close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

009 - De Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1590/009
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1590/009
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
12 april 2016
12 avril 2016
WETSONTWERP
PROJET DE LOI
houdende internering en diverse bepalingen
inzake justitie
relatif à l’internement et à diverses
dispositions en matière de Justice
AMENDEMENT
AMENDEMENT
op de artikelen aangenomen in eerste lezing
aux articles adoptés en première lecture
Zie:
Voir:
Doc 54 1590/ (2015/2016):
Doc 54 1590/ (2015/2016):
001: Wetsontwerp.
002: Bijlage.
003 tot 005: Amendementen.
006: Verslag (eerste lezing).
007: Artikelen aangenomen in eerste lezing.
008: Amendementen.
001: Projet de loi.
002: Annexe.
003 à 005: Amendements.
006: Rapport (première lecture).
007: Articles adoptés en première lecture.
008: Amendements.
3763
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
Nr. 101 VAN DE HEER TERWINGEN c.s.
1590/009
N° 101 DE M. TERWINGEN ET CONSORTS
Art. 77
Art. 77
In het voorgestelde artikel 279, § 1, het woord
“uitstekend” vervangen door het woord “uitzonderlijk”.
À l’article 279, § 1er, proposé, remplacer le mot
“excellent” par le mot “exceptionnel”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
Dit is een technisch amendement dat erop is gericht om de
terminologie in overeenstemming te brengen met de tekst van
artikel 287ter, § 3, derde lid, van het Gerechtelijk Wetboek.
Il s’agit d’un amendement technique destiné à mettre la
terminologie en concordance avec le texte de l’article 287ter,
§ 3, alinéa 3, du Code judiciaire.
Raf TERWINGEN (CD&V)
Sonja BECQ (CD&V)
Sophie DE WIT (N-VA)
Carina VAN CAUTER (Open Vld)
Philippe GOFFIN (MR)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
416 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler