close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
Òü´£¡àº, ë³ 26, 2016 Òü} A¡àìº>Kã 20 [> šà>¤à, ÅìKàºìź
"Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º 7-& ÎàÒüƒ óå¡i¡ì¤àº
iå¡>¢à쳖i¡Kã "ìÒ賈à [i¡ [¤ &Î &ó¡ & ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 25 @ Úå= [ƒ®¡ºšì³–i¡
ëΖi¡¹ Aᤠ(ÞàÒü [ƒ [Î), íA¡¹à*
[¤yà>à [Ŗƒå>à R¡[΃Kã ³àÒü¤³
º´šàv¡¡û à šåÄà [i¡³ 14 >à Źç¡A¡ Nø硚4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à ëÊi¡ ëºì®¡º 7
"–ƒ¹-45 ëA¡ [\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº
iå¡>¢à쳖i¡, 2016 Kã R¡[Î "ìÒï¤à
>å[³v¡à [i¡ [¤ &Î &ó¡ &, ët¡ï¤å}ìJàA¡
³àÚ šàA¡ìJø¡ú
iå ¡ >¢ à 쳖i¡ "[ÎKã R¡[Î
ëÒïìƒàA¡šKã ë=ï¹³ƒà [=Úà³ (*)
ëKàºî³ A¡àWå¡}ºà-[\Àà š¹Èƒ,
¤àì³à> A¡´šå [\ ¡ú [š, ³åt¡å ³ ë¹àì³ÅW¡–
ƒøà-šøƒà>, íA¡¹à* [\ ¡ú [š, "ìγ
ëÒ³”zà-&G šø‹à>, íA¡¹à* [\ [š,
ºàÒüųø (*) >à*[¤-ì³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹
1, [>}ì=ï\³ ºt¡à, ë³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹2, ìºï[¹Úà³ "ì\à> ë³´¬¹, Þàƒ¢
>´¬¹-3, t¡ìJºW¡}¤³ (*) Îå[źàì³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹-4, κೠëÒ´¬à,
κೠšàA¡šà-šø[Î샖i¡ ("àÒü &º Úå)
Aá¤, ë=àA¡ìW¡à³ Aõ¡Ì¡ìt¡à´¬ã-[ƒ &Î [š,
Òü´£¡àº ëÞÊ, [\ "šà*-ÒüXìšv¡¡û ¹ *
[Î "³[ƒ [W¡}Jà³ ">–ƒ, ÒüXìšv¡¡û ¹,
[Î [ƒ * ë=ï¤àº, * [Î >à ³=}[Å;>à
W¡ãó¡ ëKÊ¡, šø[Î샖i¡ "³Îå} ëKÊ¡ *ó¡
*>¹ *Òü>à Źç¡A¡ Úàƒå>à ëÒïìƒàA¡[J¡ú
R¡[Î "ìÒï¤à >å[³;t¡à ÅàÄ[J¤à
ë³i¡W¡t¡à [i¡ [¤ &Î &ó¡ &,
ët¡ï¤å}ìJàA—¡à ë>ì¹àA¡à &ó¡ [Î,
ÅR¡àA¡ó¡³¤å ëKຠ3-0 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
ë³i¡W¡ "ƒåƒà [i¡ [¤ &Î &ó¡ &Kã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ"׳ "ƒå>à &> ÒüS¡ÎÄà 8 Ç¡¤à
GRATITUDE
I would Like to show my heatfelt
gratititude to Sir Ashok Kumar for
healing me from Cervical Lumber
Spondylosis, i have been suffering from
his physical distortion for the last
(5) five years that caused severe pain
both hands and I felt horrible pain in my
right leg while walking. All these
prolonged discomforts and distortions
got relieved after 12 days consultation
Sir Ashok Kumar
with Sir Ashok Kumar at his clinic,
Ashok Kumar HealthCare Centre, Near E.S.U., Ground,
Palace Comp0und, Imphal, # 9612988525. I am very much
indebeted to his incredible treatment. My Lord Jesus belss him
to serve long.
Sd/- Ramreishang Vashi,
NT/68738/26(May)
Teinem Village, Ukhrul
Office of the Principal
PRAVABATI COLLEGE, MAYANG IMPHAL
ADMISSION NOTICE
Dated, the 20/05/2016
No.1/4/91/PBC/MI: Notice is hereby given for information of
all the concerned that, the last dates for admission to BA/B.Sc
1st Semester, 2016-17 are given below:Last date of form submission:in BA/B.Sc. Ist Semester,
i) Without fine
: 30/05/2016
ii) With fine of Rs. 200/- : 20/06/2016
Details can be had from the office of the undersigned.
Sd/- Th. Chaoba Singh
Principal,
NT/68722/26(May)
Pravabati College, Mayang Imphal
S T U DY
MBBS
ABROAD
*BANGLADESH
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú "³[ƒ ³Jà t¡à>à &>
¹gÄà ë³i¡W¡A¡ã 29 Ç¡¤à "³Îå} &Î
šå[X¤à>à 32 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ³ÒàB¡ã
[i¡³Kã ³àÚ šàA¡šKã "׳ǡ¤à ëKàº
"ƒå W¡>[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡
[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã [š ëA¡à=à} "³Îå}
ëKàìKï "³[ƒ [i¡ [¤ &Î &ó¡ &Kã
³àÚîA¡ƒKã &> ¹g–ƒà ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà
A¡àƒ¢ "³³³ ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
"³ì¹à³ƒà iå¡>¢à쳖i¡ "[ÎKã
Źç¡A¡ "³à *Òü>à ë³[ƒÚà Úå>àÒüìi¡ƒ
"–ƒ¹-13 "³Îå} "–ƒ¹-16 Î>[ó¡Ê Òü´£¡àº A¡š ëÒïìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 25 @ Î>[ó¡Ê>à [Ŗ
ƒå>à R¡[΃Kã &Îìyà i¡ó¡¢ , Jå³>
º´šàv¡¡û à =à "[ÎKã 29 ó¡à*¤à
ë>àA¡ "àl¡iü ¡ ë¤[ÎÎt¡à W¡xKƒ¤à
Î>[ó¡Ê¡ Òü´£¡àº A¡š "–ƒ¹-13
"³Îå} "–ƒ¹-16 óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖
i¡, 2016 ëÒïìJø¡ú
R¡[Î "–ƒ¹-13 Kã ÅàÄ[J¤à
"Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à ³àÒü¤Jåº Úå [Î>à
³R¡àº &ó¡ [Τå i¡àÒü ë¤øA¡t¡à ëKຠ43 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåKã ëš>à[Âi¡ A¡à*>¤ƒà
³àÒü ¤ Jå º Kã ³àÚîA¡ƒKã &
ë>à}[=ºR¡à>¤à, & ¤àÎA¡¹, &Î
">–ƒ "³Îå} [i¡ 'W¡ "à¹\åÄà ëKàº
"³Îå} [i¡ [¤ &Î &ó¡ &, ët¡ï¤å}ìJàA— "³³³ W¡>[J¡ú ³R¡àº &ó¡ [ÎKã
¡à &A¡[\[¤Î> ë³i¡W¡ "³Îå ÅàÄ[J¡ú ³àÚîA¡ƒKã [Kó¡Î>, ¹àìA¡Å "³Îå}
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ} "Òà>¤à ƒàìA¡ìÅà¹>à ëKຠ*씂àA¡[J¡ú
ë³i¡W¡t¡à &Î ƒ[¤Ãl¡ü Òü [Î &, [=Úà³
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
"³Îå} [š ÞàÒü [Î, ¤àì³à> A¡´šå>à
>å}[=º šå} 1 t¡à¤à ³t¡³ƒà ÅàŤà
³tå¡} ìA¡ Úå ëA¡ & ([¤), íA¡¹à* Òü´£¡àº, ì³ 25– W¡Òã "[ÎKã ë³ 20
³à}[\} "³Îå} ÞàÒü [ƒ [Î [Î, ƒàKã 24 ó¡à*¤à ³àÒ¹àÊ¡öKã >àKšå¹ƒà
íA¡¹à*>à šå} 2.30 t¡à¤à ³t¡³ƒà šà}ì=àA¡[J¤à ë>ѕì>º "à³¢ì¹Ê¡[º}
ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à ëW¡´šã*>[Ś 2016 ƒà ³[ošå¹Kã
"à³¢ì¹Ê¡[º} [t¡³>à *®¡¹*º ëW¡´šã*>
ÅàÄK[>¡ú
*Òü¹ìAá¡ú ëW¡´šã*>[Ś "ƒåƒà
[³ì\à¹à³Kã [t¡³>à ¹>¹Î "š *Òü[J¡ú
ìW¡´šã*>[Ś "ƒåƒà 볃º
ó¡}ºA¡[J¤à "à³¢ì¹Ê¡º¹[Å} "ƒå[ƒ,
\å[>Ú๠KຢÎt¡à &Πι\夺à
"[ÎKãÇ¡ ³=v¡û¡à ëA¡ìt¡ìKà[¹ "[>³B¡ã 냤ã(ìA¡ [\ 45) >à ëKàÁ¡, "àÒü
*Òü>à "ît¡ ³>à A¡Úà "³Ç¡ =[´Ã¡ú
"ì>Å«à[¹ 냤ã(ìA¡ [\ 50) >à ëKàÁ¡,
ì¹[\ìÊ¡öÎà ëó¡à³¢ [š[Å>¤Kã [š \àÚà 냤ã (ìA¡ [\55 ) >à ë¤øàg
"ì¹àÒü¤à ³t¡´•à \å>Kã t¡à} 9 ó¡à*¤[>¡ú "³Îå} [t¡ 'W¡ ì³>A¡à 냤ã (ìA¡ [\70)
³Jà t¡à>à "Aå¡Ùà ³ì¹àºKンA¡ >à ëKàÁ¡ 볃º ó¡}[J¡ú
*K¢>àÒü[\} ëÎìyû¡t¡[¹Kà l¡ü>[¤Úå ÒàÚ>à
\å[>Ú๠ë¤àÒüÎt¡à ÚàÒüó¡¤à í³ît¡
Aᤠ"[ÎKã ëW¡ì¹àº "³>à JR¡Òº[Aá¡ú (ìA¡ [\ 65) >à ë¤øàg "³Îå} &>
mOKG/Bank
Pass Book
Lost
I have lost my Bank Pass
Book
beraring
A/c.
No.20126962514 issued by
the S.B.I. Porompat Branch
on the way in between my
residence and Porompat.
Finders are requested to
handover the same to the
undersigned.
Sd/- Sarangthem Sushil
Meetei
Thambalkhong
# 9089174082
NT/68737/26(May)
ÎàÒüA¡å º \å[>Ú๠Aá¤>à ¹ç¡ì¹º &[¹Úà
&ó¡ [Τå ëKຠ5-0 ƒà Ú೗à W¡à*>à
³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ÎàÒüA¡å º &ó¡ [ÎKã ³àÚîA¡ƒKã
ë³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
ëKຠ³R¡à "ƒå JåšKå àìÀÄà ë³i¡W¡
ëÒï¹A¡šà 2 Ç¡¤à, 25 Ç¡¤à "³Îå}
35 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"׳ "³Îå}
íÎìKàÒà*>à 8 Ç¡¤à "³Îå} 20 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> W¡>[J¡ú
"׳ǡ¤à ë³i¡W¡t¡à ëA¡ ÞàÒü &ó¡
&>à [i¡ [¤ &Î &ó¡ &, ët¡ï¤å}ìJàA¡šå
ëKຠ4-2 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ìA¡ ÞàÒü &ó¡ &Kã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡
"ƒåƒà W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKàº
³[¹ "ƒå &³ [ƒ Îàì\àƒ>à 16 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} [Î 'W¡
[º[S¡>à ë³i¡W¡A¡ã 28 Ç¡¤à, 30 Ç¡¤à
"³Îå} 32 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"׳
"³Kà W¡–ƒå>à ³ÒàB¡ã [i¡³à— ³àÚ šàA¡šƒà
³[ošå¹>à *®¡¹*º ëW¡´šã*> *Òü¹ìAá
26Ç¡¤à ëA¡ 'W¡ "ì>ï [Î}Ò
ë³ì³à[¹ìÚº ëÊ¡i¡ ëºì®¡º ëW¡á iå¡>¢ì³@i¡
Òü´£¡àº, ë³ 2 5 – E¡àîA¡ì=º ëW¡á Aá¤>à
[Å@ƒå>à A塔z¹ç¡A¡ Ç¡¤à ëA¡ 'W¡ "ì>ï [Î}Ò
ë³ì³à[¹ìÚº ëÊ¡i¡ ëºì®¡º ëW¡á iå¡>¢ì³@i¡
2016 ³=} =àKã t¡à} 12 ƒà Òü´£¡àº
A¡ìº\ ³º[t¡šìš¢à\ ëÒ຃à *š>
"³Îå} "@ƒ¹ 15 ÒüÚ๠ÒàÚ¤à
ëA¡ìt¡ìKà[¹ "[>ƒà šà}ì=àAáK[>¡ú
iå¡>¢ì³@i¡ "[ÎKã [-Ĺ, ¹Ä¹ "š
"³Îå} =àƒ¢ ëšà[\Î>ƒà ³=}[Å;>à ºåšà
25,000, 15,000 "³Îå }
10,000 ëźKã ³>à =³[º¡ú
eokjOMxg Fyrki
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
KAKCHING , GOVERNMENT OF MANIPUR
Jà>ƒ[\; (ìA¡ [\ 70) >à [κ®¡¹ 볃º
ó¡}[J¡ú
³àÊ¡¹Kãƒà &³ [\¤> (ìA¡ [\ 80) >à
ëKàºôlØ ¡,ëA¡‹>à[¤¹(ìA¡[\90)>àë¤øàg,[t¡
'W¡Î¹t¡(ìA¡[\100)>àëKàºôlØ ¡"³Îå}ëA¡
'W¡¡Î[g;(ìA¡[\100)>à[κ®¡¹ë³ƒº
ó¡}[J¡ú ëÎ[>Ú๠ë³>Kãƒà [t¡ 'W¡ ιt¡ (ëA¡
[\ 100) >à ëKàÁ¡ë³ƒº ó¡}[J¡ú
ìÎ[>Ú๠-åì³>Kãƒà ëA¡ &Î 'W¡
>[@ƒ[> 냤ã (ëA¡ [\ 50) >à ëKàºôlØ ¡, &º
W¡>W¡ºA塳à[¹ (ìA¡ [\ 60) >à ë¤øàg, &³
ë³³W¡à (ìA¡ [\ 70) >à ëKàÁ¡ "³Îå} &Î
Òü>à* (ìA¡ [\ 80) >à [κ®¡¹ 볃º
ó¡}[J ÒàÚ>à ³[ošå¹ "à³¢ì¹Ê¡[º}
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëÎ[yû¡t¡[¹ ìA¡ &Î 'W¡
>¤W¡@ƒøà [Î}Ò>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ÒàÚ[¹¡ú
Ú೗à W¡à*>à ³àÚ šàA¡[J¡ú
"³ì¹à³ƒà [i¡ [¤ &Î &ó¡ &Kã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå>à
ÞàÒü ë¤à[¤ "³Îå} & ë¹à¤ài¢¡>à ë³i¡W¡A¡ã
11 Ç¡¤à "³Îå} 25 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³³³ W¡>[J¡ú "ƒå¤å ³Jà t¡à>à
[i¡ [¤ &Î &ó¡ &Kã ³àÚîA¡ƒKã ³Jà
t¡à>à "ìÒ>¤à ëKຠW¡Ä>¤à A¡Äà
ëÒà;>¹¤Îå ³àÚ šàA¡šà R¡³[Jƒ¤>à
ëA¡ ÞàÒü &ó¡ &Kã ³Jåv¡à ëKຠ4-2 ƒà
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü¤à ³[¹Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à Jå¹Jåº>à ëA¡ Úå ëA¡ &¤å Ú೗à
W¡à*>à ëKຠ6-0 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
Jå¹JåºKã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåƒà
W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKຠt¡¹ç¡A¡
"ƒå &³ [¤ìA¡Äà ë³i¡W¡A¡ã 3 Ç¡¤à, 9
Ç¡¤à "³Îå} 20 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"׳, [š ëKà[¤Äà ë³i¡W¡A¡ã 32 Ç¡¤à
"³Îå} 34 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>
"³[ƒ &> "ìÅàA—¡à 35 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³Kà W¡>[Ŗƒå>à šåÄà ëKàº
W¡>[J¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã R¡[Î ÅàÄ[J¤à "–
ƒ¹-16 Kã "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
šàÒü*>¹ Aá¤>à [i¡ [ƒ [Τå ëKຠ1-0
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
šàÒü*>¹Kã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡
"ƒåƒà W¡>[J¤à "³v¡à R¡àÒü¹¤à ³àÚ
šàA¡šKã ëKຠ"ƒå ë³i¡W¡A¡ã 35 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à [i¡
[¤ &Î &ó¡ &, ët¡ï¤å}ìJàA—¡à "๠&
&ó¡ & ([¤) ¤å ëKຠ2-0 ƒà ³àÚ[=¤à
šãìJø¡ú
[i¡ [¤ &Î &ó¡ &Kã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ëKຠ"[> "ƒå>à ëÎJà³
"³Îå} ë¹KàÄà ë³i¡W¡A¡ã 18 Ç¡¤à
"³Îå} 29 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³³³ W¡>[J¡ú
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
WAIKHONG
Mutation Case No. 228 of 2016
Thokchom Birmnani Singh S/o (Late) Indra Singh of Sugnu.
. . .Applicant
-Vrs(Late) Shri/Smt Thokchom Indra Singh S/o (Late) Rudra Singh
of Sugnu.
. . . O.P.
N O T I C E
Waikhong, the 24th May, 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}K㠳󡳃à JR¡Ò[À¡ú ³ƒå[ƒ íº[J‰¤à Åøã Thokchom Indra
Singh šã} ³õ: Thokchom Rudra Singh, Îà} Sugnu ƒà íº¤Kã [³}ƒà
šà>¤à šàjà >}: 91/276, ƒàK >}: 1143 &[¹Úà 4.21 &A¡¹ W¡à*¤à ëó¡ïì¹>
ëºïó¡³ "[Î ƒ}A¡à[¹[Å}Kã [³}ƒà >à³à šà>¤ãÚå ÒàÚ>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Î ƒ¹JàÊ¡
=à¹ìAá¡ú ³¹³ "ƒå>à A¡>àP¡´¬à ³¹ã íº>¤à ³ã*Òü[Å}>à ëÚ;šã[>}¤à íº¹¤[ƒ
ºà[Aá¤à t¡à} 1/6/2016 "ÚåB¡ã šå} 10 A.M. ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à
l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹B¡ƒ¤[>¡ú ³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëºï\ì¹àÒü ëA¡ài¢¡A¡ã
W¡;>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î ³Jà W¡x¹K[>¡ú
NT/68725/26(May)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Waikhong
Mutation Case No.199/SDC/Kakching
1) Mayengbam Mangi Singh, S/o. Late. Hera Singh of Irengband,
2) M. Angou Singh, S/o. (L) -do- of -do-, 3) M. Bheigya Singh,
S/o. (L) -do- of -do-.
. . .Petitioners
-VrsLate. Mayengbam Hera Singh S/o. Tomcha Singh of Irengband.
. . . O.P.P
N O T I C E
Kakching, the 25th May, 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
Kã ³tå¡} ÒüÄà
JR¡Ò[À ³ƒå[ƒ ³=v¡û¡à š[À¤à ƒ}A¡à[¹[Å} "[Î>à ƒ¹JàÊ¡ "³à =à¹ìA¡Aá ³ƒå[ƒ
Village No. 61/ Irengband, Patta No., 1186/841 "³Îå} 1280/842
(N) Dag No. 2330, 2413 "³Îå} 2332 area .5472 "³Îå} .4220
W¡à*¤à ëó¡ï칺 "[ÎKã Pattadar Late *ÒüìJø¡ú ³õt¡å *ÒüJ¤ø Kã ³tå¡}ƒà ³ìJàÚKã
³W¡à[Å}>à º³ "[Î >à³à šà>[¤ì¹à ÒàÚ>à ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à ³õ
Pattadar "[ÎKã Òü³å} ³>å} "³[ƒ º³ "[ÎKà ³¹ã íº>¤[Å}>à ëÚ;[>}¤à
"³[ƒ Úà[>}ƒ¤à ³ã*Òü[Å}>à šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡àR¡¤ƒKã >å[³; 7 (t¡ì¹;) [>
ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ³Åà-³Åà ºàv¡û¡å >à "Òü¤à ëW¡>à Þàì¹àº Òàœ¡æ>à ³=[B¡ Court
"[΃à Objection ìt¡ï¹Kƒ¤[>¡ú šã[¹¤A¡šà ³t¡³ "[Î ó¡à*¤Kã ³>å}
Objection ìt¡ï¹‰¤[ƒ "àÒü>Kã ³tå¡} ÒüÄà Court "[Î>à Case ³Jà W¡x¹K[>¡ú
³Jà ºàA¡šà ƒàÚt¡¸ ëºï\ì¹àÒü ú
NT/68739/26(May)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Kakching
*PHILIPPINES
DEAR STUDENTS,
Regd. Now To avail Schorlarship and get seat
confirmation in Top Medical Colleges
For detail Plz. Contact:
PRIME ENTERPRISES
OPP. 1ST MR Ground, Babupara,
Babupara, Imphal
#8415943310, 8415942865
Visit us:
To know Benefits of Studying in Bangladesh
& Philippines
email: swaran_ent@yahoo.com
JOIN MERCHANT NA
VY AS AN OFFICER
NAVY
TMC SHIPPING PVT
TD
PVT.. LLTD
100% JOB & SPONSORSHIP
n Special Coaching for IMU-CET 2016
n Online Mock Test Based on IMU-CET
n All DG Shipping Approved Institutes
n 100% Company Sponsorship
n DIRECT ENTRY (PLACEMENT)
Visit Us:
TMC Shipping Imphal, (Manipur)
OPP.1st MR Ground,Babupara, Imphal West,
Manipur-795001
imphal.tmcshipping@gmail.com
NT/B/20-14 June
Contact: 8415943310
WAIKHOM MANI GIRLS’ COLLEGE
(GOVERNMENT AIDED)
NAAC ACCREDITED WITH “B” GRADE
[lW.[kT fgBfOjg[lM
Thoubal Okram, Thoubal, Manipur
Admission opens for the Academy Session 2016-17
Application forms with Prospectus for admission to B.A./
B.Sc. First Semester for the Academic Session 2016-17 are
available from the college office with effect from 27th May,
2016 by payment of Rs. 200.
Facilities :
i) Girls’ Hostel ii) N.C.C. & N.S.S. iii) Career & Counselling
Cell, iv) Career Oriented Courses (Certificate, Diploma
and Advanced Diploma)
(a) Mushroom Cultivation (b) Spoken English (c) Computer Application (d) Floriculture & Landscaping etc.
v) Community College : [Trades : (a) Embroidery & (b) Fashion Design] 30 seats per trade and stipend of Rs. 1000/per month are given to the students.
N.B. :- Detailed information can be had from the college Office
during office hours.
Principal
Waikhom Mani Girls’ College
NT/BB/26 (May)
Thoubal Okram, Manipur
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
580 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler