close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

bijlage bij het annexe au

IntégréTéléchargement
CRIV 54 PLEN 101
BIJLAGE
CRIV 54 PLEN 101
ANNEXE
BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
BIJLAGE BIJ HET
INTEGRAAL VERSLAG
ANNEXE AU
COMPTE RENDU INTEGRAL
PLENUMVERGADERING
SÉANCE PLÉNIÈRE
donderdag
jeudi
10-03-2016
10-03-2016
Namiddag
Après-midi
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
DéFI
PTB-GO!
PP
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse Liberalen en Democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti du Travail de Belgique-Gauche d'Ouverture!
Parti Populaire
Afkortingen bij de nummering van de publicaties :
Abréviations dans la numérotation des publications :
DOC 54 0000/000
QRVA
Parlementair stuk van de 54e zittingsperiode + basisnummer en
volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
QRVA
Document parlementaire de la 54e législature, suivi du n° de
base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
CRIV
Voorlopige versie van het Integraal Verslag (groene kaft)
CRIV
Version provisoire du Compte Rendu Intégral (couverture verte)
CRABV
Beknopt Verslag (blauwe kaft)
CRABV
Compte Rendu Analytique (couverture bleue)
CRIV
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag en
rechts het vertaalde beknopt verslag van de toespraken (met de
bijlagen)
(PLEN: witte kaft; COM: zalmkleurige kaft)
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (op beigekleurig papier)
CRIV
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le compte rendu
intégral définitif et, à droite, le compte rendu analytique traduit
des interventions (avec les annexes)
(PLEN: couverture blanche; COM: couverture saumon)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations (papier beige)
DOC 54 0000/000
PLEN
COM
MOT
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Bestellingen :
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.deKamer.be
e-mail : publicaties@deKamer.be
PLEN
COM
MOT
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Commandes :
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.laChambre.be
e-mail : publications@laChambre.be
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
10/03/2016
INHOUD VAN DE BIJLAGE
SOMMAIRE DE L'ANNEXE
KAMER
Commissies
Samenstelling van
commissie
Verslagen
Interpellaties
Interpellatieverzoeken
4
4
4
Voorstellen
Toelating tot drukken
7
7
Inoverwegingnemingen
SENAAT
Ter bekrachtiging
overgezonden wetsontwerp
GRONDWETTELIJK HOF
Arresten
Beroepen tot vernietiging
Prejudiciële vragen
REGERING
Wetsontwerpen
Mededeling
Begroting - Herverdeling van
basisallocaties
VARIA
"Brussels Airport"
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
4
6
6
7
8
8
8
8
10
10
11
11
11
11
12
12
3
CHAMBRE
Commissions
Composition
commission
Rapports
Interpellations
Demandes
d'interpellation
Propositions
Autorisation
d'impression
Prises en considération
SENAT
Projet transmis en vue de la
sanction royale
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arrêts
Recours en annulation
Questions préjudicielles
GOUVERNEMENT
Projets de loi
Communication
Budget - Redistribution
d'allocations de base
DIVERS
"Brussels Airport"
2015
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
4
4
4
4
6
6
7
7
7
8
8
8
8
10
10
11
11
11
11
12
12
54E LEGISLATURE
4
10/03/2016
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
MEDEDELINGEN AAN DE
COMMUNICATIONS A LA
PLENUMVERGADERING
SEANCE PLENIERE
donderdag 10 MAART 2016
jeudi 10 MARS 2016
KAMER
CHAMBRE
Commissies
Commissions
Samenstelling van commissie
Composition commission
(toepassing van artikel 157.6 van het Reglement)
(application de l'article 157.6 du Règlement)
WIJZIGING VOORGESTELD DOOR DE MR-FRACTIE :
MODIFICATION PROPOSÉE PAR LE GROUPE MR :
Commissie voor de Herziening van de
Grondwet en de Hervorming van de
Instellingen
Plaatsvervangers
Mevrouw Françoise Schepmans vervangen door
de heer Richard Miller.
Commission de Révision de la Constitution et
de la Réforme des institutions
Membres suppléants
Remplacer Mme Françoise Schepmans
M. Richard Miller.
par
Verslagen
Rapports
Volgende verslagen werden ingediend :
namens de commissie voor het Bedrijfsleven, het
Wetenschapsbeleid, het Onderwijs, de nationale
wetenschappelijke en culturele Instellingen, de
Middenstand en de Landbouw,
- door de heer Johan Vande Lanotte en
mevrouw Ann Vanheste, over :
. het wetsvoorstel (de heren Christian Brotcorne
en Michel de Lamotte) tot wijziging van de wet
van
10 november 2006
betreffende
de
openingsuren
in
handel,
ambacht
en
dienstverlening en waarbij het de gemeenten
wordt toegestaan de openingstijden van
handelszaken beter te reglementeren : nr. 193/3.
. het wetsvoorstel (de heer Paul-Olivier Delannois
c.s.)
tot
wijziging
van
de
wet
van
10 novamber 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening, wat de
openingstijden van dancings betreft : nr. 289/2.
. het wetsvoorstel (de heer Paul-Olivier Delannois
c.s.)
tot
wijziging
van
de
wet
van
10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde
voor de exploitatie van de vestigingseenheden
waarvoor artikel 16, § 2, van deze wet in een
afwijking voorziet, een gemeentelijke vergunning
op te leggen : nr. 290/3.
Les rapports suivants ont été déposés :
au nom de la commission de l'Économie, de la
Politique scientifique, de l'Éducation, des
Institutions scientifiques et culturelles nationales,
des Classes moyennes et de l'Agriculture,
- par M. Johan Vande Lanotte et Mme Ann
Vanheste, sur :
. la proposition de loi (MM. Christian Brotcorne et
Michel de Lamotte) modifiant la loi du
10 novembre 2006
relative
aux
heures
d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les
services et permettant aux communes de
réglementer davantage les heures d'ouverture
des commerces : n° 193/3.
. la proposition de loi (M. Paul-Olivier Delannois
et consorts) modifiant la loi du 10 novembre 2006
relative aux heures d'ouverture dans le
commerce, l'artisanat et les services, concernant
les heures d'ouverture des dancings : n° 289/2.
. la proposition de loi (M. Paul-Olivier Delannois
et consorts) modifiant la loi du 10 novembre 2006
relative aux heures d'ouverture dans le
commerce, l'artisanat et les services afin de
soumettre à autorisation communale l'exploitation
des unités d'établissement bénéficiant des
dérogations visées à l'article 16, § 2, de cette loi :
n° 290/3.
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
10/03/2016
. het wetsvoorstel (de heer Vincent Van
Quickenborne c.s.) tot wijziging van de wet van
10 november 2006 betreffende de openingsuren
in handel, ambacht en dienstverlening wat de
verruiming van de openingsuren betreft :
nr. 473/3.
. het wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz en de
heer Christian Brotcorne) tot wijziging van de wet
van
10 november 2006
betreffende
de
openingsuren
in
handel,
ambacht
en
dienstverlening, teneinde de gemeenten te
machtigen om de openingstijden van de
drankgelegenheden strikter te reglementeren :
nr. 622/2.
- door
de
heer Jean-Marc
Nollet
en
mevrouw Griet Smaers, over de aanvullende
indicatoren naast het bbp : nr. 1695/1.
namens de commissie voor de Justitie, door
mevrouw Kristien Van Vaerenbergh, over :
- het wetsvoorstel (de dames Karin Jiroflée en
Meryame Kitir) tot wijziging van het Strafwetboek
teneinde pesten strafbaar te maken : nr. 422/3.
- het wetsvoorstel (de dames Carina Van Cauter
en Sabien Lahaye-Battheu) tot wijziging van het
Strafwetboek wat betreft de strafbaarstelling van
pesterijen : nr. 463/3.
namens de commissie voor de Buitenlandse
Betrekkingen,
- door mevrouw Gwenaëlle Grovonius, over het
wetsontwerp houdende instemming met het
Samenwerkingsverdrag tussen de Regering van
het Koninkrijk België en de Regering van het
Koninkrijk Marokko inzake de bestrijding van de
georganiseerde criminaliteit en het terrorisme,
opgemaakt te Brussel op 18 februari 2014 :
nr. 1646/2.
- door de heer Philippe Blanchart, over het
wetsontwerp houdende instemming met de
Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse
Economische Unie, enerzijds, en het Sultanaat
Oman, anderzijds, inzake de bevordering en de
wederzijdse bescherming van investeringen,
gedaan te Muscat op 16 december 2008 :
nr. 1647/2.
namens de commissie voor de Sociale Zaken,
door de heren Egbert Lachaert en Benoît
Piedboeuf, over het wetsontwerp tot wijziging van
de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen
in Federale Pensioendienst, tot integratie van de
bevoegdheden en het personeel van de
Pensioendienst voor de Overheidssector, van de
opdrachten "Pensioenen" van de lokale en
provinciale sectoren van de Dienst voor de
Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR
Rail en tot overname van de gemeenschappelijke
sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere
socialezekerheidsstelsels : nr. 1651/3.
namens de commissie voor de Binnenlandse
Zaken, de Algemene Zaken en het Openbaar
Ambt,
. la proposition de loi (M. Vincent Van
Quickenborne et consorts) modifiant la loi du
10 novembre 2006
relative
aux
heures
d’ouverture dans le commerce, l’artisanat et les
services en vue d’étendre les heures d’ouverture :
n° 473/3.
. la proposition de loi (Mme Vanessa Matz et
M. Christian Brotcorne) modifiant la loi du
10 novembre 2006
relative
aux
heures
d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les
services, visant à autoriser les communes à
réglementer davantage les heures d'ouverture
des débits de boissons : n° 622/2.
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
5
- par M. Jean-Marc Nollet et Mme Griet Smaers,
sur les indicateurs complémentaires au PIB :
n° 1695/1.
au nom de la commission de la Justice, par
Mme Kristien Van Vaerenbergh, sur :
- la proposition de loi (Mmes Karin Jiroflée et
Meryame Kitir) modifiant le Code pénal en vue
d'incriminer le harcèlement moral : n° 422/3.
- la proposition de loi (Mmes Carina Van Cauter
et Sabien Lahaye-Battheu) modifiant le Code
pénal en ce qui concerne l'incrimination du
harcèlement moral : n° 463/3.
au nom de la commission des Relations
extérieures,
- par Mme Gwenaëlle Grovonius, sur le projet de
loi portant assentiment à la Convention de
coopération entre le Gouvernement du Royaume
de Belgique et le Gouvernement du Royaume du
Maroc en matière de lutte contre la criminalité
organisée et le terrorisme, faite à Bruxelles le
18 février 2014 : n° 1646/2.
- par M. Philippe Blanchart, sur le projet de loi
portant assentiment à l'Accord entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise, d'une part,
et le Sultanat d'Oman, d'autre part, concernant
l'encouragement et la protection réciproque des
investissements,
fait
à
Muscat
le
16 décembre 2008 : n° 1647/2.
au nom de la commission des Affaires sociales,
par MM. Egbert Lachaert et Benoît Piedboeuf, sur
le projet de loi portant modification de la
dénomination de l'Office national des Pensions
en Service fédéral des Pensions, portant
intégration des attributions et du personnel du
Service des Pensions du Secteur public, des
missions "Pensions" des secteurs locaux et
provinciaux de l'Office des régimes particuliers de
sécurité sociale et de HR Rail et portant reprise
du Service social collectif de l'Office des régimes
particuliers de sécurité sociale : n° 1651/3.
au nom de la commission de l'Intérieur, des
Affaires générales et de la Fonction publique,
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
6
10/03/2016
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
- door mevrouw Kattrin Jandin, over het
wetsontwerp houdende wijziging van de wetten
op het gebruik van de talen in bestuurszaken,
gecoördineerd op 18 juli 1966 : nr. 1653/2.
- door mevrouw Nawal Ben Hamou, over de
gedachtewisseling over het kerntakenplan van de
politie : nr. 1694/1.
namens de commissie voor de Infrastructuur, het
Verkeer en de Overheidsbedrijven, door de
dames Inez De Coninck en Gwenaëlle Grovonius,
over de hoorzittingen over de spoormobiliteit :
nr. 1702/1.
- par Mme Kattrin Jadin, sur le projet de loi
portant modification des lois sur l'emploi des
langues en matière administrative, coordonnées
le 18 juillet 1966 : n° 1653/2.
- par Mme Nawal Ben Hamou, sur l'échange de
vues concernant le plan relatif aux tâches
essentielles de la police : n° 1694/1.
au nom de la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques,
par Mmes Inez De Coninck et Gwenaëlle
Grovonius, sur les auditions sur la mobilité
ferroviaire : n° 1702/1.
Interpellaties
Interpellations
Interpellatieverzoeken
Demandes d'interpellation
1. de heer Daniel Senesael tot de minister van
Sociale Zaken en Volksgezondheid over "de
dramatische toestand van de gezondheidszorg in
Griekenland".
(nr. 127 – verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing)
2. mevrouw Laurette Onkelinx tot de eerste
minister over "de dramatische toestand van de
gezondheidszorg in Griekenland".
(nr. 128 – verzonden naar de commissie voor de
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt)
3. de heer Marcel Cheron tot de minister van
Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de
Nationale
Maatschappij
der
Belgische
Spoorwegen over "de verdere financiering van de
afwerking van het GEN".
(nr. 129 – verzonden naar de commissie voor de
Infrastructuur,
het
Verkeer
en
de
Overheidsbedrijven)
4. de heer Michel de Lamotte tot de viceeersteminister en minister van Veiligheid en
Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der
gebouwen over "het feit dat de kerncentrales
Doel 1 en 2 niet voldoen aan de nieuwe
internationale seismologische veiligheidsnormen".
(nr. 130 – verzonden naar de commissie voor de
Binnenlandse Zaken, de Algemene Zaken en het
Openbaar Ambt)
5. mevrouw Barbara Pas tot de viceeersteminister en minister van Buitenlandse
Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en
de Federale Culturele Instellingen over "het
gebrek aan persvrijheid in Turkije".
(nr. 131 – verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen)
1. M. Daniel Senesael à la ministre des Affaires
sociales et de la Santé publique sur "la situation
sanitaire dramatique en Grèce".
(n° 127 – renvoi à la commission de la Santé
publique, de l'Environnement et du Renouveau
de la Société)
2. Mme Laurette Onkelinx au premier ministre
sur "la situation sanitaire dramatique en Grèce".
(n° 128 – renvoi à la commission de l'Intérieur,
des Affaires générales et de la Fonction publique)
3. M. Marcel Cheron à la ministre de la Mobilité,
chargée de Belgocontrol et de la Société
Nationale des Chemins de fer Belges sur "les
sources de financement en vue de la finalisation
du RER".
(n° 129 – renvoi
à
la
commission
de
l'Infrastructure, des Communications et des
Entreprises publiques)
4. M. Michel de Lamotte au vice-premier ministre
et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé
de la Régie des bâtiments sur "la non-conformité
des centrales de Doel 1 et 2 aux nouvelles
normes sismiques internationales".
(n° 130 – renvoi à la commission de l'Intérieur,
des Affaires générales et de la Fonction publique)
5. Mme Barbara Pas au vice-premier ministre et
ministre des Affaires étrangères et européennes,
chargé de Beliris et des Institutions culturelles
fédérales sur "l’absence de liberté de la presse
en Turquie".
(n° 131 – renvoi à la commission des Relations
extérieures)
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
10/03/2016
7
Voorstellen
Propositions
Toelating tot drukken
Autorisation d'impression
1. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter en
de heer Vincent Van Quickenborne) tot wijziging
van de wet van 15 maart 1954 betreffende de
herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers
van
de
oorlog
1940-1945
en
hun
rechthebbenden, nr. 1697/1.
2. Wetsvoorstel
(mevrouw
Kristien
Van
Vaerenbergh c.s.) tot wijziging van de wet van
8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming,
het ten laste nemen van minderjarigen die een als
misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het
herstel van de door dit feit veroorzaakte schade
met betrekking tot de verschijning voor de
jeugdrechtbank
middels
videoconferentie,
nr. 1699/1.
3. Voorstel van resolutie (de heer Tim Vandenput
c.s.) betreffende het oprichten van een statuut
van student-ondernemer, nr. 1700/1.
4. Wetsvoorstel (de heer Dirk Van der Maelen)
houdende
oprichting
van
een
Mensenrechteninstituut, nr. 1704/1.
5. Wetsvoorstel (de heren Franky Demon en Raf
Terwingen) tot wijziging van het Strafwetboek met
het oog op het strafbaar stellen van het
binnendringen in een havengebied, nr. 1706/1.
1. Proposition de loi (Mme Carina Van Cauter et
M. Vincent Van Quickenborne) modifiant la loi du
15 mars 1954
relative
aux
pensions
de
dédommagement des victimes civiles de la
guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit,
n° 1697/1.
2. Proposition de loi (Mme Kristien Van
Vaerenbergh et consorts) modifiant, en ce qui
concerne la comparution par vidéoconférence
devant le tribunal de la jeunesse, la loi du
8 avril 1965 relative à la protection de la
jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant
commis un fait qualifié infraction et à la réparation
du dommage causé par ce fait, n° 1699/1.
Inoverwegingnemingen
Prises en considération
1. Wetsvoorstel (mevrouw Vanessa Matz c.s.) tot
wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971,
wat het schenken van verlof- of rustdagen betreft,
nr. 1686/1.
Verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken
2. Wetsvoorstel (de dames Valerie Van Peel,
Sarah Smeyers en Karolien Grosemans) tot
wijziging van de Organieke wet van 8 juli 1976
betreffende
de
openbare
centra
voor
maatschappelijk welzijn om de strijd tegen
terroristische
misdrijven
te
bevorderen,
nr. 1687/1.
Verzonden
naar
de
tijdelijke
commissie
"terrorismebestrijding"
3. Wetsvoorstel (mevrouw Carina Van Cauter en
de heer Vincent Van Quickenborne) tot wijziging
van de wet van 15 maart 1954 betreffende de
herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers
van
de
oorlog
1940-1945
en
hun
rechthebbenden, nr. 1697/1.
Verzonden naar de commissie voor de
Volksgezondheid,
het
Leefmilieu
en
de
Maatschappelijke Hernieuwing
4. Wetsvoorstel (de heren Franky Demon en Raf
Terwingen) tot wijziging van het Strafwetboek met
het oog op het strafbaar stellen van het
1. Proposition de loi (Mme Vanessa Matz et
consorts) modifiant la loi du 16 mars 1971 sur le
travail, relative au don de jours de congé,
n° 1686/1.
Renvoi à la commission des Affaires sociales
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
3. Proposition de résolution (M. Tim Vandenput et
consorts) relative à la création d'un statut
d'étudiant-entrepreneur, n° 1700/1.
4. Proposition de loi (M. Dirk Van der Maelen)
portant création d'un Institut des Droits de
l'homme, n° 1704/1.
5. Proposition de loi (MM. Franky Demon et Raf
Terwingen) modifiant le Code pénal en vue
d'incriminer l'intrusion dans une zone portuaire,
n° 1706/1.
2. Proposition de loi (Mmes Valerie Van Peel,
Sarah Smeyers et Karolien Grosemans) modifiant
la loi du 8 juillet 1976 organique des centres
publics d'action sociale en vue de promouvoir la
lutte contre les infractions terroristes, n° 1687/1.
Renvoi à la commission temporaire "lutte contre
le terrorisme"
3. Proposition de loi (Mme Carina Van Cauter et
M. Vincent Van Quickenborne) modifiant la loi du
15 mars 1954
relative
aux
pensions
de
dédommagement des victimes civiles de la
guerre 1940-1945 et de leurs ayants droit,
n° 1697/1.
Renvoi à la commission de la Santé publique, de
l'Environnement et du Renouveau de la Société
4. Proposition de loi (MM. Franky Demon et Raf
Terwingen) modifiant le Code pénal en vue
d'incriminer l'intrusion dans une zone portuaire,
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
8
10/03/2016
binnendringen in een havengebied, nr. 1706/1.
Verzonden naar de commissie voor de Justitie
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
n° 1706/1.
Renvoi à la commission de la Justice
SENAAT
SENAT
Ter bekrachtiging overgezonden wetsontwerp
Projet transmis en vue de la sanction royale
Bij brief van 8 maart 2016 zendt de Senaat over,
met het oog op de koninklijke bekrachtiging, het
niet geëvoceerd wetsontwerp op het statuut van
en
het
toezicht
op
verzekeringsof
herverzekeringsondernemingen wat bepaalde
versnelde beroepsprocedures bij de Raad van
State betreft (nr. 1661/1).
Ter kennisgeving
Par message du 8 mars 2016, le Sénat transmet,
en vue de la sanction royale, le projet de loi relatif
au statut et au contrôle des entreprises
d'assurance ou de réassurance en ce qui
concerne certaines procédures accélérées de
recours auprès du Conseil d'Etat (n° 1661/1), le
Sénat ne l'ayant pas évoqué.
Pour information
GRONDWETTELIJK HOF
COUR CONSTITUTIONNELLE
Arresten
Arrêts
Met toepassing van artikel 113 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis
van :
- het arrest nr. 21/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over het beroep tot vernietiging
van de wet van 12 mei 2014 tot oprichting van de
Dienst
voor
de
bijzondere
socialezekerheidsstelsels, en minstens van artikel
2, eerste lid, 3°, dertiende streepje, partim,
ingesteld door het College van de Franse
Gemeenschapscommissie.
(rolnummer : 6031)
- het arrest nr. 22/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over de beroepen tot gehele of
gedeeltelijke vernietiging van de wet van
5 mei 2014 betreffende de internering van
personen, ingesteld door Rudi Goesaert, door
R.W. en anderen en door de vzw "Ligue des
Droits de l’Homme" en de vzw Liga voor
Mensenrechten; het Hof vernietigt artikel 79, § 1,
eerste lid, van de wet van 5 mei 2014 betreffende
de internering van personen.
(rolnummers : 6082, 6136 en 6138)
- het arrest nr. 23/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende artikel 31 van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de
ondernemingen, gesteld door het hof van beroep
te Brussel.
(rolnummer : 6093)
- het arrest nr. 24/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende de artikelen 53, eerste lid, 2°, en 60
van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en
griffierechten, gesteld door de rechtbank van
eerste aanleg te Brugge.
(rolnummer : 6102)
En application de l'article 113 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le
greffier de la Cour constitutionnelle notifie :
- l'arrêt n° 21/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
au recours en annulation de la loi du 12 mai 2014
portant création de l’Office des régimes
particuliers de sécurité sociale, et, à tout le moins,
de l’article 2, alinéa 1er, 3°, treizième tiret, partim,
introduit par le Collège de la Commission
communautaire française.
(n° du rôle : 6031)
- l'arrêt n° 22/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
aux recours en annulation totale ou partielle de la
loi du 5 mai 2014 relative à l’internement des
personnes, introduit par Rudi Goesaert, par R.W.
et autres et par l’asbm Ligue des Droits de
l’Homme et l’asbl "Liga voor Mensenrechten"; la
er
er
Cour annule l’article 79, § 1 , alinéa 1 , de la loi
du 5 mai 2014 relative à l’internement des
personnes.
(nos du rôle : 6082, 6136 et 6138)
- l'arrêt n° 23/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant l’article 31
de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises, posée par la cour d’appel de
Bruxelles.
(n° du rôle : 6093)
- l'arrêt n° 24/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant les articles
er
53, alinéa 1 , 2°, et 60 du Code des droits
d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe,
posée par le tribunal de première instance de
Bruges.
(n° du rôle : 6102)
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
10/03/2016
- het arrest nr. 25/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over het beroep tot gedeeltelijke
vernietiging van het Wetboek van inspectie,
preventie, vaststelling en bestraffing van
milieumisdrijven,
en
milieuaansprakelijkheid,
zoals gewijzigd bij de ordonnantie van het
Brusselse
Hoofdstedelijke
Gewest
van
8 mei 2014, ingesteld door de vennootschap naar
Duits recht "European Air Transport Leipzig
GmbH".
(rolnummer : 6124)
- het arrest nr. 26/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende artikel 7 van de wet van
23 december 1986 betreffende de invordering en
de geschillen ter zake van provinciale en
plaatselijke heffingen en artikel 378 van het
Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
gesteld door het hof van beroep te Bergen.
(rolnummer : 6126)
- het arrest nr. 27/2016 uitgesproken op
18 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende artikel 4, § 2, van de wet van
29 juni 1964 betreffende de opschorting, het
uitstel en de probatie, gesteld door het Hof van
Cassatie.
(rolnummer : 6176)
- het arrest nr. 28/2016 uitgesproken op
25 februari 2016 over het beroep tot vernietiging
van de artikelen 3, §§ 3 tot 6, en 9 van de wet
van 8 december 1992 tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de
verwerking van persoonsgegevens, ingesteld
door het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars
en Romain Lamolle; het Hof vernietigt artikel 9
van de wet van 8 december 1992 tot
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten
opzichte
van
de
verwerking
van
persoonsgegevens in zoverre het zonder meer
van toepassing is op de publiekrechtelijke
beroepsorganisatie die bij de wet ermee is belast
onderzoek te verrichten naar schendingen van de
beroepscode van een gereglementeerd beroep
en op de activiteit van een privédetective die
ertoe is gemachtigd voor de betrokken
beroepsorganisatie op te treden overeenkomstig
artikel 13 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling
van het beroep van privédetective.
(rolnummer : 6108)
- het arrest nr. 29/2016 uitgesproken op
25 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende artikel 629bis van het Gerechtelijk
Wetboek, gesteld door de rechtbank van eerste
aanleg Luik, afdeling Luik.
(rolnummer : 6116)
- het arrest nr. 30/2016 uitgesproken op
25 februari 2016 over de prejudiciële vraag
betreffende artikel 171, 6°, tweede streepje, van
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992,
gesteld door de rechtbank van eerste aanleg
- l'arrêt n° 25/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
au recours en annulation partielle du Code de
l’inspection, la prévention, la constatation et la
répression
des
infractions
en
matière
d’environnement
et de la responsabilité
environnementale, tel qu’il a été modifié par
l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale
du 8 mai 2014, introduit par la société de droit
allemand "European Air Transport Leipzig
GmbH".
(n° du rôle : 6124)
- l'arrêt n° 26/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant l’article 7 de
la loi du 23 décembre 1986 relative au
recouvrement et au contentieux en matière de
taxes provinciales et locales et l’article 378 du
Code des impôts sur les revenus 1992, posée par
la cour d’appel de Mons.
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
2015
9
(n° du rôle : 6126)
- l'arrêt n° 27/2016 rendu le 18 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant l’article 4,
§ 2, de la loi du 29 juin 1964 concernant la
suspension, le sursis et la probation, posée par la
Cour de cassation.
(n° du rôle : 6176)
- l'arrêt n° 28/2016 rendu le 25 février 2016 relatif
au recours en annulation des articles 3, §§ 3 à 6,
et 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la
protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel,
introduit par l’Institut professionnel des agents
immobiliers et Romain Lamolle; la Cour annule
l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l’égard des
traitements de données à caractère personnel
dans la mesure où il s’applique automatiquement
à l’organisme professionnel de droit public qui est
chargé par la loi de rechercher des manquements
à la déontologie d’une profession réglementée, et
à l’activité d’un détective privé ayant été autorisé
à agir pour l’organisme professionnel en question
conformément à l’article 13 de la loi du
19 juillet 1991 organisant la profession de
détective privé.
(n° du rôle : 6108)
- l'arrêt n° 29/2016 rendu le 25 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant l’article
629bis du Code judiciaire, posée par le tribunal
de première instance de Liège, division Liège.
(n° du rôle : 6116)
- l'arrêt n° 30/2016 rendu le 25 février 2016 relatif
à la question préjudicielle concernant l’article 171,
6°, deuxième tiret, du Code des impôts sur les
revenus 1992, posée par le tribunal de première
instance du Brabant wallon.
2016
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
54E LEGISLATURE
10
10/03/2016
Waals-Brabant.
(rolnummer : 6154)
Ter kennisgeving
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
(n° du rôle : 6154)
Pour information
Beroepen tot vernietiging
Recours en annulation
Met toepassing van artikel 76 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis
van :
- de beroepen tot vernietiging van het decreet van
de Franse Gemeenschap van 9 juli 2015
betreffende de studies medische wetenschappen
en tandheelkundige wetenschappen, ingesteld
door François Mariën en Eléonore Calozet; de
beschikking tot samenvoeging van de zaken.
(rolnummers : 6346 en 6347)
- het beroep tot vernietiging van artikel 2 van de
wet van 20 juli 2015 tot versterking van de strijd
tegen het terrorisme (invoeging van een
artikel 140sexies in het Strafwetboek), ingesteld
door de vzw "Ligue des Droits de l’Homme".
(rolnummer : 6351)
- het beroep tot vernietiging van het decreet van
het Vlaamse Gewest van 3 juli 2015 tot invoering
van de kilometerheffing en stopzetting van de
heffing van het eurovignet en tot wijziging van de
Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013
in dat verband, ingesteld door de vzw SIGMA.
En application de l'article 76 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le
greffier de la Cour constitutionnelle notifie :
- les recours en annulation du décret de la
Communauté française du 9 juillet 2015 relatif
aux études de sciences médicales et dentaires,
introduits par François Mariën et Eléonore
Calozet; l'ordonnance joignant les affaires.
os
(n du rôle : 6346 et 6347)
- le recours en annulation de l’article 2 de la loi du
20 juillet 2015 visant à renforcer la lutte contre le
terrorisme (insertion d’un article 140sexies dans
le Code pénal), introduit par l’asbl Ligue des
Droits de l’Homme.
(n° du rôle : 6351)
- le recours en annulation du décret de la Région
flamande du 3 juillet 2015 introduisant le
prélèvement kilométrique et annulant le
prélèvement de l’Eurovignette et modifiant le
Code
flamand
de
la
Fiscalité
du
13 décembre 2013 en la matière, introduit par
l’asbl SIGMA.
(n° du rôle : 6354)
- le recours en annulation des articles 82 et 83,
er
alinéa 1 , de la loi-programme du 10 août 2015,
introduit par la sa "Mergaert Verzekeringen".
(rolnummer : 6354)
- het beroep tot vernietiging van de artikelen 82
en 83, eerste lid, van de Programmawet van
10 augustus 2015, ingesteld door de nv Mergaert
Verzekeringen.
(rolnummer : 6359)
- het beroep tot vernietiging en de vordering tot
schorsing van de artikelen 128 tot 134 en van
artikel 135, 18°, van het Vlaamse decreet van
18 december 2015 houdende bepalingen tot
begeleiding van de begroting 2016, ingesteld
door Antoine Buedts; de beschikking tot
vaststelling van de dag van de terechtzitting voor
het debat over de vordering tot schorsing.
(rolnummer : 6369)
Ter kennisgeving
(n° du rôle : 6359)
- le recours en annulation et la demande de
suspension des articles 128 à 134 et de
l’article 135, 18°, du décret flamand du
18 décembre 2015 contenant diverses mesures
d’accompagnement du budget 2016, introduits
par Antoine Buedts; l'ordonnance fixant la date de
l'audience pour les débats sur la demande de
suspension.
(n° du rôle : 6369)
Pour information
Prejudiciële vragen
Questions préjudicielles
Met toepassing van artikel 77 van de bijzondere
wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof,
geeft de griffier van het Grondwettelijk Hof kennis
van :
- de
prejudiciële
vraag
betreffende
artikel 1253ter/5 van de Gerechtelijk Wetboek,
gesteld door de rechtbank van eerste aanleg
Namen, afdeling Namen.
(rolnummer : 6349)
- de prejudiciële vragen betreffende artikel 33 van
En application de l'article 77 de la loi spéciale du
6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le
greffier de la Cour constitutionnelle notifie :
- la
question
préjudicielle
concernant
l’article 1253ter/5 du Code judiciaire, posée par le
tribunal de première instance de Namur, division
Namur.
(n° du rôle : 6349)
- les questions préjudicielles concernant l’article
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
10/03/2016
de wet van 24 juni 2013 betreffende de
gemeentelijke administratieve sancties, gesteld
door de politierechtbank Antwerpen, afdeling
Mechelen.
(rolnummer : 6350)
Ter kennisgeving
33 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions
administratives communales, posées par le
tribunal de police d’Anvers, division Malines.
REGERING
GOUVERNEMENT
Wetsontwerpen
Projets de loi
De regering
ingediend :
heeft
volgende
11
(n° du rôle : 6350)
Pour information
wetsontwerpen
Le gouvernement a déposé les projets de loi
suivants :
- het wetsontwerp tot verdere uitvoering van de
Europese verplichtingen op het vlak van seksuele
uitbuiting
van
kinderen,
kinderpornografie,
mensenhandel en hulpverlening bij illegale
binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf
(nr. 1701/1)
(aangelegenheid als bedoeld in
artikel 74 van de Grondwet)
Verzonden naar de commissie voor de Justitie
- le projet de loi complétant la mise en oeuvre
des obligations européennes en matière
d'exploitation
sexuelle
des
enfants,
de
pédopornographie, de traite des êtres humains et
d'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
(n° 1701/1) (matière visée à l’article 74 de la
Constitution)
Renvoi à la commission de la Justice
- het wetsontwerp houdende instemming met het
Verdrag van de Raad van Europa over de
namaak van medische producten en soortgelijke
misdrijven die een bedreiging vormen voor de
volksgezondheid, gedaan te Moskou op
28 oktober 2011 (nr. 1703/1) (aangelegenheid als
bedoeld in artikel 74 van de Grondwet)
Verzonden naar de commissie voor de
Buitenlandse Betrekkingen
- le projet de loi portant assentiment à la
Convention du Conseil de l'Europe sur la
contrefaçon des produits médicaux et les
infractions similaires menaçant la santé publique,
faite à Moscou le 28 octobre 2011 (n° 1703/1)
(matière visée à l’article 74 de la Constitution)
- het
wetsontwerp
betreffende
de
concessieovereenkomsten
(nr. 1708/1)
(aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de
Grondwet)
Verzonden naar de commissie voor de Financiën
en de Begroting
- le projet de loi relatif aux contrats de concession
(n° 1708/1) (matière visée à l’article 74 de la
Constitution)
Mededeling
Communication
Bij brief van 7 maart 2016 zendt de viceeersteminister en minister van Werk, Economie
en Consumenten, belast met Buitenlandse
Handel de teksten betreffende de kaderwet
"Werkbaar Wendbaar Werk".
Verzonden naar de commissie voor de Sociale
Zaken
Par lettre du 7 mars 2016, le vice-premier
ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et
des Consommateurs, chargé du Commerce
extérieur transmet les textes relatifs à la loi-cadre
"Travail Faisable et Maniable".
Renvoi à la commission des Affaires sociales
Begroting - Herverdeling van basisallocaties
Budget - Redistribution d'allocations de base
In uitvoering van artikel 52 van de wet
22 mei 2003 houdende organisatie van
begroting en van de comptabiliteit van
federale Staat, zendt de FOD Budget
Beheerscontrole :
- Bij e-mail van 24 februari 2016, 1
En exécution de l'article 52 de la loi du
22 mai 2003 portant organisation du budget et de
la comptabilité de l'Etat fédéral, le SPF Budget et
Contrôle de la Gestion transmet :
KAMER-3E ZITTING VAN DE 54E ZITTINGSPERIODE
van
de
de
en
en
2015
Renvoi à
extérieures
la
commission
des
Relations
Renvoi à la commission des Finances et du
Budget
- Par
2016
courriels
des
24 février 2016,
CHAMBRE-3E SESSION DE LA
er
1 et
54E LEGISLATURE
12
10/03/2016
4 maart 2016 zeven lijsten met herverdelingen
van basisallocaties voor de begrotingsjaren 2015
en 2016 betreffende de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
CRIV 54 PLEN101 Bijlage/Annexe
- Bij e-mail van 24 februari 2016 een lijst met
herverdelingen van basisallocaties voor het
begrotingsjaar 2015 betreffende de FOD
Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking.
Verzonden naar de commissie voor de Financiën
en de Begroting
4 mars 2016, sept bulletins de redistributions
d'allocations de base concernant le SPF Santé
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et
Environnement pour les années budgétaires
2015 et 2016.
- Par courriel du 24 février 2016, un bulletin de
redistributions d'allocations de base concernant le
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement pour l'année
budgétaire 2015.
Renvoi à la commission des Finances et du
Budget
VARIA
DIVERS
"Brussels Airport"
"Brussels Airport"
Bij brief van 2 maart 2016 zendt de Chief
Executive Officer van "Brussels Airport"
inlichtingen over het gebruik van de start- en
landingsbanen tijdens werken op Brussels
Airport.
Verzonden naar de commissie voor de
Infrastructuur,
het
Verkeer
en
de
Overheidsbedrijven
Par lettre du 2 mars 2016, le Chief Executive
Officer de "Brussels Airport" transmet des
informations relatives à l'utilisation des pistes de
décollage et d'atterrissage pendant les travaux à
Brussels Airport.
Renvoi à la commission de l'Infrastructure, des
Communications et des Entreprises publiques
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
57
Taille du fichier
179 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler