close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
18 Ç¡¤à ëW¡ìÀg A¡š
&ó¡ [¤ ƒ[¤Ãl¡ü &, &ó¡ [Î Òü´£¡àº, [®¡ &Î & "àÒü, ëA¡ &Î [Î ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 4 @ ³[ošå¹ 뮡ìi¡¹à>
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ [®¡ &ó¡
&) >à [Ŗƒå>à ³³à} =àKã 22 ƒK㠚åÄà
[i¡³ 14 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à ³šàº
A¡à}î\¤å}ƒà W¡x[¹¤à 18 Ç¡¤à ëW¡ìÀg
A¡š óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡, 2016 ƒà &ó¡
[®¡ ƒ[¤Ãl¡ü & ³šàº A¡à}î\¤å}, &ó¡ [Î
Òü´£¡àº ³ÚàÒüìA¡àÒü[¤, [®¡ &Î & "àÒü
=à}–ƒ "³Îå} ëA¡ &Î [Î º´¬ìå º>
³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
&ó¡ [®¡ ƒ[¤Ãl¡ü &, ³šàº A¡à}î\¤å}>à
"àÒü [®¡ &ó¡ &, A¡à[e¡š¹å ¤å ëKຠ20 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà &ó¡ [®¡ ƒ[¤Ãl¡ü &Kã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ"[> "ƒå &> ¹àì\Å "³Îå}
&Î Kà[Þê¡>à ³=}[Å;>à ë³i¡W¡A¡ã 12
Ç¡¤à "³Îå} 53 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
&ó¡ [Î Òü´£¡àº, ³ÚàÒüìA¡àÒü[¤>à & ÞàÒü
&³ &ó¡ &, ÚàÒü[¹ìšàA¡šå Ú೗à W¡à*>à
ëKຠ4-0 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
&ó¡ [Î Òü´£¡àºKã &º Îå¹W¡–ƒø>à
11 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à "Òà>¤à ëKàº
W¡À¤à ³tå¡} &> Òüìt¡àW¡à>à ëKຠ"׳
16 Ç¡¤à, 26 Ç¡¤à "³Îå 56 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà & ÞàÒü &³
&ó¡ &Kã &³ [ƒ Òü[ºÚàÎt¡à ë¹ó¡[¹>à
ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³à ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
R¡[ÎKã "׳ǡ¤à ë³i¡W¡t¡à [®¡ &Î
& "àÒü, =à}–ƒ>à &> [Î [ƒ &,
ëJà}Òചà;¤å ëKຠ3-0 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
Þà> ÎàÒü샃 *Òü[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåKã
[³[>i¡ 3 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à [®¡ &Î &
"àÒüKã ëA¡ 'W¡ ¹t¡Äà ëKຠW¡–ƒå>à
&A¡àl¡–ü i¡ Òà}[J¡ú ³Jà t¡à>à [i¡ Ÿà³>à 8
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} &³
Òü¹>A塳à¹>à 49 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
"×Ç¡¤à ëKຠW¡>[J¡ú ì³i¡W¡ "ƒåƒà [®¡
&Î & "àÒüK㠃[¤Ãl¡ü ëJàìK> "³Îå}
">–ƒA塳ใà ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà A¡àƒ¢
"³³³ ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à ëA¡ &Î [Î, º´¬ìå ºÄà "àÒü Òü
[®¡ &ó¡ &, κà씂à}¤å ëKຠ2-0 ƒà
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ìA¡ &Î [ÎKã ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ"[> "ƒå ëA¡à³ìW¡àÄà 6
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå}
ìº>ìJà[KÄà 38 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à ìÑH๠ët¡ï[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒå ƒ à ëA¡ &Î [ÎKã
ëƒà쳔‚à}ƒà ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³à
¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
ÒìÚ}Kã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à "àÒü [®¡
&ó¡ &, A¡à[e¡š¹å "³Îå} [®¡ [¤ &ó¡ &
&³, íA¡Åചà;>à >å}[=º šå} 1 t¡à¤à
³t¡³ƒà ÅàÄK[>¡ú "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
&ó¡ [®¡ ƒ[¤Ãl¡ü &, ³šàº A¡à}î\¤å}
"³Îå } &ó¡ [Î Òü ´ £¡àº,
³ÚàÒüìA¡àÒü[¤>à >å}[=º šå} 2.20
t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàĹ¤à ³tå¡} "׳ǡ¤à
ë³i¡W¡t¡à Úå [®¡ &Î &, [ºìºà} W¡[\}
"³Îå} [®¡ &Î & "àÒü, =à}–ƒ>à
>å}[=º šå} 3.40 t¡à¤à ³t¡³ƒà
ÅàĹK[>¡ú
×ÒüA¡š &ó¡ [Î "³Îå} ë>à}ìšàA¡
Òü&ÎÚå>à [i¡[Î&³[ƒ[Î¤å ¹> 39 ƒà ì=àÒüìJø ëÎA¡³àÒü &ó¡ [Î ó¡àÒüì>ºƒà ÅàĹK[>
ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
69 (73) ì>ài¡ "àl¡üi¡ "³Îå} ì=ïƒà} šàl¡³ü ãƒKã
ÅàÄì¹àÒü[Å}>à íÒ-[Å}¤à W¡š ³àÄ>à
&³ [Î & ìšÃi¡ [yû¡ìA¡i¡
Òü´£¡àº, ë³ 4¡ @ ³[ošå¹ [yû¡ìA¡i¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ [Î &) >à [Ŗƒå>à
ºåÞà}ìšàA¡šà [yû¡ìA¡i¡ ìÊ[ƒÚ³,
ºåÞà}ÅR¡¤³ƒà W¡x[¹¤à 3 Ç¡¤à &³
[Î & ìšÃi¡ [yû¡ìA¡i¡ i¡>ࢠ쳖i¡ 2016 ƒà
Òü &Î Úå, ÞàîT>à [i¡ [Î &³ [ƒ [Î,
ë=à}\å¤å ¹> 39 ƒà ë=àÒüìJø¡ú
R¡[ÎKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà Òü &Î Úå>à
ìt¡àÎ R¡³ƒå>à ë¤[j} ÒàÄà J>¤ƒà
*®¡¹ 30 ƒà [ÞìA¡i¡ 8 t塹Kà ¹> 123
ëºïƒå>à [i¡ [Î &³ [ƒKã i¡àìK¢; ¹>
*Òü>à =´Ã³[J¡ú
³[ÎK㠚àl¡Jü ³å ƒà [i¡ [Î &³ [ƒ [Î>à
*®¡¹ 27 t¡à [ÞìA¡i¡ šå³³— A¡ t塹Kà Ç¡š—
Kã ¹> 84 JA¡ ëºïƒå>à i¡àìK¢; ¹>
ëÚï¤à R¡³ƒ>à ³àÚ[=ìÒï[J¡ú
Òü &Î ÚåKã ë¤[j}ƒà ÅS¡¹>à ¹>
[³×º>à ¹> 11 (20) ëºïƒå>à ³àÚ
šàA—¡¤à ëÒà;>¤ƒà W¡à*>à ³ìt¡}
šà}[J¡ú [i¡ [Î &³ [ƒ [ÎKã ë¤àº¹
íÎìt¡–ƒø>à [ÞìA¡i¡ 4, t塺[\;>à
[ÞìA¡i¡ 2 "³Îå} Î>àìt¡àÄà [ÞìA¡i¡ 1
ëºï[J¡ú
[i¡ [Î &³ [ƒ [Î>à "[>Ç¡¤à ë¤i¡
šàÚ¤ƒà R¡à씂àÒü>à ¹> 24 (90),
íÅìt¡–ƒø>à ¹> 15 (19) "³Îå}
šàÒüìJà´¬>à ¹> 12 (30) ëºï[J¡ú Òü
&Î ÚåKã ì¤àº¹ [W¡t¡¹g> Å´¶¢à>à
[ÞìA¡i¡ 4, ÅS¡¹>à [ÞìA¡i¡ 3,
[W¡t¡¹gÄà [ÞìA¡i¡ 2 "³Îå} ë¤à[¤>à
[ÞìA¡i¡ 1 ëºï[J¡ú Òü &Î ÚåKã ÅS¡¹>à
ë³> *ó¡ [ƒ ë³i¡W¡ t¡àìJø¡ú
ÒìÚ} [š [Î [Î, ³ÚàÒüìA¡àÒü[¤
"³Îå} ëó¡à΢, ëÛ¡[yKàKà ÅàÄK[>¡ú
"Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º 7-& ÎàÒüƒ 19 Ç¡¤à *º Òü[–ƒÚà ÞàìƒàA¡àÒü
[E¡\A¡ã [šø[º[³>[¹ ¹àl¡ü–ƒ
ëW¡[´šÚ[Xš šà}ì=àAáK[>
"–ƒ¹-45 ëA¡ [\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡ Òü´£¡A¡¹à[i¡
šà}ì=àAáK[>
àº, ë³ 3 @ *º Òü[–ƒÚà ÞàëƒàA¡àÒü ët¡ï¹¤[Å}>à ëW¡[´šÚ[Xš "[΃à
Òü´£¡àº, ì³ 4 – [ƒ Úå= [ƒ®¡ºšì³–
i¡ AᤠîA¡¹à* (ÞàÒü [ƒ [Î [Î) [¤yà,
Òü´£¡àº ÒüÊ>à [Ŗƒå>è à ³àÒü¤³ º´šàA¡,
íA¡¹à*>à =à "[ÎKã 22 ƒKã
"Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º 7-& ÎàÒüƒ
"–ƒ¹-45 ëA¡ [\ (ì¤àÒüÎ)
óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡ šà}ì=àAáK[>¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã [ÞŃà
ìyà[ó¡Kà ëºàÚ>>à ëźKã ³>à
ºåšà: 8,000 =[´Ã¡ú ¹Ä΢ "š t¡à¤à
[i¡³ƒà ìyà[ó¡Kà ëºàÚ>>à ëźKã
³>à ºåšà: 6,000 A¡ã ³>à =[´Ã¡ú
ÒàÚ[¹¤à iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ëó¡à³¢Kã
³³ºƒà ºåšà 100 [> "ƒåKà
&ƒ[³ÎÄà [ó¡>à ºåšà 500 [>¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ëó¡à³¢ ó¡}ó¡³à—
ÞàÒü [ƒ [Î [Î, íA¡¹à*ƒKã ó¡}[¤Kã
ëºàÚ>>à iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã "Aå¡Ùà
³ì¹àº [ƒ Úå= [ƒ®¡ºšì³–i¡ Aá¤
íA¡¹à* (ÞàÒü [ƒ [Î [Î) [¤yà, Òü´£¡àº
ÒüÊt¡Kã J}º¤à ÚàK[> ÒàÚ>à Aá¤
"[ÎKã ëÎìyû¡i¡[¹ \ƒå³è [o íÒJ೗à
ìšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
A¡¹à[i¡ &ìÎà[ÎìÚÎÄà [Ŗƒå > à
[Î[A¡³K㠚àºì\๠ëÊ[ƒÚ³
ëK}ìt¡àv¡û¡à 19 Ç¡¤à *º Òü[–ƒÚà
ÞàëƒàA¡àÒü A¡¹à[i¡ ëW¡[´šÚ[Xš =à
"[ÎKã 28 ƒKã 29 ó¡à*¤à
šà}ì=àAáK[>¡ú
³[ošå¹ &ì³W¡¹ A¡¹à[i¡-ìƒà
&ìÎà[ÎìÚΖƒà &[ó¡[ºìÚ;
ëÎìA¡–ƒ [ƒ[®¡\> [ºKA¡ã ë³i¡W¡
*[ó¡[ÎìÚº *Òü>à J>ìJø ú
ìÎìA¡–ƒ [ƒ[®¡\> [ºKA¡ã 66
Ç¡¤à ë³i¡W¡ [Î[A¡³Kã ëA¡à>å }
ëK}ìt¡àv¡û¡à =à "[ÎKã 19 ƒà
šà}ì=àAáK[>¡ú ë³i¡W¡ *[ó¡[ÎìÚº
*Òü>à JÀ¤à [š 'W¡ ºà>ì=àÒü¤à
ë³i¡W¡ šà}ì=à[v¡û¡ö îR¡Kã ³à}*Òü>>à
ë³i¡W¡ šà}ì=àB¡ƒ¤à ³ó¡³ƒà [¹ìšài¢¡
ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ>à *º ³[ošå¹
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ë\>칺
ëÎìyû¡i¡[¹ &º ¹[g; ë¹àÒü>à ëšøÎt¡à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
Mutation Case No. 475/SDC/IW/(K) of 2016
1) Saikhom Minakumari Devi, W/o. Toijam Jayanta Kumar Singh
of Khagempalli Huidrom Leikai, 2) Gyanprakash Saikhom, S/o.
Bhagirath Singh of Sagolband Bijoygobinda Mamang Leikai.
. . . Petitioners
-Vrs(Late) Yengkhom (N) Saikhom (o) Ketuki Devi, W/o.
Gukulchandra Singh of Sagolband Thangjam Leikai.
. . . O.P.Party
MBBS IN RUSSIA, 2016-17
Direct Admission Without Screening, Donation &
Commission
(Reputed & Top Ranking Institutes at Lowest
Budget)
Academic Session :- July ` 15L Pkg. Sept, ` 17L Pkg., Oct.`16L
Pkg. ` 1.50L for Admission Procedure, Visa, Airticketing Delhi
to Institutes.
Spl. Note :- Loan, Scholarship facilities are also Available,
Spl. offer :- One F/Ticket IMF-DEL, If seat is reserved in April’16
100% Success for MCI screening test of the said Institutes
Students.
Please Contact :M. Inaobi Singh
Shamurou Mayai Leikai, Ward. No.5.
Opp. Shamurou Kangjeibung,
NT/68200/12-16(April-May)
# 9612277401/9612294036
N O T I C E
The 4th May, 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 "[Î>à ³¹³
*Òüƒå>à JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³õ: šàjàƒà¹ (L) S. (o) Ketuki Devi, šã} ³õ: W/o.
Gukulchandra Singh Îà} Sagolband Thangjam Leikai Kã [³}ƒà
íº¤à Imphal West t¡Ò[źKã Jåº >}: 84-Khumbong Kã "ì>ï¤à šàj¡à
>}: 84/354(N), ƒàK >}: 1152 "³Îå} &[¹Úà>à 1.30 acre W¡à*¤à
Anganphou ìºïó¡³ "[Î ³=v¡û¡à šã[¹¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ³àKã ³[³}ƒà
šà>¤ã>¤à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à šàl¡ü ëW¡ "[΃à
ëó¡àR¡¤à ³tå¡} >å[³; 7 [> Kã ³>å}ƒà ëºïó¡³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤à A¡>àP¡´¬>à
"àš[t¡ ët¡ï¤ã[>}º¤[ƒ ët¡ï¤à ÚàK[>¡ú ³=v¡û¡à šã[¹¤à ³t¡³ "[ÎKã ³tå¡}ƒKã[ƒ
A¡>à "³v¡Kã "àš[t¡ íºìy ëºï¹Kà ëA¡ài¢¡>à ³Jà t¡à¤à =¤A¡ W¡x\¹K[> ú
NT/68257/5(May)
xbeg rlqgqb FkxGvjg
ë³l¡à³ P¡[>¤å =àK;W¡[¹
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Konthoujam
Òü´£¡àº, ë³ 3 @ Òü=ì>à ëÒ[¹ìi¡\
A¡àl¡ü[Xº (ìÒ[¹ìA¡à>) >à [Ŗƒå>à
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à J}[³Ä[¹ Òü¹³ƒ³
[E¡\A¡ã [šø[º[³>[¹ ¹àl¡–ü ƒ =à "[ÎKã
8 ë>à}³àÒü[\} >å[³;A¡ã "ÚåA¡ šå}
10.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà A¡A¡[W¡} ÒàÚ¹
ëÎìA¡–ƒ[¹ ÒàÚ¹ ÑHº
æ , ì³àÒü¹à} ³[Âi¡
šš¢\ ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ , ì³àÒü¹à}
"³[ƒ º³ìºà} ÒàÚ¹ ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ ,
ºì´Ãà} ÒàÚ[¹¤à ³ó¡³ "׳ "[΃à
šà}ì=àAáK[>¡ú
ì=ï¤àº [ƒ[Êö C A¡ã ³>å }
W¡>Kƒ¤[Å}>à A¡A¡[W¡} ÒàÚ¹ ëÎìA¡–
ƒ[¹, A¡A¡[W¡}ƒà ëΖi¡¹ *ÒüK[>¡ú
[¤Ì¡åšå¹ [ƒ[ÊöCA¡ã ³>å} W¡>Kƒ¤à
[i¡³[Å}>à ë³àÒü¹à} ³[Âi¡ šš¢\ ÒàÚ¹
ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ , ë³àÒü¹à}ƒà ëΖi¡¹
*ÒüK[>¡ú
Òü´£¡àº ëÞÊ¡ "³[ƒ Òü´£¡àº ÒüÊA¡ã
³>å} W¡>Kƒ¤[Å}>à ºì´Ãà} ÒàÚ¹
ëÎìA¡–ƒ[¹ ÑHº
æ , ºì´Ãà}ƒà *ÒüK[>¡ú
A¡[´š[i¡Î> "[ÎKã =[´Ã¤à ³>à[Å}[ƒ
"Òà>¤à ëšà[\Ζƒà ëźKã ³>à
ºåšà: 15,000 Kã ³>à =[´Ã¡ú
"[>Ç¡¤à ëšà[\Ζƒà ëźKã ³>à
ºå š à: 12,000, "׳ǡ¤à
ëšà[\Ζƒà ºåšà: 10,000 "³Îå}
³[¹Ç¡¤à ëšà[\Ζƒà ºåšà: 8,000
Kã ëźKã ³>à[Å} =[´Ã¡ú
ìºàÚ>>à A¡ìXàìºÎ> šøàÒü\
*Òü>à [i¡³ 8 ƒà ºåšà: 2¡,000¡ú
2,000 Kã ³>àÎå =[´Ã¡ú >å[³; "[΃à
¤–ƒ ë¤ÃàìA¡ƒ>[W¡}¤à ët¡ï[¤ƒ>¤à
ëÒ[¹ìA¡à>Kã ³àÚîA¡ƒKã º³ƒ³
"[ÎK㠚ø\à[Å}ƒà ÒàÚ\¹[Aá ÒàÚ>à
ëÒ[¹ìA¡à>K㠚[¤Ã[Î[i¡ &–ƒ ëšøàšK–
ƒà>à *Òü>à³ ë¤øàì\Äà =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
W¡ã}Rå¡ =à}\ãR¡ ëA¡àÒü칺 ºàÒü Ò¹à*¤à ë³àÒü¹à} - 2016
A塳[Å W¡[ÒKã W¡ã}Rå¡ =à\ãR¡ ºàÒü, ë³àÒü¹à} Ò¹à*¤à ºà[Aá¤à t¡à} 7-52016 Òü}, A¡àìº>Kã ë>à}³à šà>¤à ÚàÒü󡹤à ëA¡àì¹ï =à}\à >å[³v¡Kã
ëÒï\¹K[>¡ú ëºàÚ>>à t¡à} 21-5-2016 Òü } , A¡àìº>K㠚å [ o¢ ³ à
íºšàA¡ìšàA¡šà >å[³;A¡ã "Úåv¡û¡à íº¤àB¡ã *Òü¤à [ó¡¹àº A¡;W¡K[>¡ú ³=} t¡à}
23-5-2016 Òü}, W¡ã}Rå¡ =à}\ãR¡ ëA¡àÒü칺 ºàÒü, l¡ü³}ºàÒü 9, ºàÒü >å¹à 7 ,
ëJàÚå³ ºàÒüÚà³ šåÄà º³ ë=àA¡šà , ëºàÚ>>à ³=} t¡à} 27-5-2016 Òü},
A¡àìº>Kã 21 [> šà>¤à Òü¹àÒü >å[³v¡à Òü¤ìå ‹ï Ò¹à*¤Kã ³¹ç¡ *Òü¤à º³ì\º,
³å A — ¡ àKã ë=ï¹³ šà}ì=àA¡W¡K[> "³[ƒ º³ì\ºKã ë=ïKº ët¡ï[¤[>}¤à
º³ì\ºìºàÒü[Å}>à t¡à} 20-5-2016 Òü}, ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ºàÒü¤å}ƒà
ëº}¤ã¹v¡ûå¡>à º³ì\ºKã Convenor ƒKã Receipt A¡A¡šãƒå>à [³} W¡>¤ãÚå
"ƒåKà ³=} t¡à} 22-5-2016 Òü}, ƒà Trial Selection ìt¡ï\¹Kà šà>àšà>àKã º³ì\ºìºàÒü[Å} JgK[>¡ú ëºàÚ>>à ³=} t¡à} 29-5-2016 Òü}
A¡àìº>Kã 23 [> šà>¤à ë>à}³àÒü[\} >å[³v¡à W¡ã}Rå¡ =à\ãR¡ ºàÒü Ò¹à*¤à
ºàÒüì¹àÒü *Òü\¹K[>¡ú ÒàÚ[¹¤à >å[³; [ÅR¡¤å³ 23 [> JA¡ Ò¹à*¤à "[΃à
Òü¹³ƒ³ "[΃à íº¤ã[¹¤à Òü¤ìå ‹ïKã ë=ïKº ó¡}¤ã[>}¤à "³[ƒ \ìKàÒüKã ë=ïKº
ët¡ï[¤[>}¤à Òüî¹W¡à J«àÒü-[J[¤A—¡à Òü¤åì‹ïKã Ò¹à*¤à ³>å} "[Îƒà ³t¡³ W¡à>à
ëº}¤ã¹v¡û¡å >à Òü¤ìå ‹ïKã ë=ïKº ó¡}¤ã>¤à Òüî¹W¡à J«àÒü [J¤ãB¡ã ³ó¡³ƒà ë>àÀåA¡— à
šàl¡üì\g[¹ú
šàl¡üì\g[¹¤à :
W¡ã}Rå¡ =à}\ãR¡ 󡳗àÒü¤à îW¡¹àš ëºàÒüÅ} "³[ƒ
NT/68242/4.5.6(May)
=à}\ã} ëÎ¤à ³à–ƒº, ë³àÒü¹à}
Òü´£¡àº, ì³ 3 @ >àÎàº, [ÅìJà}>à [Ŗ
ƒå>à ³³à} =àKã 10 ƒKã ëÒïƒå>à &> Òü
&Î & Nøàl¡–ü ƒ, ë>à}ìšàA¡ ëÎA¡³àÒüƒà
šåÄà [i¡³ 15 >à Nø硚-4 ë=àA—¡à
JàÒüìƒàv¡¡å>û à W¡x[¹¤à ìÊi¡ ëºì®¡º *š>
9 Ç¡¤à >àÎຠìyà[ó¡ ëÊi¡ *š> 9 &ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡, 2016 Kã
ó¡àÒüì>ºƒà ×ÒüA¡š &ó¡ [Î "³Îå}
ë>à}ìšàA¡ ëÎA¡³àÒü &ó¡ [Î "[>>à
ÅàĹK[>¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ëÎ[³ó¡àÒüì>ºƒà ë>à}ìšàA¡ ëÎA¡³àÒü>à [Î
&³ [i¡, "ì=àA¡š³¤å i¡àÒü ë¤øA¡t¡à ëKàº
5-4 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
R¡[ÎKã ì³i¡W¡ "ƒåƒà [i¡³ "[>³B¡ã
"³>à "³¤å ºàA¡[Å>¤à R¡³—[J샡ú
"³[ƒ [i¡³ "[>³A—¡à A¡[´š[i¡[i¡®¡ *Òü>à
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåƒà ëKຠW¡>¤à
Úà¤Kã t¡gà A¡Úà¹A¡ ó¡}º¤Îå ëKàº
*씂àA¡šà R¡³ƒ— ¤>à [A¡A¡ ëóø¡à³ ëš>à[Âi¡
³àA¢¡>à [ƒÎàÒüƒ ët¡ï¤ƒà ë>à}ìšàA¡
ëÎA¡³àÒü>à [Î &³ [i¡¤å ëKຠ5-4 ƒà
³àÚ[=¤à šãƒå>à ó¡àÒüì>º W¡}[J¡ú
[A¡A¡ ìóø¡à³ ëš>à[Âi¡ ³àA¢¡t¡à
ì>à}ìšàA¡ ëÎA¡³àÒü &ó¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã ëR¡ï¤à, [ƒ>à, šì³ìÅà¹,
ë¹àÅ> "³Îè}å Îì”zàÅ>à ëKຠW¡>[J¡ú
"³[ƒ [Î &³ [i¡Kã ³àÚîA¡ƒK㠃Úà>–ƒà,
ë\à>, ë¹àì³[g; "³Îå} Òü>à*>à
ëKຠW¡>[J¡ú
Òü´£¡àº, ì³ 4 – [ƒ[ÊöC¡ Úå= &[ó¡Úà΢
&–ƒ ìњài¢¡Î ë=ï¤àºKã *Òü>à ºà[Aá¤à
ë³Kã t¡à} 6 t¡Kã Τ-\å[>Úà¹,
\å[>Ú๠>åšàKã "³Îå} \å[>Úà¹
>å š ãKã óå ¡ i¡ì¤àº iå ¡ >¢ à 쳖i¡
šà}ì=àAáK[>¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[΃à Źç¡A¡
Úà[>}¤[Å} Jå[ƒ}³A¡ 2002 Kã
ëÎìŸi¡´¹¬ 1 >yKà ³tå¡}ƒà ëšàA¡šà
*ÒüKƒ¤[>¡ú \å[>Ú๠ë¤àÒüÎ "³Îå}
\å [ >Ú๠Kຢ Î A¡ã 1999 Kã
ëÎìŸi¡´¹¬ 1 ƒà >yKà ³tå¡}ƒà ëšàA¡šà
*ÒüKƒ¤[>¡ú iå¡>ࢠ쳖i¡ "[Î =à "[ÎKã
25 ƒKã 28 ó¡à*¤à šà}ì=àB¡ƒ¤[>¡ú
&\ 뮡[¹[ó¡ìA¡ÎÄà *[ó¡Ît¡Kã
J}º¤à ÚàK[> ÒàÚ>à [ƒ[ÊöC¡ Úå=
&[ó¡Úà΢ &–ƒ ëњài¢¡Î ì=ï¤àºƒKã
J}º¤à ÚàK[> ÒàÚ[¹¡ú
ë=ï¤àº [ƒ[ÊöC¡ Îåì¤øàìt¡à ³åJ[\¢
óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ šà}ì=àAáK[>
[šø-ì³àX> ëi¡[ÄÎ 2016
šà}ì=àAáK[>
ëó¡à³¢ ³[ošå¹ ëi¡[ÄÎ &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
Òü´£¡àº, ë³ 4 @ *º ³[ošå¹ ëi¡[ÄÎ
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³Jàƒà &[ó¡[ºìÚ;
ët¡ï¹¤à Aá¤, &ìÎà[ÎìÚÎ>, Òü[–
ƒ[®¡\åìÚº "³Îå} ìšÃÚà¹[Å}>à =à
"[ÎKã 12 ƒKã 15 ó¡à*¤à *[ó¡Îà¹
Aᤠëi¡[ÄÎ A¡³ìšÃG, º³ì󡺚à;t¡à
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à [šø- ë³àX> ëi¡[ÄÎ
2016 ƒà Źç¡A¡ Úà¤à ÚàK[>¡ú
Źç¡A¡ Úà[>}¤à[Å}>à =à "[ÎKã 8
ó¡à*¤Kã ³³à}ƒà ³ìJàÚ ³ìJàÚKã &[”|
ARMY RECRUITMENT
(PRE-TRAINING SELECTION)
1. FOR ARMY RECRUITMENT PRE-TRAINING & SPECIAL GUIDANCE Start for the 5th Batch
(Limited Seat only, 20 candidates per batch).
FOCUS ON :- Army Rallies in MAY, JUNE & JULY 2016 in Manipur and North East Regions.
Eligibility:- VIII/X/XII/Graduate
Categories : General Duty, Tradesman, Soldier Technical, SKT Clerk, GD Clerk, others post
of MES & MH>
Age:- 171/2 -23yrs & 18-27yrs (MES/MH)
* Sportsman (State & National) & NCC'C' certificate holder will get Special Advantages.
2. ARMY BOYS Pre-Selection for the JUNE, 2016, Eligibility: Up to class-viii, Age: under 14
years
Date of selection :- 10th May, 2016
Last date of Form Submission :- 9th May, 2016
Call at:- # 9862836566.
Sd/- Manager of
DAWN OF NORTH EAST
NT/XXXXXX/3,4,5,6,7,8(May)
Keishampat Junction, Near Manipur Rural Bank
EMPLOYMENT NOTICE
Office of the Dwan of North East
Under the Govt. of Manipur EN No-14/006/21/08068/Part-!
XII Graduate
XII-Graduate
XII-Graduate
VII-Passed
38,000-65,000
18,000-28,000
15000-Above
8,000-18,000
XII-Graduate
VIII/Passed
12000-28000
6000-18000
XIII-Graduate 9,000-15,000
X-XII
5800-15500
VIII-XII
8000-145000
XII-Graduate 25000-above
(Training Provided for fresher's)
Pliz contact : 9089194689/8575364253
DATE OF INTERVIEW : 11th May, 2016
Office Timing: 9:30 am to 4 pm.
LAST DATE OF SUBMISSION: 10th May, 2016
Office Add: Keishampat Junction, Keisham Leikai, Near Manipur Rural Bank Mayai Lambi Road
ëÎìyû¡i¡[¹ƒà =à[\ÀB¡ƒ¤[>¡ú &[”| ëó¡à³¢
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã *[ó¡Ît¡Kã ó¡}[¤K[>
¡ú ìºàÚ>>à ìW¡[´šÚ[Xš "[ÎKã
"Aå¡Ùà ³ì¹àº ë³à¤àÒüº >´¬¹
9862271795 t¡Kã J}[¤¤à
ÚàK[>¡ú ëW¡[´šÚ[Xš "[΃à
šà}ì=àB¡ƒ¤à ëA¡ìi¡ìKà[¹[Å}[ƒ ë³X
[ÎUºÎ, 45 ÒüÚà΢ ƒ¤º "³Îå} 55
ÒüÚà΢ ƒ¤ºÎ[>¡ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
NAMBOL
Mutation Case No. 370/SDC/NBL of 2016
1) Naorem Inao Singh, S/o. (L) N. Membhor Singh of Naorem
(0.13 acre), 2) -do- Raju Singh, of -do- (0.07 acre), 3) -doThoi singh, S/o. (L) N. Nageshwor & -do- Rajesh Singh, S/o. do- of -do- (0.07), 4) -do- Rajenkumar Singh, S/o. N. Janjury
Singh of -do- of -do- (0.06 acre), 5) -do- Prem Singh, S/o. -doof -do- (0.06 acre), 6) -do- Robindro Singh, S/o. -do- of -do(0.06 acre), 7) -do- Pupu Singh, S/o. -do- of -do- (0.09 acre) .
. . .Petitioners
-Vrs(L) Naorem Heiton Singh, S/o. (L) Chaoba Singh of Naorem.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Dt. 4/5/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ, Village No. 22-Naorem Patta No.
185(o) 403 (N) Dag No. 1074 Area 0.54 acres of Ingkhol class
ÒàÚ[¹¤à ÒüìTຠ"[ÎK㠚àjàƒà¹ ³õtå¡ *ÒüìJø, ³¹³ "ƒå>à ³õtå¡ šàjàƒà¹Kã
³[³} A¡AáKà ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹ >}(1) ƒKã (8) ó¡à*¤Kã ³ã*Òü[Å} "[Î>à
³ìJàÚKã ³=v¡û¡à š[À¤à Źç¡A¡[Å} "[Î ÒüìTຠ>à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à l¡üv¡û¡à
ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá, ³¹³ "ƒå>à ÒüìTຠ"[ÎKà ³¹ã íº>¤à
³ã*Òü[Å}>à ëÚ;[>}¤à íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à >å[³v¡Kã >å[³; 7
(t¡ì¹;) [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à ëA¡ài¢¡ "[΃à [šÅ>ºv¡û¡å >à ëÚ;šã¹¤à
ÚàK[>¡ú ³[ÎKã ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëA¡ài¢¡ "[Î>à ëºï¹ì¹àÒü¡ú ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã
³tå¡} ÒüÄà ëA¡Å ³Jà W¡xJøK[> ú
NT/68255/5(May)
>åR¡Kã ºàìÚ}¤à šà¤å} >¤[A¡ìÅà¹>à Òü¤à ‘‘Wå¡´¶ã’’ÒàÚ>à ëºï[¤¤öà ? ‘‘ºàÀ㒒
ÒàÚ>à ëºï[¤¤øà ? ÒàÚ¤à ºàÒü[¹A¡ "[Î šà¤ƒà "ÎåB¡ã ³[t¡A¡ A¡àĤà ó¡}î\¡ú "[ÎP¡´¬à A¡àŤà
ºàÒü[¹A¡[Τå 17 ºA¡ Ç¡¤à Jå;>³ ó¡à*¤à 뺜¡>à ëó¡à}[¤¹ã¤ã "íÒ¤³ P¡[> îÒ¹à}ìKàÒüì=à}
¤\ใà íº¤ã¤å ÒÄà-ÒÄà =àK;W¡[¹ú
=àK;W¡[¹¤à:- &ºà}¤³ Ÿà³ì=àÒü [Î}Ò
NT/61610/5(May)
[ÒÚà}º³ ³Jà íºA¡àÒü
1. Vacancies in Airport (Domestic & International)
(a) Cabin Crew/Flight Attendant
20
(b) Ground Staff (VIP lounge, CSA,AT)
40
(c) Associate Manager(Fooding/lodging free) 50
(d) Loader, Cleaner, Cargo Driver
30
2. Vacancies in Bank (Imphal): Relationship Manager
Acct. opening, Loan officer (veh/personal/gold) staff
Security (ATM& Normal) (Bank/Others)
3. Vacancies in Pvt. Office & MNC Companies
(a) Manager, Asst. Manager (4), Adviser, Accountant
(b) Business Executive Officer & Receptionist
(c) RO/SO, Attendant Gunmen, Supervisor (Bank/Others)
4. Cyber Expert: For Govt Section: (i) Cyber crime
(i) Investigation cell, (ii) Global Security Sector etc.
Non-Govt Sector: Airport/Banking/Corporate sectors
šø[Î샖i¡, &º Ÿàì³à [Î}Ò, Þå}š³
A¡Îà¹, ®¡àÒüÎ šø[Î샖i¡ "³Îå} &º
[ƒ>³[o [Î}Ò, ®¡àÒüÎ šø[Î샖i¡[>
ÒàÚ>à *º ³[ošå ¹ óå ¡ i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ÒüìºG> [¹t¡[>¢}
*[ó¡Î๠[i¡ šå¹>W¡–ƒøà [Î}Ò>à ëšøÎt¡à
=àìƒà¹A¡šà ìW¡ì¹àº "³>à
ìó¡à}ìƒà¹[Aá ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
IMPHAL WEST KONTHOUJAM
[lA qgqg[lK Te jbKg\k,2016-17
ARMY RECRUITMENT
Źç¡A¡ Úà¤à ÚàK[>¡ú iå¡>ࢠ쳖i¡ "[΃à
ëA¡ìƒi¡, \è[>Ú๠"³Îå} ëÎ[>Úà¹
ÒàÚ¤à ìA¡ìi¡ìKà[¹ 3 íºK[> ÒàÚ>à
³[ošå ¹ &ì³W¡¹ A¡¹à[i¡-ìƒà
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëÎìyû¡i¡[¹ ëÎ>îÎ
³å t å ¡ ³ ¤[S¡³ [Î}Ò>à ëšø Î t¡à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
"´£¡àKã *[ó¡[ÎìÚº[Å}
J>ìJø
ÞàÒü ³ìUàº\à* [Î}Ò, ®¡àÒüÎ-
Òü´£¡àº, ë³ 4 @ =à "[ÎKã 1 ƒà
šà}ì=àA¡[J¤à *º ³[ošå¹è óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ì\>칺 ÒüìºG>
šà}ì=àv¡û¡å >à Òü} 2016-2020
ó¡à*¤Kã ë=ï šåKƒ¤à *[ó¡[ÎìÚº[Å}
J>ìJø¡ú
JÀ¤à *[ó¡[ÎìÚº[Å} "ƒå[ƒ &Î
Î>àìt¡à´¬ à [Î}Ò-šø [ Î샖i¡,
ºàº®å¡[º> ë\ïìt¡, ®¡àÒüÎ šø[Î샖i¡,
ºà씂àÒü¤à ë³i¡W¡ *[ó¡[ÎìÚº *Òü>à J>ìJø
Òü´£¡àº, ì³ 4 – *º Òü[–ƒÚà óå¡i¡ì¤àº
ìó¡ìƒì¹Î> (& "àÒü &ó¡ &ó¡) >à *º
³[ošå¹ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>
("´£¡à) Kã ë¹ó¡[¹ [š 'W¡ ºà씂àÒü¤¤å
NT/XXXXXX/3,4,5,6,7,8,9,10(May)
7
Òü´£¡àº, ë³ 45, 2016 Òü} Å[\¤åKã 28 [> šà>¤à, ÅìKàºìź
eokjOMxg Fyrki
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Nambol
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
THOUBAL, MANIPUR
Mutation Case No. 1031 of 2016
1) Thongam Biren Singh S/o (L) Gouro Singh of Sabantongba,
2) Thongam Gopal Singh S/o -Do- of -do-.
. . .Petitioner
-VrsThongam Gouro Singh S/o (L) Angangyaima Singh of
Sabantongba.
. . . Pattadar
N O T I C E
Thoubal, the 3rd May, 2016.
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà JR¡Ò[À
³ƒå[ƒ ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹ "[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìAá ³ƒå[ƒ, Village No.23Sabantongba, Patta No. 56(N), Dag No.343(N), Dag No.491(N),
an area 0.1960, 0.2310 Hects. of Ingkhol Class, "[ÎKã Pattadar
"[Î ³õt¡å *ÒüìJø¡ú ³õt¡å *ÒüJ¤ø Kã tå¡}ƒà ³àKã ³W¡à[Å} "[Î>à ³õt¡å Pattadar Kã
³[³} "[Î A¡AáKà ³ìJàÚKã ³[³}ƒà *>[Å>[¤ì¹à Òàڃå>à ³=B¡ã Court "[΃à
Òàڹ칡ú ³¹³ "[Î>à ³õtå¡ Pattadar Kã íºìÒï[¹¤à Òü³å}-³>å} "³[ƒ º³
"[ÎKà ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à Úà[>}ƒ¤à¡ú ìÚ;šã[>}¤à Úà*¹¤[ƒ J¤¹ƒà
ëó¡à}¤ƒKã>à >å[³; 7 [> ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³Åà-³Åà ºàv¡û¡å >à "Òü¤à ëW¡ƒà Úà[>}ƒ¤Kã
Þàì¹àº Òàœ¡æ>à ³=B¡ã Court "[΃à Objection ìt¡ïKƒ¤[>¡ú [š[¹¤à ³t¡³
"[Î ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà Objection ìt¡ï¹‰¤[ƒ "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Court >à
Case ³Jà W¡xK[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà Objection Court "[Î>à ëºïì¹àÒüú
NT/68252/5(May)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Thoubal, Manipur
MANIPUR UNIVERSITY
CANCHIPUR : IMPHAL
PRESS RELEASE
3rd May, 2016
MU/VI/14/Admn.I: University Grants Commission, New Delhi
writes to the Registrar, Manipur University [vide Letter F.No.212/2015(CU) dated March 23,2016] on the subject: ‘‘ Revised
Budget Estimates for 2015-2016 under non-plan of Central
Universities-regarding point wise Reservation Roaster’’ as
under:
‘‘ The Central Universities are receiving 100% grant from
the Central Government/UGC and they have to follow the
Reservation Policy of the Government of India for SCs/STs in
toto i.e. 15% for SCs, 7.5% for STs and 27% for OBCs in the
matter of teaching and non-teaching posts as well as in
admissions to various course/degree’’.
Dean's Committee meeting of Manipur University ( a central
university) held on Aplil 04,2016 resolved to endorse the
reservation policy of the central government in the appointment
of all groups of employees including teaching and non-teaching
staff and to refer the matter of reservation in the admission to
different courses of the university to the Academic Council of
the university. Dean's Committee meeting, May 02, 2016 also
resolved to appraise the matter to the Hon'ble Visitor, Chief
Rector and Chancellor of the university.
The University requests all concerned to held in maintaining
healthy academic atmosphere in the University campus.
NT/B/4,5(May)
Sd/- Assistant Registrar,
Manipur University
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
2
Taille du fichier
479 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler