close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
0290/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
0290/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
23 februari 2016
23 février 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot wijziging van de wet
van 10 november 2006 betreffende
de openingsuren in handel, ambacht
en dienstverlening, teneinde voor
de exploitatie van de vestigingseenheden
waarvoor artikel 16, § 2, van deze wet
in een afwijking voorziet, een gemeentelijke
vergunning op te leggen
modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture
dans le commerce, l’artisanat et les services
afin de soumettre à autorisation communale
l’exploitation des unités d’établissement
bénéficiant de dérogations
visées à l’article 16, § 2, de cette loi
AMENDEMENT
AMENDEMENT
Zie:
Voir:
Doc 54 0290/ (B.Z. 2014):
Doc 54 0290/ (S.E. 2014):
001:
001:
Wetsvoorstel van de heer Delannois c.s.
Proposition de loi de M. Delannois et consorts.
3531
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
N R . 1 VA N D E H E E R D E L A M O T T E E N
MEVROUW WINCKEL
0290/002
N° 1 DE M. DE LAMOTTE ET MME WINCKEL
Art. 2 en 3
Art. 2 et 3
Deze artikelen vervangen door de volgende artikelen 2 tot 4:
Remplacer ces articles par les articles 2 à
4 suivants:
“Art. 2. Het opschrift van hoofdstuk V van de wet
van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in
handel, ambacht en dienstverlening wordt vervangen
door wat volgt:
“Art. 2. L’ intitulé du chapitre V de la loi du
10 novembre 2006 relative aux heures d’ouverture
dans le commerce, l’artisanat et les services est remplacé comme suit:
“Hoofdstuk V: In de gemeentereglementen opgenomen specifi eke bepalingen”.
“Chapitre V: Dispositions spécifi ques incluses dans
les règlements communaux”.
Art. 3. In voormeld hoofdstuk V wordt een artikel
17/1 ingevoegd, luidende:
Art. 3. Dans le chapitre V précité est inséré un article
17/1, rédigé comme suit:
“Art. 17/1. Dit hoofdstuk is van toepassing op:
“Art. 17/1 Le présent chapitre est d’application pour:
— de nachtwinkels;
— les magasins de nuit;
— de private bureaus voor telecommunicatie;
— les bureaux privés de télécommunication;
— de dancings;
— les dancings;
— de vestigingseenheden als bedoeld in artikel 16,
§ 2, ingeval de consument er louter tussen 5u00 ’s
ochtends en 21u00 ’s avonds toegang toe heeft en hij er
alleen tijdens die uren producten of diensten kan kopen.
— les unités d’établissement visées à l’article 16,
§ 2, lorsque l’accès du consommateur à l’unité d’établissement et la vente de produits ou de services au
consommateur se font uniquement après 5H00 et
avant 21H00.
D ie criteria worden nader bepaald in een
gemeentereglement.”.
Ces critères sont clarifiés dans un règlement
communal.”.
Art. 4. Artikel 18 van dezelfde wet wordt vervangen
door wat volgt:
Art. 4 L’article 18 de la même loi est remplacé
comme suit:
“Ar t. 18. § 1. Een gemeentelijk reglement kan elke
geplande exploitatie van een in dit hoofdstuk bedoelde
vestigingseenheid onderwerpen aan een voorafgaande
vergunning verleend door het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente waar de geplande
eenheid zal worden uitgebaat.
“Art. 18. § 1er. Un règlement communal peut soumettre tout projet d’exploitation d’une unité d’établissement visée par le présent chapitre à une autorisation
préalable délivrée par le collège des bourgmestre
et échevins de la commune concernée par le projet
d’exploitation.
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0290/002
3
Die vergunning kan worden geweigerd op basis van
criteria die:
— niet discriminatoir zijn;
Cette autorisation peut être refusée sur base
de critères:
— qui sont non-discriminatoires;
— gerechtvaardigd zijn om een dwingende reden
van algemeen belang, met andere woorden de ruimtelijke ligging van de vestigingseenheid, de handhaving
van de openbare orde, de veiligheid en de rust;
— qui sont justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, c’est à dire la localisation spatiale de l’unité
d’établissement, le maintien de l’ordre public, de la
sécurité et du calme;
— duidelijk, ondubbelzinnig en objectief zijn;
– qui sont clairs, non ambigus et objectifs;
— vooraf openbaar zijn gemaakt;
— qui sont rendus publics à l’avance;
— transparant en bevattelijk zijn.
— et qui sont transparents et accessibles.
D ie criteria worden nader bepaald in een
gemeentereglement.
C es critè res sont clarifié s dans un rè gle ment communal.
§ 2. Dat reglement kan op grond van de ruimtelijke
ligging en de handhaving van de openbare orde, de
veiligheid en de rust tevens de vestiging en de uitbating
van de in dit hoofdstuk bedoelde vestigingseenheden
beperken tot een gedeelte van het grondgebied van de
gemeente, zonder dat dit kan leiden tot een algemeen
verbod of een kwantitatieve beperking op dit soort vestigingen op het grondgebied van de gemeente.
§ 2. Ce règlement communal peut aussi sur base
de la localisation spatiale et du maintien de l’ordre
public, de la sécurité et du calme, limiter l’implantation et l’exploitation des unités d’établissement visées
par le présent chapitre à une partie du territoire de la
commune, sans que cela ne puisse conduire à une
interdiction générale ou une limitation quantitative de
ce type d’implantations sur le territoire de la commune.
§ 3. De burgemeester kan de sluiting bevelen van
de in dit hoofdstuk bedoelde vestigingseenheden die
worden uitgebaat met overtreding van het in uitvoering
van de §§ 1 en 2 uitgevaardigde gemeentereglement
of van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen.”.”.
§ 3. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture des
unités d’établissement visées par le présent chapitre
exploités en contravention avec le règlement communal
ou la décision du collège des bourgmestre et échevins
pris en exécution des §§ 1er et 2.”.”.
Michel de LAMOTTE (cdH)
Fabienne WINCKEL (PS)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
4
Taille du fichier
428 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler