close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2 OCT - Ichel Express

IntégréTéléchargement
cm
yk
cm
yk
íÒì¹àv¡û¡à ë³[\A¡
ëW¡>¤à 뺚Ò>ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
R¡[΃Kã ëÒïƒå>à *º íÒì¹àA¡ ‰àÒü®¡¹Î
&@ƒ *>¹Î ë\àÒü@i¡ A¡[´¶[t¡>à ³[ošå¹
K¤o¢ì³@i¡A¡ã šå¤à =à}¤à R¡ì´ÃàÒüƒ¤à W¡Òã
15 Kã ¯à> i¡àÒü³ ëi¡G =ãKƒ¤[>
ÒàÚ¤Kã *ƒ¢¹Kã ³àìÚàv¡û¡à ëÒï[\A¡
W¡R¡[Å[À¤à ëJàR¡\} "[Τå ëÅïK;ºƒå>à
íÒì¹àA¡ ëKi¡t¡à ‹à¹>à ët¡ïƒå>à
íÒì¹àA¡t¡Kã ¯à}[\}, íÒì¹àv¡û¡Kã
ë=ï¤àº "³Îå} íÒì¹àv¡û¡Kã Òü´£¡àº
ëW¡[À¤à ë³[\A¡ Kà¹ã[Å} Îà[¤¢Î ët¡ï¤à
뺚Ò>ìJø ÒàÚ[¹¡ú Úà>¤à šå¹[v¡û¡ö ¤à
ó¡à*¤à ëJàR¡\} "[Î W¡xK[> ÒàÚ>à
ë\àÒü@i¡A¡[´¶[t¡>àëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
[¤Ìå¡šå¹ƒà ¯Á¢¡ 빃
ëyû¡àÎ ëƒ šàR¡ì=àA¡ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
Òü[@ƒÚ> 빃 ëyû¡àÎ ëÎàÎàÒü[i¡, [¤Ìå¡šå¹
[ƒ[Ê¡öC¡ ¤öàe¡>à Åã@ƒå>à ¯Á¢¡ 빃 ëyû¡àÎ ëƒ
R¡¹à} [>}ì=ïìJà} ë³à샺 ÒàÚ ÑHþ広à
šàR¡ì=àA¡ìJø¡ú ‘ÔàÚ¹Òü®¡¹ ëó¡à¹
Òü ì ®¡[¹¯à>’ ÒàÚ>à [=³ƒà
šàR¡ì=àA¡[J¤à ë=ï¹³ "ƒå ƒ à
[>}ì=ïìJà} ³å¸[>[ΚຠA¡àl¡ü[XºKã
[W¡Ú¹šà΢> ëA¡ ³[> [Î}Ò, &l¡ì®¡àìA¡i¡
* ëÎ஡à, "๠ëA¡ Ÿà³Îå@ƒ¹>à
³=R¡Åã;>à [W¡ó¡ ëKÊ¡, šø[Îìƒ@i¡ "³[ƒ
ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *Òü>à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
ë=ï¹³ "[Îƒà ³¹ã íº>>à [E¡\
ëšøàKøà³ "³Îå} [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ê¡öC¡t¡Kã ÑHþº
å
10 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à šàR¡ì=àA¡[J¡ú
ÒàÚ[¹¤à [E¡\ ëšø à Kø à ³ "[΃à
ëºàÚຳ š[¤ÃA¡ ÑHþåº ë³àÒü¹à} Jåì>ï>à
ó¡àÊ¡¢, š[¤ÃA¡ ÑHþåº [>}ì=ïìJà}>à ëÎìA¡@ƒ
ëºàÚ>>à ë¹àìÚº Òüƒìå A¡Î> ëΔz¹ Jà
ëšà;Å}¤³ "³Îå} ëΔz ë\[¤Ú¹ ÑHþº
å
ë³àÒü¹à}>à šèÄà =àƒ¢ t¡à[J¡ú
GAS TODAY
..............................................
R & H Indane Service
Booking upto : 18/04/2016
Valid from
: 13/04/2016
Stk
: 612 (DBTL)
Timing: 08:00am - 11:00 am
Please submit Aadhar xerox to
distributor & bank respectively
..............................................
K & K Indane Service
Booking upto Date
Stk
: 612
Timing: 07:30am -11:00 am
First Come First Serve
...............................................
Canchi Indane Service
Booking upto : 09/04/2016
Valid from
: 20/03/2016
Stk
: 306
Timing: 08:00am -10:00 am
(Submit Aadhar Card)
..............................................
RBD Indane Service
Booking upto : 12/04/2016
Valid from
: 02/04/2016
Stk
: 612
Timing: 07:00am -11:00 am
..............................................
Misao Gas Service
Booking upto : 02/04/2016
Valid from
: 09/03/2016
Stk
: 612
Timing: 07:00am -11:00 am
(Please Submit your Aadhar)
..............................................
Maibia Gas, Moirang
Booking upto : 05/05/2016
Valid from
: 02/05/2016
Stk
: 306
Timing: 07:00am -11:00 am
..............................................
Lamshang Gas
Booking upto : 05/03/2016
Valid from
: 03/03/2016
Stk
: 306 (DBTL)
Timing: 07:00am -10:00 am
(Please Submit Aadhar Copy
urgently)
..............................................
Imphal LPG Service
Booking upto Date
Stk
: 306
100 (19 Kg)
First Come First Serve
..............................................
Hrangchal Gas Agency, Old
Lambulane
Booking upto : 09/04/2016
Valid from
: 31/03/2016
Stk
: 306
Timing: 07:30am -10:30 am
(Kindly Submit Aadhar at the
time of booking (DBTL
Consumer only)
..............................................
Khumbong Indane
Booking upto : 08/04/2016
Valid from
: 04/04/2016
Stk
: 306 (DBTL)
Timing: 07:30am -10:30 am
..............................................
Athokpam Indane
Booking upto : 09/04/2016
Valid from
: 24/03/2016
Stk
: 918 DNSC
(DBTL)
Timing: 07:00am -10:00 am
(Please submit Aadhar xerox
copy)
cm
yk
ë¹ài¡[¹ AᤠÒü´£¡àºKã ³àÚîA¡ƒKãÎå ëźKã ³ìt¡} Jè;[ÅÄìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
2006 t¡à "R¡à} l¡ü>¤Kã ëA¡Î "³ƒà
ÒãƒàA¡ A¡àÙƒà ëÅàÚ[J¤ƒKã
ëÅàÒü>àƒå>à íº[¹¤ã "๠ëA¡ t¡´£¡àÎ>à
냤ã "³[ƒ ³W¡à "×´¬å ³šåì¹àÒü¤>à ÒÄà
ëÚ}ºv¡û¡¤ƒKã ë=}>[¹¤à "¯à¤à
"[΃à "àÒü>Kã *Òü¤à šà}¤à Úà¤à
³ìt¡} šà}ºK[> ÒàÚ>à [ƒ[Ê¡öC¡ [ºìKº
Îà[¤¢Î *ì=à[¹[i¡, Òü´£¡àº ÒüÊ¡A¡ã ë³´¬¹
ëÎìyû¡i¡[¹ "[¹¤³ ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã 냤ã>à
=à\¤à šãìJø¡ú "³ì¹à³ƒà, ëÒï[\A¡
ë\[>³Ît¡à "¹ç¡¤à [󡤳ƒà ºàìÚ}[º¤ã
"¹ ëA¡ t¡´£¡àÎ>à 냤ãƒà ë¹ài¡[¹ Aá¤
Òü´£¡àº>à R¡[Î ëźKã ³ìt¡} šã[Jø¡ú
[ƒ[Ê¡öC¡ [ºìKº Îà[¤¢Î *ì=à[¹[i¡,
Òü´£¡àº ÒüÊ¡A¡ã ë³´¬¹ ëÎìyû¡i¡[¹ "[¹¤³
ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã 냤ã>à ºå[W¡}¤à ëºàÚ¹
[i¡³ "³[ƒ Òü´£¡àº ÒüÊ¡ šå[ºÎA¡ã &Î[š
"R¡³ ëºàÚ>>à ë\[>³ÎA¡ã ƒàÒüì¹C¡¹
&º ëƒì¤@ƒø Úà*¤à "šè>¤à Jè;šå
"³>à R¡[Î ë\[>³Ît¡à "¹ç ¡ ¤à
[󡤳ƒà ºàìÚ}[º¤ã Òü´£¡àº ë¯Ê¡A¡ã
ët¡¹à Îàš³ íº¹v¡û¡Kã "๠ëA¡
t¡´£¡àÎ>à l¡ü>[J¡ú ³ƒåƒà "[¹¤³
ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã 냤ã>à "๠ëA¡ t¡´£¡àÎ>à
"³[ƒ ³ÒàB¡ã ³šåì¹àÒü¤à &º Îå¹W¡@ƒø
³ìJàÚ ">ã "[Î "àÒü>Kã ë=àR¡ƒà
JàÒü > [J¤à íºìt¡ JR¡º¤[>>à
³šå ì ¹àÒü ¤ ƒå "=å ¤ ƒà ëšø à ìi¡G>
*[ó¡Î๠Òü´£¡àº ÒüÊ¡šå ëA¡ài¢¡t¡à
ëA¡ïÒÀKà "R¡à}[Å} "³[ƒ ³³àKã ³ìt¡}
šà}ÒÀK[> ÒàÚ[J¡ú
t¡ì³}ìºà} [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à
>³A¡àìºà} J広à "R¡à> l¡ü>Jø¤à ³tå¡}
W¡Òã "³à ëÒÀ¤à ó¡à*¤à ³ÅàKã [󡤳
ó¡K;ºA¡šà R¡³ƒ>à "¯à¤à
³àìÚàA¥¡ƒå>à íº[¹¤à >åšã "³¤åÎå
ë\[>³ÎA¡ã *ì=à[¹[i¡>à ëºïJ;šã¹ç ¡ ¹Kà ºàìÚ}[¤>¤Îå ³ÒàA¥ ¡ à
JR¡Ò>[J¡ú
ë\[>³ÎA¡ã ƒàÒü ì ¹C¡¹ &º
ëƒì¤ì@ƒøà>à ÒàÚ, =à[ÎKã t¡à} 6 t¡Kã
"๠ëA¡ t¡´£¡àÎ>à ëÒà[Ñši¡àº[΃à
ëÅ> "³v¡à [t¡}ƒ>à ºàìÚ}¤Kã =¤A¡
W¡xƒå>à ºà[Aá¡ú ³Òàv¡û¡à >v¡>à ëÊ¡i¡[ÎKã
ºàÚ¹¤Kã š>îJ ³Jàƒà íº¤à ">à¤à
³ã*Òü šè´à¬ ëÒà[Ñši¡àº[΃à [óø¡ *ó¡
ëA¡àÊ¡t¡à ºàìÚ}K[>¡ú ëÒï[\A¡
t¡ì³}ìºà}Kã >³A¡àìºà} Jå º ƒà
íº[¹¤à ">à¤à "[ÎÎå ë>à}³à >ã[>
"[΃à ëºïJ;ºå ¹ Kà ºàìÚ}¤à
ëÒï¹K[>¡ú
³ÒàA¥¡à ³Jà t¡à¹ƒå>à >³A¡àìºà}
ÒàÚ[¹¤à ³ó¡³ "[Î ë³> ë¹àƒt¡Kã
[A¡ìºà[³i¡¹ 15 W¡R¡[ÅÀKà ">ःå
ÅKàÒü Åàƒå>à šåì=à¹B¡ƒ¤[>¡ú [¤ìºà
ëšà¤[i¢¡ ºàÒü> ([¤ [š&º) Kã ³>å}
W¡ÀK[ƒ [óø¡ *ó¡ ëA¡àÊ¡t¡à ³ÒàA¡šåÎå
ºàìÚ}K[> ÒàÚ[J¡ú
"๠ëA¡ t¡´£¡àÎ>à>à
ëó¡àR¡ìƒà¹A¡[J¤ƒà ëÒà[Ñši¡àº[΃à
ºàìÚ}ºA¡šƒKã ³ÒàB¡ã ÒA¡W¡à} Úà´•à
ó¡K;캡ú "ƒå³A¡šå ³ÒàB¡ã ëJàR¡
">ã³A¡ A¡B¡ìƒï¤à íº¹¤à ó¡à*¤ƒà
³ÒàB¡ã ³šåì¹àÒü¤>à ÒÄà ëÚ}ºv¡û¡¤à
"³[ƒ ³W¡à[Å}Kã ³îÒ-³[Å} t¡´¬ƒà
³ìt¡} ët¡ï¹v¡û¡¤[Î Úà´•à >å}R¡àÒüìt¡
ÒàÚ[J¡ú
ëź =å³Kã [󡤳 ó¡v¡¤ƒKã
ºàìÚ}¤à R¡³ƒƒå>à, ³ÅàKã ">à¤à
"³>à ³¹³ *Òüƒ>å à W¡Òã ³R¡à ëÒÄà
ëÒïK; A¡àR¡J; R¡³ƒ>à ó¡´¶å}ƒà t¡àƒå>à
íºì¹ ÒàÚ¤à šàl¡ü t¡à¤ƒKã ë\[>³Î
ëÎàÎàÒü[i¡>à ³Ú賃Kã ëºïJ;ºKà
ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ë\[>³Î
ëÒà[Ñši¡àºƒà 뺴•à ºàìÚ}[º¤ã ët¡¹à
Îàš³ íº¹v¡û¡Kã íºÅà}ì=³ *}¤ã "à¹
ëA¡ t¡´£¡àÎ>à (37) ƒà R¡[Î ë¹ài¡[¹ Aá¤
Òü´£¡àºKã ³àÚîA¡ƒKã ºàìÚ}¤ƒà ³ìt¡}
*Òü>¤à ëź *Òü>à ºåšà ºã[Å} 22
Kã ³ìt¡} šà}ìJø¡ú
ëÅ>ó¡³ "ƒå R¡[Î >å[³ƒà}¯àÒü¹³
t¡´£¡àÎà>à>à ºàìÚ}[º¤à ¯àƒ¢t¡à
ºàv¡û¡å >à ë¹ài¡[¹ AᤠÒü´£¡àºKã šø[Îìƒ@i¡
&>[\ ë\t¡A塳à¹>à ë\[>γ[A¡
ƒàÒüì¹v¡û¡¹ l¡à– ëƒì¤>ƒà Jè;[ÅŤà
tå¡}ƒà ƒàÒüì¹C¡¹>à "³åA¡ t¡´£¡àÎ>à
³Åàƒà Jè;[ÅÄ[J¡ú
ë=ï¹³ "ƒåKà ³¹ã íº>>à ë¹ài¡[¹
AᤠÒü´£¡àºKã šø[Îìƒ@i¡ R¡àìR¡à³
ët¡\A塳à¹>à ÒàÚ, ³ÅàKã ">à¤à
"³>à ³¹³ *Òüƒ>å à W¡Òã ³R¡à ó¡³å}ƒKã
ëÒïK; A¡à}J;šà R¡³ƒ>à íº[¹¤ã
t¡´£¡àÎ>à¤å ë\[>γ[A¡ ƒàÒüì¹v¡û¡¹
ƒàC¡¹ ëƒì¤>>à ³¹ç¡*Òü¤à ë=ïƒà}
ëºïƒå>à ë\[>³Î ëÎàÎàÒü[i¡>à 뺴•à
ºàìÚ}[º t¡à¤ƒà t¡´£¡àÎ>àKã ">à¤à
ºàìÚ}¤ƒà ³ìt¡} *Òü>¤à ÒàÚƒå>à
ë¹ài¡[¹ AᤠÒü´£¡àºKã ³àÚîA¡ƒKã
R¡³\¤à ³ìt¡} J¹à šã¤[>¡ú ëź
=å³Kã [󡤳 ó¡v¡¤ƒKã ºàìÚ}¤à
R¡³‰¤à ³ã*Òü [ Å}¤å ë\[>³Î
ëÎàÎàÒü[i¡>à [óø¡ƒà ºàìÚ}¤Kã =¤A¡ "³à
šàÚJ;º[Aá¤à "[Î ºàÚ¹¤à šø\à
³ãÚà³Kンv¡û¡[ƒ Úà´•à ó¡¤à ëJàR¡=à}
"³[>¡ú ³tå¡}ƒÎå t¡´£¡àÎ>à>à ³ìÒïÅàKã
šå[Xƒà Ò[gÀA¥¡¤à ëÒà;>¤ƒà ë¹ài¡[¹
AᤠÒü´£¡àº>à ë\[>³Î[A¡ ƒàC¡¹ "³[ƒ
>΢[Å}Kà Jè;Å´•>¹Kà "R¡´¬à ³ìt¡}
šà}K[>¡ú
³ÒàA¥¡à ³Jà t¡à>à ÒàÚ, t¡´£¡àÎ>à>à
ëÒï[\A¡ *Òü[¹¤à [󡤳 "[Îƒà ³ÒàB¡ã
³šåì¹àÒü¤>à A¡[¹³t¡à ÒÄà ëÚ}[¤ƒ¤à
"[Î Úà´•à >å}R¡àÒüìt¡¡ú ³ÒàB¡ã ³=v¡û¡à
A¡[¹ &G> ëºïJ;šà Úà¤ìK ÒàÚ¤ƒå
³[ošå¹ [ºìKº Îà[¤¢Î *ì=à[¹[i¡Kã
ë³´¬¹[Å}Kà ¯à t¡à>ƒå>à ëÚ}[ÅÀK[>¡ú
ë=ï¹³ "[ÎKà ³¹ã íº>>à
ë\[>³Î[A¡ ƒàÒü ì ¹v¡û ¡ ¹ ƒàC¡¹
ëƒì¤>>Îå "๠ëA¡ t¡´£¡àÎ>àJv¡û¡à
>v¡>à º³ƒ³[ÎKã [¤[š&ºKã ³Jàƒà
íº¤à A¡>à íº\‰¤à "³[ƒ ºàìÚ}¤à
R¡³‰¤[Å} \à; [¤\à; JàÚƒ>à
ë\[>³ÎA¡ã ƒàC¡¹ "³[ƒ >΢[Å}>à
뺴•à ºàìÚ}¤Kã =¤A¡ "[Î ³Jà t¡à>à
W¡x[JK[> ÒàÚ>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
.................................................................................................................................................................................................................
ƒà¤ã šã‰¤[ƒ ëƒì³àìyû¡[i¡A¡ ëJàR¡\} W¡R¡[ÅÀK[>
Úè´à• ³ Jåì>ï 뤚[i¡Ê¡ W¡W¢¡ ³ã;ìÚ} W¡R¡¤ãÚå #ìW¡º
>å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
[A¡[À} *ó¡ &³[ƒ ó¡à¹ç¡A¡ Jà>, &³[ƒ
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
Òü´£¡àº ÒüÊ¡A¡ã ³>å} W¡>¤à Úè´à• ³ Jåì>ïƒà
íº¤à Úè´à• ³ Jåì>ï 뤚[i¡Ê¡ W¡W¢¡šå Ò@ƒv¡û¡à
³[ošå¹ƒà ">ã¹A¡ Òà[J¤à "A¡>¤à
ÚåÒà>à ëÅàA¡ÒÀ´¬ƒKã ³*} t¡àƒ>à
íº[¹¤à [󡤳¤å K¤o¢ì³@i¡>à ³ã;ìÚ}
W¡R¡[¤ì‰ ÒàÚ>à W¡W¢¡ "[ÎKã šàÊ¡¹ ë‹àì¹>
R¡àìR¡à³>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
³ÒàA¥¡à ³Jà t¡à>à ÒàÚ, W¡W¢¡ "[΃à
šèÄà ³ã*Òü 70 ³åA¥¡à ºàÒü >ã}¤à
ºàA¡Òü¡"³[ƒ ë=ï¹³ A¡ÚàÎå ët¡àÚ>à
šàR¡ì=àA¡Òü¡ú W¡;[º¤à W¡Òã[ÎKã ëÒï[J¤à
\à>å¯à¹ã 4 ƒà Òà[J¤à "A¡>¤à ÚåÒà
"ƒå > à W¡W¢ ¡ "[Î [󡤳 W¡àƒ>à
ëÅàA¡ÒÀ³[J¡ú W¡W¢¡ "ƒåKã Úè´¬ã,
³ìJàR¡>[W¡}¤Kã t¡àÒü>ó¡³[Å}ƒà ëÒÄà
ëW¡A¡JàÚ¤Kà ëºàÚ>>à ó¡Aáà}[Å}Îå
>ã}JàÚ¤à Úà*칡ú [󡤳 "[΃à ÚåÒà
ëÒA¡ Òà[J¤à ³tå¡}ƒKã W¡W¢¡ "[΃à ëšøàKøà³
ët¡ï¤[ƒ ºàÚ¹ƒ>à ºàÒü>ã}¤à W¡R¡¤ó¡à*
[A¡>ƒå>à W¡W¢¡A¡ã ë³´¬¹ "³Kã Ú賃à
ºàÒü>ã}¤Kã =¤A¡ šàR¡ì=àìAá¡ú
">ã¹A¡Ç¡¤à *Òü>à Òà[J¤à "ó¡i¡¹
ëÎàA¡A¡ã ÚåÒà "ƒå>à ëÒÄà "³åA¡ [󡤳
ëÅàA¡[W¡ºÒÀ³[J¡ú ëÒï[J¤à \à>å¯à¹ã
5 ƒà Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[΃à ëA¡ì´šìXÎ>
šã[¤¹A¥¡¤à ëW¡ =à[J¡ú ³ìJàÚ>à =à\¤à
"³Kà ëºàÚ>>à ³t¡³ J¹à íº¹Kà
šãìK ÒàÚ>à ÒàÚ¹A¡[J¡ú "ƒå¤å =à ³[¹
ëÒ[gÀAá¤à "[Îó¡à*¤ƒà ³ìt¡}
šà}[¤¹ìv¡û¡ö ¡ú
"[ÎP¡´¬à ‹´¶¢Kã ³¹ç¡*Òü¤à ³ãÚ೤å
Åà[”z ó¡}Ò[À¤à ³ó¡³ "³¤å
ëų[\>[¤ƒ¤à ÒàÚ¤[Î ºàÒü¤A¡
=ã¤[>¡ú ³ãÚà³Kã ³ó¡³ "³à *Òü[¹¤à W¡W¢¡
"[Τå ÒàÄKã [󡤳P¡³ *ÒüÒ>[¤>¤à
"=夃à ëÚ}[Å>[¤>¤à ³ÒàA¥¡à ³¹ã
íº>¤à *ì=à[¹[i¡ƒà ÒàÚ\[J¡ú
[ºìºà} ëºàìA¡º A¡>쮡X> šàR¡ì=àA¡ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
*º Òü[@ƒÚà i¡à[g³-Òü-Òü>Îàó¡, [ºìºà}
ëºàìA¡º A¡àl¡ü[XºKã A¡>쮡X> R¡¹à}
ëÎì”|º Òü[ƒKàÒ ë¹àƒ, [ºìºà}ƒà íº¤à
&³[ƒ ÒüÎÃà*l¡ü[„>Kã ÅR¡ìº@ƒà
šàR¡ì=àA¡ìJø ÒàÚ>à ëºàìA¡º A¡àl¡ü[Xº
"[ÎKã ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
ëƒ[ºìKi¡ ë³´¬¹ 50 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à
šàR¡ì=àA¡[J¤à A¡>쮡X> "ƒå ÅA¥¡àÒü¹¤à
ºå[W¡}¤à l¡à– &³[ƒ ¤àƒà¹ç¡[„>>à ë=ï¹³
³šè *Òü[J¡ú A¡>쮡X> "ƒåƒà ëƒ[ºìKi¡
ë³´¬¹[Å}>à Úå[>[i¡, Òü[@i¡[Kø[i¡ "³Îå}
ëÎA塸º[¹\³Kã ¯àó¡³ šåJ;>ƒå>à
ëÅàx¹¤à A¡à}¤å "³[ƒ ³àÒüì>à[¹[i¡[Å}Kã
[󡤳 ó¡K;ÒÄ>¤à ëÒà;>¤ƒà šè´³• A¥¡à
³ìt¡} šà}Ò[Ä}¤Kã "šà´¬à ëó¡àR¡ìƒàA¥¡[J¡ú
A¡>®¡ìX> "ƒå>à Úà´•à Aè¡š¥à JŤà tå¡}ƒà
¯à칚 11Îå ëºï[J¡ú ¯à칚[Å} "ƒåKã
³>å}ƒà J¹à š>¤à Úà¤[ƒ íº¤àB¡ã
"šè>¤Kã Åv¡û¡c³ A¡àÚÒ>K>å ëÅàx¹¤à
"³[ƒ ³àÒüì>à[¹[i¡[Å}Kã ÒA¡ ³;A¡>å,
[ºìºà} š[¤ÃA¡ ëÒº= ëÎ@i¡¹ "[Î [ƒ[Ê¡Cö ¡
ëÒà[Ñši¡àºKã =àv¡û¡à šåJ;ºå
ÒàÚ¤>[W¡}¤[Å} Úà*[¹¡ú ëºàÚ>>à
A¡>쮡X> "ƒå>à ëºàìA¡º A¡àl¡[ü Xº[ÎKã
"ì>ï¤à ë=ïšå¤[Å}Îå J>ìJø ÒàÚ[¹¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 9
ëÒï[J¤à &[šøº 9 ƒà ³Úà} Òü´£¡àº
ÅR¡àÒüÅà¤ãƒà ³îÒì¹àÒü ">ã¤å>à
íº[Jƒ¤à "³[ƒ "³>à ó¡ã¤³ =ã>à
ëÅàA¡Ò>[J¤à ºàÒü¤A¡ =ã¤à ë=ïìƒàA¡
"ƒåKã³t¡à}ƒà&[šøº15Kã>å[³ƒà}ƒà[W¡ó¡
[³[>Ê¡¹Kà Úà>[J¤à ëšàÒü@i¡ ³[¹ Úà*¤à
W¡ài¢¡¹ *ó¡ [ƒ³à@ƒ R¡[Î ó¡à*¤à =¤A¡ *Òü>à
šàÚJ;šã¹v¡û¡¤à "[Î>à >å}>à}¤à
ëšàA¡ÒìÀ¡ú ³¹ã íº>¤à *ì=à[¹[i¡>à ë³
11 Kã >å}[=º ó¡à*¤ƒà "ìÅ}¤à "³à
JR¡ÒÀv¡û¡ö ¤[ƒ ë³ 12 ƒKã ëƒì³àìyû¡[i¡A¡
*Òü¤à ëJàR¡\} W¡R¡[Å>¤à ëÒï¹K[> ÒàÚ>à
ë\àÒü@i¡ &G> A¡[´¶[t¡ &ìK>Ê¡ ¤öìæ i¡[À
΄ೠë¤à= ëóø¡à³ [ºìºà} tå¡ì¹º "Ò>¤ã
A¡àîºìJà} &@ƒ &³[ƒ \à[³¹, [ºìºà}
Òà*ã "¯à} íºA¡àÒü, × Òü\
ëÎ[¹ÚÎ[º Òüg惢, [ºìºà} tå¡ì¹º
"Ò>¤ãKã A¡>쮡>¹ ³åÊ¡àó¡à>à
ëó¡àR¡ìƒà¹[Aáú
ëW¡ì¹àº "[Î>à ÒàÚ, Úà>[J¤à
[ƒ³à@ƒ[Å} "ƒåKã "ìÅ}¤à ¯àì¹àº
JR¡ƒ>à "Îå³ íº¤à ÒàÚ¤[Î ¯àì¹ïÒü,
"[ÎP¡´à¬ W¡¹A¡ W¡Òã}>¤à ³t¡³ "[Îƒà ³ã*Òü
J¹>à "³åA¡ ëºïtå¡>¹Kà Åã}ìW¡š
=à[\ÀA¡[J¤¤å ¯àì¹ïÒü¡ú K¤o¢ì³@i¡A¡ã
³àÚîA¡ƒKã =¤A¡ *Òü>à šàÚJ;ºA¡šà
Úà¤Kã³t¡³"ƒå³t¡}*Òü¹¤ÎåJR¡ÒÀAá¤[ƒ
>å}>à}¤[Î J¹³îJ[ƒ ëA¡àA¥¡[>¡ú
[Å}\î³ ¯à}³à í®¡K¸¤[i¡ íºA¡àÒüKã
í³¹à ÅR¡ ëÒìºì@ƒøà>à ÅUàìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à
[Å}\î³ ¯à}³à í®¡K¸¤[i¡ íºA¡àÚƒà
ë>ï>à Åà¤à ƒ [¯ì³X 믺[ó¡Ú¹
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã í³¹à ÅR¡ ëÎà[ÎìÚº
¯àA¢¡¹ [>}ìR¡à´¬³ ëÒìºì@ƒøà>à ÅUàìJø¡ú
R¡[Î [Å}\î³ ë=àR¡ìJàR¡, ëA¡à}¤à
t¡´•à W¡;[J¤Kã º´¬ã >àA¡@ƒà ë>ï>à Åà¤à
ƒ [¯ì³X 믺[ó¡Ú¹ &ìÎà[ÎìÚÎ>
í³¹à ÅR¡ìº> ÅàUàƒå>à ³ãÚೃà
Jè;[ÅĤKã ë=ï¹³ "ƒåƒà ëÎà[ÎìÚº
¯àA¢¡¹ [>}ìR¡à´¬³ ëÒìºì@ƒøà>à ÒàÚ,
í³¹à ÅR¡ "[Î íºA¡àÒü "[ÎKã JÀKà
Åà¤[>¡ú ÅR¡ "[΃à Òü³à Òü줺[Å}>à
ëšàxàƒå>à íº¤àB¡ã =¤A¡ ë=ï¹³
ºàA¡šƒà >;yKà íºA¡àÒü "[Τå
R¡àA¡šƒà ³ìt¡} *Òü>¤[>¡ú íºA¡àÒü
"[Τå R¡àA¡ ëÅ>¤Kã Òü³à Òü줺[Å}>à
ëºï[¹¤à "ìW¡ï¤à ë=ïƒà} l¡ü¹Kà ³ó¡³
"[΃à íºƒå>à, 󡳃å>à íºA¡àÒüKã
Jåìƒà}[=¤à A¡ÚàƒKã R¡àA¡ ëÅĤ[>
ÒàÚ[J¡ú
*ì=à[¹[i¡ *[ƒå>à íº[¹¤[>¡ú t¡ìÅ}>à ëÅàxì¹ ÒàÚ[¹¤à
W¡ã}³ã Òü[W¡º Òü>à* A¡Úà[ƒ ³ìJàÚKã Jåìƒà}W¡à¤[Å} "[Î
ó¡}ƒ>à, ëºï¤à R¡³ƒ>à íº¤>à "Úà´¬[>¡ú ³ã*Òü JåìƒàA¡
"³JA¥¡à Jåìƒà}W¡à¤[Å} "[Î Îå³ ëºïƒå>à íº¤Kà
šàTA¡[>¡ú ó¡ã¤³ "[Î>à "ìW¡ï¤à ³¹³ *Òüƒ>å à t¡à´•à
=àš¥à #¹³ƒ³[ÎKã A¡à[W¡> ëA¡àÚàƒà Jå@ƒà[¹¤à ëÅàx¹¤à
W¡ã}³ã Òü[W¡> Òü>à*[Å}>à ³ìJàÚ¤å ³ã¹àÒü[¤ì¹ ÒàÚ¤Kã
¯àJìÀà> ¯à}>à íº[¹¤[Î[> ÒàÚ[¹¡ú
³ãît¡ 'ìJàÚ>à &Î[i¡ *ÀKà ³ìJàÚKã Jåìƒà}W¡à¤à
³å À K[> "³[ƒ º³ƒ³[ÎKã "šå > ¤Kã Åv¡û ¡ ³
A¡àÚÒÀK[> ÒàÚ¹[ƒ ÒàÄà íº[¹¤à Jåìƒà}W¡à¤[Î} "[Î
A¡¹´¬à ³*}ƒà Òü³[šÃì³@i¡ ët¡ï[¹¤ìK, A¡ƒàÚó¡à*¤à
A¡à[W¡@ƒà íº[¹¤à ëÅàx¹¤à ³ìJàÚ>à ÒA¡ì=}>>à
Jåìƒà}W¡à¤[Å} "[Î ó¡}Ò[À¤ìK ÒàÚ¤ƒå [=ìƒàA¡šà
JR¡[³Ä¤>à ëÒÄà "šè>¤Kã Åv¡û¡³ ÅàK;šƒà ³ìt¡}
*ÒüK[> J[À ÒàÚ[¹¡ú
³ãît¡ 'ìJàÚ¤å A¡g>¤Kã "³v¡à R¡àÒü¹¤à
šàî´¬[ƒ ë΃帺 i¡öàÒü¤[A¡ ëÊ¡i¡Ît¡à íºƒå>à W¡à*J;º¤à
\à[t¡ ó衹硚[Å} "[ÎKà ºà´¬à ët¡ï¤à "[Î >v¡>à
l¡üšàÚ íºì¹àÒü¡ú ºà씂}>ìK ÒàÚ¹¤[ƒ W¡š ³àĤà
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
tå¡}ƒà ³àÒüì>à[¹Kã W¡àA¡=å} ó¡}Ò>¤à
R¡³‰¤[ƒ ³å[Îó &³&º& "׳Îå
ë¤àÚìA¡ài¡ ët¡ï>¤à ¯à칚 ëºï[J
ÒàÚ[¹¡ú
ëW¡ì¹àº "[Î>à ÒàÚ,
&³&Î[ƒ[šKã ¯àA¢¡ ëšøàKøà³ ëÅ´¬ƒà
[ƒ[Ê¡öC¡ ëºì¤º A¡[´¶[t¡Kã ³ã󡳃à
[¹A¡ì´¶@ƒ ët¡ïƒ¤à [ƒ[ÎKã ëAáà\ ëƒà¹ƒà
³ã*Òü J¹Kà ³àĹKà KàÒüƒºàÒü>Kã
¯à}³ƒà ³àÒüì>à[¹[i¡>à >´•à t¡à¤à \Kàƒà
ëšøàKøà³ ÒàÙã¤Kã ³×;t¡à ë³ì\à[¹[i¡
&[¹Úàƒà Òàš[W¡ìÀ¡ú
2014-15 Kã ëšøàKøೃKã
Òü´£¡àº ÒüÊ¡t¡à ëKøàKøà³ A¡Úà ë³ì\à[¹[i¡
&[¹Úàƒà Òàš[W¡>[J, Ò@ƒA¡Îå [ƒ[Î
Òü´£¡àº ÒüÊ¡>à [>Ú³Kã ¯à}³ƒà [ƒì¹C¡¹
&³*[¤[ÎKã ¯à ÒüÀKà &³&º&
J¹Kà ëºïtå¡>¹Kà *Ä-ít¡>¤ƒà
³àÒüì>à[¹[i¡ \Kà W¡àƒà 80 *Òü¤à
ÒàÚ¤[ƒ ëJ¹Kà*, ëšàì¹à´šà;,
³àÒüì>à[¹[i¡Kã W¡àl¡üJ; ë=ï¹à}Kà ³¹ã
íº>>à ëÎì”| º K¤o¢ ì ³@i¡>à
šàÚJ;šà ³[Âi¡ ëÎC¡ì¹º [ƒ¤ºšì³@i¡
ëšø à Kø à ³ (&³&Î[ƒ[š) [ÑH þ ³ Kã
ëÅ>ó¡³[Å} ÅàìÚ> R¡àìÚÄì=àA¡šKã
³àìÚàv¡û¡à ¯àA¡;ºå>¤à ³àÒüì>à[¹[i¡
ëƒ[ºìKÎ> "³à [ƒÀãƒà W¡;ºK[>
ÒàÚ>à ³å[Îó A¡àl¡ü[Xº ³[ošå¹
(&³[Î&³) >à ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
Òã¹³ "[ÎKã ³t¡à}ƒà &³[Î&³Kã
"šè>¤à ³ãó¡³ "³à R¡[Î šø[Îìƒ@i¡ &³
& ³à[ºA¡ "³[ƒ ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹
Òà[\ "¹àó¡i¡ "[º>à ƒàÒü\ ë³´¬¹
*Òüƒå>à Òj¡àƒà íº¤à ³[ÎKã ëÒl¡
*[ó¡Ît¡à ³ãÚà³Kã *Òü¤à ³ãó¡³ "³à
šàR¡ì=àv¡û¡å >à Aè¡š¥à JÄà í>>[J "³Îå}
íA¡Jè, [>}ì=ï>àÒü, íA¡¹à*, A¡¸à³îK,
W¡R¡³ƒ¤ã, tå¡[ºÒºƒà ³å[Îó \Kà³v¡û¡ƒà
ÒàšA¡ƒ¤à ëšøàKøà³[Å} "ìt¡àÙƒà
Òàšìt¡àA¡ìJø ÒàÚ>à ëW¡ì¹àº "[΃à
&³[Î&³>à ëš@ƒ>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
ëÊ¡i¡ ëºì¤º A¡[´¶[t¡>à ó¡àÒüì>º
ët¡ï>¤à [W¡ó¡ ëÎìyû¡i¡[¹>à [šøÎà[ƒ
ët¡ïƒå>à ó¡³Kìƒï[¹¤à ³ãó¡³ "[΃à
*Ä-ít¡>¤ƒà A¡[¹P¡´¬à [ƒ[Î Òü´£¡àº
ÒüÊ¡>à =à¹[Aá¤à ëšøàìšàì\º ÒàÚ¤[ƒ
³å[Îó \Kà >v¡¤à W¡àƒà 80 *Òüƒ>å à
ëÅ[´Ã¤[Î "Úà¤à šã¤à Úàì¹àÒü ÒàÚ>à
ëW¡ì¹àº[Î>à ëó¡àR¡ìƒàAà ¡ ƒå > à
"ì´¶àìA¡àA¡, &³[Î&³>à [ƒ[Î Òü´£¡àº
ÒüÊ¡A¡ã ³ó¡³ƒà "A¡>¤à ³ã;ìÚ}Kà
ëºàÚ>>à "A¡>¤à ëJàR¡\}
W¡R¡[ÅÀK[> ëºàÚ>>à &³*[¤[Î
[ƒšài¢ ¡ ì³@i¡ "³[ƒ ³¹ã íº>¤à
[³[>Ê¡¹Kã ³àìÚàv¡û¡Îå "A¡>¤à ëJàR¡\}
W¡R¡[Å>K[> ÒàÚ[¹¡ú
...........................................................................................................................................................
í³ît¡ >åšã>à ëºï[¹¤à ë=ïƒà} i¡àö Òü줺 *Ĥà >;ìt¡ – #W¡º
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
Åà¤Kã ÅìAáà> ëºïƒå>à "šè>¤à ëÒà}ºKà í³ît¡ƒà A¡àĤà J¹à ó¡}K[>
³[ošå¹ã ë>Îì>[º\³ "³à ÅàK;>¤à ÒàÚ¤à í³ît¡ ³>å}ƒà ³ã*Òü J¹à íº¡ú
ëÒà;>[¹¤à "[΃à Jåì¹ï šìºï[¹¤[Å} ³ìJàÚ>à [¹\à줢Î> "³[ƒ ëA¡ài¡àKã
Òü[t¡ÒàÎt¡à í³ît¡ >åšã[Å}>à ëºï[J¤à "[Î A¡>à A¡>àì>à ÒàÚ¤[Î ³ìÚA¡ "S¡ƒà ëÚ}ºKà í³ît¡Îå ë΃帺 i¡öàÒü¤
ë=ïƒà} >åšãºàº, [>Îà ¤@ƒ, í³¹à ëÅ}>à JR¡ìƒàA¡šà W¡R¡Òü¡ú ³t¡ã} íº¤à (&Î[i¡) A¡ã Jåìƒà}W¡à¤à J¹à ó¡}[>}Òü¡ú
šàÚ¤ã, #ìÒï[Å} "[Î i¡öàÒü¤t¡à ÒgĤà Jå>àÒü "³à šå¹A¥¡¤à í³ît¡ >åšã[Å}>à ³ìJàÚ "[Î ºÄàÒü ³ã*Òü [ Å}
ëÒï[J¤à #ìÒï >;ìt¡ "³[ƒ W¡àA¡=å} J¹à ëºï¹[Aá¤à ë=ïƒà}¤å R¡àÒüÒàB¡ã *Òü\ *Òü¹³¤ƒKã "ìt¡àÙà ëšà[º[i¡ìA¡º
ó¡}>¤à ëÒï[J¤à #ìÒï >ìv¡ ³¹³ *Òü=A¡ ó¡}>¤Kã "ì=>¤à [ƒ\àÒü>>à Åàóè¡ J¹Kà šåÀKà &Î[i¡ šà´¬Kã
"[Î>à ³[ošå¹ã[Å}Kã Åã}>¤à R¡´¬Kã ëW¡”‚>¤à ëÒà;>[¤K>å "³[ƒ ³[ošå¹ - ">ã}¤à ëó¡àR¡ìƒàA¥¡¹[Aá¤[> ÒàÚ[¹¡ú
³t¡ã} "³[ƒ šàUº ëºï[Å}¤å Òü[@ƒÚà A¡>[óáC¡ "[Τå i¡öàÒü줺Kã
ëÒÄà ³ãšàÒü W¡àl¡üK>¤à ³ã*Òü J¹>à
=åKàÚ>¤à ëÒà;>¤à 뺚A¡ƒ¤[> ëÊ¡i¡Ît¡à íº¹Kà W¡àA¡=å} J¹à ó¡}>¤à í³ît¡Kã ëÚA¥¡¤à A¡>àì>à JR¡>¤à
ÒàÚ>à #àA¡ #>à; W¡>å ¹ à ëÒà;>¤à Ê¡öLº *ÒüÒ>Kìƒï[¹¤à ëÒà;>¤Kã ³×v¡à ³[ošå ¹ Kã
ëºàÒü [ Å>ìºà> (#W¡º) >à ÒàÚ¤[Î íº¤àA¡ ³ãÚà³ Ò蚥à Aè¡š¥à [\*ìšà[º[i¡ìA¡º [ó¡W¡¹ J¹à ëÚ}ºKà
ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
ëÚ}¤à W¡R¡ºìAá ÒàÚ[¹¡ú
W¡ã}ƒà í³ît¡ t¡à¤à Úàì‰ ÒàÚ¤[΃à Úè´£¡³
#W¡ºKã ëÎìyû¡i¡[¹ š[¤Ã[Î[i¡ &@ƒ
ëW¡ì¹àº "[Î>à ³Jà t¡à¹ƒå>à *Òü¹Kà &Î[i¡ *>ºK[ƒ í³ît¡Kã º³
Òü>ìó¡àì³¢Î> ëÎàì¹àJàÒü¤³ *}¤ã ëÒï[\A¡ íº[¹¤à Òü[@ƒÚàKã ëóø¡³¯àA¢¡ R¡àA¡W¡¤à R¡³K[> ÒàÚ¤à =àÚ>Kã ¯à¹ã
ÅãºìÒ>¤ã>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº ³>å}ƒà W¡àl¡ü>à "ìÒà}¤à Úà*ƒ>à "³à ÅàK;[º¡ ÒàÚ>à ëW¡ì¹àº "[Î>à
"[ÎKã ³tå¡} ÒüÄà 'ìJàÚKã ëÚA¥¡¤à ³šà씂à}Kã "ìÒà}¤à J¹à l¡ü[>}¤à ëó¡àR¡ìƒàAáƒå>à ³[Î W¡ã}ƒà í³ît¡>à
"[Î
A¡>àì>à "³[ƒ Jå¹B¡ã #>à ºàÒü ³ã*Òü[Å}>à ëÎà[ÎìÚº ëA¡ìi¡ìKà[¹ Jå@ƒà[>}¤Kã
³=R¡ ³=R¡ ...
...........................................................................................................................................................
"ì@ƒøàKã ëJàÒü¤å Åà”zãšå¹ [®¡ìÀ\>à ιA¡à¹Kã ³ìt¡} šà[´Ã
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
"[Î [J@ƒå>à ÅUà[J¤[>¡ú
ÅUà¤Kã ë=ï¹³ "ƒåƒà íA¡Åà³
[>}ì=³\à*>à ÒàÚ, Jå> "[΃à
í³JB¡ã "¯à¤à íº¤à >ìv¡ "ƒå¤å í³
"[Î>à ³ã;->à J¹à [Å}K[> JÀKà
í³Kã ët¡}¤à} šã¤[>¡¡ú ëÒï¹[Aá¤à
³îÒì¹àÒü Jå>àÒü "[΃à ëÒï[\A¡
³t¡³Kã W¡à*J;ºA¡šKã ³tå¡} ÒüÄà í³Kã
ƒ¹A¡à¹ Úà´•à íº¡ú º³ƒ³ "[΃à
ëÒï[\A¡ *Òü[¹¤à [󡤳 "[Î Jå>
"[΃à JåƒB¡ã *Òü¤à šàl¡ü ó¡}>¤Kã
šàî´¬ "[Î í³ ó¡}ºKt¡à *ÒüK[>¡ú
³[΃à >v¡>à ëJà} #[Å} [W¡}¤à ëºïl¡ü
[Å}l¡ü š”‚àƒà Òü[g> [W¡}ƒå>à ¯à>à
ëÒà;>[¹¤à "[΃Îå í³ ºàAá¤[ƒ
ºàÚ>à ë=àB¡[> JÀKà ³ãÚà³Kã
Òü@i¡ì¹Ê¡t¡à ëÚ}ºKà ³ìt¡} šà}¤[>¡ú
*º "ì@ƒøà Aᤠ&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ëÎìyû¡i¡[¹ W¡à*ì=àÒü Úè³JàÚ¤³>à ÒàÚ,
Òü´£¡àº ÒüÊ¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à "ì@ƒøàKã
ëJàÒü¤å Åà”zãšå¹ [®¡ìÀ\Kã ³ãÚà´•à
ιA¡à¹Kã ³àÚîA¡ƒKã ó¡}¤à Úà¤à ³ìt¡}
šà}[¤>¤à "šãº ët¡ï¹[Aá¡ú Jåº
"[΃à W¡Òã 15 ëÒÄà Jå@ƒàƒå>à íº¹Aá¤à
ó¡à*¤à í³ (Òüìº[C¡öA¡) =à>¤à R¡³ƒ>à
íº¹´¬à "ƒå R¡[Î i¡öàXìó¡à³¢¹ "³à
[J@ƒå>à ÅàUàìJø "ƒå¤å "¯à;š[ƒ
"ƒå³A¡ íº[¹ ÒàÚ>à šø\à ³ãÚà³>à
ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
W¡[Ò "[ÎKã ëó¡¤ö¯æ à¹ã 9 ƒà ™yà
×@ƒå>à Jå> "[ÎKã šø\à ³ãÚೃà í³
ó¡}ÒĤà ëÎà[Î&º ¯àA¢¡¹ *Òü¤ƒà
>v¡>à šãšºÎ ë¯º[ó¡Ú¹ ëÎàÎàÒü[i¡Kã
ëÎìyû ¡ i¡[¹Úå *Òü [ ¹¤à íA¡Åà³
[>}ì=³\à* ëÒà;>¤ƒKã i¡öàXìó¡à³¢¹
Jåº "[Î>à Jå@ƒàƒå>à íº¹A¡šƒKã R¡[Î
ó¡à*¤à ³R¡àº ó¡}ƒ>à íº¹Aá¤à Jå>
"[Τå >å}[Å[¤ƒå>à í³ ó¡}Ò>[¤>à "[Î
Úà´•à =àK;[º¡ú tå¡}ƒÎå º³ƒ³ "[Î
W¡à*J;šƒà ³ìt¡} šà}[¤Úå¡ú Jåº "[΃à
ιA¡à¹Kã ³àÚîA¡ƒKã ó¡}¤à Úà¤à
³ìt¡}Îå ó¡}ƒ>à íº[¹¡ú ë΃帺 A¡àÊ¡
Åà¤à ³ã*Òü[Å}>à ëA¡ài¡à ³å>[¤[J¤ƒKã
³îÒì¹àÚ[Å}Kã ëÑHþູ[Åš ³t¡³ W¡à>à
ó¡}샡ú ºåJàø ¤ã[Å}Kã ó¡}ó¡³ ë=àA¡šà
ιA¡à¹Kã ³ìt¡}>[W¡}¤Îå "³v¡à ó¡}샡ú
ÅUà¤Kã ë=ï¹³ "ƒåƒà "ì@ƒøà
[®¡ìÀ\Kã JåÀàA¡šà [W¡}R¡àJ³ KÞê¡à¹
í³ît¡, [¹i¡ƒ¢ &³[Î&Î J«àÒü¹àA¡š³
"³å\à* [Î}Ò, "ì@ƒøà >K¹ še¡àÚi¡A¡ã
[W¡Ú¹šà΢> ºàÒüÇ¡}¤³ ºåìJàÒü Jå³>,
[¹³ÎA¡ã [ƒšå[i¡ [ƒì¹C¡¹ Úè³JàÚ¤³
¹àì\ì@ƒøà [Î}Ò, ÒàÄKã JèÀàA¡šà
κೠ\åìKŬ¹ [Î}ÒÎå Źç¡A¡ Úà[J¡ú
...........................................................................................................................................................
W塹àW¡à@ƒšå¹Kã ¯àì=àA¡ [š[i¡ ëºA¡W¡¹¹ 714 Úà*>à &샃 A¡ìº\[Å}ƒà
ëºàÒü[Å@ƒ>à ëƒÀãƒà [i¡[W¡} ëšàÊ¡ 290 ...
1 Kã ³Jà ...
W¡àƒà 20ƒà ëÒ>K;šƒà &[šøº 30ƒà
W¡;š>à A¡àÄì¹àÒü... ºà³àÚ
ÒàÚÑHþåºKã A¡ì”|C¡t¡à íº¤à *\à 13 ó¡³[J¤à ëÊ¡i¡ ëA¡[¤ì>i¡ ³ãó¡³>à "Úà¤à šã[J¤à
ºà³àÚ 1 Kã ³Jà ...
[¤º "׳ "ƒå šàÎ ët¡ï[‰îR¡Kã
³³à}ƒà [Òº &[¹Úà A¡[´¶[i¡ƒà ë¹ó¡¹
ët¡ï¹³ƒ¤à "[ÎKã ëšøà[΃帹 ºàì›Î
íº¡ú "¯à}ì¤ï >帳àÒü>à ÒàÚ[J,
³[ošå¹ ëÚºìÒï³ã A¡>¤à ÒàÚ¤[Î
³ÒàB¡ã šà[i¢¡>Îå Úà[>}Òü¡ú ët¡ï¤t¡¤å
yàÒü줺[Å}Kã Òü@i¡ì¹Ê¡ ëÅàA¡šà ¯àó¡³
A¡Úà "[Î ëųìƒàA¡ìÒï¤à t¡à¤[>
>;y¤[ƒ ³[ošå ¹ ³ìW¡; t¡à>à
A¡àÚK[>¡ú Òü[@ƒÚàKã A¡X[i¡i塸Î>
³Jàƒà [Òº &[¹Úà A¡[´¶[i¡ "[Î
ëÅ[´Ã¤[> ÒàÚ[J¡ú
R¡[Î šàR¡ì=àA¡[J¤à *º
ëšà[º[i¡ìA¡º šà[i¢¡Kã ³ãó¡³ "ƒå
ëÎG> "³JB¡ã ëÚ}ºKà
šàR¡ì=àA¡[J¤à ³ãó¡³ *Òü¤à ³¹³¥à
&>[š&ó¡A¡ã ³ã×;[Å} Å¹ç ¡ A¡
Úà[Jƒ¤[> ÒàÚ[J¡ú ³[ošå ¹
K®¡>¢ì³@i¡>à >àA¡-ëÚ;, tå¡} ³à}
ëÚ}ƒå>à =¤A¡ šàÚJ;šà W塳K[> ÒàÚ¤à
¯àó¡³ A¡ÚàÎå ³ÒàA¥¡à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
[¹P¡¹ºàÒüì\Î> ët¡ï¤ƒÎå ëA¡[¤ì>i¡>à "Úà¤à
šã[J¡ú
ëA¡[¤ì>i¡ ³ãó¡³>à R¡[Î ëºï[J¤à ¯à칚
"[Î>à ³[ošå¹Kã *Òü>à ÒüƒåìA¡Î>
[ƒšài¢¡ì³@i¡t¡à A¡ì”|C¡ "³Îå} šài¢¡ i¡àÒü³ ÒàÚ¤à
*\à ³Jº "³v¡à íºìy ÒàÚ>à ëºï¤à
Úàì¹ ÒàÚ>Îå [³[>Ê¡¹ *ìA¡ì@ƒøà>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
šè³³¥ A¡ "[ÎKã ³=v¡¡ûà [ƒšài¢¡ì³@i¡[Å}ƒà
ëNøƒ-[=ø "³Îå} ëNøƒ-ëó¡à¹Kã =¤A¡ ÒàÙƒà
ƒàÒü-Òü>-Òàì>¢ÎA¡ã W¡àƒà 10 JàAá´à¬ "ƒå ³t¡³
Aå¡Ò>ü à =¤A¡ ët¡ï¹v¡¡û ¤>à ƒàÒü-Òü>-Òàì>¢Î
ÑHþã³Kã ³Jàƒà ³t¡³ Aå¡Òü>à R¡àÒü\¹Aá¤à
&[šÃA¡à@i¡[Å}Kã ëÚ}ƒå>à ¯à> i¡àÒü³ ë³\¹ *Òü>à
"ƒåKã ³tå¡} ÒüÄà [¹yû¡æ Òiü ¡ì³@i¡A¡ã =¤A¡ šè´à¬
ë=}º¤ƒà W¡Òã "[ÎKã >쮡´¹¬ 30 ó¡à*¤ƒà
ëºàÒü[ÅĤà ëA¡[¤ì>i¡>à 뺚¥[J ÒàÚ[¹¡ú ³=}
W¡Òã 2017A¡ã \>å¯à[¹ "³ƒKã[ƒ ÒàÄP¡³à¥
W¡àƒà 10ƒà "ƒå´¶A¡ íºK[> ÒàÚ[J¡ú
R¡[ÎKã ëA¡[¤ì>i¡ ³ãó¡³ "ƒå>à ³[ošå¹
ëÊ¡i¡ š¯à¹ [ƒ[Ê¡ö¤¸å Î> A¡´š[> [º[³ìi¡ƒ
(&³&Î[š[ƒ[Î&º)Kã ³Jàƒà íº[¹¤à
ë³> š¯à¹ ë>ï>à ë¹ìÑ•ºàÒüì\Î> ët¡ï¤ƒà
"Úà¤à šã[J¤Kà ëºàÚ>>à ƒ¹A¡à¹ íº¤à
ëšàÊ¡ 680 ë>ï>à ƒàÒüì¹C¡ [¹yû¡æ Òiü ¡ ët¡ï¤ƒÎå
R¡[ÎKã ëA¡[¤ì>i¡ ³ãó¡³>à "Úà¤à šãìJø
ÒàÚ>à [³[>Ê¡¹ *ìA¡ì@ƒøà>à ³Jà t¡à>à
ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá ú
ëšà[º[i¡ìA¡º šà[i¢¡[Å}Kã ³ãó¡³>à ...
ºà³àÚ 1 Kã ³Jà ...
"Úà¤à ëºï>¤à ëÒà;>¤ƒà A¡[¹P¡´¬à
ÒàÚ[¹¤à ¯àó¡³ "[Î Ò@ƒB¡ã šø[Îìƒ@i¡>à [¤º "ƒå ³Jà t¡à>à "³åA¡ ÒÄà
ëšà[º[i¡ìA¡º šà[i¢¡[Å}Kã ³ã×; A¡àR¡¤å>à JÄ>¤à ÒÀA¡šà, ÒÀv¡¡û ¤à "³[ƒ "Úà¤à
ëÎ@i¡¹Kã ºå[W¡}¤[Å}Kà >ã}[=>à šã¤à ÒàÚ¤[Î šø[Îìƒ@i¡A¡ã Jè;t¡à íº¡ú ët¡ï¤t¡¤å
í>>¹B¡ƒ¤[> ÒàÚ>à * \Ú>à ÒàÚ[J¡ú ³¹³ W¡à¤à [¤º *Òü¤[>>à t¡A¡[Å>¤Kã
Jè;ºàÚ šàÚ¤à t¡àÒü¡ú ëÒï[\B¡ã ³t¡³ƒà
[¤º "³à Òü[@ƒÚàKã šø[Îìƒ@i¡t¡à =àƒå>à t¡R¡àÒü󡃤à íº ÒàÚ>à * \Ú>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
ë¤à³, ë>à}î³Kã ³àìÚàv¡û¡à =àR¡-t¡à>à A¡[¹Îå ...........................................................................................................................................................
ët¡ï¤à Úàì¹àÒü¡ú ³¹³ "ƒå>à "ìW¡ï¤>à ³W¡à
ëÚà;[Å>¤P¡³ 'ìJàÚÎå ëÚà;[Å>[J¤à
ÒàÚ¤[Î ëÅàÒü‰¤[>¡ú R¡[Î[ƒ 'ìJàÚ Åà³à>
ëº}³àĤ[Å}Kà ë=}>¤à R¡´¬Kã =àA¡ "ƒåƒKã #ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
ë\&[Î "[Î>à =àìƒà¹A¡šà ºàìÚ}¤Kã "ìW¡ï¤à ëÅ>ó¡³ šåì=àA¥¡¤à
Ò”‚ìJø ÒàÚ[¹¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 9
ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ, JR¡ìÒïƒ>à ëÒà;>ƒå > à ºà[Aà ¡ ¡ú ³[Î>à
ë΃帺 i¡öàÒü¤ [ƒ³à@ƒKã #ìÒï "[΃à
ë=àA¡[J¤à ºàÒü¤A¡ =ã¤à ë=ïìƒàA¡ ëA¡àĹv¡û¡¤ƒKã ³ãÚà³Kã ³àÚîA¡ƒKã
³[ošå ¹ ƒà íº[¹¤à ºè š [Å}>à Úà[>}¤à ³Úà} Òü ´ £¡àºƒà &[šø º 11 ƒà "ƒåKã #¹à} ºàA¡[ÅĤà ëÒà;>¤ƒà "R¡³ "R¡´¬à ëźKã ³ìt¡} šã>ƒå>à
Úà[>}ƒ¤à ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ¯àó¡³ A¡Úà ³ãÚà³ ë=àA¡[J¤à ºàÒü¤A¡ =ã¤à ë=ïìƒàv¡û¡à A¡àš[J¤à [i¡Ú¹ K¸àÎ, ë³àA¡ ºà[Aá¡ú ëºàÚ>>à ë=ïìƒàv¡û¡å ƒà >àA¡º
³àR¡ƒà Åà¤àA¡ ó¡àv¡û¡å¡>à í>>¹A¡šà ÒàÚ¤[Î í³ît¡ "³[ƒ í³ît¡ šàR¡º ">ã³v¡û¡à ë¤à´•[W¡}¤>à šà>¤ƒà t¡³[=>à "ìÅàA¡ ">ã³B¡ã Úè³-íA¡, ƒåA¡àÄ[W¡}¤à í³>à
J«àÒüƒKã ºàÒü¤A¡ =ã¤[>¡ú ³[Î>à #ìÒï "[Τå "ìÅàA¡ "š> Úà*[J¤à "³[ƒ Úè³ "š> >}¤à Úà*[J¤à "³Îå} ë>à}î³>à tå¡´•à W¡àA¡[J¤ƒKã íºó¡³ W¡àó¡³
ºàÄà º³[\}>¤Kã ³W¡àA¡ "³à *ÒüÒ[À¡ú R¡[Î íA¡, ƒåA¡àÄ[W¡}¤à A¡Úà ³àR¡ t¡àA¡[J¤[Å} šà>¤ƒKã ³¹ê¡ ëºïì=àA¡šà Úàƒ>à íºt¡¤>à ³¹³ Òü ¹ Kà ëÒï[\A¡
"àÒü&º[š "³[ƒ [šø-³\¢¹ ëšà[º[i¡ìA¡º "ƒå K ã R¡[Î ó¡à*¤ƒà ³[ošå ¹ íº[¹¤à ³ã*Òü A¡Úà ³[ošå ¹ ƒà ëÒï[\A¡ ³ãÚà³Kã šè[A¥¡} ¯àJº
ëÊ¡i¡Ît¡à Ò[g>Kƒ¤[> ÒàÚ¤à #ìÒï "[΃à K¤o¢ì³@i¡>à A¡ì´šìXÎ> šãì=àv¡û¡>à ºàìÚ}¤ƒà Jåìƒà}W¡àƒ¤ƒKã "ìt¡àÙà íºt¡à¤à R¡³ƒ>à íº[¹¤[>¡ú ³¹³
³[ošå¹Kã ³ãÚà³ šè´>¬ à ëÅïK;šP¡³ ë΃帺 =[´Ã¤[Î "ìW¡ï¤à #¹à} "³à "³åA¡ ëÊ¡i¡[Å}ƒà šåƒ>å à ºìÚ}¤à W¡;šà Úà*¹¤à "ƒå>à K¤o¢ì³@i¡>à A¡ì´šìXÎ>
i¡öàÒü¤ [ƒ³à@ƒKã #ìÒï "[΃Îå 'ìJàÚ Jå[ƒ}³A¥¡à ºàA¥¡¤à ëÒà;>¹¤öà ÒàÚ¤Kã [W¡}>¤à ó¡à*¤ƒà K¤o¢³@i¡A¡ã ³àÚîA¡ƒKã ³ìt¡} šãì=àv¡û å ¡ >à Åà[”z Ò[gºÒĤà
ëÅïKvå¡>à [ƒ³à@ƒ "[Î ó¡}>¤à ëÒà;>[³Ä¹[Î íºì¹ ÒàÚ>à ë\&[Î &ìK>Ê¡ ƒ ëƒì³\ "³v¡à ó¡}ƒ>à íº[¹¡ú ÒàÚ[¹¤à ëÒà;>‰¤[ƒ ³ƒåƒKã ë=à¹A¡šà "ó¡
ÒàÚ>à &Òü³Î>à ëW¡ì¹àº "[΃à "ì¹àÒü¤à *ó¡ ëšøàš[i¢¡\ &@ƒ [Î[¹ÚÎ[º Òügƒæ ¢ "ìÅàA¡ "š>[Å}[ÎKã Òü³}å ³>å}>à ó¡v¡Kã ƒàÚt¡¸ K¤o¢ì³@i¡>à šåKƒ¤[>
*Òü>à "àšãº ët¡ï¹[Aá¡ú
šà΢X, ³Úà} Òü´£¡àº>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú JåƒB¡ã *Òü>à ³àº-W¡à} ëÚà씂àA¥¡ƒå>à ÒàÚ[¹¡ú
&Î[i¡[ƒ[ÎKã ³ãÚà³Kã ëJàR¡W¡; ëÅïK;A¡[> – &Òü³Î
R¡¹à}Kã ³Jà ...
ë΃帺 i¡öàÒü¤ *ìÀ ÒàÚƒå>à t¡´šàv¡û¡à íº[¹¤à
'ìJàÚ>à W¡ã}ƒà W¡vå¡>à º³ƒåƒà ëÒv¡û¡à Jå@ƒà¹ç¡¹ìK
ÒàÚ¤Kã ¯àJìÀà@ƒå³[v¡û¡ >ìv¡¡ú ³ìJàÚÎå ³ìJàÚKã
³ó¡³ƒåƒàîº\Î>å "ƒå¤å ë\>칺 *Òü>àîº[¹¤à
'ìJàÚ[Î, #¹³ƒ³ "[΃Kã ëJàÒó¡³ "³à ëÒA¡
ºà씂àA¡[J¤à ³t¡³ƒ>à A¡>à>Îå 'ìJàÚ¤å ë\>칺[>
JR¡[¤ƒ¤à, šèÄà "ƒå´¶A¡ ë¹[ÎìÚº [ƒÎ[yû¡[³ì>Î>Kã
íW¡ì=} ³àìÚàA¥¡[¹¤[ÎKã ëÚ}ºKà 'ìJàÚ>à &Î[i¡
*>¤ƒà ë=àÒüìƒàA¥¡à A¡àÚì¹àÒü‰à ÒàÚ>à ºèš "[ÎKã ³t¡
ëW¡ì¹àº[΃à =´Ã[Aá¡ú
º³ƒ³[΃à íº[¹¤à ³à[\¢ì>ºàÒüƒ *Òüì¹ ÒàÚ>à
=à\>[¹¤à "ìÅ}¤à W¡ã}³ã[> ÒàÚ[¹¤à &Î[i¡[Å}
"[ÎKãÎå ët¡àR¡à>¤à [šø[¤ìº\ ëšøà[¤\> =´¬[ƒ A¡[¹Îå
"A¡àÚ¤à íºìt¡¡ú ³[΃à 'ìJàÚ>à &Î[i¡ *ÀKà
³ìJàÚKã Jåìƒà}W¡à¤à Jå[ƒ}³A¡ ³å@ƒå>à ³ìJàÚ¤å >³=ƒå>à
=´¬Kã ¯àJìÀà>[ƒ J¹à í=ìƒàA¡³>¤¹à J[À ÒàÚ>à
ëW¡ì¹àº "[Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹Aáƒå>à t¡´¶ã[> ÒàÚ>à
=à\>[¹¤à 'ìJàÚKã Òü¹A¡[΃Îå W¡ã}³ã>à ³¹à} A¡àÚ>à
Úà>[Å@ƒå>à &l¡[³[>ìÊ¡öÎ> "³[ƒ ¤å¸ì¹àìyû¡[i¡A¡
³àÒüì>à[¹[i¡ ëƒ[ºìKÎ> [ƒÀã W¡;A¡ìƒï[¹
....................................................................................................................................
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 9
l¡ü[¹ìšàA¡ &>"à¹&º š´š ³>àv¡û¡à
[Ê¡öi¡ 뺴š ÒüXìi¡àº ët¡ïKƒ¤à íº¤>à
ºà[Aá¤à ë³ 11 ƒà "ÚèB¡ã šè} 10 ƒKã
>å}[=ºKã šè} 2 ó¡à*¤à 11 ëA¡[®¡
l¡ü[¹ìšàA¡ [󡃹 ³åx;A¡[> ÒàÚ>à
&³&Î[š[ƒ[Î&ºKã ë³ì>\¹,
&º&Î[ƒ-¯à> "@ƒ¹ "àÒüÒ[ü ƒ-iå¡
ëºïì¹´¬ ³ ë³àì³àW¡à>à ëšø Î t¡à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à JR¡ÒÀ[Aá¡ú
t¡´£¡àÎ>àƒà "àÒü>Kã R¡àìAÃ¡ï šã¹K[> – ë>ïtå¡ì>Ŭ¹ã
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
=à[ÎKã 11 ƒà
l¡ü[¹ìšàA¡ ³àÚîA¡ í³
šè} 4 ³³Kìƒï[¹
ºà³àÚ 3
Òü´£¡àº, ë³ 10, 2016 Òü}, íº¤àA¡ìšàA¡šà
.................................................................................................................................................................................................................................
ö‡l°¸ "Ït°ç§‡
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ICHEL EXPRESS
"=夃à A¡ì´šìXÎ> šãì=àA¡l¡ü –ë\&[Î
cm
yk
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
1
Taille du fichier
239 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler