close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

22 mars 2016 Journée Internationale de la Francophonie 2016 Ziua

IntégréTéléchargement
22 mars 2016
Journée Internationale de la Francophonie 2016
Ziua Internaţională a Francofoniei 2016
Message/ Mesajul de Michäelle Jean
Secrétaire générale de la Francophonie /Secretar general al
Francofoniei
Monsieur le Président de la Roumanie,
Messieurs les Ministres,
Madame la Présidente de la section roumaine des parlementaires francophones,
Madame la Présidente du GADIF,
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,
Mesdames et Messieurs,
Chers professeurs de français et chers élèves,
Mes premiers mots veulent aller vers le Président de la Roumanie S.E. Monsieur Klaus
Iohannis pour lui exprimer toute ma gratitude. Votre présence, Monsieur le Président, à
l’occasion de cette célébration de la Journée Internationale de la Francophonie, illustre bien
l’engagement militant de la Roumanie au sein de l’Organisation internationale de la
Francophonie, un engagement qui n’a jamais failli.
Je pense, en cet instant, à La Conférence ministérielle accueillie par votre pays en 1998, et bien
sûr au XIème Sommet de la Francophonie, tenu ici même, à Bucarest, en 2006.
Je pense, aussi, à ces artistes, à ces écrivains de talent - Ionesco, Cioran, Brancusi, Georges
Enesco, Elvire Popesco - qui ont fait le choix du français, et ont contribué à son rayonnement,
sans pour autant renoncer à leur identité. Ce choix du français, la Roumanie le perpétue avec
volontarisme.
Je pense, à tous ces élèves – ils sont plus d’un million et demi, qui étudient le français, faisant
de la Roumanie le pays qui totalise le plus d’apprenants au sein des pays de l’Union
européenne où le français n’est pas langue officielle.
Je pense à ces 8000 professeurs qui se mobilisent, au quotidien, pour délivrer un enseignement
de qualité et pour stimuler l’appétit des jeunes en leur donnant le goût de l’apprentissage du
français. Et je tiens à les féliciter chaleureusement.
Je veux, enfin, saluer les initiatives innovantes soutenues par le ministère de l’Education
nationale de Roumanie et notre Organisation, telles que les Olympiades internationales de la
langue française, ou les festivals de théâtre lycéen en français qui démontrent aux jeunes que
le français était une fenêtre grande ouverte sur le monde, ses peuples et ses cultures.
La Roumanie constitue donc, en Europe, un pilier, une référence pour notre langue française et
pour notre Organisation.
Monsieur le Président,
Excellences,
Cher amis,
La langue française, que nous célébrons aujourd’hui, a toujours été associée, en Roumanie, à
la culture, mais elle a aussi incarné, pour votre pays, comme pour tant d’autres, la langue de la
résistance.
Dans les années 80, apprendre le français, c’était une façon de résister au régime en place et
de militer en faveur de la démocratie, des droits et des libertés. En 2016, la langue française
reste encore et toujours, pour tous les francophones, cette langue de résistance, cette langue
au service d’un monde plus démocratique, plus juste, plus pacifique.
Je souhaiterais donc, en terminant, convaincre les jeunes Roumaines et les jeunes Roumains à
se joindre à la vaste campagne « Libres ensemble » que nous avons lancée le 10 mars dernier,
en résistance à tous ceux qui prônent la violence, la destruction et le rejet haineux de l’autre
dans sa différence.
Et je les invite, pour ce faire, à se connecter sur le site www.libresensemble.com et à saturer cet
espace numérique de leurs messages positifs, rassembleurs et stimulants, de présenter et de
partager, aussi, avec les jeunes francophones des 5 continents, leurs projets et leurs initiatives
au service de cet humanisme intégral auquel nous aspirons.
Monsieur le Président,
Excellences,
Chers amis,
Merci pour cette belle célébration ! Et bonne fête à toutes et à tous !
Michäelle Jean
Secrétaire générale de la Francophonie
Domnule Preşedinte al României,
Domnilor Miniştri,
Doamnă Preşedinte a secţiunii române a Adunării Parlamentare a Francofoniei,
Doamnă Preşedinte a GADIF,
Doamnelor şi Domnilor Ambasadori,
Doamnelor şi Domnilor,
Dragi profesori de limba franceză şi dragi elevi,
Primele mele cuvinte se îndreaptă către Preşedintele României, Excelenţa Sa Domnul Klaus
Iohannis, pentru a îmi exprima întreaga recunoştinţă. Prezenţa dumneavoastră, Domnule
Preşedinte, cu ocazia sărbătoririi Zilei Internaţionale a Francofoniei, ilustrează angajamentul
militant al României în cadrul Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, un angajament
niciodată slăbit.
Mă gândesc astfel la Conferinţa ministerială găzduită de ţara dumneavoastră în 1998 şi,
bineînţeles, la cel de-al XI-lea Summit al Francofoniei, care a avut loc chiar aici, la Bucureşti, în
2006.
Mă gândesc de asemenea la acei artişti şi scriitori talentaţi - Ionescu, Cioran, Brâncuşi, George
Enescu, Elvira Popescu – care au ales limba franceză şi au contribuit la gloria acesteia, fără a
renunţa însă la propria identitate. România continuă de altfel să aleagă limba franceză, cu
acelaşi voluntarism.
Mă gândesc la toţi aceşti elevi – peste un milion şi jumătate, care studiază franceza, situând
România pe primul loc între ţările din Uniunea Europeană unde franceza nu este limbă oficială.
Mă gândesc la cei 8000 de profesori care se mobilizează în fiecare zi pentru a oferi un
învăţământ de calitate şi pentru a stimula apetitul tinerilor, inculcându-le gustul pentru învăţarea
limbii franceze. Şi ţin să le adresez călduroase felicitări.
Şi doresc, în sfârşit, să salut iniţiativele inovatoare susţinute de Ministerul Educaţiei Naţionale
din România şi de către Organizaţia noastră, ca de exemplu Olimpiadele internaţionale de limbă
franceză sau festivalurile de teatru în franceză pentru licee, care demonstrează tinerilor că
franceza este o mare fereastră deschisă spre lume, spre popoarele şi culturile acesteia.
România reprezintă aşadar în Europa, un bastion, o referinţă pentru limba noastră franceză şi
pentru Organizaţia noastră.
Domnule Preşedinte,
Excelenţele Voastre,
Dragi prieteni,
Limba franceză, pe care o sărbătorim astăzi, a fost întotdeauna asociată în România cu cultura,
dar ea a întruchipat în ţara dumneavoastră, ca şi în atâtea altele, şi limba rezistenţei.
În anii 80, învăţarea francezei era un mod de a rezista regimului de atunci şi de a milita pentru
democraţie, drepturi şi libertăţi. În 2016, limba franceză rămâne pentru toţi francofonii această
limbă a rezistenţei, această limbă pusă în slujba unei lumi mai democratice, mai drepte, mai
paşnice.
Aş dori, aşadar, să închei convingându-i pe tinerii români să se alăture campaniei „Libres
ensemble” („Liberi împreună”) lansate pe 10 martie, ca un manifest de rezistenţă împotriva
tuturor celor care promovează violenţa, distrugerile şi ura faţă de ceilalţi şi faţă de diferenţele
dintre noi.
Şi îi invit în acest sens să se conecteze pe site-ul www.libresensemble.com şi să umple spaţiul
digital cu mesaje pozitive, reunificatoare şi motivante, să îşi prezinte celorlalţi tineri francofoni de
pe cele 5 continente, proiectele şi iniţiativele în slujba acestui umanism integral la care aspirăm.
Domnule Preşedinte,
Excelenţe,
Dragi prieteni,
Vă mulţumesc pentru această frumoasă sărbătoare! Şi trăiască Francofonia!
Michäelle Jean
Secretar general al Fracofoniei
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
287 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler