close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Þà
AᤠyàXó¡à¹ šà}ì=àAáK[>
ëA¡ 'W¡ ÎgÚ>à ³[¹Ç¡¤à ¹àl¡–ü ƒ ëºàÒü¤à Òü´£¡àÒüº,–i¡¹
ë³ 24@ Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[ÊöC¡ *Òü>à ºšåà 3,000¡ú "ƒåKà &ì³W¡¹
&ìÎà[ÎìÚÎ> ("àÒü Òü [ƒ &ó¡ ìšÃÚà¹[Å}Kã>à ºšåà 2,000 *ÒüK[>¡ú
ó¡à*¤ƒà ëšàÒü–i¡ 4 ó¡}ƒå>à ³à}[\º =à[¹ óå&)¡i¡ì¤àº
Kã Òü–i¡¹ AᤠyàXó¡à¹ ³=} =àKã 9
yàXó¡à¹ &[šÃìA¡Î> =à[\>[J¤à
"Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º 7-& ÎàÒüƒ "–ƒ¹ 45 ëA¡
[\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢à쳖i¡ R¡[΃Kã ëÒï¹K[>
ųåì¹ï[>¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ ëÒïìA¡àšKã ë=ï¹³ƒà
[=Úà³ (*) ëKàºî³ A¡àWå¡}ºà-[\Àà
š¹Èƒ, ¤àì³à> A¡´šå [\ ¡ú [š, ³åt¡å ³
ë¹àì³ÅW¡–ƒøà-šøƒà>, íA¡¹à* [\ ¡ú
[š, "ìγ ëÒ³”zà-&G šø‹à>,
íA¡¹à* [\ [š, &º (*) >à*[¤ì³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹ Þà>, &> ºt¡à,
ë³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹-2, &º "ì\à>
ë³´¬¹, Þàƒ¢ >´¬¹-3, [i¡ (*)
Îå[źà-ì³´¬¹ Þàƒ¢ >´¬¹-4, &Î
šàA¡šà-šø[Î샖i¡, "àÒü &º Úå, [i¡
'W¡ Aõ¡Ì¡ìt¡à´¬ã-[ƒ &Î [š, Òü´£¡àº
ëÞÊ, [\ "šà*-ÒüXìšv¡¡û ¹, [Î [ƒ
* ë=ï¤àº, * [Î "àÒü >à
³=}[Å;>à W¡ãó¡ ëKÊ¡, šø[Î샖i¡
"³Îå} ëKÊ¡ *ó¡ *>¹ *>à Źç¡A¡
Úàƒå>à ëÒïìƒàB¡[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[Î ë³[ƒÚà &ó¡
"³Îå} [i¡ [¤ &Î &ó¡ &,
ët¡ï¤å}ìJàA¡ "[>>à &A¡[\[¤Î>
ë³i¡W¡ "³à ÅàĹ¤à ³tå¡} ë>ì¹àA¡à
&ó¡ [Î ([¤), ÅR¡àA¡ó¡³ "³Îå} [i¡
OFFICE OF THE PRINCIPAL
BIRAMANGOL COLLEGE, SAWOMBUNG
NOTICE
Dated, the 24/05/2016
It is hereby informed to all the Students of BA/B.Sc/B.Com
6th Semester that the Practical Examination, 2016 (May) will
be commenced from 27th May, 2016. The details programme
can be had from the College Office hours.
Sd/- Rk. Manisana Devi
Officer-in-Charge
Examination, 2016(May)2nd,6th &4th Semester
NT/B/25,26(May)
OFFICE OF THE PRINCIP
AL
PRINCIPAL
RK SANA
TOMBI DEVI COLLEGE OF EDUCA
TION
SANAT
EDUCATION
Asha Jina Complex, North AOC, Imphal
B.Ed. ADMISSION NOTICE
May 24, 2016
FN.15/Admn./RKSDC/2003 : In continuation of this notice even
no. of date April 21, 2016 application in the prescribed form
are invited from the pre-service and in-service candidate
desirous of admission to the bechelor of Education (B.Ed)
course for the session 2016-17.
Last date of issuing and
submission of Application Form
Issuing of Admit Card
Date of Entrance Test
Venue of Entrance Test
: 08/06/2016
: 8 to 10 June, 2016
: 11/06/2016(10:30 am - 12:00 noon)
: RK Sanatombi Devi Vidyalaya,
Haotal, Pangei, Imphal East.
N.B: Details may be had from the office during office hours on
all working days..
Sd/-Dr. KP Guite
NT/68730/25(May)
Principal
SRI VENKATESHWARA
SCHOOL AND COLLEGE OF
NURSING
MARUTHI INDUSTRIAL AREA PEENYA
(II) STAGE - BANGALURU
COURSES
- GNM
- BSC NURSING
- MSC NURSING
* All courses approved by INC, KNC, and RGUHS
MEET COLLEGE DIRECTOR
INPERSON
Education Cum Counselling Fair 2016 on 22nd May, 2016
Dr. Jayashree ( Ph. 099024333398)
at
DM. College Multipurpose Hall, Imphal.
NT/68714/24,25(May)
wkBclM/ Jà>à W¡à*¤à ºàÒü[>}ì=ï
Þà}ì¤ø> Ò¹à*¤K㠚àl¡üì\º
Jà>à W¡à*¤à Þà}ì¤ø> Ò¹à*¤à ë=ïKÀåš ÎåN—å>à ºà[Aá¤à t¡à} 29-052016 Òü}, A¡àìº>Kã 22 [> šà>¤à ÚàÒü󡹤à ëA¡àì¹ï ë>à}³àÒü[\} >å[³v¡Kã
³à캳ƒà"[> Ç¡‰¤à Òü¤ìå ‹ï "׳ (Þà}ì¤ø>, Î>à³[Ò, ëºàA¡[>}ì=ï) Kã W¡[ÒKã
Ò¹à*¤à ëÒï\¹Kà t¡à} 1-06-2016 Òü}, Úå³ÅàîKÅà >å[³v¡à ëºàÒü[ÅgK[>¡ú
[>}ì=ïA¡à¤à >å[³; ºàÒüÅà t¡à>¤à ë=àA¡š>à íÒA¡;îºA¡; t¡´¬à Úàƒ¤>à
Òü î ¹¤àA¡W¡à J« à Òü > à ë>à}³àÒü [ \}, íº¤àA¡ìšàA¡šà "³Îå } Úå ³ ÅàîA¡Åàƒà
ìº}[¤¹v¡ûå¡>à ºàÒü[>}ì=ï "׳Kã ë=ïKº ó¡}[¤¹>¤à ë>àÀåA—¡à [>}[Å}\[¹ú
šàl¡üì\g[¹¤à:
A. Ibohal Khaba
Secretary,
The Khana Chaoba Wangbren
Thougallup, Sugunu.
"ADMISSION OPENS"
FOR- 2016 SESSION
AT
"DOABA GROUP OF COLLEGES"
MOHALI, CHANDIGARH, PUNJAB.
10TH RANK IN NORTH-ZONE,
(APPROVED BY HIGHER & TECHNICAL
EDN. GOVT. OF MANIPUR.)
**B.TECH.(CIVIL,ELECTRICAL,MECHANICAL,
COMP.SC.,ECE,IT)
**MBA(HR,FINANCE,IT,MARKETING)
**BSC.AGRI,BCA,BBA,B.PHARM.
##HURRY,LIMITED SEATS ONLY#
CONTACT:-"EMINENT CAREER
CONSULTANCY"
PALACE COMPOUND,NEAR ADVANCE
HOSPITAL,
MOBILE NO.:- +919612891339/
+919089944839.
NT/B/24(May)
[¤ &Î &ó¡ &, ët¡ï¤å}ìJàA¡ "[>>à
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã [ó¡GW¡¹ ³Jàƒà
Åàăå>à ëÒïìƒàB¡[>¡ú
šã\[¹ @-
7
8
9
0
ì=ïƒà}šàl¡³ü ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 24@ ëÎà[ÎìÚº
"š[ºó¡i¡ì³–i¡ "³Îå} [ƒ®¡ºšì³–i¡
*K¢>àÒüì\Î> (&Î Úå [ƒ *), ÅìK຤–ƒ
ët¡¹à Îàš³ íº¹A—¡à [Ŗƒå>à =à "[ÎKã 24
ƒKã ëÒïƒå>à ëKàšàºìƒ®¡ ³à–ƒšt¡à >åšà>åšã šåÄà 50 >à Źç¡A¡ Úàƒå>à W¡x[¹¤à
"Òà>¤à ëÎàÒü¤³ [>}ìR¡àº [=Úà³ *}¤ã
ëA¡i[¡åA¡ ë³ì³à[¹ìÚº *š> ëW¡á iå¡>ࢠ쳖i¡,
2016 Kã R¡[Î ³[¹Ç¡¤à ¹àl¡–ü ƒ ëºàÒü¤à
ó¡à*¤ƒà ëA¡ 'W¡ ÎgÚ>à * [>}ì=³¤å
ë=àÒüƒ>å à ëšàÒü–i¡ 4 ó¡}ƒå>à ³à}[\º =à[¹¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ³[¹Ç¡¤à ¹àl¡–ü ƒKã
ë³i¡W¡[Å}ƒà [i¡ [W¡t¡¹g> "³Îå} &
W¡[yû¡ìt¡à´¬ã>à ì‰à *Òüƒ>å à ëšàÒü–i¡ 3.5¡ú 3.5
ó¡}ìJø¡ú ÞàÒü Î>[A¡¹, &> ¤>[A¡³,
ëÅAô¡ƒ[šÚ๠&º, ëA¡ Aå¡gà[¤Òà[¹,
[\ Òü>à*>à ëšàÒü–i¡ 3¡ú 3 ó¡}ƒå>à
W¡;[ºú ëA¡ &³ [Î}Ò, &> ì¤øàì\>,
&> ët¡àÀà[šÅA¡, &Î ëºàì¹e¡,
'W¡ ëÎàì³àA¡à”zà, &³ [šÅA¡, [¤;
Òüì¹à³, &Î ëšø³[\;, & Aõ¡Ì¡>W¡–ƒøà,
"àÒü Òüì¤à³W¡à "³Îå} 'W¡ ³[oìt¡àÄà
ëšàÒü–i¡ 2.5¡ú 2.5 ó¡}ƒå>à W¡>[J¡ú &
Ò[¹ì³àÒ>, ëA¡ [¤ì\Å, ëA¡ 'W¡
¹t¡>, &º Ÿ³[A¡ìÅ๠"³Îå} & Òü–
ƒø[\;>à ëšàÒü–i¡ 2¡ú 2 ó¡}>ìJø¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ³R¡àÇ¡¤à ¹àl¡–ü ƒKã
ë³i¡W¡[Å} ºà[Aá¤à t¡à} 26 Kã "ÚèAè ¡
šå} 8.30 ƒà ÅàÄK[>¡ú
mOKG/Certificate Lost
1
I have lost my Original Certificate of H.S.L.C. Exam. 1998
bearing Roll No. 12204 issued by BOSEM alongwith Speed
Writing Certificate issued by Ireima Speed Writing Centre on
the way in between my residence and Exchange Lamphelpat
on 23/5/2016.
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
Sd/- Joyshanker Yumnam
Singjamei Chingamathak
NT/68730/25(May)
# 9402079319
0 6
02 6
0 6
IN THE COURT OF THE SUB-DEPUTY COLLECTOR,
HEINGANG IMPHAL EAST
Mutation Case No. 561/SDC/Hng/IE/ of 2016
Chanamthabam Sunilkumar Ray, S/o. (L) Ch. Jibankumar Ray
of Lairikyengbam Leikai.
. . .Petitioner
-Vrs(Late) Chanamthabam Jibankumar Ray, S/o. (L) Ch. Mangi singh
of Lairikyengbam Leikai.
. . . O.P.Party
N O T I C E
Dated. 24/05/2016
Under Section 46(3) of MLR & LR Act 1960 Kã ³tå¡} ÒüÄà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å}ƒà JR¡Òg[¹ ³ƒå[ƒ :- Òü´£¡àº ÒüÊ¡ t¡Ò[ź Jåº >}: 24-A¡ì¤à
[Îó¡àÒü ƒà íº¤à "[¹¤à šàjà >}: 20, 31 "ì>ï¤à šàjà >}: 149 / 345
K㠃àK >}: 112 &[¹Úà .93 &A¡¹ W¡à*¤à ìó¡ï칺 "[ÎK㠚àjàƒà¹ ³õt¡å :
*ÒüìJø¡ú ³¹³ "[Î>à ³õt¡å šàjàƒà¹Kã ³W¡à>åšà "[΃à >à³à šà>¤ãì¹à Òàڃå>à
S.D.C.Heingang Kã ëA¡ài¢¡t¡à ƒ¹JàÊ¡ =à¹ìAá¡ú ³¹³ "[Î>à º³ "[ÎKà ³¹ã
íº>¤à ³ã*Òü[Å} ëÚ;šã[>}¤à íº¹¤[ƒ šàl¡ü ëW¡ "[΃à ëó¡à}¤à ³tå¡} >å[³;
7(t¡ì¹;) [>Kã ³>å}ƒà "Òü¤à ëW¡Kà ëºàÚ>>à S.D.C.Heingang Kã ëA¡ài¢¡
"[΃à ëÚ;º¤à ÚàK[>¡ú ÒàÚ[¹¤à ³t¡³ "[΃Kã ëÒÀ¤[ƒ ëA¡ài¢¡A¡ã ëÒï>¤ã
³tå¡} ÒüÄà ³Jà t¡à¤à ÞàA¡; t¡àƒ>à ëA¡Î ³Jà W¡xƒå>à >à³à *ÀK[>¡ú
NT/68736/25(May)
Sd/-Sub-Deputy Collector,
Heingang, Imphal East
OFFICE OF THE PRINCIPAL
Mayai Lambi College
Yumnam Huidrom
Admission Notice
The 23rd May, 2016
No. 10/MLC/Avt./2016: It is notified for general information
that the college Admission form for Ba/BSc. 1st, 3rd and 5th
Semester for the academic session 2016-17 can be had from
the college office on payment of Rs. 200/- for 1st semester
(with prospectus) and Rs. 50/- for remaining semester (without
prospectus) only from the 24th May, 2016 during the office
hours.
Last date of issuing and submission of form: 23rd June,
2016.
Details can be had from the college office.
N.B.: Admission fee will be exempt for
(1) National and International Players.
(2) Handicap persons.
NT/68723/24,25(May)
Sd/- Dr. Y. Bihari Singh
Principal,
Mayai Lambi College,
Yumnam Huidrom
ƒKã 15 ó¡à*¤à >å[³; Jå[ƒ}Kã >å}[=º
šå}2ƒKã4ó¡à*¤à*º³[ošå¹ìњài¢¡Î
&ìÎà[ÎìÚÎ> ("³Îà) Kã ³ã[i¡}
ëÒàºƒà šà}ì=àAáK[>¡ú
ÅàÄì¹àÒü[Å}>à yàXó¡à¹ ëó¡à³¢
=à[\>¤à³t¡³ƒàJ«àÒüƒKãë>ï¤àšàÎìšài¢¡
ÎàÒü\ ëó¡àìi¡àNøàó¡ 2¡ú 2 Úà*¹B¡ƒ¤[>¡ú
yàXó¡à¹ [ó¡>à ëšøàìó¡ìѕº ìšÃÚà¹[Å}Kã
³tå¡} >å[³; 10 [>Kã ³>å}ƒà [¹t¡>¢A¡ì”|C
Î[´¶i¡ ët¡ï¹B¡ƒ¤[>¡ú ìÎƒåº ë¤S¡ "³ƒKã
"àÒü Òü [ƒ &ó¡ &Kã ³ã}ƒà A¡A¡šà ë¤S¡
‰àó¡i¡ >yKà ì¤S¡¹ ëW¡A¡ Jv¡¡û³A¡ ÚàK[>¡ú
ëź *Òü>à >yKà [ƒ-ìA¡àº *Òü>à
=à[\ÀA¡šà Úàì¹àÒü ÒàÚ>à "àÒü Òü [ƒ &ó¡
&Kã ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹Kã ëW¡ì¹àº
"³>à ÒàÚ[¹¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 24@ ³=} =àKã 29 ƒà
šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[ÊöC¡
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã *[ó¡Î
[¤Ú๹ J>¤Kã ÒüìºG>KンA¡
ƒ[¤Ãl¡ü ÚàÒü³à [Î}Ò "³Îè}å [i¡ 'W¡
*[ó¡Î๠"³Îå} &[Îìʖi¡ [¹t¡[>¢}
*[ó¡Î๠*Òü>à J>ìJø¡ ÒàÚ>à "àÒü Òü
[ƒ &ó¡ &Kã ë\>칺 ëÎìyû¡i¡[¹ Kã
ìW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ[¹¡ú
ÚàÒü³à "³Îå} 냤à>–ƒ¤å
J>ìJø
냤à>–ƒà í³ît¡¤å ³=}[Å;>à [¹t¡[>¢}
mOKG/Original Marksheet Lost
I have lost my Original Marksheet of HSLC Exam. 2010
bearing Roll No. 21192 issued by Board of Secondary
Education, Manipur on the way in between Chekon and
Mahabali.
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
Sd/- Ningthailungpou Kamei
NT/68735/25(May)
Khoupum
ìW¡Uåò³ ³¹ç¡ ëÅ´¬à, =à¤à t¡[´¬¤à, ìšø[CìA¡º R¡àv¡û¡à t¡àA¡W¡[¹
'ìJàÚK㠚[¹} >àÒü>à W¡x\¹A¡šà ìy[>}Kã Źç¡A¡ "³à *Òü>à 998 ºA¡
Îå¤à ìy[>} ºà[Aá¤à t¡à} 28 ƒKã 31 ó¡à*¤à ìy[>} ët¡ï\¹K[>¡ú t¡[´¬Kƒ¤à
[Ò¹³[Å}, [š:[l¡:&:, ë³[l¡Úà ëÅ´¬à ³Jº "׳ t¡àA¡W¡K[>¡ú [i¡Îå A¡ºW¡¹, Τ
A¡ºW¡¹, ³àl¡¹ њà*, A¡´¶¢[ÎìÚº њà*, =à¤à t¡[´¬¤à¡ú 2016 ƒKã Govt.
>Îå ëºà> šã[¤¤à ëÒï[¤ìJø¡ú "=å¤Kã ³>å}ƒà ³šàº º³ƒà ëW¡Uåò³ =àìƒàA¡šà
ëÒï\¹K[>¡ú ëW¡Uåò³ =à[¤[¹¤[Å}>à ëÚà>¤Kã "Þà¤à íºì¹àÒü¡ú "Aå¡Ùà ³ì¹àº
³JàKã >´¬¹ "[΃Kã JR¡¤ãÚå ú
AWARDEE
FORM AVAILABLE
Sh. Ibohal Sharma
S.V.S. PHOTO, RIMS ROAD
NETC, INTEGRATED MUSHROOM
NEAR SKY HOSPITAL
TRAINING CENTRE, THANGMEIBAND
# 9774983141
SINAN LEIKAI
NT/68727/25(May)
mOKG/Certificate Lost
I have lost my Original Certificate of H.S.L.C. Exam 2000
bearing Roll No. 29588 issued by Board of Secondary
Education, Manipur on the way in between Naoremthong and
Uripok 20/5/16.
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
Sd/- Sonia Ngangom
NT/68732/25(May)
Naoremthong Khulem Leikai
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER BACKWARD CLASSES
1st FLOOR SOUTH BLOCK,SECURED OFFICE, COMPLEX , A.T. LINE
IMPHAL MANIPUR
NOTIFICATION
Imphal, the 24th May, 2016
No. A/108/2012-MOBC(Pt)/254: In continuation of this Directorate's Notification of even number
dated 18th May, 2016 and taking into consideration the prevailing law and order situation of the
State, it is hereby informed to all concerned that the last date for submission of duly attested
photocopies of Aadhar Cards, Bank details and University/Council/Board Enrollment Number
has been extended upto 30th May, 2016. Complaints received after the last date shall not be
entertained.
2. For further details, please contact the Scheme Officer/MOBC during office hours.
NT/B/25(May)
Sd/- Kh. Dineshchandra Singh
Director,
MOBC, Manipur.
Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
NATIONAL YOUTH CORPS
CALL FOR NATIONAL VOLUNTEERS
An opportunity for youth to create youth networks, take part in Govt. of India schemes and
emerge as youth leaders to contribute to nation building.
Government of India seeks youth persons to held channelize their energies and capabilities
towards nation building activities by organizing them into volunteers groups. You shall be asked
to sperhead campaigns/ awareness programme about health, literacy, sanitation, gender and
other social issues and may also be called upon to assist the administration in emergency or
implementation of various programmes.
Eligibility :
i)
Education - Class 10th Pass
ii)
Age Between 18 and 25 years, as on 1st April, 2016.
iii)
No regular students are eligible for applying for NYC volunteer ship.
This is neither a paid employment nor confers any legal right on the volunteer to claim
employment with the Government.
How to Apply :
Visit the department's website (www.nyks.org) for details of the scheme and online
application. Candidates may also apply through offline by submitting the application to the under
mentioned officer. Last Date for submitting application is 31st May 2016. Candidates
already applied earlier during this year, need not to apply again as their application
will be considered. For any clarification, contact the undersigned.
NT/98733/25(May)
Sd/-L. Chitra
District Youth Coordinator
Nehru Yuva Kendra
District : Imphal West
D.C. Office Building,
# 2415636, 9856529174
NT/68731/25(May)
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 24 @ Úå; [ƒ®¡ºšì³–
i¡ ëΖi¡¹ Aᤠ([ƒ [Î), íA¡¹à*
[¤yà>à [Ŗƒå>à ÒìÚ}ƒKã ³àÒü¤³
º´šàA¡ t¡à šåÄà [i¡³ 14 >à Źç¡A¡
Nø硚-4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡û¡å >à
ÒìÚ}ƒKã "Òà>¤à ëÊi¡ ëºì®¡º 7,
"–ƒ¹-45 ëA¡ [\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº
iå¡>ࢠ쳖i¡ ëÒï¹K[>¡ú
iå¡>¢à쳖i¡ "[΃à Źç¡A¡
ÚàKìƒï[¹¤à [i¡³[Å}[ƒ Nø硚-& ƒà
&Î ƒ[¤Ãl¡ü Òü [Î & &ó¡ [Î [=Úà³,
[š ÞàÒü ¤àì³à> A¡´šå, ìA¡ Úå ìA¡ &
(&), íA¡¹à* ³à}[t¡}, Nø硚-[¤ƒà
ëA¡ Úå ëA¡ & ([¤), ÞàÒü [ƒ [Î [Î
íA¡¹à*, ÞàÒü [¤ [Î º}ƒå³ "³Îå}
11-Ê๠l¡ü¹ç¡š ³åÎ[º³, Nø硚-[΃à
[i¡ &ó¡ [Î º}=¤àº, ë>ì¹àA¡à &ó¡
[Î (&) , ÅR¡àA¡ó¡³, [Î 'W¡ "à¹
W¡>³ Î얃øàA¡, [ƒ ÞàÒü [Î
Jà>àì¹àA¡, Nø硚-[ƒƒà ë>ì¹àA¡à &ó¡
[Î ([¤), [i¡ [¤ &Î &ó¡ &
ët¡ï¤å}ì=àA¡ "³Îå} &Î [ƒ [Î
NT/68728/25,26(May)
7
Òü´£¡àº, ë³ 25, 2016 Òü} A¡àìº>Kã 18 [> šà>¤à, Úå³ÅîA¡Å
eokjOMxg Fyrki
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
3
Taille du fichier
993 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler