close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

7 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
7
Òü´£¡àº, \å> 1, 2016 Òü} A¡àìº>Kã 26¡ [> šà>¤à, Úè³ÅîA¡Å
eokjOMxg Fyrki
7 &-ÎàÒüƒ "–ƒ¹-45 ëA¡ [\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº
ëA¡ Úå ëA¡ & (&) "³Îå} ÞàÒü [ƒ [Î [Î ³àÚ šàA¡ìJø
ì=ïƒà} šàl¡ü³ãƒKã
Òü´£¡àº, ë³ 3¡1 @ Úå= [ƒ®¡ºšì³–
i¡ ëΖi¡¹ Aᤠ(ÞàÒü [ƒ [Î), íA¡¹à*
[¤yà>à [Ŗƒå>à ³àÒü¤³ º´šàv¡¡û à =à
"[ÎKã 25 ƒK㠚åÄà [i¡³ 14 >à
Źç¡A¡ Úàƒå>à Nø硚-4 ë=àA—¡à
JàÒüìƒàv¡¡å û>à W¡x[¹¤à "Òà>¤à ëÊi¡
ëºì®¡º 7 &-ÎàÒüƒ "–ƒ¹-45 ëA¡
[\ ë¤àÒüÎ óå¡i¡ì¤àº iå¡>ࢠ쳖i¡, 2016
Kã R¡[Î ÅàÄ[J¤à ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à
ë³i¡W¡[Å}ƒà ëA¡ Úå ëA¡ & (&), ëA¡ Úå
ëA¡ & ([¤), íA¡¹à* ³[v¡¡û } "³Îå} Úå´å ¬
ÞàÒü [ƒ [Î [Î í³¹à ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
ëA¡ Úå ëA¡ & (&), íA¡¹à* ³[v¡¡û }>à [š
ÞàÒü [Î, ¤àì³à> A¡´šå¤å Ú೗à W¡à*>à
ëKຠ8-1 ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú ì³i¡W¡
"ƒåƒà ëA¡ Úå ëA¡ & (&) Kã ³àÚîA¡ƒKã
W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒå
&³ [ƒ Î[A¡¹>à ë³i¡W¡A¡ã 15 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ³ÒàB¡ã [i¡³Kã "Òà>¤à ëKàº
W¡–ƒå>à ³àÚ šàA¡šKã º´¬ã Úà;šà
ëÒï[J¡ú
³Jà t¡à>à ƒ¤à>à ë³i¡W¡A¡ã 25
Ç¡¤à, 30 Ç¡¤à "³Îå} 32 Ç¡¤à
[³[>i¡[Å}ƒà ëKຠ"׳, &³ [ƒ
A¡[¤¹>à 29 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à, ÎàÒüƒ¹å >à 37 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à, &³ [ƒ "\àºå>à 40 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå} ë³àì³à>à
ìKຠ&ìi¡A¡ "³ƒà ë³i¡W¡A¡ã 43 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ³ÒàB¡ã [i¡³Kã ³àÚ šàA¡šKã
[>šàº Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà ³àÚ[=ìÒ﹤à [š ÞàÒü
[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã ì³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à
"³v¡à R¡àÒü ¹ ¤à ëKຠ"ƒå > à
[¤¹[\;>à ë³i¡W¡A¡ã 27 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
W¡>[J¡ú "ƒå¤å ëKຠW¡>Jø¤à ³tå¡}
ë³i¡W¡A¡ã 뺳ìÒï[¹¤à [³[>i¡[Å}ƒà
³Jà t¡à>à "ìÒ>¤à ëKຠÒàš[W¡>¤à
R¡³[Jƒ¤>à ëA¡ Úå ëA¡ & (&) Kã ³Jåv¡à
ëKຠ8-1 ƒà ³àÚ[=ìÒï[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ëA¡ Úå ëA¡ & (&),
³[v¡¡û }Kã ³àÚîA¡ƒK㠃¤à "³Îå} &³
[ƒ Î[A¡¹ "³[ƒ ë>à}à
">ìњà[i¢¡} [¤ìÒ[®¡Úà¹KンA¡
ë¹ó¡[¹>à ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³³³ ¤åA¡
ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
ëA¡ Úå ëA¡ & ([¤) >à &[ƒ& &ó¡ [Î,
ëW¡á ëW¡[´šÚ[Xš=àKãšà}ì=àAÃ
¡K[>
5 ó¡à*¤Kã ³>å}ƒà &[”| ëó¡à³¢
Òü´£¡àº, ë³ 31 @ ³[ošå¹ ìW¡á
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ³ã;ìÚ} ³Jàƒà
³[ošå¹ ìÊi¡ ëW¡ìÀg¹ (ìÊi¡ [¤) ëW¡á
ëW¡[´šÚ[Xš, 2016 ³=} =àKã
t¡à} 6 t¡Kã 10 ó¡à*¤à ÞàÒü [®¡ *
ÚàÒüѺ
æH Kã ÅR¡ìº–ƒà šà}ì=àAáK[>¡ú
ìW¡[´šÚ[Xš "[΃à Źç¡A¡
Úà[>}¤à ëW¡á ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ³=}
ëºï[¤ƒå>à =à[\ÀB¡ƒ¤[>¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã "Aå¡Ùà ³ì¹àº
³[ošå¹ ëW¡á &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
*>¢¹[¹ ëÎìyû¡i¡[¹ƒKã J}[¤¤à
ÚàK[> ÒàÚ>à &ìÎà[ÎìÚÎÄà
ëšøÎt¡à =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
29 Ç¡¤à Τ-\å[>Úà¹, 64 Ç¡¤à ëÎ[>Úà¹,
7 Ç¡¤à 뮡ìt¡¹à> A¡¤à[„ ëW¡[´šÚ[Xš
Òü´£¡º, ë³ 30 – ³[>šå¹ ëÊ¡i¡ A¡¤à[„ Aà ¡ ¤, &ìÎà[ÎìÚÎ> "³Îå }
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã º³[\} ³Jàƒà
ëºïì¹´¬³ Úå= Úå[>A¡ Aᤠ(&º ÞàÒü Úå
[Î ) >à [Å@ƒå>à ³=} =àKã 15 ƒKã 20
ó¡à*¤à 29 Ç¡¤à Τ \å[>Úà¹, 64
Ç¡¤à ëÎ[>Ú๠"³[ƒ 7 Ç¡¤à 뮡ìt¡¹à>
A¡¤à[„ ëW¡[´šÚà[Ś šà}ì=àAáK[>¡ú
ìW¡[´šÚ>[Ś "[΃à Úà*[>}¤à
*K¢>àÒüì\Î>[Å}>à ³[ošå¹ A¡¤à[„
&ìÎà[ÎìÚÎ> >yKà &º ÞàÒü Úå [Î
ëºïì¹´¬³ >촬຃Kã "Aå¡Ùà ³ì¹àº
J}¤ã¤à ÚàK[> ÒàÚ>à Aᤠ"[ÎKã
ëÎìyû¡t¡[¹ ëA¡ 'W¡ [¤ì\> [Î}Ò>à
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 31 @ Òü´£¡àº ëÞÊ¡
[ƒ[ÊöC¡ óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>
("àÒü ƒ[¤Ãl¡ü [ƒ &ó¡ &) Kã
ìÎìyû¡i¡[¹ *Òü[¤¹´¬à * P¡ì>Å«¹
í³ît¡>à ³>å} ³t¡³ W¡àƒ>à
íº[Jƒ¤ƒà ³[ošå¹ 뮡ìi¡¹à>
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë³´¬¹[Å} =ì´¶àÒü ëÅàA—¡à "Þà¤à
ëó¡à}ìƒàA¡šKã ë=ï¹³ "³à
šà}ì=àA¡ìJø¡ú
ì=ï¹³ "ƒåƒà îº[J‰¤Kã
=ÞàÒü>à #Å«¹Kã ³>àv¡û¡à Òü}>à [W¡A—¡à
뺚tå¡>à íº[J¡ú ³ÒàA¡ íº[Jƒ¤à
"[Î>à ìÊi¡ "[΃à óå¡i¡ì¤àº
W¡à*J;ÒĤKã º³ƒà ë³>[Å>¤à
R¡´Ãì¹àÒüƒ¤à "Òà}¤à "³à
íºìÒï¹K[>¡ú ³[ošå¹ 뮡ìi¡¹à>
óå¡i¡ì¤àº &ìÎà[ÎìÚÎ>Kã
ë³´¬¹[Å}>à Òü³}å -³>å}Kã
"ÞःÎå Źç¡A¡ Úà\[¹ ÒàÚ>à
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ëÎìyû¡i¡[¹ [i¡ 'W¡
Òüì¤àìt¡à´¬ã [Î}Ò>à =àìƒà¹A¡šà
ëW¡ì¹àº "³>à J}ÒÀ[Aá¡ú
"Þà¤à ëó¡à}ìƒà¹[AÃ
¡
íº¹ç¡>¤KンA¡ [³[>i¡ 2 tå¡[³Äà
"¹àš[t¡¤å Úà³—à ºàA¡W¡>à ëKàº
Þà 8-0
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ìA¡ Úå ëA¡ & ([¤) Kã
³àÚîA¡ƒKã &³ [ƒ "¤åºàÅ>à ë³i¡W¡A¡ã
17 Ç¡¤à "³Îå} 36 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"[> W¡À¤à ³tå¡} &³ [ƒ
"JàºàA—¡à ë³i¡W¡A¡ã 27 Ç¡¤à, 38 Ç¡¤à
"³Îå} 41 Ç¡¤à [³[>i¡[Å}ƒà ëKàº
"׳ W¡>[J¡ú ³Jà t¡à>à ë¹à[Ò;>à 43
Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à, "¤àƒà>à
46 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"³à "³Îå}
48 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ìA¡ Úå ëA¡ & ([¤) Kã
³àÚ šàA¡šKã 8 Ç¡¤à ëKຠ"ƒå W¡>[J¡ú
ë³i¡W¡ "ƒåƒà & [ƒ & &ó¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡A¡ã "[š¤à ³t¡³
ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà ëKຠ"³v¡à Òì–
ƒàA¡šà R¡³ƒ¤>à ëA¡ Úå ìA¡ & ([¤) Kã
³Jåv¡à ëKຠ8-0 ƒà Ú೗à W¡à*>à
³àÚ[=ìÒï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "ì¹àÒü ¤ à
"׳ǡ¤à ë³i¡W¡t¡à Úå´å ¬ ÞàÒü [ƒ [Î [Î>à
ÞàÒü [¤ [Î, º}ƒå³¤å Ú೗à W¡à*>à ëKàº
8-1 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú ÞàÒü [ƒ [Î
[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "
ö ƒåƒà W¡>[J¤à
³àÚ šàA¡šKã ëKàº[Å} "ƒèå &º
[®¡¹ài¡ ëA¡àÒ[º>à ³ìҖƒøà [Î}Ò ë‹à[>Kã "[>Ç¡¤à ë¹àÚº A¡š 2016
´£¡àº, ë³ 31@ ì¹àìÚº &ó¡ [Î,
&Î [ƒ &ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡
³×v¡à ëA¡ìŸi¡Ò>ü *ÒüKƒ¤[> @¹[®¡ Åà[Ñ| Òü"W¡à>[¤îK>à
[Ŗƒå>à R¡¹à}ƒKã Aᤠ"ƒå ƒ à W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
[>l¡ü [ƒ[À, ë³ 31 @ ÒàÄKã Òü[–ƒÚ>
[yû¡ìA¡i¡ [i¡³Kã [i¡³ ƒàÒüì¹v¡û¡¹ ¹[®¡
Åà[Ñ|>à R¡¹à} ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà
A¡[¹P¡´¬à ³ÒàA—¡à Òü[–ƒÚ> [yû¡ìA¡i¡A¡ã
ëÎìºv¡û¡¹Kã ëW¡Úà¹ì³> *Òü¹´Ã¤[ƒ
[®¡¹ài¡ ëA¡àÒ[º¤å ëó¡àì³¢i¡ "׳B¡ã
ëA¡ìŸi¡Òü> *Òü>à J>K[>¡ "³Îå}
³ìҖƒøà [Î}Ò ë‹à[>¤å Òü[–ƒÚ> [i¡³Kã
Źç¡A¡ "³à *Òü>à íºÒ>K[>¡ú
ìA¡àÒ[º ëó¡àì³¢ i ¡ "×´¶A¡
"[ÎKã ºå[W¡}¤à *Òü¤ƒà ³[t¡A¡ W¡à¹¤à
A¡[¹P¡´à¬ Ò}º¤[ƒ '>à ëÎìºv¡û¡¹Kã
ëW¡Úà¹ì³> *Òü¹¤[ƒ '>à J[À¤à
"[γA¡ šà}ì=àB¡[> ÒàÚ>à ¹[®¡
Åà[Ñ|>à R¡¹à} Òü[–ƒÚà iå¡ìƒ ëW¡ì>ºƒà
ëó¡à}ìƒàA¡[J¡ú ³t¡³ "[Î ÞàJº
J”‚¤à ëÒï¤Kã ³t¡³ *Òü칡ú Òü}
2019 ƒà šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à ÞàÁ¢¡
A¡š ó¡à*¤à "[΃à Òü [ –ƒÚàƒà
[yû¡ìA¡i¡A¡ã "ìW¡ï¤à Òü쮡–i¡ "³v¡à
íºìy¡ ÒàÚ¤[Î ³ÒàA—¡à J}Kƒ¤[>¡ú
³[Î ³ÒàA—¡à ³åÄà J”‚ƒå>à "³Îå}
ëųK;šKã J«àÒüƒKã Jåìƒà}W¡à¤à
³t¡³[>¡ ÒàÚ>à ³ÒàA—¡à ³Jà t¡à[J¡ú
³ÒàA—¡à ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà ë‹à[>
ëÒï[\A¡Îå ìšÃÚ๠"³à *Òü>à Òü[–
ƒÚàKã [i¡³ƒà Źç¡A¡ Úà¤à Úà[¹¡ú ³t¡³
A¡ÚàKã ³³à}ƒKã ëA¡àÒ[º Òü[–ƒÚ>
[i¡³Kã ºå[W¡}¤à *Òü>>¤Kã J”‚¤Kã
t¡R¡àÒü󡃤à íº ÒàÚ[J¡ú ºàB¡ìƒï[¹¤à
=à 18 "[΃à Òü[–ƒÚà>à Þà> ëƒ Òü–
i¡¹ì>ìѕº (* [ƒ "àÒü) ë³i¡W¡
ÅàĤKã Þàó¡³ íº[y¡ú ëi¡Ê¡ "³Îå} *
[ƒ "àÒüKã ëKš "[Î Ú೗à W¡à*[¹¡ú
³¹³ "ƒå>à J”‚¤Kã ³t¡³ *Òü칡ú
Åà[Ñ| > à ³Jà t¡à>à
ëó¡à}ìƒàA¡[J¤ƒà "ìÊö[ºÚàKã ³*}
"[Î ëÚ}¤Kã t¡R¡àÒü󡃤à íº¡ú ³àA¢¡
ëi¡º¹ ³[t¡A¡ W¡à¤à ëA¡ìŸi¡Òü> [> ¡ú
"ƒå ¤ å ³ìJàÚ>à [Ê®¡ ÞàKšå
ëA¡ìŸi¡Òü> *Òü>¤à ìy> ët¡ï[J¡ú [Ê®¡
ÞàK>à *Òü ¹ ¤à ³tå ¡ }ƒà [¹[A¡
ëšà[”z}¤å ìyÒü> ët¡ï[J¡ú "ƒåKã
³tå ¡ }ƒà ³àA¢ ¡ ëi¡º¹Kã ³tå ¡ }ƒà
J«àÒüƒKã ó¡¤à ëA¡ìŸi¡Òü> *Òü>à
³àÒüìA¡º AáàA¡šå J>[J¡ú ëÒï[\A¡
³Ú೗à [Ê®¡ [Ѷ=>à *Òü¤à l¡ü[¹¤à
"[Î[> ÒàÚ>à Åà[Ñ|>à ³Jà t¡à[J¡ú
t¡¹ç¡>A塳à¹>à ë³i¡W¡ ëÒï¹A¡šà 2 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³à W¡>[Ŗƒå>à
ë³i¡W¡A¡ã "Òà>¤à ëKຠW¡>[J¡ú
³Jà t¡à>à [i¡ 'W¡ "R¡³à— 14 Ç¡¤à
"³Îå} 43 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ"[>,
íº[Å>à 22 Ç¡¤à "³Îå} 26 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"[> "³[ƒ ëA¡ ºàR¡´à¬ ,
&³ Îå [ źAå ¡ ³à¹ "³Îå } &º
ë\i¡[º>à ³=}[Å;>à ë³i¡W¡A¡ã 32
Ç¡¤à, 48 Ç¡¤à "³[ƒ 49 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ëKຠ"³³³ W¡>[Ŗƒå>à ÞàÒü
[ƒ [Î [ÎKã "šå>¤à ëKຠìÑHà¹
[>šàº Ç¡[J¡ú ³àÚ[=ìÒ﹤à ÞàÒü [¤
[ÎKã ³àÚîA¡ƒKã ì³i¡W¡ "ƒåƒà W¡>[J¤à
"³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå>à ÞàÒü
ët¡àìºÄà 17 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú
iå¡>ࢠ쳖i¡ "[ÎKã ÒìÚ}Kã ë³i¡W¡t¡à
[i¡ &ó¡ [Î, º}=¤àº "³Îå} [Î 'W¡
"à¹, W¡>³ Î얃øàA¡ [i¡³ "[>>à
>å}[=º šå} 1 t¡à¤à ³t¡³ƒà "Òà>¤à
ë³i¡W¡t¡à ÅàĹ¤à ³tå¡} "[>Ç¡¤à
ë³i¡W¡t¡à &º ëA¡ ÞàÒü [ƒ & (&) ºàÒüó¡³
Jåì>ï "³Îå} [ƒ ÞàÒü [Î, Jà>àì¹àA¡
[i¡³ "[>>à >å}[=º šå} 2 t¡à¤à ³t¡³ƒà
ÅàÄK[>¡ú
Òü´£¡àº, ë³ 31 – [ƒ[Ê¡öC¡ Úå= &[ó¡Úà΢ "[ÎKã Ê¡àó¡[Å} "³Îå} ³ìA¡àA¡ ë=à}¤à
&@ƒ ëњài¢¡ *[ó¡Î ë=ï¤àºƒà ³t¡³ *[ó¡[ÎìÚº[Å}>à "W¡´¬à Jåìƒàº ëšà;
Åà}>à =¤A¡ ët¡ï[¤¹´¬à "³Îå} ÅàÄ- šãƒå å > à A¡àÒü > ¤Kã ë=ï¹³ "³à
ìJà;>¤Kã º³ƒà Źç¡A¡ Úà[¤¹´¬à &Î šà}ì=àA¡ìJø ÒàÚ>à [ƒ[Ê¡öC¡ Úå= &[ó¡Úà΢
*[ó¡Ît¡à [¹ìšàiò¡ ët¡ï¹Kƒ¤[>¡ú
[>}ì=³ [Î}Ò ëºA¡W¡¹ [ó¡[\ìA¡º &@ƒ ëњài¢¡Î *[ó¡Î ë=ï¤àº>à [ƒ[Ê¡öC¡>à
ÅàÄì¹àÒü[Å}>à \å>Kã t¡à} 3 Kã Òüƒìå A¡Î>>à =¤v¡û¡Kã ëš[x[J¤ƒà *[ó¡Î =àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
"ÚåA¡ šå} 7 t¡à¤à ³t¡³ƒà ³Åà ³ÅàKã
[A¡t¡ÎA¡à ëºàÚÄà [¹ìšài¢¡ ët¡ï¹Kƒ¤[>
mOKG/Lost
ÒàÚ>à Òü´£¡àº ÒüÊ¡ [ƒ[Ê¡öC¡ óå¡i¡ì¤àº
I have lost my Original Certificate of H.S.L.C. Exam. 1999
Roll No. 41199 issued by BOSEM on the way in
&ìÎà[ÎìÚÎ>Kã ë\>칺 ëÎìyû¡t¡[¹ bearing
between my residence and Babupara on 25/5/2016.
&º [\*[t¡¹ì³àÒü ë¹àÒü>à ëšøÎt¡à
Finders are requested to handover the same to the
=àìƒà¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à undersigned.
Thangjam Dipendro Singh
ëó¡à}ìƒà¹[Aá¡ú
NT/68198/1
Chingamakha Kshetri Leikai
ÒüA¡àÒü J崕à¤à l¡ü;ìJø
[¹ìšài¢¡ ët¡ï¹>¤à JR¡Ò[À
Òü´£¡àº, ë³ 31 – *º ³[ošå¹ óå¡i¡ì¤àº
&ìÎà[ÎìÚÎÄà [Å@ƒå>à šà}ì=àB¡ìƒï[¹¤à
\å[>Ú๠Òü”¹z [ƒ[Ê¡öC¡ óå¡i¡ì¤àº iå¡>¢ì³@i¡
2016 ƒà Źç¡A¡ ÚàKƒ¤à [ƒ[Ê¡öC¡ [t¡³
ëÅ´•>¤Kã yàÒüìÚº A¡³ ëA¡à[W¡}ƒà
Úà*ĤKンA¡ [³} [šJ;Jø¤à \å[>Úà¹
KຢÎA¡ã ÅàÄì¹àÒü[Å}>à ëA¡àW¡ &Î
ëšø³A¡à”z [Î}Ò "³Îå} &Î ³[>ìt¡à´¬ã
냤ãƒà º³ìºà} ë=àR¡ìJà}ƒà íº¤à ¹à*
COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION,
MANIPUR
NOTIFICATION
Imphal, the 31st May, 2016
No.3(II)/45/15-HSC : It is, hereby, notified for information of all the heads of institutions under
the Council that 1-Day training programme (phase-wise) is being organized in the office premises
of the Council for online submission of Enrolment and Registration of students for
Classes XI and XII which is to be implemented from the ensuing session, 2016-2017.
All the heads of the institutions under the Counil are requested to depute one staff who
handles/deals with the mater in their institution for the aforesaid 1-Day training programme as
per the district-wise schedule given below :
Phase
I
II
III
IV
V
VI
Date
6-6-2016
7-6-2016
8-6-2016
9-6-2016
10-6-2016
13-6-2016
Time
11 a.m.
11 a.m.
11 a.m.
11 a.m.
11 a.m.
11 a.m.
District (s)
Imphal East and Bishnupur
Tamenglong, Churachandpur and Ukhrul
Senapati
Thoubal and Chandel
Imphal West
Absentees of all Districts
For more convenience during the training. The Participant my bring their with
Dongle (if any)
NT/B/1
Dr. M. Bidyasagar
Secretary,
Council of Higher Secondary Education, Manipur
"[ÎKã Nøàl¡–ü ƒƒà šåÄà [i¡³ 12 >à Nø硚4 ë=àA—¡à JàÒüìƒàv¡ûå¡>à W¡x[¹¤à
"[>Ç¡¤à ë¹àìÚº A¡š, 2016 Kã
R¡[Î ÅàÄ[J¤à ët¡àR¡à>-ìt¡àR¡à>¤à
ë³i¡W¡[Å}ƒà ë¤>ìKàìºà¹ í³ît¡ &ó¡
[Î, Jळ "³Îå} &Î [ƒ &Î,
º³ìƒ} Jåì>ï ³àÚ šàA¡ìJø¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "Òà>¤à ë³i¡W¡t¡à
ë¤>Kìºà¹ î³ît¡ &ó¡ [Î, Jळ>à Úå
[®¡ &Î &, [ºìºà} W¡[\}¤å ëKຠ10 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
ì³i¡W¡ "ƒåƒà ë¤>Kìºà¹ &ó¡ [ÎKã
³àÚîA¡ƒKã W¡>[J¤à ³àÚ šàA¡šKã
"³v¡à R¡àÒü¹¤à ëKຠ"ƒå [¤[A¡¹>à
28 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à W¡>[J¡ú ë³i¡W¡ "ƒåƒà
ì¤>Kìºà¹Kã ëKຠW¡>[J¤à
[¤[A¡¹ƒà ë¹ó¡[¹>à ìÚìÀà A¡àƒ¢ "³à
¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
R¡[Î ÅàÄ[J¤à "[>Ç¡¤à ë³i¡W¡t¡à
&Î [ƒ &Î, º³ìƒ} Jåì>ï>à & iå¡ ë\ƒ,
E¡àîA¡ì=º¤å Ú೗à W¡à*>à ëKຠ7-0
ƒà ³àÚ[=¤à šãìJø¡ú
xDjlfgvbr/GRATITUDE
I would like to show my heartfelt
gratitude to Sir Ashok Kumar for
healing the from Spihal Cord
Compression L4/L5/S1, I have been
suffering from this physical distortion
for six months that caused severe pain
in both legs and shoulders, numbness
in both legs, burning sensation with
back pain during this period. Moreover,
I had much difficulty to move my body
Sir Ashok Kumar
from one place to another and I could
not stand for long time. All these
discomforts and physical odds got relieved after 10 days
consultation with Sir Ashok Kumar at his clinic, Ashok
Kumar Health Care Centre, Near E.S.U. Ground, Palace
Compound, Imphal, # 9612988625. All I can say that his
treatment is truly incredible. May Lord Jesus bless him to serve
long.
Nicolaus Vasai,
NT/68606/1
Tangkhul Avenue, Imphal
GOVERNMENT OF MANIPUR
DIRECTORATE OF MINORITIES AND OTHER BACKWARD CLASSES
1ST FLOOR, SOUTH BLOCK, SECURED OFFICE COMPLEX, A.T. LINE
IMPHAL : MANIPUR
NOTIFICATION
Imphal, the 31st May, 2016
No.A/1/2015-MOBC (N/O-Worshop) : In pursuance of Ministry of Miniority
Affairs, Government of India’s letter No. 1/23/2015-SS dated 29/09/2015 and
subsequent e-mails, it is hereby informed that the 18 (17+1) applicants under
MCM Scholarship, 2014-15 (Renewal) who are yet to be e-disbursed with
scholarships and whose details are uploaded in MOBC website :
www.mobcmanipur.gov.in and/or available with the Nodal Officer (Scholarships)/
MOBC, Manipur are to submit their bank account and academic details (both in
originals and photocopies) to the Directorate of MOBC, Government of Manipur
on or before 4th June, 2016 for taking further necessary action. Cases of non
and/or late submission of documents shall not be considered.
2. For details, please contact the Nodal Officer (Scholarships)/MOBC, Manipur
during office hours.
Kh. Dineshchandra Singh
Director,
MOBC, Manipur
NT/B/1
Government of Manipur
Office of the Zonal Education Officer,
Imphal West Zone-1
NOTICE TO ALL CONCERNED
ELECTION URGENT
Imphal, the 31st May, 2016
No.1/1/2012-ED (Z-I): Appointment of teachers/Substaff for Polling Duty in connection with the ensuing
IMC Elections have been received from the RO. There
are some personnel who have not collected the same
as at 3.00 pm today (31-05-16). Telephone Call to
the numbers provided by the personnel are either
''not responding'' or found '' not reachable''.
All concerned are requested to collect the same
from this office immediately. The personnel
themselves have to bear any consequences arising
out of non service of the appointment letters.
Gopimohon Maibam
Zonal Education Officer/Zone-1
NT/68613/01
Government of Manipur
mOKG` Lost
I have lost my Original Certificate and Admit Card of H.S.L.C.
Exam 2001 bearing Roll No. 1230 issued by Board of Sec. Edn.
Manipur on the way in between my residence and Babupara
on 30/5/2016
Finders are requested to handover the same to the
undersigned.
M. Subol Singh
NT/68612/1 (June)
Kamong Meisnam Leikai.
mOKG/
COUNCIL OF HIGHER SECOND
ARY EDUCA
TION,
SECONDARY
EDUCATION,
MANIPUR
I have lost my Original
Admit Card of Class XI (Sc)
Exam. of 2016 bearing Roll
No. 22007 issued by
COHSEM on the way in
between Nambol Sabal Leikai
and Nambol Khajiri Maning
Leikai on 26-05-2016 May.
2016.
Finders are requested to
handover the same to the
undersigned.
Sd/Sushilkanta Yelam
Nambol Khajiri Maning Leikai
# 8732059476
Imphal, the 28th May, 2016
Admit Card
Lost
NT/68793/1(June)
`
NOTIFICATION
No. 3/3/2009-HSC(Vol-V)/3386 : In pursuance of the Resolution No.1.1 of the Council meeting
held on 12-05-2016 and in partial modification of the earlier notifications issued in this regard. It
is, hereby, notified for information to all the concerned that the formats of Statement of
marks and Academic Calendar ( copy enclosed as Annesure I & II) will replace the formats
notified earlier and the same shall be in force with effect from the Class XI and Higher
Secondary Examinations. 2017 and academic session. 2016-2017..
All the Head of institutions concerned are, therefore, requested to collect the copies of the
said formats durinng office hours w.e.f. 01-06-2016 and do the needful accordingly from their
end.
NT/B/31,1 (May-Jun)
Sd/- Dr. M. Bidyasagar
Secretary,
Council of Hr. Sec. Edn.,
Manipur
ìKàº[Å} "ƒå 'W¡ ë>ìšà[ºÚÄà
ì³i¡W¡A¡ã 24 Ç¡¤à "³Îå} 27 Ç¡¤à
[³[>i¡t¡à ìKຠ"[> W¡>[Ŗƒå>à ³ÒàB¡ã
[i¡³Kã ëKຠ&A¡àl¡–ü i¡ Òà}º¤à ³tå¡} [i¡
>칖ƒø>à "ìt¡àÙà ëKຠ"[> ë³i¡W¡A¡ã
32 Ç¡¤à "³Îå} 37 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"[> W¡>[J¡ú ³Jà t¡à>à "¹ç¡Äà
ì³i¡W¡A¡ã 58 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKàº
"³à, &º Î喃¹>à 60 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à
ëKຠ"³à "³Îå} [¤yû¡³>à ë³i¡W¡A¡ã
62 Ç¡¤à [³[>i¡t¡à ëKຠ&ìi¡A¡ "³ƒà
³ÒàB¡ã [i¡³Kã ³àÚ šàA¡šKã ëKຠ"ƒå
W¡>[J¡ú
"³ì¹à³ƒà & iå ¡ ë\ƒKã
³àÚîA¡ƒKã ë³i¡W¡ "ƒåKã "[š¤à
ë>àì³¢º i¡àÒü³ ëºàÒü¤à ó¡à*¤ƒà &Î [ƒ
&ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒà ëKຠ"³v¡à
W¡>[Å>¤à R¡³[Jƒ¤>à &Î [ƒ &Î>à
ëKຠ7-0 ƒà ³àÚ[=¤à šã[J¡ú
ÅàÄ[J¤à ë³i¡W¡ "ƒåƒà & iå¡ ë\ƒKã
³àÚîA¡ƒKã [š ¹àì\Åt¡à ë¹ó¡[¹>à
ëÚìÀà A¡àƒ¢ "³à ¤åA¡ ët¡ï[J¡ú
[lW.[kT fgBfOjg[lM
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
3
Taille du fichier
594 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler