the Directorate of
MOBC, Manipur, 1st Floor, South Block, Secured Office Complex, AT Line, Imphal.
3. Modification / Amendment / Corrigendum, if any shall not be adveretised in the
newspapers. but shall be uploaded in website only.
4. Both the Technical bid and the Price bid will be opened in the Directorate of
MOBC, Manipur, 1st Floor, South Block, Secured Office Complex, AT Line, Imphal.
NT/66197/22(Jan)
NT/B/6(Feb)
NT/B/6(Feb)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Thoubal, Manipur
Sd/- Kh. Dineshchandra Singh
Director/MOBC
Manipur
Sd/- Kh. Dineshchandra Singh
Director/MOBC
Manipur
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
544 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler