close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - De Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
0192/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
0192/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
11 mei 2016
11 mai 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot wijziging van de wet van
4 april 2014 betreffende de verzekeringen
en ertoe strekkende de vrije keuze van een
advocaat in elke fase van de rechtspleging
te waarborgen in het kader van een
rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst
modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux
assurances et visant à garantir le libre choix
d’un avocat dans toute phase judiciaire, dans
le cadre d’un contrat d’assurance
de la protection juridique
VERSLAG
RAPPORT
NAMENS DE COMMISSIE
VOOR DE JUSTITIE
UITGEBRACHT DOOR
DE DAMES Özlem ÖZEN EN Goedele UYTTERSPROT
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE LA JUSTICE
PAR
MMES Özlem ÖZEN ET Goedele UYTTERSPROT
INHOUD
Blz.
I. Inleidende uiteenzetting ................................................3
II. Bespreking en stemmingen ...........................................3
Zie:
SOMMAIRE
Pages
I. Exposé introductif ..........................................................3
II. Discussion et votes........................................................3
Voir:
Doc 54 0192/ (B.Z. 2014):
Doc 54 0192/ S.E. 2014):
001:
001:
Wetsvoorstel van de heer Brotcorne.
Zie ook:
003: Tekst aangenomen door de commissie.
Proposition de loi de M. Brotcorne.
Voir aussi:
003: Texte adopté par la commission.
4008
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
0192/002
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: Philippe Goffin
A. — Vaste leden / Titulaires:
B. — Plaatsvervangers / Suppléants:
N-VA
Christoph D'Haese, Koenraad Degroote, Daphné Dumery, Johan Klaps,
Hendrik Vuye
Paul-Olivier Delannois, Willy Demeyer, Ahmed Laaouej, Karine Lalieux
Benoît Friart, Luc Gustin, Philippe Pivin, Stéphanie Thoron
Griet Smaers, Els Van Hoof, Servais Verherstraeten
Katja Gabriëls, Dirk Janssens, Sabien Lahaye-Battheu
David Geerts, Karin Jiroflée
Marcel Cheron, Benoit Hellings
Francis Delpérée, Vanessa Matz
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
Sophie De Wit, Sarah Smeyers, Goedele Uyttersprot,
Kristien Van Vaerenbergh
Eric Massin, Laurette Onkelinx, Özlem Özen
Gautier Calomne, Gilles Foret, Philippe Goffin
Sonja Becq, Raf Terwingen
Egbert Lachaert, Carina Van Cauter
Johan Vande Lanotte
Stefaan Van Hecke
Christian Brotcorne
C. — Niet-stemgerechtigd lid / Membre sans voix délibérative:
DéFI
Olivier Maingain
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Abréviations dans la numérotation des publications:
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
DOC 54 0000/000:
e
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
0192/002
3
DAMES EN HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Uw commissie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergaderingen van 23 februari en 3 mei 2016.
Votre commission a examiné la présente proposition
de loi au cours des réunions des 23 février et 3 mai 2016.
I. — INLEIDENDE UITEENZETTING VAN DE HEER
CHRISTIAN BROTCORNE, INDIENER VAN HET
WETSVOORSTEL
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF DE M. CHRISTIAN
BROTCORNE, AUTEUR DE LA PROPOSITION DE
LOI
De heer Christian Brotcorne (cdH), indiener van het
wetsvoorstel, geeft aan dat bij een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst de verzekerde zijn advocaat
vrij kan kiezen. Die keuze geldt echter alleen tijdens
de administratieve en gerechtelijke fases van een
gerechtelijke procedure. De indiener stelt voor dat die
vrije keuze ook zou gelden bij de arbitrage- en bemiddelingsprocedures, alsook bij de alternatieve vormen
van geschillenbeslechting.
M. Christian Brotcorne (cdH), auteur de la proposition
de loi indique que, dans le cadre d’un contrat d’assurance de la protection juridique, l’assuré a le libre choix
de son avocat. Toutefois, ce choix ne concerne que
les phases administratives et judiciaires d’un procès. Il
suggère donc d’étendre ce libre choix aux procédures
d’arbitrage, de médiation et aux modes alternatifs de
règlement des conflits.
Aldus kan de burger ertoe worden aangezet te kiezen
voor alternatieve vormen van geschillenbeslechting.
Cela pourrait inciter le citoyen à, par ce biais, choisir
les modes alternatifs de règlement des conflits.
II. — BESPREKING EN STEMMINGEN
II. — DISCUSSION ET VOTES
Artikel 1
Article 1er
Dit artikel geeft de constitutionele bevoegdheidsgrondslag aan.
Cet article précise le fondement constitutionnel en
matière de compétence.
Er worden geen opmerkingen over gemaakt.
Il ne fait l’objet d’aucune observation.
Artikel 1 wordt eenparig aangenomen.
L’article 1er est adopté à l’unanimité.
Art. 2
Art. 2
Dit artikel strekt ertoe artikel 156, 1°, van de wet van
4 april 2014 betreffende de verzekeringen te vervangen.
Cet article vise à remplacer l’article 156, 1°, de la loi
du 4 avril 2014 relative aux assurances.
Mevrouw Sonja Becq (CD&V) steunt het wetsvoorstel en de vrije keuze, maar wat zijn in de praktijk de eventuele gevolgen voor het bedrag van de
verzekeringspremies?
Mme Sonja Becq (CD&V) soutient la proposition de
loi et le libre choix. Elle se demande ce qu’il en est en
pratique des conséquences éventuelles en matière de
coûts des primes d’assurance.
De heer Christian Brotcorne (cdH) herinnert er eerst
aan dat met deze tekst niet alleen de advocaten worden
bedoeld, maar ook “iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure
toepasselijke wet”. Het kan dus ook gaan om bijvoorbeeld bemiddelaars of scheidsrechters.
M. Christian Brotcorne (cdH) rappelle avant tout que
ce ne sont pas uniquement les avocats qui sont visés
mais aussi “toute autre personne ayant les qualifications
requises par la loi applicable à la procédure”. Cela
peut donc viser aussi les médiateurs ou les arbitres
par exemple.
Het systeem bestaat nu al bij traditionele geschilprocedures. Momenteel zijn er geen gevolgen voor
het bedrag van de verzekeringspremies. Uitbreiding
Le système existe déjà actuellement lorsqu’il s’agit
de procédures contentieuses classiques. Il n’y a pas
d ’influence sur les primes d ’assurance à l ’heure
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
0192/002
tot de andere vormen van geschillenbeslechting zou
dus evenmin enige weerslag mogen hebben op het
premiebedrag.
actuelle. Le fait d’élargir aux autres modes de règlement
de conflit ne devrait donc pas non plus avoir d’influence
sur le montant de la prime.
Er moet voor de verzekerde worden voorzien in keuzevrijheid voor wie hem/haar zal vertegenwoordigen,
alsook in de vrijheid om te beoordelen welke procedures
moeten worden gevolgd.
Il faut garantir le libre choix de la personne qui nous
représentera ainsi que la libre capacité d’apprécier les
procédures à mener.
Ook de heer Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen)
steunt het wetsvoorstel. Het is belangrijk om het keuzebeginsel uit te breiden tot die andere procedures.
Dat spoort met het doel, te weten steeds vaker werken
via alternatieve vormen van geschillenbeslechting. De
nieuwe regeling zou tevens de kosten voor de verzekeringsmaatschappijen kunnen terugdringen indien ze
hun verzekerde kunnen overtuigen een beroep te doen
op een bemiddelaar.
M. Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) soutient lui
aussi la proposition de loi. Il est important d’élargir le
principe du choix à ces procédures. Cela va de pair
avec l’objectif qui doit être d’aller de plus en plus vers
des règlements alternatifs de conflits. Cela pourrait en
outre réduire les coûts des compagnies d’assurance,
si celles-ci peuvent inciter leur assuré à faire appel à
un médiateur.
Ook mevrouw Goedele Uyttersprot (N-VA) vindt het
logisch de keuzevrijheid uit te breiden tot de andere
procedures inzake geschillenbeslechting. Dit past bovendien in het in het regeerakkoord opgenomen streven
om niet alleen de rechtsbijstand te bevorderen, maar
ook de alternatieve vormen van geschillenbeslechting,
die aldus vaker zullen worden toegepast. Aldus zal de
middenklasse er ook meer toe worden aangespoord
een beroep te doen op rechtsbijstand.
Mme Goedele Uyttersprot (N-VA) considère elle
aussi logique d’étendre la liberté de choix aux autres
procédures de règlement de conflit. Cela va de pair aussi
avec la volonté de l’accord de gouvernement de promouvoir, d’une part, la protection juridique, et, d’autre
part, les modes alternatifs de règlement de conflits qui
seront plus utilisés de la sorte. Cela permettra aussi
d’inciter d’avantage la classe moyenne à faire appel à
la protection juridique.
*
*
L’article 2 est adopté à l’unanimité.
Artikel 2 wordt eenparig aangenomen.
*
*
*
*
*
*
In het wetsvoorstel werden wetgevingstechnische
verbeteringen aangebracht.
Des corrections d’ordre légistique ont été apportées
à la proposition de loi.
Het gehele aldus wetgevingstechnisch verbeterde
wetsvoorstel wordt eenparig aangenomen.
L’ensemble de la proposition de loi, tel que corrigée
sur le plan légistique, est adopté à l’unanimité.
De rapporteurs,
De voorzitter,
Les rapporteurs,
Le président,
Özlem ÖZEN
Goedele UYTTERSPROT
Philippe GOFFIN
Özlem ÖZEN
Goedele UYTTERSPROT
Philippe GOFFIN
Artikelen die een uitvoeringsmaatregel vereisen (artikel 78.2, vierde lid, van het Reglement): nihil.
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Articles nécessitant une mesure d’exécution (article
78.2, alinéa 4, du Règlement): nihil.
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
489 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler