close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
"–ƒ¹-16 [i¡'W¡ [¤¹W¡–ƒøà óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡t¡à
&º &ó¡ & (&) "³[ƒ [i¡ [ƒ &ó¡ [Î ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 19 @ [i¡ 'W¡
[¤¹W¡–ƒøà [Î}Ò óå¡i¡ì¤àº &A¡àƒ[³ ([i¡
[¤ &Î &ó¡ &), ët¡ï¤å}ìJàA—¡à [Ŗ
ƒå>à =à "[ÎKã 17 t¡Kã &A¡àƒ[³
"[ÎKã ÅàĤå}ƒà šåÄà [i¡³ 10 >à
Nø硚-2 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à 12 Ç¡¤à
"–ƒ¹-16 ìÊi¡ ëºì®¡º [i¡ 'W¡
[¤¹W¡–ƒøà [Î}Ò óå¡i¡ì¤àº &A¡àƒ[³
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à ë³i¡W¡[Å}ƒà &º
&ó¡ & ([¤), [=>åîU "³[ƒ [i¡ [ƒ
&ó¡ [Î, ³Úà}ºà}[\} ³àÚ
šàA¡ìJø¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à &º &ó¡ & ([¤),
[=>åîU>à Úå´å¬ [i¡ [¤ &Î &ó¡ & ([¤)
¤å ëKຠ4-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &º &ó¡ & ([¤),
[=>åîUKã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ
šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒå &>
[¤\Ú>à 9 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à, &> ë>ìšà[ºÚÄà 37 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à "³à, & ³ìÒų[o>à
ë³i¡W¡A¡ã 62 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à "³Îå} [i¡ [¤ &Î &ó¡ & ([¤)
Kã ³àÚîA¡ƒKã [ƒšA—¡à ë³i¡W¡A¡ã 67
Ç¡¤à &º &ó¡ & ([¤) Kã ëó¡®¡¹ƒà
"àl¡ü> ëKຠ"³à W¡–ƒå>à &º &ó¡ &
([¤), [=>åîUKã ³àÚ šàA¡šKã
³[¹Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>¤ã[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à [i¡ [¤
&Î &ó¡ & ([¤) Kã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå [A¡ÈÄà
ë³i¡W¡A¡ã 42 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à "³Îå} Îå¹gÚ>à 47 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³Kà W¡>[J¡ú ëKàº
W¡>Jø¤à ³tå¡} ë³i¡W¡A¡ã 뺳ìÒï[¹¤à
[³[>i¡[Å}ƒà [i¡ [¤ &Î &ó¡ & ([¤)
Kã ³àÚîA¡ƒKã ëÅàxƒå>à íº[¹¤à
5 Ç¡¤à ëA¡àìg>¤³ ¹à\å ë³ì³à[¹ìÚº
7 &-ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡ 2016
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ìó¡¤øåÞà[¹ 19 @
ëA¡àìg>¤³ ¹à\å ë³ì³à[¹ìÚº
yÊ>à, ÎàÒüì¹³Jåº ³ÚàÒü
îºA¡àÒü>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 17
t¡Kã ëÒïƒå>à W¡x¹[Aá¤à 5 Ç¡¤à
ëA¡àìg>¤³ ¹à\å ë³ì³à[¹ìÚº 7
&-ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2015
Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ët¡àR¡à>¤à
ë³i¡W¡[Å}ƒà Îàºà³ ÞàA¢¡ *®¡¹
ó¡}ìJø, &ó¡ [Î, Jà[¤ "³Îå} [Î
[Î, ët¡àš ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[ÎKã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à Îàºà³
"³Îå} ëA¡à씂ï\³ "[>>à
ÅàÄKƒ¤à ëA¡à씂ï\³ ºàv¡û¡¤ƒKã
Îàºà³—à ÞàA¢¡ *®¡¹ ó¡}ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
&ó¡ [Î, Jà[¤>à t¡àA¡ìÚº
Úå>àÒüìi¡ƒšå ëKຠ3-1 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à
ë>à[i¡Î ë¤àƒ¢t¡Kã
J}º¤à ÚàK[>
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 19 @ ë>ìѕº
ëњài¢¡Î &A¡àƒ[³, Jå³> º´šàA¡
ëњài¢¡Î A¡³ìšÃGt¡à &A¡àƒ[³A¡
ëÎÎ>, 2016-17 Kã *Òü>à ³ã}
W¡Ä>¤Kã W¡à}ìÚ} š[¹Û¡ƒà ³àÚ
šàAá¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}Kã [ºÊ
&A¡àƒ[³ "[ÎKã &ƒ[³[>ìÊö[i¡®¡
*[ó¡ÎA¡ã ë>à[i¡Î ë¤àƒ¢t¡Kã J}º¤à
ÚàK[> ¡ú ³àÚ šàAá¤à ÅàÄì¹àÒü[Å}>à
"=å¤à ³t¡³ƒà &A¡àƒ[³ "[ÎKã ³¹ã
íº>¤à *ì=à[¹[i¡[Å}ƒà [¹ìšài¢¡
ìt¡ï¹Kƒ¤[> ÒàÚ>à &> &Î & &³
[ÎKã ë³´¬¹ ëÎìyû¡i¡[¹>à ëšøÎt¡à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
J}ÒÀ[Aá¡ú
"ì¹àÒü¤à ë³i¡W¡t¡à [Î [Î, ët¡àš>à
"Þà}Jåì>ï¤å ëKຠ3-1 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ} "ÚåB¡ã
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à šà;ìÅàÒü "³Îå}
Îàºà³ "[>>à "ÚåA¡ šå} 7.30
t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à &ó¡ [Î, Jà[¤ "³Îå}
íó¡ìÚ} "[>>à "ÚåA¡ šå} 8.30 ƒà
ÅàÄK[>¡ú
>å}[=ºKã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
ºåA¡¹ "³Îå} "ìt¡à}Jå³> "[>>à
>å}[=º šå} 1.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà
ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
íÒNøç¡\³ "³Îå} [A¡Úà³ "[>>à
>å}[=ºK㠚å} 2.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà
ÅàÄK[>¡ú
ëKàº[Å} "ƒå¤å Ò얃àA—¡¤à ëKàº
&ìi¡A¡ A¡Úà W¡xƒå>à ÅàŤÎå
ë³i¡W¡A¡ã "[š¤à ³t¡³ ëºàÒü[J¤>à
³Jà t¡à>à "ìÒ>¤à ëKàº
Òàš[W¡>¤à R¡³[Jƒ¤>à ëKຠ4-2
ƒà ³àÚ[=[J¡ú ì³i¡W¡ "ƒåƒà &º &ó¡
& ([¤), [=>åîUKã ³àÚîA¡ƒKã &Î
[A¡šÎÄà ó¡àl¡ü ët¡ï¤Kã ë¹ó¡[¹>à
ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³à ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
[i¡ [ƒ [Î &ó¡ [Î, ³Úà}ºà}[\}>à
&³ &Î [Î, ³àìºà³¤å ëKຠ2-1
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú [i¡ [ƒ [Î &ó¡ [Î
"³Îå} &³ &Î [Î ³àìºà³ "[>>à
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒå "³>à "³¤å
³àÚ[=¤à šã>¤à "A¡>¤à ³*}ƒà
ëKຠ&ìi¡A¡ A¡Úà W¡x>ƒå>à ÅàÄ[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà [i¡ [ƒ [Î &ó¡ [Î,
³Úà}ºà}[\}Kã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKຠ"[>
Òü´£¡àº, ìó¡¤øåÞà[¹ 19 @ W¡Òã
"[ÎKã ³àW¢¡A¡ã t¡à} 4 ƒKã ëÒïƒå>à
"Òà>¤à ºàÒü[>}ì=ï Î>à³[Ò 7 &ÎàÒüƒ *š> ìšø[³Ú³ [ºK-2016
šà}ì=àAáK[>¡ú
[ºK "[ÎKã [ÞĹ "³[ƒ ¹Ä΢
"š t¡à¹¤[Å}ƒà ³=}[Å;>à
ëźKã ³>à ºåšà: 40,000
"³[ƒ ºåšà: 20,000 Kã ³>à
=[´Ã¡ú [ºK "[Î ºàÒü º´šàA¡,
ÞàR塃à Ú} Òü>ºàÒü®¡ì³–i¡
*K¢>àÒüì\ÎÄà
[Ŗƒå>à
šà}ì=àB¡ƒ¤[>¡ú [ºK "[΃à
Úà*[>}¤à *K¢>àÒüì\Î> "³Îå}
[i¡³[Å}>à &[”| ëó¡à³¢ "³[ƒ "A¡åÙà
³ì¹àº *K¢à>àÒüì\Î> "[΃Kã
J}º¤à ÚàK[> ÒàÚ[¹¡ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
THOUBAL, MANIPUR
Mutation Case No. 108 of 2016
Puyam Inaotomba Devi D/o (L) Nabachandra Singh of Thoubal
Nongangkhong.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Puyam Nabachandra Singh S/o (L) Tomba Singh of
Thoubal Nongangkhong.
. . . Pattadar
N O T I C E
Thoubal, the 18th February. 2016.
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà
JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá ³ƒå[ƒ, Village
No. 25-Thoubal Nongangkhong, Patta No. 570/1030(N), Dag
No. 698(N), an area 0.0194, Hects. of Ingkhol Class, "[ÎKã
Pattadar "[Î ³õt¡å *ÒüìJø¡ú ³õt¡å *ÒüJ¤
ø Kã tå¡}ƒà ³àKã >åšã "[Î>à ³õt¡å Pattadar
Kã ³[³} "[Î A¡AáKà ³àKã ³[³}ƒà >à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à ³=B¡ã Court
"[΃à Òàڹ칡ú ³¹³ "[Î>à ³õtå¡ Pattadar Kã íºìÒï[¹¤à Òü³å}-³>å} "³[ƒ
º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à¡ú ìÚ;šã[>}¤à Úà*¹¤[ƒ J¤¹ƒà
ëó¡à}¤ƒKã>à >å[³; 7 [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³Åà-³Åà ºàv¡ûå¡>à "Òü¤à ëW¡ƒà
Úà[>}ƒ¤Kã Þàì¹àº Òàœ¡æ>à ³=B¡ã Court "[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>¡ú
[š[¹¤à ³t¡³ "[Î ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà Objection ìt¡ï¹‰¤[ƒ "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà
Court >à Case ³Jà W¡xK[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection Court "[Î>à
ëºïì¹àÒüú
NT/67573/20(Feb)
"ƒå A塺å>à ë³i¡W¡A¡ã 26 Ç¡¤à
"³Îå} 27 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
³àÚ[=ìÒ﹤à &³ &Î [Î
³àìºà³Kã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à
ëKຠ"ƒå &> >à*W¡à>à 32 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú &³ &Î [Î
³àìºà³Kã ³àÚºîA¡ƒKã ëÅàxƒå>à
îº[¹¤à ëKຠ"ƒå¤å Ò얃àA—¡¤à
"A¡>¤à ³*}ƒà A¡àl¡ü–i¡¹ &ìi¡A¡
A¡Úà W¡xƒå>à ÅàŤÎå [i¡ [ƒ [Î &ó¡
[ÎKã [ƒì󡖃¹[Å}>à ë³i¡W¡ "ƒå¤å
³àÚ šàv¡û¡¤à Úàìƒ Òàڃå>à Ú೗à
ëW¡A¡[ÅÄà "³[ƒ íÒ-[Å}>à
ÅàÄ[J¤>à ³ìJàÚ>à ët¡ï[J¤à ëKàº
&ìi¡A¡ šå³³— A¡ "ì¹´¬à t¡àÒ>[J¡ú
ì³i¡W "ƒåƒà [i¡ [ƒ [Î &ó¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã "¤å} "³Îå} &º
¹àìA¡Åšå ë³i¡W¡A¡ã 15 Ç¡¤à "³Îå}
54 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà
A¡àƒ¢ "³³³ ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
"Òà>¤à Î>à³[Ò 7 &-ÎàÒüƒ
*š> ëšø[³Ú๠[ºK 2016
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Thoubal, Manipur
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
THOUBAL, MANIPUR
Mutation Case No. 109 of 2016
Thiyam Ongbi Premita Devi W/o (L) Pocha Singh of Charangpat
Mayai Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Thiyam Pocha Singh S/o (L) Chaoba Singh of Charangpat
Mayai Leikai.
. . . Pattadar
N O T I C E
Thoubal, the 18th February. 2016.
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà
JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá ³ƒå[ƒ, Village
No. 94-Hayellabuk, Patta No. 179/304(N), Dag No. 308/465(N),
an area 0.2509 Hects. of Phourel Class and Village No. 96Charangpat, Patta No. 408 (N), Dag No. 1111/1597(N), an area
0.3740 Hects. of Phourel Class , "[ÎKã Pattadar "[Î ³õtå¡ *ÒüìJø¡ú
³õtå¡ *ÒüJø¤Kã tå¡}ƒà ³àKã >åšã "[Î>à ³õtå¡ Pattadar Kã ³[³} "[Î A¡AáKà ³àKã
³[³}ƒà >à³à šà>[¤ì¹à Òàڃå>à ³=B¡ã Court "[΃à Òàڹ칡ú ³¹³ "[Î>à
³õtå¡ Pattadar Kã íºìÒï[¹¤à Òü³å}-³>å} "³[ƒ º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à
³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à¡ú ìÚ;šã[>}¤à Úà*¹¤[ƒ J¤¹ƒà ëó¡à}¤ƒKã>à >å[³; 7
[> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³Åà-³Åà ºàv¡ûå¡>à "Òü¤à ëW¡ƒà Úà[>}ƒ¤Kã Þàì¹àº Òàœ¡æ>à
³=B¡ã Court "[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>¡ú [š[¹¤à ³t¡³ "[Î ó¡à*¤Kã
³>å}ƒà Objection ìt¡ï¹‰¤[ƒ "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Court >à Case ³Jà
W¡xK[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection Court "[Î>à ëºïì¹àÒüú
NT/67551/19,20(Feb)
7
Òü´£¡àº, ìó¡¤øåÞà[¹ 20, 2016 Òü} ó¡àÒüì¹>Kã 13 [> šà>¤à, =à}\
eokjOMxg Fyrki
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Thoubal, Manipur
[lW.[kT fgBfOjg[lM
[ºK "[ÎKã &[”| ëó¡à³¢Kã
³³º>à ºåšà: 200 "ƒåKà &[”|
[ó¡>à ºåšà: 3,000 *ÒüK[>¡ú
ëºàÚ>>à &[”| ëó¡à³¢ =à[\>¤Kã
"ì¹àÒü¤à ³t¡³—à ³=} =à t¡à} 1
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà šã[Å>Kƒ¤[>¡ú
³Jà t¡à>à [ºK "[ÎKã "Aå¡Ùà
³ì¹àº J}[¤[>}¤[Å}>à ë³à¤àÒüº
>´¬¹
9089894733,
9856863738
"³Îå}
9615635515 ƒà šàl¡ü ó¡à*>¤à
ÚàK[> ÒàÚ>à Úå= Òü>ºàÒü®¡ì³–i¡A¡ã
ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹ &º
[¤\ÚA塳à¹>à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá¡ú
&> &ó¡ [Î "³[ƒ 'W¡ &º [Î>à ÞàÒü"àÒü[Î "–ƒ¹³[ošå¹ [ššºÎ šà[i¢¡>à
21 4 &-ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àºKã"Òà>¤à
ó¡àÒüìëKàº
>ºƒàW¡>[J¡úÅàĹK[>
ÅàÄì¹àÒü[Å}¤å =àK;šà ëó¡à}ìƒà¹[Aá
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
³Jà t¡à>à
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 19 @ ÞàÒü "àÒü
[Î, íA¡Åà³ì=à}>à [Ŗƒå>à šåÄà [i¡³
12 >à Nø硚-4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à
=à "[ÎKã 7 t¡Kã ëÒïƒå>à W¡x[¹¤à
"Òà>¤à ÞàÒü "àÒü [Î "–ƒ¹-21 4
&-ÎàÒüƒ ë³X óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡,
2016 Kã ó¡àÒüì>ºƒà &> &ó¡ [Î,
ÅìK຤–ƒ ë³àÒü¹à} íº¹A¡ "³[ƒ
'W¡ &º [Î, ëÒàƒà³ íº¹A—¡à
ó¡àÒüì>ºƒà ÅàĹK[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à
"[>Ç¡¤à ëÎ[³-ó¡àÒüì>ºƒà &>
&ó¡ [Î, ÅìK຤–ƒ ë³àÒü¹à}
íº¹A—¡à ÞàÒü "àÒü [Î ([¤),
íA¡Åà³ì=à} ëºà}\³ íºA¡àÒü¤å
ëKຠ6-4 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå>à
ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &> &ó¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKàº[Å} "ƒå ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà 4
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à [¤}ì\àXÄà ë³i¡W¡A¡[
[¤Å«[³yà>à 7 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à, NøãÅ>à 14 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à, ë¤>ì\àÄà 23 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKàº, 26 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
NøãÎ>à ëKຠ"³à "³[ƒ 28 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à [¤Å«à[³y>à ³ÒàB¡ã [i¡³Kã
³àÚ šàA¡šKã 6 Ç¡¤à ëKຠ"ƒå
W¡>[J¡ú ³àÚ[=ìÒ﹤à ÞàÒü "àÒü [Î
([¤) Kã ³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKàº
"ƒå>à ëºàÚàR¡´¬>à 21 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, 38 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à [>ìºÅ«¹>à ëKຠ"³à,
52 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ºà>R¡´¬>à ëKàº
"³à "³[ƒ 56 Ǥà [³[>i¡t¡à
ëºàÚàR¡´¬>à ëKຠ"³Kà W¡–ƒå>à šåÄà
ëKຠ4 W¡>[J¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ} =àƒ¢
ìšÃÎA¡ã ë³i¡W¡t¡à ÞàÒü "àÒü [Î ([¤),
íA¡Åà³ì=à} ëºà}\³ íºA¡àÒü
"³Îå} AáàÎà &ó¡ &, íA¡ì>ï "[>>à
>å}[=º šå} 2.30 ƒà ÅàÄK[>¡ú
4 Ç¡¤à \å[>Ú๠ë¤àÒüÎ ëA¡Å
šøàÒü\ 뮡à[Àì¤àº iå¡>¢à쳖i¡
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 19 @ Ú} ë³>
[ƒ®¡ºšì³–i¡ *K¢>àÒüì\Î>
íÒ¹àìUàÒüì=à} ëÞÊ>à [Ŗƒå>à 4
Ç¡¤à &º ¹à\à¤àšå Å´¶¢à
ë³ì³à[¹ìÚº ìÊi¡ ëºì®¡º \å[>Úà¹
ë¤àÒüÎ ëA¡Å šøàÒü\ 뮡à[Àì¤àº
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 íÒ¹àìUàÒüì=à}
뮡à[Àì¤àº Nøàl¡ü–ƒƒà ³=} =àKã 14
ƒKã 19 ó¡à*¤à šà}ì=àAáK[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[΃à Źç¡A¡ Úà[>}¤à
Aá¤, *K¢>àÒüì\Î> "³Îå}
[i¡³[Å}>à ÞàÒü &³ [ƒ *,
íÒ¹àìUàÒüì=à} ëÞÊA¡ã ë\>칺
ëÎìyû¡i¡[¹Kà l¡üăå>à "Aå¡Ùà ³ì¹àº
J}º¤à ÚàK[>¡ú
IN THE FAMILY COURT, BISHNUPUR, MANIPUR
MAT. (Declaration) Cse No. 2 of 2016
Yumnam Ningol Irom Ongbi Ibecha Devi, aged about 40 years,
W/o. Late. Mangi Singh Irom of Keinou Thongkha Sorok Mapal,
P.O. and P.S. Nambol, District - Bishnupur, Manipur.
. . .Petitioner
-Versus1. Km. Irom Chanu Romila Devi, aged about 31 years, D/o.
Late. Mangi Singh Irom of Keinou Thongkha Sorok Mapal, P.O.
and P.S. Nambol, District - Bishnupur, Manipur.
2. Km. Irom Chanu Romi, aged about 27 years, D/o. Late.
Mangi Singh Irom of Keinou Thongkha Sorok Mapal, P.O. and
P.S. Nambol, District - Bishnupur, Manipur.
3. Km. Irom Jina Chanu, aged about 23 years, D/o. Late. Mangi
Singh Irom of Keinou Thongkha Sorok Mapal, P.O. and P.S.
Nambol, District - Bishnupur, Manipur.
. . . Respondents
To,
All the interested Person
SUMMONS
Whereas the petitioner has filed a Matrimonial Declararion
Case against you in this Court praying to declare her as the
lawful wife of Late Mangi Singh Irom of Keinou Thongkha
Sorok Mapal, Bishnupur District, Manipur. You are hereby
directed to appear before this Court on 24-02-2016 at 10:30 O'
clock either in person or by a pleader dully instructed and able
to answer all the material questions relating to the case and to
file written objection, if any.
Take notice that in making default therein the case will be
proceeded ex-parte in your absence.
Sealed and signed by the order of the court on this 17th
day of February, 2016.
Seal :
Sd/- Th. Sorojini Devi
By: Advocate
Sheristadar,
NT/67579/19,20(Feb)
Family Court, Bishnupur
iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã [ÞŃà ëź
*Òü>à ºåšà: 20,000 "³[Î ¹Ä΢
"št¡à ìźKã ³>à ºåšà:
10,000 "³[ƒ ëÎìA¡–ƒ ¹Ä΢
"št¡à ºåšà: 5,000 Kã ³>à =[´Ã¡ú
"[΃Îå >v¡>à ë¤Ê¡ ìšÃÚà¹, ë¤Ê¡
њàÒüA¡¹ ë¤Ê¡ ëÎj¹, ë¤Ê¡ [ƒìó¡–
ƒ¹ "³Îå} ë¤Ê¡ [ƒ[Î[šÃ>
t¡à¤à[Å}ƒà ºåšà: 1000¡ú 1000
Kã ëźKã ³>à =[´Ã¡ ÒàÚ>à Ú}
[ƒ®¡ºšì³–i¡ *K¢>àÒüì\Î>Kã
ì\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹Kã ëW¡ì¹àº
"³>à ÒàÚ[¹¡ú
Òü´£¡àº, ìó¡¤øÞå à[¹ 19 @ =à
"[ÎKã 5 ƒKã 16 ó¡à*¤à >å[³;
12 W塚—à P¡ÞàÒà[t¡ "³[ƒ [ÅÀ}ƒà
šà}ì=àA¡[J¤à 12 Ç¡¤à Îàl¡ü=
&[ÎÚà> ëK³Ît¡à Òü[–ƒÚà>à ëKàÁ¡
188, [κ®¡¹ 90 "³[ƒ ë¤øàg
30 šåÄà 볃º 308 ëºïƒå>à Îàl¡ü=
&[ÎÚà> íº¤àA¡[Å}Kã ³>å}ƒà
J«àÒüƒKã ³à}[\º =à¤à íº¤àA¡
*Òü¹A¡šKã ³>å}ƒà ³[ošå¹ƒà ëKàÁ¡
22 "³Îå} [κ®¡¹ 5 ìºï¹v¡û¡å >à
³[ošå¹Kã ³ã}W¡; šå¹A¡[J¤à
ÅàÄì¹àÒü[Å}¤å ³[ošå¹ [ššºÎ
šà[i¢¡>à R¡³îJ íºt¡>à =àK;šà
ìó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
³[ošå¹Kã
>åšà->åšã
ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ҖƒB¡ã "[΃Kã
ëÒÄà &[ÎÚà> ëK³Ît¡à >v¡>à
šõ[=¤ãKã ³ó¡³ Jå[ƒ}³v¡û¡à ÅàĤà
³ÅàÄ[Å}ƒà ìKàÁ¡ "³[ƒ [κ®¡¹
볃º>[W¡}¤à ҖƒB¡ã "[΃Kã ëÒÄà
ó¡}ºB¡[> ÒàÚ>à ³[ošå¹ [ššºÎ
šà[i¢¡>à "Åà ët¡ï[¹¡ú ëºàÚ>>à Òü[–
ƒÚàKã ìÊi¡[Å}ƒKã ³à}[\º =ःà
>v¡>à šõ[=¤ãKã íº¤àA¡[Å}ƒKãÎå
³à}[\º =à¤à *Òü¹Î>å ÒàÚ>à
#Å«¹Kã ³ó¡³ƒà ³[ošå¹ [ššºÎ
šà[i¢¡>à ë=ï[>\[¹¡ú
OFFICE OF THE SECRETARY
ELITE FOUNDATIO ACADEMY, KANGLEIPAK
Thoubal Awang Leikai
WANTED TEACHERS (URGENTLY)
1. Manipur (One)
2. Social Science (One)
Pay Negotiable
NT/67548/20(Feb)
to teach Class IX and X
to teach Class IX and X
N. Manglemba Singh
Secretary
Elite Foundatio Academy, Kangleipak
8730897116/9856466135
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF AYUSH, LAMPHELPAT
PRESS RELEASE
Imphal, the 18th February, 2016
No. AYUSH/Trg.WKP/2015-DAS : the Directorate of AYUSH,
Manipur and the Central Council for Research in Yoga and
Naturopathy (CCRYN), New Delhi is jointly organizing a ‘‘ Twoday State Level Seminar on Yoga & Naturopathy’’ during
26 - 27 February 2016 at Indian Medical Association (IMA) hall,
Lamphelpat, Imphal, Manipur. It is therefore, all the willing
partcipants are requested for free registration on first come
first serve basis for the Seminar on or before 23rd February
2016 at Directorate of AYUSH, Lamphelpat.
Sd/Dr. K. Lokendro Singh
NT/67581/19,20(Feb)
Director (AYUSH)
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
473 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler