close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

B70, B80

IntégréTéléchargement
B70, B80
1
3 2
6
9
8
10
7
5
7
3
6
2 6
9
104 038 01
99-01
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
table of contents
inhaltsverzeichnis
table des matieres
1.
BRÄNNARRÖR
BRENNERROHR
BLAST TUBE
TUBE DIFFUSEUR
INSATS
DÜSENSTOCK
NOZZLE ASSEMBLY
LIGNE PORTE-GICLEUR
ANSLUTNINGSFLÄNS
ANSCHLUSSFLANSC
H FIXING FLANGE
BRIDE DE FIXATION
KÅPA
HAUBE
COVER
CAPOT
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTEUR
PUMP
PUMPE
PUMP
POMPE
ELDNINGSAUTOMAT
FEURUNGSAUTOMAT
OIL BURNER CONTROL
COFFRET DE SECURITE
TRANSFORMATOR
TRANSFORMATOR
TRANSFORMER
TRANSFORMATEUR
LUFTREGLERING
LUFTEINSTELLUNG
AIR REGULATION
REGLAGE D'AIR
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. FLÄKTHUS
FAN HOUSING
11. ÖVRIGT
sundries
12. TILLBEHÖR
ACCESSORIES
BRÄNNERGEHÄUSE
CARTER DU ROTOR
verschiedenes
SUNDRIES
ZUBEHÖR
ACCESSOIRES
0901
B70, B80
brännarrör
brennerrohr
blast tube
tube diffuseur
1
Brännarrör
363 mm
663 mm
563 mm
70
Burner tube
363 mm
663 mm
563 mm
70
Brennerrohr
363 mm
663 mm
563 mm
70
Tube diffuseur
363 mm
663 mm
563 mm
70
119 194 0105
119 194 0205
119 194 0305
Brännarrör
396 mm
696 mm
596 mm
80
Burner tube
396 mm
696 mm
596 mm
80
Brennerrohr
396 mm
696 mm
596 mm
80
Tube diffuseur
396 mm
696 mm
596 mm
80
119 266 0105
119 266 0205
119 266 0305
1:3
104 038 01 04-01
B70, B80
INSATS
DÜSENSTOCK
NOZZLE ASSEMBLY
LIGNE PORTE-GICLEUR
2
Insats
Nozzle assembly
Düsenstock
Ligne porte-gicleur
Standard
70
80
Långt utförande
70
80
Standard
70
80
Long design
70
80
Standard
70
80
Längere Ausführung
70
80
Standard
70
80
Modèle long
70
80
Oljerör
Nozzle line
Düsenrohr
Canne porte-gicleur
Standard
Långt utförande
Standard
Long design
Standard
Standard
Längere Ausführung Modèle long
Bromsskiva
Brake plate
Stauscheibe
70
80
70
80
70
80
Tändelektrodpar
Pair of
ignition electrode
Zündelektrodepaar
Électrode d’allumage,
paire
919 247 01
Klammer
Bracket
Klammer
Support
112 738 01
Axel kpl
Axle compl.
Welle kompl.
Arbre compl.
119 471 01
Ställplatta
kpl
Adjustment plate
compl.
Stellplatte
kompl.
Platine de réglage
compl.
119 468 01
Reglerdon
Adjustment device
Regelgerät
Dispositif de
réglage
919 263 01
Packningssats,
reglerdon
Gasket set,
adjustment device
Dichtungsatz,
Regelgerät
Jeu de joint,
dispositif de réglage
118 322 02
Klammer
Bracket
Klammer
Support
111 552 01
2:1
119 454 01
119 454 02
119 454 03
119 454 04
118 968 01
118 968 02
Disque accrocheflamme
70
80
112 841 42
119 325 01
104 038 01 10-01
B70, B80
ANSLUTNINGSFLÄNS
ANSCHLUSSFLANSCH
FIXING FLANGE
BRIDE DE FIXATION
3
119 455 01
Anslutningsfläns
kpl.
Fixing flange
compl.
Anschlussflansch
kompl.
Bride de fixation
compl.
Anslutningsfläns
Gejder
Fixing flange
Guide bar
Anschlussflansch
Führungsstange
Bride de fixation
Barre de guidage
Packning
fläkthus-fläns
Gasket
fan housingflange
Dichtung,
BrennergehäuseFlansch
Joint,
carter du rotor-bride
119 152 01
Packning
Gasket
Dichtung
Joint
112 788 07
3:1
119 153 01
119 142 0105
104 038 01 02-01
B70, B80
MOTOR
MOTOR
MOTOR
MOTEUR
5
Motor Simel
Motor Simel
MotorSimel
Moteur Simel
3.0kW 3-fas
70
5,5kW 3-fas
80
3,0 kW 3-phase
70
5,5 kW 3-phase
80
3,0 kW 3-phasig
70
5,5 kW 3-phasig
80
3,0 kW triphasé
70
5,5 kW triphasé
80
Fläkthjul
Fan wheel
Gebläserad
Rotor
70
80
70
80
70
80
70
80
Motorfläns
Motor flange
Motorflansch
Bride, moteur
Drivkoppling
Drive coupling
Antriebskupplung
Accouplement
d’entrainement
113 094 06
Avskärmningskon
70
Conical shield
70
Abschirmkonus
70
Cône déflecteur d’air
70
119 144 01
Avskärmningskon
80
Conical shield
80
Abschirmkonus
80
Cône déflecteur d’air
80
119 062 01
Motor ATB
3.0kW 3-fas
70
5,5kW 3-fas
80
Motor ATB
3,0 kW 3-phase
70
5,5 kW 3-phase
80
Motor ATB
3,0 kW 3-phasig
70
5,5 kW 3-phasig
80
Moteur ATB
3,0 kW triphasé
70
5,5 kW triphasé
80
Motorkabel
ATB, Simel
700 mm
70
750 mm
80
Cable
ATB, Simel
700 mm
70
750 mm
80
Kabel
ATB, Simel
700 mm
70
750 mm
80
Câble
ATB, Simel
700 mm
70
750 mm
80
5:1
117 911 03
117 911 04
112 776 07
112 776 22
119 043 0105
120 316 05
120 316 06
119 449 03
119 449 02
104 038 01 10-01
B70, B80
pump
pumpe
pump
pompe
6
110 197 19
Pump
RSA125
Pump
RSA125
Pumpe
RSA125
Pompe
RSA125
Magnetventil
kpl
Magnetventil
Nippel
Spole VE140
Solenoid valve
compl
Solenoid valve
Nipple
Coil VE140
Magnetventil
kompl
Magnetventil
Nippel
Spule VE140
Electrovanne
compl.
Electrovanne
Raccord
Bobine VE140
119 469 01
119 025 01
056 205 02
115 879 02
Magnetventilblock
kpl
Magnetventilblock
Solenoid valve
bloc compl
Solenoid valve
bloc
Solenoid valve
Coil
Magnetventilblock
kompl
Magnetventilblock
Jeu d’electrovanne
compl
Jeu d’electrovanne
119 453 01
119 161 01
Magnetventil
Spule
Electrovanne
Bobine
914 967 02
114 965 01
Hydraulslang,
magnetventilblockreglerdon
Hydraulic hose,
solenoid valve
bloc-adjustment
device
Hydraulischer
Ölschlauch,
MagnetventilblockRegelgerät
Tuyau
hydraulique,
jeu d’electrovannedispositif de
réglage
118 293 02
Hydraulslang,
magnetventilblockpump
Hydraulic hose,
solenoid valve
bloc-pump
Hydraulischer
Ölschlauch,
MagnetventilblockPumpe
Tuyau
hydraulique,
jeu d’electrovannepompe
119 168 01
O-ring
R2025
O-ring
4.48x1.78
O-ring
R2025
O-ring
4.48x1.78
O-Ring
R2025
O-Ring
4.48x1.78
Joint torique
R2025
Joint torique
4.48x1.78
113 168 05
Filtersats
RSA
Filter set
RSA
Filtersatz
RSA
Jeu de filtre
RSA
117 833 01
Vinkel
Angle
Winkelnippel
Coude
118 404 01
Kabel kpl.
magnetventilblock
Steg 1, 550mm
Steg 2, 1200mm
Steg 3, 550mm
Cable compl.
solenoid valve bloc
Stage 1, 550mm
Stage 2, 1200mm
Stage 3, 550mm
Kabel kompl.
Magnetventilblock
Stufe 1, 550mm
Stufe 2, 1200mm
Stufe 3, 550mm
Câble compl.
jeu d’electrovanne
1ère allure, 550mm
2ème allure, 1200mm
3ème allure, 550mm
919 450 01
919 450 02
919 450 03
Magnetventil
Spole
5:2
113 168 02
104 038 01 04-01
B70, B80
eldningsautomat
feuerungsautomat
oil burner control
coffret de securite
7
Reläbox
LAL 1.25
Control box
LAL 1.25
Industriförpackning
Styckförpackning
Industrial package Industrieverpackung Emballage industriel
Single-piece package Stückverpackung
Emballage par pièces
Reläsockel
LAL
Relay base
LAL
Unterteil,
Steuergerät
LAL
Socle,
boite de contrôle
LAL
Fotomotstånd
QRB1-A kpl.
Photoresistor
QRB1-A compl.
Fotowiderstand
QRB1-A kompl.
Cellule photorésistante
QRB1-A compl.
700 mm
1500 mm
700 mm
1500 mm
700 mm
1500 mm
700 mm
1500 mm
912 409 08
912 409 81
Fläns,
fotomotstånd
QRB1
Flange,
Photoresistor
QRB1
Flansch,
Fotowiderstand
QRB1
Bride, cellule
photorésistante
QRB1
112 405 01
Kontaktor
Contactor
Kontaktor
Contacteur
113 110 01
CI9
CI9
CI9
CI16
B70
Steuergerät,
OberteilLAL 1.25
B70
B70
Boite de contrôle
LAL 1.25
Contactor
Kontaktor
Contacteur
CI16
CI16
CI16
CI16
B80
B80
114 942 00
B80
Kontaktor
B80
114 939 01
914 939 01
113 110 02
B80
Strömbrytare
Switch
Schalter
Interrupteur
120 149 01
Indikeringslampa
grön
Indicating lamp
green
Anzeigelampe
grün
Lampe témoin
verte
117 211 03
Timräknare
Time meter
Betriebsstundenzähler
Compteur horaire
117 678 01
Säkringshållare
Fuse holder
Sicherungshalter
Support de fusée
118 118 03
7:1
104 038 01 04-01
B70, B80
eldningsautomat
feuerungsautomat
oil burner control
coffret de securite
7
Kontaktor CI16
80
Contactor CI16
80
Kontaktor CI16
80
Contacteur CI16
80
Överströmsskydd
Überstromschutz
6-9,2 A
70
8-12 A
80
Thermal overload
protection
6-9,2 A
70
8-12 A
80
6-9,2 A
70
8-12 A
80
Déclencheur à
maxima d’intensité
6-9,2 A
70
8-12 A
80
Säkring
6,3 A
Fuse
6,3 A
Sicherung
6,3 A
Fusible
6,3 A
Kontaktdon
Plug-in contact
7+4+5+4 pol
70
80
7+4+5+4-pole
70
80
Stecker und
Buchsenteil
7+4+5+4-polig
70
80
Fiche de Prise de
courant
7+4+5+4-polaire
70
80
119 486 10
119 486 08
7 pol, hane
7 pol, hona
7-pole male
7-pole female
7-polig Steckerteil
7-polig Buchsenteil
7-polaire mâle
7-polaire femelle
115 585 00
115 586 03
4-pol, hane
svart
grön
4-pol, hona
svart
grön
4-pole, male
black
green
4-pole female
black
green
4-polig Steckerteil
Schwarz
Grün
4-polig Buchsenteil
Schwarz
Grün
4-polaire mâle
noir
verte
4-polaire femelle
noir
verte
5-pol, hane
5-pol, hona
5-pole male
5-pole female
5-polig Steckerteil
5-polig Buchsenteil
5-polaire mâle
5-polaire femelle
119 199 01
119 200 01
Kontaktdon
4+7+5 pol
70-2FH
Plug-in contact
4+7+5-pole
70-2FH
Stecker und
Buchsenteil
4+7+5-polig
70-2FH
Fiche de Prise de
courant
4+7+5-polaire
70-2FH
119 486 01
7:2
113 110 02
113 111 05
113 111 08
113 332 01
119 103 01
119 197 01
119 104 01
119 198 01
104 038 01 04-01
B70, B80
transformator
transformator
transformer
transformateur
8
Transformator
Transformer
Transformator
Transformateur
917 456 03
Tändkabel
500 mm
800 mm
Ignition cable
500 mm
800 mm
Zündkabel
500 mm
800 mm
Câble H.T.
500 mm
800 mm
119 337 06
119 337 09
8:1
104 038 01 04-01
B70, B80
luftreglering
Luftregelung
air regulation
régularisation à air
9
119 423 01
Spjällmotor
kpl.
SQN75.436A21B
Servo motor
compl.
SQN75.436A21B
Stellmotor
kompl.
SQN75.436A21B
Servo moteur
compl.
SQN75.436A21B
Fästplatta,
spjällmotor
Covering plate,
servo motor
Deckplatte,
Stellmotor
Plaque de
recouvrement,
servo moteur
119 149 0205
Pinnskruv,
fästplatta
Stud screw,
covering plate
Stiftschraube,
Deckplatte
Vis à goupille,
plaque de
recouvrement
119 203 01
Luftspjäll
kpl.
Air damper
compl.
Luftklappe
kompl.
Volet d’air
compl.
119 463 01
Länkarm
kpl.
Slewing bracket
compl.
Gelenkarm
kompl.
Pivot
compl.
Mätnippel
Test nipple
Messnippel
Raccord de
mesure
9:1
119 470 01
118 053 01
104 038 01 04-01
B70, B80
fläkthus
brennergehäuse
fan housing
carter du rotor
10
119 254 0105
Lock
Cover
Deckel
Couvercle
Packning,
lock
Gasket,
cover
Dichtung,
Deckel
Joint,
couvercle
119 151 02
Skyddsgaller
Protective
grating
Schutzgitter
Grille de
protection
119 048 01
Kåpa,
inspektionsglas
Cover,
inspection glass
Haube,
Schauglas
Inspektionslock
Inspection cover
Deckel Schauglas
Capot,
viseur de flamme
Couvercle,
viseur de flamme
Hjul
Bearing
Lager
Palier
119 462 01
Packning,
Inspektionsglas
Gasket,
Inspection glass
Dichtung,
Schauglas
Joint,
Viseur de flamme
117 953 01
Inspektionsglas
Inspection glass
Schauglas
Viseur de flamme
118 088 01
Säkringsring,
Inspektionsglas
Locking ring,
Inspection glass
Sicherungsring,
Schauglas
Circlip,
Viseur de flamme
118 018 01
1
119 066 0105
117 080 01
104 038 01 04-01
B70, B80
övrigt
verschiedenes
sundries
divers
10
Oljeslang
1500 mm
2500 mm
Flexible pipe
1500 mm
2500 mm
Ölschlauch
1500 mm
2500 mm
Flexible
1500 mm
2500 mm
113 542 08
113 542 06
Nippel
Nipple
Nippel
Raccord
117 574 01
Oljefilter kpl
½”
Oil filter compl.
½”
Ölfilter kompl.
½”
Filtre d’huile
compl. ½”
114 293 04
Packningssats
Gasket set
Dichtungsatz
Jeu de joint
118 853 03
Filterinsats
Filter
Filter
Filtre
114 314 03
11 : 1
104 038 01 04-01
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
331 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler