close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

2 OCT - Ichel Express

IntégréTéléchargement
cm
yk
cm
yk
t¡àº ó¡à}>à
šàR¡ì=àA¡ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
³[ošå¹ K¤o¢ì³@i¡A¡ã "ài¢¡ &@ƒ A¡ºW¡¹
ëºàÚÅR¡Kã ëÅ”‚} ³Jàƒà P¡¹ç¡ >¤[ƒš
ë³ì³à[¹&º "ài¢¡ &@ƒ A¡ºW¡¹ ëÎ@i¡¹,
A¡A¡[W¡} ¯àÒü[¹ JåÀàA¡š³ íºA¡àÚ>à
Åã@ƒå>à t¡àº ó¡à}>¤Kã ëó¡[ʡ줺 "³à
R¡¹à} ë=ï¤àº [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³>å} W¡Äà íº¤à
A¡A¡[W¡} ¯àÒü[¹ [>t¡¸àÒü>@ƒ ³à@ƒšt¡à
šàR¡ì=àA¡ìJø¡ú t¡àº ó¡à}>¤Kã ë=ï¹³
"ƒåƒà A¡A¡[W¡} ³å¸[>[ΚຠA¡àl¡ü[XºKã
®¡àÒüÎ ëW¡¸Ú¹šà΢> ³Úà}º´¬³ l¡ü³à>à
"ì=àÒü¤à ³ã=å}ìº>, ëÎà[Î&º ¯àA¢¡¹
>à*ì¹³ ë>àšå ¹ >à "ì=àÒü ¤ à
ëºR¡¤ã¹A¡šà "³Îå} Î[U; &A¡à샳ã
A¡A¡[W¡}Kã [šø[Xšàº ëÛ¡[y³Úè³
Kƒà‹¹>à ë=ï¹³ ³šè *Òü>à Źç¡A¡
Úà[J¡ú ë=ï¹³ "ƒåƒà ë‹à>-‹åìºàA¡
ëW¡àìºà³, >åšã Jå¤àA¡ #îÅ "³Îå} >åšà
šàºàKã ë=ï¹³[Å} šàR¡ì=àA¡[J
ÒàÚ[¹¡ú
ë\[Î"àÒü&º[š&Î>à ëA¡ï¤à šè} 38 [Å”‚à
ëºÙKã ëJàR¡\} ë=ï¤àºƒà ³šè} ó¡à>à ëÅïK;ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
ëºàÚ>>à "àÒü&º[š&Î ³[ošå¹ƒà "=å¤à
³t¡³ƒà W¡;>ÒÀå, ³ãìt¡àš>à ³ã칚 *Òü¤à
Úàì¹àÒü ÒàÚ¤à ëJàÀàl¡ü A¡Úà ºàl¡ü[J¡ú
íÒì¹àA¡ "³[ƒ ¯à}[\}Kã ³ó¡³ A¡ÚàƒÎå
³ãÚà´•à º´¬ã [=}¤Kã ëJàR¡\} W¡R¡[Å>[J¡ú [Å”‚à
ëºÙKã ëJàR¡\} W¡R¡[Å>[J¡ú [Å”‚à ëºÙKã
ëJàR¡\} "[Î [ƒ[Ê¡öC¡ "[ÎKã ³ó¡³ "Úà´¬ƒà,
A¡A¡[W¡}Kã "ìA¡àÚ¤à \Kà[Å}ƒÎå "R¡>¤à "Úèv¡û¡Kã
³ãÚà´•à º´¬ãƒà í³ =à¤à, l¡ü-¯à A¡Úà íó¡[\@ƒå>à
ë\[Î"àÒü&º[š&Î>à W¡R¡[Å[À¤à ëJàR¡\}
"[Î¤å šàA¡ W¡àl¡ü>à [\Àà "[΃à Źç¡A¡ Úà[J¡ú
R¡[Î "ÚåA¡ A¡A¡[W¡} íA¡ì=ºƒà t¡àÚ¹ í³ =àƒå>à
º´¬ã [=}[J, ëšàº ʡ๠ÑHþåº ¯à¤KàÒü [ÒÚà}º³ "³Ç¡} ëKøÎ [¹W¡ &A¡àìƒ[³
[ÒÚà}º³Kã ³îÒì¹àÚ[Å}>à [ÒÚà}º³ ºàÒü šàUº¤à íA¡ì=º ³W¡àƒà ¯àA¡;
³ãó¡³ ó¡³[J¡ú
[\[¹– "³ì¹à³ƒà ë\àÒü @ i¡ A¡[´¶[t¡ *> "àÒü & º[š&Î
(ë\[Î"àÒü & º[š&Î) >à º³ƒ³ "[΃à "àÒü & º[š&Î "[Î
W¡;>Ò>Kƒ¤[> ÒàÚƒå>à ³[ošå¹ ëÊ¡i¡ šè´K¬ ã *Òü>à R¡[Î "ÚåA¡ šè} 4 ƒKã =à[ÎKã
21 Kã >å[³ƒà}¯àÒü¹³ šè} 6 ó¡à*¤à šè} 38 Kã [Å”‚à ëºÙKã ëJàR¡\} "[Τå
ëÅïKvå ¡ >à ë\àÒü @ i¡ A¡[´¶[t¡ *> Òü Ä ¹ ºàÒü > šà[³¢ i ¡ [ÎìÊ¡³
(ë\[Î"àÒü&º[š&Î), [\[¹¤à³ ¤öàe¡>Îå ³šè} ó¡à>à ëÅïKvå¡>à [\[¹¤à³ƒÎå
ëJàR¡\} "[Î W¡R¡[Å>ìJø¡ú
[Å”‚à ëºÙKã ëJàR¡\} "[Î>à ³¹³ *Òüƒ>å à [\[¹¤à³Kã ³ìÒïÅàKã
šå[Xƒà W¡àl¡ü>à "A¡àÚ¤àšãìJø¡ú ëJàR¡\} "[Î>à ³¹³ *Òüƒ>å à º´¬ã ëÅàì¹àA¡,
*[ó¡Î, ƒåA¡à>, íA¡ì=º "³[ƒ ÑHþåº[Å} A¡Úà ë=àR¡ ëºàÄ[J¡ú ëÒï[\A¡ ó¡à*¤Kã
*Òü>à ë=àA¡Ò[Ä}ƒ¤à ë=ïìƒàA¡ ë=àA¡šKãšàl¡ü íº[y ÒàÚ[¹¡ú
ëºàÄ[J¡ú ³îÒìºàÒüÅR¡[Å} áå[i¡ =àìƒàA¥¡ìJø¡ú
º´¬ãƒà ³ãÚà³ W¡;>[J쉡ú
ë=ï¤àº [A¡Úà³ ¤à¤å ¤\๠³>àv¡û¡à
"àÒü&º[š&Κå ëÅïK;šà Úà´Ã¤à ³ãÚà³>à
ë>Îì>º ÒàÚ쯃à ë=à¹v¡û¡¡å >à º´¬ã [=}ƒå>à
W¡ìxàA¡ W¡;[Å> ët¡ï¤[Å}¤å W¡;Ò>[J샡ú ºàÒü
[t¡>, 냤 A¡´¶¢ "³[ƒ š[¹Û¡à =à¤à W¡;šà
³îÒì¹àÚ[Å} >v¡>à A¡>àP¡´¬à "³v¡à º´¬ãƒà
W¡;Ò>[J쉡ú
ë=ï¤àº ë=à}ìJà}, ÚàÒü[¹ìšàA¡ ë=à},
ÚàÒü[¹ìšàA¡ ët¡àš [W¡}=à, [¤Ìå¡>Òà, ë=ï¤àº
ëÛ¡[y íºA¡àÚKã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à
³ó¡³[Å}ƒÎå º´¬ãƒà Úà´Ã¤à ³ãÚà³ ë=à¹v¡û¡å >à
º´¬ã [=}¤Kã "A¡>¤à ëJàR¡\} W¡R¡[Å>¤Kà
&º ëA¡ &ÎA¡ã
ë=ïšå¤à J>ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
=à[ÎKã 15 ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à º[ºt¡
A¡ºà ÎU³ (&º ëA¡ ëÎ) Kã 27 Ç¡¤à
&Äå&º ë\>칺 ë¤à[ƒ [³[i¡}>à
2016-17 ƒKã 2017-18
ó¡à*¤à i¡³¢Kã ë=ï šåKƒ¤à "àÒü ëA¡ &Î
ÒüK[\A塸[i¡¤ A¡[´¶[t¡Kã *[ó¡Î
[¤Ú๹[Å}>à J>ìJø¡ú
J>Jø¤[Å}[ƒ ëW¡¸Ú¹ì³>ƒà [¤
ë>t¡àW¡@ƒø Å´¶¢, ®¡àÒüÎ ëW¡¸¹ì³>ƒà &º
ëƒì¤@ƒø[\; Å´¶¢, ëÎìyû¡i¡[¹ƒà &º
Kãìt¡> [Î}Ò, ëi¡ö \ ¹¹ƒà &Î
[\¤>³ºà W¡>å, ë\àÒü@i¡ ëÎìyû¡i¡[¹ƒà ëA¡
Òü@ƒå¤ºà 냤ã, &[ÎìÊ¡@i¡ ëÎìyû¡i¡[¹ƒà Òü
ëÒì¹àW¡à@ƒ ëºàÚ>>à ÒüK[\A塸[i¡¤
ë³´¬¹ ³àš> "³Îå} ë³´¬¹ ">ã>à Åà¤à
&l¡®¡àÒü\[¹ ë¤àƒ¢ "³Kà ëųìJø
ÒàÚ[¹¡ú
³ã*Òü 4 =à¤à ÚàìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
[¤ ë\ [š ëÒl¡E¡ài¢¡¹Î, >å¸ [ƒÀãƒà
šàR¡ì=àB¡ƒ¤à ‘¯à> 냒Π[³[ƒÚà
¯àA¢¡ìÅàš *> ëÎì”|º ëºì¤º’ ÒàÚ¤à
ë=ï¹³ƒà Źç¡A¡ Úà>¤à ³ã*Òü ³[¹>à
Åà¤à [i¡³ "³à [ƒÀã W¡;>¤KンA¡ [¤
ë\ [š ³[ošå¹ šøìƒÅA¡ã šø[Îìƒ@i¡
ëA¡&Î'W¡ ®¡¤à>@ƒ>à ³ã*Òü ³[¹ƒà
"Úà¤à šãìJø ÒàÚ[¹¡ú [ƒÀã W¡;šKã
"Úà¤à šãJø¤[Å}[ƒ šà[i¢¡ "[ÎKã
¯àR¡à}ìºàÒü[Å} &³ ëÒ³”z "³[ƒ "à¹
ëA¡ [ΤW¡@ƒø, &G [³[>Ê¡¹ l¡à–
[>³àÒüW¡à@ƒ ºå¯à} "³Îå} *ì=à¹àÒü\
šàì΢àì>º [¹i¡Úƒ¢ A¡ìo¢º [Î'W¡
\Ú¹à\[> ÒàÚ[¹¡ú
šøàÒü³ [³[>Ê¡¹ >ì¹@ƒø ë³à[ƒ>à
K¤o¢ì³@i¡ šàÚ¹A¡[J¤à W¡Òã ">ã
ºà[Aá¤à ë³ 26 t¡à ³šè} ó¡à¹A¡šKà
³¹ã íº>>à ³³àR¡ƒà šàR¡ì=àA¡[J¤à
ÚàÒüó¡ ë=ï¹à}[Å}¤å Òü[@ƒÚàKã A¡à[W¡>
ëA¡àÚà ëÚïÒÄ¤à šà@ƒ³ƒà ë³ 21 Kã
"ÚåA¡ šå} 10 ƒKã 6 ó¡à*¤à ¯àA¢¡ìÅàš
"[Î šàR¡ì=àv¡ûå¡>à [¤ ë\ [š ëÊ¡i¡
Jå[ƒ}ƒKã Źç¡A¡ Úà¹¤à ³tè¡}ƒà ³àKã
³àKã ëÊ¡i¡[Å}ƒà šàl¡ü ì \º[Î
ëÚïÒ>Kìƒï[¹¤[> ÒàÚ[¹¡ú
ó¡àl¡üì@ƒÎ> ël¡
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
³[ošå¹ ëÊ¡i¡ ëšX>΢ Úå[>Ú>Kã 16
Ç¡¤à ó¡àl¡üì@ƒÎ> ël¡ ºà[Aá¤à ë³ 22 Kã
"ÚèA¡ šè} 11.30 t¡à¤ƒà ³[ošå¹
A¡ìº\Kã ³àìÚàA¥¡¤à [šÇ¡³ƒà íº¤à
Úå [ >Ú> "[ÎKã ÅR¡ìº>ƒà
šàR¡ì=àAáK[>¡ú >å[³; "[΃à ëšX>¹
"³[ƒ ëó¡[³[º ëšX>¹[Å}>à ³t¡³
W¡à>à ºàA¡šã>¤à ëW¡ì¹àº "[Î>à
JR¡ÒÀ[Aá¡ú
ë¤à³ ëšàA¡JàÚÒ>¤Kã ³àìÚàv¡¡û à ¯àA¡; ³ãó¡³ ó¡³ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
=à "[ÎKã 18 Kã "ÚèA¡ šè} 8.57 ë¹à³ W¡;šƒà
ëÒï[\A¡ ëÒï[\A¡ ¯à}[\} ët¡”‚à ëA¡@ƒøKã
&³&º& šàl¡ü>³ ë¤öàì\>Kã ¯à}[\} ¯à}îJ
ºàÒüìA¡à> íº¹v¡û¡à íº¤à ³ÅàKã Úè³Kã
ë=àUàºƒà ³ÅA¡ JR¡ƒ¤[Å}>à "àÒüÒ[ü ƒ "³à
ëšàA¡JàÚÒ>ƒå>à "[A¡ "J} ëšàA¡Ò>º´¬Kã
ë=ïìƒàA¡ "ƒå¤å Úà[>}ƒ¤à "³[ƒ ëš@ƒ¤à
ëó¡àR¡ìƒàv¡û¡å >à R¡[Î ¯à}[\} íA¡ì=ºƒà ëA¡@ƒø
"à[ÎKã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à ³ó¡³ƒKã ºàA¡šà
>åšã[Å}>à ¯àA¡; ³ãó¡³ ó¡³ìJø¡ú
R¡[ÎKã ¯àA¡; ³ãó¡³ "ƒå ƒ à Å¹ç ¡ A¡
Úà[J¤[Å}>à ‘&³&º& ë¤öàì\>Kã šå[Xƒà
Åã}>[¤K>å’, ‘³ã¹v¡û¡à ë¤à³ ëšàA¡JàÚÒ>¤à
Úà[>}샒, ‘ë¤öàì\>[ƒ ³ãÚà³Kã "àÅà[>’,
‘ë¤à³ º}[Å>¤Kã ³¹³ šãÚå’ ÒàÚ¤>[W¡}¤à
=à¤à ëšÃ A¡àƒ¢ A¡ÚàÎå šàÚ>[J¡ú
¯à}[\} ëÅàì¹àJàÒü¤³ íºA¡àÒüƒKã ºàv¡û¡å >à
¯àA¡; ³ãó¡³ "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¤ã >åšã "³>à
ë¤à³ ëšàA¡JàÚÒ>¤Kã ë=ïìƒàA¡ "ƒå¤å
šàR¡ƒ¤[Å}>à ët¡ïKƒ¤[> ÒàÚ¤>[W¡}¤à ëš@ƒ¤à
¯àó¡³ A¡Úà ëó¡àR¡ìƒàAáƒå>à ÒàÚ, &³&º&
ë¤öàì\>ƒà Åã}>¤à ÒàÚ¤[Î ¯à}[\} ët¡”‚à ëA¡@ƒøKã
³ãÚ೤å Åã}>¤[> ÒàÚ>à ëºïÒü, ³ãÚà´¬å "[A¡
"JR¡ ëšàA¡Ò>¤à "³[ƒ ³ãÚà´¬å ë>à}î³ W¡ãì@ƒà@ƒà
=³K[> ÒàÚ¤Kã ¯àJìÀà> Úà[>}ìƒ, &³&º&
ë¤ö à ì\>>à R¡[Î ó¡à*¤ƒà ëA¡@ƒø "[ÎKã
ÚàÒüó¡>¤Kã ¯àJìÀà>>à ³àR¡ƒà =´ÃKà =¤A¡
ët¡ï[J¤à R¡àv¡û¡[>, ³[ošå¹Kã ëA¡@ƒø 60 Kã ³>å}ƒà
[š[ƒ&ÎA¡ã "àÒüìi¡³ =à Ç¡ìAáš 뺜¡>à ó¡}Ò>¤à
R¡´¬à &³&º& ë¤öàì\>[>, ³ÒàA¡>à ³ãÚà´•à
³šå[> &³&º&>à ³>àÒü[> ÒàÚ>à Jg¤à
¯àJìÀà> ëA¡@ƒø "[ÎKã ³ãÚà´•Îå W¡š W¡à>à JR¡Òü,
&³&º&Kã ³àìÚàv¡û¡à íº¤à ÒàÚ¤[Î ³ãÚà³Kã
³àìÚàv¡û¡à íº¤[> ÒàÚì¹àÒüƒ¤Kã ³¹³ íºìt¡,
"=å¤à ³t¡³ƒà ë¤à³ ëšàA¡JàÚÒÀ´¬à "ƒå A¡¹´¬à
ºèš>ì>à "³[ƒ A¡[¹ ³¹àºKãì>à ÒàÚ¤ƒå ³ãÚೃà
JR¡Ò>Kƒ¤[> ÒàÚ¤à ¯àó¡³[Å} ëó¡àR¡ìƒàA¥¡[J¡ú
.............................................................................................................................
A°‡ÒÏ∫‡ç W°≥ó‡ ∫‡“¸
“π‡l°¸ç§‡ fi‡ÏπöóÏJ¯
#ÏW°∫ çÂ∏\ Îçi°fi‡AÛ°
“¸¥£°‡∫, Î≥ 20
∫≥É≥ "·ŒK„ Ît°‡R°‡ç Ît°‡R°‡ç§‡ ∫‡“¸§ÂR° A°⁄‡ç‡ A°‡R°Ï∫‡ç W°≥ó‡
∫‡“¸ “π‡l°¸ç§‡ "≥·É ∫‡“¸ “π‡l°¸§K„ Ì∫·π§‡ A°‡R°Ï∫‡ç·≈ÒK„
≥çÂÒɇ JÂg‡ ≥„⁄‡≥ó‡ R°‡Aó°‡ W°ÄA°É§‡ A°‡R°Ï∫‡ç·≈Ò ≥„⁄‡≥ó‡ ÎçÔÏ“Ôç‡
ç„Ò·≈Ò≥„èπK‡ R°‡A°≥„è§K„ t°R°‡“¸¢°É§‡ A°⁄‡ A°öó‡ fi‡t°‡èÉÂç‡ l°¸≥Ò
∫‡“¸ A°ç§‡ "öÂ秇 ∫Ëö (l°¸A°∫) "≥·É ∫‡“¸§ÂÒ A°⁄‡K‡ A°‡ÒÏ∫‡ç
W°≥ó‡ ∫‡“¸ “π‡l°¸ç§‡ fi‡ÏπöóÏJ¯°°˙
l°¸≥Ò ∫‡“¸ A°ç§‡ "öÂ秇 ∫Ëö (l°¸A°∫)K„ ö·§√·Œ·i° ÎŒÏy˚°i°·π
Î∫‡Ò\≥ "πÁ°çç‡ Å‡ÏɇπA°ö‡ ÎW°Ïπ‡∫ "≥ç‡ “‡⁄, ∫‡“¸ “π‡l°¸§É‡
≥πÁ° *“¸§‡ ÎÅÔÉ‡Ò Î∫Ô·π§‡ "≥‡“¸§‡, "≥‡“¸§„, Îöç‡
"Ó≈§·≈ÒK„ Ì∫\·π§‡ ∫‡“¸Ïπ‡∫K„, \ÏK‡⁄K„, #Ó≈K„
A°‡R°Ï∫‡ç·≈Ò ≥„⁄‡≥ó‡ ÌççπÁ°§‡ ÎŇ“¸Ïɇv°˚ˆ°§‡ t°‡S°A° "≥‡ *“¸π§ŒÂ
∫‡“¸ “π‡l°¸§É‡ ≈πÁ°A° ⁄‡ÉÂç‡ "ÏW°Ô§‡ ÎÅÔÉ‡Ò Î∫Ô·π§‡ ≥„⁄‡≥ó‡
R°‡B°É§‡ ∫‡“¸ “π‡l°¸§‡ "≥ŒÂÒ ∫‡“¸§ÂR°K„ A°‡R°Ï∫‡ç·≈Ò
Ìçç≥„è§K„ t°R°‡“¸¢°É§‡ Ì∫·π°˙
A°‡R°Ï∫‡ç W°≥ó‡ ∫‡“¸ “π‡l°¸ç§‡ fi‡ÏπöóJ¯§‡ ∫‡“¸§ÂR°·≈Ò "É·É,
“¸≥‡ #Óπ≥‡ ∫Ï¥¨‡“¸ JÂ∫, Î“Ô Ì∫≥‡ ≈¥¨Â§„ ∫‡“¸§ÂR° Ì≈\‡Ò "≥ŒÂÒ
Îç‡ÒÏö‡A° ·çÒÏÅÔ ö‡ÏîLJ“¸§„ ∫‡“¸§ÂR° A°A°fi‡ ç‡*Ïπ≥ Ì∫A°‡“¸·ç°˙
ÎŒÏy˚°i°·πK„ ÎW°Ïπ‡∫ "·Œç‡ “‡⁄, “¸≥‡ #Óπ≥‡ ∫Ï¥¨‡“¸ JÂ∫K„
∫‡“¸§ÂR°É‡ ö‡R°ÏŇA°·J§‡ ≥„¢°≥ɇ JÂ∫ "·ŒK„ "“∫ ∫≥ç, “¸≥‡
“¸Ï§∫, 瓇Ïπ‡∫ A°⁄‡ç‡ ≈πÁ°A° ⁄‡·J§K‡ Î∫‡⁄çç‡ JÂg‡·≈Òç‡
∫‡“¸ “π‡l°¸§K„ R°‡B°É§‡ A°‡R°Ï∫‡ç·≈Ò "≥v°‡ *“¸ç‡ R°‡A°öK‡
Î∫‡⁄çç‡ ∫‡“¸§ÂR°K„ "ÏA°‡⁄§É‡ ⁄ Î⁄‡∫“ñÉ秇 Î∫öó·J°˙
Îç‡ÒÏö‡A° ·çÒÏÅÔ ö‡ÏîLJ“¸§„ ∫‡“¸§ÂR° A°A°fi‡ ç‡*Ïπ≥ Ì∫A°‡“¸É‡
ö‡R°ÏŇA°·J§‡ A°‡R°Ï∫‡ç R°‡Aó°‡ ∫‡“¸ “π‡l°¸ç§K„ ≥„¢°≥ "ÉÂÉŒÂ
Ì∫A°‡“¸
K„ ≈A󰇓¸π§‡ "“∫ ∫≥ç·≈Ò,
≥ÅÒ ≥ÅÒ ...
..............................................................................................
Òü>à; ºìÀà>¤[Å}ƒKã ëW¡A¡[Å>[¤Úå – ëA¡"àÒü&º&º Òüƒìå A¡Î@ƒà ëšà[º[i¡G ët¡ïƒå>à íºì¹
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
Ò@ƒA¡ šàR¡ì=àA¡[J¤à íº³ìšàA¡š³Kã Òü¤ìå ‹ï
=à}[\} Ò¹àl¡ü¤ƒà Úà*[J¤à Òü>à;A¡ã W¡;>¤ã
ëJàìUàÒü>¤Kã ë=ï*}[Å} "[Î ó衹硚 "[ÎKã
ºàÒü¤A¡ =ã¤[>¡ú l¡ü³}ºàÒü Ò¹àl¡ü¤Kã [³}ƒà ³ã
Ò¹àl¡ü¤à *씂àv¡û¡å >à ët¡ïì¹àÒüƒ¤à, ÒüA¡àÚ[>}R¡àÒü
*Òü¤à ë=ï*} A¡Úà ºàÒü Ò¹àl¡¤ü Kã ³¹ã íº>¤[Å}ƒà
"=ã}¤àíºt¡>àšàR¡ì=àA¥¡[J¤àë=ï*}"[ΤåA¡}îº
Òü>à; º³[\} ºèš (ëA¡"àÒü&º&º) >à =ì´¶àÚ
ëÅàA¥¡à>å}R¡àÒüt¡¤àëó¡àR¡ìƒà¹A¡šKàëºàÚ>>àÒüÅàKã
W¡;>¤ã, >à;, ºàÒü>ã}, šå¯à¹ã, R¡³îJ>[W¡}¤à
šè´³• A¡ íº\¤Kã W¡àl¡ìü =àA¥¡à [Ò}[º¤à ó衹¡ç š "[ÎKã
ÚàR¡ *Òü[¹¤à l¡ü³}ºàÒü> Ò¹àl¡ü¤Kã ë=ï¹³ƒà
ët¡ï¹B¡[> J@ƒ¤à ë=ï*} A¡Úà íº³ìšàA¡š³P¡´¬à
Jågà* "³ƒKã ët¡ï¹A¡šà ÒàÚ¤[Î ó衹硚 "[Î
íºJà t¡à¹¤à ó衹¡ç š "³à *Òüì¹ ÒàÚ¤à Úàì¹, ³[Î
íº³ìšàA¡š´•àíºJàt¡à¹A¡šà>ìv¡,í³ît¡>àíºJà
t¡à¹A¡šKã Åv¡û¡³ƒå íº³ìšàA¡š´•à l¡ü;ì=à¹A¡š[>
ëºïÒü ÒàÚ[¹¡ú
ëW¡ì¹àº "[Î>à ³Jà t¡à¹ƒå>à, W¡Òã J¹Kã
³³àR¡ƒà ºàÒü Ò¹àl¡¤ü Kã ³ÅA¡ "[Î ÒìUàÒü[>}R¡àÒü
*Òü¤à ³*} "³ƒà ºàAÃ¡å ¹¤[>¡ú ³ƒåP¡´¬à ºàÒü
Ò¹àl¡¤ü >à íºJà t¡à¹A¡šà "ƒå ³Åà>à *ì=à[¹[i¡[>
ÒàÚ\[¹¤à ³[ošå¹ š[r¡t¡ ëºàÚÅR¡>à >å}R¡àÒüt¡¤à
"³v¡à ëšàv¡û¡>à ëÒÄƒå³ [ÒA¡ì=à}ƒå>à ëÚ}ƒå>à
íº¹³[J ÒàÚ[¹¡ú
JåÄàÒüKã "à¯à}¤à =àv¡û¡à [ó¡ƒà ó¡}[º¤ã Òü³à
"³àÒü¤ã[Å}¤å š[Ä}ƒ¤à ³*}Kã Åv¡¡û ³ ëºï¹A¡šƒà
š[r¡t¡ ëºàÚÅR¡>à ëš@ƒ¤à, "¯à¤à, >å}R¡àÒüt¡¤à
"³v¡à ëšàA¡[J¤Kã ³[³ íºìt¡ ÒàÚ¤à ¯àó¡³ ëW¡ì¹àº
"[Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹Aáƒå>à ³[Î ëšàA¡ó¡³Îå ë=àìv¡û¡,
ëšàB¡ƒ¤Îå íºìt¡¡ú ³[Î JåÄàÒü "[ÎKã ³ãšè³ Jå[ƒ}³A¥¡à
JR¡>¹¤à ¯àó¡³[>¡ú ët¡ï¤t¡¤å ºàÒü Ò¹àl¡ü¤à íºJà
t¡à¹A¡šƒà ëKà[¤@ƒKã š[r¡t¡ ëºàÚÅR¡ƒà t¡àÒü>ó¡´[å ¬ƒ
ë=àìv¡¡û ú ³¹³[ƒ ëºàÚÅR¡ "[Î íºA¡àÒü JåºKã ºàÒü
A¡[´¶[t¡Kà ¹àÒüi¡ W¡š ³àĤà ëºàÚÅR¡[>¡ú A¡[¹P¡´¬à
³Jº "³v¡Kã *ì=à[¹[i¡ íºt¡¤à ëKà[¤@ƒ ët¡´šº
ë¤àƒ¢A¡ã ëºàÚÅR¡[>¡ú
íº³ìšàA¡š³Kã ºàÒü Ò¹àl¡ü¤ƒà ët¡ï[Jø¤à ºàÒü
Ò¹àl¡ü¤Kà ³¹ã íº>ƒ¤à ë=ï*}[Å} "[ÎKã ³ìÚA¡
ëÅ}º¤à ëó¡àìi¡à[Å} íº¤àA¡ ³ãÚೃà W¡àÒüì=àv¡û¡å >à
l¡üÒ>º[Aá¤à "[Τå ët¡ï[ÅĤà, ëų[\> Åà[\Ĥà
Úà¤öà ÒàÚ>à ëW¡ì¹àº[Î>à A¡Äà Ò}ºAáƒå>à ët¡ï¹ç¡[¹¤à
³ÅàƒåÎå "ƒå³ JR¡º³K[>, íºA¡àÒü Jåº>Îå ³ÅA¡
JR¡º³K[>, ³[Î ºàÒü Ò¹àl¡¤ü Kã ë=ï¹³ƒà ët¡ï¤[>,
³ã "³Jv¡¡û >à ët¡ï¤à >ìv¡ ÒàÚ¤[Î íº³ìšàA¡š³Kã
Òü¤ìå ‹ï =à}[\} ë=ïKº ºèšÎ¥ å JR¡º³K[>, Òü¤ìå ‹ï
=à}[\} íº³ìšàA¡š³Kã Ò¹àl¡¤ü ƒà ët¡ïì¹àÒüƒ¤à A¡Úà
Jågà[Å}>à ët¡ï[Å>[Jø¤à "[Î[ƒ ë=ïKº ºèš "[Î
³t¡ãA¡ W¡àƒ¤à "³Îå} š[r¡t¡ ÚàÒü³>à ³ãÚà´¬å ºàÄà
º³[\}¤ƒKã ët¡ï[Å>[J¤[> ÒàÚ[¹¡ú
ëW¡ì¹àº "[Î>à Ò@ƒA¡ ëÚ}[º¤à ³ã;ìÚ} "[Î
íº³ìšàA¡š³ ºàÒü ë=ïKº ºèšà¥ =ì´¶àÚ ëÅ}>à
ëA¡àA¥¡¤à ëÒà;>¤ãÚå, Jåº ëJàìUàÒü>>¤à Ò[g>
Ò[g> ëÒà;>¤ãK>å, ë=àA¡[Jø¤à ó衹硚A¡ã W¡;>¤ã
ëJàìUàÒü>¤Kã ë=ï*}Kã ³¹ã íº>¤à šè´³• A¡ ºèš
"[Îƒà ¯à;t¡>à íºì¹, ëÒÄà ëW¡àœ¡>¤à
ëÒà;>[¤>¤à ÒàÚ\¹A¡šKà ëºàÚ>>à
º³ƒ³[ÎKã íºA¡àÒü Jå º [Å}>Îå Òü > à;
ºìÀà>¤[Å}ƒKã ëW¡A¡[ÅÄ¤à šàl¡üì\À[Aá¡ú
..................................................................................................................................................................................
íŃà}[º¤[Å}ƒà ët¡}¤à} ëšà;º³[Å} ëÚ씂àA¡ìJø
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
>å[³; >ã[> ë>à} 뺜¡>à Wå¡[J¤ƒKã [¤Ìå¡šå¹
[ƒ[Ê¡Cö ¡A¡ã³>å}W¡>¤àë³àÒü¹à}³å¸[>[ΚàºA¡àl¡[ü Xº
>à ëA¡à>¤à íºA¡àÒü A¡Úà JåƒB¡ã #[Å} =è³[\>¤Kã
"¯à¤à ³àìÚàA¥¡ìJø¡ú ëºàÚ>>à ë³àÒü¹à}Kã ³ó¡³
³[¹ƒà [¹[ºó¡ ëA¡´š[Å} Òà}ìJø¡ú R¡¹à}Kã [¹[ºó¡
ëA¡´š[Å} Òà}Jø¤à ³ó¡³[Å}ƒå[ƒ ë³àÒü¹à} =à>à
íºA¡àÒü ³àì@ƒàš, ëA¡à[A¡ºì¤à> ³àì@ƒàš,
tå¡ì¹>¤> íºA¡àÒü ³àì@ƒàš, ëJàÒü¹ç¡ ³àì@ƒàš
ÒàÚ[¹¤à íºA¡àÒü ³[¹Kã ³àì@ƒàš[Å}ƒ[>¡ú
ÒàÚ[¹¤à ³ó¡³[Å}[Îƒà ³ã*Òü 200 ë¹à³ JåƒB¡ã
íŃà}ó¡³ ëºïƒå>à íº[¹¡ú
íW¡¹A¡[΃à &Î[Î* ë³àÒü¹à} &Î ƒàl¡ºü t¡ Jà>
"³Îå} ë³àÒü¹à} ³å¸[>[ΚຠA¡àl¡ü[XºKã
[W¡Ú¹šà΢> ë¹à[³¤ºà>à ºå[W¡}ƒå>à *[ó¡[ÎìÚº [i¡³
"³>à R¡¹à} [¹[ºó¡ ëA¡´š Òà}[º¤à ³ó¡³[Å}ƒà
ÒA¡ì=}>>à W¡vå¡>à ëW¡R¡, Ò¯àÒü, "W¡à=à*, =å³
ë³àì¹àA¡, "àºå, &f¡à}>àšã A¡Úà ëÚ씂àA¡[J ú
"[ÎP¡´¬à ët¡}¤à}Kã ëšà;º³[Å} ³³àR¡Kã
>å[³;t¡Îå ëÚ씂àA¡[J¡ú ëÒï[\A¡ ³ã*Òü 200
cm
yk
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ë\àÒü@i¡ A¡[´¶[t¡ *> ÒüĹ ºàÒü> šà[³¢i¡ [ÎìÊ¡³
(ë\[Î"àÒü&º[š&Î) ³[ošå¹>à ÒüĹ ºàÒü>
šà[³¢i¡ [ÎìÊ¡³ ³[ošå¹ƒà W¡;>Ò@ƒå>à ëÚìÓï³ã[Å}¤å
A¡Àå ÒàÚ>à "A¡>¤à ƒà¤ã ët¡ï¹ƒå>à ³[ošå¹ƒà šè}
38 [Å”‚à ëºÙKã ¯à칺 ëºï[J¤Kà ëºàÚ>>à
ëJàR¡\} "[Î>à R¡[Î ë=ï¤àº [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã ³ó¡³ A¡Úàƒà
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
³ìÒïÅàKã šå[Xƒà W¡àl¡ü>à "A¡àÚ¤à šãìJø¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 20
ë=ï¤àºKã "ìA¡àÚ¤ƒà íº[¹¤à º³[Å},
[¤ ë\ [š íA¡¹à* ³@ƒºKã ÒüK[\A塸[i¡¤ Òà*Jà, [A¡Úà³, ¯à}[\}, JàR¡ì¤àA¡,
ë³´¬¹ *Òü¹´¬à [i¡'W¡ A塳๠³[¹} "³Îå} ÚàÒü[¹ìšàA¡>[W¡}¤à ³ó¡³ A¡Úàƒà íº[¹¤à
&Î'W¡ ë³QW¡@ƒø ">ã>à ³>å} ³t¡³ íA¡ì=º[Å} ëšà;ó¡³ ó¡´•[Jì‰, ƒåA¡à>[Å} ë=àR¡
W¡àƒ>à íº[Jƒ¤ƒà "¯à¤à ................................................................................................................................................................................................................................
ëó¡àR¡ìƒàA¡šKã ³ãó¡³ "³à šà[i¢¡ [ÎKã
íA¡¹à* ³@ƒºKã šø[Îìƒ@i¡ ƒ[¤ÃÚå [¤ì¹>
[Î}ÒKã Úè³ƒà šìR¡ì=àA¡ìJø¡ú
"¯à¤à ëó¡àR¡ìƒàA¡ìJø
ºà³àÚ 3
Òü´£¡àº, ë³ 21, 2016 Òü}, =à}\
ë¹à³[ÎKã³Úè³-³îA¡[Å}#[Å}=å³[\@ƒå>àíº¤>à
³Jà t¡à>à [¹[ºó¡ ëA¡´š[Å}ƒå Òà}º¤à Úà>à íº[¹¡ú
³ã*ÒüA¡ÚàÎå³Úå³-³îA¡=崤à Îå[¹[ºó¡ëA¡´št塃à
ºàA¥¡ƒ¤Kã šàl¡Îü å ó¡}[º¡ú &Î[ƒ* ë³àÒü¹à} &Î
ƒàl¡üºt¡ Jà>>à ÒàÚ, [¹[ºó¡ ëA¡´š[Å} ³Jà
t¡à¹A¡š[ƒ ët¡}¤à} ëšà;º³[Å}Îå K¤o¢ì³@i¡A¡ã
³àÚîA¡ƒKã šã>¤à A¡Äà ëÒà;>K[>¡ú
"³ì¹à³ƒà [¤Ìå¡šå¹ [ƒ[Ê¡öC¡A¡ã E¡à[Îó¡àÒü
ëJàÒü\³å à> Køà³ še¡àÚi¡A¡ã ³>å}ƒà íº¤à
E¡à[Îó¡àÒü ëJàÒü\³å à>Îå ë=à}\à*ì¹àA¡ tå¡ì¹º
A¡àÚ[J¤ƒKã ëºï¤åB¡ã &f¡à} >àšã ³Jº A¡Úà
"³[ƒ Òü³}å A¡Úà #[Å}>à =å³[\>ìJø ÒàÚ[¹¡ú
³[Î>à º> =å³ A¡ÚàÎå ³àR¡ t¡àìAá¡ú Òã¹³[΃à
"¯à¤à t¡à¹¤[Å}ƒà ³¹ã íº>¤à *ì=à[¹[i¡[Å}>à
šã¤àÚà¤àët¡}¤à}šã[¤>¤ÎåKø೚àe¡àÚi¡"[ÎKã
šø‹à> &> Òüì¤àšãÅA¡>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá ú
#ìW¡º >å¸\ ë>i¡¯àA¢¡
Òü´£¡àº, ë³ 20
¯à}ìJ³ ëA¡@ƒø K ã ³>å } W¡>¤à
ëó¡ïìƒ>ƒà íº¤à ëó¡ïìƒ> "Ù¹
šøàÒü³à¹ã ÑHþåºKã [¤[Á¡} ³¹ã íº>¤à
ë\l¡Òü* "³[ƒ *ì=à[¹[i¡Kã "Úà¤à
Úà*‰¤Îå ¯à}ìJ³ &[ÎKã &³&º&
ë³QW¡@ƒø>à "Úà¤à šãƒå>à ÑHþåº "[Τå
=åKàÚƒå>à šè}³å; ³åx;[J¤ƒà R¡[Î
ó¡à*¤ƒà JR¡[Î> l¡ü[Åă>à íº[¹
"³[ƒ &G> "³v¡à ëºïJ;[y¡ú
³îÒì¹àÚ ºå[W¡}¤à "³à *Òü>à
ëÒï¹A¡[J¤à &³&º& ë³QW¡@ƒø³A¥¡à
ÒüìºG> ³Úà >A¡[ÅÀA¡š[΃à 뮡ài¡
J¹à ó¡}>¤KンA¡ K¤o¢ì³@i¡ ÑHþåº
³åx;tå¡>à ºàÒü¹¤à ³îÒì¹àÚ[Å}¤å
ºàÒü[¹A¡ t¡³Ò@ƒø¤Îå Úàì¹ J>¤Kã
³*}ƒà ÑHåþº ³åx;šà ÒàÚ¤[Î[ƒ
ºàÒü¤A¡ =ã¤[>, ³[Î>à &³&º&>à
³îÒì¹àÚ[Å}Kã "³v¡à J>ƒ[¤ƒà
Òüƒìå A¡Î@ƒà ëšà[º[i¡G ët¡ïƒå>à íºì¹
ÒàÚ>à A¡}àA¡ Ê¡å ì ƒ@i¡Î
&ìÎà[ÎìÚÎ>, ëA¡&Î&>à
ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
ëW¡ì¹àº "[Î>à ³Jà t¡à¹ƒå>à,
º³ƒ³ "ìƒà³Kã "³v¡à R¡àÒü¹¤à
K¤o¢ì³@i¡ ÑHþº
å "[Î¤å ³åx;šKà ³¹ã
íº>¤à [ƒšài¢¡ì³@i¡ "³[ƒ [³[>Ê¡¹>à
³ã;ìÚ} W¡R¡ƒå>à &G> ëºïJ;t¡¤à
ÒàÚ¤[Î šà[À¤à íºR¡àA¡ "[Î
º³ƒ³ "[΃à K¤o¢ì³@i¡A¡ã ³îÒÅR¡
=´¬à šà³ì‰ ÒàÚ¤[Î[> ú
ë¤U[º ÒàÚ ÑHþåº, ët¡àì@ƒà>Î>à
ÒàÚ ÑHþåº ³åx;ºKà ¹à³ Aõ¡Ì¡ [³Î>
šøàÒüì¤i¡ ÑHþº
å Åà[\ÀA¡šà, ët¡à´¬ãÎ>à
ÒàÚ ÑHåþº ³åx;ºKà íA¡ì=º ÅR¡
Åà[\ÀA¡šà "[Î>à K¤o¢ì³@i¡ "[Î
šøàÒüì¤i¡àÒüì\Î>ƒà ëÒÄà =¯àÚ
Úà*[ÅìÀ ÒàÚ>à ëW¡ì¹àº "[΃à
J僳 šã¹[Aá¡ú
ÒüƒåìA¡Î> ëÎv¡û¡¹ƒà "*>¤à
šå¹B¡[> ÒàÚ[J¤ƒå K¤o¢ì³@i¡ ÑHþå º
³åx;š[ιà ÒàÚ>à ëW¡ì¹àº "[Î>à
Ò}ºAáƒå>à [³[i¡}ƒà, ó¡S¡Î>ƒà 뮡ài¡
J¹à ó¡}>¤KンA¡ ³ãÚೃà l¡ü;
W¡àÒü¤Kã ë=ï*} ëºÙã¤>à ó¡K[>¡ú
[³[i¡}ƒà, ó¡S¡Î>ƒà Òü ƒ å ì A¡Î>
ëÎv¡û¡¹ƒà W¡à*J;Ò>K[> ºàl¡ü[¹¤[Î
³ìJàÚKã ÒüìºG>Kã ëA¡ì´š>[>,
Òü ì ºG> ³ÚàKã 뮡ài¡ ó¡}>¤à
ëÒà;>¤ƒà Òüƒìå A¡Î>¤å Jè;ºàÚ *Òü>à
Åã[\Ä[¹¤à "[Î ºàÒü¤A¡ =ã¤[>¡ú
R¡[Î ó¡à*¤ƒà K¤o¢ì³@i¡ "[Î>à
ÒüƒåìA¡Î> ëÎv¡û¡¹ W¡à*J;ÒĤà
=ì´¶àÚ ëÅ}>à ëÒà;>¤Kã ³×v¡à
ÒüìºG>Kã Jè;ºàÚ "³à *Òü>à
Åã[\ăå>à íºì¹, *c¡àKã i¡öàXó¡à¹
"³[ƒ ëšà[Ê¡}, *c¡à J>¤ƒà ó¡à*¤à
ëšà[º[i¡G ët¡ïƒå>à íºì¹ ÒàÚ>à
ëW¡ì¹àº "[Î>à ëó¡àR¡ìƒà¹[Aá¡ú
ºà[Aá¤à &ìγ¤Ãã ÒüìºG> ³Úà
>A¡[ÅÀA¡šKà ëºàÚ>>à íšÅà
t¡àÄ>¤à "³[ƒ 뮡ài¡ ó¡}>¤Kã
ëA¡ì´š> "³à *Òü>à ëºïKìƒï[¹¤à
*\à[Å} J>¤Kã =¤v¡û¡Îå ³*} ³¹ãº
t¡àƒ>à JÄ>¤à K¤o¢ì³@i¡>à ëÒà;>[¹
ÒàÚ¤à ¯àó¡³Îå ëA¡&Î*>à =´Ã[Aá¡ú
...............................................................................................
CONGRATULATIONS!
For Your Grand Achievement in UPSC Exam-2015
S. Asker Ali (167th Rank)
S/o Md. Ahmad Ali & Sitara
Our Ex-Student
Wel Done, you made us proud.
May you be a shining star in future also.
May Allah, the Almighty keep you under
His blessing sight.
May Allah, the Almighty bless you here and hereafter,
Aameen.
IE (956)- 21, 22nd May
With Best Wishes,
MANAGEMENT, TEACHING & NONTEACHING STAFF MAHMOOD
ENGLISH HIGH SCHOOL
HAOREIBI MAYAI LEIKAI
LILONG (TBL) MANIPUR.
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ö‡l°¸ "Ït°ç§‡
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ICHEL EXPRESS
"àÒü&º[š – šè} 38 [Å”‚à ëºÙKã ëJàR¡\} ëÅïK;>[J¤à
cm
yk
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
619 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler