close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

Apercu de quelques ouvrages pratiques Overzicht van

IntégréTéléchargement
Published by KPMG, ACI’s Audit Committee Toolkit Belgium is a comprehensive vade mecum
for audit committees and is therefore is a one-in-its kind book relevant for all directors. It
articulates, from a specific Belgian perspective, the principles underlying the audit
committee’s role while also providing a vast amount of non-prescriptive guidance to help
audit committees and boards gain a better understanding of the processes and practices
that help create and sustain effective audit committees. The Belgian regulatory landscape
related to audit committees is summarized in a comprehensive overview for easy reference.
The Toolkit further discusses various relevant considerations on the composition of the audit
committee and the procedures and practices that provide the support and structure
necessary to discharge an audit committee’s duties to the board. Available @
www.guberna.be or www.audit-committee-institute.be.
How to Make Boards Work captures latest governance thinking and research whilst
simultaneously addressing the theory and practice of board directors relations. The role and
contribution of boards is scrutinized within the broader framework of global, social and
political complexity. Clearly arguing for the need to reinvent boards, the book's
groundbreaking contribution offers latest thinking and global research on the skills,
knowledge and qualities necessary for the high performing board and board director. From
why have boards, to what to do on boards, this unusual collection is the board directors'
guide to sustainable value creation. Available @ www.guberna.be or www.palgrave.com.
With the support of Ageas, Deloitte and Laga, in 2008, GUBERNA, created the Centre
Internal Governance aiming to raise governance awareness at the level of corporate
groups, their subsidiaries and directors. This publication summarizes these years of
research and exchange of experiences of the Centre. Since there are currently no “codes of
best practice” for internal governance, the authors had to rely on governance literature,
governance experts and their own research to develop a number of basic principles of
internal governance within corporations. These ideas have been further complemented by
concrete governance practices, based on testimonials of CEOs and directors of subsidiaries
and parent companies. Available @ www.guberna.be or www.intersentia.be.
Apercu de quelques ouvrages pratiques
Overzicht van publicaties en tools
Private Equity & Corporate Governance: a company perspective
GUBERNA
30-34 Rue de la Montagne, 1000 Bruxelles
The entry of a private equity provider in a company raises a wide variety of corporate
governance challenges throughout all phases of the investment lifecycle: how to determine
an appropriate valuation? How to choose the right partner? How to divide decision rights
across shareholders, board of directors and management? How to involve private equity
representatives in the board of directors? How to interact and report to the private equity
provider? Etc. This publication aims to raise awareness to these challenges and develop clear
insights on how private equity funds and investee companies might solve them. Available @
www.guberna.be.
www.guberna.be
Reep 1, 9000 Gent
hnia.bensalah@guberna.be
www.guberna.be
www.guberna.be
GUBERNA stelt, in samenwerking met KPMG, Het Handboek voor de bestuurder voor, een
actualisatie van de Toolkit van de Bestuurder die werd voorgesteld door GUBERNA in 2012.
De doelstelling van het Handboek voor de bestuurder is de individuele bestuurder te
informeren over de regels van goed bestuur en deze een meer concrete invulling te geven.
Het Handboek formuleert richtlijnen, vragen en antwoorden over fundamentele elementen
van deugdelijk bestuur. Voor elke vraag wordt een volwaardig basisantwoord gegeven dat
bijzonder gestoffeerd wordt. De lezer kan op basis hiervan trachten te achterhalen welk
niveau van antwoord hij nodig heeft om zijn mandaat uit te oefenen. Het Handboek voor de
bestuurder is bestemd voor niet-uitvoerende of onafhankelijke bestuurders en voor leden
van een bestuurscomité. Het Handboek voor de bestuurder is beschikbaar in één volume
dat zowel de Nederlandstalige als de Franstalige versie bevat. Het Handboek is gratis voor
GUBERNA leden. De verkoop gebeurt via Intersentia: mail@intersentia.be
of www.intersentia.be.
En partenariat avec KPMG, GUBERNA propose le Manuel de l’Administrateur qui révise le
Toolkit pour l’Administrateur 2012. L’objectif du Manuel de l’Administrateur est de rendre
accessibles les règles de gouvernance à l’administrateur individuel et leur donner un contenu
concret. Le Manuel est un ensemble de lignes de conduite, de questions et de réponses qui
vont à l’essentiel des bonnes pratiques de gouvernance. Chaque question reçoit une réponse
complète et très documentée. Le lecteur peut rechercher le niveau de réponse dont il a
besoin pour exercer son mandat. L’ouvrage s’adresse à l’administrateur non exécutif ou
indépendant et à l’administrateur membre d’un comité du conseil.
Le Manuel de l’Administrateur est disponible en un seul volume contenant la version en
français et la version en néerlandais. Le Manuel est disponible gratuitement pour les
membres GUBERNA, il est par ailleurs en vente via Intersentia : mail@intersentia.be
ou www.intersentia.be.
Deze Toolkit handelt over de aanwerving van niet-uitvoerende of onafhankelijke
bestuurders van naamloze vennootschappen en zal nuttig zijn voor elke raad van bestuur,
elk benoemingscomité en iedereen die te maken heeft met de rekrutering en de selectie
van bestuurders in een bedrijf van gelijk welke vorm of type, grootte of
ontwikkelingsstadium. Ook toekomstige bestuurders kunnen hierin zeker inspiratie vinden.
De Toolkit Rekrutering en Selectie van Bestuurders is gratis voor GUBERNA leden, is
beschikbaar in een elektronische versie (e-Book) en PDF. De verkoop gebeurt via Anthemis
www.anthemis.be of commande@anthemis.be.
Ce Toolkit aborde de manière concrète le recrutement des administrateurs non exécutifs ou
indépendants au sein des sociétés anonymes belges. Il sera utile à tout conseil
d’administration, comité de nomination et toutes personnes qui interviennent dans le
recrutement et la sélection des administrateurs, quelle que soit la forme ou le type
d’entreprise, sa taille ou son stade de développement. Le Toolkit Recrutement et Sélection
des Administrateurs est gratuit pour les membres GUBERNA, en version électronique (eBook) et en version PDF, il est par ailleurs en vente via Anthemis : commande@anthemis.be
ou www.anthemis.be.
Het Centrum Public Governance heeft een analyse uitgevoerd van de manier waarop de
Belgische Federale Staat zijn functie als aandeelhouder invult, en dit in het licht van de
richtlijnen van de OESO over corporate governance in openbare bedrijven en ‘best
practices’ uit het buitenland. Het Memorandum beschrijft 10 concrete aanbevelingen die
het overheidsbestuur kunnen optimaliseren en een antwoord bieden op de uitdagingen van
vandaag. Deze aanbevelingen zijn niets meer dan suggesties. Het doel is dus om het debat
te voeden en denkpistes aan te leveren over de manier waarop de Staat haar participaties
intern organiseert en de manier waarop zij de bestuurders van openbare bedrijven
selecteert en met hen interageert. Het onderzoeksrapport en het Memorandum zijn
beschikbaar : www.guberna.be.
Le Centre Public Governance a réalisé une analyse de la manière dont l’Etat fédéral belge
remplit sa fonction d’actionnaire, et ce, au regard des lignes directrices de l’OCDE sur le
gouvernement d’entreprise des entreprises publiques et des meilleures pratiques identifiées
à l’étranger. Le Mémorandum présente 10 recommandations qui pourraient optimaliser la
gouvernance publique. L’objectif est de nourrir le débat et de donner des pistes de réflexion
autour sur la manière dont l’Etat organise ses participations en son sein et la manière dont il
sélectionne les administrateurs des organisations publiques et dont il interagit avec eux. Le
Rapport détaillé de recherche et le Mémorandum sont disponibles :www.guberna.be.
Goed bestuur kan een belangrijke rol spelen, niet enkel voor de wat grotere
(beursgenoteerde) ondernemingen, maar nog veel meer voor de (kleine en middelgrote)
niet-beursgenoteerde ondernemingen op zoek naar groei en continuïteit. Koers zetten naar
deugdelijk bestuur in mijn KMO richt zich vooral tot de ondernemer die bewust en effectief
inzet op groei en successie. Verschillende bestuursvraagstukken komen daarbij aan bod:
hoe omgaan met beslissingsbevoegdheid, delegatie, verantwoording, controle enz. Kortom:
alle elementen om tegen de beste voorwaarden de beste mensen en middelen te kunnen
inzetten. In een globale concurrentieomgeving is dit allesbehalve evident. Iedere
onderneming vindt hierin dan ook, naast een aantal noodzakelijke bouwstenen als basis,
nuttige en praktische ingrediënten om de toekomst te trotseren. Koers zetten naar
deugdelijk bestuur in mijn KMO is gratis voor de deelnemers aan de ‘Groeisessies’. De
verkoop gebeurt via www.intersentia.be.
Orienté vers la pratique, cet ouvrage se veut un outil de travail à l’attention des patrons de
PME soucieux d’adopter une gouvernance de qualité. Grâce à une approche didactique,
simple et modulable, l’objectif est de permettre à tout chef d’entreprise d’anticiper le défi de
la gouvernance avant d’y être contraint par les circonstances. Concrètement, il s’agit d’aider
la PME à se situer dans sa progression, à comprendre ses besoins et à s’engager sur le chemin
d’une gouvernance qui inscrira l’entreprise dans la durée. Cap sur la Gouvernance est gratuit
pour les participants aux Soirées Cap sur la Gouvernance, il est par ailleurs en vente via
Anthemis : www.anthemis.be.
www.guberna.be
www.guberna.be
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
558 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler