close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Algemene Voorwaarden *Aanbod één gratis Barbie dvd naar keuze

IntégréTéléchargement
AlgemeneVoorwaarden
*AanbodééngratisBarbiedvdnaarkeuze:
DVD1:BarbieHetZwanenmeer
DVD2:BarbieDePrinsessenschool
DVD3:BarbieDuimelijntje
DVD4:BarbieineenZeemeerminavontuur
peraankoopschijfvan€15Barbie-productenenaccessoiresvanMattel,aangekochttussen01/02/2016en29/02/2016
inbegrepen.Deaankopenterwaardevanminimum€15moetenopéénkassaticketvermeldzijn.Deelnamealleen
mogelijkviawww.barbie-promo.betotenmet29/02/2016.Aanbodgeldigzolangdevoorraadstrekt.Indiendegekozen
DVDnietmeeropvoorraadiszalereenandereindeplaatsverstuurdworden.DereedsverstuurdeDVDkanniet
ingeruild/teruggestuurdworden.DeverzendingvandeDVDzalbinnende6wekengeleverdworden.Aanbodniet
cumuleerbaarmetandereaanbiedingenen/ofreedsafgeprijsdeartikelen.Aanbodbeperkttotééndeelnamepergezin
(zelfdenaam,zelfdeadres).AanbodgeldiginBelgiëeninGHL.Aanbodvoorbehoudenvoorparticulieren,enniet
cumuleerbaarmetanderepromotioneleaanbiedingen.Inovereenstemmingmetdewetopdebeschermingvan
persoonlijkegegevensvan8december1992,hebtutoegangtotuwpersoonlijkeinformatieenkuntueventueeldenodige
wijzigingenaanbrengen.Degeleverdeinformatieopditformulierzalenkelgebruiktwordenomuwaanvraagte
verwerken,enzalnietgedeeldwordenmetderden.Zewordtuitonssysteemgewistzodrauwaanvraagbehandeldis.
Dezegegevenszullennietgebruiktwordenvoorcommerciëledoeleinden.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conditionsdeparticipations
*OffreundvdBarbiegratuit:
DVD1:BarbieLacdesCygnes
DVD2:BarbieApprentiePrincesse
DVD3:BarbieLilipucia
DVD4:BarbieetleSecretdesSirènes
partranched’achatde15€deproduitsouaccessoiresBarbiedeMattel,achetésdu01/02/2016au29/02/2016inclus.
Lesachatsdevaleurdeminimum15€doiventêtreenregistréssurunseulticketdecaisse.Participationuniquement
possibleviawww.barbie-promo.bejusqu’au29/02/2016.Offrevalablejusqu’àl’épuisementdestock.SileDVDdevotre
choixn’estplusdisponible,vousrecevrezundesautresDVD.LeDVDenvoyénepeutpasêtreéchangé/retourné.LeDVD
seraenvoyédansundélaide6semaines.Offrenoncumulableavectouteautreoffreet/ouproduitssoldés.Offrelimitéeà
uneparticipationparfoyer(mêmenom,mêmeadresse).OffrevalableenBelgiqueetGDL.Offreréservéeauxparticuliers,
etnoncumulableavecd’autresoffrespromotionnelles.Conformémentàlaloidu8décembre2012relativeàlaprotection
delavieprivéeetl’écartdestraitementsdedonnéesàcaractèrepersonnel,vousavezledroitdeconsulteret,si
nécessaire,defairerectifierlesdonnéesenquestion.Lesinformationsfourniessurcedocumentserontuniquement
utiliséesdanslebutdeprocéderautraitementdevotredemande,etneserontenaucuncastransmisesàdestiers.Elles
seronteffacéesdenosfichiersdèsquevotredemandeauraététraitée.Aucunedesinformationsneserautiliséeàdesfins
commerciales.
2016Mattel.AllrightsReservedanddesignedU.S.trademarksofMattel,exceptasnoted.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
51 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler