close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

003 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1567/003
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1567/003
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
16 februari 2016
16 février 2016
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
betreffende het verzamelen en het bewaren
van de gegevens in de sector van de
elektronische communicatie
relatif à la collecte et à la conservation des
données dans le secteur des communications
électroniques
AMENDEMENT
AMENDEMENT
ingediend in de commissie voor de Justitie
déposé en commission de la Justice
Zie:
Voir:
Doc 54 1567/ (2015/2016):
Doc 54 1567/ (2015/2016):
001:
002:
001:
002:
Wetsontwerp.
Erratum.
Projet de loi.
Erratum.
3473
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
Nr. 1 VAN DE HEREN HELLINGS EN VAN HECKE
1567/003
N° 1 DE MM. HELLINGS ET VAN HECKE
Art. 9
Art. 9
Een punt 5°/1 invoegen, luidende:
Insérer un point 5°/1, rédigé comme suit:
“5°/1. Paragraaf 1 wordt aangevuld met een tweede
lid, luidende:
“5°/1. Le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé
comme suit:
“Wanneer aan het misdrijf een nieuwe kwalifi catie
wordt gegeven die tot gevolg heeft dat, overeenkomstig
het eerste lid, een kortere periode ingaat dan die welke
voortvloeit uit de eerste kwalifi catie van het misdrijf,
worden de gegevens die zijn verzameld in de periode
die niet onder de nieuwe kwalifi catie valt, onmiddellijk
uit het strafdossier verwijderd.”.”.
“Lorsque l’infraction fait l’objet d’une nouvelle qualifi cation ouvrant une période plus courte prévue à l’alinéa
1er que la période prévue par la première qualifi cation
de l’infraction, les données recueillies durant la période
non couverte par la nouvelle qualifi cation sont immédiatement écartées du dossier pénal.”.”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
De kwalificatie van het misdrijf is hier van cruciaal belang,
want precies op grond daarvan gaat een periode in van zes,
negen of twaalf maanden vanaf het bevelschrift van de onderzoeksrechter, tijdens welke hij toegang heeft tot de verkeersof locatiegegevens. Omdat de toegang tot die gegevens als
een ingrijpende intrusie in het privéleven wordt beschouwd,
voorziet dit wetsontwerp in verschillende periodes naargelang
van de ernst van het misdrijf. In geval van een nieuwe, lagere
kwalificatie is echter niet specifiek bepaald wat gaat gebeuren
met de door de rechter op grond van de eerste kwalificatie
opgevraagde gegevens, waartoe hij geen toegang zou hebben
gehad op grond van de nieuwe kwalificatie.
La qualification de l’infraction a une importance cruciale
dans le cas présent car c’est en fonction de celle-ci qu’une
période de 6, 9 ou 12 mois à partir de l’ordonnance du juge
d’instruction est ouverte pour avoir accès à des données de
trafic ou de localisation. Ces données étant considérées come
particulièrement intrusives dans la vie privée, le présent projet
de loi prévoit justement des périodes différentes en fonction
de la gravité de l’infraction. Toutefois, pour le cas où une
requalification de l’infraction plus basse intervient, il n’est
pas spécifiquement prévu ce qui va advenir des données
demandées par le juge sur base de sa première qualification
mais auxquelles il n’aurait pas pu avoir accès sur base de la
nouvelle qualification.
Een terroristisch misdrijf kan bijvoorbeeld opnieuw als
bendevorming worden gekwalificeerd. Op grond van de eerste
kwalificatie kan de onderzoeksrechter gegevens opvragen die,
te rekenen vanaf zijn bevelschrift, twaalf maanden “oud” zijn,
terwijl de nieuwe kwalificatie maar recht zou geven op een
periode van negen maanden na zijn bevelschrift. Er moet dus
worden bepaald dat de gegevens uit de periode van de drie
bijkomende maanden als gevolg van de eerste kwalificatie
van het misdrijf, vanaf de nieuwe kwalificatie van het misdrijf
uit het strafonderzoek worden verwijderd.
Par exemple, une infraction terroriste est requalifiée comme
une association de malfaiteurs. La première qualification
permet au juge d’instruction de demander des données
“vieilles” de 12 mois à partir de son ordonnance. Alors que la
requalification n’ouvre qu’une période de 9 mois à dater de
son ordonnance. Il y a donc lieu de prévoir que les données
de la période des trois mois supplémentaires obtenues grâce
à la première qualification de l’infraction soient écartées de
l’enquête pénale dès la requalification de l’infraction.
Benoit HELLINGS (Ecolo-Groen)
Stefaan VAN HECKE (Ecolo-Groen)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
427 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler