close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, ë³ 4, 2016 Òü} Å[\¤åKã 27 [> šà>¤à, Úå³ÅîA¡Åà
Î[W¡> ëi¡–ƒåºA¡¹ ¹àÒü* *ìº[´šGA¡ã
Kèƒ [Þº &ì´¬ì΃¹ *Òü¹K[>
>å¸ [ƒ[À, ë³ 3@ Î[W¡> ëi¡–ƒåºA¡¹
2016 ¹àÒü * *ìº[´šGt¡à
"׳ǡ¤à *Òü>à Òü[–ƒÚàKã Kèƒ [Þº
&ì´¬ ì ΃¹ *Òü ¹ K[> ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú
[yû ¡ ìyû ¡ i¡ [ºì\–ƒ *Òü [ ¹¤à
*ìº[´šA¡ Ç¡[j} ëW¡[´šÚ>
"[¤>ठ[¤–ƒø "³[ƒ ë¤à[ºÞåƒ Î嚹
Ê๠κ³à> Jà>Kà šèÄà Kèƒ [Þº
&ì´¬ì΃¹ *Òü[³Ä¹K[>¡ú
"àÒü * &Kã ³àÚîA¡ƒKãÎå ëi¡–
ƒåºA¡¹>à ë>Åì>º *ìº[´šA¡
ë¤à[ƒKã ³àÚîA¡ƒKã ë¤[j} [ºì\–ƒ
"ƒå¤å &[šøºKã t¡à} 29ƒà ë¤àƒ¢t¡à
ºàA—¡¤à ¤àv¢¡o ët¡ï¹A¡Jø¤à ³tå¡}
"Úà¤à šã¹A¡ìJø ÒàÚ¤Kã Þàó¡³
A¡>ó¡³¢ ët¡ïìJø¡ú
Î[W¡> ëi¡–ƒåºA¡¹>à 'ìJàÚKã
³àÚîA¡ƒKã *ìº[´šGt¡à Òü[–ƒÚà>
A¡[–i¡ìg–i¡A¡ãƒ³v¡û ¡ à Kè ƒ [Þº
&ì´¬ ì ΃¹ *Òü > ¤à ÒàÚ[J¤ƒà
"Úà¤à šã¹A¡ìJø ¡ ú 'ìJàÚ>à
ÒàÚ\[J¤à Þàó¡³ "ƒå ³ÒàA— ¡ à
Úà¤ã¹A¡[J¤Kã *[ó¡[ÎìÚº
A¡´¶å¸[>ìA¡Å> "ƒå 'ìJàÚ>à #šàl¡ü ó¡}ìº ÒàÚ>à "àÒü * &Kã
ëÎìyû ¡ i¡[¹ ë\>칺 ¹[\¤
ë³Òi¡à>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
Òü [ –ƒÚà> [yû ¡ ìA¡i¡ [ºì\–ƒ
"[Î>à *ìº[´šA¡ ë¤à[ƒƒà [W¡[k¡
Òüƒ>å à šã[¤¹A¡[J¤à Jåìƒà}W¡à¤à "[Î
Ú೗à "Þà}¤à =àB¡ã *Òü¤à ÒüA¡àÚ J峗
[>}R¡àÒüKã ³ÅA¡ *Òü¤à ë=ï*}
"³[> ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
ìÒï[J¤à W¡Òã 24Kã ³t¡³
"[Îƒà ³ÒàB¡ã ë>Å>Kンv¡û ¡ à
[¹šøì\–i¡ ët¡ïƒå>à ÒüA¡àÚJå³[— >}R¡àÒü
*Òü¤à [šø[®¡ìº\ "[Î ó¡}ƒå>à
ºàA¡[J¤[>¡ú
i¡à[º¤à>>à [A¡ÒÀA¡šƒKã [º*ì>º
ë³[ÎKã ëó¡> šà[A¡Êà> W¡à>ìJø
A¡à¤åº, ë³ 3@ "ó¡Kà[>Êà>ƒà
ìÎàB¡¹ [Òì¹à [º*ì>º ë³[ÎKã
*ìi¡àNøàó¡ Åài¢¡ ó¡}Jø¤à "ó¡Kà>Kã
W¡Òã 5ƒà Ç¡[¹¤à >åšà³W¡à "[Î
íº¤àA¡ "[Î =àìƒàv¡û¡å >à W¡;[J>¤à
i¡à[º¤à>Kã ³àÚîA¡ƒKã JR¡ÒÀA¡[J¤Kà ëºàÚ>>à A¡[¹P¡´¬à ³Jà t¡à>à
íº¹¤[ƒ Òà;A¡[> ÒàÚ>à [A¡Ò>¤Kã
ë=ï*}[Å} W¡x¹ìAà ¡ ÒàÚ>à
[º*ì>º ë³[ÎKã ëó¡> *Òü[¹¤à
>åšà³W¡à "[ÎKã "ìšàA¡š>à R¡[Î
ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø¡ú ì³àÒ´¶ƒ "[¹¤
"Ò³[ƒ ëA¡ï¤à "ó¡Kà> >åšà³W¡à
"[Î "àì\¢ [ –i¡>àKã [º*ì>º
ë³[Î>à l¡ü;šà >´¬¹-10 =à¤à ìÒà³
볃 óå ¡ [¹; "³à [º;ºKà
ëó¡àìi¡àNø à ó¡ =àìƒà¹A¡[J¤ƒKã
³ãÚ೗ à ÅA¡JR¡ ³àÚJR¡>[J¤à
ì³[ÎKã ëó¡> "³à *Òü[J¤[>¡ú
³ìJàÚKã Úè³=}>¤à šà[A¡-
Êà>ƒà W¡;ºKà ìE¡i¡à [Î[i¡ƒà J喃à
íºt¡à>¤Kã ë=ï¹à} "³à W¡x[¹¡ú
"ó¡Kà[>Êà>ƒà [Ò}¤à "[Î
'ìJàÚKã *Òü>à Ú೗à "Þà¤à šå[X
³[Ò} "³ƒà ºàìAá ÒàÚ>à "Ò³[ƒ>à
&ìÎà[ÎìÚi¡ ëšøÎt¡à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
³ìJàÚKã Òü³å} ³>å}[Å}>[ƒ
"ó¡Kà[>Êà> =àìƒàv¡ûå¡>à W¡;šà
šà³[‰¡ú "ƒå ¤ å "[A¡¤à šã¤Kã
ë=ï*}[Å} ëÒ[gÀA¡š>à 'ìJàÚ
W¡;šà t¡à[J ÒàÚ[¹¡ú
"Ò³[ƒ>à ÒàÚ[J¤ƒà, ³ÒàB¡ã
³W¡à>åšà ³åi¡¢ à\à Òü–i¡¹ì>i¡t¡à ³ãÚ೗à
l¡ü > Jø ¤ à ³tå ¡ }ƒà i¡à[º¤à>Kã
³àÚîA¡ƒKã [A¡ƒì>š ët¡ï[JK‰à
ÒàÚ¤Kã ³ãšàÒü¤à íº[¹¡ú šÃà[ÊA¡
ë¤K>à Åà¤à ë³[ÎKã óå¡[¹; "³à
[º;ºKà ë=à¹A¡[J¤Kã Åv¡û ¡ ³
"ƒå>à ³¹³ *Òü¹Kà ³ÒàA¡šå ³ãÚ೗à
šàA¡-ÅÄà JR¡>[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
³³àR¡ W¡Òãƒà ëÞó¡[ºi¡t¡¹ 58 &[–i¡-ìƒà[Ù}
¹ç¡º =åKàÚ¤à ë=}>[J@ Τ¢à>–ƒ ëÎà>åÞàº
Òü[–ƒÚàKンv¡û¡à ³ÒàA—¡à ³Jà
t¡à>à [ó¡Á¡Kã Þà}³ƒà ë¤[j}
ët¡ï[JK[>¡ú
ìњài¢ ¡ Î
šÎ¢>[Å}Kンv¡û¡à ÚàÒüó¡>¤à =¤A¡
ë=ï¹³ A¡Úà’³à šàÚJvå ¡ >à
W¡à*J;>¤à "R¡´¬à Å[v¡û¡ šãƒå>à
ëÒà;>K[>¡ú
¹àÒü * *ìº[´šGA¡ãƒ³v¡û ¡ à
ëJàR¡Åà[–ƒøîR¡ ³àR¡*Òü>>à ÞàÁ¢¡ AáàÎ
&=ìºi¡[Å}Kà l¡ü > ¤à ÒàÚ¤[Î
³ÒàB¡ã *Òü>à "ìš>¤à "³[>¡ú
ëºàÚ>>à ³[Îƒà ³ìJàÚ>à ëų
Åà[¹¤à "³[ƒ &Gš[¹ìÚXA¡ã
³¹³ƒÎå JR¡¤à R¡ì´Ã¡ú
ìÒï[J¤à W¡ìÚ຃à Òü[–ƒÚà>
*ìº[´šA¡ &ìÎà[ÎìÚÅ> ("àÒü *
&)>à ëi¡–ƒåºA¡¹ "³[ƒ ³å¸[\Úà> &
"๠¹Ò³>ƒà Òü[–ƒÚàKã &ì´¬ì΃¹
National Environment Awareness
Campaign 2014-15
T.G. Foundation For Arts and Culture, T.G. Complex,
Sagolmang Imphal East Manipur has Organised one day
‘‘Awareness Campaign on Environment & Climate Change’’
under the National Environment Awareness Campagin (NEAC)
2014-15 at The Little Rose School, Sagolmang on Saturday
the 30th April 2016 under the Sponsorship of the Directorate
of Environment, Govt. of Manipur.
The Programme was graced by L. Ibotombi Singh Respected
Environmentalist as Chief Guest. T. Sadananda Respected
Head Master LRS Sagolmang as President & Kh. Deven Singh
Respected B.O. Forest Beat Officer Sagolmang as Guest of
Honour respectively. 3 resources Person namely (i) Bk.
Nandeibam Secy. T.G. FOAC (ii) B.C. Tekcham, Social Activist
(iii) L. Ibotombi Singh Environmentalist.
Sd/- Bk. Nandeibam
NT/68244/4
Secy, T.G. FOAC
Hon’ble MLA K. Sharat =àK;W¡[¹
A¡à}ì³à} ºà}ìKàº\³ "Þà} íºA¡àÒüƒà Community Hall "³à Local MLA
>à Åà¤ãƒå>à ëÒï[J¤à t¡à} 18-4-2016 Òü}ƒà MLA ³Åà³A—¡à ÅUà¤ãƒå>à ³ãÚ೗à
ÅãĤ㹳¤Kンv¡û¡à º³ƒ³ "ìÎà³Kã ³ãÚ೗à MLA ¤å =àK;šà ëó¡àR¡ìƒàA¡W¡[¹¡ú
ëºàÚ>>à MLA >à ët¡ï¹ç¡-ìt¡ï¹ç¡¤à =¤A¡ Jèƒã}³v¡û¡à #Å«¹>à ë=ï\຤ã¤à *ÒüÎ>å
ÒàÚ>à #Å«¹ƒà ë=ï[>\[¹¡ú
=àK;W¡[¹¤à,
NT/68243/4
eokjOMxg Fyrki
Kangmong Langoljam Awang Leikai
Development Committee
*Òü>¤à t¡A¡[Å>[J¤[>¡ú
"àÒü * &Kã ëÎìyû ¡ i¡[¹
ë\>칺>à ³Jà t¡à>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà ¹Ò³>Kã
³àÚîA¡ƒKã[ƒ ëÒï[\A¡ ó¡à*¤à *Òü>à
A¡>ó¡ì³¢ Å > "³v¡à ó¡}[‰¡ú
ëºàÚ>>à ³ÒàB¡ã ³àÚîA¡ƒKãÎå šàl¡ü
ó¡à*¹A¡šà íº[y¡ú ³[Î *Òü¤à
t¡à¹KÎå 'ìJàÚKã ³àÚîA¡ƒKã
Òü > ®¡àÒü ì i¡Å> "ƒå Úà¤ã¹B¡[>
ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº[¹¡ú
Kèƒ [Þº &ì´¬ì΃¹ "³à *Òü>à
³ÒàA—¡à A¡[¹ A¡¹´¬à ë=ïƒà}[Å}
ëºïKƒìK ÒàÚ>à Ò}[J¤ƒà,
ë³Òi¡à>à ÒàÚ[J¤ƒà, Åã}=à[>}R¡àÒü
*Òü ¤ à ìњàiô ¡ ΢ šÎ¢ > "³[ƒ
ëÎ[ºì¤ø[i¡[Å}>à íº¤àA¡ "[ÎKã
A¡à[W¡>-ìA¡àÚà Åã>¤à =å } >à
*ìº[´šA¡ ³å®¡ì³–i¡A¡ã "àÒü[ƒÚà
"[Î Å얃à[Aá¡ú
³ìJàÚ>à íº¤àA¡ "[΃à
ìњà[i¢ ¡ } A¡ºW¡¹Kã ëųK;ÅàK;>¤à ëÒà;>¤ƒà ³ìt¡} *Òü[¹¡ú
'ìJàÚ>à íº¤àA¡ "[Τå ìњà[i¢¡}
A¡[–i¡ö "³à A¡[–i¡ö "³à *Òü¤à šà´ÃK[ƒ
ìњài¢ ¡ Î A¡ºW¡¹ ëÚàA¡J;šà
ÒàÚ¤[Î t¡R¡àÚ󡃤à *Òü[¹ ÒàÚ[¹¡ú
Җƒv¡û¡à "àÒü * &¤å κ³à>
Jà>¤å Kèƒ [Þº &ì´¬ì΃¹ *Òü>à
&ìšàÒü–i¡ ët¡ï[J¤Kã ³t¡à}ƒà ³àÚîA¡
A¡ÚàƒKã Úà>ã}ƒ¤à l¡ü;ºA¡[J¤à
íº[J¤[>¡ú ³[Î>à ³¹³ *Òü¹Kà
"ìt¡àÙà ëÎìºì¤ø[i¡[Å}¤å ¤àv¢¡o
ët¡ïƒå>à Òü[–ƒÚà> &=ìºi¡[Å}Kã
ë³à칺 Þà}J;>¤à ëÒà;>¹K[>
ÒàÚ[¹¡ú
JOB IN IMPHAL
Class X, XII, Graduation šàÎ ët¡ï¹¤à Candidate [Å}¤å ët¡àR¡à>
ët¡àR¡à>¤à Official Post Recruitment KンA¡ ƒ¹JàÊ¡ ëA¡ï\[¹¡ú =¤A¡ "[Î ³ÅàKã
W¡Òã 30Kã ³>å}ƒà íº¤à "³[ƒ ºàÒü[¹A¡ t¡[´Ã¤à ³ã*Òü[Å}>Îå Apply ìt¡ï¤à ÚàK[>¡ú
No. of Vacancy : 43 Male and 37 Female
Income Monthly : 10,000/- to 40,000/- (As per the post)
"=àÙà ³ã*Òü[Å}KンA¡ íºó¡³-W¡àó¡³Kã Facility Îå íºK[>¡ú Deposite
îºì¹àÒü¡ú "A¡A—¡¤à Post ³Åã}[>, "=å¤à ³t¡³ƒà ÒüÅàKã Biodata Kà ëºàÚ>>à
t¡àĤãÚå¡ú
NT/68240/4
Contact : 9615902430, 7085789525
>å¸ [ƒ[À, ë³ 3@ ³³àR¡ W¡Òãƒà
ëÞó¡i¡[ºi¡¹ 58 &[–i¡-ìƒà[Ù}Kã
[>Ú³ =åKàÚ¤à ë=}î>¡ú ëºàÚ>>à
³ìJàÚKã ³=v¡û ¡ à [ƒÎ[šÃ > [¹
ëšøà[Î[ƒ} W¡x¤à ëÒïì¹ ÒàÚ>à
ìњàiô ¡ ΢ [³[>Ê¡¹ Τ¢ > –ƒ
ëÎà>åÞàº>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá¡ú
ìњài¢ ¡ Î [³[>ʹ Τ¢ > –ƒ
ëÎà>åÞàº>à ëºàA¡ ή¡àƒà "Òü¤à
*Òü>à šàl¡üJ³å šã¹ƒå>à Þàó¡³ "[Î
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤[>¡ú
Òü[–ƒÚà> ëÞó¡[º[i¡} &ìÎà[ÎìÚÅ> "³[ƒ "ît¡ "ìt¡àÙà
ë¤à[ƒ[Å}>à šìó¢¡àì³X Òü>ìÒ[X}
Îìњ–ƒ *Òü[¹¤à "àÒü>Kã *Òü>à
"[=}¤à =³Jø¤[Å} ëi¡Ê¡ ët¡ï¤ƒà
ëšà[\[i¡®¡ *Òü¹¤à ëÞó¡[ºi¡¹
"³[ƒ "ìt¡àÙà ìњài¢¡Î šÎ¢>[Å}¤å
"[=}¤à =´¬ à íº¹¤ø à ÒàÚ>à
Ò}ºA¡[J¤ƒà ëÎà>åÞàº>à šàl¡üJ³å
"[Î šã[J¤[>¡ú
Òü } 2015 W¡ÒãKã *Òü > à
ëÞó¡[ºi¡¹ 58 &[–i¡-ìƒà[Ù} ¹ç¡º
=åKàÚ¤Kã ³¹àº íº¹´¬à ë=}î>¡ú
ëºàÚ>>à ³ìJàÚKã ³=v¡û ¡ à
[ƒ[Î[šÃ>[¹ ëšøà[Î[ƒ} W¡x¤à ëÒïì¹
ÒàÚ>à ëÎà>åÞàº>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
³ÒàA—¡à Òàl¡üÎt¡à ³Jà t¡à>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà, Òü[–ƒÚàKã ëÞó¡
[ºi¡¹ ">ã[ƒ Òü – i¡¹ì>Åì>º
ëÞó¡[º[i¡}
ëó¡ƒì¹ÅÄà
A¡´¶>ìÞºôk¡ ëÎ[>Úà¹, \å[>Úà¹
"³[ƒ Úåk¡ ëW¡[´šÚ>[Ś ³³àR¡
W¡ÒãKã *ìCह =àƒà šå ì >ƒà
šàR¡ì=àA¡[J¤à ³t¡³ƒà ëi¡Ê¡ W¡x¤ƒà
ëƒà[Ù} ëi¡Êt¡à ëšà[\[i¡®¡ *Òü¹´¬à
ë=}>[J¡ú
Òü[–ƒÚà>à Òü} 2014Kã ³t¡³ƒà
³à캳 Åã>¤à =å}>Kã *Òü>à &[–i¡ìƒà[Ù} ¹ç¡ºKã [>Ú³ =åKàÚ¤ƒà
"׳ǡ¤à ³ó¡³ A¡[À ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤à >å[³; J¹[>Kã
³tå¡}ƒà ìњài¢¡Î [³[>Ê¡¹Kã Þàó¡³
"[Î ºàA¡[J¤[>¡ú
ƒ[¤ÃÚå [ƒ &Kã [¹ìšài¢¡A¡ã ³t¡à}ƒà
ëÎà>å Þ àºKã Þàì¹àº "ƒå ƒ à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
&=ìº[i¡A¡ "³[ƒ ëÞ=[ºó¡[i¡}
[Å}ƒà ëƒà[Ù}ƒà J«àÒüƒKã Åà[=>à
ëÅàA¡ÒÀ¤à ìњài¢¡Î šÎ¢>[Å}
*Òü[¹¡ú ë>Åì>º &[–i¡-ìƒà[Ù}
&ì\[X "[Î Òü} 2009ƒà ÒüÊ[¤ÃÊ¡
ët¡ïƒå>à íº¤àA¡ "[΃à &[–i¡ìƒà[Ù}ƒà ëšà[\[i¡®¡ *Òü¤à ìњài¢¡Î
šÎ¢>º[Å} Úà*Җƒ¤à ëJàR¡=à}
šàÚJ;[J¤[>¡ú ³[Î>à W¡à} >àÒü>à
ëi¡[Ê} šàR¡ì=àv¡û¡å >à ºà[Aá¡ú
akegwbj wbAqxg [okEq Kbdsg akegwbjg [jgq mOMxg _koEFOd vkirAekq-2016
MANIPUR PUMBAGI AHANBA SUK KI MANIPURI ARIBA
LOLGI W
AHANTHOK CHANGD
AMNABA - 2016
WAHANTHOK
CHANGDAMNABA
CLASS - HIGH SCHOOL LEVEL TTO
O UNDER GRADUA
TE
GRADUATE
Date:
Preliminary - 11th May
May,, 2016
Final
- 13th May
May,, 2016
Submission Fee
Rs. 200/- only
Last Date of Form Submission :- 2nd May, 2016
Issuing of Admit Card Date
:- 5th May, 2015
Venue : MIMS Hall, Manipur University, Canchipur
KDfbrlErK xkTrEK KlErj
Prizes are:
NT/68205/30,1(April-May)
STUDENTS GUIDANCE CENTRE
A Leading Home Tutor Service in Manipur
Nagamapal, Imphal- 795001
Facilities :
Well Experienced and noted faculties, for all Board and
Council with different classes, counselling classes, Affordable
fees and flexible time, Professional courses including Medical,
Engineering, Exam. printed.
Materials and Quality oriented.
For Details, please visit our office or contact
# 8413891442
# 8794353604
# 8974616043
NT/68229/3-21(May)(Alttd.)
Ò}¤ƒà Òü } 2014Kã ³t¡³ƒà
Òü[–ƒÚà>à &[–i¡-ìƒà[Ù}Kã [ƒìó¡[–ƒ}
*Òü¤ƒà "׳ǡ¤ƒà íº[J¡ú ҖƒB¡ã
W¡Òã J¹Kã ³t¡³ "[΃à &[–i¡ìƒà[Ù} ¹ç¡ºKã ®¡àÒü * ìºÅ>
ët¡ï¤Kã ë=ï*}[Å} "[Î ³šè}
*Òü>à "ìÒà}¤à [ó¡®¡³ "³à ºàA¡šà
R¡³[‰¡ú
Òü} 2013Kã ³t¡³ƒà 2.17
*Òü [ J "ƒå K à Òü } 2014Kã
³t¡³ƒ>à 2.32 *Òü[J "ƒåKà Òü}
2015ƒ>à 2.27 *Òü[J ÒàÚ>à
1st Prize Rs. 20,000/with Certificate & Memento
2nd Prize Rs. 15,000/with Certificate & Memento
3rd Prize Rs. 10,000/with Certificate & Memento
There will be consolation prize for all the finalist
Plize Contact for further details:
# 8014486567/8730085386
Forms available here:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ruby Photo Studio, Tera Khamnam Bazar
Sharma Book Store, Yairipok Bazar.
Sekmai Bazar Recharge Point, Sekmai Bazar.
Kiran Enterprise, Pungdongbam Lamkhai.
B.B.C. Studio, Nambol Bazar.
K.S. Variety Enterprise, Lamsang, near Lamshang Bridge.
S.W. Milton Dukan, Thambalkhong Sabal Leikai.
Thangjing Hardware, Moirang Bazar.
Thoibi Variety Store, Kakching Bazar
International Prints & Publisher, near Central Bank,
Thoubal Mela Ground
Icon of Digital Computers, Yaingangpokpi Bazar.
Orgd. by :11.
STUDENTS UNION OF KANGLEIPAK(SUK)
[lW.[kT fgBfOjg[lM
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
517 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler