close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

003 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1454/003
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1454/003
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
24 mei 2016
24 mai 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot wijziging van de wet van 31 januari 2009
op de continuïteit van de ondernemingen,
wat het hoger beroep in het kader van een
gerechtelijke reorganisatie door een collectief
akkoord betreft
modifiant la loi du 31 janvier 2009 relative
à la continuité des entreprises en ce qui
concerne l’appel dans le cadre d’une
réorganisation judiciaire par accord collectif
VERSLAG
RAPPORT
NAMENS DE COMMISSIE
VOOR HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT
UITGEBRACHT DOOR
MEVROUW Ann VANHESTE
FAIT AU NOM DE LA COMMISSION
DE DROIT COMMERCIAL ET ÉCONOMIQUE
PAR
MME Ann VANHESTE
INHOUD
Blz.
I. Inleidende uiteenzetting ...............................................3
II. Bespreking en stemmingen ...........................................4
Zie:
SOMMAIRE
Pages
I. Exposé introductif .........................................................3
II. Discussion et votes........................................................4
Voir:
Doc 54 1454/ (2015/2016):
Doc 54 1454/ (2015/2016):
001:
002:
001:
002:
Wetsvoorstel van mevrouw Dumery c.s.
Toevoeging indiener.
Zie ook:
004: Tekst aangenomen door de commissie.
Proposition de loi de Mme Dumery et consorts.
Ajout auteur.
Voir aussi:
004: Texte adopté par la commission.
4108
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
1454/003
Samenstelling van de commissie op de datum van indiening van het verslag/
Composition de la commission à la date de dépôt du rapport
Voorzitter/Président: David Clarinval
A. — Vaste leden / Titulaires:
B. — Plaatsvervangers / Suppléants:
N-VA
Rita Bellens, Bart De Wever, Sophie De Wit, Zuhal Demir, Robert Van
de Velde
Paul-Olivier Delannois, Karine Lalieux, Fabienne Winckel, Özlem Özen
Emmanuel Burton, Philippe Goffin, Luc Gustin, Benoît Piedboeuf
Griet Smaers, Raf Terwingen, Jef Van den Bergh
Katja Gabriëls, Luk Van Biesen, Carina Van Cauter
Hans Bonte, Meryame Kitir
Meyrem Almaci, Marcel Cheron
Benoît Dispa, Vanessa Matz
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
N-VA
PS
MR
CD&V
Open Vld
sp.a
Ecolo-Groen
cdH
VB
PTB-GO!
DéFI
PP
Daphné Dumery, Werner Janssen, Goedele
Uyttersprot, Brecht Vermeulen
Jean-Marc Delizée, Ahmed Laaouej, Laurette Onkelinx
David Clarinval, Benoît Friart, Vincent Scourneau
Leen Dierick, Servais Verherstraeten
Patricia Ceysens, Dirk Janssens
Ann Vanheste
Muriel Gerkens
Francis Delpérée
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Nieuw-Vlaamse Alliantie
Parti Socialiste
Mouvement Réformateur
Christen-Democratisch en Vlaams
Open Vlaamse liberalen en democraten
socialistische partij anders
Ecologistes Confédérés pour l’organisation de luttes originales – Groen
centre démocrate Humaniste
Vlaams Belang
Parti du Travail de Belgique – Gauche d’Ouverture
Démocrate Fédéraliste Indépendant
Parti Populaire
Abréviations dans la numérotation des publications:
Afkortingen bij de nummering van de publicaties:
DOC 54 0000/000:
e
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
Parlementair document van de 54 zittingsperiode +
basisnummer en volgnummer
Schriftelijke Vragen en Antwoorden
Voorlopige versie van het Integraal Verslag
Beknopt Verslag
Integraal Verslag, met links het definitieve integraal verslag
en rechts het vertaald beknopt verslag van de toespraken
(met de bijlagen)
DOC 54 0000/000:
QRVA:
CRIV:
CRABV:
CRIV:
PLEN:
COM:
MOT:
Plenum
Commissievergadering
Moties tot besluit van interpellaties (beigekleurig papier)
PLEN:
COM:
MOT:
Document parlementaire de la 54e législature, suivi
du n° de base et du n° consécutif
Questions et Réponses écrites
Version Provisoire du Compte Rendu intégral
Compte Rendu Analytique
Compte Rendu Intégral, avec, à gauche, le
compte rendu intégral et, à droite, le compte rendu
analytique traduit des interventions (avec les annexes)
Séance plénière
Réunion de commission
Motions déposées en conclusion d’interpellations
(papier beige)
Publications officielles éditées par la Chambre des représentants
Officiële publicaties, uitgegeven door de Kamer van volksvertegenwoordigers
Commandes:
Place de la Nation 2
1008 Bruxelles
Tél. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.lachambre.be
courriel : publications@lachambre.be
Bestellingen:
Natieplein 2
1008 Brussel
Tel. : 02/ 549 81 60
Fax : 02/549 82 74
www.dekamer.be
e-mail : publicaties@dekamer.be
De publicaties worden uitsluitend gedrukt op FSC gecertificeerd papier
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Les publications sont imprimées exclusivement sur du papier certifié FSC
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1454/003
DAMES
EN
3
HEREN,
MESDAMES, MESSIEURS,
Uw commissie heeft dit wetsvoorstel besproken tijdens haar vergaderingen van 19 april en 17 mei 2016.
Votre commission a examiné cette proposition de loi
au cours de ses réunions des 19 avril et 17 mai 2016.
I. — INLEIDENDE UITEENZETTING
I. — EXPOSÉ INTRODUCTIF
De heer Werner Janssen (N-VA), mede-indiener van
het wetsvoorstel, licht het wetsvoorstel toe.
M. Werner Janssen (N-VA), coauteur de la proposition de loi, commente la proposition de loi.
Hij preciseert dat artikel 56, tweede lid, van de wet van
31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen het hoger beroep voor de ondernemingen
regelt in het kader van een gerechtelijke reorganisatie
door een collectief akkoord.
Il précise que l’article 56, alinéa 2, de la loi du
31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises
règle l’appel formé par les entreprises dans le cadre
d’une réorganisation judiciaire par accord collectif.
Bij een vonnis inzake homologatie wordt het hoger
beroep alleen gericht tegen de schuldenaar, terwijl het,
als de homologatie is verworpen, moet worden gericht
tegen alle partijen die tijdens de procedure in het geding
zijn tussengekomen.
Si le jugement accorde l’homologation, l’appel est dirigé contre le débiteur seul, tandis qu’en cas de rejet de
l’homologation, l’appel doit être dirigé contre toutes les
parties qui sont intervenues au cours de la procédure.
Het Grondwettelijk Hof wijst er in zijn arrest
nr. 057/2015 van 7 mei 2015 op dat de wetgever het
daardoor mogelijk heeft gemaakt dat het vonnis waarbij
het plan van gerechtelijke reorganisatie wordt gehomologeerd in kracht van gewijsde gaat ten aanzien van
bepaalde schuldeisers zelfs al maakt dat vonnis het
voorwerp uit van een hoger beroep dat door een andere
schuldeiser is ingesteld.
Dans son arrêt n° 057/2015 du 7 mai 2015, la Cour
constitutionnelle relève que le législateur a ainsi permis
que le jugement homologuant le plan de réorganisation
judiciaire soit passé en force de chose jugée à l’égard
de certains créanciers alors même que ce jugement
fait l’objet d’un appel introduit par un autre créancier.
Daaruit volgt volgens het Hof dat de uitoefening,
door bepaalde schuldeisers, van hun recht van hoger
beroep zou kunnen leiden tot het gelijktijdig bestaan
van materieel onverenigbare beslissingen betreffende
eenzelfde onsplitsbaar geschil, doordat de schuldeisers
die partij zijn in de zaak voor de rechtbank van koophandel mogelijk niet allemaal gebonden zijn door het
gezag van gewijsde van het arrest dat door het hof van
beroep zal worden gewezen. Het Hof besluit dat een
dergelijk verschil in behandeling, dat de beginselen
van gezag van gewijsde en van rechtszekerheid in het
gedrang brengt, niet verenigbaar is met de artikelen
10 en 11 van de Grondwet.
Selon la Cour, Il s’ensuit que l’exercice par certains
créanciers de leur droit d’appel risque d’aboutir à la
coexistence de décisions matériellement inconciliables
à propos d’un même litige indivisible, les créanciers,
parties à la cause devant le tribunal de commerce,
pouvant ne pas tous être liés par l’autorité de chose
jugée de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel. La
cour conclut qu’une telle différence de traitement, qui
met en péril les principes d’autorité de chose jugée et de
sécurité juridique, n’est pas compatible avec les articles
10 et 11 de la Constitution.
Bijgevolg dient artikel 56, tweede lid, eerste zin, van
de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit
van de ondernemingen te worden aangepast in die zin
dat het hoger beroep tegen een vonnis waarbij het plan
van gerechtelijke reorganisatie wordt gehomologeerd
moet worden gericht aan de overige partijen die tijdens
de procedure in het geding bij verzoekschrift zijn tussengekomen én aan de schuldenaar.
Par conséquent, l’article 56, alinéa 2, première
phrase, de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité
des entreprises doit être modifié dans le sens où l’appel
d’un jugement homologuant le plan de réorganisation
judiciaire doit être dirigé contre les autres parties qui sont
intervenues au cours de la procédure de réorganisation
par voie de requête, ainsi que contre le débiteur.
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
4
DOC 54
1454/003
Het wetsvoorstel strekt ertoe voornoemd artikel 56,
tweede lid, in bovenvermelde zin aan te passen.
La proposition de loi à l’examen vise à modifier l’article 56, alinéa 2, précité dans le sens indiqué ci-dessus.
II. — BESPREKING EN STEMMINGEN
II. — DISCUSSION ET VOTES
De heer David Clarinval (MR), voorzitter, betuigt de
steun van zijn fractie aan dit wetsvoorstel.
M. David Clarinval (MR), président, témoigne du
soutien de son groupe à cette proposition de loi.
De vertegenwoordiger van de minister van Justitie
wijst erop dat het wetsvoorstel geen bezwaren of opmerkingen oproept.
Le représentant du ministre de la Justice souligne
que la proposition de loi à l’examen ne donne lieu à
aucune objection ni remarque.
De heer Servais Verherstraeten (CD&V) steunt dit
wetsvoorstel eveneens.
M. Servais Verherstraeten (CD&V) soutient également cette proposition de loi.
*
*
*
*
*
De artikelen 1 en 2 van het wetsvoorstel en het gehele
wetsvoorstel, met inbegrip van wetgevingstechnische
correcties, worden achtereenvolgens en eenparig
aangenomen.
*
Les articles 1er et 2 de la proposition de loi et l’ensemble de la proposition de loi, y compris les corrections d’ordre légistique, sont successivement adoptés
à l’unanimité.
De rapporteur,
De voorzitter,
La rapporteuse,
Le président,
Ann VANHESTE
David CLARINVAL
Ann VANHESTE
David CLARINVAL
Bepalingen die een uitvoeringsmaatregel vereisen
(artikel 78.2, vierde lid, van het Reglement): nihil.
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
Dispositions qui nécessitent une mesure d’exécution
(article 78.2, alinéa 4, du Règlement): nihil.
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
482 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler