close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Andriamanitra miahy ny olony

IntégréTéléchargement
FLM TOBY FANANTENA NA 67 Ha
Fio mbonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania 01-06 Febroary 2016
“Andriamanitra miahy ny olony”
*
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fitiavan’Andriamanitra indrindra ny fiahiana ny olony, dia izay manaiky Azy ho Tompo sy manao ny asany
(Jao.14:12a). Sarobidy Aminy izy ireo ka dia arovany indrindra, araka ny voasoratra hoe: ”fa izay mikasika anareo dia mikasika ny
anakandriamasony” Zak.2:12b. Ary dia toky tsy miova no omeny azy manao hoe:”Izaho tsy handao anao mihitsy na hahafoy anao
akory- Jos.1:5” Heb.13:5. Sambatra izay manana an’Andr iamanitra ho Mpiahy azy.
Alatsinainy 01: Andriamanitra miahy ny olony.
“Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1b .
Vakiteny 1: Mat.6: 24-34. Vakiteny 2: Isa.43:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia nanao fanekena tamin’ny olony fa ho Andriamaniny, ary tsy misy hafa. ”Fa hoy
Ziona: Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny Tompoko efa nanadino a hy. Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka
tsy hamindra fo amin'ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao.
Indro, efa vitako tombo-kavatsa eo am-pelatanako hianao, ary ny mandanao dia eo anatrehako mandrakariva” Isa.49:1416 .
Talata 02: Ny To mpo miaro ny ain’ny olony.
“Dia nitsangana Izy, ka noteneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina, dia tonga tony tsara ny andro” Mat.8:26b .
Vakiteny 1: Sal.23:1-6. Vakiteny 2: Mat.8:23-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.8:25-26.
Fitarihan-kevitra: Rehefa notenenin’i Jesosy mafy ny rivotra sy ny ranomasina dia toy ny nanan -tsofina ka nanjary tony, na
dia nitopatopa fatratra saiky nampilentika ny sambokely nisy an’i Jesosy sy ny mpianany aza. Fa voasoratra hoe: ”Fa
Jehovah hanome rariny ny olony ary hanenina ny amin'ny mpanompony, Raha hitany fa lany ny heriny” Deo.32:36. Koa
raha Saoly mpanjaka nifofo an’i Jonatana ho faty, dia hoy ny vahoaka Isiraely niaro azy nanao hoe: ”Raha velona koa
Jehovah, tsy hisy na dia ny singam-bolony iray akory aza ho latsaka amin'ny tany, fa niara-niasa tamin'Andriamanitra izy
androany” 1 Sam.14:45.
Alarobia 03: Ny mpano mpon’Andriamanitra miahy ny ondriny.
”Andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo” 1 Pet.5:2a.
Vakiteny 1: Jao.21:15-17. Vakiteny 2: 1 Pet.5:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.5:2.
Fitarihan-kevitra: Mpiandry mahatoky no notendren’ny Tompo hiahy ny ondriny, dia izay miaro azy s y manome azy
hanina sahaza ho azy amin’ny fotoana. Mahazo sitraka manokana avy amin’ny Tompo izy ireny fa hoy Jesosy: ”Sambatra
ny mpanompo izay ho hitan'ny tompony miambina, raha avy izy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa hisikina ny tompony,
dia hampipetraka azy hihinana, dia ho avy ka hanompo azy. Ary na avy amin'ny fiambenana faharoa amin'ny alina izy, na
avy amin'ny fiambenana fahatelo, ka mahita toy izany, dia sambatra ireo mpanompo ireo” Lio.12:37-38.
Alakamisy 04: Ny o lon’Andriamanitra mifamp iahy.
“Tiava ny namanao tahaka ny tenanao (Lev. 19. 18)” Ro m.13:9b .
Vakiteny 1: Jao.13:33-35. Vakiteny 2: Ro m.13:8-10. To riteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ro m.13:8-9.
Fitarihan-kevitra: Tsy misy olona na iza na iza afaka miteny fa mahavita tena izy, fa nataon’Andriamanit ra samy mila ny
namany avy, mba hianarany mifankat ia sy mifampiahy. Rehefa izany dia hoy ny baikon’ny tenin’Andriamanitra:
”Mifampitondrà izay mahavesatra, ary aoka izany no hahatanterahanareo ny lalàn'i Kristy. Ary aza mba ketraka amin'ny
fanaovan-tsoa isika; fa amin'ny fotoan'andro no hijinjantsika, raha tsy reraka isika. Koa araka ny ananantsika andro
hanaovana, dia aoka isika hanao soa amin'ny olona rehetra, indrindra fa amin'ny mpianakavin'ny finoana” Gal.6:2,9-10.
Zoma 05: Jesosy Kristy no Mpiandry Tsara.
“Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11.
Vakiteny 1: Ezek.34:1-10. Vakiteny 2: Jao.10:11-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:11.
Fitarihan-kevitra: Modely tonga lafatra no omen’i Jesosy ny amin’ny ”mpiandry tsara, dia ny mpiandry izay mahatoky,
hendry sy mahay ary be fit iavana indrindra ka mandà ny tenany mba hiahy sy hamonjy ny ondry, araka ny tenin’i Paoly
Apostoly manao hoe: ”Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay
noraisiko tamin'i Jesosy Tompo hanambara ny filazantsaran'ny fahasoavan'Andriamanitra” Asa.20:24. Vid in’aina ny
famonjena ny ondry toa an’i Jesosy izay nanaiky niaritra ny ho faty mba hahavonjy ny maro (Heb.5:8-9).
Asabotsy 06: Tsy manam-petra ny fiahian’Andriaman itra ny olony.
”Mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo” Isa.46:4b .
Vakiteny 1: Mat.28:16-20. Vakiteny 2: Isa.46:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.46:3-4.
Fitarihan-kevitra: Ny fiahian’Andriamanitra ny olony dia tsy manam-petra. Taratry ny fitiavany indrindra izany, dia araka
ny nitenenany tamin’ny Isiraely olony manao hoe: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Ary dia tanteraka sy niseho indrindra teo amin’i Jesosy izany “fit iavany miahy”
izany ka nambaran’ i Jaona Apostoly araka ny voasoratra hoe: “efa tia ny Azy izay amin'izao tontolo izao Izy, dia tia azy
hatramin'ny farany” Jao.13:1b .
Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org sy ny www.hifi-madanet.org.
© Madanet
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
9
Taille du fichier
195 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler