close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

3. MaMer NuetsMaart

IntégréTéléchargement
D’Mamer Gemeng invitéiert Iech op hiren
3. Mamer Nuetsmaart
Op dem Nuetsmaart fannt dir,
nierwt den Händler déi traditionnel
op eisem Maart vertrueden sinn,
och Kleeder- a Brocante Stänn.
Musikalesch
Animatioun
vun 16.00 bis 01.00 Auer
mam «Duo
Lisa & Gino»
Fir Iessen an Drenken
ass gesuergt
Freideg, den 15. Juli 2016 vun 16.00 bis 1.00 Auer
op der Place de l’Indépendance zu Mamer
De Schäfferot
Gilles ROTH, Buergermeeschter
Roger NEGRI, Schäffen
Luc FELLER, Schäffen
La commune de Mamer vous invite à son
3 Marché de Nuit
e
Le marché de nuit rassemble
les exposants de notre traditionnel
marché hebdomadaire.
Vous y trouverez également des
vêtements et de la brocante.
Animation
musicale
de 16.00 à 01.00 heures:
«Duo Lisa & Gino»
Restauration:
bar, grill, etc.
Vendredi, le 15 juillet 2016 de 16h00 à 1h00
sur la Place de l’Indépendance à Mamer
Le Collège des Bourgmestre et Échevins
Gilles ROTH, Bourgmestre
Roger NEGRI, Échevin
Luc FELLER, Échevin
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
0
Taille du fichier
286 Кб
Étiquettes
1/--Pages
signaler