close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

003 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1605/003
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
3 mei 2016
3 mai 2016
VOORSTEL VAN RESOLUTIE
PROPOSITION DE RÉSOLUTION
tot stimulering van het onderzoek naar
immunotherapie en de toegang tot de
therapie voor kankerpatiënten
visant à stimuler la recherche sur
l’immunothérapie et à améliorer l’accès des
patients cancéreux à la thérapie
AMENDEMENTEN
AMENDEMENTS
Zie:
Voir:
Doc 54 1605/ (2015/2016):
Doc 54 1605/ (2015/2016):
001:
001:
002:
1605/003
Voorstel van resolutie van mevrouw Somers en de heren Vercammen
en Janssens.
Amendementen.
002:
Proposition de résolution de Mme Somers et MM. Vercammen et
Janssens.
Amendements.
3950
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
Nr. 3 VAN MEVROUW SOMERS c.s.
1605/003
N° 3 DE MME SOMERS ET CONSORTS
Verzoek 3
Point 3
Dit verzoek vervangen als volgt:
Remplacer ce point par ce qui suit:
“3. in het kader van het pact met de geneesmiddelenindustrie de terugbetaling van nieuwe immunotherapieën aan te bevelen voor Belgische patiënten
met uitgezaaide melanoom, of met andere types van
kanker in het lopend klinisch onderzoek met immunotherapie, rekening houdend met het beschikbare
budget voor innovatieve geneesmiddelen, het op punt
stellen van mechanismen om middelen efficiënt te plannen en in te zetten en de aantoonbare therapeutische
meerwaarde;”.
“3. de recommander, dans le cadre du pacte conclu
avec l’industrie pharmaceutique, le remboursement de
nouvelles immunothérapies pour les patients belges
atteints d’un mélanome métastasé ou d’autres types de
cancer dans la recherche clinique en cours en matière
d’immunothérapie, compte tenu du budget disponible
pour les médicaments innovants, de la mise au point
de mécanismes destinés à planifi er et à utiliser efficacement les moyens disponibles, et de la plus-value
thérapeutique démontrable;”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
Gelet op de kostprijs van innovatieve geneesmiddelen,
zoals de immunotherapie, ligt het voor de hand dat de terugbetaling zeer goed gemotiveerd moet zijn. Het is overduidelijk
dat bij dure geneesmiddelen de therapeutische meerwaarde
moet worden aangetoond en dat de Belgische patiënt, eenmaal deze meerwaarde werd aangetoond, snel en optimaal
toegang moet krijgen tot deze geneesmiddelen.
Eu égard au coût des médicaments innovants, comme
l’immunothérapie par exemple, il est évident que le remboursement de ceux-ci doit être très bien motivé. Il est tout aussi
évident que les médicaments onéreux doivent avoir prouvé
leur plus-value thérapeutique et que le patient belge, dès
l’instant où celle-ci a été démontrée, doit y avoir accès dans
les plus brefs délais et de façon optimale.
Innovatie kan wellicht ook leiden tot beter gebruik van de
budgettaire middelen. De evolutie van de geneeskunde biedt
de mogelijkheid om de juiste behandeling aan te bieden aan
de juiste patiënt, op het juiste ogenblik waardoor de beschikbare middelen dus optimaal worden benut.
L’innovation permet sans doute également d’optimiser
l’utilisation des moyens budgétaires. Grâce aux progrès de la
médecine, il est aujourd’hui possible d’administrer au patient
un traitement adapté au moment opportun, de sorte que les
moyens disponibles sont utilisés de manière optimale.
Een uitvoerige horizonscanning, dit wil zeggen het
screenen van alle innovatieve behandelingen die op middellange termijn beschikbaar zullen zijn, dient te gebeuren op
regelmatige basis om ervoor te zorgen dat deze innovatieve
behandelingen beschikbaar zijn voor de Belgische patiënt.
Hiervoor moet elke regeerperiode opnieuw de nodige budgettaire ruimte worden vrijgemaakt.
Il convient de procéder, à intervalles réguliers, à un
screening horizontal détaillé de tous les traitements innovants qui seront disponibles à moyen terme, de manière à
les rendre disponibles pour le patient belge. Pour ce faire,
la marge budgétaire nécessaire doit être libérée à chaque
nouvelle législature.
Het toekomstpact met de geneesmiddelensector heeft er
inmiddels toe geleid dat er een aanzienlijk budget vrijkomt
voor innovatieve geneesmiddelen (350 miljoen euro per jaar
gedurende 4 jaar, in totaal 1,4 miljard euro), onder meer door
de inspanningen van de geneesmiddelensector zelf. Het
is wenselijk dat er toezicht komt op de wijze waarop deze
Le pacte d’avenir conclu avec le secteur pharmaceutique
a permis, dans l’intervalle, d’affecter un budget considérable
aux médicaments innovants (350 millions d’euros par an
pendant 4 ans, soit un total de 1,4 milliard d’euros) grâce,
notamment, aux efforts consentis par le secteur pharmaceutique lui-même. Il est souhaitable de contrôler la manière
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1605/003
3
aanzienlijke vrijgekomen middelen voor innovatie daadwerkelijk ten goede zullen komen van de patiënt die hieraan nood
heeft, voor diverse pathologieën.
dont les sommes considérables libérées pour l’innovation
bénéficieront au patient qui en a besoin, pour des pathologies
diverses.
Ine SOMERS (Open VLD)
Nathalie MUYLLE (CD&V)
Jan VERCAMMEN (N-VA)
Damien THIERY (MR)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
1605/003
N° 4 DE MME FONCK
Nr. 4 VAN MEVROUW FONCK
Point 5
Verzoek 5
Compléter ce point par les mots suivants:
Dit verzoek vervangen door wat volgt:
“5. voor patiënten in immunotherapie het behoud van
hun baan garanderen of zorgen voor een traject waarbij
ze op vrijwillige basis en zonder mogelijke sancties kunnen re-integreren op het werk.”.
“, de manière volontaire et sans sanctions.”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
Minister Peeters heeft zich ertoe verbonden de overeenkomst met de sociale partners na te komen. Die overeenkomst
bepaalt dat die patiënten op vrijwillige basis en zonder mogelijke sancties kunnen re-integreren op het werk.
Le ministre Peeters s’est engagé à respecter l’accord avec
les partenaires sociaux pour une réinsertion professionnelle
sur base volontaire et sans sanctions.
Men mag niet over het hoofd zien dat de minister van
Sociale Zaken een andersoortige re-integratie op het werk
heeft voorgesteld, te weten op niet-vrijwillige basis en met
mogelijke sancties.
Pour rappel, la ministre des Affaires sociales a proposé
un mode de réinsertion professionnelle sur base obligatoire
et avec sanction.
Het doel van dit amendement is ter zake de overeenkomst
met de sociale partners na te komen.
L’objectif de cet amendement est de respecter l’accord
des partenaires sociaux sur ce point.
Catherine FONCK (cdH)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
441 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler