close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Belgapomnotering 08/04/2016

IntégréTéléchargement
PRIJSNOTERING AARDAPPELEN / COTATION POMMES DE TERRE BINTJE
BELGAPOMPRIJS / PRIX BELGAPOM 2015-2016 
DATUM / DATE : 08/04/2016
BELGAPOMNOTERING / COTATION BELGAPOM :
€ 125,00 / ton/tonne (BTW/TVA excl.)
€ 132,50 / ton/tonne (BTW/TVA incl.)
Marktstemming / Ambiance du marché :
Stabiel: aanbod is gelijk aan de vraag, evenwicht
Stable: l’offre est égale à la demande, équilibre
De Belgapomprijs is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor
Bintje, voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten , veldgewas 35 mm+,
frietgeschikt, af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling.
La cotation Belgapom est le prix le plus fréquemment appliqué, constaté le jour précédent
pour Bintje, destiné à la transformation en produits de pommes de terre surgelés, toutvenant 35 mm+, fritable, départ, en vrac sur camion, pour livraison/enlèvement
immédiat(e).
Voor andere frietgeschikte variëteiten voor verwerking tot diepgevroren aardappelproducten
is de meest gehanteerde prijs, waargenomen op de vorige werkdag voor veldgewas 35 mm+,
af producent, los op wagen, voor onmiddellijke levering/ophaling :
Pour d’autres variétés fritables destinées à la transformation en produits de pommes de terre
surgelés, le prix le plus fréquemment appliqué, constaté le jour précédent pour tout venant 35
mm +, départ, en vrac sur camion, pour livraison/enlèvement immédiat(e) est :
Waarneming/Observation
Andere variëteiten / autres variétés :
Challenger & Fontane € 150,00 / ton/tonne (BTW/TVA excl.) € 159,00 / ton/tonne (BTW/TVA incl.)
De Belgapomprijs en de waarneming voor andere rassen worden vastgesteld door een commissie met
4 vertegenwoordigers uit de sectie verwerking en 4 vertegenwoordigers uit de sectie handel van
Belgapom.
La cotation Belgapom et la constatation pour d’autres variétés est fixée par une commission des prix,
composée de 4 représentants de la section transformation et 4 représentants de la section négoce de
Belgapom.
Secretariaat/secrétariat :
Belgapom, Spastraat 8 rue de Spa, 1000 Brussel/Bruxelles. Tel. 09/339.12.52, fax 09/339.12.51, belgapom@fvphouse.be
∗
Marktstemming / Ambiance du marché:
1. Flauw: aanbod is groter dan de vraag
Peu animé: l’offre est supérieure à la demande
2. Rustig: aanbod is groter dan of gelijk aan de vraag
Calme: l’offre est supérieure ou égale à la demande
3. Stabiel: aanbod is gelijk aan de vraag, evenwicht
Stable: l’offre est égale à la demande, équilibre
4. Prijshoudend: aanbod is kleiner dan of gelijk aan de vraag
Soutenu: l’offre est inférieure ou égale à la demande
5. Vast: aanbod is kleiner dan de vraag
Ferme: l’offre est inférieure à la demande
Vrije markt en contracten in de Belgische diepvriesfrietsector :
De wekelijkse Belgapomnotering voor vroege aardappelen (juli-augustus) en voor Bintje en de waarneming voor andere
rassen (bewaarseizoen) geeft een duidelijke indicatie van de evolutie van de vrije aardappelmarkt voor de verwerking van
aardappelen tot diepvriesfriet.
Daarnaast maken telers, handel en verwerking in steeds grotere mate gebruik van teeltcontracten, die een grotere stabiliteit
van de grondstofprijs op het oog hebben.
De verhouding tussen beide instrumenten om aardappelen te kopen en verkopen kunnen verschillen van bedrijf tot bedrijf.
Beide componenten dienen in rekening gebracht te worden om de evolutie van de grondstofprijs te volgen.
Vandaar dat de grafiek bij de Belgapomnotering vanaf de oogst 2014 ook de maandelijkse evolutie van de gemiddelde
contractprijs bij handel en verwerking zal weergeven, naast deze van de wekelijkse Belgapomnotering.
Le marché libre et les contrats dans le secteur de la frite surgelée en Belgique:
La cotation Belgapom hebdomadaire des pommes de terre primeurs (juillet-août) et de la Bintje, ainsi que l'observation
d'autres variétés (saison de conservation), présente une indication univoque de l'évolution du marché libre de la pomme de
terre pour la transformation des pommes de terre en frites surgelées.
Les cultivateurs, les négociants et les transformateurs travaillent en outre toujours plus souvent sous contrat afin de garantir
ainsi une meilleure stabilité du prix de la matière première.
Chaque entreprise applique un rapport différent entre les deux instruments d’achat et de vente des pommes de terre.
Le suivi de l’évolution du prix de la matière première se base sur les deux composantes.
Pour ces raisons, le graphique accompagnant la cotation Belgapom hebdomadaire montrera également l’évolution mensuelle
du prix moyen des contrats pour le négoce et la transformation.
Free market and contracts in the Belgian frozen fries sector:
The weekly Belgapom quotation for early potatoes (July-August) and for Bintje and the observation for other varieties
(storage season) provides a clear indication of the evolution of the free potato market for processing potatoes into frozen
fries.
In addition, growers, trade and processing increasingly make use of production contracts that aim for greater stability in the
price of raw materials.
The ratio between the two instruments to buy and sell potatoes can vary from one company to the next.
Both components must be taken into account in order to follow the evolution in the price of the raw materials.
That is why, starting from the 2014 harvest, the graph for the Belgapom quotation will also display the monthly evolution of
the average contract price for trade and processing, in addition to the graph for the weekly Belgapom quotation.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
91 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler