close

Se connecter

Se connecter avec OpenID

6 - Naharolgi Thoudang

IntégréTéléchargement
6
Òü´£¡àº, \å> 30, 2016 Òü} ÒüR¡àKã ¡25 [> šà>¤à, ÅìKàºìÅ>
>Òàì¹àºKã ë=ïƒà}
³šà>K㠚àl¡ü
i¡[A¢¡Kã ÒüÊà>¤åºƒà íº¤à &i¡ài¡A¢¡ &Ú¹ìšài¢¡t¡à ë>à}î³ "³[ƒ ë¤à³
&ìi¡A¡ W¡x¹A¡[J¤ƒà ³ã*Òü 41 [Åì¹, 230 ë¹à³—à ëÅàìAá
"S¡à¹à, \å> 29@ i¡[A¢¡Kã ÒüÊ¡à>¤åºƒà
&i¡ài¡A¢¡ &Ú¹ìšài¢¡t¡à ë>à}î³ "³[ƒ ë¤à³
Åã[\ăå>à &ìi¡A¡ W¡x¹A¡[J¤Kã ë=ïìƒàv¡¡û à
ëó¡àì¹> 13 Úà*>à ³ã*Òü 41 [Åì¹ "ƒåKà
³ã*Òü 230 ë¹à³ ëÒ>¤>à "ìÅàA¡-"š>
>}ìº ÒàÚ>à *[ó¡[ÎìÚº *Òü¤à šàl¡ü ëÎà΢
"³>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá ¡ú
R¡¹à} &ìi¡A¡¹ "׳—à ëi¡[G "³ƒà
ët¡à}ƒå>à ºàAáKà &Ú¹ìšài¢¡ "ƒåKã i¡[³¢ì>Kã
&–i¡öàXt¡à ë>à}î³ A¡àš[Ŗƒå>à &ìi¡A¡ ët¡ï¤à
ëÒï¹A¡[J¡ú šå[ºÎ>à Jè; Җƒå>à ë>à}î³
A¡àš[J¤à ³t¡³ƒà ³ìJàÚ ³Åàƒà Úà*[¹¤à
&GìšÃà[ή¡ ë®¡Ê ëšàA¡JàÚÒ>[J¡ú
šøàÒü³ [³[>ʹ Òü>à[º [Úº[ƒ[¹³>à
ÒàÚ[J¤ƒà, ÒüÑàà [³A¡ ìÊi¡A¡ã [³[ºìi¡–i¡[Å}>à
&ìi¡A¡ "[Î W¡x¹A¡šà *ÒüK‰à ÒàÚ¤Kã
"Òà>¤à [=[\>-׳[\>¤Kã ë=ï*}[Å}ƒà
=à\¤à íº[¹¡ú "ƒå³ *Òü>³A¡ ëÒï[\A¡
ó¡à*¤Kã *Òü > [ƒ &ìi¡A¡ "ƒå A¡>à>à
šàR¡ì=àA¡šì>à ÒàÚ>à ìAá³ ët¡ï¹A¡šà íº[y¡ú
Җƒv¡û¡à ë¤à[´¬} W¡x¹A¡[J¤Kã ë=ïìƒàA¡[Å}ƒà "àÒü &Î >;yKà A¡[ƒ¢Î ëΚì¹[i¡Ê-
[Å}>à ³¹ã íº>¤à ë=}>[J¤[>¡ú R¡¹à}
W¡x¹A¡[J¤à &ìi¡A¡ "[Î ³¹ç¡ *Òü>à
ëA¡à*[ƒ¢ì>i¡ ët¡ï¹Kà W¡x¹A¡[J¤à &ìi¡A¡
"³à *ÒüK[> ÒàÚ¤[΃à ëW¡;>à =à\¤à
íº[¹¡ú
ÒüÊà>¤åºƒà íº[¹¤à &i¡ài¡A¢¡ &Ú¹ìšài¢¡
"[Î ³¹ç¡ *Òü>à [³[ºìi¡–i¡[Å}Kã &ìi¡A¡
ët¡ïó¡³Kã i¡àìK¢i¡ "³Îå *Òüƒ>å à ºà[Aá¤[>¡ú
'ìJàÚKã i¡[A¢¡ ëA¡àì¹ìšà얃–i¡[Å}>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà, &Ú¹ìšài¢¡ "ƒåKã
i¡ì³¢A¡t¡à Jೃå>à íº[¹¤à &ì¹àìšÃ> "³[ƒ
[³[ºìi¡–i¡[Å}>à &ìi¡A¡ W¡x¹A¡[J¤à
ë=ïìƒàA¡ "ƒåƒà "A¡àÚ-"ìt¡àÚ >}캡ú
&Ú¹ìšài¢¡ "ƒåKã i¡[³¢ì>ºKã &–i¡öàXt¡à
&Gì¹Kã ìÑH>¹ [J[À¤[>¡ú ët¡ïÒüP¡´¬Î}å ,
JR¡[\>¤ƒà A¡àĤà
ëÎA塸[¹[i¡>à A¡à¹ ëW¡A¡ ët¡ï¤Kã ë=ï*}[Å}[ƒ
J¹à [º[³ìi¡ƒ *Òü¤à ³*}ƒà W¡x[¹¡ú
&Ú¹ìšài¢¡A¡ã i¡[³¢ì>º "ƒåƒà "[Ťà ÒA¡W¡à}
A¡Úà’³à t¡àƒå>à íº¤Kã Åv¡û¡³ "ƒå l¡üÒ¡ü ú ³[΃à
NÃàÎ ³ìW¡; "³[ƒ ×얃àAá´Ã¤à ºìK\ A¡Úà’³à
ëA¡àÚW¡àÒü W¡àÒü>à t¡àƒå>à íº¤Kã Åv¡û¡³ l¡üÒ¡ü ú
i¡[A¢¡K㠚øàÒü³ šø[Î샖i¡ [¹ìÎó¡ i¡à[Ú¤
Òü샢àKà>>à ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà, &ìi¡A¡ "ƒå
³à캳Kã *Òü>à ëi¡ì¹à[¹\³Kã ³àìÚàv¡û¡à
ºàg} W¡R¡[ÅĤà ëÒà;>¤ƒà ³¹ç¡ *Òü¤à
³àÚ*> "³à *Òü¹K[>¡ú
ÒüÊà>¤åºƒà ëšàA¡JàÚ[J¤à ë¤à³ "ƒå>à
³à캳Kã [Î[i¡ƒà &Ú¹ìšài¢¡ "³à =åKàÚ¤à
R¡´¬Kã Å[v¡û¡ ëW¡[À¡ú Úå &ÎA¡ã ³àÚîA¡ƒKã[ƒ
&ìi¡A¡ "ƒå Ú೗à tå¡B¡;W¡¤à yû¡àÒü³ ³Jº "³[>
ÒàÚ[J¤Kà ëºàÚ>>à 'ìJàÚ>à i¡[A¢¡¤å
ëi¡ì¹à[¹\³Kã ³àìÚàv¡û¡à W¡R¡[Å[À¤à ºà>ƒà
³šè} ó¡à>à ëÅïK;A¡[>¡ú
\³¢>Kã Òü–i¡[¹Ú¹ [³[>ʹ ë=à³àÎìƒ
³àÒü[\Ú¹>Îå &ìi¡A¡ "ƒå šà}ƒ¤à "³[ƒ
t¡³[=¤à ë=ï*} "³[> ÒàÚ>à
ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¡ú
DIRECT ADMISSION
We do direct admission without donation at very lowest tuition fees in reputed
Colleges, we provide students loan up to 15 lakh. Pls come along with marks card
B.E. (Computer Sc., Civil, ECE, EEE, Mech. Etc.),
B.Sc Agriculture/Horticulture/Forestry
M.Sc. Agriculture M.Sc. Horticulture B.Sc. Nursing @ 35 p/yr, M.Sc. Nursing
MBBS @4.25 Bangladesh, Kazakshthan Last year 30 students placed.
BDS @2.25 In India, Last year 21 students placed.
NT/G/5-5 (July)
Plz Contact :- 80142 34750, timing 7 am - 6 pm
SIMPS Foundation,
New Assembly Road, Chingmeirong, Near SBI ATM
ADMISSION IS GOING ON
NT/B/30
1
Name of Post
CHEMISTRY
LECTURER
NT/G/5-5 (July)
Courses Offered : @ Very Lowest Tuition Fees, only few seat, first come fist serve
DMLT,
X-RAY
ECG,
Physiotherapy,
OT. Tech.,
Dental Tech,
B.Sc MLT,
M.Sc MLT,
B.Sc Nursing
we do regular course, BBM, BCA, MBA, MCA
Eligibility :- Class X, XII and above,
WWW.SIMPSIMPHAL.COM
Available Hostel for both Boys and Girls. Pls Contact : 9856315518 timing 9 am - 5 pm
No. of Post
Min. Qual.
Salary
1
M.Sc. (Chem)
Rs. 12,000/-
ƒ³àÑHÎ, \å> 29 @ Úå &Î>à ëÅïK;[º¤à [¹ì¤º [Î[¹Úà> *ìšà[\Å>
&[C[®¡Ê[Å}>à ë>à}ìšàA¡ =}¤à
ëšøà[®¡X 냹"ºì\ใà íº¤à
ÒüÑÃà[³A¡ ìÊi¡[Å}>à Jåƒå³ W¡–ƒå>à
íº[¹¤à i¡à*> "³Kã ³>àv¡û¡à
W¡R¡[ÅÀA¡ìJø ÒàÚ>à šàl¡üKã ëÎà΢
"³>à ëó¡àR¡ìƒà[Aá ¡ú
Òü¹àB¡ã ë¤àƒ¢¹Kà ³>àA¡ >A—¡à íº¤à
i¡à*> "[΃à [Î[¹Úà> [¹ì¤º[Å}
"ƒå>à ÒüÑàà [³A¡ ìÊi¡ [³[ºìi¡–i¡[Å}Kà
"A¡>¤à ³*}ƒà ºà> ëÅàA—¡[¹¡ú
¤õìi¡>ƒà ë¤\ ët¡ï¤à [Î[¹Úà>
*¤\쮢¡i¡[¹ ëó¡à¹ ׸ì³> ¹àÒüi¡ô ÎA¡ã
³àÚîA¡ƒKã ëó¡àR¡ìƒàA¡[J¤ƒà, >å¸
[Î[¹Úà> "à[³¢Kã ó¡àÚi¡¹[Å} "ƒå
* AIRPORT STAFF:
Cabine Crew
10
Ground Staff
5 (Imphal)
Cargo Staff
5 (Imphal)
Loader
10 (Imphal)
ë¤ïA¡à³º i¡à*> ³>àA¡ >A— ¡ à
W¡R¡[ÅÀA¡ìJø¡ú ³ó¡³ "ƒåƒà "àÒü &Î
ó¡àÚi¡¹[Å}>à ³ã;A衚 >à׳ [Å}>à
íºìJø¡ú
ì>à}î³ A¡àš—¤Kã ë=ï*}[Å}
W¡x¹B¡[> ÒàÚ¤Kã =à\¤à íº¤>à
ƒåA¡à> A¡Úà’³Îå ë=àR¡ ìºà–ƒå>à íº[¹¡ú
&[C[®¡Ê *³à¹ "¤åº-à ëA¡ï¤à
³ã*Òü "[Î>à 냹"ºì\ใKã
ëó¡àR¡ìƒà¹A¡[J¤à Þàó¡³ "³ƒà Úå
&Î>à ëÅïK;šà [¹ì¤º A¡àR¡¤[å Å}>
ë¤ïA¡º ³>àA¡ >A—¡à W¡R¡[ÅÀA¡ìJø¡ú
W¡ìÚຠ">ã³åB¡ã ³³àR¡ƒ[ƒ Úå
&Î>à ¹[ÎÚàKã ºà>Kã ìšÃ>[Å}¤å >å¸
[Î[¹Úà> "à[³¢ƒà ë¤à[´¬} W¡îx ÒàÚ>à
³¹àº Åã[J¤[>¡ú
XII-Graduate
XII-Graduate
XII-Graduate
VIII-X
38,000-60,000
18,000-Above
20,000-28,000
8,000-Above
* (a) - BANKING STAFF:
Post : Account opening, Asst. Manager, Loan Officer (Vehicle) - 20
Salary : 15,000-Above (HDFC, AXIS, ICICI)
Eligibility : Graduate (No gap year)
Age : Below 26 years before 16 Jan 2017
(b) - Loan Officer, RM, Asst. Manager & Sitting Staff
Eligibility : Graduate,
Salary : 12,000-25,000
Age : 18-38 years
No. CSA/2016/02 : Applications are invited from the interested candidates for
the following post.
Sl.
Úå &Î>à ëÅïK;šà [Î[¹ÚàKã
[¹ì¤º[Å}>à ºà> Jå³àR¡ W¡à*[ÅÀ[Aá
EMPLOYMENT NOTICE
SIMPS Institute of Management and Para-Medical Science
21/06/2016
A¡\àJi¡à>, Òü[=*[šÚà "³[ƒ ë¤à[º[¤Úà àA¡ ³[¹ "[Î J>ìJø¡ú "ƒå¤å
"ì¹àÒü¤à ³R¡àÇ¡¤ƒà J>Kƒ¤à "[΃à Òüi¡à[º "³[ƒ ë>ƒ¹ìº–ƒôÎ i¡àÒü
t¡à¤ƒKã ³ãJº šàR¡ì=àA—¡¤à ëº[šÃ¡ú Úå &> ë\>칺 &ìγ[¤Ã>à
íº¤àA¡ìšàA¡šà >å[³v¡à ë³´¬¹ 193 >à ¹à*–ƒ "׳Kã 뮡à[i¡} W¡x¹A¡[J¤à
"[΃à ë>ƒ¹ìº–ƒôÎ>à 96 ó¡}[J "ƒåKà Òüi¡à[º>à 94 ó¡}[J¡ú íº¤àA¡
"³>à Úå &>Kã [Îi¡ "[Î ³àÚ šàA—¡¤Kンv¡¡û à 뮡ài¡ ³Åã} Źç¡A¡ "׳
ë=àA¡šKã ">ã ó¡}Kƒ¤[>¡ú [Ѭìƒ>>à 뮡ài¡ 134 ó¡}[J, Òü[=*[šÚà>à
185, ë¤à[º[¤Úà>à 183 ó¡Ê¢ ¹à*–ƒ 뮡ài¡ [=¤à "ƒåƒà ó¡}[J¡ú A¡\àJÊà>>à
ëÎìA¡–ƒ ¹àl¡–ü ƒKã 뮡ài¡ 138 ó¡}ƒå>à =àÒü캖ƒ¤å ³àÚ[=¤à šã[J¡ú Úå &>
ëÎA塸[¹[i¡ A¡à*[Xº "[Î ÒüìºìCƒ ë³´¬¹ 10>à ëÅ´¬[>¡ú ³[΃à W¡Òã Jèƒã}Kã
*Òü>à ì³´¬¹[ƒ 뮡ài¡ šàR¡ì=à[Aá "ƒåKà 5 "³>à š³¢ì>–i¡ 쮡ìi¡à šÞà¹
*Òü[¹¤à Úå>àÒüìi¡ƒ ìÊiô¡Î, ¤õìi¡>, óø¡àX, W¡àÒü>à "³[ƒ ¹[ÎÚà[>¡ú
Under the Govt. of Manipur EN No-14/006/21/08068/part-I
College Campus :- Opp. To 6th IRB, MPTC, Pangei, Imphal, Manipur
Situation Vacant
Úå &> ëÎA塸[¹[i¡ A¡à*[XºKã
ë³´¬¹ ³[¹ J>ìJø
Úå &> ëÎA塸[¹[i¡ A¡à*[XºKã Òü} 2017-18Kã *Òü>à [Ѭìƒ>,
* MNC, Pvt. Offices,
a) Office Asst.
(for Airlines)
b) P.A. (Female)
c) Associate
Manager
d) Receiptionist
e) Relationship
Officer
f) ATM Security
g)GUNMEN
h) Supervision
s Prescribed application form and detailed information may be obtained from
the office of the undersigned during office hours i.e., 10:00 a.m. to 02:00 p.m.
s Last date of issue & submission of application forms : 1st July, 2016 till 12:00
noon
s Date, time and place of interview : 2nd July, 2016 at 10:00 a.m. in the school
premises.
s Please bring all the original documents for verification.
Sd/Principal, COMET SCHOOL
NT/B/29 to 1 (July)
Micro Finance & Co-operate Sector
4
Graduate
12,000-Above
2
20
Graduate
XII-Graduate
15,000-Above
35,000-Above
10
20
X-Graduate
XII-Graduate
6,000-Above
7,000-Above
16
10
6
VIII-X
- do - do -
9,200-Above
13,500-16,000
10,000-25,000
* Date of Last Form Submission : 4th July 16
Interview : 5th July, 16
DAWN OF NORTH EAST
Keisampat Junction, Near Manipur Rural Bank
For Info : (1) +919862836566
NT/M/29,30,1,2,3,4
(2) +919089194589
NT/Z/(Alt day)
N OTI FI CATI O N
Imphal, June 17, 2016
mOKG/MARKSHEET LOST
I have lost my Original Marksheet of HSLC Exam 2014
bearing Roll No. 13834 issued by the Board of Secondary
Education, Manipur on the way in between my residence and
Babupara, Imphal on 25th June, 2016. Finders are requested to
handover the same to the undersigned.
Ashem Ronaldo Singh
NT/67741/30
Keishampat Jailor Leirak
rGf sDmgegd
# t¡à¤à, W¡àó¡à;šà, ëšà´¬à, ÒàB¡W¡¤à, ëšà³ì=àAáKà íº¤à, ó¡´à¬
R¡³ƒ¤à, ³[Τå ó¡Ò>¤à Arshnasak Piles Capsule
DUTTA CLINIC t¡Kã ó¡}¤ãK[>
(>å}Å} "³Îå} K¸àÎ[yA¡¡)
>å}Å} # t¡à¤à, W¡à=;šà, ëšà´¬à, ÒàA¡;W¡¤à, >å}Å} A¡AáàÒü, ëJà} Òà´¬à >å}R¡àÒüt¡¤à "[Î>[W¡}¤à
>å}Å}Kã ³Jº[Å} "[Î *šì¹Î> ët¡ïƒ>à [҃àA¡ [Å[\ĹKà šå}ó¡à ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú šåA¡ >å}[Å; A¡à¤à,
W¡à¤à =A¡šà t塳ƒ¤à, W¡à[>} =[A—¡}¤à ëšàv¡û¡¤à, šåA¡ >à¤à, ëJà} Òà´¬à >åR¡àÒüt¡¤à "[ÎKンA¡Îå
'ìJàÚKã [҃àA—¡à "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú
(>åšàKã ëšøàì¤Ã³)
Å[v¡¡û Ҕ‚¤à, ÒA¡[t¡Ä¤Kã Å[v¡¡û Þà;šà, ó¡´ã¬ =å>à ë=àA¡šà, ³šè} ó¡à¤à R¡³ƒ¤à, ó¡´ã¬ šà¤à, ó¡´ã¬
ë=àA¡šà Þà;šà, "[Ò}ƒà ó¡´ã¬ W¡;šà, ³šà> ë=àA¡šƒà ó¡´ã¬ ëºàÚ>¤à, ëJà} Òà´¬ƒà ó¡´ã¬ ëºàÚ>¤à,
ÒA¡W¡à}Kã [ó¡>}å Kã ÒàB¡;W¡¤à "[Î>[W¡¤[Å} "[Î "Úå줢[ƒA¡ ÒãƒàA¡[Å}>à "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡ì´Ã¡ú
W¡àl¡ìü =àA¡šà, Åà}ìƒàA¡šà R¡´à¬ 볺 *K¢>à> [ƒì®¡ºš¹ ë³[á>Îå "ìƒà³Kã "šà´¬à ³Jºƒà ó¡}¤ãK[>¡ú
(>åšãKã ëšøàì¤Ã³)
>åšãKã [ó¡ìR¡ï W¡;šà, =àKã ëJà}A¡àš W¡à} >àÒüƒ¤à "ƒåKà W¡à} ëÒÄà >;yKà W¡à} Þà;>à W¡;šà, ³>³
>³[=¤à, ÒA¡W¡à} ³>å}ƒà ÒàB¡;W¡¤à, óå¡[¹ =å}¤à, >àÒü W¡à¤à "³[ƒ ë¤øÊ¡ "šãA¡šà "³Îå} ëW¡à”‚¤à ³JºKã
ë¤øʚå ëÒA¡ ëÚ}¤ƒà ó¡\Ò>¤à šè[A—¡} [W¡}[Å[Ä}R¡àÒü *Òü¤à "³Îå} ³šè} ³î¹ ó¡àÒ>¤à R¡´¬à "Úå줢[ƒA¡
ë¤øÊ¡ *Òüºì³–iô¡Î "³[ƒ ë³[ƒ[Î>Îå ó¡}¤ãK>å¡ú
l¡àÒüì¤[i¡Î ºàÚ>à>à ³¹³ *Òü¹Kà "[Ò}ƒà #[Å} ët¡àÚ>à W¡;šà, ëÞ= W¡à} Ҕ‚¤à, šàUº ëÅà”‚¤à,
ëÎGA¡ã Å[v¡û¡ Þà;ºA¡šà "[Î>[W¡}¤à "[Î 'ìJàÚKã ÒãƒàA¡ W¡à} >àÒü>à W¡à¤ãÚå ë>à}³à ë>à}³Kã
l¡àÒüì¤[i¡Î W¡à} Ҕ‚¹B¡[> "ƒåKà ëÎG šÞ๠ë>à}³-ë>à}³Kã A¡>J;ºB¡[>¡ú
("ìR¡ï¤à šA¡šà "³Îå} $>ÅàKã ºàÚ>à)
NT/689489/30
"ìR¡ï¤à šA¡š[Å}KンA¡ ë=àÒü>à Þà[>}R¡àÒü íºìy¡ú "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡Ò>¤à R¡´¬à ÒüìgG>Îå
íº\칡ú "ìƒà³Kã "ìR¡ï¤à šA¡šà íº¹¤[ƒ ëºà;[Ŗƒå>à =´¬ãK>å, "=å¤à ³t¡³ƒà ºàA¡šãƒå>à
t¡àĤãÚå DUTTA CLINIC t¡à "³[ƒ Skin Diseases, S.T.D. ECZEMA, l¡ü[¹}, [ó¡
ºàÒüìA¡àÒü "[Î>[W¡}¤à "ît¡ [ÑH> [ƒ\ã\Îå ºàìÚ}\[¹¡ú
Nungshitombi Athokpam
Joint Secretary (Law)
Government of Manipur
(ųKã ëšøàì¤Ã³ "³Îå} >àìA¡à}Kã ëšøàì¤Ã³)
ų ëšàA¡JàÚ¤à, ų\à[¤, W¡ÒãKà W¡à>ƒ>à ëšàA¡ ëÒï¤à, ų ëA¡>¤à "[Î>[W¡}¤[Å} "[Î ëA¡àv¡¡û à
ít¡>¤à =à* "³[ƒ ë³[ƒ[Î> J¹Kà Åã[\Ť[ƒ ų ëA¡>¤à Ҕ‚¹B¡[>¡ú ųKã ³Wå¡ *ÀB¡[>¡ú
>àìA¡à}, >à t¡à¤à Þà;šà >àìA¡à} >à¤à,ÒàÄà A¡[¹Îå ët¡ïƒ¤à >àìA¡à}ƒà t¡à¤Kã W¡à} Ҕ‚¹A¡šà "³[ƒ
"ît¡ "ìt¡àÙà ³JºKã >àìA¡à}Kã ºàÚ>à[Å} A¡Úà[Î íº¹¤[ƒ ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå ú
FREE EDUCATION
("¹=øàÒü[i¡Î ë\àÒü> ëš> "³[ƒ "\³à)
t¡àR¡-t¡àR¡ [W¡A¡šà, J«à} >à¤à, ëJàR¡-Jè; [Å=¤à ³Îº >à¤à, Jè; ÒàÒüK;šà R¡³ƒ¤à, "\³à,
ëºàA¡ Jå¤à, [³×> A¡à-ìÒÄà ëW¡à}¤à, Å«¹ óè¡>K;šà, =¤àA¡ ëJ¤à, =¤àA¡ >à¤à, ëºàA¡ A¡}Jå Jå¤à
"[Î>[W¡}¤[Å}KンA¡ Þà¤ãK>å "=å¤à ³t¡³ƒà ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå¡ú
in GERMANY/ITALY/NORWAY/FINDLAND/AUSTRIA
for MBBS >MD >BTech >MTech >IT >Arts >Music >
Biotechnology >Fashion Designing >Economy >BBA > MBA
Hospitality>Nursing or any Bachelor, PG or any Phd
(ºè´à¬ ëÒ>K;šà)
W¡Òã ³t¡à} "³ƒà ëÒv¡û¡à íº¤à >åšà³W¡à >;yKà >åšã³W¡à ³ÅàKà W¡à>ƒ¤à ³*}ƒà A¡}¤à, ³Åà šà¤à,
ëÞ= Úà*ƒ¤à, ³ƒåKンA¡Îå 'ìJàÚKã ÒãƒàA—¡à ó¡Ò>¤à R¡´¶ã¡ú ºàA¡šãƒå>à t¡àĤãÚå¡ú
(Úå A¡¹³—à =àìƒàA¡ìÒïK[>)
#120Hrs x 20€ = 2400€ x Rs75 = Rs.1,80,000 PT Job`s Monthly Salary
WANTED: Receptionist (BPO Experiance) Rs.15,000+/m Salary
Unify Global Communication, UNUNI.net Building, Malom Bazar
# Wapp : 9077 786 247 = infoununi@mail.ru = www.ununi.net/ugc
NT/B/7-5 (July Alt)
#No Tuition Fees / No Any Exam GRE/TOEFL
#Scholarship to all upto 5000€ = ~ Rs 3,50,000 anually
Úåƒà ºàÒüW¡å ƒå>à íº¹¤à ³ã*Òü[Å}ƒà 'ìJàÚKã ÒãƒàA¡ "[Î W¡à} >àÒü>à šã\¤à t¡à¹¤[ƒ "ìƒà³Kã
Òü³}å ³>å} Ò¹à*->å}R¡àÒü¤à ÒàÚ¤ìƒà Ò[gÀB¡[>ú ³ÒàA¡ ëÅàڃ>à Úå =àìƒàA¡šà R¡³K[>¡ú
rGf sDmgegd
DUTTA CLINIC
(Regd. No. 55503)
Khoyathong Christian Literature House, Building.
Thangal Bazar Road Khoyathong, Imphal
Auteur
Документ
Catégorie
Без категории
Affichages
3
Taille du fichier
1 018 Кб
Étiquettes
1/--Pages
Signaler