close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

002 - Kamer

IntégréTéléchargement
DOC 54
1849/002
DOC 54
BELGISCHE KAMER VAN
1849/002
VOLKSVERTEGENWOORDIGERS
CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE
1 juni 2016
1er juin 2016
WETSVOORSTEL
PROPOSITION DE LOI
tot wijziging van de wet
van 21 december 1998 betreffende de
veiligheid bij voetbalwedstrijden
modifiant la loi
du 21 décembre 1998 relative à la sécurité
lors des matches de football
AMENDEMENT
AMENDEMENT
Zie:
Voir:
Doc 54 1849/ (2015/2016):
Doc 54 1849/ (2015/2016):
001:
001:
Wetsvoorstel van de heren Vermeulen, Demon en Goffin en mevrouw
Gabriëls.
Proposition de loi de MM. Vermeulen, Demon et Goffin et
Mme Gabriëls.
4175
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
2
DOC 54
Nr. 1 VAN DE HEER VERMEULEN c.s.
1849/002
N° 1 DE M. VERMEULEN ET CONSORTS
Art. 2 tot 24
Art. 2 à 24
Deze artikelen vervangen als volgt:
Remplacer ces articles par ce qui suit:
“Art. 2. In artikel 2, 2°, van de wet van 21 december
1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden,
gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de
woorden “van de hoogste twee nationale afdelingen”
vervangen door de woorden “van de eerste twee nationale afdelingen”.
“Art. 2. Dans l’article 2, 2°, de la loi du 21 décembre
1998 relative à la sécurité lors des matches de football,
modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots “des deux
divisions nationales supérieures” sont remplacés par
les mots “des deux premières divisions nationales”.
Art. 3. In artikel 19 van dezelfde wet, gewijzigd bij de
wet van 25 april 2007, worden de volgende wijzigingen
aangebracht:
Art. 3. Dans l’article 19 de la même loi, modifié par
la loi du 25 avril 2007, les modifi cations suivantes sont
apportées:
1° in het eerste lid worden de woorden “minstens één
ploeg uit derde klasse” vervangen door de woorden
“minstens één ploeg uit de eerste klasse amateurs”;
1° dans l’alinéa 1er, les mots “au moins une équipe
de troisième division” sont remplacés par les mots “au
moins une équipe de première division amateur”;
2° in het derde lid, de woorden “waaraan minstens
één ploeg uit bevordering deelneemt” vervangen door
de woorden “waarvan minstens één ploeg uit tweede
klasse amateurs deelneemt”.
2° dans l’alinéa 3, les mots “au moins une équipe
de promotion” sont remplacés par les mots “au moins
une équipe de deuxième division amateur”.
Art. 4. In artikel 24ter, § 1, van dezelfde wet, gewijzigd bij de wet van 25 april 2007, worden de woorden
“waaraan een club van de eerste, tweede of derde
nationale klasse uit België deelneemt” vervangen door
de woorden “waaraan een club van de eerste twee nationale afdelingen of eerste klasse amateurs uit België
deelneemt”.
Art. 4. Dans l’article 24ter, § 1er, de la même loi,
modifié par la loi du 25 avril 2007, les mots “auquel
participe une équipe de première, deuxième ou
troisième division nationale belge” sont remplacés par
les mots “auquel participe un club des deux premières
divisions nationales ou de la première division
amateur belge”.
VERANTWOORDING
JUSTIFICATION
Het voorliggend wetsvoorstel voorziet enerzijds in een
aanpassing van de voetbalwet aan de nieuwe competitieformule en een grondige herziening van de voetbalwet, waarbij
onder meer een nieuwe categorie voetbalwedstrijden (amateurwedstrijd met nationaal veiligheidsrisico) en 3 categorieën
bestraffingen worden ingevoegd. Nog niet alle belanghebbenden hebben een advies geformuleerd over het wetsvoorstel.
Daarnaast is het ondertussen duidelijk geworden dat er ook
nog bijkomende wijzigingen wenselijk zijn (onder andere
over personen met een stadionverbod). Omdat de nationale
voetbalcompetitie van start gaat op vrijdag 29 juli 2016, wordt
Cette proposition de loi prévoit, d’une part, d’adapter la loi
relative à la sécurité lors des matches de football à la nouvelle
formule de compétition et, d’autre part, de refondre la loi
précitée en y insérant notamment une nouvelle catégorie de
matches de football (matches de football amateur présentant
un risque pour la sécurité nationale), ainsi que trois catégories
de sanctions. Toutes les parties prenantes n’ont pas encore
donné leur avis sur cette proposition de loi. De plus, on sait
aujourd’hui que d’autres modifications sont souhaitables
(notamment à l’égard des personnes concernées par une
interdiction de stade). Étant donné que le championnat de
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
DOC 54
1849/002
3
ervoor geopteerd om in eerste instantie enkel de technische
wijzigingen door te voeren. Op die manier wordt de veiligheid
tijdens voetbalwedstrijden verzekerd en een juridisch vacuüm
vermeden.
football national débutera le vendredi 29 juillet 2016, il a été
choisi de ne procéder, dans un premier temps, qu’à des
modifications techniques, afin d’assurer la sécurité lors des
matches de football et d’éviter un vide juridique.
De nieuwe competitieformule maakt een onderscheid
tussen profvoetbal en amateurvoetbal. Hieronder bevindt
zich het provinciale voetbal. Vanaf het seizoen 2016-2017
zullen er nog maar 24 profclubs zijn in plaats van 34. Met dit
voorstel willen we duidelijk maken dat de definitie van nationale voetbalwedstrijd uit artikel 2, 2°, van de voetbalwet van
toepassing op deze 24 clubs. 16 clubs komen uit in competitie
van het betaald voetbal 1A en 8 clubs in de competitie van
het betaald voetbal 1B.
La nouvelle formule de compétition établit une distinction
entre le football professionnel et le football amateur, sous
lequel se trouve le football provincial. À partir de la saison
2016-2017, il n’y aura plus que 24 clubs professionnels au
lieu de 34. Notre proposition vise à indiquer clairement que
la définition du “match national de football” visée à l’article 2,
2°, de la loi relative à la sécurité lors des matches de football
s’applique à ces 24 clubs, dont 16 relèvent de la compétition
du football rémunéré 1A et 8 de la compétition du football
rémunéré 1B.
De overige artikels zijn wijzigingen die oude bepalingen als
derde klasse en bevordering bij de tijd brengen.
Les autres articles prévoient des modifications qui
actualisent d’anciennes dispositions relatives à la troisième
division et à la promotion.
Brecht VERMEULEN (N-VA)
Veerle HEEREN (CD&V)
Katja GABRIËLS (Open Vld)
Philippe PIVIN (MR)
KAMER
3e
ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE
2015
2016
CHAMBRE
3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE
Centrale drukkerij – Imprimerie centrale
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
430 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler