close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

1886 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. XXIX: 1

IntégréTéléchargement
INLEDNING
TILL
Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet.
Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. – Stockholm : P. A.
Norstedt, 1860-1913.
Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.
Från 1874 är häftestiteln Chefens för Kungl. Justitiedepartementet
underdåniga ämbetsberättelse för år … och utgivaren Justitiedepartementet.
I volym 1 ingår Sammandrag af Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren
1830 till och med 1856, under fortgående jemförelse med den underdåniga berättelsen för åren
1857 och 1858. På Kongl Maj:ts nådiga befallning utarbetadt uti dess Justitie-stats-expedition.
Föregångare:
Justitiæ Stats-ministrens underdåniga berättelse med dertill hörande bilagor, angående de vid
Domstolarne ... förehafde brottmål och civile rättegångs-ärender. – Stockholm, 1832-1858.
Täckningsår: 1830-1856.
Efterföljare:
Brottsligheten / Kungl. Statistiska centralbyrån. - Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1920-1969 –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1913/1914-1965/1966.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet / Kungl.Statistiska centralbyrån. – Stockholm
: P. A. Norstedt & söner, 1919-1967. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1913/1914-1965.
Konkurser avslutade åren ... / av Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm : P. A. Norstedt & söner,
1923-1930. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1914/1917-1926/1928.
Fångvården / av Kungl. Fångvårdsstyrelsen. – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1913-1948. –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1911-1946/47.
Översiktspublikation:
Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år
1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960.
S. 170. Tab. 169. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 1866-1950
S. 171. Tab. 170. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda tvistemål och brottmål 1851-1950.
S. 172. Tab. 171. Vid de allmänna underrätterna avdömda tvistemål efter tvisteföremålets beskaffenhet
1913-1947.
S. 173. Tab. 172. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda ärenden 1913-1947.
S. 175, Tab. 175. Hovrätternas verksamhet 1861-1947.
S. 175. Tab. 176. Högsta domstolens verksamhet 1861-1947.
S. 177. Tab. 180. Utsökningsmål slutligt handlagda av överexekutorer eller lagsökningsdomare
1881-1947.
S. 178. Tab. 182. Ägodelningsrätternas och vattendomstolarnas verksamhet.1861-1950.
S. 178. Tab. 183 Inteckningar i fast egendom 1870-1950.
S. 179. Tab. 184. Lagfarter, inteckningar med undantag av i fast egendom samt tomträtt 1886-1950.
S. 180-181. Tab. 185. För brott dömda i första instans efter brottets art 1841-1947.
S. 182. Tab. 186. För brott dömda i första instans efter påföljdens art 1871-1947.
S. 185. Tab. 189. För brott dömda i första instans fördelade efter ålder m. m. 1915-1950.
S. 186. Tab. 191. Fångvården 1836-1950.
BISOS B digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008.
urn:nbn:se:scb-bi-b0-8601_
BIDRAG TILL
SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.
B) RÄTTSVÄSENDET.
Ny följd.
XXIX: 1.
CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET
UNDERDÅNIGA EMBETSBERÄTTELSE
ÅR 1886.
FÖRSTA AFDELNINGEN.
INNEHALLANDE
ARBETSREDOGÖRELSER
OCH UPPGIFTER
FRÅN
DOMSTOLAR
OCH ANDRA
EMBETSMYNDIGHETER.
STATISTISKA CENRALBYRAN
BIBLIOTEKET
STOCKHOLM 27
STOCKHOLM,
TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,
1887.
Innehållsförteckning.
Table des matières.
Sid.
Underdånig berättelse
I—XX.
Mål och ärenden i första instans
»
»
»
»
»
VI.
andra
»
»
X.
hos Kongl. Maj:t i högsta domstolen
XV.
Uppgifter angående inteckning
»
»
»
»
XVII.
»
XIX.
»
XX.
»
»
»
»
» 4.
»
»
» »
» »
» »
» »
» »
» »
» »
»
»
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Häradsrätternas arbetsredogörelser
Rådstufvurätternas
2.
d:o
16.
Arbetsredogörelse för koukurs-och urarfvaärenden
»
»
22.
skiftesärenden
24.
Krigsrätternas arbetsredogörelser
Gränsetullrattemas
d:o
Polismyndigheternas
d:o »
Öfverexekutorernes
d:o
Hofrätternas
d:o
Krigshofrättens arbetsredogörelse
Kammarrättens
d:o »
Sammandrag af revisionssekreterarnes arbetsredogörelser
25.
26.
27.
30.
32.
»
Tabl. N:o
XIX.
divorces
XX.
1—50.
1.
Comptes do travail des tribunaux de l r e instance à la campagne
Comptes de travail des tribunaux de lre instance dans les
villes
Comptes de travail des tribunaux do 1re instance pour les
faillites et bénéfices d'inventaire
Rapports sur la répartition et la délimitation des terres.. ..
Comptes de travail des tribunaux militaires
»
»
»
de douane frontière
»
»
3.
»
»
»
»
»
»
4.
5.
6.
»
»
»
»
»
»
»
7.
»
»
des autorités de police »
»
8.
»
»
des sur-exécuteurs
» 9.
»
»
des Cours d'appel (2 m e instance)
» 10. Compte de travail de la Cour d'appel militaire (2me instance)
» 11.
»
»
de la Cour des Comptes
» 12. Relevé des comptes de travail des référendaires à la Cour
suprême
» 13. Relevé des inscriptions hypothécaires accordées, renouvelées
ou éteintes pendant l'année
» 14. Tableau des inscriptions hypothécaires sur avances de fonds et
commandites, et montant de cette catégorie hypothèques
en 1885
» 15. Relevé des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière délivrées pendant l'année
» 16. Nombre des mariages et des fiançailles dissous par lettres
de divorce
38.
»
»
» 15. Uppgift ang. lagfart
41.
»
»
» 16. Antalet genom skiljobref upplösta äktenskap och trolofningar..
46.
»
...
les actes conservatoires de la propriété immobilière
les
2.
»
Résumé
XV.
XVII.
»
»
Fransk öfversättning af tabellernas rubriker
VI.
x.
»
»
33.
Uppgift ang. förlags-inteckning samt beloppet deraf år 1886
»
»
Annexes
» 13. Uppgift ang. inteckning samt beloppet deraf
14.
I—XX.
»
portées devant la Cour suprême
Rapport sur le mouvement hypothécaire
lagfart
1—50.
» 2.
Affaires jugées en lre instance
»
» » 2me
upplösta äktenskap och trolofningar
Bilagor
Tab. N:o 1.
Page.
Rapport au Roi
2.
16.
22.
24.
25.
26.
27.
30.
32.
»
»
33.
38.
41.
46.
47.
Traduction des rubriques des tableaux
47.
49.
Résumé
49.
TILL
KONUNGEN.
Till Eders Kongl. Maj:t får jag härmed i under- öfverexekutorer och öfverrätter, redogörelser för de
dånighet öfverlemna första afdelningen af embets- i högsta domstolen föredragna mål och ärenden
berättelsen angående rättsväsendet i riket år 1886 samt uppgifter angående intecknings- och lagfartsmed tillhörande sexton bilagor, innehållande arbets- ärenden, äfvensom rörande antalet medelst skiljoredogörelser från underdomstolar, polismyndigheter, bref upplösta äktenskap och trolofningar.
VI
Mål och ärenden i första instans.
Antalet af de år 1886 vid häradsrätterna handlagda tvistemål uppgick till 32,325, af hvilka 5,229
balanserats från näst föregående året och 27,096
inkommit under det år, redogörelsen afser. Förstnämnda antal är det högsta, hvartill de vid häradsrätterna handlagda tvistemålen uppgått under något
år allt sedan 1879, då de utgjorde 32,385. Under
de närmast derpå följande åren nedgick antalet,
nämligen år 1880 till 31,168, år 1881 till 28,694,
år 1882 till 27,913 och år 1883 till 26,867, hvarefter antalet ökades år 1884 till 26,942 och år 1885
till 28,069. För perioden 1882—1886 utgjorde medeltalet af de under ett år handlagda tvistemålen
28,423. Antalet af de år 1886 handlagda tvistemålen öfverskjuter således antalet af dem, som
handlades år 1885, med 4,256 — 15,2 % och nyssnämnda medeltal med 3,902 = 13,7 %• Så väl den
ingående balansen som de nyinkomna målens antal är år 1886 större än år 1885. Skilnaden är
beträffande de förra 514 och, hvad de senare angår, 3,742 mål. Af tillökningen i de inkomna målens antal belöpte sig 1,136 på häradsrätterna
under Svea hofrätt, 1,608 på häradsrätterna under
Göta hofrätt och 998 på häradsrätterna i Skåne
och Blekinge. Af de år 1886 handlagda tvistemålen blefvo 12,856 = 39,s % afskrifna såsom förlikta eller förfallna, 13,754 = 42, 5 % afdömda o,ch
5,715=17,7 % uppskjutna till följande år. Motsvarande procenttal år 1885 voro 39, 42,4 och 18,6.
Balansen ökades med 486 mål.
Vad har erlagts i 2,728 mål = 19,s % af antalet afdömda mål. År 1885 vädjades i 2,570 mål
— 22,4 % af det antal, som då afgjordes.
Med hänsyn till beskaffenheten angingo de
afdömda målen:
fordran grundad på aftal,
liden skada
eller dylikt 5,873'= 42,7 % (år 1885 4,970 = 4 1 , 8 ) ;
fordran grundad på skriftligt fordringsbevis
1,875=13,6 » (» » 1,666=14 »);
fast egendom 1,182= 8,6 » (» » 1,152= 9,7 » );
Härads,
rätterna.
Tvistemål.
konkurs o.urarfvaförmån 1,739 =12,6 % (år 1885 977= 8,2 %)-}
arf och testamente
518= 3,8 » (» »
501= 4,2 »);
och' öfriga
mål
2,567=i8,7 » (» » 2 , 6 2 8 = 22,J »).
Häradssyn har hållits i 18 mål.
Summan af ansöknings- och anmälningsärenden,Anwhmigsom 1885 utgjorde 164,702, uppgick år 1886 till mliulng,165,007 och ökades sålunda med 305. Under perioden 1882—1886 handlades i medeltal årligen
159,985 dylika ärenden, hvilket tal med 5,022 understiger summan af de år 1886 handlagda ärendena. Antalet ärenden rörande inteckning för
gäld, som år 1880 uppgick till 44,183, minskades
under de derpå följande åren, nämligen år 1881
till 36,749, år 1882 till 33,095 och år 1883 till
31,344, men ökades sedermera år 1884 till 34,323,
år 1885 till 37,334 och år 1886 till 43,509. Den
största tillökningen under redogörelseäret kommer
på häradsrätterna under Göta hofrätt, nämligen
från 15,867 år 1885 till 18,887 år 1886. Ärenden
angående lagfart å fast egendom, gäldenärs försättande i konkurs och afhandlingar om lösöreköp
hafva äfven ökats något, hvaremot öfrige ärenden
nedgått, särskildt ärenden rörande inteckning af
kontrakter och afhandlingar, hvilka år 1885 utgjorde
15,422 men år 1886 endast 12,390, samt rörande
årsstämning, edgång m. m., hvilka nedgått från
45,194 till 42,746.
Ekonomi- och förvaltningsärenden handlades Ekonomiunder år 1886 till ett antal af 480 mot 527 år 1885.
ärenden.
Brottmålens antal, som år 1882 uppgick till
19,252, har sedan dess årligen minskats samt utgjorde 17,279 år 1885 och 16,988 år 1886. Af
dessa voro 3,574 = 21 % uppskjutna från föregående året och återstående 13,414 = 79 % inkomna
under år 1886. Af sistnämnda 13,414 mål hafva
3,824 anhängiggjorts af enskild part och 9,508 af
allmän åklagare samt 82 = 0,6 % blifvit förvista
från annan domstol eller embetsmyndighet.
Proportionen mellan de af enskild part och
de af allmän åklagare anhängiggjorda mål under
åren 1882—1886 synes af följande tal:
VII
vn
Af 100 mål anhängiggjordes
af ensk. part: af allm. åkl. :
1882..
27,4
72
1883
27,1
72,5
1884
28,8
70,8
1885
26,9
72,4
1886
28,5
70,9
Den felande bråkdelen utgöres af ofvannämnda
genom förvisning från annan domstol eller embetsmyndighet inkomna mål.
Af de år 1886 handlagda brottmålen afskrefvos
på grund af förlikning eller annan orsak 2,805 =
16,5 ^ , afdömdes 10,498 = 61,8 %, förvisades till
annan domstol 71 = 0,4 % samt uppskötos till år
1887 3,614 = 21,3 %. Balansen, som år 1885 var
3,574 mål, ökades sålunda med 40.
Bland de afdömda målen angingo 4,075 =
38,8 % gröfre och ringare brott enligt strafflag och
tryckfrihetsförordning samt 6,423 = 61,2 % öfriga
brott och förseelser. Motsvarande procenttal för
år 1885 voro 38,4 och 61,c.
Kåtistnfu.
Bland de afdömda målen angingo:
fordran grundad på aftal,
liden skada
eller dylikt 3,978 = 25,4 % (år 1885 3,314 = 27 %);
vexelfordran 7,967 = 50,7 » ( » » 5,862 = 47,7 » );
fordran grundad på skriftligt fordringsbevis
1,083= 6,9 » ( » »
917= 7,5»);
fast egendom 699 = 4,4 » ( » »
592 = 4,3 » );
konkurs
och
urarfvaförmån 985 = 6,3 » ( )> »
629 = 5,1 » );
sjörättsanspråk
73 = 0,4 » ( )> »
70 = 0,6 » );
arf och testamente
8 2 = 0,5 » ( » »
9 1 = 0,7»);
boskilnad
3 6 = 0,2 » (>> »
3 1 = 0,3»);
och andra rätts anspråk
8 1 2 = 5,2 »
»
779= 6,3»).
De vid rådstufvurätterna år 1886 handlagda
ansöknings- och anmälningsärendena utgjorde 51,309
Vid rådstufvur'ätterna blefvo år 1886 handlagda
24,557 tvistemål, hvilket tal med 4,847 öfverstiger
antalet af de nästföregående året handlagda tvistemålen, utgörande 19,710. Dessa mål hafva årligen
ökats sedan år 1881, då deras antal utgjorde endast 12,325 eller föga mera än hälften mot år 1886.
Vexelmålens antal, som år 1885 utgjorde 5,862,
hafva år 1886 ökats till 7,967. Likaledes hafva
under redogörelseäret målen angående konkurs och
urarfvaförmån äfvensom de förlikta och afskrifna
målen ökats, de förra från 629, hvartill de år 1885
uppgingo, till 985 och de senare från 6,494 till
7,873. Hvad de afgjorda målen angår, så uppgingo de under år 1886 till 15,715 mot 12,285 år
1885. Balansen hade i följd häraf icke ökats med och hade minskats med 1,609 sedan föregående
mera än 38 mål eller från 931 till 969.
året, då de uppgingo till 52,918. Antalet ärenden
Af de handlagda målen afskrefvos såsom för- angående inteckning för gäld, hvilket år 1885 utlikta eller förfallna 7,873 = 32,i %, afdömdes 15,715 gjorde 24,593, nedgick år 1886 till 22,662 och min= 64 % och uppskötos till följande år 969 = 3,9 %. skades sålunda med 1,931. Vid rådstufvurätterna
Motsvarande procenttal 1885 voro 32,9, 62,3, och 4,8. under Svea hofrätt handlades år 1885 13,766 dylika
Vad erlades i 1,525 af de afdömda målen = ärenden men år 1886 endast 9,997. Vid öfriga
rådstufvurätter har deremot antalet ökats, nämligen
9,7 % (år 1885 1,403 = 11,4 %).
vid rådstufvurätterna under Göta hofrätt från 7,108
år 1885 till 8,563 år 1886 samt vid rådstufvurätterna
i Skåne och Blekinge från 3,719 år 1885 till 4,102
år 1886. Ärenden angående gäldenärs försättande
i konkurs hafva ökats från 2,029 år 1885 till 2,721
gående
—1886
med
brottmål
skats
antal
år 1886.
EkonomiAntalet
och
576
af handlades
år
6inteckning
öfrige
uppgick
öfverstiger
föremål
handlagda.
Lagfartsärenden
af ärenden
och
de iför
år
vid
förvaltningsärenden
medeltal
för
rådstufvurätternas
antalet
1886
något
Under
rådstufvurätterna
kontrakt
ökats.
till
hvarje
äfvensom
affemårsperioden
19,186,
dehafva
årunder
vid
voro
ärenden
behandling.
något
hvilket
handlagda
rådstufvunästföretill1882
minanett
tal EkonomiZu ; \.
VIII
rätterna 19,164 brottmål, hvilket sistnämnda antal
ungefär sammanfaller med antalet af de under år
1886 handlagda. Af dessa voro 442 uppskjutna
från nästföregående år och 18,744 inkomna under
året. Af enskild part hade anhängiggjorts 1,650
och af allmän åklagare 17,056, hvarjemte 38 förvisats från annan domstol eller myndighet.
Proportionen mellan de af enskild part och
allmän åklagare anhängiggjorda målen under perioden 1882—1886 synes af följande tal:
Af 100 mål anhängiggjordes
af ensk. part: af allm. åkl.:
1882
9,3%
90,4%
1883
8,9 »
90,8 »
1884
9,c »
90,2 »
1885
9,2 Î>
90,c »
1886
8,8 »
91 »
Den felande bråkdelen utgöres af ofvannämnda
genom förvisning från annan domstol eller embetsmyndighet inkomna mål.
Af de handlagda målen afskrefvos på grund
af förlikning eller annan orsak 1,683 = 8,8 %, afdömdes 16,990 = 88,c %, förvistes till annan domstol 80 = 0,4 % och uppskötos till följande år
433 = 2,2 .
Bland de afdömda målen angingo 4,183 = 24,6 %
gröfre och ringare brott enligt strafflag och tryckfrihetsförordning samt 12,807 = 75,4 % öfriga brott
och förseelser.
gistraterna 19, mot respektive 1,766 och 15 år
1885. Till Kongl. Maj:t fullföljdes 65 mål från
egodelningsrätterna men deremot intet från magistraterna.
Antalet vid kria sr ätterna handlagda mål ut-
-
rätterna.
gjorde 316. Föregående året uppgingo dylika mål
till 387, af hvilka 96 handlagts vid Jemtlands Fältjägarekårs krigsrätt. I år hade målen vid nämnda
krigsrätt nedgått till 11. Från år 1885 voro uppskjutna 10 mål, hvaremot endast 6 balanserades
till år 1887, i följd hvaraf balansen minskats
med 4 mål.
Vid gränsetidlrätterna handlades år 1886 lika- crän.e.
tull.
som år 1885 endast
vid Jemtlands läns
år uppsköts 1 mål,
landet år 1885; och
ändrad.
3 mål. De förekommo alla rättema.
gränsetullrätt. Till följande
hvilket jemväl var förhålär balansen fördenskull oför-
Hos polismyndigheterna hafva år 1886 handlagts
\
28 tvistemål, af hvilka 20 angått missförhållanden
mellan husbönder och tjenare samt 8 afsett betalning för varor, sålda å allmän saluplats. År
1885 handlades 27 tvistemål, deraf 25 af det förra
och 2 af det senare slaget. Brottmålen uppgingo
till 24,457 mot 21,600 år 1885 och ökades således
med 2,857 = 13,2 %. Medeltalet handlagda brottmål
för hvarje år under perioden 1882—1886 var 23,062,
Under år 1886 handlades vid härads- och rådKonkurs.
hvilket tal med 1,385 understiger antalet brottmål
orli iirarfrniniSl. stufvurätterna konkurs- och urarfvamål till ett antal
för år 1886.
af 7,424, deraf 4,787 å landet och 2,637 i städerna.
Af de år 1886 handlagda brottmålen afskrefvos
Motsvarande tal år 1885 voro 5,635, 3,594 och
1,473, afdömdes 21,986, förvisades till domstol 861
2,041. Dessa mål hade således under året ökats
och uppskötos till följande år 137.
med 1,789, nämligen på landet med 1,193 och i
städerna med 596.
Ar 1885 handlades hos öfverexekutorerna 84,357
Vid 1886 års utgång voro oafslutade 4,556
utsökningsmål, af hvilka 31,380 uppskötos till år
mål, deraf 3,231 på landet och 1,325 i städerna.
1886. Om härtill lägges antalet af de under sistMotsvarande tal 1885 voro 3,369, 2,364 och 1,005.
nämda år inkomna målen, 65,147, blifver hela anBalansen ökades med 1,187 mål.
talet år 1886 handlagda utsökningsmål 96,527 eller
Egodelnlngsrät12,170 = 14,4 % mera än föregående året. Till år
terna oeli
magistraHos egodelningsrätterna voro år 1886 anhän- 1887 uppskötos 36,095 mål, i följd hvaraf balansen
terna
sîUom
1,682 skiftesmål och ärenden samt hos ma- ökades med 4,715.
skiftesförrättare
Krî
.
IX
Nedanstående sammanställning angifver länsvis ökningen eller minskningen i antalet inkomna
utsökningsmål i jemförelse med år 1885.
Ökning (+) el.
1885.
Sistnämnda belopp är det högsta, för hvilket
under något år betalningsskyldighet blifvit af öfverexekutorerna ålagd, allt sedan år 1879, då icke
mindre än 16,461,634 kronor utdömdes.
1886.
1885.
Stockholms stad
Stockholms län
Upsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Elfsborgs län
Skaraborgs län
Vermlands län
Örebro län
Vestmanlands län
Kopparbergs län
,
Gefleborgs län
Vesternorrlands län
Jemtlands län
Vesterbottens län
Norrbottens län
3,314.
1,038.
1,189.
454.
2,239.
1,689.
2,458.
3,515.
666.
2,395.
2,544.
1,809.
2,313.
2,268.
3,638.
3,911.
1,962.
950.
1,006.
2,162.
2,319.
3,934.
3,373.
2,030.
2,228.
4,490. +1,176.
1,260.+ 222.
1,352.+ 163.
450. —
4.
2,333. +
94.
2,370. + 681.
3,215.+ 757.
4,002. + 487.
1,038. + 372.
2,468. +
73.
3,151. + 607.
2,305. + 496.
2,627. + 314.
2,707. + 439.
4,262. + 624.
4,743. + 832.
2,708. + 746.
874. — 76.
1,231. + 225.
2,504. + 342.
2,358. +
39.
3,983. +
49.
3,685. + 312.
2,349. + 319.
2,682. + 454.
Denna jemförelse visar, att antalet utsökningsmål något minskats i Södermanlands och Örebro
län men deremot ökats i alla de öfriga länen, mest
i Stockholms stad samt Jönköpings, Kronobergs,
Kristianstads, Elfsborgs, Skaraborgs och Vermlands län.
En sammanställning af antalet inkomna utsökningsmål och de belopp, för hvilka betalningsskyldighet ålagts, under åren 1882—1886 visar:
Inkomna mål: Utdömdt belopp:
År 1882
48,711
kr. 8,076,008.
» 1883
47,476
» 7,530,000.
» 1884
50,885
» 8,906,665.
» 1885
55,404
» 10,343,943.
» 1886
65,147
»14,489,314.
Chefens för Jmtitie-Bepartementet
Berättelse år 1886. l:a Afd.
Hos hofrätterna såsom första instans handladesI liofrittHofritt-
ternn si
som första
afsom
första
lnstnns.
ar 1886 11 tvistemål, 1,511 ansökningsärenden
civil natur och 60 brottmål. Föregående året var
tvistemålens antal lika, hvaremot ansökningsärendena och brottmålen voro något flera, i det att de
förra uppgingo till 1,582 och de senare till 64.
Under år 1886 afskrefvos eller afgjordes 5 tvistemål, 1,485 ansökningsärenden och 52 ' brottmål.
Balansen ökades för tvistemål från 4 till 6 men
minskades för ansökningsärenden från 41 till 26
och för brottmål från 18 till 8.
Krigshofrätten har i första instans under året Krigshof.
handlagt 8 brottmål mot 5 år 1885. Af berördas om första
8 brottmål hade 7 inkommit under år 1886. Till
följande år uppskötos 3 mål.
Hos Kammarrätten såsom första instans före- Kammarkommo 6 brottmål, deraf 1 fiskalisk aktion ocluom först»
5 balansmål. Till följande år uppskötos 3 balansmål.
Tabellen litt. A är upprättad för att lemna en
öfversigt af antalet tvistemål, ansöknings- och anmälningsärenden samt brottmål i första instans år
1886. Af denna tabell Jemförd med motsvarande
tabell för år 1885 (införd i 1885 års berättelse afdeln. 1 sid. X) inhemtas, hvilket äfven förut blifvit
anmärkt, att hos underrätterna så väl tvistemålen
som brottmålen till antalet ökats men deremot antalet ansöknings- och anmälningsärenden något minskats. Tillökningen utgör för tvistemålen 9,104.
I synnerhet har antalet vexelmål, mål angående
konkurs och urarfvaförmån samt andra mål rörande gäld stigit. Brottmålen hafva ökats med
3,065, beroende hufvudsakligen på det ökade antalet mål hos polismyndigheterna. Ansökningsoch anmälningsärendenas antal har minskats med
1,455.
X
Tab. litt. A.
Summa
mål och
ärenden
I första
lnstnns.
Tvistemål, ansöknings- och anmälningsärenden samt hrottmål i första instans år 1886.
Sammanlagda antalet mål och ärenden i första mål. Både vademålen och besvärsmålen hafva såinstans uppgår till 441,909 eller 24,557 = 5,9 % ledes ökats, de förra med 339 och de senare
mera än antalet mål och ärenden år 1884. Denna med 206.
Följande jemförelse visar de särskilda hofsumma erhålles sålunda:
tvistemål
57,131, rätternas verksamhet beträffande vademålen under
ansöknings- och anmälningsärenden
219,318, de två sista åren:
Inkomna.
Afgjorda.
Utgående
brottmål
61,023,
Ingående
balans.
balans.
ekonomi- och förvaltningsärenden hos
18S0.
1885.
1886.
1885.
1886.
1885.
1886. 1885.
härads- och rådstufvurätter
486, Sveahofrätt
1,471. 1,319.
1,106. 1,161. 1,187. 918.
918. 783.
922.
993.
937. 1,011.
269. 292.
292. 317.
konkurs- och urarfvamål
7,424, Göta »
Hofrätten öfv. Skåne
utsökningsmål
96,527.
396.
424. 639.
501.
663.
553.
ochBlekinge
539. 443.
Summa 441,909.
Summa 1,749. 1,543.
2,946. 2,813. 2,766. 2,568. 1,880. 1,749.
Mål och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna handlades år 1886 i andra inIlofrätternft såsom
Audra stans 5,940 civila mål (vädjade saker och besvärsinstant.
Civila inåt mål), af hvilka 4,695 voro vademål och 1,245 besvärsmål. År 1885 utgjorde antalet handlagda civila mål
5,395 nämligen 4,356 vademål och 1,039 besvärs-
Häraf inhemtas, att i Göta hofrätt antalet af
de under år 1886 afgjorda vademålen med 74
understiger antalet af dem, som afgjordes år 1885,
men att deremot de afgjorda målen ökats med 5
i Svea hofrätt och med 267 i hofrätten öfver Skåne
och Blekinge. Den höga siffra, hvartill de af sistnämnda hofrätt år 1886 afgjorda vademålen uppgår, beror deraf, att samma hofrätt under vår-
XI
sessionen arbetat på tre divisioner. Summan af de
i alla tre hofrätterna afgjorda vademålen har år
1886 öfverstigit den för år 1885 med 198.
De inkomna vademålens antal minskades i
Göta hofrätt med 71 men ökades i Svea hofrätt
med 152 och i hofrätten öfver Skåne och Blekinge
med 52, hvarigenom de inkomna vademålen för alla
tre hofrätterna ökades med 133. Balansen minskades
hos Göta hofrätt med 23 mål och hos hofrätten
öfver Skåne ooh Blekinge med 115 mål men ökades
hos Svea hofrätt med 269 mål. Hela balansen
hos alla tre hofrätterna ökades således med 131 mål.
I jemförelse med antalet under året afgjorda
tvistemål vid härads- och rådstufvurätterna 29,469
samt de derstädes erlagda vad 4,253 utgjorde de
till hofrätterna inkomna vademålen 9,9 % af de
förra och 69,2 % af de senare. Motsvarande procenttal år 1885 voro 11,6 och 70,8.
Under perioden 1882 — 1886 hafva hos de särÅr 1886 afgjordes likasom föregående år hos skilda hofrätterna afgjorts följande procenttal civila
Svea hofrätt proportionsvis ett mindre antal be- mål inom sex månader från det de inkommit,
svärsmål utan kommunikation än hos de öfriga nämligen :
hofrätterna, hvilket synes af nedanstående:
Procent afgjorda besvärsmål
efter kommunikation
utan kommanikation
är 1886.
år 1885.
år 1886.
är 1885.
hos Svea ho/rätt
46,1
47,1
53,9
52,9
> Göta hofrätt
38,9
38,2
61,1
61,8
» hofr. öfv. Sk. o. Bl.
27,7
36,4
72,3
63,6
De uppskjutna målen utgjorde i förhållande
till antalet handlagda:
af vädjade mål.
hos Svea hofrätt
» Göta
»
af besvärsmål:
kommunicerade.
okommunicerade.
49,7 #(1885 47, i *). 12,3^(1885 6,4 #). 5,63S(1885 8,9 *)•
22,1 >( » 22,3 >). 17,8 » ( »
13,3 >). 9,2 >( >
5,9 >).
> hofr.öfv.Sk.o. Bl. 38,8 » ( > 57 »). 33,7 » ( > 13,2»). 6,5 > ( >
7,11).
Jemföras procenttalen för år 1886 med motsvarande för år 1885, så befinnes, att procenten
balanserade vademål är hos Göta hofrätt i det
aldra närmaste lika för begge åren. Hos Svea
hofrätt har den ökats något, hvaremot den hos
hofrätten öfver Skåne och Blekinge betydligt minskats. Af de kommunicerade besvärsmålen har
hos alla tre hofrätterna balanserats större procent
år 1886 än år 1885. Af de okommunicerade besvärsmålen har hos Göta hofrätt större men hos
de begge andra hofrätterna mindre procent balanTabellen litt. B. angifver huru många procent
serats år 1886 än år 1885.
Målen afgjordes inom följande tider från det af vademålen och besvärsmålen upptagits till pröfning samt de till pröfning upptagna målens utde inkommit till hofrätterna:
XII
g å n g (jemför tab. litt. B. 1885 års berättelse Afd.
1 sid. XII).
Tal), litt. B.
Hos de särskilda hofrätterna hafva under perioden 1882—1886 följande procenttal brottmål afgjorts inom sex månader från det de inkommit nämligen:
Brottmd.
Hos hofrätterna såsom andra instans handlades
2,145 brottmål mot 2,031 år 1885. Målen voro
på de särskilda hofrätterna sålunda fördelade, att
1,173 handlades hos Svea hofrätt, 630 hos Göta
hofrätt och 342 hos hofrätten öfver Skåne och
Blekinge mot respektive 1,091, 610 och 330 år 1885.
Under året afgjordes eller afskrefvos hos samtlige
hofrätterna 1,712 mål mot 1,690 år 1885, således
för år 1886 22 mål mera än år 1885. Antalet
afgjorda eller afskrifna brottmål ökades hos Göta
hofrätt med 4 och hos hofrätten öfver Skåne och
Blekinge med 19 men minskades hos Svea hofrätt
med 1. Balansen ökades hos Svea hofrätt med
83 mål och hos Göta hofrätt med 16 mål men
minskades hos hofrätte^i öfver Skåne och Blekinge
med 7 mål. Således har balansen för alla tre hofrätterna ökats med 92 mål.
Af de handlagda målen återstodo uppskjutna
till följande år:
Målen afgjordes inom följande tider från det
de inkommit:
Tabellen litt. C. är upprättad till utrönande
af antalet tilltalade, rörande hvilka underställning
1886 egde rum, samt antalet brott, som de under-
XIII
Tab. litt. C.
Uppgift från hofrätterna angående förbrytelser, i fråga om hvilka utslag varit
understäldt.
XIV
Tab. litt.
D.
Uppgift från hofrätterna angående brott och förseelser, i fråga om hvilka utslag varit
öfverklagadt.
XV
stälda målen angingo.
XIV) lemnar enahanda
kriminela besvärsmålen
litt. C och D 1885 års
och XIV.)
Krigs-
Hos Krigshofrätten
Tabellen litt. D (se sid.
upplysning beträffande de
hos hofrätterna. (Jfr tab.
berättelse afd. 1 sid. XIII
Mål och ärenden hos Kongl. Maj:t i
högsta domstolen.
voro
år
1886
anhängig-
Enligt r e v i s i o n s s e k r e t e r a r e s arbetsredogörelser
såsom gjorda 7 besvärsmal mot 10 år 1885. Förutnämnda hafva hos Kongl. Maj:t i högsta domstolen hand-hos Kongl.
7 mål blefvo alla afgjorda under året.
lagts 2,305 mål och ärenden. Näst föregående år
handlades der 2,243 mål och ärenden; och har
KammarKammarrättens arbetsredogörelse utvisar, att af således antalet ökats med 62 = 2,3 %. Den insåsom mål hörande till denna redogörelse handlades der- gående balansen, som år 1885 uppgick till 638,
andra
_
utgjorde år 1886 554 och hade således minskats
instans, städes i andra instans 417 fattigvårdsmål.
med 84. Under sistnämnda år inkommo 406 reviDe sista fem årens arbetsredogörelser utvisa
sionssaker mot 444 år 1885. Skiftesmålens antal
följande resultat i afseende på nämnda mål:
minskades något år 1886. Hvart af dessa två år
inkom 1 hemstäldt mål. Af öfriga mål och ärenden inkom ett större antal år 1886 än år 1885,
hvilket i synnerhet gäller kriminella besvärsmål
och nådeansökningar. De förras antal ökades från
420 till 499 och de senares från 195 till 273.
hofrätten
Summa
mål och
ärenden
i andra
instans.
Antalet mål och ärenden i andra instans utgjorde tillsammans 8,509, hvilken summa med 688
= 8,8 % öfverstiger motsvarande antal för år 1885,
då det utgjorde 7,811.
Under år 1886 afgjordes 1,709 mål och ärenden mot 1,689 år 1885. Den utgående balansen
var år 1886 596 eller 42 mera än år 1885, då
den utgjorde 554. Den minskades hvad revisionssaker angår från 235 till 234 men ökades för
skiftesmål från 32 till 46, för fattigvårdsmål från
43 till 57, för civila ansökningsärenden från 22
till 28, för nådeansökningar från 10 till 17, för
andra kriminella ansökningsärenden från 3 till 4.
Från 1885 var icke något hemstäldt mål balanseradt, hvaremot vid 1886 års slut 1 sådant mål
qvarstod. I fråga om nu ej nämnda civila besvärsmål äfvensom kriminella besvärsmål var utgående
balansen begge åren lika, nämligen 48 för de förra
och 161 för de senare.
Andra
Andra ärenden, hänförliga hvarken till första
•..
-.
.
hos offer, eller a n d r a instans, såsom afgifvande af utlåtanrXtterna. den, frågor innefattande granskning, ekonomiska
och förvaltningsfrågor etc. hafva hos myndigheterna
under denna afdelning förekommit till antal af,
hos hofrätterna 3,519, af hvilka 3,001 voro af civil
och 518 af kriminell natur, hos hrigshofrätten 682
och hos kammarrätten 329. Föregående året handFöljande tabell, som upprättats med ledning
lades af dylika ärenden hos hofrätterna 3,605, af
af Justitie-Revisions-Expeditionens diarier, upplyser
hvilka 3,058 civila och 547 kriminella, hos krigsom antalet af de år 1886 till Kongl. Maj:t fullhofrätten 678 och hos kammarrätten 367.
följda mål och ärenden samt de myndigheter, från
hvilka de fullföljts, äfvensom om antalet af de till
Kongl. Maj:t ingifna underdåniga ansökningar.
ärenden
XVI
Tabellen litt. E utvisar, huru de civila målen
hos Kongl. Maj:t utfallit.
Tab. litt. E.
Af brottmålen, 661 till antalet, var 1 hemstäldt Brottmål.
till Kongl. Maj:ts nådiga pröfning. Det balanserades
till följande år. Öfriga 660 voro besvärsmål, af
hvilka 499 afgjordes och 161 uppskötos till år
1887. Dessa sistnämnda utgjorde 24,3 % af hela
antalet handlagda brottmål. Den ingående balansen
för år 1886 var 161 = 27,1 % af de år 1885 handlagda brottmålen, uppgående till 595.
Besvärsmålen afgjordes
från det de inkommit:
inom 3>ånader
Derjemte förekommo nådeansökningar i sammanhang med besvär i 31 kriminella mål.
ma
» 0
» 9
»
»
»
inom följande
tider
okommunicerade
kommunicerade
besvärsmål.
besvärsmål.
54
(1885 37,5%). 30,4 % (1885 35 %).
31,1 » ( » 37,5 >). 23,3 » ( » 22,8»).
13,r, » ( » 17,5»). 20,9 »( > 22,8»),
lår
1,4 » ( »
2,s»).
12,5 » ( » 10,4»).
derutöfver
— »( »
5
12,9 » ( »
»).
9 >).
civila
mål
De till år 1887 qvarstående revisionssaker,
Civila mål
och
Tabellen litt. F angifver dels af hvilken part
ärmden.
ärenden. CIVcivila besvärsmål och ansökningsärenden utgjorde
i fi
förhållande till antalet handlagda dylika mål och besvär i brottmål anförts och dels de afgjorda besvärsmålens utgång. (Jfr. tab. litt. F i 1885 års
ärenden :
berättelse Afd. 1, sid. XVII).
för revisionssaker
36,5 % (år 1885 3 4 , 5 )
Jemföras summorna af de hos hofrätterna,
» besvärsmål
34 » ()
» 24,4 ») kammarrätten och egodelningsrätterna under året
ansökningsärenden ... 11,4 » ( » »
9,1 ») afgjorda civila och kriminella mål och ärenden, som
De civila målen och ärendena afgjordes hos äro af beskaffenhet att kunna fullföljas, med anhögsta domstolen inom följande tider från det de talet af dem, som till Kongl. Maj:t under året inkommit, erhållas följande tal :
inkommit:
XVII
Sammanlagda antalet af de år 1886 i riket handSammanlagda antalet mål lagda mål och ärenden utgjorde 457,253, fördelade
och ärenden i på följande sätt:
riket.
mål och ärenden i l:a instans
»
»
»
» 2:a
»
andra ärenden hos öfverrätterna
mål och ärenden hos Kongl. Maj:t
För år 1885 utgjorde summan 431,997, hvilket
tal med 25,256 understiger summan af de år 1886
handlagda mål och ärenden.
441,909
8,509
4,530
2,305
Summa 457,253
Tab. litt. F.
Chefens för
Uppgift från justitie-revisionen
Justitie-Departementet
fierättehe
ang. brott och förseelser, i fråga om hvilka utslag varit
år 1886.
l:a
Afd
öfcerklagadt.
XVIII
Inteckning.
År
1886 har inteckning i fast egendom beå landet för
i stad för
kr.
»
från summan af beviljade och förnyade, utgör
183,808,294: 70. Denna summa understiger inteck63,255,222: 90. ningsbeloppet för nästföregående år med 6,155,567
44,952,505: 01. kronor 49 öre.
Summa kr. 108,207,727: 91.
En på vanligt sätt (se sid. XXI i l:a Afd. af
1880 års berättelse) verkställd beräkning angående
kr. 69,513,221: 64. den gäld, hvarför fastigheterna i riket vid 1881
» 32,587,724: 75. års slut häftade, angifver det ungefärliga beloppet
Summa kr. 102,100,946: 39. deraf till 1,450,601,080 kronor (se tab. litt. G.)
Motsvarande inteckningsbelopp för år 1885 var
kr. 18,821,536: 30. 1,405,326,870 kronor, i följd hvaraf tillökningen
» 7,678,843: 30. för år 1886 utgör 45,274,130 kronor.
förnyats :
å landet for
i stad för
och dödats:
å landet för
i stad för
Summa kr. 26,500,379: 60.
Af dessa summor komma på egendom tillhörig
allmänna inrättningar och bolag (nedan betecknade
med det gemensamma namnet bolag) samt enskilda
följande belopp:
beviljade inteckningar :
i egendom tillhörig bolag
»
»
»
enskilde
Tab. l i t t .
G.
Intecknadt
helopp.
kr.
7,790,240: 01.
» 100,417,487: 90.
Summa kr. 108,207,727: 91.
förnyade:
i egendom tillhörig bolag
»
»
»
enskilde
kr. 10,179,725: 34.
» 91,921,221: 05.
Summa kr. 102,100,946: 39.
och dödade:
i egendom tillhörig bolag
»
»
»
enskilde
kr. 4,789,875: 59.
» 21,710,504: oi.
Summa kr. 26,500,379: 60.
N
Taxeringsvärdet å jordbruks- och annan fastighet år 1886 utgjorde, enligt det i Statskontoret
upprättade generalsammandrag öfver samma års
bevillning, för landsbygden 2,454,706,203 kronor
och för städerna 1,019,930,991 kronor, tillsammans
för hela riket 3,474,637,194 kronor eller omkring
44 millioner mera än år 1885. Sammanställer man
dessa summor med beloppet af den vid 1886 års
slut intecknade gäld, finner man den utgöra ålandet 37,2 %, i stad 52,6 % och i hela riket 41,7 %
af taxeringsvärdet. Motsvarande procenttal för år
1885 voro 36,3, 51, 5 och 40,9.
Det belopp för hvilket under år 1886 inteckning beviljats är, hvad fast egendom å landet angår, 5,7 millioner högre än år 1885 men för städerna deremot 19,7 millioner lägre. Det belopp,
för hvilket inteckning förnyats, är högre år 1886
än år 1885; och utgör tillökningen 7,8 millioner
för landet samt 1,4 million för städerna. Hvad
angår de dödade inteckningarne, så har deras beTabellen litt. H. angifver särskildt för hvarje län
lopp jemväl ökats, nämligen med omkring 400,000
beloppet af den intecknade gälden och dess förkronor för landet och 1 million för städerna.
Inteckningsbeloppet för året, hvilket erhålles hållande till taxeringsvärdet å fastigheterna inom
genom att draga beloppet af dödade inteckningar länet.
XIX
Tab. litt. H. Intecknad gäld länsvis vid 1886 års slut.
i egendom tillhörig aktiebolag... för kr. 1,251,000
»
»
» enskilda personer » »
24,000
Summa kr. 1,275,000
Lagfart.
År 1886 beviljades lagfarter grundande sig på
nedannämnda fång:
Inteckningsprocenten, som är högst i Stockholms stad samt Ostergötlands, Kalmar, Blekinge
och Jemtlands län, har undergått minskning i
Södermanlands, Gotlands, Vestmanlands, Kopparbergs och Gefleborgs län men ökats i de öfriga länen.
Under samma period har saluvärdet af den
försålda fasta egendomen utgjort:
Inteckningar i jernväg hafva till ett antal af
15 beviljats för sammanlagdt 17,213,350 kronor, 1882 kr. 102,434,443:27. 55,897,574:90.158,332,018:23.
hvarjemte 12 sådana inteckningar å tillsammans 1883 » 109,457,584:12. 68,734,572:17.178,192,156:29.
7,881,227 kronor dödats. År 1885 beviljades 6 och 1884 » 99,358,418:74. 89,192,480:71.188,550,899:45.
dödades 10. Beloppet af de förra var 5,035,000 1885 » 99,708,748:05.199,460,258:76.299,169,006:81.
kronor och af de senare 4,346,201 kronor 65 öre. 1886 » 99,717,498:12. 90,131,956:74.189,849,454:86.
FörlagsFörlagsinteckningar hafva under år 1886 beSåsom i 1885 års berättelse blifvit anmärkt,
inteckning,
viljats, till antal af 594,
berodde den stora tillökningen för nämnda år i
i egendom tillhörig aktiebolag för kr. 8,484,500:—, försäljningssumman för fast egendom i stad ute»
»
» enskilda personer » » 4,721,471:01. slutande på försäljningarne i Stockholms stad, der
Summa kr. 13,205,971:01, försäljningssumman, från att år 1884 hafva utgjort
samt förnyats till antal af 11, alla i egendom till- 59,841,583 kronor 27 öre, år 1885 uppgick till
hörig aktiebolag och för sammanlagdt 950,000 169,451,110 kronor 53 öre. Saluvärdet å den fasta
kronor, hvarjemte dylika inteckningar dödats, egendom, hvarå lagfart beviljats i Stockholm år
till antal af 42,
1886, utgjorde endast 59,147,413 kr. 96 öre eller
Inteckning
i jcrnTäg.
XX
för år 1885 voro 6,134,648 kronor, 156,013 kronor
och 6,290,661 kronor.
Utländingar erhöllo år 1886 lagfart å fast egendom till värde af, å landet 625,340 kronor och i
vid frivillig försäljning.
efter utmätning
stad 291,000 kronor eller till sammans 916,340
eller konkurs.
å landet för
kr. 93,185,453:05. 6,532,045:07. kronor. Om härifrån drages värdet af den fasta
i stad
»
» 78,151,106:02.11,980,850:72. egendom, utländingar försålde till svenska undersåtar, eller 666,790 kronor, befinnes väi-det af den
Summa kr. 171,336,559:07.18,512,895: 79.
utländingar tillhöriga fasta egendom i riket hafva
Tvångsförsäljningarne lemnade å landet 6,5 %
ökats med 249,550 kronor.
och i stad 13,3 % af salubeloppet. Motsvarande procenttal för år 1885 voro 5,G för landet och 1,8
Genom skiljobref upplösta äktenskap och
för stad.
Allmänna inrättningar, menigheter, bolag eller
trolofningar.
andra samfund, eller med ett gemensamt namn
Enligt domkapitlens redogörelser upplöstes ar upplösta
bolag, erhöllo år 1886 lagfart å fastigheter till 1886 226 med vigsel fullbordade äktenskap, 36
saluvärde af, å landet 11,352,691 kronor 15 öre s. k. ofullbordade äktenskap och 92 trolofningar,
och i stad 12,113,828 kronor 39 öre, summa tillsammans 354 äktenskapsförbindelser. Motsva23,466,519 kronor 54 öre.
rande tal för år 1885 voro 229, 27, 126 och 382.
Jemför man saluvärdet å den fasta egendom, I följd af domstols beslut upplöstes 170 äktenskap,
som af bolag inköptes från enskilda, med den, som deraf 25 på grund af hor, 138 på grund af egenaf bolag försåldes till enskilda, befinnes det förra villigt öfvergifvande och 7 af andra orsaker. Med
öfverskjuta det senare, å landet med 6,538,169 Eders Kongl. Maj:ts nådiga tillstånd, utverkadt i
kronor 85 öre och i stad med 7,800,626 kronor den ordning Förordningen den 27 April 1810 före54 öre eller tillsammans 14,338,796 kronor 39 öre. skrifven upplöstes 56 äktenskap, deraf 9 på grund
Dessa belopp angifva ungefärligen den tillökning af brott, begånget af mannen, 1 i följd af brott,
i värde, som den bolag tillhöriga fasta egendom begånget af hustrun, och 46 på grund af stridighet
år 1886 genom köp erhållit. Motsvarande belopp i lynne.
något mindre än år 1884, af hvilken omständighet
synes anledningen dertill att totalsumman för 1886
temligen nära sammanfaller med den för år 1884.
År 1886 köptes fast egendom:
Stockholm i November 1887.
N I L S VON
STEYERN.
Georg Carlson.
BILAGOR
Chefens för Justitie-Departementet
Berättelse år 1886. 1:a Afd,
1
2
Tab. N:o 1. HÄRADSRÄTTERNAS
a) Bokstäfverna hänvisa till en fransk öfversättning af rubrikerna, införd efter bilagorna.
3
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
4
Tab. N:o 1. (Forts.) HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
5
6
Tab. N:o 1. (Forts.) HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
7
8
Tab. N:o 1. (Forts.) HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
9
10
Tab. N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
11
12
Tab. N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
13
14
Tab. N:o 1. (Slut.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
15
16
Tab. N:o 2. RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
Chefens fiir Justitie-Deparfementet Berättelse år 1886. 1:a Afd.
17
3
18
Tab. N:o 2. (Forts.)
RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
19
20
Tab. N:o 2. (Slut.)
RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
21
22
Tab. N:o 3. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR KONKURS- OCH URARFVAÄRENDEN ÅR 1886.
Tab. N:o 3. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR KONKURS- OCH URARFVAÄRENDEN ÅR 1886.
23
24
Tab. N:o 4. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR SKIFTESÄRENDEN ÅR 1886.
Tab. N:o 5. KRIGSRÄTTERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
25
26
Tab. N:o 6. GRÄNSETULLRÄTTERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
Tab. N:o 7. POLISMYNDIGHETERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
Tab. N:o 8. ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
27
28
Tab. N:o 8. (Forts.) ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
Tab. N:o 8. (Slut.) ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
29
30
Tab. N:o 9. HOFRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
31
32
Tab. N:o 10. KRIGS-HOFRÅTTENS ARBETSREDOGÖRELSE ÅR 1886.
Tab. N:o 11. KAMMARRÄTTENS ARBETSREDOGÖRELSE ÅR 1886.
Tab. N:o 12. SAMMANDRAG AF REVISIONS-SEKRETERARNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1886.
Tab. N:o 13. UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
33
34
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
') Från inteckningar, beviljade i egendom tillhörande enskilde, iiro afräknade 30,000 kr. fur hvilket belopp inteckning beviljats både inom Norra Möre och Södra Möre härad.
) Till säkerhet för 80,000 kr har inteckning beviljats både vid Östra Göinge och A'estra Göinge Häradsrätt, hvarföre afräkning af motsvarande belopp frän summan för länet skett.
) Från inteckningar, förnyade i egendom tillhörande enskilde inom Frosta härad, äro afräknade dels 250,000 kr. som jemväl afse egendom inom Färs härad, och dels 160,000
kr. soin äfven belastar egendom inom Torna härad.
2
3
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
35
36
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
*) Från inteckningar, beviljade i egendom tillhörig bolag, äro afräknade 1,100,000 kr., för hvilket belopp inteckning meddelats både inom Vestcr-Nerikes och Nora domsaga.
2
) Från inteckningar, beviljade i egendom tillhörande enskilde, äro afräknade 135,000 kr., för hvilket belopp inteckning meddelats både inom Vester-Nerikes och Öster-Nerikes domsaga.
3
) 1 koll. i, 5, 8, 9, 12 ocb 13 är afriikuadt dels ett belopp af 6.900 kr., för hvilket belopp inteckning förut meddelats i fastighet inom tingslaget, dels i koll. i och 5 ett
belopp af 4,600 kr., som är 1882 intecknats i fastighet inom annat tingslag i Falu domsaga.
Tab. N:o 13. (Slut.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
37
*) Frän summan fur landet under Svea Hofriltt Äro i koll. 8 och 9 afräknade 115,000 kr., hvilket belopp afser egendom både inom Hedemora domsaga af Kopparbergs län och
Gästriklands domsaga af Gefleborgs län.
2
) Från summan för landet under Göta Hofrätt äro i koll. i och 5 afräknade 62,693 kr. 13 öre, för hvilket belopp inteckning beviljats i egendom belägen inom såväl Kullings
härad af Elfsborgs lån som Barne härad i Skaraborgs läu.
38
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
39
40
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1886.
Tab. N:o 15. UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1886.
Chef ens för Justifie- Departementet
Berättelse år 1886. l:a Afd.
41
6
42
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1886.
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1886.
43
44
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1886.
Tab. N:o 15. (Slut.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1886.
45
46
Tab. N:o 16.
AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAP OCH TROLOFNINGAR ÅR 1886.
47
Traduction des rubriques des tableaux.
Tableau N:o 1.
Comptes de travail des tribunaux de l
re
Instance à la campagne.
a) Affaires contentieuses. I) Affaires jugées, concernant: c) autres créances fondées sur contrat, convention, dommages causés, etc., pour lesquels le
montant de la créance s'est élevé à: d) Affaires de juridiction volontaire, e) Entrées pendant l'année, concernant: f) hypothèques et enregistrements, g) Affaires
économiques et administratives, h) Affaires criminelles, i) Entrées pendant l'année.
h) Terminées pendant l'année. I) crimes et délits prévus par le Code pénal, le
Code de justice militaire et la Loi sur la presse.
Col. 1. Circonscriptions et districts. CC. 2, 27, 39, 43. Balancées depuis
l'année précédente. CC. 3, 40. Entrées pendant l'année. CC. 4, 23, 36, 47.
Total. Col. 5. Terminées par transaction ou abandonnées avant la première
comparution. CC. 6, 48. Rayées des rôles dans lo cours du procès par suite de
l'abandon ou du désistement des parties. Col. 7. Terminées par transaction
devant le tribunal. Col. 8. propriété, usufruit, servitudes et délimitations. Col. 9.
clôtures, drainage, voirie. Col. 10. expropriation et autres litiges relatifs à la
propriété immobilière. Col. 11. héritages et testaments. Col. 12. litiges maritimes. Col. 13. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et bons,
cautionnements et autres engagements chirographiques. Col 14. recouvrement
d'argent, dont le payement a été décrété par lo sur-exécuteur. Col. 15. à 100
couronnes inclusivement. (La Couronne de Suède, divisée en 100 ö r e , vaut, au
pair 1 fr. 39 c , et par suite l'ôre = 1,39 c.) Col. 10. au delà de 100 à 300
cour, inclusivement. Col. 17. au delà de 300 à 500 cour, inclusivement. Col.
18. au delà de 500 cour. Col. 19. Montant non indiqué. Col. 20. faillites et
bénéfices d'inventaire. Col. 21. séparations de biens sans connexion avec une
faillite. Col. 22. autres affaires contentieuses. CC. 24, 38, 42, 53. Renvoyées
à l'année suivante. Col. 25. Portées en appel devant la 2 m e instance. Col. 26.
Affaires décidées après inspection sur place. Col. 28. Hypothèques. Col. 29.
Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. Col. 30. inscriptions conservatoires de propriété immobilière. Col. 31. contrats de mariage.
Col. 32, tutelles et curatelles. Col. 33. enregistrements d'achats mobiliers. Col.
34. demandes de faillite. Col. 35. convocations de créanciers à l'an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et autres homologations et enregistrements, etc. etc., pour affaires non contentieuses. Col. 37. Terminées pendant
l'année. Col. 41. Jugées pendant l'année. Col. 44 A la requête de la partie civile. Col. 45. A la requête du ministère public. Col. 46. Renvoyées d'un autre
tribunal ou d'une autorité. Col. 49. Soumises d'office à une instance supérieure.
Col. 50. Non soumises à une instance supérieure. Col. 51. autres crimes, délits
et contraventions. Col. 52. Renvoyées à un autre tribunal après instruction.
Tableau N:o 2.
Comptes de travail des tribunaux de l r e instance dans les villes.
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 8. propriété et servitudes. Col. 9.
locations. Col. 13. lettres de change. Col. 14. créances fondées sur billets,
comptes acceptés, mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. Col. 15. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété par
le sur-exécuteur. Col. 16. à 100 couronnes inclusivement. (Pour la valeur de la
couronne, voir la note de la Col. 15 tabl. N:o 1.) Col. 17. au delà de 100 à 300
cour, inclusivement. Col. 18. au delà de 300 à 500 cour, inclusivement. Col.
19. au delà de 500 cour. Col. 20. Montant non indiqué. Col. 21. faillites et
bénéfices d'inventaire. Col. 22. séparations de biens sans connexion avec une
faillite. Col. 23. autres affaires contentieuses. Col. 24. Total. Col. 25. Renvoyées à l'année suivante. Col. 26. Portées en appel à une instance supérieure.
Voir, pour lo reste, le tableau N:o 1.
Tableau N:o 3.
Comptes de travail des tribunaux de l n> instance pour les faillites et bénéfices
d'inventaire.
(On trouvera à la fin du tableau des données spéciales pour les villes d'une
certaine importance.)
a) Demandes de faillite et de bénéfice d'inventaire. I) Faillites et bénéfices d'inventaire, c) Terminées pendant l'année d) Des affaires non terminées
à la fin de l'année, sont entrées e) Ayant donné lieu à des litiges remis à la
décision du tribunal f) Dont
Col. 1. Départements et villes. A landet = campagne. I stad = ville»,
CC. 2, 8. Balancées depuis l'année précédente. CC. 3, 9. Entrées pendant l'année.
CC. 4, 10, 23. Total. Col. 5. Abandonnées pendant l'année ou rayées en conformité du § 10 de la Loi sur les faillites, on encore écartées. Col. 6. Suivies
de la convocation des créanciers. CC. 7, 16, 25. Pendantes à la fin de l'année.
Col. 11. par la déclaration de l'instance supérieure que la mise en faillite n'aurait
pas dil être prononcée. Col. 12. par transaction. Col. 13. par homologation de
concordat. Col. 14. par radiation. Col. 15. par répartition définitive du dividende. Col. 17. en 1885. Col. 18. en 1884. Col. 19. en 1883. Col. 20. à une
époque antérieure. Col. 21. dans l'année précédente. Col. 22. pendant l'année.
Col. 24. décidées pendant l'année. Col. 26. Affaires portées en appel devant la
2me instance.
Tableau N:o 4.
Rapports sur la répartition et la délimitation des terres à la campagne et des
propriétés urbaines.
a) Affaires entrées en appel aux tribunaux do répartition et de délimitation.
b) Entrées pendant l'année, concernant : c) Dont d) Des affaires balancées à l'année
suivante, sont entrées e) Affaires de juridiction volontaire, f) terminées pendant
l'année.
Col. 1. Départements. Â landet = campagne. I stad = ville». CC. 2,16.
Balancées depuis l'année précédente. CC. 3, 17. la répartition des terres. CC.
4, 18. l'échange des terres. CC. 5, 19. la délimitation. CC. 6, 21. Total. Col.
7. terminées par transaction ou abandonnées avant la première comparution. Col.
8. rayées dans le cours du procès par suite de l'abandon ou du désistement des
parties. Col. 9. terminées par transaction devant le tribunal. Col. 10. terminées
par décision du tribunal. CC. 11, 24. renvoyées à l'année suivante. Col. 12. en
1885. Col. 13. en 1884. Col. 14. en 1883. Col. 15. à une époque antérieure.
Col. 20. Non comprises dans les rubriques précédentes. Col. 22. Homologations
de répartitions. Col. 23. Autres affaires. Col. 25. Nombre des affaires portées
en appel devant une instance supérieure.
Tableau N:o 5.
Comptes de travail des tribunaux militaires.
a) Numéro du régimont ou du corps dans b) Affaires criminelles, c) Entrées pendant l'année, d) Terminées pendant l'année, e} Affaires jugées, concernant: f) crimes et délits prévus par le Code pénal et le Code de justice militaire.
g) Des affaires balancées à l'armée suivante sont entrées.
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 2. l'infanterie. Col. 3. la cavalerie. Col. 4. l'artillerie. Col. 5. Balancées depuis l'année précédente. Col. 6.
A la requête d'uno partie civile. Col. 7. A la requête de l'accusateur public.
Col. 8. Renvoyées d'un autre tribunal ou d'une autorité. Col. 9. Total. Col. 10.
Rayées par suite de transaction ou pour une autre cause. Col. 11. Soumises
d'office à une instance supérieure. Col. 12. Non soumises à une instance supérieure. Col. 13. autres crimes, délits et contraventions. Col. 14. Renvoyées
après instruction à un autre tribunal. Col. 15. Balancées à l'année suivante.
Col. 16. en 1885. Col. 17. on 1884.
Tableau N:o 6.
Comptes de travail des tribunaux de douane frontière.
a) Affaires criminelles, b) Entrées pendant l'année, c) Terminées pendant
l'année, d) Affaires jugées, e) Des affaires balancées à l'année suivante, sont
entrées
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 2. Balancées depuis Vannée précédente. Col. 3. A la requête d'une partie civile. Col. 4. A la requête de
l'accusateur public. Col. 5. Renvoyées d'un autre tribunal. Col. 6. Total. Col. 7.
Rayées par suite de transaction ou pour une autre cause. Col. 8. Soumises d'office à une instance supérieure. Col. 9. Non soumises à une instance supérieure.
Col. 10. Renvoyées après instruction à nn autre tribunal. Col. 11. Balancées
à l'année suivante. Col. 12. en 1885. Col. 13. en 1884. Col. 14. en 1883.
Tableau N:o 7.
Comptes de travail des autorités de poliee.
(Tribunal de (simple) police de Stockholm et Chambres de police des autres villes
énumérées dans le rapport.)
a) Affaires contentieuses. b) Dont c) Des affaires balancées à l'année
suivante, sont entrées d) Affaires criminelles, e) Entrées pendant l'année, f) Terminées pendant l'année, g) Jugées, concernant: h) Des affaires balancées à
l'année suivante, sont entrées
Col. 1. Autorités. CC. 2, 13. Balancées depuis l'année précédente. Col. 3.
Entrées pendant l'année. CC. 4, 17. Total. Col. 5. terminées par transaction ou
abandonnées avant la première comparution. Col. 6. rayées dans le cours do
l'affaire par suite de l'abandon des parties. Col. 7. terminées par transaction
devant le tribunal. Col. 8. jugées par le tribunal. CC. 9, 21. renvoyées à un
tribunal de 1ère instance. CC. 10, 22. balancées à l'année suivante. CC. 11.
23. en 1885. CC. 12, 24. en 1884. Col. 14. A la requête d'une partie civile:
Col. 15. A la requête de l'accusateur public. Col. 16. Renvoyées d'une autre
autorité. Col. 18. Rayées ou remises à la diligence des parties. Col. 19. délits
prévus par le Code pénal et le Code de justice militaire. Col. 20. autres délits et
contraventions.
Tableau N:o 8.
Comptes de travail des sur-exécuteurs.
(Poursuites pour dettes.)
a) Affaires balancées depuis l'année précédente, concernant: b) Affaires entrées pendant l'année, concernant: c) Affaires jugées pendant l'année, concernant
48
d) poursuites pour dettes, e) appels contre saisies opérées par lo sous-oxécuteur.
/ ) Affaires balancées à l'année suivante, concernant: g) Des affaires balancées
à l'année suivante sont entrées
Col. 1. Départements et autorités. Öfver-Stathållare-Embetet = autorité
préfectorale de Stockholm (sur-exécuteur pour la capitale). K. M:ts Befallningshafvande = autorité préfectorale de la province (sur-exécuteur pour la campagne
et les villes du ressort des tribunaux campagnards). Öfverexekutor = sur-exécuteur
pour les autres villes. Summa = total. CC. 2, 5, 17. poursuites pour dettes.
CC. 3, 6, 13, 18. séquestre, défense de distraction ou autres mesures executives.
CC. 4, 7, 19. appels contre saisies opérées par le sous-exécuteur. CC. 8, 16, 20.
Total. Col. 9. Affaires abandonnées par les parties. Col. 10. Affaires écartées
concernant les poursuites pour dettes. Col. 11. Affaires terminéos par condamnation au payement. Col. 12. Affaires déclarées litigieuses ou terminées d'une autre
manière. Col. 14. Demandes écartées. Col. 15. Demandes approuvées ou renvoyées à un tribunal. Col. 21. en 1885. Col. 22. à une époque antérieure.
Cel. 23. Nombre des personnes condamnées à payer. Col. 24. Total des montants
dont le payement a été décrété. Kronor, öre = Couronnes, öre. (Pour la valeur
de la couronne, voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.)
Tableau N:o 9.
Comptes de travail des Cours d'appel (2 me Instance).
a) Affaires civiles, b) Affaires et requêtes civiles, c) Recours d) Requêtes.
e) contre le jugement des tribunaux de lr® instance. / ) contre le jugement d'autres autorités. 9) Tutelles et curatelles, h) Autres, i) Affaires criminelles.
&) portées en l r e instance devant ces Cours. I) portées en 2>ne instance devant
ces Cours, m) concernant les crimes et délits prévus par le Code pénal, le Code
de justice militaire et la Loi sur la presse, n) concernant d'autres infractions.
o) no concernant que des dommages-intérêts, etc. p) Pensions alimentaires pour
enfants naturels, q) Autres.
CC. 1, 34. Désignation des Cours d'appol. Cour royale do Svea. I. Affaires balancées depuis 1884. 2. Affaires entrées pendant l'année. Total. 3.
Rayées pendant l'année par suite de transaction ou pour d'autres causes. 4. Affaires décidées. S- Affaires balancées à l'année 1880. Des affaires balancées à
l'année 1886, sont entrées: 6. en 1885. 7. en 1884. 8. en 1883. 9. à une
époque antérieure, etc. Col. 2. Affaires assignées en l r e instance. Col. 3. Appels,
CC. 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28. Communications échangées entre les parties.
CC. 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 25, 27. Décidées sans échange de communications
entre les parties. CC. 12, 30. Lettres et renvois du Roi. Col. 13. Affaires
économiques et administratives. Col. 14. Total dos affaires civiles. Col. 15
Affaires concernant des infractions commises dans l'exercice d'une fonction publique.
Col. 16. Autres affaires criminelles. CC. 17, 29, 32. Total. Col. 18. Affaires
soumises d'office à la Cour. Col. 31. Autres affaires. Col. 32. Total. Col. 33.
Total général.
Tableau N:o 10.
Compte «le travail de la Cour d'appel militaire.
a) Affaires criminelles portées en l r e instance devant la Cour. f>) Affaires
criminelles portées en 2 m e instance devant la Cour, c) Recours d) contre le
jugement des tribunaux de l l e instance e) contre le jugement d'autres autorités.
f) concernant les crimes et délits prévus par le Code pénal et le Code de justice
militaire, g) concernant d'autres infractions, i) ne concernant que des dommages-intérêts, etc. t) Pensions alimentaires pour enfants naturels, fc) Autres.
Col. 1. Voir la col. 1, tableau N:o 9. 1—7. CC. 2—19. Voir les col. 15—31
et 33 du même tableau.
terres. 3 Affaires venues de la Cour des comptes (Balances et assistance publique).
4. Recours. S- Pétitions. Affaires criminelles. 6 et 7. Recours. 8 et 9. Pétitions.
Col. 2. Balancées depuis 1884. Col. 3. Entrées en 1885. Col. 4. Total. Col. 5.
Décidées en 1885. Col. 6. Balancées à 1886. CC. 7, 8, 9. Des affaires balancées à 1886, sont entrées en 1885, en 1884, en 1883.
Tableau N:o 13.
Relevé des inscriptions hypothécaires accordées, renouvelées on annoilées.
a) Inscriptions accordées, b) Inscriptions renouvelées, c) Inscriptions annullées. d) Sur des immeubles appartenant
Col. 1. Circonscriptions et villes. Ressort de cour d'appel (Hofratt).
Län = département. Summa = Total. Efter afdrag af = Après déduction de...
ÂterstS, = Reste. (Pour les immeubles situés dans des juridictions séparées, la
somme de l'hypothèquo a été, en conformité des données primaires, indiquée en
son entier pour chaque juridiction, et la défalcation nécessaire a ensuite été effectuée.) CC. 2, 6, 10. Nombre des inscriptions. CC. 3, 7, 11. à des Institutions
publiques, Communes, Sociétés industrielles et autres. Kronor, öre = Couronnes,
öre. (Voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.) CC. 4, 8, 12. à des particuliers,
CC. 5, 9, 13. Total.
Tablau N:o 14.
Relevé des inscriptions hypothécaires pour avances de fonds et commandites,
ainsi que de leur montant en 1885.
Col. 1. Län och städer—Départements et villes. Col. 2. Hypothèques accordées sur des biens appartenant à. 2 Nombre des hypothèques. 3 des sociétés
anonymes. 4 des particuliers. 5 total. Col. 3. Hypothèques renouvelées sur des biens
appartenant à. G Nombre des hypothèques. 7 des sociétés anonymes. 8 des particuliers. 9 total. Col. 4. Hypothèques annulées sur des biens appartenants a. 10.
Nombre des hypothèques. 11. des sociétés anonymes. 12. des particuliers. 13.
total. Kr(onor), ö(re)=Couronnes, öre, (Voir la note de la Col. 15, Tabl. N:o 1.
Tableau N:o 15.
Relevé des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière.
o) Inscriptions conservatoires délivrées par suite 1) Valeur de vente des
immeubles pour lesquels des inscriptions conservatoires ont été délivrées, et qui
ont été achetés c) par des Institutions publiques, Communes, Sociétés industrielles et autres, d) par des particuliers, e) Achats résultants.
Col. 1. Circonscriptions et villes. Ressort de cour d'appel (Hofratt).
Lan = Département. Summa = Total. Efter afdrag af
<= Après déduction de ...
Återstå = Reste ... (Pour les immeubles situés dans des juridictions séparées, la
valeur de l'immeuble en faveur duquel un acte conservatoire a été délivré, a été,
en conformité des données primaires, indiquée en son entier pour chaque juridiction,
puis la défalcation nécessaire a été effectuée.) Col. 2. d'achat. Col. 3. d'échange.
Col. 4. d'héritage ou d'acquisition par mariage. Col. 5. de don ou de testament.
Col. 6. d'expropriation. Col. 7. d'antres modes d'acquisition. CC. 8, 10. d'Institutions publiques, Communes, Sociétés industrielles et autres. Kronor, öre =
Couronnes, öre. (Voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.) CC. 9, 11. de particuliers. Col. 12. Total. Col. 13. de ventes volontaires. Col. 14. de saisies ou
de faillites. Col. 15. par des sujets étrangers de sujets suédois. Col. 16. par des
sujets suédois do sujets étrangers.
Tableau N:o 10.
Tablean N:o 11.
Nombre des mariages et des fiançailles dissons an moyen de lettres de divorce
par les chapitres diocésains.
Compte de travail de la Cour des comptes.
a) Unions dissoutes J) par résolution du tribunal, pour les raisons suivantes: c) en vertu d'une autorisation royale, pour cause de
Col. 1. Chapitres. (Consistoire de la Cour à Stockholm, Consistoire de la
ville de Stockholm.) CC. 2, 3. Adultère, du fait du mari, du fait de la femme.
CC. 4, 5. Abandon volontaire, par le mari, par la femme. CC. 6, 7. Relations
charnelles avec une tierce personne avant le mariage, par lo mari, par la femme.
CC. 8, 9. Maladie incurable ou autre raison prévue au Chap. 13, § 8, de la
section du mariage, chez le mari, chez la femme. CC. 10, 11. Emprisonnement
pour la vie, prononcé contre le mari, contre la femme. CC. 12, 13. Entreprises
attentatoires par l'un des époux à la vie de son conjoint. CC. 14,15. Aliénation
mentale, chez le mari, chez la femme. CC. 16, 17. Crime commis par le mari,
par la femme. CC. 18, 19, 20. de prodigalité, ivrognerie, violence d'humeur ou
encore d'incompatibilité d'humeur ou d'opinions, chez le mari, chez la femme, du
fait des deux époux. Col. 21. Total. Col. 22. Engagements de mariage dissous,
fondés sur la grossesse de la femme après les fiançailles ou sous promesse de
mariage. Col. 23. Fiançailles dissoutes. Col. 24. Total général.
a) Affaires civiles, b) Affaires criminelles.
Col. 1. Voir la col. 1 du tabl. N:o 9. 1. Col. 2. Affaires dites de remarques.
Col. 3. Affaires de requête, d'exécution et de comptabilité. Col. 4. Affaires introduites par assignation. Col. 5. Affaires soumises d'office à la Cour. Col. C.
Affaires d'assistance publique. Col. 7. Autres pourvois et recours. Col. 8. Affaires
concernant des infractions commises dans l'exercice d'une fonction publique. Col. 9.
Affaires dites do balance. Col. 10. Renvois du Roi. Col. 11. Total.
Tableau N:o 12.
Relevé des Comptes de travail des référendaires à la Conr suprême.
Col. 1. Affaires civiles. Savoir: j . Affaires dites de révision (affaires
jugées dans les Cours d'appel). 2. Affaires de répartition et de délimitation des
49
Résumé.
Instances inférieures.
Cours de 2 me instance.
(Tribunaux civils et militaires de première instance, et autorités connaissant
des poursuites pour dettes.)
(Hofrâttevna, Cours royales.)
Affaires contentieuses. Le nombre des affaires contentieuses déférées en 1886 aux tribunaux de l r e instance s'est élevé
à 27,096 pour la campagne et à 23,666 pour les villes. Les
chiffres correspondants de 1885 comportaient 23,354 (campagne)
et 18,913 (villes). Le nombre des affaires balancées depuis 1885
a fourni les chiffres de 5,229 à la campagne et de 931 dans les
villes. Il résulte des données numériques qui précèdent, que le total
des affaires traitées en 1886 a donné 32,325 affaires pour les tribunaux campagnards et 24,557 pour les tribunaux urbains. Après
défalcation des affaires rayées des rôles comme abandonnées ou terminées à l'amiable, soit 12,856 à la campagne et 7,873 dans les
villes, ainsi que de 13,754 affaires jugées à la campagne, et
15,715 dans les villes, le nombre des affaires reportées sur l'exercice
de 1887 s'est élevé à 5,715 à la campagne et à 969 dans les
villes. Cette balance présente sur l'exercice de 1885 une augmentation de 490 affaires à la campagne et de 38 dans les villes.
Affaires criminelles. L'année 1886 accuse comme la devancière une diminution pour la campagne dans le nombre des affaires
criminelles. Ces dernières se sont chiffrées en effet 13,414 contre
la somme respective de 13,416. Dans les villes, au contraire, ce
nombre a augmenté, savoir de 30,706, chiffre de 1885, à 43,048
pour 1886. En ajoutant à ces deux sommes les chiffres balancées
depuis 1885, soit 3,574 à la campagne et 595 dans les villes, on
aura les totaux de 16,988 affaires criminelles pour la campagne et
de 43,643 pour les villes. Après défalcation des affaires terminées
de manière ou d'autre, savoir 13,303 à la campagne et 43,073 dans
les.villes, le report à 1887 a comporté 3,614 affaires à la campagne
et 570 dans les villes, contre les chiffres respectifs de 3,754 et 595
l'année précédente. On obtient le chiffre total des affaires criminelles
traitées par les instances inférieures, en ajoutant aux sommes ci-dessus
pour l'exercice de 1886, un chiffre de 316 affaires qui ont passé devant les tribunaux militaires, et de 3 affaires déférées aux tribunaux
de douane frontière. Le total définitif devient ainsi 60,950 affaires
criminelles contre 57,879 en 1885.
Faillites et bénéfices d'inventaire. Le nombre des faillites
et des demandes de bénéfice d'inventaire s'est élevé, pour
l'exercice actael à 7,424 contre 5,636 en 1885. Ces affaires présentent une augmentation de 1,193 à la campagne et de 596 dans
les villes. Le nombre des affaires de l'espèce non terminées à la fin
de l'année, était de 4,556 contre 3,369 au commencement de l'exercice. Donc la balance s'est augmentée de 1,187 affaires.
Poursuites pour dettes. Suivant les comptes de travail des
sur-exécuteurs, il existait, de l'année 1885, une balance de 31,380
affaires de poursuites pour dettes, lesquelles, ajoutées aux 65,147
affaires de l'espèce survenues pendant l'année, donnent un total de
95,527 poursuites pour dettes, ce qui coustitue une augmentation de
12,170 affaires, soit de 14,4 % de plus qu'en 1885. Après que
29,117 affaires ont été ou abandonnées par les parties ou écartées
par les autorités executives, et que 31,315 ont été décidées, un total
de 36,095 affaires a été renvoyé à l'année 1887.
Le nombre des poursuites pour dettes effectuées en 1885 et le
chiffre des montants dont le payement a été déclaré exécutoire, ont
fourni les totaux respectifs de 65,147 affaires et de 14,489,314
couronnes1), contre 55,404 affaires et 10,343,943 couronnes en
1885.
x
Le nombre des affaires traitées en 1886 par les Cours de 2m
instance s'est élevé à 10,463 affaires de contentieux civil et de
juridiction volontaire, se décomposant comme suit: 11 affaires traitées en première instance par ces cours, 4,695 appels, 1,245 pourvois, l,51l requêtes, et 3,001 autres affaires de nature diverse, contre
les chiffres respectifs de 11, 4,356, 1,039, 1,582 et 3,058 en 1885.
Le nombre des affaires de toute nature rayées des rôles ou décidées
pendant l'année, a comporté 8,389, tandis que 2,074 ont été reportées à l'exercice de 1887. La balance a été augmentée pour les
appels de 1,749 à 1,880 et pour les pourvois de civil de 85 à 140.
Le nombre des affaires criminelles de toute nature s'est
élevé à 2,723 dont 60 déférées en l r e instance, 128 soumises
d'office, 2,017 appels, et 518 autres affaires de toutenature. Les
chiffres correspondants de 1885 ont été 2,642, 64, 122, 1,909 et
547. Du total des. affaires, traitées en 1886, 2,262 ont été terminées pendant l'année, 461 sont reportées à l'exercice de 1887.
Cour suprême du royaume.
(Konungens Högsta Domstol.)
La cour suprême a eu à s'occuper de 2,305 affaires de toute
nature, contre 2,243 en 1885, ce qui montre une augmentation de
62 affaires. Des affaires traitées pendant l'année, 554 avaient été
reportées de l'exercice précédent, et 1,709 affaires ont eu leur solution
définitive, et 596 ont été balancées à 1887.
Hypothèques foncières et immobilières.
Le mouvement hypothécaire a présenté les chiffres suivants
pour l'année 1886:
La comparaison avec 1885 montre pour 1886 une augmentation
de 5,7 millions pour les inscriptions hypothécaires accordées à la
campagne et une diminution de 19,7 millions pour celles accordées dans
les villes.
D'après un calcul reposant sur des bases déjà suivies précédemment pour la supputation de la dette hypothécaire, le montant
approximatif de cette dette grevant les immeubles de toute nature
du pays à la fin de l'année 1886, comporterait 1,450,601,080 couronnes. Le chiffre de 1885 était de 1,405,326,970 couronnes, ce qui
donne pour 1886 une augmentation de 45,274,130 couronnes.
) La couronne de Suède (krona), divisée en 100 öre, vaut au pair environ 1 franc 39 centimes.
Chefens för
Jitstitie-Departementet
Berättelse
år 1886.
l:a
Afd.
7
50
La valeur taxée de la propriété immobilière dans son ensemble
s'élevait en 1886 suivant le relevé général dressé par le Comptoir
d'Etat (Trésorerie), en vue de la fixation de l'impôt additionnel (bevillning) de cette année-là, à 2,454,706,203 cour, pour la campagne et 1,019,930,991 cour, pour les villes, soit pour la totalité
du pays, à 3,474,637,194 cour., ou à environ 44 millions de plus
qu'en 1885. De la comparaison avec les chiffres qui représentent le
montant de la dette hypothécaire dn pays à la fin de 1886, il résulte
que cette dette comportait à la campagne 37,2 %, dans les villes
52,6 %, et pour la totalité du pays 41,7 % de la valeur de taxe,
contre les chiffres respectifs de 36,3 %, 51,5 % et 40,9 % en 1885.
Hypothèques de chemins de fer. Il a été accordé en 1886
15 hypothèques sur des chemins de fer pour un total de 17,213,350
couronnes, et il en a été annulé 12 au total de 7,881,227 couronnes. Les chiffres correspondants de 1885 étaient 6, 5,035,000, 10
et 4,346, 201,65.
Hypothèques pour avances de fonds et commandites.
Nombre des inscriptions hypothécaires de l'espèce accordées : 594,
s'élevant :
pour immeubles appartenant à des sociétés
anonymes, à
Cour. 8,484,500,—
pour immeubles appartenant à des particuliers, à
>
4,721,471,oi
Total Cour. 13,205,971,oi
Nombre des hypothèques renouvelées: 11,
s'élevant:
pour immeubles appartenant à des sociétés
anonymes, à
Cour.
950,000,—
Nombre des hypothèques annulées: 42, s'élevant:
pour immeubles appartenant à des sociétées anonymes à
»
1,251,000,—
pour immeubles appartenant à des particuliers, à
Cour.
24,000,Total Cour. 1,275,000,-
Mouvement des ventes foncières et immobilières.
Ventes foncières et immobilières. Sur 45,320 achats
d'immeubles pour lesquels la saisine a été accordée en 1886, la
valeur des immeubles vendus s'est élevée à cour. 189,849,454, contre
299,109,006 en 1885, ce qui donne une différence de cour. 109,259,552.
Cette diminution si considérable dans le total des ventes immobilières
tombe principalement sur la ville de Stockholm, où la somme des immeubles vendus, laquelle était de cour. 169,451,110 en 1885, s'est
réduite en 1886 à cour. 59,147,413, soit cour. 110,303,697 de
moins qu'en 1885.
Ventes forcées. Le montant des ventes forcées ou judiciaires s'est élevé en 1886 au chiffre de cour. 6,532,045 pour la
campagne, et de cour. 11,980,850 pour les villes, soit respectivement
à 6,5 % et 13,3 % do la valeur de tous les immeubles vendus pendant l'année. Les tantièmes pour cent respectifs de 1885 étaient
5,6 et 1,8.
Divorces.
En 1886, les chapitres diocésains ont dissous par lettres de
divorce 226 mariages consacrés par la bénédiction nuptiale, 36
unions où la publication des bans n'avait pas été suivie de cette
bénédiction (unions dites non »complétées») et 92 fiançailles authentiques, soit un total de 354 engagements matrimoniaux. Les chiffres
correspondants de 1885 étaient 229, 27, 126 et 382. Les causes
les plus fréquentes de la dissolution du mariage ont été comme
d'ordinaire l'abandon volontaire du domicile conjugal, l'adultère et
l'incompatibilité d'humeur.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
6 402 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler