close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Þà
Òü´£¡àº, ë³ 26, 2016 Òü} A¡àìº>Kã 19 [> šà>¤à, ÅìKàºìź
eokjOMxg Fyrki
Òü´£¡àº ëÞÊt¡Kã >åšã
óå¡i¡ì¤àº ÅàÄì¹àÒü[Å} ëA¡ï[¹
³à "³Îå} 냤à>–ƒ¤å J>ìJø
6 Ç¡¤à ÞàÒü ëA¡ìÅà [Î}Ò ë³ì³à[¹ìÚº Òü´ÚàÒü
£¡àº, ë³ 25@ ³=} =àKã 29 ƒà ³=}[Å;>à [¹t¡[>¢} *[ó¡Î๠"³Îå}
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ &[Îìʖi¡ [¹t¡[>¢} *[ó¡Î๠*Òü>à
ëÎ[>Ú๠뮡à[ºì¤àº iå¡å >¢àì³@i¡
Òü´£¡àº, ì³ 25– *º [\[¹¤à³ ëњài¢¡ 22, 25-22,23-25, 15-12 óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ> ("àÒü Òü [ƒ J>ìJø¡ ÒàÚ>à "àÒü Òü [ƒ &ó¡ &Kã
W¡àÒü>à>à ¹àÒü* *ìº[´šB¡ãƒ³A¡
&ì=ìºi¡ 400 =àK[>
î¤[\}, ì³ 25 : W¡àÒü>à W¡;[º¤à R¡³[‰¡ú
A¡àìº> =à "[Îƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à
¹àÒü* *ìº[´šG ëK³Ît¡à &ì=ìºG
400 >à Åà¤à [i¡³ "³à =à¹K[>
ÒàÚ>à ìњài¢¡Î *[ó¡[ÎìÚº[Åk¡Kã
³àÚîA¡ƒKã ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
W¡Òã 4 ³åB¡ã ³³à}ƒà º“¡–ƒƒà
šà}ì=àA¡[J¤à *ìº[´šG ëK³Ît¡à
&ì=ìºi¡Î 396 =à[J¤ƒà Úå &Î &Kã
ëÒA¡ ³tå¡}ƒà 볃º ëi¡[Àƒà 2 Ç¡¤ƒà
íº[J¡ú W¡àÒü>à>à ëKàÁ¡ 38 Úà*>à
볃º 88 ó¡}[J¡ú W¡àÒü > à>à
*ìº[´šG ëK³Î "ƒåƒà &ì=ìºi¡Î
400 =àƒå>à ìњài¢¡Î ³ÅàÄà 26 A¡ã
Òü쮡–i¡ 220 ƒà A¡[´š; ìt¡ïK[> ÒàÚ>à
A¡[´š[i¡[i¡®¡ ìњài¢¡Î [ƒšài¢¡ì³–i¡ *ó [ƒ
ìÊi¡¡ ë\>¹º &ƒ[³[>ìÊöÎ> *š
ëњài¢¡Î¡ú
=à "[>Kã ³t¡³ ó¡à¹v¡ûö¡¤à
*ìº[´šA¡Î ëK³ "[΃à W¡àÒü>>à ëҖ
ƒì¤àº "³Îå} ¹K[¤ E¡à[ºó¡àÒü *Òü¤à
³ÅàÄà ³Jº "[΃à W¡àÒü>à
E¡à[ºó¡àÒü *Òü>¤Kã t¡gà "ƒåÎå è ë>³—à
íº[¹¡ú ¹àÒü*ƒà *ìº[[´šG K³Îƒà
W¡àÒü>à>à 볃º ó¡}¤Kã Þà󡳃à Ú೗à
ëW¡A¡[ÅÄà íº[¹¡ú "ƒå³A¡ Úå &Î &>à
볃º ëi¡[Àƒà ³ìA¡àA¡ ë=à}>à íºK[>
ÒàÚ[¹¡ú "ƒå³ *Òü>³A¡ W¡àÒü>à>Îå
볃º ëi¡[Àƒà ³ìA¡àv¡û¡à íº>¤à
ëÒà;>K[> ÒàÚ>à šàl¡Kü ã *Òü¤à ëÎà΢
"³>à ÒàÚ[¹¡ú
yàXó¡à¹Kã ³t¡³
ºà*ì=àA¡ìJø
Òü´£¡àº, ë³ 25 @ *º Òü[–ƒÚà
óå¡i¡ì¤àº ëó¡ìƒì¹ÎÄà Òü–i¡¹ ìÊi¡
yàXó¡à¹Kã ³t¡³ ºà*ì=àA¡ìJø¡ú
"Òà>¤à yàXó¡à¹ [Þ얃à>à ³=}
=àKã 9 ƒKã W¡Òã "[ÎKã "KÊ¡ 31¡
ó¡à*¤[>¡ú "[>Ç¡¤à yàXó¡à¹ [Þ얃à>à
Òü}, 2017 A¡ã \>åÞà[¹ 2 ƒKã
ëó¡¤øÞå à[¹ 1 ó¡à*¤[> ÒàÚ>à *º
³[ošå¹ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹ &º ¹[g;
ë¹àÒü>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
J}ÒÀ[Aá ú
Òü´£¡àº, ì³ 25 : Òü´£¡àº ëÞÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ ëÞÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
&ó¡ &) Kã *[ó¡Î [¤Ú๹ J>¤Kã ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹>à ëšøÎt¡à óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³Jàƒà *[ó¡Ît¡à =à "[ÎKã 29 ë>à}³àÒü[\}
ÒüìºG>KンA¡ ƒ[¤Ãl¡ü ÚàÒü³à [Î}Ò =àìƒà¹A¡šà ìW¡ì¹àº "³>à &[ó¡[ºìÚ; ët¡ï¹¤à Aá¤[Å}ƒKã >å[³;A¡ã "ÚåA¡ šå} 7.30 ó¡à*¤Kã
"³Îè}å [i¡ 'W¡ 냤à>–ƒà í³ît¡¤å ìó¡à}ìƒà¹[Aá ú
\å[>Ú๠KຢÎA¡ã ÅàÄì¹àÒü[Å} ëA¡ï[¹¡ú ³>å}ƒà =å}ºKƒ¤[>¡ú \å[>Ú๠KຢÎ
>åšã óå¡i¡ì¤àº ÅàÄì¹àÒü[Å} 1999 [i¡³ "[Î>à "´£¡à>à [Å>¤à \å[>Úà¹
Kã \>åÞà[¹ 1 ƒKã 2003 Kã [ƒìδ¬¹ KຢΠÒü–i¡¹ [ƒ[ÊöC óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡t¡à
Òü´£¡àº, ë³ 2 5 – ³[ošå¹ ëó¡[X}
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ë³´¬¹ Jå[ƒ}³A¥¡à ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà ìšàA¡šà *ÒüKƒ¤[> ú Źç¡A¡ ÚàK[> ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëÎìyû¡t¡[¹ *Òü¹´¬à [³[>i¡ "[> tå¡[³Äà 뺜¡æ>à íº[J‰¤à >åšã óå¡i¡ì¤àº ÅàÄì¹àÒü[Å}>à Òü´£¡àº ëW¡ì¹àº "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
*Òü>à³ P¡ì>Ŭ¹ í³ît¡>à ÒüJR¡ P¡ì>Ŭ¹¤å ÒüA¡àÒü Jå´¤• à l¡ü;[J¡ú ëºàÚÄà
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
JR¡ìÒïƒ>à íº[Jƒ¤ƒà *º ³[ošå¹ íº[J‰¤Kã Òü³}å ³>å}Kã "Þःǡ Źç¡A¡
WAIKHONG
Mutation Case No. 226 of 2016
ëó¡[X} &ìÎà[ÎìÚÎ> (&³ &ó¡ & )>à Úà[¹ ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëW¡ì¹àº
Sorokhaibam Devan Singh S/o (Late) S. Tangba Singh of
"Þà¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá ú
"³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Tangjeng.
"Þà¤à ëó¡à}ìƒà¹[Aá
wkBclM/ Jà>à W¡à*¤à ºàÒü[>}ì=ï
Þà}ì¤ø> Ò¹à*¤K㠚àl¡üì\º
. . .Applicant
-Vrs(Late) Shri/Smt Sorokhaibam Kamu Singh S/o (Late) S. Khomdon
Singh of Tangjeng (Co Pattadar No. 2).
N O T I C E
Jà>à W¡à*¤à Þà}ì¤ø> Ò¹à*¤à ë=ïKÀåš ÎåN—å>à ºà[Aá¤à t¡à} 29-052016 Òü}, A¡àìº>Kã 22 [> šà>¤à ÚàÒü󡹤à ëA¡àì¹ï ë>à}³àÒü[\} >å[³v¡Kã
³à캳ƒà"[> Ç¡‰¤à Òü¤ìå ‹ï "׳ (Þà}ì¤ø>, Î>à³[Ò, ëºàA¡[>}ì=ï) Kã W¡[ÒKã
Ò¹à*¤à ëÒï\¹Kà t¡à} 1-06-2016 Òü}, Úå³ÅàîKÅà >å[³v¡à ëºàÒü[ÅgK[>¡ú
[>}ì=ïA¡à¤à >å[³; ºàÒüÅà t¡à>¤à ë=àA¡š>à íÒA¡;îºA¡; t¡´¬à Úàƒ¤>à
Òü î ¹¤àA¡W¡à J« à Òü > à ë>à}³àÒü [ \}, íº¤àA¡ìšàA¡šà "³Îå } Úå ³ ÅàîA¡Åàƒà
ìº}[¤¹v¡ûå¡>à ºàÒü[>}ì=ï "׳Kã ë=ïKº ó¡}[¤¹>¤à ë>àÀåA—¡à [>}[Å}\[¹ú
šàl¡üì\g[¹¤à:
NT/68728/25,26(May)
Waikhong, the 24th May, 2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960
Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}K㠳󡳃à JR¡Ò[À¡ú ³ƒå[ƒ íº[J‰¤à Åøã Sorokhaibam
Kamu Singh (Co Pattadar No. 2) šã} ³õ: S. Khomdon Singh, Îà}
Tangjeng ƒà íº¤Kã [³}ƒà šà>¤à šàjà >}: 89/68, ƒàK >}: 135 &[¹Úà
.62 &A¡¹ W¡à*¤à ëó¡ïì¹> ëºïó¡³ "[Î ƒ}A¡à[¹[Å}Kã [³}ƒà >à³à šà>¤ãÚå
ÒàÚ>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Î ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "ƒå>à A¡>àP¡´¬à ³¹ã íº>¤à
³ã*Òü[Å}>à ëÚ;šã[>}¤à íº¹¤[ƒ ºà[Aá¤à t¡à} 1/6/2016 "ÚåB¡ã šå} 10
A.M. ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡>à l¡üv¡û¡à ëA¡ài¢¡ "[Îƒà ƒ¹JàÊ¡ =à¹B¡ƒ¤[>¡ú
³tå¡}ƒà ºàA¡šà ÞàA¡; ëºï\ì¹àÒü ëA¡ài¢¡A¡ã W¡;>¤ã ³tå¡} ÒüÄà ëA¡Î ³Jà W¡x¹K[>¡ú
A. Ibohal Khaba
Secretary,
The Khana Chaoba Wangbren
Thougallup, Sugunu.
NT/68725/26(May)
OFFICE OF THE PRINCIPAL
BIRAMANGOL COLLEGE, SAWOMBUNG
NOTICE
Dated, the 24/05/2016
It is hereby informed to all the Students of BA/B.Sc/B.Com
6th Semester that the Practical Examination, 2016 (May) will
be commenced from 27th May, 2016. The details programme
can be had from the College Office hours.
Sd/- Rk. Manisana Devi
Officer-in-Charge
NT/B/25,26(May)
Examination, 2016(May)2nd,6th &4th Semester
[kwgM fycjg/"ÀàÒK㠳󡳃à
ƒåÞàët¡ï[¤>¤à ³ãÚೃà "àšãº ët¡ï\[¹
³[ošå¹ Úå[>®¡[΢[i¡ƒà ëšøàìó¡Î¹ *Òü¹´¬à ë³àÒ´¶ƒ
ÒüÑàà ³å[„>, ëšøàC¡¹ "³[ƒ [ƒ> *ó¡ Êå샖i¡Î ëÞº[ó¡Úà¹Kã
ë=ï šåƒ>å à íº¤àA¡ ³ãÚà³ "³[ƒ áày JåÄàÒüKンv¡û¡à =¤A¡
ë=ï¹³ A¡Úàƒà ³ãÚà³Kã ëΤà ët¡ï[¤¹´¬>à íº[Jƒ¤Kã
W¡Òã 7 ó¡à¹Aá¤à "[Îƒà ³ÒàB¡ã =ÞàÚ>à >å}R¡àÒü>à \Äv¡à
íº¹ç ¡ >¤Kã¤Kã "Ààƒà ƒå Þ à ët¡ï¤ã>¤à Manipur
University Muslim Welfare Association >à
³ãÚೃà "àšãº ët¡ï\[¹¡ú ëšøàìó¡Î¹ ÒüÑàà ³å[„>, ³[ošå¹
Úå[>®¡[΢[i¡ƒà t¡à} 25-5-2009 , Òü}ƒà ºàÒü¤A¡ [=¤à ë=ïìƒàA¡ "³ƒà
íº[Jƒ¤[>¡ú Òü¹³ƒ³ "[΃à íº[¹¤à ³Î[\ƒA¡ã Òü³à³[Å}>à "³[ƒ ³ãÚ೗à t¡à}
27-5-2016, Òü¹àÒü >å[³; "[Îƒà ƒåÞà ët¡ï[¤>¤à MUMWA Kã ³àÚîA¡ƒKã
ë>àÀåA¡— à ³ãÚೃà "³åB¡à ÒÄà "àšãº ët¡ï\[¹ ú
"àšãº ët¡ï\[¹¤à:
NT/68706/26(May)
Manipur University Muslim Welfare
Association (MUMWA)
Canchipur, Imphal
NT/Z/(Alt day)
ÎàÒü[Aáʡ[Å} JĤà
A¡[´¶[t¡ ëųìJø
Òü´£¡àº ì³ 25 – >ål¡ü [ƒ[Àƒà à
ÎàÒü ì>ìѕº ÎàÒü[Aá} &A¡àƒ[³ƒà W¡}>¤à
ìt¡ìº@i¡ íº¤à ÎàÒ[Aáʡ[Å} JĤà
A¡[´¶[t¡ "³à îųìJø¡ú ëºàÚÄà
&A¡àƒ[³ "[΃à W¡}>>¤K㠚øàÒü³[¹
ëÎìºG> =à "[ÎKã 28 ƒà
šà}ì=àAáK[>¡ú
A¡[´¶[t¡ "[΃à Úà*[¹¤[Å}
"ƒå[ƒ &Î 'W¡ "๠ëA¡ Å´¶¢à -ÎàÒü
&> [Î &, &Î 'W¡ W¡@ƒø[\; Å´¶¢à ÎàÒü &> Òü [Î "³Îå} ëºàìA¡º ÎàÒü
*[ó¡[ÎìÚº[Å}[>¡ú ëºàÚÄà ëºàìA¡º
ÎàÒü *[ó¡[ÎìÚº[Å}>à ëºàìA¡º
ëƒàv¡û¡¹Kã Jåxà}ƒà ë³[ƒìA¡º [ó¡;ì>Î
W¡à}ìÚ} šà}ì=àA¥¡¤à [Å>¤Kã ³=v¡û¡à
ët¡ìº@i¡ íº¤à ÎàÒü[Aáʡ[Å} JĤƒà
ët¡R¡¤à} šã¤Kà ëºàÚÄà ëÚ}[Å>K[>¡ú
ìÎìºG> ët¡ï¤Kã ³*}[ƒ
"Òà>¤ƒà [ó¡[\ìA¡º ëi¡Ê¡t¡à ³àÚ
šàAá¤[Å} ë³[¹; šà}ì=àB¡[>¡ú ë³[¹;
ët¡Ê¡t¡à ³àÚ šàAá¤[Å} ë³[ƒìA¡º
[ó¡;ì>Î ëi¡¡Ê¡ ët¡ïK[>¡ú ³=B¡ã ëi¡Ê¡[Å}
"[Îƒà ³àÚ šàAá¤[Å}¤å W¡Òã "[ÎKã
\å>Kã 10 ƒà ÎàÒü &> [Î & [ƒ[Àƒà
ëA¡ïK[>¡ ëºàÚÄà &\ 뮡[¹[ó¡ìA¡Î>
"³Îå} [ƒ[Àƒà "³åA¡ ÒÄà ë³[ƒìA¡º ëi¡Ê¡
ët¡ïK[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ëi¡Ê¡[Å} "[Îƒà ³àÚ
šàAá¤à ëi¡ìº@i¡ íº¹¤à ÎàÒü[Aáʡ[Å}¤å
&A¡àƒ[³ "[΃à ìºï[Å>K[> ÒàÚ>à
ÎàÒü &> [Î &Kã [Î * *
"[Å«[>A塳à¹>à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº
"³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Waikhong
Òü´£¡àº, ì³ 25– Þà¤KàÒü "Þà}
îºA¡àÒü Úå = [ƒì®¡ºšì³@i¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> (ƒà[¤ÃÚå & &º ÞàÒü [ƒ &
) "³[ƒ [ÒÚà}º³ &@ƒ Þà¤KàÒü
"šå>¤à A¡à}Jå;>à šåÄà Jå;ų¥ƒ>å à
[Å>¤à t¡à¹àt¡¹ç¡A¡ Ç¡¤à "¹à´¬³
ëÎàì³àì¹@ƒøà íº[Jƒ¤Kã [>}[Å} A塳*>
ë=ï¹³ [ƒ[Ê¡öC¡ ëºì®¡º [ºK A¡³ ë>àA¡
"àl¡üt¡ A¡à} iå¡>¢ì³@i¡ (*š> ) 2016 ³=}
=àKã t¡à} 1 ƒKã 10 ó¡à*¤à Þà¤KàÒü
"Þà} íºA¡àÒü K ã ³à@ƒšt¡à
šà}ì=àAáK[>¡ú
Źç¡A¡ Úà[>}¤[Å}>à Þà¤KàÒü
"Þà} îºA¡àÒü Úå= [ƒì®¡ºšì³@i¡
&ìÎà[ÎìÚÎ> (ƒà[¤ÃÚå & &º ÞàÒü [ƒ
& ) ƒKã "Aå¡Ùà ³ì¹àº J}[¤¤à
ÚàK[> ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá¡ú
SRI VENKATESHWARA
SCHOOL AND COLLEGE OF
NURSING
MARUTHI INDUSTRIAL AREA PEENYA
(II) STAGE - BANGALURU
COURSES
GNM
BSC NURSING
MSC NURSING
* All courses approved by INC, KNC, and RGUHS
MEET COLLEGE DIRECTOR
INPERSON
Education Cum Counselling Fair 2016 on 22nd May, 2016
Dr. Jayashree ( Ph. 099024333398)
at
DM. College Multipurpose Hall, Imphal.
NT/68714/24,25,26(May)
MODE OF ADMISSIONS : THROUGH SCREENING TEST
ADMISSIONS OPEN FOR CLASS XI (Sc.) 2016
) ƒà ë=àÒü[J¡ú ÒàìÚ} "Òà>¤à ëÎ[³
ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à [\[¹¤à³ šå[ºÎA¡à
"๠ÞàÒü [Î ¹à³KàÒü\à} "³Îå}
"[>Ç¡¤à ëÎ[³ ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à 87 [Î
"๠[š &ó¡ "³[ƒ 27 & "๠[t¡³
"[>>à ÅàĹK[>¡ú ëÒï[\A¡ W¡x[¹¤à
iå¡>¢ì³@i¡ "[Î [¹t¡àÚ๠[ƒ [\ [š, ³[ošå¹
ÞàÒü ë\àÒüA塳๠[Î}Ò>à ³ÒàB¡ã
íº[J‰¤à ³àš¤å}Kã ³ã}ƒà A¡;W¡¤[>¡ú
NT/BS/14 to13 (June)
&ìÎà[ÎìÚÎ> (& ë\ &Î &),
[\[¹¤à³>à [Å@ƒå>à [t¡³ 10 >à Źç¡A¡
Úàƒå>à [\[¹¤à³ K®¡>¢ì³@i¡ ÒàÚà¹
ëÎìA¡@ƒ[¹ ÑHþºå Kã ëšÃNàø *@ƒƒà ÅàÄ[¹¤à 6
Ç¡¤à ÞàÒü ëA¡ìÅà [Î}Ò ë³ì³à[¹ìÚº
ëÎ[>Ú๠뮡à[ºì¤àº iå¡>¢ì³@i¡, 2016
A¡ã R¡à[Î ÅàÄ[J¤à E¡ài¡¹ ó¡àÒüì>º ë³i¡W¡t¡à
[\[¹¤à³ šå[ºÎ>à 87 [Î "๠[š
&ó¡šå ëÎi¡ 3 – 2ƒà ( 25-25, 25-
A¡à} iå¡>¢ì³@i¡ šà}ì=àAáK[>
7
NT/B/26
Eligibility Criteria : At least 55% marks in aggregate in the HSLC examination/ 6.0 CGPA in
AISSCE or equivalent examinations, 2016. Students whose results are not declared may get
the prospectus and sit for the entrance test but their results will be witheld and their results will
be declared only after the Class X Marks are submitted to the school.
Admission Procedure : Admission Form and Prospectus will be available from 25 th May,
2016 during school office hour (10 a.m. to 3 p.m.). Please bring the downloaded marksheet
while collecting the prospectus & the application form. There will be a entrance test, questions
will be set on General English, Physics, Chemistry, Biology and Mathematics from the
syllabus of Class X. Each subject carries 20 marks and total marks is 100. The duration of
the examination is 1 hr.
DIRECT ADMISSIONS & BENIFITS
Scholarship for 1st top 25th positions H.S.L.C. 2016
1st to 10th Rank Holder in HSLC 2016 : - Rs. 8000/- per month
11th to 15th Rank Holder in HSLC 2016 : - Rs. 6000/- per month
16th to 25th Rank Holder in HSLC 2016 : - Rs. 4500/- per month
Seats are limited, based on first come first serve basis.
1st to 25th Rank Holder in HSLC 2016 :
Benefits : * Free Admission Fee for Class XI & XII * Free Tuition Fees for Class XI & XII * Free Coaching
Classes at COMET Keishampat for Foundation Course * Free Coaching Classes at COMET Keishampat
for Medical/Engg. Course * Free Uniform * Free Bus Service * Reference Book Grant of Rs. 3000/- *
Free Home Tuition Classes by selective COMET Teachers.* Special coaching programme targetting
MBBS/ BDS, Agri, Engg entrance exam starting in the month of Sept. 2016 from 04:30 p.m. to 07:30 pm
at COMET Keishampat.
85% and above but not among the top 25 in HSLC 2016 :
Benefits : * Direct and Free Admission Fee for Class XI * Free Tuition Fees for Class XI * Free Bus
Service * Free Uniform * Reference Book Grant of Rs. 3000. *Special coaching programme targetting
MBBS/ BDS, Agri, Engg. entrance exam starting in the month of Sept. 2016 from 04:30 p.m. to 07:30
pm at COMET Keishampat.
80% and above in HSLC 2016 or 10 CGPA in CBSE / any Equivalent Examinations 2016 :
Benefits : * Direct and Free Admission Fees for Class XI * Free Tuition Fees for Class XI * Reference
Book Grant of Rs. 2000.*Special coaching programme targetting MBBS/ BDS, Agri, Engg entrance
exam starting in the month of Sept. 2016 from 04:30 p.m. to 07:30 pm at COMET Keishampat.
1st to 3rd Position in Entrance Test 2016 :
Benefits : * Free Admission Fee (1st Instalment) for Class XI.
N.B. FOR STUDENTS SECURING 80% AND ABOVE BUT NOT AMONG TOP 25 RANK IN
HSLC 2016 AND STUDENTS SECURING 10 CGPA IN CBSE EXAMINATIONS
1. Admission will be based on First Come First Serve Basis only after proper Counseling (Seats are
Limited)
2. In order to avail the benefits given above in Class - XII, students have to maintain 75% in aggregate
marks in the final Council Class XI Examination without practical marks.
LAST DATE OF FORM ISSUE AND SUBMISSION
Form submission and issue of admit card starts from Thursday, the 26th May 2016
Last date of form submission and issue of admit card shall be on Saturday, the 28th May 2016 till 03 p.m.
Sd/- Principal
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
838 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler