close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

1885 avd 1 - BISOS. B. Rättsväsendet. Ny följd. XXVIII: 1

IntégréTéléchargement
INLEDNING
TILL
Bidrag till Sveriges officiella statistik. B, Rättsväsendet.
Justitiestatsministerns underdåniga ämbetsberättelse. – Stockholm : P. A.
Norstedt, 1860-1913.
Täckningsår: 1857/58-1912 = N.F., 1-15:1, XV:2-LV.
Från 1874 är häftestiteln Chefens för Kungl. Justitiedepartementet
underdåniga ämbetsberättelse för år … och utgivaren Justitiedepartementet.
I volym 1 ingår Sammandrag af Justitie-statsministerns underdåniga embetsberättelser för åren
1830 till och med 1856, under fortgående jemförelse med den underdåniga berättelsen för åren
1857 och 1858. På Kongl Maj:ts nådiga befallning utarbetadt uti dess Justitie-stats-expedition.
Föregångare:
Justitiæ Stats-ministrens underdåniga berättelse med dertill hörande bilagor, angående de vid
Domstolarne ... förehafde brottmål och civile rättegångs-ärender. – Stockholm, 1832-1858.
Täckningsår: 1830-1856.
Efterföljare:
Brottsligheten / Kungl. Statistiska centralbyrån. - Stockholm, P. A. Norstedt & söner, 1920-1969 –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1913/1914-1965/1966.
Domstolarnas och de exekutiva myndigheternas verksamhet / Kungl.Statistiska centralbyrån. – Stockholm
: P. A. Norstedt & söner, 1919-1967. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1913/1914-1965.
Konkurser avslutade åren ... / av Kungl. Statistiska centralbyrån. – Stockholm : P. A. Norstedt & söner,
1923-1930. – (Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1914/1917-1926/1928.
Fångvården / av Kungl. Fångvårdsstyrelsen. – Stockholm : P.A. Norstedt & söner, 1913-1948. –
(Sveriges officiella statistik).
Täckningsår: 1911-1946/47.
Översiktspublikation:
Historisk statistik för Sverige. Statistiska översiktstabeller : utöver i del I och del II publicerade t.o.m. år
1950. – Stockholm : Statistiska centralbyrån, 1960.
S. 170. Tab. 169. Konkurser, konkursärenden och ackordsförhandlingar utan konkurs 1866-1950
S. 171. Tab. 170. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda tvistemål och brottmål 1851-1950.
S. 172. Tab. 171. Vid de allmänna underrätterna avdömda tvistemål efter tvisteföremålets beskaffenhet
1913-1947.
S. 173. Tab. 172. Vid de allmänna underrätterna slutligt handlagda ärenden 1913-1947.
S. 175, Tab. 175. Hovrätternas verksamhet 1861-1947.
S. 175. Tab. 176. Högsta domstolens verksamhet 1861-1947.
S. 177. Tab. 180. Utsökningsmål slutligt handlagda av överexekutorer eller lagsökningsdomare
1881-1947.
S. 178. Tab. 182. Ägodelningsrätternas och vattendomstolarnas verksamhet.1861-1950.
S. 178. Tab. 183 Inteckningar i fast egendom 1870-1950.
S. 179. Tab. 184. Lagfarter, inteckningar med undantag av i fast egendom samt tomträtt 1886-1950.
S. 180-181. Tab. 185. För brott dömda i första instans efter brottets art 1841-1947.
S. 182. Tab. 186. För brott dömda i första instans efter påföljdens art 1871-1947.
S. 185. Tab. 189. För brott dömda i första instans fördelade efter ålder m. m. 1915-1950.
S. 186. Tab. 191. Fångvården 1836-1950.
BISOS B digitaliserad av Statistiska centralbyrån (SCB) med stöd från Riksbankens Jubileumsfond, 2008.
urn:nbn:se:scb-bi-b0-8501_
BIDRAG TILL
SVERIGES OFFICIELA STATISTIK.
B) RÄTTSVÄSENDET.
Ny följd.
XXVIII: 1.
CHEFENS FÖR KONGL. JUSTITIE-DEPARTEMENTET
UNDERDÅNIGA EMBETSBERÄTTELSE
ÅR 1885.
FÖRSTA AFDELNINGEN.
INNEHÅLLANDE
ARBETSREDOGÖRELSER OCH UPPGIFTER FRÅN DOMSTOLAR OCH ANDRA EMBETSMYNDIGHRTER.
STOCKHOLM,
TRYCKT HOS A. L. NORMANS BOKTRYCKERI-AKTIEBOLAG,
1886.
Innehållsförteckning.
Table des matières.
Sid.
Underdånig berättelse
I—XX.
Mål och ärenden i första instans
»
»
» » andra
»
»
»
» hos Kongl. Maj:t i högsta domstolen
Uppgifter angående inteckning
»
»
lagfart
»
»
upplösta äktenskap och trolofningar
Bilagor
VI.
X.
XV.
XVII.
XIX.
XX.
1—50.
Tab. N:o 1. Häradsrätternas arbetsredogörelser...
2.
Page.
Rapport
au
Roi
I—XX.
Affaires jugées en 1re instance
»
»
2me
»
VI.
X.
»
portées devant la Cour suprême
XV.
Rapport sur le mouvement hypothécaire
XVII.
>
»
les actes conservatoires de la propriété immobilière
»
> les divorces
XX.
Annexes
Tabl. N:o
XIX.
1—50.
1.
Comptes de travail des tribunaux de 1re instance à la campagne
2.
»
»
2.
Comptes de travail des tribunaux de 1re instance dans les
villes
16.
»
»
3.
Comptes de travail des tribunaux de 1re instance pour les
faillites et bénéfices d'inventaire
22.
24.
»
»
4.
Rapports sur la répartition et la délimitation des terres
24.
» » 5. Krigsrätternas arbetsredogörelser
» » 6. Gränsetullrätternas
d:o
» » 7. Polismyndigheternas d:o
» » 8. Öfverexekutorernes
d:o
» » 9. Hofrätternas
d:o
» » 10. Krigshofrättens arbetsredogörelse
d:o
» » 11. Kammarrättens
» » 12. Sammandrag af revisionssekreterarnes arbetsredogörelser
25.
26.
»
27.
30.
32.
»
>
»
»
5.
Comptes de travail des tribunaux militaires
25.
»
»
6.
»
»
»
33.
»
»
» » 14. Uppgift ang. förlags-inteckning samt beloppet deraf år 1885 38.
»
»
14.
Tableau des inscriptions hypothécaires sur avances de fonds et
commandites, et montant de cette catégorie hypothèques
en 1885
38.
41.
»
»
15.
Relevé dos inscriptions conservatoires de la propriété immobilière délivrées pendant l'année
41.
46.
»
»
16.
Nombre des mariages et des fiançailles dissous par lettres
de divorce
»
» 2. Rådstufvurätternas
»
»
»
3. Arbetsredogörelse för konkurs- och urarfvaärenden
» 4.
»
» skiftesärenden
» 13. Uppgift ang. inteckning samt beloppet deraf
» » 15.
»
d:o
Uppgift ang. lagfart
» 16. Antalet genom skiljobref upplösta äktenskap och trolofningar..
Fransk öfversättning af tabellernas rubriker
Ré sumé
16.
22.
7.
»
»
8.
»
»
9.
»
»
10.
»
»
11.
»
»
12.
»
»
»
de douane frontière
26.
»
»
des autorités de police
»
»
»
des sur-exécuteurs
27.
»
des Cours d'appel (2me instance)
»
Compte de travail de la Cour d'appel militaire ( 2 m e instance)
»
»
de la Cour des Comptes
30.
32.
»
Relevé des comptes de travail des référendaires à la Cour
suprême
»
13. Relevé des inscriptions hypothécaires accordées, renouvelées
ou éteintes pendant l'année
.
33.
47. Traduction des rubriques des tableaux
49. Résumé
46.
47.
49.
TILL
KONUNGEN
Af embetsberättelsen angående rättsväsendet i riket år 1885 öfverlemnas härmed i underdånighet
första qfdelningen med dertill hörande sexton bilagor, innehållande arbetsredogörelser från underdomstolar, polismyndigheter, öfverexekutorer och
öfverrätter, redogörelser för de i högsta domstolen
föredragna mål och ärenden samt uppgifter angående intecknings- och lagtartsärenden, äfvensom
rörande antalet medelst skiljobref upplösta äktenskap och trolofningar.
VI
Den judiciella indelningen af landet har från konkurs o.urarfvaförmån
977= 8,2 % (år 1884 1,035= 8,7 %);
med 1885 års början undergått förändring i
så måtto, att Stockholms läns vestra domsaga, be- arf och testamente
501= 4,2 » (» »
574= 4,8 »);
stående af Erlinghundra, Seminghundra, Långhundra och Vallentuna härad, förenats till ett tingslag. och andra
ärenden
2,628 = 22,1 » (» » 2,663 = 22,3 »).
Häradssyn har hållits i 15 mål.
Foriftdrad
Judicted
indelning. och
Mål och ärenden i första instans.
harada.
ratterna.
Tvisttmal,
Vid häradsrätterna handlades år 1885 28,069
tvistemål, (deraf 4,715 balancerade från föregående
år och 23,354 under året inkomna), hvilket antal
med 1,127 = 4,2 % öfverstiger de under år 1884
handlagda. De inkomna målens antal öfversteg
visserligen dem för år 1884 med 1,246; men som
den ingående balansen var 119 mål mindre än för
år 1884, utgjorde den verkliga tillökningen endast
1,127 mål. Af tillökningen i de inkomna målens
antal belöpte sig 975 på häradsrätterna under Svea
hofrätt, 204 på dem under Göta hofrätt och 67 på
häradsrätterna under hofrätten öfver Skåne och
Blekinge. Medeltalet under ett år handlagda tvistemål för perioden 1881—1885 utgjorde 27,697 och
tvistemålen för år 1885 öfverstego således samma
medeltal med 372. Af de år 1885 handlagda målen afskrefvos såsom förlikta eller förfallna 10,946
= 39 %, af dömdes 11,894 = 42,4 % och uppskötos
till följande år 5,229 = 18,6 %. Balansen ökades
med 595 mål. Motsvarande procenttal år 1884
voro 38,8, 44,2 och 17.
Vad har erlagts i 2,570 mål == 22,4 % af antalet afdömda mål. (År 1884 likaledes 2,570 mål
= 21,6 %).
Med hänsyn till beskaffenheten angiugo de
afdömda målen
fordran grundad på aftal,
liden skada
eller dylikt 4,970-41,8 % (år 1884 4,964-41.7 %);
fordran grundad på skriftligt fordrings1,666=14» » (» » l,443=12,1 »);
bevis
fast egendom 1,152= 9,7 » (» » 1,240 =10,4 »);
Under år 1885 hafva hos häraderätterna hand-,Ansöknings'
och anlagts 164,702 ansöknings- och anmälningsärenden ttlählinysärenden.
mot 158,641 år 1884. Medeltalet af ärenden under
perioden 1881—1885 utgör 158,465; och visar således summan för år 1885, att de vid häradsrätterna handlagda ärenden äfven under sistnämnda
år stigit. De, som mest bidragit till denna ökning,
befinnes vara ärenden rörande inteckning för gäld,
som år 1885 utgjorde 37,334 mot 34,323 år 1884,
samt de under rubriken »årsstämning, edgång m. m.»
förekommande ärenden, uppgående år 1885 till
45,194 mot 42,178 år 1884. Med undantag af ärenden rörande, inteckning af kontrakter och afhandlingar, som från 16,264 år 1884 minskades till
15,4221; år 1885, hafva öfriga ärenden, för hvilka
redogöres, under sistnämnda år till antalet ökats.
Antalet ekonomi- och förvaltningsärenden
utgjort 527 mot 568 år 1884.
har
Ekonomioch förvaltningsärenden.
I motsats mot tvistemålen visa brottmålen nå- Brottmål.
gon minskning till antalet, nemligen 17,279 år 1885
mot 17,735 år 1884. Af denna minskning kommo
på häradsrätterna under Svea hofrätts jurisdiktion
218, under Göta hofrätts 133 och under hofrätten
öfver Skåne och Blekinge 105. Medeltalet under
perioden 1881—1885 årligen handlagda brottmål utgjorde 18,416. Allt sedan år 1882 hafva brottmålen
årligen minskats. De belöpte sig då till 19,252.
Af årets brottmål voro 3,863 = 22,4 % uppskjutne
från år 1884 och 13,325 = 77,i \% inkomna under
året, deraf 3,619 anhängiggjorts af enskild part
och 9,706 af allmän åklagare. Återstående 91 =
0,5 % voro förvista från annan domstol eller embetsmyndighet.
Proportionen mellan de af enskild part och de
af allmän åklagare anhängiggjorda mål under åren
1881—1885 synes af följande tal;
VII
Af 100 mål anhängig931 = 4,8 %. Balansen ökades med 134 mål. Motgjordes
svarande procenttal år 1884 voro 33,i, 6,2 och 4,T.
af ensk. part: af allm. åkl.:
Vad erlades i 1,403 = 11,4 % af de afdömda
1881
28,5
70,8
målen (år 1884 1,313 = 12,5 %).
1882
27,4
72
Bland de afdömda målen angingo:
1883
27,1
72,5
fordran grun1884
28,8
70,8
dad på aftal,
1885
26,9
72,4
liden skada
Den felande bråkdelen utgöres af ofvannämnda
eller dylikt 3,314 = 27,0 % (år 1884 3,041 = 28,9 %);
genom förvisning från annan domstol eller embets- vexelfordran 5,862 = 47,7 » ( » » 4,254 = 40,4 »);
myndighet inkomna mål.
fordran grunAf de år 1885 handlagda brottmålen afskrefvos
dad på skriftpå grund af förlikning eller annan orsak 2,991 =
ligt fordrings17.3 « , afdömdes 10,634 = 61, 6 %, förvisades till
bevis
917= 7,5 » (» » 1,015= 9,7»);
annan domstol 80 = 0,4 % samt uppskötos till år fast egendom 592= 4,8 » ( » »
572= 5,4)»);
1886 3,574 = 20,7 %. Balansen, som år 1884 var konkurs
och
3,863, minskades således med 289 mål.
urarfvaförmån 629 = 5,1 » ()> »
551 = 5,2 »);
Bland de afdömda målen angingo 4,083 = sjörättsanspråk 70 = 0,6 » (» »
94 = 0,9 »);
38.4 % gröfre och ringare brott enligt strafflag arf och testaoch tryckfrihetsförordning samt 6,551 = 61,6 %
mente
9 1 = 0,7 » ( » »
115= 1,1»);
mål öfrige brott och förseelser. Motsvarande pro- boskilnad
3 1 = 0,3 » (» »
2 4 = 0,2»);
centtal för år 1884 voro 36,9 och 63,i.
och andra rättsanspråk
779 = 6,3 » (» »
868 = 8,2 »).
De
vid
rådstufvurätterna
handlagda
tvistemål
Radstufvu.
ratterna.
De vid rådstufvurätterna år 1885 handlagde.AnttiiningiTvistemål. utgjorde 19,710, eller 2,775 = 16,4 % mera än år
ock a«ansöknings- och anmälningsärenden utgjorde 52,918,
1884. Jemför man tvistemålens antal under åren
ärende».
mot 49,338 år 1884, utvisande en tillökning af
1881—-1885 visar sig att desamma derunder årligen
3,580 = 7,2 %. Dessa ärenden ökas årligen såväl
ökats. År 1881 var antalet endast 12,325. ökvid rådstufvu- som häradsrätterna. År 1881 utningen under nämnda femårsperiod utgör således
gjorde de vid rådstufvurätterna endast 39,948. År7,385 mål. Denna stora tillökning kommer egentliga medeltalet för perioden 1881—1885 är 46,280,
ligen på vexelmålen, hvilka från 1,491 år 1881
hvilket belopp med 6,638 understiger de år 1885
stigit till 5,862 år 1885, sålunda med ett antal af
handlagda ärendena. Liksom hos häradsrätterna
4,371, samt på mål under rubriken »annan fordran
hafva ärenden rörande inteckning för gäld mest
grundad på aftal, liden skada eller dylikt», hvilka
bidragit till denna stegring. Under perioden 1881
ökats med 616. Om man dertill tager i betraktande
—1885 ökades nemligen berörda ärenden från
att de förlikta och afskrifna målens antal ökats
16,494 till 24,593, således med nära 50 %. De
från 4,258 år 1881 till 6,494 år 1885 eller med
ärenden, som hufvudsakligast orsakat tillökningen
2,236 mål, synes, att, utom ofvannämnda två ruunder redogörelseåret, äro inteckning för gäld med
briker tvistemål, de öfrige under samma period
2,333, »gäldenärs försättande i konkurs» med 415
undergått högst ringa förändring till antalet. Anoch »årsstämning, edgång m. m.» med 524. Lagmärkningsvärdt är att den betydliga tillökningen
fartsärendena hafva äfven ökats fastän i mindre
ej inverkat på balanserna, hvilka under dessa år
grad. De öfriga ärendena äro till beloppen temvarierat endast emellan 746 och 931 mål.
ligen oförändrade.
Af de handlagda målen afskrefvos såsom förEkonomiAf ekonomi- och förvaltningsärenden voro 16 ,och ftirlikta eller förfallna 6,494 = 32,9 %, afdömdes
vahnintgs<ärtndtn.
12,285 = 62,3 % samt uppskötos till följande år föremål för rådstufvnrätternas behandling.
VIII
Broiimul.
Konkurs
och m-arfvsinäl.
Vid rådstufvurätterna handlades år 1885 18,610
brottmål mot 18,774 år 1884. Under hela perioden
1881—1885 hafVa vid rådstufvurätterna brottmålen
minskats. År 1881 utgjorde deras antal 20,395
och berörda periods medeltal 19,406 öfverstiger
med 796 de under redogörelseåret handlagda målen. Af dessa voro 406 uppskjutna från föregående
år och 18,204 inkomna under året, deraf anhängiggjorts af enskild part 1,676 och af allmän åklagare
16,488. Återstående 40 mål voro förvista från annan domstol eller embetsmyndighet.
Proportionen mellan de af enskild part och
allmän åklagare anhängiggjorda mål under perioden
1881—1885 synes af följande tal:
Af 100 mål anhängiggjordes
af ensk. part: af allm. åkl.:
90,5 %
1881
9,1 %
1882
9,3»
90,4 »
1883
8,9»
90,8 »
1884
9,6»
90,2 »
1885
9,2 »
90,o »
Den felande bråkdelen utgöres af sådana mål,
som inkommit till rätten genom förvisning från
annan domstol eller embetsmyndighet.
Af de handlagda målen afskrefvos på grund
af förlikning eller annan orsak 1,854 = 1 0 %,
afdömdes 16,245 = 87,2 %-, förvistes till annan
domstol eller embetsmyndighet 69 = 0,4 % och
uppskötos till följande år 442 = 2,4 %. Den utgående balansen öfversteg den ingående med 36 mål.
Bland de afdömda målen angingo 4,026 = 24,8
% gröfre och ringare brott enligt strafflag och
tryckfrihetsförordning samt 12,219 = 75,2 % öfrige
brott och förseelser.
2,961 år 1884, deraf 2,053 å landet och 908 i stad
Balansen ökades alltså med 408 mål.
Hos egodelningsrättema voro år 1885 anhängige EgodelnlngsrKt1,766 skiftesmål och ärenden, hos magistraterna 15, terna och
m»glBtr«mot respektive 1,816 och 12 år 1884. Till Kongl. temft
S&SOBl
Maj:t fullföljdes från egodelningsrättema 55 mål sklftesförr£tt»re.
och från magistraterna 1.
Antalet vid krigsrätterna handlagda mål, hvilka Krigsrätterna.
år 1884 utgjorde 262 och under flera år hållit sig
vid ungefär samma summa, hafva år 1885 uppgått
till 387. Denna stora tillökning härrör hufvudsakJigen från Jemtlands Fältjägarecorps' krigsrätt, der
inga mål handlades år 1884 men 96 år 1885.
Lägger man dertill en ökning af 20 mål vid Flottans stations krigsrätt i Stockholm, så utgör dessa
sistnämnda båda summor ungefär det belopp, hvartill för år 1885 tillökningen uppgår. Till år 1886
hafva uppskjutits 10 mål, mot endast 1 till år 1885.
Antalet mål vid gränsetullrätterna är under GriUae.
tBllåret ovanligt ringa, uppgående endast till 3, deraf rXtternftr
1 hos Jemtlands läns gränsetullrätt, uppskjutet
från föregående år. De 2 för året inkomna handlades vid Norrbottens läns gränsetullrätt. Det högsta antalet dylika mål under perioden 1881—1885
handlades 1881, då de uppgingo till 64.
Hos polismyndigheterna hafva år 1885 handlagts
27 tvistemål, af hvilka de-flesta, såsom vänugt,'rört
missförhållanden mellan husbönder och tjenare.
Brottmålen hafva uppgått till 21,600 mot 23,602
år 1884. Antalet brottmål, som under flera föregående år ökats, har sålunda under redogörelseåret
minskats med 2,002 = 9,3 % och, jemfördt med
1881—1885 årens medeltal, 22,438, med 838.
Af de år 1885 handlagde målen afskrefvos
1,767, afdömdes 18,804 och remitterades till annan
domstol 876, hvarefter återstodo 153 brottmål, som
uppskötos till följande år.
Under år 1885 handlades vid härads- och rådstufvurätter konkurs- och urarfvamål till ett antal
af 5,635, deraf 3,594 å landet och 2,041 i stad.
Motsvarande tal år 1884 voro 5,151, 3,292 och
1,859. Således en ökning under år 1885 af 484
mål eller nästan lika stort belopp som hela tillökningen under perioden 1881—1885, utgörande
548 mål.
Arbetsredogörelserna hos öfverexekutorerna ut- ÖfrerexeBtttorerM.
Vid 1885 års utgång voro oafslutade 3,369 visa, att från 1884 qvarstod en balans af 28,953
mål, deraf 2,364 å landet och 1,005 i stad, mot utsökningsmål, hvilka tillika med under året in-
IX
komna 55,404 mål utgöra 84,357 utsökningsmål
eller 5,759 = 7,3 % flere än år 1884.
Af de under redogörelseåret handlagda blefvo
26,989 afskrifna eller icke upptagna, 25,988 afgjorda och 31,380 uppskjutna till följande år. Balansen ökades med 2,427 mål.
Nedanstående sammanställning angifver länsvis minskningen eller ökningen i antalet inkomna
utsökningsmål i jemförelse med år 1884.
Ökning (-(-) el.
1881.
1885.
fiÄil)
2,603.
923.
821.
418.
1,586.
1,635.
1,839.
2,934.
768.
3,186.
3,011.
1,865.
2,153.
2,442.
3,475.
4,501.
2,180.
897.
894.
2,026.
2,186.
2,975.
2,232.
1,386.
1,949.
3,314.
1,038.
1,189.
454.
2,239.
1,689.
2,458.
3,515.
666.
2,395.
2,544.
1,809.
2,313.
2,268.
3,638.
3,911.
1,962.
950.
1,006.
2,162.
2,319.
3,934.
3,373.
2,030.
2,228.
+ 711.
+ 115.
+ 368.
+ 36.
+ 653.
+ 54.
+ 619.
+ 581.
— 102.
— 791.
— 467.
— 56.
+ 160.
— 174.
+ 163.
— 590.
— 218.
+ 53.
+ 112.
+ 136.
+ 133.
+ 959.
+1,141.
+ 644.
+ 279.
1884.
Stockholms stad
Stockholms län
Upsala län
Södermanlands län
Östergötlands län
Jönköpings län
Kronobergs län
Kalmar län
Gotlands län
Blekinge län
Kristianstads län
Malmöhus län
Hallands län
Göteborgs och Bohus län
Elfsborgs län
Skaraborgs län
Vermlands län
Örebro län
Vestmanlands län
Kopparbergs län
Gefle^igs län
Vesternorrlands län
Jemtlands län
Vesterbottens län
Norrbottens län
Af ofvanstående synes att under år 1885 de
inkomna Utsökningsmålen betydligt ökats i Stockholms stad samt Upsala, Östergötlands, Kronobergs,
Kalmar, Vesternorrlands, Jemtlands och Vesterbottens län, — i Jemtlands med öfver 1,100, — men
deremot mycket minskats i Blekinge, Kristianstads
och Skaraborgs län. Anmärkas bör att i just dessa
tre sistnämnda län utsökningsmålen under år 1884
mest ökades.
Under perioden 1881—1885 ökades de inkomna
utsökningsmålen och det till betalning utdömda
beloppet från resp. 48,839 och 8,169,906 kronor
till 55,404 och 10,343,943 kronor.
Antalet af de personer, som under nämnda
period ålagts betalningsskyldighet, utgjorde år 1881
23,296 och år 1885 27,216.
Hos Svea och Göta hofrätt samt hofrätten öfver Hofrit
tern» aI
Skåne och Blekinge såsom första instans handlades •om fSrntti
år 1885 11 tvistemål, 1,582 ansökningsärenden af civil tanten».
natur och 64 brottmål mot resp. 5, 1,495 och 67
år 1884. Under året afskrefvos eller afgjordes 7
tvistemål, 1,541 ansökningsärenden och 46 brottmål. För tvistemål var balansen lika med år 1884
eller 4 mål, men ökades för ansökningsärenden
från 34 till 41 och för brottmål från 14 till 18.
Krigshofrätien har i första instans under året Krigihof.
ritten låhandlagt 5 brottmål mot 10 1884. De 5 målen loin f3r»te
voro under år 1885 inkomna och uppsköts deraf 1
till följande år.
Hos Kammarrätten såsom första instans före- Kftmmnrrltten l i kommo 10 brottmål, deraf 7 fiskaliska aktioner1,iom första
iuntan.
och 3 balansmål. Motsvarande tal år 1884 voro
17, 14 och 3. Till följande år qvarstodo oafgjorda
1 fiskalisk aktion och 1 balansmål.
Tabellen litt. A är upprättad för att lemna en
öfversigt af antalet tvistemål, ansöknings- och anmälningsärenden samt brottmål i första instans år
1885. Af denna tabell jemförd med motsvarande
tabell för år 1884 (införd i 1884 års berättelse afdeln. 1 sid. X) inhemtas, hvilket äfven förut blifvit
anmärkt, att hos underrätterna antalet af såväl
tvistemål som ansöknings- och anmälningsärenden
jemväl för år 1885 ökats, för tvistemål med 3,876
och för ansöknings- och anmälningsärenden med
9,620, beroende på den stora tillökningen i vexelmål samt andra mål och ärenden rörande gäld.
Ett motsatt förhållande visar sig med brottmålen,
som under flera år nedgått och för år 1885 understiger antalet brottmål för näst derförut gående år
med 2,520, hvartill minskningen af målen hos polismyndigheterna mest bidragit.
x
Tab. litt. A.
Summa
mål och
arenden
I försts
instans.
Tvistemål, ansöknings-
och anmälningsärenden
Sammanlagda antalet mål och ärenden i första
instans uppgår till 417,293 eller 17,281 = 4,3 %
mera än antalet mål och ärenden år" 1884. Denna
summa uppkommer på följande sätt:
tvistemål
48,027,
ansöknings- och anmälningsärenden
220,773,
brottmål
57,958,
ekonomi- och förvaltningsärenden hos
härads- och rådstufvurätter
543,
konkurs- och urarfvamål
5,635,
utsökningsmål
84,357.
Summa 417,293.
samt brottmål i första instans år 1885.
således en ökning af 51 vademål och en minskning
af 10 besvärsmål mot år 1884. Alltsedan år 1880,
då nuvarande formulär för tabell rörande hofrätternas arbetsredogörelser började användas, har antalet af handlagda vädjade mål ökats, från 3,804
år 1880 till 4,356 år 1885, hvaremot de handlagda
civila besvärsmålen årligen nedgått, från 1,267 år
1880 till 1,039 år 1885.
Följande jemförelse visar de serskilda hofrätternas verksamhet beträffande vademålen under
de två sista åren:
Mål och ärenden i andra instans.
Hos hofrätterna handlades år 1885 i andra inHofrltterna s&som
»adr» 'Btans 5,395 civila mål (vädjade saker och besvärsinst»«». .
Civila nutt.mål) deraf 4,356 voro vademål och 1,039 besvärsmål. År 1884 utgjorde de handlagda civila målen
5,354, deraf vademål 4,305 och besvärsmål 1,049,
Af ofvanstående inhemtas att hos alla tre hofrätterna de afgjorda vademålens antal varit mindre
' Ite fiirlikta ej ijeii upptagna.
XI
år 1885 än år 1884, nemligen hos Svea hofrätt 51,
hos Göta hofrätt 30 och hos hofrätten öfver Skåne
och Blekinge 67 eller sammanlagdt 148 färre vademål afgjorda år 1885 än år 1884.
De inkomna vademålens antal ökades samtidigt
med 44 hos Svea hofrätt, men minskades med 22
hos Göta hofrätt och 33 hos hofrätten öfver Skåne
och Blekinge, hvarigenom de inkomna vademålen
för alla tre hofrätterna tillsammans år 1885 utgjorde 11 mindre än år 1884. Balansen minskades
hos Göta hofrätt med 25 vademål, men ökades
deremot i betydlig grad hos de öfriga hofrätterna
eller med 135 hos Svea hofrätt och 96 hos hofrätten öfver Skåne och Blekinge, så att i den utgående balansen uppstod en ökning af 206 vademål.
Jemfördt med antalet under året afgjorda tvistemål vid härads- och rådstufvurätterna 24,179 samt
de derstädes erlagda vad 3,973 utgjorde de till
hofrätten inkomna vademålen 11,6 % af de förra
och 70,8 % af de senare. Motsvarande procenttal
år 1884 voro 12,6 och 72,7.
Äfven i år afgjordes likasom föregående år hos
Svea hofrätt proportionsvis ett mindre antal besvärsmål utan kommunikation än hos de öfrige
hofrätterna, som synes af nedanstående:
Af hundra handlagda mål qvarstodo uppskjutna
till följande år:
Jemförelsen med år 1884 utvisar att procenten
hos Svea hofrätt ökats såväl för vademål som besvärsmål, hos Göta hofrätt ökats för kommunicerade
besvärsmål men minskats för vademål och okommunicerade besvärsmål samt hos hofrätten öfver
Skåne och Blekinge ökats för vademål och okommunicerade besvärsmål men minskats för kommunicerade besvärsmål.
Målen afgjordes inom följande tider från det
de inkommit till hofrätterna:
hos Svea hofrätt:
hos Göta hofr.:
hos hofr. öfver
Skåne o. Blek.:
Under perioden 1881—1885 hafva hos de särskilda hofrätterna afgjorts följande procenttal civila
mål inom sex månader från det de inkommit,
nemligen:
hos Svea hofrätt:
vädjade mål.
besvärsmål:
kommunicerade, okommunicerade.
för
»
»
»
»
år
»
»
»
»
1881
1882
1883
1884
1885
36,9
49,9
40,2
28,5
25,3
81,3
85,2
93,4
87,8
85,3
99,5
99,5
100
100
99,i
hos Göta hofrätt:
för år 1881
» 1882
» 1883
» 1884
» 1885
82,9
77
81,4
90,3
95
97,2
92,5
99,3
99,4
99,2
99
100
98,3
100
100
hos hofrätten öfver
Skåne och Blekinge:
för år 1881
» 1882
» 1883
» 1884
» 1885
10,6
8,e
13
14,7
13,6
90
86
96,9
100
100
97,5
100
100
100
100
Nedanstående tabell litt. B. angifver huru många
procent af vademålen och besvärsmålen upptagits
till pröfning samt de till pröfning upptagna målens
XII
utgång. (Jfr tab. litt. B. 1884 års berättelse afd.
I s. XII).
hos Svea
hofrätt:
Tab. litt. B.
hos Göta hofrätt:
hos hofrätten öfver Skåne
och Blekinge:
Hos de särskilda hofrätterna hafva under perioden 1881—1885 afgjorts följande procenttal brottmål inom sex månader från det de inkommit nemligen:
hos Svea
Brottmål.i.
Hos hofrätterna såsom andra instans handlades 2,031 brottmål mot 2,131 år 1884. Målen
fördelade sig med 1,091 på Svea hofrätt, 610 på
Göta hofrätt och 330 på hofrätten öfver Skåne och
Blekinge mot respektive 1,159, 656 och 316 år
1884. Under året afgjordes eller afskrefvos vid
samtlige hofrätterna 1,690 mål mot 1,813 år 1884%
således för år 1885 123 mål mindre än år 1884.
Af dessa kommo 74 på Svea hofrätt, 43 på Göta
hofrätt och 6 på hofrätten öfver Skåne och Blekinge. Balansen ökades hos Svea hofrätt med 6
mål och hos hofrätten öfver Skåne och Blekinge
med 20 mål, men minskades hos Göta hofrätt med
3 mål. Efter det balansen under de föregående
fem åren ständigt minskats har den för år 1885
åter uppgått och ökats med 23 mål.
Af hundra handlagda mål återstodo uppskjutna
till följande år:
hos Svea hofrätt
17,5 (år 1884 15,(0;
» Göta hofrätt
16,5 (»
» 15,s);
» hofrätten öfver Skåne och
Blekinge
16,3 ( » » 10,4).
Målen afgjordes inom följande tider från det
de inkommit:
hofrätt:
för år 1881.
1882.
1883.
1S84.
1885.
hos
för
»
»
»
»
Göta hofrätt:
år 1881
» 1882
» 1883
» 1884
» 1885
hos hofrätten öfver
och
för år
»
»
»
»
Blekinge:
1881
1882
1883
1884
1885
underst, mål och
okomm. besvarsmål.
kommumeerade
bosvärsmål.
97,-1
100
100
97,2
97,4
61,3
71,5
62,8
80,2
62
98,1
99
98,1
98,7
100
14,9
18,8
18,7
46,6
62,2
100
100
99,4
100
100
91,8
93,3
94,o
97, 6
95,9
Skåne
Tabellen litt. C. (se följande sida) är upprättad
till utrönande af antalet tilltalade, rörande hvilka
underställning år 1885 egde rum samt antalet brott,
XIII
Tab. litt. C.
Uppgift från hofrätterna angående förbrytelser, i fråga om hvilka utslag varit
understäldt.
som de understälda målen angingo. Tabellen litt.
Af mål hörande till denna redogörelse hand-:Kammarrätten
D (se sid. XIV) lemnar enahanda upplysning be- lades hos kammarrätten i andra instans 375 fattig- •aaom
and»
träffande de kriminela besvärsmålen bos bofrätterna. vårdsmål.
initaai.
(Jfr tabb, litt. C och D 1884 års berättelse afd. 1
De sista fem åren hafva af dessa mål
sid. XIII och XIV.)
handlagts: af gjorts: balanserats:
år 1881
482
433
49
Krig».
Hos Krigshofrätten voro år 1885 anhängig> 1882
403
360
43
hofrltten
Af dessa
aiaom gjorda 10 besvärsmål mot 9 år 1884.
» 1883
455
380
75
andra
8 och hafva till år 1886 balanserats
ialtani. afgjordes
» 1884
489
478
11
2 mål.
» 1885
375
344
31
XIV
Tab. litt.
D.
Uppgift från hofrätterna angående brott och förseelser, i fråga
om hvilka utslag varit
öfverklagadt.
XV
Antalet mål och ärenden i andra instans utFöljande tabell, som upprättats med ledning
gjorde tillsammans 7,811, hvilken summa med 172 af Justitie-Revisions-Expeditionens diarier, upplyser
= 2,2 % understiger motsvarande för år 1884.
om antalet af de år 1885 till Kongl. Maj:t fullföljda mål och ärenden samt de myndigheter, från
hvilka de fullföljts, äfvensom om antalet af de till
Kongl. Maj:t ingifna underdåniga ansökningar.
Indra
Andra ärenden hänförliga livarken till första
ärendes
hos äfrer. eller andra instans, såsom afgifvande af utlåtanden,
ratterna.
frågor innefattande granskning, ekonomiska och
förvaltningsfrågor m. m., hafva hos myndigheterna
under denna af delning förekommit till antal af:
hos hofrätterna 3,605, deraf 3,058 af civil och 547
af kriminell egenskap mot resp. 2,987 och 518,
hos krigshofrätten 678 mot 638 och hos Kammarrätten 367 mot 383, allt i jemförelse med år 1884.
Summa
mål och
ärenden
i andra
iastaaft.
Mål och ärenden hos Kongl. Maj:t i
högsta domstolen.
Mil och
Hvad
ärenden
hot Kongl..stolen, så
M«j:t. .
angår verksamheten inom Högsta domhafva enligt revisionssekreterarnes arbetsredogörelser å dem under år 1885 varit fördelade
2,243 mål mot 2,332 mål år 1884, hvilket utvisar
en minskning af 89, = 4 %, mål. Bland de inkomna målen hafva minskats: fattigvårdsmålen med
46, (från 155 år 1884 till 109 år 1885) skiftesmålen
med 5, (från 81 till 76) andra civila besvärsmål
med 17 (från 141 till 124) och kriminela besvärsmål med 70 (från 490 till 420) samt ökats, revisionssaker med 24, (från 420 till 444) nådeansökningar med 16 (från 179 till 195) och andra kriminela ansökningar med 6 (från 10 till 16) hvarjemte 1 hemstäldt mål inkommit. De civila ansökningsärendena uppgingo båda åren till samma
belopp (220). Den ingående balansen för år 1885
utgjorde 2 mera än år 1884.
Under året afgjordes 1,689 mål och ärenden
mot 1,694 år 1884. Balansen minskades, för revisionssaker med 2 till 235, för fattigvårdsmål med
57 till 43, för skiftesmål med 6 till 32, för andra
civila besvärsmål med 9 till 48 och för kriminela
besvärsmål med 13 till 161, men ökades för civila
ansökningsärenden med 2 och för kriminela dylika
med 1. Balansen minskades således med 84.
Derjemte förekommo nådeansökningar i sammanhang med besvär i 35 kriminela mål.
De till år 1886 qvarstående revisionssaker, Civila mål
och
civila besvärsmål och ansökningsärenden utgjorde Urtndm.
följande procenttal af antalet handlagda dylika mål
och ärenden:
för revisionssaker
34,5 % (år 1884 33,2 %)
» besvärsmål
24,4 » (»
» 36,1 »)
» ansökningsärenden ... 9,i » (»
»
8 »)
De civila målen och ärendena afgjordes hos
högsta domstolen inom följande tider från det de
inkommit :
XVI
Tabellen litt. E utvisar, huru de civila målen
hos Kongl. Maj:t utfallit.
Tab. litt. E.
Brottmål.
gSBHttU-
Af de hos Kongl. Maj:t anhängiggjorda brottmål,
tillsammans 595 = 6,8 % färre än år 1884, var ett
af underställnings egenskap, de öfrige besvärsmål.
Utom underställningsmålet afgjordes 433 besvärsmål, hvarigenom balansen till år 1886 uppgick till
Sammanlagda antalet af år 1885 i riket handutgjorde 431,997, fördelade
l»;d» »ntalet mil lagda mål och ärenden
och Erende» I på följande sätt:
rlktt.
mål och ärenden i l:a instans
»
y>
y> » 2:a
»
andra ärenden hos öfverrätterna
mål och ärenden hos Kongl. Maj:t
,
417,293
7,811
4,650
2,243
Summa 431,997
161 = 26,9 % af antalet handlagda mål. Underställningsmålet angick en man dömd af hofrätt att
för mord å sin hustru under synnerligen försvårande omständigheter mista lifvet, hvilket utslag
af högsta domstolen förklarades lagligen grundadt;
men af nåd förskonades den brottslige från dödsstraffet och dömdes till lifstids straffarbete.
Besvärsmålen afgjordes inom följande tider
från det de inkommit:
Tabellen litt. F lemnar upplysning om de hos
Kongl. Maj:t afgjorda besvärsmålens utgång. (Jfr
tab. litt. F 1884 års berättelse afd. 1 sid. XVII.)
I följande tabell är i procent angifvet huru
de till Kongl. Maj:t under året från hofrätterna,
kammarrätten och egodelningsrätterna inkomna mål
och. ärenden förhålla sig till de under året hos
myndigheterna afgjorda mål och ärenden, hvilka
äro af beskaffenhet att kunna fullföljas.
För år 1884 utgjorde summan 414,853. Mål
och ärenden för år 1885 öfverstiga således summan af dessa för nästföregående år med 17,144.
XVII
Tab. litt. F.
Uppgift från justitie-revisionen
ang. brott och förseelser, i fråga om hvilka utslag varit
öfverklagadt.
Inteckning.
Inteckning.
År 1885 har inteckning i fast egendom beAf dessa summor komma på egendom tillhörig
viljats:
allmänna inrättningar och bolag (nedan betecknade
å landet för
kr. 57,555,010: 66. med det gemensamma namnet bolag) samt enskilda
i stad för
» 64,640,384: oo. följande belopp:
Summa kr. 122,195,394: 66.
förnyats:
å landet för
i stad för
kr. 61,717,664: 52.
» 31,141,386: 37.
Summa kr. 92,859,050: 79.
och dödats:
å landet för
i stad för
beviljade inteckningar:
i egendom tillhörig bolag
»
»
»
enskilde
Summa kr. 122,195,394: 66.
förnyade:
kr 18,423,490: « . i egendom tillhörig bolag
»
6,667,092: 85. »
»
»
enskilde
Summa kr. 25,090,583: 26.
kr.
7,861,515: 82.
» 114,333,878: 84.
kr. 9,680,504: 53.
» 83,178,546: 26.
Summa kr. 92,859,050: 76.
XVIII
och dödade:
i egendom tillhörig bolag
»
»
»
enskilde
kr. 5,801,704: 79.
» 19,288,878: 47.
värdet mot resp. 36 %, 48,6 % och 38,9 % år 1884.
Stegringen i taxeringsvärdet utgör 27,6 % af årets
intecknmgsbelopp.
I tabellen litt. H. är särskildt för hvarje län
angifvet beloppet af den intecknade gälden och
dess förhållande till taxeringsvärdet å fastigheterna
inom länet.
Summa kr. 25,090,583: 26.
En jemförelse med år 1884 utvisar att för år
1885 ökning skett i de beviljade inteekningarne i
stad med 8,9 millioner, hvaremot minskning inträffat i de beviljade inteckningarne å landet med
T a b . litt. H . Intecknad gäld länsvis vid 1885 års slut.
en half million.
Om hela beloppet af dödade inteckningar dragés från summan af beviljade och förnyade befinnes
inteckningsbeloppet för året utgöra 189,963,862 kr.
19 öre, hvilken summa öfverstiger inteckningsbeloppet för nästföregående år med 10,051,216 kr.
10 öre (se tab. litt. G).
Tab. litt. G.
Intecknadt
belopp.
Enligt ofvanstående på förut följda grunder
(se 1880 års berättelse afd. I s. XXI) uppgjorda
beräkning af den gäld, hvarför den fasta egendomen i riket vid 1885 års slut häftade, utgjorde
det ungefärliga beloppet deraf 1,405,326,870 kr.
Motsvarande inteckningsbelopp för år 1884 var
1,337,366,706 kr., hvilket utvisar en tillökning för
år 1885 af 67,960,164 kr.
Taxeringsvärdet å jordbruks- och annan fastighet år 1885 utgjorde, enligt det i Kongl. Statskontoret
upprättade generalsammandrag öfver samma års bevillning, för landsbygden 2,447,245,976 kr. och för
städerna 983,413,664 kr., tillsammans för hela riket
3,430,659,640 kr., eller omkring 52 millioner mer
än år 1884. Sammanställer man med dessa summor beloppet af den vid 1885 års slut intecknade
gäld finner man den utgöra, å landet 36,3 %, i
stad 51,5 % och i hela riket 40,9 % af taxerings-
De högsta inteckningsprocenterna förete Stockholms stad och Östergötlands, Kalmar, Blekinge,
Jemtlands, Upsala, Skaraborgs, Kristianstads, Elfsborgs, Göteborgs och Bohus samt Hallands län.
Inteckningsprocenten, som för Stockholms stadmed
15,6 % Öfverstiger de öfrige här ofvan uppräknade
län, har i alla län utom Örebro, Vestmanlands,
Kopparbergs och Vesternorrlands undergått ökning
i jemförelse med år 1884, i Jemtlands med hela
4 % och dernäst i Stockholms stad med 2,1 %.
Minskning af mera betydenhet förekommer endast
i Vestmanlands län, der den uppgick till 3,2 %.
Inteckningar i jernväg hafva under året beviljats till antal af 6 för 5,035,000 kronor, och
XIX
dödats till antal af 10 för 4,346,201: 65. Ar 1884
beviljades dylika inteckningar till antal af 54 för
11,475,379 kronor, hvaremot inga dödats.
Lagfart.
År 1885 beviljades 44,700 lagfarter grundande
sig på nedannämnda fång:
å landet.
Genom Kongl. Förordningen den 13 April
1883 har blifvit föreskrifvit, att alla före den 1
Januari 1885 meddelade förlagsinteckningar skulle
för att fortfarande ega gällande kraft, vara förnyade senast innan 1885 års slut; och som det
således med full visshet kunnat utrönas huru många
dylika inteckningar vid sistnämnda tidpunkt funnos
i riket, hvarom under nuvarande förhållanden det
kan vara af vigt att erhålla kännedom, hafva uppgifter i nämnda afseende blifvit infordrade; och
lemnas härmed en sammanfattning af hvad tabellen
XIV i det afseendet innehåller.
Under år 1885 hafva förlagsinteckningar beviljats till antal af 473,
i egendom tillhörig aktiebolag för kr. 4,886,500:00,
»
»
» enskilda personer » » 5,213,536:90.
Summa kr. 10,100,036:90,
och förnyats till, antal af 1,389,
i egendom tillhörig aktiebolag... för kr. 29,344,500:00,
»
»
» enskilda personer » » 14,037,024:09.
Summa kr. 43,381,524:09.
Summan af beviljade och förnyade förlagsinteckningar vid 1885 års slut befinnes således utgöra kr. 53,481,560: 99.
De län, som mest bidragit med denna summa äro:
Stockholms stad med
kr. 7,681,628:00.
Malmöhuslän
»
» 6,792,477:60.
Göteborgs och Bohus län med
)> 4,428,300:00.
Vermlands
»
»
» 4,254,000:00.
Örebro
»
»
» 3,806,500:00.
Östergötlands
»
)>
» 3,752,009:29.
Kopparbergs
»
»
» 2,758,000:00.
Gefleborgs
»
»
» 2,484,000:00.
Vestmanlands
»
»
» 2,195,000:00.
Derjemte må anmärkas, att under året 41 förlagsinteckningar dödats till belopp af
i egendom tillhörig aktiebolag
kr. 243,745,
»
»
»
enskilda personer » 329,750.
Summa kr. 573,495.
Forlagainteckning-.
i stad.
summa.
köp
23,382. 4,298. 27,680.
byte
199.
128.
327.
arf eller giftorätt
13,540. 1,189. 14,729.
gåfva eller testamente
887.
243. 1,130.
expropriation
17.
16.
33.
annat fång
750.
51.
801.
Summa 38,775. 5,925. 44,700.
Lagfarternas antal var 1,304 större än år 1884,
deraf belöpte sig på landet 1,240 och i stad 64,
motsvarande respektive 3,3 % och 1,1 % tillökning
mot år 1884.
Under åren 1881—1885 hafva lagfarternas antal varit följande:
år
»
»
»
»
1881
1882
1883
1884
1885
& landet.
i stad.
33,636.
36,130.
36,800.
37,535.
38,775.
5,004.
5,184.
5,467.
5,861.
5,925.
summa.
38,640.
41,314.
42,267.
43,396.
44,700.
Under samma period har saluvärdet af den
försålda fasta egendomen utgjort:
år.
för landet.
för stad.
summa.
1881 kr. 105,380,438:48. 54,528,863:94.159,909,302:42.
1882 » 102,434,443:27. 55,897,574:96.158,332,018:23.
1883 » 109,457,584:12. 68,734,572:17.178,192,156:29.
1884 » 99,358,418:74. 89,192,480:71.188,550,899:45.
1885 » 99,708,748:05.199,460,258:76.299,169,006:81.
Ofvannämnda ovanligt stora tillökning för år
1885 i försäljningssumman för fast egendom i stad
kommer uteslutande på Stockholms stad, der försäljningssumman, som år 1884 var kr. 59,841,583:27,
uppgick år 1885 till kr. 169,451,110: 53, eller
109,609,527: 26 mera än år 1884.
Allt efter som försäljningen skett frivilligt eller
efter utmätning eller konkurs fördelade sig salubeloppet för år 1885 sålunda:
vid frivillig försäljning.
å landet
i stad
efter utmätning
eller konturs.
kr. 94,053,625:22. 5,655,122:83.
> 195,785,449:99. 3,674,808:77.
Summa kr. 289,839,075:21. 9,329,931:60.
Lagfart.
XX
A landet Ienmade tvångsförsäljningarna 5,ti %
och i stad 1,8 % af salubeloppet mot resp. 3,6 %
och 3,6 % år 1884.
Bolagen förvärfvade sig genom köp fastigheter till ett salubelopp af, å landet 9,637,379 kr.
och i stad 6,818,663 kr., summa 16,456,042 kr.
mot 14,100,544 kr. år 1884, således en ökning af
2,355,498 kr. för år 1885. Genom ofvannämnda
köp tillhandlade sig bolagen egendom från enskilde
till belopp af, å landet 6,134,648 kr. och i stad
156,013 kr., eller tillsammans 6,290,661 kr. utöfver
de belopp, som den af bolag till enskilde försålda
egendom betingade, och nämnda belopp angifva
följaktligen, så vidt af försäljningarna kan utrönas,
den tillökning i värde, som de bolagen tillhöriga
fastigheterna år 1885 erhöllo. De tre sista summornas motsvarande belopp år 1884 voro 4,749,223,
2,547,300 och 7,296,523.
Utländingar beviljades år 1885 lagfart å fast
egendom till ett belopp af, å landet 474,398 kr.
och i stad 372,913 kr., eller tillsammans 847,311
kr. Drager man derifrån värdet af den fasta egendom utländingar afhände sig till svenskar, eller
363,700 kr., befinnes den utländingar tillhöriga
fasta egendom hafva ökats med ett värde af
483,611 kr.
Värdet af utländingars fasta egendom minskades år 1883 med
kr. 3,376,242,
men ökades år 1881 med kr. 772,590
» 1882 » » 705,000
» 1884 » » 889,569
och » 1885 ^__^_483,6_11 » 2,850,770,
och uppstod således en minskning af kr. 525,472
under åren 1881—1885 å värdet af utländingars
fasta egendom i Sverige.
Genom skiljobref upplösta äktenskap och
trolofningar.
År 1885 upplöstes af Domkapitlen medelst Upplösta
aktenskiljobref 229 med vigsel fullbordade äktenskap. skapgf5rbindelser.
27 s. k. ofullbordade och 126 trolofningar, summa
382 äktenskapsförbindelser.
Motsvarande tal år
1884 voro 242, 17, 100, 359. De talrikast förekommande orsakerna till äktenskapens upplösning
voro som vanligt egenvilligt öfvergifvande, horsbrott samt stridighet i lynne och tänkesätt.
Stockholm i November 1886.
NILS VON STEYERN.
F. O. Hindbeck.
BILAGOR.
Chefens för Juttitie-Departementet Berätfelte är 1886. 1:a Afd,
1
2
Tab. N:o 1. HÄRADSRÄTTERNAS
3
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
4
Tab.N:o1. (Forte.) HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
5
6
Tab. N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
7
8
Tab. N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
9
10
Tab. N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1886.
11
12
T a b . N:o 1. (Forts.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
13
14
Tab. N:o 1. (Slut.)
HÄRADSRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
15
16
Tab. N:o 2.
RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
17
18
Tab. N:o 2. (Forts.)
RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
19
20
Tab. N:o 2. (Slut.)
RÅDSTUFVURÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER FÖR ÅR 1885.
21
22
Tab. N:o 3. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR KONKURS- OCH URARFVAÄRENDEN ÅR 1885.
Tab. N:o 3. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR KONKURS- OCH URARFVAÄRENDEN ÅR 1885.
23
24
Tab. N:o 4. ARBETSREDOGÖRELSE FÖR SKIFTESÄRENDEN ÅR 1885.
Tab. N:o 5. KRIGSRÄTTERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
25
26
Tab. N:o 6. GRÄNSETULLRÄTTERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
Tab. N:o 7. POLISMYNDIGHETERNAS ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
Tab. N:o 8. ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
27
28
Tab. N:o 8. (Forts.) ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
Tab. N:o 8. (Slut.) ÖFVEREXEKUTORERNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
29
30
Tab. N:o 9. HOFRÄTTERNAS
ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
31
32
Tab. N:o 10. KRIGS-HOFRÄTTENS ARBETSREDOGÖRELSE ÅR 1885.
Tab. N:o 11. KAMMARRÄTTENS ARBETSREDOGÖRELSE ÅR 1885.
Tab. N:o 12. SAMMANDRAG AF REVISIONS-SEKRETERARNES ARBETSREDOGÖRELSER ÅR 1885.
Tab. N:o 13. UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
33
34
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
35
36
Tab. N:o 13. (Forts.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
Tab. N:o 13. (Slut.) UPPGIFT ANG. INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
37
38
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
39
40
Tab. N:o 14. UPPGIFT ANG. FÖRLAGS-INTECKNING SAMT BELOPPET DERAF ÅR 1885.
Tab. N:o 15. UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1885.
41
42
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1885.
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1885.
43
44
Tab. N:o 15. (Forts.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1885.
Tab. N:o 15. (Slut.) UPPGIFT ANGÅENDE LAGFART AF FAST EGENDOM ÅR 1885.
45
46
Tab. N:o 16.
AF DOMKAPITLEN MEDELST SKILJOBREF UPPLÖSTA ÄKTENSKAP OCH TROLOFNINGAR ÅR 1885.
47
Traduction des rubriques des tableaux.
Tableau N:o 4.
Tableau N:o 1.
Comptes de travail des tribunaux de l
re
Instance a la campagne.
a) Affaires contentieuses. b) Affaires jugées, concernant: c) autres créances fondées sur contrat, convention, dommages causés, etc., pour lesquels le
montant de la créance s'est éleîé à: d) Affaires do juridiction volontaire, e) Entrées pendant l'année, concernant: f) hypothèques et enregistrements, g) Affaires
économiques et administratives, h) Affaires criminelles, i) Entrées pendant l'année.
h) Terminées pendant l'année. I) crimes et délits prévus par le Gode péaal, le
Code de justice militaire et la Loi sur la presse.
Col. 1. Circonscriptions et districts. CC. 2, 27, 39, 43. Balancées depuis
l'année précédente. CC. 3, 40. Entrées pendant l'année. CC. 4, 23, 36, 47.
Total. Col. 5. Terminées par transaction ou abandonnées avant la première
comparution. CC. 6, 48. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de
l'abandon on du désistement dos parties. Col. 7. Terminées par transaction
devant le tribunal. Col, 8. propriété, usufruit, servitudes et délimitations. Col. 9.
clôtures, drainage, voirie. Col. 10. expropriation et autres litiges relatifs à la
propriété immobilière. Col. 1 1 . héritages et testamonts. Col. 12. litiges maritimes. Col. 13. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et bons,
cautionnements et autres engagements chirographiques. Col 14. recouvrement
d'argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. Col. 15. à 100
couronnes inclusivement. (La Couronne de Suède, divisée en 100 ô r e , vaut au
pair 1 fr. 39 c , et par suite l'Bre = 1,39 c.) Col. 16. au delà de 100 à 300
cour, inclusivement. Col. 17. au delà de 800 à 600 cour, inclusivement. Col.
18. au delà de 500 cour. Col. 19. Montant non indiqué. Col. 20. faillites et
bénéfices d'inventaire. Col. 2 1 . séparations de biens sans connexion avec une
faillite. Col. 22. autres affaires contentieuses. CC. 24, 38, 42, 53. Renvoyées
à l'année suivante. Col. 25. Portées en appel devant la 2 m 0 instance. Col. 26.
Affaires décidées après inspection sur place. Col. 28. Hypothèques. Col. 29.
Enregistrements de contrats et de conventions de nature diverse. Col. 30. inscriptions conservatoires de propriété immobilière. Col. 3 1 . contrats de mariage.
Col. 32, tutelles et curatelles. Col. 33. enregistrements d'achats mobiliers. Col.
34. demandes de faillite. Col. 35. convocations de créanciers à l'an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances et autres homologations et enregistrements, etc. etc., pour affaires non contentieuses. Col. 37. Terminées pendant
l'année. Col. 4 1 . Jugées pendant l'année. Col. 44 A la requête de la partie civile. Col. 45. A la requête du ministère public. Col. 46. Renvoyées d'un autre
tribunal ou d'une autorité. Col. 49. Soumises d'office à une instance supérieure.
Col, 50. Non soumises à une instance supérieure. Col. 51. autres crimes, délits
et contraventions. Col. 62. Renvoyées à un autre tribunal après instruction.
Tableau N:o 2.
Comptes de travail des tribunaux de 1™ Instance dans les villes.
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 8. propriété et servitudes. Col. 9.
locations. Col. 13. lettres de change. Col. 14. créances fondées sur billets,
comptes acceptés, mandats et bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. Col. 15. Recouvrement d'argent, dont le payement a été décrété par
le sur-exécuteur. Col. 16. à 100 couronnes inclusivement. (Pour la valeur de la
couronne, voir la note de la Col. 15 tabl. N:o 1.) Col. 17. au delà de 100 à 300
cour, inclusivement. Col. 18, au delà de 300 à 500 cour, inclusivement. Col.
19. au delà de 500 cour. Col. 20. Montant non indiqué. Col. 21. faillites et
bénéfices d'inventaire. Col. 22. séparations de biens sans connexion avec une
faillite. Col. 23. antres affaires contentieuses. Col. 24. Total. Col. 25. Renvoyées à l'année suivante. Col. 26. Portées en appel à une instance supérieure.
Voir, pour le reste, le tableau N:o 1.
Tableau N:o 3.
e
Comptes de travail des tribunaux de l» Instance pour les faillites et bénéfices
d'Inventaire.
(On trouvera à la fin du tableau des données spéciales pour les villes d'une
certaine importance.)
a) Demandes de faillite et de bénéfice d'inventaire, h) Faillites et bénéfices d'inventaire, e) Terminées pendant l'année d) Des affaires non terminées
à la fin de l'année, sont entrées e) Ayant donné lieu à des litiges remis à la
décision du tribunal f) Dont
Col, 1. Départements et villes. A îandet — campagne^ I stad = villes.
CC. 2, 8. Balancées depuis l'année précédente. CC. 3, 9. Entrées pendant l'année.
CC. 4, 10, 23. Total. Col. 5. Abandonnées pendant l'année ou rayées en conformité du § 10 de la Loi sur les faillites, ou encore écartées. Col. 6. Suivies
de la convocation des créanciers. CC. 7, 16, 25. Pendantes à la fin de l'année.
Col. 1 1 . par la déclaration de l'instance supérieure que la mise en faillite n'aurait
pas dil être prononcée. Col. 12. par transaction. Col. 13. par homologation de
concordat. Col. 14. par radiation. Col. 15. par répartition définitive du dividende. Col. 17. en 1885. Col. 18. en 1884. Col. 19. en 1883. Col. 20. à «ne
époque antérieure. Col. 2 1 . dans l'année précédente. Col. 22. pendant l'année.
Col. 24. décidées pondant l'année. Col. 26. Affaires portées en appel devant la
2 m e instance.
Rapports sur la répartition et la délimitation des terres a la campagne et dos
propriétés urbaines.
a) Affaires entrées en appel aux tribunaux de répartition et de délimitation.
b) Entrées pendant l'année, concernant: c) Dont d) Des affaires balancées à i'année
suivante, sont entrées e) Affaires de juridiction volontaire, f) terminées pendant
l'année.
Col. 1. Départements, k Iandet = campagne. I stad = villa. CC. 2,16.
Balancées depuis l'année précédente. CC. 3, 17. la répartition des terres. CC.
4, 18. l'échange des terres. CC. 6, 19. la délimitation. CC. 6, 21. Total. Col.
7. terminées par transaction ou abandonnées avant la première comparution. Col.
8. rayées dans le cours du procès par suite de l'abandon ou du désistement des
parties. Col. 9. terminées par transaction devant le tribunal. Col. 10. terminées
par décision du tribunal. CC. 11, 24. renvovées à l'année suivante. Col. 12. en
1885. Col. 13. en 1884. Col. 14. en 1883. Col. 15. à une époque antérieure.
Col. 20. Non comprises dans les rubriques précédentes. Col. 22. Homologations
de répartitions. Col. 23. Autres affaires. Col. 25. Nombre des affaires portées
en appel devant une instance supérieure.
Tableau N:o 5.
Comptes de travail des trfbnnanx militaires.
a) Numéro du régiment ou du corps dans b) Affaires criminelles, c) Entrées pendant l'année, d) Terminées pendant l'année, e) Affaires jugées, concernant: f) crimes et délits prévus par le Code pénal et le Code de justice militaire.
g) Des affaires balancées à l'année suivante sont entrées.
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 2. l'infanterie. Col. 3. la cavalerie. Col. 4. l'artillerie. Coi. 5. Balancées depuis l'année précédente. Col. 6.
A la requête d'une partie civile. Col. 7. A la requête de l'accusateur public.
Col. 8. Renvoyées d'un autre tribunal ou d'une autorité. Col. 9. Total. Col. 10.
Rayées par suite de transaction on pour une autre cause. Col. 1 1 . Soumises
d'office à une instance supérieure. Col. 12. Non soumises à une instance supérieure. Col. 13. autres crimes, délits et contraventions. Col. 14. Renvoyées
après instruction à un autre tribunal. Col. 15. Balancées à l'année suivante.
Col. 16. en 1885. Col. 17. on 1884.
Tableau N:o 6.
Comptes de travail des tribunaux de douane frontière.
l'année,
entrées
o) Affaires criminelles, b) Entrées pendant l'année, c) Terminées pendant
d) Affaires jugées, e) Des affaires balancées à l'année suivante, sont
Col. 1. Désignation des tribunaux. Col. 2. Balancées depuis l'année précédente. Col. 3. A la requête d'une partie civile. Col. 4. A la requête de
l'accusateur public. Col. 5. Renvoyées d'un autre tribunal. Col. 6. Total. Col. 7.
Rayées par suite de transaction ou pour une autre cause. Col. 8. Soumises d'office à une instance supérieure. Col. 9. Non soumises à une instance supérieure.
Col. 10. Renvoyées après instruction à un autre tribunal. Col. 11. Balancées
à l'année suivante. Col. 12. en 1885. Col. 13. en 1884. Col. 14. en 1883.
Tableau N:o 7.
Comptes de travail des autorités de police.
(Tribunal de (simple) police de Stockholm et Chambres de police des autres villes
énumérées dans le rapport.)
a) Affaires contentieuses. b) Dont c) Des affaires balancées à l'armée
suivante, sont entrées d) Affaires criminelles, e} Entrées pendant l'année, f) Terminées pendant l'année, g) Jugées, concernant: h) Des affaires balancées à
l'année suivante, sont entrées
Col. 1. Autorités. CC. 2, 13. Balancées depuis l'année précédente. Col. 3.
Entrées pendant l'année. CC. 4, 17. Total. Col. 5. terminées par transaction ou
abandonnées avant la première comparution. Col. 6. rayées dans le cours do
l'affaire par suite de l'abandon des parties. Col. 7. terminées par transaction
devant le tribunal. Col. 8. jugées par le tribunal, CC. 9, 21, renvoyées à un
tribunal de l 6 r « instance. CC. 10, 22. balancées à l'année suivante. CC. 11.
23. en 1885. CC. 12, 24. en 1884. Col. 14. A la requête d'une partie civile:
Col. 15. A la requête de l'accusateur public. Col. 16. Renvoyées d'une autre
autorité. Col. 18. Rayées ou remises à la diligence des parties. Col. 19. délits
prévus par le Code pénal et le Code de justice militaire. Col. 20. autres délits et
contraventions.
Tableau N:o 8.
Comptes de travail des sur-exécuteurs.
(Poursuites pour dettes.)
a) Affaires balancées depuis l'année précédente, concernant: b) Affaires entrées pendant l'année, concernant : e) Affaires jugées pendant l'année, concernant
48
d) poursuites pour dettes, e) appels contre saisies opérées par le sous-exécuteur.
/ ) Affaires balancées à l'armée suivante, concernant : g) Des affaires balancées
à l'année suivante sont entrées
Col. 1. Départements et autorités. C-fver-Stâthâllare-Embetet = autorité
préfectorale de StocMolm (sur-exécuteur pour la capitale). K. M:ts Befallningshafvande = autorité préfectorale de la province (sur-exécuteur pour la campagne
et les villes du ressort des tribunaux campagnards). Ofverexelcutor = sur-exécuteur
pour les antres villes. Snmma = total. CC. 2, 5, 17. poursuites poor dettes.
CC. 3, 6, 13, 18. séquestre, défense de distraction ou autres mesures executives.
CC. 4, 7, 19. appels contre saisies opérées par le soiis-exéciitenr. CC. 8, 16, 20.
Total. Col. 9. Affaires abandonnées par les parties. Col. 10. Affaires écartées
concernant les poursuites pour dettes. Col. 11. Affaires terminées par condamnation au payement. Col. 12. Affaires déclarées litigieuses ou terminées d'une antre
manière. Col. 14. Demandes écartées. Col. 15. Demandes approuvées ou renvoyées à un tribunal. Col. 2 1 . en 1885. Col. 22. à une époque antérieure.
Cel. 23. Nombre des personnes condamnées à payer. Col. 24. Total des montants
dont le payement a été décrété. Kronor, ô're = Couronnes, are. (Pour la valeur
de la couronne, voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.)
Tableau N:o 9.
Comptes de travail des Cours d'appel (2™e instance),
a) Affaires civiles. I) Affaires et requêtes civiles, c) Recours d) Requêtes,
e) contre le jugement des tribunaux de lT<s instance. / ) contre le jugement d'autres autorités, g) Tutelles et curatelles, h) Autres, t) Affaires criminelles.
k) portées en l T e instance devant ces Cours. V) portées en 2 m e instance dovant
ces Cours. »i) concernant les crimes et délits prévus par le Code pénal, le Code
de justice militaire et la Loi sur la presse, n) concernant d'autres infractions.
o) ne concernant que des dommages-intérêts, etc. p) Pensions alimentaires pour
enfants naturels, q) Antres.
CC. 1, 34. Désignation des Cours d'appel. Cour royale de Svea. i . Affaires balancées depuis 1884. 2. Affaires entrées pendant l'année. Total. 3.
Bayécs pendant l'année par suite de transaction ou pour d'autres eauses. 4. Affaires décidées. 5- Affaires balancées à l'année 1886. Des affaires balancées à
l'année 1886, sont entrées: 6. eu 1885. 7. en 1884. 8. en 1883. 9. à une
époque antérieure, etc. Col. 2. Affaires assignées en l r e instance. Col. 3. Appels,
CC- 4, 6, 8, 10, 20, 22, 24, 26, 28. Communications échangées entre les parties.
CC. 5, 7, 9, 11, 19, 21, 23, 2 5 , 27. Décidées sans échange de communications
entre les parties. CC. 12, 30. Lettres et renvois du Koi. Col. 13. Affaires
économiques et administratives. Col. 14. Total des affaires civiles. Col. 15
Affaires concernant des infractions commises dans l'exercice d'une fonction publique.
Col. 16. Autres affaires criminelles. CC. 17, 29, 32. Total. Col. 18. Affaires
soumises d'office à la Cour. Col. 3 1 . Autres affaires. Col. 32. Total. Col. 33.
Total général.
Tableau N:o 10.
Compte de travail de la Cour d'appel militaire.
a) Affaires criminelles portées en 1 " instance devant la Cour, b) Affaires
criminelles portées en 2 m 9 instance devant la Cour, e) Eecours d) contre le
jugement des tribunaux de lre instance e) contre le jugement d'autres autorités.
/ ) concernant les crimes et délits prévus par le Code pénal et le Code de justice
militaire, gt) concernant d'autres infractions, h) ne concernant que des dommages-intérêts, etc. i) Pensions alimentaires pour enfants naturels, i ) Autres.
Col. 1. Voir la col. 1, tableau N:o 9. 1—7. CC. 2—19. Voir les col. 15—31
et 33 du même tableau.
Tableau N:o 11.
Compte de travail de la Conr des comptes.
a) Affaires civiles, b) Affaires criminelles.
Col. 1. Voir la col. 1 du tabl. N:o 9. 1. Col. 2. Affaires dites de remarques.
Col. 3. Affaires de requête, d'exécution et de comptabilité. Col. 4. Affaires introduites par assignation. Col. 5. Affaires soumises d'office à la Cour. Col. 6.
Affaires d'assistance publique. Col. 7. Autres pourvois et recours. Col. 8. Affaires
concernant des infractions commises dans l'exercice d'une fonction publique. Col. 9.
Affaires dites do balance. Col, 10. Renvois du Boi. Col. 11. Total.
Tableau N:o 12.
Releié des Comptes de travail des référendaires à la Cour suprême.
Col. 1. -Affaires civiles. Savoir: I . Affaires dites de révision (affaires
jugées dans les Cours d'appel). 2. Affaires de répartition et de délimitation des
terres. 3 Affaires venues de la Cour des comptes (Balances et assistance publique).
4. Secours. 5. Pétitions. Affaires criminelles. 6 et 7. Recours. 8 et 9. Pétitions.
Col. 2. Balancées depuis 1884. Col. 3. Entrées en 1885. Col. 4. Total. Col. 5.
Décidées en 1885. Col. 6. Balancées à 1886. CC. 7, 8, 9. Des affaires balancées à 1886, sont entrées en 1885, en 1884, en 1883.
Tableau N:o 13.
Belevé des inscriptions hypothécaires accordées, renouvelées on annnllées.
a) Inscriptions accordées, fc) Inscriptions renouvelées, e) Inscriptions an.
d) Sur des immeubles appartenant
Col. 1. Circonscriptions et villes. Ressort de cour d'appel ÇHofrtut).
Lin = département. Summa = Total. Efter afdrag af = Après déduction
de...
Aterst& = Reste. (Pour les immeubles situés dans des juridictions séparées, la
somme de l'hypothèque a été, en conformité des données primaires, indiquée en
son entier pour chaque juridiction, et la défalcation nécessaire a ensuite été effectuée.) CC. 2, 6, 10. Nombre des inscriptions. CC. 3, 7, 11. à des Institutions
publiques, Communes, Sociétés industrielles et antres. Kronor, ore = Couronnes.
Sre. (Voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.) CC. 4, 8, 12. à des particuliers,
CC. 5, 9, 13. Total.
nuiiées.
Tablau N:o 14.
Kelevé des Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds et commandites,
ainsi que de leur montant en 1885.
Col. 1. Lan och stâder=Départements et villes. Col. 2. Hypothèques accordées sur des biens appartenant à. 2 Nombre des hypothèques. 3 des sociétés
anonymes. 4 des particuliers. 6 total. Col. 3. Hypothèques renouvelées sur des biens
appartenant à. G Nombre des hypotbèpues. 7 des sociétés anonymes. 8 des particuliers. 9 total. Col. i. Hypothèques annulées sur des biens appartenans a. 10.
Nombre des hypothèques. 1 1 . des sociétés anonymes. 12. des particulière. I g .
total. Kr(onor), iï(re) =Couronnes, Bre, (Voir la note de la Col. 15, Tabl. N:o 1.
Tableau N:o 15.
Belevé des Inscriptions conservatoires de la propriété immoMlière.
o) Inscriptions conservatoires délivrées par suite 1) Valeur de vente des
immeubles pour lesquels des inscriptions conservatoires ont été délivrées, et qui
ont été achetés e) par des Institutions publiques, Communes, Sociétés industrielles et autres, d) par des particuliers, e) Achats résultant
Col. 1. Circonscriptions et villes. Ressort de cour d'appel (BofrUtt).
Lan = Département. Summa = Total. Efter afdrag a f . . . = Après déduction de.. .
Aterstâ. = Beste . . . (Pour les immeubles situés dans des juridictions séparées, la
valeur de l'immeuble en faveur duquel un acte conservatoire a été délivré, a été,
en conformité des données primaires, indiquée en son entier pour chaque juridiction,
puis la défalcation nécessaire a été effectuée.) Col. 2. d'achat. Col. 3. d'échange.
Col, 4. d'héritage ou d'acquisition par mariage. Col. 5. de don ou de testament.
Col. 6. d'expropriation. Col. 7. d'autres modes d'acquisition. CC. 8, 10. d'Institutions publiques, Communes, Sociétés industrielles et autres. Kronor, ô're =
Couronnes, Sre. (Voir la note de la Col. 15, tabl. N:o 1.) CC. 9, 11. de particuliers. Col. 12. Total. Col. 13. de ventes volontaires. Col. 14. de saisies ou
de faillites. Col. 15. par des sujets étrangers de sujets suédois. Col. 16. par des
sujets suédois de sujets étrangers.
Tableau N:o 16.
Nombre des mariages et des fiançailles dissous an moyen de lettres de divorce
par les chapitres diocésains.
a) Unions dissoutes 6) par résolution du tribunal, pour les raisons suivantes: c) en vertu d'une autorisation royale, pour cause de
Col. 1. Chapitres. (Consistoire de la Cour à Stockholm, Consistoire de la
ville de Stockholm.) CC. 2, 3. Adultère, du fait du mari, du fait de la femme.
CC. 4, 5. Abandon volontaire, par le mari, par la femme. CC. 6, 7. Relations
charnelles avec une tierce personne avant le mariage, par le mari, par la femme.
CC. 8, 9. Maladie incurable ou autre raison prévue au Chap. 13, § 8, de la
section dn mariage, chez le mari, chez la femme. CC. 10, 11. Emprisonnement
pour la vie, prononcé contre le mari, contre la femme. CC. 12, 13. Entrepriess
attentatoires par l'un des époux à la vie de son conjoint. CC. 14,15. Aliénation
mentale, chez le mari, chez la femme. CC. 16, 17. Crime commis par le mari,
par la femme. CC. 18, 19, 20. de prodigalité, ivrognerie, violence d'humeur ou
encore d'incompatibilité d'humeur ou d'opinions, chez le mari, chez la femme, du
fait des deux époux. Col. 2 1 . Total. Col. 22. Engagements de mariage dissous,
fondés sur la grossesse de la femme après les fiançailles ou sous promesse de
mariage. Col, 2 3 . Fiançailles dissoutes. Col. 24. Total général.
49
Résumé.
Instances inférieures,
(Tribunaux civils et militaires de première instance, et autorités connaissant
des poursuites pour dettes.)
ont fourni en 1885 les totaux respectifs de 55,404 affaires et de
10,343,943 couronnes »), contre 50,885 affaires et 8,906,665 couronnes en 1884.
Affaires eontentieuses. Le nombre des affaires contentieuses déférées en 1885 aux tribunaux de l r e instance s'est élevé
à 23,354 pour la campagne et à 18,913 pour les villes. Les
chiffres correspondants de 1884 comportaient 22,108 (campagne)
et 16,140 (villes). Le nombre des affaires balancées depuis 1884
a fourni les chiffres de 4,715 à la campagne, et de 797 dans les
villes. Il résulte des données numériques qui précèdent, que le total
des affaires traitées en 1885 a donné 28,069 affaires pour les tribunaux campagnards et 19,710 pour les tribunaux urbains. Après
défalcation des affaires rayées des rôles comme abandonnées ou terminées à l'amiable, soit 10,946 à la campagne et 6,494 dans les
villes, ainsi que de 11,894 affaires jugées à la campagne, et
12,825 dans les villes, le nombre des affaires reportées sur l'exercice
de 1886 s'est élevé à 5,229 à la campagne et à 931 dans les
villes. Cette balance présente sur l'exercice de 1884 une augmentation de 595 affaires à 7a campagne et de 134 dans les villes.
Le nombre des affaires traitées en 1885 par les Cours de 2me
instance a comporté un total de 10,046 affaires de contentieux civil
et administratif, dont 11 déférées en 1™ instance à ces conrs,
4,356 appels, 1,039 pourvois, 1,582 requêtes, et 3,058 autres
affaires de nature diverse, contre les chiffres respectifs de 5, 4,305,
1,049, 1,495 et 2,987 en 1884. Le nombre des affaires de toute
nature rayées des rôles ou décidées pendant l'exercice, s'est élevé
à 8,135, ce qui donne un chiffre de 1,911 affaires balancées sur
1889. Cette balance offre sur celle de 1884 une majoration de 1,543
à 1,746 affaires pour les appels, et une diminution de 86 à 85
affaires pour les pourvois au civil.
Affaires criminelles. Le nombre des affaires criminelles accuse
par contre une diminution tant à la campagne que dans les villes.
Elles se sont élevées à 13,416 pour la campagne et à 30,706 pour
les villes, contre les chiffres respectifs de 13,731 et de 41,767 pour
l'exercice de 1884. I n ajoutant à ces deux sommes les chiffres
balancés depuis 1884, soit 3,863 pour la campagne et 504 pour les
villes, on aura les totaux respectifs de 17,729 affaires criminelles
pour la campagne et de 40,210 pour les villes. Après défalcation
des affaires de l'espèce terminées de manière ou d'autre, savoir 13,705
à la campagne et 39,615 dans les villes, les affaires balancées à
l'exercice suivant (1886) ont comporté 3,574 à la campagne et 595
dans les villes, contre les chiffres respectifs de 3,787 et de 504 en 1884.
On obtient le total des affaires criminelles traitées par les instances
inférieures en ajoutant aux sommes ci-dessus pour l'exercice de 1885,
un chiffre de 387 affaires qui ont passé devant les tribunaux militaires,
et de 3 affaires déférées aux tribunaux de douane frontière. Le total
définitif devient ainsi 57,879 affaires pénales contre 60,384 en 1884.
Cour suprême du royaume.
Faillites et bénéfloes d'inventaire. Le nombre des faillites
et des demandes de bénéfice d'inventaire s'est élevé, pour
l'exercice de 1885, au chiffre de 5,635, dont 3,594 à la campagne
et 2,041 dans les villes. Les chiffres correspondants de 1884
étaient respectivement de 5,151, 3,292 et 1859. Il en résulte par
conséquent pour l'année 1885 une augmentation de 484 affaires de
l'espèce, soit un montant presque égal à l'augmentation totale afférente à la période de L881—1885, laquelle s'élevait à 548 affaires.
A la fin de l'exercice restaient comme non liquidées 3,369
affaires, dont 2,364 à la campagne et 1,005 dans les villes, contre
2,961 en 1884, dont 2,053 à la campagne et 908 dans les villes.
La balance s'est par conséquent augmentée de 408 affaires.
Poursuites pour dettes. Il résulte des Comptes de travail
des sur-exécuteurs, qu'il restait depuis l'exercice précédent un report
de 28,953 affaires de poursuites pour dettes, qui ajoutées aux
55,404 affaires de l'espèce survenues pendant l'année, donnent un
total de 84,357, soit 5,759 ou 7,s % de plus qu'en 1884. Après
déduction de 26,989 affaires abandonnées par les parties ou écartées
par les autorités executives, et de 25,988 affaires liquidées par ces
dernières, le report sur l'exercice de 1886 a comporté 31,380
affaires, ce qui accuse une augmentation de balance de 2,427 affaires.
Le nombre des poursuites pour dettes effectuées en 1884 et
le chiffre des montants dont le payement a été déclaré exécutoire,
Goura de 2me instance.
(Hofrâtterns, Cours royales.)
Le nombre des affaires criminelles de toute nature s'est
élevé à 2,642, dont 64 déférées en l r e instance aux cours d'appel,
122 soumises d'office, 1,909 appels, et 547 autres affaires de toute
nature. Les chiffres correspondants de 1884 ont été 67, 105,
2,026 et 518. Du total des affaires, traitées en 1885 par les cours
précitées, il a été rayé des rôles ou liquidé un total de 2,265 affaires,
dont 110 soumises d'office et 1,580 pourvois, avec report sur
1886 de 377 affaires, dont 341 soumises d'office ou en pourvoi.
(Konungens HSgsta Domstol.)
La Cour suprême a eu à s'occuper en 1885 de 2,243 affaires
de toute nature, contre 2,332 en 1884, ce qui montre une diminution de 89 affaires. Des affaires traitées pendant l'année, 638 avaient
été reportées de l'exercice précédent, et 1,605 étaient nouvelles. 1,689
affaires ont reçu leur solution définitive, et 554, soit 84 de moins
que dans l'exercice précédent, ont été balancées à 1886.
Hypothèques foncières et immobilières.
Le mouvement hypothéoaire a présenté les chiffres suivants
pour l'année 1885:
Hypothèques accordées:
Campagne
Cour. 57,555,010,66 ôre.
Villes
>
64,640,384- »
Total Cour. 122,195,394,6c ôre.
Hypothèques renouvelées:
Campagne
Cour. 61,717,664,62 6re.
Villes
> 31,141,386,27 >
Total Cour. 92,859,050,78 ôre.
Hypothèques annulées:
Campagne
Cour. 18,423,490,41 ôre.
Villes
>
6,667,092,80 »
Total Cour. 25,090,583,26 ôre.
La comparaison avec 1884 montre pour 1885 une majoration
de 8,9 millions pour les inscriptions hypothécaires accordées dans
les villes, et une diminution d'un demi-million pour celles accordées
à la campagne
2) La couronne de Suède Çkrma), divisée en 100 8re, vaut an pair environ 1 franc 89 centimes.
50
D'après un calcul reposant sur des bases déjà suivies précédemment pour la supputation de la dette hypothécaire, le montant
approximatif de cette dette grevant les immeubles de toute nature
du pays à la fin de l'année 1885, comporterait 1,405,326,870 couronnes. Le chiffre de 1884 était de 1,337,366,706 couronnes, ce qui
donne pour 1885 une augmentation de 67,960,164 couronnes.
La valeur taxée de la propriété immobilière dans son ensemble
s'élevait en 1885, suivant le relevé général dressé par le Comptoir
d'Etat (Trésorerie), en vue de la fixation de l'impôt additionnel (6evïllning) de cette année-là, à 2,447,245,976 cour, pour la campagne et 983,413,664 cour, pour les villes, soit, pour la totalité
du pays, à 3,430,659,640 cour., ou à environ 52 millions de plus
qu'en 1884. De la comparaison avec les chiffres représentant le
montant de la dette hypothécaire du pays à la fin de 1885, il résulte
que cette dette comportait à la campagne 36,s %, dans les villes
51,2 %, et pour la totalité du pays 40,9 % de la valeur de taxe,
contre les chiffres respectifs de 36 %, 48,e % et 38,9 % en 1884.
L'augmentation de la valeur de taxe constitue 27,6 % du total des
inscriptions hypothécaires de l'année.
Hypothèques de chemins de fer. Il a été accordé en 1885
6 hypothèques sur des chemins de fer pour un total de 5,035,000
couronnes, et il en a été annulé 10 au total de cour. 4,346,201,6s.
Le nombre des hypothèques de l'espèce accordées en 1884 s'élevait à
11,475,379, et aucune n'avait été annulée.
Hypothèques pour avances de fonds et commandites.
Une Ordonance royale du 13 avril 1883 a prescrit que toutes
les hypothèques pour avances de fonds et commandites seraient, pour
continuer à être valides, renouvelées au plus tard à la fin de l'année
1885. Comme il a été possible de constater de la sorte avec une
complète certitude le nombre des inscriptions hypothécaires de l'espèce
existant en Suède à l'époque mentionnée en dernier lieu, il a été
demandé à cet égard aux autorités compétentes des données dont
voici les résultats pour l'année en question.
Nombre des inscriptions hypothécaires de l'espèce accordées: 473,
s'élevant:
pour immeubles appartenant à des sociétés
anonymes, à
Cour. 4,886,500,—
pour immeubles appartenant à des particuliers, à
>
5,213,536,90
Total Cour. 10,f00,036,9o
Nombre des hypothèques renouvelées: 1,389,
s'élevant:
pour immeubles appartenant à des sociétés
anonymes, à
Cour. 29,344,500,—
pour immeubles appartenant à des particuliers, à
> 14,037,024,09
Total Cour. 43,381,524,0»
Il résulte de ces chiffres, que le total des hypothèques sur
avances de fonds et commandites s'élevait à la fin de 1885 au total
général de couronnes 53,481,560,99, Il y a lieu de signaler en outre
l'annulation, pendant l'année, de 41 inscriptions hypothécaires de
l'espèce, aux montants respectifs suivants:
Hypothèques sur immeubles appartenant à des sociétés
anonymes
Cour. 243,745
Hypothèques sur immeubles appartenant à des particuliers
» 239,750
Total Cour. 573,495
Mouvement des ventes foncières et immobilières.
Ventes foncières et immobilières. Sur 44,700 achats
d'immeubles pour lesquels la saisine a été accordée en 1885, la
valeur des immeubles vendus s'est élevée à cour. 299,109,006, contre
188,550,899 en 1884, ce qui donne une différence de cour. 110,618,107.
Cette augmentation si considérable dans le total des ventes immobilières
tombe exclusivement sur la ville de Stockholm, où la somme des immeubles
vendus, laquelle était de cour. 59,841,583 en 1884, a sauté en 1885
à cour. 109,451,110, soit cour. 109,609,529 de plus qu'en 1884.
Ventes forcées. Le montant des ventes forcées ou judiciaires s'est élevé en 1885 au chiffre de cour. 5,655,122 pour la
campagne, et de cour. 3,674,808 pour les villes, soit respectivement
à 5,6 % et 1,8 % de la valeur de tous les immeubles vendus pendant l'année. Les tantièmes pour cent respectifs de 1884 étaient
3,6 et 3,6.
Divorces.
En 1885, les chapitres diocésains ont dissous par lettres de
divorce 249 mariages consacrés par la bénédiction nuptiale, 27
unions où la publication des bans n'avait pas été suivie de cette
bénédiction (unions dites non »complétées>) et 126fiançaillesauthentiques, soit un total de 382 engagements matrimoniaux. Les chiffres
correspondants de 1885 étaient 242, 17, 100 et 359. Les causes
les plus fréquentes de la dissolution du mariage ont été comme
d'ordinaire l'abandon volontaire du domicile conjugal, l'adultère et
l'incompatibilité d'humeur.
Auteur
Document
Catégorie
Uncategorized
Affichages
0
Taille du fichier
7 397 KB
Étiquettes
1/--Pages
signaler