close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347

IntégréTéléchargement
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
Çѹáá
1800 ¹.
ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¨Ò¡¡ÃØ§à·¾Ï - ʹÒÁºÔ¹¡Ãاâ¨Îѹà¹ÊàºÔÏ¡ (ÍÑ¿ÃÔ¡Ò
㵌)
¾ÃŒÍÁ¤³Ð·ÕèʹÒÁºÔ¹ÊØÇÃóÀÙÁÔ »Ãе٠8 à¤Ò¹àµÍÏ K (8-20) ÊÒÂ
¡ÒúԹÊÔ§¤â»Ã áÍÏ䬏 ਌Ò˹ŒÒ·Õè¤ÍÂÍíҹǤÇÒÁÊдǡã¹àÃ×èͧ
ÊÑÁÀÒÃÐáÅСÒÃàªç¤ÍÔ¹ ¨Ò¡¹Ñé¹àªÔÞÃÍ ³ ˌͧ¾Ñ¡¼ÙŒâ´ÂÊÒâÒÍÍ¡
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
ËÁÒÂà˵Ø
2100 ¹.
Çѹ·ÕèÊͧ
0610 ¹.
0800 ¹.
1200 ¹.
1300 ¹.
·Ò§ºÃÔÉÑ·ä´Œ¨Ñ´àµÃÕÂÁ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§¤³Ð·ÑÇÏ 15 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§ â´Â«×é͵ÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹, ઋÒö⤌ª, ¨Í§âçáÃÁ·Õè¾Ñ¡,
ÌҹÍÒËÒà µÅÍ´¨¹Ê¶Ò¹·ÕèࢌҪÁµ‹Ò§ æ à¾×èÍ໚¹¡ÒÃàµÃÕÂÁ¾ÃŒÍÁ
ãËŒ¡Ñº¡Ã؍»·ÑÇÏ 㹡óշÕèà¡Ô´à˵ءÒóÍѹÊØ´ÇÔÊÑÂÍÒ·Ô ¡ÒáàÅÔ¡
à·ÕèÂǺԹ, ¡ÒÃÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ, ¡ÒþÅÒ´à·ÕèÂǺԹ (¢Öé¹à¤Ã×èͧ
äÁ‹·Ñ¹), ¡ÒùѴËÂØ´§Ò¹, ¡Òá‹Í¡ÒèÅÒ¨Å, ÀѸÃÃÁªÒµÔ ÃÇÁ¶Ö§
¡Òö١»¯Ôàʸ¡ÒÃࢌÒàÁ×ͧ Íѹ໚¹¼Å·íÒãËŒ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§Å‹ÒªŒÒ ËÃ×Í
äÁ‹ÊÒÁÒöà´Ô¹·Ò§ä»Âѧ¨Ø´ËÁÒ»ÅÒ·ҧ䴌µÒÁâ»Ãá¡ÃÁ ËÑÇ˹ŒÒ
·ÑÇÏ ÁÕÊÔ·¸Ôì㹡ÒûÃѺà»ÅÕè¹â»Ãá¡ÃÁ áÅÐäÁ‹ÊÒÁÒö¤×¹à§Ô¹
¤‹Ò㪌¨‹Òµ‹Ò§ æ ·Õ跋ҹ䴌ªíÒÃÐÁÒáÅŒÇ à¾ÃÒзҧºÃÔÉÑ· Ï ä´ŒÁÕ¡Òõ¡
ŧªíÒÃФ‹Ò㪌¨‹Òµ‹Ò§ æ änjŋǧ˹ŒÒáÅŒÇ áÅÐËÒ¡ÁÕ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã´ æ ·Õè
à¡Ô´¢Ö鹹͡à˹×ͨҡã¹ÃÒ¡Ò÷ÑÇÏ ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇϨÐᨌ§ãËŒ·‹Ò¹·ÃÒº
à¾ÃÒÐ໚¹ÊÔ觷Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ÁÔÍÒ¨ÃѺ¼Ô´ªÍºä´Œ
ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹àÁ×ͧâ¨àºÔÏ¡ â´ÂÊÒ¡ÒúԹÊÔ§¤â»Ã áÍÏ䬏 â´Â
à·ÕèÂǺԹ·Õè SQ981 / SQ478 áÇÐà»ÅÕè¹à¤Ã×èͧ·ÕèʹÒÁºÔ¹ªÒ§ÎÕ
»ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ã
â¨Îѹà¹ÊàºÔÏ¡ - àÁ×ͧËÅǧ¾ÃÔ·ÍàÃÕ - ¾Ñ¡«Ò¿ÒÃÕ ÅÍ´¨ Evening Game Drive
¶Ö§Ê¹ÒÁºÔ¹â¨Îѹà¹ÊàºÔÏ¡ ¼‹Ò¹¡ÒõÃǨ¤¹à¢ŒÒàÁ×ͧ (¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
ªÒÇä·Âä´ŒÃѺ¡ÒáàÇŒ¹¡ÒâÍÇÕ«‹Ò ÊÒÁÒö¾íҹѡã¹ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌䴌
30 Çѹ)
¹íÒ¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹àÁ×ͧ¾ÃÔ·ÍàÃÕ àÁ×ͧáË‹§´Í¡äÁŒÊÕÁ‹Ç§
(Pretoria) àÁ×ͧËÅǧ´ŒÒ¹¡ÒúÃÔËÒâͧáÍ¿ÃÔ¡Ò㵌àÁ×ͧ¹Õé µÑ駵ÒÁ
ª×èͧ͢á͹´Õʏ ¾ÃÕ·ÍÃÕÍÑÊ ( Andries Pretorius) ÇÕúØÃØɢͧ¡Òõ‹ÍÊÙŒ
úÃÐËÇ‹Ò§¾Ç¡ºÑÇÏ ( Boer) ¡Ñºª¹¾×é¹àÁ×ͧ¼ÔÇ´íÒ ¾ÃÔ·ÍàÃÕ ¨Ö§à»š¹
àÁ×ͧËÅǧ¢Í§ªÒǺÑÇÏ·Õè¾ÂÒÂÒÁµ‹ÍÊÙŒ¡Ñº¾Ç¡Íѧ¡ÄÉà¾×èÍãˌ䴌
ÍÔÊÃÀÒ¾ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧ໚¹·ÕèµÑ駢ͧʶҹ·Ùµ¹Ò¹ÒªÒµÔ
¸¹Ò¤ÒÃ
·íÒà¹Õº»ÃиҹҸԺ´ÕáÅзÕè·íÒ¡ÒÃÃÑ°ºÒÅ ÇزÔÊÀҨШѴ»ÃЪØÁ¢Öé¹·Õè
àÁ×ͧ¾ÃÔ·ÍàÃÕ ÊÔè§Ë¹Ö觷Õèâ´´à´‹¹áÅÐÍÒ¨¶×Í䴌NjÒ໚¹àÍ¡Åѡɳ¢Í§
àÁ×ͧ¤×Í µŒ¹á¨¡¡ÒÃѹ´Ò ( Jacaranda) ·ÕèÁÕ´Í¡ÊÕÁ‹Ç§Ê´ºÒ¹ÊоÃÑè§
´Ñè§àª‹¹ «Ò¡ØÃТͧªÒÇÞÕè»Ø†¹ àÁ×ͧ¹Õéä´ŒÊÁÞÒ¹ÒÁÇ‹Ò
"City of
Jacarandas"
«Ö觨ÐÍÍ¡´Í¡ºÒ¹ÊоÃÑè§ãˌ䴌àË繡ѹ㹪‹Ç§à´×͹
µØÅÒ¤Á¢Í§·Ø¡»‚ ¹íÒ¤³Ðà·ÕèÂǪÁ
Union Building ·íÒà¹Õº
»ÃиҹҸԺ´Õ
áÅзÕè·íÒ¡ÒâͧÃÑ°ºÒÅ·ÕèãËÞ‹âµÁâËÌÒÃÃÒǡѺ
¾ÃÐÃÒªÇѧ ¨¹µÔ´Íѹ´ÑºÇ‹Ò໚¹·íÒà¹Õº»ÃиҹҸԺ´Õ·ÕèÊÇ·ÕèÊØ´ã¹
âÅ¡ ࢌҪÁ¾Ô¾Ô¸Àѳ±ÇÙÏà·Ã¤à¡ÍÏ (Voortrekker Monument &
Museum)
ÈٹÃÇÁ¨Ôµã¨¢Í§ª¹¼ÔÇ¢ÒÇàª×éÍÊÒ´Ñé§à´ÔÁ¢Í§ªÒǺÑÇÏ
͹ØÊÒÇÃՏáË‹§¹ÕéÊÌҧ¢Öé¹à¾×èÍÃÐÅÖ¡¶Ö§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§Í¾Â¾¢Í§¾Ç¡ºÑÇÏ
¨Ò¡»ÅÒÂáËÅÁ¢Í§·ÇÕ» ࢌÒÊً㨡ÅÒ§»ÃÐà·ÈáÍ¿ÃÔ¡Ò㵌áÅÐËÇÁ
©Åͧ¤ÃºÃͺ 100 »‚¢Í§¡ÒÃÊٌú¡ÑºªÒǾ×é¹àÁ×ͧ
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃ
ËÅѧÍÒËÒà ¹íÒ¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊًࢵǹÍØ·ÂÒ¹ÊѵǏ»†Ò¢Ø¹à¢Ò¾ÕÅѹà¹
ÊàºÔÏ¡ áÅл†Ò«Ò¿ÒÃբͧàÍ¡ª¹à»´ãËŒ·‹Ò¹ä´Œ·‹Í§»†Ò«Ò¿ÒÃÕ ¹íÒ·‹Ò¹
(2100 - 0025+1)
(0125 - 0610)
Thai
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
1900 ¹.
Çѹ·ÕèÊÒÁ
0600 ¹.
0800 ¹.
1100 ¹.
1200 ¹.
ࢌҾѡ㹫ҿÒÃÕÅÍ´¨ ·ÕèÁÕÊÔè§ÍíҹǤÇÒÁÊдǡʺÒ¤ú¤Ãѹ
·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ·ÕèäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã áÅÐËÒ¡ÁÕàÇÅÒ¹íÒ·‹Ò¹ÍÍ¡·‹Í§
»†Ò«Ò¿ÒÃÕ㹪‹Ç§àÂç¹ ÊѵǏ»†ÒºÒ§ª¹Ô´¢Í§ÍÑ¿ÃÔ¡ÒÍÍ¡ËÒ¡Ô¹ã¹ÂÒÁ
àÂç¹äÁ‹Ç‹Ò¨Ð໚¹ BIG FIVE 仨¹¶Ö§à¾×èÍ¹æ ·Õ蹋ÒÃÑ¡Í‹ҧÂÕÃÒ¿ ÁŒÒ
ÅÒ ÎÔ»â»â»àµÁÑÊ áÅй¡¹Ò¹Òª¹Ô´ ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈÂÒÁ
ÍÑÊ´§
Local
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäèíÒ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃã¹ Lodge
¹íÒ·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹·Õè¾Ñ¡ BAKUBUNG BUSH LODGE ËÃ×Íà·Õº෋Òã¹ÃдѺ
www.bakubung.co.za
à´ÕÂǡѹ
·‹Í§»†Ò«Ò¿ÒÃÕ Morning Game Drive - ÍҳҨѡëѹ«ÔµÕé - ¾Ñ¡
âçáÃÁà´ÍоÒàÅ«
·‹Í§»†Ò«Ò¿ÒÃÕ´ÙÊѵǏ·ÕèǹÍØ·ÂÒ¹ÊѵǏ»†Ò¢Ø¹à¢Ò¾ÕÅÒà¹ÊàºÔÏ¡
Pilanesburg Nature Reserve ǹÍØ·ÂÒ¹ÊѵǏ»†Ò¢Ø¹à¢Ò¾ÕÅÒà¹ÊàºÔÏ¡
ö·Õè¨Ð¾Ò仪ÁÊѵǏ໚¹Ã¶áººà»´âÅ‹§´ŒÒ¹¢ŒÒ§à»´âÅ‹§ÃѺÅÁ ¨Ø¤¹ä´Œ
20 ¤¹ öᵋÅФѹ¨ÐÁÕ¹Ò¾ÃÒ¹ ËÃ×Í Ranger «Öè§à»š¹·Ñ駤¹¢ÑºÃ¶
áÅÐä¡´¤ÍÂá¹Ð¹íÒÇÔ¸Õ¡ÒêÁÊѵǏãËŒ·ÃÒº »†Ò¾ÔÅÒà¹ÊàºÔÏ¡áË‹§¹ÕéÁÕ
¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 500 µÒÃÒ§¡ÔâÅàÁµÃ ¾×é¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡ÀÙà¢Òä¿ÃÐàºÔ´àÁ×èÍ
ËÅÒÂÌͻ‚¡‹Í¹ ·íÒãËŒ¼×¹´Ô¹ÁÕá˸ҵØÍØ´ÁÊÁºÃÙ³ ÁÕ¤ÇÒÁà¢ÕÂǪÍØ‹Á
໚¹·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑ¢ͧÊѵǏ¹Ò¹Ñºª¹Ô´ áÅÐṋ¹Í¹ËÁÒÂÃÇÁ¶Ö§ ¼ÙŒÂÔè§ãËÞ‹
·Ñé§ËŒÒ (Big Five) ¤×Í ¤ÇÒ»†Ò ªŒÒ§ Êԧⵠáô áÅÐàÊ×Í´ÒÇ «Ö觶ŒÒä´Œ
àË繤ú¡ç¶×Í䴌NjÒ໚¹¡ÒêÁÊѵǏ·ÕèÊÁºÙó ᵋ¤‹Í¹¢ŒÒ§à»š¹ä»ä´ŒÂÒ¡
à¾ÃÒÐÊѵǏ·Õè¹ÕèÍÂÙ‹¡Ñ¹Í‹ҧÍÔÊÃÐ ã¹»†Ò«Öè§à»š¹»†Òâ»Ã‹§ »†ÒÅÐàÁÒÐáÅÐ
·Ø‹§ËÞŒÒÊÐÇѹ¹Ò ¨¹¶Ö§¡Ö觷ÐàÅ·ÃÒ ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌ÁÕÊѵǏ»†Ò¡Ç‹Ò 220
ª¹Ô´ «Öè§ÊѵǏ»†Ò·ÕèÁÕªÕÇÔµÍÂÙ‹Í‹ҧÍÔÊÃеÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ
Buffet
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃઌҷÕèˌͧÍÒËÒâͧÅÍ´¨
ËÅѧÍÒËÒÃઌҹíÒ¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹ “«Ñ¹«Ôµ”Õé Sun City ËÃ×Í
The Lost City àÁ×ͧÅѺáÅáË‹§Ëغà¢ÒáʧµÐÇѹ ໚¹àÁ×ͧ·Õè¶Ù¡à¹ÃÁÔµ
¢Ö鹨ҡ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§ÍÀÔÁËÒàÈÃÉ°Õ·Õèª×èÍÇ‹Ò«ÍÅ à¤ÔÏ«à¹ÍÏ ·Õèŧ·Ø¹
´ŒÇÂà§Ô¹¨íҹǹÁËÒÈÒŶ֧ 28,000 ŌҹºÒ· 㪌àÇÅÒ¡‹ÍÊÌҧ¹Ò¹ 18
»‚ áÅФÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁÍÕ¡ÅŒ¹àËÅ×Í㹡ÒÃà¹ÃÁÔµ ¼×¹´Ô¹ÍѹNjҧà»Å‹Ò
áÅÐáËŒ§áÅŒ§ã¹á¤ÇŒ¹ Bophuthatswana ¡ÅÒ§ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌ãËŒ¡ÅÒÂ໚¹
àÁ×ͧáË‹§¤ÇÒÁÊíÒÃÒ޺ѹà·Ô§·Ø¡ÃٻẺ â´Â¡ÒÃàÃÔèÁÊÌҧâçáÃÁä»
àÃ×èÍÂæ µÑé§áµ‹âçáÃÁà´ÍЫѹ«ÔµÕé, âçáÃÁà´ÍФҺҹÒÊ, âçáÃÁ
à´ÍФÒÊऴ ¨¹ã¹»‚¤.È. 1992 à¢Ò¡çä´ŒÊÌҧâçáÃÁ·Õè·ÕèËÃÙÃÒ¤Òᾧ
·ÕèÊش㹺ÃôÒâçáÃÁ·Ñé§ËÅÒ·Õèä´Œ¡Å‹ÒÇÁÒ¹ÒÁÇ‹Ò à´ÍоÒàÅ« ( The
Palace or The Palace of the Lost City) ´ŒÇÂʶһ˜µÂ¡ÃÃÁẺâ¤
âÅà¹Õ¹¼ÊÁáÍ¿Ãԡѹ áÅе¡áµ‹§ÀÒÂã¹ÊäµÅáÍ¿Ãԡѹ ãËŒÊÁ¡Ñºà»š¹
ÍҳҨѡÃÍÅѧ¡ÒôÒÇŌҹ´Ç§áË‹§¹Õé
Local
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
1300 ¹.
1900 ¹.
ËÅѧÍÒËÒà ÍÔÊÃÐãËŒ·‹Ò¹à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡ÑºÊÔè§ÍíҹǤÇÒÁÊдǡ ÁÕÊÃÐ
Ç‹Ò¹éíÒ¢¹Ò´ãËÞ‹ áÅзÐàŹéíҨ״à·ÕÂÁ¢¹Ò´ãËÞ‹Âѡɏ·ÕèàÃÕ¡NjÒ
Valley of Wave ÁÕÅѡɳÐàËÁ×͹·ÐàŨÃÔ§æ áÇ´ÅŒÍÁ´ŒÇ¢عà¢ÒáÅÐ
µŒ¹äÁŒ·Õè¨Ñ´µ¡áµ‹§Í‹ҧ໚¹ÃÐàºÕºÊǧÒÁ ã¡ÅŒæ ¡Ñ¹¤×Í ÊоҹáË‹§
¡ÒÅàÇÅÒ Bridge of time Êͧ¢ŒÒ§ÊоҹÁÕªŒÒ§á¡ÐÊÅÑ¡àÃÕ§ÃÒÂÍÂÙ‹
Êоҹ¹Õéàª×èÍÁµ‹Í¡Ñº¡Í§ËÔ¹ÁËÖÁÒ ·Õèàª×èÍÇ‹Ò໚¹ The Lost City ·ÕèÊÙÞ
ËÒÂä» áÅÐà¾×èÍ໚¹¡Òõ͡ÂéíÒÃÐÅÖ¡¶Ö§¤ÇÒÁ·Ã§¨íÒà¢ÒàÅÂÊÌҧ
ÊоҹáË‹§¹Õé¢Öé¹ ·Ø¡æ˹Ö觪ÑèÇâÁ§Êоҹ¨Ð¶Ù¡à¢Â‹ÒàÊÁ×͹Ἃ¹´Ô¹äËÇ
¹Í¡à˹×ͨҡ¹ÕéÂѧÁÕʹÒÁ¡Íŏ¿ÃдѺÁҵðҹâÅ¡ ·Õè㪌໚¹Ê¶Ò¹·Õè
ᢋ§¢Ñ¹¡Íŏ¿¹Ñ´ÊíÒ¤ÑÞæ ÁÒËÅÒµ‹ÍËÅÒ¤ÃÑé§áÅŒÇ Í͡Ẻâ´Â
¹Ñ¡¡Íŏ¿ª×èʹѧ¢Í§âÅ¡ Gary Player ¤×Í Gary Player Golf Course
áÅÐ Sun City Golf Course âçÀҾ¹µÃ Ìҹ¤ŒÒ ºÒÏ ¤ÒÊÔâ¹·Õè
ແ´µÅÍ´ 24 ªÑèÇâÁ§ ·íÒãËŒàÁ×ͧ¹ÕéäÁ‹à¤ÂËÅѺãËÅ ÊǹÊѵǏ Êǹ
¾Ä¡ÉÈÒʵÏ·ÕèÃǺÃÇÁ¾Ñ¹¸ØäÁŒ¨Ò¡·ÑèÇâÅ¡àÍÒäÇŒ ¾ÃŒÍÁ¹éíÒµ¡ áÅÐ
¸ÒùéíÒäËÅÃÔ¹àÍ×èÍÂæ ·ÕèÊÌҧ¤ÇÒÁÊ´ª×èÍʺÒÂÍ‹ҧºÍ¡æäÁ‹¶Ù¡ ºÒ§
ʶҹ·ÕèáÅСԨ¡ÃÃÁºÒ§»ÃÐàÀ·¶Ù¡Ê§Ç¹äÇŒÊíÒËÃѺᢡ·ÕèÁҾѡ The
Palace à·‹Ò¹Ñé¹
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäèíÒ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃÀÒÂã¹ÍҳҨѡëѹ«ÔµÕé
¹íÒ·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹·Õè¾Ñ¡ THE PALACE OF THE LOST CITY
Çѹ·ÕèÊÕè
0700 ¹.
1000 ¹.
1200 ¹.
1330 ¹.
1600 ¹.
1900 ¹.
Çѹ·ÕèËŒÒ
0600 ¹.
Chinese
www.suninternational.
com
«Ñ¹«ÔµÕé - â¨àºÔÏ¡ - ÍÔÊÃЪŒÍ»»œ§ - ÊǹàÊ×Í - ªÔÁà¹×éÍÊѵǏ»†Ò·Õè
ÀѵµÒ¤ÒäÒϹÔÇÍÏ
Buffet
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃઌҷÕèâçáÃÁ
ä´ŒàÇÅÒÍѹÊÁ¤Çà ¹íÒ¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¡ÅѺÊÙ‹¹¤Ãâ¨Îѹà¹ÊàºÔÏ¡
Chinese
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃ
¨Ò¡¹Ñé¹ ¹íÒ·‹Ò¹à·ÕèÂǪÁ‹ҹ¸ØáԨ¤ŒÒྪà ·ÕèÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌ÁÕàËÁ×ͧྪÃ
¢¹Ò´ãËދ໚¹Íѹ´Ñº 4 ¢Í§âÅ¡ÍÕ¡·Ñé§ÂѧÁÕª×èÍàÊÕ§ã¹àÃ×èͧ¢Í§ÍÑÞÁ³Õ
ÅéíÒ¤‹Ò
¹íÒ¤³ÐÍÍ¡à´Ô¹·Ò§à¢ŒÒÊÙ‹ÊǹàÊ×Í The Lion Park ¾Ò·‹Ò¹¹Ñè§Ã¶ªÁ
ªÕÇÔµÊѵǏ»†ÒÍ‹ҧã¡ÅŒªÔ´ â´Âẋ§à»š¹â«¹µ‹Ò§æ à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇä´Œ
ÈÖ¡ÉҾĵԡÃÃÁ¢Í§ÊѵǏâÅ¡¼ÙŒ¹‹ÒÃÑ¡Í‹ҧã¡ÅŒªÔ´ ÍÒ·Ô â«¹à¨ŒÒ»†Ò
«Ö觨ÐÃÇÁ White Lion, Cheetah, Wild Dog áÅÐÂѧÁÕ⫹ÊѵǏµÃСÙÅ
ÁÕà¢ÒÍ‹ҧ Springbuck, Gemsbok, Blesbok , ÂÕÃÒ¿ áÅÐ ÁŒÒÅÒÂ
ÍÔÊÃÐãËŒ·‹Ò¹ä´Œà¡çºÀÒ¾»ÃзѺ㨡‹Í¹à´Ô¹·Ò§¡ÅѺ
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäèíÒÊäµÅÍÑ¿Ãԡѹ ³ ÀѵµÒ¤ÒäÒϹÔÇÍÏ BBQ ËÍÁ
Local
¡ÃØ‹¹ ·ÕèÁÕà¹×éÍËÅÒ¡ËÅÒª¹Ô´ãËŒ·‹Ò¹ä´Œ·´ÅͧªÔÁ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ
ÍѹâÃáÁ¹µÔ¡
www.mondior.com/em
¹íÒ·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹·Õè¾Ñ¡ MONDIOR HOTEL ËÃ×Íà·Õº෋Òã¹ÃдѺà´ÕÂǡѹ
perorspalace
â¨àºÔÏ¡ - ऻ·Òǹ - ¿ÒÏÁ¹¡¡ÃШ͡à·È - à·àºÔéÅ àÁÒà·‹¹ äǹà·ÊµÔé§ - V&A ÇÍàµÍϿÌ͹·
Buffet
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃઌҷÕèâçáÃÁ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
0830 ¹.
1205 ¹.
1330 ¹.
1430 ¹.
1900 ¹.
Çѹ·ÕèË¡
ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹àÁ×ͧऻ·Òǹ â´ÂÊÒ¡ÒúԹÀÒÂã¹»ÃÐà·È
¶Ö§à¤»·Òǹ µÑé§ÍÂÙ‹ã¹áËÅÁ·Ò§ãµŒÊØ´¢Í§»ÃÐà·È ໚¹àÁ×ͧ·‹Í§à·ÕèÂÇ
µ‹Ò§ÍÒ¡ÒÈ áÅÐÂѧÁÕáËÅÁµ‹Ò§æ ·Õè໚¹·ÕèÃÙŒ¨Ñ¡¡Ñ¹´Õ¤×ÍáËÅÁ¡Ù´âλ
áÅÐáËÅÁÍÒ¡ØÅÎÒÊ «Ö觵Ñé§ÍÂÙ‹»ÅÒÂ㵌ÊØ´¢Í§·ÇÕ»áÍ¿ÃÔ¡Ò à»š¹¨Ø´·Õè
ÁËÒÊÁØ·Ãá͵ᏵԤáÅÐÁËÒÊÁØ·ÃÍÔ¹à´ÕÂÁÒºÃ躡ѹ¨Ö§·íÒãËŒÁÕ
ÍÒ¡ÒÈá»Ã»Ãǹ áÅкÃÔàdzàÁ×ͧÃÔÁ½˜›§·ÐàŢͧऻ·Òǹ¹Õé ໚¹
àÊŒ¹·Ò§·Õ蹋Òà·ÕèÂÇ·ÕèÊØ´áÅÐÁÕÇÔÇ·ÔÇ·Ñȹ·Õ觴§ÒÁ¹‹Òµ×è¹µÒµ×è¹ã¨à»š¹
Í‹ҧÂÔè§ ¹íÒ·‹Ò¹ÊÙ‹ West Coast Ostrich Farm ¿ÒÏÁàÅÕé§
¹¡¡ÃШ͡à·È¢¹Ò´ãËÞ‹ à¾×èÍ·Õè·‹Ò¹¨Ðä´ŒÊÑÁ¼ÑʡѺǧ¨ÃªÕÇÔµ¢Í§
¹¡¡ÃШ͡à·ÈÍ‹ҧã¡ÅŒªÔ´ ÃѺªÁáÅÐÃѺ¿˜§àÃ×èͧÃÒǢͧ¡ÒÃàÅÕé§
¹¡¡ÃШ͡à·È Íѹ໚¹ÊѵǏàÈÃÉ°¡Ô¨·Õè·íÒÃÒÂä´Œ´Õ µÅÍ´¨¹Ç§¨ÃªÕÇÔµ
¢Í§ÊѵǏ»‚¡·ÕèÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹áÅÐÇÔè§àÃçÇ·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ àÁ¹ÙÊàµç¡à¹×é͹¡¡ÃШ͡à·È ³
ÀѵµÒ¤ÒÃ
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ¤³Ð¢Öé¹ÊÙ‹à·àºÔéÅ àÁÒà·‹¹ ÀÙà¢ÒÊÙ§ÂÍ´µÑ´µÃ§ àËÁ×͹¡Ñº
ⵍРâ´Â¡ÃÐઌÒä¿¿‡ÒËÁعÃͺµÑÇàͧ (Cable Car) «Öè§ã¹ª‹Ç§·ÕèÅÁáç
ËÃ×ÍÁÕ½¹µ¡¨ÐËÂØ´ÇÔ觷Ñ駹Õéà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¼ÙŒÁÒàÂ×͹ ¢Öé¹ÁÒ
´ŒÒ¹º¹ ÁÕàÊŒ¹·Ò§à´Ô¹ÅÑ´àÅÒÐ仵ÒÁá¹Ç¢Íºà¢Ò à¾×èÍãËŒ¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇ
ä´ŒªÁÇÔÇÃͺ´ŒÒ¹ä´ŒÍ‹ҧªÑ´à¨¹ ä¡Å仨¹¶Ö§µÑÇàÁ×ͧऻ·Òǹ·Õà´ÕÂÇ
º¹ÀÙà¢ÒⵍйÕéÁÕÊѵǏµÑÇàÅç¡»ÃÐàÀ·Ë¹Öè§Ë¹ŒÒµÒ¹‹ÒàÍç¹´Ù ª×èÍÇ‹ÒµÑÇá´Ê«Õè
ËÃ×Í ¡Ãе‹ÒÂËÔ¹ (Dassie or Rock Rabbit) ÁÕÅѡɳСÖ觼ÊÁÃÐËÇ‹Ò§
¡ÃÐÃÍ¡¡Ñº¡Ãе‹Ò ໚¹ÁԵáѺ¼ÙŒ¤¹·Õ輋ҹÁÒàÂ×͹ àÁ×èÍÁͧä»Ãͺæ
àÃÒ¨ÐàËç¹ÀÙà¢ÒÃÒÂÅŒÍÁËÅÒµ‹ÍËÅÒÂÅÙ¡ ᵋ·Õèâ´´à´‹¹¤×Í äÅ͌͹àδ
(Lion Head) ÀÙà¢Ò·ÕèÁͧ´ÙáÅŒÇã¤Ãæ ¡çµŒÍ§¾Ù´Ç‹Ò¤ÅŒÒÂËÑÇÊÔ§âµã¹àÇÅÒ
·Õè¾ÃÐÍҷԵ¡íÒÅѧ¨ÐÅѺ¢Íº¿‡ÒÀÙà¢ÒÅÙ¡¹ÕéÁÕÊÕá´§ÊǧÒÁÂÔ觹ѡ
ËÁÒÂà赯 ¡ÃÐàªŒÒ Cable Car ¨Ð»´·íÒ¡ÒÃ㹪‹Ç§·ÕèÅÁáçËÃ×ÍÁÕ
½¹µ¡¨ÐËÂØ´ÇÔè§ ·Ñ駹Õéà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¼ÙŒÁÒàÂ×͹ â´Â·Ò§¡ÅØ‹ÁÏ
¨Ð¨Ñ´ãËŒ¢Ö鹪ÁÇÔÇ·ÔÇ·Ñȹ¢Í§àÁ×ͧऻ·Òǹº¹ÂÍ´à¢Ò Signal Hill
á·¹
¨Ò¡¹Ñé¹¹íÒ·‹Ò¹áÇЪÁäËͧ؋¹áÅÐáËÅ‹§¼ÅÔµäǹ¡Ñ¹·Õè ¡ÃÙ·¤Í¹Êáµ¹
à·Õ äǹàÍÊ൷áË‹§áá·ÕèÊÌҧ´ŒÇÂʶһ˜µÂ¡ÃÃÁẺऻ´Ñªµ «Öè§
Âѧ¤§ÃÑ¡ÉÒÍÒ¤ÒúŒÒ¹àÃ×͹ÊÁÑÂà¡‹Òänj䴌ã¹ÊÀÒ¾·Õè´ÕàÂÕèÂÁáÅÐ
ÊǧÒÁ ÁÕäËͧ؋¹ÁÒ¡ÁÒÂáÅÐ໚¹äËͧ؋¹·Õè´Õ ÁÕâç§Ò¹¼ÅÔµäǹá´§
áÅÐÁÕºÃÔ¡ÒÃãËŒªÔÁäǹ¡Ñ¹´ŒÇ ¨¹ä´ŒàÇÅÒÍѹÊÁ¤ÇùíÒ¤³Ð à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹
‹ҹ Victoria & Alfred Waterfront ÇÔ¤µÍàÃÕ á͹´ ÍÑÅà¿Ã´ ÇÍ
àµÍϿÌ͹· àÍç¹àµÍÏ෹àÁ¹·¤ÍÁà¾Åç¡«¢¹Ò´ãËÞ‹ãËŒ¤Ø³ä´ŒÊÑÁ¼ÑÊ
¤ÇÒÁÁÕªÕÇÔµªÕÇҢͧऻ·Òǹ ÁÕÌҹ¤ŒÒ ÌҹÍÒËÒà âçÀҾ¹µÃ
áÅÐ໚¹·‹Òà·ÕºàÃ×Í¢¹Ò´àÅç¡ÍÕ¡´ŒÇÂ
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäèíÒ ³ ÀѵµÒ¤Òèչ àÅÔÈÃʡѺàÁ¹Ù¾ÔàÈÉ¡ØŒ§Áѧ¡Ã+
້ÒÎ×éÍ
¹íÒ·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹·Õè¾Ñ¡ THE COMMODORE HOTEL ËÃ×Íà·Õº෋Òã¹ÃдѺ
à´ÕÂǡѹ
à¡ÒÐáÁǹéíÒ - ऻ¾Í· - áËÅÁ¡Ù´âλ - ¹¡à¾¹¡ÇÔ¹
Local
Chinese
www.thecommodore.co.za
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
0730 ¹.
0830 ¹.
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃઌҷÕèâçáÃÁ
ö»ÃѺÍÒ¡ÒȹíÒ¤³Ðà·ÕèÂǪÁ¤ÇÒÁ§´§ÒÁ·Õ請͹àÃŒ¹¢Í§àÁ×ͧऻ
·Òǹ àÁ×ͧࡋÒá¡‹·ÕèÁÕÍÒÂØ¡Ç‹Ò 300 »‚ ä´Œª×èÍÇ‹Ò໚¹àÁ×ͧ·ÕèÊÇ·ÕèÊØ´ã¹
âÅ¡áË‹§Ë¹Öè§ µÑé§ÍÂÙ‹»ÅÒÂÊØ´·Ò§½˜›§µÐÇѹµ¡¢Í§·ÇÕ»ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌 ໚¹
àÁ×ͧËÅǧ´ŒÒ¹¹ÔµÔºÑÞÞѵԢͧÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌 ÁÕʹյࡋÒá¡‹áÅзѹÊÁÑ·ÕèÊØ´
á¶Á´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ¡ÒÃ໚¹àÁ×ͧ·Õèä´Œª×èÍÇ‹Ò㨡njҧ·ÕèÊØ´¢Í§ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌ÍÕ¡
´ŒÇ à¾ÃÒзÕèàÁ×ͧ¹Õ餹µ‹Ò§ÊÕ¼ÔÇÊÒÁÒöà´Ô¹à¤Õ§º‹Òà¤Õ§¡Ñ¹ä´Œ·Ø¡
ʶҹ·Õè ¤³ÐŧàÃ×Í·Õè·‹ÒÎÙ·àºÂ ( Hout Bay) à¾×èÍ仪ÁáÁǹéíÒ·Õè à¡ÒÐ
´ØÂà¡ÍÏ ( Duiker Island) àËÅ‹ÒáÁǹéíÒµÑÇ͌ǹÍع͹àºÕ´àÊÕ´
ÍҺᴴ¡Ñ¹àµçÁà¡ÒеÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ áÅŒÇáÇÐàÂÕèÂÁàËÅ‹ÒºÃôҹ¡
ྐྵ¡ÇÔ¹ÍÑ¿Ãԡѹ·ÕèàÁ×ͧä«Á͹ (Simon's Town) ³ àÁ×ͧáË‹§¹Õé
ºŒÒ¹àÃ×͹¨ÐµÑé§Å´ËÅÑ蹡ѹÍÂÙ‹µÒÁà¹Ô¹à¢Ò Ëѹ˹ŒÒÍÍ¡·ÐàÅ «Öè§
਌ҢͧʋǹÁҡ໚¹¤¹ÁհҹзÑ駹Ñé¹ àÁ×èÍÁÒ¶Ö§ºÃÔàdzªÒÂËÒ´âºÅ
à´ÍÏ ਌ҺŒÒ¹µÑǹŒÍ¹¡à¾¹¡ÇÔ¹ÍÑ¿Ãԡѹ µÑǼٌÁÕÊÕÊѹÁÒ¡¡Ç‹ÒµÑÇàÁÕÂ
â´Â੾ÒкÃÔàdz¢ÍºµÒ¨ÐÁÕÊÕªÁ¾Ù ¤ÅŒÒÂᵌÁÊÕÍÒÂáªâ´Çänj͋ҧ
¹Ñé¹ Ê‹Ç¹µÑÇàÁÕ¨ÐäÁ‹ÁÕ ÅíÒµÑÇÁÕÊÕ´íÒ¢ÒǵѴ¡Ñ¹ ᵋµÑÇàÁÕÂÁÕÊÕ¹éíÒµÒÅ áÅÐ
ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹¡Ç‹Ò ¹¡à¾¹¡ÇÔ¹·Õè¹Õè㪌ªÔÇԵ͋ҧÍÔÊÃÐʺÒÂÍÒÃÁ³µÒÁ
¸ÃÃÁªÒµÔ áÅŒÇ à´Ô¹·Ò§ÊÙ‹áËÅÁáË‹§¤ÇÒÁËÇѧ ËÃ×Í áËÅÁ¡Ù´âλ
Buffet
1300 ¹.
1400 ¹.
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒáÅÒ§Çѹ ³ ÀѵµÒ¤Òà àÊÃÔ¿Š´ŒÇÂàÁ¹Ù¡ØŒ§Áѧ¡Ã
(Crayfish)
¹íÒ·‹Ò¹à·ÕèÂǪÁáËÅÁáË‹§¤ÇÒÁËÇѧ ËÃ×Í áËÅÁ¡Ù´âλ ( Cape of
Good Hope) ÍÂÙ‹ã¹à¢µÊ§Ç¹ Cape of Good Hope Nature Reserve
»ÅÒÂÊØ´áËÅÁÁÕ»ÃÐÀÒ¤Òâ¹Ò´ãËÞ‹ ¨ÐàËç¹Ã͵Ðà¢çº·ÕèÁËÒÊÁØ·Ã
ÍÔ¹à´ÕÂáÅÐÁËÒÊÁØ·Ãá͵áŹµÔ¡ÁÒºÃ躡ѹ䴌ªÑ´à¨¹ º¹¼ÔǹéíÒ«Öè§
໚¹à˵ØãËŒºÃÔàdz¹Õé ·ŒÍ§·ÐàÅÁÑ¡ÁÕËÁ͡ŧ¨Ñ´ÍÒ¡ÒÈá»Ã»Ãǹ ·Ñ駹Õé
à¾ÃÒСÃÐáʹéíÒÍØ‹¹áÅСÃÐáʹéíÒàÂç¹ÁһзСѹ ·íÒãËŒÂÒ¡µ‹Í¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§â´Â·Ò§àÃ×Í·Ñé§ã¹ÊÁÑÂâºÃÒ³áÅл˜¨¨ØºÑ¹ ·ÑȹÐÇÔÊÑÂäÁ‹´Õ¹Ñ¡
·íÒãËŒàÃ×ͪ¹ËÔ¹âÊâ¤Ã¡ËÃ×ͪ¹¡Ñ¹àͧàÊÁÍæ ¨¹¡‹ÍãËŒà¡Ô´àÃ×èͧÃÒÇ
¢Í§ÀÒ¾ËÅ͹ ÁÔµÔÍѹÅÕéÅѺáÅÐàÃ×èͧàÅ‹Ò¢Ò¹à¡ÕèÂǡѺ¿ÅÒÂÍÔ駴ѵªáÁ¹
Flying Dutchman «Öè§à»š¹ª×èÍàÃ×Í·Õè¹Ñ¡à´Ô¹·Ò§àÃ×ͪÒǴѵª ·Õè¾ÂÒÂÒÁ
¨Ðà´Ô¹·Ò§ÍŒÍÁ¼‹Ò¹áËÅÁ¡Ù´âλ ãˌ䴌ᵋ¡ç·íÒäÁ‹ÊíÒàÃç¨ ·íÒãËŒàÃ×ÍÊÙÞ
ËÒÂä»ã¹·ÐàÅ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ËÁ¡Ë¹Ò·Öº¨¹·Ø¡Çѹ¹Õé áÅШشªÁÇÔÇ·ÕèÊÇÂ
·ÕèÊØ´¤×Í Cape Point ऻ¾Í· ¨¹ä´ŒàÇÅÒÍѹÊÁ¤Çà ¹íÒ¤³ÐÍÍ¡
à´Ô¹·Ò§¡ÅѺÊÙ‹àÁ×ͧऻ·Òǹ
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒäèíÒ ³ ÀѵµÒ¤ÒÃ
¹íÒ·‹Ò¹à¢ŒÒÊÙ‹·Õè¾Ñ¡ THE COMMODORE ËÃ×Íà·Õº෋Òã¹ÃдѺà´ÕÂǡѹ
ऻ·Òǹ - ¡Ãا෾Ï
ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒÃઌҷÕèâçáÃÁ
ËÅѧÍÒËÒà ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ÊًʹÒÁºÔ¹àÁ×ͧऻ·Òǹ
ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§¡ÅѺÊÙ‹¡ÃØ§à·¾Ï â´ÂÊÒ¡ÒúԹÊÔ§¤â»Ã áÍÏ䬏
à·ÕèÂǺԹ·Õè SQ479 / SQ970
¤³Ðà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¶Ö§¡Ãا෾Ï
Local
1900 ¹.
Çѹ·Õèà¨ç´
0700 ¹.
0800 ¹.
1040 ¹.
Çѹ·Õèá»´
Thai
www.thecommodore.co.za
Buffet
(1040 - 0610+1)
(0710 - 0835)
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
0835 ¹.
¤³Ðà´Ô¹·Ò§¡ÅѺ¶Ö§¡Ãا෾Ïâ´ÂÊÇÑÊ´ÔÀÒ¾ ¾ÃŒÍÁ»ÃÐʺ¡ÒóãËÁ‹
áÅФÇÒÁ»ÃзѺã¨àµçÁໂ›ÂÁ
(ËÁÒÂà赯 â»Ãá¡ÃÁ´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§µŒ¹ ໚¹¡ÒùíÒàʹÍâ»Ãá¡ÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ «Öè§ÍÒ¨ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§
à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒèѴâ»Ãá¡ÃÁ
¢Í§áµ‹ÅÐÇѹà´Ô¹·Ò§¨ÐäÁ‹àËÁ×͹¡Ñ¹ â»Ãá¡ÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇ·ÕèÊÁºÙó¤Ãº¶ŒÇ¹ ¨ÐÊ‹§ãËŒ·‹Ò¹ 7 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃ
à´Ô¹·Ò§à·‹Ò¹Ñé¹)
¡íÒ˹´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
Tour Fare Child 4-11 Child 4-6 SGL Supp
No TKT
Period
Adults With Bed No Bed
ADL / CHD
-44,500.- / 11 - 18 àÁÉÒ¹ 2559
100,000.- 90,000.- 80,000.- 12,500.38,500.30 àÁÉÒ¹ -7 ¾ÄÉÀÒ¤Á
-38,500.- / 95,000.- 90,500.- 85,500.- 12,500.2559
38,500.¤‹Ò·ÑÇÏÃÇÁ :
 ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ä»-¡ÅѺ ÃÇÁ¤‹ÒÀÒÉÕ áÅÐʋǹà¾ÔèÁ¢Í§¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§äÇŒ ³ Çѹ·Õè 30
¾ÄȨԡÒ¹ 2558
 ¤‹ÒµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ÀÒÂã¹»ÃÐà·È àÊŒ¹·Ò§â¨àºÔÏ¡-ऻ·Òǹ
 ¤‹Òö⤌ªÁҵðҹ ·‹Í§à·ÕèÂǵÒÁâ»Ãá¡ÃÁ·ÕèÃкØ
15-19 ·‹Ò¹ 㪌ö»ÃѺÍÒ¡ÒÈ¢¹Ò´ 28 ·Õè¹Ñè§
20-29 ·‹Ò¹ 㪌ö»ÃѺÍÒ¡ÒÈ¢¹Ò´ 38 ·Õè¹Ñè§
30 ·‹Ò¹¢Öé¹ä» 㪌ö»ÃѺÍÒ¡ÒÈ¢¹Ò´ 44 ·Õè¹Ñè§
 ¤‹ÒࢌҪÁʶҹ·Õ跋ͧà·ÕèÂǵÒÁ·ÕèÃкØäÇŒã¹â»Ãá¡ÃÁ
 âçáÃÁ·Õè¾Ñ¡µÒÁÃкØã¹ÃÒ¡Òà ËÃ×Íà·Õº෋Òã¹ÃдѺà´ÕÂǡѹ ¾Ñ¡ËŒÍ§ÅÐ
2 ·‹Ò¹ (ã¹
ÊÒ¸ÒóÃÑ°ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌 äÁ‹ÁÕˌͧ¾Ñ¡áºº 3 àµÕ§ãËŒºÃÔ¡ÒÃ)
 ¤‹Ò¡¡ÃÐ້Òã¹âçáÃÁ ੾ÒСÃÐ້ÒãºãËÞ‹·‹Ò¹ÅÐ 1 㺠¹éíÒ˹ѡäÁ‹à¡Ô¹ 20 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ ʋǹ
¡ÃÐ້ÒãºàÅç¡ÍÂً㹤ÇÒÁ´ÙáŢͧ·‹Ò¹àͧ¹éíÒ˹ѡäÁ‹à¡Ô¹ 7 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ
 ¤‹ÒÍÒËÒõÒÁ·ÕèÃкØã¹ÃÒ¡Òà ¤Ñ´ÊÃÃàÁ¹ÙáÅÐãËŒ·‹Ò¹ä´ŒàÅÔÈÃʡѺÍÒËÒ÷ŒÍ§¶Ôè¹ã¹áµ‹ÅÐ
»ÃÐà·È
 ¤‹ÒºÃÔ¡ÒùíÒ·ÑÇÏâ´ÂËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇϼٌÁÕ»ÃÐʺ¡Òó¹íÒà·ÕèÂÇ áÅФÍ´ÙáÅÍíҹǤÇÒÁÊдǡ
µÅÍ´¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 1 ·‹Ò¹
 ¤‹Ò»ÃСѹÍغѵÔà˵Øã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§Ç§à§Ô¹·‹Ò¹ÅÐ 1 ,000,000 ºÒ· ¢Í§ºÃÔÉÑ·àÁ×ͧä·Â
»ÃСѹÀÑÂ
– ËÒ¡ÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐʧ¤¨Ðà¾ÔèÁ¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤Ãͧ㹡óջÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í
µŒÍ§¡Òä،Á¤ÃͧÊÑÁÀÒÃÐ㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§ÊÙÞËÒµÅÍ´¨¹¤ÇÒÁÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÑÁÀÒÃÐáÅÐà·ÕèÂǺԹ
¡ÃسÒÊͺ¶ÒÁáÅÐâ»Ã´ÈÖ¡ÉÒ¨Ò¡ÃÒÂÅÐàÍÕ´¢Í§¡ÃÁ¸ÃÃÁµÒÁàÍ¡ÊÒÃṺ·ŒÒÂ㺨ͧ·ÑÇÏ
¤‹Ò·ÑÇÏäÁ‹ÃÇÁ :
 ¤‹Ò·Ô»¤¹¢ÑºÃ¶ (·‹Ò¹ÅлÃÐÁÒ³ 260 áù´)
 ¤‹Ò·Ô»ä¡´·ŒÍ§¶Ôè¹ / Ranger áÅÐËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏ
 ¤‹ÒÀÒÉÕÁÙŤ‹Òà¾ÔèÁ 7 % áÅФ‹ÒÀÒÉÕËÑ¡ ³ ·Õ訋Ò 3 %
 ¤‹Ò·íÒ˹ѧÊ×Íà´Ô¹·Ò§ (¾ÒÊ»Íϵ)
 ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂʋǹµÑÇÍÒ·Ô ¤‹Òâ·ÃÈѾ·, ¤‹Ò«Ñ¡ÃÕ´, ¤‹Òà¤Ã×èͧ´×èÁã¹ËŒÍ§¾Ñ¡ áÅФ‹ÒÍÒËÒ÷ÕèÊÑè§ÁÒ
ã¹ËŒÍ§¾Ñ¡¤‹ÒÍÒËÒÃáÅÐà¤Ã×èͧ´×èÁ·ÕèÊÑ觾ÔàÈÉã¹ÃŒÒ¹ÍÒËÒù͡à˹×ͨҡ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ñ´ãËŒ
¡àÇŒ¹¨Ðµ¡Å§¡Ñ¹à»š¹¡Ã³Õ¾ÔàÈÉ àª‹¹ ËÒ¡·‹Ò¹·Ò¹ä´Œà©¾ÒÐÍÒËÒ÷ÐàÅà¾Õ§Í‹ҧà´ÕÂÇ ·‹Ò¹
µŒÍ§ÁÕ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂà¾ÔèÁ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¡Òèͧ·ÑÇÏ (How to make your reservation)
à¾×èÍ໚¹¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹ ¡ÃسҨͧ·ÑÇÏáÅÐ ªíÒÃÐà§Ô¹ÁÑ´¨íÒŋǧ˹ŒÒ 30,000 ºÒ·
µ‹Í¼ÙŒà´Ô¹·Ò§Ë¹Ö觷‹Ò¹ ÀÒÂã¹ 3 Çѹ¹Ñº¨Ò¡Çѹ·Õè¨Í§ «Öè§à§Ô¹ÁÑ´¨íҴѧ¡Å‹ÒǨÐ໚¹¡ÒÃÂ×¹Âѹ¡ÒÃ
¨Í§¢Í§·‹Ò¹ áÅСÃسҪíÒÃФ‹Ò·ÑÇÏʋǹ·ÕèàËÅ×Íŋǧ˹ŒÒ 30 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹ªíÒÃÐ
à§Ô¹Ê‹Ç¹·ÕèàËÅ×͵ÒÁÇѹ·Õè¡íÒ˹´ ·Ò§ºÃÔÉѷ϶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§â´ÂäÁ‹ÁÕà§×è͹ä¢
·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃäÁ‹ÃѺ¨Í§·ÑÇÏ (Cannot make your reservation)
à¹×èͧ¨Ò¡Ê¶Ò¹·Õ跋ͧà·ÕèÂǵ‹Ò§æ ã¹â»Ãá¡ÃÁäÁ‹àÍ×éÍÍíҹǵ‹ÍºØ¤¤Å´Ñ§µ‹Í仹Õé
·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃäÁ‹ÃѺ¨Í§·ÑÇÏÊíÒËÃѺÅÙ¡¤ŒÒ´Ñ§µ‹Í仹Õé
1. à´ç¡·ÕèÁÕÍÒÂØã¹ÃÐËÇ‹Ò§ááà¡Ô´¶Ö§ 4 ¢Çº
2. ¼ÙŒÊÙ§ÍÒÂØ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹µŒÍ§ãªŒÇÕÅáªÃ, äÁŒà·ŒÒ ËÃ×Íà¤Ã×èͧÁ×͵‹Ò§æ 㹡ÒþÂاµÑÇ
3. ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§·Õ躋§ºÍ¡¡ÒÃ໚¹ºØ¤¤ÅäÃŒ¤ÇÒÁÊÒÁÒö
4. ·‹Ò¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃÐʧ¤¨ÐËÇÁà´Ô¹·Ò§¡Ñº·ÑÇÏ ËÃ×Íᡨҡ¤³Ð·ÑÇÏÃÐËÇ‹Ò§·Ò§/¡ÅÒ§·Ò§
5. ºØ¤¤Å·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ»ÃоĵÔäÁ‹àËÁÒÐÊÁÃÐËÇ‹Ò§·ÑÇÏ ÍÒ·Ôઋ¹ ¼ÙŒ·Õè´×èÁÊØÃÒº¹Ã¶ , äÁ‹ÃÑ¡ÉÒàÇÅÒ,
àÊÕ§´Ñ§ ¾Ù´¨ÒËÂÒº¤Ò ÊÌҧ¤ÇÒÁÃíÒ¤ÒÞãˌᡋ¼ÙŒÃ‹ÇÁ¤³Ð , ¼ÙŒ·ÕèäÁ‹ÂÍÁÃѺà§×è͹ä¢ÃÐËÇ‹Ò§
·ÑÇÏ ·ÕèÁÕÃкØÍÂÙ‹ªÑ´à¨¹ã¹â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÏ , ¼ÙŒ·Õè¡‹ÍËÇÍ´ »ÃзŒÇ§ ÂاãËŒ¼ÙŒÃ‹ÇÁà´Ô¹·Ò§ºÑ§¤ÑºãËŒ
ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇϵŒÍ§·íÒ¡Òù͡à˹×Íâ»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÏ «Ö觺ҧ¤ÃÑé§ÍÒ¨¨ÐÁռšÃзº¡Ñº¼ÙŒÃ‹ÇÁ¤³Ð
·‹Ò¹Í×è¹ËÃ×Íâ»Ãá¡ÃÁ·‹Í§à·ÕèÂÇä´Œ
¡ÒáàÅÔ¡¡Òèͧ·ÑÇÏ (Cancellation Charge)
• ¡àÅÔ¡¡‹Í¹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ 60 Çѹ
¤×¹à§Ô¹ÁÑ´¨íÒ·Ñé§ËÁ´
• ¡àÅÔ¡¡‹Í¹ÍÍ¡à´Ô¹·Ò§ 59 - 45 Çѹ
ËÑ¡ÁÑ´¨íÒ 20,000 ºÒ·/·‹Ò¹
• ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 44 - 30 Çѹ
ËÑ¡ÁÑ´¨íÒ 30,000 ºÒ·/·‹Ò¹
• ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 29 - 15 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ËÑ¡ 50% ¢Í§¤‹Ò·ÑÇÏ
• ¡àÅÔ¡¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ 14 - 1 Çѹ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§
ËÑ¡ 90% ¢Í§¤‹Ò·ÑÇÏ
• ¡àÅÔ¡ã¹Çѹà´Ô¹·Ò§ ËÃ×Í NO SHOW
ËÑ¡ 100% ¢Í§¤‹Ò·ÑÇÏ
 ËÒ¡·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹à§×è͹ä¢ã´ à§×è͹ä¢Ë¹Öè§ áµ‹·‹Ò¹ÊÒÁÒöËÒ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ÁÒ᷹䴌
â´ÂÊÒÁÒöÂ×è¹¢ÍÇÕ«‹Òä´Œ·Ñ¹µÒÁ¡íÒ˹´àÇÅÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤Ô´¤‹Ò㪌¨‹ÒÂà¾ÔèÁ¤×ͤ‹ÒÇÕ«‹Ò áÅÐ
¤‹Òà»ÅÕ蹪×è͵ÑëÇà·‹Ò¹Ñé¹ áÅеŒÍ§äÁ‹ÍÂÙ‹ã¹à§×è͹䢢ͧµÑëÇ·Õè NON-CHANGE NAME & NONREFUND
 ËÒ¡·‹Ò¹Â¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ Íѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡ºØ¤¤Å㴺ؤ¤Å˹Öè§ã¹¤³Ð¢Í§·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒÃѺ¡ÒÃ
¾Ô¨ÒóÒ͹ØÁѵÔÇÕ«‹Ò äÁ‹Ç‹Ò´ŒÇÂà˵ؼÅã´æ ¡çµÒÁÍѹ໚¹¡ÒþԨÒóҢͧʶҹ·Ùµ «Ö觡ÒÃ
¡àÅԡ੾Òкؤ¤ÅËÃ×Í¡àÅÔ¡¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹·Ñé§ËÁ´ ãËŒ¶×Í໚¹¡ÒáàÅÔ¡µÒÁà§×è͹䢢ͧÇѹàÇÅÒ·Õè
¡àÅÔ¡´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§µŒ¹ 㹡óշÕè·‹Ò¹äÁ‹á¹‹ã¨Ç‹Ò¨Ðä´ŒÃѺ¡ÒþԨÒóÒ͹ØÁѵÔÇÕ«‹Ò¨Ò¡·Ò§
ʶҹ·Ùµ ·Ò§ºÃÔÉÑ·¢Íá¹Ð¹íÒãËŒ·‹Ò¹Â×è¹¢ÍÇÕ«‹ÒẺà´ÕèÂÇ «Ö觨ÐÃÙŒ¼ÅàÃçÇ¡Ç‹Ò¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÇÕ«‹ÒẺ
¡Ã؍»
 ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒáàÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ã¹¡Ã³Õ·ÕèÁÕ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§ µèíÒ¡Ç‹Ò 20 ·‹Ò¹ â´Â·Õè
¨Ðᨌ§ãËŒ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§·ÃҺŋǧ˹ŒÒ¡‹Í¹ 15 Çѹ áÅТÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¡ÒÃ
·‹Í§à·ÕèÂÇ ÃÇÁ·Ñé§äÁ‹ÊÒÁÒöÃѺ¼Ô´ªÍº¨Ò¡¡Ã³Õ·Õèà¡Ô´à˵بíÒ໚¹ÊØ´ÇÔÊÑ´ѧ¹Õé ¡ÒÃÅ‹ÒªŒÒ¢Í§ÊÒÂ
¡ÒúԹ, ¡ÒùѴËÂØ´§Ò¹, ÀѸÃÃÁªÒµÔ, ¡Òá‹Í¨ÅÒ¨Å, ÍغѵÔà赯 ÏÅÏ â´ÂÊÔ·¸Ô»ÃÐ⪹¢Í§
·‹Ò¹¨Ðä´ŒÃѺ¨Ò¡¡Òë×éÍ»ÃСѹà¾ÔèÁàµÔÁẺ TRAVELLER OASIS PLAN ¢Í§ º. Allianz Global
Assistance Service (Thailand) Co., Ltd. ·ÕèÃкؤÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºänj㹡ÃÁ¸ÃÃÁà·‹Ò¹Ñé¹ ·Ñ駹Õé
¨Ð¤íÒ¹Ö§¶Ö§¼Å»ÃÐ⪹áÅШÐÃÑ¡ÉҼŻÃÐ⪹¢Í§·‹Ò¹äÇŒãˌ䴌ÁÒ¡·ÕèÊØ´ áÅзҧºÃÔÉѷϨÐ
äÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍº¤‹Ò㪌¨‹Ò·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ËÒ¡·‹Ò¹¶Ù¡»¯Ôàʸ¡ÒÃࢌÒàÁ×ͧ Íѹà¹×èͧ¨Ò¡¡ÒáÃзíÒ·ÕèÊ‹Í
ä»ã¹·Ò§¼Ô´¡®ËÁÒÂËÃ×Í¡ÒÃËź˹ÕࢌÒàÁ×ͧ ÏÅÏ áÅШÐäÁ‹¤×¹à§Ô¹¤‹Ò·ÑÇÏ·Õè·‹Ò¹ªíÒÃÐÁÒáÅŒÇ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
¡ÒâÍà»ÅÕè¹á»Å§Çѹà´Ô¹·Ò§ (Revision Fees)
ËÒ¡·‹Ò¹»ÃÐʧ¤¨Ð¢Íà»ÅÕè¹á»Å§Çѹà´Ô¹·Ò§ ÊÒÁÒö·íÒ䴌ŋǧ˹ŒÒ¡‹Í¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§¨ÃÔ§ 60 Çѹ
â´ÂäÁ‹àÊÕ¤‹Ò㪌¨‹ÒÂ
µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ (Air Ticket)
㹡ÒÃà´Ô¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ¼ÙŒâ´ÂÊÒèеŒÍ§à´Ô¹·Ò§ä»-¡ÅѺ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹ ËÒ¡µŒÍ§¡ÒÃàÅ×è͹Çѹ
à´Ô¹·Ò§¡ÅѺ ·‹Ò¹¨ÐµŒÍ§ªíÒÃФ‹Ò㪌¨‹ÒÂʋǹµ‹Ò§·ÕèÊÒ¡ÒúԹàÃÕ¡à¡çº áÅСÒèѴ·Õè¹Ñ觢ͧ¡Ã؍»
໚¹ä»â´ÂÊÒ¡ÒúԹ໚¹¼ÙŒ¡íÒ˹´ «Ö觷ҧºÃÔÉÑ·Ï äÁ‹ÊÒÁÒöࢌÒä»á·Ã¡á«§ä´Œ áÅÐ㹡óÕ
¡àÅÔ¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ¶ŒÒ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ä´Œ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃÍÍ¡µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ä»áÅŒÇ ¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µŒÍ§ÃÍ
RUFUND µÒÁÃкº¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ෋ҹÑé¹ áÅÐËÒ¡·‹Ò¹äÁ‹á¹‹ã¨ã¹Çѹà´Ô¹·Ò§´Ñ§¡Å‹ÒÇ ¡ÃسÒ
µÃǨÊͺ¡Ñºà¨ŒÒ˹ŒÒ·ÕèÏ à¾×èÍÂ×¹Âѹ㹡óշÕèµÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹ÊÒÁÒö·íÒ REFUND ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹¡‹Í¹·Õè·‹Ò¹
¨ÐªíÒÃÐà§Ô¹¤‹Ò·ÑÇÏʋǹ·ÕèàËÅ×Í
¡ÒÃÊÐÊÁäÁŏ¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ (Mileage Claim)
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð¢Í§ÊÒ¡ÒúԹÊÔ§¤â»ÃáÍÏ䬏 äÁ‹ÊÒÁÒöÊÐÊÁäÁŏ䴌·Ñé§ã¹à¤Ã×Í Star
Alliance áÅÐ Kris Flyer ·Ñ駹ÕéËÒ¡¼ÙŒà´Ô¹·Ò§µŒÍ§¡ÒÃÊÐÊÁäÁŏ¢Í§ Kris Flyer ÊÒÁÒöÊͺ¶ÒÁ
¤‹Òʋǹµ‹Ò§¢Í§µÑëÇà¤Ã×èͧºÔ¹¨Ò¡·Ò§à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õèä´Œ
¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃСѹÀÑÂáÅФ‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ¹éíÒÁѹàª×éÍà¾ÅÔ§¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ (Insurance and Fuel Surcharge
/ Tax YQ)
¤Ô´µÒÁÍѵÃÒ·Õè·Ò§ÊÒ¡ÒúԹ»ÃѺ¤‹Ò¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ³ Çѹ·Õè 30 ¾ÄȨԡÒ¹ 2558 ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§
¢Í§ÊÒ¡ÒúԹã¹ÀÒÂËÅѧ ¶×Í໚¹¤‹Ò·ÑÇÏʋǹà¾ÔèÁ·Õè·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì㹡ÒÃàÃÕ¡à¡çºµÒÁ
¤ÇÒÁ໚¹¨ÃÔ§ ³ Çѹ·ÕèÍÍ¡µÑëÇ
âçáÃÁáÅÐˌͧ¾Ñ¡ (Hotel Accommodation)
 ˌͧ¾Ñ¡ã¹âçáÃÁ໚¹áººËŒÍ§¾Ñ¡¤Ù‹ (Twin / Double) ã¹ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌äÁ‹ÁÕˌͧ¾Ñ¡áºº 3 ·‹Ò¹ / 3
àµÕ§ ( Triple Room) ¡ÒÃÃкØˌͧ¾Ñ¡µÔ´¡Ñ¹¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¨íÒ¡Ñ´¢Í§ËŒÍ§¾Ñ¡ áÅСÒÃÇÒ§ÃٻẺ
¢Í§ËŒÍ§¾Ñ¡¢Í§áµ‹ÅÐâçáÃÁ «Öè§ÁÑ¡ÁÕ¤ÇÒÁᵡµ‹Ò§¡Ñ¹ «Öè§ÍÒ¨¨Ð·íÒãËŒ·‹Ò¹äÁ‹ä´ŒËŒÍ§µÔ´¡Ñ¹
µÒÁ·Õ赌ͧ¡ÒÃ
 㹡óշÕèÁÕ¡ÒèѴ»ÃЪØÁ¹Ò¹ÒªÒµÔ ( Trade Fair) ໚¹¼ÅãËŒ¤‹ÒâçáÃÁÊÙ§¢Öé¹ 3-4 à·‹ÒµÑÇ
ºÃÔÉÑ·Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸Ôì 㹡ÒûÃѺà»ÅÕè¹ ËÃ×ÍÂŒÒÂàÁ×ͧà¾×èÍãËŒà¡Ô´¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ
 âçáÃÁã¹ÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌 ÍÒ¨ÁÕºÒ§áË‹§ÊíÒËÃѺˌͧ·Õè໚¹ËŒÍ§à´ÕèÂÇÍҨ໚¹ËŒÍ§·ÕèÁÕ¢¹Ò´¡Ð·Ñ´ÃÑ´
áÅÐäÁ‹ÁÕÍ‹Ò§ÍÒº¹éíÒ «Ö觢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¡ÒÃÍ͡Ẻ¢Í§áµ‹ÅÐâçáÃÁ¹Ñé¹ æ áÅÐˌͧᵋÅÐˌͧÍÒ¨ÁÕ
ÅѡɳÐᵡµ‹Ò§¡Ñ¹´ŒÇ ËÒ¡·‹Ò¹µŒÍ§¡ÒäÇÒÁÊдǡʺÒÂáÅÐˌͧãËÞ‹¡Ç‹Ò ·‹Ò¹ÊÒÁÒö
¨‹ÒÂà¾ÔèÁ໚¹ËŒÍ§áºº DOUBLE SINGLE USE ä´Œ
ʶҹ·ÕèࢌҪÁ (Reservation Fee & Entrance Fee)
 â»Ãá¡ÃÁ·ÑÇÏÃÇÁ¤‹ÒࢌҪÁ¶Ù¡ÃкØänj㹤ÍÅÑÁ¹ “ÍѵÃÒ¹ÕéÃÇÁ” ËÒ¡Çѹà´Ô¹·Ò§´Ñ§¡Å‹Òǵç¡Ñº
Çѹ·Õèʶҹ·ÕèࢌҪÁ¹Ñé¹ æ »´·íÒ¡Òà ËÃ×Í »´â´ÂÁÔ䴌ᨌ§Å‹Ç§Ë¹ŒÒ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨Ð¤×¹à§Ô¹
Entrance Fee µÒÁ·ÕèÃкØäÇŒã¹àÍ¡ÊÒâͧʶҹ·Õè¹Ñé¹æ ËÃ×Í ÊÅѺâ»Ãá¡ÃÁà¾×èÍãËŒ·‹Ò¹ä´Œà¢ŒÒ
ªÁʶҹ·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ ᵋËÒ¡ÁÕ¡ÒÃÅ‹ÒªŒÒ ËÃ×Íà˵Ø˹Öè§à˵Øã´ã¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃà´Ô¹·Ò§ ໚¹¼Å·íÒ
ãËŒ·‹Ò¹äÁ‹ÊÒÁÒöࢌҪÁʶҹ·Õè´Ñ§¡Å‹ÒÇä´Œ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¨ÐäÁ‹ÁÕ¡Òä׹à§Ô¹ã´ãˌᡋ·‹Ò¹
à¹×èͧ¨Ò¡ä´ŒªíÒÃÐࢌҪÁáÅÐ Reservation Fee ä»àÃÕºÌÍÂáÅŒÇáÅŒÇ
¡ÃسÒÊͺ¶ÒÁÃÒÂÅÐàÍÕ´ʶҹ·ÕèࢌҪÁ¨Ò¡à¨ŒÒ˹ŒÒ·Õè㹪‹Ç§Çѹà´Ô¹·Ò§¢Í§·‹Ò¹¡‹Í¹ªíÒÃÐà§Ô¹
ÊÑÁÀÒÃÐáÅФ‹Ò¾¹Ñ¡§Ò¹Â¡ÊÑÁÀÒÃÐ (Porter)
 ¤‹Ò·ÑÇÏ䴌ÃÇÁ¤‹Ò¢¹ÊÑÁÀÒÃÐÊíÒËÃѺࢌÒáÅÐÍÍ¡¨Ò¡âçáÃÁ ·‹Ò¹ÅÐ 1 㺠·Ø¡âçáÃÁ ËÒ¡
·‹Ò¹ÁÕ¡ÃÐ້Òà¾ÔèÁàµÔÁ ·‹Ò¹¨Ð¶Ù¡àÃÕ¡à¡çºâ´Â¼ÙŒãËŒºÃÔ¡ÒÃã¹áµ‹ÅÐâçáÃÁ
¤‹Ò㪌¨‹ÒÂãºÅÐ
»ÃÐÁÒ³ 5 áù´ / 㺠/ ¤ÃÑé§
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
www.jantawantravel.com
Facebook:http://www.facebook.com/jantawannst
 ÊíÒËÃѺ¹éíÒ˹ѡ¢Í§ÊÑÁÀÒÃзÕè·Ò§ÊÒ¡ÒúԹ͹ØÞÒµãËŒºÃ÷ء㵌·ŒÍ§à¤Ã×èͧºÔ¹ ¤×Í 20
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ (ÊíÒËÃѺ¼ÙŒâ´ÂÊÒêÑé¹»ÃÐËÂÑ´ / Economy Class Passenger) ¡ÒÃàÃÕ¡¤‹ÒÃÐÇÒ§
¹éíÒ˹ѡà¾ÔèÁ໚¹ÊÔ·¸Ô¢Í§ÊÒ¡ÒúԹ·Õè·‹Ò¹äÁ‹ÍÒ¨»¯Ôàʸ䴌
 ÊíÒËÃѺ¡ÃÐ້ÒÊÑÁÀÒÃзÕè·Ò§ÊÒ¡ÒúԹ͹ØÞÒµãËŒ¹íÒ¢Öé¹à¤Ã×èͧ䴌 µŒÍ§ÁÕ¹éíÒ˹ѡäÁ‹à¡Ô¹ 7
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁ¡ÇŒÒ§+ÂÒÇ+ÊÙ§ äÁ‹à¡Ô¹ 115 ૹµÔàÁµÃ ËÃ×Í 25 ૹµÔàÁµÃ (9.75 ¹ÔéÇ) x
56 ૹµÔàÁµÃ (21.5 ¹ÔéÇ) x 46 ૹµÔàÁµÃ (18 ¹ÔéÇ)
 㹺ҧÃÒ¡Ò÷ÑÇÏ ·Õ赌ͧÁÕºÔ¹´ŒÇÂÊÒ¡ÒúԹÀÒÂã¹»ÃÐà·È ¹éíÒ˹ѡ¢Í§¡ÃÐ້ÒÍÒ¨¨Ð¶Ù¡
¡íÒ˹´ãËŒµèíÒ¡Ç‹ÒÁҵðҹ䴌 ·Ñ駹Õé¢Öé¹ÍÂÙ‹¡Ñº¢ŒÍ¡íÒ˹´¢Í§áµ‹ÅÐÊÒ¡ÒúԹ ºÃÔÉÑ·Ï ¢Íʧǹ
ÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃѺÀÒÃФÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¤‹Ò㪌¨‹ÒÂã¹¹éíÒ˹ѡʋǹ·Õèà¡Ô¹
 ¡ÃÐ້ÒáÅÐÊÑÁÀÒÃзÕèÁÕÅŒÍàÅ×è͹áÅÐÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹à¡Ô¹ äÁ‹àËÁÒСѺ¡ÒÃ໚¹¡ÃÐ້Ҷ×Í¢Ö鹺¹
¾Ò˹СÒÃà´Ô¹·Ò§
 ºÃÔÉÑ· Ï ¢ÍʧǹÊÔ·¸ÔìäÁ‹ÃѺ¼Ô´ªÍºµ‹Í¡Ã³Õà¡Ô´¡ÒÃÊÙÞàÊÕ , ÊÙÞËÒ¢ͧ¡ÃÐà»‰Ò áÅÐÊÑÁÀÒÃÐ
¢Í§¼ÙŒâ´ÂÊÒÃ
¡ÒÃÊÙººØËÃÕè (Smoking Area)
ã¹»ÃÐà·Èµ‹Ò§ æ ã¹ÂØâû ÁÕ¡ÒÃó礏àÃ×èͧ¡Òç´ÊÙººØËÃÕè º¹Ã¶â¤Œª , âçáÃÁ áÅÐʶҹ·Õ赋ҧ
æ ¨ÐÁÕ¢ŒÍ¡íÒ˹´·ÕèªÑ´à¨¹ã¹àÃ×èͧ¡ÒÃÊÙººØËÃÕè áÅÐÁÕʶҹ·Õèâ´Â੾ÒÐÊíÒËÃѺ¼ÙŒÊÙººØËÃÕè ·Ñ駹Õé
à¹×èͧ¨Ò¡ÊØ¢ÀÒ¾¢Í§¤¹Ê‹Ç¹ÃÇÁ
¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à»š¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ (Family)
ËÒ¡·‹Ò¹à´Ô¹·Ò§à»š¹¤Ãͺ¤ÃÑÇãËÞ‹ ËÃ×Íà´Ô¹·Ò§¾ÃŒÍÁÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ·Õ赌ͧ䴌ÃѺ¡ÒôÙáÅ
໚¹¾ÔàÈÉ (Wheelchair), à´ç¡, áÅмٌÊÙ§ÍÒÂØ ÁÕâä»ÃШíÒµÑÇ äÁ‹Êдǡ㹡ÒÃà´Ô¹·‹Í§à·ÕèÂÇã¹
ÃÐÂÐàÇÅÒà¡Ô¹¡Ç‹Ò 4 - 5 ªÑèÇâÁ§µÔ´µ‹Í¡Ñ¹ ·‹Ò¹áÅФÃͺ¤ÃÑǵŒÍ§ãËŒ¡ÒôÙáÅÊÁÒªÔ¡ÀÒÂã¹
¤Ãͺ¤ÃÑǢͧ·‹Ò¹àͧ à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à»š¹ËÁÙ‹¤³Ð ËÑÇ˹ŒÒ·ÑÇÏÁÕ¤ÇÒÁ¨íÒ໚¹µŒÍ§´ÙáŤ³Ð
·ÑÇÏ·Ñé§ËÁ´
àÍ¡ÊÒ÷Õè㪌ÊíÒËÃѺ¡ÒÃà´Ô¹·Ò§à¢ŒÒ»ÃÐà·ÈáÍ¿ÃÔ¡Ò㵌
áÅеŒÍ§¹íÒàÍ¡ÊÒö×͵ԴµÑÇã¹Çѹà´Ô¹·Ò§´ŒÇÂ
- ¡Ã³Õà´ç¡ÍÒÂصèíÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ ºÃÔºÙó àµÃÕÂÁÊٵԺѵõÑǨÃÔ§ áÅÐá»ÅàÍ¡ÊÒÃ໚¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ ÃѺÃͧ
¨Ò¡¡ÃÁ¡Òá§ÊØÅ (ᨌ§ÇѲ¹Ð) à·‹Ò¹Ñé¹ ¹íÒàÍ¡ÊÒö×͵ԴµÑÇ à¾×èÍ㪌㹡ÒÃࢌһÃÐà·ÈÍÑ¿ÃÔ¡Ò㵌
- ¡Ã³Õà´ç¡ÍÒÂصèíÒ¡Ç‹Ò 18 »‚ ºÃÔºÙó ¡Ã³Õà´Ô¹·Ò§¤¹à´ÕÂÇ ËÃ×Í à´Ô¹·Ò§¡Ñº¾‹Í ËÃ×ÍáÁ‹ ·‹Ò¹ã´·‹Ò¹
˹Öè§ µŒÍ§ãªŒ¨´ËÁÒÂÂÔ¹ÂÍÁãËŒºØµÃà´Ô¹·Ò§ä»µ‹Ò§»ÃÐà·È©ºÑº¨ÃÔ§ áÅÐá»ÅàÍ¡ÊÒÃ໚¹ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
ÃѺÃͧ¨Ò¡¡ÃÁ¡Òá§ÊØÅ (ᨌ§ÇѲ¹Ð) à·‹Ò¹Ñé¹ ¹íÒàÍ¡ÊÒö×͵ԴµÑÇ à¾×èÍ㪌㹡ÒÃࢌһÃÐà·ÈÍÑ¿ÃÔ¡Ò
㵌
ËÅѧ¨Ò¡¡Òèͧ·ÑÇÏáÅЪíÒÃÐà§Ô¹ÁÑ´¨íÒáÅŒÇ ·Ò§ºÃÔÉÑ·Ï ¶×ÍÇ‹Ò·‹Ò¹ä´ŒÂÍÁÃѺ㹢ŒÍµ¡Å§
áÅÐà§×è͹䢷ÕèºÃÔÉÑ·ä´ŒÃкØäÇŒ¢ŒÒ§µŒ¹·Ø¡»ÃСÒÃ
บริษทั จันทร์ตะวัน แทรเวิล เซอร์วิส จํากัด
TAT NO : 41-0242
27/21 ถ.กาญจนาภิเษก คันนายาว กทม. โทร. 02 5087213-4
486/1 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง นครศรีธรรมราช โทร. 075 340347 - 8
www.jantawantravel.com
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
564 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler