close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

CIS

IntégréTéléchargement
‫روحاني درگيرمعنايانقاب!‬
‫دو هفته مانده تا انتخابات‪ ،‬رئیسجمهور در رفتو آمدهايش از متروي‬
‫مشهد تا همايش زنان و تا مراس��م جايزه کتاب سال‪ ،‬ناگهان در «معنای‬
‫انقاب» گیر کرد و از حرکت ايستاد!‬
‫ظاهرا ً روحانی به دنب��ال معنای جديدی از انق��اب میگردد؛ يک معنای‬
‫«برجامی» يا «يک معنای قابل مذاکره از انقاب»(!) که درست در میانه دهه‬
‫فجر و چند روز مانده به دو انتخابات سرنوشتساز‪ ،‬به مردم ايران که امتحان‬
‫انقابیگری خود را به درستی در چهار دهه گذشته و دفاع مقدس و همین‬
‫حاا در دفاع از محور مقاومت پس دادهان��د‪ ،‬توصیه به « اجماع در مفاهیم‬
‫انقاب» میکند‪« :‬هنوز در مفاهیمی از انقاب اجماع نظر نداريم‪ .‬هنوز نیاز‬
‫اس��ت که ما انقاب را معنا کنیم و انقابی بودن را تفسیر کنیم؛ چه کسی‬
‫انقابی است؟ و انقاب به چه معناست و تداوم راه انقاب چیست؟!»‬
‫به نظر میرسد مذاکرات منتهی به برجام ذهن رئیسجمهور را درگیر مفاهیم‬
‫انقاب و انقابیگری از نظر غرب و امريکا کرده و منظور ايشان از نداشتن اجماع‬
‫روزنامه‌سياسي‪‌‌،‬اجتماعي‌‌و‌‌فرهنگي‌صبح‌‌ايران‬
‫دوشنبه‌‪‌19‬بهمن‌‪‌28‌-‌‌1394‬ربيع‌الثاني‌‌‪1437‬‬
‫سال‌هفدهم‪‌،‬شماره‌‪‌4745‬‬
‫‪‌16‬صفحه‪‌-‬قيمت‪300:‬تومان‬
‫در مفاهیم انقاب‪ ،‬اجماع با غربیهاست! اتفاقاً اين روزها امريکايیها نیز مرتباً‬
‫يک راه جديد پیش پای ايران میگذارند‪ «:‬ايران بايد بین اينکه يک حکومت‬
‫باشد يا يک انقاب‪ ،‬انتخاب کند‪ ».‬و اوباما به صراحت ميگويد‪« :‬ايرانيها بايد‬
‫بین مرگ بر امريکا و اشتغال يکي را انتخاب کنند»‪ .‬آيا رئیسجمهور از اين‬
‫کنشهاي غربي به فکر واکنش در بازتعريف انقاب افتاده است؟!‬
‫شايد رئیسجمهور محترم معتقد است که آزادی‪ ،‬استقال و اسامیت و‬
‫جمهوريت‪ ،‬در تراز يک حکومت اسامی‪ ،‬مفاهیمی «نسبی»اند که در گذر‬
‫زمان و بسته به شرايط موجود‪ ،‬قابل تفسیر و اندازهگیری مجدد هستند‬
‫که اينگونه بیپروا میگويد‪« :‬همه ما به خیابانها آمديم و گفتیم استقال‪،‬‬
‫آزادی‪ ،‬جمهوری اسامی‪ ،‬اما هنوز هم نیاز است راجع به اين سه واژه تبیین‬
‫کنیم»؟! رئیسجمهور خوب میداند که مفاهیم اصلی انقاب همگی از‬
‫بطن اسامیت نظام استخراج شده است و بنابراين استقال و آزادی جز‬
‫يک تفسیر مطلق واحد نمیتواند معنای ديگری داشته باشد و نمیتوان آن‬
‫‪2‬‬
‫اصاح‌طلبان‌اين‌بار‌‬
‫جواب‌اعتماد‌نظام‌را‌چگونه‌خواهند‌داد‬
‫پایانيبرنقزنيها‬
‫را نسبت با توافقات و مذاکرات و روابط ما با غرب و شرق سنجید و ارزيابی‬
‫مجدد کرد‪ .‬معنای انقاب ثابت و مطلق است و استراتژی ما تغییرناپذير‬
‫است‪ .‬آنچه تغییر میکند ش��ايد روش ما باشد و اين برای رئیسجمهور‬
‫امری پوشیده نیست و به همین خاطر سخنان روحانی در افتتاحیه جايزه‬
‫کتاب سال ناخواسته زمینه را برای معاندان انقاب در تحريف و انحراف‬
‫انقاب از اهداف و آرمانهای اولیه باز میکند تا مشتی فرصتطلب نسخه‬
‫جديد برای انقاب و انقابیگری ملت ايران بنويسند و مشق جديد خود از‬
‫معنای انقاب را در دست گرفته و در جلسه امتحان رئیسجمهور حاضر‬
‫شوند! ما معنی انقاب را از امام ش��نیدهايم و به آن عمل کردهايم‪ .‬جهان‬
‫يکپارچه گواه انقابیگری ما است اما واحسرتا که حاا در آستانه‪40‬سالگی‬
‫انقاب رئیسجمهور کشور‪ ،‬در معنای انقاب گیر کرده است‪ .‬امیدواريم‬
‫که تعريف دوباره انقاب از نظر رئیسجمهور به معناي تجديدنظرطلبي‬
‫در آرمانهاي انقاب نباشد‪.‬‬
‫خون‌مدافعان‌حرم‌به‌بار‌مي‌نشيند‬
‫‌فساد‌در‌قلعه‌بسته‬
‫شرکت‌ارتباطات‌‬
‫زيرساخت‬
‫‪3‬‬
‫فروشگاه‌هاي‌زنجيره‌اي‌هم‌‬
‫به‌«يکی‌بخر‪‌،‬دوتاببر»‌کااهاي‌ناسالم‌پيوستند‬
‫کري‪‌‌:‬کار‌معارضان‌سوري‌تا‪‌3‬ماه‌ديگر‌تمام‌است‬
‫‪12‬‬
‫افزايش‌‪33‬هزار‌ميلياردي‌‌‬
‫بدهي‌به‌شبکه‌بانکي‌‬
‫در‌دولت‌يازدهم‌‬
‫دكتر يداه جواني‬
‫شهدايمدافعحرم‪،‬مدافعينعزت‬
‫استقالوامنيتكشورند‬
‫‪4‬‬
‫صفحه ‪2‬‬
‫مديرعامل‌ايران‌خودرو‪:‬‬
‫پژوبهایران‬
‫‪ 427‬ميليونیورو‬
‫غرامت غيرنقديميدهد‬
‫سيدرحيمنعمتي‬
‫روياروييباپكنبهنامكره‬
‫صفحه ‪15‬‬
‫ها دی غامحسينی‬
‫تورمبايدخيليوقتپيش‬
‫تكرقميميشد‬
‫‪16‬‬
‫صفحه ‪4‬‬
‫تو‌گوي‌«جوان»‌با‌تهيه‌کنندگان‌سينماي‌مقاومت‬
‫گف ‌‬
‫فريدون حسن‬
‫صفحه ‪15‬‬
‫صفحه ‪13‬‬
‫مديردال‌مخابراتي‌بازداشت‌شد‬
‫خوراكيهایارزان‬
‫دركمينسامتشهروندان‬
‫يادداشتهاي امروز‬
‫عربستانرابيخيال‬
‫كفاشيانرابگيريد‬
‫‪4‬‬
‫خون شهداي مدافع حرم که اين روزها در برخي نقاط کشور تشییع و به خاك سپرده ميشوند‪ ،‬نزديک است که به بار نشیند‪ ،‬تا جايي که دشمن نیز به دنبال جمع کردن بساط خود از منطقه است‪.‬‬
‫هفت‌خوان‌‬
‫ساخت‌فيلم‌در‌سوريه‬
‫دكتر يداه جواني‬
‫شهداي مدافع حرم‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫مدافعين عزت‪ ،‬استقال و امنيت كشورند‬
‫دفاع مقدس ديگري در جريان اس��ت‪ .‬هر روز تصاويري از شهداي اين‬
‫دفاع مقدس با عنوان «ش��هيد مدافع حرم»‪ ،‬زينت بخش خيابانها و‬
‫كوچههاي ايران اسامي در شهرهاي مختلف ميشود‪ .‬آنان كه ميدانند‬
‫اين شهدا در چه مسيري و براي تحقق چه اهدافي گام برداشتند‪ ،‬شوق‬
‫تداومبخشي راه اين عزيزان به حق پيوسته در وجودشان شعلهور است‪.‬‬
‫اما آنان كه با عمق تحوات در منطقه و جنگهاي نيابتي نظام سلطه‬
‫در كشورهايي چون سوريه و عراق آش��نا نيستند‪ ،‬به طور قطع از خود‬
‫ميپرسند كه اين افراد براي چه به سوريه و عراق رفتهاند؟‬
‫براي پاسخ به اين سؤال و سؤاات مشابه‪ ،‬به گزارههاي زير توجه شود‪:‬‬
‫‪« � 1‬رافضي»ه��ا بدانند كه هدف ما تخريب نمادهاي ش��ركآلود در‬
‫نجف‪ ،‬كربا و سامرا است‪ .‬بدانيد كه پس از تخريب اين نمادها در عراق‪،‬‬
‫به ايران خواهيم آمد و مشهد را با خاك يكسان خواهيم كرد (نمونهاي‬
‫از صدها تهديد داعشيها و ديگر گروههاي تكفيري و تروريستي عليه‬
‫شيعيان و ايران)‪.‬‬
‫‪ � 2‬عبدالرحمان السديس‪ ،‬امام جماعت مكه‪:‬‬
‫الف � مسلمانان گوش فرا دهيد جنگ ما با ايران و شيعه است‪.‬‬
‫ب � جنگ ما با ايران فرقهاي است‪ ،‬جنگي بين سنيها و شيعيان‪ .‬جنگ‬
‫ما با شيعيان جنگ بين ايمان و كفر است‪.‬‬
‫ج � اولويت ما اكنون جنگ با شيعيان است نه يهوديان‪.‬‬
‫د � به خدا س��وگند‪ ،‬ما اين جنگ را تا زماني كه آنها روي زمين وجود‬
‫داشته باشند ادامه ميدهيم‪.‬‬
‫جدي گرفتن اين تهديدات‪ ،‬موقعي اهميتش آشكار ميگردد كه جبهه‬
‫پشت سر گروهكهاي تكفيري و تروريستي را كه در كشورهايي چون‬
‫س��وريه و عراق بحرانآفريني ميكنند و به راحتي دس��ت به كشتار‬
‫مسلمانان و غير مسلمانان ميزنند‪ ،‬بشناسيم‪ .‬پشت سر اين گروههاي‬
‫تكفيري و تروريستي‪ ،‬يك جبهه غربي‪ ،‬عبري‪ ،‬عربي و تركي قرار دارد‪.‬‬
‫هر يك از اضاع اين جبهه‪ ،‬با اهداف و انگيزههاي خاص و مربوط به خود‪،‬‬
‫با همديگر همگرا و همافزا شدهاند‪ .‬تمامي اسناد و شواهد‪ ،‬نشان ميدهد‬
‫كه جمهوري اسامي از اهداف كانوني براي اين جبهه بحرانآفرين در‬
‫منطقه است‪ .‬امريكاييها مديريت اصلي اين جبهه را در دست دارند‪.‬‬
‫دولتمردان اياات متحده با هدف تسلط بر منطقه راهبردي غرب آسيا‪،‬‬
‫جمهوري اسامي و جريانهاي مقاومت اس��امي و بيداري اسامي‬
‫را‪ ،‬سه مانع مهم بر سر راه تحقق اين هدف ميدانند‪ .‬نظام سلطه مانع‬
‫اصلي را در اين ميان بر س��ر راه خود‪ ،‬جمهوري اسامي دانسته‪ ،‬براي‬
‫آسيب رساندن به جمهوري اسامي با سرمايهگذاريهاي كان چنين‬
‫جبههاي را در منطقه عليه ايران شكل داده است‪ .‬بنابراين با اندك تأمل‬
‫در اهداف دستاندركاران پشت صحنه حركات تروريستي در منطقه‪،‬‬
‫به راحتي ميتوان دريافت كه آنان استقال‪ ،‬عزت و امنيت ايرانيان را‬
‫نشانه گرفتهاند‪ .‬اين دش��منان به دليل اينكه در شرايط كنوني جرئت‬
‫حمله نظامي مستقيم به ايران را ندارند‪ ،‬با به راه انداختن جنگ نيابتي‬
‫در منطقه‪ ،‬به دنبال فرو ريختن متحدين منطقهاي ايران مانند دولت‬
‫سوريه‪ ،‬دولت عراق و حزباه لبنان‪ ،‬با هدف تضعيف موقعيت جمهوري‬
‫اسامي در منطقه هستند‪ .‬امريكاييها بر اين تصور هستند كه از طريق‬
‫همين گروههاي تروريس��تي‪ ،‬با دامنزدن به اختافات شيعه و سني‪،‬‬
‫ميتوان پس از زدن بازوهاي منطقهاي ايران‪ ،‬جمهوري اس��امي را از‬
‫درون بيثبات ساخت و امنيت داخلي آن را با جنگ فرقهاي بر هم زد‪.‬‬
‫استكبار با اين نقشه شيطاني‪ ،‬به دنبال بيثباتسازي تمامي كشورهاي‬
‫اس��امي همس��و با ايران در منطقه و خصوصاً جمهوري اس��امي از‬
‫يك طرف و ايجاد حاش��يه امن براي دولت غاصب و كودككش رژيم‬
‫صهيونيس��تي و ديگر دولتهاي مرتجع و وابس��ته عرب در منطقه از‬
‫طرف ديگر اس��ت‪ .‬با توجه به آنچه آمد‪ ،‬موضوع بهطور كامل روش��ن‬
‫اس��ت كه چرا بايد نيروهايي از اي��ران به كمك س��وريها و عراقيها‬
‫بش��تابند و با كمكهاي مستش��اري به آنان براي مبارزه با گروههاي‬
‫تكفيري و تروريس��تي‪ ،‬از جان مايه بگذارند‪ .‬فلسفه اين رفتن‪ ،‬دفاع از‬
‫حريم اهل بيت و عتبات عاليات از يك طرف و دفاع از عزت‪ ،‬استقال و‬
‫امنيت ايرانيان از طرف ديگر است‪ .‬اگر اين پرچمداران عزت مسلمين و‬
‫مدافعان استقال و امنيت كشور‪ ،‬امروز در سوريه و عراق به جنگ با اين‬
‫فريبخوردگان و مزدوران در اختيار نظام سلطه نروند‪ ،‬فردا با همين‬
‫گروههاي تكفيري‪ ،‬بايد در داخل مرزهاي جغرافيايي ايران مبارزه شود‪.‬‬
‫اين واقعيتي است كه نميتوان آن را ناديده انگاشت يا از آن فرار كرد‪.‬‬
‫همان طور كه جنگ تحميلي در س��ال ‪ ،1359‬واقعيتي بود كه ملت‬
‫ايران با خلق حماسههاي بزرگ و تقديم بيش از ‪ 200‬هزار شهيد و ‪300‬‬
‫هزار جانباز و دهها هزار آزاده‪ ،‬توانست آن را به دفاع مقدس و يك دوران‬
‫پرافتخار تبديل كند‪ ،‬امروز هم بايد در پرتو همان بصيرت و هوشمندي‪،‬‬
‫ملت ايران اين جنگ نيابتي را به يك دفاع مق��دس و دوران پرافتخار‬
‫ديگري تبديل كند‪ .‬شهداي اين دفاع مقدس‪ ،‬نه تنها در رديف همان‬
‫شهداي دفاع مقدس هشت ساله هستند‪ ،‬بلكه امتيازات ديگري دارند‪.‬‬
‫اين حقيقت در كام رهبر فرزانه انقاب اسامي در ديدار خانوادههاي‬
‫شهداي مدافع حرم اينچنين تبيين شده است‪« :‬حقيقتاً همه شهداي‬
‫شما‪ ،‬هم خانوادهها‪ ،‬پدران‪ ،‬مادران و فرزندان آنان‪ ،‬حق بزرگي بر گردن‬
‫همه ملت ايران دارند‪ .‬اين شهدا امتيازاتي دارند‪ ،‬يكي اين است كه اينها‬
‫از حريم اهل بيت در عراق و سوريه دفاع كردند و در اين راه به شهادت‬
‫رس��يدند‪ ... .‬امتياز دوم اين شهداي شما اين اس��ت كه اينها رفتند با‬
‫دشمني مبارزه كردند كه اگر اينها مبارزه نميكردند اين دشمن ميآمد‬
‫داخل كشور ‪ ....‬اگر جلويش گرفته نميشد ما بايد اينجا در كرمانشاه و‬
‫همدان و بقيه استانها با اينها ميجنگيديم و جلوي اينها را ميگرفتيم‪.‬‬
‫در واقع اين شهداي عزيز ما جان خودشان را در راه دفاع از كشور‪ ،‬ملت‪،‬‬
‫دين و انقاب اسامي فدا كردند‪ .‬امتياز سوم هم اين است كه اينها در‬
‫غربت به شهادت رسيدند‪ .‬اين هم يك امتياز بزرگي است‪ .‬اين هم پيش‬
‫خداي متعال فراموش نميشود‪».‬‬
‫احمد توكلی‪ :‬دولت پذيرفته‬
‫رفع تحريم حال همه مشكات نيست‬
‫دول�ت عقي�ده داش�ت ك�ه برج�ام نجاتبخش كش�ور اس�ت‬
‫ول�ي اكن�ون ب�ه اي�ن نتيج�ه رس�يده ك�ه اينگون�ه نب�وده و‬
‫رف�ع تحريمه�ا ح�ل كنن�ده هم�ه مش�كات كش�ور نيس�ت‪.‬‬
‫احمد توكلي در گفت و گو با مهر اظهار داشت‪ :‬دولت براساس تحليلي‬
‫كه مبتني بر نظرات برخي مش��اورينش است‪ ،‬حل مس��ائل كشور را‬
‫وابسته به سياست خارجي ميداند و به همين خاطر اصرار داشت كه‬
‫برجام‪ ،‬نجات بخش كشور است اما اكنون به اين نتيجه رسيده كه رفع‬
‫تحريم همه مشكات را حل نميكند و اين حرف درستي است كه قبا‬
‫به آن اعتنا نميشد‪ .‬وي بيان كرد‪ :‬سياست خارجي و رشد برون زا و مدل‬
‫رشد محور از جمله مشكاتي اس��ت كه اين دولت به آنها مبتاست‬
‫و با وجود اينكه تاش ميكند مسائل حل نميشود‪ .‬وي افزود‪ :‬دولت‬
‫اهميت زيادي براي سياست خارجي قائل است و نظم نوين جهاني را‬
‫پذيرفته است در حالي كه انقاب اسامي اين موضوع را بر نميتابد و‬
‫بايد رويكرد كشور را در اين مسئله مشخص كرد‪ .‬نماينده مردم تهران در‬
‫مجلس شوراي اسامي با اشاره به سخنان اخير رئيس مجمع تشخيص‬
‫مصلحت نظام در مورد نتايج احراز صاحي��ت كانديداهاي انتخابات‬
‫مجلس خبرگان اظهار داشت‪ :‬اين سخنان مبناي ديني و منطقي ندارد‬
‫و از روي احساسات بيان شده است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربيعالثانی ‪| 1437‬‬
‫سرويس سياسي ‪88498443‬‬
‫خبر‬
‫‌سردار‌سامی‌‪‌ :‬اعزام‌نيروي‌سعودي‌به‌سوريه‌لطيفه‌سياسي‌است‬
‫مس�ئله اعزام ني�روي زمين�ي س�عوديها به‬
‫س�وريه بي�ش از آنك�ه ي�ك واقعي�ت ميداني‬
‫و خارج�ي باش�د‪ ،‬يك لطيفه سياس�ي اس�ت‪.‬‬
‫سردار سرتيپ حسين س��امي‪ ،‬جانشين فرمانده‬
‫كل س��پاه در برنامه گفتوگوي ويژه خبري افزود‪:‬‬
‫پيروزيهاي اخير در س��وريه مع��ادات ميداني و‬
‫اس��تراتژيك در منطقه را تحت تأثير ق��رار داد‪ .‬وي‬
‫افزود‪ :‬امروز ملت و نظ��ام ايران به عنوان يك قدرت‬
‫محوري در مع��ادات پيچيده منطق��هاي با دامنه‬
‫جهاني حضور دارد و هيچ ميز مذاكرهاي نيست كه‬
‫ايران به عنوان قدرت محوري در آن حاضر نباش��د‪.‬‬
‫سردار سامي گفت‪ :‬ايران نه تنها تمركز استراتژيك‬
‫دش��منان بر محيط پيراموني خ��ود را از بين برده‪،‬‬
‫استراتژيهاي آنان در منطقه را هم مختل كرده است‪.‬‬
‫وي در پاسخ به سؤالي درباره احتمال حضور نيروي‬
‫زميني عربستان در سوريه افزود‪ :‬برآوردهاي واقعي از‬
‫قدرت نظامي عربستان از افكار عمومي جهان پنهان‬
‫نيست‪ .‬جانشين فرمانده كل سپاه گفت‪ :‬عربستان در‬
‫يك جنگ نابرابر با همراهي يك ائتاف در حالي كه‬
‫تمام شاخصهاي ظاهري غلبه بر رقيب را در اختيار‬
‫دارد در برابر مردم يمن‪ ،‬ناكام بزرگ اس��ت‪ .‬سردار‬
‫سامي افزود‪ :‬وقتي عربس��تان براي نبرد زميني با‬
‫يمنيه��ا نيروهايي را از اقصي نق��اط جهان اجير و‬
‫يك جنگ اجارهاي زميني را دنبال ميكند و وقتي‬
‫رژيم آلسعود‪ ،‬امنيت داخلي عربستان را با مأموريت‬
‫چند تيپ از يك كشور ديگر منطقه انجام ميدهد‪،‬‬
‫آيا ظرفيتي از نظ��ر قدرت زميني ب��راي اين رژيم‬
‫باقي ميماند كه در يك صحنه وسيع پر مخاطره و‬
‫سهمگين مانند سوريه بخواهد نيرو اعزام كند؟‬
‫سامي اعام اين خبر را در راستاي عمليات رواني با‬
‫اهداف مشخص و ازجمله اوهام و آرزوهاي سعوديها‬
‫دانست و افزود‪ :‬سعوديها ميخواهند با اين خبرها‬
‫از نظر ظاه��ري خود را به عنوان ي��ك عامل مبارزه‬
‫با تروريسم نشان دهند و فش��ارهايي را كه بر آنان‬
‫به خاطر جنگ يمن پيش آم��ده كم كنند و خود را‬
‫قدرتي در جهان عرب به نمايش بگذارند اما واقعيت‬
‫با آنچه آنان در ذهن دارند ‪ 180‬درجه متفاوت است‪.‬‬
‫ويبابياناينكهسياستهايجمهورياساميايران‬
‫هم نسبت به گذشته تغيير نخواهد كرد‪ ،‬افزود‪ :‬نظام‬
‫سوريه نقطه برخورد و تاقي راهبردها و سياستهاي‬
‫برون و درون منطقهاي است كه ميخواهد زنجيره‬
‫مقاومتاساميرادرمنطقهازهمبگسلد‪،‬كشورهاي‬
‫اصاحطلبان اينبار جواب اعتماد نظام را چگونه خواهند داد‬
‫پاياني بر نقزنيها‬
‫تحليل‬
‫مهدي پورصفا‬
‫از آغاز ش��روع رون��د برگ��زاري انتخابات مجلس‬
‫شوراي اسامي و مجلس خبرگان رهبري تاكنون‬
‫حضور آزادانه در جريان رقابتها يكي از مهمترين‬
‫دغدغههاي طرفداران جناحهاي مختلف بوده است‪.‬‬
‫از همان آغاز‪ ،‬بحث تأييد صاحيتها و بررس��ي‬
‫آن از س��وي ش��وراي نگهبان يكي از چالشهايي‬
‫عنوان ميشد كه خود را در جريان انتخابات نشان‬
‫خواهد داد‪ .‬اين نگراني از همان ابتدا خود را در قالب‬
‫سخنرانيها و اظهارنظر اصاحطلبان و حتي دولت‬
‫نشان داد‪ .‬شايد اگر كمي به عقب نگاه كنيم‪ ،‬بتوانيم‬
‫نقاط مهمي را بيابيم كه در آنها اين نگراني به صورت‬
‫مستقيم و غيرمستقيم بروز و ظهور داشته است‪ .‬از‬
‫زير سؤال بردن نقش ش��وراي نگهبان تا كم شور و‬
‫شوق برگزار شدن انتخابات كه تمام آنها با نگاهي به‬
‫اخبار مختلف قابل مشاهده است‪.‬‬
‫نگرانيهايي كه از مدته�ا پيش خود را‬
‫نشان داد‬
‫شايدزمانيكهحسنروحانيرئيسجمهوراسامي‬
‫ايران بر نقش دولت در اجراي انتخابات تأكيد كرد‪،‬‬
‫مناقشهاي را به راه انداخت كه از همان زمان بسياري‬
‫بر منش��أ انتخاباتي داش��تن آن صحه گذاشتند؛‬
‫مناقشهاي كه البته هيچ نتيجهاي جز تأكيد بر نقش‬
‫نظارت شوراي نگهبان نداشت‪.‬‬
‫روحاني در اواخر مردادماه و در نشس��ت مشترك‬
‫هيئت دولت و اس��تانداران گفت‪ :‬م��ا جايي را در‬
‫كش��ور نداريم كه بخواهد افراد صالح و دلس��وز را‬
‫كه ميخواهن��د با اس��تفاده از تجربياتش��ان به‬
‫كشور خدمت كنند‪ ،‬حاا از هر جناحي كه باشند‪،‬‬
‫ردصاحيت كند‪ .‬تمام گروهها و دستهجات سياسي‬
‫قانوني مورد احترام هس��تند‪ .‬هم��ه از نظر دولت‬
‫برابرند و آن جايي كه بايد بگويد فردي براي شركت‬
‫در انتخابات صالح اس��ت يا نه هيئتهاي اجرايي‬
‫هس��تند و ما هيئت اجرايي نداريم كه يك جناح‬
‫را تأييد صاحيت كند و يك جن��اح ديگر را تأييد‬
‫صاحيتنكند‪.‬‬
‫وي افزود‪ :‬ش��وراي محترم نگهبان ناظر اس��ت نه‬
‫مجري‪ .‬مجري انتخابات دولت است‪ .‬دولت مسئول‬
‫برگزاري انتخابات است و دستگاهي هم پيشبيني‬
‫شده كه نظارت كند تا خاف قانون صورت نگيرد‪.‬‬
‫شوراي نگهبان چشم است و چشم نميتواند كار‬
‫دست را بكند‪ ،‬نظارت و اجرا نبايد مخلوط شوند بايد‬
‫به قانون اساسي كام ً‬
‫ا توجه كرده و عمل كنيم‪.‬‬
‫در همان زمان اين س��خنان روحاني واكنشهاي‬
‫فراواني را برانگيخت‪ ،‬بهگونهاي كه حتي رؤس��اي‬
‫س��اير قوا نيز بر اين نكته تأكيد كردند كه وظيفه‬
‫شوراي نگهبان نظارت استصوابي است و هيچگونه‬
‫خدشهاي نيز نميتوان بر آن وارد كرد‪ .‬البته رئيس‬
‫جمهور هم در نهايت بر اين نكته صحه گذاشت و از‬
‫جمله در مراسم روز دانشجو به اين نكته اشاره كرد‬
‫و گفت‪« :‬نظر من درباره شوراي نگهبان نظر قانون‬
‫اساسي است‪ .‬قانون اساسي شوراي نگهبان را ناظر‬
‫ميداند و ما نيز آن را ناظر ميدانيم‪».‬‬
‫با وجود آنكه به نظر ميرسيد كه اين مسئله ختم به‬
‫خيرشدهباشد‪،‬اماهمهانتظارميكشيدندتاآوردگاه‬
‫اصلي در جريان رقابتهاي انتخاباتي و بهخصوص با‬
‫بحث رد صايتها بار ديگر مطرح شود‪.‬‬
‫انتقادها آغاز ميشود‬
‫با اين وجود مراكز ثبتنام براي داوطلبان انتخابات‬
‫مجلس و مجلس خبرگان رهبري شاهد استقبال‬
‫بينظيري ب��ود كه برخي تحليله��ا در خصوص‬
‫نهضت ثبتنام را تأييد ميكرد‪.‬‬
‫طبق آمار وزارت كش��ور نزديك به ‪ 12‬هزار نفر در‬
‫انتخابات مجلس شوراي اسامي شركت كردند كه‬
‫همين تعداد نيز فشار بيسابقهاي را براي بررسي‬
‫صاحيتها با وجود آورد‪ ،‬به گونهاي كه بسياري از‬
‫كانديداها به گزينهاي به نام عدم احراز روبهرو شدند‪.‬‬
‫در حقيقت عدم احراز ميوه حضور بيسابقه براي‬
‫شركت در انتخابات مجلس شوراي اسامي بود و‬
‫همين نكته در ادامه س��بب شد فشار بيسابقهاي‬
‫به شوراي نگهبان وارد شد‪ .‬در همان ابتدا حسين‬
‫مرعش��ي از اعضاي حزب كارگزاران با اشاره به رد‬
‫صاحيتهاي شوراي نگهبان‪ ،‬آن را در طول انقاب‬
‫اس��امي بيس��ابقه عنوان كرد و گفت‪ :‬بيسابقه‬
‫ترين رد صاحيته��ا از ابتدای انق��اب تاكنون‬
‫شاهد هستيم‪ .‬انتظار داشتيم هيئتهاي نظارت‬
‫رهنمودهاي رهبري در خصوص انتخابات را مدنظر‬
‫قرار ميداد‪ .‬وي افزود‪ :‬از هيئتهاي نظارت بسيار‬
‫گلهمنديم و اميدواريم رئيس جمهور به اين موضوع‬
‫ورود پيدا كن��د‪ .‬رئيس جمهور هم در س��خناني‬
‫كه برخي آن را واكنش مس��تقيم به رد صاحيت‬
‫كانديداهاي ش��وراي نگهبان ميدانستند‪ ،‬گفت‪:‬‬
‫مجلس نامش خانه ملت است نه خانه يك جناح‪،‬‬
‫بگذاريم خانه ملت‪ ،‬آيينه واقعي ملت باشد و متعلق‬
‫به همه مردم‪ ،‬و البته در اين ميان‪ ،‬جناحها و احزاب‬
‫مختلف بايد بهترينها را به مردم معرفي كنند و بايد‬
‫بر امر انتخابات هم نظارت شود‪ ،‬اما معيار در همه اين‬
‫مراحل بايد قانون باشد‪ .‬اگر قرار باشد يك جناح در‬
‫انتخابات حضور داشته باشد و جناح ديگر نه‪ ،‬ديگر به‬
‫چه دليل انتخابات برگزار ميكنيم؟‬
‫هاش��مي رفس��نجاني هم در ادامه طي سخناني‬
‫از برخي رد صاحيتها به ش��دت انتق��اد و آن را‬
‫جلوگيري از به وج��ود آوردن انتخابات آزاد عنوان‬
‫كرد‪.‬‬
‫صاحب قدرت را تجزيه كند تا معماهاي امنيتي رژيم‬
‫صهيونيستي حل شود و احساس عطش قدرتيابي‬
‫برخي كش��ورها س��يراب گردد‪ .‬وي گفت‪ :‬توطئه‬
‫ويرانگر در جهان اسام در حال اجراست كه اگر در‬
‫صدد خنثي سازي آن نباشيم به طور پلكاني اتفاق‬
‫خواهد افتاد‪ .‬جانش��ين فرمانده كل سپاه افزود‪ :‬اگر‬
‫صهيونيستها‪ ،‬سعوديها و امريكاييها در اين نبرد‬
‫بتوانند پيروز شوند‪ ،‬پس از سوريه به سراغ لبنان و‬
‫سپس عراق خواهند رفت و بعد به ايران خواهند آمد‪.‬‬
‫سردار سامي گفت‪ :‬نيات دشمنان را كامل و دقيق‬
‫درك كردهايم و حركات آنان را تشخيص دادهايم و‬
‫هرگز به انتظار حوادث نمينشينيم و تاش ميكنيم‬
‫تا رفتارهاي آنان را در نقاط آغاز متوقف و نابود كنيم‪.‬‬
‫طبيعياستكهدرچنينشرايطيبايد‬
‫اين نكته را در نظر گرفت كه برگزاري‬
‫اين انتخابات با اين سطح از مشاركت‬
‫ميتواندسببتقويتچشمگيرنظام‬
‫در اين شرايط ش�ود‪ .‬با وجود برخي‬
‫سوابقغيرقابلقبولاصاحطلباندر‬
‫فتنه‪ 88‬نظام بار ديگر به آنها اعتماد‬
‫كرد‪ .‬ح�اا بايد ديد آنها ج�واب اين‬
‫اعتماد را بار ديگر چگونه خواهند داد‬
‫وي در سخناني بي سابقه در مراسم بزرگداشت ورود‬
‫حضرت امام به ايران گفت‪ :‬قبول دارم كه نميشود‬
‫‪ 12‬هزار نفر براي مجلس ثبتن��ام كنند و همه با‬
‫هم در انتخابات به رقابت بپردازن��د اما راهش اين‬
‫است كه پيش از انتخابات قانوني بگذاريم و بگوييم‬
‫كساني كه ميخواهند نامزد شوند بايد يكسري‬
‫شرايط از جمله تعدادي امضا از برخي علما و مردم‬
‫داشته باشند و برخي از متخصصين صاحيت آنها‬
‫را تأييد كنند‪.‬‬
‫نبايد بگذاريم ثبتنام كنند و اص�� ً‬
‫ا فرصت براي‬
‫بررسي پروندهشان نداشته باشيم و پرونده آنها را‬
‫بررسينكنيمودرنهايتبهآنهابگوييمكهصاحيت‬
‫شما احراز نشده اس��ت‪ .‬اين راه و ش��يوه درستي‬
‫نيست‪ .‬با اين حال از همان زمان اين بحث به صورت‬
‫جدي مطرح ش��د كه در مرحله اعتراضات امكان‬
‫اعام صاحي��ت برخي از رد صاحيت ش��دگان‬
‫وجود دارد‪.‬‬
‫اصاح طلبان جواب اعتماد نظام را چگونه‬
‫خواهند داد‬
‫با پايان زمان بررسي انتخابات روشن شد كه حداقل‬
‫‪ 20‬درصد به تعداد تأييدصاحيتشدگان اضافه‬
‫شده است‪ .‬البته در اين ميان باز هم آمار مختلفي در‬
‫اين باره اعام میشد اما سيامك ره پيك عضو هيئت‬
‫مركزي نظارت بر انتخابات به اين نكته اشاره كرد كه‬
‫حداقل‪ 1500‬نفرديگربهتأييدصاحيتشدگاندر‬
‫جريان بررسيها اضافه ميشود‪.‬‬
‫از همين رو ب��ود كه برخي خبرگزاريها اس��امي‬
‫تعدادي از اصاح طلباني را كه صاحيت آنها تأييد‬
‫شده بود منتشر كردند‪ .‬با اين تفاسير به نظر ميرسد‬
‫بهانههايي كه اصاحطلبان در خصوص عدم حضور‬
‫جدي در انتخابات طرح ميكردند‪ ،‬عما بي معنا‬
‫ميشود‪ .‬اصاحطلبان در حالي كه پيش از آن ادعاي‬
‫عدم امكان رقابت جدي در انتخابات را داشتند‪ ،‬حاا‬
‫بايد براي حضور جدي در انتخاب��ات برنامه ريزي‬
‫كنند و خود را در معرض محك جدي افكار عمومي‬
‫قرار دهند‪ .‬از س��وي ديگر نظرسنجيهاي منتشر‬
‫شده در خصوص ميزان مشاركت مردم در انتخابات‬
‫حاكي است كه ميزان مشاركت به بيش از‪ 80‬درصد‬
‫رسيده است‪.‬‬
‫طبيعي است كه در چنين شرايطي بايد اين نكته را‬
‫در نظر گرفت كه برگزاري اين انتخابات با اين سطح‬
‫از مشاركت ميتواند سبب تقويت چشمگير نظام‬
‫در اين شرايط شود‪ .‬با وجود برخي سوابق غيرقابل‬
‫قبول اصاح طلبان در فتنه‪ 88‬نظام بار ديگر به آنها‬
‫اعتماد كرد‪ .‬حاا بايد ديد آنها جواب اين اعتماد را بار‬
‫ديگر چگونه خواهند داد‪.‬‬
‫تأييد صاحيت بيش از شش هزار نفر از داوطلبان‬
‫انتخابات مجلس دهم كه به اعتقاد ناظران سياسی‬
‫نمايندگان همه جريانهای سياسی دروننظام را در‬
‫خود جای داده است را میتوان پايانی بر نقزنیهای‬
‫انتخاباتی عنوان كرد‪.‬‬
‫چهرهها‬
‫مردم‌به‌وكيل‌الدوله‌ها‌رأي‌نمي‌دهند‬
‫عض�و ش�وراي مرك�زي جامعه‬
‫روحانيت مب�ارز با بي�ان اينكه‬
‫مردم به اين آگاهي رسيدهاند كه‬
‫نبايدبهوكيلالدولههارأيدهند‪،‬‬
‫گفت‪:‬قانونگذاربايدمردميباشد‬
‫و وامدار گ�روه خاصي نباش�د‪.‬‬
‫حجتااسام حس��ين ابراهيمي‬
‫در گفتوگو با تسنيم با بيان اينكه‬
‫ليستي كه وكيلالدولهها در آن باشند‪ ،‬مردم در‬
‫انتخابات مجلس به آنها رأي نخواهند داد‪ ،‬گفت‪:‬‬
‫نمايندگاني كه وامدار گروه يا جرياني باشند‪ ،‬قطعاً‬
‫در انتخابات هفتم اسفند موفق نخواهند بود زيرا‬
‫مردم ايران با گذشت‪ 37‬سال از انقاب اسامي به‬
‫تمامي امور واقفند و بصيرت و آگاهي مناسبي از‬
‫وضعيت كشور پيدا كردهاند‪ .‬وي با تأكيد بر اينكه‬
‫مجلسي مطلوب است كه مردمي باشد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬
‫وكيلالدولهها اگر نماينده مجلس شوند‪ ،‬قطعاً به‬
‫فكر مردم نخواهند بود زيرا وامدار جريان يا گروه‬
‫خاصي هستند كه مردم ايران نيز به‬
‫خوبي بر اين امر واقف هستند و از‬
‫اينرو هيچگاه به اينگونه ليستها‬
‫رأي نميدهن��د‪ .‬ابراهيمي با بيان‬
‫اينكه مردم مجلس��ي ميخواهند‬
‫كه مدافع حقوق آنها باشد‪ ،‬افزود‪:‬‬
‫افراد و چهرههايي بايد وارد مجلس‬
‫دهم شوند كه دلسوز مردم و پيگير‬
‫مطالبات آنها باشند‪ .‬وي با تأكيد بر اينكه اگر افراد با‬
‫حمايت جريان و گروهي خاص وارد مجلس شوند‬
‫از رانت اس��تفاده كردهاند‪ ،‬تصريح كرد‪ :‬استفاده‬
‫از رانت به نفع مردم و به صاح كش��ور نيس��ت‪.‬‬
‫ابراهيمي با بيان اينكه نمايندگان در خانه ملت‬
‫به واقع بايد نماينده مردم باش��ند‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه‬
‫مردم هيچگاه ب��ه وكيلالدولهها رأي نميدهند‬
‫و بازبيني تاريخي اين نكته را آش��كار ميكند اما‬
‫وامدار بودن نمايندگان ملت در خانه ملت به صاح‬
‫كشور نيست‪.‬‬
‫ورود‌دستگاه‌قضا‌به‌ماجراي‌هجمه‌به‌شوراي‌نگهبان‬
‫معاون اول ق�وه قضائيه‪ ،‬توهين‬
‫به نهاده�اي قانوني و ش�وراي‬
‫نگهبان را تخلف و جرم دانست و‬
‫از تشكيل پرونده براي متخلفان‬
‫در دس�تگاه قض�ا خب�ر داد‪.‬‬
‫حجتااسام محس��نياژهاي در‬
‫برنامه نگاه يك‪ ،‬با اشاره به انتخابات‬
‫هفتم اس��فندماه اظهار داشت‪ :‬به‬
‫اميد خدا اين انتخاباتي كه ملت ما در پيش دارد‪،‬‬
‫همانند انتخاباتهاي گذشته پرشور و در كمال‬
‫آرام��ش و امنيت خواهد بود و م��ردم نيز مراقب‬
‫شيطنتهايبيگانگانهستند‪.‬ويدرادامهتوهين‬
‫به نهادهاي رسمي و قانوني كشور را جرم دانست‬
‫و تأكيد كرد‪ :‬بسياري از اين موارد ضرورتي ندارد‬
‫حتماً شكايت خصوصي باشد‪ ،‬برخي ممكن است‬
‫جنبه عمومي داشته باشد و دادستان ورود ميكند‬
‫اگر كسي به مسئوان انتخابات مثل وزارت كشور‬
‫و شوراي نگهبان توهين كند‪ ،‬نيازي به شكايت‬
‫خصوصي ندارد‪ .‬وي در پاس��خ به‬
‫سؤالي درباره جار و جنجالهايي كه‬
‫برخي در پي عدم احراز صاحيت‬
‫يك فرد راه انداخته بودند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬
‫هفتههاي اخير برخي حرفها زده‬
‫شد‪ ،‬گاهي از زبان مسئوان و نهادها‬
‫و افرادي كه ادعايي هم دارند‪ ،‬اينها‬
‫ميتواند مصداق تش��ويش اذهان‬
‫عمومي و مصداق توهين و تحريك افراد باش��د‬
‫براي دست زدن به برخي اقدامات خاف قانون‪.‬‬
‫سخنگوي دستگاه قضا خاطرنش��ان كرد‪ :‬براي‬
‫اينگونه امور پرونده تشكيل ميش��ود‪ ،‬اسناد و‬
‫مدارك جمعآوري و به وقتش برخورد ميشود‪،‬‬
‫حتي اگر جزو مسئوان باشند‪.‬‬
‫محسنياژهاي يادآور شد‪ :‬اگر با ضعيف برخورد و با‬
‫قوي برخورد نشود مشكل ايجاد ميشود‪ ،‬ما زماني‬
‫ميتوانيم ادعا كنيم كه دستگاه قضاي اسامي‬
‫هستيم كه تبعيض قائل نشويم‪.‬‬
‫هاشمي‪ ،‬اصاحطلبان و انتخابات (‪)10‬‬
‫سعيد حجاريان بيتوجهي به مردم و نيازهاي آنها را يكي از شاخصهاي‬
‫شخصيت هاشمي و دولت متبوع وي ميداند و بر زمين ماندن نيازهاي‬
‫سياس��ي‪-‬فرهنگي م��ردم در دوران حاكميت كارگ��زاران را گناهي‬
‫نابخشودني ميشمرد‪.‬‬
‫«بنابراين با برنامه دوم توسعه طبقه اجتماعي جديدي شكل ميگرفت‬
‫كه از نظر اقتصادي توانمندتر ش��ده بود اما از نظر فرهنگي و سياسي‬
‫پاسخي به نيازهايش داده نميشد؟‬
‫بله‪ .‬البته شايد ميش��د‪ .‬اگر با سرعت كمتري پيش ميرفتند احتمال‬
‫تحقق آن وجود داشت‪ ،‬يعني آهستهتر و مطمئنتر‪.‬‬
‫يعني شما معتقديد كه شتاب آنها زياد بود؟‬
‫بله‪ ،‬شتاب داشتند‪ .‬تك نرخي كردن ارز خيلي ضربه زد‪.‬‬
‫چرا؟‬
‫نميدانم‪ .‬مث ً‬
‫ا ميخواستند يكشبه ارز را تكنرخي كنند‪ .‬آقاي هاشمي‬
‫يك كار ديگر هم كرد كه به نظر من خوب بود‪ ،‬ش��بيه همان كاري كه‬
‫كنان اورن‪ ،‬رئيسجمهور سابق تركيه انجام داد‪ .‬او نظاميها را وارد كار‬
‫اقتصادي كرد‪ .‬آقاي هاشمي هم گفت ما بايد مديريت كارخانهها را به‬
‫س��پاهيها بدهيم‪ .‬بدين ترتيب آنها را وارد اقتصاد كنيم تا آنها پس از‬
‫(‪)1‬‬
‫بازگشت از جنگ احساس غبن نكنند‪».‬‬
‫سيدمحمود عليزادهطباطبايي با اش��اره به تاشهاي جريان مدعي‬
‫اصاح طلبي براي حذف هاشمي از عرصه سياسي كشور به تحركات‬
‫س��عيد حجاريان پرداخته و در خال اينكه محسن هاشمي پيشنهاد‬
‫من براي مديريت ش��هرداري تهران بوده‪ ،‬اظهار ميكند‪ « :‬متأسفانه‬
‫اين مس��ائل بوده و اآن من ميدان��م در بين اصاحطلب��ان آدمهاي‬
‫مغرض بسيار زياد است‪ .‬در شوراي شهر اول‪ ،‬اولين شهرداري كه جبهه‬
‫مشاركت پيشنهاد داد همين آقاي دانشآشتياني بود كه به عنوان وزير‬
‫پيشنهادي علوم دولت روحاني معرفي شده است‪ .‬خود من با اين موضوع‬
‫مخالفت كردم اما گفتند يعني چي؟ مشاركت اصرار دارد كه حتماً يكي‬
‫از مشاركت شهردار شود اما خب شهردار تهران بايد خصوصياتي داشته‬
‫(‪)2‬‬
‫باشد‪ .‬ما ايستاديم و نگذاشتيم اين طور شود‪» .‬‬
‫طباطبايي ادامه ميدهد‪« :‬پيش��نهاد من محسن هاشمي بود‪ .‬با آقاي‬
‫نوري صحبت كردم و گفتم شايستهترين فرد براي شهردار شدن محسن‬
‫هاشمي اس��ت‪ . . .‬ما نياز به حمايت آقاي هاشمي داريم‪ .‬از طرف ديگر‬
‫با جرياني مواجهيم كه ما را ميزنند اگر محس��ن را بگذاريم به عنوان‬
‫شهردار‪ ،‬هم شهرداري خوب اداره ميشود و هم محسن شوراي شهر را‬
‫قبول دارد و مطيع شوراي شهر ميشود‪ .‬آقاي نوري گفت من حرفت را‬
‫قبول دارم ببين ميتوانيد رأي بگيريد‪ .‬من رفتم با فروزش‪ ،‬عطريانفر و‬
‫چند نفر ديگر مثل امير عابديني صحبت كردم‪ .‬با خانم وسمقي صحبت‬
‫كردم گفت بايد موافقت سعيد (حجاريان) را جلب كني‪ .‬به سعيد گفتم‬
‫ما ميخواهيم محسن را پيشنهاد كنيم اما سعيد[حجاريان] گفت ما‬
‫هزينه كرديم تا هاشمي را حذف كرديم شما ميخواهيد دوباره هاشمي‬
‫(‪)3‬‬
‫را احيا كنيد؟ اين عين جمله سعيد بود‪» .‬‬
‫سيدمحمود عليزاده طباطبايي در ادامه مصاحبه خود از سرانجام تقابل‬
‫سعيد حجاريان و عباس عبدي با هاش��مي رفسنجاني سخن به ميان‬
‫ميآورد؛ «اآن هم پش��ت آقاي هاشمي پنهان ش��دهاند‪.‬خب ببينيد‪،‬‬
‫(‪)4‬‬
‫هاشمي هاشمي است‪ .‬هاشمي تغيير نكرده است‪» .‬‬
‫«پس چرا آقاي هاشمي يادش رفته كه همين امثال سعيد بودند كه ‪...‬‬
‫هاشمي همه اينها را ميداند ولي با هيچكس دشمن نيست و حال كسي‬
‫را نميگيرد‪ .‬تنها بحثي هم كه درباره هاشمي مطرح است و اتهامي كه‬
‫به هاشمي ميزنند‪ ،‬بحث مهندس سحابي است‪ .‬چون در اين قضيه هم‬
‫واقعا آقاي هاشمي ميگويد من نگفتم كه روي او را كم كنيد‪.‬‬
‫در خاطراتش اين مطالب را نوشته است‪ .‬ميگويد رويش را كم كنيد‬
‫(نقل به مضمون)‪.‬‬
‫(‪)5‬‬
‫نه چنين چيزي نيست‪» .‬‬
‫طباطبايي در ادامه گفتوگوي خود زنداني كردن عباس عبدي توسط‬
‫هاشمي را هم رد ميكند؛‬
‫«عباس عبدي را هم به زندان انداخت‪.‬‬
‫نه‪ .‬هاشمي كسي را زندان نينداخت‪ .‬دستگاه امنيتي اقدام ميكرد اما‬
‫هاشمي نيامد دفاع كند‪ .‬هاشمي آن روز‪ ،‬هاشمي اين روز نبود‪ .‬بااخره‬
‫آدمها تغيير ميكنند‪ .‬امام هم تغيير كرد‪ .‬سال ‪ 42‬يكي از اعتراضها‬
‫اين بود كه چرا به زنان حق رأي داديد ولي امام سال ‪ 57‬امام سال ‪42‬‬
‫نبود‪ .‬اوضاع تغيير كرد‪ .‬اصا اجتهاد يعني همين كه متناسب با اوضاع و‬
‫(‪)6‬‬
‫احوال بتوانيد استنباط كنيد و حكم خدا را پياده كنيد‪» .‬‬
‫‪ .1‬مصاحبه سعيد حجاريان با سايت پژوهشي تاريخ ايراني‬
‫‪ .2‬مصاحبه سيد محمود عليزاده طباطبايي با تسنيم‪93/08/26 ،‬‬
‫‪ .3‬همان‬
‫‪ .4‬همان‬
‫‪ .5‬همان‬
‫‪ .6‬همان‬
‫روحاني‪ :‬تفكر فمنيستي را قبول نداريم‬
‫رئي�س جمهور اس�اس آغ�از اعتدال‬
‫را انديش�ه و فك�ر دانس�ت و گف�ت‪:‬‬
‫اعت�دال تنه�ا ي�ك روش‪ ،‬من�ش و‬
‫ش�عار نيس�ت‪ ،‬بلك�ه ي�ك بين�ش‪،‬‬
‫مس�ير تفك�ري و گفتم�ان اس�ت و‬
‫امروز باي�د اين گفتم�ان را احيا كنيم‪.‬‬
‫به گزارش رسا‪ ،‬حجتااسام روحاني روز‬
‫گذشته در همايش ملي «زنان‪ ،‬اعتدال و‬
‫توسعه» با اشاره به اينكه امكان ندارد كش��وري در مسير توسعه قرار‬
‫بگيرد و ‪ 50‬درصد جمعيت آن ناديده گرفته شوند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بايد‬
‫حضور و توانمندي بان��وان را باور كنيم و بدانيم كه بانوان كش��ورمان‬
‫نيز در علم‪ ،‬دانش‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬سياس��ت و هنر همانن��د مردها ميتوانند‬
‫نقشآفرين باشند‪.‬‬
‫روحاني در ادامه همه را به هوش��ياري مضاعف در آس��تانه انتخابات‬
‫توصيه و اضافه كرد‪ :‬اگر چه گاهي اوقات انتخاب بسيار دشوار ميشود‪،‬‬
‫اما همه بايد در هر شرايطي هفتم اسفند پاي صندوق انتخابات حاضر‬
‫شويم‪.‬‬
‫انتخابگري يك وظيفه و مس��ئوليت بزرگ اس��ت و ميدانيم كه اگر‬
‫حضور داشته باشيم‪ ،‬نفعي ولو اندك را به دست خواهيم آورد اما با عدم‬
‫حضور حتماً زيان خواهيم برد و معلوم اس��ت كه در چنين شرايطي‪،‬‬
‫نفع كم را انتخاب خواهيم كرد‪ .‬زنان در اين عرصه نيز رسالت بزرگي‬
‫بر دوش دارند و بايد به مانند هم��ه عرصهها در اين عرصه نيز حضور‬
‫چشمگير و مؤثر خود را ايفا كنند‪ .‬رئيس جمهوري در بخش ديگري‬
‫از سخنان خود با تبريك ايام دهه فجر و با اشاره به اينكه بانوان ايران از‬
‫روز اول نهضت اسامي در صف مقدم مبارزه و نهضت حضور داشتند‪،‬‬
‫گفت‪ :‬آنگاه كه خيل اجتماعات مردم براي پيروزي نهضت اسامي‪،‬‬
‫خيابانهاي كشور را زينت بخش��يده بود در همه آن صحنهها زنان‬
‫نقش پررنگ و فعالي داش��تند‪ .‬رئيس جمهوري در ادامه با اشاره به‬
‫اينكه زنان ايراني براي ورود به عرصههاي آموزشي مشكات فراواني‬
‫را پشت سر گذاشتند تا بتوانند به دانشگاهها و مراكز تحقيقاتي وارد‬
‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬خوش��بختانه در جامعه امروز نس��بت به نقش زنان در‬
‫زمينه آموزش��ي و بهداش��ت و درمان تقريبا فاصله جنسيتي وجود‬
‫ندارد و بانوان كش��ورمان در همه اين عرصهها در كنار مردان حضور‬
‫چش��مگير و فعالي دارند‪ .‬روحاني با تأكيد بر اينكه تفاوتي بين زن و‬
‫مرد وجود ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما تفكر فمينيستي را قبول نداريم‪ ،‬اما‬
‫تحجر را هم نميپذيريم‪.‬‬
‫س�ام برش�ما مخ�اطبان هميش�گي «جوان»‪ .‬دلگويههاي شما‬
‫عزيزان را از طريق ش�م�اره ‪ 88498440‬شنوا و پ�ذيرا هستيم‪.‬‬
‫اين ستون را مس�ئوان و مديران با حساس�يت ويژه ميخوانند‪.‬‬
‫ساكنان كوچه ابراهيمزاده در منطقه ‪ 10‬آسايش ندارند‬
‫جمعي از ساكنان‪ :‬در خيابان قصرالدشت واقع در منطقه ‪ 10‬تهران‬
‫بين خيابان هاشمي و خيابان امام خميني (ره) در كوچه ابراهيمزاده‬
‫چند وقتي اس��ت كه كار ساخت و س��از صورت ميگيرد اما متأسفانه‬
‫خاكبرداريهاي آنها‪ ،‬ش��بها شروع ميش��ود و با ايجاد سر و صداي‬
‫وحشتناك آسايش مردم را مختل كردهاند‪ .‬با شهرداري منطقه‪ ،‬شماره‬
‫‪ 137‬و ديگر مراجع هم تماس گرفتهايم‪ ،‬چه كسي بايد رسيدگي كند‪.‬‬
‫با چه حساب و كتابي اين همه خودرو وارد شهر ميشود‬
‫ميرعباسي‪ -‬تهران‪ :‬ترافيك خيابانها ناشي از بيدرايتي مسئوان‬
‫در فروش ماشين است‪ .‬چرا كسي نميآيد مساحت خيابانهاي شهر را‬
‫با تعداد خودروهايي كه بيحساب و كتاب وارد شهر ميشوند‪ ،‬مقايسه‬
‫كند‪ .‬آيا هنوز كسي نميداند كه با سرريز ش��دن خودروها به كوچه و‬
‫خيابان ديگر رفت و آمد براي پيادهها هم سخت خواهد شد؟‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثاني ‪| 1437‬‬
‫سرويس اجتماعي ‪88498440‬‬
‫گزارش يك‬
‫زهرا چيذري‬
‫فروشگاههاي زنجيرهاي هم به «يكی بخر‪ ،‬دوتاببر» كااهاي ناسالم پيوستند‬
‫خوراكيهای ارزان در كمين سامت شهروندان‬
‫در يك�ي از فروش�گاههاي‬
‫زنجي�ره اي خصوص�ي ب�ه‬
‫ج�ز كااهاي�ي ك�ه در همه‬
‫فروش�گاهها پيدا ميشود‪،‬‬
‫برنده�اي عجي�ب و غريب‬
‫ب�ا تخفيفهاي ب�اا عرضه‬
‫ميش�ود‪ .‬اينج�ا ام�ا به جز‬
‫ناشناخته بودن برند‪ ،‬شاهد‬
‫نگهداريسوسيسوهمبرگر‬
‫و حت�ي گوش�تهاي چرخ‬
‫كرده بس�تهبندي در فضاي‬
‫خ�ارج از يخچال هس�تيم‬
‫بیژن يانچشمه‬
‫با نزديك شدن به اجرايي شدن قانون جديد‬
‫رسيدگی به تخلفات‬
‫عقب ماندگي زير ساخت هاي شهري‬
‫از مصوبه پارك حاشیه اي‬
‫در حال�ي آييننام�ه جديد قان�ون رس�يدگي به تخلف�ات رانندگي‬
‫از نيمه اس�فندماه اجرايي ميش�ود ك�ه در اين آييننام�ه جزئيات‬
‫و تصميم�ات جديد درب�اره «پ�ارك حاش�يهاي در ش�هرها» آمده‬
‫اس�ت‪ .‬بر اين اس�اس هرچن�د آييننام�ه اجرايي قانون رس�يدگي‬
‫ب�ه تخلف�ات رانندگي مص�وب هيئ�ت دولت ب�راي اجرا ب�ه وزارت‬
‫كشور اباغ ش�ده اما زيرس�اختهاي شهري و ش�يوههاي كنترل و‬
‫نظارت از اجراي قان�ون عقب مانده اس�ت و اين امر ميتواند س�بب‬
‫س�رگرداني رانندگان و افزايش بار ترافيكي در معابر پرتردد ش�ود‪.‬‬
‫افزايش ورود خودرو به معابر شهري عاوه بر افزايش بار ترافيكي‪ ،‬افزايش‬
‫پارك حاشيهاي را نيز در بر دارد‪ ،‬به گونهاي كه در معابر پرتردد پيدا كردن‬
‫جاي پارك به مشكات ترافيكي شهري افزود شده است و مصرف سوخت‬
‫اضافي و آلودگي هوا را نيز در بر داش��ته است‪ .‬بر اين اساس انتظار ميرود‬
‫اعمال قوانين و تصميمات جديد درباره پارك حاش��يهاي در ش��هرها به‬
‫تسهيل رفت و آمد شهري كمك كند‪ ،‬به شرط آنكه زيرساختها و بسترها‬
‫در بخشهاي مختلف مد نظر قرار گيرد تا اين قانون بتواند كارايي خود را‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫توقف رايگان در پارك حاشيهاي تا نيم ساعت‬
‫بر اساس آييننامه جديد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي‪ ،‬توقف وسايل‬
‫نقليه در محدوده زماني ‪ 7‬تا ‪ 21‬در محلهايي كه براي پارك حاش��يهاي‬
‫مديريت شده در نيم ساعت اول رايگان خواهد بود‪ .‬دريافت حق توقف در‬
‫معابر يادشده براي مازاد بر نيم ساعت‪ ،‬با احتساب نيم ساعت اول محاسبه‬
‫و دريافت ميش��ود كه بر اس��اس اين تبصره دريافت حق توقف در معابر‬
‫مورد نظر بر حسب بازههاي زماني نيم ساعتي يا يك ساعتي اخذ ميشود‪.‬‬
‫همچنين قيمتگذاري هزينه توقف در حاش��يه بايد به گونهاي باشد كه‬
‫شهروندان به كاهش زمان توقف‪ ،‬كاهش استفاده از وسيله نقليه شخصي‬
‫يا ترجيح استفاده از پاركينگهاي عمومي غيرحاشيهاي ترغيب شوند‪ .‬بر‬
‫اس��اس يكي ديگر از بندهاي اين آييننامه‪ ،‬در صورت اشغال بيش از يك‬
‫محل توقف توسط يك خودرو‪ ،‬حق توقف متناسب با تعداد محلهاي اشغال‬
‫شده دريافت ميشود و پليس راهنمايي و رانندگي موظف است با استفاده‬
‫از ساز و كارهاي مناسب نسبت به كنترل مستمر معابر شهري پرترافيك با‬
‫اولويت پيشگيري از وقوع تخلفات پارك حاشيهاي و دريافت گزارشهاي‬
‫مربوط اقدام كند‪ ،‬شهرداريها مكلفند در معابر شهري پرترافيك مصوب‪،‬‬
‫نسبت به مشخص كردن فضاهاي پارك حاش��يهاي مديريت شده اقدام‬
‫كنند و با اس��تفاده از تجهيزات و لوازم س��نجش توقف يا از طريق عوامل‬
‫متصدي (پاركبان) نسبت به مديريت پارك حاشيهاي و اخذ هزينه توقف‬
‫اقدام كنند‪.‬‬
‫ساماندهي پارك حاشيهاي براي ساماندهي ترافيك‬
‫در حال حاضر بسياري از دستگاههاي هوشمند پارك حاشيهاي يا خراب‬
‫است يا به دليل مشخص نبودن خطكشيهاي معابر براي پارك حاشيهاي‬
‫كارايي چنداني ندارد و اعمال قوانين در اين مكانها با ايرادات بس��ياري‬
‫همراه است كه ضروري است براي اجراي قوانين پارك حاشيهاي از آزمون‬
‫و خطا توسط دستگاههاي مسئول جلوگيري به عمل آيد‪.‬‬
‫يكي بخ�ر دو تا ببر ش�گرد جديدي اس�ت كه‬
‫حتي به فروش�گاههاي زنجي�رهاي معتبر هم‬
‫راه يافته اس�ت؛ تخفيفهاي ‪ 50‬و ‪ 60‬درصدي‬
‫كه اغل�ب فق�ط ب�راي خوراكيه�ا و كااهاي‬
‫آرايش�ي و بهداشتي ارائه ميش�ود نه اجناس‬
‫ديگر و اگر كمي با وسواس بيشتر اين كااهاي‬
‫تخفيفدار را بررس�ي كنيد متوج�ه خواهيد‬
‫شد زمان بس�يار كوتاهي تا پايان زمان مصرف‬
‫آنها باق�ي مان�ده و اگر ه�م تاكنون س�امت‬
‫بوده باش�ند ب�ه زودي فاس�د خواهند ش�د‪.‬‬
‫«هيچ ارزاني بيعلت نيس��ت»‪ ،‬هرچند برخي از‬
‫گرانيها هم در جامعه ما چن��دان علت موجهي‬
‫ندارد و با منطقه جغرافيايي و اقشار ساكن در آن‬
‫منطقه گره خورده است اما خيلي وقتها ارزاني‬
‫هم بيعلت نيست؛ اگر سري به فروشگاههايي با‬
‫تخفيفهاي ‪ 50‬درصدي بزني��د و تنها به تاريخ‬
‫انقضاي اجناس نگاهي بيندازيد‪ ،‬متوجه خواهيد‬
‫شد بس��ياري از اين كااها تاريخ انقضايشان در‬
‫شرف اتمام است‪.‬‬
‫اين چالشي است كه در گذشته بيشتر به شكل‬
‫فروش كنس��رو ماهي‪ ،‬رب يا آجيلهاي رنگ‬
‫شده و شكات در گوشه و كنار خيابانها ديده‬
‫ميشد اما حاا در كنار فروشگاههاي زنجيرهاي‬
‫كه هر روز به تعدادش��ان اضافه ميشود‪ ،‬حتي‬
‫در برخي فروش��گاههاي زنجيرهاي معتبر هم‬
‫ديده ميشود؛ موضوعي كه با سامت مردم در‬
‫ارتباط مستقيم است اما انگار نظارت مناسبي‬
‫روي اين موضوع وجود ندارد؛ روشنترين گواه‬
‫اين بينظارتي هم كااهاي با تاريخ انقضاي رو‬
‫به پايان است كه در قفسههاي اين فروشگاهها‬
‫خودنمايي ميكند‪.‬‬
‫گزارش ‪2‬‬
‫محمدرضا هاديلو‬
‫‪ 20‬بهمن و در سالن همايشهاي صداوسيما‬
‫همايش ائتاف نخبگان علیه تروريسم‬
‫براي صلح عادانه برگزار ميشود‬
‫هماي�ش ائتاف نخب�گان عليه تروريس�م ب�راي صل�ح عادانه‬
‫بيس�تم بهمنماه با حض�ور نخبگان‪ ،‬انديش�مندان‪ ،‬مس�ئوان‬
‫و فرمانده�ان و فع�اان حق�وق بش�ري ب�ا ه�دف تبيي�ن‪،‬‬
‫ايده پ�ردازي و پديده شناس�ي تروريس�م ب�ا توج�ه ب�ه‬
‫رويكرده�اي جديد در منطق�ه و جهان و ائتافس�ازي مفهومي‬
‫علي�ه آن در س�الن همايشه�اي صدا و س�يما برگزار ميش�ود‪.‬‬
‫به گزارش «جوان»‪ ،‬دكتر داود عام��ري‪ ،‬دبيركل مجمع جهاني صلح‬
‫اسامي‪ ،‬در نشست خبري با اعام اين خبر‪ ،‬تروريسم را درد مشترك‬
‫بشريت دانست و گفت‪ :‬كشورهاي حامي تروريسم‪ ،‬تفكرات ارتجاعي‬
‫و سلفيگري دارند و اين تفكرات آنچنان فراگير است كه ابعاد مختلف‬
‫آن ميتواند دولت و ملتها را از حركت به سمت‪ ،‬امنيت و آباداني پايدار‬
‫و دائمي باز دارد‪.‬‬
‫وي به تش��ريح اهداف كلي‪ ،‬عملياتي و محورهاي برگزاري اين رويداد‬
‫ملي پرداخت و افزود‪ :‬اكنون كمتر كشوري را ميتوان يافت كه نسبت‬
‫به ظهور و بروز پديده تروريسم بيتوجه بوده باشد‪ .‬در واقع تروريسم به‬
‫عنوان تهديدي فراگير در تصميمسازي و تصميمگيري تمامي كشورها‪،‬‬
‫از جايگاه ويژهاي در روند اس��تقرار صلح و عدال��ت جهاني (براي صلح‬
‫عادانه) برخوردار بوده و اثرات جبرانناپذيري بر زندگي آحاد مختلف‬
‫مردم جهان برجاي گذاشته و خواهد گذاشت‪.‬‬
‫دبيركل مجمع جهاني صلح اسامي توضيح داد‪ :‬مجمع جهاني صلح‬
‫اسامي به عنوان يك «ان جي او» ‪ -‬سازمان مردمنهاد ‪ -‬فعال در زمينه‬
‫صلح و عدالت‪ ،‬بعد از برگزاري نشستها و اجاسهاي ملي‪ ،‬منطقهاي‬
‫و بينالمللي در داخل و خارج از كشور با انجام مقدمات و نشستهاي‬
‫علمي و نخبگي‪ ،‬همايش ياد شده را در سطح ملي برگزار ميكند‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬هدف كلي برگزاري اين همايش ملي‪ ،‬تبيين‪ ،‬ايدهپردازي‬
‫و پديدهشناسي تروريسم‪ ،‬با توجه به رويكردهاي جديدي در منطقه و‬
‫جهان و ائتافسازي مفهومي عليه آن است‪.‬‬
‫دبيركل همايش ائتاف نخبگان عليه تروريس��م ب��راي صلح عادانه‬
‫اعام كرد‪ :‬در اجرا و برگزاري اين هماي��ش ‪ 10‬مركز علمي فرهنگي‬
‫و ‪ 31‬دستگاه مردمي و رس��مي همكاري ميكنند و سخنرانان اصلي‬
‫اين همايش در ‪ 20‬بهمنماه دبير شوراي عالي امنيت ملي و پنج نفر از‬
‫نخبگان اين حوزه و مسئوان تشكلهاي مدني هستند‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫تخفيفهاي باا در پايان عمر كاا!‬
‫براي تهيه گزارش راهي چند فروشگاه زنجيرهاي‬
‫شهر ميشويم‪ .‬فروشگاه اول يكي از معتبرترين‬
‫فروش��گاههاي زنجيرهاي و وابس��ته ب��ه يكي از‬
‫نهادهاي رسمي است‪ .‬كااهاي حراج خورده را در‬
‫سبدهايي جداي از قفسههاي معمولي فروشگاه‬
‫چيدهاند‪ .‬تخفيفها از ‪ 5‬درصد آغاز ميشود و به‬
‫‪ 50‬درصد ميرسد‪ .‬كااهاي ‪ 50‬درصدي معمواً‬
‫از دو حالت خارج نيستند يا برندهايي هستند كه‬
‫هرگز نامشان به گوشتان نخورده و از اين طريق‬
‫ميخواهند براي برندشان تبليغ كنند يا برندهاي‬
‫معتبري كه مهلت مصرفشان رو به اتمام است‪.‬‬
‫به طور نمونه تاريخ انقضاي اسپری خوشبوكننده‬
‫بدن يكي از برندهاي معتبر با تخفيف ‪ 50‬درصدي‬
‫عرضه ش��ده را بررس��ي ميكنيم‪ .‬تاري��خ توليد‬
‫‪ 2013/03/18‬و تاريخ انقضاي آن ‪2016/03/18‬‬
‫است يعني تنها حدود يك اسپری خوشبوكننده‬
‫بدن تا پايان مهلت مصرف و سامت اين اسپری‬
‫خوشبوكننده بدن باقي مانده است‪ .‬اسپري ‪50‬‬
‫درصد تخفيف از يك برند شناخته شده هم تاريخ‬
‫انقضايش ‪ 2016/4‬اس��ت و كمتر از دو ماه تاريخ‬
‫مصرف دارد‪ .‬تخفيف ‪ 50‬درصدي اما خيلي از افراد‬
‫را به خريد اين كااها تشويق ميكند‪ .‬خانم و آقاي‬
‫جواني چند اس��پري بر ميدارند و در سبد خريد‬
‫خود ميگذارند بيآنكه توجهي به تاريخ انقضاي‬
‫آن داشته باشند‪ .‬وقتي تاريخ انقضاي كاا را به آنها‬
‫نش��ان ميدهم‪ ،‬ميگويند‪ :‬مهم نيست كااهاي‬
‫خارجي را ميش��ود تا چند ماه پس از انقضا هم‬
‫استفاده كرد‪ ».‬اما خانم ديگري كه در حال برانداز‬
‫كردن كااهاست انگار روي تاريخ انقضا حساس‬
‫است به همين خاطر آنها را سر جايش ميگذارد‪.‬‬
‫تاريخ مصرف گذشتهها در فروشگاههاي‬
‫زنجيرهاي‬
‫به يكي ديگر از فروش��گاههاي زنجيرهاي ميرويم‪.‬‬
‫فروشگاهي كه چند شعبه دارد اما ظاهرا ً متعلق به‬
‫بخش خصوصي اس��ت‪ .‬لوازم آرايشي اين فروشگاه‬
‫هم با تخفيف ‪ 50‬درصد عرضه ميشود‪ ،‬البته به گفته‬
‫فروشندهها فقط براي سه روز است اما اگر به تاريخ‬
‫انقضاي اين لوازم آرايشی نگاه ميكرديد‪ ،‬مطمئن‬
‫ميشديد كه اين حراج تا تمام شدن اين كااها ادامه‬
‫دارد زيرا برخي از اين لوازم آرايش تاريخ مصرفشان‬
‫گذش��ته و برخي ديگر در حال تمام ش��دن تاريخ‬
‫انقضاست‪ .‬وقتي آنها را به فروشنده نشان ميدهم‪،‬‬
‫ميگويد‪ :‬نه خانم اص�� ً‬
‫ا ربطي به تاريخ انقضا ندارد‪.‬‬
‫تازه خيل��ي از اين كااهاي تاريخ مصرف گذش��ته‬
‫مجدد به كارخانه رفته و تاريخ جديد ميخورند‪.‬‬
‫زيرزمين اين فروشگاه هم نمايشگاه تخفيفات ويژه‬
‫است و فروشندگان در حالتي شبيه دستفروشان‬
‫مترو يا خيابان ‪ 15‬خرداد ايستادهاند و داد ميزنند و‬
‫كااهاي خود را تبليغ ميكنند‪.‬‬
‫وقتي به زيرزمين فروشگاه ميرويد با انواع و اقسام‬
‫خوراكيهاي گمنام مواجه ميشويد كه در بخش‬
‫اگر س�ري به فروشگاههايي‬
‫با تخفيفه�اي ‪ 50‬درصدي‬
‫بزني�د و تنه�ا ب�ه تاري�خ‬
‫انقض�اي اجن�اس نگاه�ي‬
‫بيندازيد‪ ،‬متوج�ه خواهيد‬
‫ش�د بس�ياري از اين كااها‬
‫انقضاي ش�ان‬
‫تاري�خ‬
‫در ش�رف اتم�ام اس�ت‬
‫يكي بخر دو تا ببر گذاشته ش��دهاند‪ .‬بيش از همه‬
‫بستهبندي خاك گرفته و آلوده رب انارهايي كه در‬
‫اين بخش حراج شدهاند‪ ،‬نظرم را جلب ميكند‪ .‬اكثر‬
‫بستهها تاريخ انقضايش��ان مخدوش است و آنقدر‬
‫روي شيشهها خاك نشس��ته كه ميتوان مطمئن‬
‫بود اي��ن رب انارها مدتها در محيطي نامناس��ب‬
‫نگهداري شدهاند‪ .‬برخي از شيش��هها هم به دليل‬
‫شكستگي به كارتن بس��تهبندي چسبيده بودند و‬
‫كنده نميشدند‪ .‬بااخره توانستم بستههاي سالم‬
‫با تاريخ انقضاي مش��خص را پيدا كنم‪ .‬ظاهرا ً اين‬
‫ربانارها تاريخ مصرف گذش��ته نبودند اما خاك و‬
‫كثيفي شيشههاي بستهبندي نشان ميداد خيلي‬
‫نميتوان به اين تاريخ انقضاها اعتماد كرد‪ .‬س��ويا‪،‬‬
‫انواعي از كيكهاي بستهبندي‪ ،‬دسرها و چند مدل‬
‫چاي هم در ميان اين كااهاي تخفيفدار هستند؛‬
‫كااهايي كه ظاهر و حتي نامشان شبيه برندهاي‬
‫معروف است اما وقتي دقت كنيد متوجه ميشويد‬
‫اين تاش��ي براي كپيب��رداري و سوءاس��تفاده از‬
‫برندهاي شناخته شده اس��ت و تفاوتهاي زيادي‬
‫ميان برند اصلي و اين كپيها وجود دارد‪.‬‬
‫نگهداري كاا در شرايط غير سامت‬
‫به يكي ديگر از فروشگاههاي زنجيرهاي خصوصي‬
‫سر ميزنيم‪ .‬در اينجا نيز به جز كااهايي كه در همه‬
‫فروشگاهها پيدا ميشود‪ ،‬برندهاي عجيب و غريب‬
‫با تخفيفهاي باا عرضه ميش��ود‪ .‬اينجا اما به جز‬
‫ناشناخته بودن برند‪ ،‬ش��اهد نگهداري سوسيس و‬
‫همبرگر و حتي گوشتهاي چرخ كرده بستهبندي‬
‫در فضاي خارج از يخچال هستيم‪ .‬فروشندهها هم‬
‫در گوشه و كنار ايس��تاده و با داد و فرياد اجناس را‬
‫تبليغ ميكنند و حتي وعده اش��انتيون در صورت‬
‫خريدهاي ب��اا ميدهند‪ .‬در همين هنگام اس��ت‬
‫كه خانمي با فاكت��ورش مراجعه و اش��انتيون را از‬
‫فروشندگان مطالبه ميكند اما آنها ابتدا با شوخي و‬
‫بعد با بهانههاي ديگري اشانيتون وعده داده شده را‬
‫به خريدار نميدهند‪.‬‬
‫وقتي فروش��گاههاي زنجيرهاي و رسمي اينگونه‬
‫كااها را با چنين ش��رايطي ميفروشند‪ ،‬كااهايي‬
‫كه توس��ط دستفروش��ان فروخته ميشود ديگر‬
‫تكليفشان معلوم اس��ت‪ .‬تمام اين اتفاقات اما در‬
‫شهرها و زير گوش س��ازمان غذا و دارو و بهداشت‬
‫محيط وزارت بهداش��ت رخ ميدهد اما آب از آب‬
‫تكان نميخورد‪.‬‬
‫تورهاي مسافرتي تور خود را براي شكار پولدارها پهن كردند‬
‫هزينه چنددهميليوني براي گردش هفت روزه يك خانواده سه نفره‬
‫با نزديك ش�دن به آخرين س�ال ماه‪ ،‬در كنار‬
‫تم�ام دغدغهه�اي خانوادهه�ا ب�راي تأمين‬
‫احتياجات عيد ن�وروز‪ ،‬بحث چگونه گذراندن‬
‫‪13‬روز تعطي�ات ه�م مدنظر ق�رار ميگيرد؛‬
‫تعطياتي كه اقشار مختلف جامعه با توجه به‬
‫قرار داشتنش�ان در هر طبقه اجتماعي آن را‬
‫نسبت به درآمدش�ان تعريف ميكنند؛ از «در‬
‫خانه ماندن و به ميهمانان رس�يدن» گرفته تا‬
‫«مس�افرت با اولين پرواز به اروپا»‪ .‬به هرحال‬
‫در ش�رايطي كه جامعه به علت رك�ود و تورم‬
‫در شرايط اقتصادي خوبي قرار ندارد اما هنوز‬
‫هس�تند افرادي كه براي چند روز از تعطيات‬
‫عيدش�ان ميليونها تومان صرف ميكنند تا‬
‫در س�واحل كش�ورهاي ديگر خوش باش�ند‪.‬‬
‫اكثر روزنامهها مملو از آگهيهايي شدهاند كه به‬
‫نام تورهاي مسافرتي‪ ،‬تورهايشان را براي شكار‬
‫مسافران و گردشگران نوروزي پهن كردهاند‪ .‬البته‬
‫در اين مي��ان تعدادي از آنه��ا پيامكها را هم در‬
‫دس��تور كار خود قرار دادهاند و وقت و بيوقت با‬
‫ارسال ويژگيهاي ش��هرهاي ديدني! كشورهاي‬
‫آس��يايي و اروپايي ميخواهند به هر نحو ممكن‬
‫چند نفري را با خود همراه كنند‪.‬‬
‫در حالي كه اكثر تورها با قيمتهاي نجومي خود‬
‫سعي دارند كسري درآمدهايشان طي سالهاي‬
‫اخير را پر كنند‪ ،‬با اين ح��ال ترفندهاي ديگري‬
‫مانند قسطي دريافت كردن هزينه سفرها را هم‬
‫در برنامه خود ق��رار داده و به عنوان يك امتياز به‬
‫مشتريانشان معرفي ميكنند‪.‬‬
‫تبليغ سفرهاي قسطي‬
‫س��فر با ‪ 50‬درصد پرداخت نق��دي و ‪ 50‬درصد‬
‫اقساط با وثيقه طا جزو پيشنهاداتي است كه هم‬
‫تورهاي مسافرتي مطمئنند در آن ضرر نميكنند‬
‫و هم برخي شهروندان را راضي ميكند تا يك سفر‬
‫قسطي بروند‪ .‬در اين طرح مسافران ميتوانند با ‪50‬‬
‫درصد پرداخت نقدی و ‪ 50‬درصد اقساط به سفر‬
‫بروند و پس از بازگشت‪ ،‬اقساط سفر خود را سه تا‬
‫شش ماهه پرداخت كنند‪ .‬البته نبايد فراموش كرد‬
‫كه سفرهاي عيدانه تحت هر نام و عنواني به شدت‬
‫گران است و از قيمتهاي باايي برخوردارند‪.‬‬
‫كره جنوبي پنج شب سئول و سه شب جه جو‪ .‬اين‬
‫اولين جملهاي اس��ت كه اپراتور بعد از برداشتن‬
‫گوش��ي ميگويد و ادام��ه ميدهد‪ :‬چه��ار وعده‬
‫ناهار و چهار وعده ش��ام به عهده ماس��ت و بقيه‬
‫خورد و خوراك توس��ط خودتون بايد انجام بشه‪.‬‬
‫وقتي در مورد ن��وع غذاهاي ك��رهاي و مطابقت‬
‫آنها ب��ا ذائقه ايران��ي ميپرس��م‪ ،‬ميگويد‪« :‬اين‬
‫ديگه به ش��ما مربوطه‪ ،‬يا بايد فست فود بخوريد‬
‫يا از ايران تن ماهي و غذاهاي كنس��روي ببريد!»‬
‫نميدانم نام اين مس��افرت را چه بگذارم‪ .‬خوش‬
‫بودن در تعطيات ن��وروزي يا زندگ��ي با اعمال‬
‫شاقه! حاا چه كاري است به مس��افرت بروم و با‬
‫خودم نان خشك و كنسرو ببرم‪ .‬از اپراتور در مورد‬
‫قيمت سفر ميپرسم كه راحت ميگويد‪« :‬نفري‬
‫‪12‬ميلي��ون و ‪ 500‬هزار توم��ان» يعني اگر يك‬
‫خانواده سه نفره بخواهند هشت روز از عيد خود را‬
‫در كره جنوبي سر كنند بايد به غير از هزينه خورد‬
‫و خوراك و گش��ت و گذار و احتمااً خريد‪ ،‬رقمي‬
‫معادل ‪36‬ميليون تومان هم كن��ار بگذارند‪ .‬اين‬
‫عدد معادل سه سال پايه حقوق و اضافه كار يك‬
‫كارگر ساده است‪.‬‬
‫تور خارجيها براي جيب ايرانيها‬
‫با گ��ذري به تبليغات تورها مش��خص ميش��ود‬
‫هنوز هم از نظر مسافران ايراني كه دوست دارند‬
‫كشورهاي خارجي را نيز در رزومه گردشي خود‬
‫داشته باشند‪ ،‬امارات و تركيه در اولويت قرار دارد‪.‬‬
‫به همين علت كارگزاران هتلهاي دبي و استانبول‬
‫از اين فرصت نهايت اس��تفاده را كرده و نرخ هتل‬
‫را تا جايي كه ميتوانند باا ميبرند‪ .‬اين در حالي‬
‫است كه هتلهاي دبي و تركيه در ايام پيك سفر‬
‫ايرانيان چنين افزايش نرخي را ندارند‪.‬‬
‫براساس آمار‪ ،‬اكنون تورهاي گردشگري به مقصد‬
‫دبي براي س��فر تهرانيها تقريباً از يك ميليون و‬
‫‪ 700‬هزار تومان به باا فروخته ميش��ود‪ ،‬آن هم‬
‫براي سه شب و چهار روز اقامت‪ .‬اين تور در زمان‬
‫قبل از ش��روع ايام عيد با ‪ 400‬هزار تومان كمتر‬
‫فروخته ميشود‪ .‬آژانسهاي مسافرتي اين تفاوت‬
‫نرخ را در هتلها و بليت هواپيما ميدانند‪.‬‬
‫بر همين اساس تورهاي گردشگري استانبول نيز‬
‫اكنون همانند تورهاي دبي با افزايش نرخ زيادي‬
‫مواجه هستند‪ .‬در حال حاضر تورهاي گردشگري‬
‫به مقصد آنتاليا اقامت در هتل پنج س��تاره شش‬
‫ش��ب و هفت روز اقامت از ‪ 3‬ميليون و ‪ 675‬هزار‬
‫تومان تا ‪ 6‬ميليون و ‪ 6۹5‬هزار تومان نرخ دارد‪.‬‬
‫هتلهاي ‪ 4‬ستاره اما ميليوني‬
‫در كنار كشورهاي همس��ايه‪ ،‬قيمت مسافرت به‬
‫برخي كش��ورهاي ديگر دنيا از جمله كشورهاي‬
‫اروپايي هم جالب توجه اس��ت‪ ،‬مث ً‬
‫ا يك سفر ‪13‬‬
‫روزه به مجارس��تان‪ ،‬اطريش‪ ،‬چك و آلمان بدون‬
‫احتس��اب هزينه خورد و خوراك و گش��تها و‪...‬‬
‫بيش از ‪14‬ميليون تومان است‪ .‬در اين ميان ويتنام‬
‫هش��ت ش��ب ‪ 7/5‬ميليون تومان‪ ،‬برزيل ‪14‬شب‬
‫‪17‬ميليون توم��ان‪ ،‬آفريقاي جنوبي ‪ ۹‬ش��ب در‬
‫هتل چهار س��تاره ‪14‬ميليون و سريانكا ‪ 8‬شب‬
‫‪7‬ميليون تومان هم به نوبه خود نشان ميدهد هنوز‬
‫پولدارهاي ايران براي خرج كردن پولهايش��ان‬
‫برنامه مش��خصي ندارند و ميتوان پيش��نهادات‬
‫خاصي روي ميزشان قرار داد در اين ميان قيمت‬
‫برخي كشورها واقعاً خاص است‪ .‬استراليا ‪ 13‬شب‬
‫در هتل چهار ستاره چيزي حدود ‪23‬ميليون تومان‬
‫و انگلستان هفت ش��ب در هتل چهار ستاره بيش‬
‫از ‪11‬ميليون تومان است‪ .‬به هر حال نوروز ‪ ۹5‬هم‬
‫از راه خواهد رسيد و هر خانواده به اندازه بضاعتش‬
‫براي خوش بودن در اي��ن ايام برنامهريزي خواهد‬
‫كرد‪ .‬راستي شما تعطيات كجا ميرويد؟‬
‫علي خدايي بیجاري‬
‫تفاوتهای کشاورزی دولتی و مجلسی!‬
‫معاون استاندار‪ :‬جنوب تهران قطب كشاورزي ميشود‬
‫مجلس‪ :‬اين مناطق فاقد مولفه هاي كشاورزي است !‬
‫رئيس س�ازمان مديريت و برنامهريزي اس�تان ته�ران در گفتوگو‬
‫با رس�انهها‪ ،‬وقتي كه داش�ت از افتت�اح طرحها و پ�روژه عمراني در‬
‫پايتخت س�خن ميگفت‪ ،‬بحث قابليت كش�اورزي اراض�ي جنوب و‬
‫جنوب غربي اس�تان تهران را به ميان كش�يد؛ موضوع عجيبي كه با‬
‫اسناد غيرقابلانكار و نظرات كارشناسي ساير صاحبنظران اين حوزه‬
‫در تضاد و تناقض است! چراكه منطقه ياد ش�ده فاقد دو مؤلفه از سه‬
‫مؤلفه اصلي و اساس�ي«آب»‪« ،‬خاك» و«هوا»ي س�الم و پاك است‪.‬‬
‫روز شنبه گذشته نعمتاه تركي در گفتوگو با خبرگزاري مهر از افتتاح‬
‫‪ 638‬طرح و پروژه‪ ،‬به مناسبت سي و هشتمين سالگرد انقاب اسامي‬
‫در بخشهاي مختلف عمران‪ ،‬كشاورزي‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬فرهنگي‪،‬‬
‫اجتماعي ورزشي در استان تهران خبر داد‪ .‬نكته عجيب در سخنان وي‪،‬‬
‫انتخاب محلي به عنوان قطب كشاورزي استان تهران بود‪ ،‬چراكه تركي‬
‫در اين مقال تصريح كرده بود‪« :‬در بخش كش��اورزي سعي كردهايم به‬
‫صورت بخش��ي عمل كنيم و حوزههايي را كه قابليت كشاورزي دارند‪،‬‬
‫به عنوان قطب كشاورزي استان برنامهريزي كردهايم‪ .‬بنابراين جنوب‬
‫و جنوب شرقي استان قابليت مناسبي دارد و در قالب قطب كشاورزي‪،‬‬
‫تأمين منابع آب شرب و كشاورزي در دستور كار خواهد بود‪».‬‬
‫معمايي حل نشده !‬
‫با اين اوصاف تاش خبرنگار«جوان» براي برقراري ارتباط تلفني با دفتر‬
‫نعمتاه تركي و دريافت توضيحات بيش��تر از وي بينتيجه ماند و در‬
‫آخرين لحظات منشي دفتر وي در استانداري استان تهران اعام كرد كه‬
‫وي در جلسهاي حضور دارد كه اتمام جلسه مذكور مقارن با پايان وقت‬
‫تنظيم اين گزارش بود‪ .‬با اين وجود‪« ،‬ج��وان» در ارتباط با نمايندگان‬
‫مجلس و آگاه به محيط زيست محور اصلي اين تناقض را پيگيري كرد‪.‬‬
‫علي ايران پور‪ ،‬عضو كميسيون كش��اورزي مجلس شوراي اسامي در‬
‫پاسخ با اين سؤال كه آيا كميسيون كشاورزي از انتخاب جنوب و جنوب‬
‫غرب اس��تان تهران براي تبديل به قطب كش��اورزي خبر دارد يا خير‪،‬‬
‫ميگويد كه من براي اولين بار است كه ميشنوم كه مسئولي جنوب و‬
‫جنوب شرق استان تهران را مستعد كشاورزي ميداند!‬
‫نماينده مردم مباركه علت مطرود دانس��تن چنين ادعايي را در فقدان‬
‫معلولهاي اوليه ميداند و ميگويد كه كش��اورزي نيازمند سه مولفۀ‬
‫اصلي و اوليه «آب» س��الم و «خاك» و«هوا»ي پاك اس��ت‪ .‬در حالي‬
‫كه به نظر من دو مؤلفه از اين س��ه مؤلفه در منطقه يادش��ده به شدت‬
‫آلوده است‪.‬‬
‫وي در ادامه ميافزايد كه دو مؤلفه اساسي كه در اين داستان به شدت‬
‫آلودهاند‪ ،‬مؤلفههاي «آب» و «هوا» هس��تند؛ ضمن آنكه بخش اعظم‬
‫مناطق جنوب و جنوب غربي استان تهران از خاك مناسبي برخوردار‬
‫نيستند‪.‬‬
‫ايرانپور با تكيه بر مؤلفه نخست ميگويد كه مهمترين مؤلفه «آب» است‬
‫كه از طريق ريش��ه جذب ميوه و ثمرگياه و نبات ميشود و اين آب بايد‬
‫عاري از فلزات سنگين باشد‪ .‬در حالي كه اراضي كشاورزي مناطق مذكور‬
‫با آب فاضاب آبياري ميشوند و كارشناس��ان ما اين گايه را دارند كه‬
‫حداقل استانداردهاي ازم در اين امر رعايت نميشود و اين آب مملو از‬
‫فلزات سنگين است كه روي صيفيجات و سبزيجات اثر منفي دارد‪ .‬از‬
‫سوي ديگر هواي حال حاضر استان تهران هم نميتواند براي كشاورزي‬
‫مثمر ثمر باشد‪ .‬آن هم در حالي كه مناطق اشاره شده مركز كارخانهها‬
‫و كارگاههاي آاينده است!‬
‫شاهد از غيب رسيد‬
‫تمام اينها در حالي است كه چندي پيش سخنگوي مجمع نمايندگان‬
‫استان تهران‪ ،‬از كش��ت هكتارها برنج با آبهاي آلوده در جنوب تهران‬
‫انتقاد كرده بود‪ .‬حسين طا علت اصلي وقوع خشكسالي در استان تهران‬
‫را به از بين رفتن زمينهاي كشاورزي مربوط دانسته و در اين خصوص‬
‫اظهار داشت‪« :‬از بين رفتن زمينهاي كش��اورزي به ويژه در جنوب و‬
‫جنوب غرب استان تهران موجب بروز خشكسالي شده است‪».‬‬
‫خانه ملت به نقل از اين نماينده در خصوص هجوم ريزگردها در تيرماه‬
‫گذشته نوشته است‪ :‬حسين طا با يادآوري آلودگي هواي شهر تهران‬
‫عمده مشكل اين آلودگي را مربوط به خشكسالي‪ ،‬نبود آب كشاورزي و‬
‫به تبع آن از بين رفتن زمينهاي كشاورزي به ويژه در جنوب و جنوب‬
‫غرب استان تهران است‪ .‬اين نماينده مردم در مجلس نهم‪ ،‬با بيان اينكه‬
‫اكنون تأمين آب كشاروزي در شهرستانهاي استان تهران مانند ري‬
‫و اسامش��هر با مشكاتي مواجه است‪ ،‬يادآور ش��د‪ :‬راههاي انتقال آب‬
‫به س��مت مزارع با معضاتي همراه اس��ت‪ ،‬به گونهاي كه به دليل نبود‬
‫كشاورزي مناسب و مشكات در تأمين آب شاهد بروز خشكساليهايي‬
‫هستيم‪.‬‬
‫با توجه به آنچه گفته شد بايد نشس��ت و ديد كه دولت يازدهم چگونه‬
‫ميتواند از اين همه مانع و رادع بگذرد و كار ناشدني را شدني كند؟!‬
‫جشن عبادت ‪ 12‬هزار دانشآموز دختر س��وم ابتدايي شهر تهران‬
‫در مصاي امام خميني(ره) برگزار ش��د‪ .‬در اين مراسم وزير آموزش و‬
‫پرورش گفت‪ :‬دهه فجر براي همگان و به خصوص شما كه در اين جشن‬
‫عبادت‪ ،‬بلوغ‪ ،‬نوآوري و جشن فهم و بصيرت حضور داريد‪ ،‬مبارك باشد‪.‬‬
‫جشن عبادت‪ ،‬جشني اس��ت كه در آن با خداي خود پيمان ميبنديم‬
‫كه بنده او باش��يم نه بنده غير خدا و ياد ميگيريم دس��تورات الهي را‬
‫رعايت كنيم‪.‬‬
‫رئيس سازمان بهزيستي كشور از تحويل بيش از ‪ 3‬هزار و ‪ 500‬واحد‬
‫مسكوني به مددجويان بهزيس��تي در دهه فجر خبر داد و گفت‪ :‬بيش‬
‫از ‪ 260‬واحد مسكوني براي خانوادههاي داراي دو معلول به باا نيز در‬
‫قالب تفاهمنامه سهجانبه در نظر گرفته شده كه تحويل داده ميشود‪.‬‬
‫انوشيروان محسنيبندپي افزود‪ :‬بيشترين واحد مسكوني آماده شده‬
‫مربوط به اس��تان مركزي با ‪ 424‬واحد است‪ ،‬پس از آن استان همدان‬
‫با ‪ 260‬واحد‪ ،‬استان مازندران با ‪ 240‬واحد و آذربايجان شرقي با ‪300‬‬
‫واحد قرار دارند و مابقي در ساير استانها قرار دارند‪.‬‬
‫دكت��ر عليرضا جالي‪ ،‬رئيس بيمارس��تان تخصص��ي و فوق تخصصي‬
‫بقيهاه(عج) در مراسم افتتاح اولين اورژانس شيميايي كشور در بيمارستان‬
‫بقيهاه(عج) با اشاره به چرايي نياز به مراكز شيميايي تخصصي گفت‪:‬اولين‬
‫دليل سابقه استفاده دشمنان از ساحهاي شيميايي و در هشت سال دفاع‬
‫مقدس است‪ .‬همچنين تهديدات منطقهاي و تروريسم شيميايي‪ ،‬تهديدات‬
‫صنعتي ش��يميايي‪ ،‬نياز به آموزشهاي مربوطه در اين حوزه لزوم ايجاد‬
‫چنين مراكزي را مشخص ميكند‪.‬‬
‫معاون اجرايي و اداري شوراي عالي استانها با اشاره به اينكه شوراي‬
‫نگهبان به كاهش تعداد اعضاي شوراها ايرادي وارد نكرده است‪ ،‬تأكيد‬
‫كرد‪ :‬ش��وراي نگهبان با كاهش تعداد اعضاي ش��وراها موافقت كرده‬
‫است‪ .‬منصور روشناسي گفت‪ :‬شوراي نگهبان در بررسي طرح «اصاح‬
‫مواردي از قانون تشكيل و انتخابات شوراهاي ش��هر و روستا» درباره‬
‫مصوبه مجلس مواردي را خاف قانون اساسي و شرع تلقي كرد و برخي‬
‫را نيز موافق قانون و شرع اعام كرده اس��ت‪ .‬متأسفانه در اين ميان در‬
‫تفسير نظريه شوراي نگهبان اش��تباهي رخ داده است كه خروجي آن‬
‫رد كردن كل مصوبه مجلس درباره شوراها است در حالي كه واقعيت‬
‫موضوع اين است كه شوراي نگهبان در نظريه خود در خصوص طرح‬
‫اصاح مذكور برخي از موارد را مغاير با شرع و قانون اساسي تلقي كرده‬
‫و در خصوص برخي ديگر اظهارنظر نكرده است‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫ها دی غامحسینی‬
‫تورم بايد خيلي وقت پيش تكرقمي ميشد‬
‫قيمت در اقتصاد يکي از مؤلفههاي مهم است و کشف دقيق آن ميتواند‬
‫بر رفتار مصرفکنن��ده و توليدکننده اثرگذار باش��د و در نهايت وضعيت‬
‫مطلوبي را براي توليد و مصرف به همراه آورد‪ ،‬بهطور نمونه در بازار امروز‬
‫که دنيا به شکل آناين روي کااها ارزشگذاري ميکند به محض تغيير‬
‫بهاي نهادهاي توليد قيمت نيز تعديل ميشود‪ ،‬در اين بين در کشورهاي‬
‫توس��عه يافته براي آنکه انحصاره��ا نتواند بر تعيين بهاي کاا به ش��کل‬
‫مصنوعي تأثير بگذارد‪ ،‬س��ازمانهاي قوي براي رصد بازار و شرکتهاي‬
‫توليدکننده کاا وجود دارند تا به محض شکلگيري انحصار اين سازمانها‬
‫ورود کنند و موانع شکلگيري مجدد رقابت سالم را براي کشف دقيق بهاي‬
‫کاا در بازار فراهم آورند‪ .‬در ايران نيز مدتي اس��ت دولتمردان ميگويند‬
‫قيمت کااها بايد شناور شود‪ ،‬اما شناور شدن قيمت کاا به چه معناست‪ ،‬آيا‬
‫بازارهاي ايران که عمدتاً تحت سلطه انحصارگران قرار دارند و اصل رقابت‬
‫نيز از سوي هيچ مرجعي به شکل واقعي مورد حمايت قرار نميگيرد‪ ،‬امکان‬
‫شناوسازي و آزادسازي بهاي کاا در بازارها وجود دارد؟ همانطور که گفته‬
‫شد امروزه در دنيا بهاي کاا بر حسب قيمت تکتک نهادههاي توليد تعيين‬
‫ميشود و اگر به هر دليلي يکي از نهادههاي توليد تغيير کند‪ ،‬بهاي کاا نيز‬
‫دستخوش تغيير ميشود که اين تغيير ميتواند در جهت منفي يا مثبت‬
‫باشد‪ .‬اگرچه دولتمردان معتقد به شناورسازي قيمتها در بازارهاي داخلي‬
‫هستند‪ ،‬اما رفتار آنها نشان ميدهد اعتقادي به شناورسازي قيمتها ندارند‬
‫و منظورشان از شناورس��ازي فقط و فقط افزايش بيضابطه قيمت کاا و‬
‫خدمات در بازارهاست‪ .‬بررسيها نشان ميدهد طي دو سال اخير به دليل‬
‫رکود در اقتصاد جهاني و همچنين افت قابل ماحظه قيمت نفت از بيش‬
‫از ‪100‬دار به محدوده ‪ 28‬دار همه بازارها روند معکوسي را در قيمتها‬
‫تجربه کردهاند و در اين ميان کش��ورهايي که مبن��اي قيمتگذاري در‬
‫اقتصادشان قيمتهاي جهاني کاا است به نسبت افت قيمت جهاني کاا‪،‬‬
‫در بازارهايشان قيمت محصوات را تعديل کردهاند اما بهرغم اين موضوع‬
‫در ايران هيچ يک از کااها با افت قيمت مواجه نشده است‪ .‬قيمت جهاني‬
‫نفت طي دو سال گذشته از حدود ‪ 120‬دار در هر بشکه به محدوده کمتر‬
‫از ‪ 30‬دار افت داشته است‪ ،‬يعني قيمت در اين بازار به يکسوم کاهش‬
‫پيدا کرده اس��ت که اين افت به دليل ضريب نفوذ انرژي در توليد هر نوع‬
‫کاايي‪ ،‬بالطبع بر قيمت تمام شده کااها اثر داشته و قيمت کااها را تعديل‬
‫منفي کرده است‪ .‬تورم در دنيا و بازارهاي بينالمللي طي دو سال فعاليت‬
‫دولت يازدهم روند معکوسي را به خود گرفته است و چون دنيا روي اصل‬
‫رقابت فعاليت ميکند شرکتها نيز سعي ميکنند در زمان رکود اقتصاد‪،‬‬
‫قيمت تمام شده کاا را بهرغم حفظ کيفيت به حداقل رسانند اما در ايران‬
‫در دولت حسن روحاني هيچ يک از بازارها از افت تورم در بازارهاي جهاني‬
‫تأثير نپذيرفتهاند که جاي بسي تعجب دارد‪.‬‬
‫در حقيقت به نظر ميرس��د مقوله افت بهاي جهاني بسياري از کااهاي‬
‫وارداتي به ايران اعم از کااهاي اوليه‪ ،‬واس��طهاي‪ ،‬سرمايهاي و مصرفي از‬
‫سمع و نظر مردم ايران پنهان نگه داشته شده است‪ .‬اين در حالي است که‬
‫افت قيمت جهاني کاا دقيقاً در دولت راس��تگويان حادث شده و انتظار‬
‫ميرفت اين دولت تمامي صنايع و توليدکنندگان را ملزم کند که متناسب‬
‫با افت قيمت جهاني‪ ،‬بهاي کااهاي توليدي خود را کاهش دهند‪ .‬حال بايد‬
‫ديد س��ود افت بهاي جهاني بهاي کاا را طي دو سال اخير کدام بخش از‬
‫زنجيره تأمين کاا برده است که براي اين کار بايد نگاهي به زنجيره تأمين‬
‫کاا کرد‪ ،‬يعني از واردکننده تا خردهفروش را مورد بررسي قرار داد و ديد‬
‫کدام يک از واسطهها سود افت قيمت جهاني کاا را به جيب زده است‪.‬‬
‫در اين بين به نظر ميرسد مقصود دولت از طرح مباحثي چون آزادسازي‬
‫و شناورسازي قيمتها تنها افزايش بهاي کاا و خدمات در ايران است‪،‬‬
‫زيرا اگر اينگونه نبود‪ ،‬قيمت بسياري از کااها بايد در ايران با توجه به افت‬
‫جهاني بهاي بسياري از کااها طي دو سال گذشته نيز در کشور کاهش‬
‫مييافت‪ ،‬از اين گذشته دولت توفيق رفع تحريمها را نيز داشته که اين‬
‫نيز بايد در افت بهاي کااهاي داخلي نمود کند زيرا هزينه واردات بين‬
‫‪10‬تا ‪ 15‬درصد کاهش يافته است‪.‬‬
‫فساد در قلعه بسته‬
‫شرکت ارتباطات زيرساخت‬
‫وزير ارتباط�ات در حالي ت�اش ك�رده موضوع بازداش�ت يكي‬
‫از مديران ش�ركت ارتباط�ات زيرس�اخت را كه ب�ه كار دالي در‬
‫زمينه مخابرات مش�غول بوده به دولت قبل ارتب�اط دهد كه فرد‬
‫مذك�ور در دول�ت فعلي هم مدي�ر و مس�ئول بوده اس�ت‪ ،‬از اين‬
‫گذش�ته درهاي بسته شركت زيرس�اخت به روي رسانهها و عدم‬
‫پاسخگويي مديران اين شركتها به سؤاات رسانهها بيشك در‬
‫شكلگيري فساد در شركت زير ساخت و ارتباطات مؤثر بوده است‪.‬‬
‫به گزارش «جوان»‪ ،‬شرکت ارتباطات زيرساخت به عنوان تنها متولي‬
‫شبکه مادر مخابراتي به عنوان يکي از دستگاههاي حاکميتي که زير نظر‬
‫وزارت ارتباطات فعاليت ميکند‪ ،‬نقش حساسي در بين دستگاههاي‬
‫دولتي برعهده دارد زيرا در دنيايي که جنگها شکل نرم پيدا کردهاند‪،‬‬
‫فناوريها و تأسيس��ات مخابراتي ميتوانند ابزاري براي جاسوس��ي و‬
‫جمعآوري اطاعات به ش��مار روند‪ ،‬از اي��نرو در حفاظت و صيانت از‬
‫شبکه مادر مخابراتي بايد حساسيت زيادي به خرج داد‪.‬‬
‫طي س��الهاي اخير توسعه ش��بکه مادر مخابراتي کش��ور که متولي‬
‫آن ش��رکت ارتباطات زيرساخت اس��ت در دس��تور کار قرار گرفت و‬
‫قراردادهاي زيادي براي خريد تجهيزات و فناريهاي مدرن با س��اير‬
‫کشورها منعقد شد‪ ،‬اما از آنجايي که مباحث تحريم و محدوديتها در‬
‫انتقال پول مطرح بود داان در اين بخش شکل گرفتند برخي از اين‬
‫افراد به تهيه تجهيزات با چندين برابر قيمت معمول پرداختند که شائبه‬
‫سودجويي فراوان و مباحث امنيتي منجر به دستگيري يکي از مديران‬
‫شرکت ارتباطات زيرساخت شده است‪ .‬در همين راستا وزير ارتباطات‬
‫روز گذشته در پاسخ به خبري که خبرگزاري فارس با عنوان بازداشت‬
‫يک مدير دولتي شرکت زيرساخت روز شنبه منتشر کرده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬
‫به محض اينکه از اخبار مشکوک منتشرش��ده درباره يکي از مديران‬
‫مطمئن شديم‪ ،‬مدير را عزل کرديم اما اين قرارداد و اين مدير مربوط به‬
‫دولت قبل است‪ .‬محمود واعظي در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬هماکنون از‬
‫اين مدير بازجويي ميکنند و آيا اينکه اين اخبار درباره او صحيح است‬
‫يا خير من نميتوانم اظهارنظر کنم‪ .‬واعظي گفت‪ :‬اگر مشخص شود که‬
‫در اين قرارداد قيمت بااتر بوده حتماً اصاح خواهد شد و قوه قضائيه‬
‫نيز در اين مورد در ح��ال انجام اقدامات ازم اس��ت‪ .‬واعظي در حالي‬
‫مدعي شده است که اين دولت از روز اول سياستش شفافيت بوده که در‬
‫شرکت ارتباطات زيرساخت به روي همه رسانهها بسته است و بهرغم‬
‫آنکه شرکت ارتباطات زيرساخت زير نظر وزارت ارتباطات است و بايد در‬
‫مورد تحوات و روندي که در اين شرکت در حال پيگيري است‪ ،‬توضيح‬
‫دهد و افکار عمومي و رسانهها را در جريان قرار دهد‪ ،‬متأسفانه تاکنون‬
‫مسئوان اين شرکت به شکل کام ً‬
‫ا مخفيانه به فعاليت مشغول هستند‬
‫که خروجي آن را امروز در قالب بروز فساد و تخلف ميبينيم‪.‬‬
‫ي د و به م‬
‫به‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثانی ‪| 1437‬‬
‫سرويس اقتصادي ‪88498433‬‬
‫مديرعامل ايرانخودرو‪:‬‬
‫پژو به ايران ‪ 427‬ميليون يورو‬
‫غرامت غيرنقدي ميدهد‬
‫گزارش یک‬
‫ادامه داد‪ :‬اگر تولي��د اين محصوات و همچنين‬
‫پرايد متوقف ش��ود‪ ،‬باي��د ببينيم چ��ه اتفاقي‬
‫براي قطعهس��ازان ميافت��د‪ .‬وي تأکيد کرد‪ :‬در‬
‫قراردادهاي جديد بابت فعال کردن ظرفيتهاي‬
‫جديد در صنعت قطعهسازي توافق شده است‪.‬‬
‫توليد پ�ژو ‪ 508‬و پ�ژو ‪ 5008‬در مرحله‬
‫بعدي همكاريها‬
‫يکهزارع در ادامه از برنامهري��زي براي توليد دو‬
‫محصول پژو ‪ 508‬و پژو ‪ ،5008‬در مرحله بعدي‬
‫همکاري ايرانخودرو و پ��ژو خبر داد و گفت‪ :‬در‬
‫مرحله اول توليد پژو ‪ ،2008‬پژو ‪ 208‬و پژو ‪301‬‬
‫پيشبيني شده است‪.‬‬
‫وي توضيح داد‪ :‬قيمت پ��ژو ‪ 2008‬با گيربکس‬
‫اتوماتيک ‪ 78‬ميليون تومان و نوع دس��تي اين‬
‫خودرو ‪ 72‬ميليون تومان پيشبيني ميش��ود‪،‬‬
‫در مورد پژو ‪ 208‬ني��ز بايد به قيمت ‪ 68‬ميليون‬
‫توماني اي��ن خودرو ب��ا گيربک��س اتوماتيک و‬
‫قيمت ‪ 67‬ميلي��ون توماني آن با دنده دس��تي‬
‫اشاره کنيم‪.‬‬
‫ب��ه گفت��ه وي‪ ،‬قيمت پ��ژو ‪ 301‬ب��ا گيربکس‬
‫اتوماتيک حدود ‪ 62‬ي��ا ‪ 63‬ميليون تومان و نوع‬
‫دستي آن ‪ 58‬ميليون تومان پيشبيني ميشود‬
‫که البته اين قيمتها با توجه به ش��رايط فعلي‬
‫برآورد شده و بايد ببينيم در آينده به چه قيمتي‬
‫توليد خواهند شد‪.‬‬
‫وي با بيان اينکه تولي��د محصوات پژو در ايران‬
‫در س��ال ‪ 2020‬يا ‪ 2021‬به ‪ 200‬هزار دستگاه‬
‫خواهد رس��يد‪ ،‬گفت‪ 30 :‬درص��د از محصوات‬
‫توليدي صادر خواهد شد که قيمت آنها بيش از‬
‫‪ 10‬تا ‪ 12‬هزار يورو خواهد بود‪.‬‬
‫يکهزارع تأکيد کرد‪ :‬محصوات صادراتي با برند‬
‫پژو توليد ميش��وند و در بازارهاي اين ش��رکت‬
‫عرضه خواهند شد‪ .‬وي با بيان اينکه ديگر امکان‬
‫توليد محصواتي مانند پژو ‪ 405‬با قيمت ‪ 40‬تا‬
‫‪ 45‬ميليون تومان وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬در همکاري‬
‫با شرکتهاي خارجي هيچ خودرويي ارزانتر از‬
‫‪ 65‬يا ‪ 70‬ميليون تومان عرضه نخواهد شد‪.‬‬
‫قرارداد توليد سواريهاي بنز تا ‪ 2‬هفته‬
‫آينده امضا ميشود‬
‫مديرعام��ل ايرانخ��ودرو در ادام��ه در م��ورد‬
‫همکاريه��اي ايرانخ��ودرو ب��ا ش��رکتهاي‬
‫خارجي ديگر نيز گفت‪ :‬ش��رکت بنز با ش��رکت‬
‫ايرانخودرو دي��زل تفاهمنام��هاي منعقد کرده‬
‫که طبق آن يک شرکت فروش و خدمات پس از‬
‫فروش با سهم ‪ 51‬درصدي بنز و سهم ‪ 49‬درصدي‬
‫ايرانخودرو ديزل ايجاد خواهد شد‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬همچنين بنز ‪ 30‬درصد از س��هام‬
‫ش��رکت ايدم را مج��ددا ً در اختي��ار ميگيرد و‬
‫‪20‬درصد از س��هام ش��رکت محورخودرو را نيز‬
‫خواهد داشت و عاوه بر اين شرکت گواه توسط‬
‫ش��رکت جوينت ونچر فروش و خدمات پس از‬
‫فروش ايرانخودرو ديزل و بنز خريداري خواهد‬
‫شد‪ .‬وي از انعقاد قرارداد براي توليد محصوات‬
‫س��واري بنز در ايران طي دو هفت��ه آينده خبر‬
‫داد و گف��ت‪ :‬در چنين ش��رايطي پالسهايي از‬
‫طرف شرکت ‪ BMW‬داشتهايم ولي به احترام‬
‫نمايندگي رسمي اين ش��رکت‪ ،‬به تقاضاي آنها‬
‫پاسخ نداديم‪.‬‬
‫توليد مشترک محصوات فيات‬
‫يکهزارع در ادامه از هم��کاري ايرانخودرو با‬
‫شرکت فيات خبر داد و در پاسخ به اين سؤال‬
‫که آي��ا همکاري ب��ا فيات منجر ب��ه همکاري‬
‫کرايس��لر منتهي خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما دوست‬
‫داريم با شرکتهاي قوي در دنيا کار کنيم ولي‬
‫در اين زمينه از سياس��تهاي کشور پيگيري‬
‫خواهيم کرد‪.‬‬
‫وي افزود‪ :‬در حال حاضر پلتفرمهاي مشترکي‬
‫بين ش��رکتهاي امريکايي وج��ود دارد و اين‬
‫اتفاق دور از ذهن نيس��ت ک��ه از طريق فيات‪،‬‬
‫تکنولوژي توليد خودروهاي امريکايي به ايران‬
‫وارد ش��ود‪ .‬مديرعامل ايرانخودرو در پايان از‬
‫مذاکره براي تأمين بخشي از ناوگان تاکسيراني‬
‫کشور از طريق محصوات بنز خبر داد و گفت‪ :‬در‬
‫صورت نهايي شدن اين موضوع‪ ،‬بخشي از ناوگان‬
‫تاکسيراني کشور از طريق توليد محصوات بنز‬
‫در ايران تأمين خواهد شد‪.‬‬
‫بهناز قاسمی‬
‫مديرعامل ايرانخودرو با بيان اينكه قرارداد‬
‫پژو در چارچ�وب اقتصاد مقاومتي اس�ت‪ ،‬از‬
‫پرداخت ‪ 427‬ميليون و ‪ 600‬هزار يورو غرامت‬
‫غيرنقدي پژو به ايرانخودرو خبر داد و گفت‪:‬‬
‫اگر طرح تحريم ق�رارداد پ�ژو در مجلس به‬
‫تصويب برسد به آن احترام خواهيم گذاشت‪.‬‬
‫به ايران خودرو ارائه دهد و در اين راستا در مدت‬
‫يک سال کارشناسان پژو در ايرانخودرو مستقر‬
‫خواهند ش��د تا براي محصوات توليدي پژو در‬
‫ايران در جهت بهبود کيفيت اقدام کنند‪.‬‬
‫وي تصري��ح ک��رد‪ :‬نزديک ب��ه ي��ک ميليون و‬
‫‪ 600‬هزار يورو نيز جهت آموزش کارشناس��ان‬
‫ايرانخودرو در فرانسه در نظر گرفتهشده و عاوه‬
‫بر اين قرار است در زمينه محصوات فعلي نيز با‬
‫ارزش يک ميليون يورو کار شود به طوري که پژو‬
‫اين محصوات را در اختيار ايرانخودرو قرار دهد‬
‫تا روي آنها کار کنيم‪.‬‬
‫وي در مورد رقم روياليتي پرداختي ايرانخودرو‬
‫به پژو گفت‪ :‬در توافق با پژو به نتيجه رس��يديم‬
‫ک��ه ب��راي ‪ 2‬ميلي��ون دس��تگاه خودرويي که‬
‫خودمان روي پلتفرمه��اي پژو توليد کردهايم‪،‬‬
‫روياليتي ‪ 30‬يورويي پرداخت شود که با محاسبه‬
‫‪70‬يورويي که از اين مح��ل روي هر کدام از اين‬
‫‪ 2‬ميليون خودرو پرداخ��ت نميکنيم ميتوان‬
‫به رقم ‪ 140‬ميليون يورو خس��ارت پرداختي از‬
‫اين محل از پژو اش��اره کرد‪ .‬به گفته مديرعامل‬
‫ايرانخودرو بابت توليد محصوات پژو در ايران‬
‫طبق قرارداد قبلي‪ ،‬رق��م روياليتي به ‪ 140‬يورو‬
‫رسيده بود که قرار شد تا هر زمان که پژو ‪،405‬‬
‫پژو ‪ 206‬و پژو ‪ 207‬در ايران توليد ميشد بابت‬
‫اين خودروها ‪ 10‬يورو پرداخت شود که با در نظر‬
‫گرفتن تيراژ سال آينده کل درآمد حاصل از اين‬
‫محل ‪ 140‬ميليون يورو محاسبه ميشود‪.‬‬
‫وي تأکيد کرد‪ :‬اثر مس��تقيم دريافت غرامت از‬
‫پژو روی س��ود و زيان ايرانخودرو ‪ 47‬ميليون‬
‫يورو خواهد بود‪.‬‬
‫يکهزارع ادامه داد‪ :‬اگر ميزان ساخت داخل تعيين‬
‫شده در قرارداد پژو محقق نشود‪ ،‬وزارت صنعت‬
‫اجازه ورود قطعات را نخواهد داد‪.‬‬
‫مصرفكنندگان از غرام�ت پژو منتفع‬
‫نميشوند‬
‫يک��هزارع همچني��ن در پاس��خ به س��ؤالي در‬
‫خصوص خلف وعده پژو در دوران تحريم و زيان‬
‫مصرفکنندگان گفت‪ :‬از آنجا که خودروسازان‬
‫در س��الهاي تحريم زيان داش��تند‪ ،‬لذا غرامت‬
‫پرداختي پژو به منظور جبران زيان خودروسازان‬
‫است نه مصرفکننده‪ .‬وي در پاسخ به اين سؤال‬
‫که چه تضميني براي داخليسازي قطعات پژو‬
‫وجود دارد؟ گفت‪ :‬در شرکت مشترکي که توسط‬
‫ايرانخودرو و پژو ايجاد ميش��ود هر کدام از دو‬
‫طرف‪ 50 ،‬درصد سهم خواهند داشت‪.‬‬
‫يکهزارع تصريح کرد‪ :‬در دو سال اول‪ ،‬مديرعامل‬
‫اين شرکت از ايرانخودرو تعيين ميشود و رئيس‬
‫هيئت مديره نيز از ش��رکت پ��ژو حضور خواهد‬
‫داش��ت و اين موضوع در دو س��ال‪ ،‬بعد برعکس‬
‫خواهد ش��د و هر دو نفر از قدرت اجرايي باايي‬
‫پ��س از جنجالهاي��ي که درخص��وص امضاي‬
‫قرارداد ايران خودرو با پژو به راه افتاد‪ ،‬روز گذشته‬
‫مديرعامل گروه صنعت��ي ايرانخودرو به جمع‬
‫خبرنگاران آم��د و از امتيازاتي که پ��ژو به ايران‬
‫خودرو داده است‪ ،‬س��خن گفت‪ .‬هاشم يکهزارع‬
‫قرارداد با پژو را منطبق با سياس��تهاي اباغي‬
‫اقتصاد مقاومتي دانس��ت و افزود‪ :‬ع��دم اتکا به‬
‫ارز نفتي و اخذ تضمين براي صادرات از شريک‬
‫خارجي يکي از مهمتري��ن امتيازات اين قرارداد‬
‫اس��ت‪ .‬وي با اش��اره به اخذ غرامت از پژو اظهار‬
‫داشت‪ :‬طبق محاسبات انجام شده ‪ 427‬ميليون‬
‫و ‪ 600‬هزار يورو خس��ارت مربوط ب��ه رفتار پژو‬
‫در ايران از جانب اين ش��رکت به اي��ران خودرو‬
‫پرداخت خواهد شد که البته بخشي از اين رقم به‬
‫صورت غيرنقدي محاسبه ميشود‪.‬‬
‫وي توضي��ح داد‪ 116 :‬ميلي��ون ي��ورو از اي��ن‬
‫خسارت مربوط به مسائل جاري و گذشته است و‬
‫‪311‬ميليون و ‪ 600‬هزار يورو نيز در مسائل آينده‬
‫ديده شده است‪ .‬يکهزارع ادامه داد‪ :‬از رقم ‪116‬‬
‫يورو خسارت مربوط به مسائل جاري و گذشته‪،‬‬
‫‪ 25‬ميليون يورو بابت دريافت قطعات مجاني از‬
‫پژو محاسبه خواهد ش��د که البته بخشي از اين‬
‫رقم دريافت شده است‪ .‬وي افزود‪ :‬همچنين ‪11‬‬
‫ميليون يورو بابت تجهيزات خط توليد پژو ‪207‬‬
‫در نظر گرفته ش��ده که اين تجهيزات به صورت‬
‫مجاني به ايران اعطا ميشود‪.‬‬
‫مديرعام��ل ايرانخ��ودرو اف��زود‪ :‬همچني��ن‬
‫‪11‬ميلي��ون ي��ورو از طلبهاي��ي ک��ه پ��ژو از‬
‫ايرانخودرو داشته در موضوع غرامت ديده شده‬
‫و اين رقم به صورت نقدي پرداخت نخواهد شد‪.‬‬
‫به گفته وي شرکت پژو بابت توليد خودرو با برند‬
‫پژو در ايرانخودرو قب��ل و بعد از تحريمها طبق‬
‫قرارداد بايد ‪ 69‬ميليون يورو به عنوان روياليتي‬
‫(امتياز مونتاژ خ��ودرو) از ايرانخودرو دريافت‬
‫ميکرد که در توافق انجام شده قرار شد اين مبلغ‬
‫پرداخت نشود‪ .‬به گفته وي درمورد ‪ 316‬ميليون‬
‫و ‪ 600‬هزار يورو خس��ارت تعيين شده مربوط‬
‫به مسائل آينده نيز قرار ش��د در خريدهايي که‬
‫ايرانخودرو در زمينه قواي محرکه از پژو انجام‬
‫ميدهد‪ ،‬تخصي��ص دريافت کند ک��ه البته اين‬
‫تخصيص روي قيمتهاي ثابت فيکس ش��ده و‬
‫براساس فرمول قيمت اعمال خواهد شد‪.‬‬
‫به گفته يکهزارع‪ ،‬ش��رکت پژو همچنين متعهد‬
‫شده به ارزش ‪ 4‬ميليون يورو خدمات کارشناسي‬
‫برخوردار خواهند بود‪ .‬يکهزارع در واکنش به اين‬
‫موضوع که نمايندگان مجلس قصد دارند طرح‬
‫تحريم ق��رارداد پژو را به هيئت رئيس��ه مجلس‬
‫ارائه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬وقت��ي مجلس به نتيجه و اين‬
‫موضوع به تصويب برسد‪ ،‬ما به اين موضوع ‪100‬‬
‫درصد احترام خواهيم گذاشت‪.‬‬
‫اح�داث كارخان�ه جدي�د ب�راي توليد‬
‫محصوات پژو‬
‫مديرعامل ايرانخودرو با بيان اينکه شروع توليد‬
‫محصوات پ��ژو در کارخانه فعل��ي ايرانخودرو‬
‫صورت خواهد گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از س��ه يا چهار‬
‫سال يک سايت مس��تقل و کارخانه جديد براي‬
‫توليد مش��ترک محصوات پژو احداث خواهد‬
‫شد‪ .‬وي با بيان اينکه اواخر سال آينده پژو ‪2008‬‬
‫به توليد خواهد رسيد‪ ،‬افزود‪ :‬ميزان داخليسازي‬
‫اين محصول در س��ال ‪ 40‬درصد و بعد از چهار‬
‫سال به ‪ 70‬درصد ميرس��د‪ .‬به گفته يکهزارع از‬
‫سرمايهگذاري ‪ 250‬ميليون يورويي پژو در ايران‪،‬‬
‫‪ 54‬ميليون دار صرف واحدهاي قطعهس��ازي‬
‫ايران‪ ،‬انتقال دانش فني و تحقيق و توسعه در اين‬
‫بخش خواهد شد‪.‬‬
‫وي با بي��ان اينکه طب��ق قرارداد جدي��د با پژو‬
‫ميتوانيم از پلتفرم موجود در شرکت مشترک‬
‫ب��راي توليد محصوات��ي با برن��د ايرانخودرو‬
‫اس��تفاده کنيم‪ ،‬گفت‪ :‬ط��ي ‪ 20‬روز آينده کار‬
‫طراحي اولين خ��ودروي توليدي در اين زمينه‬
‫آغاز خواهد ش��د و طي دو تا ‪ 2/5‬سال آينده به‬
‫توليد ميرسد‪ ،‬بنابراين در قرارداد پژو مونتاژکار‬
‫نخواهيم بود‪.‬‬
‫مديرعام��ل ايران خ��ودرو در م��ورد نح��وه‬
‫قيمتگذاري محص��وات پژو در اي��ران گفت‪:‬‬
‫قيمتگذاري خودرو ربطي به ق��رارداد ندارد و‬
‫نميتوانيم در اين م��ورد تعيين و تکليف کنيم‪.‬‬
‫وي افزود‪ :‬قيمت خودروها براساس قوانين ناظر‬
‫بر قيمتگذاري در زمان توليد محصوات تعيين‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫وي در پاسخ به اين سؤال که چه برنامهاي براي‬
‫توق��ف توليد پ��ژو ‪ ،405‬پژو پ��ارس و پژو ‪206‬‬
‫داريد‪ ،‬گفت‪ :‬شرکتهاي ديگري هستند که بايد‬
‫براي توقف توليد محصواتشان اقدام کنند‪ .‬وي‬
‫يك�ه زارع‪ :‬مح�ص�وات‬
‫صادراتي با برند پژو توليد‬
‫ميشوند و در بازارهاي اين‬
‫شركت عرضه خواهند شد‪.‬‬
‫در همكاري با ش�ركتهاي‬
‫خارج�ي هي�چ خودرويي‬
‫ارزانتر از ‪ 65‬يا ‪ 70‬ميليون‬
‫تومان عرضه نخواهد ش�د‬
‫ا‬
‫نرخ تورم بخش خدمات ‪ 7/3‬درصد اعام شد‬
‫مركز آمار ايران‪ ،‬نرخ‬
‫تورم‬
‫ت�ورم توليدكننده‬
‫بخشهاي خدمات در چهار فصل منتهي به‬
‫تابس�تان امس�ال را ‪ 7/3‬درصد اعام كرد‪.‬‬
‫به گزارش «ج��وان»‪ ،‬مرک��ز آمار اي��ران گزارش‬
‫ش��اخص قيمت توليدکننده بخشهاي خدمات‬
‫تابس��تان ‪ 94‬را منتش��ر کرد‪ .‬بر پايه اين گزارش‪،‬‬
‫ومي دي به ور و ا د‬
‫ه ملي‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫‪47‬‬
‫و‬
‫ن‬
‫ر‬
‫دبيرکل کانون پرورشدهندگان مرغ تخمگذار گفت‪ :‬در حال حاضر‬
‫قيمت تخممرغ در مرغداري نسبت به دو هفته گذشته کيلويي ‪400‬‬
‫تومان ارزان شده است‪.‬‬
‫سکه تمام طرح جديد پس از افزايش قابل توجه و رکوردشکني روند‬
‫کاهشي پيدا کرد و به قيمت ‪ 977‬هزار و ‪ 500‬تومان معامله شد‪ .‬دار‬
‫امريکا هم به روند کاهشي قيمت خود ادامه داده و به کمتر از ‪ 3‬هزار و‬
‫‪ 590‬تومان رسيده است‪ .‬همچنين نيمسکه و ربع سکه به ترتيب ‪491‬‬
‫و ‪ 264‬هزار تومان عرضه ميشوند‪.‬‬
‫با وجود امضاي برجام و انتظار براي رؤيت اولين مشتريان مسکن‪،‬‬
‫بازار زمستاني تهران در شرايطي که کاهش ناچيز قيمت را تجربه کرده‬
‫همچنان کساد است‪.‬‬
‫آماره��اي جديد نش��ان ميدهد ذخاي��ر ارزي خارج��ي چين به‬
‫پايينترين سطح خود از سال ‪ 2012‬ميادي تاکنون رسيده است‪.‬‬
‫ارائه سند توسعه تعاون تا ‪ 10‬روز آينده به دولت‬
‫روسيه براي اصاح تغذيه مردم و همچنين افزايش درآمد مالياتي‪،‬‬
‫ماليات س��نگيني روي واردات روغن پالم‪ ،‬انواع نوش��ابهها و چيپس‬
‫سيبزميني تعيين کرد‪.‬‬
‫هيئت بزرگ اقتصادي ايتاليا متش��کل از ‪ 310‬نف��ر به نمايندگي‬
‫از ‪ 197‬ش��رکت‪ ،‬انجمن و بانک در امور زيربنايي‪ ،‬س��ازه‪ ،‬نفت‪ ،‬گاز و‬
‫کشاورزي به رياست وزيران حمل و نقل و امور زيربنايي و کشاورزي اين‬
‫کشور اروپايي‪ ،‬امروز براي سفري سه روزه عازم تهران شدهاند‪.‬‬
‫شاخص قيمت توليدکننده بخشهاي خدمات (بر‬
‫مبناي ‪ )1390=100‬در فصل تابستان سال ‪ 94‬با‬
‫‪ 136/4‬که نسبت به فصل قبل ‪ 1/4‬درصد و نسبت‬
‫به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ‪5/4‬‬
‫درصد افزايش يافته است‪ .‬درصد تغيير چهار فصل‬
‫منتهي به فصل جاري نيز نسبت به دوره مشابه سال‬
‫قبل (نرخ تورم ساانه) برابر با ‪ 7/3‬درصد است‪.‬‬
‫ر ت و روي ب‬
‫ت‪2‬‬
‫مي‬
‫هي ت مدير‬
‫ر ت و روي ب‬
‫مي‬
‫ريد‬
‫‪2‬‬
‫ريد‬
‫‪4‬‬
‫ريد‬
‫ريد‬
‫ريد‬
‫‪7‬‬
‫ت ر‬
‫ت ر‬
‫مو و م‬
‫ت ا را‬
‫ت ا را‬
‫ه‬
‫ت در رو‬
‫ت در رو‬
‫‪27‬‬
‫ت ر‬
‫ت ا را‬
‫ت در رو‬
‫‪2‬‬
‫ت ر‬
‫ت ا را‬
‫ت در رو‬
‫‪2‬‬
‫ت ر‬
‫ت ا را‬
‫ت در رو‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ه‬
‫ه‬
‫بانک انصار طي مراس��مي با حضور آيتاه سليماني امام جمعه زاهدان‪،‬‬
‫مولوي عبدالحميد اسماعيل زهيامام جماعت مسجدمکي‪ ،‬سردار اماني‬
‫فرمانده قرارگاه شرق کشور‪ ،‬دکتر ابراهيمي مديرعامل وتني چند از معاونان‬
‫بانک انصار‪ ،‬حجتااسام دکتر موسويان دبير شوراي فقهي بانک مرکزي‪،‬‬
‫حجتااسام والمسلمين رضازاده مسئول دفتر فقهي بانک انصار و جمعي‬
‫از فرماندهان سپاه منطقه‪ ،‬علماي شيعه وس��ني و مديران شعب استان‬
‫بانکهاي کشور‪ ،‬نخستين شعبه نمونه بانکداري اسامي را با هماهنگي‬
‫بانک مرکزي جمهوري اسامي ايران و زير نظر مشترک علماي شيعه و‬
‫سني استان سيستان و بلوچستان در شهر زاهدان افتتاح کرد‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------‬‬
‫اولين المپياد ورزشي بانك گردشگري‬
‫برگزار شد‬
‫اولين المپياد ورزشي بانك گردشگري در دو گروه بانوان و آقايان‬
‫برگزارشد‪.‬‬
‫به گزارش روابطعمومي بانک گردشگري‪ ،‬اولين المپياد ورزشي بانک‬
‫گردشگري با هدف ايجاد نش��اط و همچنين گسترش فرهنگ ورزش‬
‫در بين کارکنان بانک گردشگري برگزار شد‪ .‬براساس اين گزارش در‬
‫اين المپياد که هشت روز به طول انجاميد ‪ 300‬نفر از کارکنان ستاد‪،‬‬
‫شعب تهران و شهرستان بانک گردشگري در رشتههاي ورزشي واليبال‪،‬‬
‫بدمينتون‪ ،‬تنيس روي ميز‪ ،‬شنا‪ ،‬دارت و شطرنج به رقابت پرداخته و در‬
‫پايان نفرات اول تا سوم معرفي و موفق به کسب جايزه شدند‪ .‬گفتني‬
‫است برگزاري المپياد ورزشي بانک گردشگري نقش مهمي در ايجاد‬
‫تحرک و نشاط در بين کارکنان بانک داشته که استقبال بسيار خوب‬
‫کارکنان از اين المپياد مؤيد اين موضوع است‪.‬‬
‫کيفيت را در مواد غذايي‬
‫فداي قيمت نکنيد‬
‫مديرعام�ل ي�ك ش�ركت فرآوردهه�اي گوش�تي گف�ت‪:‬‬
‫حاش�يه س�ود مواد پروتئيني بس�ته به كيفيت م�واد اوليه‬
‫ت�ا ‪ 30‬درص�د اس�ت و متأس�فانه همي�ن ام�ر باعث ش�ده‬
‫كيفي�ت فرآوردهه�اي گوش�تي در كش�ور پايي�ن باش�د‪.‬‬
‫به گزارش «جوان»‪ ،‬س��يدپيمان توسلي‪ ،‬مديرعامل يک شرکت‬
‫وابس��ته به بنياد در جريان بازديد از کارخانه گوش��تيران گفت‪:‬‬
‫متأسفانه بيش��ترين مصرف فرآوردههاي گوشتي در فستفودها‬
‫و اغذيهفروشيهاست و اين فروش��گاهها از آنجا که به دنبال سود‬
‫هستند بيشتر از محصوات بيکيفيت استفاده ميکنند‪.‬‬
‫وي با اشاره به اينکه شرکت زيرمجموعهاش در بخش مرغ داراي‬
‫يک زنجيره تأمين کامل است‪ ،‬گفت‪ :‬اين شرکت از توليد تا مصرف‬
‫را در چرخهاي کامل دنبال کرده و با داشتن مرغداري‪ ،‬کشتارگاه‬
‫مکانيزه و پيشرفته و صنايع فرآوري آماده همکاري و صادرات به‬
‫روسيه اس��ت‪ .‬وي با تأکيد بر اينکه استراتژي شرکتش کيفيت و‬
‫حضور بلندمدت در بازار و با حداکثر کيفيت و حداقل سود است‪،‬‬
‫گفت‪ :‬حاشيه سود ما در بخش فرآوردههاي گوشتي ‪ 2‬درصد است‬
‫و اين در حالي است که واحدهاي زيرپلهاي ‪ 30‬درصد حاشيه سود‬
‫دارند چراکه از مواد اوليه بيکيفيت استفاده ميکنند‪.‬‬
‫توسلي خاطرنشان کرد‪ :‬به زودي با تأييد کارشناسان روسيه‪ ،‬عاوه‬
‫بر عراق محصوات خود را به روسيه نيز صادر ميکنيم‪.‬‬
‫مديرعامل پروتئينگستر س��ينا با بيان اينکه درخواست بررسي‬
‫صادرات به روسيه را به مسئوان دولتي ارائه کردهايم‪ ،‬تصريح کرد‪:‬‬
‫پيشبيني ميشود پس از بازديد کارشناسان روسي از کشتارگاهها‬
‫مجوز صادرات مرغ ‪ 25‬بهمنماه امسال صادر شود‪ .‬وي همچنين‬
‫با اشاره به اينکه شرکت پروتئينگستر س��ينا عاوه بر پرورش و‬
‫توليد مرغ‪ ،‬فرآوردههاي گوش��تي از جمله سوس��يس‪ ،‬کالباس‪،‬‬
‫ناگت و‪ ...‬توليد ميکند‪ ،‬بيان کرد‪ :‬با توجه به تأکيدات رئيس بنياد‬
‫مس��تضعفان اصل اول براي توليدات اين ش��رکت کيفيت بوده و‬
‫س��وددهي به هيچ عنوان مورد توجه نيس��ت‪ .‬مديرعامل شرکت‬
‫پروتئينگستر سينا ظرفيت اين واحد توليدي را ساانه ‪ 350‬هزار‬
‫تن فرآوردههاي گوشتي و ‪ 10‬هزار تن مرغ اعام کرد‪.‬‬
‫ه‬
‫م‪.‬ال ‪3 456 :‬‬
‫ي��ا ب��ه ن��ام وج��وه س��پرده بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام هرم��زگان‪ 4 .‬مبل��‬
‫تضمي��ن ش��ركت در مناقص��ه ب��ه ش��رح ج��دول ي��ل ‪ 5‬مهل��ت درياف��ت اس��ناد‬
‫مناقص��ه‪ :‬از س��اعت ‪ 07:00‬روز ‪ 4/ / 4‬ت��ا س��اعت ‪ 5:00‬روز ‪ 6 . 4/ /27‬مهل��ت‬
‫تحوي��ل پيش��نهاد ه��ا و اس��ناد تكمي��ل ش��ده‪ :‬س��اعت ‪ 5:00‬روز ‪ 7 . 4/ 2/08‬مح��ل‬
‫مي��دان ف��رودگاه– پش��ت اداره ام��ور اتب��اع‬
‫تحوي��ل پاك��ت پيش��نهاد‪ :‬بندرعب��ا‬
‫خارج��ه–بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام اس��تان هرم��زگان طبق��ه همك� دبيرخان��ه‬
‫‪ 8‬زم��ان و مح��ل بازگش��اي پاك��ت ه��ا‪ :‬س��اعت ‪ 0:00‬روز يكش��نبه م��ورخ ‪. 4/ 2/‬‬
‫س��الن جلس��ات بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام اس��تان هرم��زگان‬
‫– رعاي��ت قان��ون حداك ��ر اس��تفاده از ت��وان فن� و مهندس� كش��ور الزام� اس��ت‪.‬‬
‫‪ – 0‬بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام در رد ي��ا قب��ول ه��ر ي��ك از پيش��نهادها رس��يده‬
‫مخت��ار م� باش��د‪ – .‬هزين��ه در آگه� ب��ر عه��ده برن��ده مناقص��ه م� باش��د‪– 2 .‬‬
‫س��اير جز ي��ات و ش��راي در اس��ناد مناقص��ه در ش��ده اس��ت‪.‬‬
‫ر‬
‫ه‬
‫بانك انصار با هماهنگي بانك مركزي نخستين شعبه نمونه بانكداري‬
‫اس�امي را زير نظر مش�ترک علماي ش�يعه و س�ني افتتاح كرد‪.‬‬
‫يه م‬
‫بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام اس��تان هرم��زگان در نظ��ر دارد خري��د آس��فالت گ��رم در‬
‫تع��داد از شهرس��تان ه��ا اس��تان را طب� ج��دول ي��ل ب��ه اش��خا واج��د الش��راي‬
‫واگ��ذار نماي��د‪ .‬داوطلب��ان ش��ركت در مناقص��ه م�� توانن��د جه��ت خري��د اس��ناد‬
‫مناقص��ه هم��ه روزه بج��ز اي��ام تع ي��ل در س��اعات ادار ب��ا در دس��ت داش��تن معرف�‬
‫نام��ه و في��ش واري��ز ب��ه مبل� ‪ 500 000‬ري��ال ب��ه حس��اب ‪ 4732 45‬ن��زد بان��ك رف��اه‬
‫ش��عبه چه��ار راه رس��الت ب��ه ن��ام بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام هرم��زگان باب��ت‬
‫ي��ل مراجع��ه نماين��د‪.‬‬
‫هزين��ه خري��د اس��ناد مناقص��ه ب��ه آدر‬
‫آدر دس��تگاه مناقص��ه گ��زار‪ :‬بن��در عب��ا ‪ ،‬مي��دان ف��رودگاه‪ ،‬پش��ت اداره ام��ور‬
‫اتب��اع خارج��ه‪ ،‬ك��د پس��ت ‪ 7 6 83‬تلف��ن ‪076 33670580 3‬‬
‫‪ 2‬دس��تگاه نظ��ارت‪ :‬ح��وزه معاون��ت عم��ران روس��تاي بني��اد مس��كن انق��اب اس��ام‬
‫ضمانتنام��ه بانك �‬
‫اس��تان هرم��زگان‪ 3 .‬ن��وع تضمي��ن ش��ركت در مناقص��ه‪ :‬ال �‬
‫ب في��ش واري��ز ب��ه حس��اب ش��ماره ‪ 020587772400‬ن��زد بان��ك ص��ادرات ش��عبه‬
‫ردي‬
‫بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شركت وب روي باف سهامي خا دعوت به عمل ميآيد در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فو العاده‬
‫صاحبان سهام كه در روز يكشنبه مورخ ‪ 3 4/ 2/2‬ر ساعت ‪ 0‬صب در محل تهران‪ ،‬خيابان قا م مقام فراهاني‪ ،‬خيابان هشتم‪ ،‬پاک ‪ ، 3‬طبقه‬
‫سوم‪ ،‬سالن حيان تشكيل ميگردد‪ ،‬حضور به هم رسانيد‪ .‬دستور جلسه ‪ . :‬انتخاب اعضاي هيئت مديره ‪ .2‬ساير موارد‬
‫يه ا‬
‫نخستين شعبه بانکی‬
‫زيرنظر علمای شيعه و سنی افتتاح شد‬
‫ر‬
‫ر‬
‫ن ب در‬
‫بر ورد او يه ري‬
‫‪4‬‬
‫مل‬
‫ي‬
‫‪2‬‬
‫ن ب در‬
‫ه‬
‫‪4 4 7‬‬
‫‪2‬‬
‫ن ب در‬
‫ير‬
‫‪2 47‬‬
‫‪4‬‬
‫ر‬
‫نب‬
‫ر‬
‫ن‬
‫‪2‬‬
‫‪24‬‬
‫‪47‬‬
‫‪7‬‬
‫ري‬
‫‪4‬‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربيعالثانی ‪|1437‬‬
‫| روزنام��ه ج��وان | ش��ماره ‪4745‬‬
‫سرويس سياسي ‪88498443‬‬
‫چرا بايد در راهپيمايی شركت كنيم؟‬
‫‪5‬‬
‫سهگانهای برای حضور گسترده در جشن ملی ‪ 22‬بهمن‬
‫جش�ن هاي پيروزي‬
‫گزارش يك‬
‫انق�اب اس�امي در‬
‫جعفر تكبيري‬
‫حال�ي هم�ه س�اله با‬
‫مش�اركت عمومي مردم‪ ،‬ارگانها و نهادهاي‬
‫مختلف كشور برگزار ميشود كه نقطه اوج اين‬
‫مراسم روز ‪ 22‬بهمن و راهپيمايي بزرگ مردمي‬
‫در اين روز است‪ .‬روزي كه اقشار مختلف مردم‬
‫ب�ا حض�ور يكپارچ�ه خ�ود در ميعادگاههاي‬
‫برگزاري اي�ن راهپيمايي‪ ،‬ب�ار ديگر يك آري‬
‫بزرگ به جمهوري اس�امي ايران ميگويند‪.‬‬
‫نظامي كه در طول ‪ 37‬س�ال گذشته همواره با‬
‫هجمهه�اي مختل�ف از جانب دش�منان خود‬
‫مواجه بوده‪ ،‬دشمناني كه در اين مسير از هيچ‬
‫كوشش�ي ب�راي زمينگير ك�ردن اي�ن نظام‬
‫فروگذار نكردند‪ .‬اين سنگاندازي و دشمنيها‬
‫همزمان با برگزاري راهپيمايي سراس�ري ‪22‬‬
‫بهمن شكل و شمايلي جديتر به خود ميگيرد‪،‬‬
‫چراكه دش�منان به خوبي اين نكت�ه را درك‬
‫كردهاند ك�ه يكي از محوره�اي قدرتآفرين‬
‫براي جمهوري اسامي ايران‪ ،‬همين مشاركت‬
‫عمومي در بزنگاههايي اس�ت كه اثباتكننده‬
‫وج�ود حماي�ت مردم�ي از نظ�ام اس�ت‪.‬‬
‫اما امسال س��ي و هفتمين س��ال از عمر انقاب در‬
‫حالي به پايان ميرس��د و وارد سال سي و هشتم از‬
‫عمر پربركت نظام جمهوري اسامي قرار ميگيريم‬
‫كه بروز س��ه واقعه مهم لزوم مش��اركت جدي در‬
‫برگزاري راهپيمايي ‪ 22‬بهم��ن را بيش از هر زمان‬
‫ديگر كرده است‪.‬‬
‫نخست‪ ،‬برجام‬
‫اتفاق نخس��ت پذيرش برجام از س��وي جمهوري‬
‫اسامي ايران است؛ قراردادي كه در آن جمهوري‬
‫اس��امي ايران با پذيرش برخ��ي محدوديتها در‬
‫فعاليتهاي صلحآميز هستهاي خود توانست به ‪12‬‬
‫سال تحريم و فش��ار غرب پايان دهد‪ .‬همين اتفاق‬
‫باعث شد كه دش��منان جمهوري اس��امي ايران‬
‫سعي كنند اين اقدام كشورمان را نوعي كوتاه آمدن‬
‫با نظام سلطه معرفي و اين ادعا را مطرح كنند كه‬
‫ايران زير فشار افكار عمومي شهروندانش كه خسته‬
‫از تحريمهاي اقتصادي بودند اين توافق را پذيرفته‬
‫اس��ت‪ .‬اين موض��وع را ميت��وان در گزارشهاي‬
‫متعددي كه رس��انههاي غرب��ي از روزهاي پس از‬
‫برداشته شدن تحريمها از ايران منتشر ميكنند‪،‬‬
‫جس��توجو كرد‪ .‬اين در حالي است كه آنان هرگز‬
‫اين واقعيت را به مخاطبان خود منتقل نميكنند‬
‫كه پذيرش برجام ناش��ي از يك تصميم جمعي در‬
‫گزارش ‪2‬‬
‫سعيدهمتی‬
‫عکس‪ :‬جوان‬
‫داخل نظام بوده كه همه مردم و گروههاي سياسي‬
‫در آن سهيم بودهاند‪.‬‬
‫حال حضور گس��ترده در راهپيماي��ي ‪ 22‬بهمن با‬
‫ش��عارهای هميش��گی مرگ بر امري��كا و مرگ بر‬
‫استكبار و فريادزدن نام مقدس جمهوري اسامي‬
‫ايران و به اهتراز درآوردن پرچم مقدس كشورمان‬
‫نقض چنين ادعايي است كه غربيها سعي در القاي‬
‫آن به افكار عمومي دنيا دارند‪.‬‬
‫دوم ‪ ،‬محور مقاومت‬
‫موض��وع دوم حماي��ت از موض��ع نظ��ام در قبال‬
‫محور مقاومت اس��ت‪ .‬اين روزها در كنار خبرهاي‬
‫خوشحالكنندهاي كه از پيشروي نيروهاي مقاومت‬
‫در سوريه و فتح جبهه به جبهه مناطق تحت اشغال‬
‫تروريستها منتشر ميشود‪ ،‬اخبار مختلفي نيز از‬
‫شهادت مستشاران نظامي كشورمان در رسانهها‬
‫دست به دست ميش��ود كه همين موضوع باعث‬
‫طرح برخ��ي ادعاه��اي خاف واق��ع در خصوص‬
‫نقش كشورمان در س��وريه ميشود‪ .‬موضوعي كه‬
‫بر اس��اس آن ميكوش��ند اين ادعا را در نزد افكار‬
‫عموم��ي دنيا درون��ي كنند كه اي��ران هزينههاي‬
‫بسيار زيادي را خاف نظر شهروندانش در سوريه‬
‫ميكند‪ .‬هزينههايي كه ميتوان��د به آباداني ايران‬
‫كمك زيادي كند‪ .‬اين ادعا در حالي است كه آنان‬
‫هرگز به نقش محور عرب��ي‪ -‬غربي كه عامل اصلي‬
‫ايجاد بحران در محور مقاومت است اشاره نميكنند‬
‫و از هزينههاي ميلياردي كه در اختيار تروريستها‬
‫قرار ميدهند‪ ،‬سخني به ميان نميآورند‪ .‬عاوه بر‬
‫اين‪ ،‬نكته ديگري كه همواره دستگاههاي تبليغاتي‬
‫آنان از ديد مخاطبان خود پنهان ميكنند‪ ،‬موضوع‬
‫خطوط قرمز ايران در منطقه اس��ت‪ .‬خطوطي كه‬
‫مهمترين نقطه آن امنيت كش��ور ايران است و اگر‬
‫امروز به كمك دولت قانوني سوريه رفته‪ ،‬به دليل‬
‫تأمين امنيت خود و پيش��گيري از گسترش دامنه‬
‫جنگ به سرزمينهای خود است‪.‬‬
‫از اين رو‪ ،‬حضور گس��ترده عموم��ي در راهپيمايي‬
‫‪ 22‬بهمنبهنوعيتأييدكنندهسياستهايجمهوري‬
‫اسامي ايران در عرصه بينالمللي به ويژه در موضوع‬
‫سوريه اس��ت‪ .‬همچنين اين حضور ميتواند باعث‬
‫دلگرمي نيروهايي شود كه اين روزها در خط مقدم‬
‫جنگ با تروريستها حضور دارند‪.‬‬
‫سوم‪ ،‬انتخابات‬
‫اما در پيش ب��ودن انتخابات سرنوشتس��از هفتم‬
‫امسال سي و هفتمين سال‬
‫از عم�ر انق�اب در حال�ي‬
‫ب�ه پاي�ان ميرس�د و وارد‬
‫سال س�ي و هش�تم از عمر‬
‫پربرك�ت نظ�ام جمه�وري‬
‫اس�امي قرار ميگيريم كه‬
‫بروز س�ه واقعه مه�م لزوم‬
‫مشاركت جدي در برگزاري‬
‫راهپيمايي ‪ 22‬بهمن را بيش‬
‫از هر زمان ديگر كرده است‬
‫اس��فند كه در آن قرار اس��ت نماين��دگان ملت در‬
‫مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسامي از سوي‬
‫مردم مشخص ش��ود نيز موضوع ديگري است كه‬
‫براي كش��ور اهميت زي��ادي دارد‪ .‬بر اين اس��اس‬
‫حضور عموم��ي در راهپيمايي ‪ 22‬بهمن كه فاصله‬
‫زماني كمي تا انتخابات هفتم اسفند دارد‪ ،‬ميتواند‬
‫برآوردهاي مهمي را در خصوص ميزان مش��اركت‬
‫در انتخابات نمايان س��ازد‪ .‬اين در حالي اس��ت كه‬
‫انتخابات در جمهوري اس��امي اي��ران همواره به‬
‫عنوان نمادي از مردمسااري نظام محسوب ميشده‬
‫و مشاركت گسترده در اين رويداد سياسي نه تنها‬
‫تعيينكننده آينده كشور است‪ ،‬بلكه ميتواند مهر‬
‫تأييدي بر مقبوليت عمومي نظام جمهوري اسامي‬
‫ايران به عنوان تنها نظام مردمس��اار منطقه بزند‪.‬‬
‫اگرچه اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه مردم‬
‫نبايد اجازه دهند راهپيمايي ‪ 22‬بهمن به عنوان يك‬
‫جشن ملي رنگ و بوي دستهبنديهاي سياسي و‬
‫جرياني را به خود بگيرد‪.‬‬
‫حضور در كام بزرگان‬
‫اما در واكاوي علت حضور پرش��ور ساانه مردم در‬
‫راهپيمايي ‪ 22‬بهمن تنها به گفتهاي از امام راحل‬
‫بسنده ميكنيم‪ .‬امام خمينی قدس سره میفرمايد‪:‬‬
‫«تذكر به «اي��اماه» كه خداوند متع��ال به آن امر‬
‫فرموده است‪ ،‬انسانساز است‪ .‬قضايايی كه در اياماه‬
‫رخ داده است‪ ،‬برای تاريخ و انسانها در طول تاريخ‬
‫آموزنده و بيداركننده اس��ت‪ .‬حوادث بزرگ تاريخ‬
‫كه قرآن مجيد هم از بعضی از آنها ياد كرده است‪،‬‬
‫سرمشقی پربركت برای ساختن جامعهها و اشخاص‬
‫و جامعه عصر ما كه عصر انقاب اس��ت و در كشور‬
‫ايران كه كشور انقاب و ش��اهد بسياری از حوادث‬
‫بزرگ كه بايد آنها را اياماه محسوب كنيم و به ذكر‬
‫آنها و تذكر آن ايام بپردازيم كه برای ملت قهرمان و‬
‫مجاهدان سلحشور‪ ،‬درس انقاب است‪».‬‬
‫حال همه دنيا به ايران چش��م دوختهاند تا ببينند‬
‫كه پس از گذشت ‪ 37‬س��ال از انقاب و درست در‬
‫روزهايي كه دشمنان كش��ور ميخواهند ايران را‬
‫زانوزده تصوير كنند‪ ،‬مردم ايران چه عكسالعملي‬
‫از خود نشان ميدهند‪ .‬بيشك اين حضور نه فقط‬
‫براي تجديد بيعت با آرمانهاي انقاب است‪ ،‬بلكه‬
‫حركتي است براي دفاع از دستاوردهاي مهم انقاب‬
‫كه اين روزها چشم طمع بس��ياري از دشمنان به‬
‫دنبال آن است‪.‬‬
‫از سوي ديگر راهپيمايي عظيم ‪ 22‬بهمن‪ ،‬زماني‬
‫اس��ت براي لبيك گفتن به ن��داي رهبر معظم‬
‫انقاب و اثبات آنكه ايرانيان زي��ر بار حرف زور‬
‫نميروند و پاس��خ تحقيركنن��دگان را با ضربه‬
‫سهمگين خود خواهند داد‪ .‬اين درست نكتهاي‬
‫بود كه رهبر معظم انقاب در جريان ديدار سال‬
‫گذش��ته خود با كاركنان ني��روي هوايي به آن‬
‫اش��اره كردند و فرمودند‪« :‬ملت اي��ران در روز‬
‫‪ 22‬بهمن نشان خواهد داد كه زير بار حرف زور‬
‫نميرود و پاسخ هر تحقيركنندهاي را نيز با ضربه‬
‫متقابل خواهد داد‪».‬‬
‫حمله مدعيان اصاحطلبي به نهادهاي انقابي‪ ،‬تاكتيك تكراري در آستانه هر انتخابات‬
‫تخطئه شوراي نگهبان ريشه در مباني تجديدنظرطلبي دارد‬
‫با اعام رس�مي نامزدهاي تأييد صاحيت شده توسط هيئت‬
‫مرك�زي نظارت ب�ر انتخاب�ات روز گذش�ته م�وج جديدي از‬
‫حم�ات تجديدنظرطلبان به ش�وراي نگهبان آغ�از و تاش‬
‫شد تا بار ديگر به جامعه القا شود كه اين نهاد انقابي با نگاهي‬
‫جناحي به قل�ع و قمع عناص�ر اين جري�ان پرداخته اس�ت‪.‬‬
‫بر خاف اين ادعا آمار و ارقام گوياي اين نكته است كه حجم تأييد‬
‫صاحيت شدگان توس��ط ش��وراي نگهبان در مقايسه با دورهاي‬
‫گذشته افزايش چشمگيري داشته و در اين ميان بيش از نيمي از‬
‫وابستگان به جريان مدعي اصاحطلبي تأييد صاحيت شدهاند‪.‬‬
‫سيامك رهپيك‪ ،‬سخنگوي هيئت مركزي نظارت بر انتخابات هم‬
‫روز شنبه با آگاهي از اين نكته كه جريان تجديدنظرطلب روز پس‬
‫از مصاحبه وي‪ ،‬به شدت عليه ش��وراي نگهبان حماتي را ترتيب‬
‫خواهند داد‪ ،‬ميگويد‪ :‬با تأييد صاحيت ‪ 15‬درصدي داوطلباني كه‬
‫شكايت كرده بودند مجموع تأييد صاحيت شدگان به ‪ 55‬درصد‬
‫افزايش يافت كه در مقايسه با دورههاي پيشين انتخابات‪ ،‬ركوردي‬
‫چشمگير اس��ت‪ .‬با افزايش تعداد داوطلبان تأييد صاحيت شده‪،‬‬
‫رقابت براي هر كرس��ي مجلس از بين ‪ 16‬داوطلب به بيش از ‪20‬‬
‫داوطلب افزايش يافت‪.‬‬
‫وي با بيان اينك��ه تعداد كل داوطلبان مجلس نه��م اعم از تأييد و‬
‫ردصاحيتشده و عدم احراز ش��ده‪5 ،‬هزار و ‪ 300‬نفر بود‪ ،‬گفت‪:‬‬
‫فقط تعداد داوطلبان تأييد صاحيت ش��ده مجل��س دهم از كل‬
‫داوطلبان مجلس نهم بيشتر است‪ .‬سخنگوي هيئت مركزي نظارت‬
‫بر انتخابات اظهار داشت‪ :‬تعداد داوطلبان تأييد صاحيت شده در‬
‫هيئت نظ��ارت برانتخابات‪40 ،‬درصد بود كه اين رقم در ش��وراي‬
‫نگهبان ب��ه ‪ 55‬درصد افزايش يافت‪ .‬در هي��چ دورهاي از انتخابات‬
‫مجلس اين تعداد داوطلب تأييد صاحيت ش��ده نداشتيم‪ ،‬البته‬
‫بخشي از اين افزايش ناشي از افزايش داوطلبان مجلس و بخشي هم‬
‫ناشي از افزايش تعداد تأييد صاحيتشدههاست‪.‬‬
‫حال روزنامههاي زنجيرهاي بدون توجه به آمار دقيق و با چشمپوشي‬
‫از تعداد افراد تأييد صاحيت شده توسط ش��وراي نگهبان اعم از‬
‫اصولگرا و اصاحطلب و مستقل‪ ،‬به تخطئه عليه اين شورا پرداختند‬
‫كه در ادامه به بخشي از آن اشاره ميشود‪.‬‬
‫«حذف و اضافه ش��وراي نگهبان» اين عنوان تيتر نخست روزنامه‬
‫قانون اس��ت‪ -‬كه طي دو س��ال گذش��ته بارها به علت هجمه به‬
‫اعتقادات و مباني ديني مردم تذكر گرفته و در نهايت توقيف شده‬
‫بود‪ -‬كه ب��ا عبارتي كنايي عملكرد ش��وراي نگهبان را زير س��ؤال‬
‫ميبرد و مينويسد‪« :‬رس��ول منتجب نيا‪ ،‬محسن رهامي‪ ،‬محسن‬
‫و فاطم��ه هاش��مي( فرزندان آيتاه هاش��مي)‪ ،‬محمد اش��رفي‬
‫اصفهاني فرزند ش��هيد محراب و رئيس هيئت بدوي رسيدگي به‬
‫تخلفات نهاد رياست جمهوري‪ ،‬مهدي نادمي‪ ،‬عضو شوراي عالي‬
‫سياستگذاري اصاحطلبان‪ ،‬فاطمه راكعي‪ ،‬دبير كل جمعيت زنان‬
‫مسلمان نوانديش‪ ،‬محسن مهرعليزاده‪ ،‬معاون رئيسجمهور دولت‬
‫اصاحات‪ ،‬داريوش قنبري نماينده اصاحطلب ادوار مجلس‪ ،‬احمد‬
‫شوهاني عضو فعلي كميسيون امنيت ملي‪ ،‬حسين نقاشي از فعاان‬
‫دانشجويي اصاحطلب از جمله افرادي بودند كه رد صاحيت شدند‬
‫و در قبال برخي افراد مانند سيدهادي حسيني از طرفداران دولت‬
‫احمدينژاد كه توسط هيئت نظارت رد صاحيت شده بود‪ ،‬توسط‬
‫شوراي نگهبان تأييد شد‪».‬‬
‫اين روزنامه ادامه ميدهد‪« :‬برخي از رسانههاي جريان محافظهكار با‬
‫مانور بر مسئله تأييد اندك چهرههاي نزديك به جريان اصاحطلب‬
‫تاش ميكنند تا نش��ان دهند كه اين جري��ان در رقابت با جناح‬
‫مقابل(اصولگرايان) با مش��كل نامزدي ديگر مواجه نيس��ت‪ .‬اين‬
‫درحالي اس��ت كه با تمام اين اقداماتي كه صورت گرفت نيز هنوز‬
‫كانديداه��اي دو طرف به صورت مس��اوي براي رقاب��ت در كارزار‬
‫پايان سال‪ ،‬صفكش��ي نكردهاند‪ .‬اصاحطلبان حتي در برخي از‬
‫شهرستانها تك نامزد هم ندارند و تمام تاش خود را خرج تهران‬
‫كردهاند كه تنها ‪ 30‬گزينه دارد كه بدون ترديد بخشي از اين تعداد‬
‫متعلق به اصولگرايان است‪».‬‬
‫روزنامه همدلي هم «‪ 15‬درصد ديگر از اصولگرايان تأييد صاحيت‬
‫شدند» را به عنوان تيتر يك خود انتخاب كردو روزنامه آفتاب يزد‬
‫هم تيتر يك خود را به همين موضوع اختصاص داده و نوش��ته «با‬
‫وجود بازگش��ت ‪1500‬كانديداي رد صاحيت شده به انتخابات؛‬
‫شرايط اصاحطلبان تغييري نكرد»‪ .‬روزنامه آرمان رسانه نزديك به‬
‫خانواده هاشمي هم تيتر نخست خود را به همين مسئله اختصاص‬
‫داده آن هم با عبارت«‪ 147‬تأييد شده رد صاحيت شدند» و نوشت‪:‬‬
‫«سوت پايان نيمه اول انتخابات مجلس كه قرار است در اسفندماه‬
‫برگزار ش��ود ديروز با اعام نتايج بررس��ي صاحيت كانديداهايي‬
‫كه ردصاحيت شده يا صاحيتشان احراز نش��ده بود زده شد‪. . .‬‬
‫بخشي ديگر خودشان اطاعي از وضعيت تأييد يا ردصاحيتشان‬
‫نداشتند و به سايتهاي خبري مراجعه ميكردند كه آن هم براي‬
‫خودش بازار گرمي داشت و اخبار صاحيتها را به گونهاي منتشر‬
‫ميكردند كه گويا خود در مركز بررس��ي و نتايج آن هستند‪ .‬مث ً‬
‫ا‬
‫انتخاب ظهر ديروز نوشت‪« :‬خبرهاي رسيده حكايت از ردصاحيت‬
‫‪16‬نماينده فعلي مجلس دارد؛ فتحيپور‪ ،‬عباس رجايي‪ ،‬پيرموذن‪،‬‬
‫حبيب برومند‪ ،‬شوهاني‪ ،‬رسايي‪ ،‬سعيد انصاري‪ ،‬فتحاه حسيني‪،‬‬
‫عبداه مقيمي‪ ،‬حامد قادرمرزي‪ ،‬پشنگ‪ ،‬روحاه بيگي‪ ،‬شجاعي‬
‫كياسري‪ ،‬پورفاطمي‪ ،‬نعيمي‪ ،‬حسن تأميني و موسوينژاد از جمله‬
‫نمايندگان فعلي هس��تند كه صاحيت آنها ب��راي انتخابات آتي‬
‫مجلس رد شده است‪».‬‬
‫اعتماد ديگر روزنامه زنجيرهاي هم با درج گزاره جهتدار و تخريبي‬
‫با عنوان «چهرههاي ش��اخص در برزخ صاحيت» اقدام ش��وراي‬
‫نگهبان را به برزخ تشبيه كرده و نوش��ته‪« :‬آنچه پايان بررسيها را‬
‫با ابهام مواجه ساخت‪ ،‬تعدادي از چهرههاي سرشناسي بودند كه‬
‫نامشان نه در «ليست تأييد شدهها» و نه در «ليست رد شدهها» به‬
‫چشم نميخورد‪ .‬تاشها نيز براي اطاع يافتن از اين تصميمات‬
‫از هر دو نهاد اجراي��ي و نظارتي انتخابات راه ب��ه جايي نبرد‪ .‬تنها‬
‫خبري كه در اين مورد به گوش ميرس��يد هم��ان عناوين خبري‬
‫رسانههايي بود كه در گزارشات خود نام يكي از كانديداها را اعام‬
‫و از بياطاعي آنها از اينكه نامش��ان در كدام يك از ليستها قرار‬
‫گرفته است‪ ،‬گفتهاند‪».‬‬
‫روزنامه اي��ران ارگان رس��مي دولت ه��م تاش كرده ت��ا تيتري‬
‫محافظهكارانهت��ر را درج كند و مانند رئيس دول��ت بيپرده عليه‬
‫اين نه��اد قانوني تخريب��ي را صورت نده��د‪ ،‬اي��ن روزنامه مانند‬
‫ساير رسانههاي حامي دولت تيتر نخس��ت خود را به اين موضوع‬
‫اختصاص داده آن هم با عبارت «لحظههاي حس��اس براي اعام‬
‫نتايج صاحيتها»‪.‬‬
‫حمله به شوراي نگهبان سابقهاي به اندازه تاريخ انقاب‬
‫دارد‬
‫در انتخابات گذشته هم بارها تكرار شده كه شخصيتها و رسانههاي‬
‫وابس��ته به جماعت تجديدنظرطلبان اقدامات و عملكرد شوراي‬
‫نگهبان را زير سؤال برده و تاش كردهاند اعتماد عمومي نسبت به‬
‫نهادهاي انقابي و ازجمله شوراي نگهبان را به ضد آن تبديل كنند‪.‬‬
‫مجمع روحانيون مبارز در خب��رگان دوم تاش كرد رد صاحيت‬
‫برخي از افراد وابسته به خود را توطئه شوراي نگهبان قلمداد كرده و‬
‫در انتخابات هفتم مجلس نيز جريان تجديدنظرطلب در اعتراض به‬
‫رد صاحيت برخي از عناصر تندروي خود حكم به تعطيلي مجلس‬
‫شش��م داد‪ .‬در انتخابات دهم رياس��ت جمهوري هم شبيه همين‬
‫رويكرد اتخاذ شد و وابستگان به اين جريان در قالب كميته صيانت‬
‫از آراي ستاد آقايان هاشمي رفسنجاني‪ ،‬موسوي و كروبي‪ ،‬پنج ماه‬
‫پيش از برگزاري انتخابات كليد فتنه ‪ 88‬را زدند كه با موجسواري‬
‫تندروهاي مشاركتي و سازمان مجاهدين‪ ،‬در راهبردي تحت عنوان‬
‫«موج س��وم حمايت از خاتمي و موسوي» كمكم به فاز عملياتي و‬
‫ضدامنيتي نزديك شد‪.‬‬
‫بعد از شكست مفتضحانه جريان فتنه س��بز در انتخابات ‪ ،88‬فاز‬
‫جديد اين پروژه از چند ماه قبل با اس��م رمز انتخابات آزاد به طور‬
‫هماهنگ با دش��منان امريكايي و صهيونيس��تي در داخل كشور‬
‫زمزمه شد كه با واكنش انقابي رهبر معظم انقاب در نطفه خفه‬
‫شد‪ .‬اين در ش��رايطي اس��ت كه تجربه برگزاري ‪ 32‬انتخابات در‬
‫طول س��الهاي عمر انقاب اسامي نش��ان داده است كه حضور‬
‫مؤثر ش��وراي نگهبان در حفاظت از قانون و نگهباني از آراي مردم‬
‫توانسته است همواره موجي از اميد و شور حضور را در ميان جامعه‬
‫رأيدهندگان در ايران اسامي ايجاد كند‪ .‬اميدي كه همواره منجر‬
‫به مشاركت بااي مردم در انتخاباتهاي ايران بوده و در هر انتخابات‬
‫جديد نيز بشارتدهنده حضوري گستردهتر به دوستان و دشمنان‬
‫انقاب اسامي است‪.‬‬
‫نگاهي به كارنامه شوراي نگهبان نشان ميدهد كه ساختار روشمند‬
‫و خردورز اين شورا توانسته اس��ت همواره با اجراي بدون سليقه و‬
‫بدون اهمال قوانين كش��ور منظرهاي را در پيش روي دوس��تان و‬
‫دشمنان ايران اس��امي قرار دهد كه در آن‪ ،‬قانون همواره بيكم و‬
‫كاست اجرا ميشود و مردمس��ااري ديني نيز از تمام عناصر بروز‬
‫خود برخوردار اس��ت‪ .‬دو مقولهاي كه بايد اذعان كنيم اگر گاهي‬
‫شاهد حملههاي شديد و پروندهدار عليه شوراي نگهبان هستيم‪،‬‬
‫بايد انگيزههاي آن را در وجود همين دو عامل يعني اجراي بيكم‬
‫و كاست قانون و فراهم آوردن بسترهاي مردمسااري ديني توسط‬
‫شوراي نگهبان جستوجو كنيم‪.‬‬
‫چه اينكه دش��من اگر قرار باش��د از منفذي به س��مت جلوههاي‬
‫مردمسااري ديني در ايران اسامي حمله كند‪ ،‬در گام اول خود به‬
‫سمت قانون و شوراي نگهبان آن حمله خواهد برد‪.‬‬
‫مسئوان فراتر از مسئوليت خود صحبت نكنند‬
‫نماين�ده م�ردم ي�زد در مجل�س ب�ا اش�اره ب�ه هجم�ه هاش�مي‬
‫علي�ه ش�وراي نگهب�ان عن�وان ك�رد اينگون�ه س�خنان ميتوان�د‬
‫ب�ه مناف�ع مل�ي خدش�ه وارد ك�رده و انش�قاق ايج�اد كن�د‪.‬‬
‫به گزارش تسنيم‪ ،‬محمدصالح جوكار نماينده مردم يزد در مجلس شوراي‬
‫اسامي‪ ،‬با اشاره به هجمه هاشميرفسنجاني عليه شوراي نگهبان‪ ،‬اظهار‬
‫داشت‪ :‬در شرايط فعلي ازم اس��ت همگي به خصوص مسئوان كشور به‬
‫قانون تمكين كنند و فراتر از قانون و مسئوليت خود صحبتي نداشته باشند‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬اينگونه س��خنان ميتواند به منافع ملي ما خدشه وارد كرده‬
‫و انشقاق ايجاد كند‪ ،‬بنابراين اگر كسي به خصوص مسئوان مطلبي دارند‬
‫ميتوانند به مقام معظم رهبري ارجاع دهند و طبق آنچه در قانون اساسي‬
‫آمده‪ ،‬عمل كنند‪ .‬اي��ن نماينده مجلس در پايان تأكيد كرد‪ :‬كش��اندن اين‬
‫مسائل به رسانهها و سطح جامعه به نفع مردم و كشور نيست و عقانيت هم‬
‫حكم ميكند كه اينگونه عمل نكنند و مطمئناً خاف عقل عمل كردن در‬
‫شرايط فعلي آسيبهاي جدي به كشور و نظام وارد ميكند‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------‬‬
‫عدهاي سعي در تحريف مسير‬
‫و گفتمان انقاب دارند‬
‫رئيس سازمان نشر آثار و ارزشهاي مشاركت روحانيت در دفاع مقدس‬
‫عنوان كرد عدهاي كه قصد تحريف مس�ير و گفتمان انقاب را دارند‪،‬‬
‫از صريح س�خنان امام خميني(ره) صرف نظر ك�رده و به نقل خاطرات‬
‫ميپردازن�د‪ .‬دل�دادگان نظ�ام‪ ،‬اصطاحات ام�ام را زنده نگ�ه دارند‪.‬‬
‫به گزارش رسا‪ ،‬حجتااسام حيدر مصلحي با بيان اينكه استكبارستيزي يكي‬
‫از آرمانهاي الهي بنيانگذار انقاب اسامي بوده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مباني فكري‬
‫امام خميني(ره) كه در فرمايشات ايشان در صحيفه نور ثبت شده است‪ ،‬همگي‬
‫منشأ قرآني دارند‪ .‬رئيس سازمان نش��ر آثار و ارزشهاي مشاركت روحانيت در‬
‫دفاع مقدس ادامه داد‪ :‬در طول تاريخ‪ ،‬استكبار در مقابل اسام ناب قرار داشته‬
‫است؛ با نگاه به صحيفه نور‪ ،‬يكي از اصولي كه امام به دنبال اثبات جدي آن بودند‪،‬‬
‫اثبات اسام ناب محمدي و نفي اسام امريكايي بود‪ .‬وزير اطاعات سابق ابراز‬
‫كرد‪ :‬امروز عدهاي تصميم به حذف اصطاحات اصيل امام راحل و تأسيس عناوين‬
‫جديد دارند؛ متأس��فانه به خود اجازه نميدهند كه حتي لفظ «استكبار» را به‬
‫زبان بياورند‪ .‬وي افزود‪ :‬امام خميني(ره) اسام ناب و اسام امريكايي را به وضوح‬
‫تبيين كردهاند و در اس��تفاده از تكتك واژههايي همچون اسام اشرافيگري‪،‬‬
‫رفاهطلبي‪ ،‬ابوسفياني و نيز استكبارستيزي‪ ،‬پژوهشهاي قرآني و روايي بسياري‬
‫انجام دادهاند‪ .‬رئيس سازمان نشر آثار و ارزشهاي مشاركت روحانيت در دفاع‬
‫مقدس خاطرنشان كرد‪ :‬عدهاي كه قصد تحريف مسير و گفتمان انقاب را دارند‪،‬‬
‫از صريح سخنان امام خميني(ره) صرف نظر كرده و به نقل خاطرات ميپردازند‪.‬‬
‫دلدادگان نظام‪ ،‬اصطاحات امام را زنده نگه دارند‪ .‬حجتااس��ام مصلحي در‬
‫پاسخ به سؤالي درباره فرزندان حقيقي امام خميني(ره) عنوان كرد‪ :‬مسيري كه‬
‫امام راحل طراحي و معماري كردند‪ ،‬همچنان خدشه ناپذير پيش ميرود؛ عدهاي‬
‫تاش ميكنند كه اين مسير را دچار چالش كنند اما فرزندان امام خميني(ره)‬
‫در حال رشد در اين مسير هستند‪.‬‬
‫‪-------------------------------------------------------‬‬
‫شايعه اخذ تعهد از اعضاي ائتاف اصولگرايان‬
‫يك اقدام شيطنتآميز است‬
‫دبيركل حزب مؤتلفه اس�امي عنوان كرد انتش�ار خبر تعهد اعضاي‬
‫ائتاف اصولگرايان براي رياس�ت حدادعادل شيطنت رسانهاي است‪.‬‬
‫به گزارش فارس‪ ،‬محمدنبي حبيبي دبيركل حزب مؤتلفه اسامي‪ ،‬درباره خبر‬
‫اخذ تعهد از اعضاي ائتاف اصولگرايان براي رياست حدادعادل در مجلس‬
‫دهم اظهار داشت‪ :‬بنده طرح اين موضوع را يك اقدام شيطنتآميز ميدانم‪.‬‬
‫وي افزود‪ :‬آنهايي كه چنين ش��ايعهاي پخش كردهاند اقدامي شيطنتآميز‬
‫مرتكب شدهاند‪ .‬دبيركل حزب مؤتلفه اسامي درپاسخ به اين سؤال كه علت‬
‫طرح چنين شايعاتي را چه ميدانيد؟ گفت‪ :‬كساني كه دست به شايعهپراكني‬
‫و اخبار دروغ و كذب ميزنند با ائتاف اصولگرايان مخالف هستند‪.‬‬
‫دانستن حق مردم است‬
‫كيهان در گزارش��ي به نقد برجام پرداخته و در اين‬
‫خصوص نوش��ته اس��ت‪ :‬اخيرا ً مركز مطالعات امور‬
‫بينالملل و امنيت دانش��گاه مريلند‪ ،‬ب��ا همراهي‬
‫مؤسسه نظرسنجي ايرانپل‪ ،‬به تحقيق درباره موضع افكارعمومي ايران در قبال‬
‫توافق هستهاي پرداخت كه براساس اين نظرسنجي‪ 76‬درصد شركتكنندگان‬
‫از توافق ايران و ‪ 5+1‬در حالي حمايت كردهاند كه ‪ 43‬درصد به ش��دت حامي‬
‫توافق هستند و ‪ 33‬درصد هم «تا حدودي» از آن حمايت ميكنند اما در مقابل‬
‫‪7‬درصد پاسخدهندگان گفتهاند به شدت مخالف توافق هستند و ‪ 14‬درصد هم‬
‫تا حدودي با آن مخالفت دارند‪ .‬در بخش ديگري از گزارش اين روزنامه آمده‬
‫است‪ :‬نظرسنجي «مركز مطالعات امور بينالملل و امنيت دانشگاه مريلند»‬
‫بخش مهم ديگري نيز دارد كه اتفاقاً مهمترين بخش و نتيجهگيري نظرسنجي‬
‫در آن ديده ميشود و آن اينكه موافقان توافق براساس اطاعات نادرست القايي‬
‫موافقت خود را با متن به دست آمده در وين اعام كردهاند كه اين نشانه فقدان‬
‫اطاعات صحيح است‪ .‬كيهان سپس افزوده است‪ :‬فقدان اطاعات كافي و متقن‬
‫در خصوص برجام و اتفاقاتي كه قرار است بعد از اجراي برجام در اقتصاد كشور‬
‫و معاش مردم بيفتد همچنان در هالهاي از ابهام به س��ر ميبرد و شايد دولت‬
‫يازدهم تمايل دارد پس از برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسامي و آسوده‬
‫خيال شدن از تثبيت جريانهاي مايل به خود‪ ،‬درباره اطاعات برجامي و اينكه‬
‫در برابر هزينههاي داده شده چه به دست آوردهايم با مردم صحبت كند‪.‬‬
‫روسيه جديد‬
‫روزنامه رس��الت هم در س��رمقاله خود به تغيير‬
‫سياست روسيه در قبال ايران پس از پيام امام(ره)‬
‫به گورباچف پرداخته و در اين خصوص نوش��ته‬
‫است‪ :‬به نظر ميرسد فيلسوفان سياسي روسيه پس از فروپاشي شوروي سابق‬
‫بر اس��اس رهنمودهاي امام خميني(ره) در نامه به گورباچف مسير فكري‬
‫زيادي را طي كردهان��د‪ .‬روسها اكنون يك تهدي��د ايدئولوژيك براي ايران‬
‫نيستند‪ .‬كسي در تهران بس��اط حزب توده و ماركسيسم و ترويج لنينيسم‬
‫مستظهر به پشتيباني مس��كو ندارد‪ .‬برعكس حكام روسيه به دنبال روابط‬
‫استراتژيك با تهران هستند و پوتين با آنكه در سفر به تهران توسط يك مقام‬
‫درجه ‪ 3‬در فرودگاه مهرآباد مورد استقبال قرار گرفت از آنجا يكراست به بيت‬
‫رهبري معظم انقاب رفت و نزديك به دو ساعت به گفتوگو نشست‪ .‬او با خود‬
‫«مانيفست كمونيست» نياورده بود‪ .‬او يك جلد كاماه مجيد آورده بود‪ .‬اين‬
‫قرآن يك اثر ارزشمند بود كه قدمت آن به بيش از ‪ 10‬قرن ميرسد‪.‬‬
‫دست به دست شدن آن حكاياتي دارد‪ .‬آخرين بار اين قرآن توسط عباس ميرزا‬
‫به دليل مقاومت حاكم گنجه در برابر تجاوز روسها به او هديه داده شد‪ .‬پس از‬
‫قرارداد تركمانچاي و عهدنامه گلستان كه سرزمينهاي وسيعي از ايران توسط‬
‫روسها جدا شد‪ ،‬اين قرآن هم به موزه مسكو ميرود‪ .‬برخي ميگويند پوتين‬
‫با هديه آن به رهبر انقاب اين پيام را آورده كه دوران روس��يه تزاري گذشته‬
‫است و نگاه بدبينانه تهران به مسكو را ميشود اصاح كرد‪ .‬اما يك پيام ديگر‬
‫هم اين هديه دارد و آن اينكه روسها دست از مبارزه با قرآن برداشتهاند و ديگر‬
‫ماترياليسم ديالكتيك جزو مباني فلسفي آنان نيست‪ .‬سال گذشته پوتين در‬
‫نطق ساانه خود سياس��تهاي فرهنگي غرب را مورد انتقاد قرار داد‪ .‬او گفت‬
‫روسيه به ارزشهاي سنتي خانواده متعهد است و اين ارزشها را اساس عظمت‬
‫روسيه و سنگري در برابر اباحيگري ميداند‪ .‬او گفت‪ :‬نابودي ارزشهاي اخاقي‬
‫اقدامي غيردموكراتيك است‪ ،‬با اراده اكثريت مغايرت دارد‪ .‬ديدگاههاي دوگين‬
‫در اين رويكرد به خوبي قابل مشاهده است‪ .‬براي درك سياست نه شرقي و نه‬
‫غربي امام (ره) بايد روسيه جديد را شناخت‪ .‬روسيهاي كه پس از پيام امام(ره)‬
‫به گورباچف تغييرات زيادي يافته است و بايد از آن به عنوان «روسيه جديد»‬
‫ياد كرد‪ .‬آنها در ايام تحريم با غربيها خيلي همگرايي نكردند‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫اره‪:‬‬
‫ن‌شم‬
‫اي‬
‫وين‬
‫قز‬
‫| روزنامه جوان | ش��ماره ‪4745‬‬
‫‪iran@javanOnline.ir‬‬
‫رس‬
‫فا‬
‫گزارش‬
‫فرزانه فريدوني‬
‫محور آوج به رزن همدان ايمن ميشود‬
‫ب�ا چه�ار خط�ه ش�دن مح�ور آوج در اس�تان قزوي�ن ب�ه رزن‬
‫در اس�تان هم�دان ح�وادث ج�اده اي در اي�ن مس�ير ب�ه‬
‫ش�دت كاه�ش يافت�ه و مس�ير ب�راي ت�ردد ايم�ن ميش�ود‪.‬‬
‫حامد مانيف��ر مديركل راه و شهرس��ازي اس��تان قزوين در مراس��م‬
‫كلنگزني آغاز عمليات اجرايي چهار خطه كردن محور آوج به رزن كه‬
‫با حضور استاندار قزوين برگزار شد گفت‪ :‬چهارخطه كردن جاده آوج‬
‫به رزن كه از محورهاي كوهس��تاني‪ ،‬برفگير و حساس استان است با‬
‫برآورد اوليه اعتبار ‪ 400‬ميليارد ريال از سمت گردنه آوج آغاز خواهد‬
‫شد‪ .‬وي افزود‪ :‬اين پروژه به طول ‪ ۱0‬كيلومتر در ادامه مسير بزرگراهي‬
‫منتهي به كرباي معلي انجام ميشود و با اجراي آن محور ياد شده از‬
‫انتهاي ش��هر آوج به س��مت همدان چهار خطه خواهد شد‪ .‬مديركل‬
‫راه و شهرس��ازي ادامه داد‪ :‬اين پروژه در دو فاز به مس��افت هر كدام ‪5‬‬
‫كيلومتر به پيمانكاران واگذار ميشود تا در صورت تأمين اعتبار بتوان‬
‫با سرعت بيشتري پروژه را پيش برد‪ .‬مانيفر گفت‪ :‬در دو سال گذشته‬
‫‪ ۱5‬ميليارد تومان براي راهسازي‪ ،‬بهسازي و ايمن شدن راههاي اصلي‬
‫و فرعي شهرستان آوج هزينه شده است‪.‬‬
‫بهرهبرداري از ‪ ۴۹۸‬طرح‬
‫در روستاهاي قزوين‬
‫مسئولكميتهروستاييوعشايريستاددههفجرانقاباسامياستان‬
‫قزوين از افتتاح و به بهرهبرداري رسيدن ‪ ۴۹۸‬طرح عمراني‪ ،‬توليدي‬
‫و خدماتي در روستاهاي استان قزوين به مناسبت دهه فجر خبر داد‪.‬‬
‫حجتااسام محمود گروسي گفت‪ :‬اين طرحها شامل ‪ 90‬طرح جهاد‬
‫كشاورزي‪ 393 ،‬طرح دهياريها‪ ۱0 ،‬طرح كميته امداد و ‪ 4‬طرح بانك‬
‫كشاورزي است‪ .‬وي‪ ،‬تشكيل كميته دهه فجر روستايي و عشايري در‬
‫استان و شهرستانها‪ ،‬برنامهريزي براي برگزاري مسابقات قرآن روستايي‬
‫و برگزاري مراسم جشن انقاب اسامي در تمام روستاها را از برنامههاي‬
‫دهه مبارك فجر برشمرد‪ .‬گروسي افزود‪ :‬ديدار اعضاي كميته روستايي‬
‫با ائمه جمعه در استان و شهرستانها‪ ،‬برگزاري يادواره شهداي روستايي‬
‫در اياماه دهه مبارك فجر و برگزاري نشستهاي تبيين اصول و مباني‬
‫انقاب از طريق سازمان تبليغات اسامي در روستاها از ديگر برنامههاي‬
‫اين ايام است‪ .‬وي ارائه خدمات رايگان از طريق دانشگاه علوم پزشكي‬
‫و ارائه خدمات رايگان بهداش��تي از طريق اداره كل دامپزشكي استان‪،‬‬
‫برگزاري مسابقات فرهنگي از طريق اداره كل آموزش و پرورش استان و‬
‫بسيج در مدارس و پايگاههاي روستايي‪ ،‬برگزاري مسابقات متنوع ورزشي‬
‫از طريق اداره كل ورزش وجوانان در روستاها‪ ،‬سركشي از خانوادههاي‬
‫محروم روستايي و معرفي كارآفرين موفق روستايي از طريق اداره كل‬
‫كميته امدادامام (ره) و برگزاري همايش جه��اد و انقاب را نيز از اهم‬
‫برنامههاي كميته روستايي و عشايري در دهه مبارك فجر ذكر كرد‪.‬‬
‫مرمت و بازسازي يكي از قديميترين بازارهاي ايران‬
‫بازار‌قزوين‌به‌زودي‌جهاني‌مي‌شود‬
‫بازار قزوين از جمله قديميترين بازارهاي كشور است كه به دليل پايتخت‬
‫ش�دن در دوره صفوي يكي از زيباترين معماريهاي ايراني و اسامي را‬
‫دارد‪ .‬اين بازار در زمان صفوي ساخته شد و بهعنوان شاهراه تجاري بين‬
‫غرب‪ ،‬مركز و جنوب ايران با ش�مال كش�ور اهميت زيادي داشت‪ .‬بخش‬
‫زيادي از اين بازار در زمان قاجاريه تكميل شد و رونق بيشتري پيدا كرد‪.‬‬
‫بازار سنتي و قديمي قزوين در گذشته شامل مراكز‬
‫تجاري مانند سراها‪ ،‬مراكز فرهنگي‪ -‬مذهبي مانند‬
‫مدارس‪ ،‬مساجد و فضاهاي خدماتي نظير گرمابه و آب‬
‫انبار بوده است‪ .‬در گذر اين بازار مسجد‪ ،‬حمام‪ ،‬سراها‪،‬‬
‫تيمچهها و قيصريهاي وجود دارد كه قيصريه قزوين‬
‫با طاقهاي آجري و ارتفاع بسيار زياد‪ ،‬از بخشهاي‬
‫ديدني بازار قزوين است كه به جاي مانده است‪ .‬بازار‬
‫نبض حيات اقتصادي هر شهر را در دست دارد اما بازار‬
‫قزوين در طول اين س��الها رونق قبل را ندارد‪ .‬بازار‬
‫قزوين در ‪ 40‬س��ال قبل موقعيت ممتازي در داد و‬
‫ويژگي مهم اي�ن بنا معماري كمنظير آن اس�ت كه با اس�تفاده از تركيب‬
‫طرحهاي ش�طرنجي‪ ،‬ايجاد مفصلهاي معم�اري و وروديهاي مختلف‬
‫بازار فضاي بس�يار زيبايي ايجاد كرده اس�ت‪ .‬بازار قزوين با قدمت هزار‬
‫ساله‪ ،‬در سال ‪ 13۵6‬در فهرست آثار ملي كشور به ثبت رسيده اما با وجود‬
‫اين شرايط خاص تاكنون براي ثبت جهاني آن تاشي انجام نشده است‪.‬‬
‫ستد‪ ،‬تجارت و تأمين نيازهاي عمومي مردم داشته كه‬
‫البته امروز اين مركزيت وجود ندارد و بازار محوريت‬
‫اقتصادي خود را از دست داده است و حدود‪ 40‬درصد‬
‫مردم‪ ،‬كااها و نيازهايش��ان را به صورت مستقيم از‬
‫مراكز خريد و مغازهها تهيه ميكنند‪.‬‬
‫قرار گرفتن در فهرست ثبت جهاني‬
‫مس��ئوان قزوين براي حفظ موقعيت اقتصادي و‬
‫تاريخي اين اثر به فكر ثبت جهان��ي آن افتادند و در‬
‫سال ‪ 93‬از تاش براي به ثبت رسيدن اين بازار خبر‬
‫دادند‪ .‬تنها بازار تاريخي ايران كه در فهرست جهاني‬
‫يونسكو ثبت شده بازار تبريز است كه با توجه به نوع‬
‫معماري و قدمتي كه بازار قزوين دارد‪ ،‬اين مجموعه‬
‫تاريخي جزو اولويتهاي مسئوان ميراث فرهنگي‬
‫استاني و كش��وري قرار گرفت‪ .‬در مرداد ماه امسال‬
‫مديركل ميراث فرهنگي قزوين رس��ماً اعام كرد ‪3‬‬
‫جاذبهگردشگري استان قزوين در ليست انتظار براي‬
‫ثبت جهاني قرار دارد و در تاش هستيم با رايزنيهاي‬
‫مناس��ب ش��رايط ازم را براي تحقق اين امر فراهم‬
‫كنيم‪ .‬محمدعلي حضرتيها گفت‪ :‬مجموعه ميراث‬
‫فرهنگي اس��تان قزوين در نظر دارد با برنامهريزي‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثان��ی‪| 1437‬‬
‫اصولي‪ ،‬زيرس��اختهاي ازم را به منظور توس��عه‬
‫صنعت گردشگري در اين استان فراهم كند‪ .‬مديركل‬
‫ميراثفرهنگيوگردشگرياستانقزوينگفت‪:‬مهيا‬
‫شدن شرايط ازم به منظور جهاني شدن جاذبههاي‬
‫گردش��گري اس��تان قزوين نيازمند توجه بيش��تر‬
‫مسئوان به اين آثار و برنامهريزي اصولي است‪.‬‬
‫مرمت و بازسازي بازار‬
‫براي ثبت جهاني بايد همه شرايط فراهم باشد و براي‬
‫حفاظت و صيانت از آثار و بناهاي تاريخي مجموعه‬
‫بازار س��نتي قزوين با همكاري و نظ��ارت ميراث‬
‫فرهنگي‪ ،‬صنايع دس��تي و گردشگري و مشاركت‬
‫حجرهداران‪ ،‬بهس��ازي و مرمت شد‪ .‬بخشي از بازار‬
‫قزوين با هدف حفظ كالبد اجتماعي اين مكان در‬
‫سالهاي ‪ 87‬مرمت و بازس��ازي و در مردادماه ‪94‬‬
‫مرمت بخش ديگري از بازار آغاز ش��د‪ .‬در دي ماه‬
‫سال جاري مديركل ميراث فرهنگي‪ ،‬صنايع دستي‬
‫و گردشگري اس��تان قزوين اعام كرد‪ :‬ساماندهي‬
‫و بهسازي اين مجموعه ارزشمند تاريخي و احياي‬
‫همهجانبه آن براي جلوگي��ري از تخريب و ايجاد‬
‫ش��رايط مطلوب‪ ،‬به عنوان يك اث��ر جهاني امري‬
‫ازم و ضروري به شمار ميآيد‪ .‬حضرتي گفت‪ :‬طي‬
‫هماهنگيهاي به عمل آمده با پژوهشگاه سازمان‬
‫ميراث فرهنگي كش��ور‪ ،‬اق��دام ازم جهت اجراي‬
‫طرح ساماندهي و بهس��ازي اين اثر شاخص ملي‬
‫در دس��تور كار اين اداره كل قرار گرفته تا با انتقال‬
‫روشه��ا و الگوهاي مرمت و بهس��ازي بازار بزرگ‬
‫تبريز و استفاده از تجارب مجريان اين طرح‪ ،‬بتوانيم‬
‫آسيبها و نابس��امانيهاي اين مجموعه را مرتفع‬
‫كرده و در راستاي ثبت جهاني آن گام مؤثر برداريم‪.‬‬
‫مديركلميراثفرهنگي‪،‬صنايعدستيوگردشگري‬
‫استان قزوين افزود‪ :‬مرمت و بهسازي بر و كف سطوح‬
‫راستههاي بازار‪ ،‬بهعاوه ساماندهي الحاقات نامنظم‬
‫مانند انشعابات آب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز و سيمهاي برق و تلفن‬
‫از جمله اقداماتي است كه با نظارت كارشناسان اين‬
‫اداره كل و مشاركت حجرهداران راسته قيصريه بازار‬
‫بهعنوان گام نخست از فاز اول در پروژه مرمتي اين‬
‫مجموعه عظيم تاريخ��ي ‪ -‬فرهنگي انجام خواهد‬
‫ش��د‪ .‬آرش ضياءآبادي معاون مي��راث فرهنگي و‬
‫گردشگري استان قزوين نيز افزود‪ :‬مجموعه بازار‬
‫قزوين به عنوان يك اثر ارزشمند تاريخي در ليست‬
‫آثار ملي كشور قرار دارد و اين سازمان در تاش است‬
‫تا زمينههاي آمادهسازي ثبت اين اثر در فهرست آثار‬
‫جهاني را فراهم آورد؛ رسيدن به اين هدف‪ ،‬حمايت‬
‫مجموعه مديريت ارشد استان و مشاركت و همراهي‬
‫ش��هرداري و همه ارگانها و نهاده��اي ذيربط را‬
‫ميطلبد‪،‬تااجرايطرحمرمتياينمجموعهتسريع‬
‫يافته و شهر قزوين اثري ارزش��مند را در فهرست‬
‫ميراث جهاني به ثبت برساند‪.‬‬
‫انجام بيش از‪ 11‬هزار عمل جراحي‬
‫در بيمارستان رازي قزوين‬
‫رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي رازي قزوين از انجام ‪11‬هزار و ‪۵۰۰‬‬
‫عمل جراحي طي ‪ ۹‬ماهه اول سال جاري در اين بيمارستان خبر داد‪.‬‬
‫دكتر سعيد مخلوقي گفت‪ :‬رازي يكي از دو بيمارستان تأمين اجتماعي‬
‫استان قزوين است كه در حال حاضر با ‪ ۲۲9‬تخت فعاليت و به بيماران‬
‫خدمات ارائ��ه ميكند‪ .‬وي با اش��اره به ش��اخصهاي عملكردي اين‬
‫بيمارس��تان در ‪ 9‬ماهه اول س��ال جاري افزود‪ :‬در اي��ن مدت ضريب‬
‫اشغال تخت از ‪ 77‬درصد به ‪ 8۲‬درصد رس��يد و متوسط اقامت بيمار‬
‫نيز ‪ ۲/6‬بود‪ .‬رئيس بيمارستان تأمين اجتماعي رازي قزوين ادامه داد‪:‬‬
‫طي‪ 9‬ماهه اول س��ال جاري ‪ ۱46‬هزار بيمار در درمان��گاه عمومي و‬
‫اورژانس و همچنين ‪۱۲9‬هزار بيمار نيز در درمانگاههاي تخصصي اين‬
‫بيمارستان پذيرش شدهاند‪ .‬وي كسب رتبه اول اين مجموعه درماني در‬
‫شاخصهاي عملكردي در بين بيمارستانهاي ‪ ۲00‬تختخوابي‪ ،‬كسب‬
‫رتبه يك دفتر پرستاري براي ششمين س��ال در بين دفاتر پرستاري‬
‫بيمارستانهاي كل كشور و انتخاب و اخذ لوح تقدير در امر آموزش به‬
‫بيمار در اولين جشنواره آموزش به بيمار در سال جاري را نيز از ديگر‬
‫دستاوردهاي بيمارستان رازي ذكر كرد‪ .‬مخلوقي از ارتقاي هتلينگ‬
‫بيمارستان رازي در راس��تاي افزايش كيفيت خدمات به بيماران خبر‬
‫داد و گفت‪ :‬رازي به همراه چند بيمارس��تان تأمين اجتماعي كشور با‬
‫بودجهاي بالغ بر ‪ 3۱‬ميليارد ريال از سال آينده امكانات رفاهي خود را‬
‫جهت مراجعان و بيماران بستري ارتقا خواهد داد‪.‬‬
‫نمايشگاه خودرو در قزوين برگزار ميشود‬
‫مديرعاملشركتنمايشگاههايبينالمللياستانقزوين‪،‬ازبرگزاري‬
‫هفتميننمايشگاهخودرو‪،‬قطعاتوصنايعوابستهدرايناستانخبرداد‪.‬‬
‫هادي نيكفطرت گفت‪ :‬هفتمين نمايش��گاه خودرو‪ ،‬قطعات و صنايع‬
‫وابسته از تاريخ ‪ ۲0‬لغايت ‪ ۲3‬بهمن با حضور بيش از ‪ 30‬مشاركتكننده‬
‫به مدت چهار روز در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي قزوين برگزار‬
‫خواهد ش��د‪ .‬وي افزود‪ :‬از جمله اهداف برپايي اي��ن رويداد اقتصادي‬
‫ميتوان به ارائه آخرين محصوات و توليدات بخشهاي مرتبط با توليد‬
‫خودروهاي س��واري و قطعات مرتبط‪ ،‬افزايش اطاعات متخصصان و‬
‫عاقهمندان اين صنعت‪ ،‬برقراري ارتباط مستقيم براي تأمين نياز و ‪...‬‬
‫اشاره كرد‪ .‬مديرعامل شركت نمايشگاههاي بينالمللي استان قزوين‬
‫ادامه داد‪ :‬مشاركتكنندگان نمايشگاه فوق از استانهاي قزوين‪ ،‬تهران‪،‬‬
‫گلستان و اصفهان محصوات خود را در معرض ديد بازديدكنندگان‬
‫قرار خواهند داد‪ .‬نيكفطرت اعام كرد‪ :‬هفتمين نمايش��گاه خودرو‪،‬‬
‫قطعات و صنايع وابسته در محل دائمي نمايشگاههاي بينالمللي استان‬
‫قزوين واقع در بلوار امام خميني(ره) جنب صدا و سيما پذيراي بازديد‬
‫متخصصين و عاقهمندان خواهد بود‪.‬‬
‫تعطيلي‪ ،‬پايان كار بزرگترين مجتمع صنعتي شيراز‬
‫چرخ توليد كاشي وسراميك حافظ ايستاد!‬
‫گزارش‬
‫ميترا شهبازي‬
‫با اينكه رئيس س�ازمان صنعت‪ ،‬معدن‬
‫و تجارت ف�ارس خود را حام�ي حقوق‬
‫كارگران ميداند‪ ،‬اما ب�ا اين حال يكي از‬
‫اعضايشورايكارگريكاشيوسراميك‬
‫حافظازتعديلشدنبيشازيكصدنفردر‬
‫دو سال و نيم گذشته ميگويد كه نه تنها‬
‫هيچ اقدامي براي بازگش�ت به كار آنها‬
‫صورت نگرفته بلكه با توجه به افول روند‬
‫توليدمحصولدركارخانهحافظ‪،‬بهزودي‬
‫بايد شاهد بيكار شدن ‪ ۵۰۰‬كارگر باشيم‬
‫‪ 20‬پروژه توزيع نيروي برق شيراز‬
‫افتتاح شد‬
‫‪ ۲۰‬پ�روژه ش�ركت توزي�ع ني�روي ب�رق ش�يراز ب�ه مناس�بت‬
‫دهه فج�ر با اعتب�ار ‪ ۵۹۰‬ميلي�ارد ريال ب�ه بهرهبرداري رس�يد‪.‬‬
‫مدير عامل ش��ركت توزيع نيروي برق شيراز با بيان اينكه از دهه فجر‬
‫سال گذشته تا امروز‪ ،‬بالغ بر ‪ ۱۲7‬ميليارد تومان پروژه توسط شركت‬
‫توزيع برق ش��يراز اجرايي و تكميل شده است گفت‪ :‬در ايام دهه فجر‬
‫سال جاري نيز ‪ ۲0‬پروژه با اعتباري بالغ بر ‪ 590‬ميليارد ريال افتتاح‬
‫شد‪ .‬محمدحس��ن صحرائيان با بيان اينكه امور برق منطقه گويم نيز‬
‫بعد از ‪ 6‬سال مجددا ً راهاندازي شده است‪ ،‬افزود‪ :‬برق گويم در گذشته‬
‫فعال بود اما از ‪ 6‬سال قبل زير نظر برق امور ‪ 6‬شيراز مديريت ميشد‪،‬‬
‫با توجه به توسعه شهر و الحاق گويم به شيراز‪ ،‬راهاندازي اين امور يك‬
‫ضرورت بود‪.‬‬
‫مديرعامل شركت توزيع نيروي برق شيراز ادامه داد‪ :‬منطقه گويم يكي‬
‫از مهمترين بخشهاي شيراز محسوب ميش��ود كه به لحاظ توسعه‬
‫ساختوس��ازهاي مجاز و غيرمجاز‪ ،‬متأس��فانه ش��اهد رشد برقهاي‬
‫غيرمجاز و سرقت برق در مقياس زياد در اين منطقه بودهايم‪.‬‬
‫صحرائيان همچنين از كاهش ميزان خاموش��ي و تلفات انرژي برق به‬
‫عنوان دو شاخص مهم در ارزيابي فعاليتهاي كيفي توزيع برق ياد كرد‬
‫و افزود‪ :‬اكنون ‪ 7‬هزار انشعاب غيرمجاز در منطقه تحت پوشش گويم‬
‫وجود دارد‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬متوسط قيمت تمام شده انرژي برق به ازاي‬
‫هر كيلووات و بدون در نظر گرفتن سوخت مصرفي‪ ۱00 ،‬تومان است‬
‫اما قيمت فروش آن به ازاي هر كيلووات ‪ 60‬تومان تعيين شده است كه‬
‫‪ ۱0‬تومان آن نيز به صندوق يارانه پرداخت ميشود‪.‬‬
‫دستيابي محققان دانشگاه شيراز‬
‫به دانش فني توليد بنزين يورو ‪5‬‬
‫محقق�ان دانش�گاه ش�يراز به دان�ش فن�ي طراح�ي رآكتورهاي‬
‫ايزومريزاسيوننفتايسنگينباهدفتوليدبنزينيورو‪ ۵‬دستيافتند‪.‬‬
‫دكتر محمدرضا رحيمپور رئيس بخش مهندسي شيمي دانشگاه شيراز‬
‫گفت‪ :‬هماينك تنها پاايشگاه شازند در ايران‪ ،‬در حال توليد بنزين با‬
‫استاندارد يورو ‪ 5‬اس��ت و توليد اين نوع بنزين در برنامه توسعه شمار‬
‫زيادي از پاايشگاههاي كشور قرار دارد‪.‬‬
‫رئيس قطب علمي گاز دانشگاه شيراز با اشاره به تفاوت بنزين يورو ‪ 4‬و‬
‫يورو ‪ 5‬افزود‪ :‬بنزين يورو ‪ 4‬كه هماينك در برخي پاايشگاههاي كشور‬
‫در حال توليد است‪ ،‬بيشتر دربرگيرنده تركيبات هيدروكربوري حلقوي‬
‫و آروماتيك بوده اما بنزين يورو ‪ 5‬بيشتر داراي تركيبات هيدروكربوري‬
‫شاخهدار است‪ .‬وي ادامه داد‪ :‬بنزين يورو ‪ ،5‬عاوه بر كيفيت بهتر نسبت‬
‫به يورو ‪ ،4‬محيطزيست را نيز كمتر آلوده ميكند‪.‬‬
‫عضو هيئت علمي دانشگاه ش��يراز افزود‪ :‬توليد بنزين يورو ‪ 5‬نيازمند‬
‫بوميسازي تكنولوژي فرايند و تكنولوژي ساخت كاتاليست است‪.‬‬
‫كارخانه كاشي و سراميك حافظ از س�ال ‪ 13۵۵‬فعاليت خود را در شمال‬
‫ش�يراز در نزديكي زرقان با هدف توليد كاش�ي كف‪ ،‬دي�وار‪ ،‬نما و غيره‬
‫آغاز كرد‪ .‬با اينكه فعاليت اي�ن كارخانه براي مدت زيادي رونق داش�ت‬
‫و براي تعداد بيش�ماري به صورت مستقيم و غيرمس�تقيم اشتغالزايي‬
‫كارخانه كاشي و سراميك حافظ بعد از طي كردن فراز‬
‫و نشيبهاي بسيار حدود سه سال پيش با اين اميد‬
‫كه سايه سنگين ركود بااخره از سر اين كارخانه كنار‬
‫برود‪ ،‬به بخش خصوصي واگذار شد‪ .‬بهگفته پرسنل‬
‫كارخانه‪ ،‬اين واحد صنعتي با نصف قيمت واقعي به‬
‫س��رمايهگذار غيربومي به صورت قسطي فروخته‬
‫شده است‪ .‬پس از گذشت مدت زماني مشخص شد‬
‫كه واگذاري به بخش خصوصي هم نميتواند دردي‬
‫از دردهاي اين كارخانه درمان كند‪ ،‬بلكه روز به روز بر‬
‫مشكات آن نيز افزوده است‪.‬‬
‫سقوط بزرگترين واحد صنعتي شيراز‬
‫كارخانه كاشي و سراميك حافظ شيراز كه به اعتقاد‬
‫برخي از بزرگترين صنايع در عرصه صنعت توليد‬
‫كاشي و سراميك كشور محسوب ميشد‪ ،‬كارخانهاي‬
‫كه زماني با هشت خط توليد فعال بود‪ ،‬روند سقوط‬
‫و تعطيلي آن از سه سال قبل ش��روع شده و اكنون‬
‫با زحمت چرخ يكي دو خط آن در س��اعتهايي از‬
‫كرده بود اما اكنون چرخ توليد اين كارخانه خاموش ش�ده اس�ت‪ .‬عاوه‬
‫بر بيكار ش�دن ‪ 6۰۰‬كارگر اي�ن كارخانه حدود ‪ 3‬ميليونمتر كاش�ي نيز‬
‫انباشته ش�ده اس�ت‪ .‬متوليان نيز علت تعطيلي اين كارخانه را بدهي به‬
‫ش�ركتهاي خدماترس�ان مثل گاز‪ ،‬برق و تأمين اجتماع�ي ميدانند‪.‬‬
‫ش��بانهروز ميچرخد كه انتظار تعطيلي و فراموش‬
‫شدن آن در آيندهاي نه چندان دور ميرود‪ .‬از تعداد‬
‫كساني كه به واس��طه چرخيدن چرخ اين كارخانه‬
‫امرار معاش ميكنند؛ بگذري��م‪ 600 ،‬نفر به صورت‬
‫مستقيم در اين مجتمع صنعتي مشغول كار بودند‬
‫كه اكنون بيكار شدهاند‪ .‬بنابراين تجمع ‪ 400‬نفري‬
‫كارگران بيكار ش��ده كارخانه كاش��ي حافظ‪ ،‬تنها‬
‫بخش��ي از نمود اجتماعي يك رخداد نامطلوب در‬
‫عرصه فعاليتهاي اقتصادي فارس اس��ت‪ .‬رئيس‬
‫سازمان صنعت معدن و تجارت فارس در خصوص‬
‫بروز مشكل در كارخانه حافظ ش��يراز ميگويد‪ :‬با‬
‫توجه به اينكه در چند سال اخير روند ساخت و سازها‬
‫در كشور كاهش يافته است‪ ،‬پس طبيعي است كه ما‬
‫با ركود در فروش محصواتي چون كاشي و سراميك‬
‫مواجه شويم‪ .‬علي همتي با اشاره به وضعيت ‪600‬‬
‫كارگري كه اكنون خانهنشين شدهاند‪ ،‬ميافزايد‪ :‬با‬
‫توجهبهتمهيداتيكهانديشيدهشدهبهزوديمشكل‬
‫كارگران حل خواهد شد! دولت‪ ،‬مجموعه اداره كار و‬
‫صنعتومعدندرپرداختمطالباتمعوقهكارگرانو‬
‫پرسنل اين كارخانه در تاش هستند تا شرايط فعلي‬
‫خللي به زندگي كارگران وارد نكند‪ .‬با اينكه رئيس‬
‫سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت فارس خود را حامي‬
‫حقوق كارگران ميداند‪ ،‬اما با اين حال يكي از اعضاي‬
‫شوراي كارگري كاشي و سراميك حافظ از تعديل‬
‫شدن بيش از يكصد نفر در دو س��ال و نيم گذشته‬
‫ميگويد كه نه تنها هيچ اقدامي براي بازگشت به كار‬
‫آنها صورت نگرفته بلكه با توجه به افول روند توليد‬
‫محصول در كارخانه حافظ‪ ،‬به زودي بايد شاهد بيكار‬
‫شدن ‪ 500‬كارگر باشيم‪ .‬البته عاوه بر بيكار شدن‬
‫اين تعداد كارگر سه ميليون مترمربع كاشي نيز در‬
‫انبارها باقيمانده است‪.‬‬
‫خصوصيسازي هم دردي دوا نكرد‬
‫وسعت مجموعه زمين اين كارخانه حدود ‪ 50‬هكتار‬
‫است كه اكنون تنها از يك چهارم فضاي آن استفاده‬
‫ميش��ود و مابقي فضاي كارخانه به صورت زمين‬
‫آزاد اس��ت‪ .‬در حال حاضر ارزش ملك و زمين اين‬
‫كارخانه خيلي بيشتر از توليد كاشي در آن كارخانه‬
‫است به همين دليل نيز ارادهاي براي برطرف كردن‬
‫مشكات اين كارخانه از سوي متوليان وجود ندارد‪.‬‬
‫مالك اين كارخانه نيز همچون صاحبان بسياري از‬
‫كارخانههاي تعطيل شده استان همچون كابلسازي‬
‫ايران‪ ،‬امپسازي شيراز و‪ ...‬اكنون ترجيح ميدهد‬
‫به جاي توليد محصول تجهي��زات كارخانه‪ ،‬ملك‬
‫خود را بهفروش برس��اند و از زمين آن براي ساخت‬
‫و ساز استفاده كند‪ .‬يكي از كارگران اين كارخانه با‬
‫گايه از مسئوان بهدليل عدمرسيدگي به وضعيت‬
‫كارخانه و با اشاره به معوقات دو ماهه حقوق كارگران‬
‫ميگويد‪ :‬بعد از واگذاري كارخانه به بخش خصوصي‬
‫هيچ نظارت بر كار اين كارخانه انجام نشد تا مشخص‬
‫شود آيا بخش خصوصي به تعهدات خود عمل كرده‬
‫است يا نه؟ هيچ كدام از مسئوان برايشان مهم نبود‬
‫كه چه اتفاقي براي كارخانه و كارگران آن افتاده است‬
‫و آن را به حال خود رها كردند‪ .‬متوليان به جاي اينكه‬
‫به فكر اش��تغالزايي براي مردم اين استان باشند با‬
‫سنگاندازي جلوي ادامه روند اين كارخانه‪ ،‬اين واحد‬
‫توليدي را نيز به تعطيلي كش��اندند‪ .‬نماينده مردم‬
‫شيراز در مجلس‪ ،‬با تأييد س��خنان فوق ميگويد‪:‬‬
‫واحدهاي توليدي بسياري در استان فارس بهدليل‬
‫بدهي به ادارات برق و گاز تعطيل شدهاند و به محض‬
‫اينكه آن كارگاههاي تولي��دي از عهده بازپرداخت‬
‫هزينه گاز و برق برنيامدهاند انشعاب آنها قطع شده‬
‫است‪ .‬با اينكه شركتهاي خدماترسان در شرايط‬
‫ركود بايد حمايت بيشتري از واحدهاي توليدي كنند‬
‫و با فراهم كردن شرايط تقسيط بدهي يا مهلت دادن‬
‫به آنها از تعطيلي آنها جلوگيري كنند با اين حال نه‬
‫تنها دردي از آنها درمان نكردند بلكه بر مبلغ بدهي‬
‫آنها نيز افزودهاند‪.‬‬
‫بهرهبرداري از ‪ 1۸۹‬پروژه‬
‫بهداشتي درماني در استان‬
‫ب�ه گفته رئي�س دانش�گاه علوم پزش�كي ش�يراز‪ ،‬به مناس�بت‬
‫اي�اماه ده�ه مب�ارك فج�ر بهرهب�رداري از ‪ 1۸۹‬پ�روژه كان‬
‫حوزه بهداش�ت و درم�ان در اس�تان ف�ارس آغاز خواهد ش�د‪.‬‬
‫دكتر محمدهادي ايمانيه با بيان اينكه امسال در مقايسه با سالهاي اخير‬
‫بيشترين تعداد پروژهها در حوزه بهداشت و درمان به بهرهبرداري ميرسد‪،‬‬
‫گفت‪ :‬ارزش ريالي اين پروژهها بيش از ‪ ۲00‬ميليارد تومان اس��ت‪ .‬به گفته‬
‫ايمانيه‪ 8 ،‬بيمارستان‪ ۱3 ،‬بلوك زايماني‪ ۲4 ،‬بخش بستري‪ 9 ،‬بخش ويژه‬
‫آي سي يو‪ ۱4 ،‬مركز بهداشتي‪ ۲4 ،‬خانه پزشك‪ 7 ،‬مركز اورژانس‪ 9 ،‬سراي‬
‫سرايدار‪ 44 ،‬خانه بهداشت‪ ۲3 ،‬پروژه از قبل مانده و ‪ ۱3‬پروژه متفرقه‪ ،‬آماده‬
‫بهرهبرداري است‪ .‬وي با بيان اينكه اين پروژهها در روزهاي آينده و با حضور‬
‫وزير بهداشت افتتاح خواهد شد‪ ،‬افزود‪ :‬عمليات اجرايي بزرگترين بيمارستان‬
‫استان فارس با گنجايش ‪ ۱۲00‬تخت در اين ايام آغاز ميشود‪ .‬ايمانيه ادامه‬
‫داد‪ :‬اين بيمارستان طي مدت چهار سال ساخته ميشود و هزينه برآورد شده‬
‫براي احداث آن‪ 400‬ميليارد تومان است‪ .‬رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫تعدادتختهايبيمارستانيكهباافتتاحاينپروژههابهظرفيتحوزهبهداشت‬
‫استان فارس اضافه ميشود را ‪ 700‬عدد عنوان كرد و افزود‪ :‬با اين وجود در‬
‫شيراز همچنان با كمبود تخت بيمارستاني روبهرو هستيم كه اميدواريم با‬
‫احداث بيمارستان ‪ ۱۲00‬تختي اين مشكل تا حدودي حل شود‪.‬‬
‫افتتاح پايگاه جادهاي اورژانس ‪115‬‬
‫مااره كازرون‬
‫پايگاه ج�ادهاي اورژانس ‪ 11۵‬م�ااره به عنوان هش�تمين پايگاه‬
‫اورژان�س پي�ش بيمارس�تاني شهرس�تان كازرون‪ ،‬ب�ا هم�ت‬
‫نيك�وكاران عرص�ه س�امت‪ ،‬به ط�ور رس�مي گش�ايش يافت‪.‬‬
‫اين آيين با حضور حميدرضا گرامي فرمان��دار كازرون و هيئت همراه‪،‬‬
‫محمدرضا عاليمنش رئيس مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي‬
‫استان فارس‪ ،‬شهريور نماينده نيكوكار عرصه سامت فريدون مهبودي‪،‬‬
‫برامكي رئيس شبكه بهداشت و درمان كازرون‪ ،‬خوبيار جعفري معاون‬
‫بهداشتي شبكه‪ ،‬اس��ماعيل صفري مس��ئول اورژانس ‪ ۱۱5‬كازرون‪،‬‬
‫بخشدار و دهياران منطقه و ديگر مسئوان و كارشناسان ستادي شبكه‬
‫و اورژانس ‪ ۱۱5‬برگزار شد‪ .‬رئيس شبكه بهداشت و درمان كازرون در‬
‫اين آيين‪ ،‬گفت‪ :‬اين پايگاه در زميني به مساحت هزار و ‪ 500‬مترمربع‬
‫و زيربناي ‪ ۱۱0‬مترمربع با هزينه چهار ميلي��ارد و ‪ 350‬ميليون ريال‪،‬‬
‫ساخته ميشود‪ .‬برامكي افزود‪ :‬از مجموع اين ميزان هزينه‪ ،‬مبلغ ‪850‬‬
‫ميليون ريال از سوي دكتر مهبودي‪ ،‬نيكوكار عرصه سامت براي ساخت‬
‫ساختمان و سه ميليارد و ‪ 500‬ميليون ريال هم از سوي وزارت بهداشت‬
‫و دانشگاه علوم پزشكي شيراز براي خريد آمبوانس و تجهيزات پزشكي‬
‫و غيرپزشكي پرداخت شده است‪ .‬زمين اين پايگاه از طرف بازماندگان‬
‫مرحوم حاج اسفنديار شفيعي اهدا شده است‪.‬‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثان��ي ‪| 1437‬‬
‫‪7‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫پايداري ‪88498481‬‬
‫گفتوگو‬
‫عنصري‌مؤثر‌در‌جذب‌ارتش‌به‌انقاب‬
‫بسم اه الرحمن الرحیم‬
‫با تأس��ف و تأثر اطاع يافتم كه دوس��ت و همكار ديرين اينجانب در‬
‫فعاليتهاي نظامي‪ ،‬امير سرلشكر محمد س��ليمي رحمت اه عليه‬
‫پس از مدتي بيماري دشوار‪ ،‬دارفاني را وداع گفته و به لقاءاه پيوسته‬
‫است‪ .‬اين نظامي متدين و متعهد از جمله معدود ياران ارتشي است‬
‫گفتوگوي «جوان» با مادر شهید جاویدااثر احمد طاهري‬
‫كه از آغازين هفتههاي پيروزي انقاب‪ ،‬وس��يله ارتباط فعال ارتش با‬
‫دستگاه انقاب و نظام جمهوري اسامي و عنصر مؤثر در جذب بدنه‬
‫متعهد ارتش به خدم��ات انقاب بود و در طول دهها س��ال در مراكز‬
‫حساس نظامي همچون وزارت دفاع و فرماندهي ارتش و سرپرستي‬
‫دفتر مشاورت امام در نيروهاي مسلح و رياست ستاد مركز جنگهاي‬
‫بهاي يك چشم کم سو و گريان چند است؟‬
‫نامنظم در سالهاي اول دفاع مقدس‪ ،‬خدمات ارزندهاي به جاي آورد‪.‬‬
‫اينجانب مصيبت درگذشت اين همكار َصديق را به خاندان محترم و‬
‫بازماندگان و همكاران ايشان در نيروهاي مسلح تسليت ميگويم و عل ّو‬
‫درجات او را از خداوند متعال مسئلت ميكنم‪.‬‬
‫سید علي خامنهاي ‪ 11 /‬بهمن ‪1394‬‬
‫صغري خیل فرهنگ‬
‫مادرانهه�اي فاطم�ه اهوردي از هم�ان جن�س خاط�رات و یادگاريهایي اس�ت که‬
‫از پ�س س�الها انتظار یک م�ادر برایم�ان روای�ت ميش�ود‪ .‬مادرانههایي ک�ه میان‬
‫بغضه�اي گاه و بیگاهش�ان دلم�ان را ميلرزان�د و تنه�ا صبوري اس�ت ک�ه یادمان‬
‫م�يآورد آن چه امروز ب�ه آن دس�ت یافتهایم‪ ،‬مرهون خون چه کس�اني هس�تیم و‬
‫چ�ه هزینههایي ب�راي آن پرداخت ش�ده اس�ت‪ .‬آنچ�ه در پيميآید روایتي اس�ت‬
‫کوت�اه و خواندني از مادري ‪ 65‬س�اله به نام فاطم�ه اهوردي از پس ‪ 28‬س�ال انتظار‪.‬‬
‫گفتوگوي «جوان» با معاون عملیات نیروي زمیني ارتش درباره ویژگيهاي مرحوم سرلشكر محمد سلیمي‬
‫شاگردان‌سليمي‌در‌جبهه‌هاي‌جنگ‌غوغا‌مي‌كردند‬
‫جنگهاي نامنظم بودند‪ .‬این ستاد سواي‬
‫ستاد جنگهاي نامنظمي بود که شهید‬
‫چمران مسئولیتش را برعهده داشت؟‬
‫مسئولیتهاي سرلشكر سلیمي بعد از‬
‫انقاب شامل چه مواردي ميشود؟‬
‫بل��ه‪ ،‬در ارت��ش واحدهاي جنگه��اي نامنظم‬
‫همواره وجود دارند‪ .‬مثالش تيپ ‪ 55‬هوابرد شيراز‬
‫است كه در دفاع مقدس هم نقش زيادي ايفا كرد‪.‬‬
‫بنابراينستادجنگهاينامنظميكهمسئوليتش‬
‫با مرحوم سليمي بود‪ ،‬با ستادي كه شهيد چمران‬
‫فرماندهاش بود تفاوت داشت‪ .‬امير سليمي بعد از‬
‫پيروزي انقاب عاوه بر مسئول ستاد جنگهاي‬
‫نامنظم‪ ،‬از خردادماه سال ‪ 59‬دبير شوراي امنيت‬
‫ملي ش��دند‪ .‬آن هم در زماني كه كشورمان چه‬
‫از حيث تهديدات داخلي و نف��اق منافقان و چه‬
‫از بابت ش��يطنتهاي خارجي كه عراق بعثي در‬
‫مرزهايمان ايجاد ميك��رد‪ ،‬در رنج بود‪ .‬بنابراين‬
‫امير سليمي در چنين ش��رايط ويژهاي عهدهدار‬
‫سمت حساس��ي چون دبيري ش��وراي امنيت‬
‫ملي شدند‪ .‬از آبان سال ‪ 60‬و با اوجگيري جنگ‬
‫تحميلي هم سرلشكر سليمي وزير دفاع شدند كه‬
‫اين مسئوليت تا سال ‪ 64‬ادامه يافت‪ .‬براي مدتي‬
‫نيز ايش��ان مش��اور حضرت آقا در زمان رياست‬
‫جمهوري ايشان بودند‪ .‬از س��ال ‪ 79‬تا سال ‪84‬‬
‫هم كه فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي ايران‬
‫شدند‪ .‬البته ايشان هرگز بازنشسته نشدند و از آن‬
‫زمان تا هنگام فوتشان نيز يكي از مشاوران ارشد‬
‫فرمانده معظم كل قوا در ام��ور نظامي خصوصاً‬
‫ارتش بودند‪.‬‬
‫بخش�ي از مس�ئولیتهاي سرلش�كر‬
‫س�لیمي ب�ه دوران دف�اع مق�دس‬
‫برميگردد‪ ،‬ش�ما که آن دوران خودتان‬
‫رزمن�ده بودی�د‪ ،‬از نق�ش ایش�ان در‬
‫جبهههاي جنگ بگویید‪.‬‬
‫من خودم آن زم��ان چند باري ش��اهد حضور‬
‫امير س��ليمي در مناطق عملياتي بودم‪ .‬ايشان‬
‫فرماندهي نبود كه تنها از پشت ميز دستوراتي‬
‫صادر كند‪ ،‬بلكه ش��خصاً در مناط��ق عملياتي‬
‫حض��ور مييافت‪ .‬در خصوص نقش ايش��ان در‬
‫دفاع مقدس همين بس كه در دوره چهارساله‬
‫علیرضا محمدي‬
‫«این نظامي متدین و متعهد از جمله معدود‬
‫یاران ارتش�ي اس�ت که از آغازین هفتههاي‬
‫پیروزي انقاب‪ ،‬وس�یله ارتب�اط فعال ارتش‬
‫با دس�تگاه انقاب و نظام جمهوري اس�امي‬
‫و عنصر مؤثر در جذب بدن�ه متعهد ارتش به‬
‫خدمات انقاب بود‪ »...‬این جمات بخش�ي از‬
‫پیام مقام معظم رهبري به مناسبت درگذشت‬
‫امیر سرلشكر محمد س�لیمي فرمانده سابق‬
‫ارتش جمهوري اسامي ایران است‪ .‬رزمنده‬
‫متعهد و مكتبي که سالیان درازي از عمرش را‬
‫وقف خدمت به میهن اساميمان کرد و عاقبت‬
‫نیز دهم بهمن ماه امس�ال پ�س از یک دوره‬
‫طواني بیماري‪ ،‬به یاران ش�هیدش پیوست‪.‬‬
‫براي آش�نایي بیش�تر با خدم�ات و زحمات‬
‫این امیر فقید گفت و گویي با امیر س�ید علي‬
‫مهرابي معاون عملیات نی�روي زمیني ارتش‬
‫انجام دادیم که ماحصل�ش را پیش رو دارید‪.‬‬
‫امیر س�لیمي در ‪ 78‬س�الگي فوت کردند‪،‬‬
‫قاعدت ًا عمر نظامي ایشان به قبل از انقاب‬
‫برميگردد؟ چطور ميشود که یک نظامي‬
‫ارتش�ي اینطور مورد اعتماد نظام اسامي‬
‫ميشود؟‬
‫ايشان در س��ال ‪ 33‬وارد دبيرس��تان نظام و در‬
‫س��ال ‪ 36‬هم وارد دانش��كده افس��ري ش��دند‪.‬‬
‫بعد از چهار س��ال‪ ،‬يعني در س��ال ‪ 1340‬نيز از‬
‫دانش��كده افس��ري فارغالتحصيل ش��دند‪ .‬امير‬
‫سليمي از آن دس��ت نظاميان باتجربهاي بودند‬
‫كه در رسته مخابرات تخصص داشتند و قبل از‬
‫انقاب فرمانده گروه مخاب��رات بودند‪ .‬گروه كه‬
‫ميگوييم معمواً به اس��تعداد يك تيپ اس��ت‪.‬‬
‫در س��ال ‪ 49‬امير س��ليمي براي طي يك دوره‬
‫تخصصي در زمينه سيستمهاي الكترونيكي به‬
‫امريكا ميرود و در بازگشت به عنوان يك استاد‬
‫در اين زمينه مشغول ميشود‪ .‬ايشان بعد از طي‬
‫دوره دافوس نيز آموزشه��اي ازم در خصوص‬
‫جنگهاي نامنظم را طي ميكند و پس از انقاب‬
‫يكي از اولين سمتهايش��ان فرماندهي س��تاد‬
‫جنگهاي نامنظم بود كه در اين زمينه به عنوان‬
‫يك مربي و استاد شاگردان بسياري تربيت كرد‪.‬‬
‫مرحوم سليمي يكي از نظاميان مؤمن و متعهد‬
‫بودند كه از هم��ان دوران طاغ��وت از معتمدان‬
‫روحانيون و همچنين ارتشيان انقابي به شمار‬
‫ميرفت‪ ،‬بنابراين پس از انق��اب به دليل تعهد‬
‫و نيز تخصصي كه داشتند‪ ،‬سمتهاي حساس و‬
‫كليدي به ايشان واگذار شد‪.‬‬
‫گفتید که امیر س�لیمي مس�ئول ستاد‬
‫عه��دهداري كرس��ي وزارت دف��اع‪ ،‬جبهههاي‬
‫جنگ شاهد عملياتهاي بزرگ و موفقي چون‬
‫طريقالقدس‪ ،‬فتحالمبين و الي بيت المقدس بود‬
‫كه نشان از درايت ايشان در كنار ساير فرماندهان‬
‫و رزمندگان دفاع مقدس دارد‪ .‬عاوه بر آن همان‬
‫طور كه قب ً‬
‫ا هم عرض كردم‪ ،‬مرحوم سليمي در‬
‫تربيت نظاميان نقش مؤثري داشت و به جرئت‬
‫ميتوان گفت بسياري از نيروهايي كه در زمينه‬
‫جنگهاي نامنظم نقش ايفا ميكردند‪ ،‬دست‬
‫پرورده افرادي چون سرلش��كر سليمي بودند‪.‬‬
‫پيش از شروع جنگ كه كش��ورمان دچار فتنه‬
‫ضد انقاب خصوصاً در كردستانات بود‪ ،‬يا همان‬
‫اوايل جنگ كه هنوز نيروهاي كشورمان انسجام‬
‫ازم را نداش��تند‪ ،‬جنگه��اي نامنظم نقش��ي‬
‫اساسي در ميدانهاي نبرد داشت كه از اين حيث‬
‫اهميت كار افرادي چون مرحوم سليمي مشخص‬
‫ميشود‪ .‬بايد گفت شاگردان سرلشكر سليمي در‬
‫جبهههاي جنگ غوغا كردند‪.‬‬
‫امیر س�لیمي در کس�وت یک فرمانده‬
‫چطور انساني بود؟‬
‫نكتهاي كه در رفتارهاي سرلش��كر مرحوم امير‬
‫سليمي نمود بيشتري داشت‪ ،‬اخاص و رك گويي‬
‫و سعه صدرشان بود‪ .‬ايشان عاوه بر اينكه خيلي‬
‫فرمانده قاطع و منضبطي ب��ود‪ ،‬قلب رئوفي هم‬
‫داشت و يك فرمانده دوستداشتني بود‪ .‬تجربه‬
‫و توان علمي ايشان يكي ديگر از نكاتي است كه‬
‫خيلي از همرزمان و همكارانش به آن اذعان دارند‪.‬‬
‫امير سليمي در زمينه علوم نظامي و ارائه طرح و‬
‫شناخت زمين عملياتي و مسائلي از اين دست‪،‬‬
‫بسيار متخصص و باتجربه بود‪ .‬توأمان وايتمداري‬
‫ايشان زبانزد بود‪ .‬به جرئت ميتوانم بگويم در ميان‬
‫نظاميان ايشان از معدود نفراتي بودند كه بسيار به‬
‫مقام معظم رهبري نزديك بودند‪ .‬چنانچه رهبري‬
‫در پيام تسليتش��ان از امير س��ليمي ب��ه عنوان‬
‫دوست و همكار ديرين ياد ميكنند‪ .‬در سال ‪79‬‬
‫كه سرلشكر سليمي به فرماندهي ارتش رسيد‪،‬‬
‫امیر س�لیمي انس�اني نبود که بیماري‬
‫بتوان�د او را من�زوي کن�د‪ .‬ایش�ان‬
‫حتياامكان در فعالیتهاي گوناگون‬
‫ش�رکت داش�تند‪ .‬خصوص ًا در یادواره‬
‫ش�هدا س�عي ميکردند حتم ًا شرکت‬
‫داشته باشند‪ .‬حدود پنج یا شش ماه قبل‬
‫ایشان در یادواره یكي از شهدا سخنراني‬
‫کرد و از خاطرات دوران دفاع مقدس و‬
‫همچنین همراهي مق�ام معظم رهبري‬
‫سخن گفت‪ .‬ایشان خاطرات را با جزئیات‬
‫و ب�ه خوبي در یاد داش�ت که ب�ا وجود‬
‫بیماري و کهولت سنشان واقع ًا جالب بود‬
‫خانم اهوردي از خانوادهتان برایمان‬
‫بگویی�د که ش�هیدي چ�ون احمد‬
‫طاه�ري را در دامن خ�ود پرورش‬
‫داده است‪.‬‬
‫من مادر پنج پسر و يك دختر هستم‪ .‬احمد‬
‫فرزند اول من بود كه جاويدااثر شد‪ .‬بعد از‬
‫پيروزي انقاب اسامي و تحميل جنگ بر‬
‫كشور‪ ،‬همه آنها كه احساس دين داشتند و به‬
‫نوعي غيرتشان تعدي و تجاوز را نميپذيرفت‬
‫راهي شدند‪ .‬راهي شدند كه تجاوزي صورت‬
‫نگيرد‪ .‬با آغاز جنگ پدر بچهها هم راهي شد‬
‫و بعد از مدتي در ايام به شدت مجروح شد‪.‬‬
‫همسرم اص ً‬
‫ا اجازه نداد كه ما پيگير كارت‬
‫جانبازياش شويم و گفت من‬
‫آنچه در راه خ��دا دادهام و نثار‬
‫ك��ردهام به بهاي دني��ا معامله‬
‫نميكنم‪ .‬همسرم بسيار باتقوا‬
‫بود و باايمان‪ .‬خيلي روي رزق‬
‫حال تأكيد داش��ت‪ .‬ما براي‬
‫بزرگ ك��ردن بچهه��ا خيلي‬
‫زحمت كش��يديم و به سختي‬
‫آنه��ا را تربيت ك��رده و بزرگ‬
‫كرديم‪ .‬من همواره در مجالس‬
‫مذهب��ي و هيئتها ش��ركت‬
‫داش��تم و بچهه��ا را در هيئت‬
‫امام حسين شير دادم‪ .‬من ‪20‬‬
‫سال كنيزي پدر بچهها را كردم‬
‫و بسيار هم به همس��ر جانباز‬
‫بودن ميباليدم‪.‬‬
‫چه ویژگيهاي اخاقي‬
‫پس�رتان را ت�ا م�رز‬
‫ش�هادت پی�ش ب�رد و‬
‫آسماني کرد؟‬
‫از مي��ان فرزندانم احم��د بود ك��ه خود را‬
‫ب��ه جبهههاي ح��ق علي��ه باطل رس��اند‪.‬‬
‫ابتداييترين فعاليت احمد از همان روزهاي‬
‫فعاليتش در بس��يج آغاز شد‪ .‬من هم همراه‬
‫احمد و پدرش در فعاليتهاي بسيج شركت‬
‫ميكردم‪ .‬در ستاد پش��تيباني بودم و با كار‬
‫خياطي و دوخت و دوز ش��بانه روزي لباس‬
‫رزمن��دگان اس��ام كار كمكرس��اني ب��ه‬
‫رزمندهها را انجام ميداديم‪ .‬ت��ا اينكه پدر‬
‫بچهها جانباز ش��د و من تصميم گرفتم در‬
‫سنگر ديگر جهاد خود را آغاز كنم و آن هم‬
‫خدمت به همس��ر جانبازم بود‪ .‬پسرم احمد‬
‫هم از طريق خدمت س��ربازي راهي ميدان‬
‫نبرد شد‪.‬‬
‫از آخرین وداع و ش�هادت گمشده‬
‫‪ 28‬سالهتان بگویید‪.‬‬
‫آخري��ن ب��اري ك��ه راهي ش��د‪ ،‬عروس��ي‬
‫خواهرزادهام ب��ود‪ .‬خيلي اص��رار كردم كه‬
‫بماند اما گفت جهاد و جبهه واجب اس��ت‪،‬‬
‫نميتوانم بمانم‪ 19 .‬س��اله ب��ود كه رفت و‬
‫بعد از يك س��ال حضور در نهايت حماس��ه‬
‫آفرينياش در عملي��ات مرصاد مفقود ااثر‬
‫شد يعني در ‪20‬تير ماه ‪.1367‬‬
‫بعد از س�ال ‪ 1367‬خبر و نشاني از‬
‫شهیدتان به دست نیاوردید؟‬
‫نه؛ هيچ خب��ري از او نداريم‪ .‬تنها در س��ال‬
‫ارتش را به ي��ك بلوغ و پويايي رس��اند كه اثرات‬
‫آن تا س��الهاي بعدي ادامه داشت‪ .‬همه اينها از‬
‫تجربيات اين امير فقيد نشئت ميگرفت كه واقعاً‬
‫دانش و تجربه او گرانقدر و ارزشمند بود‪.‬‬
‫سرلش�كر س�لیمي یک دوره طواني‬
‫از بیم�اري رنج ميبردن�د‪ ،‬در این دوره‬
‫فعالیت خاصي داشتند؟‬
‫امير سليمي انس��اني نبود كه بيماري بتواند او را‬
‫منزوي كند‪ .‬ايشان حتياامكان در فعاليتهاي‬
‫گوناگون شركت داشتند‪ .‬خصوصاً در يادواره شهدا‬
‫سعي ميكردند حتماً شركت داشته باشند‪ .‬اتفاقاً‬
‫آخرين باري كه ايشان را ماقات كردم حدود پنج يا‬
‫شش ماه قبل و در يادواره يكي از شهدا بود‪ .‬در آنجا‬
‫امير سليمي سخنراني كرد و از خاطرات دوران دفاع‬
‫مقدس و همچنين همراهي مقام معظم رهبري‬
‫سخن گفت‪ .‬ايشان خاطرات را با جزئيات و به خوبي‬
‫در ياد داشت كه با وجود بيماري و كهولت سنشان‬
‫واقعاً جالب بود‪ .‬همان جا هم خيلي قاطع و محكم‬
‫حرف ميزدند كه نشان از اراده باايش داشت‪.‬‬
‫چ�ه خاط�رهاي از سرلش�كر س�لیمي‬
‫دارید؟‬
‫س��ال ‪ 80‬كه مانوري را در مناطق غربي كش��ور‬
‫برگزار ميكرديم‪ ،‬امير سليمي به عنوان فرمانده‬
‫كل ارتش به منطقه آمدند‪ .‬مرحوم سليمي متولد‬
‫‪ 1316‬بود و آن زمان ‪ 64‬س��ال داشت‪ ،‬اما وقتي‬
‫به مناطق كوهس��تاني رفتيم‪ ،‬جلوت��ر از همه ما‬
‫و با چابكي خاصي ارتفاع��ات را باا ميرفت كه‬
‫باعث تعجبمان شده بود‪ .‬با يك نگاه به منطقهاي‬
‫كه قرار بود مانور انجام دهيم‪ ،‬طرح و نكاتي را به‬
‫ما گوشزد كرد كه بعدها و با بررسيهاي بيشتر به‬
‫آنها پي برديم‪ .‬اين نشان از تجربه زيادشان داشت‪.‬‬
‫واقعاً وجود افرادي چون سرلشكر سليمي نعمتي‬
‫براي كشور و نظام اس��امي است‪ .‬روحش شاد و‬
‫يادش گرامي‪.‬‬
‫‪ 1385‬به ما اعام كردند كه ايش��ان شهيد‬
‫ش��ده اس��ت و مفقودالجسد اس��ت‪ .‬بعد از‬
‫رسيدن خبر شهادتش پدرش ‪ 15‬روز بيشتر‬
‫دوام نياورد و به رحمت خدا رفت‪ .‬دردانه ام‬
‫نمونه بود و بسيار مهربان‪ ،‬دلسوز و اهل حرام‬
‫و حال‪ .‬توج��ه زيادي به مح��رم و نامحرم‬
‫داشت‪ .‬نه جنازه و نه پاكي و نه نشاني از او‬
‫نداريم‪ .‬خيلي در پي پسرم بوديم اما خبري‬
‫نشد‪ .‬احمد در حال جابهجا كردن مجروحان‬
‫بوده كه حمله شديد دشمن آغاز ميشود و‬
‫او به شهادت ميرس��د‪ .‬بعد از ‪ 18‬سال به ما‬
‫گفتند كه برايش ختمي بگيريد و شهادتش‬
‫را اعام كنيد‪.‬‬
‫س�الهاي دوري و انتظ�ار چگون�ه‬
‫گذشت؟‬
‫من و پدرش همه اين س��الها در انتظارش‬
‫بوديم‪ .‬ميان اسرا و در ميان پيكر شهدا‪ ،‬بسيار‬
‫جست و جو كرديم اما خبري نشد و همچنان‬
‫هم خبري از او ندارم‪ .‬من مادرم و نميتوانم‬
‫آرام بنشينم و همواره تا جان در بدن دارم در‬
‫پي او ميگردم‪ .‬در تش��ييع شهدا و در ميان‬
‫شهداي گمنام و تازه تفحص شده‪ ،‬سراغش‬
‫را ميگيرم تا گمش��دهام را پي��دا كنم‪ .‬من‬
‫راضي هستم به رضاي خدا‪.‬‬
‫براي آنچه در راه خ��دا دادهام توقعي ندارم‪،‬‬
‫اما آمدن و نش��اني از پيكر شهيدم من را هم‬
‫دلخوش ميكند‪ .‬بايد مادر باش��يد تا بدانيد‬
‫من چه ميگويم‪ .‬همه شهدا متعلق به كشور‬
‫و ملت هستند فرقي نميكند مادران زيادي‬
‫چون من چش��م انتظارند تا فرزندانشان به‬
‫آغوش خانواده بازگردند اما ش��هداي گمنام‬
‫به مادرشان حضرت زهرا (س)اقتدا كردهاند‬
‫و اميد كه از خوان پر برك��ت بيبي دو عالم‬
‫متنعم ش��وند‪ .‬نميدانم آيا ميشود كه قدر‬
‫و قيمتي براي انتظارهاي مادرانهمان تعيين‬
‫كرد يا نه‪ ،‬نميدانم امروز قيمت يك چشم كم‬
‫سو و گريان منتظر چند است اما اين را خوب‬
‫ميدانم ك��ه براي آنچه امروز ب��ه نام امنيت‬
‫ميشناسيم مرهون خون شهداييم و بس‪.‬‬
‫جدول‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪ -1‬سياهياي كه در شب به نظر ميآيد‪ -‬پرندهاي حال گوشت‪ -‬مترصد غفلت شما براي سوءاستفاده است‪ -‬سرند‬
‫‪ -2‬هدف تير‪ -‬سيلي بهادار‪ -‬سوي و جهت‪ -‬نوعي تير و از اسامي پسران ‪ -3‬عوض كردني راننده‪ -‬مقدار كمي از‬
‫نوشيدني ‪ -4‬جفت ماده‪ -‬تخممرغ فرنگي‪ -‬حلول روح پس از مرگ به جسم گياهان و نباتات‪ -‬حرف خطاب‪ -‬فلز‬
‫رسانا ‪ -5‬دگرگون شدن‪ -‬پارچه كت و شلواري ‪ -6‬داخل كتاب‪ -‬تافي‪ -‬كنايه از افراد سادهلوح و زودباور است‬
‫‪ -7‬نفس خسته‪ -‬كاردان‪ -‬شلتوك‪ -‬رود فرانسوي ‪ -8‬اولين سوره نازل شده از طرف خداوند‪ -‬واحد شمارش‬
‫برگ كاغذ ‪ -9‬يار شيرازي‪ -‬شيريني عزا‪ -‬يكه و تنها‪ -‬نيمه تاريك زمين ‪ -10‬جاده قطار‪ -‬رئيسجمهور شيلي‬
‫كه توسط پينوشه به قتل رسيد‪ -‬مار خطرناك ‪ -11‬كنايه از فقير و بيچيز است‪ -‬بيزاري ‪ -12‬كلمه شگفتي‪-‬‬
‫عامت مفعول‪ -‬سرسرا‪ -‬مخفف هستم‪ -‬قدم يكپا ‪ -13‬انگشتنماي خلق‪ -‬چاشني كتاب ‪ -14‬مشهور‪ -‬ضربه‬
‫سر در فوتبال‪ -‬بنده و ش��ما‪ -‬از اجداد پيامبر ‪ -15‬تكيه بر پشتي‪ -‬در داخل چراغ جادو يافت ميشود‪ -‬محصول‬
‫سبان‪ -‬عضو همه كاره بدن‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪15 14 13 12 11 10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫از باا به پایین‬
‫پاسخ جدول شماره‪4744‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6 9‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫جدول کلمات متقاطع‬
‫‪2‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪4 9‬‬
‫‪7 1‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7 1 2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪3‬‬
‫ارقام‪1‬تا‪ 9‬راطوریقراردهیدکه‬
‫درهرردیف‪،‬ستونومربعهای‬
‫کوچکسهدرسهفقطیکبار‬
‫بهکارروند‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7 5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪9‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ -1‬اثر جاودانه ادبي كه زبان فارسي را احيا كرد‪ -‬مترجم مرزباننامه ‪ -2‬شهري كه لطفعليخان زند در آن گرفتار‬
‫نيروهاي آغامحمدخان قاجار ش��د‪ -‬روييدن‪ -‬از آفات نباتي‪ -‬خاندان ‪ -3‬برنده و تيز‪ -‬واحدي براي انس��ان‪ -‬حرفه و‬
‫شگرد‪ -‬گله چهارپايان اهلي ‪ -4‬گروه سياسي‪ -‬نمك‪ -‬در شيشهدار اتاق رو به حياط ‪ -5‬نقاش امپرسيونيست قرن‪19‬‬
‫فرانسه‪ -‬كمتر‪ -‬كشتي جنگي ‪ -6‬ميوه زندگي‪ -‬عميقترين جاي دريا‪ -‬با هاج ميآيد‪ -‬غزال ‪ -7‬نوعي زغالسنگ‪ -‬بر‬
‫قواي سهگانه نظارت دارند‪ -‬خداوند‪ -‬خانه عشق ‪ -8‬كافي‪ -‬صدمه و آسيب ‪ -9‬مقدار معيني از دارو‪ -‬تنها پستانداري‬
‫كه پرواز ميكند‪ -‬گردنآويز قهرمان‪ -‬حرف همراهي عرب ‪ -10‬جدول محاس��بات نجومي‪ -‬مادر آذري‪ -‬جست و‬
‫پريدن‪ -‬حشره خونآشام ‪ -11‬واحد شمارش احشام‪ -‬ماس��ت چكيده‪ -‬مادر وطن ‪ -12‬نوكر ارباب‪ -‬پدر ادريس‬
‫پيامبر‪ -‬كبوتر صحرايي ‪ -13‬دومين مهره گردن‪ -‬شبكه و سايت‪ -‬پروفسور حيوانات‪ -‬در ديابت مقدارش در خون باا‬
‫ميرود ‪ -14‬از نتهاي موسيقي‪ -‬كرسي خطابه‪ -‬اولين ماه بعد از رمضان‪ -‬برگ برنده ‪ -15‬حقالعمل كاري‪ -‬استفاده‬
‫دوباره از مواد دورانداختني‪.‬‬
‫جدول سودوکو‬
‫‪8‬‬
‫‪4‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪1‬‬
‫از راست به چپ‬
‫‪3‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪15 14 13 12 11‬‬
‫طراح‪:‬علیرضا سجادی فر‬
‫شماره ‪4745‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1‬‬
‫‪4 6‬‬
‫‪8‬‬
‫دوشنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثاني ‪| 1437‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫سبك زندگي ‪88498471‬‬
‫سبك ارتباط‬
‫نگاه‬
‫زندگي با اره تكنولوژيك يا قلم سنتي؟‬
‫چاقوي دو لبه فناوري در دست ما‬
‫*‬
‫دكتر سروش برهاني‬
‫فناوري همانقدر كه نبودنش زحمتآفرين است و زندگي را به عقب ميكشد‪ ،‬بودنش هم‬
‫قطع ًا روي س�رعت و كيفيت زندگي تأثير ميگذارد اما هميشه مهمترين بحث در مقوله‬
‫فناوري و ارتباطات اين است كه خوبيها بيشتر است يا بديها؟ به عبارت ديگر همه نگران‬
‫اين هستند كه اگر خوبيها و بديهاي فناوري را با توجه به سبك زندگيهاي مختلف در‬
‫كفههاي يك ترازو بگذارند‪ ،‬كفهاي كه به نسبت ديگري سنگين است كدام است؟ براي‬
‫اينكه متوجه عمق تأثيرگذاري فناوري در تغيير عملكرد و زندگيمان شويم‪ ،‬بهتر است‬
‫يك مثال را مرور كنيم‪.‬‬
‫روايت روابط مصنوعي اين روزهاي ما در سايه فناوريهاي ارتباطي‬
‫يك‌پرس‌دانلود‌نامحدود‪‌،‬ميهمان‌رستوران‌واي‌فاي!‬
‫زينب شكوهيطرقي‬
‫بيش از يك قرن پيش «آلبرت انيشتين» گفته بود‪« :‬من از روزي‬
‫ميترس�م كه تكنولوژي از تعامل انساني پيشي بگيرد‪ ،‬چنين‬
‫روزي‪ ،‬جهان نسلي از احمقها خواهد داشت‪ ».‬آنچه انيشتين‬
‫رمز‌واي‌فاي‌با‌فونت‌درشت‬
‫«يه رس��توران پيدا كردن كه اين همه وقت تلف كردن نداره سرچ بزن برات‬
‫مياد»‪ .‬مدتها بود آخر هفته ميخواستيم همه دور هم جمع شويم و به اين بهانه‬
‫يك رستوران هم برويم‪ .‬پيدا كردن رستوران در تخصص دخترخاله جان است‪.‬‬
‫نه فقط همه رستورانهاي تهران بلكه تقريباً رستورانهاي تمام كانشهرها و‬
‫مراكز استانهاي كشور را ميشناسد‪ .‬نه تنها آدرس‪ ،‬منو و شماره تلفنشان را‬
‫دارد بلكه از قابليتها و امكانات ويژهشان هم خبر دارد‪ .‬هميشه بعد از چند دقيقه‬
‫فكر كردن ميتوانست يك جاي خوب پيشنهاد بدهد اما معلوم نيست چه شده‬
‫كه چند روز است درگير پيدا كردن يك رستوران خوب براي آخر اين هفته شده‬
‫و هيچ نتيجهاي هم به دست نياورده است!‬
‫با تعجب نگاه��ش ميكنم و ميگوي��م‪ :‬خوبه ميخواي رس��توران پيدا كني‪،‬‬
‫نميخواي بسازي و افتتاح كني چرا آنقدر طولش ميدي خب؟ بگرد يك رستوران‬
‫پيدا كن كه دنج باشه‪ ،‬خلوت باشه و ترجيحاً موبايلها آنتن نداشته باشه‪ ،‬يعني‬
‫نقطه كور باشه كه اگر ميخوايم دوساعت كنارهم باشيم واقعاً كنار هم باشيم نه‬
‫در دوران خود گفته بود شايد به نظر خيليها سخني خندهدار‬
‫و توهينآميز به نظر ميرسيد‪ ،‬اما مصداق حرف او را اين روزها‬
‫در جمع كساني ميبينيم كه فناوري ارتباطي آنان را نه تنها از‬
‫آدمهاي واقعي دور و برش�ان بلكه حتي از خودشان هم بيگانه‬
‫اينكه فكر و ذهنمون داخل موبايل و نت باشه‪.‬‬
‫با چشماني نازك كرده‪ ،‬بادي به غبغب مياندازد‪ ،‬انگار چيزي ميداند كه من‬
‫نميدانم‪ .‬نگاه فكورانهاي به من كرده و ميگويد‪ :‬بايد يك رستوران باشه كه عاوه‬
‫بر غذاي خوب و فضاي شيك حداقل وايفاي داشته باشه يا نه؟‬
‫«وايفاي؟! رس��توران وايفاي ميخواهد چي كار؟ قرار اس��ت چند ساعت‬
‫از دست وايفاي خانه و اينترنت موبايل خاص ش��ويم كه كنار هم باشيم و‬
‫لذت ببريم‪ ،‬حاا اين دارد ميگردد يك رستوران پيدا كند كه وايفاي داشته‬
‫باشد؟! رستوراني كه قرار است براي چند ساعت خوشي برويم اما وايفاي دارد‬
‫را كجاي دلم بگذارم؟!» متأسفانه نه تنها جستوجويش نتيجه ميدهد بلكه‬
‫نتيجهاش فوق تصور و پيشبيني من است‪ .‬تقريباً در هر نقطه از شهر تهران‬
‫ميش��ود چندين رس��توران‪ ،‬فس��ت فود و قهوهخانه را پيدا كرد كه وايفاي‬
‫پرسرعت با دانلود نامحدود دارد‪ .‬از بين همه گزينهها يك رستوران سنتي را‬
‫انتخاب ميكنيم‪ .‬جنوبيترين نقطه تهران حوالي ميدان قيام‪ .‬تمام طول مسير‬
‫تا رسيدن به رستوران به جاي اينكه فكرم درگير ترافيك و اتفاقهاي شام آن‬
‫شب باشد به اين فكر ميكردم كه چرا هيچ جا از دس��ت اين فناوري در امان‬
‫نيستيم؟ تا كجا قرار است اين فناوري پرسرعت اينترنت همراهمان باشد‪ .‬اگر‬
‫عمه‌جان‌به‌خواسته‌معتادان‌عمل‌كرد!‬
‫ميهماني دورهمي اين هفته قرار اس��ت برويم لواس��ان‬
‫كوچك خان��ه عمهجان‪ .‬تنها زندگ��ي ميكند و بهخاطر‬
‫تنهايياش تلويزيون خانه را به زور روش��ن ميكند‪ ،‬چه‬
‫برسد به س��ينماي خانگي‪ HD،‬يا سيستم صوتي‪ .‬اين‬
‫دومين بار است كه ميهماني خانه عمه جان با اعتراض چند‬
‫م��رز خودخواهيهايمان نامحدود ش��د‪ .‬نشس��تيم يك‬
‫ليست جلويمان گذاشتيم و براي تصميمگيري در مورد‬
‫ميهمانيهايي كه هدفش صله رحم ب��ود هدف و اولويت‬
‫را گذاش��تيم بر خانهاي كه وايفاي داشت‪ .‬خانوادهها هم‬
‫وقتي ميديدند چند نفر عقل كل (در ظاهر) ماكشان‬
‫شده وايفاي داشتن يا وقتي ميش��نيدند «خانه فاني‬
‫نميرويم چ��ون وايفاي ندارند» بافاصله دس��ت به كار‬
‫ميشدند‪ ،‬وايفاي درخواست ميدادند و در جلسه بعد با‬
‫افتخار ميگفتند‪« :‬خونه ما رو از باك ليست دربياريد ما‬
‫هم وايفاي گرفتيم»‪ ،‬غافل از اينكه تازه خانواده آنها با نصب‬
‫وايفاي وارد ليست سياه جامعه ميشود!‬
‫تكتك خانوادههاي فاميل تصميم گرفته بودند به خواسته‬
‫نابجاي يك گروه محدود جواب مثبت بدهند‪ ،‬در حقيقت‬
‫راضي ش��ده بودند به خواس��ته چند نفر تن بدهند چون‬
‫نميخواستند از جمع فاميل كنار گذاشته شوند اما در اين‬
‫بين يك نفر مصرانه روي موضعش پافشاري كرد‪ .‬مادربزرگ‬
‫تنها كسي بود كه پايش را در يك كفش كرد و گفت‪« :‬من‬
‫وايفاي نميخرم‪ ،‬از اين به بعد هم هركس ميخواهد بيايد‬
‫خونه من‪ ،‬بدونه دم در گوشيش رو تحويل ميگيرم آخر‬
‫شب موقع رفتن تحويلش ميدم‪ .‬قراره دو سه ساعت خونه‬
‫من مهمون باشيد اينجا كافينت نيست كه هر كدومتون‬
‫بيايد موبايل دست بگيريد‪ .‬بعد از يك هفته سخت پرمشغله‬
‫ميخوايم همديگر رو ببينيم و از احوال هم باخبر بشيم پس‬
‫توي خونه من موبايل بيموبايل‪ .‬ممنوع‪».‬‬
‫خاصه اينكه مادربزرگ وقتي ميديد ميهمانيهاي آخر‬
‫هفته به ميزباني كساني برگزار ميشود كه همه وايفاي‬
‫دارن��د و ميهمانها بهجاي لذت ب��ردن از زمان ميهماني‬
‫نفر كنسل ميشود و به بعد موكول ميشود‪.‬‬
‫چرا؟ مش��خص اس��ت اين چند نفر معتادان‬
‫فاميل هستند‪ .‬اشتباه نكنيد اهل تزريق‪ ،‬دود و‬
‫دم يا بساط نيستند برعكس به تصور خودشان‬
‫همه مدرك تحصيليشان دكتراست و كمتر‬
‫از فضاهاي باكاس حضور پيدا نميكنند‪ ،‬به‬
‫خاطر همين ژس��ت باكاس بودن است كه‬
‫بهقول خودشان چون خانه عمه جان وايفاي‬
‫ندارد و اينترن��ت موبايل آنتن نميدهد‪ ،‬پس‬
‫ميهماني را كنسل ميكنند‪ .‬من اين بهانه را‬
‫ميشنوم اما باور نميكنم‪ ،‬چون حقيقت اين‬
‫است كه آنها فقط بهخاطر چند ساعت دور بودن از اينترنت‬
‫و شبكه موبايل ميهماني را كنسل ميكنند‪ .‬خاصه اينكه‬
‫اگر چند دقيقه اينترنت نداشته باشند كافههستند‪ ،‬انگار‬
‫دنبال گمش��ده ميگردند‪ ،‬چندبار بدون آنكه خودشان‬
‫متوجه ش��وند ميروند س��راغ موبايلش��ان و مدام چك‬
‫همه فكر و ذكرشان داخل موبايلها و گروههايشان است‬
‫عصباني شده بود‪ .‬ترجيح ميداد هيچ وقت اينترنت نداشته‬
‫باشد اما همان چند دقيقهاي كه بچهها و نوهها را ميبيند‬
‫واقعي ببيند‪ .‬خود مادربزرگ ميگفت‪« :‬خس��ته شدم از‬
‫بس هربار ديدم خونه يكي جمع شديم و همه به جاي اينكه‬
‫حواسشون به بغل دستيشون باشه‪ ،‬سرشون توي موبايل‬
‫محمد ياسين (نوه نوجوان مادربزرگ) است كه آنقدر دوا‬
‫ميشه احساس ميكنم همين روزهاس��ت آرتروز گردن‬
‫بگيره‪ .‬بسه ديگه‪ .‬همه دور هم جمع ميشيم از هم باخبر‬
‫بشيم اما مدتهاست از همديگه بيخبريم‪».‬‬
‫حق داشت بنده خدا‪ ،‬كافه شده بود و به هيچ قيمتي هم‬
‫حاضر نبود براي دلجويي چند نف��ر خاص وايفاي بخرد‪.‬‬
‫جفت پايش را كرده بود داخل يك كفش و ميگفت اا باه‬
‫من اينترنت نميخرم و نخريد‪.‬‬
‫نه تنها وايفاي نصب نكرد بلكه از آن ش��ب به بعد هربار‬
‫ميهماني دورهاي خانه مادربزرگ بود‪ ،‬سيني به دست دم‬
‫در مينشست و تكتك موبايلها را قطع صدا شده تحويل‬
‫ميگرفت‪ .‬اولش س��خت بود‪ .‬نه براي من كه به نداشتن‬
‫موبايل عادت دارم بلكه براي آن جمعي كه نه تنها موبايل‬
‫ميخواستند بلكه طالب جدي اينترنت هم بودند ولي رفته‬
‫رفته متوجه شديم مادربزرگ خواسته و برنامهريزي شده‬
‫همه را به خودشان برگرداند‪ .‬با گرفتن يك عضو مزاحم از‬
‫فناوري به همهمان لطف كرد‪ .‬تصور كنيد جمع زيادي از‬
‫فاميل كه بيشترين ساعتهاي بودنشان در ميهماني را به‬
‫موبايل و اينترنت اختصاص ميدادند‪ ،‬يكدفعه دستشان‬
‫خالي شده بود‪ .‬اوايل همه عصبي بودند و ناخواسته پشت‬
‫س��ر مادربزرگ حرف ميزدند‪ ،‬اي��راد ميگرفتند و چون‬
‫كرده است‪ .‬بيآنكه سخن انيشتين را به دل بگيريم‪ ،‬پيشنهاد‬
‫ميدهيم يك ماجراي پر دردسر فاميلي از اعتياد به وايفاي را‬
‫مرور كنيم و بعد درباره هش�داري كه او يك قرن پيش به بشر‬
‫داده بود‪ ،‬به قضاوت بنشينيم‪.‬‬
‫قديمترها فقط با كامپيوتر چند لحظه به نت‬
‫وصل ميشديم و چند دقيقه در طول روز بود‪،‬‬
‫اگر تا همين چند سال قبل نهايت پيشرفت فناوري‬
‫اينترن��ت موبايل بود كه چند س��اعت از‬
‫روزمان را درگير ميكرد‪ ،‬بازهم اميدوار‬
‫بودم بااخره در اين كانش��هر‬
‫بزرگ جاهايي وجود دارد كه‬
‫با قطع شدن ش��بكه از همه‬
‫چيز در امان هستيم‪ ،‬از تلفن‬
‫همراه گرفته تا ش��بكه اينترنت‬
‫موبايلي اما حاا درست جايي از شهر‬
‫كه موبايل آنتن نميدهد‪ ،‬باز وايفاي‬
‫دست از سر خلوتمان برنميدارد‪ .‬قبل‬
‫از اينكه وارد رستوران شوم موبايلم را خاموش‬
‫ميكنم اما درست كنار در ورودي پيشخدمت همراه قبض ورود برگهاي بهدستم‬
‫ميدهد كه با فونت درشت روي آن نوشته رمز ورود به وايفاي‪...‬‬
‫ميكنند‪ ،‬درس��ت مثل معتاداني كه مواد دير ميرسد به‬
‫آنها و اس��تخواندرد ميگيرند‪ .‬حقيقتاً معتاد جنايتكار‬
‫نيست بلكه بيمار است و صدالبته كه اعتياد فقط به مواد‬
‫فيزيكي و مخدر نيست‪ .‬اعتياد يعني وابستگي به هر چيز و‬
‫هركس‪ ،‬حتي وابستگي به وايفاي! بعد از چندبار كنسل‬
‫شدن ميهماني بااخره عمه جان در تنگنا قرار ميگيرد‬
‫كه براي ديدن خواهرزادهها و بردارزادهها‪ ،‬خواهر و برادر‬
‫و همسرانشان بايد دل چند نفرشان را بهدست آورد‪ .‬اين‬
‫چند نفر چه ميخواهند؟ پاسخ روشن است‪« ،‬وايفاي»‪.‬‬
‫من كه برخاف بقيه از نبود اين فناوري در خانه عمه جان‬
‫خوشحال بودم‪ ،‬خوشحاليام طولي نكشيد چون دلتنگي‬
‫عمه جان آنقدر قوي بود كه او را وادار كند پيش از دورهمي‬
‫بعدي با اوضاع جسمي وخيمش برود و از مخابرات بخواهد‬
‫تا بيايند و براي��ش وايفاي نصب كنند‪ .‬نس��ل جديد با‬
‫خودخواهيش��ان چه بايي سر خودش��ان و بزرگترها‬
‫ميآورند! واقعاً كه اسفناك است‪ .‬با كمال تعجب اين دفعه‬
‫وقتي در ميهماني آخر هفته خانه عمو دعوت بوديم ديدم‬
‫همه بااس��تثنا بارفتن به خانه عمهجان موافق هستند‪،‬‬
‫اما چرا؟ جوابش مشخص بود‪ ،‬همه معتادها ميدانستند‬
‫حاا حتي در خانه عمهجان ميتوانند از خدمات وايفاي‬
‫پرسرعت اس��تفاده كنند‪ .‬جالبتر اينكه يكي از دخترها‬
‫وقتي ميشنود آخر هفته بعد وعده خانه عمهجان است‬
‫با صداي بلند آرزو ميكند «خداكنه عمه وايفاي با حجم‬
‫دانلود نامحدود گرفته باشه!»‬
‫عمه برود براي ما وايفاي بگيرد‪ ،‬سرعت دانلود نامحدود‬
‫باشد‪ ،‬سرعت اينترنتش باا باشد تا ما بعد از چند بار گفتن‬
‫اين جمله كه «چ��ون خونه عمه وايفاي ن��داره نميام»‬
‫رضايت بدهيم اين هفت��ه برويم خانه عمه پي��ر تنها‪ .‬ما‬
‫كجاي مرز خودخواهي ايستادهايم خدا ميداند‪ ،‬اما نكته‬
‫اينجاست كه خواس��ته معتادها در مورد وايفاي داشتن‬
‫صاحب مجلس به خانه عمه جان محدود نشد و رفتهرفته‬
‫مرز ميهمانهاي آخر هفته به خانه كس��اني كه وايفاي‬
‫دارند محدود شد‪.‬‬
‫در حقيقت عمه تنها يكي از چند قربان خواستههاي جمع‬
‫بود‪ .‬عمه خواست چند نفر را پذيرفت چون دوست نداشت‬
‫از ديدن فاميل محروم بش��ود‪ ،‬يعني عشق و عاقهاش به‬
‫جمع فاميل او را وادار كرد با همه تنهاييو بينيازياش به‬
‫وايفاي به خواسته دل جمعي راه بيايد‪.‬‬
‫گرهي‌كه‌بزرگ‌ترها‌باز‌كردند‬
‫مادربزرگ محور هم��ه دورهميها بود‪ ،‬ميدانس��ت كه‬
‫نميتوانند خان��ه او را از چرخه حذف كنند پس با آرامش‬
‫خاطر روي هدفش پافشاري كرد‪ .‬رفتهرفته هركس قبل از‬
‫اينكه در خانه مادربزرگ جمع شويم پيشنهادهايي ميداد‪.‬‬
‫خانمها عهدهدار تداركات شده بودند‪ ،‬زودتر ميرفتند و اگر‬
‫نوبرانه فصلي مثل ترشي يا غذا بود ميبردند خانه مادربزرگ‬
‫دور هم درست كنند‪ .‬مردها هم براي خودشان فكرهايي‬
‫داشتند يا دور هم داخل حياط با توپ گل كوچك ميزدند‬
‫يا مينشستند و بساط كباب را مهيا ميكردند‪.‬‬
‫جوانترها هم مدتي بود ياد گرفته بودند اگر ميخواهند‬
‫بيايند خانه مادربزرگ بهتر است براي دورهمي يك بازي‬
‫جمعي بياورند‪ .‬يكي جعبه شطرنج دستش ميگرفت و آن‬
‫يكي «جنگا» ميآورد و كوچكترها هم مار و پله يا منچ‪.‬‬
‫در نهايت وقتي صداي خنده يا عصبانيت از گوش��ه خانه‬
‫بلند ميشد مادربزرگ لذت ميبرد‪ ،‬دور ميايستاد‪ ،‬لبخند‬
‫به لب جمع را نگاه ميك��رد و ميگفت‪« :‬اين جمع واقعي‬
‫خانوادگي ماست‪ ».‬تازه ميفهميدم چرا اين همه سختي‬
‫كشيد‪ ،‬حقيقتاً حق داشت چون ما خودمان هم متوجه شده‬
‫بوديم چند ماهي بود كه ديگر بهجاي جمع نشستن كنار‬
‫هم‪ ،‬حرفزدن‪ ،‬بازي كردن و باخبر شدن از همديگر تمام‬
‫فكرمان شده بود موبايل و اينترنت و به روزرساني‪...‬‬
‫اما حاا در خانه مادربزرگ هيجان بازي كودكان و جوانان‪،‬‬
‫همكاري بزرگترها و لبخن��د مادربزرگ از يك دورهمي‬
‫واقعي به اوج خودش رس��يده بود‪ .‬هيچ كس روزهاي اول‬
‫حتي فكرش را نميكرد بتواند در مقابل نداشتن اينترنت‬
‫مقاومت كند چه برسد به اينكه ك ً‬
‫ا براي چند ساعت متوالي‬
‫موبايلش را بگيرند‪ ،‬اما حاا آرامشي بهدست آورده بوديم‬
‫كه در مقابله با قبل بينظير بود‪ .‬خاصه اينكه يك بيماري‬
‫شايع كه رفتهرفته در بين همه اعضاي فاميل ريشه كرده‬
‫بود از خانه مادربزرگ در حال ريشهكن شدن بود؛ ريشهكن‬
‫شدني كه اگرچه درد داشت‪ ،‬اما لذتش بيشتر از دردش بود‪.‬‬
‫لذت بودن با هم در دنياي حقيقي بيشتر و دلچسبتر از‬
‫بودنهاي موقت در دنياي مجازي بود‪.‬‬
‫اره تكنولوژيك بهتر است يا قلم سنتي؟‬
‫تصور كنيد يك تنه درخت به مثابه كل زندگي‬
‫ما باشد و تصوير نهايي حك شده روي آن تصوير‬
‫كيفي زندگيمان باشد‪ .‬دو نفر ميخواهند روي‬
‫اين تنه درخت حكاكي كنند‪ ،‬يكي با قلم سنتي‬
‫چوببري و ديگري با اره برقي‪.‬‬
‫تفاوت س��رعت‪ ،‬عملكرد و تصويري كه روي تنه‬
‫ايجاد ميش��ود به مثابه تفاوتي است كه سنت و‬
‫فناوري روي زندگيمان ايجاد ميكند‪ .‬طبيعي‬
‫است كسي كه از اره برقي استفاده ميكند سريعتر‬
‫كارش پيش ميرود و حجمي كه تراش ميدهد‬
‫بيشتر و بزرگتر اس��ت‪ .‬قطعاً تصويري با چنين‬
‫زمختي كيفيت خوبي ندارد اما چون تمام مراحل‬
‫كار در چند دقيقه انجام ميشود يك نكته قابل‬
‫دفاع براي خودش دارد‪.‬‬
‫در طرف ديگر اين تنه با يك قلم چوببري سنتي‬
‫تراشيده ميشود؛ قلمي كه كار كردن با آن حداقل‬
‫چند روز زمان ميبرد اما چنان ريزهكاري دارد كه‬
‫تصويري خلق ميشود به واقعيت بسيار نزديك‪.‬‬
‫در اين مورد زمان قرباني ميشود تا سنت‪ ،‬كيفيت‬
‫كار را باا ببرد‪.‬‬
‫براساس منطق‪ ،‬اره تكنولوژيك براي آينده نزديك‬
‫بشر اهميت بيش��تري دارد تا تكامل بيولوژيك‪.‬‬
‫امروزه بهجاي اينكه معني انسانيت را قلم حجاري‬
‫بيولوژيك تعريف كند‪ّ ،‬اره تكنولوژيك بازتعريف‬
‫ميكند‪ .‬ابزارهايي كه ما استفاده ميكنيم‪ ،‬شيوه‬
‫زندگي ما را سريعتر از آنچه فكر ميكنيم تغيير‬
‫ميدهند‪ .‬ما به مثابه همان كنده چوب هستيم و‬
‫بعضي اوقات حتي متوجه تغيير نميشويم‪.‬‬
‫آيا در مسير دلخواهمان هستيم؟‬
‫فرض اين مطلب كه ما با مصنوعات تكنولوژيك از‬
‫پوشش گرفته تا نحوه زيستمان به عنوان مثال‬
‫تلفنهاي هوشمند و اتومبيلهاي نسل جديد و‬
‫غيره در حال تكامل هستيم‪ ،‬اين سؤال را در ذهن‬
‫ايجاد ميكند ك��ه آيا اين ن��وع از تكامل ما را در‬
‫مسير دلخواهمان قرار ميدهد؟‬
‫بسياري از انديشمندان اروپايي در پاسخ به اين‬
‫س��ؤال بيمحابا ميگويند بله چ��ون تكنولوژي‬
‫براساس ذهن انساني ايجاد ميشود كه از نبودها‬
‫و كمبودها رنج ميبرد پس طبيعي است تاشي‬
‫در جهت حل مشكات كند‪ .‬در نتيجه قطعاً اين‬
‫تكنولوژي زندگي انسان را در مسير تكاملي قرار‬
‫ميدهد كه مورد خواست انسان است‪ .‬اين گروه‬
‫معتقدند تكنول��وژي همان��ي را ميخواهد كه‬
‫زندگي طلب ميكند؛ افزايش بهرهوري‪ ،‬فرصت‪،‬‬
‫ش��كوفايي‪ ،‬پيچيدگي‪ ،‬تن��وع‪ ،‬تخصصگرايي‪،‬‬
‫حضو ِر فراگير‪ ،‬آزادي‪ ،‬همزيستي متقابل‪ ،‬زيبايي‪،‬‬
‫شور و هيجان‪ ،‬ساختار و افزايش تكامل‪.‬‬
‫اما گروه دومي هم وجود دارند كه به اين س��ؤال‬
‫پاسخ منفي ميدهند‪ .‬آنها معتقدند چون آدمي‬
‫براساس دركي كه از زندگي شخصي و اجتماعي‬
‫خودش دارد‪ ،‬دس��ت به اخت��راع يك تكنولوژي‬
‫ميزند و چون درك هر انسان بسته به شرايط و‬
‫موقعيتش نسبي است‪ ،‬قطعاً تكنولوژي نميتواند‬
‫براي همه انسانها مفيد باشد‪ .‬آنها معتقدند فكر‬
‫ناقص انسان نميتواند تكنولوژياي را مطرح كند‬
‫كه سبب تكامل كيفيت و س��رعت زندگي همه‬
‫انسانها باشد‪.‬‬
‫كيفيت را فداي سرعت كردهايم‬
‫حرف من اين اس��ت كه اگرچه تكنولوژي صرفاً‬
‫تنها دليل اين همه واكنش متفاوت نيس��ت اما‬
‫دانشمندان به روشني عنوان كردهاند تكنولوژي‬
‫يك مؤلفه مؤثر است‪.‬‬
‫انسان رفاه طلب است‪ .‬اين بدان معناست كه آدمي‬
‫هر تاش��ي ميكند در جهت رفاه و لذت بيشتر‬
‫است‪ .‬اگر كار ميكند با هدف كسب درآمد بيشتر‬
‫براي زندگي بهتر است‪ .‬اگر موبايل اختراع ميكند‬
‫براي دسترسي راحتتر است‪ .‬اگر رايانه اختراع‬
‫ميكند صرفاً براي افزايش رف��اه كاري خودش‬
‫اس��ت‪ .‬در حقيقت ما به عنوان ارگانيس��مهاي‬
‫جستوجوگر آسايش‪ ،‬بيشترين هزينه را صرف‬
‫به حداقل رساندن درد و به حداكثر رساندن لذت‬
‫ميكنيم و زماني كه بحث از تكنولوژي ميشود‪،‬‬
‫ما اصواً در پي آسان كردن امور هستيم يا نهايتاً‬
‫اينكه حوصلهمان س��ر نرود و البته اينكه قدري‬
‫جوانتر به نظر بياييم‪.‬‬
‫عافيتطلبي‪ ،‬رفاهطلبي و لذتجويي آدمي را اگر‬
‫به عنوان تكههاي پازل��ي درنظر بگيريم كه كنار‬
‫تكهاي با نام «تكنولوژي» ق��رار ميگيرد‪ ،‬قطعاً‬
‫نتيجه خوبي حاصل نميشود‪ .‬آدمي مادامي كه‬
‫بخواهد كيفيت را قرباني رفاه و لذت كند‪ ،‬تصميم‬
‫ميگيرد سرعت را زياد كند‪.‬‬
‫چاق�وي دولب�ه تكنول�وژي را چگون�ه‬
‫استفاده كنيم؟‬
‫تماي��ل ما ب��راي آس��ايش‪ ،‬ب��ه هم��راه قدرت‬
‫تكنولوژيكياي كه در دس��ت ماس��ت‪ ،‬پيشامد‬
‫ناخوش��ايندي را رقم خواهد زد ك��ه اگر مراقب‬
‫نباشيم‪ ،‬تكامل تكنولوژيك‪ ،‬ما را بهجاي اينكه به‬
‫سوي شگفتيها رهنمون كند به سمت بيتحركي‬
‫هدايت خواهد كرد‪ .‬آيندهاي كه اينچنين تعريف‬
‫شود‪ ،‬نه توسط انديش��ه كمالطلب بلكه توسط‬
‫نبود سختي و محنت تعريف شده است‪.‬‬
‫آيندهاي كه بخواهد براساس تصور و لذتجويي‬
‫آدمي و با كمك فناوري تكنولوژي كه او با ذهنش‬
‫ساخته ايجاد شود‪ ،‬قطعاً آينده درستي نخواهد‬
‫بود‪.‬‬
‫بيتحركي نيز چندان اجتنابناپذير نيس��ت اما‬
‫احتمال وقوع آن اين موضوع را روشن ميكند كه‬
‫به عنوان گونههاي انساني‪ ،‬ما به ماشينها براي‬
‫اينكه بشريت را در مس��ير نگه داريم نياز داريم‪.‬‬
‫صنعت تكنولوژيك كه ت��اش فراواني را صرف‬
‫تعريف انسان ميكند‪ ،‬بهجاي اينكه صرفاً نيازهاي‬
‫محدودمان را برآورده كند‪ ،‬همچنين وظيفه دارد‬
‫ما را در رسيدن به تكامل ياري نمايد‪.‬‬
‫تكنولوژي ب��ه طور بالقوه هم فرص��ت و هم ابزار‬
‫رس��يدن به چيزي وااتر را در خود دارد و ما به‬
‫عنوان مصرفكنندهه��ا بايد يادمان باش��د كه‬
‫تقاضاهاي جمعيمان اس��ت كه سرنوشتمان و‬
‫شرايط پساانسان را مشخص خواهد كرد‪.‬‬
‫در مقابل اگر انس��ان يك لحظه به اين فكر كند‬
‫كه رفاه خود را كنار بگذارد‪ ،‬به آموختن بيشتر و‬
‫ايجاد فرصتهاي بهتر فكر كند‪ ،‬از ابزار تكنولوژي‬
‫بهترين اس��تفاده را خواه��د كرد‪ .‬انس��اني كه‬
‫عافيتطلبي و آسايش را در سرعت بيشتر نبيند و‬
‫به فكر اين باشد كه بهترين استفاده را از زمان كند‬
‫و هيچ گاه كيفيت را قرباني كميت نميكند‪.‬‬
‫دقيقاً ب��ه همي��ن دليل اس��ت ك��ه محققان و‬
‫پژوهش��گران عرصه ارتباطات و فناوري زماني‬
‫كه ميخواهند از آس��يبها و مزاياي تكنولوژي‬
‫صحبت كنند‪ ،‬تكنول��وژي را ب��ه چاقوي تيزي‬
‫تش��بيه ميكنند كه ميتواند هم دس��ت انسان‬
‫را ببرد ه��م طنابهايي كه آين��ده او را محدود‬
‫كردهاند پاره كند‪.‬‬
‫اين چاقوي تيز همانقدر كه كارراهانداز اس��ت‪،‬‬
‫همانقدر هم ميتواند با يك ضربه از سر بيفكري‬
‫انس��ان را نه تنها در زندگياش به جلو هل ندهد‬
‫بلكه به عقب بكشاند‪ .‬اين دقيقاً همان اتفاقي است‬
‫كه ما در مقوله اينترن��ت و تلفنهاي همراه اين‬
‫روزها شاهد آن هستيم‪.‬‬
‫موبيال و اينترنت هم��راه همانقدر كه ميتواند‬
‫باعث بهروزرس��اني دادههاي ذهني ما باشد‪ ،‬به‬
‫همان ميزان كه ميتواند به س��ؤالهاي روزمره‬
‫عمومي و تخصصيمان پاسخ بدهد يا در مباحث‬
‫علمي و درس��ي كمك حالمان باشد‪ ،‬به همان‬
‫اندازه هم ميتواند محدود ش��ود به وس��يلهاي‬
‫براي گروه س��اختن‪ ،‬بازي كردن و چت كردن‪.‬‬
‫چرا؟ مش��خص است چون انس��ان معلومالحال‬
‫براس��اس دادههاي ذهنياش از اين تكنولوژي‬
‫هم اس��تفاده رفاهي ميكند‪ .‬بهج��اي اينكه به‬
‫فكر بهترين اس��تفاده از موبايل و اينترنت باشد‬
‫بهفكر لذتبخشترين اس��تفاده است‪ .‬او از اينكه‬
‫بازي كند‪ ،‬موس��يقي دانلود كند‪ ،‬فيلم لود كند‬
‫و حتي چت كند بيش��تر از تحقيق علمي لذت‬
‫ميبرد‪ ،‬پس تكنولوژياي كه در دسترس دارد را‬
‫به لذتجوييهايش محدود ميكند‪.‬‬
‫*استاد ارتباطات و فناوري اطاعات‬
‫دوشنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثانی ‪| 1437‬‬
‫برگزیــدگان نهمیــن دوره مســابقات‬
‫سراســری دارالقــرآن امــام علــی(ع) در‬
‫بخــش بــرادران معرفــی شــدند‪.‬‬
‫آییــن اختتامیــه نهمیــن دوره مســابقات قرائــت‪،‬‬
‫ترتیــل و حفــظ قــرآن کریــم دارالقــرآن امــام علــی(ع)‬
‫بزرگتریــن مســابقات قرآنــی مردمــی و غیردولتــی‬
‫کشــور‪ ،‬عصــر جمعــه‪ 9 ،‬بهمنمــاه در حالــی در‬
‫مجموعــه فرهنگی شــهدای انقــاب اســامی(یادمان‬
‫هفتــم تیــر) برگــزار شــد‪ ،‬کــه بــا تجلیــل از منتخبــان‬
‫ایــن دوره از مســابقات در هفــت رشــته و دو گــروه‬
‫ســنی زیــر ‪ 16‬ســال و بــاای ‪ 16‬ســال بــا اهــدای‬
‫حلقــه گل‪ ،‬مــدال و لــوح تقدیــر و جوایــز نقــدی‬
‫همــراه بــود‪.‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫نفرات برتر نهمين دوره مسابقات سراسری دارالقرآن امام علی معرفی شدند‬
‫(ع)‬
‫باباخــان از تهــران ‪ -3‬مهــدی میرزایــی از‬
‫اســتان مرکزی‬
‫رشته حفظ ‪ 10‬جزء؛‬
‫‪ -1‬محمــد شــریفی از اســتان مرکــزی‬
‫‪ -2‬محمدعلــی شــریعتی از قــم ‪ -3‬علــی‬
‫قرائــی خضــری از کرمــان و روحاه ناظمی‬
‫از اصفهــان (بــه صــورت مشــترک)‬
‫رشته حفظ ‪ 5‬جزء؛‬
‫‪ -1‬رضــا رحیمــی از لرســتان ‪ -2‬محمــد‬
‫خانــی از اســتان البــرز ‪ -3‬محمدجــواد‬
‫جعفرملــک از قــم‬
‫رشته حفظ ‪ 2‬جزء؛‬
‫‪-1‬مرتضــی نصیــری از یــزد ‪ -2‬ســعید‬
‫دبیــران از زنجــان ‪ -3‬محمدرضــا فراتــی‬
‫از اســتان البــرز و میثــم بهــادری از تهــران‬
‫(بــه صــورت مشــترک)‬
‫در مقطع زیر ‪ 16‬سال‬
‫رشته حفظ کل؛‬
‫‪ -1‬محمدرضــا زاهــدی از تهــران ‪ -2‬علــی‬
‫اســدی صفــار از تهــران ‪ -3‬مهــدی‬
‫قشــملی حــق از آذربایجــان شــرقی‬
‫رشته قرائت ترتیل؛‬
‫‪ -1‬علــی ناجــی محلــه از تهــران‬
‫‪ -2‬محمدرضــا عباســی از زنجــان‬
‫‪-3‬امیرحســین زرگــری از مازنــدران‬
‫رشته قرائت تحقیق؛‬
‫‪ -1‬ســعید پرویــزی از تهــران ‪ -2‬علــی‬
‫قنبــری از زنجــان ‪ -3‬جــواد رشــید توایی‬
‫از خراســان رضــوی‬
‫رشته حفظ ‪ 20‬جزء؛‬
‫رشته حفظ ‪ 10‬جزء؛‬
‫‪-1‬مجیــد محمــدی از تهــران ‪ -2‬حســین‬
‫مــرادی ازفــارس ‪ -3‬هــادی حســینی ازقــم‬
‫رشته حفظ ‪ 5‬جزء؛‬
‫‪ -1‬ســید محمــد مهــدی آلشــفیعی از‬
‫‪9‬‬
‫گیــان ‪ -2‬امیرمهــدی جعفرپــور از تهــران‬
‫‪-3‬مهــدی اســبقی بهــادر از تهــران‬
‫رشته حفظ ‪ 2‬جزء؛‬
‫‪ -1‬محمــد فاضلــی از مازنــدران ‪ -2‬رضــا‬
‫حاجیحســنی از اصفهــان و حمیدرضــا‬
‫عبــاسزادگان از اصفهــان (بــه صــورت‬
‫مشــترک) ‪ -3‬مهــدی زارع از تهــران‬
‫رشته قرائت ترتیل؛‬
‫‪ -1‬علــی احمدیآســود از خراســان ‪-2‬‬
‫علــی زینالــی از قــم ‪ -3‬محمدمهــدی‬
‫محمــودی از قــم و دانیــال انصــاری از‬
‫تهــران (بــه صــورت مشــترک)‬
‫رشته قرائت تحقیق؛‬
‫‪ -1‬محمــد مهــدی بیگــی از تهــران و‬
‫محمدرضــا زاهــدی از تهــران (بــه صــورت‬
‫مشــترک) ‪-2‬هــادی حســینی از قــم‬
‫‪-3‬محمــد ســجاد محمــدی از تهــران‬
‫در مقطع باای ‪ 16‬سال‬
‫رشته حفظ کل؛‬
‫‪ -1‬وحیــد غفراننیــا از تبریــز ‪ -2‬مجتبــی‬
‫فردفانــی از خراســان رضــوی ‪ -3‬پیمــان‬
‫ایــاذی از مازنــدران‬
‫رشته حفظ ‪ 20‬جزء؛‬
‫‪ -1‬معیــن ســالمی از خوزســتان ‪-2‬محمود‬
‫‪ -1‬ســیدمصطفی حســینی ازقزویــن‬
‫‪-2‬محمدحســن موحــدی ازتهــران‬
‫‪-3‬حامدعلیــزاده ازخراســانرضوی و وحیــد‬
‫خزایــی از تهران(بــه صــورت مشــترک)‬
‫نهمیــن دوره مســابقات سراســری دارالقــرآن امــام‬
‫علــی(ع) در بخــش آقایــان طــی روزهــای ‪ 5‬تــا ‪9‬‬
‫بهمــن مــاه در تهــران برگــزار شــد‪.‬‬
‫گزارشي از نهمين دوره مسابقات سراسري دارالقرآن امام علي(ع) درتهران‬
‫آییــن اختتامیــه نهمیــن دوره مســابقات قرائــت‪،‬‬
‫ترتیــل و حفــظ قــرآن کریــم دارالقــرآن امــام‬
‫علــی(ع) عصــر روز جمعــه‪ 9 ،‬بهمنمــاه بــا‬
‫حضــور آیــتاه سیدهاشــم رســولیمحاتی‪،‬‬
‫عضــو ارشــد دفتــر حضــرت امــام و مقــام‬
‫معظــم رهبــری‪ ،‬الــه افتخــاری‪ ،‬رئیــس‬
‫فراکســیون قــرآن و عتــرت مجلــس شــورای‬
‫اســامی‪ ،‬مهــدی قرهشــیخلو‪ ،‬رئیــس ســازمان‬
‫دارالقــرآن الکریــم‪ ،‬اســاتید‪ ،‬پیشکســوتان‪،‬‬
‫خادمــان و عمــوم مــردم در مجموعــه فرهنگــی‬
‫شــهدای انقــاب اســامی(یادمان هفتــم تیــر)‬
‫برگــزار شــد‪.‬‬
‫ایــن مراســم بــا پخــش ســرود جمهــوری‬
‫اســامی ایــران آغــاز شــد و در ادامــه‬
‫ســیدمصطفی حســینی‪ ،‬نفــر اول ایــن دوره‬
‫از مســابقات در رشــته تحقیــق بــه تــاوت‬
‫آیاتــی پرداخــت و ســپس عبــاس ســلیمی از‬
‫پیشکســوتان قرآنــی کشــورمان اجــرای ایــن‬
‫مراســم را عهــدهدار شــد‪.‬‬
‫در ادامــه مرتضــی نجفیقدســی‪ ،‬مســئول‬
‫دارالقــرآن امــام علــی(ع) بــا قرائــت پیــام‬
‫آیــتاه العظمــی نــوری همدانــی‪ ،‬بــه بیــان‬
‫گزارشــی در خصــوص رونــد ایــن دوره از‬
‫مســابقات پرداخــت‪.‬‬
‫کشــورمان مجــذوب قــرآن گشــته و امــروزه مــا شــاهد‬
‫هــزاران حافــظ و قــاری قــرآن از جوانــان کشــورمان‬
‫هســتیم کــه در صحنــه هــای مختلــف افتخــار آفرینــی‬
‫مــی کننــد و البتــه همــه ی ایــن توفیقــات در پرتــو‬
‫ارشــادات و رهنمودهــای امــام راحــل (اعلــی اه مقامــه)‬
‫و رهبــری معظــم انقــاب اســامی اســت کــه همــواره‬
‫جوانــان و نوجوانــان را نســبت بــه فراگیــری قــرآن و‬
‫انــس بــا کام خــدا تشــویق و ترغیــب مــی نماینــد‪.‬‬
‫اینجانــب بــه ســهم خــود از تــاش همــه ی فعــاان در‬
‫عرصــه هــای قرآنــی تقدیــر و تشــکر دارم و از اینکــه‬
‫دارالقــرآن امــام علــی (ع) بــه عنــوان یــک نهــاد مردمی‬
‫قرآنــی توانســته اســت بزرگتریــن مســابفات کشــوری‬
‫قــرآن کریــم را بــا شــرکت ‪ 2600‬تــن از قاریــان و‬
‫حافظــان کشــور برگــزار کنــد‪ ,‬بســیار خرســندم و‬
‫امیــدوارم حلقــات و جلســات قرآنــی در سراســر کشــور‬
‫فراگیــر شــود و عاقمنــدان بتواننــد از انــوار مقــدس‬
‫قــرآن کریــم هرچــه بیشــتر بهــره منــد شــوند‪.‬‬
‫امــا جوانــان عزیــز‪ ,‬قاریــان و حافظــان قــرآن شــما باید‬
‫بدانیــد‪ ,‬بهــره منــدی از قــرآن کریــم مراحــل مختلفــی‬
‫دارد کــه تــاوت صحیــح قــرآن ‪ ,‬فهم معانــی آن و درک‬
‫مفاهیمــش و آشــنایی بــا تفســیرش و از همــه مهمتــر‬
‫جامــه ی عمــل پوشــاندن بــه دســتوراتش‪ ,‬منــازل پــی‬
‫در پــی ایــن طریــق الهــی اســت‪.‬‬
‫از خــدای متعــال توفیــق و ســعادتمندی همــه ی‬
‫رهپویــان قــرآن کریــم را مســئلت دارم‪.‬‬
‫سام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار‬
‫حسین نوری همدانی‬
‫پيــام حضــرت آیــت اه العظمی‬
‫ـن دوره‬
‫ـه نهميـ‬
‫ـی بـ‬
‫ـوری همدانـ‬
‫نـ‬
‫مســابقات سراســری قــرآن‪،‬‬
‫(ع)‬
‫دارالقــرآن امــام علــی‬
‫آیتاه رسولی محاتی‪ :‬حفظ قرآن‬
‫همراه با تدبر و تامل در آن باشد‬
‫بسم اه الرحمن الرحیم‬
‫ـن ُقلُوب ُ ُهــم بِذِ ْکـ ِر ّ‬
‫اه أَاَ‬
‫ـن آ َمنُــوا ْ َوت َْط َمئِـ ُ‬
‫(الَذِیـ َ‬
‫ّ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ُ‬
‫ْ‬
‫ـوب) (رعــد‪)28 ,‬‬
‫بِذِ ْکـ ِر اه تَط َمئِـ ُ‬
‫ـن القلـ ُ‬
‫کســانی کــه ایمــان آورده انــد‪ ,‬دلهایشــان‬
‫بــه یــاد خــدا آرام مــی گیــرد‪ ,‬آگاه باشــید‬
‫کــه دلهــا تنهــا بــه یــاد خــدا آرام مــی گیرد‪.‬‬
‫یکــی از بزرگتریــن نعمتهــای الهــی بــه بشــریت‪ ,‬انــزال‬
‫کتــاب آســمانی قــرآن کریــم اســت کــه انســان مــی‬
‫توانــد در پرتــو ایــن آیــات الهــی بــه حیــات طیبــه و‬
‫اطمینــان قلــب دســت پیــدا کنــد‪.‬‬
‫تاکیــد آیــه شــریفه بــر ایــن معناســت کــه تنهــا بــا یــاد‬
‫خــدا دلهــا آرامــش مــی پذیــرد و یــاد خــدا هــم در‬
‫بهــره منــدی و در تمــاس بــا آیــات مبینــات حاصــل‬
‫مــی شــود‪ ,‬خوشــا بــر احــوال شــما جوانــان و نوجوانــان‬
‫کــه از ســنین کودکــی بــا آیــات قــرآن مانــوس هســتید‬
‫و دل بــه آیــات حــق تعالــی بســتید و در زمــره قاریــان و‬
‫حافظــان کام اه قــرار گرفتــه ایــد‪.‬‬
‫مســلم ًا شــما حامــان قــرآن از اشــراف امــت پیامبــر‬
‫اکــرم (ص) محســوب مــی شــوید چــرا کــه حضرتــش‬
‫فرمودنــد‪ (( :‬اشــراف امتــی حملــه القــرآن و اصحــاب‬
‫اللیــل )) اشــراف امــت مــن همانــا حامــان قــرآن و‬
‫شــب زنــده داراننــد‪.‬‬
‫جــای فخــر و مباهــات دارد در ایــن دوران کــه بیشــترین‬
‫تهاجــم فرهنگــی دشــمنان متوجــه ملــت مســلمان مــا‬
‫گشــته تــا ریشــه هــای اســامیت مــردم عزیــز مــا را‬
‫بخشــکانند و پایــه هــای انقــاب اســامی را متزلــزل‬
‫کننــد‪ ,‬عــده ی کثیــری از جوانــان و نوجوانــان‬
‫عضــو دفتــر مقــام معظــم رهبــری بــا تاکیــد بــر‬
‫ضــرورت انــس و تدبــر در قــرآن‪ ،‬گفــت‪ :‬قاریــان قــرآن‬
‫بایــد از پرداختــن بــه حواشــی و حضــور در جلســاتی کــه‬
‫در شــأن قــرآن نیســت‪ ،‬پرهیــز کننــد‬
‫آیــتاه سیدهاشــم رســولی محاتــی عضــو ارشــد دفتر‬
‫مقــام معظــم رهبــری طــی ســخنانی در آییــن اختتامیــه‬
‫نهمیــن دوره مســابقات دارالقــران امــام علی(ع)که جمعه‬
‫نهــم بهمــن مــاه برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان چنــد حدیــث‬
‫دربــاره اهمیــت قرائــت قــرآن‪ ،‬گفــت‪ :‬در احادیــث‬
‫مختلــف از ائمــه(ع) بیــان شــده‪ :‬قــرآن را بخوانیــد و‬
‫آن را حفــظ کنیــد‪ .‬آن دلــی کــه قــرآن را حفــظ کنــد و‬
‫در خــود جــای دهــد‪ ،‬از عــذاب جهنــم در امــان اســت و‬
‫یــا در حدیثــی دیگــر آمــده‪ ،‬کســی کــه قــرآن را حفــظ‬
‫کنــد‪ ،‬خــدا او را بــه بهشــت وارد میکنــد و میتوانــد‬
‫‪ 10‬نفــر از خاندانــش را کــه واجــب اســت بــه جهنــم‬
‫برونــد‪ ،‬شــفاعت کنــد‪ .‬پــس شــما عزیــزان ســعی کنیــد‬
‫همــه کام و ســخنانتان ذکــر قــرآن و آیــات الهــی‬
‫باشــد‪ .‬وی افــزود‪ :‬قــرآن دربــاره قرائــت قــرآن دســتور‬
‫آن»‪ .‬خــود‬
‫ـر ِ‬
‫ـر ِمـ َ‬
‫ـن الْ ُقـ ْ‬
‫خاصــی دارد « َفا ْقـ َ‬
‫ـرؤُوا َمــا ت ََی َّسـ َ‬
‫خوانــدن قــرآن همــراه بــا توفیقــات و برکاتــی بــرای‬
‫انســان در زندگــی اســت‪.‬‬
‫آیــتاه رســولی محاتــی بــا انتقــاد از قرائــت کــم‬
‫قــرآن در مجالــس ترحیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬برخــی از افــرادی که‬
‫در مجالــس فاتحــه شــرکت میکننــد‪ ،‬چنــدان مذهبــی‬
‫نیســتند و بــه خاطــر صاحــب عــزا و دوســتی و فامیلــی‬
‫در ایــن مراســم حاضــر میشــوند‪ .‬پــس مجالــس فاتحه‬
‫فرصــت بســیار خوبــی اســت کــه بتــوان آیــات الهــی را‬
‫بــه اینگونــه افــراد معرفــی کــرد‪ ،‬امــا متأســفانه در ایــن‬
‫مجالــس تــاوت قــرآن بهصــورت کامــ ً‬
‫ا تشــریفاتی‬
‫و کوتــاه اســت و بیشتــر وقــت جلســه را شــعرخوانی‬
‫مداحــان پــر میکنــد‪.‬‬
‫آیــتاه رســولی محاتــی بیــان روایــات و مقاتــل‬
‫نامعتبــر در مراســم ترحیــم را یــک آفــت دانســت و‬
‫گفــت‪ :‬در مراســم فاتحــه نــه تنهــا قــرآن کــم خوانــده‬
‫میشــود‪ ،‬بلکــه مداحــان بــه ســراغ اشــعاری میرونــد‬
‫کــه روایــات آن مــدرک محکمــی نــدارد و حتــی برخــی‬
‫از ایــن روایــات کــذب اســت‪ .‬متأســفانه این کارهــا روی‬
‫افــرادی کــه چنــدان مطالعــه و تحقیــق در کارهــای‬
‫مذهبــی ندارنــد‪ ،‬اثــر خوبــی نمیگــذارد‪.‬‬
‫وی بــا اشــاره بــه توصیــه امــام علــی(ع) بــه قرائــت‬
‫قــرآن بهجــای شــعرخوانی گفــت‪ :‬در هنــگام عزیمــت‬
‫امیرالمومنیــن(ع) بــه جنــگ صفیــن و ورود بــه شــهر‬
‫مدائــن‪ ،‬شــخصی بــا مشــاهده آثــار باســتانی آن‬
‫ســرزمین شــعری دربــاره بیوفایــی دنیــا خوانــد‪ ،‬امــام‬
‫علــی(ع) خطــاب بــه وی گفــت‪ :‬بهجــای خوانــدن ایــن‬
‫اشــعار‪ ،‬آیــات قــرآن را بــرای مــردم بخــوان و خــود امــام‬
‫شــروع بــه خوانــدن آیــات ‪ 25‬تــا ‪ 29‬ســوره «دخــان»‬
‫کــه دربــاره همیــن موضــوع اســت‪ ،‬کــرد و بــه ایــن فرد‬
‫گفــت‪ :‬اگــر میخواهــی در مــورد بیوفایــی دنیــا بــرای‬
‫مــردم صحبــت کنــی‪ ،‬ایــن آیــات را بخــوان‪.‬‬
‫آیــتاه رســولی محاتــی بــا درخواســت از قاریــان‬
‫قــرآن مبنــی بــر تــاوت مســتمر آیــات الهــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬
‫خــود مــن وصیــت کــردهام در مراســم ختمــم‪ ،‬جــز آیات‬
‫قــرآن هیــچ چیــزی خوانــده نشــود‪ .‬از شــما عزیــزان هم‬
‫درخواســت میکنــم از هــر فرصتــی بــرای شناســاندن‬
‫و معرفــی آیــات الهــی بــه مــردم‪ ،‬اســتفاده کنیــد‪ ،‬زیــرا‬
‫امــام علــی(ع) از پیامبــر مکــرم(ص) اســام روایــت‬
‫میکنــد کــه بهتریــن اعمــال در پیشــگاه خداونــد‪،‬‬
‫قرائــت قــرآن اســت‪.‬‬
‫افتخاری بيان کرد‪ :‬راز ماندگاری‬
‫برنامه های قرآنی توجه مردمی است‬
‫رئیــس فراکســیون قــرآن و عتــرت مجلــس در اختتامیــه‬
‫نهمیــن دوره مســابقات سراســری دارالقــرآن امــام‬
‫علــی(ع) بــا اشــاره بــه ضــرورت تشــکیل نهضــت‬
‫خیریــن قرآنــی گفــت‪ :‬راز مانــدگاری برنامــه هــای‬
‫قرآنــی در جامعــه‪ ،‬توجــه مردمــی اســت همــان کــه‬
‫رهبــر معظــم انقــاب در سیاســتهای اباغــی برنامــه‬
‫ششــم بــر آن تأکیــد فرمودهانــد و قبــا نیــز بــر آن‬
‫تأکیــد کــرده بودنــد‪.‬‬
‫الــه افتخــاری‪ ،‬رئیــس فراکســیون قــرآن و عتــرت‬
‫مجلــس شــورای اســامی ضمــن تبریــک دهــه فجــر‪،‬‬
‫اظهــار کــرد‪ :‬ایــن دهــه تجلــی واقعــی و عملیاتــی آیات‬
‫قــرآن و بــاور و عمــل بــه ایــن کتــاب آســمانی اســت‪.‬‬
‫وی تصریــح کــرد‪ :‬اگــر قــرآن را خواندیــم و آیــات آن‬
‫را حفــظ کردیــم و تاوتهــای زیبــا داشــتیم بایــد بــه‬
‫دنبــال آن‪ ،‬عمــل بــه آیــات قرآنی داشــته و پیــش از آن‪،‬‬
‫بــاور بــه وعدههــای الهــی داشــته باشــیم‪.‬‬
‫افتخــاری اظهــار کــرد‪ :‬تمــام همــت مــا بایــد بکارگیری‬
‫آیــات الهــی در زندگــی شــخصی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬خانوادگــی‬
‫و اقتصــادی و سیاســی و یــا در فعالیتهــای ملــی و‬
‫بینالمللــی و ‪ ...‬باشــد‪ .‬اگــر زندگــی مــا رنــگ قرآنــی‬
‫گرفــت و شــاخص زندگــی مــا را قــرآن مشــخص کــرد‬
‫و اگــر چنیــن شــد کــه ســر چندراهیهــا بــه قــرآن‬
‫و ســیره اهلبیــت(ع) نــگاه کردیــم‪ ،‬آن هنــگام اســت‬
‫کــه میتوانیــم بــه راحتــی راه را پیــدا کنیــم‪.‬‬
‫افتخــاری بیــان کــرد‪ :‬جمــع عظیمــی از کل کشــور در‬
‫ایــن مســابقات جمــع شــدند بــدون ریالــی از بیتالمــال‬
‫ایــن مســابقات برپــا شــد و ایــن مهــم اســت کــه در‬
‫همــه امــور راز مانــدگاری آن توجــه مردمــی اســت‬
‫همــان کــه رهبــر معظــم انقــاب در سیاســتهای‬
‫اباغــی برنامــه ششــم بــر آن تأکیــد فرمودهانــد و قبــا‬
‫نیــز بــر آن تأکیــد کــرده بودنــد‪.‬‬
‫وی تصریــح کــرد‪ :‬قرآنیــان خودشــان را الگــوی جامعــه‬
‫بشــری اعــم از اخــاق‪ ،‬رفتــار‪ ،‬دقــت و مجاهــدت و‬
‫بصیــرت و ‪ ...‬بداننــد و اینکــه مجموعــه افــرادی‬
‫هســتند کــه مالشــان را وقــف قــرآن و دیــن میکننــد‬
‫امــا برخــی دیگــر کــه تمکــن مالــی ندارنــد جــان و‬
‫تخصــص قرآنیشــان را وقــف میکننــد‪.‬‬
‫افتخــاری اظهــار کــرد‪ :‬هــر جوانــی کــه بــه شــهر و‬
‫روســتایی مــیرود خــودش را وقــف قــرآن بداننــد کــه‬
‫ـن جا َهــدوا‬
‫هنگامــی کــه ایــن کار را کننــد قطعــا «الَّذیـ َ‬
‫ــرواْ َّ‬
‫ــم‬
‫اه َی ُ‬
‫ــبلَنا» و «إِن ت ُ‬
‫َنص ُ‬
‫نص ْر ُک ْ‬
‫فینــا لَ َن ْه ِد َی َّن ُه ْ‬
‫ــم ُس ُ‬
‫ــم» خواهنــد دیــد و تزلــزل نخواهنــد‬
‫َو ُی َث ّبِ ْ‬
‫ــت أَ ْق َدا َم ُک ْ‬
‫داشــت‪.‬‬
‫خیریــن قرآنــی‪،‬‬
‫وی عنــوان کــرد‪ :‬عــدهای بــه عنــوان ّ‬
‫خیریــن قــرآن را راهانــدازی کننــد هــر چــه‬
‫نهضــت ّ‬
‫کــه دارنــد و هــر امکاناتــی کــه دارنــد در خدمــت قــرآن‬
‫کریــم در آوردنــد کــه بهتریــن پشــتوانه و گنجینه اســت‪.‬‬
‫افتخــاری بــا اشــاره بــه توجــه مســئوان بــه قــرآن‪،‬‬
‫اظهــار کــرد‪ :‬در برنامــه پنجــم‪ ،‬راهبردهــای توســعه‬
‫فرهنــگ قرآنــی را مصــوب کردیــم تــا پایــان ســال دوم‪،‬‬
‫دولــت بایــد تهیــه و ابــاغ میکــرد‪ ،‬امــا هنــوز خبــری‬
‫از آن نیســت‪ .‬در برنامــه ششــم نیــز کــه بــه مجلــس‬
‫ارائــه شــد در آن خبــری از قــرآن نیســت همانطــور کــه‬
‫خبــری از دفــاع مقــدس نیــز نیســت‪.‬‬
‫قره شيخلو‪ :‬مسابقات دارالقرآن امام‬
‫علی(ع) نمادی از مشارکتهای مردمی‬
‫در حوزه قرآن است‬
‫رئیــس هیــأت داوران مســابقات سراســری قــرآن‬
‫دارالقــرآن امــام علــی(ع)‪ ،‬ایــن رقابتهــا را کــه توســط‬
‫یــک خیــر برگــزار میشــود‪ ،‬نمــادی از مشــارکتهای‬
‫مردمــی در فعالیتهــای قرآنــی برشــمرد‪.‬‬
‫مهــدی قرهشــیخلو‪ ،‬رئیــس هیئــت داوران ایــن دوره‬
‫از مســابقات ضمــن تبریــک ســیوهفتمین ســالگرد‬
‫پیــروزی انقــاب اســامی و تشــکر از تمامــی افــرادی‬
‫کــه در برپایــی ایــن مســابقات همــکاری داشــتهاند و‬
‫همچنیــن از هیئــت داوران‪ ،‬گفــت‪ :‬بهدلیــل کثــرت‬
‫شــرکتکنندگان‪ ،‬داوری در ‪ 9‬گــروه و بــا حضــور ‪40‬‬
‫نفــر از اســاتید و پیشکســوتان قرآنــی انجام شــده اســت‪.‬‬
‫وی ادامــه داد‪ :‬ایــن مســابقات‪ ،‬نمــادی از ظرفیــت‬
‫و مشــارکت مردمــی در حــوزه فعالیــت قرآنــی بــدون‬
‫اینکــه ریالــی از بودجههــای دولتــی مصــرف شــود‪،‬‬
‫اســت‪ .‬در ایــن مســابقه تمامــی هزینههــا توســط‬
‫خیــر و قرآنــی هزینــه میشــود کــه جــای‬
‫فــردی ّ‬
‫تقدیــر و تشــکر دارد‪ .‬رئیــس ســازمان دارالقــرآن اظهــار‬
‫کــرد‪ :‬چقــدر خــوب اســت کــه انســانهایی کــه‬
‫دارای تمکــن مالــی هســتند آن را در جهــت توســعه‬
‫فعالیتهــای قرآنــی اســتفاده کننــد‪.‬‬
‫وی بــا اشــاره بــه ضــرورت توســعه مســابقات قــرآن‬
‫در ســطح کشــور‪ ،‬عنــوان کــرد‪ :‬گاهــی برخــی از افــراد‬
‫اشــکال وارد میکننــد کــه برپایــی مســابقات قــرآن‬
‫چــه فایــدهای دارد؟ حــال آنکــه موجــب شناســایی‬
‫ظرفیتهــا و معرفــی آن بــه جامعــه اســامی میشــود‪.‬‬
‫قرهشــیخلو بــا اشــاره بــه ضــرورت و توجــه بــه توســعه‬
‫آموزشهــای عمومــی و تخصصــی در ســطح کشــور‪،‬‬
‫بیــان کــرد‪ :‬ایــن امــر تکمیلکننــده کار تبلیغــی‬
‫مســابقات اســت‪.‬‬
‫وی ادامــه داد‪ :‬در اســتانها نیــاز بــه توســعه آمــوزش‬
‫قــرآن داریــم و همچنیــن نیــاز بــه اعــزام اســاتید داریــم‬
‫کــه امیدواریــم دارالقــرآن امــام علــی(ع) در ایــن بخــش‬
‫هــم محکمتــر از گذشــته بــه فعالیتهایــش ادامــه‬
‫دهــد‪ .‬رئیــس هیئــت داوران ایــن دوره از مســابقات‬
‫اظهــار کــرد‪ :‬همانطــور کــه در پیــام آیــتاه العظمــی‬
‫نــوری همدانــی نیــز تأکیــد شــده بــود ضــرورت توجــه‬
‫بــه مفاهیــم و اصــول قرآنــی و توســعه آن در جامعــه و‬
‫دعــوت مــردم بــه اســتفاده از ایــن اصــول و نســخههای‬
‫قرآنــی در زندگــی آنهــا مهــم اســت بــه عبــارت دیگــر‬
‫همــان ســبک زندگــی قرآنــی ـ اســامی اســت‪.‬‬
‫نجفی قدسی‪ :‬اهتمام دارالقرآن‬
‫امام علی (ع) ‪ ،‬تحقق منویات مقام‬
‫معظم رهبری است‬
‫اهتمــام دارالقــرآن امــام علــی (ع)‪ ،‬تحقــق منویــات مقام‬
‫معظــم رهبــری مبنــی بــر توســعه برنامــه هــای قرآنــی‬
‫و تربیــت ‪ 10‬میلیــون حافــظ اســت‪.‬‬
‫مرتضــی نجفیقدســی‪ ،‬مســئول دارالقــرآن امــام‬
‫علــی(ع) ضمــن قرائــت پیــام آیــتاه العظمــی نــوری‬
‫همدانــی‪ ،‬بــه بیــان گزارشــی در خصــوص رونــد ایــن‬
‫دوره از مســابقات پرداخــت و گفــت‪ :‬دارالقــرآن امــام‬
‫علــی(ع) در مســیر تکاملــش توفیقــات روزافزونــی‬
‫داشــته اســت کــه از جملــه آن برپایــی ایــن دوره از‬
‫مســابقات بــوده اســت‪.‬‬
‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایــن دوره از مســابقات دو هــزار و‬
‫‪ 600‬نفــر ثبــت نــام داشــتهاند کــه از ایــن تعــداد ‪310‬‬
‫نفــر از حفــاظ کل‪ 55 ،‬حافــظ خردســال و ‪ 265‬حافــظ‬
‫در رشــته حفــظ ‪ 20‬جــزء‪ 450 ،‬حافــظ در رشــته حفــظ‬
‫‪ 10‬جــرء‪ 440 ،‬حافــظ در رشــته حفــظ پنــج جــزء‪250 ،‬‬
‫حافــظ در رشــته حفــظ دو جــزء و ‪ 260‬قــاری در رشــته‬
‫ترتیــل و ‪ 525‬قــاری در رشــته قرائــت ترتیــل ثبــت نــام‬
‫کردهانــد‪.‬‬
‫نجفیقدســی اظهــار کــرد‪ :‬اکثریــت ثبتنامکننــدگان‬
‫در ایــن دوره از مســابقات حضــور پیــدا کردهانــد و برخــی‬
‫نیــز بهدلیــل ســرما و یــا شــرایط جــوی نامناســب و یــا‬
‫اشــتغال بــه تحصیــل‪ ،‬امــکان حضــور پیــدا نکردنــد‪.‬‬
‫وی ادامــه داد‪ :‬دارالقــرآن امــام علــی(ع) تنهــا بــه‬
‫برگــزاری مســابقات قــرآن بســنده نکــرده اســت بلکــه‬
‫وظیفــه اصلــیاش را گســترش جلســات قــرآن و‬
‫آمــوزش قــرآن بــه جوانــان و نوجوانــان قــرار داده اســت‪.‬‬
‫وجــود ‪ 18500‬قرآنآمــوز در دارالقرآنهــای امــام‬
‫علــی(ع) در ســطح کشــور‬
‫مســئول دارالقــرآن امــام علــی(ع) اضافــه کــرد‪ :‬بــر ایــن‬
‫اســاس ایــن دارالقــرآن در ‪ 17‬اســتان‪ 22 ،‬شــهر و ‪37‬‬
‫شــعبه فعالیــت میکنــد کــه تاکنــون ‪ 18‬هــزار و ‪500‬‬
‫قرآنآمــوز در آن حضــور دارنــد‪.‬‬
‫وی بــا اشــاره بــه اینکــه مســابقات فــوق بــا همــکاری‬
‫اســاتید و داوران بینالمللــی و کشــوری و بــا حضــور‬
‫عاقهمندانــی از سراســر کشــور برگــزار شــده اســت‪،‬‬
‫اظهــار کــرد‪ :‬خــدا را شــاکریم کــه در مســیر اجــرای‬
‫منویــات مقــام معظــم رهبــری مبنــی بــر گســترش‬
‫فعالیتهــای قرآنــی و تربیــت ‪ 10‬میلیــون حافــظ قــرآن‬
‫و پــرورش حافظــان و قاریــان قــرآن فعــال هســتیم‪.‬‬
‫نجفیقدســی عنــوان کــرد‪ :‬گســترش جلســات حفــظ‬
‫قــرآن در سراســر کشــور در ایــن راستاســت و امیدواریــم‬
‫بــا ورود مــردم در ایــن صحنــه‪ ،‬ایــن جریــان قرآنــی‬
‫آن قــوت خودشــان را پیــدا کنــد و آن اهــداف قرآنــی‬
‫ایشــان محقــق شــود‪.‬‬
‫وی تصریــح کــرد‪ :‬بــا پشــتیبانی مؤســس دارالقــرآن‬
‫امــام علــی(ع) موجــب شــد ایــن مســابقات در ایــن‬
‫عرصــه وســیع و بــه صــورت بزرگتریــن مســابقات قرآن‬
‫غیردولتــی برگــزار شــود‪.‬‬
‫تاکيد موسس دارالقرآن امام علی‬
‫برضرورت شکلگيری نهضتی عظيم در‬
‫آموزش قرآن به عموم مردم‬
‫(ع)‬
‫مدیرعامــل دارالقــرآن امــام علــی(ع) از ضــرورت‬
‫شــکلگیری نهضتــی عظیــم بــرای آمــوزش قــرآن بــه‬
‫عمــوم مــردم خبــر داد‪.‬‬
‫حــاج محمــد انصــاری مؤســس و مدیرعامــل دارالقــران‬
‫امــام علــی(ع) طــی ســخنانی جمعــه ‪ 9‬نهــم بهمــن‪ ،‬در‬
‫آییــن اختتامیــه نهمیــن دوره مســابقات ایــن دارالقــرآن‬
‫بــا اشــاره بــه اهدافــش بــرای ســرمایهگذاری در زمینــه‬
‫قــرآن‪ ،‬گفــت‪ :‬هــدف مــن از ورود بــه ایــن عرصــه‬
‫ایــن بــود کــه شــما جوانــان بیشــتر بــه میــدان بیاییــد‬
‫و آموختههــای خــود از قــرآن را بــه عمــوم مــردم‪،‬‬
‫بیاموزیــد‪ ،‬زیــرا در اینصــورت فرهنــگ قــرآن در‬
‫جامعــه بســط و گســترش پیــدا میکنــد‪.‬‬
‫وی بــا اشــاره بــه توصیههــای خداونــد بــر خوانــدن‬
‫قــرآن‪ ،‬گفــت‪ :‬خداونــد متعــال در آیــات متعــددی انســان‬
‫را بــه قرائــت قــرآن امــر کــرده و شــما اهالــی قــرآن‬
‫بهعنــوان پرچمــداران اصلــی جامعــه بایــد مــردم را بــه‬
‫ســمت قــرآن هدایــت کنیــد‪.‬‬
‫انصــاری از ضــرورت شــکلگیری نهضتــی عظیــم در‬
‫آمــوزش قــرآن خبــر داد و گفــت‪ :‬بایــد بــا همــت شــما‬
‫فعــاان قرآنــی‪ ،‬نهضتــی عظیــم در آمــوزش قــرآن برپــا‬
‫شــود و همــه بــا هــم تــاش کنیــم تــا عمــوم جامعــه‬
‫بــا آیــات الهــی مأنــوس و دســتورات آن را در زندگــی‬
‫بــه کار گیرنــد‪ .‬همچنیــن دارالقــرآن امــام علــی(ع)‬
‫همهجانبــه در خدمــت نهادهــای قرآنــی بــرای ایــن‬
‫امــر اســت‪ .‬بنیانگــذار دارالقــرآن امــام علــی(ع) از تــاش‬
‫ایــن دارالقــرآن بــرای گســترش آمــوزش کام وحــی‬
‫خبــر داد و گفــت‪ :‬حــدود ‪ 18‬هــزار و ‪ 500‬قرآنآمــوز از‬
‫سراســر کشــور تحــت پوشــش ایــن دارالقــرآن هســتند‪.‬‬
‫ایــن اتفــاق خوبــی اســت‪ ،‬امــا بایــد فعالیــت مــا بیــش از‬
‫ایــن باشــد و امیــدوارم در آینــده بتوانیــم بــا کمــک شــما‬
‫عزیــزان در ایــن راه موفــق و جامعــه مــا بــه جایگاهــی‬
‫کــه در شــأن جمهــوری اســامی ایــران اســت‪ ،‬برســد‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثان��ی ‪|1437‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫ايرانشهر ‪88498471‬‬
‫یادداشت‬
‫صنایع غيراستاندارد دومين عامل آلودگي و آایندگی کانشهرها بعد از منابع متحرك موتوري است‬
‫درآمد پایدار در گرو همکاری‬
‫مقاومت صنايع آاينده براي خروج از پايتخت‬
‫شهر و اس��تان تهران با توجه به‬
‫شهر من‬
‫عوامل محيط��ي از نظر كميت و‬
‫بیژن یانچشمه‬
‫كيفي��ت مناب��ع آاين��ده ج��زو‬
‫كانش��هرهاي آلوده جهان محسوب ش��ده و حتي در برخي‬
‫رتبهبنديها تهران جزو ‪ ۱0‬كانشهر آلوده جهان به حساب‬
‫آمده است‪ .‬همچنين در حال حاضر حجم زيادي از صنايع در‬
‫غرب شهر تهران واقع شدهاند‪ .‬از آنجا كه وزش باد غالباً از سمت‬
‫غرب به شرق اس��ت آلودگي هوا را به سمت ش��هر ميآورد‪.‬‬
‫متأسفانه تعداد روزهاي سالم در طول سال در حد انگشتان يك‬
‫دست هم نيست‪ ،‬موضوع آلودگيهوا و صنايع آاينده از جمله‬
‫مسائلي است كه تنها به شهرداري تهران مربوط نميشود‪ ،‬نگاه‬
‫فصلي و س��ليقهاي به مش��كل آلودگي هوا تاكنون نتوانسته‬
‫مشكل آلودگي هوا را برطرف سازد و اين معضل تا آنجا گسترش‬
‫يافته كه در حال حاضر نه تنها كانشهرها بلكه شهرهاي بزرگ‪،‬‬
‫خود در آلودگي توليد شده توسط عوامل و منابع آلودهكننده‬
‫محو شدهاند‪ .‬در حقيقت ميتوان گفت با وجود برنامه جامع‬
‫كاهش آلودگي هوا تاكنون اقدام عاجلي براي كاهش آلودگي‬
‫هوا از س��وي دستگاههاي متولي و مس��ئول صورت نگرفته و‬
‫اقدامات اجرايي مسكني بيش نبوده است‪ .‬بر اين اساس به گفته‬
‫كارشناسان‪ ،‬خروج صنايع آاينده از شهر و حاشيه شهري و‬
‫استانداردسازي صنايع ميتواند نقش مهمي در كاهش آلودگي‬
‫و آايندگي زيست ش��هري بههمراه داشته باشد ولي با وجود‬
‫قانون‪ ،‬صنايع آاينده همچنان در مقاب��ل خروج از محدوده‬
‫شهري مقاومت ميكنند و كسي هم پاسخگوي اين كمكاري و‬
‫تبعات آن نيست‪.‬‬
‫فعاليت ‪ 30‬هزار واحد صنعتي در استان تهران‬
‫آلودگي هوا يكي از معضلهاي كانش��هرها و بهويژه اس��تان‬
‫تهران است كه به غير از صنايع آاينده دايل ديگري همچون‬
‫بارگذاري و افزايش جمعيت را شامل ميشود كه در اين زمينه‬
‫مدير كل محيط زيست اس��تان تهران ميگويد «متأسفانه با‬
‫رفع تحريمها نخستين مكاني كه سرمايهگذاران به ذهنشان‬
‫ميرسد تهران اس��ت و بر ايجاد صنايع تأكيد ميشود اما بايد‬
‫اين مهم مورد توجه قرار گيرد كه صنايع ضمن تقسيمبندي بر‬
‫اساس ميزان آايندگي از استان تهران خارج شوند ودر شهر‬
‫تهران نيز انتقال صنايع آاينده به خارج از استان مدنظر قرار‬
‫گرفته است كه طي اين دو سال نيز بالغ بر ‪ 20‬واحد صنعتي‬
‫به خارج از استان منتقل شده و هنوز نيز بايد تعدادي از صنايع‬
‫آاينده بعد از شناسايي از استان خارج شوند‪».‬‬
‫حيدرزاده ميافزايد‪« :‬وزارت صنايع عاقهمند نيست صنايع از‬
‫تهران خروج پيدا كند با اين حال در خصوص صنايع آاينده‬
‫دو سياست مدنظر ما قرار گرفته كه يكي خروج صنايع آاينده‬
‫از اس��تان تهران اس��ت و ديگري وارد كردن صنايع خارج از‬
‫شهركهاي صنعتي به داخل شهركهاي صنعتي است كه در‬
‫اين مورد حمايت تشويقي را مدنظر قرار داديم‪».‬‬
‫مدير كل محيط زيست استان تهران ميگويد‪« :‬در مجموع‬
‫‪ 30‬هزار واحد صنعتي در استان تهران وجود دارد كه تعداد‬
‫قابل توجهي از آنها فرس��وده است و عمر اين صنايع در حال‬
‫حاضر به بيش از چند دهه ميرسد و يك سوم صنايع كشور‬
‫در استان تهران وجود دارد و ما طرحي را مهيا كرديم تا صنايع‬
‫موجود به سه دستهبندي قرمز‪ ،‬زرد و سبز تقسيمبندي شود‬
‫و صنايع قرمز كه همان آاينده محس��وب ميش��ود بايد از‬
‫اس��تان خروج پيدا كنند و صنايع زرد نيز به اصاح بپردازند‬
‫و صنايع س��بز نيز به فعاليت خود ادامه دهن��د‪ ».‬وي با بيان‬
‫اينكه در حال حاضر دستكم ‪ ۱00‬واحد صنعتي در اولويت‬
‫خروج از استان تهران هستند‪ ،‬ميافزايد‪« :‬صنايعي همچون‬
‫روغنكشي و سيمان جزو اولويتها محسوب ميشود و براي‬
‫خروج عامل صناي��ع آاينده و بهبود وضعيت س��اير صنايع‬
‫برنامه ميان مدت پنج س��اله و درازمدت ‪ ۱0‬ساله را مدنظر‬
‫قرار داديم‪».‬‬
‫مدير كل محيط زيست استان تهران با اشاره به اينكه وزارت‬
‫صنعت‪ ،‬مع��دن و تجارت بايد ب��ه اولويت خ��روج صنايع از‬
‫تهران اهتمام داش��ته باش��د ميافزايد‪« :‬مهمترين اولويت‬
‫وزارت صنعت بحث اش��تغال بوده اس��ت و در جهت خروج‬
‫صنايع نيز تعامل شده تا به آنها كمكهاي ازم صورت گيرد‪.‬‬
‫متأسفانه بيچارگي ما اين است كه آمايش سرزميني نداريم و‬
‫قابليتهاي استاني را به طور كامل نميدانيم؛ به عنوان نمونه‬
‫استان اصفهان بايد از لحاظ گردشگري مورد توجه قرار گيرد‬
‫يا استان مركزي به استاني صنعتي تبديل شد و تمامي اين‬
‫برنامهريزيها نشأت گرفته از آمايش سرزميني است كه بايد‬
‫به آن توجه شود‪».‬‬
‫مديركل محيط زيست استان تهران تأكيد ميكند ظرفيت‬
‫تحمل صنايع در اس��تان تهران به پايان رسيده و اميدواريم‬
‫همه به اين موضوع توجه كنند كه ظرفيتهاي تهران به چه‬
‫منظور است و اميدواريم سياستهاي دولت به اين سمت برود‬
‫كه استانهاي داراي ظرفيت را تشكيل دهد؛ به عنوان نمونه‬
‫برخي استانها داراي دش��ت و فضاي بارگذاري هستند كه‬
‫ميتوانند فعاليتهاي مختلف را در خود جاي دهند‪.‬‬
‫بر اين اساس بهدليل نبود مديريت يكپارچه شهري تاكنون‬
‫فقط بخشي از صنايع كوچك آاينده به بيرون از شهر انتقال‬
‫داده شده است و اقدام خاصي براي خروج صنايع آلودهكننده‬
‫و آاينده به بيرون از محدوده مجاز از ش��هر صورت نگرفته‬
‫است‪ .‬در اين زمينه رئيس كميته محيط زيست شوراي شهر‬
‫تهران ميگويد‪« :‬صنايع آاينده تاثير خاص خود را بر آلودگي‬
‫هوا و مسائل زيست محيطي دارند‪ .‬حدود ‪ 5‬هزار كارخانه و‬
‫واحد صنعتي در شهر تهران و حريم پايتخت مشغول فعاليت‬
‫هستند كه شوراي شهر خواستار توقف فعاليت و خروج اين‬
‫صنايع از شهر تهران است‪ .‬محمد حقاني افزود‪« :‬صنايع در‬
‫حريم و داخل شهر نبايد فعاليت داشته باشند اما در عين حال‬
‫صنايع آاينده ملزم هستند اس��تانداردها را رعايت كنند اما‬
‫متأسفانه برخي واحدهاي صنعتي استانداردهاي رفع آلودگي‬
‫هوا را رعايت نميكنند و موجب تشديد آلودگي هوا ميشوند‪.‬‬
‫در رابطه با خروج صنايع آاينده ه��م مصوبه دولت را داريم‬
‫و هم مجلس و شوراي ش��هر نيز به طور جدي نسبت به اين‬
‫موضوع تأكيد دارد و در س��ال جاري نيز يكي از اولويتهاي‬
‫كميته محيط زيست شورا همين مسئله خروج صنايع آاينده‬
‫از پايتخت است‪».‬‬
‫فعاليت هزاران واحد صنعتي غيرمجاز در اس�تان‬
‫تهران‬
‫رئيس سازمان حفاظت محيط زيست ميگويد‪« :‬هزاران واحد‬
‫صنعتي غيرمجاز و بدون پروانه تحت عنوان واحدهاي صنعتي‬
‫وجود دارد و مشكات زيادي در آلودگي هوا و آلودگي آب ايجاد‬
‫ميكنند كه بايد ساماندهي شوند و اين واحدهاي صنعتي در‬
‫دوراني به وجود آمده و مستقر ش��دند كه مشكات زيادي را‬
‫ايجاد كرده و به ساماندهي كان نياز دارند‪ ،‬كه براي اين مهم‬
‫سخن آخر‬
‫وعده خ�روج صنای�ع آاین�ده از پایتخت در‬
‫انتظار اجرا‬
‫اوايل هفته گذشته معاون اول رئيسجمهور در جلسهاي‬
‫در خصوص آايندگي شهرهاي بزرگ‪ ،‬بر لزوم ساماندهي‬
‫واحدهاي صنعتي آاينده در كانش��هرها تأكيد كرد و‬
‫گفت‪ :‬براي ساماندهي واحدهاي صنعتي آاينده نيازمند‬
‫برنامهريزي دقيقي هس��تيم و بايد تمهيداتي انديشيده‬
‫شود تا واحدهاي آاينده به خارج از شهرها انتقال يابند‪.‬‬
‫اسحاق جهانگيري با اش��اره به حساسيت افكار عمومي‬
‫نسبت به آلودگي هوا گفت‪ :‬آايندگي هواي كانشهرها و‬
‫به خصوص تهران از اهميت ويژهاي برخوردار است و دولت‬
‫وظيفه خود ميداند كه اين معضل را ساماندهي كند‪.‬‬
‫وي با بي��ان اينكه ب��راي جلوگي��ري از آلودگ��ي هوا و‬
‫ساماندهي واحدهاي صنعتي آاينده مصوباتي نيز وجود‬
‫دارد‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬برخي دستگاههاي مرتبط از جمله‬
‫ش��هرداري تهران‪ ،‬تاكنون اقدامات و مطالعات خوبي در‬
‫اين زمينه انج��ام دادهاند و ام��روز موضوعات پراهميت‬
‫كه بايد تمركز بيش��تري بر آن معطوف كنيم‪ ،‬مشخص‬
‫شده است‪.‬‬
‫جهانگيري همچنين نيروگاههاي كشور را يكي از منابع‬
‫آاينده دانست و گفت‪ :‬بايد تاش كنيم همه نيروگاهها‬
‫به خصوص نيروگاههاي كانشهرها استانداردهاي ازم را‬
‫رعايت و به جاي استفاده از سوخت مايع از گاز استفاده‬
‫كنند‪ .‬همچنين شهردار تهران نيز در اين جلسه مشكل‬
‫اصلي آلودگي كانشهرها را عدم شناخت دقيق منابع و‬
‫منشأ آلودگي هوا دانست و گفت‪ :‬شهرداري تهران در چند‬
‫س��ال اخير مطالعات دقيقي براي شناسايي منابع اصلي‬
‫آلودگي هوا انجام داده اس��ت كه اين اطاعات ميتواند‬
‫كمك شاياني براي برنامهريزي در جهت رفع آايندگي‬
‫تهران باشد‪.‬‬
‫دولت‪ ،‬مدیریت شهری و شهروندان‬
‫نيز برنامهريزيهايي در حال انجام است‪».‬‬
‫معصومه ابتكار معتقد است هر كسي كه تنفس ميكند و با آب‬
‫و خاك در ارتباط است نسبت به حفظ محيط زيست مسئوليت‬
‫دارد و مردم در كنار مس��ئوان بايد نقش حفاظت از محيط‬
‫زيست را به درستي ايفا كنند‪.‬‬
‫فرسایش سازههاي شهري‬
‫بسياري از كارشناسان نس��بت به تأثيرات منفي آايندههاي‬
‫محيطي ناشي از وجود صنايع آاينده بر روي محيط زيست‬
‫شهري و بناهاي ش��هري‪ ،‬روند خروج اين صنايع به خارج از‬
‫ش��هرهاي بزرگ از جمله تهران‪ ،‬همچنان با كن��دي و ابهام‬
‫روبهرو است‪.‬‬
‫اين روند زماني ابعاد نگرانكنندهتري پيدا ميكند كه بدانيم با‬
‫توجه به باا بودن ميزان آايندههاي هوا و فعاليتهاي گسترده‬
‫و مداوم كارگاهها و كارخانههاي صنعتي واقع در غرب تهران در‬
‫معرض فرسايش قرار گرفتهاند‪.‬‬
‫ضرورت توجه به پيوست زيستمحيطي براي فعاليت صنايع‬
‫در كنار برنامهريزي براي خروج صنايع آاينده بايد به اين نكته‬
‫توجه كرد كه استانداردسازي به كاهش آلودگي و آايندگي‬
‫كمك ش��اياني كند‪ .‬در اي��ن زمينه نايب رئيس فراكس��يون‬
‫مديريت شهري و روستايي مجلس خروج صنايع از كانشهرها‬
‫با هدف كاهش آلودگي هوا را اقدامي غيرقابل قبول ميداند و‬
‫ميگويد‪« :‬سازمان محيط زيست بايد به سمت استانداردسازي‬
‫صنايع حركت كند زيرا در تمامي كش��ورهاي دنيا صنايع در‬
‫داخل كانش��هرها فعاليت كرده و هيچ مشكلي هم به لحاظ‬
‫آلودگي هوا وجود ندارد‪».‬‬
‫كمال عليپور خنكداري افزود‪ :‬اگر در شهري قرار است كارخانه‬
‫نساجي و رنگآميزي احداث شود‪ ،‬دولت بايد شرايطي را فراهم‬
‫كند كه صاحبان حرف و وزارت صنايع فيلتر فعاليتهاي خود‬
‫را مطابق شرايط روز دنيا تنظيم كنند‪.‬‬
‫وي با تأكيد بر اينكه پيش��نهاد خروج صنايع آاينده از سطح‬
‫ش��هر مانند جلوگيري از تردد خودروها در سطح شهر است‪،‬‬
‫تصريح ميكند‪« :‬دنيا درحال حاضر به سمت توليد بنزين يورو‬
‫‪ 5‬حركت ميكند بنابراين در كشور ما نيز بايد قبل از هر اقدامي‬
‫بنزين استاندارد روز دنيا توليد شود‪ ،‬همچنين سازمان محيط‬
‫زيست و كارشناس��ان حرفهاي بايد به سمت استانداردسازي‬
‫صنايع حركت كنند وبه طور حتم بايد ش��رايط‪ ،‬اساسنامه و‬
‫پروتكلي در سازمان محيط زيست و شوراي عالي محيط زيست‬
‫تدوين شود كه به فيلترينگ صنايع بيشتر توجه شود نه اينكه‬
‫بيدليل صنايع را از سطح شهر خارج كرد؛ البته مجلس شوراي‬
‫اس��امي نيز مصوب كرد كه هر پروژهاي بايد داراي پيوست‬
‫زيست محيطي باشد اما متأس��فانه به اين موضوع نيز درحال‬
‫حاضر هيچ توجهي نميشود‪ ».‬عليپور خنكداري معتقد است‬
‫در اكثر كشورهاي پيشرفته و صنعتي دنيا صنايع دركنار مردم‬
‫و در داخل ش��هرها فعاليت ميكنند و اتخاذ برخي رويكردها‬
‫درخصوص خروج صنايع حركت به سمت فلج كردن صنايع‬
‫است‪ ،‬اين در حالي است كه بايد توجه به منشأ آلودگي در سطح‬
‫شهر مورد توجه قرار گيرد‪.‬‬
‫خروج صنایع آاینده در پروسه ‪ 15‬ساله از پایتخت‬
‫خروج صنايع آاينده از شهرها كمتر از آن چيزي است كه‬
‫در قانون مشخص ش��ده بود و همچنان صنايع آلودهكننده‬
‫و آاين��ده كننده در كن��ار آلودگي مناب��ع متحرك جان و‬
‫سامت ش��هروندان را در معرض تهديد قرار داده است‪ .‬در‬
‫اين زمينه رئيس فراكس��يون محيط زيست و توسعه پايدار‬
‫مجلس با بيان اينكه وزارت صنعت موظف به خروج صنايع‬
‫آاينده از محدوده شهرها اس��ت‪ ،‬ميگويد‪ :‬وزارت صنعت‪،‬‬
‫معدن و تجارت بيش از سازمان حفاظت محيط زيست بايد‬
‫براي خارج كردن صنايع آاينده به بيرون از شهرها اهتمام‬
‫ورزد‪ ».‬محمدرضا تاب��ش نماينده م��ردم اردكان در مجلس‬
‫ش��وراي اس��امي‪ ،‬ميافزايد‪ :‬درحقيقت اگر وزارت صنعت‪،‬‬
‫معدن و تجارت در اين زمينه كمك نكند‪ ،‬انتقال صنايع آاينده‬
‫به قيمت تعطيلي آنها نبايد انجام گيرد‪ ،‬درواقع بايد تسهيات و‬
‫امكانات در اختيار صنايع قرار گيرند تا زمينه ادامه فعاليت آنها‬
‫در مكان مشخص ديگري فراهم شود‪.‬‬
‫وي با يادآوري اينكه سازمان حفاظت محيط زيست موظف به‬
‫اخذ جريمه از صنايع آاينده است‪ ،‬تأكيد ميكند‪« :‬سازمان‬
‫حفاظت محيط زيست بايد پايش آناين براي سنجش ميزان‬
‫آلودگي صنايع داشته باشد تا بتواند از صنايع آاينده توسط‬
‫مرجع مربوطه جريمه اخذ كند‪».‬‬
‫تابش ضمن اشاره به اينكه صنايع آاينده آنگونه كه مقرر بوده‬
‫از شهرها خارج نشدهاند‪ ،‬ميگويد‪« :‬خروج صنايع آاينده كار‬
‫سختي اس��ت‪ ،‬در واقع تأمين منابع‪ ،‬آب‪ ،‬گاز‪ ،‬زمين و سرمايه‬
‫مورد نياز بايد فراهم شود به گونهاي كه كارگران صنايع بيكار‬
‫نشده يا توليدات صنعت متوقف نش��ود‪ .‬براين اساس صنايع‬
‫آاينده بايد در فرآيندي پنج تا ‪ ۱0‬ساله با مهيا كردن شرايط‪،‬‬
‫به خارج از شهرها منتقل شوند‪».‬‬
‫بيژن سوراني‬
‫براساس آخرين آمار اعام ش��ده حدود ‪ 58‬ميليون نفر از جمعيت ‪ 78‬ميليوني‬
‫كشور در شهرها زندگي ميكنند و روز به روز هم بر سرعت شهرنشيني افزوده‬
‫ميشود‪ .‬در اين ميان شهرهاي بزرگ و كانشهرها بيشتر جمعيت شهرنشين‬
‫را در خود جاي دادهاند‪ .‬همواره در كانش��هرها افزايش جمعيت با گس��ترش‬
‫جغرافياي شهر همراه بوده است‪ .‬حضور ميليوني جمعيت در شهرها از يك طرف‬
‫و سرازير شدن جمعيت شناور از شهرهاي اقماري و ديگر شهرها سبب شده است‬
‫تا شهرها با انبوه جمعيت و بافت متراكم روبهرو شوند‪ .‬در حقيقت ارائه خدمات‬
‫به شهروندان كانشهرها با توجه به افزايش انتظارات آنان در همه حوزهها سبب‬
‫شده است تا مسئوان شهري به توسعه شهر با فروش تراكم روي بياورند‪ .‬فروش‬
‫تراكم در همه بخشهاي مسكوني‪ ،‬تجاري و اداري سبب شده است تا بر تراكم‬
‫بافت شهري افزوده شود‪.‬‬
‫به واقع در دورههاي گذشته نگهداشت شهر بر فروش تراكم استوار بوده است تا‬
‫آنجايي كه پيش از ‪ 70‬درصد درآمد به صورت پايدار موقت از اين راه تأمين شده و‬
‫ميشود ولي گسترش شهر در طول و عرض جغرافيايي و حتي عمودي نيز داراي‬
‫محدوديتهاي بسياري است كه در حال حاضر اين موضوع يعني فروش تراكم‬
‫كه زماني راهگشاي مسائل و مشكات شهر بود حاا خود به اصليترين مشكل‬
‫كانشهرها تبديل شده است‪.‬‬
‫هرگونه ايجاد فضاي ساخت و ساز جديد چندين برابر فضا و امكانات براي ارائه‬
‫خدمات شهري به ش��هروندان را نياز دارد‪ .‬به دليل كمبود فضا و اراضي شهري‬
‫عم ً‬
‫ا ديگر فروش تراكم نيازهاي ش��هري را نميتواند تأمين كند‪ .‬براين اساس‬
‫گام برداشتن در مسير تعريف درآمدهاي پايدار در كنار ساير درآمدها به عنوان‬
‫اصليترين و اولويتدارترين راهكار در همه ش��هرهاي دنيا مدنظر قرار گرفته‬
‫است‪ .‬معمواً درآمد پايدار از دو طريق در شهرهاي بزرگ تأمين ميشود؛ يكي‬
‫از درون شهر و اجزاي آن يعني عوارض و مالياتي كه شهروندان به واسطه حضور‬
‫و فعاليتهاي مختلف در شهرها ميپردازند كه در اين زمينه همواره مسئوان‬
‫شهري اعام كردهاند ميزان عوارض و مالياتي كه شهروندان براي فعاليتهاي‬
‫ش��هري ميپردازند و در قبال آن خدمات دريافت ميكنند بس��يار كم است و‬
‫قيمت تمام شده خدمات بسيار بااتر از سهم شهروندان است كه ازم است در‬
‫اين زمينه ميزان سهم ش��هروندان در پرداخت عوارض شهري به سمت واقعي‬
‫شدن سوق داده شود‪.‬‬
‫در اين خصوص شهروندان هم انتظار دارند در قبال پرداخت انواع عوارض خدمات‬
‫مطلوبتر و مناسبتري را دريافت كنند و از مشكات آنان در بخشهاي مختلف‬
‫شهري كاسته ش��ود و نوع دوم از كس��ب درآمد پايدار مربوط به سهم دولت و‬
‫دستگاههاي شهري و دولتي است كه از فضاها و خدمات شهري بيشترين استفاده‬
‫را ميكنند‪ .‬حضور اين دستگاهها نيز با ارائه خدمات و درآمدهاي باا همراه است‬
‫كه براين اساس ازم است تدابيري در نظر گرفته شود تا اينگونه دستگاهها سهم‬
‫خود را از حضور در شهر و فعاليتهاي شهري بپردازند‪.‬‬
‫سهم دولت نيز در بحث منابع درآمد پايدار شهري به ماليات ارزش افزوده‪ ،‬جرايم‬
‫راهنمايي و رانندگي و ساير مسائل كان ختم ميشودكه دولت در ارائه آن همواره‬
‫كوتاهي كرده و يا با پرداخت نكردن سهم كامل خود مسئوان شهري را در ارائه‬
‫خدمات به شهروندان به دردسر انداخته است كه ضروري است براساس قوانين‬
‫پرداخت در اين زمينه شفافسازي و بهروزرساني شود‪.‬‬
‫از سوي ديگر دولت نيز عهدهدار وظايف احداث و توسعه مسائل زيربنايي شهري‬
‫است‪ .‬براين اساس توسعه شبكه خطوط حمل و نقل شهري از جمله وظايف دولت‬
‫است كه بايد در پرداخت سهم خود پيشگام باشد تا بتواند با توسعه زيرساختهاي‬
‫شهري جلوي هرگونه خسارت را در اين زمينه بگيرد كه به طور مشخص ميشود‬
‫به كاهش آلودگي هوا‪ ،‬حفظ محيط زيست ش��هري و كاستن از تبعات مصرف‬
‫بيرويه سوخت به واسطه تكميل نشدن شبكه حمل و نقل عمومي اشاره كرد‪.‬‬
‫گام برداشتن در مسير تأمين منابع درآمد پايدار در شهري مانند تهران با توجه‬
‫به جايگاه ويژه منحصر به فرد آن بسيار پيچيده است‪ .‬رشد منابع درآمد پايدار‬
‫نيازمند همراهي مثلث دولت‪ ،‬مديريت ش��هري و شهروندان است و اگر در اين‬
‫زمينه هر يك از اضاع اين مثلث كمكاري و ناكارآمدي از خود بروز دهند درآمد‬
‫پايدار در ايستگاه توقعات متوقف خواهد ماند‪.‬‬
‫در حال حاضر كاهش صدور پروانه ساخت و ساز در پايتخت به عنوان يك فرصت‬
‫و چالش مطرح اس��ت‪ .‬چالش از آن جهت كه فروش ش��هر و تراكم بر مسائل و‬
‫مشكات ش��هري خواهد افزود و مس��ائل و معضات موجود را مضاعف خواهد‬
‫كرد اما كاهش فروش تراكم يك فرصت پيش روي مديران و مسئوان مديريت‬
‫شهري و حتي دولتمردان است تا براي كسب منابع درآمد پايدار شهري به صورت‬
‫جدي گامهاي استوار بردارند‪.‬‬
‫در حقيقت فرصت پيش آمده ميتواند با اتكا به اقتصاد مقاومتي مسير را براي‬
‫كسب درآمدهاي پايدار هموار سازد‪ .‬هرچند گام برداشتن در اين مسير بسيار‬
‫سخت اس��ت ولي در حال حاضر چارهاي جز حركت در اين مسير باقي نمانده‬
‫است بنابراين ازم و ضروري است تا در برنامهريزي و افق چشماندازهاي طرح و‬
‫پروژههاي شهري اين موضوع به صورت جديتر مدنظر قرار گيرد‪.‬‬
‫حركت به سوی مديريت يكپارچه شهري با واگذاري وظايف دستگاههاي شهري‬
‫به مديريت واحد شهري ميتواند ش��روع خوبي براي برنامهريزي براي جبران‬
‫كاستي و ارتقاي زندگي شهري باشد‪ .‬استفاده از س��رمايهگذاري خارجي‪ ،‬گام‬
‫برداشتن در جهت توس��عه گردشگري و توريسم ش��هري‪ ،‬ظرفيتسازي براي‬
‫كسب درآمدهاي پايدار از فضاهاي موجود شهري ميتواند اهرم ارتقا در زمينه‬
‫كسب و درآمد منابع پايدار به حساب آيد و نبايد فراموش كرد كه اگر ارائه خدمات‬
‫به شكل مطلوب صورت بگيرد و شهروندان احس��اس رضايت بكنند مشاركت‬
‫آنان در توسعه درآمد منابع پايدار شهري معنادار خواهد شد و تمايل بيشتري‬
‫براي همراهي در اين زمينه از خود نشان خواهند داد‪ .‬با اين حال ضروري است‬
‫در كسب درآمد پايدار از نظرات ش��هروندان نيز استفاده شود تا مديران شهري‬
‫همراهي آنان را به عنوان يك سرمايه ارزشمند از دست ندهند‪.‬‬
‫عکسنوشت‬
‫براي يك رهگذر هر روزه پارك اله اين پرس��ش‬
‫مطرح اس��ت كه تعويض م��دل س��طلهاي زباله در‬
‫فاصلههايي كه به يك سال هم نميرسد‪ ،‬يعني چه؟!‬
‫آيا ش��هرداري با پيمانكاران رودربايس��تي و يا به آنها‬
‫بدهي دارد؟! اصواً چرا هيچ وقت كار عمراني و بكن و‬
‫بكوب و بساز در پارك اله تمامي ندارد‪ .‬ابتدا آسفالت‬
‫روي آسفالت ميآيد‪ .‬بعد جدول جويهاي آب كوتاه‬
‫ميش��ود‪ ،‬س��پس با تخريب قديميها‪ ،‬جدول نو كار‬
‫ميكنند‪ .‬بعد آسفالت را ميكنند و سنگفرش ميكنند‪.‬‬
‫سطلهاي زباله را با مدل جديد جايگزين ميكنند‪ .‬در‬
‫مدل جديد سطل در دارد و بايد خم شد تا از دريچهاي‬
‫كوتاه زباله را به سطل انداخت‪ .‬اين كار اصواً با فرهنگ‬
‫ايران��ي‪ ،‬همخواني ن��دارد‪ .‬اص ً‬
‫ا آنقدره��ا زباله جمع‬
‫نميشود چون مردم زبالهها را مهربانانه اي شمشادها‬
‫مخفي ميكنند! اين البته داس��تان تكراري بيش��تر‬
‫مجموعههاي تفريحي تهران است‪.‬‬
‫توسعه ورزش همگانی راهکاری برای فرار از زندگی ماشينی و استرس شهرنشينی‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثانی‪| 1437‬‬
‫| روزنام��ه جوان | ش��ماره ‪4745‬‬
‫‪iran@javanOnline.ir‬‬
‫گزارش يك‬
‫مريم احمدي‬
‫بهرهبرداري از ‪ 35‬پروژه بهداشتي‪ ،‬درماني‬
‫و آموزشي در استان بوشهر‬
‫معاون توسعه مديريت و منابع دانشگاه‬
‫بوشهر‬
‫عل�وم پزش�كي بوش�هر از آمادگي و‬
‫بهرهب�رداري ‪ 35‬پ�روژه بهداش�تي‪ ،‬درمان�ي در اي�ن ح�وزه ب�ا‬
‫س�رمايهگذاري ‪ 800‬ميليارد ري�ال در دهه فجر امس�ال خبر داد‪.‬‬
‫دكتر ايرج بيژني گفت‪ :‬امس��ال تاكن��ون ‪ 35‬پروژه ش��امل ‪ 20‬پروژه‬
‫افتتاحي و ‪ 15‬پروژه كلنگزني در حوزه بهداشت و درمان و سامت در‬
‫استان داشتهايم كه اميدواريم تا انتهاي سال جاري شاهد بهرهبرداري‬
‫از همه اين پروژهها باشيم‪ .‬وي با اش��اره به اينكه اين پروژهها در حوزه‬
‫بهداش��تي‪ ،‬درماني و آموزشي اس��ت‪ ،‬گفت‪ :‬گس��تردگي اين پروژهها‬
‫در تمامي شهرستانهاي اس��تان بوده و شامل بيمارس��تانها‪ ،‬مراكز‬
‫بهداشتي‪ ،‬درماني و شبكهها ميباشد‪ .‬دكتر بيژني اظهار داشت‪ :‬تأمين‬
‫اعتبار براي سرمايهگذاري در اين پروژهها از منابع ملي‪ ،‬منابع متمركز‬
‫وزارت بهداشت‪ ،‬اعتبارات سفر مقام معظم رهبري به استان‪ 2 ،‬درصد‬
‫نفت و گاز و اعتبارات استاني است‪ .‬معاون توسعه و مديريت منابع انساني‬
‫دانشگاه علوم پزشكي بوش��هر از راهاندازي يك دستگاه « ام آر آي» در‬
‫كنگان خبر داد و اضافه كرد‪ :‬در راستاي تأمين و تكميل زيرساختهاي‬
‫حوزه سامت استان‪ ،‬يك دستگاه ‪ MRI‬دولتي براي نصب و راهاندازي‬
‫وارد شهرس��تان كنگان در استان بوشهر ش��د‪ .‬وي خاطرنشان كرد‪ :‬با‬
‫توجه به استقرار صنايع نفت و گاز در جنوب استان بوشهر و بروز حوادث‬
‫مرتبط با اين صنايع‪ ،‬با نصب و راهاندازي اين دس��تگاه در بيمارس��تان‬
‫امامخميني(ره) شهرستان كنگان از اعزام بيماران شهرستانهاي جنوبي‬
‫به مركز استان جلوگيري شده و نياز آن شهرستانها تأمين خواهد شد‪.‬‬
‫افتتاح‪ 1600‬پروژه گازرساني روستايي كشور‬
‫دردهه فجر‬
‫معاون وزير نفت با اشاره به گازرساني به بيش از‬
‫گيان‬
‫‪ 5‬هزارروستادركلكشور‪،‬ازبهرهبردارياز‪1۶00‬‬
‫پروژه گازرساني به روستاهاي كشور همزمان با دهه فجر امسال خبر داد‪.‬‬
‫حميدرضا عراقي در مراسم آغاز بهرهبرداري از پروژه گازرساني به ‪200‬‬
‫روستاي اس��تان گيان گفت‪ :‬تا پايان دهه مبارك فجر‪ ،‬از هزار و ‪600‬‬
‫پروژه گازرساني به روستاهاي كشور بهرهبرداري ميشود‪ .‬وي با بيان‬
‫اينكه در دهه فجر سال گذشته هزار و ‪ 200‬پروژه به بهرهبرداري رسيده‬
‫است‪ ،‬افزود‪ :‬در هفته دولت سال جاري نيز هزار و ‪ 600‬پروژه گازرساني‬
‫افتتاح شد‪ .‬معاون وزير نفت‪ ،‬استان گيان را يكي از استانهاي پيشرو‬
‫در گازرس��اني دانس��ت و ادامه داد‪ :‬گازرس��اني به ‪ 200‬روستا در يك‬
‫استان امري بيسابقه در سطح كشور است كه نتيجه تعامل دوگانه و‬
‫اتكاي متقابل و مناسب در سطح مسئوان گيان است‪ .‬عراقي با بيان‬
‫اينكه رضايتمندي مردم‪ ،‬وظيفه دولت و مس��ئوان است‪ ،‬اعام كرد‪:‬‬
‫رضايتمندي مردم بايد در عمل متبلور شود‪.‬‬
‫آغاز عمليات اجرايي شهرك تخصصي‬
‫پتروشيمي كردستان‬
‫عملي�ات اجراي�ي و احداث ش�هرك صنايع‬
‫كردستان‬
‫پاييندستيپتروشيميكردستانباحضوروزير‬
‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و مسئوان استاني كردستان در سنندج آغاز شد‪.‬‬
‫وزير صنعت‪ ،‬معدن و تج��ارت براي افتت��اح و كلنگزني پن��ج پروژه در‬
‫شهرستانهاي سنندج‪ ،‬دهگان‪ ،‬قروه‪ ،‬ديواندره و سقز به كردستان سفر‬
‫كرد‪ .‬اين طرح كه سال آينده به بهرهبرداري ميرسد در زميني به وسعت‬
‫‪130‬هكتار از اراضي شركت پتروشيمي استان ساخته ميشود و قرار است‬
‫زمينه ايجاد واحدهاي پاييندستي پتروشيمي توسط بخش خصوصي و‬
‫مصرف فرآوري مواد توليدي اين كارخانه را فراهم آورد‪ .‬پتروشيمي كردستان‬
‫براي اخذ مجوز س��اخت واحدهاي توليد پالت پاس��تيكي و كيسههاي‬
‫بستهبندي مواد پتروشيمي وكامپوننتهاي پليمري در اين شهرك اقدام‬
‫كرده اس��ت‪ .‬با احداث اين ش��هرك زمينه ايجاد واحدهاي پاييندست‬
‫پتروشيمي كردستان و فرآوري مواد توليدي اين كارخانه پيشاپيش فراهم‬
‫ميشود‪ .‬گفتني است نعمتزاده پس از مراسم بهرهبرداري و آغاز عمليات‬
‫اجرايي شهرك تخصصي پتروشيمي كردس��تان براي كلنگزني دومين‬
‫كارخانه استيك كردستان راهي شهرستان دهگان شد‪.‬‬
‫صادرات ‪ 266‬ميليون داري محصوات‬
‫كشاورزي مازندران به خارج از كشور‬
‫رئيس سازمان جهاد كش�اورزي مازندران از‬
‫مازندران‬
‫صادراتبيشاز‪ 2۶۶‬ميليونداريمحصوات‬
‫كشاورزي اين اس�تان به خارج از كش�ور در ‪ 10‬ماهه امس�ال خبر داد‪.‬‬
‫داور حيدرپور گفت‪ :‬امسال ‪ 162‬هزار و ‪ 320‬تن انواع محصوات كشاورزي‬
‫به ارزش ‪ 266‬ميليون و ‪ 517‬هزار و ‪ 808‬دار از گمركات استان صادر شد كه‬
‫در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني حدود‪ 22/9‬درصد و از لحاظ‬
‫ارزشي ‪ 23/7‬درصد رشد داشته است‪ .‬وي دايل رشد محصوات كشاورزي‬
‫را باا بودن كيفيت مطلوب محصوات كش��اورزي‪ ،‬افزايش سطح مهارت و‬
‫تخصص صادركنندگان محصوات كش��اورزي‪ ،‬تنوع و كيفيت بستهبندي‬
‫مناسبمحصواتكشاورزي‪،‬افزايشتوانبازاريابيصادركنندگانمحصوات‬
‫كشاورزي‪ ،‬اعزام و پذيرش هيئتهاي تجاري و بازاريابي براي تقويت روابط‬
‫تجاريباكشورهايهدف‪،‬وجودمشتركاتفرهنگي‪،‬تاريخيومذهبيبابعضي‬
‫از كشورهاي همسايه و تعدادي از كشورهاي سي آياس (‪ ) CIS‬و حضور در‬
‫نمايشگاههاي كشورهاي هدف براي معرفي توانمنديهاي صادراتي عنوان‬
‫كرد‪ .‬رئيس سازمان جهاد كشاورزي مازندران با بيان اينكه در صادرات برخي‬
‫از محصوات كشاورزي مانند مركبات‪ ،‬گل‪ ،‬گياه و كيوي رشد منفي داشتهايم‪،‬‬
‫ادامه داد‪ :‬عدمبرقراري تعرفههاي ترجيحي با برخي از كشورهاي هدف‪ ،‬مشكل‬
‫ارتباطات بانكي و نقل و انتقال ارز حاص��ل از تجارت‪ ،‬ناكافي بودن همكاري‬
‫رايزنان بازرگاني در سفارتخانههاي كشورهاي هدف و ورود صادركنندگان‬
‫خريد محصوات صادراتي و حمل به استانهاي خود و خروج از گمركات آن‬
‫استانها از جمله دايل كاهش صادرات اين محصوات بوده است‪.‬‬
‫مجوز عمليات نفتي تير خاص بر تنها بازمانده تاابهاي بينالنهرين است‬
‫خودسوزي‌هورالعظيم‌در‌بي‌آبي‬
‫ت�ااب بينالملل�ي هورالعظي�م‪ ،‬تنه�ا بازمان�ده تاابه�اي بس�يار‬
‫بزرگ بينالنهرين اس�ت كه در غرب اس�تان خوزس�تان واقع ش�ده‬
‫اس�ت‪ .‬اين تااب ب�ه عنوان يك�ي از قطبه�اي بزرگ تاابي كش�ور‬
‫در گذش�ته و س�الهاي قبل از جنگ‪ ،‬فرصتهاي ش�غلي و امتيازات‬
‫در چند س��ال اخير بخش اعظمي از مساحت تااب‬
‫هورالعظيم چه در استان خوزستان و چه در خاك عراق‬
‫براثر عوامل طبيعي و انساني از بين رفته است و تاابي‬
‫كه قرار بود مانع توفان شن و گرد و خاك شود‪ ،‬خود به‬
‫بستري براي ايجاد ريزگردها تبديل شده است‪ .‬اين در‬
‫حالي است كه در چند سال اخير خشكسالي‪ ،‬شرايط‬
‫خودسوزي بخشهايي از تااب هورالعظيم را هم فراهم‬
‫كرده است چراكه با خشك شدن تااب و واكنش بين‬
‫گاز متان يا گاز مرداب با نور خورش��يد‪ ،‬آتشس��وزي‬
‫بعضاً گس��تردهاي صورت ميگيرد كه از آن به عنوان‬
‫خودسوزي تااب نام ميبرند‪ .‬پديدهاي كه در ماههاي‬
‫اخيرسببازبينرفتنبيشاز‪28‬هزارهكتارازمساحت‬
‫اين تااب در كشور عراق و حدود ‪ 10‬هزار هكتار از آن‬
‫در خاك ايران شده است‪ .‬اگرچه برخي كارشناسان اين‬
‫پديده را طبيعي و تا حدي ناگزير ميدانند اما برخي‬
‫فراواني براي مردم منطقه داش�ت‪ ،‬اما به مرور زمان ب�ر اثر بروز پديده‬
‫خشكس�الي و بيتوجه�ي به عوام�ل تخريبكنن�ده آن‪ ،‬در آس�تانه‬
‫نابودي كامل قرار گرفت�ه و در صورت تداوم ش�رايط موجود به زودي‬
‫آخرين عائ�م حياتي اين زيس�ت ب�وم ارزش�مند محو خواهد ش�د‪.‬‬
‫كارشناسانداخليمعتقدندبيتوجهيبهمسئلهانتقال‬
‫آب به اين تااب در س��الهاي اخير نقش بسزايي در‬
‫خودسوزي و از بين رفتن هورالعظيم داشته است‪ .‬بنا‬
‫بهگزارشسازمانحفاظت محيطزيستكشوربهرغم‬
‫اينكهحقابهتاابهورالعظيموحقابهكشاورزانمنطقه‬
‫مشترك است اما مدتي اس��ت اين تااب از آب كرخه‬
‫محروم مانده است و در حال حاضر بخش زيادي از آب‬
‫كرخه به كشاورزي منطقه اختصاص يافته و ذخيره آب‬
‫مخازن تااب به شدت كاهش پيدا كرده است‪ .‬عاوه‬
‫بر اين انتقال آب از سرشاخههاي رودخانههاي استان‬
‫به مناطق همجوار‪ ،‬بدون توج��ه به نياز حياتي تااب‬
‫هورالعظيم هم وضعيت را بدتر كرده اس��ت‪ .‬چند ماه‬
‫پيش اهيجانزاده مديركل حفاظت محيط زيست‬
‫استان خوزس��تان اعام كرد‪ :‬به منظور تأمين حقابه‬
‫تااب هورالعظيم جلسات متعددي از سوي سازمان‬
‫حفاظت محيط زيس��ت با وزارت نيرو برگزار ش��ده و‬
‫بر اس��اس مذاكرات صورت گرفته از سوي مقامهاي‬
‫سازمان حفاظت محيط زيست با وزارت نيرو مقرر شده‬
‫است كه اين وزارتخانه‪ ،‬ساانه‪ 1/27‬ميليارد مترمكعب‬
‫حقابه براي تااب بزرگ هورالعظيم در نظر بگيرد!‬
‫اهيجانزاده متوقف كردن طرح و برنامههاي در‬
‫حال اجرا و در حال مطالعه كه حقابه آنها از رودخانه‬
‫كرخه تأمين ميشود را از ديگر برنامهها در راستاي‬
‫احياي اين تااب عنوان كرد‪ .‬اين در حالي است كه‬
‫در گزارشهاي اخير اين سازمان موردي مشاهده‬
‫نشده كه نشاندهنده تحقق وعدههاي مربوط به‬
‫احياي اين تااب باشد‪.‬‬
‫‌‌گايه‌مسئوان‌استان‌از‌نفتي‌ها!‬
‫چند س��الي ميش��ود كه عوامل متعدد دس��ت به‬
‫دست هم دادهاند تا آخرين جرعه حيات را از تااب‬
‫‪11‬‬
‫هورالعظيم بگيرند اما واگذاري بخشي از اين تااب‬
‫براي عملي��ات نفتي از نظر كارشناس��ان حكم تير‬
‫خاص را براي زندگي اين تااب بينالمللي داشته‬
‫است‪ .‬اواخر دهه‪ ،80‬سازمان حفاظت محيط زيست‬
‫برخاف هشدار كارشناس��ان حدود ‪ 7‬هزار و ‪520‬‬
‫هكتار از اراضي تااب مذكور را براي كشف و استخراج‬
‫نفت به مدت پنج سال در اختيار وزارت نفت قرار داد‪.‬‬
‫از همان زمان گزارشهايي از وخيمتر ش��دن حال‬
‫هورالعظيم منتشر شد و گروه فعاان محيط زيست‬
‫و برخي مسئوان خوزستان‪ ،‬وزارت نفت را در اين‬
‫خصوص مقصر دانسته و خواستار توقف فعاليتها‬
‫شدند چراكه معتقد بودند عمليات نفتي حيات اين‬
‫زيستبوم را بهشدت تهديد ميكند اما در اين ميان‬
‫بحثوضعيتاستراتژيكاينمنطقهبهعنوانميدان‬
‫نفتي مشترك ايران و عراق و سودآوري اقتصادي آن‬
‫نيزمطرحشدوازهمانجااختافنظرهاشدتگرفت‪.‬‬
‫بعد از آن مسئوان اعام كردند با توجه به اينكه اين‬
‫منطقه ارزش اقتصادي باايي دارد و بهرهبرداري از‬
‫آن بايد بر اساس سياستهاي كان صورت گيرد‪،‬‬
‫سازمان محيطزيست بايد با رايزني تاش كند ضمن‬
‫بهرهبرداري از منابع نفتي در اين منطقه‪ ،‬كمترين‬
‫آسيب به اراضي تاابي وارد ش��ود! اما اين رايزنيها‬
‫تا به امروز به بار ننشسته است و همچنان اختاف‬
‫نظر بر س��ر تداوم عملياتهاي نفت��ي در محدوده‬
‫اين تااب و توقف آن ادامه دارد‪ .‬اوايل س��ال جاري‬
‫مسئوان استان خوزستان در كارگروه حفاظت از‬
‫تاابها گرد هم جمع شدند تا شايد گره اين مشكل‬
‫چند ساله را باز كنند اما عدم حضور مسئوان وزارت‬
‫نفت در نشست مذكور نتيجه را به بن بست رساند‪ .‬در‬
‫جلسه مذكور استاندار خوزستان با اظهار گلهمندي‬
‫از عدم حضور مسئوان نفت در كارگروه مذكور اعام‬
‫كرد‪ :‬اين عدم حضور نفتيها مانع تصميمات كارگروه‬
‫حفاظت از تاابها نيست و تصميماتي كه گرفته‬
‫ميش��ود‪ ،‬اجرايي خواهند ش��د‪ .‬همچنين به نفت‬
‫فرصتي يك ماه ميدهيم؛ اگر در آن بخشي كه بايد‬
‫كارهايي را انجام بدهد‪ ،‬اقدام نكند جلوي فعاليتش‬
‫در هورالعظيم را ميگيريم! به معاون رئيسجمهور‬
‫هم به خاطر تعللشان نامه مينويسيم و به آنها فرصت‬
‫ميدهيم‪ ،‬در غير اين ص��ورت جلوي تردد نفتيها‬
‫در هور را ميگيريم! فرصت يك ماهه اس��تاندار به‬
‫پايان رسيد و خبري نش��د‪ .‬بااخره در شهريور ماه‬
‫سال جاري مديركل حفاظت محيط زيست استان‬
‫خوزس��تان از همكاري وي��ژه وزارتخانههاي نفت‪،‬‬
‫جهاد كشاورزي و وزارت نيرو در راستاي احياي هر‬
‫چه سريعتر تااب بينالمللي هورالعظيم خبر داد!‬
‫احمدرضا اهيجانزاده تغيير در ساخت و سازهاي‬
‫وزارت نفت در حوزه اين تااب را از جمله موارد مورد‬
‫توجه در اين همكاري سه جانبه عنوان كرد‪ .‬اين در‬
‫حالي است كه از زمان امضاي قرارداد همكاري نه تنها‬
‫مشكل مذكور برطرف نشده بلكه پرونده فعاليتهاي‬
‫بيش از حد شركت نفت و بيتوجهي اين وزارتخانه و‬
‫دولتيها به حيات اين تااب همچنان باز است‪.‬‬
‫وضع تعرفه گمركي باا و شايعه سرطانزا بودن پسته ايراني ‪ 2‬اقدام امريكا عليه پسته ايران است‬
‫سنگاندازي امريكاييها درمسير صادرات پسته ايراني‬
‫گزارش ‪2‬‬
‫محمدرضا سوري‬
‫ويژگي آبوهوايي و نوع خاك برخي از مناطق كشور‪ ،‬سبب شده تا تعداد قابل‬
‫توجهي از محصوات كشاورزي به دست آمده از لحاظ طعم وكيفيت منحصر‬
‫به فرد بوده و عاوه بر جذب مش�تريان داخلي‪ ،‬خارجيان را نيز به سوي خود‬
‫جلبكند‪.‬يكيازاينمحصواتپستهايراناستكهمزهوطعمآنسببشده‬
‫كيفيت‪ ،‬طعم و مزه پسته توليدي در ايران سبب‬
‫شده تا خيلي از كشورها اين محصول را بشناسند و‬
‫متقاضي هميشگي آن باشند‪ .‬آمارها نشان ميدهد‬
‫از ‪190‬هزار تن انواع پس��تهاي كه در كشور توليد‬
‫ميشود تنها‪20‬تن به مصرف داخلي رسيده‪10،‬تن‬
‫به ضايعات تبديل شده و مابقي به كشورهايي چون‬
‫چين‪،‬ويتنام‪،‬اماراتمتحدهعربي‪،‬تركيه‪،‬قزاقستان‪،‬‬
‫آلمان‪ ،‬عراق‪ ،‬هند و پاكستان صادر ميشود‪ .‬در حالي‬
‫كه در سالهاي اخير بسياري از مشكات داخلي‬
‫يا خارجي سبب شده تا روند فروش اين محصول‬
‫همواره با كش وقوس هايي مواجه باشد‪ ،‬اما هيچگاه‬
‫اين موضوع نتوانسته س��دي در برابر دوستداران‬
‫اين محصول خوش��رنگ ايجاد كند‪ .‬سالها قبل‬
‫استانهايي همچون كرمان و سمنان از مهمترين‬
‫مراكز كاشت پس��ته به حس��اب ميآمدند‪ ،‬اما با‬
‫پيشرفت كشور در زمينههاي كشاورزي و شناسايي‬
‫بسياريازكشورهايجهانازمشتريانپروپاقرصآنباشند‪،‬تاجاييكهاياات‬
‫متحده امريكا كه خود از مهمترين قطبهاي توليد اين محصول است براي از‬
‫دستندادنبازارپستهاشعاوهبروضعقوانينسختوارداتي‪،‬برچسبآلوده‬
‫بودناينمحصولبهآفاتوكسينرانيززدهتامانعفروشآندراينكشورشود‪.‬‬
‫مناطق مستعد براي كاشت پسته‪ ،‬هم اكنون اين‬
‫محصول در استانهايي همچون خراسانرضوي‪،‬‬
‫يزد‪ ،‬فارس‪ ،‬خراسان جنوبي‪ ،‬مركزي‪ ،‬قزوين و تهران‬
‫نيز به يكي از قطبهاي مه��م توليد اين محصول‬
‫استراتژيك تبديل شده است‪.‬‬
‫‌‌مقام‌نخست‌ايران‌در‌توليد‌پسته‬
‫با وجود خشكس��اليها و مش��كاتي كه در چند‬
‫س��ال اخير گريبانگير درختان پسته كشور شده‬
‫اس��ت اما به كارگيري روشهاي نوين كشاورزي‬
‫س��بب ش��ده تا مش��كات خاصي در اين زمينه‬
‫پيش نيايد‪ .‬رمضان رويينتن‪ ،‬مديركل دفتر امور‬
‫ميوههاي سردسيري و خش��ك معاونت باغباني‬
‫وزارت جهاد كشاورزي در اين خصوص ميگويد‪:‬‬
‫با وجود خشكس��الي كه در سالهاي اخير استان‬
‫كرمان با آن مواجه ش��ده‪ 110 ،‬هزار تن پسته در‬
‫اين منطقه توليد شد كه توانست بااترين ميزان‬
‫را به خود اختصاص دهد‪ .‬وي ميافزايد‪ :‬امس��ال‬
‫باغداران كرماني با ب��ه كارگيري روشهاي نوين‬
‫آبياري موفق ش��دند كه بهتري��ن راندمان توليد‬
‫را داشته باش��ند‪ .‬آمارها نش��ان ميدهد با وجود‬
‫تمامي مش��كات‪ ،‬ايران با توليد ساانه‪190‬هزار‬
‫تن انواع پسته رتبه اول اين محصول را در جهان‬
‫دارد پس از آن امريكا با توليد ‪ 140‬هزار و تركيه با‬
‫‪ 60‬هزار تن مقام دوم و سوم اين محصول را دارند‪.‬‬
‫كارشناسان علت پرطرفدار بودن پسته ايراني در‬
‫بين ساير محصوات مشابه را تنوع ارقام‪ ،‬ميزان كم‬
‫اسيدهاي چرب اشباعشده‪ ،‬درصد بااي خندان‬
‫بودن آن و شكوفايي و سابقه خوب اين محصول‬
‫ميداند‪ .‬مديركل دفتر امور ميوههاي سردسيري و‬
‫خشك معاونت باغباني جهاد كشاورزي قيمت هر‬
‫كيلوپسته صادراتي در بازار جهاني را ‪ 9‬تا ‪11‬دار‬
‫اعام ميكن��د و ميگويد‪ :‬بر اين مبنا متوس��ط‬
‫قيمت خريد هركيلو پس��ته از باغداران ‪24‬هزار‬
‫تومان اس��ت كه اين ميزان تا ‪ 34‬هزار تومان نيز‬
‫افزايش پيدا ميكند به طوري كه سال گذشته يك‬
‫ميليارد و ‪600‬ميليون دار صادرات داشتيم‪.‬‬
‫‌‌امريكايي‌متضرر‌از‌پسته‌ايراني‌‬
‫ويژگيهاي منحصر به فرد پستههاي توليد ايران‬
‫سبب شده تا عاوه بر بازارهاي جهاني‪ ،‬بازارهايي‬
‫امريكايي نيز با وجود توليد اين محصول در باغات‬
‫كاليفرنيا‪ ،‬جذب مزه و كيفيت اين محصول ايراني‬
‫شوند به طوري كه پس��تهكاران امريكايي از اين‬
‫بابت بااترين ضرر را متحمل ميشوند‪ .‬درحالي‬
‫كه وجود تحريمهاي قديمي و جديد امريكاييها‬
‫به ندرت باع��ث ورود اين محصول به آن كش��ور‬
‫شده اس��ت اما باغداران كاليفرنيايي با هماهنگي‬
‫قانونگذاران اين كشور تعرفه واردات پسته ايراني‬
‫به خاك امريكا را تا ‪300‬درصد افزايش دادند‪ ،‬تا‬
‫همه راهها را ببندند‪ .‬البته اي��ن پايان ماجرا نبود‬
‫شايعه وجود ماده س��مي آفاتوكسين در پسته‬
‫ايراني سبب شد تقريباً اين محصول جز در ايران‬
‫و چند كشور خاص مشتري نداشته باشد‪ .‬اسداه‬
‫عسگراوادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين در‬
‫اين خصوص به «جوان» ميگويد‪ :‬از ديرباز امريكا‬
‫در توليد پسته‪ ،‬رقيب اصلي ايران محسوب ميشد‪،‬‬
‫اما صادرات پسته امريكا از كشور ما كمتر است‪ .‬به‬
‫گونهاي كه ايران بزرگترين صادركننده پسته در‬
‫دنياست و سال گذش��ته ما بالغ بر يك ميليارد و‬
‫‪300‬ميليون دار صادرات پسته به جهان داشتيم‪.‬‬
‫وي در خصوص ماجراي وجود سم آفاتوكسين‬
‫در پس��تههاي ايران ميافزايد‪ :‬در زمان برداشت‪،‬‬
‫به علت باز بودن درزهاي پسته و همچنين رطوبت‬
‫شبنم خود‪ ،‬آفت پسته نوعي قارچ توليد ميكند‬
‫كه به آفاتوكس��ين معروف بوده و توليد سرطان‬
‫ميكند كه وزارت جهاد كشاورزي و سازمان ملي‬
‫استاندارد با تغيير اصول داشت و برداشت‪ ،‬از سنتي‬
‫به علمي اين مشكل را براي هميشه حل كرد‪ .‬عضو‬
‫س��ابق صادركننده خشكبار كش��ور در خصوص‬
‫مش��كات صادرات نيز ميگويد‪ :‬ب��راي صادرات‬
‫پس��ته با برخي چالشه��ا مواجهي��م‪ ،‬اول بحث‬
‫ماليات و ارزش افزوده و دوم بحث تحريم بانكي كه‬
‫خوشبختانه در حال برطرف شدن است‪ ،‬بعد هم در‬
‫بازاريابي مشكل داريم چون به نمايشگاهداران براي‬
‫حضور در نمايشگاههاي بينالملل يارانه نميدهند‬
‫و در ضمن از لحاظ بستهبندي مشكل داريم‪ .‬لذا‬
‫با شرايط پيش آمده بايد اميدوار بود كه صادرات‬
‫پسته كشور بتواند به عنوان يك كااي غيرنفتي‬
‫صادرات نفت را جبران كند‪.‬‬
‫راهاندازي‪ 55‬بيمارستان در‪ 20‬استان كشور‬
‫تا پايان سالجاري‬
‫خراسان رضوي‬
‫معاونوزيربهداشتازراهاندازي‪55‬بيمارستان‬
‫در‪ 20‬استان كشور تا پايان سالجاري خبر داد‪.‬‬
‫محمد حاجيآقاجاني در مراسم افتتاحيه بيمارستان حشمتيه سبزوار با‬
‫بيان اينكه «بيمارستانهاي ما در سطح كشور‪ 35‬سال قدمت دارد» اظهار‬
‫داشت‪ :‬دولت توجه زيادي به تعميم‪ ،‬نوسازي و بهسازي بيمارستانهاي‬
‫كشور دارد كه در همين راستا وزارت بهداشت دو برنامه در حوزه بازسازي‬
‫و ارتقا را در حوزه كاري خود در دس��تور كار قرار داده اس��ت‪ .‬معاون وزير‬
‫بهداشت با ابراز اينكه در همين راستا وزارت بهداشت ‪2‬ميليون مترمربع‬
‫فضاي بيمارستاني را در دستور كار خود قرار داده است‪ ،‬افزود‪ :‬از اين بين‬
‫‪73‬درصد كارها انجام شده و احداث بخشهاي مختلف كلينيك سرطان و‬
‫بلوكهاي زايمان در دستور كار قرار گرفته است‪ .‬وي با اعام اينكه براساس‬
‫برنامهريزي صورت گرفته ‪ 55‬بيمارستان با حدود ‪4‬هزار و ‪ 100‬تخت در‬
‫‪ 20‬استان كشور تا پايان امسال راهاندازي ميشود‪ ،‬ادامه داد‪ 2500 :‬تخت‬
‫از اين تعداد براي مناطق محروم اس��ت‪ ،‬همچنين ‪5‬هزار و ‪ 700‬تخت در‬
‫‪ 67‬بيمارستان كشور در ‪ 21‬استان تا سال آينده به بهرهبرداري ميرسد‪.‬‬
‫حاجيآقاجاني با بيان اينكه در ‪12‬سال گذشته تنها ‪2‬هزار تخت بهصورت‬
‫مكتوب اضافه شده است‪ ،‬خاطرنشان كرد‪ :‬اين امر در دولت يازدهم چندين‬
‫برابر بوده است‪ .‬وي با ابراز اينكه تاشهاي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار‬
‫براي توسعه خدمات بهداشتي و درماني در حوزه سامت بسيار ارزشمند‬
‫است‪ ،‬عنوان كرد‪ :‬افتتاح بيمارستان ‪ 245‬تختخوابي حشمتيه سبزوار با‬
‫اين سطح كيفيت بسيار باا نشان از ظرفيت شهرستان در اين بخش است‪.‬‬
‫محمد حاجيآقاجاني همچنين گفت‪ :‬طرح آمايش ملي سرطان كه يكي از‬
‫اولويتهاي وزارت است‪ ،‬در سطح كشور انجام ميشود‪.‬‬
‫توزيع ‪ 60‬ميليون ليتر سوخت‬
‫بين روستاييان استان كرمانشاه‬
‫مدير تعاون روستايي اس�تان كرمانشاه‬
‫كرمانشاه‬
‫گفت‪ ۶0 :‬ميليون ليتر سوخت در راستاي‬
‫خدمترساني‪،‬بينروستاييانايناستاندرطول‪ 10‬ماهامسالتوزيعشد‪.‬‬
‫بهروز فاحيان اظهار داش��ت‪ :‬تعاون روستايي اين استان عاوه بر توزيع‬
‫س��وخت‪ 6 ،‬هزار تن آرد و بيش از ‪ 6‬هزار تن انواع نهادههاي كشاورزي و‬
‫دامي نيز توزيع شده اس��ت‪ .‬مدير تعاون روستايي استان كرمانشاه بيان‬
‫كرد‪ :‬نهادههاي مذكور شامل كود شيميايي‪ ،‬بذر گندم و نهادههاي دامي‬
‫بوده كه نزديك به يك هزار و ‪ 500‬تن از گندم بذري توزيع شده توسط‬
‫واحدهاي فرآوري بذر شبكه توليد شده است‪ .‬وي پيرامون خريد تضميني‬
‫گفت‪ :‬در طول ‪ 10‬ماه امسال بيش از ‪ 7‬هزار تن انواع محصوات كشاورزي‬
‫به صورت توافقي از كشاورزان منطقه و به كمك تشكلهاي تحت پوشش‬
‫تعاون روستايي استان خريداري شد كه بيش از‪ 5‬هزار تن آن در غرفههاي‬
‫عرضه مستقيم محصوات كشاورزي توزيع شده است‪.‬‬
‫افتتاح ‪ 5‬پروژه آموزشي‬
‫در كهگيلويه و بويراحمد‬
‫مديركل نوس�ازي‪ ،‬توس�عه و تجهيز‬
‫كهگيلويه و بويراحمد‬
‫مدارسكهگيلويهوبويراحمدازافتتاح‬
‫پنج پروژه آموزشيدر اين استاندر اياماه فجر انقاب اسامي خبرداد‪.‬‬
‫جهان محرابي گفت‪ :‬تعدادي از پروژههاي آموزشي در استان كهگيلويه‬
‫و بويراحمد در اياماه فجر انقاب اسامي تاكنون افتتاح شده است‪ .‬وي‬
‫با اش��اره به اينكه در دهه مبارك فجر پنج پروژه آموزشي در كهگيلويه و‬
‫بويراحمد به بهرهبرداري رسيده است‪ ،‬افزود‪ :‬اين پنج پروژه آموزشي در‬
‫چهار شهرستان استان افتتاح شده اس��ت‪ .‬مديركل نوسازي‪ ،‬توسعه و‬
‫تجهيز مدارس كهگيلويه و بويراحمد خاطرنشان كرد‪ :‬مدرسه سه كاسه‬
‫در دنا‪ ،‬سالن ورزشي در بويراحمد‪ ،‬هنرس��تان ‪ 10‬كاسه در دهدشت‪،‬‬
‫مدرسه شش كاسه و مس��جد بركت در چرام از پروژههاي افتتاحي در‬
‫استان بوده است‪ .‬محرابي گفت‪ :‬هنرستان بهمئي‪ 18‬بهمنماه و دو پروژه‬
‫آموزشي در شهرستان گچساران در روز ‪ 21‬بهمن ماه افتتاح ميشوند و به‬
‫بهرهبرداري ميرسند‪ .‬وي عنوان كرد‪ :‬در حال حاضر پروژههاي آموزشي‬
‫متعددي در سطح استان در دست اجرا بوده كه از پيشرفت فيزيكي خوبي‬
‫برخوردار بوده و به زودي اين پروژهها افتتاح ميشوند‪.‬‬
‫بهرهبرداري‪ 1۸۹‬پروژه حوزه بهداشت‬
‫و درمان در استان فارس‬
‫رئيس دانشگاه علوم پزشكي شيراز‬
‫فارس‬
‫از افتت�اح ‪ 18۹‬پ�روژه كان حوزه‬
‫بهداش�ت اس�تان ف�ارس در ده�ه فج�ر خب�ر داد‪.‬‬
‫محمدهادي ايمانيه گفت‪ :‬در دهه فجر ‪ 189‬پروژه در س��طح استان با‬
‫اعتباري بالغ بر ‪ 200‬ميليارد تومان افتتاح ميش��ود‪ .‬وي افزود‪ :‬تعداد‬
‫هشت بيمارستان‪ 13 ،‬بلوك زايماني‪ 24 ،‬بخش بستري‪ 9 ،‬بخش ويژه‬
‫آ سي يو‪ 14 ،‬مركز بهداشتي‪ 24 ،‬خانه پزشك‪ ،‬هفت مركز اورژانس‪9 ،‬‬
‫سراي سرايدار‪ 44 ،‬خانه بهداش��ت‪ 23 ،‬پروژه از قبل مانده و ‪ 13‬پروژه‬
‫متفرقه از جمله پروژههايي اس��ت كه توس��ط وزير بهداشت در استان‬
‫فارس افتتاح خواهد ش��د‪ .‬رئيس دانشگاه علوم پزش��كي شيراز ادامه‬
‫داد‪ :‬كلنگزني بزرگترين بيمارستان استان با گنجايش ‪ 1200‬تخت‬
‫بيمارستاني انجام ميشود كه اين پروژه در مدت چهار سال و با هزينه‬
‫‪ 400‬ميليارد تومان به بهرهبرداري خواهد رسيد‪ .‬ايمانيه اعام كرد‪ :‬با‬
‫افتتاح اين بيمارستان تعداد تختهاي فارس به ‪ 700‬عدد ميرسد‪ .‬وي‬
‫ادامه داد‪ :‬البته با تمامي اين مباحث همچنان نيازمند ‪ 1200‬تخت در‬
‫فارس هستيم‪ .‬رئيس دانشگاه علوم پزشكي ش��يراز با اشاره به جذب‬
‫پزشك در استان گفت‪ :‬در سال گذشته ‪ 80‬پزشك متخصص جذب شد و‬
‫سال جاري نيز تعداد ‪ 120‬پزشك متخصص در سطح استان فارس توزيع‬
‫شده كه ميتوان گفت استان فارس از نظر نيروي متخصص كمبودي‬
‫ندارد‪ .‬وي افزود‪ 200:‬نيروي متخصص در دانش��گاههاي استان فعال‬
‫هستند كه شامل ‪ 10‬درصد كل نيروهاي متخصص كشور ميشود‪.‬‬
‫اواد آدم‬
‫رو كه نيست‪ ،‬سنگ پاي پاريس است!‬
‫آوردهاند كه در روزگاران ماضي‪ ،‬همان كه افتاد و داني‪ ،‬آقا يا خانم (پ) كه‬
‫با وعده آقا يا خانم (الف) خيانت را پيشه خود ساخت و ايران را ترك كرده و‬
‫مدعي بود تنها يك و نيم درصد از درآمد خود را از ناحيه بازار ايران از دست‬
‫داده‪ ،‬دروغ گفته و تقاص سختي پس داده و مترصد اين بوده كه دومرتبه در‬
‫ايام مستقبل‪ ،‬خر مراد را سوار شود و براي دلبري به ايران برگردد اما رويش‬
‫نميشد كه نميشد‪ .‬تا اينكه ايرانيها گفتند ما تا چهارتا جا داريم و كسي به‬
‫ما گير نميدهد؛ تو هم يكي از چهارتا! البته اواد آدم به شما بشارت بدهد‬
‫كه طبق گفته آقاي (ي)‪ ،‬چهارمي خانم يا آقاي (ف) است‪...‬‬
‫نگوييد كه منظور از اين مقدمه كيفرخواست اواد آدم را نميفهميد! نگوييد‬
‫كه ابد دارم از دور باطل فيلمهاي جش��نواره فجر ميگويم‪ .‬نه! يعني بله‪،‬‬
‫منظورم دور باطل است اما فيلمش يك جاي ديگر دارد اكران ميشود‪ .‬بله!‬
‫درست فهميديد؛ منظورم همان بيوفايي معروف خانم پژو به ايران بود كه‬
‫به امريكاييها دل باخت و دست آخر از اينجا رانده و از آنجا مانده شد‪ .‬البته‬
‫فيات نتوانست جاي او را تنگ كند‪ ،‬چراكه ايرانيها دل گشاد هستند و يكه‬
‫زارع گفته فيات چهارمي است!‬
‫راستش را بخواهيد چه كسي ميدانست كه اين عشق فرانسوي به يانكيها‪،‬‬
‫باعث ميشود تا ‪ 100‬هزار نفر از كارگران شركت پژو بيكار شوند‪ .‬حتي اواد‬
‫آدم هم كه همه چيز را ميداند‪ ،‬اين موضوع را نميدانست اين شركت تنها‬
‫در طول دو سال ‪ 2012‬و ‪ 2013‬به ترتيب ‪ 5‬ميليارد يورو و ‪ 2‬ميليارد و ‪300‬‬
‫ميليون يورو ضرر كرد‪ .‬اواد آدم نميدانس��ت كه اين ضررهاي هنگفت و‬
‫پياپي باعث شد تا پژو ‪ 30‬درصد سهام سقوط كرده خود را به شركت چيني‬
‫دونگفنگ واگذار كند‪ ،‬ماجرايي كه بهانهاي شد براي شريك امريكايي تا‬
‫شراكت با پژو را فراموش كرده و با آن قطع همكاري كند و پژو بار ديگر بيوه‬
‫شوهر نمرده شود‪ .‬عم ً‬
‫ا پژو با طناب پوسيده امريكاييها هم بازار بكر و پر‬
‫سود خود را از دست داد و هم متحمل يك زيان بسيار عظيم شد؛ ضرري‬
‫كه اين خودروساز را در باتاق ورشكستگي و ركود‪ ،‬هر روز بيشتر به پايين‬
‫ميكشيد تا اينكه دوباره معشوق قديمياش را‪...‬‬
‫بله! سالها گذشت‪ ،‬برجام به فرجام رسيد و حاا دوباره سور و سات عروسي‬
‫بپاس��ت و گوش ش��يطان كر‪ ،‬بر عكس قراردادهاي جديد كه نعمتزاده‬
‫هم مانند زنگنه ميگويد‪ ،‬قرارداد مخفي است و محرمانه است و ناموسي‬
‫است‪ ،‬يكهزارع ميگويد كه پژوييها يك چيزي هم سر ميدهند تا حساب‬
‫بدهيش��ان به ايران صفر ش��ود و حتي مبلغش را هم گفته! آن وقت شما‬
‫بياييد و بگوييد كه مملكت بيحساب و كتاب اس��ت و نعمتزاده اشتباه‬
‫ميكند و از فرداست كه قيمت خودرو بشكند! (البته پژوييها اول پولي را‬
‫كه از ايران خودرو طلب داشتند گرفتهاند و حاا بناست بعدش ‪ 200‬ميليون‬
‫يورو غرامت بدهند! پولي كه گرفتهاند‪ ،‬البته ميزانش محرمانه است!)‬
‫اواد آدم ميداند كه بنا بود مشاركت ما به ساخت خودروي ارزان بينجامد‬
‫اما انگار اگر اول قرار بود‪ ،‬حاا ديگر قرار نيس��ت! يعن��ي خودروي ‪ 301‬با‬
‫قيمت ‪ 58‬ميليون توم��ان‪ 208 ،‬با قيمت ‪ 68‬ميليون توم��ان و ‪ 2008‬با‬
‫قيمت ‪ 77‬ميليون تومان عرضه ميش��ود‪ .‬بنابراين مردم بروند و با همان‬
‫پرايد‪ ،‬جان به جان آفرين تسليم كنند‪ ،‬بهصرفهتر است! اصا رو كه نيست‬
‫انگار سنگ پاي پاريس است! (حاا ش��ما يك وقت گير ندهيد كه قزوين‬
‫درست است و پاريس درست نيست‪ .‬اگر مينوشتم قزوين‪ ،‬نعمتزاده به‬
‫خودش ميگرفت‪ ،‬نوش��تم پاريس كه در ايران كس��ي به خودش نگيرد‪.‬‬
‫بااخره به اواد آدم هم حق بدهيد كه بعد از چش��يدن سرد و گرم روزگار‬
‫محافظه كار شود‪).‬‬
‫متمم معنايي كيفرخواست‪ :‬س��نگ پاي پاريس يا همان قزوين خودمان‬
‫در اصطاح به شخص پررو اطاق ميگردد‪ .‬ريشه اين اصطاح احتماا از‬
‫زمختي و سختي س��نگ پاي پاريس يا قزوين گرفته شده كه حتي در اثر‬
‫كثرت استعمال فرسوده و ساييده نميشود‪ .‬در قياس شخصي كه با وجود‬
‫مسخره شدن و تحمل اصطكاك اقتصادي زياد‪ ،‬باز هم روش گذشته را تكرار‬
‫ميكند سنگ پاي قزوين خوانده ميشود‪.‬‬
‫مثال‪ - :‬ديدي اواد آدم چه جوري پژو رو ضايع كرد جلوي نعمتزاده‪ .‬فكر‬
‫نكنم ديگه پژو جرئت كنه به ايران بياد؛ حاا نوبته فياته‪.‬‬
‫ آره ديدم‪ .‬ولي پژو‪ ،‬روش مثل سنگ پاي پاريس يا قزوينه‪ .‬باز هم مياد و‬‫به ايران گير ميده‪ .‬حاا ببين!‬
‫‪12‬‬
‫تاار شيشهاي‬
‫نام شركت‬
‫| روزنامه جوان | ش��ماره ‪4745‬‬
‫دوشنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثاني ‪| 1437‬‬
‫سرويس اقتصادي ‪88498433‬‬
‫افزایش ‪33‬هزار ميليارد توماني‬
‫بدهي به شبكه بانكي در دولت یازدهم‬
‫بدهي دولت به شبكه بانكي از ‪100‬هزار ميليارد تومان در پايان دولت دهم به ‪133‬هزار ميليارد تومان تا پايان نيمه ابتدايي سال ‪ 94‬رسيد‬
‫گزارش یک‬
‫هادی غامحسینی‬
‫عکس‪ :‬جوان‬
‫بدهي دولت به بانكها و بان�ك مركزي در‬
‫پاي�ان كار دولت دهم به ترتي�ب حدود ‪٧2‬‬
‫و ‪ 1٨‬هزار ميلي�ارد تومان ب�ود كه مجموع‬
‫آن ‪100‬هزار ميليارد تومان بدهي به ش�بكه‬
‫بانكي تلقي ميش�ود‪ ،‬اين در حالي اس�ت‬
‫ك�ه بان�ك مرك�زي در گ�زارش اقتصادي‬
‫س�ه ماه�ه دوم س�ال ‪ 94‬بده�ي دولت به‬
‫بانك مرك�زي را ‪ 26‬ه�زار ميلي�ارد تومان‬
‫و بده�ي دول�ت ب�ه بانكه�ا را ‪ 10٧‬ه�زار‬
‫ميليارد اعام كرده اس�ت ك�ه مجموع آن‬
‫‪ 133‬تومان برآورد ميش�ود‪ .‬بدين ترتيب‬
‫بدهي دولت به ش�بكه بانكي طي دو سال و‬
‫نيم گذش�ته ‪33‬درصد رش�د داشته است‪.‬‬
‫روند بدهيه��اي دول��ت به بان��ك مركزي و‬
‫همچنين بانكها نشان از رشد بدهيها دارد‪،‬‬
‫اين در حالي است كه دولت يازدهم نيز به رغم‬
‫طرح ادعاي انضباط مالي‪ ،‬بر بدهيهاي خود بر‬
‫بانك مركزي و بانكها افزوده است به گونهاي‬
‫كه كارشناسان اقتصادي دولت را بزرگترين‬
‫بدهكار كشور معرفي ميكنند‪ .‬دولت به دليل‬
‫پرداخت نكردن بدهيهاي خود به شبكه بانكي‬
‫روند تأمين مالي در اقتص��اد ايران را فلج كرده‬
‫است و بيش از پيش بر ركود اقتصادي افزوده‬
‫است‪.‬‬
‫به گواه بانك مركزي بدهي دولت به بانكها در‬
‫پايان كار دولت دهم‪ 72/826 ،‬ميليارد تومان‬
‫و بدهي دولت به بانك مركزي در پايان دولت‬
‫دهم‪ 18358 ،‬ميليارد توم��ان بود در اين بين‬
‫در حالي كه حس��ن روحاني منتقد بدهيهاي‬
‫بااي دولت به شبكه بانكي بود بررسيها نشان‬
‫ميدهد كه مجموع بدهي دولت به شبكه بانكي‬
‫در مدت دو س��ال و نيم ابتدايي دولت ‪33‬هزار‬
‫ميليارد تومان رشد داشته است‪.‬‬
‫در حالي مجموع بدهي دولت به بانك مركزي‬
‫و بانكها در پايان دولت دهم در مرز ‪100‬هزار‬
‫ميليارد تومان قرار داش��ت كه آمار منتهي به‬
‫نيمه ابتدايي سال ‪ 94‬نش��ان ميدهد كه اين‬
‫نه��اد در مجموع ب��ه بانكها و بان��ك مركزي‬
‫‪133‬هزار ميليارد تومان بدهكار اس��ت‪ .‬بدين‬
‫ترتيب رش��د ‪33‬هزار ميلياردي بدهي دولت‬
‫به شبكه بانكي در طول دو سال و نيم فعاليت‬
‫دولت حسن روحاني در شرايطي اتفاق افتاده‬
‫است كه گويا به جاي پرداخت بدهيها دولت در‬
‫نظر دارد بر ميزان بدهيها همچنان بيفزايد‪.‬‬
‫افزايش ‪ ٨‬ه�زار ميلي�ارد توماني بدهي‬
‫دولت به بانك مركزي در ‪ 6‬ماه‬
‫بر اس��اس اين گزارش ميزان بده��ي دولت به‬
‫بانك مركزي در شهريور ماه سال جاري نسبت‬
‫به اسفند ماه سال ‪ ،93‬معادل ‪ 71‬درصد افزايش‬
‫يافته است‪ .‬ميزان اين بدهي در اسفندماه سال‬
‫‪ 93‬حدود ‪ 18‬ه��زار ميلي��ارد و ‪ 300‬ميليون‬
‫تومان گزارش شده بود كه در مقايسه با عدد ‪26‬‬
‫هزار ميليارد و ‪300‬ميليون توماني شهريور ماه‬
‫نشاندهنده افزايش ‪ 8‬هزار ميليارد توماني اين‬
‫بدهي است‪ .‬يعني دولت يازدهم در شش ماه به‬
‫اندازه حدود نيمي از بدهي قبلي خود به بانك‬
‫مركزي‪ ،‬بدهي جديد ايجاد كرده است‪.‬‬
‫در سه ماهه اول سال جاري ميزان بدهي دولت‬
‫به بانك مرك��زي ‪ 34/6‬درصد و در س��ه ماهه‬
‫دوم س��ال جاري ‪ 43/7‬درص��د افزايش يافته‬
‫است‪ .‬اين در حالي اس��ت كه بدهي سه ماهه‬
‫اول سال ‪ 93‬معادل ‪ 20/7‬درصد افزايش يافته‬
‫بود و بدهي سه ماهه دوم سال ‪ 93‬معادل ‪2/7‬‬
‫درصد كاهش يافته بود‪ .‬يعني بر خاف افزايش‬
‫بدهي س��ال ‪ 94‬در دوره مشابه سال قبل‪ ،‬رقم‬
‫اين بدهي كاهش هم يافته بود‪.‬‬
‫اما در مقابل روند افزايش زياد بدهي دولت به‬
‫بانك مركزي‪ ،‬ميزان افزايش بدهي به بانكها‬
‫كمتر بوده است‪ .‬يعني در حالي در فروردين و‬
‫ارديبهش��ت ماه ميزان بدهي دولت به بانكها‬
‫‪ 37‬و ‪ 33‬درصد افزايش يافته كه در ش��هريور‬
‫ماه ميزان افزايش اين بدهي ‪ 18‬درصد گزارش‬
‫شده است‪.‬‬
‫همچنين بر اساس اين گزارش در شهريور ماه‬
‫س��ال ‪ 94‬مجموع بدهي دولت و ش��ركتها و‬
‫مؤسسات دولتي به بانكها و بانك مركزي ‪161‬‬
‫هزار ميليارد تومان گزارش شده است‪.‬‬
‫بدهي انباش��ت ش��ده دولت به نظ��ام بانكي‬
‫در ش��رايطي روند رو به رش��دي طي ميكند‬
‫و با وج��ود اصرار ش��بكه بانكي براي تس��ويه‪،‬‬
‫راه ب��ه جاي��ي نميبرد كه ب��ه ق��ول مديران‬
‫دولتي داراييهايي مانند طل��ب از دولت جزو‬
‫بيكيفيتتري��ن داراييهاس��ت‪ ،‬چراك��ه از‬
‫احتمال نقدش��وندگي پاييني برخوردار است‪.‬‬
‫در عين حال كه به اذعان كميجاني‪ -‬قائم مقام‬
‫بانك مرك��زي‪ -‬تجربه نش��ان ميدهد اعطاي‬
‫تسهيات به بخش دولتي كارايي مطلوبي ندارد‬
‫به طوري كه آمار نشان ميدهد از سال ‪1352‬‬
‫به بعد‪ ،‬همواره بدهي دولت به سيس��تم بانكي‬
‫افزايش يافته و در عمل بازپرداخت نشده است‪.‬‬
‫بنابراين دولت بايد در كوچك كردن اندازه خود‬
‫تاش كند و تسهيات نيز بايد به سمت بخش‬
‫خصوصي هدايت شود‪.‬‬
‫در پايان اگر چ��ه دولت در نظ��ر دارد با ايجاد‬
‫بازاربدهي و فروش اوراق بدهي منابع ازم براي‬
‫بازپرداخت بدهيهاي خ��ود را تأمين كند كه‬
‫حتي با فروش اوراق بدهي اصل بدهي بهعاوه‬
‫سودي كه به آن تعلق ميگيرد ديون دولت را‬
‫بزرگتر خواهد كرد‪ .‬تا دولت نظام مالي خود را‬
‫سرو سامان ندهد و از ريخت و پاشهاي مصرفي‬
‫و جاري خود نكاهد بدهيهايش كاهش نخواهد‬
‫يافت‪.‬‬
‫خبر‬
‫پرداخت يارانه در كشورهاي عرب‬
‫خليج فارس قطع ميشود‬
‫پيشبينيه�ا حاكي از س�ال س�خت اقتصادي براي كش�ورهاي‬
‫عض�و ش�وراي هم�كاري خلي�ج ف�ارس اس�ت و احتم�ال‬
‫تجديدنظ�ر در پرداخ�ت ياران�ه در اي�ن كش�ورها وج�ود دارد‪.‬‬
‫به گزارش پايگاه خبري «اينترنش��نال نيوز»‪ ،‬در سال ‪ 2013‬ميادي‬
‫قيمت س��بد نفتي اوپك ‪ 105/87‬دار به ازاي هر بش��كه بود و ارزش‬
‫صادرات نفت كشورهاي عربستان سعودي‪ ،‬امارات‪ ،‬كويت‪ ،‬قطر و عمان‬
‫به ‪ 500‬ميليارد دار رسيد كه از اين مقدار حدود ‪ 100‬ميليارد دار به‬
‫حقوق كارگران خارجي اختصاص داده شد‪.‬‬
‫اكنون با رس��يدن قيمت نفت به تقريباً ‪ 30‬دار در هر بشكه مجموع‬
‫صادرات نفت كشورهاي نامبرده از ‪ 500‬ميليارد دار به ‪ 150‬ميليارد‬
‫دار معادل ‪ 70‬درصد كاهش روبهرو شده است‪.‬‬
‫در همين حال‪ ،‬كشورهاي عضو ش��وراي همكاري خليج فارس براي‬
‫جبران كسري درآمدهاي خود به دنبال منابع جديد درآمدي هستند‪.‬‬
‫كش��ورهاي اين منطقه در حال افزيش قيمت بنزي��ن و انرژي خود و‬
‫همچنين اجراي ماليات بر ارزش افزوده هستند‪ ،‬ضمن اينكه تجديدنظر‬
‫در پرداخت يارانه برق و سوخت را هم در دستور كار خود قرار دادهاند‪.‬‬
‫براس��اس پيشبيني صندوق بينالمللي پول در صورتي كه در منطقه‬
‫خاورميانه و آس��ياي ميانه روند فعلي اقتصادي بدون تغيير ادامه پيدا‬
‫كند‪ ،‬عربستان سعودي تا سال ‪ 2020‬ميادي ورشكسته خواهد شد‪.‬‬
‫اين در حالي اس��ت كه ذخاير ارزي عربستان در سال گذشته ميادي‬
‫از ‪ 732‬ميليارد دار به ‪ 611‬ميليارد دار كاهش يافته اس��ت و انتظار‬
‫ميرود كس��ري بودجه اين كش��ور در س��ال جاري ميادي به ‪100‬‬
‫ميليارد دار برسد كه طبيعتاً منجر به كاهش بيشتر ذخاير ارزي اين‬
‫كشور خواهد شد‪ .‬بر همين اساس‪ ،‬پيشبينيها حاكي از سال سخت‬
‫اقتصادي براي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس است‪.‬‬
‫ايران براي توليد برنج و گندم‬
‫در آفريقا زمين اجاره ميكند‬
‫س�فير ايران در كنيا گف�ت‪ :‬ش�ركتهاي ايران�ي ميخواهند در‬
‫كش�ورهاي كنيا‪ ،‬اوگاندا و تانزاني�ا زمين اجاره كنن�د و از طريق‬
‫ش�راكت ب�ا اي�ن كش�ورها گن�دم‪ ،‬برن�ج و ذرت تولي�د كنن�د‪.‬‬
‫به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از پايگاه اينترنتي گيسكا آفريكا‪،‬‬
‫ش��ركتهاي ايراني به دنبال اجاره زمين در كشورهاي كنيا‪ ،‬اوگاندا و‬
‫تانزانيا براي تولي��د مواد غذايي و فروش آنه��ا در بازارهاي داخلي اين‬
‫كش��ورها و صادرات به ايران هس��تند‪ .‬به گفته هادي فرجوند‪ ،‬سفير‬
‫جمهوري اس��امي ايران در كنيا‪ ،‬بيش از ‪ 10‬شركت ايراني نسبت به‬
‫كشت و فرآوري برنج‪ ،‬ذرت و گندم در شرق آفريقا ابراز تمايل كردهاند‪.‬‬
‫ايران از كشاورزي تجاري در آن س��وي مرزهاي خود حمايت ميكند‬
‫و اكنون ش��ركتهاي ايران��ي در حال اجاره كردن زمينهاي وس��يع‬
‫كشاورزي و به كارگيري ش��يوههاي مدرن كشاورزي براي توليد مواد‬
‫غذايي به منظور صادرات به ايران هستند‪ .‬اين شركتها تمايل دارند‬
‫كارخانههاي توليدي در اين منطقه ايجاد كنند ت��ا از اين طريق بازار‬
‫داخلي اين كشورها و بازار ايران را تأمين كنند‪.‬‬
‫به تور انداختن فراريان مالياتي در سال آينده‬
‫رئيس س�ازمان ام�ور ماليات�ي با بي�ان اينكه‬
‫اصاحيه قانون مالياتها به سمت مردمگرايي‬
‫پي�ش م�ي رود ب�ر انج�ام رس�يدگي هاي‬
‫دقي�ق و قانون�ي در س�ال آين�ده ب�ه منظور‬
‫شناس�ايي آن دس�ته از فع�اان اقتص�ادي‬
‫ك�ه در ت�ور ماليات�ي نيس�تند تأكي�د ك�رد‪.‬‬
‫به گ��زارش «جوان» س��يدكامل تقوين��ژاد‪ ،‬در‬
‫مراس��م افتتاحيه كارگاه آموزش��ي قانون جديد‬
‫مالياتهاي مس��تقيم اظهار داشت‪ :‬رويكرد قانون‬
‫جديد مالياتهاي مستقيم بر مردمگرايي و توجه‬
‫به حقوق مردم استوار است‪ .‬معاون وزير اقتصاد با‬
‫تأكيد بر اينكه پس از موفقيت تيم برجام در عرصه‬
‫ديپلماس��ي‪ ،‬اكنون كش��ور نيازمند يك حماسه‬
‫اقتصادي است‪ ،‬افزود‪ :‬در ش��رايط كنوني كشور‪،‬‬
‫به يك مديريت جهادي نياز داريم؛ مديريتي كه بر‬
‫مبناي آن تاش مجاهدان عرصه اقتصادي بيش از‬
‫پيش شود‪ .‬رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور‬
‫خاطرنشان كرد‪ :‬نيروي انساني سازمان امور مالياتي‬
‫كشور توانايي تبديل ش��دن به يكي از قويترين‬
‫ايران نصف سهم خود از بازار نفت اروپا را پس گرفت‬
‫مجموعههاي مديريتي و كارشناس��ي را داراست؛‬
‫مجموعهاي كه ضمن تس��لط بر قوانين و مقررات‬
‫مالياتي‪ ،‬درك درس��تي از وضعيت و شرايط ويژه‬
‫اقتصادي كشور داشته باشد‪ .‬تقوينژاد بر اهميت‬
‫سالمسازي امور و س��امت نظام اداري به عنوان‬
‫يكي از اولويتهاي اساسي س��ازمان اشاره كرد و‬
‫گفت‪ :‬تأمين درآمدهاي مالياتي‪ ،‬رسالت و وظيفه‬
‫اساسي سازمان امور مالياتي است و كاركنان اين‬
‫سازمان بايد با شرافت و پاكدستي اين مأموريت را‬
‫انجام دهند‪ .‬وي با بيان اينكه شوراي عالي مالياتي‬
‫و هيئتهاي حل اخت��اف مالياتي‪ ،‬نقش مهمي‬
‫در تعيين تكلي��ف و حل و فصل دع��اوي مالياتي‬
‫دارند‪ ،‬گف��ت‪ :‬بايد تا حد امكان فرايند رس��يدگي‬
‫به ش��كايتها و اطاله دادرس��يها را كاهش داد‪.‬‬
‫رئيس كل س��ازمان امور مالياتي كش��ور بر انجام‬
‫رس��يدگيهاي دقيق و قانوني در س��ال آينده به‬
‫منظور شناسايي آن دسته از فعاان اقتصادي كه‬
‫در تور مالياتي نيستند‪ ،‬اشاره كرد و گفت‪ :‬ما نبايد‬
‫حقوق دولت و مردم را ناديده بگيريم‪.‬‬
‫اقتصاد کان‬
‫اي�ران ب�ه زودي ارس�ال روزان�ه ‪ 300‬ه�زار‬
‫بش�كه نفت ب�ه اروپا را آغ�از خواه�د كرد كه‬
‫اي�ن رق�م‪ ۵4 ،‬درص�د از كل نفت�ي اس�ت‬
‫كه قب�ل از تحريمها ب�ه اروپا ص�ادر ميكرد‪.‬‬
‫وزير نفت ايران گفته است‪ ،‬شركت توتال فرانسه‬
‫با خريد روزانه ‪ 160‬هزار بش��كه نفت از ايران كه‬
‫از روز ‪ 16‬فوري��ه آغاز خواهد ش��د موافقت كرده‬
‫اس��ت‪ .‬اين ش��ركت همچنين نس��بت به توسعه‬
‫مي��دان نفت��ي آزادگان در نزديكي م��رز با عراق‬
‫و يك پ��روژه ال ان جي ابراز تمايل كرده اس��ت‪.‬‬
‫توتال از ايران خواسته تا اطاعات ازم براي ارائه‬
‫پيشنهاد مربوط به احداث اين كارخانه ال ان جي‬
‫در اختيارش گذاشته شود‪ .‬اين اقدام نشان از عزم‬
‫ايران براي عمل به وعدههايش مبني بر برقراري‬
‫ارتباط مجدد با مش��تريان اروپايياش اس��ت كه‬
‫در س��ال ‪ 2012‬بعد از وضع تحريمها‪ ،‬خريدها از‬
‫تهران را متوقف كردند‪ .‬اين تحريمها ماه گذشته‬
‫زماني كه ايران به مفاد توافق جامع هستهاي عمل‬
‫كرد‪ ،‬برداشته ش��دند‪ .‬بر اساس آمارهاي مؤسسه‬
‫پتروماتريك��س‪ ،‬اروپا به اس��تثناي تركيه قبل از‬
‫تحريمها‪ ،‬روزانه ‪ 550‬هزار بش��كه نف��ت از ايران‬
‫وارد ميكرد‪ .‬شركت پاايش��گاهي اسپانوا دي‬
‫پترولوس اسپانيا و ش��ركت لوك اويل روسيه نيز‬
‫محمولههاي نفتياي را از ايران خريداري كردهاند‬
‫كه قرار اس��ت در دو هفته آينده از جزيره خارگ‬
‫ايران به بنادر اروپايي ارسال شود‪ .‬زنگنه همچنين‬
‫گفت��ه‪ ،‬هنوز هي��چ موافقتنامهاي با ش��ركت اني‬
‫ايتاليا امضا نشده است‪ .‬وي افزوده انتظار ميرود‬
‫مقامات ايتاليايي در آين��ده نزديك براي امضاي‬
‫يك قرارداد خريد روزانه حدود ‪ 100‬هزار بش��كه‬
‫نفت به تهران بيايند‪ .‬شركت پاايشگاهي ساراس‬
‫اس پياي ايتاليا هم عاقهمند به خريد روزانه ‪60‬‬
‫تا ‪ 70‬هزار بشكه نفت از ايران است‪ .‬شركتهاي‬
‫اروپايي‪ ،‬تاشها براي منتفع ش��دن از بازار ايران‬
‫بعد از لغو تحريمها را آغاز كردهاند‪ .‬حسن روحاني‪،‬‬
‫رئيسجمهوري اي��ران در جريان س��فر خود به‬
‫پاريس در ماه گذشته ميادي‪ ،‬قرارداد خريد ‪118‬‬
‫فروند هواپيماي ايرباس را امضا كرد‪.‬‬
‫المانيتور‪:‬‬
‫اقتصاد ايران هيچ آسيبي از قطع رابطه عربستان و متحدانش نديد‬
‫المانيتور با اشاره به سفر رئيسجمهور چين به ايران اندكي پس‬
‫از تشديد تنشها بين ايران و عربستان و امضاي قراردادهاي‬
‫ميلياردي اي�ران با اروپا نوش�ت‪ :‬اقتصاد ايران هيچ آس�يبي‬
‫از قط�ع رابط�ه عربس�تان و متحدان�ش ندي�ده و نميبيند‪.‬‬
‫پايگاه اينترنتي المانيتور طي گزارشي نوشت‪ :‬ظاهرا ً بعد از حمله‬
‫به سفارت عربستان در تهران‪ ،‬تنشها بين ايران و عربستان باز هم‬
‫بيشتر شده است‪.‬‬
‫هرچند دولت حسن روحاني خود را از حملهكنندگان به سفارت‬
‫جدا كرده‪ ،‬اما رژيم سعودي به س��رعت روابط ديپلماتيك خود با‬
‫تهران را قطع كرد و از متحدان عرب خود خواست تا آنها نيز چنين‬
‫اقدامي را انج��ام دهند‪ .‬حتي دس��ت دادن وزراي امور خارجه دو‬
‫كشور در حاشيه نشست مجمع جهاني اقتصاد در داووس سوئيس‬
‫به كمتر شدن اختافات اين دو رقيب منطقهاي به ويژه در بحران‬
‫سوريه كمكي نكرد‪ .‬عربستان در س��ال ‪ ،2015‬با كسري بودجه‬
‫‪ 98‬ميليارد داري مواجه بود و در مسير كسري بودجه ‪ 80‬ميليارد‬
‫داري در سال جاري قرار دارد‪ .‬تقريبا تمام ناظران معتقدند ارزش‬
‫مبادات تجاري دو كشور آنقدر ناچيز است كه نميتواند به اقتصاد‬
‫ايران آس��يب بزند‪ .‬ارزش مبادات تجاري دو كش��ور در ‪ 9‬ماهه‬
‫منتهي به ‪ 21‬دسامبر‪ ،‬تنها ‪ 215/1‬ميليون دار بود‪.‬‬
‫ارزش مبادات تجاري ايران با ديگر كشورهاي عربي كه به تبعيت از‬
‫عربستان‪ ،‬روابط خود با ايران را قطع كردهاند نيز چندان قابل توجه‬
‫نيست‪ .‬براي مثال‪ ،‬ارزش مبادات تجاري ايران با بحرين‪ ،‬سودان‪،‬‬
‫جيبوتي و سومالي‪ ،‬چهار كشور ديگري كه روابط تجاري با تهران را‬
‫كاهش دادهاند نيز مجموعاً ‪ 145‬ميليون دار بوده است‪.‬‬
‫اما امارات‪ ،‬يك استثنا در ميان شركاي تجاري عرب ايران است‪ .‬به‬
‫رغم فشارهاي رياض براي كاهش روابط با ايران‪ ،‬ابوظبي تنها اقدام‬
‫به تنزل سطح روابط ديپلماتيك با جمهوري اسامي كرد‪ .‬امارات‬
‫يكي از شركاي تجاري مهم ايران در دوران تحريمهاي غرب بود و‬
‫تا به امروز نيز چنين جايگاهي را حفظ كرده است‪.‬‬
‫ارزش مبادات تجاري اي��ران و امارات در ‪ 9‬ماه��ه منتهي به ‪21‬‬
‫دسامبر از ‪ 44/1‬ميليارد دار فراتر رفت‪ .‬ارزش كااهاي صادراتي‬
‫از ايران به امارات در سال شمسي گذش��ته‪ ،‬برابر با ‪ 11‬درصد كل‬
‫صادرات ايران بود‪ ،‬در حالي كه ارزش واردات ايران از اين كش��ور‬
‫برابر با ‪ 23‬درصد كل واردات ايران بود‪ .‬اين ارقام نشان ميدهد كه‬
‫براي ايران‪ ،‬جايگزين كردن امارات با يك شريك ديگر منطقهاي‬
‫نظير تركيه يا عمان در كوتاه مدت كه از سوي برخي تجار پيشنهاد‬
‫شده‪ ،‬كاري دشوار خواهد بود‪.‬‬
‫سليمي‪ ،‬رئيس اتحاديه سرمايهگذاريهاي مشترك ايران گفت‪:‬‬
‫هرچند ارزش مبادات تجاري ايران با عربستان و دولتهاي عربي‬
‫كه از رويه رياض تبعيت كردهاند‪ ،‬خيلي كم اس��ت‪ ،‬اما امارات يك‬
‫شريك مهم است كه نقش��ش در اقتصاد ايران را نميتوان ناديده‬
‫گرفت‪ .‬وي افزود‪ :‬ايران نيز بازاري پرس��ود براي امارات به ش��مار‬
‫ميرود‪.‬‬
‫وي خاطرنشان كرد‪ :‬عوامل اقتصادي ترجيحات سياسي را شكل‬
‫ميدهند‪ .‬بعيد است امارات منافع اقتصادي خود را فداي اختاف‬
‫سياسي بين تهران و رياض كند‪.‬‬
‫وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا افزايش تنشها بين تهران و رياض‬
‫ميتواند سرمايهگذاران اروپايي را از ورود به بازار ايران نااميد كند‬
‫يا نه گفت‪ :‬غرب با تحوات سياسي منطقه و اختافات بين ايران و‬
‫عربستان كه سابقهاي چندين ساله دارد آشناست‪.‬‬
‫وي با اش��اره به قرارداد خريد ‪ 114‬فروند هواپيماي ايرباس كه در‬
‫جريان س��فر روحاني به فرانسه امضا ش��د گفت‪ :‬حمله به سفارت‬
‫عربستان نميتواند تأثيري بر اشتهاي اروپاييها براي سرمايهگذاري‬
‫در بازار دست نخوردهاي نظير ايران بگذارد‪.‬‬
‫سليمي افزود‪ :‬رئيسجمهور چين بدون توجه به اتفاقي كه روز دوم‬
‫ژانويه در تهران افتاد‪ ،‬براي تعميق روابط اقتصادي با ايران به تهران‬
‫سفر كرد‪ .‬اين در حالي بود كه توسعه روابط با ايران ريسك آسيب‬
‫ديدن روابط پكن با رياض را به دنبال داشت‪.‬‬
‫سليمي گفت‪ :‬تنها حاجيهاي ايراني ممكن است از افزايش تنشها‬
‫بين تهران و رياض آسيب ببينند‪.‬‬
‫بانك انصار‬
‫ح ‪ .‬سيمان شرق‬
‫ح ‪ .‬مس شهيدباهنر‬
‫ح ‪ .‬محورسازانايرانخودرو‬
‫سرمايهگذاري مليايران‬
‫سرمايهگذاري رنا(هلدينگ‬
‫كشتوصنعتپياذر‬
‫ليزينگخودروغدير‬
‫لبنيات پاك‬
‫مهندسينصيرماشين‬
‫سايپاآذين‬
‫توريستي ورفاهي آبادگران ايران‬
‫نيرو محركه‬
‫توسعهشهريتوسگستر‬
‫بينالملليتوسعهساختمان‬
‫پتروشيميفارابي‬
‫نفت بهران‬
‫سرمايهگذاري سايپا‬
‫صنايعريختهگريايران‬
‫توسعه معدني و صنعتي صبانور‬
‫بيمه ملت‬
‫حمل و نقل پتروشيمي( سهامي عام‬
‫نوسازيوساختمانتهران‬
‫سرمايه گذاري شاهد‬
‫سامان گستراصفهان‬
‫گسترشصنايعوخدماتكشاورزي‬
‫سايپا ديزل‬
‫سيمان شرق‬
‫پشمشيشهايران‬
‫بيمه پارسيان‬
‫سيمان كردستان‬
‫بانكپارسيان‬
‫چرخشگر‬
‫رينگسازيمشهد‬
‫قند لرستان‬
‫فنرسازيخاور‬
‫سرمايه گذاري مسكن شمال شرق‬
‫پارس سرام‬
‫فنرسازيزر‬
‫صنايعكاغذسازيكاوه‬
‫شيرپاستوريزهپگاهخراسان‬
‫درخشان تهران‬
‫سرمايهگذاريصندوقبازنشستگي‬
‫كمكفنرايندامين‬
‫تراكتورسازيايران‬
‫حملونقلتوكا‬
‫گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو‬
‫سيمان فارس نو‬
‫سرمايهگذاري مسكن‬
‫سرمايه گذاري ساختمانايران‬
‫بهنوش ايران‬
‫بيمه البرز‬
‫نورد آلومينيوم‬
‫سيمانهگمتان‬
‫تجارت الكترونيك پارسيان‬
‫سايپاشيشه‬
‫سرمايهگذاريتوكافواد(هلدينگ‬
‫سيمان فارس و خوزستان‬
‫ايران خودرو‬
‫توليدي كاشي تكسرام‬
‫بيمه آسيا‬
‫ريختهگري تراكتورسازي ايران‬
‫صنايعجوشكابيزد‬
‫كارخانجاتتوليديشيشهرازي‬
‫ايران خودروديزل‬
‫كالسيمين‬
‫پارس خودرو‬
‫قند مرودشت‬
‫سرما آفرين‬
‫شيشه و گاز‬
‫سيماناروميه‬
‫قطعات اتومبيل ايران‬
‫بيمه دانا‬
‫پلياكريل‬
‫لبنياتكالبر‬
‫توليدمواداوليه اليافمصنوعي‬
‫سرمايه گذاري البرز(هلدينگ‬
‫كاشي پارس‬
‫داروسازيزهراوي‬
‫سرمايهگذاريملت‬
‫كارخانجات قند قزوين‬
‫قند ثابت خراسان‬
‫قنداصفهان‬
‫شهد‬
‫سيمان شمال‬
‫سرمايه گذاري پارس توشه‬
‫كارتن ايران‬
‫سرمايه گذاري اعتبار ايران‬
‫تكنوتار‬
‫سرمايه گذاري صنعت ومعدن‬
‫ايرانياساتايرورابر‬
‫ايرانارقام‬
‫ليزينگ رايان سايپا‬
‫كابل البرز‬
‫عمرانوتوسعهفارس‬
‫دادهپردازيايران‬
‫گلوكوزان‬
‫محورسازانايرانخودرو‬
‫پاايش نفت بندرعباس‬
‫صنايعشيمياييسينا‬
‫توليديگرانيتبهسرام‬
‫مهركامپارس‬
‫سيمانشاهرود‬
‫سيمان تهران‬
‫داروسازي سينا‬
‫ح ‪ .‬ايرانياساتايرورابر‬
‫سيمانغرب‬
‫ليزينگ ايرانيان‬
‫صنايعشيمياييايران‬
‫فواد آلياژي ايران‬
‫ح ‪ .‬رادياتور ايران‬
‫سرمايهگذاريتوسعهملي‬
‫مس شهيدباهنر‬
‫ملي صنايع مس ايران‬
‫سيمان داراب‬
‫بين المللي محصوات پارس‬
‫ح ‪.‬گروه دارويي سبحان‬
‫لولهوماشينسازيايران‬
‫داروسازي اكسير‬
‫كيميدارو‬
‫لعابيران‬
‫گروهبهمن‬
‫داروسازي فارابي‬
‫گروه صنعتي بارز‬
‫زامياد‬
‫ايران تاير‬
‫دوده صنعتي پارس‬
‫داروسازي كوثر‬
‫ذغالسنگ نگين طبس‬
‫كشتيراني جمهوري اسامي ايران‬
‫فرآوردههايغداييوقندپيرانشهر‬
‫توليدمحورخودرو‬
‫گروه مپنا (سهامي عام)‬
‫لنت ترمزايران‬
‫پارس مينو‬
‫توسعه معادن روي ايران‬
‫كارخانجات توليدي شهيد قندي‬
‫داروسازي جابرابنحيان‬
‫گروهصنعتيبوتان‬
‫الكتريك خودرو شرق‬
‫قندهكمتان‬
‫پست بانك ايران‬
‫كمباين سازي ايران‬
‫سرمايهگذاريبهمن‬
‫سيمان خزر‬
‫قند نيشابور‬
‫سرمايه گذاري توسعه صنعتي ايران‬
‫معدني اماح ايران‬
‫ايراندارو‬
‫پارسسويچ‬
‫شكرشاهرود‬
‫دارويي رازك‬
‫آخرين قيمت تغيير قيمت‬
‫‪2510‬‬
‫‪3‬‬
‫‪413‬‬
‫‪2459‬‬
‫‪1785‬‬
‫‪1471‬‬
‫‪3020‬‬
‫‪2483‬‬
‫‪6191‬‬
‫‪5203‬‬
‫‪4701‬‬
‫‪2130‬‬
‫‪2321‬‬
‫‪2216‬‬
‫‪1330‬‬
‫‪6193‬‬
‫‪9301‬‬
‫‪1522‬‬
‫‪1522‬‬
‫‪2241‬‬
‫‪1419‬‬
‫‪3708‬‬
‫‪2205‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪1360‬‬
‫‪2786‬‬
‫‪1383‬‬
‫‪1194‬‬
‫‪7345‬‬
‫‪2652‬‬
‫‪1398‬‬
‫‪1420‬‬
‫‪3062‬‬
‫‪2764‬‬
‫‪3221‬‬
‫‪2870‬‬
‫‪1473‬‬
‫‪2480‬‬
‫‪1548‬‬
‫‪2945‬‬
‫‪5306‬‬
‫‪1814‬‬
‫‪2764‬‬
‫‪1076‬‬
‫‪2353‬‬
‫‪3410‬‬
‫‪3169‬‬
‫‪5085‬‬
‫‪1432‬‬
‫‪2822‬‬
‫‪4501‬‬
‫‪1240‬‬
‫‪1158‬‬
‫‪2710‬‬
‫‪3453‬‬
‫‪2065‬‬
‫‪1504‬‬
‫‪1827‬‬
‫‪2551‬‬
‫‪914‬‬
‫‪1468‬‬
‫‪2367‬‬
‫‪9279‬‬
‫‪6732‬‬
‫‪1110‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪1316‬‬
‫‪2965‬‬
‫‪2475‬‬
‫‪2866‬‬
‫‪3870‬‬
‫‪2115‬‬
‫‪1593‬‬
‫‪3213‬‬
‫‪1838‬‬
‫‪4506‬‬
‫‪4842‬‬
‫‪5697‬‬
‫‪23618‬‬
‫‪891‬‬
‫‪3449‬‬
‫‪1313‬‬
‫‪6652‬‬
‫‪3897‬‬
‫‪1722‬‬
‫‪3782‬‬
‫‪2837‬‬
‫‪1630‬‬
‫‪1745‬‬
‫‪1331‬‬
‫‪1951‬‬
‫‪3428‬‬
‫‪2434‬‬
‫‪2726‬‬
‫‪2590‬‬
‫‪2550‬‬
‫‪37325‬‬
‫‪3404‬‬
‫‪3816‬‬
‫‪9560‬‬
‫‪2210‬‬
‫‪1920‬‬
‫‪2255‬‬
‫‪2169‬‬
‫‪20106‬‬
‫‪932‬‬
‫‪3615‬‬
‫‪1393‬‬
‫‪5112‬‬
‫‪1466‬‬
‫‪2315‬‬
‫‪1925‬‬
‫‪1665‬‬
‫‪1570‬‬
‫‪1405‬‬
‫‪5324‬‬
‫‪5900‬‬
‫‪2290‬‬
‫‪16069‬‬
‫‪6980‬‬
‫‪2199‬‬
‫‪2290‬‬
‫‪11402‬‬
‫‪3920‬‬
‫‪2050‬‬
‫‪3250‬‬
‫‪2686‬‬
‫‪1880‬‬
‫‪1895‬‬
‫‪5949‬‬
‫‪4160‬‬
‫‪1189‬‬
‫‪9640‬‬
‫‪3330‬‬
‫‪3654‬‬
‫‪1400‬‬
‫‪2390‬‬
‫‪11300‬‬
‫‪2910‬‬
‫‪2345‬‬
‫‪2799‬‬
‫‪1575‬‬
‫‪877‬‬
‫‪1292‬‬
‫‪2261‬‬
‫‪1362‬‬
‫‪1058‬‬
‫‪12400‬‬
‫‪5100‬‬
‫‪6689‬‬
‫‪1317‬‬
‫‪33733‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪37‬‬
‫‪223‬‬
‫‪85‬‬
‫‪70‬‬
‫‪117‬‬
‫‪118‬‬
‫‪294‬‬
‫‪247‬‬
‫‪223‬‬
‫‪101‬‬
‫‪110‬‬
‫‪105‬‬
‫‪63‬‬
‫‪294‬‬
‫‪442‬‬
‫‪72‬‬
‫‪72‬‬
‫‪106‬‬
‫‪67‬‬
‫‪176‬‬
‫‪105‬‬
‫‪69‬‬
‫‪64‬‬
‫‪132‬‬
‫‪65‬‬
‫‪56‬‬
‫‪349‬‬
‫‪126‬‬
‫‪66‬‬
‫‪67‬‬
‫‪145‬‬
‫‪131‬‬
‫‪153‬‬
‫‪107‬‬
‫‪70‬‬
‫‪118‬‬
‫‪73‬‬
‫‪140‬‬
‫‪252‬‬
‫‪85‬‬
‫‪131‬‬
‫‪51‬‬
‫‪112‬‬
‫‪162‬‬
‫‪150‬‬
‫‪242‬‬
‫‪68‬‬
‫‪134‬‬
‫‪214‬‬
‫‪59‬‬
‫‪55‬‬
‫‪129‬‬
‫‪164‬‬
‫‪98‬‬
‫‪71‬‬
‫‪87‬‬
‫‪121‬‬
‫‪43‬‬
‫‪69‬‬
‫‪112‬‬
‫‪441‬‬
‫‪320‬‬
‫‪52‬‬
‫‪104‬‬
‫‪62‬‬
‫‪141‬‬
‫‪114‬‬
‫‪136‬‬
‫‪184‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪153‬‬
‫‪87‬‬
‫‪45‬‬
‫‪84‬‬
‫‪270‬‬
‫‪1124‬‬
‫‪42‬‬
‫‪164‬‬
‫‪62‬‬
‫‪316‬‬
‫‪185‬‬
‫‪3‬‬
‫‪140‬‬
‫‪135‬‬
‫‪77‬‬
‫‪83‬‬
‫‪63‬‬
‫‪92‬‬
‫‪163‬‬
‫‪115‬‬
‫‪129‬‬
‫‪84‬‬
‫‪121‬‬
‫‪1777‬‬
‫‪54‬‬
‫‪181‬‬
‫‪455‬‬
‫‪101‬‬
‫‪91‬‬
‫‪107‬‬
‫‪103‬‬
‫‪580‬‬
‫‪41‬‬
‫‪149‬‬
‫‪66‬‬
‫‪148‬‬
‫‪69‬‬
‫‪36‬‬
‫‪11‬‬
‫‪60‬‬
‫‪24‬‬
‫‪55‬‬
‫‪0‬‬
‫‪199‬‬
‫‪73‬‬
‫‪540‬‬
‫‪288‬‬
‫‪104‬‬
‫‪45‬‬
‫‪85‬‬
‫‪-21‬‬
‫‪83‬‬
‫‪21‬‬
‫‪127‬‬
‫‪12‬‬
‫‪90‬‬
‫‪42‬‬
‫‪123‬‬
‫‪56‬‬
‫‪208‬‬
‫‪158‬‬
‫‪174‬‬
‫‪27‬‬
‫‪23‬‬
‫‪325‬‬
‫‪84‬‬
‫‪59‬‬
‫‪74‬‬
‫‪47‬‬
‫‪3‬‬
‫‪37‬‬
‫‪107‬‬
‫‪22‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪404‬‬
‫‪90‬‬
‫‪318‬‬
‫‪12‬‬
‫‪1606‬‬
‫عادانهترين راه انتخاب ركابزنان‬
‫براساس امتيازات كسب شده است‬
‫سهميهالمپيكدربرخيرشتههايورزشي‬
‫مانند دوچرخه س��واري به ش��خص داده‬
‫نميشود‪ ،‬به همين دليل اين فرصت وجود‬
‫دارد كه براي حضور در اين رقابتها‪ ،‬بهترين‬
‫ورزش��كار اعزام ش��ود‪ .‬در چنين مواقعي‬
‫مسابقات انتخابي برگزار ميشود‪ .‬مسابقاتي‬
‫كه اين فرصت را در اختيار ورزشكاران قرار‬
‫محمود وفايي‬
‫ميدهد تا تواناييهاي خود را براي حضور‬
‫كارشناس دوچرخه سواري‬
‫در المپيك اثبات كنند‪ .‬البت��ه همواره در‬
‫مسابقاتانتخابي حرف و حديثهاييازسوي نفراتي كهانتخاب نميشوند‬
‫وجود دارد‪ ،‬خصوصاً كه همه دوس��ت دارند در المپيك حاضر شوند اما‬
‫المپيك جاي نفرات برتر هر رشته است‪ .‬در دوچرخه سواري اما اين مسئله‬
‫تا حدودي حل شده است‪ ،‬خصوصاً با تصميمي كه براي انتخاب نفرات‬
‫برتر گرفته شده است‪ .‬دوچرخه سواري سه سهميه دارد اما ‪ 15‬دوچرخه‬
‫سوار خوب در سطح عالي دارد كه تواناييهاي نزديك به هم دارند‪ .‬با اين‬
‫وجود انتخاب سه نفر اصلي طبق امتيازهايي كه آنها ميتوانند در مسابقات‬
‫داخلي و تورنمنتهاي خارجي كسب كنند‪ ،‬فرصتي عادانه در اختيار‬
‫دوچرخهسواران قرار ميدهد تا براي رس��يدن به المپيك تاش كنند‪.‬‬
‫ضمن اينكه در نظر گرفتن امتيازها بر اساس حضور در مسابقات متعدد‬
‫اين شانس را به ورزشكاران ميدهد كه اگر در يكي از مسابقات داخلي يا‬
‫تورنمنتهاي خارجي در شرايط ايده آل نبودند‪ ،‬ناكامي خود را در ديگر‬
‫مس��ابقات جبران كرده و هيچ جاي گلهگذاري براي انتخاب سه نفري‬
‫كه قرار است كاروان ايران را در ريو همراهي كنند نباشد‪ .‬اگر چه حضور‬
‫دوچرخهسواران جواني كه تجربه حضور آنها در المپيك ميتواند كمكي‬
‫براي آينده دوچرخه سواري باشند بهترين گزينه حضور در ريو هستند‪.‬‬
‫با اين وجود انتخاب دوچرخهسواران المپيكي به روشي كه فدراسيون در‬
‫نظر گرفته ميتواند عادانهترين راه باشد كه جاي هيچ گله و شكايتي را هم‬
‫باقي نميگذارد‪ ،‬خصوصاً كه تعداد دوچرخه سواراني كه توانايي حضور در‬
‫اين رقابتها را دارند كم هم نيست اما تنها سه نفر بايد اعزام شوند و اين كار‬
‫را براي انتخابي عادانه سختي ميكند اگر تصميمگيري به روشي ديگر‬
‫جز حساب امتيازها بر اساس مسابقات باشد‪.‬‬
‫دوش��نبه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثان��ی‪| 1437‬‬
‫‪13‬‬
‫| روزنامه جوان | شماره ‪4745‬‬
‫سرويسورزشي ‪88498432‬‬
‫چـهـرهها‪ /‬حسين وحيدي‬
‫همبستگي و امنيتمان را نشان ميدهيم‬
‫ديدار نفت ايران و الجيش قطر در مرحله‬
‫پليآف لي��گ قهرمانان آس��يا در حالي‬
‫قرار است در كش��ورمان برگزار شود كه‬
‫اين بازي تحت تأثير حاشيهسازيهاي‬
‫عربستان درباره نداشتن امنيت در ايران‬
‫قرار دارد‪ .‬امير حاج رضايي كارش��ناس‬
‫فوتبال ايران معتقد اس��ت‪« :‬فدراس��يون فوتبال ايران در قبال‬
‫موضعگيريها و بيانيههاي فدراسيون عربستان منفعانه عمل‬
‫كرد و نتوانست موضع قدرتمندي داشته باشد‪ .‬به طور حتم ايران‬
‫امنترين كشور منطقه است ما بايد موضعي قوي داشته باشيم‪.‬‬
‫هواداران در ديدار با الجيش با حضور در ورزشگاه آزادي ميتوانند‬
‫همبستگي و وجود امنيت در ايران را به كشورهاي منطقه نشان‬
‫دهند تا ديگر بهانهاي دست تيمهاي عربي ندهيم‪».‬‬
‫كسب طاي المپيك را در خودم ميبينم‬
‫وزنه ب��ردار دس��ته ‪ ۸5‬كيلوگ��رم ايران‬
‫ك��ه در دو جام جهان��ي ‪ 2011‬پاريس و‬
‫‪ 201۴‬آلماتي به مدال طا رسيده بود در‬
‫مسابقات هيوستون امريكا در حالي كه‬
‫وزنه ‪ 21۸‬كيلوگرم را در دو ضرب بااي‬
‫سر برده بود‪ ،‬به ناگهان وزنه از پشت سرش‬
‫افتاد تا از كسب سومين مدال طاي پي در پي بازبماند‪ .‬وي با ‪3۸7‬‬
‫كيلوگرم مجموع به مدال نقره دست پيدا كرد‪ .‬كيانوش رستمي كه‬
‫برنز المپيك لندن را در اختيار دارد حاا حرف از طاي المپيك ريو‬
‫ميزند‪« .‬تمريناتم را نزديك به يك ماه است كه آغاز كردهام و به‬
‫صورت جدي اين رويه را ادامه ميدهم تا براي رقابتهاي المپيك‬
‫آماده شوم‪ .‬ميخواهم نتيجه بهتري نسبت به هيوستون بگيرم‪ .‬من‬
‫در اين سالها تجارب بسياري كسب كرده ام‪».‬‬
‫كفاشيان متهم پرونده فساد فوتبال‬
‫محمدعلي پورمختار كه به عنوان رئيس‬
‫كميس��يون اص��ل ‪ 90‬مجلس ش��وراي‬
‫اس��امي نقش مهمي در جم��عآوري و‬
‫بررسي پرونده فساد در فوتبال دارد‪ ،‬درباره‬
‫پرونده فساد در فوتبال ميگويد‪ «:‬مسائل‬
‫مربوط به فس��اد در فوتبال ريشهدارتر از‬
‫چيزي اس��ت كه در گزارش قرائت شده وجود دارد‪ .‬علي كفاشيان‬
‫متهم رديف اول اين پرونده بوده و بايد پاسخگو باشد‪ ».‬صحبتهاي‬
‫رئيس كميسيون اصل ‪ 90‬مجلس شوراي اسامي درباره كفاشيان‬
‫در حالي مطرح ميشودكه رئيس فدراسيون فوتبال به صحبتهاي‬
‫پورمختار واكنش نشان داد وگفت‪«:‬به نظرممرجعرسيدگي به فساد‬
‫در فوتبال قوه قضائيه است اما به هر حال بازهم ميگويم اگر من متهم‬
‫رديف اول باشم‪ ،‬ميروم و تقاص پس ميدهم‪».‬‬
‫گزارش‬
‫شيوا نوروزي‬
‫دنیا حیدري‬
‫توقف استقال مقابل همنام اهوازي‬
‫ناكامي پرسپوليس درانتقام از ذوبآهن‬
‫پرونده هفته نوزدهم رقابته�اي ليگ برتر در حالي روز گذش�ته با‬
‫برگزاري هفت ديدار بس�ته شد كه شاگردان ويس�ي اين بار فرصت‬
‫بازگش�ت به صدر را از دس�ت ندادند‪ ،‬اما صدرنش�يني آنها تنها نود‬
‫دقيقه به طول انجاميد و اس�تقال باتس�اوي برابر همن�ام اهوازي‪،‬‬
‫بار ديگر جايگاه خ�ود را باز پ�س گرفت و به صدر جدول بازگش�ت‪.‬‬
‫اما سرخپوشان فرصتي ديگر را براي صعود به جمع سه تيم بااي جدول‬
‫از دست دادند‪.‬‬
‫‪ 2-2‬هيجانانگيز در اصفهان‬
‫سوغات اصفهان بيش از يك امتياز براي سرخپوشان نبود و در انتقامگيري‬
‫از ذوبيها ناكام ماندند‪ ،‬آن هم در حالي كه اي��ن تيم تنها چند دقيقه با‬
‫نهمين برد اين فصل خود و صعود به رتبه سوم جدول فاصله داشت‪ .‬در‬
‫حالي كه بسياري از هواداران با تصور پايان بازي با نتيجه دو بر يك به سود‬
‫پرسپوليس ورزشگاه را ترك كرده بودند‪ ،‬مرتضي تبريزي در دقيقه ‪90+2‬‬
‫مانع از شكست خانگي ذوبآهن ش��د و بازي را به تساوي كشاند‪ .‬بازي‬
‫ذوبآهن و پرس��پوليس يكي از بازيهاي ديدني و جذاب هفته نوزدهم‬
‫بود كه ميتوانست با پاياني خوشتر براي شاگردان برانكو تمام شود اما اين‬
‫تيم باز هم به دليل بيدقتي و استفاده نكردن از موقعيتهاي خود فرصتي‬
‫طايي را از دس��ت داد؛ فرصتي كه ميتوانست پرس��پوليس را در جمع‬
‫سه تيم بااي جدول جاي دهد اما اين اتفاق باز هم روي تعلل بازيكنان‬
‫سرخپوش ميدان رخ نداد‪ .‬از دس��ت دادن موقعيتهاي حساس به يك‬
‫حربه تيمي براي پرسپوليس تبديل شده است‪ .‬تيمي كه زيبا بازي ميكند‬
‫اما زيبا هم فرصتها را از دس��ت ميدهد و موقعي��ت را به حريف واگذار‬
‫ميكند‪ .‬درست مثل پنالتياي كه دقيقه ‪ 70‬توسط كمال كاميابي نيا از‬
‫دست رفت و دو دقيقه بعد‪ ،‬در موقعيتي كام ً‬
‫ا مشابه از روي نقطه پنالتي و‬
‫توسط مسعود حسنزاده تبديل به گل مساوي بازي شد و آه از نهاد برانكو و‬
‫هواداران تيمش بلند كرد‪ ،‬خصوصاً كه پرسپوليس بازي هجومي و خوبي‬
‫را برابر ذوبآهن در اصفهان به نمايش گذاشته بود و چيزي از ميزبان كم‬
‫نداشت و با توجه به آنكه دقيقه ‪ 35‬توسط عاليشاه به نخستين گل بازي‬
‫دست يافته بود ميتوانست برنده ميدان باشد اما شاگردان گل محمدي به‬
‫خوبي توانستند از نقطه ضعفهاي تيم برانكو به نفع خود استفاده كنند و‬
‫يكي در ميان جواب گلهاي پرسپوليس و موقعيتهايي را كه اين تيم از‬
‫دست داد‪ ،‬دادند تا بازنده اين بازي خانگي نباشند‪.‬‬
‫توقف صدرنشين برابر قعرنشين‬
‫دستكم گرفتن تيم قعرنشين هم ميتواند دردسرساز شود؛ اتفاقي كه شب‬
‫گذشته در آخرين بازي هفته نوزدهم براي آبيپوشان پايتخت رخ داد‪ .‬در‬
‫حالي كه تصور ميشد تيم قعرنشين استقال اهواز حريفي تداركاتي باشد‬
‫براي اس��تقال تا تفاضل گل خود را افزايش دهد‪ ،‬در اتفاقي دور از انتظار‬
‫آبيپوشان اهوازي صدرنشين ليگ را به زحمت انداختند و ياران مظلومي به‬
‫سختي توانستند بازي را مساوي به پايان رسانده و صدر جدول را از استقال‬
‫خوزس��تان بازپس گيرند‪ .‬البته آن هم به لطف تفاضل گل بهتر نسبت به‬
‫ياران ويسي‪ .‬چراكه با تساوي استقال تهران برابر استقال اهواز‪ ،‬شاگردان‬
‫مظلومي با شاگردان ويسي همامتياز ش��دند‪ .‬استقال ميتوانست از اين‬
‫بازي به نحو احسن براي افزودن به تعداد گلهاي زده خود استفاده كند اما‬
‫استقاليهاي اهواز ركورددار باخت ليگ در آزادي استقال را مهار كردند‬
‫و اجازه كسب بيش از يك امتياز را به صدرنشين آبيپوش جدول ندادند‪،‬‬
‫آن هم در حالي كه ضربه استقاليهاي اهواز كه در دقيقه‪ 90‬بازي به سمت‬
‫دورازه طالبلو شليك شد در حالي توسط گلر استقال مهار شد كه به نظر‬
‫ميرس��يد توپ از خط دروازه عبور كرده بود‪ ،‬اما داور دستور به كرنر داد‪ .‬با‬
‫وجود اين استقال اهواز در حالي برابر همنام تهراني خود يك ‪ -‬يك مساوي‬
‫كرد كه نشان داد مستحق قعرنشيني در جدول آن هم با ‪ 13‬باخت و تنها‬
‫يك برد نيست و چه بسا اتفاقاتي نظير ضربه مشكوكي كه طالبلو مهار كرد‬
‫اين تيم را در قعر جدول ماندگار كرده است‪.‬‬
‫ساير بازيها‬
‫در ديگر بازيهاي روز گذشته استقال خوزستان اين بار فرصت را از دست‬
‫نداد و سايپا را يك بر صفر شكست داد‪ .‬سياهجامگان با برتري يك بر صفر از‬
‫سد گسترش فواد تبريز گذشت‪ .‬پديده موفق شد تراكتورسازان را در تبريز‬
‫با حساب دو بر يك مغلوب كند‪ ،‬فواد سومين برد پياپي خود را با حساب‬
‫يك بر صفر برابر سپاهان دشت كرد و صبا نيز در پي ناكاميهاي اخير‪ ،‬برابر‬
‫راهآهن به شكست يك بر صفر تن داد‪.‬‬
‫به رغم موضع منفعانه كفاشيان براي ديدار با عربستان‪ ،‬در جلسه ديروز تأكيد شد‬
‫فقط درايران‬
‫نشست مشترك معاون عربي‪ ،‬آفريقايي وزارت امورخارجه با مسئوان‬
‫فوتبال كش�ور برگزار شد‪ .‬در اين جلسه مقرر ش�د بحث كنار كشيدن‬
‫تيمهاي ايراني حاضر در ليگ قهرمانان آس�يا منتفي شود اما با دفاع از‬
‫منافع ملي‪ ،‬تيمهاي ايراني در كشورمان با تيمهاي سعودي بازي كنند‪.‬‬
‫منتها رئيس فدراس�يون فوتبال كش�ورمان بازي در زمين بيطرف را‬
‫تلويح ًا پذيرفته اس�ت‪ .‬با وجود آنكه اهالي فوتبال همچنان ميكوشند‬
‫در جلس��ه مهم ديروز اميرعبداللهيان و دو نفر از‬
‫كارشناسان وزارت امورخارجه با گودرزي‪ ،‬علي‬
‫كفاشيان‪ ،‬اسدي‪ ،‬حسني خو‪ ،‬مهدي تاج و مديران‬
‫عامل باشگاههاي حاضر در ليگ قهرمانان حواشي‬
‫مطرح شده از سوي عربستانيها را بررسي كردند‪.‬‬
‫تاج‪ ،‬رئيس سازمان ليگ در خصوص نتيجه اين‬
‫جلسه اظهار داش��ت‪« :‬در اين جلسه تأكيد شد‬
‫كه در كش��ور ايران مصداق ناامن��ي وجود ندارد‬
‫و اين موضوعي اس��ت كه در عربستان به چشم‬
‫تا مقابل زياده خواهيهاي آلس�عود ايس�تادگي كنند و به هر قيمتي‬
‫زير بار خواس�تههاي تحقيرآمي�ز نروند عل�ي كفاش�يان در حالي كه‬
‫بيش از يك م�اه تا مهلت قانون�ي ‪ AFC‬باقي مانده ب�ه گونهاي عجيب‬
‫و س�ؤال برانگيز تن به خواسته عربس�تانيها داده اس�ت‪ .‬البته ديروز‬
‫كفاشيان پس از جلس�ه با مس�ئولين حرفهايي زد و نه چندان قاطع‬
‫از بازي در اي�ران گفت ولي زياد نميت�وان س�خنان او را جدي گرفت‪.‬‬
‫ميخورد‪ .‬در اين جلسه تصميم گرفته شد كه از‬
‫همه ظرفيتها در داخل كشورمان براي برگزاري‬
‫مسابقات ليگ قهرمانان آس��يا در ايران استفاده‬
‫شود‪ .‬طبق آنچه وزير ورزش اعام كرد مقرر شد‬
‫با تمام نهاده��اي بينالمللي نظير ‪ ،AFC‬فيفا و‬
‫شوراي المپيك آسيا مكاتبه و تأكيد شود مسائل‬
‫سياس��ي به هيچ وجه نبايد در ورزش ورود كند‪.‬‬
‫در اين جلس��ه به اين نتيجه رسيديم كه خروج‬
‫از بازيها و كنارهگيري از ليگ قهرمانان آس��يا‬
‫به بشير گفتم دستمان رو ميشود‪ ،‬كشتي نگير‬
‫به هيچ وجه در سياس��ت كاري ما نباشد چراكه‬
‫اعتقاد داريم ايران يكي از امنترين كشورها است‬
‫و فقط در كشورمان پذيراي تيمهاي عربستاني‬
‫خواهيم بود‪».‬‬
‫دو سال محروم ميشويم‬
‫كفاشيان كه اين روزها با رو ش��دن پرونده فساد‬
‫فدراسيون فوتبال با حاشيه جديدي مواجه شده‬
‫محروميتدوسالهازليگقهرمانانرابهانهپذيرفتن‬
‫بازي در كشور ثالث عنوان كرده است‪« :‬چنانچه تا‬
‫منهاي فوتبال‬
‫وحيد صابري‬
‫تورنمنت مجارستان در حالي برگزار شد كه تيمملي كشتي فرنگي ما در سنگين‬
‫وزن دو كش��تي گير اعزام كرده بود‪ .‬عابدينزاده و بشير باباجانزاده به ترتيب‬
‫عنوان پنجمي و نايب قهرماني اين رقابتها را به دست آوردند‪ .‬نايب قهرماني‬
‫باباجانزاده در حالي به دست آمد كه مس��ائل تاكتيكي عامل حضور نيافتن او‬
‫در فينال بود‪ .‬محمد بنا سرمربي تيمملي كشتي فرنگي با بيان اينكه از عملكرد‬
‫بشير باباجانزاده در تورنمنت مجارستان رضايت دارد‪ ،‬گفت‪ «:‬باباجانزاده‬
‫مصدوم نبود و م��ن به او گفتم كه در ديدار فين��ال مقابل حريف چيني‬
‫كه يكي از مدعيان كسب س��هميه المپيك در مسابقات قزاقستان‬
‫است كشتي نگيرد چراكه رقبايمان در آس��يا اص ً‬
‫ا نميدانند كه‬
‫باباجانزاده به تيمملي برگش��ته و اگر ميخواستيم از او در ديدار‬
‫فينال استفاده كنيم دس��تمان براي آنها رو ميشد و براي مسابقات‬
‫قزاقستان روي سنگين وزن ما تمركز ميكردند‪ .‬عابدينزاده در حال كاهش‬
‫وزن بود‪ .‬او در شرايط مسابقه نبود و دوست نداشت به مجارستان برود ولي‬
‫مجبور بوديم او را اعزام كنيم چراكه نميتوانستيم فقط يك كشتي گير اعزام‬
‫كنيم‪ .‬مطمئن باشيد اگر عابدينزاده در شرايط مسابقه بود و ميدانست كه‬
‫بايد به مجارستان برود خيلي بهتر از اينها نتيجه ميگرفت‪».‬‬
‫‪ 25‬اسفند مشكات ايران و عربستان سعودي حل‬
‫نشود‪ ،‬تيمهاي باشگاهي دو كشور چارهاي جز بازي‬
‫كردن در كش��ور بيطرف را ندارند‪ .‬پيش��نهادات‬
‫مختلفي مانند برگزاري مس��ابقه ب��دون حضور‬
‫تماشاگر و تضمين حفظ امنيت كامل براي حفظ‬
‫ميزباني ايران ارائه داديم‪ ،‬اما عربستانيها ميگفتند‬
‫اجازه ورود به ايران را ندارند‪ .‬كنفدراسيون فوتبال‬
‫آس��يا البته امنيت ايران را ميپذيرد‪ ،‬اما ميگويد‬
‫فضا براي حضور تيمهاي عربستاني در ايران فراهم‬
‫نيست‪ .‬اگر در مسابقات باش��گاهي آسيا شركت‬
‫نكنيم نتيجه مسابقه سه بر صفر به ضرر ايران اعام‬
‫ميشود و باش��گاههاي ايران دو سال از شركت در‬
‫رقابتها محروم ميشوند‪».‬‬
‫رابطه خوب با شيخ سلمان‬
‫با وجود انتقاده��اي روزهاي اخي��ر از بيتفاوتي‬
‫كفاشيان نسبت به ياوه گوييهاي عربستاني ها‪،‬‬
‫رئيس فدراسيون فوتبال باز هم از رابطه به اصطاح‬
‫خوبشباشيخسلماندفاعميكند‪«:‬سعيكردهايم‬
‫رابطه خود را با همه كش��ورهاي آسيايي و رئيس‬
‫كنفدراس��يون حفظ كنيم و آن را به فدراسيون‬
‫بينالمللي فوتبال نيز تس��ري بدهي��م‪ .‬با همين‬
‫رابطه خوب هم توانس��تيم به پست نايب رئيسي‬
‫كنفدراسيون فوتبال آسيا دست پيدا كنيم‪».‬‬
‫دليلي ندارد در كشور ثالث بازي كنيم‬
‫اصغر باقريان مديرعامل باشگاه سپاهان مخالفتش‬
‫با بازي در زمين بيطرف را اع��ام كرد‪« :‬در گروه‬
‫سپاهانهنوزحريفعربستانياشمشخصنشدهو‬
‫معلومنيستدرپليآفتيمعربستانيصعودخواهد‬
‫كرد يا خير‪ ،‬اما اگر تيم عربستاني حريف ما شد تمام‬
‫تاش خود را ميكنيم كه اتفاقي غير فوتبالي رخ‬
‫ندهد‪ .‬به لحاظ فوتبالي دليلي وجود ندارد كه بازي با‬
‫عربستان در كشور ثالث برگزار شود زيرا به هيچ وجه‬
‫سياست نبايد دخالتي در فوتبال داشته باشد‪» .‬‬
‫انتظار مردم از باشگاهها‬
‫منصور قنبرزاده مديرعامل نفت بار ديگر بر دفاع از‬
‫منافع ملي تأكيد كرد‪ :‬سياستي كه در حال حاضر‬
‫مسئوان ‪ AFC‬اتخاذ كرده و مناقشه اخير بين‬
‫ايران و عربستان را به فوتبال ربط ميدهند‪ ،‬شائبه‬
‫دخالت سياست در فوتبال را به وجود آورده است‪ .‬از‬
‫نظر‪ AFC‬كشور ايران يكي از امنترين كشورهاي‬
‫آسياست و به همين دليل بازيهاي تيمهاي عراق‪،‬‬
‫سوريه و افغانستان در مرحله مقدماتي جام جهاني‬
‫و جام ملتهاي آسيا توسط ايران ميزباني ميشود‪.‬‬
‫مردم ايران از هيچ باش��گاه ايراني نميپذيرند كه‬
‫عزت آنها را زير سؤال ببرد‪ ،‬بنابراين اگر قرار باشد در‬
‫كشور ثالثي به مصاف تيمهاي عربستاني به ميدان‬
‫برويم‪ ،‬اين عزت را خدشهدار كرده و بايد پاسخگوي‬
‫ملت ايران باشيم‪».‬‬
‫هفتخوان رستم پيش روي ركابزنان براي المپيك‬
‫دوچرخهسواري ايران بايد كم كم براي المپيك ريو آماده شود‪ ،‬البته از اان‬
‫خيلي از نفرات داعيه حضور در المپيك را دارند و اين در حالي است كه چهار‬
‫سال پيش براي المپيك لندن حرف و حديث هايي در انتخاب نفرات وجود‬
‫داشت‪ .‬حاا فدراسيون تصميم گرفته با برگزاري مسابقاتي سه نفري را كه‬
‫بايد در ريو ركاب بزنند انتخاب كند‪ .‬فدراسيون دوچرخهسواري تصميم دارد‬
‫با برگزاري مسابقات داخلي شش نفر را براي اعزام به اردو و مسابقات‬
‫تداركاتي خارج از كشور انتخاب كند و در نهايت از ميان اين شش‬
‫نفر سه ركابزن راهي المپيك خواهند شد‪ .‬خسرو قمري رئيس‬
‫فدراسيون دوچرخه سواري در مورد برنامهاش براي انتخاب‬
‫نفرات ميگويد‪ ‹‹:‬ميخواهيم تا خرداد پنج مسابقه تايم تريل‬
‫و استقامت جاده را در قالب قهرماني كشور‪ ،‬ليگ برتر و جايزه‬
‫بزرگ طراحي كنيم و بر اساس حاصل جمع امتيازات اين پنج‬
‫مسابقه‪ ،‬شش نفر را انتخاب و به اردوهاي تداركاتي در خارج از‬
‫كشور اعزام كنيم‪ .‬با توجه به مسابقات مختلف در اروپا امتياز‬
‫اين مليپوشان جمع ميشود و در پايان از ميان اين شش نفر‬
‫بهترين ركابزنان به المپيك اعزام خواهند شد‪».‬‬
‫ويلچر نشينان تير و كمان در آغوش جانبازان‬
‫ديروز قهرمانان ويلچرنشين تير و كمان ايران به ديدار بروبچههاي جانباز و‬
‫ايثارگر آسايشگاه ثاراه رفتند‪ .‬صحنههاي ديدني و نابي بود‪ .‬جمعي به ديدار‬
‫رزمندگان سالهاي دفاع مقدس و ساكنان امروز آسايشگاه ثاراه رفته بودند‬
‫كه ميشد فهميد درد آنها را به خوبي درك ميكنند‪ ،‬بچههاي ويلچرنشين‬
‫تير و كمان شايد بهتر از هر كسي ميفهميدند كه نداشتن پا خوابيدن روي‬
‫تخت و محدوديت حركت يعني چه‪ ،‬قهرمانان تير و كمان ايران اما اين را‬
‫خوب ميفهميدند كه بايد از بچههاي ثاراه روحيه بگيرند‪ ،‬بايد مقابلشان‬
‫احترام كنند و بايد با دعاي خير آنها راهي پارالمپيك ريو شوند‪ ،‬اين را ميشد‬
‫وقتي آنها بچههاي جانباز را عاشقانه در آغوش ميگرفتند به خوبي ديد‪.‬‬
‫فريدون حسن‬
‫عربستان را بيخيال‪ ،‬كفاشيان را بگيريد‬
‫كفاشيان متعجبمان ميكند‪ ،‬رئيس خندهروي فدراسيون فوتبال اين‬
‫روزها با خندههاي تلختر از زهرش روي اعصاب عاقهمندان به فوتبال و‬
‫ورزش ايران راه ميرود‪ .‬كفاشيان يك ماه است كه هيچ واكنشي به ادعاهاي‬
‫عربستان سعودي در خصوص ايران نشان نميدهد‪،‬حتي وقتي از جلسه‬
‫مهم ديروز هم بيرون آمد اينقدر منفعل حرف زد كه گويي اتفاقي رخ نداده‪،‬‬
‫ديروز نوشتيم كه اين از نظر ملت ايران گناهي است نابخشودني اما در عين‬
‫ناباوري كفاشيان قبل از جلسه با وزير ورزش و مسئولين امور خارجه كشور‬
‫اعام كرد بازي در كشور سوم قانون ‪ AFC‬است‪.‬‬
‫جمله كفاشيان براي فوتبال ايران بسيار زشتتر از ادعاهاي عربستان‬
‫س��عودي بود‪ .‬رئيس خندهروي فدراس��يون فوتبال قانون و اطاعات‬
‫قانوني خود را به رخ مخاطبان ميكشد در حالي كه گردن نهادن به اين‬
‫قانون يعني تأييد تمام اتهاماتي كه عربستان طي هفتههاي گذشته به‬
‫كشورمان زده است‪ .‬عربستان مدعي است كه تيمهاي عربي در ايران‬
‫به خاطر حمات تروريستي امنيت ندارند و كفاشيان از اجراي قانون‬
‫‪ AFC‬حرف ميزن��د و در لفافه روي تمام ادعاهاي س��عوديها صحه‬
‫ميگذارد‪ ،‬به جاي اينكه با دفاع جانانه از فوتبال كشور به همه بقبواند‬
‫كه ايران هيچ مشكلي براي برپايي بازيها ندارد‪.‬‬
‫كفاش��يان اين روزها اص ً‬
‫ا نيس��ت‪ ،‬اينق��در درگير مس��ئله انتخابات‬
‫فدراسيون است كه گويي چيز ديگري جز انتخابات و كشمكشهاي‬
‫آن را نه ميشنود و نه ميبيند‪ .‬كفاشيان به نظر ميرسد اميد چنداني به‬
‫انتخاب دوباره براي رياست فدراسيون فوتبال ندارد‪ ،‬اين را ميتوان از‬
‫حرفها و اظهارنظرهاي چند روز اخيرش فهميد وقتي كه عنوان ميكند‬
‫به دستور وزير از كانديدا شدن و ثبت نام براي رياست فدراسيون انصراف‬
‫ميدهد اما گويا اين سر خوردگي و نااميدي از رياست باعث شده تا او‬
‫تمام امور فدراسيون را به امان خدا رها كند‪ .‬مثال بارز اين مسئله هم‪،‬‬
‫همين بيتفاوتي و بي توجهي جناب رئيس به اين همه حاشيهسازي‬
‫عربستان سعودي براي ايران و فوتبال كشورمان است‪ .‬كفاشيان به اين‬
‫مورد بيتوجهي نشان ميدهد تا اين ادعا بيشتر به حقيقت نزديك شود‬
‫كه او چون به رياست اميد ندارد بنابراين كاري هم براي فوتبال ايران‬
‫انجام نميدهد واا چه لزومي دارد كه او به جاي موضعگيري و حتي‬
‫سكوت مثل هفتههاي گذشته در قبال اين جريان درست در روزهايي‬
‫كه همه انتظار برخورد قاطع از فدراسيون را دارند حرف از اجراي قانون‬
‫‪ AFC‬در مورد بازي در كشور سوم به زبان بياورد‪.‬‬
‫شايد جناب رئيس از بابت انتخاب نش��دن در ارديبهشت ماه ‪ 95‬خيالي‬
‫آسوده دارد و ميخواهد هر چه مشكل هست را براي رئيس بعدي يكجا به‬
‫ارث بگذارد‪ ،‬آنچه واقعيت دارد اين است كه اين روزها تمام فوتبال و حتي‬
‫كارشناسان خارج از گود آن از برخورد قاطع با عربستان سعودي ميگويند‬
‫اما علي كفاشيان از مماشات و حتي بازي در زمين سوم سخن ميگويد‪.‬‬
‫بايد حق داد كه متعجب باشيم‪ ،‬بايد حق داد كه ادعا داشته باشيم رئيس‬
‫فدراسيون فوتبال نميخواهد براي فوتبال كشور كاري انجام دهد و بايد‬
‫حق داد كه منتظر رفتن بيچون و چراي زودتر علي كفاشيان از فدراسيون‬
‫باشيم‪ .‬شايد فوتبال نفسي بكش��د و از جا بلند ش��ود‪ .‬اين روزها به نظر‬
‫ميرسد بايد عربستان را به حال خود رها كرد تا شيطنتهايش را انجام‬
‫دهد‪ .‬ما اينجا و در داخل بايد بسيج شويم و جلوي كفاشيان را بگيريم كه‬
‫گويا از شدت عاقه به شيخ سلمان فراموش كرده ايراني است‪.‬‬
‫داورزني‪ :‬ميزبان ‪ 24‬كشور درتور جهاني‬
‫واليبال ساحلي هستيم‬
‫كشورمان از ‪ 25‬تا ‪ 30‬بهمن ماه براي نخستين بار ميزبان تور جهاني‬
‫واليبال ساحلي در جزيره كيش خواهد بود‪ .‬محمدرضا داورزني‪ ،‬درباره‬
‫ميزباني ايران در اين رقابتها گفت‪ :‬از چندين ماه پيش كارهاي اجرايي‬
‫و هماهنگي برگزاري تور جهاني در كيش آغاز شده و مسئوان منطقه‬
‫آزاد كيش و ميكا مال حامي اصلي اين مس��ابقات نيز همكاري بسيار‬
‫خوبي براي برگزاري اين مسابقات دارند و به اميد خدا تا چند روز آينده‬
‫زمينهاي ساحلي كيش به طور كامل آماده برگزاري تورجهاني واليبال‬
‫ساحلي خواهد شد‪ .‬ما در آستانه برگزاري رويداد بزرگي هستيم و ‪5۶‬‬
‫تيم از ‪ 2۴‬كشور دنيا در اين مسابقات شركت خواهند كرد‪.‬‬
‫جدول ردهبندي ليگ برتر فوتبال‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫ديگر در المپيك فشار روي يك نفر نيست‬
‫تيراندازان ما با كسب پنج سهميه براي المپيك ريو بهترين نتيجه‬
‫ممكن را گرفتند‪ .‬مليپوش تيراندازي ايران اعتقاد دارد پيشبيني‬
‫مدال در المپيك كار سختي است اما چون تعداد بيشتري سهميه‬
‫گرفتهاند فش��ار روي يك نفر نيس��ت‪ .‬الهه احم��دي ميگويد‪:‬‬
‫«ورزشكاران در حالي اين سهميهها كسب كردند كه ما با وجود‬
‫كمبودها و نامايمتهاي بسياري در مسابقات شركت كرديم‪».‬‬
‫احمدي در صدر رنكينگ كاراته وان پاريس‬
‫در تازهترين رنكينگ اعام شده از سوي فدراسيون جهاني كاراته‬
‫و پس از برگزاري نخس��تين مرحله ليگ جهاني سال ‪ 201۶‬كه‬
‫چندي پيش به ميزباني پاريس فرانسه برگزار شد‪ ،‬سعيد احمدي‬
‫با كسب ‪ ۶۶0‬امتياز در مكان نخست جدول ردهبندي وزن ‪-۶7‬‬
‫كيلوگرم ايستاد‪ .‬مدتي پيش احمدي موفق شد مدال طاي ليگ‬
‫جهاني را بر گردن بياويزد‪.‬‬
‫بازگشت كامراني به پتروشيمي‬
‫مهدي كامراني كه سابقه حضور در تيم بس��كتبال پتروشيمي‬
‫را دارد براي حض��ور دوباره در تركيب اين تيم براي ش��ركت در‬
‫ليگ ايران و مسابقات غرب آسيا به توافق رسيد‪ .‬اين گادر راس‬
‫مليپوش بسكتبال كه همكارياش به تيم بيجينگ در ليگ چين‬
‫به پايان رسيده به زودي به ايران باز ميگردد تا ادامه فعاليتش در‬
‫اين فصل را با تيم پتروشيمي سپري كند‪.‬‬
‫پيشبيني ‪ 2‬اردوي برون مرزي در برنامههاي تيمملي بسكتبال باويلچر‬
‫راهيابي به فينال مسابقات قهرماني آسيا و اقيانوسيه كه به واسطه‬
‫پيروزي برابر كره جنوبي در ديدار رده بندي انجام ش��د‪ ،‬س��هميه‬
‫حضور در بازيهاي پارالمپيك ‪ 201۶‬را براي بس��كتبال با ويلچر‬
‫ايران مسجل كردالبته هر چند هنوز تمرينات آمادهسازي اين تيم‬
‫براي حضور در اين دوره بازيهاي پارالمپيك آغاز نشده اما پيش‬
‫بينيهاي اوليه در مورد چگونگي اين برنامه انجام شده ا ست‪ .‬حبيب‬
‫خمجاني‪ ،‬رئيس انجمن بسكتبال با ويلچر‪ ،‬در اينباره ميگويد‪9«:‬‬
‫مرحله اردو‪ ،‬پيشبيني اوليهاي بود كه براي آمادهس��ازي تيمملي‬
‫انجام شده بود كه احتمااً اين تعداد مراحل اردو دستخوش تغييراتي‬
‫ميشود اما آنچه مسلم است در برنامههاي برون مرزي خللي وارد‬
‫نخواهد شد‪ .‬لزوم دستيابي بيشتر و بهتر به آمادهسازي ازم براي‬
‫پارالمپيك‪ ،‬حضور در ميادين تداركاتي خارج از كشور است‪».‬‬
‫‪4‬‬
‫نام تيم‬
‫استقال‬
‫استقال‬
‫خوزستان‬
‫ذوب آهن‬
‫بازی‬
‫برد‬
‫مساوي باخت امتياز‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪36‬‬
‫‪19‬‬
‫‪10‬‬
‫‪6‬‬
‫‪3‬‬
‫‪36‬‬
‫‪19‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8‬‬
‫‪3‬‬
‫‪32‬‬
‫‪19‬‬
‫پرسپوليس‬
‫‪19‬‬
‫صبای قم‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫سايپا‬
‫‪7‬‬
‫تراكتورسازی‬
‫‪19‬‬
‫گسترش فواد‬
‫‪19‬‬
‫پديده‬
‫‪19‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫نفت تهران‬
‫‪10‬‬
‫سپاهان‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫ملوان‬
‫‪13‬‬
‫فواد‬
‫‪15‬‬
‫راهآهن‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪9‬‬
‫‪4‬‬
‫‪27‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪6‬‬
‫‪19‬‬
‫‪19‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫سياه جامگان‬
‫‪19‬‬
‫‪5‬‬
‫استقال اهواز‬
‫‪19‬‬
‫‪1‬‬
‫‪19‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪30‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪19‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪31‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪8‬‬
‫‪5‬‬
‫‪26‬‬
‫‪10‬‬
‫‪4‬‬
‫‪25‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪3‬‬
‫‪11‬‬
‫‪18‬‬
‫‪5‬‬
‫‪13‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪25‬‬
‫‪7‬‬
‫‪24‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫‪20‬‬
‫‪16‬‬
‫‪14‬‬
‫| روزنامه جوان | ش��ماره ‪4745‬‬
‫پرونده قتل پسر شيشهاي بايگاني شد‬
‫م�رد ميانس�الي ك�ه پس�ر معت�ادش را ب�ا‬
‫ش�ليك گلوله ب�ه قت�ل رس�انده بود‪ ،‬ب�ه علت‬
‫بيم�اري روي تخ�ت بيمارس�تان ف�وت ش�د‪.‬‬
‫چندي قبل بود كه قاضي سعيد احمدبيگي‪ ،‬بازپرس‬
‫ويژه قتل تهران با تماس مأموران كانتري ‪ 140‬باغ‬
‫فيض از م��رگ مرد جواني با خب��ر و در محل حاضر‬
‫شد‪ .‬جس��د متعلق به مردي به نام مجتبي بود كه با‬
‫شليك گلوله كشته شده بود‪ .‬پدر مقتول كه مردي‬
‫ويلچرنش��ين به نام محمد بود‪ ،‬خودش را به عنوان‬
‫ضارب تسليم پليس كرد‪ .‬او گفت پسرم مدتي قبل به‬
‫مصرف شيشه اعتياد پيدا و زندگيمان را تباه كرده‬
‫بود‪ .‬او مدام براي تهيه پول مواد به سراغ من و برادرش‬
‫ميآمد‪ .‬هر چه تاش ك��ردم او را نجات دهم‪ ،‬ثمري‬
‫نداشت تا اينكه تصميم به قتل او گرفتم‪ .‬لحظاتي قبل‬
‫وقتي وارد خانه شد به او شليك كردم تا همه را از شر‬
‫توهمات او خاص كنم‪.‬‬
‫بعد از انتقال جسد به پزشكي قانوني‪ ،‬محمد بازداشت‬
‫شد و تحقيقات ادامه پيدا كرد‪ .‬چندي قبل بود كه به‬
‫علت بيماري از زندان آزاد و راهي بيمارستان شد تا‬
‫اينكه خبر رسيد او روي تخت بيمارستان فوت شده‬
‫است‪ .‬بعد از اينكه گزارش فوت ضميمه پرونده شد‪،‬‬
‫بازپرس س��عيد احمدبيگي دس��تور مختومه شدن‬
‫پرونده را صادر كرد‪.‬‬
‫سوشا مكاني به دادسرا رفت‬
‫سوش�ا مكاني و نامزدش ب�راي پاس�خگويي به‬
‫س�ؤاات كارشناس�ان رس�مي دادگس�تري‬
‫ب�ه دادس�راي فرهن�گ و رس�انه رفتن�د‪.‬‬
‫به گزارش «فارس»‪ ،‬صبح ديروز سوشا مكاني همراه‬
‫نام��زدش و وكيل خود در دادس��را حاضر ش��د و به‬
‫سؤاات كارش��ناس رسمي دادگس��تري پاسخ داد‪.‬‬
‫پرونده سوشا مكاني‪ ،‬دروازهبان پرسپوليس به دنبال‬
‫انتش��ار عكسهاي خصوصي او در فضاي مجازي به‬
‫جريان افتاد‪.‬‬
‫شرط عجيب براي ازدواج دختر!‬
‫مرد افغ�ان وقتي متوجه ش�د دخترش با پس�ر‬
‫م�ورد عاق�هاش گريخت اس�ت‪ ،‬دس�ت و پاي‬
‫دام�اد را ش�رط موافق�ت ب�ا ازدواج ق�رار داد‪.‬‬
‫چندي قبل مردي افغان وارد ش��عبه نهم دادسراي‬
‫امور جنايي ش��د و به بازپرس س��هرابي گفت كه دو‬
‫دخترش از مدتي قبل خانه را ترك كردهاند‪ .‬او گفت‪:‬‬
‫يكي از دخترانم قصد داش��ت با پس��ري به نام بشير‬
‫ازدواج كند و گمان ميكنم اين پسر از دخترانم خبر‬
‫داشته باشد‪.‬‬
‫بعد از مطرح شدن ش��كايت‪ ،‬مأموران پليس آگاهي‬
‫دس��ت به تحقيق زدند و محل زندگي بش��ير را در‬
‫كهريزك شناس��ايي و دختران ج��وان را در خانه او‬
‫پيدا كردند‪ .‬يكي از دختران گفت من و خواهرم سه‬
‫ماه قبل از خانه فرار كرديم‪ .‬البته من با بشير ازدواج‬
‫كردهام و خواهرم هم همراه ما زندگي ميكند‪.‬‬
‫بعد از آن بود كه بش��ير و دو دختر افغان به دادس��را‬
‫منتقل ش��دند‪ .‬مرد افغان وقتي مقابل بازپرس قرار‬
‫گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬من به شرطي شكايتم را از بشير پس‬
‫ميگيرم كه او براي دخترم مراسم عروسي بگيرد و‬
‫مهريه دخترم يك دست و پاي بشير باشد‪ .‬بعد از ختم‬
‫جلسه تحقيق بيشتر در اين باره ادامه دارد‪.‬‬
‫ميمونهاي بند انگشتي!؟‬
‫گون�هاي از ميم�ون در امري�كاي اتي�ن‬
‫زندگي ميكند كه به خاطر كوچكي جثه‪،‬‬
‫به ميمون بند انگش�تي يا ميم�ون پاكتي‬
‫مشهور است‪.‬‬
‫دوشنبه ‪ 19‬بهمن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثانی ‪| 1437‬‬
‫سرويس حوادث ‪88498435‬‬
‫بازداشت شيطان با ارابه سفيد‬
‫پايبند نبودن به اصول اخاقي شرايط را براي بروز اعمال مجرمانه فراهم ميكند‬
‫اعتم�اد ك�ردن دخت�ران ج�وان به م�رد شيكپوش�ي‬
‫ك�ه س�وار ب�ر پرش�ياي س�فيدرنگ‪ ،‬خ�ودش را‬
‫خواس�تگار معرفي ميك�رد‪ ،‬برايش�ان گران تمام ش�د‪.‬‬
‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬كارآگاهان پايگاه دوم پليس آگاهي تهران‬
‫بعد از مطرح شدن چند شكايت عليه اين مرد شيكپوش دست‬
‫به تحقيق زدند‪ .‬يكي از شاكيان در شرح ماجرا گفت‪ :‬در شبكه‬
‫اجتماعي با مرد جواني آشنا شدم كه خودش را پاشا‪ .‬پ معرفي‬
‫كرد‪ .‬مدتي كه از آشنايي ما در شبكه اجتماعي گذشت به من‬
‫ابراز عاقهكرد و پيشنهاد ازدواج داد‪ .‬بعد بارها تلفني با هم حرف‬
‫زديم و هر بار درخواستش را تكرار ميكرد‪ .‬ميگفت كه به من‬
‫عاقه دارد و ميخواهد به خواستگاريام بيايد‪ .‬پاشا چندبار پشت‬
‫تلفن گريه كرد تا اينكه اعتماد كردم و با او قرار ماقات گذاشتم‪.‬‬
‫او با يك پرشياي س��فيدرنگ كه شيشههاي دودي داشت سر‬
‫قرار آمد‪ .‬چند روز بعد هم من را به خانهشان دعوت كرد تا با پدر‬
‫و مادرش آشنا شوم‪ .‬من هم اعتماد كردم و همراه او به خانهاي‬
‫در خيابان ناطقنوري حوالي پونك رفتم‪ .‬وقتي وارد خانه شديم‬
‫كسي آنجا نبود‪ .‬چاقو كشيد و تهديدم كرد‪ .‬بعد‪. ...‬‬
‫دختر جوان ادامه داد‪ :‬اين پايان ماجرا نبود؛ چراكه پاش��ا بعدا ً‬
‫تماس گرفت و با تهديد انتشار فيلم از من اخاذي كرد‪ .‬به خاطر‬
‫آبروي خانوادهام به او پول دادم‪ ،‬اما دوباره تماس گرفت و تهديد‬
‫به آبروريزي كرد به خاطر همين تصميم به طرح شكايت گرفتم‪.‬‬
‫شاكي ديگر دختري بود كه در خيابان با پاشا آشنا شده بود‪ .‬او‬
‫گفت عصر روز سوم بهمنماه بود كه براي رفتن به كاس زبان‬
‫خانهمان را ترك كردم‪ .‬كنار پاس��اژ تيراژه منتظر تاكسي بودم‬
‫كه پرشياي سفيدرنگ شيشه دودي كنارم توقف كرد‪ .‬راننده‬
‫مرد جواني بود كه اصرار كرد سوار شوم‪ .‬وقتي سوار شدم كارت‬
‫ملياش را نشانم داد و گفت كه اسمش پاشا است‪ .‬من كارت را‬
‫ديدم و شماره ملي آن را هم به خاطر دارم‪ .‬مرد جوان درخواست‬
‫دوستي كرد كه قبول نكردم‪ .‬خواست شماره تماس بدهد كه آن‬
‫را هم قبول نكردم‪ .‬بعد كنار ساختماني كه كاس زبان بود‪ ،‬پياده‬
‫شدم‪ .‬ساعتي بعد وقتي از كاس بيرون آمدم‪ ،‬آن مرد را ديدم‬
‫كه كنار پرشياي سفيدرنگش ايستاده است‪ .‬خودش را به من‬
‫رساند و گفت منتظرم مانده تا من را به خانهمان برساند‪ .‬وقتي‬
‫اصرار كرد‪ ،‬سوار ش��دم و كيفم را در صندلي عقب گذاشتم‪ .‬در‬
‫طول مسير درخواست دوستياش را تكرار كرد كه قبول نكردم‪.‬‬
‫بعد از رسيدن به حوالي خانهمان از ماش��ين پياده شدم و او به‬
‫راهش ادامه داد و دور شد‪ .‬آنجا بود كه متوجه شدم در كيفم باز‬
‫شده است‪ .‬داخل كيف را كه بررسي كردم ديدم دو گوشي تلفن‬
‫همراهم سرقت شده اس��ت‪ .‬فهميدم كه او در فرصت مناسب‬
‫گوشيها را سرقت كرده است‪ .‬كارآگاهان بعد از بررسي شماره‬
‫ملي پاشا او را شناسايي و بازداشت كردند‪ .‬بررسيهاي پليس اما‬
‫نشان داد كه كارت ملي پاشا دو سال قبل گم شده و يك نفر با‬
‫اوراق هويتي او دختران را فريب ميدهد‪ .‬پاشا گفت اواخر سال‬
‫‪ 92‬بود كه كارت مليام را گم كردم‪ .‬به ثبت احوال رفتم و كارت‬
‫المثني هم گرفتم‪ ،‬اما از آن سال تا حاا پليس من را بارها به اتهام‬
‫فريب دختران بازداشت كرده است‪ .‬هر بار به اداره پليس ميروم‬
‫و مدتي طول ميكشد تا اثبات كنم من دختران را فريب ندادهام‪.‬‬
‫اين موضوع باعث آبروريزي براي خانوادهام شده است؛ چراكه‬
‫مدام بين خانه و اداره پليس در رفت و آمد هستم‪.‬‬
‫با اطاعات به دس��ت آمده كارآگاهان مخفي��گاه مرد فريبكار‬
‫را شناس��ايي و دوازدهم بهمن ماه او را بازداش��ت و پرش��ياي‬
‫سفيدرنگ شيشه دودي به شماره انتظامي ايران ‪ ***/33‬س‬
‫‪ 84‬را هم در محل كشف كردند‪ .‬مأموران پليس متوجه شدند كه‬
‫متهم در خانه را طوري طراحي كرده است كه با بسته شدن در‬
‫امكان خارج شدن از آن بدون داشتن كليد وجود ندارد‪ .‬مأموران‬
‫پليس همچنين عكسهايي در خانه متهم پيدا كردند كه آنها را‬
‫در آتليهها گرفته و به دختران نشان ميداده است‪.‬‬
‫تحقيق��ات اوليه حكايت از اين داش��ت كه مته��م از مجرمان‬
‫س��ابقهدار اس��ت كه بارها به اتهام آدمربايي‪ ،‬تهديد‪ ،‬اخاذي و‬
‫تحصيل مال نامشروع و‪ ...‬دستگير و روانه زندان شده است‪.‬‬
‫متهم در بازجوييها به فريب دختران اقرار كرد و در شرح ماجرا‬
‫گفت‪ :‬دو سال قبل در حال عبور از حوالي ميدان صنعت بودم كه‬
‫يك كارت ملي پيدا كردم‪ .‬تصميم گرفتم تا با آن كارت دختران‬
‫را فريب بدهم‪ ،‬در آن صورت مأموران پليس هم صاحب كارت را‬
‫بازداشت ميكردند و دستشان به من نميرسيد‪ ،‬بنابراين عكس‬
‫خودم را با مهارت جاي عكس صاحب كارت گذاش��تم و هر بار‬
‫كارت را به دختران نشان ميدادم‪ .‬آنها هم با ديدن كارت راحتتر‬
‫به من اعتماد ميكردند‪.‬‬
‫متهم ادامه داد‪ :‬من با كارت پاشا حتي براي خودم خانه اجاره‬
‫كردم‪ .‬بع��د از آن دخت��ران را فريب م��يدادم و به مخفيگاهم‬
‫ميكشاندم و‪ ...‬اگر هم فريبم را نميخوردند‪ ،‬اموالشان را سرقت‬
‫ميكردم‪ .‬سرهنگ كارآگاه سعداه گزافي‪ ،‬رئيس پايگاه دوم‬
‫پليس آگاهي ته��ران بزرگ گفت‪ :‬در ادام��ه تحقيقات‪ ،‬تعداد‬
‫ديگري از دختران كه توسط متهم پرونده مورد سرقت‪ ،‬زورگيري‬
‫يا تهديد قرار گرفتند‪ ،‬شناس��ايي و پس از دعوت به پايگاه دوم‬
‫پليس آگاهي تهران بزرگ‪ ،‬متهم را شناسايي كردند‪.‬‬
‫وي از دختراني كه توسط سرنشين جوان يك دستگاه خودروي‬
‫پژو پرشيای س��فيد رنگ با شيش��ههاي دودي مورد سرقت‪،‬‬
‫زورگيري‪ ،‬تهديد‪ ،‬فريب‪ ،‬آزار و اذيت ي��ا اخاذي قرار گرفتند‪،‬‬
‫درخواست كرد براي پيگيري شكايات خود و شناسايي متهم‬
‫به نش��اني پايگاه دوم پليس آگاهي تهران بزرگ در جنت آباد‬
‫شمالي – نرسيده به بزرگراه آبشناسان – خيابان شاهين شمالي‬
‫مراجعه كنند و اطمينان داشته باشند كه اظهارات و شكايت آنها‬
‫نزد پليس محرمانه تلقي ميشود‪.‬‬
‫حمله شبانه مأموران شهرداري به يك كارواش در حضور پليس‬
‫مأموران شهرداري تهران در حضور مأموران‬
‫پليس‪ ،‬به يك كارواش در سعادتآباد تهران‬
‫يورش بردن�د و همزمان ب�ا تخريب محل‪،‬‬
‫كارگ�ران را ب�ا قم�ه و چماق كت�ك زدند‪.‬‬
‫براساس فيلمي كه « فارس» منتشر كرده است‪،‬‬
‫اين كارواش متعلق به مسجد قدس سعادتآباد‬
‫است‪ .‬يكي از كاركنان در شرح ماجرا گفت‪:‬ساعت‬
‫يك نيمه شب‪ ،‬داخل كارواش بودم كه نگهبان‬
‫تماس گرفت و گفت مأموران ش��هرداري براي‬
‫پلمب محل آمدهاند‪ .‬خواستم در صورت داشتن‬
‫حكم وارد ش��وند كه ناگهان عده زيادي حمله‬
‫كردند‪ .‬يك ماش��ين آجر مقابل كارواش بود و‬
‫مأموران شهرداري با سنگ به ما حمله كردند‪.‬‬
‫كارگران كه آنها را از خواب بيدار كرده بودم‪ ،‬از‬
‫ترس در جاي امن پناه گرفتن��د‪ .‬يكي ديگر از‬
‫كاركنان كارواش گفت‪ :‬من وقتي با حادثه مواجه‬
‫شدم با پليس تماس گرفتم‪ ،‬اما ديدم كه مأموران‬
‫پليس هم در محل حضور دارند ولي مانع حمله‬
‫مأموران نميشوند‪ .‬همان لحظه يكي از مأموران‬
‫شهرداری به من حمله كرد كه يكي از دندههايم‬
‫شكس��ت‪ .‬او با قمه ضربهاي هم به سرم زد كه‬
‫زخمي شدم‪ .‬بعد يك ميليون و ‪ 250‬هزار تومان‬
‫پولي را كه در جيب داشتم‪ ،‬سرقت كرد‪ .‬آنها گاز‬
‫اشكآور‪ ،‬باتوم و چاقو داشتند‪ .‬حاا هم نميدانم‬
‫بايد از چه كسي شكايت كنم‪.‬‬
‫خادم مس��جد ه��م در ش��رح ماج��را گفت‪:‬‬
‫وقتي صداي مشاجره بلند ش��د‪ ،‬خودم را به‬
‫كارواش رس��اندم كه ناگهان يكي از مأموران‬
‫شهرداري ضربهاي به من زد كه سرم زخمي‬
‫شد‪ .‬من مأموران ش��هرداري را با لباس فرم و‬
‫خودروهايي كه آرم شهرداري داشت‪ ،‬ديدم‪.‬‬
‫واكنش شهرداري‬
‫اقبال ش��اكري‪ ،‬رئيس كميته عمران شوراي‬
‫شهر تهران در واكنش به اين خبر گفت‪ :‬رفتار‬
‫مأموران ش��هرداري بدون تدبير ب��ود و قرار‬
‫اس��ت گروهي حادثه اتفاق افتاده را بررسي‬
‫كنند‪ .‬وي درباره اختاف موجود به «تسنيم»‬
‫گفت‪ :‬پرونده به سال ‪ 84‬مربوط ميشود كه‬
‫شهردار سابق تهران دس��تور داده بود ‪ 3‬هزار‬
‫متر زمين مجاور به مس��جد تعل��ق گيرد‪ ،‬اما‬
‫هيچگاه س��ند اين زمين به مس��جد منتقل‬
‫نش��ده بود‪ ،‬همچنين مقرر شده بود تا تعيين‬
‫تكليف نهايي‪ ،‬مس��جد از اين زمين استفاده‬
‫كند‪ .‬بعد از اين مذاكرات ش��هرداري زمين را‬
‫براي تهاتر به شركتهاي ديگري واگذار كرد‪،‬‬
‫اما مسجد همچنان از اين زمين به عنوان يك‬
‫ملك وقف شده اس��تفاده ميكرد‪ .‬وي درباره‬
‫رفتار مأموران شهرداري گفت‪ :‬رفتار مأموران‬
‫ش��هرداري تهران بدون تدبير بود‪ .‬وقتي اين‬
‫مس��ائل ابعاد اجتماعي پيدا ميكند به ويژه‬
‫زماني كه پاي يك مسجد در ميان است‪ ،‬بايد‬
‫عاقانهتر عمل شود‪.‬‬
‫پايان يك سقوط ماجراجويانه‬
‫پرونده دو دختر ماجراجو كه در سقوطي مرگبار به كام مرگ رفته بودند‪،‬‬
‫مختومه اعام شد‪.‬‬
‫به گزارش خبرنگار ما شامگاه دوم شهريور ماه بود كه جسد دو دختر ‪ 15‬و‬
‫‪ 17‬ساله در حياط ساختمان مس��كوني حوالی ميدان گلبرگ كشف شد‪.‬‬
‫پارچههاي گره خورده كه از پنجره طبقه چهارم تا پنجره دوم آويزان بود‪،‬‬
‫حكايت از اين داشت كه دو دختر هنگام خارج شدن از پنجره آپارتمان طبقه‬
‫چهارم تعادل خود را از دست داده و سقوط كردهاند‪ .‬اولين بررسيها حكايت‬
‫از اين داش��ت كه يكي از دخترها در دم فوت شده‪ ،‬اما دومين نفر كه عايم‬
‫حياتي داشت به سرعت راهي بيمارستان شد‪ .‬سپس قاضي ايلخاني‪ ،‬بازپرس‬
‫ويژه قتل تحقيقات در اين باره را شروع كرد‪ .‬تحقيقات حكايت از اين داشت‬
‫كه پدر و مادر يكي از دختران‪ ،‬ساكنان طبقه چهارم هستند‪ .‬آنها كه تصور‬
‫ميكردند دخترشان در اتاق خوابش بوده وقتي از ماجرا باخبر شدند در محل‬
‫حاضر شدند‪ .‬پدر اين دختر گفت‪ :‬دخترمان آيدا ساعتي قبل اين دختر را به‬
‫خانه آورد و گفت نامش فرناز است و ساكن شهريار‪ .‬آنها براي رفتن به بيرون‬
‫از ما اجازه گرفتند‪ ،‬اما چون فرناز را نميشناختيم‪ ،‬اجازه خارج شدن نداديم‪.‬‬
‫دخترم و فرناز به اتاقش رفته بودند كه از ماجرا باخبر شديم‪ .‬تحقيقات بعدي‬
‫پليس هم حكايت از اين داشت دو دختر نوجوان وقتي متوجه بسته بودن در‬
‫آپارتمان ميشوند‪ ،‬تصميم ميگيرند با گره زدن چند پارچه خود را به حياط‬
‫خانه برسانند و از ساختمان خارج شوند كه حادثه سقوط رقم ميخورد‪ .‬در‬
‫حالي كه بررسيها در جريان بود‪ ،‬مادر فرناز‪ -‬دختر ‪ 17‬ساله‪ -‬از خانواده آيدا‬
‫شكايت كردند و گفتند كه به علت سهلانگاري آنها اين حادثه رقم خورده‬
‫است‪ .‬مادر او گفت عصر روز حادثه دخترم تماس گرفت و گفت ميخواهد‬
‫به خانه آيدا كه از دوستانش است‪ ،‬برود‪ .‬هر چند من قبول نكردم اما دخترم‬
‫به خانه آيدا رفت و حادثه رقم خورد‪ .‬بررسيهاي بيشتر به دستور بازپرس‬
‫به جريان افتاد‪ ،‬اما بازپرس ش��كايت مادر فرناز را وارد ندانست و پرونده را‬
‫مختومه اعام كرد‪.‬‬
‫گفتوگو با يك دزد بياعصاب‬
‫توبه كردهام‬
‫دختر جواني كه براي جدا ش�دن از دنياي تبهكاران‬
‫خودش را تس�ليم پليس ك�رده ب�ود‪ ،‬ميگويد توبه‬
‫كرده است و ميخواهد كنار خانوادهاش زندگي كند‪.‬‬
‫دختر ‪ 34‬ساله كه آتوسا نام دارد‪ ،‬صبح روز دوم شهريورماه‬
‫وارد ش��عبه هفتم دادس��راي ناحيه ‪ 34‬ش��د و گفت از‬
‫جيببري خسته شده‪ ،‬بنابراين خودش را تسليم كرد‪ .‬او‬
‫ادعا ميكند به عنوان مسئول انتظامات در زندان انتخاب‬
‫شده است‪ .‬او روز گذشته مقابل بازپرس مرشدلو تحقيق و‬
‫سپس راهی زندان شد‪.‬‬
‫چقدر درس خواندهاي؟‬
‫تا ديپلم‬
‫مواد هم مصرف ميكني؟‬
‫سيگار ميكشم‪ .‬البته تفريحي گاهي حشيش هم مصرف‬
‫كردهام‪ ،‬اما معتاد نيستم‪.‬‬
‫در پروندهات آمده كه ‪ 30‬بار سابقه داري؟‬
‫بله‪ .‬سابقه سرقت‪ ،‬درگيري با پليس‪ ،‬خوردن مشروب و‬
‫شرارت دارم‪ .‬سابقه است ديگر‪. . .‬‬
‫به نظ�ر ميرس�د خيل�ي زود وارد دنياي‬
‫خافكاران شدهاي؟‬
‫ميشدم‪.‬‬
‫پ�س درگي�ري را از خان�وادهات ش�روع‬
‫كردي؟‬
‫آره‪ .‬آخرين بار هم سال گذشته با خانوادهام درگير شدم‬
‫و به زندان افتادم‪ .‬مياد امام رضا بود كه آزاد ش��دم و نزد‬
‫مادرم برگشتم‪.‬‬
‫چرا دوباره دستگير شدي؟‬
‫با خانوادهام دعوا كردم و به تهران برگشتم‪ .‬چون كار نداشتم‪،‬‬
‫جيببري ميكردم تا خرجم را تأمين كنم‪ .‬جايي هم براي‬
‫زندگي نداشتم به خاطر همين تسليم پليس شدم‪.‬‬
‫جيب چند نفر را زده بودي؟‬
‫اص ً‬
‫ا جيببري نكردم‪.‬‬
‫ولي حاا گفتي كه جيببري ميكردي؟‬
‫اين را به پليس گفتم‪ ،‬اما جيببري نكردم‪.‬‬
‫شاكيان هم شناساييات كردهاند؟‬
‫خب شاكيها اصرار داش��تند كه من جيبشان را زدهام‪.‬‬
‫گفتند دزدشان مثل من بود‪ .‬منم كه اعصاب ندارم‪ ،‬گفتم‬
‫من جيبشان را زدهام تا دست از سرم بردارند‪.‬‬
‫فكر ميكني اينبار كه آزاد شوي دست از‬
‫خاف بر ميداري؟‬
‫درست حدس زدهاي‪ .‬اولين بار ‪ 13‬ساله بودم كه با مادرم‬
‫دعوا كردم‪ .‬بعد از خانهمان كه در همدان بود‪ ،‬فرار كردم‬
‫و راهي تهران شدم‪ .‬البته با ظاهر مردانه براي اينكه كسي‬
‫مزاحمم نشود‪.‬‬
‫ديگر توبه كردهام و ميخواهم آدم سالمي باشم‪ .‬ميخواهم‬
‫كنار خانوادهام برگردم‪ .‬سعي ميكنم روي اعصابم كنترل‬
‫داشته باشم‪.‬‬
‫هيچ وقت اعصاب نداش��تم‪ .‬زود قاطي ميكردم و درگير‬
‫نه واا‪ ...‬عشق من خداست‪.‬‬
‫چرا با مادرت دعوا كردي؟‬
‫عاشق هم شدهاي؟‬
‫بازداشت شبانه بيش از ‪ 100‬شرور شهر‬
‫فرمان�ده انتظامي پايتخت از دس�تگيري ش�بانه بي�ش از ‪100‬‬
‫نفر از اوب�اش در نقاط مختلف ته�ران خب�ر داد و گفت‪ :‬پليس‬
‫با هرگون�ه اخال در نظ�م عموم�ي‪ ،‬قاطعانه برخ�ورد ميكند‪.‬‬
‫به گزارش خبرنگار ما‪ ،‬س��ردار حس��ين س��اجدينيا در حاش��يه‬
‫اجراي شش��مين مرحله از طرح برخورد با مخ��ان نظم اجتماعي‬
‫و هنجارشكنان گفت‪ :‬اين طرح به درخواس��ت شهروندان مبني بر‬
‫برخورد پليس با اوباش به اجرا درآم��د‪ .‬وي افزود‪:‬با حضور مأموران‬
‫پليسهاي تخصصي از جمله پليس امنيت عمومي‪ ،‬پليس پيشگيري‬
‫و يگان امداد پايتخت بيش از ‪ 100‬نفر از اراذل و اوباش شناسايي و در مخفيگاههاي خود دستگير‬
‫شدند‪ .‬سردار ساجدينيا گفت‪ :‬اين طرح تا بامداد ديروز ادامه داشت و همه افراد دستگيرشده‪،‬‬
‫متهمان سابقهدار و هنجارشكن هستند كه شهروندان در تماس با مركز فوريتهاي پليسي ‪110‬‬
‫خواهان دستگيري آنها بودهاند‪.‬‬
‫رئيس پليس پايتخت با هشدار به اوباش شهر گفت‪ :‬مجرمان بايد بدانند كه تمام رفتارشان تحت‬
‫رصد اطاعاتي پليس است و در صورت بروز هرگونه مزاحمت براي ش��هروندان با آنها قاطعانه‬
‫برخورد خواهد شد‪ .‬سردار ساجدينيا‪ ،‬به تعامل خوب پليس و قوه قضائيه در برخورد و مجازات‬
‫مخان نظم و امنيت اجتماعي اشاره و تصريح كرد‪ :‬بر اساس تعامل و نشستهاي انجام شده با‬
‫دادستاني تهران‪ ،‬تمامي بازداشتش��دگان در اين طرح پس از بازجويي و اعتراف به جرائمشان‬
‫به مرجع قضايي معرفي و تحويل داده ميشوند‪ ،‬خوشبختانه تا كنون احكام خوبي در خصوص‬
‫متهمان از سوي مقام قضايي صادر شده است‪.‬‬
‫فرمانده انتظامي تهران بزرگ در پايان‪ ،‬ضمن تأكيد بر اين مسئله كه پليس با هرگونه هنجارشكني‬
‫برخورد قاطع و قانوني ميكند‪ ،‬گفت‪ :‬طرحهاي امني��ت محله محور در روزهاي آينده هم ادامه‬
‫دارد‪ ،‬شهروندان در صورت مشاهده هرگونه مصاديق مجرمانه از سوي اراذل و اوباش و مجرمان‪،‬‬
‫ضمن تماس با مركز فوريتهاي پليسي ‪ 110‬مراتب را با پليس در ميان بگذارند‪.‬‬
‫قتل مرد ميانسال با شليك گلوله‬
‫م�رد ميانس�ال در شهرس�تان دزف�ول ب�ا ش�ليك گلول�ه كش�ته ش�د‪.‬‬
‫اين حادثه شامگاه شنبه در ش��هرك بن جعفر دزفول اتفاق افتاد‪ .‬اعضاي خانواده مرد ‪ 55‬ساله‬
‫گفتند وقتي زنگ خانه را زدند‪ ،‬مقتول مقابل در رفت تا اينكه با شنيدن صداي گلوله از ماجرا با‬
‫خبر شدند‪ .‬پيكر نيمهجان مرد ميانسال به بيمارستان منتقل شد ولي تاشهاي پزشكان براي‬
‫نجات وي ثمر نداشت و او تسليم مرگ ش��د‪ .‬تاشهاي پليس براي شناسايي عامل يا عامان‬
‫حادثه در جريان است‪.‬‬
‫خرابي لوله دودكش آبگرمكن جان ‪ 2‬جوان را گرفت‬
‫نقص در دودكش آبگرمكن ديواري و بسته بودن منافذ هوا مرگ خاموش دو مرد جوان را رقم زد‪.‬‬
‫اين حادثه شامگاه شنبه در طبقه اول ساختماني چهار طبقه در خيابان ‪ 29‬جهانآرا رقم خورد‪.‬‬
‫آتشنشانان ايستگاه ‪ 108‬كه با تماس همسايهها از ماجرا با خبر شده بودند‪ ،‬بعد از گشودن در‬
‫خانه‪ ،‬اجساد دو مرد ‪ 27‬و ‪ 28‬ساله را كش��ف كردند‪ .‬فريبرز رضا تاجي‪ ،‬افسر آتشنشاني تهران‬
‫علت حادثه را روشن بودن وسايل گرمايشي به مدت طواني‪ ،‬بسته بودن منافذ ورود و خروج هوا‬
‫و نقص در دودكش خروجي آبگرمكن ديواري اعام كرد‪.‬‬
‫م‬
‫قلد شيطان محاكمه شد‬
‫مردي كه متهم اس�ت در پوشش مسافربر‬
‫به دخت�ران تع�رض ميكرد‪ ،‬روز گذش�ته‬
‫محاكمه شد‪.‬‬
‫متهم ‪ 25‬ساله كه مهدي نام دارد‪ ،‬بعد از طرح‬
‫شكايتهاي مش��ابه دختران در غرب تهران‬
‫بازداشت شد‪ .‬تحقيقات حكايت از اين داشت‬
‫كه مهدي س��وار بر خ��ودروي پرايد هاچبك‬
‫س��فيدرنگ در پوشش مس��افربر به دختران‬
‫تعرض و اموالشان را س��رقت ميكرد‪ .‬جلسه‬
‫رسيدگي به پرونده در ش��عبه هشتم دادگاه‬
‫كيفري شماره يك اس��تان تهران به رياست‬
‫قاضي اصغرزاده برگزار شد‪.‬‬
‫دو نفر از چهار شاكي پرونده در جلسه محاكمه‬
‫حاضر شدند و در جلسه غيرعلني ماجراي سياه‬
‫را براي دادگاه شرح دادند‪.‬‬
‫قاضي اصغرزاده به خبرنگار ما گفت‪ :‬شاكيان‬
‫براي طرح شكايت عليه اين مرد ميتوانند به‬
‫شعبه هشتم دادگاه كيفري شماره يك يا اداره‬
‫‪ 16‬پليس آگاهي تهران مراجعه كنند‪.‬‬
‫عادل الجبير‪:‬‬
‫مذهبي به نام وهابيت وجود ندارد!‬
‫وزي�ر ام�ور خارج�ه عربس�تان ب�ا تأكي�د بر آنك�ه مذهب�ي به‬
‫ن�ام وهابيت وج�ود ن�دارد‪ ،‬گف�ت‪ :‬ش�يخ محمدبنعبدالوهاب‪،‬‬
‫پاي�ه گ�ذار وهابي�ت ف�ردي اصاح طل�ب ب�وده اس�ت‪.‬‬
‫عادلالجبير در نشست مشترك مطبوعاتي با «فرانك والتر اشتاين ماير»‬
‫همتاي آلماني خود‪ ،‬درسخناني با فرار رو به جلو در خصوص گروهك‬
‫تروريستي داعش گفت‪« :‬كساني كه تاش ميكنند داعش را به اسام‬
‫يا اهل تسنن يا آنچه آن را وهابيت مينامند‪ ،‬ربط دهند‪ ،‬در اشتباهند‪».‬‬
‫به گزارش العالم‪ ،‬وزير امور خارجه عربستان با تأكيد بر آنكه مذهبي به‬
‫نام وهابيت وجود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬محمد بن عبدالوهاب فردي اصاحطلب‬
‫بوده است‪ .‬اظهارات وزيرخارجه عربستان درشرايطي مطرح ميشود‬
‫كه فرقه وهابيت و رژيم آلسعود طي نزديك به دو قرن گذشته همواره‬
‫همراه و همگام در سرنوشت مردم عربستان دخالت داشتهاند‪ .‬وهابيت‬
‫كه درقرن هجدهم توســط محمد بن عبدالوهاب در نجد عربســتان‬
‫بنيان گذاشته شد و از سال ‪ 1744‬مورد پذيرش خاندان سعودي قرار‬
‫گرفت‪ ،‬از نظرايدئولوژيكي پيرو اعتقادات ابن تيميه و از نظر فقهي پيرو‬
‫مذهب حنبلي است‪ .‬تعامل و هماهنگي ميان وهابيت و آل سعود تا آنجا‬
‫پيش رفته است كه مفتيهاي وهابي حتي به زيرپا گذاشته شدن برخي‬
‫آموزهها و نظرات وهابيت توسط حاكمان سعودي هم اعتراضي ندارند‪.‬‬
‫از جمله آموزههاي وهابيت شرك دانستن هرگونه رابطه با كفار است و‬
‫به عقيده آنان مسلماني كه با كفار ارتباط داشته باشد بايد اعدام شود‬
‫اما رهبران وهابي عربستان به ارتباط گسترده حاكمان رياض با امريكا‪،‬‬
‫غرب و صهيونيستها طي ساليان متمادي اعتراضي نكردهاند‪ .‬از سوي‬
‫ديگر‪ ،‬فرانك والتر اشتاينماير‪ ،‬وزير خارجه آلمان در گفتوگو با يكي‬
‫از روزنامههاي اين كشــور از حضور وزراي خارجه ايران و عربستان در‬
‫نشست مونيخ با هدف حل بحران ســوريه استقبال كرد‪ .‬هرچند وزير‬
‫خارجه آلمان به دنبال ميانجيگري بين ايران و عربســتان اســت ولي‬
‫رسانههاي سعودي مدعي شدهاند كه طي هفتههاي آينده اعضاي يك‬
‫باند به اتهام آنچه جاسوسي براي ايران خوانده شده محاكمه خواهند‬
‫شــد‪ .‬هنوز اطاعاتي درباره اينكه اين افراد چه زماني بازداشت شده و‬
‫اينكه جزئيات اتهامات وارد شده به آنها چيست‪ ،‬منتشر نشده است‪.‬‬
‫امروز‪ ،‬شروع مذاكرات سطح بااي ايران‪ -‬اروپا‬
‫موگريني‪ :‬قدرت بينالمللي ايران‬
‫جنبههاي خوب و بد دارد‬
‫اي�ران و اروپ�ا از ام�روز دوره جدي�دي از مذاكرات سياس�ي را‬
‫ش�روع ميكنند؛ مذاكرات�ي كه از ده�ه ‪ 1370‬شمس�ي در قالب‬
‫«گفت و گوه�اي انتق�ادي» و از ميان�ه ده�ه ‪ 1370‬در چارچوب‬
‫«گفت و گوهاي س�ازنده» انجام ش�ده و حاا مقامه�اي ايراني از‬
‫شروع دور جديدي از مذاكرات س�خن ميگويند كه در چارچوب‬
‫«مذاكرات س�طح ب�اا» برگزار خواهد ش�د‪ .‬محمدج�واد ظريف‬
‫وزير خارج�ه دي�روز در آس�تانه اين مذاك�رات‪ ،‬در يادداش�تي‬
‫براي دو روزنام�ه ال پائيس و ارپبليكا‪ ،‬س�فر حس�ن روحاني به‬
‫فرانس�ه و ايتاليا را آغ�از فصل نوين بي�ن اي�ران و اروپا توصيف‬
‫كرد و حوزههاي مش�ترك همكاري بين ايران و اروپا را برش�مرد‪.‬‬
‫به گزارش «جوان»‪ ،‬مذاكرات ايران و اروپا از امروز با حضور كاترين اشتون‬
‫مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا شروع ميشود‪ .‬هنوز سمت و سوي‬
‫محوري اين مذاكرات كه آن را بايد ادامــه گفتوگوهاي انتقادي و در‬
‫مرحله بعد‪،‬گفتوگوهاي سازنده دهه ‪ 1370‬محسوب كرد‪ ،‬مشخص‬
‫نشده است ولي در كنار همكاريهاي اقتصادي‪ ،‬احتمااً طرف اروپايي‬
‫مايل خواهد بود‪ ،‬مسائل حقوق بشري و نيز تروريسم را نيز با ايران مورد‬
‫مذاكره قرار دهد‪ .‬به گفته موگريني‪ ،‬او در نشســت غيررســمي وزراي‬
‫خارجه اتحاديه‪ ،‬در مورد مذاكرات با ايران گفت و گو كرده و گفته كه در‬
‫اين نشست «بحثهاي خيلي خوبي درباره ايران داشتيم‪ ».‬او در عين‬
‫حال‪ ،‬از جنبههاي خوب و بد قدرت ايران در روابط بين الملل صحبت‬
‫كرده است‪ « :‬از ديگر محورهاي گزارش من ‪ ...‬تأثيرات اقدامات ايران در‬
‫منطقه و صحنه بينالملل بوده اقدامات خوب و بد اين كشور‪».‬‬
‫محمدجواد ظريف ديروز در آســتانه اين مذاكرات‪ ،‬در يادداشــتي كه‬
‫در دو روزنامه اروپايي منتشر شده‪ ،‬نوشته است‪« :‬سفر تاريخي جناب‬
‫آقاي دكتر روحاني‪ ،‬رئيس محترم جمهوري اسامي ايران به ايتاليا و‬
‫فرانسه‪ ،‬آغاز فصل نويني از همكاريهاي سودمند دوجانبه و چندجانبه‬
‫اقتصادي‪ ،‬سياســي و فرهنگي بعد از حدود يك دهه وقفه محســوب‬
‫ميشود‪ ».‬ظريف‪ ،‬ايتاليا و فرانسه را « اركان اصلي و بنيانگذاران اتحاديه‬
‫اروپايي و همچنين پل سنتي ارتباط ميان غرب با خاورميانه» دانسته‬
‫كه به گفته او‪ ،‬در اثر بحران غيرضروري حول برنامه هستهاي ايران « در‬
‫مقاطعي اين رابطه دچار نشيب و فراز و بحرانهاي مقطعي» شده است‪.‬‬
‫به گفته وزير امور خارجه‪ ،‬استقبال گرم و ديدارها و توافقات بسيار خوبي‬
‫كه در اين سفر انجام گرفت‪ ،‬نشاندهنده عزم جدي دو طرف براي اعاده‬
‫مجدد و ســريع روابط در تمامي زمينههاي اقتصادي‪ ،‬همكاريهاي‬
‫انرژي‪ ،‬فناوري‪ ،‬سياسي‪ ،‬فرهنگي و حتي امنيتي است‪ .‬ظريف ميگويد‪:‬‬
‫« در يك ديدگاه وســيعتر‪ ،‬ايران و اروپا از دوران باســتان‪ ،‬همســايه‬
‫تمدني يكديگر محسوب شــدهاند‪ .‬بعد از شــروع اجراي توافق برجام‬
‫براي خاتمه دادن به يك تنش جهاني غيرضروري و ‪12‬ســاله‪ ،‬اينك‬
‫زمان پرداختن به كارهاي مهمتري است كه در رأس آنها جستوجوي‬
‫راهكارهايي است كه به ايران و ديگر كشورهاي تأثيرگذار كمك كند‬
‫تا زمينههاي گسترش همكاريها را در پرتو منافع مشترك و مقابله با‬
‫تهديدات جمعي فراهم كنند‪ ».‬به گفتــه ظريف‪ ،‬حوزههاي متعددي‬
‫منافع مشــتركي ايران و اروپا‪ ،‬وجود اقتصادهــاي مكمل‪ ،‬زمينههاي‬
‫همكاريهاي ســودمند در حوزههاي انرژي و فنــاوري‪ ،‬فرهنگهاي‬
‫كموبيش نزديك هند و اروپايي و همينطور ارتباطات فرهنگي ديرپاي‬
‫دوسويه است‪ « :‬به عاوه‪ ،‬هم در قالب سازوكارهاي دستهجمعي و هم‬
‫در چارچوب روابط دوجانبه ميتوان مبارزه بــا تهديدات مهمي مثل‬
‫گسترش تروريسم‪ ،‬افراطيگري‪ ،‬خشونت‪ ،‬قاچاق مواد مخدر و نظاير‬
‫آن را تعريف و پيگيري كرد‪ ».‬وزير امور خارجه هشــدار داده ضرورت‬
‫دارد «دو طرف در مبارزه با خشونت و افراط و تاش براي اعاده سريع‬
‫صلح و ثبات در منطقه خاورميانه ـ همكاريهايشان را گسترش دهند‬
‫زيرا عدم توجه كافي به آن تهديدي براي هر دو طرف است‪ ».‬ظريف دو‬
‫طرح چهار مادهاي و بهروزشده براي حل بحرانهاي فعلي در سوريه و‬
‫يمن را ضرباهنگ مناسبي براي رسيدن به يك راهحل سياسي عادانه‬
‫در سوريه دانسته است‪ .‬وزير خارجه همچنين در سخناني در دانشگاه‬
‫مطالعات جهان با بيان اينكه امريكا قدر قدرت نيست‪ ،‬گفت‪ :‬نبايد توهم‬
‫داشته باشيم كه اگر امريكا چيزي را پذيرفت حتماً به ضرر ماست‪ .‬بايد‬
‫بپذيريم كه تــوان داريم و توان مقاومت و مذاكــره ما به بركت انقاب‬
‫اسامي و گفتمان اصيل آن است‪.‬‬
‫دوش��نبه‌‪‌19‬بهم��ن‌‪‌28 |‌1394‬ربيع‌الثان��ی‪|‌1437‬‬
‫‪15‬‬
‫| روزنامه‌جوان‌|‌شماره‌‪‌4745‬‬
‫س��رويس‌بين‌الملل ‪88498444‬‬
‫گزارش يك‬
‫اظهاراتي كه باز هم تكذيب شد‬
‫محمد بابايي‬
‫كري‪ :‬كارمعارضان سوري تا ‪ 3‬ماه ديگر تمام است‬
‫فقط چند روز پس از آزادي شهركهاي نبل‬
‫و الزهرا منابع رس�انهاي گ�زارش دادند كه‬
‫وزير خارج�ه امريكا درخواس�ت مخالفان و‬
‫حاميان آنها را ب�راي اتخاذ اقدامات جديتر‬
‫در مقابل پيش�رويهاي گس�ترده نيروهاي‬
‫دولت�ي س�وريه رد ك�رده و گفت�ه انتظ�ار‬
‫ميرود در عرض سه ماه آينده بخش زيادي‬
‫از مخالف�ان بر اث�ر حمات ارتش س�وريه و‬
‫متحدانش از بين بروند‪ ،‬هر چند س�خنگوي‬
‫وزارت خارجه امريكا همانند موارد قبلي اين‬
‫اظهارات منتسب به جان كري را تكذيب كرد‪.‬‬
‫پايگاه خبري تحليلي «ميدل ايست آي» گزارش‬
‫داد كه جانكري‪ ،‬وزير خارجه امريكا به نيروهاي‬
‫امدادگر سوري ـ كه طرفدار شورشيان هستندـ‬
‫گفته اســت كه «ســوريه بايد منتظر ســه ماه‬
‫بمباران ديگر باشــد كه منجر به نابود شــدن‬
‫بخش اعظم نيروهاي اپوزيسيون خواهد شد‪».‬‬
‫پايگاه «ميدل ايســت آي» توضيح بيشــتري‬
‫درباره منظور وزير خارجه امريكا از اين اظهارات‬
‫نداده است اما به نقل از چند منبع آگاه نوشته‪،‬‬
‫واشنگتن از رفتارهاي معارضان سوري ناراضي‬
‫است‪ .‬اين پايگاه به نقل از چند مددكار سوري‬
‫آورده است‪« :‬كري در جريان گفتوگوهايي كه‬
‫در حاشيه نشست كمك به آوارگان سوري در‬
‫گزارش ‪2‬‬
‫لندن برگزار شد‪ ،‬معارضان سوري را براي ترك‬
‫مذاكرات ســرزنش كرده و گفته اســت كه اين‬
‫اقدام راه را براي عمليات مشترك ارتش سوريه‬
‫و جنگندههاي روس به حلب‪ ،‬هموار ميكند‪».‬‬
‫پس از آزادي شهركهاي نبل و الزهرا معارضان‬
‫و حاميان خارجــي آنها به همراه رســانههاي‬
‫همسوي خود تاش ميكنند اين شكست خود‬
‫را به گــردن دولت باراك اوبامــا رئيس جمهور‬
‫امريكا بيندازند؛ مسئلهاي كه ظاهرا ً با واكنش‬
‫تند جان كري مواجه شــده است‪ .‬ميدل ايست‬
‫آي‪ ،‬در ادامه گزارش خود بــه گفته يكي از اين‬
‫مددكاران كه خواسته نامش فاش نشود‪ ،‬به نقل‬
‫از جان كري نوشته است‪« :‬من را متهم نكنيد‪،‬‬
‫برويد و معارضانتان را متهم كنيد‪ » .‬به گفته اين‬
‫منبع آگاه‪ ،‬كري گفته است‪« :‬ميخواهيد من چه‬
‫كار كنم؟ برويم و با روسيه بجنگيم؟ اين چيزي‬
‫اســت كه ميخواهيد؟» در ادامــه اين گزارش‬
‫آمده اســت‪« :‬مددكاراني كه بــا كري صحبت‬
‫كردهاند‪ ،‬ميگويند اين احســاس به آنها دست‬
‫داده كه واشــنگتن دارد از حمايت از معارضان‬
‫دست ميكشد‪».‬‬
‫پيام محرمانه كري به اسد‬
‫در بخشــي ديگر از گزارش ميدل ايستآي كه‬
‫بازتاب زيادي داشــت‪ ،‬به نقل از يك منبع آگاه‬
‫ارتش امريكا به ط�ور محرمانه در‬
‫حالانجامارزيابيهاييدربارهاينكه‬
‫گروههاي مس�لح شورش�ي تا چه‬
‫زماني ميتوانند در مبارزه مقاومت‬
‫كنند‪ ،‬بوده و با در دس�ت داش�تن‬
‫اطاعات محدود درباره ميدان نبرد‬
‫بسيار متغير‪ ،‬اينطور نتيجهگيري‬
‫ميكند كه س�قوط حلب ميتواند‬
‫ظرف مدت چند هفته ميسر شود‪،‬‬
‫برخينيزنگرانندكهشايدايناتفاق‬
‫در چند روز بيفتد‬
‫ديگر كه مدعي شــده در شــش ماه گذشته به‬
‫عنوان رابط دولت امريكا و ســوريه عمل كرده‪،‬‬
‫آمده اســت‪ « :‬كري در ماه اكتبــر (مهر و آبان)‬
‫پيامي به بشار اسد رئيسجمهور سوريه فرستاده‬
‫و گفته است كه واشنگتن ديگر به دنبال بركنار‬
‫كردن وي نيست‪ » .‬به ادعاي وي‪ ،‬كري در اين‬
‫پيام خواستار توقف استفاده از بمبهاي بشكهاي‬
‫شــده و گفته است كه اگر اســد اين خواسته را‬
‫برآورده كند‪ ،‬وي ميتواند «اين داســتان را (به‬
‫افكار عمومي) عرضه كند‪ » .‬بنا بر اين گزارش‪،‬‬
‫اسد در پاسخ عنوان كرده است كه «واشنگتن‬
‫بايد دست از حمايت از شورشــيان بردارد‪ ».‬به‬
‫نوشته ميدل ايســت آي‪ ،‬وزارت خارجه امريكا‬
‫از اظهارنظر در مورد اين گــزارش خودداري و‬
‫تنها عنوان كرده اســت كه بيانيه رسمي كري‬
‫بعد از نشستهاي ژنو و لندن بايد مورد استناد‬
‫قرار گيرند‪ .‬هر چند‪ ،‬ســاعتي بعد از انتشار اين‬
‫گزارش‪« ،‬جان كربي» سخنگوي وزارت خارجه‬
‫امريكا با نادرســت خواندن اين گزارش‪ ،‬گفت‪:‬‬
‫«كري معارضان را به بر هم زدن مذاكرات متهم‬
‫نكرده‪ ،‬با رژيم سوريه ارتباطي ندارد و از موضع‬
‫خود در قبال اسد كوتاه نيامده است‪ » .‬اين اولين‬
‫بار نيست كه اظهارات منتســب به جان كري‬
‫تكذيب ميشــود‪ .‬اوايل بهمن مــاه ‪ 1394‬يك‬
‫مقام ارشد در گروه موسوم به معارضان سوري‬
‫به پايگاه پايگاه العربي الجديد گفت‪ :‬جان كري‬
‫در ديدار با هيئت معارضان سوري تأكيد كرده‬
‫اين حق بشار اسد است كه در انتخابات رياست‬
‫جمهوري آتي سوريه نامزد شود‪ ،‬اما اين اظهارات‬
‫بعدا توسط مقامات امريكايي تكذيب شد‪.‬‬
‫سقوط به معناي پايان معارضان است‬
‫برخي مقامات ارشــد امريكايي اعام كردهاند‪ ،‬با‬
‫توجه به پيشرويهاي اخير ارتش سوريه در مبارزه‬
‫با تروريستها‪ ،‬اگر حلب نيز سقوط كند‪ ،‬جنگ‬
‫لزوما به اتمام ميرسد و كار معارضان سوري ديگر‬
‫تمام اســت‪ .‬پايگاه امريكايي «ديلي بيست» در‬
‫گزارشي تحت عنوان «آيا اين بازي براي دشمنان‬
‫اســد به پايان رسيده است»‪ ،‬نوشــت‪ :‬اگر حلب‬
‫سقوط كند‪ ،‬كار معارضان ســوري تمام است و‬
‫جنگ به ســرعت به نفع رئيسجمهوري سوريه‬
‫تغيير ميكند‪ .‬بنا بر اين گزارش‪ ،‬دو نفر از مقامات‬
‫ارتش امريكا كه خواستند نامشان فاش نشود‪ ،‬در‬
‫گفتوگو با «ديلي بيســت» اعام كردند‪« :‬بشار‬
‫اسد» ميتواند بزرگترين دستاورد در نبرد داخلي‬
‫درازمدت در اين كشور را بهدســت آورد و ظرف‬
‫مدت چند هفته نتايج را به نفع خود برگرداند و اين‬
‫امر با بهدست آوردن كنترل شهر حلب از دست‬
‫نيروهاي معارض ميسر خواهد شد‪.‬‬
‫بنا بر گزارش ديلي بيســت‪ ،‬امــا مقامات ارتش‬
‫امريكا به طور محرمانه ارزيابيهاي خود را درباره‬
‫اينكه گروههاي مســلح شورشــي تا چه زماني‬
‫ميتوانند در مبــارزه مقاومت كننــد نيز انجام‬
‫ميدهند‪ .‬اين مقامــات امريكايي با در دســت‬
‫داشــتن اطاعات محدود درباره ميــدان نبرد‬
‫بسيار متغير‪ ،‬اينطور نتيجهگيري ميكنند كه‬
‫ســقوط حلب ميتواند ظرف مدت چند هفته‬
‫ميسر شود‪ .‬برخي نيز نگرانند كه شايد اين اتفاق‬
‫در چند روز بيفتد‪.‬‬
‫تنشزايي واشنگتن در شرق آسيا‬
‫سپر موشكي امريكا به پشت ديوار چين رسيد‬
‫كره ش�مالي كه ام�روزه تحت س�ختترين‬
‫تحريمها قرار دارد‪ ،‬يك موشك دوربرد ديگر‬
‫را با موفقيت آزمايش ك�رد و ماهوارهاي را در‬
‫مدار ق�رار داد تا عاوه ب�ر محكوميت لفظي‬
‫اين اقدام توسط كشورهاي غربي و متحدان‬
‫امريكا در شرق دور بهانه ازم براي مداخات‬
‫بيش�تر امريكا در اين منطقه پ�ر چالش مهيا‬
‫ش�ود‪ ،‬به گونهاي كه واش�نگتن اع�ام كرد‬
‫س�ئول را راضي كرده ب�ا آغ�از مذاكراتي به‬
‫منظور اس�تقرار احتمالي يك سيستم دفاع‬
‫موش�كي در خاك اين كش�ور موافقت كند‪.‬‬
‫به گزارش آسوشيتدپرس‪ ،‬خبر احتمال استقرار‬
‫سامانه دفاع موشــكي تاد در ديدار معاون وزير‬
‫سياســتگذاري كرهجنوبي با يكي از فرماندهان‬
‫امريكايــي مطرح شــد‪ .‬يوجهســئونگ‪ ،‬معاون‬
‫وزير سياســتگذاري كرهجنوبي گفت‪ :‬سئول و‬
‫واشنگتن تصميم گرفتند مذاكرات رسمي درباره‬
‫احتمال استقرار سامانه موشكي تاد را به عنوان‬
‫بخشــي از ارتقاي اتحاد دفاع موشكي دو كشور‬
‫عليه تهديد فزاينده كرهشمالي آغاز كنند‪.‬‬
‫در همين حال ژنــرال توماس ونــدال‪ ،‬فرمانده‬
‫يگان هشــتم نيروهاي امريكايي مستقر در كره‬
‫گفت‪ :‬تصميم مذكور براي اســتقرار موشك تاد‬
‫مناسب اســت و زمان آن فرا رســيده تا به اين‬
‫مسئله رسيدگي شود‪ .‬اين خبر ساعاتي پس از آن‬
‫مطرح شد كه كرهشمالي مدعي شد با موفقيت‬
‫يك موشك ماهوارهبر به مدار پرتاب كرده است‪.‬‬
‫اين موشك از ســاحل غربي كرهشمالي شليك‬
‫شــد و امريكا‪ ،‬ژاپن و كره جنوبي نيز شليك اين‬
‫موشك را تأييد كردند‪.‬‬
‫خبرگزاري يونهاپ به نقل از يكي از قانونگذاران‬
‫دولتي ســئول اعام كرد‪ :‬كرهشمالي تكنولوژي‬
‫پرتاب موشكهاي بالستيك قارهپيما را در اختيار‬
‫دارد‪ .‬اين قانونگذار پس از نشست كوتاه غيرعلني‬
‫كه توسط سرويس امنيت ملي اين كشور برگزار‬
‫شد‪ ،‬اعام كرد اين ماهواره متعلق به كرهشمالي به‬
‫نظر ‪ 200‬كيلوگرم وزن دارد و دو برابر سنگينتر‬
‫از ماهوارهاي اســت كــه در ‪ 2012‬پرتاب شــد‪.‬‬
‫شوراي امنيت سازمان ملل روز يكشنبه نشستي‬
‫اضطراري در اين رابطه برگــزار خواهد كرد‪ .‬اين‬
‫نشست به درخواست امريكا‪ ،‬ژاپن و كره جنوبي‬
‫پشــت درهاي بســته با حضور ‪ 15‬كشور عضو‬
‫شوراي امنيت قرار است ساعت ‪ 11‬صبح به وقت‬
‫محلي در مقر سازمان ملل برگزار شود و طي آن‬
‫پرتاب موشك توسط كره شمالي مورد بررسي قرار‬
‫گيرد‪ .‬ديپلماتهاي شوراي امنيت اعام داشتند‬
‫امريكا‪ ،‬ژاپــن و كره جنوبي پــس از اعام پرتاب‬
‫موشــك دوربرد توســط پيونگ يانگ خواستار‬
‫برگزاري اين نشست شدند‪.‬‬
‫آماده پنجمين آزمايش اتمي‬
‫چندين ساعت پس از اين آزمايش‪ ،‬خبري توسط‬
‫خبرگزاري يونهاپ منتشر شــد كه پيونگ يانگ‬
‫مدعيشدبهصورتموفقيتآميزماهوارهشناسايي‬
‫خود را در مدار زمين قرار داده است‪ ،‬مشخص شد‬
‫كره شمالي هنوز درصدد شوك دادن به غربيها و‬
‫متحدان آنها در منطقه بوده و در حال آماده شدن‬
‫براي انجــام پنجمين آزمايش اتمي خود اســت‪.‬‬
‫چندي پيش كرهشــمالي اعام كرد اولين بمب‬
‫هيدورژني خود را آزمايش كرده است‪ .‬كارشناسان‬
‫بر اين باورنــد پيونگ يانــگ بــراي وادار كردن‬
‫كشورهاي غربي به بازگشــت به ميز مذاكرات از‬
‫چند ماه پيش دور جديدي از آزمايشهاي موشكي‬
‫و هستهاي خود را آغاز كرده است‪.‬‬
‫واكنشهاي امريكا و متحدانش‬
‫جــان كــري‪ ،‬وزير خارجــه امريــكا با انتشــار‬
‫بيانيهاي اعام كــرد‪ ،‬امريكا با شــوراي امنيت‬
‫ســازمان ملل براي انجام اقدامات ازم در جهت‬
‫مسئوليتپذيري كرهشــمالي همكاري خواهد‬
‫كرد‪ .‬وي پرتاب موشــكي كرهشــمالي را نقض‬
‫قطعنامههاي ســازمان ملل دانســت و بر تعهد‬
‫امريكا در دفاع از ژاپن و كره جنوبي تأكيد كرد‪.‬‬
‫سوزان رايس‪ ،‬مشاور امنيت ملي دولت امريكا نيز‬
‫در بيانيهاي اعام كرد‪ :‬پرتاب موشك كره شمالي‬
‫و برنامه هســتهاي اين كشــور تهديدي جدي‬
‫براي منافع ما از جملــه امنيت متحدان نزديك‬
‫ما ميباشــد و تاشها براي صلــح و امنيت در‬
‫منطقه را به شدت در خطر مياندازد‪ .‬وي افزود‪:‬‬
‫اقدام كرهشــمالي در پرتاب اين موشك اقدامي‬
‫ديگر در جهت بيثباتسازي در منطقه و اقدامي‬
‫تحريكآميز محسوب ميشــود و نقض آشكار‬
‫قطعنامههاي شوراي امنيت سازمان ملل است‪.‬‬
‫سخنگوي وزارت امور خارجه چين‬
‫در بياني�هاي كه روي وب س�ايت‬
‫اين وزارتخانه منتشر شده اعام‬
‫داشت چين تأسف خود را از اينكه‬
‫كرهش�مالي به رغم مخالفتهاي‬
‫جامعه بينالمللي اقدام به پرتاب‬
‫موشك كرده و همچنان به استفاده‬
‫ازتكنولوژيموشكهايبالستيك‬
‫ادامه ميدهد‪ ،‬ابراز ميدارد‬
‫وزير امور خارجه ژاپن اعام كــرد‪ ،‬دولت توكيو‬
‫در حال بررســي اعمال تحريمهــاي خود عليه‬
‫كرهشــمالي به خاطــر آزمايش اخير موشــك‬
‫بالستيك اين كشور است‪ .‬فوميو كيشيدا‪ ،‬وزير‬
‫امور خارجه ژاپن در اين باره گفت‪ :‬شــينزو آبه‪،‬‬
‫نخست وزير دستور داده تصميمي درباره اعمال‬
‫تحريمهاي توكيو عليه كرهشمالي گرفته شود‪.‬‬
‫وزير امور خارجه ژاپن گفت‪ :‬مســئله اينجاست‬
‫كه آيا تحريمهاي ژاپن عليه كرهشمالي پيش از‬
‫تصميم شوراي امنيت سازمان ملل اعمال ميشود‬
‫يا پس از آن‪.‬‬
‫«فرانك والتر اشــتاين ماير» وزيــر امور خارجه‬
‫آلمان‪ ،‬در بيانيهاي‪ ،‬آزمايش موشكي كره شمالي‬
‫را «تحريك نامســئوانه» ناميد و گفت‪ :‬پيونگ‬
‫يانگ بار ديگر هشدارهاي جامعه جهاني را ناديده‬
‫گرفته است‪ .‬اشــتاين ماير‪ ،‬خواستار پيامدهاي‬
‫ملموس براي كرهشمالي شــد و گفت برلين از‬
‫اقدامي بينالمللي عليه كرهشــمالي پشتيباني‬
‫خواهد كرد‪« .‬فرانسوا اواند» رئيس جمهوري‬
‫فرانسه‪ ،‬آزمايش كرهشمالي را «تحريك احمقانه»‬
‫ناميد و خواستار «واكنش فوري و جدي جامعه‬
‫بينالمللي» عليه اين كشــور شد‪ .‬نشست ويژه‬
‫شوراي امنيت سازمان ملل متحد براي بررسي‬
‫آزمايش جديد موشكي كره شمالي‪ ،‬يكشنبه‬
‫برگزار خواهد شــد‪« .‬فيليپ هاموند» وزير امور‬
‫خارجه انگليس نيز ديروز پرتاب موشك جديد‬
‫كرهشمالي را محكوم كرد و گفت‪ :‬اين كار‪ ،‬نقض‬
‫آشكار و عمدي شماري از قطعنامههاي شوراي‬
‫امنيت اســت و اقدامهاي پيونگ يانگ‪ ،‬امنيت‬
‫منطقه و جهان را به خطر ميانــدازد‪ .‬اما عاوه‬
‫بر واكنشهاي امريــكا و متحدانش‪ ،‬وزارت امور‬
‫خارجه چين نيز با انتشار بيانيهاي با ابراز تأسف‬
‫از آزمايش موشكي كرهشمالي اعام كرد تمامي‬
‫طرفين بايد با هشياري و دقت وارد عمل شوند و‬
‫از انجام اقداماتي كه تنشها در شبهجزيره كره را‬
‫تشديد كند‪ ،‬خودداري كنند‪.‬‬
‫سخنگوي وزارت امور خارجه چين در بيانيهاي كه‬
‫روي وب سايت اين وزارتخانه منتشر شده اعام‬
‫داشت چين تأســف خود را از اينكه كرهشمالي‬
‫به رغم مخالفتهاي جامعه بينالمللي اقدام به‬
‫پرتاب موشــك كرده و همچنان به اســتفاده از‬
‫تكنولوژي موشكهاي بالستيك ادامه ميدهد‪،‬‬
‫ابراز ميدارد‪.‬‬
‫سيدرحيم‌نعمتي‬
‫رويارويي با پكن به نام كره‬
‫كرهشمالي قبل از اين به اطاع سازمان بينالمللي دريانوردي رسانده‬
‫بود كه قصد پرتاب يك موشــك ماهوارهبر را بين روزهاي دوشنبه تا‬
‫پنجشنبه هشتم تا ‪ 25‬فوريه دارد اما بعدا ً معلوم شد كه تغييري در اين‬
‫برنامه داده است‪ .‬كرهشمالي بنابر اين تغيير موشك ماهوارهبر كوانگ‬
‫ميونگ سونگ ‪ 4‬خود را يك روز زودتر در ساعت ‪ 9:30‬يكشنبه هفتم‬
‫فوريه و از پايگاه دونگچانگ ري واقع در شمال غرب خود به فضا پرتاب‬
‫كرد‪ .‬وزارت دفاع كرهشــمالي بعد از پرتاب موشك‪ ،‬با صدور بيانيهاي‬
‫اعام كرد كه كوانگ ميونگ سونگ ‪ 4‬با موفقيت پرتاب شده و ماهواره‬
‫آن ‪ 46‬دقيقــه پس از پرتاب در مــدار زمين قرار گرفته اســت‪ .‬همان‬
‫طور كه از قبل انتظار ميرفت‪ ،‬واكنــش امريكا و متحدان منطقهاي و‬
‫بينالمللي آن از كرهجنوبي و ژاپن تا بريتانيا‪ ،‬فرانســه و آلمان در برابر‬
‫اين اقدام پيونگ يانگ تند و شــديد بوده و هر كدام از اين كشورها با‬
‫صدور بيانيههايي‪ ،‬اين اقدام را محكوم كرده و خواستار اقدامات فوري‬
‫در برابر آن شدهاند‪ .‬حاا امريكا به همراه كره جنوبي و ژاپن درخواست‬
‫نشست فوري شــوراي امنيت ســازمان ملل را كرده و جداي از اقدام‬
‫سياسي‪ ،‬برنامه استقرار يك سيستم پيشرفته دفاع موشكي مشهور به‬
‫تاد‪ )Terminal High Altitude Area Defense( ،‬را در خاك‬
‫كره جنوبي در دستور كار قرار داده است‪.‬‬
‫به نظر نميرسد چين و روسيه چندان مشكلي در برابر اقدام سياسي‬
‫امريكا داشته باشــند و در نشست اضطراري شــوراي امنيت شركت‬
‫ميكنند اما از حاا معلوم شــده كه خود را بــراي يك چالش جدي با‬
‫غرب بر سر تصميم طرف مقابل آماده ميكنند‪ .‬در حالي كه مسكو از‬
‫اين اقدام پيونگ يانگ به شدت انتقاد كرده و آن را موجب تشديد اوضاع‬
‫در شبهجزيره كره دانسته اما پكن تنها به يك ابراز تأسف بسنده كرده‬
‫و همه طرفها را به آرام كردن اوضاع دعوت كرده اســت‪ .‬روشن است‬
‫مسكو و پكن در اين ابتداي كار فقط نگاه به شوراي امنيت و چگونگي‬
‫ديالوگ خود با طرف غربي دارند و به همين جهت هم لحن سياســي‬
‫خود را در برابر پيونگ يانگ تا انــدازهاي تند كردهاند اما بايد گفت كه‬
‫اين سياست دو كشور در جهت حركت به سوي آرام كردن اوضاع است‬
‫تا آنكه مانع واكنشهاي تند طرف غربي بشــوند‪ .‬يــك واكنش تند را‬
‫ميتوان همان استقرار سيستم تاد در كره جنوبي دانست كه امريكا با‬
‫فرصتطلبي از وضعيت موجود قصد انجام آن را دارد و حتي موافقت‬
‫سئول را هم به دست آورده اســت‪ .‬ژنرال مارتين دمپسي‪ ،‬رئيس وقت‬
‫ستاد مشترك ارتش امريكا در مارس سال گذشته به كرهجنوبي سفر‬
‫كرد تا مقامات سئول را به استقرار در خاك كشور خود متقاعد كند و‬
‫رسانههاي امريكايي هم با هياهو بر سر توان موشكي كره شمالي زمينه‬
‫ازم براي اين ســفر را فراهم كرده بودند اما مقامات سئول با توجه به‬
‫مخالفت جدي پكن و مســكو چندان حاضر نبودند پيشــنهاد ژنرال‬
‫را قبول كنند‪ .‬از نظر پكن‪ ،‬موضوع توانايي موشــكي كره شمالي تنها‬
‫بهانهاي از سوي امريكاست و واشنگتن با تاد قصد كنترل توان موشكي‬
‫و نظامي چين را دارد به خصوص اينكه سيستم تاد توان كنترل راداري‬
‫فعاليتهاي نظامي چين را دارد‪ .‬سئول با توجه به روابط اقتصادي خود‬
‫با چين به اين نگراني پكن توجه داشــت و نميخواست تجارت ‪235‬‬
‫ميليارد داري خود با چين را با قبول درخواست امريكا و استقرار يك‬
‫سامانه موشكي به خطر بيندازد‪ .‬به اين جهت هم بود كه سئول سعي‬
‫داشت به نحوي از زير بار قبول استقرار اين سيستم در خاك خود شانه‬
‫خالي كند اما در وضعيت موجود به نظر ميرسد شرايط به نحوي تغيير‬
‫كرده كه دست كم حاضر به شــروع مذاكراتي با امريكا بر سر استقرار‬
‫اين سيستم در خاك خود شده اســت‪ .‬با اين وجود‪ ،‬نميتوان آمادگي‬
‫سئول براي شــروع اين مذاكرات را به معناي پايان كار دانست چرا كه‬
‫ســئول نميتواند ماحظات خاص پكن را در اين مورد ناديده بگيرد و‬
‫پيشقراولي امريكا در شبهجزيره را تا آنجا پيش ببرد كه خود را درگير‬
‫مستقيم با چين كند‪ .‬نكته مشخص نقش كوانگ ميونگ سونگ ‪ 4‬در‬
‫اين معادله و رقابتهاي موجود بين قدرتهاي بينالملل اســت كه از‬
‫يك سو باعث شده سئول در مرحله فعلي آمادگي خود را براي مذاكره‬
‫با واشنگتن اعام كند و از سوي ديگر‪ ،‬چين را وادار به مجادله سياسي‬
‫جدي با رقباي غربي كرده است‪ .‬بايد ديد كه اين وضعيت در نهايت به‬
‫استقرار تاد ختم ميشود تا چين در برابر آن تدبيري بينديشد يا آنكه‬
‫سئول با آرام شــدن اوضاع بيشــتر به نگرانيهاي امنيتي پكن توجه‬
‫ميكند تا سياست تهاجمي امريكا عليه چين‪.‬‬
‫مخالفتتركيه‬
‫با استقال اقليم كردستان عراق‬
‫حزب حاك�م عدال�ت و توس�عه تركي�ه معتق�د اس�ت‪ ،‬دورنماي‬
‫اس�تقال اقليم كردس�تان بيش از پيش تصوير منطق�هاي را كه با‬
‫مرزبنديهاي س�اختگي به دنبال توافقنامه سايكس پيكو در سال‬
‫‪ 1916‬ميادي بيثبات ش�ده‪ ،‬پيچيدهتر ميكند‪ .‬اردوغان نيز گفت‬
‫كه واشنگتن بايد بين كردهاي سوريه و آنكارا يكي را انتخاب كند‪.‬‬
‫تاش رهبران اقليم كردســتان عراق براي برگزاري همهپرسي استقال‬
‫واكنش برخي طرفهاي منطقهاي را در پي داشته است‪ .‬تركيه كه همواره با‬
‫استقال كردها در منطقه مخالف بوده و آن را تهديدي براي امنيت داخلي‬
‫خود ميداند نسبت به برگزاري همهپرسي استقال كردها در عراق واكنش‬
‫نشــان داد‪ .‬عمر چليك‪ ،‬ســخنگوي حزب حاكم «عدالت و توســعه» روز‬
‫يكشنبه در واكنش به اظهارات مسعود بارزاني‪ ،‬رئيس اقليم كردستان عراق‬
‫كه در آن گفته بود زمان برگزاري همهپرسي درباره استقال اين اقليم فرا‬
‫رسيده است‪ ،‬گفت‪« :‬از نظر من بحث درباره اين مسئله كه به ايجاد كشورهاي‬
‫جديد اجازه داده شود يا خير تنها منجر به تقويت هرچه بيشتر مرزبنديهاي‬
‫ساختگي ميشود كه توافقنامه ســايكس‪ -‬پيكو به وجود آورده است‪ ».‬به‬
‫نوشته روزنامه حريت‪ ،‬چليك گفت‪« :‬توافقنامه سايكس‪ -‬پيكو كه در مه‬
‫سال جاري ميادي ‪ 100‬ساله ميشــود‪ ،‬مرزبنديهاي ساختگي را ايجاد‬
‫كرد كه تأثير بيثباتكنندهاي را بر كل خاورميانه داشته است‪ ».‬توافقنامه‬
‫سايكس پيكو كه در سال ‪ 1916‬ميادي ميان انگليس و فرانسه امضا شد‪،‬‬
‫مرزبنديهاي واقعي را در اين منطقه به وجود نياورد اما قصد داشت حوزههاي‬
‫نفوذي را پس از سرنگوني امپراتوري عثماني در جريان جنگ جهاني اول‬
‫ايجاد كند‪ .‬سخنگوي حزب حاكم عدالت و توسعه در ادامه تأكيد كرد‪« :‬آنچه‬
‫ما بايد دراين منطقه بهآن بپردازيمايناست كه چطور تمامي گروههاي قومي‬
‫و فرقهاي ميتوانند مناطق جديد رفاه و پيشرفت وراي مرزها را ايجاد كنند‪،‬‬
‫به طوري كه همزمان به مرزهاي موجــود‪ ،‬آزاديهاي جديد‪ ،‬رويكردهاي‬
‫سياسي و فرهنگهاي جديد احترام بگذارند‪ .‬در نتيجه ما معتقديم برگزاري‬
‫يك همهپرسي خيلي مناسب و بجا نيســت‪ ».‬مخالفت تركيه با برگزاري‬
‫همهپرسي در اقليم كردستان در شرايطي است كه پيشتر برخي گمانهزنيها‬
‫مبني بر توافق آنكارا با رهبران اقليم كردستان بر سر استقال آن مطرح شده‬
‫بود‪ .‬تركيه از اين مسئله هراس دارد كه استقال اقليم كردستان‪ ،‬كردهاي‬
‫اين كشور را براي اعام استقال از تركيه تحريك كند‪.‬‬
‫واشنگتن بين كردها و تركيه يكي را انتخاب كند‬
‫رجب طيب اردوغان‪ ،‬رئيس جمهور تركيه هم از امريكا و اتحاديه اروپا‬
‫خواسته است حزب اتحاد دموكراتيك كردهاي سوريه و شاخه مسلح‬
‫وابسته به آن را به دليل نزديكي به پكك به عنوان سازمان تروريستي‬
‫اعام كند‪ .‬به گزارش خبرگزاري فرانسه‪ ،‬اردوغان در واكنشي شديد به‬
‫سفير اخير يك مقام بلندپايه امريكايي به شهر كوباني در شمال سوريه‬
‫خطاب به امريكا گفت كه بايد يا تركيه يا «تروريستهاي كوباني» را به‬
‫عنوان شريك انتخاب كند‪ .‬اخيرا ً برت مكگورك‪ ،‬فرستاده ويژه باراك‬
‫اوباما‪ ،‬رئيس جمهور امريكا در ائتاف مبارزه با گروه تروريستي داعش‬
‫به شهر كوباني سفر كرده بود‪.‬‬
‫دریچه‬
‫مصطفی محمدی‬
‫روزنامه سياسي‪ ،‬اجتماعي و فرهنگيصبح ايران‬
‫رئيسجمهور در مراسم اختتاميه‬
‫سيوسومين جايزه کتاب سال‪:‬‬
‫صاحب امتياز‪ :‬پيامآوران نشر روز‬
‫مديرعامل و مدير مسئول‪ :‬عبداه گنجي‬
‫سردبير‪ :‬غامرضا صادقيان‬
‫آدرس‪ :‬تهران‪ ،‬خيابان شهيد مطهري‬
‫تقاطع ميرزاي شيرازي‪ ،‬پاک ‪384‬‬
‫سازمان آگهیها‪88498473 :‬‬
‫روابطعمومي‪ ، 88498448:‬نمابر‪88845634- 6 :‬‬
‫توزيع‪ :‬شرکت نشر گستر امروز ‪88498475-76-77‬‬
‫چاپ تهران‪ :‬چاپخانه روزنامه جوان‬
‫چاپ همزمان مشهد‪ :‬مجتمع چاپ و نشر روزنامه قدس‬
‫بايد فضای کشور را بازتر‬
‫و آزادتر کنيم‬
‫رئيسجمهور در مراسم اختتاميه سي و سومين دوره جايزه‬
‫کتابسالگفت‪:‬اگرماميخواهيمدرکشورانديشهوسخننو‬
‫در همه علوم افزايش پيدا کند بايد فضا را بازتر و آزادتر کنيم‪.‬‬
‫دکتر حس��ن روحاني روز گذشته در مراس��م اختتاميه سي و‬
‫سومين دوره جايزه کتاب سال‪ ،‬با اشاره به اينکه بسيار خوشحالم‬
‫که در آستانه پيروزي انقاب اسامي‪ ،‬در خدمت شما چهرههاي‬
‫شاخص تأثيرگذار در افکار و انديشه جامعه هستم‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬
‫جا کتاب تأثيرگذار در تحوات فکري و فرهنگي و علمي جامعه‬
‫است‪ ،‬اما در تاريخ علم کش��ورمان همواره کتاب جايگاه خاص‬
‫و ويژهاي دارد‪ .‬ما مس��لمانها افتخارمان اين است که معجزه‬
‫پيامبرمان کتاب است و خود قرآن هم يکي از نامهايش کتاب‬
‫است‪ ،‬خب ما داراي کتاب آسماني هستيم که شروع اين کتاب‬
‫با خواندن و با قرائت است؛ افتخار ميکنيم به ديني که همواره‬
‫ما را تش��ويق به علم و دانش کرده و براي علم مرزي نشناخته‪،‬‬
‫همانطور که براي هنر نيز مرزي وجود ندارد‪ .‬رئيسجمهور ادامه‬
‫داد‪ :‬همه کتابها و نوشتههايي که توانسته براي اهداف ملي و‬
‫انساني ما تأثيرگذار باشد‪ ،‬مورد احترام همگان است‪ ،‬اما ما در‬
‫آستانه ‪ 37‬سالگي انقاب هستيم و هنوز در مفاهيمي از انقاب‬
‫اجماع نظر نداريم‪ .‬وي افزود‪ 37 :‬سال از ‪ 22‬بهمن ‪ 57‬گذشته‬
‫است‪ ،‬فکر ميکنم هنوز هم نياز است که ما انقاب را معنا کنيم‬
‫و انقابي بودن را تفسير کنيم؛ چه کسي انقابي است؟ و انقاب‬
‫به چه معنا است؟ و تداوم راه انقاب چيست؟‬
‫روحاني گفت‪ :‬ما همه به خيابانها آمديم و گفتيم اس��تقال‬
‫آزادي جمهوري اس��امي؛ انقابمان را با اين س��ه واژه مهم‬
‫تبيين کرديم‪ ،‬اما هنوز هم نياز است که راجع به آزادي بگوييم‬
‫و بنويسيم و تفسير کنيم‪ ،‬هنوز هم راجع به استقال و راجع به‬
‫جمهوريت و اساميت نظام بايد سخن بگوييم‪ .‬البته هميشه‬
‫اف��کار متفاوت و مختلف��ي وج��ود دارد‪ .‬رئيسجمهور گفت‪:‬‬
‫هميشه مخالف و منتقد وجود دارد به نظر من داشتن مخالف‬
‫عيبي نيس��ت‪ ،‬بايد کاري کنيم که مخالف معاند نباش��د‪ .‬ما‬
‫نميتوانيم همه را در مسير يک فکر و يک راه قرار بدهيم؛ نظرات‬
‫مختلف انديشههاي مختلف است‪ ،‬آنجايي که نظرات متفاوت‬
‫بيان ميشود باعث رشد انديشه و فکر خواهد بود‪.‬‬
‫روحاني گفت‪ :‬ما افتخار ميکنيم به کشوري که از ديرباز اهل‬
‫کتاب و کتابخانه بوده ش��ما به قرنهاي قبل در اين کش��ور‬
‫برگرديد و ببينيد که يکي از افتخارات جوامع ما اين بوده که‬
‫داراي کتابخانههاي عظيم بودهاند‪ ،‬امروز هم يکي از معيارها‬
‫و ش��اخصهاي نه تنها توس��عه فرهنگي که توس��عه کشور‬
‫يکي از معيارهايش کتاب و کتابخواني اس��ت‪ ،‬ما در اقتصاد‬
‫شاخصهاي روش��ني داريم از رونق اقتصادي گرفته تا رشد‬
‫اقتصادي‪ ،‬تورم‪ ،‬بيکاري‪ ،‬رشد سرمايهگذاري و دهها شاخص‬
‫ديگر‪ ،‬اما بيترديد کتاب ميتواند يکي از ش��اخصهاي رشد‬
‫جامعه در همه بخشها باشد‪ .‬روحاني گفت‪ :‬نقاد براي آينده‬
‫زندگي خودش نبايد نگران باشد‪ ،‬آن کلمه «ا خوف عليهم»‬
‫آنجايي که نه خوف است نه حزن است نه اندوه است‪ ،‬آنجايي‬
‫است که در يک جامعه اسامي کسي که نظري دارد نظر خود‬
‫را به خوبي تبيين کند‪ ،‬بيان کند و مسير براي سخن گفتنش‬
‫و اعام سخن و نظرش کام ً‬
‫ا آزاد باشد‪.‬‬
‫وي تأکيد ک��رد‪ :‬هر مق��دار ما بتواني��م فضاي دانش��گاهها‪،‬‬
‫پژوهشکدهها و فضاي نشر و طبع و نويس��ندگي و تحقيق را‬
‫بازتر‪ ،‬آزادتر کنيم و تش��ويق کنيم‪ ،‬فضا بهتر ميش��ود؛ هيچ‬
‫کس در بيان و نظرش معصوم نيست و سخني را که ميگويد‬
‫سخن بعدي ميتواند آن را نقد کند‪ ،‬سخن بعدي ميتواند آن‬
‫را کاملتر کند؛ البته ما در فضايي ميتوانيم سخن بگوييم و نقد‬
‫کنيم که هيچ کس به فکر حذف ديگري نباش��د؛ همه مردم‪،‬‬
‫همه افکار و همه جناحها در س��ايه تحمل بتوانيم همديگر را‬
‫تحمل کنيم و از افکار يکديگر استفاده کنيم‪ ،‬اگر خداي ناکرده‬
‫شرايط به گونهاي باشد که از حذف ديگران کسي بخواهد لذت‬
‫ببرد در آن جامعه پيشرفت نخواهد بود همه جوامعي توانستند‬
‫به پيشرفت و تعالي برسند که در آن جوامع نقد و نظر آزاد بود‪.‬‬
‫وي گفت‪ :‬ما در آستانه روز پيروزي انقابي هستيم که شعارش‬
‫شعار آزادي بوده است‪ ،‬در طول اين ‪ 37‬سال يکي از افتخاراتمان‬
‫نقد و نظر آزاد است‪ ،‬ما بايد از دبستان و از مدرسه دانشآموز و‬
‫دانشآموزانمان را در فضاي آزادي نقد و نظر قرار بدهيم؛ اگر‬
‫دانشآموز توانست از معلم خود به خوبي نقد کند و اگر مردم‬
‫توانستند از قواي حاکم به خوبي نقد کنند آن جامعه در مسير‬
‫پيشرفت و تعالي خواهد بود‪.‬‬
‫روحاني گفت‪ :‬سخن آخر اينکه ما در آس��تانه يک روز مهم و‬
‫سرنوشتساز در تاريخ سياس��ي زندگيمان در هفتم اسفند‬
‫امسال هس��تيم‪ ،‬شما فرهيختگان و ش��ما اصحاب قلم و شما‬
‫اصحاب انديش��ه بايد همه مردم را تشويق کنيد پاي صندوق‬
‫آرا بيايند‪ ،‬ولو اينکه شرايط از ديد شما صددرصد ايدهآل نباشد‬
‫ما همه بايد پاي صن��دوق آرا برويم و من مطمئن هس��تم در‬
‫صورتي که همه مردم ما پاي صندوق آرا روز هفتم اسفند بروند‬
‫سرنوشت زيباتري براي اين کشور رقم خواهند زد‪.‬‬
‫گزارش‬
‫ه��رگاه بنده ف��راوان اس��تغفار کند‪،‬‬
‫نامه عملش در حال��ي باا ميرود که‬
‫ميدرخشد‪.‬‬
‫(کافي(ط‪ -‬ااساميه) ج ‪،2‬‬
‫ص ‪)504‬‬
‫گفتوگوي «جوان» با تهيهکنندگان سينماي مقاومت‬
‫و منتقدان درباره ساخت فيلم با موضوع سوريه‬
‫هفتخوان ساخت فيلم در سوريه‬
‫مديران به داد فيلمسازي استراتژيک برسند‬
‫سپيده آماده‬
‫مسئله ساخت فيلم با موضوعات استراتژيک به‬
‫خصوصمسئلهداعشوجنگسوريهازمسائلي‬
‫بود که توس�ط ابراهيم حاتميکيا در نشس�ت‬
‫خبري فيلم «باديگارد» مطرح شد‪ ،‬اينکه چرا‬
‫فيلمهاي�ي با موضوع س�وريه حذف ش�دند؟‬
‫به گ��زارش «جوان»‪ ،‬مس��ئله س��اخت فيلم با‬
‫موضوعات استراتژيک به خصوص مسئله داعش‬
‫از دشوارترين سوژههاي فيلمسازي در سينماي‬
‫اين روزهاي کش��ور به حس��اب ميآيد‪ ،‬اينکه‬
‫فيلمسازي به جاي لوکيشنهاي ساده آپارتماني‬
‫راه کش��ورهاي جنگزده همس��ايه را در پيش‬
‫بگيرد و در نهايت فيلمش نتواند به جايگاهي که‬
‫بايد دست پيدا کند‪.‬‬
‫فيروزي‪ :‬فيلمسازان استراتژيک‬
‫پشت در مديران ميمانند‬
‫مهدي فيروزي‪ ،‬تهيهکننده فيلم «جشن تولد» با‬
‫محوريت حمله داعش به کشور سوريه که در اولين‬
‫روز جشنواره امسال به نمايش در آمد در گفتوگو با‬
‫«جوان» در خصوص دشواريهاي ساخت فيلم در‬
‫اين حوزه ميگويد‪ :‬فيلمسازي در حوزه استراتژيک‬
‫و مقوله جنگ در کشورهاي همسايه دشواريهاي‬
‫بس��ياري دارد چون معمواً مس��ئوان فرهنگي‬
‫و هنري کش��ور به اين مس��ائل اهميت چنداني‬
‫نميدهند‪ ،‬در حالي که مديران فرهنگي و هنري‬
‫بايد خودشان از کساني که به صورت خودجوش‬
‫موضوعات استراتژيک را دنبال ميکنند‪ ،‬حمايت‬
‫کنند تا اين فيلمسازان در جهت اهداف نظام دست‬
‫به توليدات س��ينمايي بزنند‪ ،‬اما متأسفانه چنين‬
‫اتفاقي نميافتد و تعداد انگشتشماري از بچههاي‬
‫انقابي و خودجوش که به دنبال چنين سوژههايي‬
‫هستند‪ ،‬پشت در اتاق مديران فرهنگي ميمانند و‬
‫اکثر اوقات هم نتيجهاي نميگيرند و اين مهمترين‬
‫دشواري ساخت اينگونه از فيلمهاست‪.‬‬
‫وي ادامه داد‪ :‬دومين مش��کل تولي��د اثر در اين‬
‫حوزه اين اس��ت که هنرمندان س��ينما اکثريت‬
‫تمايل ندارن��د وارد فض��اي تولي��دات نظامي‪،‬‬
‫سياسي و اس��تراتژيک بش��وند و چون خيلي از‬
‫آنها به کش��ورهايي مانند امريکا و اروپا مسافرت‬
‫ميکنند با حضور در چني��ن پروژههايي ممکن‬
‫است ترددشان دچار مشکل شود‪.‬‬
‫فيروزي تأکيد ميکند‪ :‬از طرف ديگر فيلمسازي‬
‫در کش��ورهاي جنگزده بحرانهايي مانند دور‬
‫بودن از وطن و احتمال کش��ته شدن عوامل در‬
‫مسئله س��اخت فيلم با موضوعات‬
‫اس��تراتژيک به خصوص مس��ئله‬
‫داعش از دش��وارترين س��وژههاي‬
‫فيلمسازي در سينماي اين روزهاي‬
‫کش��ور به حس��اب ميآي��د‪ ،‬اينکه‬
‫فيلمس��ازي به جاي لوکيشنهاي‬
‫س��اده آپارتمان��ي راه کش��ورهاي‬
‫جنگزده همسايه را در پيش بگيرد‬
‫زمان توليد را هم به دنبال دارد‪.‬‬
‫اين تهيهکننده ميافزايد‪ :‬در حوزه سرمايهگذاري‬
‫هم چون حماي��ت مالي چنداني از اي��ن پروژهها‬
‫صورت نميگيرد‪ ،‬بخش خصوص��ي هم بايد وارد‬
‫شوند مانند «جشن تولد» که بخش خصوصي وارد‬
‫شد و ريسک کرد‪ ،‬بدون اينکه از نتيجه کار مطمئن‬
‫باشند و خوشبختانه کار به درست انجام شد‪ .‬تنها‬
‫انجمن سينماي دفاع مقدس و انقاب قبل از اينکه‬
‫ما وارد پيشتوليد شويم يکسري حمايتها کردند و‬
‫در مراحل پستوليد هم همراه ما بودند‪ .‬تهيهکننده‬
‫فيلم «جش��ن تولد» اذعان ميکند‪ :‬مديران بايد‬
‫به دنبال نيروهاي متعهد باشند تا ساخت چنين‬
‫پروژههايي را به آنها بسپارند و نه اينکه آنها را پشت‬
‫درهايشان منتظر نگاه دارند‪ .‬وي ميافزايد‪ :‬ما بايد‬
‫به مردم کش��ورمان بگوييم که کشورهايي مانند‬
‫سوريه خط مقدم ما هستند ما بايد در اين مناطق‬
‫بجنگيم تا دشمن وارد خانه ما نشود‪.‬‬
‫ش�ريفي‪ :‬اولين فيلم ضدداع�ش دنيا را‬
‫ساختم‬
‫اميرحسين شريفي‪ ،‬تهيهکننده فيلم «آوازهاي‬
‫سرزمين من» هم در گفتوگو با «جوان» با اشاره‬
‫به اينکه به فيلمهاي استراتژيک توجهي نميشود‪،‬‬
‫ميگويد‪ :‬فيلمي که با دش��واريهايي به قيمت‬
‫مرگ عوامل در کش��وري غريب توليد ميشود‪،‬‬
‫مورد توجه مديران قرار نميگيرد‪ .‬مديران توجه‬
‫نميکنند و در اين ميان فيلمهاي تکلوکيشني‬
‫آپارتماني مونولوگوار نام فيلمهاي دفاع مقدسي‬
‫و ارزشي را به خود ميگيرند‪ .‬مديران بايد به هوش‬
‫بيايند‪ .‬سينماي ارزشي از ياد مديران رفته است و‬
‫اهميتي به اينگونه از سينما نميدهند‪ .‬وي ادامه‬
‫ميدهد‪ :‬من ديگر نميتوانم فيلمهايي مانند «هور‬
‫در آتش» ‪« ،‬اشک سرما» ‪« ،‬حرير» و «ضيافت»‬
‫و «آخري��ن پرواز» را بس��ازم‪ ،‬چ��ون اگر چنين‬
‫کيانيان‪ :‬مدرسه عالي سينما يعني چي؟!‬
‫ط�رح ايج�اد مدرس�ه عال�ي س�ينما در حال�ي از س�وي‬
‫س�ازمان س�ينمايي در حال پيگيري اس�ت که ه�ر روز بر‬
‫تعداد مخالفان اي�ن طرح افزوده ميش�ود‪ .‬در جديدترين‬
‫انتقاد ص�ورت گرفت�ه از «مدرس�ه عال�ي س�ينما»‪ ،‬رضا‬
‫کياني�ان ه�دف ايج�اد اي�ن مرک�ز را زي�ر س�ؤال ب�رد‪.‬‬
‫رضا کيانيان که در برنامه «هفت» حضور پيدا کرده بود‪ ،‬با انتقاد از‬
‫مدارس سينمايي گفت‪ :‬مدارس هنريمان زيادي سر رفته است‪.‬‬
‫من خطاب به آقاي ايوبي گفته بودم که چرا مدرسه جديد تأسيس‬
‫ميکنيد؟ مدرسه عالي سينما يعني چي؟!‬
‫کيانيان با اش��اره به اينکه س��يد روحاه حس��يني‪ ،‬مديرکل دفتر‬
‫مطالعات‪ ،‬توس��عه دانش و مهارتهاي س��ينمايي از وي خواسته‬
‫است تا به مدرس��ه عالي س��ينما کمک کند‪ ،‬افزود‪ :‬گفتم هدفتان‬
‫چيس��ت؟ گفتند در مرتبه اول براي به روز شدن اصناف سينمايي‬
‫ورکشاپهاييخواهيمگذاشت‪.‬گفتماينکهوظيفهخانهسينماست‪،‬‬
‫اين امکان را به آنها بدهيد‪ .‬بعد گفتند ميخواهيم سينماگر تربيت‬
‫کنيم‪ ،‬چون سطح آموزش فعلي پايين است‪ .‬گفتم خب اين کمک را‬
‫به مدارس موجود کنيد تا سطح آموزش آنها باا برود‪.‬‬
‫اين بازيگر باسابقه سينما ادامه داد‪ :‬من فکر ميکنم آن چيزي که‬
‫وظيفه ارشاد است و در کشور کم داريم‪ ،‬پژوهشکده است‪ .‬پژوهشکده‬
‫سينمايي راه بيندازيد‪ .‬در سينماي ما چندين سؤال بيجواب مانده‬
‫اس��ت‪ .‬چرا اين فيلم نميفروشد‪ ،‬چرا ميفروش��د؟ از چه بازيگري‬
‫استفاده کنيم و از چه بازيگري استفاده نکنيم؟ فيلمنامه بايد چگونه‬
‫باشد؟ در سينماي ما آن چيست که در دنيا آن را تدريس ميکنند‪ ،‬اما‬
‫امام صادق عليهالسام‪:‬‬
‫ِن ااستِغفار ُر ِف َعت‬
‫إ َذا أک َث َر ال َعبدُ م َ‬
‫َصحي َفتُهُ َو هي تَت ََا َلُ‬
‫| روزنام��ه ج��وان | ش��ماره ‪ | 4745‬دوش��نب�ه ‪ 19‬بهم��ن ‪ 28 | 1394‬ربیعالثانی ‪ |1437‬اذان ظه��ر‪| 12:18 :‬‬
‫غروبآفتاب‪|17:37:‬اذانمغرب‪|17:56:‬نیمهشبشرعی‪ |23:36:‬اذانصبحفردا‪|05:34:‬طلوعآفتابفردا‪|07:00:‬‬
‫طرح مدرسه ملي سينما باز هم به چالش کشيده شد‬
‫هادي عسگري‬
‫راه سعادت‬
‫نما | حسین کشتکار‬
‫جشنواره‬
‫فيلمهايي را توليد کنم به پرده اکران نميرسد‪.‬‬
‫مث ً‬
‫ا من «آوازهاي س��رزمين من» را در لبنان و‬
‫در جنگ س��اختم و اولين فيلم ضدداعش دنيا‬
‫هم بود‪ ،‬فيلم من در اکثر جشنوارههاي دنيا مورد‬
‫استقبال واقع شد‪ ،‬اما متأسفانه مديران هنري در‬
‫ايران توجهي به اين فيلم نکردند در حالي که دم‬
‫از دفاع مقدس ميزدند‪.‬‬
‫شريفي تأکيد ميکند‪ :‬اميدوارم که مسئوان باا‬
‫رتبه به حرف مقام معظم رهبري گوش بدهند و‬
‫همانطور که ايش��ان گفتند هنرمند بايد به روز‬
‫باش��د‪ ،‬معضات روز را به تصوير بکش��د و ما به‬
‫دستور ايشان اين کار را کرديم‪.‬‬
‫س�لطانمحمدي‪ :‬برخ�ي از فيلمهاي‬
‫جشنواره رواي صابت سيس�تم نظامي و‬
‫اطاعاتي کشور هستند‬
‫حسين س��لطانمحمدي‪ ،‬منتقد س��ينما هم در‬
‫گفتوگو ب��ا «جوان» در اين ب��اره اظهار ميکند‪:‬‬
‫در اين دوره از جش��نواره در ميان فيلمهايي که تا‬
‫به امروز در کاخ جشنواره به نمايش درآمده است‬
‫ما فيلم جشن تولد را با موضوع مستقيم داعش و‬
‫جنگ سوريه داشتيم و در ميان فيلمهايي که در روز‬
‫جمعه بر پرده سينماي برج مياد نشست هم سه‬
‫فيلم با تهمايههاي نظامي‪ ،‬اطاعاتي و استراتژيک‬
‫ديديم‪« ،‬باديگارد»‪« ،‬من» و «امکان مينا»‪.‬‬
‫وي ادامه ميدهد‪ :‬کمال تبريزي در نشست خبري‬
‫فيلمش منافقين را با فتنهانگيزيهاي داعش قياس‬
‫کرد و گفت همانطور که ما در برابر منافقين موفق‬
‫بوديم در برابر اين فرقه جديد هم پيرو خواهيم بود‬
‫و از طرفي حاتميکيا در «باديگارد» از مشکاتي‬
‫که دشمنان عليه دانش��مندان هستهاي ما ايجاد‬
‫ميکنند‪ ،‬سخن گفت و فيلم «من» سهيل بيرقي‬
‫هم به قدرت سيستم انتظامي کشور پرداخت‪.‬‬
‫وي تأکيد ميکند‪ :‬سينماي ما در بخش تبليغاتي‬
‫و فرهنگسازي و القاي مفاهيم همان رويهاي را‬
‫که س��ينما در کش��وري مانند امريکا در پيش‬
‫گرفته است و به دنبال نشان دادن قدرت امنيتي‬
‫و نظامي و اطاعاتي خود است‪ ،‬در اين جشنواره‬
‫به دنبال نش��ان دادن قدرت نيروي اطاعاتي‪،‬‬
‫امنيتي و نظامي کش��ورمان اس��ت‪ .‬وي تأکيد‬
‫ميکند‪ :‬پرداخت مستقيم به موضوع داعش به‬
‫دليل خش��ونت بيش از حد در محتواي چنين‬
‫فيلمهايي‪ ،‬محل بحث است‪ ،‬چراکه اين ميزان از‬
‫خشونت در اکران عمومي دچار مشکل ميشود‪.‬‬
‫وي ادامه ميدهد‪ :‬ما پرداخته��اي متعددي در‬
‫ميان مستندس��ازان به موضوع داعش داشتهايم‬
‫و گروههاي فيلمسازي بس��يار براي توليد در اين‬
‫حوزه به کشورهاي همس��ايه به خصوص سوريه‬
‫اعزام شدهاند‪ ،‬اما پرداخت داستاني به اين موضوع‬
‫در سينماي ما کم است و حتي کساني که فيلم با‬
‫موضوع متوسليان هم ساختند‪ ،‬مستند بازسازي‬
‫شده بود و نه فيلم داستاني‪.‬‬
‫از اظه��ارات تهيهکنندگان و منتقدان س��ينما‬
‫ميتوان نتيجه گرفت که مديران فرهنگي بايد‬
‫بيش از پيش در حوزه ساخت فيلمهاي داستاني‬
‫با محوريت موضوعات اس��تراتژيک به خصوص‬
‫مسئله داعش مشارکت کنند تا اين دغدغه مهم‬
‫استراتژيک کشور در قالب سينماي داستاني هم‬
‫نمودهاي عيني و تأثيرگذار داشته باشد‪.‬‬
‫محمد صادقي‬
‫با وجود تکذيب سازمان سينمايي‬
‫درباره فيلم «يک شهروند کام ً‬
‫ا معمولي»‬
‫بولتن جشنواره حضور پناهي را تأييد کرد‬
‫به رغ�م اينک�ه س�ازمان س�ينمايي ب�ا ص�دور اطاعي�ه اي حض�ور‬
‫ً‬
‫کام�ا معمول�ي» را‬
‫جعف�ر پناه�ي ب�ه عن�وان نويس�نده «ي�ک ش�هروند‬
‫رد کرد‪ ،‬اي�ن بار بولت�ن جش�نواره در مصاحب�ه با مجي�د برزگ�ر‪ ،‬کارگردان‬
‫اي�ن فيل�م‪ ،‬ن�ام پناه�ي را ب�ه عن�وان نويس�نده فيلمنام�ه قي�د ک�رد‪.‬‬
‫خود نميدانيم؟ آيا تاکنون درباره کارگردانان بزرگ ما تحقيق شده‬
‫است؟ اينها همه سؤالهاي بيجوابي است که وظيفه پژوهشکده‬
‫است تا تجربههاي انجام ش��ده را تکرار نکنيم‪ .‬اينچنين سرمايه ما‬
‫هدر نميرود‪ .‬طرح مدرسه عالي سينما از جمله طرحهايي است که‬
‫از سوي رئيس سازمان سينمايي دنبال ميشود‪ .‬اين طرح ديماه‬
‫سال گذشته با انتصاب هيئت امناي مدرسه شکل جديتري به خود‬
‫گرفت و قرار بود که از ارديبهشتماه سالجاري دورههاي آموزشي‬
‫اين مدرسه آغاز ش��ود‪ .‬با وجود جديتي که س��ازمان سينمايي در‬
‫راهاندازي اين طرح داشته‪« ،‬مدرسه عالي سينما» هنوز وارد مرحله‬
‫اجرايي نشده و طرحهايي که براي دورههاي آموزشي اين مدرسه‬
‫تصويب شده بود‪ ،‬هنوز اجرايي نشده است‪ .‬منتقدان اين طرح اعتقاد‬
‫دارند مدرسه عالي س��ينما موازيکاري با آموزشکدههاي آموزش‬
‫سينما و بازيگري است و تعداد بااي آموزشديدههاي اين دورهها که‬
‫خواستار حضور و فعاليت حرفهاي در سينما نيز هستند‪ ،‬بسيار بيشتر‬
‫از ظرفيت جذب چهرههاي جديد در سينماي ايران است‪.‬‬
‫جعفر پناهي به دليل اقدامات غيرقانوني از فعاليت سينمايي محروم شده و حق هيچگونه‬
‫فعاليت مرتبط را نيز ندارد‪ .‬البته اين کارگردان با دور زدن قانون تا به حال چند فيلم توليد‬
‫کرده و به جشنوارههاي خارجي از جمله برلين ارسال کرده است؛ فيلمهايي که به دليل‬
‫رويکرد سياسي فس��تيوال برلين با دريافت جايزه خرس طايي نيز همراه بوده است‪،‬‬
‫اما در داخل کشور همچنان موضوع محروميت فعاليت سينمايي رسمي پناهي پابرجا‬
‫است‪ ،‬اما امسال فيلم سينمايي «يک ش��هروند کام ً‬
‫ا معمولي» ساخته مجيد برزگر در‬
‫جشنواره فيلم فجر حضور پيدا کرد که عنوان نويسنده فيلمنامه آن به صورت مشترک‬
‫برزگر و جعفر پناهي عنوان ش��ده بود‪ .‬اين موضوع در همه پوسترهاي رسمي اين فيلم‬
‫نيز به وضوح ديده ميشود‪ .‬بعد از اعتراض رسانهها به اين حضور غيرقانوني در جشنواره‪،‬‬
‫سازمان سينمايي و متعاقب آن دبيرخانه جشنواره با صدور اطاعيههايي همکاري جعفر‬
‫پناهي با برزگر را نفي کردند‪ ،‬اما در مصاحبه بولتن رسمي جشنواره با برزگر بار ديگر نام‬
‫جعفر پناهي به عنوان يکي از نويسندگان فيلمنامه «يک شهروند کام ً‬
‫ا معمولي» ذکر‬
‫شده است! ازم به ذکر است فيلم «يک شهروند کاماً معمولي» با حمايت چند کشور‬
‫اروپايي ساخته شده و از جمله آثاري اس��ت که با عنوان «سينماي سفارتي» شناخته‬
‫ميشوند‪ .‬اينگونه آثار بيشتر در جهت حضور در جشنوارههاي خارجي با هدف سياه و‬
‫مأيوس نشان دادن جامعه ايراني ساخته ميشود‪.‬‬
‫یادداشت‬
‫محمدصادق عابدیني‬
‫دور شدن خانوادهها از سينما‬
‫با فراگير شدن ناسزا در فيلمها‬
‫اس��تفاده بيش از حد کلمات رکيک ب��راي ايجاد جذابيت‬
‫در چند فيلم حاضر در جشنواره بهخصوص فيلم «بارکد»‬
‫اين ش��بهه را به وجود آورده اس��ت که فيلمنام��ه اين آثار‬
‫چطور مصوب شده و پروانه ساخت گرفتهاند؟ گويا سازمان‬
‫سينمايي فراموش کرده است که سينماي ايران قرار است‬
‫سينماي اخاقمدار باشد نه س��ينمايي که مردم به خاطر‬
‫بدآموزي الفاظ و اشارات جنس��ي‪ ،‬فرزندانشان را از آن دور‬
‫نگه دارند‪ .‬آيا دوس��تان محترمي که اجازه س��اخت آثاري‬
‫مانند «بارکد» را ميدهند‪ ،‬حاضرند با خانواده به تماش��اي‬
‫اين فيلمها بشينند؟ در هاليوود که متهم هميشگي توطئه‬
‫فرهنگي عليه کشورهاي مستقل است و گفته ميشود تاش‬
‫ميکند تا فرهنگ جوامع انساني را به نابودي بکشد و آنها را‬
‫با فرهنگ آمريکايي آشنا کند‪ ،‬يکي از مواردي که به عنوان‬
‫هشدار و ردهبندي سني فيلمها مورد استفاده قرار ميگيرد‪،‬‬
‫به کار بردن ناسزا (‪ )Profanity‬است که به جديت پيگيري‬
‫ميشود و بسياري از فيلمها بدون اينکه داراي صحنههاي‬
‫غيراخاقي باش��ند‪ ،‬تنها به دليل اس��تفاده از الفاظ رکيک‬
‫داراي محدوديت سني ميش��وند‪ .‬در اين شرايط سينماي‬
‫ايران به دليل اينکه فاقد چنين سيستمي است‪ ،‬محلي شده‬
‫است براي اکران مخلوط و در هم همه فيلمها از آثار به شدت‬
‫اخاقي تا فيلمهايي که براي ايجاد جذابيت از به کار بردن‬
‫هيچ روش غيراخاقي فروگذار نميکنند‪.‬‬
‫خانوادههاي ايراني نيز با اعتماد به اينکه قرار است در سينما‬
‫فضاي سالمي برقرار باشد‪ ،‬فرزندان خود را به تماشاي فيلم‬
‫ميبرند‪ .‬رونمايي از فيلمها در جشنواره محل خوبي است که‬
‫عيوب و ايراداتي که مميزان س��ازمان سينمايي از کنار آن‬
‫عبور کردهاند‪ ،‬بازبيني و کمک شود تا اصاح فيلمها‪ ،‬اکران‬
‫بهتر و سالمتري در زمان نوبت اکرانهاي عمومي به وجود‬
‫آيد‪ .‬بهتر است سازمان سينمايي از هماکنون فکري به حال‬
‫فيلمهاي داراي الفاظ رکيک باشد‪ ،‬يا سيستم ردهبندي سني‬
‫در فيلمها اعمال ش��ود يا اينکه نگذارد فيلمساز براي ايجاد‬
‫جذابيت‪ ،‬اخاق و ادب را زير پا بگذارد و صرف نشاندن خنده‬
‫روي لبهاي بينندههايي که با جوکهاي رکيک ميخندند‪،‬‬
‫فيلم نس��ازد و به فکر خانوادههايي باش��د که نگران تربيت‬
‫کودکانشان هستند و با اعتماد به اينکه سينما محل سالمي‬
‫است به ديدن فيلم آمدهاند‪.‬‬
‫رسانه‬
‫با حضور مشاور فرهنگي و رسانهاي فرمانده کل سپاه‬
‫‪ ۷‬عنوان کتاب دفاع مقدس رونمايي شد‬
‫هفت عنوان کتاب مقدس در مراس�مي با حضور مشاور‬
‫فرهنگي و رس�انهاي فرمانده کل س�پاه‪ ،‬رونمايي شد‪.‬‬
‫به گزارش تسنيم‪ ،‬مراسم رونمايي از هفت عنوان کتاب دفاع‬
‫مقدس با حضور مسئوان لشکري و کشوري و خانواده معظم‬
‫شهدا و جانبازان و ايثارگران روز يکشنبه ‪ 18‬بهمنماه در‬
‫فرهنگسراي انديشه برگزار شد‪« .‬حبيب؛ تولدي ديگر» به‬
‫قلم س��ردار گلعلي بابايي‪« ،‬کتاب ‪ ،1904‬سرگذشت مجيد‬
‫زادبود»‪« ،‬بر فراز بلند» به قلم احسان احمدي‪« ،‬از شوق پر‬
‫کشيدن» به قلم ليا خجستهراد‪« ،‬نجواي شبانه هور» به قلم‬
‫فائزه شکيبا‪« ،‬نيروي کاک احمد» به قلم سارا دستمالچيان‬
‫و «عمو ابراهيم» با تصويرگري محدثه آقاجاني کتابهايي‬
‫بودند که در اين مراسم رونمايي شدند‪.‬‬
‫در اين مراس��م که دکتر حميدرضا مقدمفر مشاور فرهنگي‬
‫و رس��انهاي فرمانده کل سپاه پاس��داران‪ ،‬سردار کاظميني‬
‫فرمانده سپاه محمد رسولاه‪ ،‬س��ردار گلعلي بابايي مشاور‬
‫فرمان��ده کل ارتش‪ ،‬س��ردار امي��ر آقايي و ال��ه افتخاري‬
‫نماينده تهران در مجلس ش��وراي اسامي حضور داشتند‪،‬‬
‫از نويسندگان آثار فوق تقدير به عمل آمد‪.‬‬
‫منتخبان قصهگوهاي جهان در تهران حضور مييابند‬
‫تاش براي قصهگويي در آموزش غيررسمي‬
‫محمدصادق عابديني‬
‫هجدهمين جش�نواره بينالمللي قصهگويي ب�ا حضور ‪11‬‬
‫قصهگوي خارجي در تهران برگزار ميشود‪ ،‬يکي از برنامههاي‬
‫اصلي اين جش�نواره ايج�اد زمينه آموزش غيررس�مي به‬
‫دانشآم�وزان از طريق�ه قصهگويي عنوان ش�ده اس�ت‪.‬‬
‫هجدهمين جشنواره بينالمللي قصهگويي به همت کانون پرورش‬
‫فکري ک��ودکان و نوجوان��ان در تهران برگ��زار ميش��ود‪ .‬عليرضا‬
‫حاجيانزاده‪ ،‬مديرعامل کانون پ��رورش فکري کودکان و نوجوانان‪،‬‬
‫در اين نشست با اشاره به سابقه ‪ 17‬ساله برگزاري جشنواره قصهگويي‬
‫ادامه داد‪ :‬اين جشنواره در ‪ 17‬دوره گذش��ته‪ ،‬با موضوعهايي مانند‬
‫قصههاي بوم��ي و محلي‪ ،‬قصهه��اي مذهبي‪ ،‬حماس��ي و واقعگرا‪،‬‬
‫قصههاي آزاد‪ ،‬قصههاي شفاهي‪ ،‬متون کهن و جديد‪ ،‬دفاع مقدس‪،‬‬
‫قصههاي حوادث‪ ،‬وقايع و زندگي بزرگان دين و قصههاي قهرمانان‬
‫ايراني برگزار شده‪ ،‬اما امسال موضوع آزاد بود و البته موضوع همدلي‪،‬‬
‫همزباني و کارگروهي هم به شرکتکنندگان پيشنهاد شد‪ .‬مديرعامل‬
‫کانون با معرفي مهمانان خارجي جشنواره قصهگويي گفت‪ :‬در ميان‬
‫قصهگويان خارجي حاضر در جش��نواره نام چهرههاي ش��اخص و‬
‫مطرح اين عرصه در سطح جهان مانند «بئاتريس مونته» نويسنده‬
‫و قصهگوي بينالمللي از کشور اس��پانيا‪« ،‬ماريو کني» از اسکاتلند‬
‫و دکتر «مايک اکت» از امريکا به چش��م ميخورد و قرار اس��ت از‬
‫کتاب قصهگويي مهمان اس��پانيايي در روزهاي جشنواره رونمايي‬
‫شود‪ .‬محمدعلي شاماني‪ ،‬معاون فرهنگي کانون نيز در اين نشست‬
‫گفت‪ :‬تفاهمنامهاي با مسئوان دانشگاه فرهنگيان به منظور فراهم‬
‫آوردن فرصتي براي گذران دوره کارورزي معلمان در مراکز کانون به‬
‫منظور انتقال تکنيکهاي دانشهاي غيررسمي به معلمان از جمله‬
‫تکنيکهاي قصهگويي امضا ش��ده است‪ .‬ش��اماني در خصوص اين‬
‫تفاهمنامه توضيح داد‪ :‬کانون فرصتي براي آموزشهاي غيررسمي‬
‫است که ميتواند آموزش را لذتبخش کند‪ .‬ما توانايي اين را داريم که‬
‫اين آموزشهاي غيررسمي را که قصهگويي يکي از آنهاست با حضور‬
‫معلمان دوره ابتدايي به داخل مدارس بکشانيم و بدين ترتيب بحث‬
‫آموزش ماهيتي متفاوتتر نس��بت به آنچه تاکنون بوده است‪ ،‬پيدا‬
‫خواهد کرد‪ .‬محمدعلي شاماني ادامه داد‪ :‬جامعه زنده تنها به روايت‬
‫خود نميپردازد‪ ،‬بلکه در نوع روايتهايش زندگي را خلق ميکند و اين‬
‫اتفاق در قصه ميافتد‪ .‬سرزميني مانند ايران‪ ،‬تنها سرزمين داستانها‬
‫و افسانهها نيست‪ ،‬بلکه واقعيتهايي است که از ذهن و فهم نسل امروز‬
‫دور مانده است به همين دليل بازخواني قصهها ميتواند هويتي غني‬
‫را سامان دهد و ش��ما نميتوانيد فرهنگي غني داشته باشيد مگر به‬
‫داشتههاي سرزميني خود اعتنا کنيد و براي اين کار بايد داشتهها را در‬
‫قالب قصههايي ارائه کرد که براي نسل امروز جذاب و مهيج باشد‪.‬‬
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
5
Taille du fichier
4 438 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler