close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

8 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
Òü´£¡àº, \å> 1, 2016 Òü} A¡àìº>Kã 26 [> šà>¤à, Úå³ÅîA¡Å
eokjOMxg Fyrki
8 >Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
³[ošå¹Kã ëi¡¤º ëÎàB¡¹ [i¡³ ÒìÚ} Òü´£¡àº =àìƒàAáK[>
Òü[–ƒÚàKã >åšãKã ëÒà[A¡Kã [i¡³ [>l¡ü [\캖ƒKã ³Jå;t¡à ³àÚ[=¤à >}ìº Î´¶¹ ëA¡´š ëÒïìƒàA¡ìJø
Òü´£¡àº, ë³ 31@ ³=} =àKã 15
ó¡à*¤à W¡xKƒ¤à A¡}óå¡ "³[ƒ [A¡A¡
ë¤à[G} (ìΡ£¡ [ƒìó¡X) A¡ã δ¶¹
ëA¡´š "³à ëºàv¡û¡àA¡ ëšøàì\C¡
A¡´¶å¸[>[i¡ ëÒຠW塹àW¡à–ƒšå¹ [ƒ[Êöv¡û¡à
R¡[Î ëÒïìƒàA¡ìJø¡ú
ìA¡³ "ƒå Òü–i¡¹ì>Îì>º A¡}óå¡
"³[ƒ [A¡A¡ ë¤à[G} ìy[>} ÑHæº
[>}ì=ïìJà} ¤øàe¡>à &>'W¡[š[Î
ëºàv¡û¡àA¡ ëšøàì\CA¡ã ëŔ‚} ³Jàƒà
šà}ì=àA¡š[>¡ú ëA¡´š "ƒå
ëÒïìƒàA¡šKã ë=ï¹³ƒà &> 'W¡ [š
[Î ëºàv¡û¡àA¡ ëšøàì\CA¡ã [W¡ó¡ ë¤[ƒ
¹à³, 54 ¤àjà[ºÚ> [š &Î &ó¡
ëºàv¡û¡àA¡ ëšøàì\CA¡ã A¡´¶à–ƒ¹ &³
&
[ÅÅàA¡
"³Îå }
"àÒü ì A¡ìA¡[¤[i¡&Î A¡ã [W¡ó¡
ÒüXìšC¹ [Îtå¡ [i¡ 'W¡ >ì¹ì–ƒø>à
ƒ¹[Þ>, ë³ 31@ Òü[–ƒÚàKã >åšãKã
ëÒà[A¡Kã [i¡³ ëó¡à¹ì>Î> iå¡>¢à쳖i¡
ëÒï[J¤ƒà [>l¡ü [\캖ƒKã ³Jå;t¡à 41 ƒà Ú೗à [>}¤à A¡àÚ[>}R¡àÒü *Òü¤à
³*} "³ƒà ³àÚ[=¤à >}ìJø¡ú
Òü[–ƒÚàKã [i¡³ "[Î>à ÅàĤà
ëÒï[J¤à ³t¡³ƒà Ú೗à ëW¡A¡[Å>¤à ³*}
"³ƒà ë³i¡W¡ "ƒå ÅàĤà ëÒï[J¡ú "ƒå¤å
[>l¡ü [\캖ƒ>à Òü[–ƒÚàKã [ƒìó¡Xƒà
ëšøι šã¹v¡ûå¡>à =}>-=}>>à
ëš>à[Âi¡ ëA¡à>¢¹ ó¡}[J¡ú Òü[–ƒÚàKã
ëKàº[A¡š¹ Î[¤t¡à>à ë¤àº "ƒå Ú೗à
[>}[=\>à ëή¡ ët¡ï[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡}
t¡à¹A¡šƒà [>l¡ü [\캖ƒ>à ³šå} *Òü>à
ëK³ "ƒå A¡ì”|ຠët¡ï[J¡ú Òü[–ƒÚàKã
³àÒüîA¡ƒKãÎå A¡àl¡–ü i¡¹ &ìi¡C W¡x[J¡¡ú
ì³i¡W¡ "[ÎKã [³[>i¡ 11 W¡>¤à
³t¡³ƒà Î[¤t¡à>à "ìt¡àÙà ëKຠ"³Îå
ëή¡ ët¡ï[J¡ú [>l¡ü [\캖ƒKã [i¡³
"[Î>à ëÎìA¡–ƒ E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà ëÒÄà
³šàUº A¡>¤à ³*} "³ƒà ë³i¡W¡ "ƒå
ÅàĹA¡[J¤>à [³[>i¡ 18Ç¡¤ƒà
[ššàìÒÞàƒ¢>à W¡>[J¤à [ó¡Á¡ ëKàº
"³>à Òü[–ƒÚàƒKã ëKຠ"³à ³à}[\º R¡³[J¡ú 4Ç¡¤à E¡ài¢¡¹Kã ³t¡³ƒà
=à¹Kà W¡;[J¡ú Òàó¡ ³tå¡}ƒ[ƒ Òü[–ƒÚà>à [ššàìÒÞàƒ>à 47Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
³šàUº A¡>¤à ³*}ƒà ë³i¡W¡ "ƒå "³à Òàš[W¡–ƒå>à ëKຠ2 ³à}[\º
ÅàĤà ëÒï¹A¡[J¤Kà ëºÚ>>à [>l¡ü =à¹Kà W¡;[J¡ú ³[ÎKã ³tå¡} t¡à¹A¡šƒà
[\캖ƒKã ³àÒüîA¡ƒà &ìi¡A¡ A¡Úà "[>t¡à ë³A¡ ºàì¹>>à ë³i¡W¡ "[ÎKã
W¡x[J¡ú Òü[–ƒÚà>à [>l¡ü [\캖ƒKã [³[>i¡ 51Ç¡¤ƒà ëKຠ"³à "³[ƒ
ÎàA¢¡ºƒà ó¡à*[\ÀKà &ìi¡A¡ A¡Úà ëš[yÚàìÞʹ>à [³[>i¡ 53Ç¡¤ƒà
W¡x[J "ƒå¤å ÒüìE¡ºàÒü\¹ *Òü>¤Kã ëKຠ"³Kà Òàš[W¡–ƒå>à ëKຠ4 ƒà
ëKຠÒ얃àA¡š[ƒ R¡³[J¡ú
³à}[\º =à[J¡ú Òü[–ƒÚàKã "³Jv¡û¡à
>஡ì\ài¡ ëA¡à¹>à íÚ[ÅÀA¡šà R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå ">å¹à‹à 냤ã
ë¤àº "³à ëKຠëšàÊt¡Kã ë=àA¡ìW¡à³>à [ƒì󡖃¹ 3 ºà>[ÅÀKà
ÒàÚìƒàAv¡¡å û >à W¡;[J¤>à ëKຠW¡>¤à W¡>[J
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER BACKWARD CLASSES
1ST FLOOR, SOUTH BLOCK, SECURED OFFICE COMPLEX, A.T. LINE
*BANGLADESH
IMPHAL : MANIPUR
DEAR STUDENTS,
Òü´£¡àº, ë³ 31@ ³=} =àKã 5 ƒKã 7
ó¡à*¤à ³‹¸ šøìƒÎA¡ã Òü얃ใà íº¤à
šàÒü*>¹ š[¤ÃA¡ ÑHæº ëƒÞà>ƒà
šà}ì=àB¡ƒ¤à "–ƒ¹-19 Kã
ë>Îì>º ëi¡¤º ëÎàB¡¹
ëW¡[´šÚ[Xšt¡à Źç¡A¡ Úà¹ç¡>¤à ³[ošå¹
[i¡³ ÒìÚ} Òü´£¡àº =àìƒàAáK[>¡ú
³[ošå¹ ìÊi¡ [i¡³ƒà Úà*[¹¤à ëi¡¤º
ëÎàB¡¹Kã ÅàÄì¹àÒü[Å} "ƒå[ƒ >ì¹Å
ÅìKàºìų, "ì>¢àÁ¡ ë=àA¡ìW¡à³
"³Îå} ×Òüì‰à³ Kãt¡à¹à[> W¡>å[>¡ú
ÅàÄì¹àÒü "׳ "[Î>à Źç¡A¡ ÚàKƒ¤à
Òü쮡–i¡[Å} "ƒå[ƒ >ì¹Å>à [ÎUº
"³Îå} ƒ¤º ƒà, "ì>¢àÁ¡>à [ÎUº
[ÎUº, ƒ¤º "³Îå} [³Gt¡à "³[ƒ
Kãt¡à¹à[>>à [ÎUº "³Îå} [³Gt¡à
Źç¡A¡ ÚàKƒ¤[>¡ú
ÒìÚ} Òü´£¡àº =àìƒàB¡ƒ¤à [i¡³
"[΃à [Îtå¡ [i¡ 'W¡ >ì¹ì–ƒøà, ó¡àl¡–ü ƒ¹
šøà[Î샖i¡ ³[ošå¹ ìÊi¡ ëi¡¤º ëÎàB¡¹
&ìÎà[ÎìÚÎ> (&³&Î[i¡&Î&)
"³[ƒ &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã &[Îìʖi¡
ëÎìyû¡i¡[¹ l¡à: 'W¡ ë¹àì³>>à [i¡³ ëA¡àW¡
*Òü>à Źç¡A¡ Úàƒå>à [i¡³ "[Τå
ºå[W¡}K[>¡ú
ÅàÄì¹àÒü
"³[ƒ
*[ó¡[ÎìÚº[Å}>à
Òü ´ £¡àº
=àìƒàA¡šKã ëJàR¡W¡; "[Îƒà º´¬ãƒà
"š>¤à šã[¤ƒ>¤à &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
³àÒüîA¡ƒKã "[šº ët¡ï¹[Aá ú
S T U DY
MBBS
ABROAD
NOTIFICATION
Imphal, the 31st May, 2016
No.A/1/2015-MOBC (N/O-Worshop) : In continuation of this Directorate’s Notification of
even number dated 24th May, 2016 it is hereby informed to all concerned that the ‘‘Two-day
Workshop on Problems and Issues of MOBC Scholarship (both OBCs & Minorities)
and the National Scholarship Portal (NSP)’’ scheduled to be held on 3rd and 4th June, 2016
from 10.00 a.m. to 02.00 p.m. at the Conference Hall of the State Guest House, Sanjenthong
Imphal has been postponed in view of the prevailing law and order situation in the state.
NT/B/1
³=}[Å;>à [W¡ó¡ ëKÊ, ëKÊ *ó¡
*>¹ "³Îå } šø [ Î샖i¡ *Òü > à
ë=ï¹³ "ƒåƒà Źç¡A¡ Úà[J¡ú
ì=ï¹³ "ƒåƒà [W¡ó¡ ëKÊ *Òü[J¤à
ë¤[ƒ ¹à³>à ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà,
ëÒïK;º[Aà ¡ ¤à ÅàÄì¹àÒü [ Å}Kã
tå ¡ }K㠚å [ X W¡à*J;šà "³[ƒ
ºàÒü¤A¡ ëºÙƒà ëA¡´š "[Î>à
"ìW¡ï¤à ³ìt¡} *Òü¹K[>¡ú
R¡[Î šà}ì=àA¡[J¤à ë=ï¹³
"ƒåƒà ³[ošå¹Kã ët¡àR¡à> ët¡àR¡à>¤à
³ó¡³[Å}ƒKã ºàA¡šà >åšã "³[ƒ
>åšà šåÄà ÅàÄì¹àÒü 60 ë¹à³—à Źç¡A¡
Úà[J¡ú ëA¡´š "[΃à ë>Îì>º
"³[ƒ Òü–i¡¹ì>Îì>ºKã =àv¡û¡à
ë¹ó¡[¹ *Òü¹ç¡¹¤à "³[ƒ ëA¡àW¡[Å}>à
ÅàÄì¹àÒü [ Å}ƒà ëA¡´š "[΃à
ìy[>} šãKìƒï[¹¡ú
Kh. Dineshchandra Singh
Director,
MOBC, Manipur
*PHILIPPINES
Regd. Now To avail Schorlarship and get seat
confirmation in Top Medical Colleges
For detail Plz. Contact:
PRIME ENTERPRISES
OPP. 1ST MR Ground, Babupara,
Babupara, Imphal
#8415943310, 8415942865
Visit us:
To know Benefits of Studying in Bangladesh
& Philippines
email: swaran_ent@yahoo.com
JOIN MERCHANT NA
VY AS AN OFFICER
NAVY
TMC SHIPPING PVT
TD
PVT.. LLTD
100% JOB & SPONSORSHIP
n Special Coaching for IMU-CET 2016
n Online Mock Test Based on IMU-CET
n All DG Shipping Approved Institutes
n 100% Company Sponsorship
n DIRECT ENTRY (PLACEMENT)
Visit Us:
TMC Shipping Imphal, (Manipur)
OPP.1st MR Ground,Babupara, Imphal West,
Manipur-795001
imphal.tmcshipping@gmail.com
NT/B/20-14 June
Contact: 8415943310
Owned, Edited & Published by KHOIROM LOYALAKPA & Printed by him at Linthoi Offset Printers, Keishampat, Airport Road, Imphal., Tele # 2449086, 2441446 Fax # 2440353, E-mail : thoudangdaily@gmail.com, n_thoudang@yahoo.com
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
410 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler