close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1626/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1626/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
2 maart 2016
2 mars 2016
VOORSTEL
PROPOSITION
tot oprichting van een parlementaire
onderzoekscommissie belast met een
onderzoek naar de Molenbeekse terreurcel
die in Parijs een reeks terroristische
aanslagen pleegde
visant à instituer une commission
d’enquête parlementaire chargée d’enquêter
sur la cellule terroriste molenbeekoise
qui a commis une série d’attentats à Paris
AMENDEMENT
AMENDEMENT
Zie:
Voir:
Doc 54 1626/ (2015/2016):
Doc 54 1626/ (2015/2016):
001:
001:
Voorstel van mevrouw Pas en de heren Dewinter en Penris.
Proposition de Mme Pas et MM. Dewinter et Penris.
3597
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
Nr. 1 VAN MEVROUW PAS c.s.
1626/002
N° 1 DE MME PAS ET CONSORTS
Het opschrift en het voorstel vervangen als volgt:
Remplacer l’intitulé et la proposition comme suit:
“Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de
verantwoordelijkheden en pijnpunten in:
“Proposition visant à instituer une commission
d’enquête parlementaire chargée d’enquêter sur les
responsabilités et les problèmes liés:
1. de werkzaamheden van de antiterrorisme-eenheid
van de federale gerechtelijke politie (DR3) onder meer
met betrekking tot de radicalisering en de plannen van
de gebroeders Abdeslam om een aanslag te plegen
1° aux activités de la section antiterroriste de la
police judiciaire fédérale (DR3) concernant notamment
la radicalisation et les projets des frères Abdeslam de
commettre un attentat
2. de andere diensten belast met terreurbestrijding.
2° aux autres services chargés de la lutte contre le
terrorisme.
Artikel 1
Article 1er
De tijdelijke parlementaire commissie
Terrorismebestrijding wordt opgeheven. Er wordt in
de plaats een parlementaire onderzoekscommissie opgericht, belast met een onderzoek naar de verantwoordelijkheden en pijnpunten in de werkzaamheden van
de antiterrorisme-eenheid van de federale gerechtelijke
politie (DR3) o.m. met betrekking tot de radicalisering
en de plannen van de gebroeders Abdeslam om een
aanslag te plegen, enerzijds, en de andere diensten
belast met terreurbestrijding, anderzijds.
La Commission parlementaire temporaire “lutte
contre le terrorisme” est supprimée. À la place, il est institué une commission d’enquête parlementaire chargée
d’enquêter sur les responsabilités et les problèmes liés,
d’une part, aux activités de la section antiterroriste de la
police judiciaire fédérale (DR3) concernant notamment
la radicalisation et les projets des frères Abdeslam de
commettre un attentat et, d’autre part, aux autres services chargés de la lutte contre le terrorisme.
Tevens dient de politieke verantwoordelijkheid bepaald te worden voor mogelijke tekortkomingen en
dienen voorstellen te worden gedaan om de werking
van de antiterrorismediensten te optimaliseren.
La commission d’enquête devra également établir
les responsabilités politiques d’éventuels manquements et formuler des propositions afi n d’optimiser le
fonctionnement des services antiterroristes.
Art. 2
Art. 2
De commissie bestaat uit elf leden, die de Kamer
uit zijn leden aanwijst, overeenkomstig de regel van
de evenredige vertegenwoordiging van de politieke
fracties.
La commission est composée de onze membres
que la Chambre désigne parmi ses membres suivant la
règle de la représentation proportionnelle des groupes
politiques.
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1626/002
3
Art. 3
Art. 3
De commissie wordt bekleed met alle bevoegdheden waarin de wet van 3 mei 1880 op het parlementair
onderzoek voorziet.
La commission est investie de tous les pouvoirs
prévus par la loi du 3 mai 1880 sur les enquêtes
parlementaires.
Art. 4
Art. 4
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar.
De commissie kan evenwel op elk ogenblik het tegendeel beslissen.
Les réunions de la commission sont publiques. La
commission peut toutefois décider à tout moment le
huis clos.
Art. 5
Art. 5
Binnen het budget dat het bureau van de Kamer
haar ter beschikking stelt, kan de commissie alle nodige maatregelen nemen teneinde het onderzoek op
deskundige wijze te voeren.
La Commission peut, dans les limites du budget
fi xé par le Bureau de la Chambre, prendre toutes
les mesures utiles afi n de mener son enquête d’une
manière experte.
Daartoe kan zij, eventueel in het raam van een arbeids- of bedrijfsovereenkomst, een beroep doen op
deskundigen. De looptijd van die overeenkomsten mag
die van de onderzoekscommissie niet overschrijden.
À cet effet, elle peut faire appel à des spécialistes,
éventuellement dans le cadre d’un contrat de travail ou
d’entreprise. La durée de ces contrats ne peut excéder
celle des travaux de la commission d’enquête.
Art. 6
Art. 6
De parlementaire onderzoekscommissie brengt
binnen zes maanden na haar oprichting verslag uit
aan de Kamer.
La commission fera rapport à la Chambre dans les
six mois de son installation.
Art. 7
Art. 7
D e commissie wordt bij hoogdringendheid
samengesteld.”.
La commission est constituée d’urgence.”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
Op 1 maart verscheen in enkele Franstalige kranten
en in de krant De Tijd het bericht dat de antiterrorismeeenheid van de federale gerechtelijke politie (DR3) al in juli
Le 1er mars, plusieurs journaux francophones et De Tijd
ont informé leurs lecteurs que la section antiterroriste de la
police judiciaire fédérale (DR3) avait reçu, dès juillet 2014,
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
1626/002
2014 gedetailleerde en betrouwbare tips had gekregen over
de radicalisering en de plannen van de gebroeders Abdeslam
om een aanslag te plegen.
des informations des informations détaillées et fiables sur la
radicalisation et les projets d’attentats des frères Abdeslam.
Met deze informatie werd, volgens deze kranten, die
zich daarvoor baseren op politiebronnen, vele maanden
niets gedaan, tot de lokale politie van Molenbeek in februari
2015 een onderzoek instelde. Daarna werd het dossier in
juni 2015 zonder gevolg geklasseerd. Een aantal bronnen bij
de politie zijn volgens deze kranten van oordeel dat hier flink
werd geblunderd en dat de moorddadige aanslagen in Parijs
vermeden hadden kunnen worden indien deze informatie tijdig en deskundig was gebruikt. Het hele dossier is nu bij het
Comité P aanbeland, dat deze zaak onderzoekt.
Selon ces journaux, qui se fondent sur des sources policières, ces informations n’ont pas été exploitées durant plusieurs mois, jusqu’à ce que la police de Molenbeek entame
une enquête en février 2015. Ensuite, ce dossier aurait été
classé sans suite en juin 2015. Selon ces journaux, plusieurs
sources policières estiment qu’il s’agit d’une erreur grave et
que les attentats meurtriers de Paris auraient pu être évités
si ces informations avaient été exploitées à temps par des
experts. Ce dossier aurait été transmis au Comité P, qui serait
en train de l’examiner.
Het federale parket reageerde op deze berichten door te
stellen dat hiermee niets nieuws werd verteld en ontkende
ook een deel van de aantijgingen. Hoe dan ook doet deze
berichtgeving opnieuw twijfels rijzen over de alertheid van
onze diensten die zich met terreurbestrijding bezig houden
en over wat er in het verleden dienaangaande nu werkelijk
gebeurd is.
Le Parquet fédéral a réagi à ces publications en indiquant
que ces informations n’avaient rien de neuf et a par ailleurs
démenti une partie de ces allégations. Quoi qu’il en soit, ces
informations font naître de nouveaux doutes sur le degré de
vigilance de nos services de lutte contre le terrorisme, ainsi
que sur les mesures effectivement prises par le passé dans
ce domaine.
Het is in immers niet de eerste keer dat terroristen in dit
land aanslagen hebben beraamd en dat de staatsveiligheid
en de politiediensten in het verijdelen daarvan in opspraak zijn
gekomen. Dat het Comité P deze zaak nu onderzoekt, is een
stap in de goede richting, maar is lang niet meer voldoende.
Het is hoog tijd dat er een globaal onderzoek komt naar het
functioneren en falen van de diensten die zich met terrorismebestrijding bezighouden en dat er ter zake aanbevelingen
worden geformuleerd om orde op zaken te stellen.
En effet, ce n’est pas la première fois que des terroristes
préparent des attentats en Belgique et que tant la sûreté de
l’État que la capacité des services de police de les déjouer est
mise en cause. On peut se réjouir du fait que le Comité P soit
aujourd’hui chargé d’examiner cette affaire mais cette mesure
est loin d’être suffisante. Il est plus que temps d’examiner
globalement le fonctionnement et les échecs des services
chargés de la lutte contre le terrorisme et de formuler, à ce
sujet, des recommandations permettant de rétablir l’ordre
dans ce domaine.
Met dit voorstel willen de indieners dan ook dat de tijdelijke
parlementaire commissie Terrorismebestrijding wordt omgevormd tot een parlementaire onderzoekscommissie belast met
een onderzoek naar de verantwoordelijkheden en pijnpunten
in de werkzaamheden van de antiterrorisme-eenheid van de
federale gerechtelijke politie (DR3) o.m. met betrekking tot de
radicalisering en de plannen van de gebroeders Abdeslam
om een aanslag te plegen, enerzijds, en de andere diensten
belast met terreurbestrijding, anderzijds. Tevens is het nodig
om de verantwoordelijkheden vast te leggen voor gebeurlijk
falen van deze diensten en aanbevelingen te formuleren om
de werking ervan te verbeteren.
Nous souhaitons dès lors que la commission parlementaire temporaire “Lutte contre le terrorisme” devienne une
commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner
les responsabilités et les difficultés des travaux de la section
antiterroriste de la police judiciaire fédérale (DR3), notamment
en ce qui concerne la radicalisation et les projets d’attentats
des frères Abdeslam, d’une part, et des autres services chargés de la lutte contre le terrorisme, d’autre part. Il conviendra
en outre d’établir les responsabilités des échecs éventuels
de ces services et de formuler des recommandations en vue
d’améliorer leur fonctionnement.
Filip DEWINTER (VB)
Barbara PAS (VB)
Jan PENRIS (VB)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
434 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler