close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

CN 22 DÉCLARATION EN DOUANE MUITINĖS DEKLARACIJA

IntégréTéléchargement
CN 22
DÉCLARATION EN DOUANE
MUITINĖS DEKLARACIJA
Peut être ouvert d’of ice
Gali būti atidaryta
tarnybine tvarka
Opérateur désigné
Paskirtasis operatorius
Important!
Voir instructions au verso
Tai svarbu! Žiūrėti
instrukcijas kitoje pusėje
LITUANIE
Echantillon commercial
Cadeau
Prekės pavyzdys
Dovana
Cocher la ou les cases appropriées
Autre
Documents
Pažymėti atitinkamą langelį (-ius)
Kita
Dokumentai
Quantité et description détaillée du contenu (1)
Poids
Valeur (3)
Kiekis ir išsamus turinio aprašymas (1)
(en kg) (2)
Vertė (3)
Svoris (kg) (2)
Pour les envois commerciaux seulement
Tik komercinėms siuntoms
N° tarifaire du SH (4) et pays d’origine des
marchandises (si connus) (5)
SH tarifinis numeris (4) ir prekių kilmės šalis (jei
yra žinomi) (5)
Poids total
(en kg) (6)
Bendras
svoris (kg) (6)
Valeur totale
(7)
Bendra vertė
(7)
Je, soussigné dont le nom et l’adresse figurent sur l’envoi, certife que les
renseignements donnés dans la présente déclaration sont exacts et que cet
envoi ne contient aucun objet dangereux ou interdit par la législation ou la
réglementation postale ou douanière
Date et signature de l’expéditeur (8)
Aš, žemiau pasirašęs asmuo, kurio pavardė ir adresas nurodyti ant siuntos,
patvirtinu, kad šioje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir kad šioje
siuntoje nėra jokio pavojingo daikto arba tokio daikto, kurį pagal pašto ar
muitinės teisės aktus ar įstatymus siųsti draudžiama
Data ir siuntėjo parašas (8)
Instructions
Pour accélérer le dédouanement, veuillez remplir cette déclaration en anglais,
en français ou dans une langue admise dans le pays de destination. Quand la
valeur du contenu excède 300 DTS, vous devez utiliser une formule CN 23.
Vous devez inscrire le nom et l’adresse complets de l’expéditeur au recto de
l’envoi.
(1) Veuillez fournir une description détaillée de chaque objet et préciser la
quantité ainsi que l’unité de mesure utilisée (p. ex. «2 chemises homme en
coton»), notamment pour les objets soumis à quarantaine (produits d’origine
animale, végétale, alimentaire, etc.).
(2), (3), (6) et (7) Veuillez mentionner le poids et la valeur de chaque objet et le
poids et la valeur totaux de l’envoi. Veuillez préciser la monnaie utilisée (p. ex.
CHF pour franc suisse).
(4) et (5) Le n° tarifaire du SH (à six chiffres) doit être basé sur le Système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises élaboré par
l’Organisation mondiale des douanes. Le terme «pays d’origine» désigne
le pays d’où proviennent les marchandises (p. ex. le pays ou elles ont été
produites, fabriquées ou assemblées). Il est recommandé de fournir ces
informations et de fixer une facture à l’extérieur de l’envoi, afin de faciliter le
traitement de l’envoi par la douane.
(8) Votre signature et la date engagent votre responsabilité quant à l’envoi.
Instrukcijos
Muitiniam tikrinimui paspartinti prašome užpildyti šią deklaraciją anglų,
prancūzų arba gavimo šalyje priimta kalba. Jei turinio vertė yra didesnė nei
300 SDR (~1 200 Lt arba ~325 Eur), jums reikia užpildyti blanką CN 23. Priekinėje siuntos pusėje turite užrašyti tikslią siuntėjo pavardę ir adresą.
(1) Prašome smulkiai aprašyti kiekvieną daiktą ir tiksliai nurodyti jų kiekį ir
naudojamą matavimo vienetą (pvz., dveji vyriški medvilniniai marškiniai),
ypač kai kalbama apie daiktus, kuriems taikomas karantinas (gyvūninės, augalinės kilmės produktai, maisto produktai ir t. t.).
(2), (3), (6) ir (7) Prašome nurodyti kiekvieno daikto svorį ir vertę bei bendrą
siuntos svorį ir vertę. Nurodykite naudojamą valiutą (pvz., CHF, jei kalbama
apie Šveicarijos frankus).
(4) ir (5) SH tarifinis numeris (iš šešių skaičių) turi remtis Pasaulio muitų organizacijos parengta Suderinta prekių aprašymo ir kodavimo sistema. Terminas
„kilmės šalis” reiškia šalį, kurioje prekės buvo sukurtos (pvz., šalį, kurioje
jos buvo padarytos, pagamintos ar surinktos). Siekiant palengvinti siuntos
apdorojimą muitinėje, patartina pateikti tokią informaciją ir siuntos išorinėje
pusėje pritvirtinti sąskaitą.
(8) Parašydami datą ir pasirašydami prisiimate atsakomybę už siuntą.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
1 431 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler