close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

003 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1601/003
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1601/003
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
18 februari 2016
18 février 2016
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
houdende instemming met het Verdrag tussen
het Koninkrijk België en het Koninkrijk der
Nederlanden over de grensoverschrijdende
uitwisseling van gegevens met het oog op het
identificeren van personen die ervan verdacht
worden inbreuken te hebben begaan in het
kader van het gebruik van de weg, gedaan te
Brussel op 25 april 2013
portant assentiment au Traité entre le
Royaume de Belgique et le Royaume des PaysBas sur l’échange transfrontalier de données
en vue de l’identification de personnes
soupçonnées d’avoir commis des infractions
dans le cadre de l’usage de la route, fait à
Bruxelles le 25 avril 2013
TEKST AANGENOMEN
TEXTE ADOPTÉ
DOOR DE COMMISSIE
VOOR DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN
PAR LA COMMISSION
DES RELATIONS EXTÉRIEURES
De tekst aangenomen door de commissie is
dezelfde als de tekst van het wetsnontwerp (zie
DOC 54 1601/001, blz. 12).
Le texte adopté par la commission est identique au
texte du projet de loi (voir DOC 54 1601/001, p. 12).
Zie:
Voir:
Doc 54 1601/ (2015/2016):
Doc 54 1601/ (2015/2016):
001:
002:
001:
002:
Wetsontwerp.
Verslag.
Projet de loi.
Rapport.
3499
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
410 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler