close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

001 - De Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1755/001
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1755/001
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
12 april 2016
12 avril 2016
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
betreffende het bannen van het gebruik van
glyfosaat in nationaal erkende producten
relative à l’interdiction du glyphosate dans les
produits agréés en Belgique
(ingediend door mevrouw Karin Jiroflée)
(déposée par Mme Karin Jiroflée)
3767
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
DOC 54 0000/000:
Abréviations dans la numérotation des publications:
e
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
DOC 54 0000/000:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
KAMER
3e
1755/001
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1755/001
3
TOELICHTING
DÉVELOPPEMENTS
DAMES EN HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Het gebruik van de chemische substantie glyfosaat
in bestrijdingsmiddelen stijgt aanzienlijk. In veertig jaar
tijd steeg het gebruik met een factor 260 tot 825 000 ton
per jaar. 76 % hiervan wordt aangewend in de landbouw,
maar ook in de publieke en private ruimte wordt heel
wat van deze stof verspreid.
L’utilisation du produit chimique glyphosate dans
les pesticides connaît une hausse exponentielle. En
quarante ans, elle a augmenté d’un facteur 260, pour
atteindre 825 000 tonnes par an, dont 76 % dans l’agriculture. Mais de grandes quantités de ce produit sont
aussi pulvérisées dans les espaces publics et privés.
De wereldgezondheidsorganisatie kwam onlangs
tot de conclusie dat deze stof waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens. Het vaststellen van de
aanwezigheid van glyfosaat in ons lichaam, ons voedsel en zelf in moedermelk moet de Belgische regering
aanzetten om het voorzorgprincipe te hanteren. Binnen
de Europese instellingen moet België ervoor pleiten de
verlopen vergunning voor het gebruik van deze stof niet
te verlengen. Bovendien moet de Belgische regering
niet afwachten om intern, binnen België, het gebruik
van glyfosaat voor particulier gebruik en voor gebruik in
de publieke ruimte te verbieden. Dit naar het voorbeeld
van onze buurlanden Frankrijk en Nederland.
L’Organisation mondiale de la santé est récemment
parvenue à la conclusion que ce produit est probablement cancérogène pour l’homme. La présence
de glyphosate ayant été décelée dans notre corps,
dans notre nourriture et même dans le lait maternel, il
incombe au gouvernement belge d’appliquer le principe
de précaution. Au sein des institutions européennes, la
Belgique doit plaider contre le renouvellement de l’autorisation du glyphosate qui arrive à échéance. En outre,
le gouvernement belge ne doit pas attendre la décision
européenne pour interdire l’utilisation du glyphosate par
les particuliers et dans l’espace public en Belgique, et
ce, à l’instar de nos voisins français et néerlandais.
Karin JIROFLÉE (sp.a)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
1755/001
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
DE K AMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS,
LA CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS,
A. gelet op de lopende procedure en de intentie van
de Europese Commissie om het gebruik van glyfosaat
opnieuw te autoriseren voor een periode van 15 jaar,
overeenkomstig de Europese pesticidenrichtlijn EC
1107/2209;
A. vu la procédure en cours et l’intention de la
Commission européenne d’autoriser à nouveau l’utilisation du glyphosate pour une période de 15 ans,
conformément au règlement européen sur les pesticides
CE 1107/2009;
B. gelet op recente classificatie door het Internationaal
Agentschap Voor Kankeronderzoek (IARC) van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van glyfosaat
als “waarschijnlijk kankerverwekkend” voor mensen
(groep 2A);
B. vu la classification récente du glyphosate comme
“probablement cancérogène” pour l’homme (groupe 2A)
par le Centre international de Recherche sur le Cancer
(CIRC) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS);
C. gelet op de vergelijkbaarheid tussen de gehanteerde categorie 2A door het IARC en de categorie 1B
uit de Europese richtlijn 1271/2008 en het feit dat de
Europese pesticidenrichtlijn (EC1107/2209) stelt dat
actieve bestanddelen enkel vergund kunnen worden
indien ze niet gecategoriseerd worden binnen de groepen 1A of 1B;
C. vu la similarité entre la catégorie 2A utilisée par
le CIRC et la catégorie 1B du règlement européen
1272/2008 et considérant que le règlement européen sur
les pesticides (CE1107/2009) prévoit que les substances
actives ne peuvent faire l’objet d’une approbation que si
elles ne sont pas classées dans les catégories 1A ou 1B;
D. gelet op het geplande onderzoek van het European
Chemicals Agency over de classificatie van de actieve
stof glyfosaat dat in 2017 afgerond wordt en de mogelijke
consequenties van deze classificatie voor het gebruik
van de stof;
D. vu l’étude prévue par l’Agence européenne des
produits chimiques (ECHA) relative à la classification
de la substance active glyphosate qui sera achevée en
2017 et les conséquences potentielles de cette classification pour l’utilisation de cette substance;
E. gelet op het feit dat het voorstel van de Europese
Commissie om de vergunning voor het gebruik van
glyfosaat met 15 jaar te verlengen tot stand kwam na
een advies van het European Food safety Autority (Efsa)
dat gebaseerd is op drie niet gepubliceerde studies die
werden gefinancierd door belanghebbende partijen;
E. considérant que la proposition de la Commission
européenne de prolonger de 15 ans l’autorisation d’utilisation du glyphosate a été élaborée à la suite d’un
avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments
(AESA) basé sur trois études non publiées et financées
par des parties intéressées;
F. gelet op de oproep van honderd toonaangevende wetenschappers aan Europees Commissaris
Andriukaitis, om de studie van het “European Food
Safety Authority” (Efsa), die de bevindingen van de het
IARC in twijfel trekt, als “onbetrouwbaar” te bestempelen;
F. considérant que 100 scientifiques éminents ont
demandé au Commissaire européen Andriukaitis de
qualifier de “non fiable” l’étude de l’Autorité européenne
de sécurité des aliments (AESA) qui remet en doute les
conclusions du CIRC;
G. gelet op de onomstotelijk vastgestelde aanwezigheid van restanten glyfosaat in ons milieu, ons voedsel,
ons water en ons lichaam (bijvoorbeeld in moedermelk);
G. vu la présence constatée et incontestable de
restes de glyphosate dans notre environnement, dans
notre alimentation, dans notre eau et dans notre corps
(par exemple dans le lait maternel);
H. gelet op de toename van het wereldwijd gebruik
van glyfosaat als herbecide met een factor 260 in 40 jaar
(van 3200 ton in 1974 tot 825000 ton in 2014);
H. considérant que l ’utilisation de glyphosate
comme herbicide a augmenté à l’échelle mondiale
d’un facteur 260 en 40 ans (de 3 200 tonnes en 1974 à
825 000 tonnes en 2014);
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1755/001
5
I. gelet op het feit dat 24 % van het gebruik van glyfosaat buiten de landbouw plaats vindt in de publieke
ruimte (stedelijk en ruraal) en private ruimte (tuinen);
I. considérant que 24 % du glyphosate utilisé hors
agriculture est utilisé dans l’espace public (zones
urbaines et rurales) et dans l’espace privé (jardins);
J. gelet op het feit dat verschillende Europese landen
reeds preventieve maatregelen namen om het volksgezondheid en het leefmilieu te beschermen. Zo verboden
onze buurlanden Frankrijk en Nederland rees het particulier gebruik van de onkruidverdelger Roundup;
J. considérant que plusieurs pays européens ont déjà
pris des mesures préventives de protection de la santé
publique et de l’environnement. C’est ainsi que nos voisins français et néerlandais interdisent déjà l’utilisation
par des particuliers du désherbant Roundup;
K. gelet de beslissing binnen het Europese “standing
Committe on Plat Animal Food and Feed” om de stemming over de eventuele verlenging van de vergunning
uit te stellen;
K. vu la décision du comité permanent Plantes,
Animaux, Alimentation et Nutrition animale de reporter
le vote sur le prolongement éventuel de l’autorisation;
VERZOEKT DE FEDERALE REGERING:
DEMANDE AU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL:
1. de nationale vertegenwoordiger voor België in de
“Standing committee on Plant Animal food and feed
meeting” op te dragen te pleiten om de stemming uit te
stellen tot de EU-classificatie door ECHA is afgerond en
er duidelijkheid is over de potentieel hormoonverstorende eigenschappen van glyfosaat, gezien dit bijkomende
argumenten kan opleveren tegen de hernieuwing van
de erkenning;
1. de charger le délégué belge auprès du Comité
permanent des végétaux, des animaux, des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux de plaider
en faveur d’un report du vote jusqu’à ce que l’ECHA
ait finalisé la classification européenne des substances
chimiques et que la clarté ait été faite sur les risques
potentiels du glyphosate sur le plan endocrinien, étant
donné que ces éléments peuvent fournir de nouveaux
arguments contre le renouvellement de l’agrément de
cette substance;
2. de nationale vertegenwoordiger voor België in de
“Standing committee on Plant Animal food and feed
meeting” op te dragen om tegen de hernieuwing van
de erkenning/licentie van glyfosaat voor de hele EU te
stemmen;
2. de charger le délégué belge auprès du Comité
permanent des végétaux, des animaux, des denrées
alimentaires et des aliments pour animaux de voter
contre le renouvellement de l’agrément/la licence du
glyphosate dans l’ensemble de l’UE;
3. onafhankelijk van de beslissing op Europees niveau
het voorzorgprincipe te hanteren en het gebruik van
glyfosaat in erkende onkruidverdelgers voor particulier
gebruik te verbieden;
3. d’adopter, indépendamment de la décision prise au
niveau européen, le principe de précaution et d’interdire
l’utilisation du glyphosate dans la fabrication d’herbicides agréés pour un usage privé;
4. onafhankelijk van de beslissing op Europees niveau
het voorzorgprincipe te hanteren en het gebruik van
glyfosaat bevattende onkruidverdelgers op openbare
plaatsen zoals scholen, ziekenhuizen of langs spoorwegen te verbieden;
4. d’adopter, indépendamment de la décision prise au
niveau européen, le principe de précaution et d’interdire
l’utilisation d’herbicides contenant du glyphosate dans
les lieux publics tels que les écoles, les hôpitaux ou le
long des voies ferrées;
5. het onderzoek naar ecologisch verantwoorde alternatieven voor glyfosaat in de landbouw te versnellen.
5. d’accélérer la recherche d’alternatives écologiques
au glyphosate utilisé en agriculture.
24 maart 2016
24 mars 2016
Karin JIROFLÉE (sp.a)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
444 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler