close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
³¹àì=à> ë¹Î šà}ì=àAáK[>
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ ºåy¡û à³ íº¹A¡
Úå= Aá¤>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 27
Úà*Å}Kã ³R¡à[>W¡>¤à >å[³v¡à
"Òà>¤à ìÊi¡ ëºì®¡º [=Úà³
A塳à[¹
³¹àì=à>
ë¹Î
šà}ì=àAáK[>¡ú
³¹àì=à> ë¹Î "[Îƒà º³ƒ³
"[΃à íº[¹¤à º³Åà}
º³ì\ìÀàÒü[Å}ƒà Źç¡A¡ Úà[¤Úå
ÒàÚ>à Aá¤A¡ã ³àÚîA¡ƒKã
ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú ³¹àì=à> ë¹Î
"[ÎKã "Òà>¤à ëšà[\Ζƒà ºåšà:
7,000, "[>Ç¡¤à ìšà[\Ζƒà
ºåšà: 5,000 "³Îå} "׳ǡ¤à
ëšà[\Î>Kã ºåšà: 3,000 Kã
ëźKã ³>à =[´Ã¡ú "[΃Îå >v¡>à
10 Ç¡¤à ëšà[\Î> ó¡à*¤Kã
A¡ìXàìºÎ> šøàÒü\[Å}Îå =[´Ã ¡ú
º³Åà} º³ì\º "[Î [>Úå
A¡á๠ë¹àƒA¡ã îA¡ì=º³à>¤ãƒKã
Aᤠ"[ÎKã Nøàl¡ü–ƒ ó¡à*¤[>¡ú
ëºàÚ>>à º³ì\º "[Î "ÚåB¡ã šå}
8 t¡à¤à ³t¡³ƒà šà}ì=àB¡[> ÒàÚ>à
Aᤠ"[ÎKã ëÎìyû¡i¡[¹ ët¡\A塳à¹
ºåyû¡à³—à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à ìó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
>àšÎà>à ëA¡ ÞàÒü [Τå [ÞìA¡i¡ 8 ƒà ì=àÒüìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
R¡³[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà >àšÎàKã
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ ³[ošå¹ [yû¡ìA¡i¡ ë¹à[A¡>à [ÞìA¡i¡ 5 ëºïƒå>à ì³> *ó¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ [Î &) >à [Ŗƒå>à [ƒ ë³i¡W¡ t¡à[J¡ú
W¡x[¹¤à 3 Ç¡¤à &³ [Î & ìšÃi¡
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ìA¡ "àÒü ÞàÒü [ÎKã
[yû¡ìA¡i¡ i¡>¢à쳖i¡ 2016 Kã R¡[Î ë¤[j} ºàÒü–ƒƒà A¡àl¡üι>à ¹> 14
ÅàÄ[J¤à ìšÃi¡A¡ã ë³i¡W¡t¡à >àšÎà, (23), "¤ƒåºà>à ¹> 12 (31)
Jà-Òü´£¡àº>à ëA¡ "àÒü ÞàÒü [Î, "³Îå} A塹¤àÄà ¹> 9 (28)
ëÛ¡[yKà*¤å [ÞìA¡i¡ 8 ƒà ³àÚ[=¤à ëºï[J¡ú >àšÎàKã ë¤àº¹ ë¹à[A¡>à
šãìJø¡ú
[ÞìàA¡i¡ 5, [Îì³àÄà [ÞìA¡i¡ 3
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëA¡ "àÒü ÞàÒü "³Îå} ë¤à[>>à [ÞìA¡i¡ 1 ëºï[J¡ú
[Î>à ët¡àÎ R¡³ƒå>à ë¤[j} ÒàÄà
>àšÎàKã ë¤[j} ºàÒü – ƒƒà
šàÚ¤ƒà *®¡¹ 30.2 ƒà [ÞìA¡i¡ šå³— [Îì³àÄà ¹> 35 (38) "³Îå}
³A¡ t塹Kà ¹> 80 JA¡ ìºïƒå>à ëšø³à>–ƒà ¹> 28 (37) ëºï[J¡ú ëA¡
ë=àÒü>¤Kã i¡àìK¢i¡ ¹> 81 ƒà "àÒü ÞàÒü [ÎKã ë¤àº¹ Ò[³ƒ>à
=´Ã³[J¡ú
"³Îå} "[¹ó¡>à [ÞìA¡i¡ "³³³
³[ÎKã
šàl¡ü
J
å
³
Ĉ
>àšÎà>à
ëºï[J¡ú
šãÇ¡³ì=à} "³Îå} &º 냮¡t¡à[\
"[>Ç¡¤à
ë¤[j}
šàÚ¤ƒà
*®¡¹
ÒìÚ}Kã ë³i¡t¡à yàl¡ü, E¡àîA¡ì=º
36 & "๠[\³[>¡ú
17.1
Ĉ
[ÞìA¡i¡
2
tå
¡
¹Kà
¹>
81
"³Îå
} [š [i¡ "๠[Î, šài¢¡-4
[i¡³ "[ÎKã ë³ì>\¹ &º
ëºïƒå
>
à
Ú೗
à
ºàÒü
>
à
³àÚ
šàA¡šà
šà;ìÅàÒü
Kà ÅàÄK[>¡ú
³}캳, šø[Î샖i¡ & &³ [¤ [¤ &,
ëºàÚ>>à ëA¡àW¡ "àÒü [¤[š>
ë\>칺 ëÎyû¡i¡[¹ & &³ [¤ [¤ &>à
*[ó¡[ÎìÚº *Òü>à šå[¹ ÒàÚ>à *º Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ *º ë³àÒü¹à} Źç¡A¡
Úà[>}¤à
Aá¤,
³[ošå¹ ë¤à[ƒ [¤Á¡Î¢ &–ƒ [ó¡i¡ì>Î óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ> *K¢>àÒüì\Î>, Úå[>;[Å}>à "Aå¡Ùà
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
š[¤Ã[Î[i¡ ("ì³àó¡à), ë³àÒü¹à}>à [Ŗƒå>à 9 ³ì¹àº *º ë³àÒü¹à} óå¡i¡ì¤àº
ëÎìyû¡i¡[¹ * ëšø³A塳๠>à ëšøÎt¡à Ç¡¤à ëºàv¡û¡àA¡ ìyà[ó¡, 2016 ëÊi¡ &ìÎà[ÎìÚÎ>
("ì³àó¡à),
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à ëºì®¡º Òü>®¡àÒüìi¡Î> óå¡i¡ì¤àº ë³àÒü¹àÒ *º ë³àÒü¹à} óå¡i¡ì¤àº
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
("ì³àó¡à),
iå¡>¢à쳖i¡ ë³àÒü¹à} ³[Âi¡ šš¢\ ÒàÚ¹ &ìÎà[ÎìÚÎ>
ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ Nøàl¡ü–ƒƒà =à "[ÎKã ë³àÒü¹à}ƒKã J}º¤à ÚàK[> ÒàÚ>à
&ìÎà[ÎìÚÎ> "[Î>à ëšøÎt¡à
28 ƒKã ëÒïƒå>à šà}ì=àAáK[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[Î &> 'W¡ [š [Î>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ìњàX¹ ët¡ï¤[>¡ú iå¡>¢à쳖i¡ "[΃à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
* ëA¡ 뚚¹ ³àA¢¡, [Å}\î³
šà[A¢¡} "³Îå} &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
/
*[ó¡Î, [Å}\Kã ó¡}¤ãK[>¡ú
Khurai Chingabam Leikai Gram Panchayat A¡ã ³>å} W¡Äà
íº[¤[¹¤à Úå³ì=à} Jå[ƒ}ƒà A¡[¹Kå´¬à Þàó¡³ J¹à =³\[¹, Village Water &
ëºàÚ>>à =à "[ÎKã 30
Sanitation Committee, Khurai Chingangbam Leikai Gram
ó¡à*¤Kã ³³à}ƒà &[”| ëó¡à³¢
Panchayat >à šàÚJ;W¡[¹¤à Sanitation Latrine Åà¤Kã =¤A¡ ³>å} W¡Äà,
šã[ÅÀB¡ƒ¤[>¡ú ëW¡[´šÚ[Xš
Úå³ì=à}Kã Latrine ³[t¡A¡ W¡àƒ¤à Úå³ì=à} Jå[ƒ}Kã Sanitary Latrine ÅàKìƒï[¹
"[΃Kã J>K;º¤à "àW¢¡[Å}>à ³¹³ "ƒå>à Khurai Chingabam Leikai Gram Panchayat A¡ã ³>å} W¡Äà
>àKšå¹ƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 40 íº[¹¤à Úå³ì=à} Jå[ƒ}>à ³àKã-³àKã Ward Member >yKà Secretary
VW&SC ºà[Aá¤à April Kã =à} 2-1016 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³¹ã íº>¤à ³[³}
Ç¡¤à ë>ìѕº "à³¢ì¹Ê[º}
³=à šãÅ>[¤Úå ÒàÚ>à šàl¡ü ëW¡Kã ë=à}ƒà šàl¡üì\g[¹ú
ëW¡[´šÚ[Xšt¡à Źç¡A¡
šàl¡üì\g[¹¤à :
Úà¹ç¡K[>¡ú
Th. Mangangtomba
³[ošå¹Kã [i¡³ Òü´£¡àº =àìƒàA¡ìJø
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ =à "[ÎKã 25
ƒKã 29 ó¡à*¤à Úå [šKã ìNøt¡¹
ë>àÒüƒàƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à 56 Ç¡¤à
ìÎ[>Ú๠[³Ê¹ Òü[–ƒÚà 2016 "³[ƒ
ë³X [ó¡[\G ëW¡[´šÚ[Xš, 2016
ƒà Źç¡A¡ Úà¹ç¡Kƒ¤à ³[ošå¹Kã [i¡³
R¡[Î Òü´£¡àº =àìƒàA¡ìJø¡ú
R¡[Î Òü´£¡àº =àìƒàA¡Jø¤à [i¡³
"[΃à Úà*[¹¤à ì¤à[ƒ [¤Á¡¹[Å}
"ƒå[ƒ ëA¡ 'W¡ ëƒàì¹ì–ƒøà, ÞàÒü [š
"àÒü &Î &³ l¡ü[¹ìšàA¡, ëšø³[\;
[>}ì=ï\³ ÞàÒü [¤ [¤ [\³
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ ³[ošå¹
"à³¢ì¹Ê[º} &ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗ
ƒå>à 34 Ç¡¤à ëÊi¡ "à³¢ì¹Ê[º}
ëW¡[´šÚ[Xš ³=} =àKã 1 ƒKã
3 ó¡à*¤à ë³à샺 Aá¤,
[W¡}R¡à³Jàƒà šà}ì=àAáK[>¡ú
ìW¡[´šÚ[Xš "[΃à Źç¡A¡
Úà[>}¤à "à³¢ì¹Êº¹[Å}>à
ëºàìA¡º Úå[>;, Aá¤A¡ã Jåxà}ƒà
Źç¡A¡ Úà¤à ÚàK[>¡ú iå¡>¢à쳖i¡
"[ÎKã &[”| ëó¡à³¢ ó¡}ó¡³[Å}[ƒ
SIoEcq JR¡Òg¤à
Secretary,
Village Water & Sanitation Committee
Khurai Chingangbam Leikai G.P.
Imphal East.
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
WAIKHONG
Mutation Case No. 93(A) of 2015
Khumukcham Rajendra Singh, s/o. Nongthon Singh of Kaching
Khunou Awang Leikai.
. . .Applicant
-Vrs(Late) Mayanglambam (N) Khumukcham (o) Rasmani Devi, W/
o. Nongthon Singh of Kakching Khunou.
. . . O.P.
N O T I C E
Dt. 21/3/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}K㠳󡳃à JR¡Ò[À¡ú ³ƒå[ƒ íº[J‰¤à Åøã ³Úà}º´¬³ [>}ìR¡àº
Jå³åA¡W¡³ *}¤ã ¹àγ[> 냤㠚t¡ã ë>à}ì=à> [Î}Ò, Îà} A¡A¡[W¡} Jåì>ïƒà íº¤Kã
[³}ƒà Village No. 80-Kakching Khunou Kã Patta No. 80/50, Dag
No. 1445 "šå>¤à &[¹Úà 3.55 &A¡¹ W¡à*¤à "R¡>ìó¡ï ëºïó¡³Kã ³ÒàB¡ã
Źç¡A¡ 2.50 &A¡¹ "[Î ³ÒàB¡ã ³W¡à>åšà ¹àì\–ƒøàKã [³}ƒà >à³à šà>¤ãì¹à
ÒàÚ>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Î (Aplication) ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá ³¹³ "ƒå>à A¡>àP¡´¬à
³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;šã[>}¤à íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤ƒKã
>å[³v¡Kã >å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà l¡üv¡û¡à Court "[΃à "Òü¤à ëW¡>à Objection
=à¹B¡ƒ¤[>, ³tå¡}ƒà ºàA¡šà"àš[t¡ ëºï\ì¹àÒü, ³Jà Case W¡xK[> ú
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Waikhong
mOKG/Lost
I have lost my Blue Card of domestic Gas connection
bearing consumer No. 2965 issued by Imphal L.P.G. on the
way in between my residence and Keishampat.
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
Wahengbam Jeevanlata
NT/68012/23(March)
Sega Road Jailar Leirak
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 185/SDC/NBL of 2016
Yumnam Sharatchandra Singh, S/o. (L) Y. Iboton Singh of
Lourembam.
. . .Petitioner
-VrsLate. Yumnam Iboton Singh, S/o. (L) Y. Tolamu Singh of
Lourembam.
. . . O.P.
N O T I C E
Dated. 22/3/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 11-Lourembam, Patta
No. 60(o) 253/684(N) and 37 (o) 261/683 (N) Dag No. 99/p
and 133 Area 0.10 acres and 0.45 of Ingkhol Class ÒàÚ[¹¤à
ëºïó¡³ "[ÎK㠚àjàƒà¹ ³õtå¡ *ÒüìJø, ³¹³ "ƒå>à ³õtå¡ šàjàƒà¹Kã ³[³} A¡AáKà
ƒ}A¡à[¹>à ³àKã ³[³}ƒà ÒüìTຠ>à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[΃à
ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, ³¹³ "ƒå>à ëºïó¡³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à
(*¤ì\G>) ¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[Î>à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [>
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà šãÅ>ºv¡ûå¡>à ëÚ;šã¹¤à ÚàK[>¡ú
³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tô¡å }
ÒüÄà ëA¡Å ³Jà W¡xJøK[>¡ú
NT/68024/23(March)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 183/SDC/NBL of 2016
1) Thounaojam Rameshwor Singh, S/o. (L) Th. Ibomcha Singh
of Utlou Kangjeibung Mamang (Area 0.27 acre Souther side),
2) -do- Ningthem Singh, S/o. (L) Th. Tomba Singh of -do- (Area
0.52 acre Centre), 3) -do- Surjit Singh, S/o. (L) Th. Chaothoi
Singh of -do- (Area 0.52 acre Southern side).
. . .Petitioners
-Vrs1) Thounaojam Parijat Singh, S/o. (L) Jadhop Singh of Utlou, 2)
-do- Lukhoi Singh, S/o. (L) -do- of -do-, 3) -do- Tomba Singh,
S/o. (L) -do- of -do-, 4) -do- Chaoba Singh, S/o. (L) -do- of do-, 5) -do- Irabot Singh, S/o. (L) -do- of -do-.
. . . O.P.
N O T I C E
Dated. 22/3/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 16-Utlou, Patta No.
236(old) 233 (N) Dag No. 379 Area 1.31 acres of Ingkhol
Class ÒàÚ[¹¤à ëºïó¡³ "[ÎK㠚àjàƒà¹ [Å} >}: 1 ƒKã 5ó¡à*¤Kã ³ã*Òü[Å}
³õtå¡ *ÒüìJø, ³¹³ "ƒå>à ³õt¡å šàjàƒà¹Kã ³[³} A¡AáKà ƒ}A¡à[¹>à >}: 1 ƒKã 3
ó¡à*¤Kã ³ã*Òü[Å} "¢[Î>à ³=v¡û¡à šà[À¤à ³ìJàÚKã Źç¡A¡[Å} "[΃à ÒüìTàº
>à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, ³¹³ "ƒå>à
ëºïó¡³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à (*¤ì\G>) ¤[ƒ šàl¡ü
ëW¡ "[Î>à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à
ëA¡ài¢¡ "[Îƒà šãÅ>ºv¡ûå¡>à ëÚ;šã¹¤à ÚàK[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡;
ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tô¡å } ÒüÄà ëA¡Å ³Jà W¡xJøK[>¡ú
NT/68024/23(March)
Òü–i¡¹ [®¡ìÀ\ 뮡à[Àì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡t¡à "Òà>¤à ìÊi¡ ëºì®¡º &Î &Î
&Î & &Î [ƒ [Î Å씂ºiå¡>¢ó¡à쳖i¡
àÒüì"[ÎKã
>º W¡"[>Ç¡¤à
}ìJø ƒ[¤Ãl¡ü ÞàÒü [Î ìyà[ó¡ 2016
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
&Î ëA¡ "๠[Î, >åU>å à [¤ ëA¡ [ƒ [Î
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ &Î &Î ƒ[¤Ãl¡ü ([Î), ë¤à¹àÚà>¤ã¤å ëKຠ4-2 ƒà
ÞàÒü [Î, ÞàRå¡>à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
18 ƒKã ëÒïƒå>à Aᤠ"[ÎKã
&Î ëA¡ "๠[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã
ÅàĤå}ƒà W¡x[¹¤à "Òà>¤à ìÊi¡
ì³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëºì®¡º &Î &Î ƒ[¤Ãl¡ü ÞàÒü [Î
ëKຠ³[¹ "ƒå R¡à>¤>à ë³i¡W¡
ìyà[ó¡, 2016 ƒà &º ÞàÒü &,
ëÒï¹A¡šà "[>Ç¡¤à [³[>i¡ "³Îå}
ÞàRå¡ ºàÒüó¡³ "³Îå} &Î ëA¡ "๠45 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>,
[Î, >åUå ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
í³šàA—¡à ëKຠ"³à "³Îå} ³[oW¡–
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à ƒø>à 43 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³Kà
&º ÞàÒü &, ÞàRå¡ ºàÒüó¡³>à ëA¡ [¤ W¡>[J¡ú
&Î ÞàÒü [Î , ëJà}Ú೤å ëKຠ6-0
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à [¤
ƒà Ú೗à W¡à*>à ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ëA¡ [ƒ [Î ([Î) Kã ³àÚîA¡ƒKã
&º ÞàÒü &Kã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå "[³¹>à
"ƒå ƒ à W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã 27 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à
ëKàº[Å} "ƒå W¡–ƒÄà 10 Ç¡¤à "³Îå} 42 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ët¡à´¬>à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, Òüì¤àìW¡ï¤>à ëKຠ"[> "³Kà W¡>[J¡ú
18 Ç¡¤à, 23 Ç¡¤à "³Îå} 28 Ç¡¤à
R¡[Î "׳ǡ¤à ì³i¡W¡t¡à ƒ[¤Ãl¡ü
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"׳ "³Îå} &ó¡ [Î, ÞàR¡å "ÒÀåš "³[ƒ [¤ ÞàÒü
ëKïì¹à>à ë³i¡W¡A¡ã 25 Ç¡¤à "³Îå} [ƒ * (&), ë¤à¹àÚà}¤ã [i¡³ "[>>à
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22@ [ÒÎå ë=ï¤àº>à
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ëÎ[³-ó¡àÒüì>º 29 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³Kà ÅàÄKƒ¤ƒà ƒ[¤Ãl¡ü &ó¡ [Î ÅàĤà
[Ŗƒå>à =´¬àº 볺àNøàl¡ü–ƒƒà
ë³i¡W¡ "ƒåƒà "³v¡à R¡àÒü¹¤à & &ó¡ W¡>[Ŗƒå>à šåÄà ìKຠt¡¹ç¡A¡ W¡>[J¡ú ºàv¡û¡¤ƒKã [¤ ÞàÒü [ƒ * (&) >à ÞàA¡¢
ìÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à 2 Ç¡¤à &, ë=ï¤àº [>}ìR¡à´¬ ³ Kã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à *®¡¹ ó¡}ìJø¡ú
ëÊi¡ ëºì®¡º 6-& ÎàÒüƒ *š>
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ 2016 Kã R¡[Î ëKຠ"ƒå \[΢ >´¬¹ 5 A¡[¤¹à\>à
GRATITUDE
ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³-ó¡àÒüì>º 24 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
It is indeed my pleasure to show my
heartfelt gratitude to Mr. Shok Kumar
ë³i¡W¡t¡à & &ó¡ &, ë=ï¤àº
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã ó¡àÒü ì >º
for healing me from the terrible
[>}ìR¡à´¬³>à iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã ëÒàÊ¡ ë³i¡Wt¡à º[A¡ 7-Êà¹, íÒì¹àA¡
Paralysis. I have been suffering from it
for the past 6 months and living a
[i¡³ [ÒÎå¤å ëKຠ1-0 ƒà ³àÚ[=¤à "³Îå } & &ó¡ [Î, ë=ï¤àº
miserable life. During this period, I had
šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú
[>}ìR¡à´¬³Kà ÅàĹK[>¡ú
tremendous troubles as both my hands
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 22 @ "àÒü ÞàÒü ÞàÒü
[Î, >à*ì¹³ ³Jà íºA¡àÒü>à [Ŗƒå>à
Aᤠ"[ÎKã ÅàĤå}ƒà =à "[ÎKã 18
ƒK㠚åÄà [i¡³ 12 >à Nø硚-4 ë=àA—¡à
JàÒüìƒàv¡û¡>å à W¡x¹[Aá¤à "Òà>¤à Òü–
i¡¹ [®¡ìÀ\ 뮡à[Àì¤àº iå¡>¢à쳖i¡,
2016 ƒà &Î & &Î [ƒ [Î, Å씂º
ëÎ[³-ó¡àÒüì>º W¡}ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà &Î & &Î [ƒ [Î,
Å씂 º >à &º &³ [Î,
íº³ìšàA¡š³¤å ìÊöi¡ ëÎi¡ 3-0,
ìšàÒü–i¡ 27-25, 25-23 "³Îå}
25-19 ƒà ³àÚ[=¤à šãƒå > à
ó¡àÒüì>º W¡}¤à R¡³[J¡ú
ìÎ[³-ó¡àÒüì>º ÒìÚ} "àÒü ÞàÒü ÞàÒü
[Î, >à*ì¹³ "³Îå} &Î Úå ƒ[¤Ãl¡ü [Î,
Òüì¹}¤³ [i¡³ "[>>à ÅàÄK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "׳ǡ¤à
E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>ºƒà &Î & &Î [ƒ
[Î, Å씂º>à &> ÞàÒü [ƒ [Î,
JàÒü샳¤å ëÎi¡ 3-1, ëšàÒü–i¡
25-27, 25-23, 25-29
"³Îå } 25-22 ƒà ì=àÒü [ J¡ú
³[¹Ç¡¤à E¡ài¡¹-ó¡àÒüì>ºƒà &Î Úå
ƒ[¤Ã l ¡ü [Î>à [i¡ &º ÞàÒü [Î,
íÒì¹àA¡šå ëÎi¡ 3-1, ëšàÒü–i¡
25-20, 25-16, 23-25
"³Îå } 26-24 ƒà ³àÚ[=¤à
šãƒå>à ëÎ[³-ó¡àÒüì>º W¡}[J¤[>¡ú
[ÒÎå ìyà[ó¡ƒà & &ó¡ & ë=ï¤àº
9 Ç¡¤à ëºàv¡¡û àA¡ ìyà[ó¡ šà}ì=àAáK[>
[>}ìR¡à´¬³ ó¡àÒüì>º W¡}ìJø
34 Ç¡¤à ëÊi¡ "à³¢ì¹Ê[º}
ëW¡[´šÚ[Xš šà}ì=àAáK[>
NT/68011/23(March)
7
Òü´£¡àº, ³àW¢¡ 23, 2016 Òü} º³t¡àKã 15 [> šà>¤à, Úå³ÅîA¡Å
eokjOMxg Fyrki
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
NT/68025/23(March)
NOTIFICATION
Dated, the 21st March, 2016
No. M/AKKA/15/9/Aff-09 : It is hereby general information
to all Association/Club/Units Affiliated to Manipur Amateur Kho
Kho Assn. to submit their Renewal affiliation fees for the year
2016-17 on or before 4th April, 2016 to the Treasurer, MAKKA.
Further, those Association/Clubs/Units which are not
participated their teams in the State Championships and not
paid Renewal fees for the last 3(three) years consecutively
i.e. since 2013 may submit writen explanations if interested on
or before 4th April, 2016 to the Hony. Gen. Secy., MAKKA
without fail. Failing which necessary action may be taken up
against the defalter Assn/Unit. And another information to Clubs/
Unit/Assn. those their teams are participated in the State
Championships and think eligible to applied for Recognition
and Affiliation may also submit thier proposal alongwith relevent
documents in details to the Hony. Gen. Secretary, MAKKA on
or before above dates.
Sd/- H. Koireng Singh
Joint, Secretary,
NT/KBB/23(March)
Manipur Amateur Kho Kho Assn.
Jå¹ç¡³\[¹ Òü³à >W¡à[Å}>à
‘‘Jå¹ç¡³\[¹ Òü³à >W¡à[Å}>à, ëJà}
ëA¡àÀKà, º³[\}[¤Úå ³t¡³ šå³—³v¡û¡à,
šå[XKã ëJà}=à} Jå[ƒ}ƒà, *ÒüÒ>¤ãÚå
>ÒàB¡ã >W¡à[Å}, ³ìšàA¡-šå³—³B¡ãú
H. Ibemhal Devi
10th Oct. 1927 - 14th March, 2014
NT/XXXXX/23(March)
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 186/SDC/NBL of 2016
Abujam Umakanta Singh, S/o. A. Damu Singh of Kha-Jiri Mamang
Leikai.
. . .Petitioner
-VrsLate. Abujam Joy Singh, S/o. (L) A. Nilamani Singh of Kha-Jiri
Mamang Leikai.
. . . O.P.
N O T I C E
Dated. 22/3/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 24-Balaramkhul, Patta
No. 176(old) 7 (New) Dag No. 60 Area 1.31 acres of Phourel
Class ÒàÚ[¹¤à ëºïó¡³ "[ÎK㠚àjàƒà¹ ³õt¡å *ÒüìJø, ³¹³ "ƒå>à ³õt¡å šàjàƒà¹Kã
³[³} A¡AáKà ƒ}A¡à[¹>à ³àKã Share Area 0.65.5 acre out of 1.31
acres "Î峗à ëºïó¡³ >à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡
=à¹ìAá, ³¹³ "ƒå>à ëºïó¡³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à
(*¤ì\G>) ¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[Î>à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [>
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà šãÅ>ºv¡ûå¡>à ëÚ;šã¹¤à ÚàK[>¡ú
³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã ³tô¡å }
ÒüÄà ëA¡Å ³Jà W¡xJøK[>¡ú
NT/68024/23(March)
MULTIPURPOSED YOUTH DEVELOPMENT
ORGANISATION MYDO-WANGJING, THOUBAL
DISTRICT, MANIPUR
‘‘ì=ïšå¤[Å} J>ìJø’’
R¡[Î t¡à} 19-3-2016 Òü}Kã >å}[=º šå} 2 ("[>) t¡à¤à ³t¡³ƒà MYDO,
ó¡³[J¤à General Body Kã ³ãó¡³—à ³JàKã
Kã ë³´¬¹[Å} "[Î 2016-17 Kã ë=ï šå¤[Å}
*Òü>à J>ìJø¡ú
Wangjing Kã ÅR¡ìº–ƒà
Executive Committee
LIST OF THE EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS :
1. Longjam Ashakumar Singh
- President
2. Sorokhaibam Manao Singh
- Vice President
3. Khundrakpam Kumar Singh
- Vice President
4. Sambanduram Jayedeva Sing
- General Secretary
5. Yendrembam Premjit Singh
- Joint Secy (Admn)
6. Longjam Umakanta Singh
- Joint Secy (Sports)
7. Yumnam Basanta Singh
- Joint Secy (Orgn)
8. Kshetrimayum Jiten Singh
- Tresurer
9. Heikrujam Haimo Singh
- Publicity Secy.
10. Laishram Kuper Singh
- Executive Member
11. Brahmacharimayum Ingocha Sharma - Executive Member
12. Soibam Sobha Singh
- Executive Member
13. Soibam Dingku Singh
- Executive Member
14. Sagolshem Basanta Singh
- Executive Member
N.B.:- MYDO Yaoshang Sports Meet-2016 ƒà ÅàÄì¹àÒü[Å}
"³[ƒ ³ãÚ೗à Źç¡A¡ Úà[¤>¤à šàl¡üì\g[¹¡ú
NT/68028/23(March)
Sd/- S. Jayedeba Singh
General Secretary.
Awareness Camp šàR¡ì=àA¡ìJø
National Environment Campaign 2014-15 Kã Źç¡A¡ "³à *Òü>à ë>à}³Kã *Òü¤à Awareness Camp
NIngthoubung Leikai ƒà Directorate of Enviroinmet Govt. of Manipur Kã ëŔ‚} ³Jàƒà
Health Enrichment and Livelihood for Poor, Khurai Ningthoubung Leikai ƒà íº¤>à [Ŗƒå>à ëÒï[\A¡ìÒï[\A¡ ³à캳 "[΃à A¡àÚ=¹Aá¤ã¤à Enviroment Kã ³t¡à}ƒà ³ãÚà³ ®¡à³ t¡àÒ>ìJø¡ú
Sd/- L. Ramananda Singh
President, Health Enrichment And Livelihood For Poor,
NT/68020/23(March)
(HELP)
"³à Khurai
Jå¹ç¡³\[¹¤à Òü³à¤å "³åB¡à ÒÄà-ÒÄà
ìt¡àÀ¤à >W¡à[Å} 1Îå} ³¹ã ³t¡à[Å}
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
remain frozen, my right leg was also
frozen too. Even I could not speak
clearly. My body trembled when I took
Sir Ashok Kumar
a walk, even I had difficulty in taking
breath and felt dizzy all the time. It was
so terrible that I had to bear all such odds of deformity.
Fortunately, I have consulted Mr. Ashok Kumar at his clinic
lately at Ashok Kumar Health Care Centre, E.S.U. Ground,
Palace Compound, Imphal # 9612988625. Today, I am very
delighted that all my agonies are relieved and completely cured
after 15 days of treatment. It is my prayer for him to serve long
and heal others.
Sd/- Laishram Chaoba Meetei,
NT/68016/28(March)
Chingamakha, Imphal
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST (Central)
Mutation Case No. 635/SDC/IW/(c) Dt. 22/3/2016
1) Takhellambam Gremichand Singh, 2) -do- Bidyananda Singh,
3) -do- Malemnganba, 4) -do- Nando Meitei (all are sons of
Shantikumar @ Tomba Singh of Singjamei Mayengbam Leikai.
. . .Petitioners
-VrsLate. Takhellambam ongbi Nganbi Devi, W/o. Shantikumar @
Tomba Singh of Singjamei Mayengbam Leikai.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Dt. 22/3/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒ>å à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ Takhellambam (o) Nganbi Devi šã}
Shantikumar @ Tomba Singh Îà} Singjamei Mayengbam Leikai
Kã [³}ƒà íº¤à Òü:*: t¡Ò[κKã Jåº >}: 48-Singjamei Kã "ì>ï¤à šàjà
>}: 281/1016 "[¹¤à šàjà >}: 48/160 ƒàK >}: 4123/4444 "³Îå}
&[Úà .0335 (ìÒC¹) W¡à*¤à ÒüìTຠ"[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ Sons
"[Î>à ³ìJàÒüKã ³[³}ƒà šà>[¤>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, "ƒå>à
ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å} Úà[>}ƒ¤à Úà*¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à
ëó¡à}º¤à ³tå¡} >å[³; 7 [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ³=B¡ã ëA¡ài¢¡ "[΃à Objection
ìt¡ïKƒ¤[>, ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection ìºïì¹àÒü ëA¡Å ³Jà W¡x¹K[>ú
NT/68026/23(March)
Sd/-Sub-Deputy Collector
Imphal West (Central)
\b e gd
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
474 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler