close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

April - Sri Meher Baba

IntégréTéléchargement
yîT™V²sYu²u²
neÔ•sY yîT™V²sYu²u²¹¿ n+¿ìÔáyîT®q eÖdŸ|ŸçÜ¿£
dŸ+|ŸÚ{ì :15 dŸ+º¿£: 12 ™VÕ²<Šs•u²<Ž
Please visit :
2016 @ç|¾ýÙ •|J\T 40
www.srimeherbaba.com
y•]ü¿£ dŸuó„ÇÔáÇ+ : sÁÖ.100/-
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
e]• ™d+³sY y•]ü¿ÃÔáàeeTT
“C²eÖu²<Ž ›ý²¢ýË“ e]• ç>±eT+ýË neÔ•sY yîT™V²sYu²u² ™d+³sY
13e y•]ü¿ÃÔáàe+ dŸ+<ŠsÒÁ Û+>± yîT™V²sYu²u² ç•|$T¿£ dŸV²Ÿ y•dt 12.06.2016
–<ŠjáT+ 9 qT+&• eT<ó‘«VŸ²•+ 2 >·+³\ esÁÅ£” “sÁÇV¾²dŸTïq•³T¢ ¿±sÁ«<Š]ô
l e+¿± H•>·s•E (94`41`610194) ÿ¿£ ç|Ÿ¿£³qýË Ôî*bÍsÁT.
u²u² ç•|$TÅ£”\T n~ó¿£ dŸ+K«ýË VŸäÈsÁT¿±e*à+~>± €jáTq ¿ÃsÁTÔáTH••sÁT.
KeTˆ+ u²u² ™d+³sY
53e y•]ü¿ÃÔáàeeTT
neÔ•sY yîT™V²sYu²u² KeTˆ+ ™d+³sY 53e y•]ü¿ÃÔáàeeTT dŸ+<ŠsÒÁ Û+>±
14.05.2016 –<ŠjáT+ 7 >·+³\ qT+&• 15.05.2016 eT<ó‘«VŸ²•+ 2 >·+³\
esÁÅ”£ ç•|$T¿£ dŸV²Ÿ y•dt @s•Î³T #ûdq¾ ³T¢ l €sY. s•eT#á+ç<ŠjTá «, (9848607718)
ÿ¿£ ç|Ÿ¿£³qýË Ôî*bÍsÁT. ‡ ¿±sÁ«ç¿£eT+ýË yîT™V²s•u²<Ž qT+&• ço yîT™V²sYH•<óŽ
¿£\ÖÌ] eTTK« nÜ~¸>± bÍý¤Z+³TH••sÁT. ný²¹>, eÖ<óŠM\Ôá, $XæK|Ÿ³•+,
l {ì H•¹>XøÇsÁs•eÚ, ¿±¿ìH•&ƒ, l sÁ|Ÿ̃TT|ŸÜs•eÚ, uÉ+>·ÞSø sÁT, l m$jáTHŽ sÁM+ç<Š,
l¿±Å£”Þø+, Ôá~ÔásTÁ \T u²u² dŸ+<ûXæ\™|Õ ç|ŸdŸ+ÐkÍïs“Á l s•eT#á+ç<ŠjTá « Ôî*bÍsÁT.
u²u² ç•|$TÅ£”\T n~ó¿£ dŸ+K«ýË bÍý¤Z“ neÔ•sÁT“ €oXø—ô\T n+<ŠT¿Ãe*à+~>±
¿ÃsÁTÔáTH••sÁT. yûT 14q kÍjáT+çÔá+ KeTˆ+ |ŸÚsÁM<óŠT\ >·T+&† q>·sÁ dŸ+¿¡sïqÁ
@s•Î³T #ûXæeTH••sÁT. eT]“• $es•\Å£” l €sY. s•eT#á+ç<ŠjáT«, #îÕsˆÁ HŽ,
m.jáT+._.#ó•]³‹TýÙ ç³dŸT¼, KeTˆ+, b˜þHŽ: 9848607718 dŸ+ç|Ÿ~+#á>·\sÁT.
™V²ýÙÎýÉHÕ Ž
ç|ŸÜ Hîý² 25ýË>± yîT™V²sYu²u² |ŸçÜ¿£ bþdŸT¼ýË MTÅ£” n+<ûý² ÔáÐq @s•Î³T
#ûXæ+. ×Ôû, @ ¿±sÁD+>±Hà Hî\ ºe]<‘¿± Å£L&† |ŸçÜ¿£ bþdŸT¼ýË MTÅ£” s•Å£”+fñ
™VÕ²<Šs•u²<Ž u²u² ç•|$TÅ£”\T l $.€sY.¿Â .Xæçd¾ï (98492 42284), l ¿±ÐÔá s•yŽT
(99481 28207) \qT dŸ+ç|Ÿ~+#á>·\sÁT. MT ‚`yîTsTTýÙ nç&ƒdt |Ÿ+|¾Ôû |ŸçÜ¿£qT
Hî{ÙýË |Ÿ+|Ÿ>\· eTT. yîT™V²sY H•eT y•«|¾ï¿ì MT ‹+<óTŠ $TçÔáT\ýË ¿£údŸ+ ÿ¿£]<Š]Ý HîHÕ •
çbþÔáàV¾²+º |ŸçÜ¿£ y•]ü¿£ ýñ¿£ J$Ôá dŸu„«ó ÔáÇ+ #î*¢+|ŸCñjáT+&•. |ŸçÜ¿£ |Ÿ~ yû\
™dqÕ «+ÔÃ dŸeÖqeT“ >·eT“+#á>\· sÁT.
2
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
u²u² dŸ+<ûXø+
jáÖeÔáTï ç|Ÿ|Ÿ+#á+ qqT• neÔ•sÁ |ŸÚsÁTwŸ§&•>±
>·T]ï+#á¿£ eTTqT•|, qqT• ç•|$T+#ûy•sÁT n<Š•wŸ¼e+ÔáT\T.
It is more important for people to come to know about
Me at present, than after I manifest as the Avatar of the age.
` yîT™V²sYu²u²
>šsÁe dŸ+bÍ<ŠÅ£”\T
eTý²¢~ ¿£•cÍ’q+<Ž
99595`53218,
040-65553218
malladisukku@gmail.com
e«ekÍœ|ŸÅ£”\T:
<Š¥¿£ ç|ŸkÍ<Šs•eÚ
040-65699611
ýË|Ÿ* •|J\ýË...
1. dŸ+bÍ<Š¿¡jáT+
2. eTs•]Ä dŸVŸ²y•dt
3. eÖ eÖ³\T
4. >·Tý²ˆsTT
5. ý²sY¦ yîT™V²sY
6.dŸ<TŠ ZsÁT ¿±sÁ«dŸsÁ[
7. #îÕÔáq« uó„Ö$T¿£\T
8. CË«ÜwŸ+
9. J$Ôá dŸuó„T«\ $es•\T
10. çbÍsÁÆq\T
–ÔáïsÁ ç|ŸÔáT«Ôáïs•\Å£”
m&•{sY,
yîT™V²sYu²u²,
>Ã<‘e] >±Âs¦HàŽ , jáÖçbÍýÙ,
bÍ¢{Ù Hî+.32,
CÉ.CÉ. q>·sY¿±\ú ,
d¾¿+ì ç<‘u²<Ž`500 087
b˜þHŽ: 99595`53218
5
6`11
12
13`19
20`31
32`33
34
35
36`37
eTq$
MT y•«kÍ\T, ýñK\T ‚ÔásÁ dŸeÖ#•sÁ+ eÖÅ£” ç|ŸÜHî\
4e ÔûB ýË|Ÿ\ n+<ûý² |Ÿ+|Ÿe\d¾+~. |ŸçÜ¿£qT
ç|ŸÜHî\ 19 ýñ<‘ 20e ÔûB\ýË bþdŸT¼ #ûdTŸ ïH••+.
25e ÔûBýË>± |ŸçÜ¿£ MT eTT+г –+³T+~.
Please visit : www.srimeherbaba.com
3
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
Ôî\T>·Ty•] nyîT]¿± |ŸsÁ«³q
Ôî\T>·Ty•sÁT #•ý²eT+~ ÿ¿£ ‹•+<Š+>± nyîT]¿±ýË“ yîT]¼ýÙ;#Y Ôá~ÔásÁ u²u²
™d+³sÁ¢qT dŸ+<Š]ô+#•\“ m+Ôÿ±\+>± ÔáVŸ²ÔáV²Ÿ ý²&ƒTÔáTH••sÁT. ‚H••ÞøßÅ£” u²u²
nqTeTÜ \_ó+º+<Š“, @ç|¾ýÙ 30 qT+&• z 20 sÃE\bͳT nyîT]¿±ýË
|Ÿs«Á {ì+#áqTq• Ôî\T>·Ty•] ‹•+<Š H•jáTÅ£”\T l ¿=*¢ s•eÖs•eÚ nH••sÁT. ‚+Ô῱ý+
e«¿ìï>·Ô+á >± yîT]¼ýÙ;#Y u²u² ™d+³sYqT #•ý²eT+~ dŸ+<Š]ô+ºH•, dŸ+|Ÿ̃T{ìÔ+á >±
yîÞ—ø ïq• Ô=* Ôî\T>·T ‹•+<Š+ M¹sq“ #îbÍÎ*. ‚¿£ ç|ŸjáÖD, ‹•+<Š dŸuó„T«\
$es•ýË¢¿ì yîÞï.â ..12 eT+~ Ôî\T>·T u²u² ç•|$TÅ£ ‹•+<Š+ 2016 @ç|¾ýÙ 30q
™VÕ²<Šs•u²<Ž qT+&• ‹jáTýñÝ] <ŠTu²sTT MT<ŠT>± y•w¾+>´³HŽ &•.d¾¿ì yûT 1q
#ûsTÁ Å£”+{²sÁT. n¿£Ø&• qT+&• y•sÁT nyîT]¿±ýË eÚq• u²u² ™d+³sY\ýË eTTK«+>±
yîT]{ìýÙ ;#YÔÃbͳT, y•w¾+>´³HŽ, qÖ«jáÖsYØ, ý²dty>û ±dt, ÿ¿£¢V²Ÿ ÃeÖ Ôá~ÔásÁ
ç|Ÿ<ûXæ\ýË“ u²u² ™d+³sÁ¢qT, |Ÿs«Á ³¿£ €¿£süÁ D\qT dŸ+<Š]ô+º yûT 21q Ü]Ð
™VÕ²<Šs•u²<ŽÅ£” #ûsTÁ Å£”+{²sÁT. ‡ 20 sÃE\ jáÖçÔáýË Ôî\T>·Ty•ÂsqÕ l ¿=*¢
s•eÖs•eÚ, $ÈjáTq>·s+Á , l ¿£ç] VŸ²]¿£•wŸ’ ç|ŸkÍ<Ž, leTÜ ¿£ç] XæsÁ<‘ ç|ŸkÍ<Ž,
™VÕ²<Šs•u²<Ž, l ÈjáT+ eT<ŠHŽ >ÃbÍýÙ, leTÜ ÈjáT+ \¿¡Œˆ qsÁdŸeTˆ, ¿£~],
l ¿=q³+ yî+¿£³ sÁÔ•á +, $XæK|Ÿ³•+, leTÜ €Å£”\ uó²>·«eÜ, l _È+¿ì
dŸTu²Òs•eÚ, >·T+³ÖsÁT, l ¿. dŸÔïj
á áT«, çoeTÜ dŸÔïj
á áT«, ™VÕ²<Šs•u²<Ž, l >·T&ƒ¢
dŸÔ«á H•s•jáTD, ço¿±Å£”Þø+, çoeTÜ ›. esÁ\¿ìŒˆ, bÍý¤Z+³TH••sÁT. M]ÔÃbͳT
n¿Ãý², €©|Ÿ̃TsY, sÁÖ¯Ø, &ó•©,¢ Ôá~ÔásÁ çbÍ+Ô•\ qT+&• u²u² ç•|$TÅ£”\T |Ÿ\TeÚsÁT
bÍý¤Z+³Tq•³T¢ l ¿=*¢ s•eÖs•eÚ ÿ¿£ ç|Ÿ¿£³qýË Ôî*bÍsÁT.
U²C²>·Ö&† >·TVŸ²ýË neÔ•sÁT&ƒT
™VÕ²<Šs•u²<Ž q>·sÁ ¥y•sÁ¢ýË“ U²C²>·Ö&† >·TVŸ²ýË neÔ•sÁT&ƒT 1951 €¿Ã¼‹sÁTýË
@¿±+Ôáy•dŸ+, eTHÃH•XÙ ¿±sÁ«ç¿£eÖ“• “sÁÇV¾²+#•sÁ“ bÍsÄÁÄÅ£”\Å£” Ôî\TdŸT.
Hû&ƒT ‚¿£Ø&ƒ ç|ŸÜ Âs+&ƒe Xø“y•sÁ+ –. 8.30 qT+&• –. 10 <‘¿± dŸÔàá +>´
“sÁÇV¾²dŸTHï ••sÁT.ný²¹>, ç|ŸÜ €~y•sÁ+ –<ŠjTá +|ŸP³ yîTT¿£Ø\T H•fñ ¿±sÁ«ç¿£eT+ý²+{ì
|Ÿ]dŸs•\ |Ÿ]Xø—çuó„Ôá ¿±sÁ«ç¿£eÖ\T #û|Ÿ&ƒTÔáTH••sÁT. ‡ <Šb˜Í MTsÁT ™VÕ²<Šs•u²<Ž¿ì
e•dï U²C²>·Ö&† Ôá|ŸÎ¿£ dŸ+<Š]ô+#á+&•. <ŠÖsÁçbÍ+rjáTT\Å£” p_¢ ™d+³sYýË
‹dŸ @s•Î³T Å£L&† eÚ+~. eT]“• $es•\Å£” l |¾. s•Cñ+ç<ŠyTî ™V²sY
(98`49`046848) dŸ+ç|Ÿ~+#á>·\sÁT.
4
yîT™V²sYu²u²
dŸ+bÍ<Š¿j
¡ áT+
eÖ]Ì 2016
qeç>·VŸ² ç|Ÿuó²e+
@ ¿£w¼+Ÿ eºÌH•, <ŠTK+ eºÌH•, ‡ Ôás+Á ýË #•ý²eT+~ eTT+<ŠT>± <ûeÚ&•¿ì
<ŠD’+ ™|³T¼Å£”“, <Š>s·Z â“ C²Ô῱\T #áÖ•d d¾<‘Ý+ÔáT*• €çXøsTTdŸTHï ••sÁT. d¾<‘Ý+Ü“
uó„>·e+ÔáT“ÔÃ dŸeÖq+>± €s•~ó+#ûy•sÁÖ ýñ¿£bþýñ<ŠT. ný²yî[ßqy•“¿ì
nsÁœ+ ¿±<Š“ Ôî*d¾ Å£L&†, d¾<‘Æ+Ü >±sÁT Ôáq<îÕq XèÕ*ýË Xø“ €]+³ eÚH••&ƒHÃ,
>·TsÁTeÚ eç¿ì+#•&ƒ“, nwŸ¼eT+ýË s•VŸQeÚ eÚH••&ƒ“ #î|ŸÎ&ƒ+, n+<ŠTÅ£” |Ÿ\T
|Ÿ]VŸäsÁ eÖs•Z\T dŸÖº+#á&+ƒ “Ôá«¿£•Ôá«+ýË dŸsÇÁ kÍ<ó‘sÁDyîT®+~. |Ÿ̃ý²H• ¿£cͼ“¿ì
¿±sÁD+ MT ‚+{ì “s•ˆD <ÃwŸyTû ç|Ÿ<ó‘q+ n“ dŸÖºkÍïsTÁ y•dŸTï “|ŸÚDT&ƒT.
nЕ¿ì €È«+ ÔÃ&ƒsTTq³T¢, ç|ŸkÍsÁeÖ<óŠ«eÖ\T ç|Ÿuó²e+ n~ó¿£+>±Hû eÚ+{Ë+~.
×Ôû ‡ $wŸjáT+ýË yîT™V²sYu²u² ç•|$TÅ£”\T>± ÿ¿£Ø “eTTwŸ+ €ý˺+#•*!!
bÍXæÌÔá« u²u² ç•|$TÅ£”s•\T leTÜ ×M &ƒÖ«dt ÔáqÅ£” CË«ÜwŸ+™|Õ eÚq• eTÅ£”ØeÔÃ
|Ÿ̃ý²H• y•]“ ¿£*kÍq“ #î‹TÔáÖ yîT™V²sYu²u²Å£” ýñK s••dï, n+<ŠTÅ£” u²u² Ôáq
kþ<Š] eTDì#ûÔá €yîTÅ£” C²‹T s•sTT+#•sÁT. € ýñKkÍs•+Xø+ ‚ý² eÚ+~.
»» eTqeT+Ô• u²u² #ûÔTá \ýË –H••+. ç|ŸrB u²u² ‚#•ÌÛqTkÍsÁyTû ÈsÁT>·TÔáT+~.
eTq C²Ô῱\T eTq J$Ô•“• eÖsÁÌýñeÚ nú, ¿£sˆÁ dŸ+kÍØs•\T u²u²jûT
“jáT+çÜkÍïs“Á eTq+ >·eT“+#•*. eTq ¿£sˆÁ \qT |ŸP]ï>± Ô=\Ð+#á¿£bþsTTH•,
¿£s•ˆqTuó„y•*• ÔáÇ]Ôá>·Ü“ nqTuó„$+|ŸCñd¾ Ô=\Ð+|ŸCñjáT&ƒ+ýË neÔ•sÁT&ƒT
dŸV²Ÿ ¿£]kÍï&ƒ“ Ôî\TdŸT¿Ãy•*. mHÕ Èqˆ\ ¿£sˆÁ ‹+<ó‘\T u²u²Å£” u²>± Ôî\TdŸT.
neÔ•sÁT“¿ì n]Î+#á‹&•q y•sÁT kÍ<ó‘sÁD eÖqeÚ\eýÉ eT+çÔá Ôá+çÔ•\“
€çXøsTT+#á Å£L&ƒ<ŠT. ¿±\>·ÜHû eÖsÁÌ>·*Ðq neÔ•sÁT“¿ì n]Î+#á‹&•q|Ÿð&ƒT
eTq ¿£sˆÁ ‹+<ó‘\qT €jáTqjûT dŸ]#ûkÍï&ƒT. eT+çÔá Ôá+çÔ•\Ôà eTqÅ£” |Ÿ“ýñ<ŠT.
y•dŸTï, CË«ÜwŸXæçkÍï\+fñ €dŸ¿ìï eÚ+&=#áTÌ. ¿±“, <‘“ýË ¿=³T¼Å£” bþs•<ŠH••sÁTµµ.
***
¿£s••³¿£ dŸ+^Ô•“¿ì $XâwUŸ ²«Ü“ ÔîºÌq ç|ŸeTTK y•¹>ZjáT¿±sÁT&ƒT Ô•«>·jáT«Å£”
eT+çÔá, CË«ÜcÍ\ýË Å£L&† $XâwŸ ç|ŸÜuó„ eÚ+~. nsTTÔû Ô•«>·jáT« qeç>·VäŸ \
ç|Ÿuó²y•“• ÜsÁdŸØ]dŸÖï...ÔûCËeTjáT $ç>·V²Ÿ eTTqT <ó‘«“+#ûy•]¿ì, qeç>·V²Ÿ
‹\yûT$T, ços•eÖqTç>·V²Ÿ ‹\yûT ‹\+, n<û ç|Ÿ<ó‘q+ n“ Xè\$#•Ì&ƒT. u²u²qT
neÔ•sÁ |ŸÚsÁTwŸ§“>± $XøÇd¾+º, €çXøsTT+ºq|Ÿð&ƒT eTq+ <û“¿¡ º+Ü+#•\*àq
|Ÿ“ýñ<ŠT. neÔ•sÁT“¿ì nÔá«+Ôá dŸ“•V¾²ÔáT\T>± –+³Ö, y•] sÁ¿£ŒDýË eÚq• y•sÁT
y•dŸTï, CË«ÜwŸ XæçkÍï\qT nqTdŸ]+#á&ƒ+ dŸ‹‹T ¿±<ŠT ¿£<‘!!
b
5
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
eTs•]Ä dŸVŸ²y•dt
(>·Ôá dŸ+º¿£ ÔásTÁ y•sTT)
yîTTÔáï+MT<Š ‚|ŸÎ{ì <‘¿± 93 n+Xæ\™|Õ #á]Ì+#áTÅ£”H••+.
MTsÁT H• dŸV²Ÿ y•dtýË, H• m<ŠTsÁT>± VŸäsTT>± €q+<Š+>± eÚ+&ƒ+&•.
m“• $wŸjáÖ\T #î|ŸðÅ£”H•• ºes•K]¿ì n+Ô• XøSq«yûT ¿£<‘!!
uó>„ e· +ÔáT&ƒT ÿ¿£Ø&û dŸÔá«+. qqT• ç•|$T+#á+&•. H• “ÈyîTq® <ŠsÁôq uó²>·«+ bõ+<Š+&•.
‡ dŸÔ•«Hû• MTÅ£” Ôî*jáTCñjáT&†“¿ì HûqT nHû¿£ $<ó‘\ ç|ŸjáTÜ•dŸTïH••qT.
nsTTÔû |Ÿ̃*Ôá+ ýñ¿b£ þsTT+~. MTýË mesÁT qqT• “È+>± ç•|$T+#á>\· sà #áÖkÍïqT.
‡ $wŸjáÖ\“•+{ìú >·Ô+á ýË È]Ðq >·TÈs•r, Ôî\T>·T, V¾²+B dŸV²Ÿ y•dt\ýË
#îbÍÎqT. Hû&ƒT ‡ dŸV²Ÿ y•dtýË H• m<ŠT³ –q• y•]ýË mesÁT Hû“#ûÌ
ç•|eT ¿±qTÅ£qT n+<ŠTÅ£”Hû+<ŠTÅ£” eTT+<ŠTÅ£” ekÍïsà #áÖ<‘Ý+ nH••sÁT.
ÿ¿£ –<‘VŸ²sÁD>± u²u² #î‹TÔáÖ, dŸÖsÁT«“ ¿ìsDÁ ²\T ç|ŸÜ ÿ¿£Ø] MT<Š dŸeT+>±
|Ÿ&ƒÔ•sTT. nsTTÔû Ôá\T|ŸÚ\T eTÖdŸTÅ£”“ >·~ýË Å£LsÁTÌq•y•] MT<Š dŸÖsÁ« ¿ìsÁD²\T
mý² |Ÿ&ƒÔ•sTT nH••sÁT. eT<ó‘«VŸ²•+ uóËÈq+ eTTÐXæ¿£,
|Ÿ+#á dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ >·T]+º $e]kÍïq“ #îbÍÎsÁT.
VŸ²ÈsÁÔY u²u²C²HŽ H• “È d¾œÜ“ Ôî\TdŸTÅ£”Hûý²>± €yîT mý² ÔÃ&ƒÎ&•+<Ã
€ Ôás•ÇÔá, HûHîý²+{ì d¾œÜýË eÚH••HÃ, ný²¹>,
Ü]Ð qqT• kÍ<ó‘sÁD d¾œÜ¿ì –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ mý² rdŸTÅ£” e#•Ìsà ţ”¢|Ÿï+>±
#îbÍïqH••sÁT. kͿï qT+º jáTXøÇ+ÔYs•yŽ, {ì|¾•dt, HêwŸs•ÇHŽ uó„sÖÁ #•
‡ dŸV²Ÿ y•dtýË bÍý¤Zq&ƒ+ Ôáq¿+Ôà dŸ+ÔÃwŸ+>± eÚ+<ŠH••sÁT.
kͿïýË –bÍdŸú €çXøeT+ýË eÚq• >Ã<‘e¯ eÖsTT >·T]+º eÖ{²¢&ƒTÔáÖ,
€yîT~ |Ÿ$çÔáyTî ®q, dŸÇ#áÌÛyTî ®q VŸ²•<ŠjáT+ nH••sÁT.
‡ ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýËHû €yîTý²+{ì y•sÁT ýñsHÁ ••sÁT.
|Ÿ]|ŸPsÁ’yTî ®q, dŸÇ#áÌÛyTî ®q VŸ²•<ŠjáT+ €yîT~µµ nH••sÁT.
‡ $wŸjáT+ýË €yîTÅ£” kÍ{ì eTs=¿£sTÁ ýñsHÁ ••sÁT.
nsTTq|ŸÎ{ì¿¡ uó„>·eÔY kÍ¿Œ±Ô•ØsÁ+ €yîT¿ì+¿± d¾~Ý+#áýñ<ŠH••sÁT.
€yîT VŸ²•<ŠjáT dŸÇ#áÌÛÔá >·T]+º eÖçÔáyTû Ô•qT #î|ŸÚïH••qH••sÁT.
>·TÈs•r dŸV²Ÿ y•dt dŸeTjáT+ýË >Ã<‘e¯eÖsTT yîT™V²s•u²<ŽÅ£” eºÌ+~.
H•Å£” €yîT, l¿£•wŸ§’&• ™|+|ŸÚ&ƒT Ôá*¢ jáTXË<Šý²+{ì<ŠH••sÁT.
‡ çbÍ+rjáT dŸV²Ÿ y•dt\T |ŸPsÁïsTTq |¾<Š|Ÿ ¿=~ÝsÃE\bͳT kͿï ekÍïq“
6
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
#îbÍÎqT. ný² eºÌq|Ÿð&ƒT Ôáq¿ì €yîTHû dŸÇjáT+>± uóËÈq+ e+&• ™|{²¼\“
#îbÍÎqT. <‘“¿ì €yîT m+ÔÃ dŸ+ÔÃw¾+º+~.
rs•, HûqT kͿï yîÞ²ÝeT+fñ €$&ƒ Ôáq ¿±sÁ«ç¿£eT+ýË uó²>·+>± >·TÈs•ÔY
s•çwŸ¼+ýË“ dŸÖsÁÔY yî[ß+<Š“ Ôî*d¾+~. Èqe] Hî\ýË z y•sÁ+ sÃE\bͳT
kͿïýË eÚ+&ûý²>± qqT• sÁeTˆqeT“ kͿï qT+&• eºÌq jáTXøÇ+Ôás•yŽ
<‘Çs• €yîT –Ôáïs+Á |Ÿ+|¾+~. ç|ŸdŸTïÔ+á €yîT kͿïýË eÚ+&ƒq+<ŠTÅ£”
º+ÜdŸTïH••q“ #î|¾Î+~. u²u² Ôáq _&ƒ¦ ¿±‹{ì¼, Èqe]ýË u²u² y•sÁ+sÃE\bͳT
kͿïýË eÚ+fñ Ôá*>¢ ± dŸ+ÔÃw¾kÍïq“ € –Ôáïs+Á ýË çy•d¾+~.
_&ƒ¦>± Ôá*¢ eÖ³qT >šsÁ$+#•\“ €yîTqT dŸ+ÔÃwŸ™|{²¼\“ ¿Ã]+~.
nsTTÔû Èqe]ýË yîÞßø &†“¿ì H•Å£” M\T º¿£Ø¿£bþe#áTÌ.
<ûXø+ýË“ |Ÿ\T#ó¢ eÚq• |Ÿ\TeÚ]¿ì eTTK«+>± çdÓï\Å£” ç|ŸÔ«û ¿£ dŸV²Ÿ y•dt ‚kÍïq“
HûqT ‚|ŸÎ{칿 y•>±Ýq+ #ûXæqT. nsTTÔû >Ã<‘e¯eÖsTT çy•d¾q –Ôáïs+Á
‡ $wŸjáT+ýË qqT• eTsÃeÖsÁT €ý˺+|ŸCñdŸTï+~.
‚|Ÿð&ƒT HûqT eTV¾²Þ² ç•|$TÅ£”\ dŸV²Ÿ y•dtÅ£” VŸäÈsÁT ¿±y•ý²,
ýñ<‘ Ôá*¢ jáTXË<Š dŸV²Ÿ y•dt¿ì yîÞ²ßý²? nq• MTeÖ+XøýË |Ÿ&†¦qT.
>Ã<‘e] eÖsTT eTs•]Ä uó²wŸýË çy•d¾q ýñK“
dŸV²Ÿ y•dÓ\¿ì nsÁÆeTjûT«ý²>± eT+&ƒ* dŸuó„T«&îÕq $wŸ§’“ #á<ŠeeTH••sÁT.
€ Ôás•ÇÔá Ôáq ç|ŸdŸ+>±“• ¿=qkÍÐdŸÖï >Ã<‘e]eÖsTTý²+{ì VŸ²•<ŠjáT+
‡ ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýËHû m¿£Ø&† ýñ<Š“ HûqT mý² #îbÍÎqT n“ ç|Ÿ¥•dŸÖï,
€yîTýË ¿ì+ºÔY >·sÇÁ + ýñ<“Š , »»HûqT nHû €VŸ²+¿±sÁyTû µµ ýñ“ dŸÇ#áÌÛyîT®q VŸ²•<ŠjTá eT“
u²u² nH••sÁT. ‚dŸTeT+Ôá nVŸ²¿±sÁ+ ýñÅ£”+&† eÚ+&ƒ³+ €cÍeÖwÓ
$wŸjáT+ ¿±<ŠH••sÁT. n<û<à Ôáq¹¿ nsÁÆeTòÔáT+<ŠH••sÁT.
Ôá\ qT+&• bÍ<‘\ esÁÅ£” €yîT ç•|eT “+&•q eTVŸä kÍ~óÇ nH••sÁT.
‚+<ŠTýË @ eÖçÔá+ nÜXøjîÖ¿ìï ýñ<ŠH••sÁT.
–bÍdŸú eTVŸäs•CÙ >=|ŸÎ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ.
€jáTqÅ£” >Ã<‘e¯eÖsTTÔà >·\ >·Ôá Èqˆ\ nqT‹+<óŠ+ >·T]+º Ôî\TdŸT.
HûqT ÿ¿£ @&†~ bͳT @¿±+Ôáy•dŸ+ýË¿ì yîÞ²ß\qTÅ£”+³TH••qT.
€ dŸeTjáT+ýË qqT• <Š]ô+#áTÅ£”Hû+<ŠTÅ£” M\T+&ƒ<ŠT.
¿±‹{ì¼ HûqT kͿï yîÞ²ßý², eTV¾²Þ² ç•|$TÅ£”\ dŸV²Ÿ y•dt¿ì VŸäÈsÁT¿±y•ý² nq•
€ýË#áqýË eÚH••qH••sÁT. jáTXøÇ+Ôás•yŽqT –<ûÝ¥+º u²u² eÖ{²¢&ƒTÔáÖ
>Ã<‘e¯ eÖsTT dŸÖsÁÔY qT+º Ü]Ð e#•Ì¿£ HûqT kͿï eºÌ Âs+&ƒTsÃE\T
eÚ+{²q“ #î|ŸÎeTH••sÁT. HûqT m|Ÿð&ƒT e#ûÌ~ Ôás•ÇÔá Ôî*jáTCñkÍïqH••sÁT.
7
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
€yîT dŸÇjáT+>± e+&•Ô,û €yîT #ûÜ e+³ ÜH•\“ eÚ+<ŠH••sÁT.
u²u²“ H•>·|ŸPsYÅ£” €VŸäÇ“+#•\“ &†¿£¼sY d¾&• <ûXÙeTTUÙ –$ÇÞøSsÁTÔáTH••&ƒT.
H•>·|ŸPsY €jáTq dŸÇç>±eT+. H•>·|ŸPsYýË eTV¾²Þ² dŸV²Ÿ y•dt “sÁÇV¾²+#•\q•~
<ûXÙeTTUÙ €ýË#áq. >·Ôá Hî\sÃE\ qT+º d¾.&•. <ûXÙeTTUÙ yîT™V²s•u²<ŽýËHû
eÚ+³TH••&ƒT ¿±‹{ì¼ ‚¿£Ø&ƒ ÈsÁT>·TÔáTq• $wŸjáÖ\ú• €jáTq¿ì Ôî\TdŸT.
dŸV²Ÿ y•dÓ\“ –<ûÝ¥+º u²u² eÖ{²¢&ƒTÔáÖ nH•~>± y•>±ÝH•\T #ûjáT&ƒ+,
€ y•>±ÝH•\qT uó„+>·|Ÿs#Á á&ƒ+ ÔáqÅ£” n\y•fñq“ nH••sÁT.
y•>±ÝH•\T #ûd¾ y•{ì“ eT]ÌbþÔáT+{²qT.
nsTTq|ŸÎ{ì¿¡ ‚+ÔáesÁÅ£” Ô•“ºÌq VŸäMT\qT @ ÿ¿£Ø<‘ú• eeTTˆ #ûjáTýñ<ŠH••sÁT.
¿±‹{ì¼, H•>·|ŸPsYýË @s•Î³T #ûjáÖ\qTÅ£”q• eTV¾²Þ² dŸV²Ÿ y•dtÅ£” ç|ŸÔ«û ¿£ ÔûB\T
n|Ÿð&û “sÁ’sTT+#=<ŠÝ“ nH••sÁT. >·Ôá Hî\ sÃE\ qT+º d¾.&•. <ûXÙeTTUÙ,
H•>·|ŸPsY dŸV²Ÿ y•dt >·T]+º eT+&ƒ*y•]“ Ôáq<îÕq XèÕ*ýË ‹TçsÁÜ+³TH••&ƒH••sÁT.
qqT• H•>·|ŸPsY¿ì €VŸäÇ“+#•\“, n¿£Ø&ƒ eTV¾²Þ² dŸV²Ÿ y•dt @s•Î³TÔÃbͳT
H•>·|ŸPsY $XøÇ$<‘«\jáT+ýË yîÕdt #•qà\sY, çbõ™|˜dŸs\Y qT –<ûÝ¥+º HûqT
ç|ŸdŸ+Ð+#•\“ ¿ÃsÁTÔáTH••&ƒT. H•>·|ŸPsY ¿±sÁ«ç¿£eT+ >·T]+º Ôáq m<ŠT³
€ ç|ŸkÍïeq Ü]Ð Ôûe<ŠÝ“ <ûXÙeTTUÙ¿ì >·{¼>ì ± #îbÍÎsÁT.
‡ dŸV²Ÿ y•dt nsTTbþsTTq Ôás•ÇÔá HûqT #ûjáÖ*àq |ŸqT\T #•ý² eÚH••sTT.
M\Tº¿ìØÔû ‡ dŸV²Ÿ y•dt nq+Ôás+Á H•>·|PŸ sY yî[ß n¿£Ø&ƒ ¿¹ e\+ eTV¾²Þ² dŸV²Ÿ y•dtýË
eÖçÔá+ bÍý¤ZH•\“ eÚ+~.
€ Ôás•ÇÔá –. 11 >·+³\Å£” uóËÈq $s•eT+ ç|Ÿ¿£{+ì #•sÁT.
¿=~Ý•d|ŸÚ $çXæ+Ü rdŸTÅ£”“ ÿ+{ì>·+³¿ì Ü]Ð eT+&ƒ*VŸä\TýË VŸäÈsÁT¿£eTˆH••sÁT.
u²u² ç•|$TÅ£”ýÉÕq eT<ŠTdŸÖ<óŠHŽ, ç|ŸÔ•|t€V¾²sY, |ŸPDñ uó„Èq eT+&ƒ*y•] uó„Èq\T
eT+&ƒ*VŸä\TýË @s•Î³T #ûXæsÁT. ‡ uó„Èq\¿£+fñ eTT+<ŠT È‹ýÙ|ŸPsY qT+&•
eºÌq u²u² ç•|$TÅ£”&îÕq dŸT\Ö yîTçcÍ+ u²u² m<ŠT³ ÿ¿£ bͳ bÍ&ƒÔ•q“
nqTeTÜ ¿Ãs•&ƒT. n+<ŠTÅ£” u²u² n+^¿£]+#•sÁT. nsTTÔû nÔá“ >=+ÔáT •|\e+>±
eÚ+~. nÔáqT bͳ bÍ&ƒTÔáTH••&†, eÖ{²¢&ƒTÔáTH••&†? nq•³T¢+~.
n~ uó„]+#áýñ¿£ ¿=~Ý•d|Ÿ{Ë¢Hû nÔá“ bͳ €|ŸeTH••sÁT.
qTeÚÇ bÍ&ƒTÔáT+fñ HûqT “ç<ŠýË¿ì C²sÁTÅ£”Hûý² eÚ+<Š“ #óáýË¿ìï>± nH••sÁT.
‚<=¿£ n+³Ty•«~ó>± dŸV²Ÿ y•dÓ\+<ŠsÖÁ Å£L&† “ç<ŠýË C²sÁTÅ£”Hû
ne¿±XøeTT+<ŠH••sÁT. qTeÚÇ #ΰؓ bͳ çy•XæeÚ. qqT• n$TÔá+>± ç•|$TdŸTïH••eÚ.
¿±ú qTeÚÇ bÍ&ƒTÔáT+fñ eÖçÔá+ eÖÅ£” “ç<Š eTÔáTï €eV¾²+#ûý² eÚ+~.
eTsÃý² uó²$+#=<ŠHÝ ••sÁT. HûqT ¿£qT• eTÖd¾ “ç<ŠýË¿ì C²sÁTÅ£”+fñ jáÖeÔY ç|Ÿ|Ÿ+#á+
8
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
“ç<ŠbþÔáT+<ŠH••sÁT. nq+Ôás+Á u²u²¿ì ‚wŸ¼yTî ®q >ÃesÁÆHŽ Ð]<ó‘] ^Ô•“•
sÁTdŸTï+ ¿±¿± n<ŠTÒÛÔ+á >± bÍ&• u²u²Ôà bͳT dŸV²Ÿ y•dÓ\+<Š¯• z\ý²&•+#•&ƒT.
nq+Ôás+Á , |ŸPDñ uó„ÈqeT+&ƒ*y•] uó„Èq ¿¡sïqÁ \ €ý²|Ÿq €sÁ+uó„yTî ®+~.
eT<ó‘«VŸ²•+ ÿ+{ì >·+³Å£” u²u² Ôáq >·~¿ì yîÞ²ßsÁT.
È>·H••<Ž̧ eTVŸäs•CÙ (|ŸPDñ) eTsà ‚<ŠÝsTÁ u²u² ¿ÃdŸ+ €jáTq >·~ýË m<ŠTsÁT
#áÖdŸTïH••sÁT. y•]ÔÃ eÖ{²¢&• u²u² ×<ŠT “eTTcÍ\ Ôás•ÇÔá eT+&ƒ* VŸä\TýË¿ì
e#•ÌsÁT. ¿£Þ—ø ß ÔîsTÁ #áTÅ£”“ HûqT #î•|Î $wŸjáÖ*• çXø<ŠÆ>± €\¿ì+#á+&•.
HûqT #•ý² eTTK«yîT®q $wŸjáÖ\qT #î|ŸÎ<Š\#•qH••sÁT.
uó„$wŸ«ÔáTïýË ‚ý²+{ì ne¿±Xø+ eTÂseÇ]¿¡ s•<ŠT.
HûqT ‡ Xø¯sÁ+ e~*™|{²¼¿£ e+<Š\T, yûý²~ eT+~ ç|ŸC²ú¿£+ ‚¿£Ø&ƒÅ£” s•e#áTÌ.
‡ çbÍ+Ô•“• |Ÿ$çÔá uó„Ö$T>± uó²$+º ‚¿£Ø&• eT{켓 eTT<‘Ý&•ÔHû û J$Ôá+
<óŠq«eTòÔáT+<Š“ uó²$kÍïsTÁ . nsTTÔû HûqT uó…Ü¿£+>± MT n+<Š] dŸeT¿£Œ+ýË
–H••qT. HûqT #î•|Î eÖ³\T çXø<ŠÆ>± €\¿ì+º ý²uó„+ bõ+<Š+&•.
‡ ne¿±Xø+ C²sÁ$&ƒT#áT¿Ã e<ŠTÝ. HûqT #î•|Î eÖ³\T çXø<ŠÆ>± €\¿ì+#á&†“¿ì
ç|ŸjáTÜ•+#á+&•. ‡ $<óŠ+>± ç|ŸÜ jáTT>·+ýËqÖ #î|ŸÚïH••qT.
H• Xø¯sÁ+ e~ýñXæ¿£ H• ¿ÃdŸ+ çbÍDÔ•«>·+ #ûjáT&†“¿ì d¾<ŠÆeTòÔ•sÁT.
¿±ú HûqT uó…Ü¿£+>± MT eT<óŠ« eÚ+&ƒ>± #•ý² ¿=~ÝeT+~ eÖçÔáyTû qqT•
ç•|$TkÍïsTÁ . ‚~ ç|ŸÜ neÔ•sÁ ¿±\+ýËqÖ ÈsÁT>·TÔÃ+~ nH••sÁT.
HûqT ‹V¾²sÁ+>· <ŠsôÁ H•“¿ì yîÞï,â yûý²~ eT+~ ç|ŸC²ú¿£+ H• <ŠsôÁ q+ ¿ÃdŸ+ Ôás*Á
edŸTïH••sÁT. <‘“e\¢ ç|ŸjîÖÈq+ @MT ýñ<ŠT. ™|<ŠÝ mÔáTïq e#ûÌ dŸ+<ŠsôÁ Å£”\ÔÃ
H•Å£” nedŸs+Á ýñ<ŠT. ™|<ŠÝ mÔáTïq ÈH•uó² s•e&ƒ+ e\¢ H•Å£” ç|ŸÔ«û ¿£+>± >=|ŸÎÔáq+
@MT s•<ŠT. qqT• ç•|$T+#ûy•sÁT ¿=~Ý dŸ+K«ýË –H•• H•¿£<û ‚wŸ¼+ nH••sÁT.
|Ÿ+#á dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ e\¢Hû HûqT neÔá]+#•q“ MTsÁT Ôî\TdŸT¿Ã+&•.
‡ |Ÿ+#á dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T ×<ŠT>·TsÁÖ y•] uó„>·e<ŠqTuó„e+ýË ÿ¿£fñ nsTTH•
y•] n\y•³T¢, ç|ŸesÁïq, €VŸäsÁ«+ Ôá~ÔásÁ $wŸjáÖ\ýË m+Ôà _óq•ÔáÇ+ eÚ+~.
‡ dŸ+<ŠsÒÁ Û+>± H•Å£” >·TsÁTï¿=ºÌq ÿ¿£ ºq• $wŸjáT+ #îbÍïqT.
#•ý² dŸ+eÔáàs•\ ç¿ìÔ+á Ô=*kÍ]>± HûqT z&ƒýË ‚+>±¢+&ƒT yîÞ²ßqT.
eTVŸäÔ•ˆ>±+Bó Å£L&† n<û z&ƒýË ç|ŸjáÖDìdŸTïH••sÁT.
>±+Bóý²+{ì e«¿ìï eTs=¿£sTÁ +&ƒsTÁ . €jáTq~ |Ÿ$çÔá VŸ²•<ŠjáT+.
€ sÃEýË¢ ¿£s•N yûTjáTsÁT È+™w&Ž yîTVŸ²Ô• qqT• ¿£\eeT“ >±+BóJ¿ì fÉ*ç>±+
|Ÿ+|¾+#•&ƒT. € yûTsÁÅ£” ÿ¿£ sÃEq >±+Bó z&ƒýË H• >·~¿ì e#•Ì&ƒT.
€jáTqÔÃbͳT €jáTq ¿±sÁ«<Š]ô eTVŸ²<ûyŽ <ûXæjYT Å£L&† e#•Ì&ƒT.
9
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
H•ÔÃbͳT H• eT+&ƒ* dŸuó„T«ýÉÕq sÁTdŸTï+, #ó•+J\TH••sÁT.
Ôá\T|ŸÚ ÔîseÁ >±Hû >±+Bó ÿ¿£Ø&û H• >·~ýË¿=#•Ì&ƒT.
¿£s•N yûTjáTsÁT È+™w&ŽJ Ôáq“ ¿£\eeTq•³T¢ #îbÍÎ&ƒT.
n+<ŠT¹¿ e#•Ìq“ #îbÍÎ&ƒT. H•Ôà ×<ŠT “eTTcÍ\T eÖ{²¢&• yî[ßbþÔ•qH••&ƒT.
ný² eºÌq >±+Bó“ Å£LsÃÌeT“ #îbÍÎqT. € sÃEýË¢ HûqT n¿£ŒsÁ |Ÿ̃\¿£+
–|ŸjîÖÐdŸTïH••qT. ×<ŠT “eTTcÍ\T eÖçÔáyTû eÖ{²¢&ƒ&†“¿ì eºÌq
>±+BóJ dŸTeÖsÁT eTÖ&ƒT >·+³\bͳT H•Ôà eÚH••&ƒT.
>±+BóJ ÔáqÅ£”q• ¿£cͼ\ >·T]+º #î|Ÿð¿=#•Ì&ƒT.
y•{ì¿ì HûqT ¿=“• |Ÿ]cÍØsÁ eÖs•Z\T #îbÍÎqT. nÔáHî+ÔÃ dŸ+ÔÃw¾+#•&ƒT.
‚~ý² eÚ+fñ ç|ŸÜ nsÁ>·+³Å£” ÿ¿£kÍ] >·~ ‹jáT³ yûºeÚq• ¿±sÁ«<Š]ô
eTVŸ²<ûyŽ <ûXæjYT u²|ŸPÅ£” eÚq• ‚ÔásÁ |ŸqT\ >·T]+º >·TsÁTï#ûjáTkÍ>±&ƒT.
¿=~Ý “eTTcÍ\T €>·eTHûy•&ƒT >±+BóJ.
ný², >±+BóJ H• <Š>·ZsÁ dŸ+ÔÃwŸ+>± eTÖ&ƒT >·+³\bͳT >·&•bÍ&ƒT.
€ Ôás•ÇÔá €jáTq yî[ßbþjûT dŸeTjáT+ýË H• €*+>·q+ rdŸTÅ£”H••&ƒT.
€ eTs••&ƒT Ü]Ð H• >·~¿ì >±+BóJ eTsÁý² e#•Ì&ƒT.
ný² eºÌq >±+BóJ #•ý²•d|ŸÚ H•Ôà eTT#áÌ{ìdŸÖï Å£LsÁTÌH••&ƒT.
€ eÖ~]>± z&ƒýË ç|ŸjáÖDìdŸTïq• eTÖ&ƒT sÃE\Ö
>±+BóJ eºÌ H•Ôà ¿£*d¾ nHû¿£ $wŸjáÖ\T eTT#áÌ{ì+#•&ƒT.
Âs+&ƒesÃEq eºÌq|Ÿð&ƒT Å£L&† H• n¿£ŒsÁ |Ÿ̃\¿£+™|Õ nHû¿£ €<ó‘«Üˆ¿£ $wŸjáÖ\T
#îbÍÎqT. eT<óŠ«ýË >±+BóJ ¿£*Î+#áTÅ£”“ HûqT eTòq+ $&ƒH•&• jáÖeÔY ç|Ÿ|Ÿ+#•“¿ì
H• eT<óŠTsÁyTî ®q >=+ÔáTqT $“|¾+#•\“ ¿Ãs•&ƒT.
MTsÁT #•ý² >=|ŸÎy•sÁ“, eTVŸä|ŸÚsÁTwŸ§\“ HûqT H• eTqdŸTàýË uó²$dŸTïH••qH••&ƒT.
Ô•qT kͿïýË dŸ<ŠTZsTÁ –bÍdŸú eTVŸäs•E“ ¿£*d¾q|Ÿð&ƒT Ôáq¿£ý²+{ì uó²eq
¿£\>·ýñ<ŠH••&ƒT. ný² m+<ŠTe\¢ nH••qT.
n+<ŠTÅ£” >±+BóJ ‚ý² dŸeÖ<ó‘q+ #îbÍÎ&ƒT.
»»–bÍdŸú eTVŸäs•CÙqT kͿïýË <Š]ô+#áTÅ£”+<‘eT“ HûqT yî[ßq|Ÿð&ƒT
–bÍdŸú, nsÁÆq>·•+>± ¹¿e\+ q&ƒT+ #áT³Ö¼Ô• ÿ¿£ >ÃHî dŸ+º“
#áT³T¼Å£”“ eÚH••&ƒT. €jáTq qqT• #áÖdŸÖïHû ¿Ã|Ÿ+ÔÃ
ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýË qTeÚÇ m+Ôá >=|ŸÎy•&•yÕHî •, •|sÁT ç|ŸU²«ÔáT\T eÚH••,
y•³“•+{ìÔà H•¹¿+ |Ÿ“ nH••&ƒT. qqT• ¿£dŸTsÁTÅ£”+³Ö, <ŠTsÁTdŸT>±
<ŠÖw¾dŸÖï |Ÿ+|¾yXû æ&ƒ“ Èy•_#•Ì&ƒT.µµ
>±+BóÔÃ u²u² eÖ{²¢&ƒTÔáÖ, úeÚ “È+>± HûqT >=|ŸÎy•&•“,
10
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
eTVŸä|ŸÚsÁTwŸ§&•q“ úeÚ ºÔáïXø—~Æ>± qeTTˆÔáTq•³¢sTTÔû,
HûqT #î•|Î ‡ eÖ³*• Ôá|ŸÎ¿£ úeÚ qeTˆeýÉ nH••qT.
–bÍdŸú eTVŸäs•E ‡ jáTT>·+ýË |Ÿ+#á dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ýË ÿ¿£s“Á dŸÎwŸ¼+ #ûXæqT.
nsTTÔû MT¹s+ #î|¾ÎH•, H•eT³TÅ£” –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ“ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ>±
n+^¿£]+#áýñqH••&ƒT >±+Bó.
>±+Bóý²+{ì e«¿ìï ‡ <ûXø+ýË eTs=¿£sTÁ ýñs“Á u²u² nH••sÁT.
uó²sÁÔ<á ûXø|ŸÚ eTT<ŠTÝ_&ƒ¦ eTVŸäÔ•ˆ>±+Bó n“ nH••sÁT.
<ûXø+ ¿ÃdŸ+ €jáTq Ôáq dŸsÇÁ dŸÇ+ n]Î+#•&ƒH••sÁT.
€ <Š]$Tý² HûqT m+<ŠTÅ£” eTòq+>± eÚH••q“,
n¿£ŒsÁ |Ÿ̃\¿£+ m+<ŠTÅ£” y•&ƒTÔáTH••q“, eTòq+ $&ƒH•&ƒe*à+~>±qT ¿Ãs•&ƒT.
‡ ç|Ÿ|Ÿ+#á+ ¿ÃsÁTÅ£”Hû €<ó‘«Üˆ¿£ $wŸjáÖ\qT Ôî*jáTCñjáTeT“, qqT•
eTòq+ $&ƒH•&ƒeT“ ¿Ãs•&ƒT. eTÖ&Ã sÃEq Ü]Ð yîT™V²sYu²u²qT <Š]ô+#áTÅ£”q•
eTVŸäÔáTˆ&ƒT, H• >·~ýË H•ÔÃbͳT ÿ¿£ sÃE s•çÜ MT dŸV²Ÿ #ás«Á +ýË
eÚ+&†\“ eÚ+<ŠH••&ƒT. € dŸeTjáT+ýË H•ÔÃbͳT eÚq• sÁTdŸTï+“,
‚+<ŠTÅ£” Ôáq“ eºÌ u²u² >·~¿ì rdŸT¿ÞøßeT“ ¿Ãs•&ƒT.
€ <Š]$Tý² Ü]Ð yî[ßbþÔáÖ u²u².. úeÚ |ŸÚs•D|ŸÚsÁTwŸ§&•$ nH••sÁT.
MT >=|ŸÎÔáq+, MT >·T]+º nHû¿£ $wŸjáÖ\T #îbÍÎsÁT.
nsTTÔû MTsÁT U²B <ŠTdŸTï\T, U²B {Ë|Ó m+<ŠTÅ£” ™|³T¼¿ÃsÁT n“ >±+Bó
qqT• n&•>±&ƒT. >±+BóJ“ ç•|eT>± <Š>·ZsÅÁ £” rdŸTÅ£”“, €*+>·q$TºÌ
qeÚÇÔáÖ M&ÃØ\T |Ÿ*¿±qT. € Ôás•ÇÔá u²u² ¿±sÁ«<Š]ô #ó•+J,
>±+BóJÔÃ |Ÿ\TeÖsÁT¢ ¿£*d¾ nHû¿£ $wŸjáÖ\T u²u² Ôás|Á Ÿ̃Úq #á]Ì+#•&ƒT.
ný² ¿£*d¾q ÿ¿£ dŸ+<ŠsÒÁ Û+ýË >±+BóJ #ó•+JÔÃ eÖ{²¢&ƒTÔáÖ
HûqT yîT™V²sYu²u²qT nqT¿£]dŸTïH••qH••&ƒT.
€jáTqý²>±Hû y•sÁ+ýË ÿ¿£sÃE HûqT eTòq+ bÍ{ìdŸTïH••qT. € sÃEq
n¿£sŒ Á|\Ÿ˜ ¿£+ $“jîÖÐdŸTHï ••q“ #îbÍÎ&ƒT. ‡ z&ƒ ç|ŸjÖá D+ýË >±+BóJ yî[ßbþsTTq
Ôás•ÇÔá cå¿£ÔY €© H• <ŠsôÁ H•sÁÆ+ e#•Ì&ƒT. €ÔáqT sÁTdŸTï+Ôà H• #ûÜ“ eTT<‘Ý&†\“
eÚ+<Š“ #îbÍÎ&ƒT. Hûq+<ŠTÅ£” n+^¿£]+#•qT. nq+Ôás+Á H• ¹¿_HŽýË eÚq• ºq•
Å£”¯ÌýË Å£LsÃÌuËÔû uó²¯ <ó•Š &ƒ¿±jáTT&îqÕ cå¿£ÔY <î‹ÒÅ£” € Å£”¯Ì ÔáTH•ÔáTq¿£\sTT+~.
Hû\MT<Š Å£L\‹&†¦&ƒT. <‘+Ôà yûT+ qeÚÇ €|ŸÚ¿Ãýñ¿£ bþjáÖ+! |˜ŸÅ”£ Øq qeÚÇÅ£”H••+.
n+<Šs+Á ¿£*à, €Ôá&•• € $]Ðq Å£L¯ÌýË qT+º ýñ|¾ “\uÉ{²¼+.
‚~ý² eÚ+fñ ‚¿£™|Õ |Ÿ+#á dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, y•] sÁ¿£s¿Á ±\ n\y•³T¢ >·T]+º #îbÍïqT
çXø<ŠÆ>± €\¿ì+#á+&ƒH••sÁT.
` dŸXâwŸ+.
11
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
bÍe>·&ƒ
122e neÔ•sY yîT™V²sYu²u²y•] Èqˆ~HÃÔáày•\T dŸ+<ŠsÁÒ+Û >± bÍe>·&ƒ ç>±eT+ýË
122 sÃE\bͳT ç|ŸÜsÃE ÿ¿£ ‚+{ìýË ¿±sÁ«ç¿£eÖ\T È]Ðq$.
|˜¾ç‹e] 21 qT+&• 24 esÁÅ£” eT*¢U²sÁT¨qs•eÚ eTÖ&ƒT sÃE\T u²u²y•] ç•|eT
dŸ+<ûXæ\™|Õ #á¿Ø£ >± ç|ŸdŸ+>·eTT #ûXæsÁT. 25.02.2016 –. 3.30 qT+&• dŸ+¿¡sïqÁ ÔÃ
¿±sÁ«ç¿£eTeTT çbÍsÁ+uó„yTî ® s•çÜ 10 esÁÅ£” Èqˆ~HÃÔáàe yû&ƒT¿£\T È]Ðq$.
25.02.2016 –. 5 >·+³\Å£” u²u²y•] ç¿=Ôáï ºçÔá|Ÿ{²“• l s•eTÅ£”eÖsY
(V¾²+<ŠÖ|ŸÚsÁ+) €$wŸØ]+#•sÁT. ÔásTÁ y•Ôá 15 “eTTwŸeTT\T eTòq+,7 eT+~
|¾\¢\#û u²u²y•] Èqˆ~HÃÔáàe ¹¿¿ù ¿£{+ì >´, eTs•]Ä, ¿£q•&ƒ uó²wŸýË çbÍsÁÆq,
VŸäsÁÜ È]Ðqe“ ¿±sÁ«<Š]ô l H•>·uó„ÖwŸD+ ÿ¿£ ç|Ÿ¿£³qýË Ôî*bÍsÁT.
H•>·uó„ÖwŸD+ >±]+³ $y•VŸ²eTT
bÍe>·&ƒ, u²u² ™d+³sY ¿±sÁ«<Š]ô l H•>·uó„ÖwŸD+ eT]jáTT çoeTÜ H•>·sÔÁ •á eTˆ
>±] |ŸÚçÜ¿£ ºöö\öökåöö dŸT“Ôá $y•VŸ²+ ºöö s•|Ÿ̃Tyû+ç<ŠÔà 8.5.2016 €~y•sÁ+
– 10.45 >·+.\Å£” bÍe>·&ƒýË ÈsÁT|ŸÚÔáTq•³T¢ u²u² ç•|$TÅ£”\+<ŠsÖÁ Ôá|ŸÎ¿£
VŸäÈsÁT¿±y•\“ ¿ÃsÁTÔáÖ ýñK s•XæsÁT.
u²\¿£•cÍ’s•eÚ >±]+³ dŸÔàá +>´
u²u² ç•|$TÅ£”\T l u²\¿£•cÍ’s•eÚ >±sÁT u²u²ýË ×¿£«eTsTTq sÃE“
|ŸÚsÁdŸØ]+#áTÅ£”“, d¾¿ì+ç<‘u²<Ž, dÓÔ•|Ÿ̃ýÙeT+&•ýË l jáT+. u²\¿£•cÍ’s•eÚ >±]
‚+{Ë¢ 15.04.2016q u²u²y•] uó„Èq ¿±sÁ«ç¿£eT+, dŸÔàá +>´ “sÁÇV¾²+#•sÁT.
È+³q>·s•\ýË“ u²u² ç•|$TÅ£”\T ™|<ŠÝmÔáTïq ‡ ¿±sÁ«ç¿£eÖ“¿ì VŸäÈsÁjáÖ«sÁT.
eTý²ØCÙÐ] €<ŠsÁô+
™VÕ²<Šs•u²<ŽýË“ yîT™V²sYu²u² eTý²ØCÙÐ] ™d+³sY 2016 eÖ]Ì 26 qT+&• pHŽ
10 <‘¿± #á*yû+ç<Š ¿¹ +ç<‘“• “sÁÇV¾²kþï+~. eÖ]Ì 26q ‡ ¹¿+ç<‘“• ý²+#óáq+>±
q>·sÁ ¿±sÃιs³sY l È>·Bwt >š&Ž çbÍsÁ+_ó+#•sÁT. #á*yû+ç<‘“¿ì ¿±e*àq eT+ºú{ì“
eTT“àbÍ*{¡y•sÁT dŸs|Á Ÿ̃s• #ûdŸTïH••sÁT. ¿±>± ç|ŸÜ Xø“y•sÁ+ Âs+&ƒT >·+³\bͳT
#á\¢“ eT›¨>· Å£L&† dŸs|Á Ÿ̃s• #ûdŸTïH••eT“ ¹¿+ç<Š n<óŠ«Å£Œ”\T l È>·H••<óŠs•eÚ
Ôî*bÍsÁT. >·Ôá H•\T>·T dŸ+eÔáàs•\T>± #á*yû+ç<Š ¿¹ +ç<‘“• “sÁÇV¾²dŸTïq• eTý²ØCÙÐ]
u²u² ™d+³sY |Ÿ\TeÚ]¿ì €<ŠsôÁ + n“ kÍœ“Å£”\T ¿=“jáÖ&ƒTÔáTH••sÁT.
12
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
Ô=*ÔásÁ+ u²u² ç•|$TÅ£”s•\T
>·Tý²ˆsTT
yîT™V²sYu²u² >·Tý²ˆsTT“ Ôáq €<ó‘«Üˆ¿£
Ôá*¢>± |¾*#ûy•sÁT. >·Tý²ˆsTT Å£”eÖsÁT&ƒT
€~.¿.‚s•“ yîT™V²sYu²u²Å£” ¿±sÁ«<Š]ô
eT]jáTT ¥wŸ§«“>± mqýñ“ •de\T
n+~+#•&ƒT. yîT™V²sYu²u² ¿ÃdŸ+ ÔáeT
dŸsÇÁ kÍÇ“• n]Î+ºq Ô=*ÔásÁ+ ç•|$T¿£
dŸuó„T«\T.dŸ<ŠTZsÁT –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ
dŸÇjáT+>± yîT™V²sYu²u² ‚#áÌÛç|Ÿ¿±sÁ+
q&ƒT#áT¿ÃeT“, H• jáÖeÔáTï €<ó‘«Üˆ¿£
Xø¿ìï“ yûTs•ÇHŽÅ£” <ó‘sÁbþXæq“, ‚¿£™|Õ
MTsÁT yûTs•ÇHŽqT nqTdŸ]+#áeT“
#îbÍÎsÁT. yîT™V²sYu²u²qT kÍ¿Œ±ÔáÖï
>·Tý²ˆsTT..|¾\eÖsTT
‡ jáTT>±eÔ•sÁT“>± q$Tˆ, Ôá]+ºq
>·Tý²ˆsTT >·T]+º ¹sU²eÖçÔá+>± Ôî*jáTCñ•d ‡ o]ü¿£qT #á~$, bÍsÄÁÅ£”\T ÔáeT
n_óçbÍjáÖ\T Ôî*jáTCñjTá >·\sÁT.
*****
n~ 1919e dŸ+eÔáàsÁ+. yîT™V²sYu²u² Ôás#Á áT kͿïýË“ –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ
€çXøeÖ“¿ì yîÞ—ø ï+&ûy•sÁT. VŸ²çÈÔY u²u²C²HŽ eÖ~] –bÍdŸú eTVŸäs•C٠ţL&†
Ôáq €çXøeÖ“¿ì e#ûÌ uó„Å£”ï\qT yîT™V²sYu²u²Å£” |Ÿ]#ájáT+ #û•dy•sÁT.
€ sÃEýË¢ yîT™V²sYu²u²qT yûTs•ÇHŽ •dsÄY n“ |¾*#ûy•sÁT.
–bÍdŸú ¥wŸ§«ýË¢ ç|ŸÔ«û ¿£yTî ®q eTV¾²Þø>± çoeTÜ >·Tý²ˆsTT –+&û~.
n|ŸÎ{Ë¢ €yîT ejáTdŸTà 36 dŸ+eÔáàs•\T. €yîTÅ£”
ºq•Ôáq+ýËHû UÉÕKTçdŸÖ dŸsÃwt ‚s•úÔà $y•VŸ²eTsTT+~.
€jáTq €VŸ²ˆ<Žq>·sýY Ë ç|ŸeTTK y•«bÍsÁyÔû ï>á ±qT, |ŸÚsÁ ç|ŸeTTKTýË¢ ÿ¿£“>±,
kÍeÖ›¿£ •dy• H•jáTÅ£”&•>± ç|ŸU²«Ü. >·Tý²ˆsTT` UÉÕKTçdŸÖï\~ –eTˆ&• Å£”³T+‹+.
>·Tý²ˆsTT¿ì nÔáï >±sÁT, €&ƒ|Ÿ&ƒT#áT\ €sÁÞ—ø ß n~ó¿£+>±Hû eÚ+&û$.
<‘+Ôà >·Tý²ˆsTT m|Ÿð&ƒÖ ÿ¿ì+Ôá <ŠT:K+>± eÚ+&û~.
13
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
u²<ó‘Ôá|Ÿï VŸ²•<ŠjáT+Ôà eÚ+&û~. yûTs•ÇHŽ yûTqeÖeT eÖkÍJ UÉÕKTçdŸÖï ‚s•ú
<Š>·ZsÁ |Ÿ“#ûdŸTï+&ûy•&ƒT. UÉÕKTçdŸÖï kþ<Š] •|sÁT >·Tý²•sY. >·Tý²•sY¿ì BsÁ鿱*¿£+>±
qjáT+¿±“ z #ásˆÁ dŸ+‹+~óÔá y•«~óÔà u²<óŠ|Ÿ&ƒTÔáT+&û~. eÖkÍJ >·Tý²ˆsTT“,
>·Tý²•sY“ ÔáeT u²<óŠ\ “y•sÁD ¿ÃdŸ+ kͿïýË“ –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ“, n¿£Ø&û
eÚ+³Tq• yûTs•ÇHŽ •dsÄY“ <Š]ô+#áT¿ÃeT“ dŸ\VŸä ‚#•Ì&ƒT.
‚~ý²eÚ+fñ, 1919 €>·dŸT¼ýË >·Tý²ˆsTT kþ<Š], €yîT uó„sïÁ UÉÕKTçdŸÖï eÖkÍ
eTT+u²sTT qT+&• #áT³¼|ŸÚ #áÖ|ŸÚ>± nVŸ²ˆ<Žq>·s¿Y ì e#•ÌsÁT. MsÁT ¥]&• kÍsTT
uó„Å”£ ï\T. MsÁT –bÍdŸú eTVŸäs•CÙqT ¥]&•ýË“ K+&Ãu² <ûy•\jáT+ýË Ô=*kÍ]>±
<Š]ô+#áTÅ£”H••sÁT. € Ôás•ÇÔá MsÁT kͿïýË Ôás#Á áT eTVŸäs•CÙ“ <Š]ô+#áTÅ£”Hûy•sÁT.
eTVŸäs•CÙÔÃbͳT yûTs•ÇHŽ •dsÄY“ Å£L&† <Š]ô+#áTÅ£”Hûy•sÁT.
‡ <Š+|ŸÔTá \T ÔáeT kþ<Š] >·Tý²ˆsTT“ kͿï¿ì sÁeTˆqeT“ #•ý²kÍsÁT¢ #îbÍÎsÁT
¿±ú, >·Tý²ˆsTT Ôáq e\¢¿±<Š“, Ôáq uó„sïÁ ‚wŸ¼|Ÿ&ƒ&ƒ“ Ôáq eTqdŸTàýË“ eÖ³
dŸÎwŸ¼+>± #î|¾Î+~. eTqdŸTàýË ÔáqÅ£” s•y•\“ –H•• s•ýñq“ #î|¾Î+~. <‘+ÔÃ,
UÉÕKTçdŸÖï eÖkÍ, dŸÖH• eÖdÓ eT]jáTT >·Tý²•sY\T –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ“
<Š]ô+#áTÅ£”H••sÁT. >·Tý²•sY Ôáq #ásˆÁ dŸ+‹+<óŠ y•«~ó >·T]+º eTVŸäs•CÙ¿ì #î|¾Î,
“y•sÁD #áÖ|¾+#áeT“ yû&ƒTÅ£”+~. ný²¹>, >·Tý²ˆsTT jîTT¿£Ø uó„¿ìï >·T]+º,
€yîT Å£”³T+‹ dŸeTdŸ«\ >·T]+º Å£L&† eTVŸäs•CÙ¿ì #îbÍÎsÁT. n+Ôû¿±Å£”+&†
>·Tý²ˆsTT m|Ÿð&ƒÖ ÿ+³]>± Bq e<Šq+Ôà –+{Ë+<Š“, €yîT¿ì @<îÕH• ÔáÐq
dŸVäŸ jáT+ #ûjáTeT“ >·Tý²•sY eTVŸäs•CÙ“ yû&ƒTÅ£”+~. n+<ŠTÅ£” –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ
Ôáq nuó„jáT$T#•Ì&ƒT. uó„jáT+ @MT ýñ<ŠH••&ƒT. Ôáq dŸVäŸ jáT+ Ôá|ŸÎ¿£ –+³T+<Š“
uó„sÃkÍ ‚#•Ì&ƒT. MT jáÖeÔáTï Å£”³T+‹+ Ôáq <Š>·Zs¿Á =kÍïsúÁ nH••&ƒT. ú #ásˆÁ y•«~ó,
ú e~q >±] eTHÃe«<óŠ ÔáÇsÁýËHû dŸeTd¾bþÔ•jáT“ eTVŸäs•CÙ uó„sÃkÍ ‚#•Ì&ƒT.
eTVŸäs•CÙ y•sÁ+<Š¯• € sÃE s•çÜ kͿïýËHû ‹dŸ #ûjáTeTH••sÁT. nsTTÔû,
ÔáeTÅ£” #•ý² |ŸqT\TH••jáT“ #î|¾Î € s•çܹ¿ y•sÁT nVŸ²ˆ<Žq>·s¿Y ì ‹jáTýñÝs•sÁT.
¿±ú, y•sÁT yîÞßâ <‘]ýË eÚq• q~¿ì esÁ<Š\T eºÌ, € s•çÜ¿ì y•sÁT q>·sY
#ûsýÁ ñ¿£bþjáÖsÁT. dŸ]¿£<‘ € s•çÜ ÿ¿£ >=çÂs\ kÍ$&•ýË Ôá\ <‘#áTÅ£”H••sÁT.
€ <Š]$Tý² ‚+{ì¿[ß eTVŸäs•CÙ €çXøeT+ýË È]Ðq $wŸjáÖ\ú• >·Tý²•sY Ôáq
e~q >·Tý²ˆsTT¿ì |ŸPdŸ>·TºÌq³T¢ #î|¾Î+~. dŸ<ŠTZsTÁ kÍ“•<óŠ«+ýË y•sÁT bõ+~q
€q+<‘qTuó„ÖÜ“ >·Tý²ˆsTT¿ì #î|¾Î+~. ÔáÇsÁýË €yîT“ Å£L&† kͿï yîÞßø eT“
¿Ã]+~. MsÁT kͿï qT+&• Ü]Ð e#û̳|Ÿð&ƒT M]ÔÃbͳT >·TkÍï<ŽJ Å£L&†
nVŸ²ˆ<Žq>·s¿Y ì e#•Ì&ƒT. MsÁ¿£Ø&ƒT+&ƒ>± eTVŸäs•CÙÅ£” €sÁÜ |Ÿ{²¼sTÁ . € €sÁÜ
bͳqT yûTs•ÇHŽ •dsÄY s•Xæ&ƒ“, dŸ+^Ôá+ Å£L&† €jáTHû dŸeTÅ£Ls•Ì&ƒ“ >·TkÍï<ŽJ
14
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
#îbÍÎ&ƒT. yûTs•ÇHŽ s•d¾q € €sÁÜ bͳ ÔáeTÅ£” ¿±y•\“ >·Tý²•sY ¿Ã]+~.
>·Tý²ˆsTT kþ<Š] dŸÖH•eÖd¾ y•sÁT eTT+u²sTT¿ì Ü]Ð yîÞßâ ýË>± mý²Â>HÕ • >·Tý²ˆsTT“
kͿïýË“ eTVŸäs•CÙ <ŠsôÁ q+ ‚|¾Î+#•\“ nHû¿£eÖsÁT¢ çbÍ<óûjáT|Ÿ&•+~.
€yîT >Ã&ƒT €\¿ì+ºq³T¢, Âs+&ƒTy•s•\ Ôás•ÇÔá >·Tý²ˆsTT Ôáq kþ<Š], €yîT uó„sïÔÁ Ã
¿£*d¾ uó„sïÁ nqTeTÜ rdŸTÅ£”“, kͿï eTVŸäs•CÙ €çXøeÖ“¿ì yî[ß+~.
ºq• |ŸP] bÍ¿£ýË, eTTÞøß bõ<Š\ q&ƒTeT, }]¿ì <ŠÖsÁ+>± eTVŸäs•CÙ eÚH••&ƒT.
<Š>·ZsâHû eÚq• ÿ¿£ s•$ #î³T¼ ú&ƒýË ‚<ŠÝsTÁ bͯô jáTTeÅ£”\T Å£LsÁTÌH••sÁT.
€ ‚<ŠÝsTÁ jáTTeÅ£”\T mesà Ôî\TkÍ? n“ €yîT kþ<Š] >·Tý²ˆsTT“ n&•Ð+~.
y•]<ŠÝsÁÖ eTVŸäs•CÙ jîTT¿£Ø uó„Å”£ ï\T. |ŸPHû “y•d¾ ™w]jáÖsY eTT+&û¿£sY Å£”eÖsÁT&ƒT,
yûTs•ÇHŽ, €Ôá“ •d•V¾²ÔáT&ƒT uÉçVŸ²+>± y•]<ŠÝ]“ |Ÿ]#ájáT+ #û¥+~. ™w]jáÖsY
Ôáq $y•VŸä“¿ì e#•Ì&ƒ“ >·Tý²ˆsTT nq•~. 1896 &•Xè+‹sYýË >·Tý²ˆsTT
$y•VŸ²eTsTT+~. ¿=“• ¿£ŒD²\T €ÐÔû yûTs•ÇHŽ #•ý² #á¿£Ø>± bÍ&ƒÔ•&ƒT. n~ $“
yîÞ<ø ‘+ n“ #î|¾Î+~. eTT+<ŠT>± >·Tý²ˆsTT eTVŸäs•CÙ <ŠsôÁ H•sÁœ+ €jáTq eÚq•
|ŸP] >·T&•™dýË n&ƒT>·T™|{ì¼+~. eTVŸäs•CÙ“ #áÖdŸÖïHû >·Tý²ˆsTT €XøÌsÁ«|Ÿ&•+~.
‡ eT<óŠ«¿±\+ýËHû eTVŸäs•CÙqT bþ*q e«¿ìï“ ÔáqT ¿£\ýË #áÖd¾q³T¢ €yîT
>·TsÁTï|Ÿ{¼+ì ~. eTVŸäs•CÙ dŸ“•~óýË €yîT m+Ôÿ±\+>± €jáTq dŸ“•~óýË
eÚ+³Tq•³T¢, Ôáq ºsÁ¿±\ ‹+<óŠTeÚ>±, €jáTq dŸeT¿£Œ+ýË m+Ôà €q+<Š+,
\_ó+ºq³T¢ €yîT nqTuó„ÖÜ #î+~+~. ‡ ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýË m¿£Ø&† \_ó+#áq+Ôá
Xæ+Ü, €q+<Š+ MT €çXøeT+ýË eÚH••jáT“ >·Tý²ˆsTT eTVŸäs•CÙÔà nq•~.
‡ dŸeTjáT+ýË yûTs•ÇHŽ €çXøeT+ ‹jáT³ dŸ<‘¥ebÍ{ìýÙÔà ¿£*à “\T#áT“
eÚH••&ƒT. eTVŸäs•CÙ <Š>·ZsÁ M&ÃØ\T rdŸTÅ£”“ ‹jáT³Å£” eºÌq >·Tý²ˆsTT¿ì yûTs•ÇHŽ
¿£“|¾+#•&ƒT. mý²>·TH••sÁ“ yûTs•ÇHŽ €yîTqT |Ÿ\T¿£]+#•&ƒT. €yîT m+Ôá #á¿£Ø>±
eÖ{²¢&ƒTÔÃ+~ ¿£<‘ n“ ç|Ÿ¿£ØHû eÚq• dŸ<‘¥ebÍ{ìýÙÔà yûTs•ÇHŽ nH••&ƒT.
n+Ôû¿±<ŠT, €yîT H• Ôá*¢ nsTTÔû m+Ôá u²>·T+&û<ŠH••&ƒT. ‡ eÖ³\ÔÃ yûTs•ÇHŽ
•dsÄY €yîT VŸ²•<ŠjáÖ“• <Ã#áTÅ£”H••&ƒT. € sÃE kÍjáT+çÔáyTû >·Tý²ˆsTT nVŸ²ˆ<Žq>·s¿Y ì
Ü]Ð yî[ßbþsTT+~ . € <Š]$Tý² >·Tý²ˆsTT Ôás#Á áT r]¿£ º¿ìØq|Ÿð&ƒý²¢ kͿï
€çXøeÖ“¿ì eºÌbþÔÃ+~. eTVŸäs•CÙ €çXøeT+ýË ¿=H••ÞøßbͳT –+&†\q•~
€yîT ¿Ã]¿£. eTVŸäs•CÙ €çXøeT+ dŸ+<Š]ô+ºq|Ÿð&ƒý²¢ yûTs•ÇHŽ •dsÄYqT Å£L&†
>·Tý²ˆsTT ¿£\TdŸTÅ£”Hû~. yûTs•ÇHŽ Å£L&† Ôáq €<ó‘«Üˆ¿£ nqTuó„ÖÔáT\qT €yîTÔÃ
|Ÿ+#áTÅ£”Hûy•&ƒT. yûTs•ÇHŽ m|ŸÎ{ì¿£sTTH• eTVŸäs•CÙÅ£” €<ó‘«Üˆ¿£ y•sÁdŸT&ƒeÚÔ•&ƒ“
€yîT nqTÅ£”Hû~. ÿ¿£kÍ] >·Tý²ˆsTT eTVŸäs•CÙ €çXøeT+ýË 12 sÃE\T eÚq•~.
‡ dŸeTjáT+ýËHû >·Tý²ˆsTT“ eTVŸäs•CÙ ¿Ã|Ÿ+Ôà #î+|Ÿ<î‹Ò ¿={²¼sÁT. ‡ dŸ+|˜ŸT³q
15
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
>·T]+º yûTs•ÇHŽ $e]dŸÖï >·Tý²ˆsTT #•ý² n<Š•wŸ¼e+ÔáTs•\“ nH••sÁT.
dŸ<ŠTZsTÁ eTVŸäs•CÙ ¿£•|ŸqT bõ+~q Ô=* eTV¾²Þø >·Tý²ˆsTT n“ yûTs•ÇHŽ €yîTÅ£”
¿ìÔ•_#•Ì&ƒT. dŸ<ŠTZsTÁ eÚ me]HîÕH•, m|Ÿð&îÕH• ¿=&•Ôû n~ m+Ôà n<Š•wŸ¼+>±
uó²$+#•\H••&ƒT. u²u²C²HŽ Å£L&† ¿£f¼É rdŸT¿=“ Ôáq¿ìw¼yŸ Tî ®qy•]“ ¿=fñ¼<Š“
>·TsÁTï#ûXæ&ƒT. >·Tý²ˆsTT kͿï“ e~* yîÞßâ eTT+<ŠT –bÍdŸú ‚ý² nH••sÁT.
ç|ŸÈ\T kÍ<ó‘sÁD+>± n+<ŠyTî q® ™|<ŠÝ <ûy•\jáÖ\qT dŸ+<Š]ô+#á&†“¿ì ‚wŸ|¼ &Ÿ Ôƒ •sÁT.
q>·sÁ+ýË ™|<ŠÝ\T, <óŠqe+ÔáT\T Å£L&† ný²+{ì <ûy•\jáÖ\¹¿ yîÞ²ß\qTÅ£”+{²sÁT.
kͿïý²+{ì Xø—<ŠÆ |ŸýÉ¢³ÖsÁTÅ£”, ;&ƒT uó„Ö$T¿ì, ç•|eT, uó„¿ìï, >·TsÁTeÚ™|Õ €s•<óŠq
>·\y•¹s ekÍïs“Á >·Tý²ˆsTT“ –<ûÝ¥+º eTVŸäs•CÙ yîT#áTÌ¿Ã\T>± nH••sÁT.
–<‘Ç&†ýË @eTT+~? n“ eTVŸäs•CÙ ç|Ÿ¥•+#•sÁT. –<‘Ç&†ýË nЕ <ûy•\jáT+
eÚ+~. kͿïýË uó„>·uó„>·ý²&û JeeTTq• nЕ –+<Š“ eTVŸäs•CÙ nH••sÁT.
dŸ<ŠTZsTÁ eÚ bÍ<‘\#î+ÔáHû “ÈyîT®q |ŸÚD«¹¿ŒçÔá+ eÚ+³T+<ŠH••&†jáTq.
kͿïýË eTVŸäs•CÙ ¿ÃdŸ+ 1919 çbÍ+Ôá+ýËHû ÿ¿£ ºq• <ûy•\jáT+ “]ˆ+#á&†“¿ì
yûTs•ÇHŽ dŸÇjáT+>± |ŸPqTÅ£”H••&ƒT. € KsÁTÌ n+Ô• yûTs•ÇHû uó„]+#•&ƒT. ‚<û
kͿïýË “]ˆ+ºq Ô=* <ûy•\jáT+. € Ôás•ÇÔá ¿±\+ýË eTVŸäs•CÙ •|sÁT
ç|ŸU²«ÔáT\T q\T~Xøý² y•«|¾ï#î+<‘¿£ kͿïýË |Ÿ\T ‚ÔásÁ <ûy•\jáÖ\T
“]ˆ+#•sÁT. € Ôás•ÇÔïás•ÇÔá >·Tý²ˆsTT¿ì, €yîT Å£”³T+‹dŸuó„T«\+<Š]¿¡, yûTs•ÇHŽ
m&ƒ\ ç•|eÖqTs•>±\T ç¿£yTû D² n~ó¿£eTòÔ•sTT.
1919 H•{ì¿ì >·Tý²ˆsTT ejáTdŸTà 36. €yîT uós„ ïÁ UÉÕKTçdŸÖ (42), ‚<ŠsÝ TÁ Å£”eÖsÁT\T,
sÁTdŸTï+ (20), €B (16), ‚<ŠÝsTÁ Å£”eÖÂs\ï T |¾sÃC² (14), &†© (7).
>·Tý²ˆsTT Âs+&ƒe Å£”eÖsÁT&ƒT €B yîT™V²sYu²u² Ô=*kÍ]>± 1919 &•Xè+‹sY 27q
kͿïýË yîT™V²sYu²u²qT <Š]ô+#áTÅ£”H••&ƒT. Ôáq Ôá*¿¢ ì ÔÃ&ƒT>± kͿï e#•Ì&ƒT.
n|ŸÎ{Ë¢ €B |Ÿ+#á|Ÿ̃T“ýË“ bͯô uË]¦+>´ dŸÖØýÙýË #á<ŠTeÚÅ£”+³TH••&ƒT.
€B eTVŸäs•CÙ“ #áÖdŸÖïHû €jáTqÅ£” bÍ<‘_óe+<Šq+ #ûXæ&ƒT.
€ dŸeTjáT+ýË eTVŸäs•CÙ @eTH••sà Ôî\TkÍ...
H• jáÖeÔáTï €<ó‘«Üˆ¿£ Xø¿ìï“ yûTs•ÇHŽÅ£” <ó‘sÁbþXæqT. ‚¿£™|Õ úeÚ yûTs•ÇHŽqT
nqTdŸ]+#áT. ¿£cͼ\ýË, dŸTU²\ýË €Ôá““ e~*™|³¼Å£”. yûTs•ÇHŽ“ n“•yûÞ²ý²
ç|ŸdŸTïÔá+ HûqT U²° Å£”+&ƒqT nH••sÁT.
1920 &•Xè+‹sYýË yûTs•ÇHŽ >·Tý²ˆsTT“ ÔáqÔÃbͳT H•d¾¿ùÅ£” sÁeTˆqeT“ n&•>±sÁT.
n+<ŠTÅ£” €yîT dŸ¹sq+~. <‘<‘|ŸÚ>± ‡ dŸeTjáT+ýËHû >·Tý²ˆsTT uó„sïÁ UÉÕKTçdŸÖÅ£”
U²HŽ kÍ™V²uÙ nHû ç_{¡w§Ÿ ç|Ÿuó„TÔáÇ+ ‚#ûÌ >šsÁe _sÁT<ŠT \_ódŸTï+<Š“ u²u² CËdŸ«+
#îbÍÎsÁT. UÉÕKTçdŸÖï ‡ $wŸjáÖ“¿ì ™|<ŠÝ çbÍ<ó‘q«Ôá ‚eÇýñ<ŠT. qeTˆýñ<ŠT Å£L&†.
n
q
Td
]
Ÿ
+
#
T
á
n
“
n
H
• s
T.
Á
16
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
u²u² CË¿ù #ûdŸTïH••sÁTýñ nqTÅ£”H••&ƒT. u²u² ‡ $wŸjáÖ“• >·{¼>ì ± #î|¾ÎH•
€jáTq ™|<ŠÝ>± |Ÿ{¼+ì #áT¿Ãýñ<ŠT. ¿±ú, @&†~ ÜsÁ>·¿£eTTqT•| ç_{¡w§Ÿ ç|Ÿuó„TÔáÇ+
yîT™V²sÁT&ƒT ç|Ÿ¿£{+ì ºq >šsÁe dŸÔ•Øs•“• UÉÕKTçdŸÖï¿ì n+<ŠCñd¾+~.
ç|ŸÜ dŸ<TŠ sZ TÁ eÚÅ”£ ¿£q• Ôá*Ô¢ ÃbͳT ÿ¿£ €<ó‘«Üˆ¿£ Ôá*¢ –+³T+~. –bÍdŸú eTVŸäs•CÙÅ”£
<ŠTs•Zu²sTT €<ó‘«Üˆ¿£ Ôá*>¢ ± eÚ+~. n<ûeÖ~]>± H•s•jáTD eTVŸäs•CÙ, Ô•EBÝHŽ
u²u²\Å£” Å£L&† €<ó‘«Üˆ¿£ Ôá*¢ eÚ+~. dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\Å£” €<ó‘«Üˆ¿£ Ôá*Ô¢ ÃbͳT
€<ó‘«Üˆ¿£ kþ<Š]Å£L&† ÿ¿=sÁT+{²sÁ“ u²u² nH••sÁT. >·Tý²ˆsTT H•Å£” €<ó‘«Üˆ¿£
Ôá*¢ n“, |¾\eÖsTT H•Å£” €<ó‘«Üˆ¿£ kþ<Š] n“ u²u² ç|Ÿ¿£{+ì #•sÁT. MT ‚<ŠÝ]ÔÃ
H•Å£” nHû¿£ Èqˆ\ qT+&• ‹+<óŠ+ eÚ+<ŠH••sÁT. MTÂs+Ôà n<Š•wŸ¼e+ÔáT\H••sÁT.
B“¿ì Èy•‹T>± €<ó‘«Üˆ¿£ $wŸjáÖ\T H•¹¿MT Ôî*jáTeÚ. HûqT ú bÍ<Š <óŠÖ[ÔÃ
dŸeÖqyîÖ ¿±<à ţL&† H•Å£” Ôî*jáT<ŠT n“ >·Tý²ˆsTT $qçeT+>± Èy•_ºÌ+~.
J$Ôá+Ôà HûqT n\d¾bþjáÖqT. HûH=¿£ kÍ<ó‘sÁD çdÓï“. H•Å£”q•~ ÿ¹¿ÿ¿£Ø ¿Ã]¿£.
eTVŸäs•CÙ €çXøeT+ýË eÚ+³Ö y•] •de #ûdŸTÅ£”+³Ö ÔáqTeÚ #•*+#•\q•<û
Ôáq ¿Ã]¿£ n“ >·Tý²ˆsTT Èy•_ºÌ+~. B+Ôà u²u² €yîT¹¿d¾ r¿£ŒD+>± #áÖd¾
HûqT, eTVŸäs•CÙ yûsTÁ ¿±<ŠT. eÖ <ûVäŸ \T yûÂsHÕ • yûT$T<ŠÝs+Á ÿ¿£Øfñ. HûqT €jáTq
Å£”eÖsÁT&ƒqT. HûqT #î|ξ q³T¢ #ûjTá eT“ >·Tý²ˆsTT“ rçe dŸÇsÁ+Ôà u²u² €<û¥+#•sÁT.
n+Ôáç¿ìÔáyûT u²u² @$T #î_Ôû n~ €\¿ì+#áeT“, nÔá“ ‚wŸç¼ |Ÿ¿±sÁyTû q&ƒT#áT¿ÃeT“
–bÍdŸú >·Tý²ˆsTT¿ì ™V²#áÌ]+#á&ƒ+Ôà €yîT eÖsÁT eÖ{²¢&ƒýñ<ŠT. eTòq+>±
“\TÌ+&•bþsTT+~. € Ôás•ÇÔá u²u² eÖ{²¢&ƒTÔáÖ, MT Å£”³T+‹ dŸuó„T«\+<ŠsÖÁ
H•Å£” #•ý² ‚wŸ¼yTî ®qy•sÁ“ nH••sÁT. uó„$wŸ«ÔáTïýË MTsÁT H•Å£” eT]+Ôá <Š>·ZsšÔ•sÁ“
nH••sÁT. jáÖeÔY ç|Ÿ|Ÿ+#á+ H•Å£” m<ŠTsÁTÜ]ÐH•, úeÚ, ú Å£”³T+‹ dŸuó„T«ýÉesÁÖ
qH=•~* m¿£Ø&•¿¡ yîÞßø sÁ“ u²u² nH••sÁT. 1921 çbÍ+Ôá+ýË >·Tý²ˆsTT
Å£”³T+‹dŸuó„T«\T dŸsÃwt eT+›ýÙ •|]³ ÿ¿£ kõ+Ôá ‚+{ì“ nVŸ²ˆ<Žq>·sýY Ë
“]ˆ+#áTÅ£”H••sÁT. qÖÔáq >·•VŸ²ç|ŸyXû æ“¿ì –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ“ €VŸäÇ“+#•sÁT.
nsTTÔû V¾²+<ŠÖ >·TsÁTeÚqT >·•VŸ² ç|ŸyXû æ“¿ì €VŸäÇ“+#á&ƒ+ y•] ‹+<óŠTeÚ\Å£”
dŸeTˆÔá+ ¿±<ŠT. n+#ûÔá, C¤s•çd¾j
¼ áTHŽ eTÔ•#•s•\ ç|Ÿ¿±sÁ+ >·•VŸ²ç|ŸyXû ø+ È]Ð+~.
kÍœ“¿£+>± eÚq• eTVŸ²ˆBjáT dŸH•«d¾ Ðý˯ cÍqT €VŸäÇ“+#•sÁT. •|<Š\Å£”
nq•<‘q+ È]bÍsÁT. y•] bÍÔá ‚+{ì qT+&• dŸeÖq¢+Ô• dŸsÃwt eT+›ýÙÅ£”
ÔásÁ*+#•sÁT. nsTTH• Å£L&†, Ôáq >·TsÁTeÚ –bÍdŸú eTVŸäs•CÙ kÍ<Šs+Á >± >·•VŸ²ç|ŸyXû +ø
#ûjáTÅ£”+&† Ô•qT € ‚+³ n&ƒT>·T™|³¼q“ >·Tý²ˆsTT ;ówˆ¾ +º+~. € <Š]$Tý²..€B,
sÁTdŸTï+\T eTVŸäs•CÙqT ¿±sÁTýË kͿï qT+&• rdŸT¿=#•ÌsÁT. €jáTqÅ£” yîT&ƒýË
|ŸP\<Š+&ƒ yûd¾, H•]¹¿Þ²\T dŸeT]Î+º ‚+{Ë¢¿ì ý²+#óáq+>± €VŸäÇ“+#•sÁT.
17
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
>·Tý²ˆsTT, y•] ‹+<óTŠ esÁZeT+Ô• eTVŸäs•CÙ <ŠsôÁ q+ #ûdŸTÅ£”H••sÁT. nsTTÔû, >·Tý²ˆsTT
uó„sïÁ Ôás|Á Ÿ̃Úy•sÁ+<ŠsÖÁ B“• |ŸP]ï>± e«Ü¹s¿ì+#•sÁT. >·Tý²ˆsTT ‡ $wŸjáÖ“•
|Ÿ{¼+ì #áT¿Ã ýñ<ŠT. Ô•qqTÅ£”q•³T¢ eTVŸäs•CÙ #ûÔá qÖÔáq >·•VŸ²ç|ŸyXû ø+ |Ÿ̃Tq+>±
È]|¾+º+~. ‚~ý²eÚ+fñ u²u² |ŸPDñýË eÚ+&û dŸeTjáT+ýË >·Tý²ˆsTT, sÁTdŸT+ï \qT
|ŸPDñÅ£” sÁeTˆ“ |¾*|¾+#•sÁT. sÁTdŸTï+Å£” dŸs qÕ CË&•“ #áÖd¾ $y•VŸ²+ È]|¾+#áeT“
>·Tý²ˆsTT¿ì #îbÍÎsÁT. ÔáÐq e<óŠTeÚ ¿ÃdŸ+ >·Tý²ˆsTT nHûÇwŸD çbÍsÁ+_ó+º+~.
‚+ÔáýË >·Tý²ˆsTT s +&ƒe Å£”eÖsÁT&ƒT`€B, ç|Ó̃ú nHû neÖˆsTTÔà ç•|eTýË |Ÿ&†¦&Tƒ .
€ neÖˆsTT Å£L&† €B“ n$TÔá+>± ç•|$T+º+~. ™|Þøß+³Ö #ûdŸTÅ£”+fñ
€BÔÃHûq“ ç|Ó̃ú “sÁ’sTT+#áTÅ£”+~. ‡ $wŸjáÖ“• >·Tý²ˆsTT u²u² #î$qyûd¾+~.
u²u² ç|Ó̃ú“ `€yîT Ôá*“¢ , >·Tý²ˆsTT` €B\qT |ŸPDñýË Ôáq e<ŠÝÅ£” |¾*|¾+#•sÁT.
ç|Ó̃ú“ eTsÁºbþeTˆqeT“ u²u² €B“ ™V²#áÌ]+#•sÁT. ç|Ó̃úÔà ţL&† u²u² ‚<û
$wŸjáT+ #îbÍÎsÁT. €B ÔáqÅ£” #î+~qy•&ƒ“ u²u² nH••sÁT. €B Ôá*¿¢ ì Å£L&†
€Ôá“™|Õ mý²+{ì n~ó¿±sÁ+ ýñ<Š“ u²u² ç|Ÿ¿£{+ì #•sÁT. €BÔà $y•VŸ²yîT®Ôû úeÚ
dŸTK|Ÿ&eƒ ýñe“ #îbÍÎsÁT. €Ôá“Ôà ú¿ý²+{ì €q+s<Š+ –+&ƒ<ŠH••sÁT. úÅ£” ÔáÇsÁýË
ÿ¿£ <óŠqe+ÔáT“ÔÃ ™|[ß “XøÌjáTeTòÔáT+<Š“, €Ôá“ÔÃ úeÚ dŸ+ÔÃwŸ+>± eÚ+{²e“
u²u² nH••sÁT. ç|Ó̃ú yî¿ìØ yî¿ìØ @&•Ì+~. ¿±ú, u²u² “sÁ’jáÖ“¿ì ¿£³T¼‹&•
–+{²q+~. ç|Ó̃ú Ôá*¢ H•C²Ôà >·Tý²ˆsTT eÖ{²¢&ƒTÔáÖ, yîT™V²sYu²u²Ôà ÔáeT
dŸeTdŸ«\T eTqdŸTàýË –q•~ –q•³T¢>± #î|Ÿð¿ÃeT+~. Âs+&ƒT $wŸjáÖ\T u²u²ÔÃ
#îbÍÎ\“ –+<Šq•~ H•C². H•Å£” dŸÂsqÕ Èy•‹T \_ó•dï u²u²“ uó„>·e+ÔáT“>±
n+^¿£]+#á&ƒyTû ¿±<ŠT, €jáTq €çXøeÖ“• N|ŸÚsÁTÔà Xø—çuó„+ #ûkÍïq+~.
H•C² ‚s•ú >=|ŸÎ <óŠqe+ÔáTs•\T. ný²+{ì e«¿ìï N|ŸÚsÁT |Ÿ³¼&ƒ+ n+Ôá Ôû*¿Â Õq
$wŸjáT+ ¿±<ŠT. 1.Ô•qT ÔáÇsÁýË ‚s•HŽ <ûXæ“¿ì yî[ß, n¿£Ø&ƒ C¤s•çd¾¼jáTHŽ
eTÔ•#•s•\ ç|Ÿ¿±sÁ+ |ŸPÈ\T “sÁÇV¾²+#áe*à eÚ+<Š“ #î|¾Î+~. 2. Ôáq Å£”eÖÂsï
ç|Ó̃ú $y•VŸ²+ ÈsÁbÍ\“ ¿ÃsÁTÅ£”+³TH••q+~. ‡ s +&ƒT ¿ÃÂsØ\T HîsyÁ ]û Ôû eTT+<ŠT>±
>·Tý²ˆsTTÔà #î|¾Îq³T¢ u²u²y•] €çXøeT+ýË •de #ûdŸTÅ£”+{²q“ #î|¾Î+~. ‡
eÖ³\T $“ u²u² qeÚÇÔáÖ, ú s +&ƒT ¿ÃÂsØ\T Ôá|Ο ¿£ HîsyÁ sû ÔÁ •jáT“ nuój
„ áT$T#•ÌsÁT.
nsTTÔû ú ¿ÃÂsØ\T |Ÿ̃*+#•¿£ úeÚ #î|¾Îq³T¢ H• €çXøeÖ“¿ì s•e&ƒ+, H•Å£” •de
#ûjáT&ƒ+ eÖçÔá+ eT]Ìbþe<ŠÝH••sÁT. sÁTdŸTï+ $y•VŸ²+ “XøÌjáTeTsTT+~. u²u²
‹•+<Š+ € ™|[ß¿ì e#•ÌsÁT. U²HŽ kÍ™V²uÙ, >·Tý²ˆsTT\Å£” #î+~q KTçdŸÖ ¿±ÇsÁs¼ àY ýË
u²u² ‹dŸ #ûXæsÁT. >·Tý²ˆsTT Å£”³T+‹ dŸuó„T«\Å£” y•] yûTq\T¢&ƒT dŸsÃwtÅ£” Ôá|ŸÎ
kÍœ“¿£+>± eÚq• C¤s•çd¾¼jáTHŽ Å£”³T+u²\y•ÂseÇ]¿¡ yîT™V²sYu²u² n+fñ >šsÁe+,
qeTˆ¿£+ ýñ<ŠT. €jáTH=¿£ €<ó‘«Üˆ¿£ >·TsÁTeÚ>± Å£L&† y•sÁT uó²$+#ûy•sÁT ¿±<ŠT.
18
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
>·Tý²ˆsTT nÔáïy•]+³ n+<ŠsÖÁ ‡ $Xæ\yîT®q KTçdŸÖ ¿±ÇsÁ¼sàY ýËHû eÚ+³TH••sÁT.
yîT™V²sYu²u²|Ÿ³¢ >·Tý²ˆsTT¿ì >·\ uó„¿ìï ç|Ÿ|ŸÔTá ï\qT #áÖd¾ MsÁT Ôás#Á áT m¿£™d¿£Ø+
#û•dy•sÁT. nsTTH• Å£L&† >·Tý²ˆsTT Å£”³T+‹dŸuó„T«\Å£” u²u² m&ƒ\ >·\ uó„¿ìï,
>šsÁy•\T @eÖçÔá+ #îÅ£”Ø #î<ŠsýÁ ñ<ŠT dŸ]¿£<‘, y•] ‹+<óŠTeÚ\ dŸÖ{ìbþ{ì
eÖ³\qT |Ÿ{¼+ì #áTÅ£”Hûy•¹s ¿±<ŠT. ‚~ yîT™V²sÁT&ƒT y•]jîT&ƒ\ #áÖ|¾q ¿£•|ŸÅ£”
“<ŠsôÁ q+. sÁTdŸTï+ ™|ÞøßsTTq Ôás•ÇÔá, nVŸ²ˆ<Žq>·s¿Y ì <Š>·Zsâ“ €sÁ+>±yŽTÅ£” u²u²
‹•+<Š+ yîÞ²ß\“ “sÁ’sTT+º+~. €sÁ+>±+ ç>±eT+ýË >·Tý²ˆsTT UÉÕKTçdŸÖ\Å£”
#î+~q dŸœý²“• yîT™V²sYu²u² €çXøeT kÍœ|ŸqÅ£” nqTeÚ>± eÚ+³T+<Š“ y•sÁT
uó²$+#•sÁT. ‡ dŸœ\ $wŸjáT+ýË Å£L&† ¿=+Ôá n\È&• #î\¹sÐ+~. U²HŽ kÍ™V²uÙ
€d¾ï“ yîT™V²sYu²u² ¿±CñdŸTïH••&ƒ“ >·Tý²ˆsTT nÔ•ï]+{ìy•sÁT n\È&• ¹sbÍsÁT.
‡ $wŸjTá + Ôî\TdŸTÅ£”q• yîT™V²sYu²u² KTçdŸÖï ¿±ÇsÁ¼sYàýË“ Ôáq >·~ e~* ‹jáT³Å£”
e#ûÌXæsÁT. €sÁ+>±yŽTýË yîT™V²sYu²u² €çXøeT+ @s•Î³T #ûjáTe*à+~>±
>·Tý²ˆsTTjûT ç|ŸÔ«û ¿£+>± yîT™V²sYu²u²“ €VŸäÇ“+º+~. ¿±ú Ôáq ‹+<óŠTeÚ\T
e«Ü¹s¿ì+#á&ƒ+Ôà €yîT #•ý² u²<óŠ|Ÿ&•+~. U²HŽ kÍ™V²uÙ Ôáq uó²sÁ«Å£” u²u² m&ƒ\
>·\ uó„¿ìï¿ì eTT>·TÆ&îÕ ÔáeT Å£”³T+‹ dŸuó„T«\+<Š] Ôás|Á Ÿ̃Úq ¿£Œ$T+#áeT“ ¿ÃsÁTÔáTH••q“
yû&Tƒ Å£”H••&ƒT. ÔáeT çbÍsÁqÆ €\¿ì+º €sÁ+>±yŽTýËHû €çXøeT kÍœ|qŸ Å£” n+^¿£]+#áeT“
çbÍ<óûjáT|Ÿ&†¦&ƒT. ÿ¿£ |Ÿ̃¿¡sTÁ Å£” ‚\T¢ y•¿ì*Ôà |ŸHû$T, n<û dŸeTjáT+ýË nÔá“¿ì
ýñ“B @MT ýñ<ŠT n“ u²u² nH••sÁT. HûqT €sÁ+>±yŽTýË –+&• MT Å£”³T+‹
dŸuó„T«\ eT<óŠ« Ôá>±<‘\T dŸ•w¾¼+#á<Š\#á ýñ<ŠT nH••sÁT. nq+Ôás+Á eTÂsHÕeÖsÁT¢
>·Tý²ˆsTT, KTçdŸÖ\T neÔ•sÁT&•• eTqkÍs• yû&ƒT¿Ã>± 1923 yûT 13q u²u²
€sÁ+>±yŽT #ûs•sÁT. n¿£Ø&ƒTq• bÍ&ƒT‹&•q bþkͼ|Ó̃dŸTýË € sÃE ‹dŸ #ûXæsÁT.
ÿ¿£ dŸ+<ŠsÒÁ Û+ýË u²u² eÖ{²¢&ƒTÔáÖ HûqT #û•d |Ÿ“ >·T]+º MT¹¿MT Ôî*jáT<ŠT,
H• |Ÿ“ $<ó‘q+ MTÅ£” nsÁÆ+ ¿±<ŠT. m\ç¿ì¼¿ù d¾Ç#Y MT<Š Ôáq #ûÜ“ eÚ+º
>·Tý²ˆsTTÔà ‚ý² nH••sÁT. ‡ d¾Ç#Y qT+&• ‹\TÒÅ£” $<ŠT«ÔY yîÕsTÁ ¿£Hî¿£üHŽ eÚ+~.
HûqT ‡ d¾Ç#Y H=¿£Ø>±Hû ‹\TÒ yî\T>·TÔáT+~. n<û$<óŠ+>± dŸ<ŠTZsTÁ eÚ dŸ“•<ó‘q+ýË¿ì
eºÌq €<ó‘«Üˆ¿£ Ôá*¿¢ ì, d¾Ç#Y H=¿£Ø>± $<ŠT«ÔY ‹\TÒ yî*Ðq³T¢ ÔáÐq dŸeTjáT+ýË
€<ó‘«Üˆ¿£ ç|Ÿ>·Ü \_ódŸTï+<Š“, € dŸeTjáT+ ¿ÃdŸ+ z|¾¿£ |Ÿ{²¼\H••sÁT. “sÁ+Ôás+Á
u²u² •deýË, H•eTdŸˆsÁDýË >·&•|¾q >·Tý²ˆsTT €yîT Å£”³T+‹ dŸuó„T«\+<ŠsÖÁ
<óŠqT«\T. >·Tý²ˆsTT Âs+&ƒe Å£”eÖsÁT&ƒT €B.¿.‚s•ú yîT™V²sYu²u²Å£” ¿±sÁ«<Š]ô>±,
¥wŸ§«“>± Ôáq J$Ôá+ n¿ì+Ôá$T#•ÌsÁT. Hû&ƒT yîT™V²s•u²<ŽýË“ u²u² dŸeÖ~ó
çbÍ+>·D+, ~>·Te yîT™V²s•u²<ŽýË“ u²u² eT+&ƒ* VŸä\T eT] ‚ÔásÁ çbÍ+>·DeT+Ô•
>·Tý²ˆsTT`UÉÕKTçdŸÖ\T yîT™V²sYu²u²Å£” 1923 çbÍ+Ôá+ýË n+<ŠCñXæsÁT. b
19
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
neÔ•sY yîT™V²sYu²u² J$Ôá#]á çÔá
€+>·¢ eTÖ\+: ` uó²eP ¿£\Ö̯, ý²sY¦ yîT™V²sY,
y•\Ö«+`3 (1925`29) ` Ôî\T>·T•dÔá: eTý²¢~ s•eÖs•yŽ,
qÖ«&ó•©¢
(>·Ôá dŸ+º¿£ ÔásTÁ y•sTT)
kÍe¿ù ¿=Ô•ÇýÙ uó²sÁ« eºÌ+~ z sÃE. €yîT •|sÁT q]Zdt.
u²u²y•sÁ+fñ ‚wŸ¼eTÖ ýñ<ŠT, nsTTwŸ¼eTÖ ýñ<ŠT.
¿±ú u²u²y•]“ <Š]ô+ºq Ôás•ÇÔá uó„sýïÁ Ë eºÌq eÖsÁTÎÔà ÿÞø—ß eT+&•bþÔÃ+~.
kÍe¿ù @+ #ûXæ&ƒT, q]Zdt¿ì ¿Ã|Ÿ+ s•e{²“¿ì n+{²s•
nÔá“¿ì Â>&ƒ¦|ŸÚy•Þøß+fñ |¾ºÌ |Ÿ{¼+ì ~.
u²u²y•]“ @ eTTVŸQsÁï+ýË <Š]ô+#•&à ¿±ú n|ŸÎ{ì qT+º Â>&†¦\T ™|+#áT¿=“
¿±cÍjáT ‹³¼\T yûdŸT¿=q•y•Þø—ß ¿£“|¾•dï #•\T mÐ] Â>+ÔûdŸTïH••&ƒT.
|Ÿ̃ý²q kÍ<óŠTeÚ |Ÿ̃ý²q }ÞËß –H••&ƒ“ #î•|ï #•\T,
€ }]¿ì |ŸsTÁ Â>&ƒTÔáTH••&ƒT. € kÍ<óŠT |ŸÚsÁTwŸ§“ <ŠsôÁ q+ #ûdŸT¿=“
H• Èqˆ <óŠq«eTsTT+<ŠqT¿=+³TH••&ƒT. ‚ý² kÍ<óŠTeÚ\ yî+³ uó„sïÁ |ŸsTÁ Â>&ƒTÔáT+fñ
@ uó²sÁ«¿£sTTH• ¿Ã|Ÿ+ s•e³+ dŸV²Ÿ È+. eT] q]Zdt¿¡ ¿Ã|Ÿ+ ekþï+~.
‡ kÍ<óŠTeÚ\ |¾ºÌýË |Ÿ&• qqT• eTsÁºbþÔáTH••&ƒ“ Å£”ÔáÅ£”Ôá eÚ&•¿ì bþÔÃ+~.
H• uó„sïÁ ‚ý² eÖsÁ{²“¿ì ‡ yîT™V²sYu²u²jûT ¿±sÁDeTqT¿=+~.
»»‹VŸQXæ #î|¾Î eÚ+{²&ƒT, yîT™V²sYu²u², ™|Þ²ß+ |¾\¢*• |Ÿ{¼+ì #áT¿Ãe<ŠÝ“,
n+<ŠT¹¿ eÖ €jáTq ‚ý² eÖ]bþjáÖ&ƒqT¿=+~.
u²u²y•]“ #áÖdŸÖïHû nÐZ MT<Š >·TÐZ\eTsTT+~.
qTyûÇH• yîT™V²sYu²u² n+fñ n“ >·{¼>ì ± ¿Ã|Ÿ+>± n&•Ð+~.
yîT™V²sÁT&ƒT Ôá\ }bÍ&ƒT. ºsÁTqeÚÇ qy•Ç&ƒT. n+Ôû Ôáq >Ã&ƒT #î|Ÿð¿=+~.
H• uó„sïÁ qqT• |Ÿ{+¼ì #áT¿Ãe³+ ýñ<ŠT, “qT• <Š]ô+ºq|ŸÎ{ì qT+º n“ y•bþsTT+~.
‚<û$T uó„¿ìï u²u² H• uó„sï¿Á ì? n“ n&•Ð+~?
ú uó„Å£”ï\T ‚ý²¹> eÚ+&†ý²? ‚<ûH• ú ¿Ã]¿£ n“ “\Bd¾+~.
yîT™V²¯Xø—&• ºsÁTqeÚÇ #î<ŠsÁ ýñ<ŠT. q]Zdt eTHÃyû<Šq Xæ+Ôá+>± $H••&ƒT.
ú¿+<ŠTÅ£” º+Ôá? <óîÕs«Á +>± eÚ+&ƒT. qTeÚÇ kÍe¿ù“ e~ýñ•dï e~ýñkÍïyyû Öî ¿±ú
kÍe¿ù “Hî•|Ÿð&ƒÖ e<Š\&ƒT. “Hû• n+{ì™|³T¼¿=“ eÚ+{²&ƒT n“ Xè\$#•Ì&ƒT.
20
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
u²u²y•] eÖ³\T q]Zdt¿ì {²“¿ùý² |Ÿ“#ûXæsTT. eT“w¾ýË ¿=Ôáï dŸœsTTsÁ«+ eºÌ+~.
VŸ²eTˆjáT«! H•¹¿MT ¿±<Šq•eÖ³, eÖ €jáTq eÖsÁýñ<Šq•eÖ³ nqT¿=+~.
ú €+Ôás«Á + H•Å£” Ôî*jáT<‘ n+³Tq•³T¢ u²u²y•sÁT n¿£ŒsÁ |Ÿ̃\¿£+™|Õ
eT]“• kÍÇ+Ôáq y•¿±«\T |Ÿ*¿±sÁT. »»HûqT $TeTˆ*• $&ƒBjáT&†“¿ì s•ýñ<ŠT.
$TeTˆ*• ¿£\|Ÿ&†“¿ì e#•ÌqTµµ nH••sÁT. q]Zdt¿ì ‚+Ôá¿£+fñ ‚+¹¿$T¿±y•*.
€q+<Š+ÔÃ –_ÒÔá_Ò‹TÒ nsTT«+~. qTeÚÇ kÍe¿ù“ e~ýñdH¾ • “Hî•|Ÿð&ƒÖ e<Š\&ƒT
nÔá>±&ƒT n“ u²u²y•sÁT nH••sÁT. @ çdÓï¿£sTTH• ú uó„sïÁ “qT• e~* yîÞßø &ƒ“
mesÁT #î|¾ÎH• ¿=+&ƒ+Ôá <óîÕs«Á + edŸTï+~. ‡ Xø—uó„y•sÁï“ kÍ¿Œ±ÔáTï yîT™V²sYu²u²y•¹s
#î|ŸÚï+fñ q]Zdt >±*ýË Ôû*bþsTT+~. »»njîÖ«! nqedŸ+>± HÃsÁT b͹sdŸT¿=H••Hû.
Ôá|Ÿð #ûXæHû nqT¿=+³Ö ýÉ+|Ÿ\T yûdŸT¿=+~.
ç|Ÿuó„T H•eT+ >±q+ #ûd¾+~ eTqkÍs•.
‡ dŸ+|Ÿ̃T³q È]Ðq <Š]$Tý² q]Zdt yîT™V²s•u²<ŽýË d¾œs|Á Ÿ&•+~.
kÍe¿ù ¿=Ô•ÇýÙ eT+&ƒ*ýË #ûs•&ƒT. u²u²y•]“ ¿£*•d dŸ]¿ì q]Zdt¿ì €sÃ>·«+
u²>±ýñ<ŠT. JsÁ’¿ÃXø|ŸÚ y•«~óÔÃ u²<óŠ|Ÿ&ƒTÔÃ+~.
n<=¿£ sÁ¿e£ TsTTq ¿£ŒjáT nH••sÁT &†¿£¼sTÁ ¢. u²u²y•sÁT <Š>·Zs¿Á ì rdŸT¿=“ ý²*+#•sÁT.
»»HûqT <Š>·ZsÁ eÚ+&ƒ>± º+Ôá m+<ŠTÅ£” n“ u²u² ý²Â¿³T¼“ ‚#•ÌsÁT.
úÞøß >±¢dŸTýË ‡ ý²Â¿³T¼“ yûsTT. € úÞø—ß sÃp çÔ•>·T.
úÞø—ß çÔ•>·TÔáÖ H• H•eTdŸˆsÁD#ûsTT n“ €<û¥+#•sÁT.
ç|Ÿu„Tó y•Èã“ q]Zdt ÔáT.#á. Ôá|Ο Å£”+&† bÍ{ì+º+~. ¿£j
Œ áT y•«~ó eT³TeÖjáTeTsTT+~.
€|Ÿ̃TÖ €© e+{ì Å£”çs•&ƒT ¿±y•* ÔáeT |Ÿ“¿£“ u²u²y•sÁT Xè\$#•ÌsÁT
z sÃEq. u¤+u²sTT yî[ß yîÔ¿á £eTH••sÁT #ó•ú¨“.
nÔá>±&ƒT yî+³Hû € eTVŸäq>·s•“¿ì ‹jáT\T<ûs•&ƒT.
€|Ÿ̃TÖ €© m+Ôá –<ŠÆ+&ƒT&à bÍsÄÁÅ£”\¿ì Ôî\TdŸT.
n³Te+{ì |¾\¢\T ¿±sÁDÈqTˆ\T. ç|ŸÜ jáTT>·+ýË @ ¿=+<Šsà eÚ+{²sÁT n³Te+{ì
y•Þø—ß. ‡ dŸ+>·Ü #ó•ú¨ >±]¿ì Ôî\TdŸT. n+<ŠT¿£Hû u¤+u²sTTýË Ôî*d¾q y•Þøß+<Š]•
¿£\TdŸTïH••&ƒT. Ôî*d¾q C²>±\¿ì yîÞ—ø ïH••&ƒT. ¿=Ôáï#ó¢ yîÔTá Å£”ÔáTH••&ƒT.
‚+ÔáýË u²u²y•] qT+º fÉ*ç>±yŽT eºÌ+~. çXø<ŠÆ>± yîÔTá Å£”,
eT+º Å£”çs•&•“ rdŸTÅ£”s• ` ‚B € fÉ*ç>±yŽT kÍs•+Xø+.
#ó•ú¨ Ôáq ç|ŸjáTÔ••“• eT]+Ôá eTTeTˆsÁ+ #ûXæsÁT.
‚+ÔáýË eTsà fÉ*ç>±yŽT eºÌ+~. m+Ôá esÁÅ£” eºÌ+~ ú |Ÿ“.
ÔáÇsÁ>± |Ÿ“ |ŸP]ï#ûd¾ H•d¾¿ù y•|Ÿdt s•!!n“ u²u²y•sÁT |Ÿ+bÍs• fÉ*ç>±yŽT“.
Ôáq¿ì n|ŸÎÐ+#á‹&•q |Ÿ“ m+Ôá –ÔáØ•wŸ¼yTî ®q<à #ó•ú¨ >±]¿ì eTsÃkÍ]
21
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
ne>·Ôeá TsTT+~. ¿±ú @$T ý²uó„+? m+Ôá yî~¿ìH•, M~ó M~óýË >±*+ºH•,
€|Ÿ̃TÖ €© e+{ì Å£”çs•&ƒT ¿£“|¾+#á&ƒ+ ýñ<ŠT dŸ]¿£<‘ yîT™V²sYu²u²y•] >·T]+º
q\T>·T]¿¡ #îbÍÎ*à ekþï+~. ‚VŸ² ý²uó„+ ýñ<Š“ H•\T>·T sÃE\ Ôás•ÇÔá
qe+‹sÁT 27e ÔûBq #ó•ú¨ H•d¾¿ù¿ì Ü]Ð e#•Ì&ƒT.
u²u²y•sÁT H•\T>·T n¿ìŒ+Ôá\T yûXæsÁT.
HûqT #î|¾Îq |Ÿ“ #ûjáTýñ<Š“ “wŸO÷s+Á >± nH••sÁT.
Âs+&ƒT fÉ*ç>±eTT\T |Ÿ+bÍqT. nsTTH• €|Ÿ̃TÖ €© e+{ì Å£”çs•&•“ Ôûý<ñ ŠT dŸ]¿£<‘
#ûÔTá \T }|ŸÚ¿=+³Ö yîq¿ìØ e#•ÌeÚ n“ m<ûÝy• #ûXæsÁT.
‚+¿± @eTH••sà Ôî\TkÍ? »H• bÍ<‘\™|Õ ¥sÁdŸTà ™|{ì¼ eT¯ #îbÍÎeÚ.
u²u² MT ‚#áÌÛ ç|Ÿ¿±sÁ+ q&ƒT#áT¿=+{²q“, ¿±ú @+#ûXæeÚ?
H• ‚#áÌÛ“ |Ÿ{¼+ì #áT ¿Ãýñ<ŠT. bÍ<‘_óe+<Šq+ n+fñ Ôî\TkÍ?
H• ‚#áÌÛ¿ì ¿£³T¼‹&• eÚ+{²eT“ #î|ŸÎ&ƒ+.
H• ‚#áÌÛ HîsyÁ sû TÁ kÍïeTú, B¿£Œ |Ÿ³¼&ƒ+. ¿±ú qTeÚÇ H• ‚#áÌÛ ç|Ÿ¿±sÁ+
q&ƒT#áT¿=H••y•? ýñ<ŠT. n+fñ qTeÚÇ #ûd¾+~ @$T{ì?
@<à yîTTÅ£”Ø‹&•>± H•Å£” yîTTÅ£”ØÔáTH••yŽ?
‚<ûH• qTeÚÇ #ûjáÖ*à+~? n“ u²u²y•sÁT <ŠT*•|XæsÁT.
bÍ|Ÿ+ #ó•ú¨>±]¿ì Hó eÖ³ s•ýñ<ŠT. u²u²y•]¿ì ¿Ã|Ÿ+ Ôî|¾Î+#•q“ Ôî\TdŸT.
¿±ú @+ #ûjáTqT ç|Ÿuó„Ö! m+Ôá yîÜ¿ìH• eT+º Å£”çs•&ƒT <=sÁ¿£ØbþÔû?
‚~ H• Ôá|Ÿð n+{²y•? n“ n&ƒ>±\qT¿=H••&ƒT. ¿±ú <óîÕs«Á + #ûjáTýñ<ŠT.
‹VŸQXæ HûqT n+Ôá>± >·{¼ì ç|ŸjáTÔá•+ #ûjTá ýñ<ûyÖî qq• <óŠsˆÁ dŸ+<ûV²Ÿ +ýË |Ÿ&†¦&ƒT.
‚+¿ÃkÍ] u¤+u²sTT yî[ß yî~¿ìÔû mý² eÚ+³T+<Šq• €ýË#áq eºÌ+~.
‡ eÖ³ u²u²y•]Ôà #î|¾Ôû @eT+{²sà n“ dŸ+<ûV²¾ dŸTï+fñ,
u²u²y•sÁT @eTH••sà Ôî\TkÍ bÍsÄÁ¿£eTVŸäXøjáÖ! }V¾²+#á>·\s•?
u¤+u²sTT yîÞ—ø ß eT°ß. eT+º |¾ý²¢&•ÔÃfñ Ü]Ðs• nH••sÁT.
|¾ý²¢&ƒT <=sÁ¿£ØbþÔû s•Å£” nH••sÁT. ‡ s•çܹ¿ ç|ŸjáÖD+ ¿£³¼eTH••sÁT.
sÃÐ ¿Ã]q eT+<ŠT, &†¿£¼sTÁ ‚ºÌq eT+<ŠT ÿ¿£Øfñ¼. ‚VŸ² ¿±y•*à+~ @eTT+~.
#ó•ú¨ >±sÁT u¤+u²sTT Âs\Õ T m¿±ØsÁT. eT+&ƒ*y•sÁT H•d¾¿ù sÃ&ƒT¦ |Ÿ{²¼sTÁ .
MTsÁÖ yîÔ¿á £+&• n“ u²u²y•sÁT nq&ƒ+Ôà y•sÁT eTsà ¿=Ôáï €|Ÿ̃TÖ ¿ÃdŸ+ >±*+|ŸÚ
yîTT<ŠýÉ{²¼sTÁ . eTÖ&ƒT sÃE\T H•d¾¿ù n+Ô• Ôî>· Ü]>±sÁT.
z |ŸHî•+&ƒT eT+~¿ì™|ÕHû <=]¿±sÁT y•Þøß¿ì. y•Þøß“ >±«dt eT+›ýÙ¿ì Ôî#•ÌsÁT.
¿=+ÔáeT+~“ #áÖd¾ u²u²y•sÁT ™|<Š$ $]#•sÁT. y•Þøß“ yî+³Hû |Ÿ+|¾+#ûXæsÁT.
‚+¿=+ÔáeT+~“ z H•\T>·T, ×<ŠT sÃE\ Ôás•ÇÔá »»MÞøßú ~+•|d¾ sÁ+&•µµ nH••sÁT.
22
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
‚ý² n“ eT+&ƒ* ÔîºÌq |¾\¢\T mesÁÖ u²u²y•]¿ì q#áÌýñ<Š“ ¿±<ŠT.
dŸ+U²«eÖq+ Ôî©<ŠT ¿±ú ¿=+ÔáeT+~ u²u²y•]¿ì q#•ÌsÁT.
y•ÞøßÔà ÔáeT €+Ôás+Á п£ ¿±sÁ«ç¿£eÖ“• “sÁÇV¾²+#•sÁT.
‡ <îÕM ¿±sÁ«ç¿£eT+ @$T{Ë #á]çÔ῱sÁT&ƒT m¿£Ø&† #î|ŸÎýñ<ŠT.
€<ó‘«Üˆ¿£ eÖsÁZ+ýË eÖqy•[“ eTT+<ŠTÅ£” çÔÃjáT&†“¿ì ‡ ¿±sÁ«ç¿£eT+
<ÃVŸ²<Š|Ÿ&•+~ nqT¿Ãy•*. |¾\¢\Ôà €&ƒT¿=H••sÁT. y•Þøß¿ì eT+º ‹³¼\T ¿=H••sÁT.
u²u²y•sÁT båw¾¼¿±VŸäsÁ+ ™|fñ¼y•sÁT. eTq eT+&ƒ*y•]¿ì eÖçÔá+ ‡ |¾\¢\T
º#áÌsÁ|¾&ƒT>·Tý²¢ ¿£“|¾+#ûy•sÁT. ‡ |¾\¢\T ¿± n+fñ ¿±, ¿¡ n+fñ ¿¡ nH•*à+<û
eT+&ƒ*y•sÁT. m+<ŠT¿Ã Ôî\TkÍ? ‡ |¾\¢\¿ì @ý˳T È]ÐH• u²u²y•sÁT dŸV²¾ +#ásÁT.
y•Þø—ß m|Ÿð&ƒÖ €q+<Š+>± dŸ+ÔÃwŸ+>± ¿£q‹&†*. bõsÁbͳTq @ |¾ý²¢&ƒsTTH•
uñsTÁ eTH••&ƒ+fñ, u²uËjYT! ndŸ\T € dŸ“•yûXø+ }V¾²+#á&ƒyTû ¿£w¼+Ÿ .
u²u²y•]¿ì ¿Ã|Ÿ+ s•e#áTÌ. |¾ý²¢&ƒT ‚+{ì¿ì bþÔ•q“ @&ƒTdŸÖï Å£LsÃÌe#áTÌ.
ndŸ\T n³Te+{ì |Ÿ]d¾œÜ m+<ŠTÅ£” Ôûy•*?
¿=Ôáï ¿£cͼ\“ m+<ŠTÅ£”¿=“ Ôî#áTÌ¿Ãy•*? n+<ŠT¿£Hû eT+&ƒ*y•sÁT
‡ |¾\¢\¿ì s•#áeTs•«<Š\T #ûdŸTïH••sÁT. q&•ejáTdŸTàýË |Ÿ&ƒTÔáTq• eT+&ƒ*y•sÁT
nuó„+ Xø—uó„+ Ôî*jáT“ |¾\¢\ eÖ³“ yû<Šy•Å£”Øý² #î$y=ÐZ $+³TH••sÁT.
y•Þøß ‚#áÌÛ HîsyÁ sû TÁ dŸTïH••sÁT. ÿ¿£Ø eÖ³ýË #îbÍÎ\+fñ ¿=+&ƒMT<Š ¿ÃÜ ¿±y•\H••
‚|Ÿð&û ÔîkÍïeT+³TH••sÁT. “ç<ŠýË ýñº Å£LsÁTÌ“ n&•ÐH• y•Þøß eÖ³ ¿±<Šq³+
ýñ<ŠT. çbõ<ŠTݳ ¿±ú, eT<ó‘«VŸ²•+ ¿±ú, kÍjáT+çÔáeTsTTH• m|Ÿð&ƒsTTH• dŸ¹s,
|¾\¢\T @~ ¿±y•* n+fñ, mý² ¿±y•* n+fñ, ºÔáï+ n+³TH••sÁT.
y•Þøß ¿ÃÂsØ HîsyÁ sû TÁ dŸTïH••sÁT. ‚<Š+Ô• yîT™V²¯Xø—“ ©\.
|¾\¢\ •|sÁT #î|¾Î u²u²y•sÁT eT+&ƒ*y•] nVŸ²+¿±sÁ+, nVŸ²+uó²e+ nDºyûdTŸ Hï ••sÁT.
mHÕ Èqˆ\T mÜïH• <=sÁ¿£“ dŸ+kÍØs•“• ‹VŸQeTÜ>± ‚dŸTïH••sÁT.
eT+&ƒ*y•sÁT m+Ôá n<Š•wŸ¼e+ÔáTýË ¿£<ŠÖ! @eÖ³¿ì € eÖ³ #î|Ÿð¿Ãy•*.
n<Š•wŸ¼e+ÔáT\T ¿±‹fñ¼ ¿£<‘ ‡ jáTT>±eÔ•sÁT&• kÍ“•<óŠ«+ýË J$+º Ôá]+#û
uó²>·«+ y•Þøß¿ì <=]¿ì+~. dŸ¹s ‚+Ôá¿¡ €|Ÿ̃TÖ €© e+{ì Å£”çs•&ƒT <=]¿±&†?
‡ ç|ŸXø• n&ƒ>·¿£+&•. €|Ÿ̃TÖ €©, €|Ÿ̃TÖ €©Hû. nÔá&†&• e+{ì Å£”çs•&ƒT eTs=¿£&ƒT
eÚ+&ƒ&ƒT. ç|ŸVäŸ ¢<ŠT\T e+<Š eT+~ ýñsTÁ #á]çÔáýË. ç|ŸVäŸ ¢<ŠT&ƒT ÿ¿£Ø&û ÿ¿£Ø&ƒT.
nÔá>±&=¿£ €DìeTTÔá«+. eTq €|Ÿ̃TÖ €© Å£L&† n+Ôû. eT] n³Te+{ì Å£”çs•&ƒT
¿±y•\“ u²u²y•sÁT |Ÿ³T¼‹³¼&ƒ+ m+<ŠTÅ£” n+{²s•, n+<ŠTÅ£” ¿±sÁD+ eÚ+~.
u²u²y•]¿ì qºÌq, u²u²y•sÁT yîTºÌq Å£”çs•&ƒT <=]¿ìÔ,û |Ÿ]cÍ« qT+º €|Ÿ̃TÖ
€© Ü]ÐekÍï&ƒ³. &•™d+‹sÁT 3e ÔûBq u²u²y•¹s dŸÇjáT+>± Xè\$#•ÌsÁT
23
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
‡ eÖ³. €©Ôà ԕeTT “sÁÇV¾²+#•*àq <îÕM ¿±sÁ«ç¿£eT+ ‚+¿± #•ý²eÚ+<Š“
•|s=ØH••sÁT. €|Ÿ̃TÖ ¿£qT¿£ eºÌ, H•Ôà eÚ+fñ, H• |Ÿ“¿ì m+Ôà yîdŸT\Tu²³T
eÚ+³T+<Š“ nH••sÁT. €© ¿ÃdŸ+, ÔáeT $XøÇ ¿±sÁ«ç¿£eT+ ¿ÃdŸ+, XæjáTXøÅ£”ïý²
ç|ŸjáTÜ•+#á+&•. <ŠT]ÒÛD¡ yûd¾ >±*+º |Ÿ³T¼¿Ã+&• eT+º |¾ý²¢&•“ n“ eT+&ƒ*y•]“
€<û¥+#•sÁT. ‡ eT+º u²\T&• ¿ÃdŸ+ >±*+|ŸÚ ÿ¿£sÃC² Âs+&ƒT sÃEý²,
#•ý²sÃE\T, dŸ+eÔáàs•\T >·&•ºH• u²u²y•]¿ì qºÌq |¾ý²¢&ƒT <=sÁ¿£ýñ<ŠT.
eT+&ƒ*y•sÁ+<ŠsÖÁ bÍý¤ZH••¯ >±*+|ŸÚýË. n|ŸÎ{Ë¢ u²u²y•sÁT y•Þøß¿ì
n|ŸÎÐ+ºq nÜ –ÔáØ•wŸ¼yTî ®q |Ÿ“ ‚~. ÿ¿ÃØkÍ] |Ÿ̃ý²H• }ÞËß eT+º <îÕeuó„¿ìï
eÚq• Å£”çs•&ƒT eÚH••&ƒ“ Ôî*•dï #•\T, |ŸsTÁ >·Tq yîÞßâ y•sÁT.
€ }sÁT m+Ôá <ŠÖsÁeTsTTH• dŸ¹s ýÉ¿£Ø #û•dy•sÁT ¿±<ŠT.
eÖÅ£” ¿±y•*à+~ u²u²y•] dŸ+ÔÃwŸ+. eÖ u²u²y•]¿ì ¿±y•*à+~ eT+º
u²\T&ƒT. <ŠÖsÁeTsTTH• |Ÿ̃syÁ • ýñ<ŠT nqT¿=Hûy•sÁT eT+&ƒ*y•sÁT.
¿±ú, y•Þø—ß ¿£w¼+Ÿ >·f¼¿É £Ø ýñ<ŠT m|Ÿð&ƒÖ m+ÔáeT+~“ ÔîºÌH• u²u²y•sÁT
™|<Š$ $]#ûy•sÁT. @<à ÿ¿£{ì Âs+&ƒT sÃE\T yîTTÅ£”Ø‹&•¿ì nq•³T¢ y•Þøß“ <Š>·ZsÁ
eÚ+#áT¿=“ çÜ|¾Î|Ÿ+•|y•sÁT. u²u²y•sÁT H•d¾¿ù¿ì eºÌq|ŸÎ{ì qT+N, sÃp
#•ý²eT+~ ç|Ÿuó„T <ŠsôÁ H•“¿ì edŸTïH••sÁT. n&ƒbÍ<Š&ƒbÍ uó„Èq ¿±sÁ«ç¿£eÖ\T
ÈsÁT>·TÔáTH••sTT. ç|Ÿuó„T H•eT dŸ+¿¡sïqÁ ÈsÁT>·TÔÃ+~. d¾<ŠÖÆ, C²ýÙ, ™|<ŠÝ €B
|Ÿ̃TÈýÙà bÍ&ƒTÔáTH••sÁT ç|Ÿuó„T dŸeT¿£Œ+ýË Å£LsÁTÌ“. |Ÿ̃TÈýÙà n+fñ u²u²y•]¿ì
#•ý² ‚wŸ¼+. VŸAeÖ nq• •|sÁTÔà u²u²y•sÁT #•ý² |Ÿ̃TÈýÙ bͳ\T çy•XæsÁT
>·Ô+á ýË. eT•<óŠTeT<óŠTsÁ+>± €B bÍ&ƒTÔáT+fñ, yîT™V²¯Xø—&ƒT €q+<Š+>± Ô•Þø+
yûdŸTïH••&ƒT. n<=¿£ eT<óŠTs•Ü eT<óŠTsÁyTî ®q <Š•Xø«+. eTòH•eÔ•sÁT&• eTòq>±q+
n+<Š¯• n‹TÒsÁ|ŸsTÁ kþï+~. H•d¾¿ù eºÌq|ŸÎ{ì qT+N u²u²y•]¿ì z ¿=Ôáï |Ÿ“
|Ÿ&•+~. s•çÜ |Ÿ>·\T m+<Šsà edŸTïH••sÁT. ÔáeT >Ã&ƒT yîÞßø ‹T#áTÌ¿=+³TH••sÁT.
y•Þøß yû<Šq“ kÍe<ó‘q+>± $“, ç|Ÿuó„TeÚ V¾²Ôá y•¿±«\T #î|ŸÚïH••sÁT.
‡ e«¿ìï>·Ôá dŸeTdŸ«\¿ì dŸeÖ<ó‘q+ #î|ŸÎ&ƒ+ýË u²u²y•]¿ì }|¾]
dŸ\|Ÿ³+ýñ<qŠ e#áTÌ. ný² n“ m|ŸÎ{ìý² €<ó‘«Üˆ¿£ dŸ+>·ÔTá \T #î|ŸÎ³+ eÖqýñ<TŠ .
mHÕ dŸ•w¾¼ eTs•ˆ\“ kþ<‘VŸ²sÁD+>± $e]dŸTïH••sÁT.
qe+‹sÁT Hî\ ¿±e³+ÔÃ ¿±dŸï+Ôá #á*>±Hû eÚ+{Ë+~.
nsTTH•dŸ¹s bÍ+&ƒT ©H• >·TVŸ²\¿ì u²u²y•sÁT #•ý²kÍsÁT¢ yî[ße#•ÌsÁT.
>·+>±|ŸPsY È\bÍÔ•“¿ì ÿ¿£kÍ] yîÞ²ßsÁT. qe+‹sY 30e ÔûBq ¿±ýñeÖeT
e#•Ì&ƒT. yî+³ uó²sÁ« C²q¿ì Å£L&† eºÌ+~. ç|Ÿuó„T <ŠsôÁ q+ HûqÖ #ûdŸT¿Ãy•*
n+³Ö, ¿±ýñeÖeT nq• >±sÁT Å£L&† e#•ÌsÁT. €jáTq •|sÁT nH•• kÍ™V²uÙ
24
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
¿±ýñ. ‡ eTT>·TZsÖÁ u²u²y•]¿ì nÔá«+Ôá €|ŸÚï\T ¿±uËÔáTH••sÁ³.
n~ mý²>· n+{²s•, MÞø—ß u²u² eT+&ƒ*ýË #ûsTÁ ÔáTH••sÁT.
‡ eÖ³“ u²u²y•¹s dŸÇjáT+>± #îbÍÎsÁT.
¿±ýñ Å£”³T+;Å£”\Å£” @ ý˳T s•Å£L&ƒ<ŠH••sÁT. eT+º ‹dŸ @s•Î³T #ûjáTeTH••sÁT.
‡ @s•Î³¢“ u²u²y•¹s dŸÇjáT+>± <Š>·ZsÁ eÚ+&• #ûsTT+#•sÁT.
B“• ‹{ì¼ Ôî\TdŸTï+~ ¿±ýñeÖeT u²u²y•]¿ì m+Ôá <Š>·Z]y•&Ã.
&•™d+‹sY ÿ¿£{qì u²u²y•sÁT ¿±sÁTýË w¾¿±sÁT¿ì ‹jáT\T<ûs•sÁT.
<‘]ýË ÂsýÕ ñÇ•d¼wHŸ Ž <Š>·ZsÁ ¿±•d|ŸÚ €>±sÁT. b˜Í{¢ Ùb˜ÍsÁyTŽ ™|Õ |Ÿ#•sÁT¢ #ûXæsÁT.
‚~ >·eT“+ºq {ì¿سT¼ ¿£ýÉ¿£¼sTÁ •d¼wHŸ Ž eÖdŸ¼s¿Y ì #îbÍÎ&ƒT.
€jáTq¿ì u²u²y•] >·T]+º Ôî\TdŸT.
•d¼wHŸ Ž eÖkͼsTÁ Å£L&† u²u²y•] >·T]+º $H••&ƒT.
$uó„ÖÜ #îbÍÎ&ƒÔ“á ¿ì u²u²y•] neÔ•sÁ $¥wŸ¼Ôá >·T]+º.
n+<ŠT¿£Hû yî+³Hû |ŸsTÁ Â>ÔáTïÅ£” eºÌ ç|Ÿuó„TeÚ¿ì uó„¿ìïÔà qeTdŸØ]+#•&ƒT.
|˜Ÿd¿¼t ±¢dt yîsTT{ì+>´ sÁÖyŽTýË Å£LsÃÌ+&• u²u², n¿£Ø&ƒ MTÅ£” @ ‚‹Ò+B eÚ+&ƒ<ŠH••&ƒT.
¿±ú u²u² dŸTeTTKÔá #áÖ|Ÿýñ<ŠT. b˜Í{¢ Ùb˜ÍsÁyTŽ ™|ÕHû u²>·T+~ n+³Ö z #î¿£Ø ™|fɼ“
yû•dï <‘“™|Õ Å£LsÁTÌH••sÁT. eÖdŸ¼sTÁ >±]¿ì Hó eÖ³ s•ýñ<ŠT.
neÔ•sÁ |ŸÚsÁTwŸ§&ƒT @$T{ì, eÖeTÖ\T eTqTwŸ§«ý²¢ #î¿£Ø ™|fɼ™|Õ
Å£LsÃÌe³eÖ n“ ¿=³T¼Å£”bþjáÖ&ƒT.
u²u²y•]¿ì q#áÌ#îbÍÎ\“ eÚ+~ ¿±ú <óîÕs«Á + #ûjáTýñ¿£bþjáÖ&ƒT.
ú dŸˆsÁD sÃp #ûdŸTïH••qT Bq‹+<óŠÖ. ú <ŠsôÁ q+ ¿ÃdŸ+ Ôá|¾dŸTïH••qT.
H• ¿Ã]¿£ ‡y•[¼¿ì r]+~ nqT¿=H••&ƒT. eTqdŸTýË eÖ³ ç|Ÿuó„TeÚ¿ì #îbÍÎ&ƒT.
™w]jáÖ¯¨dŸTÔáT&ƒT ºsÁTqeÚÇ qy•Ç&ƒT. HûqT •d¼wHŸ Ž¿ì m+<ŠTÅ£” e#•ÌqqTÅ£”H••yŽ?
ú ¿Ã]¿£ rsÁT<‘ÝeTHû nH••&ƒT. •d¼wHŸ Ž eÖdŸ¼sTÁ {¡ Ôî|¾Î+#•&ƒT.
u²u²y•]¿ì yî+³ eºÌq eT+&ƒ*y•]¿¡ dŸÇjáT+>± {¡ n+~+#•&ƒT.
•d¼wHŸ Ž d¾‹Ò+~ n+<ŠsÖÁ e#•ÌsÁT. ç|Ÿuó„T <ŠsôÁ q+ eÖÅ£” ‚|¾Î+#ásTÁ n“ •d¼wHŸ Ž
eÖdŸ¼s“Y n&•>±sÁT. €jáTq y•Þøß ¿ÃÂsØ“ ç•|eTeTÖ]ï¿ì “yû~+#•&ƒT.
ç|Ÿuó„TeÚ nuó„«+Ôás+Á #î|ŸÎýñ<ŠT dŸ]¿£<‘ n+<Š]¿¡ z|¾¿£>±
ÔáeT Xø—uó²odŸTà\q+~+#•sÁT. &•™d+‹sÁT 7e ÔûBq u²u²y•sÁT u¤+u²sTT yîÞ²ßsÁT.
yî+³ eT+&ƒ*y•sÁÖ ¿£~ý²sÁT. u²u²y•] s•¿£ eTT+<ŠT>±Hû Ôî*jáT³+ e\¢,
ç|Ÿuó„T <ŠsôÁ H•“¿ì ¿տÃu²<Ž <ŠdŸÖïs,Y ¿±¿± u²]jáÖ, <‘<‘ #ó•ú¨ Å£”³T+‹+ ‚+¿±
#•ý²eT+~ e#•ÌsÁT. <ŠsôÁ H•“¿ì #á¿£Ø{ì @s•Î³T¢ È]>±sTT. n+<ŠsÖÁ Ôá“$rs•
yîT™V²sY ç•|eÖeT•Ô•“• €kÍÇ~+#•sÁT. yîTTÔáï+ eTÖ&ƒTsÃE\T È]Ð+B <ŠsôÁ q
25
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
¿±sÁ«ç¿£eT+. eTÖ&ƒT sÃE\T Ôás•ÇÔá n+fñ &•™d+‹sY 10e ÔûBq u²u²y•sÁT
H•d¾¿ù¿ì Ü]Ðe#•ÌsÁT. € yûÞø u²u²y•sÁT dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ |Ÿ“ >·T]+º #îbÍÎsÁT.
eTHÃH•XÙ €eXø«¿£Ô“á $e]+#•sÁT. eT+º €ýË#áq\T, #î&ƒ¦ €ýË#áq\T, #î&ƒT,
eT+º uó²eq\T, eÖ³\T, €#ásDÁ M³“•+{ì¿¡ ¿±sÁD+ eTqdŸTà.
eTHÃH•XÙ È]ÐÔû –q•Ô•ÔሠnsTTq uó„>·e+ÔáT&•“ Ôî\TdŸT¿=+³T+~ €Ôሠn+³Ö
dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, Å£”ÔáTuÙ m+Ôá yûT\T #ûkÍïsà •|s=ØH••sÁT.
€<ó‘«Üˆ¿£ C²ãH•“• ç|ŸkÍ~kÍïsTÁ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, Å£”ÔáTuÙ\T.
ný²Hû y•Þø—ß eTsà |Ÿ“#ûkÍïsTÁ . n~ @$T{ì?
@$T{ì n+fñ eT+º €ýË#áq\T ¿£*kZ ÍïsTÁ .
uó„$wŸ«y•Dì Å£L&† dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ Hó |Ÿ\TÅ£”ÔáT+~ n“ Ôî*jáTCñXæsÁT.
@<Ã m|Ÿð&Ã ¿=“• dŸ+eÔáàs•\ Ôás•ÇÔá @$T ÈsÁT>·TÔáT+<Ã }V¾²+#•\q•
<ó‘«dŸ úÅ£” ¿£\>·Å£eTT+<û, dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T CËdŸ«+ #îbÍïsHÁ ••sÁT.
‡ Xø¿ìï dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ kõÔáTï m+<ŠT¿£sTT+<Ã $e]+#•sÁT.
$XøÇy•«|ŸïyTî ®q eTqdŸTàÔà @¿£yTî ®q dŸÔTá ÎÛsTÁ wŸ§\T MsÁT.
$XøÇy•«|ŸïeTsTTq eTqdŸTà mesÁT? |ŸsçÁ ‹VŸ²ˆ |ŸseÁ ÖÔáˆ.
yî\TÔáTsÁT n<û C²ãH•“• ç|ŸkÍ~dŸTïH••&ƒT.
eT+º €ýË#áq*• ¿£*dZ ŸTïH••&ƒT n+fñ eTqdŸTà“ uó„>·e+ÔáT“ yîÕ|ŸÚ¿ì eT[ßdŸTïH••&ƒT.
nB ‚B n“ ýñ<ŠT. eÖqy•[¿ì dŸsÇÁ kÍÇú• $XøÇeÖqeÚ&ƒT dŸeTÅ£LsÁTdŸTïH••&ƒT.
‚+<ŠTe\¢Hû dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, Å£”ÔáTuÙ\T uó„$wŸ«y•Dì |Ÿ\¿£&ƒyTû ¿±<ŠT.
uó„$wŸ«ÔY“ “¹s¥Ý dŸTïH••sÁT. ÿ¿£ØeÖ³ýË #îbÍÎ\+fñ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ ‚#áÌÛ ç|Ÿ¿±sÁyTû
$$<óŠ $wŸjáÖ\T <îÕy#û áÌÛ neÚÔ•sTT.
ný²Hû dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ n;ów¼+Ÿ yûTsÁ¹¿ @ $wŸjáTyîT®H• <îÕy#û áÌÛ>± eÖsÁTÔáT+~.
‡ ç|Ÿ¿±sÁ+>± u²u²y•sÁT dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ |Ÿ““ $XøB¿£]dŸTï+fñ,
ÿ¿£ çXËÔá¿ì <óŠsˆÁ dŸ+<ûV²Ÿ + eºÌ+~. sÄÁ|ÓeT“ n&•¹>Xæ&ƒT.
eÖ bÍbÍ\¿ì yûTeTT u²<óŠT«\+ ¿±eT+{²s• n“ ç|Ÿ¥•+#•&ƒT.
mesÁT Ôá$Çq >ÃÜýË y•Þâß |Ÿ&ƒÔ•sÁ“ ¿£<‘ eTq H•qT&•.
u²u²y•sÁT @eTH••sà Ôî\TkÍ, }V¾²+#á>·\s•?
u²u²y•] Èy•‹TýË eTq¿ì ‚+Ô῱\+ Ôî*jáT“ z dŸ•w¾¼ ºçÔá+ yî\¢&• nsTT+~.
ú bÍbÍ“¿ì qTeÚÇ u²<óŠT«&•$ ¿±eÚ. ¿±ú Ôá|Ÿð H•<ûq“ ÿ|Ÿð¿=+fñ |Ÿ]|ŸPsÁ’
d¾œÜyîÕ|ŸÚ¿ì n&ƒT>·T\T yûkÍïeÚ n“ kÍ~ó¿±sÁ+>± ç|Ÿ¿£{+ì #•sÁT.
»»@eÖ³ ¿±eÖfñ #îbÍÎ*. ú bÍbÍ\¿ì qTeÚÇ u²<óŠT«&•$ ¿±eÚ.
¿±ú nDTÅ£”e •|sÁT #îbþÎ, $qçeTÔá •|sÁT #îbþÎ ‡ Ôá|Ÿð¿ì HûHû u²<óŠT«&ƒ“
26
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
qTeÚÇ ÿ|Ÿð¿Ãy•*. ný² eT+N #î&ƒT Âs+&ƒÖ nqTuó„$+#•*.
‚ý² #ûdŸÖïbþÔû |Ÿ]|ŸPsÁ’ d¾œÜyîÕ|ŸÚ¿ì q&•|¾+#á‹&ƒÔ•eÚ Ôá|ŸÎÅ£”+&†
n“ u²u²y•sÁT $Xø<Š+ #ûXæsÁT.
&•™d+‹sÁT 14q u²u²y•sÁT <óTŠ *jáÖ yî[ße#•ÌsÁT. <óŠT*jáÖ “y•d¾ eTq ¿±ýñeÖeT.
n¿£Ø&ƒ €jáTq ç|Ÿuó„TÔÃÇ<ëÐ. eÖ ‚+{ì“ bÍeq+ #ûsTT u²u² eTsÃkÍ] n“
uó„Å£”ï&ƒT yû&ƒT¿=H••&ƒT. ç|Ÿuó„TeÚ uó„Å£”ï&• ¿Ã]¿£ rs•Ì&ƒT.
<óŠT*jáÖ qT+º e#ûÌdŸ]¿ì u²>± N¿£{ì |Ÿ&•+~.
€ eTs••&ƒT eT+&ƒ*y•] n<Š•wŸ¼+ |Ÿ+&•+~.
dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\¿¡ neÔ•sÁT&•¿¡ >·\ Ôû&†“ jáTT>±eÔ•sÁT&û dŸÇjáT+>± yî\¢&•+#•sÁT
y•Þøß¿ì. uó„>·eÔY kÍ¿Œ±Ô•ØsÁ+ bõ+~q ç|ŸÜe«¿¡ï |Ÿ]|ŸPsÁ’ |ŸÚsÁTwŸ§&ûq³.
¿±ú n³Te+{ìy•sÁT dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ neÔ•sÁT“ ¿Ãe\¿ì s•sÁT³.
dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, neÔ•sÁT\T ~$ qT+&• ~ÐekÍïsTÁ eÖqy•[“ –<ŠÆ]+#á&†“¿ì.
n+<ŠTe\¢ y•Þøß <Š•w¾¼ m|Ÿð&ƒÖ @ ÿ¿£]<ŠÝ]™|ÕHÃ eÚ+&ƒ<ŠT.
y•Þøß Ôá|Ÿq m|Ÿð&ƒÖ jáÖeÔY eÖqy•[ ¿ÃdŸ+, jáÖeÔY $XøÇ+ ¿ÃdŸyTû .
n+<ŠT¿£Hû dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\B neÔ•sÁT&•B $XæÇÔሿ£yTî ®q eTqdŸTà n“
u²u²y•sÁT •|s=ØH••sÁT. ‡ –uó„jáTT\T ÔáeT ~e«Xø¿ìï“ ‚ÔásTÁ \ ¿ÃdŸ+ n+fñ
ç|ŸC² çXâjáTdŸTà ¿ÃdŸyTû –|ŸjîÖÐkÍïs“Á u²u²y•sÁT Xè\$#•ÌsÁT.
eT] ‡ |Ÿ“ mý² #ûkÍïsTÁ ? € eÖ³ u²u²y•sÁT Xè\$eÇýñ<ŠT ¿±ú
€ |Ÿ“ m¿£Ø&ƒ qT+º #ûkÍïsà #îbÍÎsÁT.
$C²ãq uó„Ö$T¿£ýË |Ÿ“ #ûkÍïsTÁ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T, neÔ•sÁT&ƒT.
n¿£Ø&û y•sÁT $çXø$T+#û~ Å£L&† n“ nH••sÁT.
eTq¿ì m+Ôá esÁÅ£” dŸ|Ÿïuó„Ö$T¿£\ >·T]+#û Ôî\TdŸT.
|Ÿ]D²eT ç¿£eT+ýË s•Ü qT+º eT“w¾ý² eÖ]q €Ôሠuó„>·eÔY º+ÔáqýË
eT+º dŸ+kÍØs•\“ çbþ>·T#ûdŸT¿=+³ÖbþÔû @<Ã ÿ¿£sÃE¿ì
dŸ|ŸïeT uó„Ö$T¿£ #ûsTÁ ÔáT+<Š“ u²u²y•¹s Xè\$#•Ìs=¿£kÍ].
‡ eÖqe ç|ŸjáTÔá•+ º{ì¿ýË dŸ|Ÿ̃\eTeÚÔáT+~.
~$ qT+&• uó„T$¿ì ~ÐeºÌq |ŸsçÁ ‹VŸ²ˆ |ŸseÁ ÖÔሠnqTç>·V²Ÿ + eÚ+fñ #•\T
n“ Å£L&† #îbÍÎsÁT. ‡ $C²ãq uó„Ö$T¿£ m¿£Ø&ƒT+<à ‡y•Þø #îbÍÎsÁT.
uó„>·e<îÕ¿£«+ \_ó+#û ™|Õ ýË¿±“¿¡, €<ó‘«Üˆ¿Ãq•Ü ¿ÃdŸ+ |Ÿ]Ôá|¾+#û
eÖqy•[ eÚq• ç¿ì+~ ýË¿±“¿¡ eT<óŠ« eÚ+<Š³.
»»™|ÕýË¿±“¿¡, ç¿ì+~ýË¿±“¿¡ eT<óŠ« >·&ƒ|Ÿ $C²ãq uó„Ö$T¿£µµ n“ u²y•y•sÁT #îbÍÎsÁT.
‡ Âs+&ƒT ýË¿±\ |Ÿ““ $C²ãq uó„Ö$T¿£ qT+#û “sÁÇV¾²kÍïsTÁ ³ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T. í
27
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
}sÁÆÇ €<óÃýË¿£ |Ÿ““ $C²ãq uó„Ö$T¿£ qT+º dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T “sÁÇV¾²kÍïsTÁ µµ n“
좿ù T dŸÎwŸ¼+ #ûXæsÁT. ‚+¿Ã eÖ³ #îbÍÎsÁT.
¿u²u²y•sÁ
}sÁÆÇ ýË¿±jáÖH•“¿ì €Ôáˆ\“ dŸ+d¾<ŠTÆ\“ #ûjáT&ƒ+, }sÁÆÇ ýË¿±“¿ì |Ÿ+|Ÿ&ƒ+,
ºesÁ¿ì uó„>·e<îÕ¿£«+ ¿£*+Z #á&ƒ+, ‚<Š+Ô• dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T |Ÿ“ýË ÿ¿£ uó²>·+ n“
#îbÍÎsÁT. eT]+¹¿ |Ÿ“ #ûkÍïsÃ, € <îÕM ¿±sÁ«ç¿£eT+ @$T{Ë eÖçÔá+ $e]+#á
ýñ<ŠT. dŸ<ŠTZseÁ Ú\ <Š•w¾¼ uó„¿ìïÔà “+&•qy•]™|Õq eÚ+³T+<Š“ #î|ŸÎ¿£Hû #îbÍÎsÁT.
u²u²y•] –y•#á $q+&•. MT¹¿ Ôî\TdŸTï+B dŸ+>·Ü.
|Ÿ+&•q €Ôáˆ\“ nÔáT«q•Ôá d¾œÜ¿ì rdŸTÅ£”yîÞ²ß\q• ç|ŸÔ«á ¿£Œ« \¿£Œ«+ÔÃHû
dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T ~$ qT+&• uó„T$¿ì ~ÐekÍïsTÁ .
ný² edŸTïq•|Ÿð&ƒT y•Þøß~ $XæÇÔሿ£yTî ® eTqdŸTà.
nqT“Ôá«+ eÖqy•[Ôà ÔáeT <îÕM ¿±sÁ«ç¿£eÖ“• “sÁÇV¾²kÍïsTÁ n“ u²u²y•sÁT
Xè\$#•ÌsÁT. |Ÿ+&•q €Ôáˆ\T n+fñ mesà u²u²y•sÁT #î|ŸÎýñ<ŠT.
uó„¿ìïýË eTT“Ð, uó„>·eÔY kÍ¿Œ±Ô•ØsÁ+ ¿ÃdŸ+ |Ÿ]Ôá|¾dŸÖï,
€ dŸTeT<óŠTsÁ |Ÿ̃T&•jáT ¿ÃdŸ+ #á¿ÃsÁ|Ÿ¿ìŒý² m<ŠTsÁT#áÖdŸTïq• e«Å£”ï\T
|Ÿ+&•q €Ôáˆ\T n“ eTq+ #î|Ÿð¿Ãe#áTÌ.
MÞøß¿ì dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T ÔáeT $XæÇÔሿ£yTî ®q eTqdŸTàÔà yîÖ¿£ŒçbÍ|¾ï ¿£*kZ ÍïsTÁ .
‚~ mý² #îbÍïsTÁ ? y•Þøß bÍbÍ\“ n+fñ #î&ƒ¦ dŸ+kÍØs•\“ ÔáeT™|Õ yûdŸTÅ£”“
€ bÍbÍ\ u²<óŠ\“ nqTuó„$kÍïsTÁ . €Ôሠ<‘Çs• |ŸseÁ Öq+<‘“•,
eTqdŸTà <‘Çs• uó²<óŠ\“ ÔáeT kõ+Ôá+ #ûdŸT¿=+{²sÁT dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T.
‚~ mý² kÍ<óŠ«eTeÚÔáT+<Ã u²u²y•sÁT dŸÇjáT+>± $e]+#•sÁT.
|ŸseÁ ÖÔáˆÔà @¿£yTî ®q €ÔሠdŸ<ŠTZsTÁ eÚ\~ ¿±‹{ì¼ €Ôሠ<‘Çs• |ŸseÁ Öq+<Š+ýË
Ôû*bþÔ•sÁT. ný²Hû jáÖeÔY $XæÇ“¿ì #î+~q u²<óŠ\“ ÔáeT $XæÇÔሿ£yTî ®q
eTqdŸTà <‘Çs• nqTuó„$kÍïsTÁ n“ #îbÍÎsÁT. eT] ‡ ç|Ÿ¿±sÁ+>± dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T
|Ÿ“#û•dï, neÔ•sÁ|ŸÚsÁTwŸ§“ |Ÿ“ @$T{ì? neÔ•sÁT&ƒT>± ç|Ÿ¿£{Ôì yá Tî ®q e«¿ìï jáÖeÔY
eÖqy•[ú €<ó‘«Üˆ¿£ eÖsÁZ+ýË eTT+<ŠTÅ£” çÔÃkÍïsTÁ .
¿±ú neÔ•sÁT&•¿ì eTsà $~ó eÚ+³T+~. n~ eÖqy•[“ €<ó‘«Üˆ¿£+>± ™|Õ¿ì
çÔÃjáT&ƒ+. ‚<û ‡ –uó„jáTTýË¢ eÚq• ýñ&†. ‡ €<ó‘«Üˆ¿Ãq•Ü ¿±sÁ«ç¿£eT+,
neÔ•sÁT“ dŸ]ØýÙ“ r]Ì~<ûÝ |Ÿ“¿£+fñ #•ý² –ÔáØ•wŸ¼yTî ®q~. dŸ]ØýÙ ÔájáÖ¯ |Ÿ““
n³T neÔ•sÁT&ƒT, ‚³T dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T #ûkÍïsTÁ n“ u²u²y•sÁT nH••sÁT.
‡ –uó„jáTTýË¢ eTsà Ôû&† eÚ+<ŠH••sÁT.
neÔ•sÁT&ƒT |Ÿ]|ŸPsÁT’&ƒT n“• $<ó‘ý². €<ó‘«ÜˆÅ£+>±, uó…Ü¿£+>±,
eTTK«+>± Xæ¯sÁ¿£+>± Å£L&† |Ÿ]|ŸPsÁ’ÔÇá + neÔ•sÁT“ýË ¿£“|¾dŸTï+~.
28
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
neÔ•sÁT&ƒT eTHÃVŸ²sÁ+>± ¿£“ÎkÍï&ƒT. eTT<ŠTÝ>± eT°ß eT°ß #áÖ&†\Hû
dŸT+<ŠsÁ sÁÖ|Ÿ+ neÔ•sÁT&•~ m|Ÿð&ƒÖ.
yîTTVŸ²+, nejáTy•\T n+<Š+>± bõ+~¿£>± eÚ+{²sTT.
eT] dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\T ‚ý² eÚ+{²sÁT, Xæ¯sÁ¿£+>± y•Þø—ß $¿±sÁ+>± eÚ+{²sÁT.
ÿ&ƒÖ¦ bõ&ƒT>·Ö >·eTˆÔáTï>± eÚ+³T+~. ÿ¿ÃØkÍ] y•Þø¢ ne\¿£ŒD²\T #áÖ•dï y•Þøß¿¹ d¾
#áÖ&†\“|¾+#á<ŠT. ndŸV²Ÿ «+ yûdŸTï+~.
N<Š]+|ŸÚ ¿£\T>·TÔáT+~ n“ u²u²y•sÁT #îbÍÎsÁT.
u²u²y•]¿ì nÜ ç|ÓÜbÍçÔáT&îÕq ¿£$ VŸ²|Ó̃CÙ n“ bÍsÄÁÅ£”\¿ì Ôî\TdŸT>±.
€jáTq Å£L&† z dŸ<ŠTZsTÁ yû. m+Ôá #á¿£Ø{ì |Ÿ̃TÈýÙ bͳ\T çy•Xæ&Ã.
€ bͳ\“ €jáTq Hó $H•\“ ç|ŸÈ\T Ôá|¾+#ûy•sÁT n+fñ
VŸ²|Ó̃CÙ~ m+Ôá eT<óŠTsÁyTî ®q ¿£+sÄÁyÖî MTsÁÖV¾²+#áT¿Ãe#áTÌ.
Ôáq bͳÔà n+<Š¯• ÔáqˆjáTT\“ #û•d VŸ²|Ó̃CÙ n+<Š>±&ƒT ¿±&ƒ³.
n+fñ ‚\H•{ì –bÍdŸú, H•s•jáTD eTVŸ²s•CÙe+{ì dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\ ý²>±,
VŸ²|Ó̃C٠ţL&† eT°ß eT°ß #áÖ&†\“|¾+#û kå+<Šs«Á eTÖ]ï ¿±<ŠT.
‡ eÖ³Hû u²u²y•sÁT #îbÍÎsÁT.
@dŸT ç|Ÿuó„TeÚ, eTVŸ²eTˆ<Ž, C¤s•dŸ¼sTÁ , ‹T<ŠTÆ&ƒT, s•eTT&ƒT, ¿£•wŸ§’&ƒT neÔ•sÁT\T.
n+<ŠTe\¢ eTHÃVŸ²sÁeTÖsÁTï\T. HûqÖ n+Ôû...
eT] ‚|ŸÎ{ì –bÍdŸú eTVŸ²s•CÙ, H•s•jáTD eTVŸ²s•CÙ, Ôá~ÔásÁ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\
sÁÖbÍýË¢ @<à z yî*Ü eÚ+~. eTVŸ²s•CÙ~ uó²¯ ¿±jáT+.
€jáTq Xø¯sÁ+ m+Ôá ™|<ŠÝ~ n+fñ, z s•¿£ŒdŸT&•ý² ¿£“Î+#ûy•&ƒT.
eT] H•s•jáTD eTVŸ²s•CÙ u²>± bõ{ì¼. m+Ôá bõ{ì¼ n+fñ, eTsÁ>·TE¨ n+Ôá bõ{ì¼.
‚B neÔ•sÁT“¿¡ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ\¿¡ sÁÖ|ŸÚ¹sKýË¢ eÚ+&û Ôû&†.
Xæ¯sÁ¿£+ eÖçÔáyTû , y•Þøß €<ó‘«Üˆ¿£ d¾œÜýË ™|<ŠÝ>± Ôû&† eÚ+&ƒ<ŠT.
m+<ŠT¿£+fñ <îÕMÅ£”\T ¿±‹{ì¼ n“ u²u²y•sÁT kÍ~ó¿±sÁ+>± #îbÍÎsÁT.
&•™d+‹sÁT 18q ‚<ŠÝsTÁ ÈsÁˆú <ûXødŸTœ\T u²u²y•] <ŠsôÁ H•“¿ì e#•ÌsÁT.
ÿ¿±jáTq •|sÁT $¿£s¼ Y kþ¼+|tà. s +&ƒe e«¿ìï |˜*¾ |tu²ýÙ. u…<ŠeÝ TÔá+™|Õ €dŸ¿ìï |ŸÚ{+ì¼ <Š³.
‹T<ŠTÝ&ƒT |ŸÚ{ì¼q uó²sÁÔ<á ûXø+ #áÖ<‘ÝeT“ e#•ÌsÁT³.
€ rsÁÆjáÖçÔáýË uó²>·+>± H•d¾¿ù e#•Ì]|Ÿð&ƒT. ‡ s•çÜ¿ì m¿£Ø&•¿ìbþÔ•sÁT.
‚¿£Ø&û eÚ+&ƒ+&• n+³Ö u²u²y•sÁT
y•[<ŠÝ]¿¡ ÔáeT >±«dt eT+›ýÙýËHû ‹dŸ @s•Î³T#ûXæsÁT € s•çÜ¿ì.
eTs••&ƒT çbõ<ŠTݳ <ŠsôÁ q dŸeTjáT+ýË $¿£¼s,Y |˜¾*|t n+<Š]ÔÃbͳT u²u²y•]
dŸeT¿£Œ+ýË Å£LsÁTÌH••sÁT. u²u²y•sÁT @+ #îbÍïsà n“ €dŸ¿ìïÔà m<ŠTsÁT#áÖdŸTïH••sÁT.
29
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
n|Ÿð&ƒT u²u²y•sÁT @eTH••sà Ôî\TkÍ?
$¿£¼s“Y ‚³© yîÞ—ø ß, ú ¿Ã]¿£ rsÁTÔáT+<ŠH••sÁT. ‚³© yî[ß @+ #ûjáÖýË #îbÍÎsÁT.
n¿£Ø&ƒ ÿ¿£ u…<ŠÆ dŸH•«d¾ eÚH••&ƒ³. € eTVŸäqTuó²eÚ&ƒT yîT™V²sYç|Ÿuó„T“ uó„Å£”ï&ƒT.
€<ó‘«Üˆ¿£ eÖsÁZ+ýË u²>± eTT+<ŠTÅ£” yîÞ²ßsÁT. ‡ eÖ³ u²u²y•¹s dŸÇjáT+>±
#îbÍÎsÁT.»»qTeÚÇ yî[ß € u…<ŠÆ _óÅŒ”£ “ <Š]ô+#áT. qqT• mý² Ôî\TdŸT¿Ãy•ýË nÔá>±&ƒT
úÅ£” HûsTÁ ÎÔ•&ƒTµµ n“ u²u²y•sÁT $¿£¼s¿Y ì #îbÍÎsÁT. € u…<ŠÆ _óÅ£Œ”eÚ mesà úÅ£”
Ôî*jáT<ŠT ¿±ú MT ‚<ŠÝ]¿¡ |ŸPsÁÇÈqˆ dŸ+‹+<óŠ+ eÚ+~ n“ Å£L&† u²u²y•sÁT
Ôî*jáTCñXæsÁT. yîT™V²¯Xø—&• eÖ³\T $¿£s¼ Y¿ì q#•ÌsTT. yî+³Hû ‚³© yî&Ôƒ •qH••&ƒT.
eT] ‚³© yîÞ²ß&†, ýñ<‘? @+ #ûXæ&ƒT ç|ŸdŸTïÔ•“¿ì Ôî*jáT<ŠT.
‹VŸQXæ eTTqTˆ+<ŠT Ôî\TdŸTï+<ûyÖî #î|ŸÎýñeTT.
‚VŸ²bþÔû $¿£¼sÔY ÃbͳT eºÌq Âs+&ƒe ÈsÁˆHŽ e«¿ìï,
n<û |˜¾*|tu²ýÙ @+ #ûXæ&ƒT? nÔá>±&•¿ì u²u²y•sÁT #î|¾Îq V¾²ÔáeÚ @$T{ì?
‡ ¿£<Ş̌ $+³T+fñ eTq¿ì >·Ô+á ýË u²u²y•sÁT yîT™V²s•u²<ŽýË eÚ+³Tq•|Ÿð&ƒT
eºÌq z kÍ<óŠTeÚ ¿£<Ş̌ >·TsÁTïÅ£” edŸTï+~.
<îÕekÍ¿Œ±Ô•ØsÁ+ H• J$Ôá €XøjáT+, H• ¿Ã]¿£ rs•Ìy• u²u² n+³Ö n&•Ðq
€ kÍ<óŠTeÚ >±]¿ì u²u²y•sÁT ™|{ì¼q ºq• |Ÿ¯¿£ŒHû Ôá³T¼¿Ãýñ¿£ eºÌq <‘]q
#î|ŸÎÅ£”+&† yî[ßbþjáÖ&ƒT. |Ÿ¯¿£Œ n+fñ @<à €<ó‘«Üˆ¿£ ç|ŸXø•\T yûd¾ u²u²y•sÁT
€ dŸH•«d¾“ uó„jáT™|{²¼sqÁ T¿ÃÅ£+&•.
‚¿£Ø&û yîT™V²s•u²<ŽýË Å£Ls=Ì“ eTòq+>± uó„>·eH••eT dŸˆsÁD #ûjáTeTH••sÁT
u²u². ‚~ H• Ôás+Á ¿±<ŠH••&ƒT. |Ÿý²jáTq+ ºÔáïÐ+#•&ƒT.
‚+#áT$T+#áT ‚+Ôû #ûXæ&ƒT |˜¾*|tu²ýÙ >±sÁT Å£L&†.
nsTTÔû eTq yîT™V²s•u²<Ž kÍ<óŠTeÚ¿¡ ‡jáTq¿¡ z Ôû&†eÚ+~.
€ eTVŸäqTuó²eÚ&ƒT #îbÍΙ|³¼Å£”+&† sÃ&ƒT¦q |Ÿ&†¦&ƒT.
ÈsÁˆHŽ <=sÁ >±sÁT eÖçÔá+ u²u²y•]¿ì #î|¾Î eT¯ sÃ&ƒT¦ m¿±Ø&ƒT.
‚VŸ² $es•\ýË¿ì e•dï, ç|Ÿuó„Ö, MT <Š>·Z¹s eÚ+&†\“ eÚ+~ nH••&ƒT.
<ŠjáÖeTjáTT&ƒT dŸ¹sqH••&ƒT. ‚+¿Ã eÖ³ Xè\$#•Ì&ƒT.
‡ €çXøeT J$Ôá+ úÅ£” |Ÿ&ƒTÔáT+<à |Ÿ&ƒ<Ã?
n+Ô• ¿=Ôáï ¿£<‘ n+<ŠT¿£“ z |Ÿ“ #ûsTT. ¿=~Ý sÃE\T ‚¿£Ø&ƒ eÚ+&ƒT.
u²>·T+~, –+{²qT n“ úeÚ nq• Ôás•ÇÔá úÅ£” B¿£Œ ‚kÍïqT nH••sÁT.
eTsà eÖ³ Å£L&† #îbÍÎsÁT. <û“ >·T]+N ¿=³T¼Å£”bþÅ£”. “]¢|Ÿï+>± eÚ+&ƒT.
eTqdŸTà“ n<ŠT|ŸÚýË ™|³T¼¿Ã, úÅ£” ¿±e*à+~ uó„>·e+ÔáT&ƒT ¿£<‘.
‚+¹¿MT |Ÿ{¼+ì #áT¿ÃÅ£”. <Š•w¾¼“ n³Ö ‚³Ö çÜ|ŸÎÅ£”.
30
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
|Ÿ³T¼<Š\Ôà kÍ<óŠq#ûsTT nH••sÁT.
u²u²y•] eÖ³\T ÈsÁˆHŽy•]¿ì q#•ÌsTT. nsTTH• u²u²y•sÁT #î|¾Îqfñ¢ #ûkÍïq“
yî+³Hû nqýñ<ŠT. ¿±•d|ŸÚ ‹TçsÁ¿ì |Ÿ“ #îbÍÎsÁT. ¿±d¾q sÃE\T yîT™V²sYu²u²ÔÃ
eÚ+fñ, qwŸ¼+ @$T{ì n“|¾+º+~. n+<ŠT¿£Hû, u²u², MTsÁT #î|¾Îqfñ¢, ‚¿£Ø&ƒ MTÔÃ
MT €çXøeT+ýË ¿=~ÝsÃE\T eÚ+{²qT nH••&ƒT. »»eT+º~µµ nH••sÁT u²u².
|˜¾*|t u²ýÙ u²>Ã>·T\T #áÖ•d u²<óŠ«Ôá“ z ‚<ŠÝ]¿ì n|ŸÎÐ+#•sÁT.
‚Ôá>±&•¿ì @ ýË³Ö s•Å£”+&† #áÖ&†* MTsÁT n“ dŸÎwŸ¼+ #ûXæsÁT.
eT+&ƒ*y•]¿ì u²u² n<ûXæ\T $+Ôá>± ¿£“|¾+#•sTT.
u²u²y•sÁT nÔá“¿ì s•#áeTs•«<Š\T #ûsTTdŸTïH••sÁ“|¾+º+~.
@$T{ì nu²Ò, ‡ ÈsÁˆújáTT&• ç|ŸÔ«û ¿£Ôá nqT¿=H••sÁT.
eT+&ƒ*y•] <óŠsˆÁ dŸ+<ûV²Ÿ + eTs••&ƒT r]+~. –<ŠjáÖHû• u²u²y•] dŸeT¿Œ±“¿ì
u²ýÙ <=sÁ >±sÁT e#•ÌsÁT. $qçeT+>± “\‹&†¦sTÁ . MTÔà z eÖ³ eTq$ #ûjáÖ\“
eÚ+~ nH••sÁT. »»dŸ+<ûV²Ÿ + m+<ŠTÅ£” eTqdŸTàýË eÖ³ #î|Ÿðµµ n“ ç|Ÿuó„TeÚ nH••&ƒT.
»H•Å£” ‚¿£Ø&ƒ eÚ+&†\“ ýñ<ŠT u²u²! rsÁÆjáÖçÔá\¿ì yîÞ²ÝeT“|¾kþï+~µµ
n+³Ö úÞø—ß q$Tý²&ƒT. úÅ£” ‚¿£Ø&ƒ u²>±ýñ<‘?
nkå¿£s«Á +>± eÚ+<‘ n“ ç•|eTeTÖ]ï ç|Ÿ¥•+#•&ƒT.
u²u²y•] ç|ŸX•ø ¿ì @$T Èy•‹T #îbÍï&Ãq“ eT+&ƒ*y•sÁT €dŸ¿>ìï ± m<ŠTsÁT#áÖdŸTHï ••sÁT.
nÔá>±&•¿ì ¿±dŸï+Ôá #îeT³\T |Ÿ{²¼sTT. H•Å£” ‚¿£Ø&ƒ ‚‹Ò+~ @MT ýñ<ŠT,
¿±ú m+<ŠT¿Ã eÚ+&†\“|¾+#á&ƒ+ ýñ<ŠT. H• ‹TçsÁ ÿ¿£Øfñ Ô=\Tkþï+~.
MTsÁT } n+fñ H• <‘]q yîÞ²ïqT n“ eTq$ #ûXæ&ƒT.
»»dŸ¹s, ú ‚wŸ¼+µµ nH••sÁT yîT™V²s•eÔ•sÁT&ƒT.
‹TçsÁ Ô=\TdŸTïq•+Ôá •d|ŸÚ úÅ£” ç|ŸXæ+ÔáÔá º¿£Ø<ŠT.
Xæ+Ü ¿±y•\+fñ eTqdŸTà“ “XøÌ\+>± eÚ+#•*.
rsÁÆjáÖçÔá\¿ì yî&ƒÔ•q+{²y•? yîÞ—ø ß € nqTuó„eeTÖ úÅ£” ¿±y•*µµ nH••sÁT.
z ºq• #áTsÁ¿£ yûXæsÁT. »»eTqdŸTà #î|¾Îq³T¢ €&•Ô,û
>·TsÁTeÚ eÖ³“ |Ÿ{¼+ì #áT¿ÃýñeÚ.
úÅ£” <ûeTT&ƒT <=sÁ¿£&ƒTµµ n“ ™V²#áÌ]+#•sÁT.
‡ ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýË n“• nqs•Æ\¿¡ eTq•dà ¿±sÁDeT“ dŸÎwŸ¼+#ûXæsÁT.
|˜¾*|t u²ýÙ Ôáý²&•+#•&ƒT. qeTdŸØ]+#•&ƒT.
sÃ&ƒT¦q |Ÿ&†¦&ƒT. eT°ß Ü]Ð s•ýñ<ŠT.
dŸXâwŸ+
31
¿=Ô
áï
|ŸÚd
Ÿï¿£+
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
How A Master Works by Ivy Duce
dŸ<ŠTZsÁT ¿±sÁ«dŸsÁ[
bÍXæÌÔá« u²u² ç•|$TÅ£”s•\T
leTÜ ×M zHî{² &ƒÖ«dt
‚+^¢w§Ÿ ýË ç|Ÿ#áT]+ºq
How A Master Works
ç>·+<ó‘“• Ôî\T>·TýË
»»dŸ<TŠ ZsÁT ¿±sÁ«dŸsÁ[µµ o]ü¿Ô£ Ã,
nqTe~+º, neÔ•sÁ T “
122e Èqˆ~q+ dŸ+<ŠsÁÒ+Û >±,
2016 |˜¾ç‹e] 25q
n$wŸØ]+#•sÁT. l Ô•&•yûT{ì
n¿£ÒsY ¿£•wŸ’ Ôî\T>·TýË
•dÇ#•ÌÛqTy•<Š+ #ûXæsÁT.
‚+Ôáç¿ìÔ+á l n¿£ÒsY ¿£•wŸ
neÔ•sÁT“ kÍV¾²Ôá«+ýË“
Infinite Intelligence
ç>·+<¸‘“• »nq+Ôáç|ŸÈãµ
•|sÁTÔÃqÖ, &†¿£¼sY $*jáT+
&†HŽ¿ìHŽ sÁº+ºq
The Wayfarers ç>·+<¸‘“•
»u²³kÍsÁT\Tµ •|sÁTÔà dŸsÞÁ ø Ôî\T>·TýË n+~+#•sÁT. € ¿ÃeýËHû dŸ<ŠTZsTÁ ¿±sÁ«dŸs[Á
ç>·+<ó‘“• Ôû³Ôî\T>·TýË nqTe~+º, Ôî\T>·T ç>·+<ó‘\“ eÖçÔáyTû #á<Še>·*>¹
u²u² ç•|$T¿£ bÍsÄÁÅ£”\Å£” n+<ŠCñd¾ mqýñ“ kÍV¾²Ôá« •de #ûXæsÁ“ #îbÍÎ*.
‚+<ŠTÅ£” nqTy•<ŠÅ”£ &ƒT n¿£ÒsY ¿£•wŸ’Å£” n_óq+<Šq\T. yîT™V²sYu²u² ç•|$T¿£ýË¿±“¿¡,
€<ó‘«Üˆ¿£|Ÿ<Ş̌+ýË eÚq• y•sÁ+<Š]¿¡ ‡ ç>·+<óŠ+ z ¿£sBÁ |¾¿£ ¿±>·\<ŠT.
615 •|J\T >·\ ‡ neTÖ\« ç>·+<ó‘“• “sÁ+ÔáseÁ TÖ yîHî•+{ìeÚ+&û ~e«
ç|¾jáTÔáeTT&îÕq yîT™V²sY ç|Ÿuó„TeÚ bÍ<Š|Ÿ<‘ˆ\Å£” dŸeT]ÎdŸTïH••eT“, eTT+<ŠT •|J\ýË
•|s=ØH••sÁT. ‡ –ç<ŠZ+<óŠ+ýË ç|Ÿ<ó‘q+>± ` neÔ•sÁT“ ¿±sÁ« $<ó‘q+, ç•|$TÅ£”\
¿£sïeÁ «+, €jáT“• mý² nqTdŸ]+#•*? nHû $wŸjáÖ\qT leTÜ &ƒÖ«dt #á¿£Ø>±
32
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
$e]+#•sÁT. 1948ýË çoeTÜ &ƒÖ«dt neÔ•sY yîT™V²sYu²u²y•] kÍ“•<óŠ«+ýË¿ì
e#•ÌsÁT. €H•{ì qT+&ž 1969ýË yîT™V²sYu²u² uó…Ü¿£ <ûV²Ÿ Ô•«>·+ #û•d <‘¿±
yîT™V²sYu²u²Ôà >·\ Ôáq dŸ“•V¾²Ôá dŸ+‹+<ó‘“•, u²u² dŸeT¿£+Œ ýË €$&ƒ nqTuó$„ +ºq
$$<óŠ nqTuó„ÖÔáT\qT, nqTuó„y•\qT nsÁeT]¿£\T ýñÅ£”+&† How A Master
Works •|]³ ç>·+<óŠdŸœ+ #ûXæsÁT. jîÖ>·<Š•w¾¼, nr+ç~jáT XøÅ£”ï\T, neÔ•sÁT“
¥wŸ« Å£L³$T, neÔ•sÁT“ ç|ŸÜ“<óŠT\T y•sÁT “sÁÇV¾²+#û $<óŠT\T, eTVŸäÔáTˆ\
dŸeÖ<óŠT\ dŸ+<ŠsôÁ q+ e\q ¿£*>¹ |Ÿ̃*Ô•\T ‚Ô•«~ $wŸjáÖ\™|Õ yîT™V²sYu²u²
dŸÇjáT+>± #î|ξ q $wŸjáÖ\qT €yîT #á¿£Ø>± $e]+#•sÁT. neÔ•sY yîT™V²sYu²u²Å£”
dŸ+‹+~ó+º ‚+ÔáesÁÅ”£ yî\T>·TýË¿ì s•“ nHû¿£ €dŸ¿ï¿ì s£ yÁ îTq® $XâcÍ\T, dŸ+|˜ŸT³q\T
‡ ç>·+<óŠ+ýË \_ókÍïsTT.
dŸÖ|Ó̃sTTÈ+ ¯z]jîT+fÉ&Ž ` |ŸÚqsÁT<ŠÆ]+|Ÿ‹&•q dŸÖ|Ó̃ dŸ+ç|Ÿ<‘jáTeTHû dŸ+dŸœÅ£”
×M &ƒÖ«dt“, eTT]ü<‘ (>·TsÁTeÚ)>±, neÔ•sY yîT™V²sYu²u²Hû dŸÇjáT+>±
“jáT$T+#•sÁT. yîT™V²sYu²u² 1894 |˜¾ç‹e] 25q |ŸPDñýË È“ˆ+ºq $wŸjáT+
bÍsÄÁÅ£”\Å£” Ôî\TdŸT. ×Ôû, ×M &ƒÖ«dt, € eTsÁTdŸ{ì dŸ+eÔáàsÁ+, n+fñ, dŸ]>±Z
ÿ¿£ dŸ+eÔáàsÁ+ Ôás•ÇÔá, nq>±, |˜¾ç‹e] 25, 1895ýË nyîT]¿±ýË È“ˆ+º+~.
dŸÖ|Ó̃ dŸ+ç|Ÿ<‘jáÖ“¿ì nyîT]¿±ýË eTT]ü<‘ (>·TsÁTeÚ)>± e«eVŸ²]dŸTïq• sÁ_jáÖ
eÖ]¼HŽ Ôáq eTsÁD²“¿ì ¿=~Ý¿±\+ eTT+<ŠT>±Hû dŸÖ|˜Ó dŸ+ç|Ÿ<‘jáÖ“¿ì ×M &ƒÖ«dtqT
Ôáq y•sÁdŸTs•*>± ç|Ÿ¿£{+ì #•sÁT. €<ó‘«Üˆ¿£ €#•sÁ« |ÓsÁeÄ TT jîTT¿£Ø “jáÖeT¿±“•
“s•¿£]+#ás•<Šq•~ “jáTeÖ#•sÁ+. ný² €yîT >·TsÁTeÚ>± “jáT$T+#á‹&†¦q“,
leTÜ ×M #î|ŸÚï+~. 1947ýË sÁ_jáÖ eÖ]¼HŽ yîT™V²sYu²u²qT <Š]ô+#áTÅ£”“,
€jáTq uó„>·eÔ•à¿Œ±Ô•ØsÁ+ bõ+~q |Ÿ]|ŸPsÁ’ dŸ<ŠTZsTÁ eÚ n“ Ôáq ¥wŸ« >·D²“¿ì
ç|Ÿ¿£{+ì º+~. neÔ•sÁT&ƒT €$sÁÒÛ$+ºq|Ÿð&ƒT dŸsÁÇ dŸ•w¾¼¿ì €<ó‘«Üˆ¿£ çÔÃ|ŸÚ“
‚kÍï&ƒT. dŸ•w¾¼ýË“ dŸsÁÇÈqT\T, çbÍDT\T €jáTq s•¿£ e\q €<ó‘«Üˆ¿£ ç|ŸjÖî Èq+
bõ+<ŠTÔ•sÁT. ‡ €+Xø+ €<ó‘sÁ+>±Hû leTÜ ×M &ƒÖ«dt ç|Ÿ#áT]+ºq ç>·+<ó‘“•
Ôî\T>·T bÍsÄÁÅ£”\+<ŠsÖÁ Ôá|ŸÎ¿£ #á<Š$rs•*. €<ó‘«Üˆ¿£ kÍV¾²Ôá«+ýË »»dŸ<TŠ ZsÁT
¿±sÁ«dŸsÁ[µµ ÿ¿£ nsÁT<îÕq ç>·+<óŠ+.
‚~ ç|ŸÜ ‚+{² Ôá|ŸÎ¿£ eÚ+&ƒe*àq~. |ŸÚdŸï¿£ yî\ ç|Ÿ#áT]+#á ýñ<ŠT.
yî\ neTÖ\«+ eÖçÔá+ ¿±<ŠT. eT]“• $es•\Å£”, çbÍ|¾ïkÍœq+`
l Ô•&•yûT{ì n¿£ÒsY ¿£•wŸ’, yîT™V²sYq>·sY,
Ô••|XøÇsÁ+ bþdt¼, €+ç<óŠç|Ÿ<Xû Ù ` 533 340,
b˜þHŽ: 08855`230581, ™
™dýÙ: 8500648842.
b
33
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
dŸ<TŠ sZ TÁ ¿±sÁ«dŸs[Á `•|. 255 ýË“ ÿ¿£ €dŸ¿ï¿ì £sÁ n+Xø$T~.<ŠjáT#ûd¾ |Ÿ]o*+#á+&• !!
#îÕÔáq« uó„Ö$T¿£\T
yîT™V²sYu²u² ÿ¿£ dŸV²Ÿ y•dtýË #îÕÔqá « uó„Ö$T¿£\T >·T]+º ‚ý² $e]+#•sÁT.
ÿ¿£ €<ó‘«Üˆ¿£ #îÕÔqá « uó„Ö$T¿£ýË –q•y•sÁT eTsÁDì•dï y•sÁT Ü]Ð n<û #îÕÔqá «
uó„Ö$T¿±qTuó„e+ýË eTsÁ\ È“ˆkÍïsTÁ . ¿±“ #îÕÔqá «+ ç¿£eTç¿£eT+>± ™|sÁT>·TÔáÖ
–+³T+~. eÖeTÖ\T dŸÖœ\ #îÕÔáq«+ ¿£\y•&ƒT #á“bþsTT, dŸÖ\œ #îÔÕ qá «+Ôà |ŸÚ{ì¼qfñ¢
ÈsÁT>·TÔáT+~. |¾\¢y•&ƒT ™|]¹>¿=BÝ Ôáq |ŸPs•ÇqTuó„y•\qT ç>·V²¾ kÍï&ƒT. ný²¹> ÿ¿£
#îÕÔqá « uó„Ö$T¿£ýË ÿ¿£&ƒT |ŸÚ{ì¼q|Ÿð&ƒT ÿ¿£Ø eÖ³T>±Hû Ôáq #îÕÔqá « uó„Ö$T¿£ d¾œÜ“
Ôî\TdŸT¿Ãýñ&ƒT. € uó„Ö$T¿£ >·T]+º ç¿£eT+>± |¾\¢y•&ƒT ™|sÁT>·TÔáT+&ƒ>± nÔá“¿ì
$¿±dŸ+ ¿£\T>·TÔáT+~. nÔá&ƒT n+Ôá¿£+fñ –q•Ôá uó„Ö$T¿£ýË“¿ì yîÞßø e#áTÌ ýñ<‘
yîÞßø ¿£bþe#áTÌ. y•“ €<ó‘«Üˆ¿£ ç|Ÿ>·Ü n+Ôá¿£+fÉ –q•Ôá kÍœsTT ¿£*Ðq y•“
dŸVäŸ jáT+MT<Š €<ó‘sÁ|Ÿ&• –+³T+~ ýñ<‘ € uó„Ö$T¿£ýË Ôáq jîTT¿£Ø ç|ŸjáTÔá•+
MT<Š>±“ ýñ<‘ €<ó‘«Üˆ¿£ dŸ<ŠTsZ TÁ eÚ jîTT¿£Ø dŸVäŸ jáT+ MT<Š>±ú, nqTç>·VŸ²+ MT<Š>±“
€<ó‘sÁ|Ÿ&• –+³T+~.
dŸÖœ\, dŸÖ¿£Œˆ, eÖqd¾¿£ ýË¿±\T, uó„>·e+ÔáT&ƒÖ nú• úýËHû eÚH••sTT. ú eÖqe
Xø¯sÁ+ýË –H••sTT. eTsà ýË¿£+ýË m¿£Ø&à –H••jáT“ nHûÇw¾+#áÅ£”. nú• úýËHû
–H••sTT. ú #îÕÔqá «+ jîTT¿£Ø <Š•w¾¼jûT úÅ£” ‚ÔásÁ ýË¿±qTuó„y•“•dŸTï+~. ‡ dŸÖœ\
ç|Ÿ|Ÿ+#á+ýËHû jáÖe~ÇXøÇ+ eÚ+~. dŸÖ¿£Œˆ, eÖqd¾¿£ ýË¿±\ýË nHû¿±qTuó„y•\T
–H••sTT. dŸÖ\œ ýË¿£+ýË ¿£*>¹ nqTuóy„ •\Å£” dŸÖ¿£ˆŒ ýË¿±qTuóy„ •\Å£L Ôû&† eÚ+³T+~.
úeÚ eÖçÔá+ @MT eÖsÁeÚ. ú #îÔÕ qá «|ŸÚ <Š•¿£Î<ó+Š eÖsÁTÔáT+~. <‘““‹{ì¼ nqTuó„y•\T
eÖsÁÔ•sTT. ºesÁÅ£” úeÚ uó„>·e+ÔáT“>± nqTuó„ÖÜ“ bõ+<ŠTÔ•eÚ. n<û ndŸýÉÕq
nqTuó„e+. $TÐ*q dŸÖœ\, dŸÖ¿£Œˆ, eÖqd¾¿£ ýË¿±qTuó„y•\ú• eÖjáT. ný²¹>,
dŸÇsÁZ+, qsÁ¿£+, uó„Ö$T¿£\T nú•qT. neú• úýËHû –H••sTT. ‹jáTfÉ¿£Ø&† ýñeÚ.
ºesÁÅ£” úeÚ ú €Ô•ˆqTuó„y•“• bõ+<Š&†“¿ì qqT• ç•|$T+#•*.eTsà eÖsÁ+Z ýñ<ŠT.
¿=+<ŠsÁT |¾\\¢ eÖqd¾¿£ ç|Ÿe•ÔáTï\T, ºçÔá $ºçÔá ç|ŸesÁqï Ôá*<¢ Š+ç&ƒT\T dŸ]>± nsÁœ+
#ûdŸT¿Ãe&ƒ+ ýñ<ŠT. >·Ôá ÈqˆýË ×<Še #îÕÔHá •«qTuó„y•“¿ì #û]q €Ôáˆ\T, eTsÁ\
È“ˆ+ºq|Ÿð&ƒT kÍ<ó‘sÁD u²\TsÁeýÉ eÚ+³Ö ç¿£eT+>± >·Ôá Èqˆ|ŸÚ #îÕÔqá « kÍœsTT
jîTT¿£Ø msÁT¿£ýË“¿ì ç|Ÿy¥û +#á&ƒ+ nq•~ ¿£w¼+Ÿ Ôà ţL&ƒTÅ£”q•~. n³Te+{ì d¾œÜýË
y•]¿ì dŸ<ŠTZsTÁ dŸVäŸ jáT+ nedŸseÁ TòÔáT+~. y•]“ u²VŸ²«yîT®q eT+<ŠT\ e\¢qT,
eÖqd¾¿£ yîÕ<‘«\ e\¢qT u²~ó+#ás•<ŠT. y•] eÖqd¾¿£ |Ÿ]d¾Üœ “ kÍ<ó‘sÁD eÖqeÚ\T
nsÁ+œ #ûdTŸ ¿ÃýñsTÁ .
b
34
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
dŸ<TŠ ZsÁT ¿±sÁ«dŸsÁ[` •|.295 ýË“ €dŸ¿ìï¿£sÁ n+Xø$T~...<ŠjTá #ûd¾ |Ÿ]o*+#á+&• !!
CË«ÜwŸ
+
H•Å£” CË«ÜwŸ+ýË €dŸ¿ïì mÅ£”Øe>± eÚ+&û~. uó²sÁrjáT CË«ÜwŸ XæçkÍï“¿ì, n¹s_jáTHŽ,
nyîT]¿£HŽ CË«ÜwŸ XæçkÍï\¿¡ e«Ô•«kÍ\T Ôî\TdŸT¿Ãy•\“ H•Å£” n_óý²wŸ. &ó•©¢
dŸMT|Ÿ+ýË eÚ+&û ™V²#Y.€sY. nHû €jáTq eT+º CË«ÜwŸ XæçdŸE
ï &ã “ƒ H•Å£” Ôî*d¾+~.
eTqeT+Ô• u²u² #ûÔTá \ýË –H••+. ç|ŸrB u²u² ‚#•ÌÛqTkÍsÁyTû ÈsÁT>·TÔáT+~.
eTq C²Ô῱\T eTq J$Ô•“• eÖsÁÌýñeÚ nú, ¿£sˆÁ dŸ+kÍØs•\T u²u²jûT
“jáT+çÜdŸTï+{²sÁ“ H•Å£” Ôî\TdŸT. nsTTÔû CË«ÜwŸ XæçdŸï+ýË eÚ+&û kÍ+¹¿Ü¿£Ô\á T
n+fñ H•Å£” ‚wŸ¼+. €jáTq <Š>·ZsÁ uó„•>·T dŸ+V¾²Ôá eTÖ\ ç>·+<Ş̌ ç|ŸÔTá \T –H••sTT.
ç|ŸdŸTïÔ+á ¹¿e\+ H•\T>·T ¿±|Óýñ uó²sÁÔ<á ûXø+ýË –H••jáT“, eTs=¿£{ì u¤+u²sTTýË
me] <Š>·Zsà eÚq•<Š“ HûqT 1947ýËHû Ôî\TdŸTÅ£”H••qT. nsTTÔû € uó„•>·T dŸ+V¾²Ôá
ÿ¿£ |ŸÚdŸï¿£+ ¿±<Š“, $&•$&• |ŸçÔ•\“ ç>·V²¾ +#•qT. €jáTq <Š>·ZsÁ ™|<ŠÝ™|fɼýË
$&•$&• |ŸçÔ•\T yî*¿ìrkÍ&ƒT. €jáTq <Š>·ZseÁ Úq• |ŸçÔ•\ú• u²>± q*ÐbþsTT
eTd¾ |Ÿ{¼ì eÚH••sTT. €jáTq C²ç>·Ôï>á ± |Ÿ]o*+º, H• Å£”eÖÂsï #•]ˆjáÖHŽ jîTT¿£Ø
C²Ôá¿£+ €yîT |ŸÚ{ì¼q dŸ+eÔáàsÁ+ qT+&• mquóÉÕe @&ƒT esÁÅ£” esÁTdŸ>± #îbÍÎ&ƒT.
€ Ôás•ÇÔá, ‡ $wŸjáÖ\ú• yîT™V²sYu²u² kþ<Š] eTDì¿ì, yîT™V²s•C²<ŽÅ£” –Ôáïs+Á
<‘Çs• Ôî*jáTCñkÍqT. € <Š]$Tý² u²u² kþ<Š] eTDì eÖÅ£” Èy•‹T s•d¾+~.
€ ýñKýË €yîT ‚ý² nq•~. MTsÁT CË«ÜwŸ§Ø“ ¿£\e&ƒ+ u²u²¿ì q#áÌýñ<ŠT. u²u²¿ì
nÔá«+Ôá dŸ“•V¾²ÔáTs•\T>± –+³Ö, y•] sÁ¿£ŒDýË eÚq• MTsÁT CË«ÜwŸ XæçkÍï“•
nqTdŸ]+#á&ƒ+ dŸ]¿±<ŠT. €jáTq dŸ+sÁ¿£ŒDýË eÚq• eTq jîTT¿£Ø ¿£sˆÁ \qT |ŸP]ï>±
Ô=\Ð+#á¿£bþsTTH•, ¿£s•ˆqTuó„y•*• ÔáÇ]Ôá>·Ü“ nqTuó„$+|ŸCñd¾ Ô=\Ð+|ŸCñkÍïsTÁ .
eTq+ ¿±\‹<ŠTÆ\+. €jáTq ¿±ý²rÔáT&ƒT. mHÕ Èqˆ\ ¿£sˆÁ ‹+<ó‘\T €jáTqÅ£”
Ôî\TdŸTqT. n+<ŠT#ûÔá dŸ<ŠTZsTÁ eÚ¿ì n]Î+#á‹&•q MTsÁT kÍ<ó‘sÁD eÖqeÚ\eýÉ eT+çÔá
Ôá+çÔ•\“ €çXøsTT+#á Å£L&ƒ<ŠT. nÔá«+Ôá nsÁT<îÕq u²u² dŸV²Ÿ y•dŸ, kÍ“•<ó‘«\T
\_ó+ºq eTq+, ¿±\>·ÜHû eÖsÁÌ>·*Ðq neÔ•sÁT“¿ì n]Î+#á‹&•q|Ÿð&ƒT eTq
¿£sˆÁ ‹+<ó‘\qT €jáTqjûT dŸ]#ûkÍï&ƒT. eT+çÔá Ôá+çÔ•\Ôà eTqÅ£” |Ÿ“ýñ<ŠT. úÅ£”
CË«ÜwŸ XæçdŸï+ n+fñ €dŸ¿ìï eÚ+&ƒe#áTÌ. ¿±“ <‘“ýË ¿=³T¼Å£” bþs•<ŠT. »»u²u²
eTòq+ $sÁ$T+ºq|Ÿð&ƒT MT dŸ+<ûVäŸ \ú• |Ÿ{²|Ÿ+#á\T neÚÔ•jáT“ u²u²
Ôî*jáTCñdTŸ Hï ••sÁTµµ n“ €yîT ýñK s•d¾+~. u²u²qT neÔ•sÁ |ŸÚsTÁ wŸ§“>± $XøÇd¾+º,
€çXøsTT+ºq|Ÿð&ƒT eTq+ <û“¿¡ y•«Å£”\bͳT #î+<ŠqedŸs+Á ýñ<ŠT. yûT<óÃ|ŸsyÁ Tî ®q
$XæÇdŸ+ ¿£+fñ, €Ôáˆ|ŸsyÁ Tî ®q <óŠ•&ƒ $XæÇdŸ+ ¿±y•*. u²u²y•] dŸV²Ÿ y•dŸ+ eTqÅ£”
n{ì¼ <óŠ•&ƒ $XæÇdŸ+ ¿£*Ð+º+<ŠqTÅ£”+{²qT, n“ eTD¡C² s•d¾+~.
*
35
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ bõ+~qy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, eTVŸäs•çwŸ¼
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Satyavathi Y.
Erra Sunil
Sharma A.V.S
Dr. Haresh G
K.S. Ravi Kumar , Navi Mumbai
U.Meher Kumar, Navi Mumbai
V.Karunakararao,C/o NRao, Mum Pre atHyd
G.S.J.B. Babaji, Pune
Secretary, Andhra Rest House, Meherabad
C.S. Sastry & Co. , Aurangabad
C.R. Prasada Rao, Mumbai
Feb, 04
May, 06
Jun, 06
Jun, 06
Feb.08
Feb.08
March. 08
Sep, 09
Sep, 09
Nov, 12
July, 14
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ ¿=sÁÅ£” ÿ¿£ <Šb˜Í eÖçÔáyTû #î*+¢ ºqy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, eTVŸäs•çwŸ¼
1
2
R
a d h a
S
a n k a
K
r a
r is h n a
ia
h
B
C
C
h a
h a
Oct, 03
July, 04
r ji ,
n d r a
p u r
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ bõ+~qy•] $esÁeTT\T
500
500
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, eTVŸ²‹ÖuÙq>·sY
1
N
a r a s im
h a
R
e
Feb - 14
d d y
1040
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ bõ+~qy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, yîT<Š¿ù
1
2
3
4
5
6 Sinde Anjaneyulu, Bonguluru
J o s h i N
M
.
S
j e
h a
R
a
K
.
R
a
G
.
S
u j a
a
k a
s h a
m
r a
r a
m
a
n a
y a n a
C
C
,
,
h .
S
h a
R
R
p p a
n d a
a m
a
S
a
a
o
n g a r e
i d d i p e
r ,
R
c h a
a
m
d d y
t
a y a
m
n d r a p u r a
p e
t
m
Aug, 07
Oct, 10
July, 02
Aug - 13
Mar - 14
Feb - 16
1000
1000
1000
1000
1000
1000
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ Âs+&ƒT <ŠÁb͘ \T>± #î*¢+ºqy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, yîT<Š¿ù
7 G. Vittal, Siddipet
G. Vittal, Siddipet
8 Veeraiah N. Chegunta
Veeraiah N, Chegunta
9 E. Ravinder , RAMAYAMPET,
E. Ravendar, Ramayampet
Feb. 11
Feb, 12
Aug, 02
Jan, 03
Feb, 10
Mar, 13
36
500
500
500
500
500
500
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ ¿=sÁÅ£” ÿ¿£ <Šb˜Í eÖçÔáyTû #î*+¢ ºqy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, yîT<Š¿ù
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ch. Sambasiva Rao
Anjaneyulu. R, Sangareddy
G.Omprakash
Omprakash
Bhanu Prakash Sarma, Sangareddy
I. Rama Goud, Ramayampet
C.H.V. Das, Ramayanapeta
P.Sridhar Rao, Siddipet
N. Laxmi Srinivasa Rao
C. Sambasiva Rao, Sangareddy
Mar, 10
Jan, 05
Oct, 06
July, 07
Feb.08
Sep, 09
Mar, 10
Oct, 10
Aug - 13
June - 15
500
500
300
200
600
500
500
500
500
500
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ bõ+~qy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, qý¤Z+&ƒ
1 Venktappaiah.R.
Oct, 05
1000
2 M. Bala Krishna
Mar, 07
1000
3 B. Venkateswara Reddy, Kodada
May, 07
1000
4 A. Sudhakar
Sept, 07
1000
5 Karnati Venkata Reddy Miryalaguda
April. 08
1000
6 Gopagani Teeshan, Miryalaguda
Mar, 09
1000
7 Kolishetti Sambasiva Rao,
Jan. 10
1000
8 Miryala Rajendar Kumar
July, 10
1000
9 V. Saidaiah, Vadepalli
July, 10
1000
10 K.KRISHNA, MOTHUKURU
Feb, 10
1000
11 Bavuji Shaka Grandalayam, Kodada
April - 14
1000
12 G. Meher Baba, Ramagiri
Feb - 16
1000
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ Âs+&ƒT <ŠÁb͘ \T>± #î*¢+ºqy•] $esÁeTT\T
2002 ` |˜¾ç‹e] 2016 esÁÅ£”, qý¤Z+&ƒ
13 Dama Srinivasarao, Miryalaguda
D. Srinivasa Rao
37
July, 11
Aug - 13
500
500
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
ç|uŸ ó„TdŸTïÜ
çÜ¿±\ yû~$,
C²ãqyûT úeÚ,
eT] úeÚ n+Ôá{¿ì ì
z |ŸseY ]Æ>±sY,
úeÚ dŸsÇÁ <ŠjÖá Þø—&ƒeÚ,
dŸsÇÁ bþwŸ¿±! dŸsÇÁ sÁ¿£Œ¿±! n“•+{ì¿ì
“Ôá« Xø—uó+„ ¿£sTÁ &ƒeÚ,
€e\qT+<ŠTeÚ.
úeÚ €~jáTTqT
úeÚ €Ôáˆ\¿\¢ H•ÔáˆeÚ
n+ÔáeTTqT ýñ“ y•&ƒeÚ, úeÚ €¿±XøeTTqT >·\eÚ
nq+Ôá>·TD $¥wŸ§¼&eƒ Ú,
bÍÔ•ÞøeTTq >·\eÚ
n<ŠÇjáTT&ƒeÚ,
úeÚ dŸÔ«á , C²ãq
úeÚ e«Å£”ï&ƒeÚ
“sÁT|ŸeÖqT&ƒeÚ,
€q+<ŠeTT\
ú ç|ŸeÖDyîTeÇsÁTqT ne«Å£”ï&ƒeÚ,
çÜeTÖ]ï$,
n“• uó„Ö$T¿£\+<ŠTH••eÚ,
msÁT+>·HûssÁ TÁ
úyû dŸÔ«á eTTqÅ£”
n“• uó„Ö$T¿£\ ¿£rÔáT&ƒeÚ. eTÖ\eTT,
úeÚ esÁ’eTT,
úeÚ eTÖ&ƒT ýË¿±\ýËqTH••eÚ ç•|eT eTVŸäkÍ>·sÁT&ƒeÚ,
H•eTeTT,
eTTýË¢¿±\ ¿±e\>·Ö&ƒ qTH••eÚ. úeÚ |ŸÚs•D |ŸÚsÁTwŸ§&ƒeÚ,
sÁÖ|ŸeTT,
>·TDeTT\T ýñ“ y•&ƒeÚ. úeÚ n>Ã#ásTÁ &ƒeÚ,
dŸsÃÇÔáïeTT&ƒeÚ,
dŸÇÔá+çÔáT&ƒeÚ.
úeÚ n|Ÿ]$TÔáT&ƒeÚ
úeÚ ç|Ÿuó„T&ƒeÚ,
úeÚ dŸ•w¾¼¿£sïeÁ Ú,
>·+;ósÁT&ƒeÚ,
|ŸsyÁ Tû XøÇsÁT&ƒeÚ,
ç|Ÿuó„TeÚ\Å£” ç|Ÿuó„T&ƒeÚ,
}VŸärÔáT&ƒeÚ,
úeÚ |ŸsÁT&ƒeÚ,
n+<Š] eTqdŸTà\qT
uó²eH•rÔáT&ƒeÚ,
|Ÿs•ÔáÎsÁT&ƒeÚ,
VŸ²•<ŠjáTeTT\qT
XæXøÇÔáT&ƒeÚ
úeÚ |ŸsçÁ ‹VŸ²ˆeÚ,
H•XøeTT ýñ“ y•&ƒeÚ. m]Ðq y•&ƒeÚ,
ný²¢Vt²,
úeÚ dŸsÇÁ Xø¿ìïeT+ÔáT&ƒeÚ,
úeÚ n$uó²E«&ƒeÚ,
‚ý²VÓ²,
~e«#áÅ£Œ”eÚ\Ôà >±“ dŸsÇÁ y•«|¾$,
jáTCÙ<‘HŽ,
“Hî•esÁTqT #áÖ&ƒC²\sÁT úyû nq+ÔáC²ãqeTT,
nVŸQsÁeTCÙ <‘,
úeÚ m\¢|Ÿð&ƒT qT+{ì$, nq+Ôá Xø¿ìïjáTT,
ç|¾jTá ÔáeTT&îÕq
úeÚ m\¢|Ÿð&ƒT qTH••eÚ nq+Ôá €q+<ŠeTTqT.
uó>„ ·e+ÔáT&ƒeÚ,
úeÚ m\¢|Ÿð&ƒT qT+<ŠTeÚ úeÚ C²ãqkÍ>·sTÁ &ƒeÚ,
úeÚ »‡È<Žµ nq‹&ƒT
úeÚ n+Ôá³qT >·\eÚ, dŸsÇÁ Eã&ƒeÚ,
@¿տ£ |ŸPE«&ƒeÚ.
úeÚ n“•+³ qTH••eÚ. nq+Ôá C²ã“$,
ç|ŸuT„ó dŸTïÜ
38
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
|ŸXæÌÔ•ï|Ÿ çbÍsÁœq
z+ |ŸsÁç‹VŸ²ˆ ` |ŸsÁeÖÔ•ˆ
jáÖ ` jáÖCÙ<‘HŽ
ý² ‚ý²Vt² ‚*¢ý²¢Vt²
z >±&Ž b˜Í<ŠsY ‚HŽ ™V²yîHŽ
|ŸseÁ T <ŠjáÖ“~óe>·T z ‡XøÇs•!
eÖ bÍ|ŸeTT\“•{ì¿ì“
yûTeTT |ŸXæÌÔ•ï|Ÿ |Ÿ&ƒT#áTH••eTT
ndŸÔá«eTT, n<óŠsˆÁ eTT,
n|Ÿ$çÔáeTTqT n>·T
eÖ ç|ŸÜ Ôá\+|ŸÚqÅ£”qT,
|ŸXæÌÔ•ï|Ÿ |Ÿ&ƒT#áTH••eTT.
|Ÿ*¿ì jáTT+&ƒs•“ |Ÿ*¿ìq
ç|ŸÜ eֳţ”qT,
#ûd¾ jáTT+&ƒs•“ #ûdq¾
ç|ŸÜ #ûÔáÅ£”qT,
yûTeTT |ŸXæÌÔ•ï|Ÿ |Ÿ&ƒT#áTH••eTT.
kÍÇsÁœeTT#û ç•|¹s|¾+|Ÿ‹&•q
ç|ŸÜ |Ÿ“¿ì“, ç|ŸÜ eֳţ”qT
ç|ŸÜ Ôá\+|ŸÚqÅ£”,
<ûÇwŸeTT#û ç•|¹s|¾+|Ÿ‹&•q
ç|ŸÜ |Ÿ“¿ì“,
ç|ŸÜ eֳţ”qT
ç|ŸÜ Ôá\+|ŸÚqÅ£”qT,
yûTeTT |ŸXæÌÔ•ï|Ÿ |Ÿ&ƒT#áTH••eTT.
‚+¿£qÖ eTTK«+>±,
¿±eTeTTÔà ţL&•q
eÖ ç|ŸÜ Ôá\+|ŸÚqÅ£”qT
¿±eT ç•|]ÔáeT>·T
eÖ ç|ŸÜ #ûÔáÅ£”qT
|Ÿ*¿ìq ç|ŸÜ nq•ÔáeTTqÅ£”qT,
dŸeTdŸï ¿£|³Ÿ esÁïqeTTqÅ£”qT,
€&• Ôá|ξ q
ç|ŸÜ y•>±ÝqeTTqÅ£”qT,
dŸeTdŸï |Ÿs“Á +<Š\Å£”,
|Ÿsÿ£Œ “+<Š\Å£”,
yûTeTT |ŸXæÌÔ•ï|Ÿ |Ÿ&ƒT#áTH••eTT.
‚+¿£qÖ, eTTK«eTT>± Å£L&†,
|ŸsTÁ \Å£” H•Xøq yîTTq>·ÖsÁTÌq{ì¼
yûTeTT #ûdq¾ ç|ŸÜ |Ÿ“¿ì“,
‚ÔásTÁ \Å£” u²<óŠ ¿£\T>·Cñdq¾ ³T¢
yûTeÖ&•q ç|ŸÜ eֳţ”qT,
#ûdq¾ ç|ŸÜ #ûÔáÅ£”qT,
‚ÔásTÁ \Å£” u²<óŠ ¿£\T>·eýÉq“
yûTeTT ¿Ã]q ç|ŸÜ ¿ÃÂsØÅ£”qT,
$T¿ìØ* |ŸXæÌÔ•ï||Ÿ &Ÿ ƒT#áTH••eTT.
ú jîTT¿£Ø nbÍsÁ <ŠjáTÔà z ‡XøÇs•!
yûTeTT #ûdq¾
‡ bÍ|ŸeTT\“•{ì“
¿£Œ$T+|Ÿ yû&ƒT¿=qT#áTH••eTT.
Ôá\|ŸÚ\ýË ¿±“, eÖ³\ýË ¿±“
#ûÔá\ýË ¿±“
ú ‚#•ÌÛqTkÍsÁeTT q&ƒT#áT¿=q C²\¿£
“sÁ+ÔáseÁ TT $|˜Ÿ\T\eT>·T#áTq•
eTeTTˆ\q+<Š]“ ¿£Œ$T+|Ÿ
yû&ƒT¿=qT#áTH••eTT.
eT+&ƒ* çbÍsÁÆq
ç|¾jTá <îÕeeÖ!
“qT• n~ó¿±~ó¿e£ TT>± ç•|$T+#áTq³T¢qT, ‚+¿£qT n~ó¿e£ TT>± úÔà ׿£«eT>·Tq+Ôá{ì
nsÁ½Ôá>·\ y•sÁeT>·Tq+ÔáesÁÅ”£ qT ““•+¿£qT n~ó¿e£ TT>· ç•|$T+#áTq³T\ eÖ¿£s<ŠsÁÅ”£
dŸVŸäjáTeTT #ûjTá TeTT.
eT]jáTT º³¼ºe] esÁÅ”£ u²u² ¿=+>·TqT <Š•&óƒeTT>± |Ÿ³T¼¿=“ –+&ƒT³Â¿Õ eÖ¿£+<ŠsÁÅ”£
dŸVŸäjáTeTT #ûjTá TeTT.
39
yîT™V²sYu²u²
eÖ]Ì 2016
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+
Hî+.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
@ç|¾ýÙ,16
@ç|¾ýÙ,16
@ç|¾ýÙ,16
@ç|¾ý,Ù 16
@ç|¾ýÙ,16
@ç|ý¾ Ù,16
2016 @ç|¾ýÙ Hî\ýË |Ÿ+|¾q y•] $es•\T
•|sÁT, çbÍ+ÔáeTT
#î*¢+ºq kõeTTˆ
jáT+. s•C²s•yŽ, >Ã<‘e]K“, ¿£¯+q>·sY
sÁÖ.500.00
d¾. miT kÍÇ$T, <óŠsÁˆesÁ+, nq+Ôá|ŸPsY
sÁÖ.1000.00
mHŽ. VŸ²qTeT+ÔáÂs&•¦, yîT<Š¿ù ›ý²¢
sÁÖ.1000.00
mHŽ. \¿ìˆŒ ço“y•dt, s•eT#á+ç<‘|ŸÚs+Á , yîT<Š¿ù
sÁÖ.1000.00
mdt. Èýñ+<Šs,Y ÈÐÔ•«\, ¿£¯+q>·sY
sÁÖ.1000.00
C¤q•+ s•ÈjáT«, –<Š+|ŸPsY, n~ý²u²<Ž
sÁÖ.1000.00
yîTTÔá+ï
sÁÖ. 5500.00
J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+
yîT™V²sYu²u² |ŸçÜ¿£ J$Ôá dŸuó„«ÔáÇ+ sÁÖ. 1000/` €HŽýÉÕHŽýË |Ÿ+|Ÿ>ÃsÁTy•sÁT
leTÜ XæsÁ<Š, ‚+&•jáTHŽ ze¯àdt u²«+Å£”, ™dÕ“¿ù|ŸÚ] çu²+º, d¾¿ì+ç<‘u²<Ž.
SB A/C NO: 173201000029152, IFSC CODE: IOBA 0001732.
yîT™V²sYu²u² |ŸçÜ¿£ y•]ü¿£ dŸuó„«ÔáÇ+ sÁÖ. 100/` €HŽýÉÕHŽýË |Ÿ+|Ÿ>ÃsÁTy•sÁT
leTÜ XæsÁ<Š, ‚+&•jáTHŽ ze¯àdt u²«+Å£”, ™dÕ“¿ù|ŸÚ] çu²+º, d¾¿ì+ç<‘u²<Ž.
SB A/C NO: 173201000027973, IFSC CODE: IOBA 0001732.
y•]ü¿£ dŸuó„«ÔáÇ+ bþdŸT¼ýË eTú €sÁ¦s,Y u²«+Å£” #îÅ£”Ø, ýñ<‘ &•eÖ+&Ž ç&†|t̃¼,
<‘Çs• |Ÿ+|ŸÚy•sÁT ‡ ç¿ì+~ bþdŸ¼\T nç&ƒdŸTàÅ£” |Ÿ+|Ÿe*à+~.
eÖ nç&ƒdt:
m&•{sY, yîT™V²sYu²u², >Ã<‘e] >±Âs¦HŽà, u²u²dt VŸ²…dt, jáÖçbÍýÙ, bÍ¢{Ù Hî+.32,
CÉ.CÉ. q>·sY ¿±\ú bþdŸT¼, d¾¿+ì ç<‘u²<Ž`500087.
b˜þHŽ: 99595`53218. email: malladisukku@gmail.com
Printed and published and owned by Dasika Nirmaladevi printed at Sai
Srinivasa Printers, Khairatabad, Hyderabad, published at Koti Meher Centre, Esamia Bazar, Koti, behind Govt. Women's College, Hyderabad.
Editor: D. Nirmaladevi
RNI No. APTEL/2002/7310, Postal Concession: R&D/RNP/HSE/
789/2014-2016, Dt.06-01-2014, Date of Publication 17th of every month,
Posted at Patrika Channel on 19 / 20th every month.
40
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
8
Taille du fichier
925 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler